FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG"

Transkript

1 BRUGERVEJLEDNING FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER PROGRAMMER UDTAGNING AF FILTER UDTØMNING AF RESTERENDE VAND VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE TRANSPORT OG HÅNDTERING INSTALLATION

2 FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 1.Fjernelse af emballagen og kontrol Efter at vaskemaskinen er pakket ud, skal man kontrollere, at den er ubeskadiget. I tvivlstilfælde må maskinen ikke anvendes. Kontakt serviceafdelingen eller forhandleren. Hold emballagen (plastposer, polystyren osv.) uden for børns rækkevidde, da den er farligt legetøj. 2.Fjern transportboltene Maskinen er forsynet med transportbolte for at forhindre indvendige skader under transport. Inden vaskemaskinen tages i brug skal man fjerne transportboltene (se Installation/Fjern transportboltene ). 3.Installering af vaskemaskinen Fjern beskyttelsesfilmen fra kontrolpanelet. Flyt maskinen, men uden at bære den i toppladen. Installér vaskemaskinen på et plant og stabilt gulv, helst i et hjørne af lokalet. Justér fødderne for at sikre, at maskinen står stabilt og i vater (se Installation/Justering af fødderne ). 4.Vandforsyning Tilslut vandtilløbsslangen i henhold til gældende lokale regler (se Installation/Tilslutning af vandtilløbsslangen ). Vandforsyning: kun koldt vand Hane: tilslutning med 3/4 omløber Vandtryk: kpa (1-10 bar). 5.Afløbsslange Tilslut afløbsslangen til et afløb, eller hæng den på kanten af en vask eller badekar ved hjælp af det U-formede stykke (se Installation/ Tilslutning af afløbsslangen ). For at hindre hævertvirkning må man sikre, at afløbsslangens munding ikke er nedykket i vand i afløbssystemet. 6.El-Tilslutning Tilslutning til stømforsyningen skal udføres af en autoriseret elektriker i henhold til producentens anvisninger og gældende lovgivning. Specifikationer for spænding, strømforbrug og nødvendige sikringer findes indvendig på maskinens luge. Dette apparat skal ekstrabeskyttes jvnf. stærkstrømsreglementet. Producenten fralægger sig ethvert ansvar for skader på personer, dyr eller ting som følge af manglende overholdelse af ovenstående anvisninger. Brug ikke forlængerledninger eller multistikdåser. Før der foretages nogen form for vedligeholdelse på vaskemaskinen, skal den kobles fra strømforsyningen. Det skal sikres, at der altid, efter maskinens installation, er mulighed for at afbryde elforsyningen til maskinen. Enten ved en stikkontakt, eller ved en 2-polet afbryder. Vaskemaskinen må ikke tages i brug, hvis den er blevet beskadiget under transporten. Kontakt Serviceafdelingen. Udskiftning af kablet skal foretages af serviceafdelingen. Vaskemaskinen er kun beregnet til husholdningsbrug. Minimum indbygningsmål: Bredde: 600 mm Højde: 825 mm Dybde: 600 mm

3 Home Appliances FØRSTE VASK Den først vask uden tøj tjener til at fjerne eventuelt resterende vand fra testvasken, der er foretaget af producenten. Åbn for vandhanen. 1.Luk vaskemaskinens luge. 2.Fyld en smule vaskemiddel i sæbeskuffen (ca. 30 ml). 3.Vælg et kort vaskeprogram (se programtabellen). 4.Tryk på Start/Pause -knappen. ADVARSLER OG GENERELLE RÅD 1.Emballage Kartonen kan genbruges helt og er mærket med genbrugssymbolet. Følg de lokale regler, når emballagematerialet skal bortskaffes. 2.Bortskaffelse af emballage og gamle maskiner Vaskemaskinen er fremstillet af genbrugelige materialer. Den skal kasseres i overensstemmelse med lokale regler for bortskaffelse af affald. Netledningen skal skæres af, før maskinen kasseres, således at den ikke kan tilsluttes en stikkontakt. Fjern vaskemiddel fra sæbeautomaten, hvis maskinen skal kasseres. 3.Børnesikring Børn må aldrig lege med vaskemaskinen. 4.Generelle råd Sluk for vaskemaskinen, og luk for vandhanen, når maskinen ikke anvendes. Før der udføres nogen form for rengøring eller vedligeholdelse, skal maskinen slukkes og stikket tages ud af stikkontakten. Brug en fugtig klud med et neutralt rengøringsmiddel til udvendig rengøring af vaskemaskinen. Brug ikke slibemidler. Prøv ikke at åbne lugen med magt. Om nødvendigt kan elkablet udskiftes med et tilsvarende kabel, der fås hos Serviceafdelingen. Elkablet må kun udskiftes af en autoriseret tekniker. 5.EU Overensstemmelseserklæring Denne vaskemaskine er designet, produceret og distribueret i overensstemmelse med sikkerhedskravene i EF-direktiv: 93/68/EØF.

4 MASKINEN OG DENS UDSTYR 1.Topplade 2.Betjeningspanel 3.Sæbeautomat 4.Servicemærkat (på indersiden af lugen) 5.Luge 6.Lugens håndtag Lugen åbnes, ved at man trykker på knappen indvendigt på håndtaget og trækker ud Luk lugen med et fast tryk (låsen klikker) 7.Børnesikring (indvendigt på lugen) 8.Filter (bag dækslet) 9.Afløb for resterende vand (bag soklen) 10.Sokkel 11.Justérbare fødder BØRNESIKRING For at beskytte maskinen mod uønsket anvendelse drejes plastskruen på den indvendige side af lugen enten med en mønt eller med den tykke, afrundede plastdel på den farvede indsats i sæbeautomaten: Kærven lodret: sikkerhedsstilling, lugen kan ikke lukke. Kærven vandret: normal stilling, lugen kan atter lukkes.

5 Home Appliances VASKEMIDLER OG TILSÆTNINGSMIDLER Påfyldning af vaske- og tilsætningsmidler 1.Træk sæbeskuffen helt ud. 2.Tilsæt sæben: Programmer med forvask og hovedvask Hovedvaskeprogrammer uden forvask Ved anvendelse af flydende vaskemiddel, fjernes den farvede indsats og anbringes i rummet. Skalaen på indsatsen gør doseringen nemmere. Skyllemidler (kun op til MAX mærket) Pletfjerningsmidler Vandblødgørere (vandhårdhed 4) Stivelse (opløst i vand) 3.Luk sæbeskuffen helt. Bemærkninger: Opbevar vaske- og tilsætningsmidler på et tørt sted uden for børns rækkevidde. Anvend kun afkalkningsmidler, farver eller blegemidler, der er egnede til brug i automatiske husholdningsvaskemaskiner. Afkalkningsmidler kan indeholde stoffer, der angriber dele på vaskemaskinen. Anvend aldrig opløsningsmidler (såsom terpentin, rensebenzin osv.). Vask aldrig stoffer, der er behandlet med opløsningsmidler eller brændbare væsker. Der kan anvendes flydende vaskemiddel i Forvask fasen i programmer med denne mulighed. I dette tilfælde anvendes kun vaskemiddel i pulverform til hovedvasken. Ved anvendelse af koncentrerede blødgøringsmidler fyldes op med vand indtil MAX mærket. For at modvirke fordelingsproblemer ved anvendelse af meget koncentrerede vaskemidler i flydende form eller pulverform, anvendes den specielle vaskebold, der leveres med vaskemidlet. Bolden lægges direkte i tromlen.

6 PROGRAMMER Valg af program: 1.Sæt stikket i stikkontakten. 2.Åbn for vandforsyningen. 3.Drej programvælgeren til det ønskede program. 4.Afhængigt af model kan den anbefalede temperatur ændres med tryk på + eller - knappen. 5.Vælg ekstrafunktioner, hvis det ønskes, ved at trykke på den pågældende knap. Kontrollampen tænder. Med endnu et tryk på knappen fravælges funktionen. 6.Tryk på Start/Pause -knappen. Kontrollampen vil lyse, og programvarigheden vises på displayet (hvis det findes). Kontrollamper angiver, hvilket trin programmet befinder sig på. Under det valgte program bevæger vælgerknappen sig fra venstre mod højre gennem faserne vask, skyl og centrifugering. Når et programtrin er afsluttet, slukker den tilsvarende lampe. Programmeret start (hvis den findes) Vælg program og temperatur samt ekstrafunktioner og centrifugeringshastighed. Når der trykkes på Programmeret start -knappen, vises det tilsvarende display. Tryk gentagne gange på Programmeret start -knappen, til det ønskede antal timer nås. Hvis det maksimale antal timer for programmeret start nås, vil yderligere tryk få tælleren til at starte forfra med nul. Tryk på Start/Pause -knappen for at starte programmet. Vasken starter efter den ønskede tid. Korrigering af programmeret start Det valgte antal timer for den programmerede start kan ændres, selv efter at der er trykket på Start/ Pause -knappen: tryk gentagne gange på den, til det ønskede antal timer nås. Når displayet har talt ned til det pågældende tidspunkt, starter det valgte program, og den resterende vasketid vises. Annullering af programmeret start Drej programvælgeren til det ønskede program. Den resterende tid for det valgte program vises i displayet, og kontrollampen på Start/Pause -knappen blinker. Programmet kan nu startes øjeblikkeligt med et tryk på knappen. N.B. Ved anvendelse af flydende vaskemiddel, skal der anvendes en vaskebold, der placeres direkte i tromlen, når funktionen programmeret start anvendes. Blokering af lugen Lugen blokerer automatisk fra programstart til programslut. Kontrollampen Luge fri er tændt før start og ved afslutningen af programmet. Hvis programvælgeren sættes i position ca. 1 minut., eller hvis elforsyningen afbrydes, frigøres lugen efter I sidstnævnte tilfælde må lugen ikke åbnes, da der kan løbe varmt vand ud af maskinen.

7 Home Appliances Programslut Programslut angives af: Lampen for Luge fri tænder, og displayet for resterende tid (hvis det findes) viser 0:00. Alle programforløbslamperne er slukkede. 1.Luk for vandhanen. 2.Vent på, at lugen frigøres (ca. 1 minut). 3.Åbn lugen og tag tøjet ud. N.B. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre. Ændring af program og ekstrafunktioner 1.Tryk på Start/Pause -knappen. Start/Pause -knappen blinker. 2.Vælg det nye program, ekstrafunktioner og centrifugeringshastighed. 3.Tryk på Start/Pause -knappen. Det nye program vil fortsætte fra det programtrin, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes ekstra vaskemiddel. Programafbrydelse eller pause For at afbryde programmet og fortsætte det senere: 1.Tryk på Start/Pause knappen. Kontrollampen blinker. 2.Efter den ønskede pause trykkes der igen én gang på Start/Pause -knappen. Annullering af programmet Hvis det aktuelle program skal stoppes før tiden og annulleres, må vandet tømmes af maskinen, før lugen kan åbnes: 1.Drej programvælgeren til stillingen Udtømning. Kontrollampen over Start/Pause -knappen blinker. Displayet for centrifugering viser 0, og displayet for resterende tid (hvis det findes) viser 0:02 (2 minutter) 2.Tryk på Start/Pause -knappen, for at starte Udtømning programmet.

8 UDTAGNING AF FILTER 1.Sluk for maskinen, og tag stikket ud af stikkontakten. 2.Tag den farvede indsats fra sæbeautomaten, og anvend den til at åbne filterdækslet med. 3.Sæt en skål under filteret. 4.Drej filteret langsomt mod uret, indtil grebet står vandret. Vent med at tage det ud. 5.Vent, til alt vandet er løbet ud. 6.Drej håndtaget helt rundt, og træk filteret ud. 7.Fjern eventuelle fremmedlegemer. 8.Kontrollér, at pumpens vingehjul kan dreje rundt igen. 9.Sæt filteret ind, og skru det fast (håndtaget står i vandret stilling). 10.Luk klappen. 11.Hæld 0,5 l vand i sæbeskuffen for at aktivere ØKO-systemet igen. 12.Sæt atter stikket i stikkontakten. 13.Vælg et program, og start det. Kontrollér filteret mindst 2-3 gange årligt, og rens det om nødvendigt. Kontrollér filteret, hvis maskinen ikke pumper tilfredsstillende ud, eller hvis en centrifugering ikke gennemføres. Tag filteret ud, hvis pumpen er blokeret af et fremmedlegeme (knapper, mønter, sikkerhedsnåle o.lign.). VIGTIGT: Før vandet tømmes ud, skal man sikre sig, at det er kølet af.

9 Home Appliances UDTØMNING AF RESTERENDE VAND Slangen til udtømning af resterende vand findes bag vaskemaskinens sokkel. 1.Før udtømning af restvand, tages stikket ud af stikkontakten. 2.Fjern forsigtigt soklen, ved at anvende den tynde, afrundede plastdel på den farvede indsats i sæbeautomaten. 3.Tag fat i proppen, og træk slangen ud. Træk proppen ud af enden på slangen. 4.Lad alt vandet løbe ud i en flad skål. Sæt derefter atter proppen i slangen, og sæt den på plads. 5.Før maskinen anvendes igen, hældes ca. 1 liter vand i sæbeskuffen, for at genaktivere ØKO-systemet. Hvornår udtømmes resterende vand? Før transport (flytning) af maskinen. Hvis maskinen er opstillet i et rum, hvor der kan forekomme frostgrader. Det anbefales, i dette tilfælde, at tømme resterende vand ud af maskinen og slangerne efter hver vask. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING Kabinet og kontrolpanel Rengør med almindelige rengøringsmidler (brug aldrig slibemidler). Tør af med en blød klud. Lugens pakning Om nødvendigt rengøres den med en fugtig klud. Kontrollér jævnligt folden i pakningen for fremmedlegemer. Filter Kontrollér filteret mindst 2-3 gange årligt, og rens det om nødvendigt (se Udtagning af filter ).

10 Sæbeautomat 1.Frigør sæbeautomaten ved at trykke på udløseren i rummet for forvaskemiddel, og træk den ud. 2.Fjern indsatserne (hæverten i skyllemiddelrummet og doseringsenheden til flydende vaskemiddel). 3.Skyl under rindende vand. 4.Montér atter indsatsene, og sæt sæbeskuffen på plads. Tryk hæverten på plads. Filter i vandtilførselsslangen Kontrollér og rengør jævnligt. For maskiner med en lige tilløbsslange 1.Luk for vandhanen. 2.Skru slangen af vandhanen. 3.Rengør det indvendige filter. 4.Skru igen vandslangen på vandhanen. 5.Skru slangen af maskinen. 6.Træk filteret ud af maskinen med en tang, og rens det. 7.Sæt filteret på plads, og skru slangen på. 8.Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. For maskiner med Aquastop-slange 1.Luk for vandhanen. 2.Skru slangen af vandhanen. 3.Rengør filteret. 4.Skru Aquastop-slangen tilbage på vandhanen. 5.Åbn for vandhanen, og kontrollér, at der ikke er nogle utætheder.

11 Home Appliances FEJLFINDINGSOVERSIGT Denne vaskemaskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og undersøger fejl på et tidligt tidspunkt og reagerer herefter. De fejl, der registreres, er ofte små nok til at kunne udbedres på et par minutter. For eksempel: Maskinen vil ikke starte, ingen lamper lyser. Undersøg om: Stikket sidder ordentligt i stikkontakten. Stikkontakten fungerer korrekt (prøv med en bordlampe eller lignende). Et program er valgt korrekt. Maskinen vil ikke starte, men Start/Pause -lampen blinker. Undersøg om: Lugen er rigtigt lukket (børnesikring). Der er ændret program. Der er åbnet for vandet. Hvis ikke, åbnes hanen, og der trykkes på Start/Pause -knappen. Vaskemaskinen stopper midt i et program. Undersøg om: Skyllestop -lampen er tændt. Annullér funktionen ved at trykke på knappen igen. Programvælgeren er flyttet til et andet program. Genvælg det ønskede program, og tryk på Start/ Pause knappen. Start/Pause -kontrollampen blinker. Tryk på Start/Pause -knappen. Maskinens sikkerhedssystem var aktiveret. Se oversigten med fejlbeskrivelser. Rester af vaskemiddel og tilsætningsmidler i sæbeautomaten efter endt vask. Undersøg om: hæverten er korrekt monteret, og om den er ren (se Vedligeholdelse og rengøring ); der er nok vand i maskinen. Filteret mellem tilførselsslange og vandhane er tilstoppet (se Vedligeholdelse og rengøring ). Kontrollér filteret mindst 2-3 gange årligt, og rens det om nødvendigt (se Udtagning af filter ). Vaskemaskinen ryster under centrifugering. Undersøg om: maskinen står i vater, og om den støtter på alle fire fødder (se Installationsvejledning ). transportboltene er fjernet. Inden maskinen tages i brug, SKAL transportboltene fjernes (se Installationsvejledning ). Efter endt vask er tøjet ikke centrifugeret ordentligt: Maskinen har et system, der registrerer og korrigerer eventuelle ubalancer. Hvis vasken består af enkelte tunge stykker tøj (bademåtte, badekåbe etc.), kan dette system reducere centrifugeringshastigheden automatisk for at beskytte maskinen. Systemet kan endda helt stoppe centrifugeringen, hvis ubalancen stadig er for stor efter gentagne forsøg på centrifugering. Hvis vasketøjet stadig er for vådt efter centrifugeringen, kan man lægge flere mindre stykker tøj i maskinen for at afhjælpe ubalancen, og derefter gentage centrifugeringen. Kraftig skumdannelse kan forhindre centrifugering. Kontrollér, om der er anvendt korrekt mængde vaskemiddel Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen: maskinen har en sikkerhedsslange, og sikkerhedsventilen har åbnet sig (rød indikator i sikkerhedsventilens skueglas). I så fald skal den udskiftes med en ny sikkerhedsslange. Hvad gør man, hvis det automatiske sikkerhedssystem registrerer en fejlfunktion? Programmet stopper, og forskellige kontrollamper (hvis de findes) viser årsagen til fejlen. Tabel med fejlbeskrivelser Lille lampe tænder Digitalt display Fejlbeskrivelse Vandhane FH Fejl ved vandtilløb - FP Fejl ved tømning - fra F4 til F15 Fejl ved en elektrisk komponent Aquastop FA Fejl ved AQUASTOP-systemet

12 a. Fejl ved vandtilløb (ingen, eller utilstrækkelig vandforsyning) Kontrollampen for Vandhane er tændt, eller displayet viser FH. Sluk for maskinen ved at dreje programvælgeren til positionen, og tag stikket ud af stikkontakten. Undersøg om: vandhanen er helt åben, og om vandtrykket er tilstrækkeligt. vand tilløbsslangen er knækket sammen. slangens filtre er tilstoppet (se Rengøring og vedligeholdelse / Filtre i vandforsyningsslangen ). vandtilløbsslangen er frosset. Sæt atter stikket i stikkontakten. Vælg atter det ønskede program, og tryk på Start/Pause -knappen igen for at fortsætte med programmet (tilsæt ikke vaskemiddel igen) b.fejl ved udtømning Displayet viser alternativt FP. Sluk for maskinen ved at dreje programvælgeren til positionen, og tag stikket ud af stikkontakten. Undersøg om: udtømningsslangen er knækket sammen (se Installationsvejledning ). pumpen / filteret er blokeret (se Udtagning af filter / Udtømning af resterende vand ). VIGTIGT: Lad vandet køle af, før det tømmes ud. udtømningsslangen er frosset. Sæt atter stikket i stikkontakten. Vælg atter det ønskede program, og tryk på Start/Pause -knappen igen for at fortsætte med programmet (tilsæt ikke vaskemiddel igen). Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Service ). c. Fejl i et elektrisk modul Displayet viser F4 til F16. Sluk for vaskemaskinen. Vælg et program, og tryk på Start/Pause -knappen én gang til. Programmet fortsætter. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen (se Serviceassistance ). d.fejl ved Aquastop (afhængigt af model) Der lyder et akustisk signal. Kontrollampen for Aquastop er tændt. Displayet viser FA, og pumpen kører. Sluk for vaskemaskinen ved at dreje programvælgeren til positionen, tag stikket ud af stikkontakten, og sørg for, at vandhanen er lukket. Aquastop-funktionen kan være udløst af: 1.For meget skumdannelse. 2.En utæthed i vandtilløbsslangen eller i maskinen. Vip forsigtig maskinen forover for at lade det opsamlede vand løbe ud. Derefter: 1.sæt atter stikket i stikkontakten, 2.åbn for vandhanen (hvis der ikke er trykket på Start/Pause knappen, men maskinen begynder at tage vand ind, lukkes der for vandet, og Servicecenteret kontaktes), 3. vælg atter det ønskede program, og tryk på Start/ Pause knappen (det er ikke nødvendigt at tilsætte vaskemiddel). Programmet fortsætter. Hvis fejlen opstår igen, kontaktes Serviceafdelingen. Beskriv fejlen (se Serviceassistance ).

13 Home Appliances SERVICE Før man kontakter serviceafdelingen: 1.Undersøg, om det er muligt selv at rette fejlen (se Fejlfindingsoversigt ). 2.Start programmet igen for at se, om fejlen er afhjulpet. 3.Hvis fejlen varer ved, kontaktes Serviceafdelingen. Specificér venligst: Fejltype. Modellen. Servicenummeret (det tal, der står efter ordet SERVICE). Servicemærkaten sidder på indersiden af lugen. Fulde navn og adresse. Fulde telefonnummer. Serviceafdelingens telefonnummer og adresse fremgår af garantibeviset. Alternativt kan man kontakte den forhandler, hvor man købte maskinen. TRANSPORT OG HÅNDTERING Løft og bær aldrig maskinen i toppladen. 1.Tag stikket ud af stikkontakten. 2.Luk for vandhanen. 3.Afmontér tilførsels- og afløbsslangerne. 4.Tøm alt vand ud af slangerne og maskinen (se Udtagning af filter, Udtømning af resterende vand ). 5.Montér transportboltene (nødvendigt) (se Installationsvejledning ).

14 INSTALLATION Fjern transportboltene 1.Løsn de fire bolte med den medfølgende nøgle. 2.Skru boltene helt ud med fingrene. 3.Hold i bolthovedet, og træk hver bolt ud af den brede ende af hullerne. 4.Luk hullerne med de leverede plastdæksler. Sæt dækslerne ind i den brede ende af hullet, og skub dem mod den smalle ende, indtil de klikker på plads. 5.Gem transportboltene til senere brug. Når maskinen skal transporteres, skal transportboltene altid monteres: 1.Løft plastdækslerne med en skruetrækker, skub dem modsat pilens retning, og træk dem ud. 2.Montér boltene i modsat rækkefølge af det beskrevne for udtagningen.

15 Home Appliances Justering af fødderne Hvis gulvet er skævt, justeres benene efter behov, til maskinen står i vater (anvend ikke træstykker, karton osv. under benene): 1.Løsn kontramøtrikken med det medfølgende værktøj. 2.Justér foden med hånden. 3.Spænd kontramøtrikken igen ved at skrue den mod uret. Hvis installationen skal foretages på et trægulv, bør man anbringe maskinen på en krydsfinerplade med målene 60 x 60 cm og med en tykkelse på mindst 3 cm. Fastgør pladen til gulvet. Top til indbygningsmodeller Vaskemaskinen, uden topplade, må kun installeres under et køkkenbord. Indbygning af maskinen skal foretages med UBS indbygningssæt. Dette sæt kan købes hos forhandleren, hvor maskinen er købt, eller hos Serviceafdelingen. 1.Tag stikket ud af stikkontakten. 2.Fjern fastgørelsesskruerne til toppen fra bagsiden af vaskemaskinen. 3.Lad toppen glide helt bagud, og løft den op for at fjerne den. Montér toppen i henhold til vejledningen. 4.Stram fastgørelsesskruerne. 5.Forbind udelukkende maskinen direkte til en stikkontakt.

16 Forbind vandtilløbsslangen For modeller med en lige slange 1.Sæt netfilteret (der allerede er formonteret på slangen eller leveres som tilbehør) ind i forskruningen mellem slange og vandhane. 2.Skru omhyggeligt slangens omløber på vandhanen med fingrene. 3.Kontrollér, at der ikke er knæk på slangen. 4.Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. Hvis slangen er for kort, skal den udskiftes med en trykfast slange af passende længde (min kpa, godkendt iht. EN 50084). Kontrollér jævnligt tilløbsslangens tilstand, og udskift den om nødvendigt. Det er muligt at tilslutte vaskemaskinen uden kontraventil. For modeller med Aquastop-slange Hvis flexslangen er beskadiget, skal strømforsyningen til vaskemaskinen straks afbrydes. 1.Skru omløberen, med filteret isat, på vandhanen. 2.Kontrollér, om samlingerne er vandtætte ved at åbne helt for vandhanen. Er tilløbsslangen for kort, kan den erstattes med en 3 m lang Aquastop-slange (kan leveres fra Serviceafdelingen eller fra forhandleren). Denne udskiftning må kun foretages af en autoriseret servicetekniker/elektriker. Maskinen må ikke tilsluttes et blandingsbatteri på en trykløs vandvarmer. Tilløbsslangen og plasthuset ved hanetilslutningen indeholder elektriske komponenter. Flexslangen må således ikke skæres over, og boksen må ikke dyppes i vand. Tilslutning af afløbsslangen 1.Forbind afløbsslangen til hæverten, eller hæng den på kanten af en vask eller badekar ved hjælp af det U-formede stykke. 2.Kontrollér, at der ikke er knæk på slangen. 3.Fastgør slangen, så den ikke kan falde ned, mens maskinen kører. Afløbsslangen må ikke hænges på en lille håndvask. Hvis det er nødvendigt at bruge en forlænger, skal det være en flexslange af samme type, og sammenføjningen skal lukkes tæt med spændebånd. Maks. længde for afløbsslangen: 2,50 m Maks. udtømningshøjde: 1,25 m Ecological Paper DK Printed in Italy 1/0900

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) FORBEREDELSE AF VASKETØJET 3da05369.fm Page 31 Wednesday, June 5, 2002 6:58 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 40105140bDK.fm Page 31 Tuesday, July 26, 2005 6:02 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Før vaskemaskinen tages i brug

Før vaskemaskinen tages i brug Indhold Før vaskemaskinen tages i brug Tilbehør / medfølgende dele Installation Advarsler og generelle råd Vaskemaskinen og dens udstyr Luge Børnesikring Inden første vaskecyklus Forberedelse af vasken

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE

DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DIN ELEKTRONISKE VASKEMASKINE DK Denne vaskemaskine er udstyret med en fuldelektronisk styring, hvilket åbner for et væld af muligheder. Herunder kan nævnes: nøjagtig bestemmelse af fyldning, Dynamic-Sense

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK

INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK IFU-TL HR DK.fm Page 1 Friday, November 7, 2008 2:32 PM INDHOLD DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASKECYKLUS FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG. 1. Fjernelse af emballagen og kontrol DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten,

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, og programoversigten,

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, :50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU_Alpha_Sc1-mech_DK.fm Page 1 Wednesday, March 30, 2005 6:50 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF

Læs mere

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING

39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING 39694172DK.fm Page 19 Wednesday, September 27, 2006 2:13 PM BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL

Læs mere

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD

SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD BEREGNET BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til behandling af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold anvisningerne

Læs mere

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

3dk10249.fm Page 1 Monday, May 24, :47 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 3dk1029.fm Page 1 Monday, May 2, 200 :7 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende bestemt til at vaske og centrifugere tøj i en mængde, der er gængs i husholdningen. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning, i installationsvejledningen

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER

FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER BRUGERVEJLEDNING FØR OPVASKEMASKINEN TAGES I BRUG/ TILSLUTNINGER ADVARSLER OG GENERELLE RÅD PÅFYLDNING AF SALT PÅFYLDNING AF AFSPÆNDINGSMIDDEL PÅFYLDNING AF OPVASKEMIDDEL RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE 19

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048

Din brugermanual SIEMENS WM260160 http://da.yourpdfguides.com/dref/3567048 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD

BEREGNET ANVENDELSE ADVARSLER OG GENERELLE RÅD BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne brugervejledning og i programoversigten, når vaskemaskinen

Læs mere

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER 3da00028.fm5 Page 32 Wednesday, April 4, 2001 7:05 PM INDHOLD FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD MASKINEN OG DENS UDSTYR FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG 30106350DK.fm Page 1 Tuesday, February 9, 2010 5:05 PM DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er

Læs mere

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14

1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 7 ( ) 12 3 8 B 13 4 9 A 14 1 a b c d e f g 2 5 10 6 11 ( ) 7 3 8 B 12 13 4 9 A 14 BEREGNET ANVENDELSE Denne vaskemaskine er beregnet til udelukkende at vaske tøj i almindeligt omfang for husholdninger. Overhold anvisningerne i denne

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger Opstillingsflade Vaske-tørretumbleren er tung pas på når den løftes. OBS! Frosne slanger kan revne/briste. Vaske-tørretumbleren må ikke opstilles på et sted, hvor der er fare for

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER

INDHOLD HURTIG OVERSIGT BRUGERVEJLEDNING PROGRAMOVERSIGT FORBEREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER INDHOLD Læs denne brugervejledning HURTIG OVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF ET PROGRAM PROGRAMOVERSIGT AFRYDELSE AF ET

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning

Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning Sundhed & Sikkerhed og Installationsvejledning www.whirlpool.eu/register DANSK...s. 2 2 DANSK SUNDHED & SIKKERHED og INSTALLATIONSVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET WHIRLPOOL PRODUKT. Med henblik på

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en vakuumisoleret vandbeholder, som under køkkenvasken er tilsluttet til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370

Din brugermanual ZANUSSI FJS1074C http://da.yourpdfguides.com/dref/661370 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Væden i tromlen stammer fra den afsluttende kontrol på fabrikken. Fjerne transportsikringer Vandtilslutning afhængigt af model Vaskemaskinen er meget

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20

INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 INDHOLDSFORTEGNELSE DK BESKRIVELSE AF TØRRETUMBLEREN SIDE 20 FILTER SIDE 20 FØR TØRRETUMBLEREN TAGES I BRUG SIDE 20 FORHOLDSREGLER SIDE 20 FORBEREDELSE AF VASKETØJET SIDE 21 VALG AF TØRRETID ELLER PROGRAM

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Fjerne transportsikringer

Fjerne transportsikringer Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung - vær forsigtig, når den skal løftes. Bemærk: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Fugtighed i tromlen skyldes slutkontrollen. Aqua-Stop Aqua-Secure Standard Netkabel Tilløbsslange Afløbsslange 1. Tag slangerne (afhænger af den enkelte model) ud af holderne og rørbøjningen. Tag rørbøjningen

Læs mere

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 DA Brugervejledning a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Dansk Tillykke med dit

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE

MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE MONTERING, VEDLIGEHOLD OG BRUG AF EMHÆTTE DU 85446 W DK - Monterings- og brugsanvisning Følg brugsanvisningen nøje. Producenten påtager sit intet ansvar for fejl, skader eller brand, som skyldes manglende

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 74-75 Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

INDHOLD REFERENCEKORT

INDHOLD REFERENCEKORT REFERENCEKORT INDHOLD PROGRAMOVERSIGT FOREREDELSE AF VASKETØJET VALG AF PROGRAM OG EKSTRAFUNKTIONER START OG AFSLUTNING AF ET PROGRAM ÆNDRING AF PROGRAM AFRYDELSE AF ET PROGRAM LÆS RUGERVEJLEDNINGEN! DAGLIG

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C

Din brugermanual ZANUSSI FLS854C Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug

MULTI KØKKENMASKINE. Model Nr.: 1905 BETJENINGSVEJLEDNING. Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug MULTI KØKKNMSKIN Model Nr.: 1905 TJNINGSVJLNING Læs denne betjeningsvejledning omhyggeligt inden brug Tak, fordi du har valgt denne multi køkkenmaskine. Læs vejledningen omhyggeligt inden brug, så du kan

Læs mere

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING

41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING 41902021DK.fm Page 20 Wednesday, April 23, 2008 3:02 PM BRUGERVEJLEDNING INDEN DEN GLASKERAMISKE KOGESEKTION TAGES I BRUG MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE

INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE BRUGSANVISNING INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER OG GENERELLE RÅD TILBEHØR TIL KOGESEKTIONEN PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE

Læs mere

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter

Ismaskine BRUGSANVISNING. Model nr V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter Ismaskine Model nr. 1664 220-240V, 50/60Hz Kapacitet: 0,5 liter BRUGSANVISNING 1 Vigtige sikkerhedsforanstaltninger. Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger,

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG

VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN DIN OG ANDRES SIKKERHED ER YDERST VIGTIG BRUGSANVISNING VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE SIKKERHEDEN INDEN DU BENYTTER DEN GLASKERAMISKE KOGEPLADE MONTERING ELTILSLUTNING ENERGISPARERÅD MILJØBESKYTTELSE PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE AF DEN GLASKERAMISKE

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere