Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal være flere fægtere og flere klubber"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december Projektet forventes efterfulgt af et nyt projekt i årrækken i Jylland med start af yderligere 4-5 klubber. Derfor er dette som helhed et projekt over 4 år med et potentiale, som skal flytte DFF fra 1450 til 2100 medlemmer i løbet af 8 år. 3. Projektets baggrund Dansk Fægte-Forbund har igennem en årrække haft en række strategiske udfordringer. Dårlig udnyttelse af potentiale der er mange steder, hvor der mangler et tilbud om fægtning, derfor er det ikke nemt at tænke: Jeg vil være fægter. Lederrekruttering på forbundsniveau relativt få mennesker udfører meget frivilligt arbejde. Presset økonomi fortidens synder og mangelfuld ledelse Ydre krav om mere en professionel, tilpasningsdygtig og veldrevet organisation Stævner mange tilbud, som passer fægtere, men grundlæggende for få deltagere DFF har som organisation den udfordring, at vi skal være flere fægtere, flere frivillige, flere professionelle for at kunne navigere i de krav, som en foranderlig omverden kræver. Vi tror, at tiden for meget små frivillige idrætsorganisationer med spinkelt fødegrundlag er ved at rinde ud. Vores bæredygtige eksistens afhænger af vores evne til at skabe numerisk vækst, samt vilje og evne til samarbejde på tværs af forbund med samme udfordringer. Traditionelt har man ofte hørt udtrykket udvikling eller afvikling. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker udvikling. Vi har medlemsmæssigt været ret stabile set over en årrække, og det samme med klubantal. Til trods for nye klubber med nye medlemmer. Så det er lidt et skridt fremad og et skridt tilbage. Derfor er tiden kommet til et stort skridt fremad. Udfordringen, vi ønsker at adressere, kan sammenfattes i følgende statement: Vi skal være flere fægtere og flere klubber Bestyrelsens fokus DFF s bestyrelse ønsker at træde ud af fordelingsnøglen på breddeområdet for at sikre fokus på at skabe nye klubber. Dette er både af intern signalmæssig karakter og for at skaffe luft i forhold til vores økonomi samt med henblik på prioritering af vores udviklingskonsulents tid. Vi tror ikke, at vi kan tænke eller analysere os til nogen idealløsning: Derfor arbejder vi efter en agil model, hvor vi med kort varsel i opstarten kan ændre f.eks. hvor en klub skal placeres. Vi har analyseret os frem til et bestemt geografisk ønske/udgangspunkt, men vi ønsker agilitet. Uanset hvor meget vi analyserer, finder vi ikke de vises sten i en verden med en forandringshastighed som vores. Mange vigtige opgaver DFF har andre opgaver, som fylder, her i blandt vores deltagelse i ATK-projektet. Dette lægger beslag på en del af vores udviklingskapacitet i begyndelen af projektperioden. I dag er ATK-

2 projektet politisk forankret hos B&U-udvalgets formand. Tidligere var det forankret hos Formanden. Dermed frigøres den nødvendige tid på toplederniveauet til at kunne sikre fokus på dette nye projekt. Vores talentudvikling/eliteambitioner er forankret politisk hos Eliteudvalgets formand. Der er et voldsomt internt pres for at gøre noget på elitesiden, og her vil vi også bruge tid. Igen tilrettelagt, således at den vigtige opgave løftes uden om vores formand. Den essentielle udfordring Vi skal være flere er meget væsentlig, så derfor er det en overskuelig opgave at skabe den brændende platform og behovet for fokus nu. Et andet bestyrelsesmedlem har fået den opgave at sætte turbo på vækst i klubberne i Vestdanmark parallelt med det ønskede projekt via en årlig pulje på ca kr. Til forskel fra nærværende projekt vil disse initiativer i Vestdanmark være med udgangspunkt i en bottomup model. Så Flere fægtere i nye klubber står ikke alene, men tilsigtes at være kernen i, hvad vi gør. SIDE 2 AF 10 DFF s udviklingsevne DFF er en mere veldrevet organisation i dag end for 3-4 år siden - med respekt for de beskrevne udfordringer. Udfordringer af forskellige karakterer håndteres mere effektivt end tidligere. Den interne tone i forbundet og klubberne imellem er forandret til det bedre. Administrativt har vi store forventninger til kontorfællesskabet og de forbedringsmuligheder, som det vil byde på. Vi har store forventninger til, at samarbejder som f.eks. ATK vil vinde indpas. DFF og DIF er overbeviste om, at der kan skabes grobund for et tiltrængt vækstprojekt til gavn for udvikling af fægtesporten på længere sigt. Erfaringer fra start af nye klubber, som forbundet har haft succes og erfaringer med på frivillig basis, professionaliserer i dette projekt. Gennem ansættelse af projektleder og ressourcer fra udviklingskonsulenten etableres et klubstarterteam som danner fundamentet for den videre udvikling. Projektets målsætninger understøtter forbundets overordnede vision: Vi vil være et innovativt og professionelt OL forbund, der tilbyder attraktiv fægtning for alle. 4. Projektets målsætninger Opbygge fire nye klubber med en stærk klubidentifikation. Få nye klubber integreret i stævner - navnlig på breddeniveau. Fokus på best practice mht. administration i klubberne. Klar værdibaseret ledelse - med medlemsinddragelse. Fægternes behov smitter af på de tilbud, som tilbydes af klubberne. Indhold og baggrund Indsatsen med at etablere nye klubber tager udgangspunkt i de erfaringer forbundet har fra nogle af de nyere klubber (Slagelse, Vordingborg, Birkerød?) der er startet. Desuden vil tilgangen til fægtning i de nye klubber være at gøre det nemt og sjovt at gå til, og at man hurtigt både som barn og voksne oplever succes ved at mestre våbenet. De største indsatser og udfordringer i projektet er:

3 1) Rekruttering til klubberne. Det vil ske i et samarbejde med eksisterende klubber, og der laves aftaler med lokale aktører: Kommune Skoler, institutioner, fritidsordninger Uddannelsesinstitutioner Centre Arbejdspladser 2) Lederrekruttering og lederkurser til nye ledere i bestyrelser. Værktøjer fra anvendes til at få klarhed over roller og ansvarsfordeling. Lederkurser på tværs af klubber tilrettelægges som 3 times spotkurser. 10 trin til klubstart: 1. Synlighed. Plakater, uddeling af handouts, opvisninger, flash mobs, pressedækning 2. Testtræninger. Lave prøvetræninger i området, f.eks. på skoler, biblioteker, gader og butikscentre. 3. Start på træninger i interimistiske lokaler. Til en start kan fægtning afvikles næsten alle steder, inden rigtige lokaler skal findes. Evt. kan samarbejde med private steder være en mulighed. 4. Opbyg bestyrelser. Der skal startes på opbygning af bestyrelser, så snart at der er medlemmer nok til en foreningsdannelse. 5. Skaffe lokaler (kommunale). Det kan være gymnastiksale på skoler eller lign. 6. Træningstart. 7. Start på uddannelser (lederkruser og 1-2 træner). De første medlemmer skal motiveres til at løfte dette arbejde. 8. Erfa mellem bestyrelserne. Der skabes på uddannelseskurser et rum for videndeling. 9. Opbygning af dagligdagen i klubberne. Projektlederen skal gå fra en meget udførende rolle til en mere facilliterende rolle, således at der skabes rum til at nye trænere og ledere kan udfolde sig. 10. Rekruttering. Klubberne skal i gang med at rekruttere selv, SIDE 3 AF 10 Motiverende træning Der lægges vægt på, at fægtetræningen, som bliver tilbudt, er motiverende og giver positive oplevelser, fremfor en mere traditionel faglig opfattelse af, hvordan man skaber gode fægtere. DFF s erfaringer fra de seneste klubstarter er, at de klubber, som klarer sig bedst og vokser hurtigst, er nye klubber, som ikke er ramt af vanetænkning, og er villige til at gøre en indsats. Projektet vil drage lære af, at det i de igennem de seneste 10 års klubstarter i høj grad er disciplinen kårde, der har været anvendt som begyndervåben. Kårde fægtes med mere simple regler end det traditionelle opstartsvåben, fleuret, hvilket giver mulighed for "game based approach" i rekrutterings og begynderfasen. Efter blot 20 min vil en hvilken som helt udøver være i stand til at lave noget som minder om kårdefægtning. DFF s klubber samt de professionelle udbydere af fægtning i Danmark har estimeret ca danskere igennem Polterabends eller firmaarrangementer årligt. Stort set alle bruger kårde i disse situationer, fordi der er simple regler, og oplevelsen er hurtig på plads. Det bygger på en antagelse om, at det først og fremmest er motivationsfaktorer, som f.eks. at have det sjovt som aktiverer og fastholder nye fægtere i dag. Derfor skal der arbejdes

4 ud fra at give nye fægtere en fantastisk oplevelse fra dag 1, i de nye klubber. Næste ingen af de københavnske klubber p.t. arbejder med kården som begyndervåben for børn og unge. Så dannelse af nye klubber sker ikke i konkurrence med de eksisterende, men tilbyder en ny og nemmere tilgang til fægtning dermed åbnes også et nyt marked. Projektet vil tage udgangspunkt i den tese, at mange børn/unge ikke har ressourcer til at flytte sig på tværs af København for at gå til sport. Derfor skal klubbernes fysiske placering være i aktionsradius af en cykel eller i umiddelbar nærhed af bus/s-tog. Stævner som motivation og fastholdelse Det er vigtigt at klubberne bliver forankret i DFF s verden. Derfor er det en målsætning at nye medlemmer deltager i stævner. Det er i dag meget trænerne som er afgørende for, hvor mange klubmedlemmer, der deltager til stævner. DFF vil med start af nye klubber være med til at opbygge en ny træningskultur, hvor det handler om at deltage i stævner for at have det sjovt, være sammen med andre og bliver bedre i kamp. Fremfor historien om at det handler om at vinde. De nye klubbers stævnedeltagelse vil understøtte forbundets nationale B&U-stævneaktivitet, som vi fik skabt fundamentet til i vores netop afsluttede Forberedelsesprojekt for Talentudvikling, gennem øget samlet stævnedeltagelse på nationalt niveau. SIDE 4 AF 10 Samarbejde bredt Det er centralt, at der arbejdes med bestyrelserne, rollefordelingen i klubberne og hvordan kulturen cementerer sig. Der vil blive tilbud om minimum tre kursusforløb til de nye bestyrelser. Samarbejde mellem klubber, både på tværs og imellem de nye klubber, såvel som samarbejdet med de øvrige klubber i Storkøbenhavn tænkes opbygget efter en model som kendes fra Vestsjælland. Her arrangeres bl.a. gæstebesøg mellem naboklubber med jævne mellemrum. Desuden forventes det, at det store erfaringsgrundlag, som udviklingskonsulenten besidder, anvendes til at optimere alt det praktiske arbejde i en bestyrelse. 5. Målgruppe DFF/DIF s primære målgruppe i det fireårige projekt er at rekruttere børn og unge i alderen 8-12 år.. Sekundært vil vi gennem kontakt med børnene få afprøvet tilbud om fægtetræning til forældrene, så det er muligt at etablere et familiepakketilbud. Der kan forekomme forskellig målgruppefokus v. opstart af nye klubber, afhængig af hvilke aftaler der indgås med skoler og uddannelsesinstitutioner. 6. Projektets formål Projektets hovedformål er at fremme vækst i forbundet, således at hovedsagligt breddearbejdet styrkes, men også med afledte effekter til talent- og elitearbejdet. Forbedret træning af udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre rekrutteringsgrundlag for talentarbejdet. Et større medlemsvolumen på sigt vil øge grundlaget for rekruttering af flere og nye frivillige til forbundsarbejdet. Mål med projektet

5 Mindst 300 fægtere ved projektets afslutning (slutmål). Dette måles på medlemsindberetning i januar fægtere vil svare til en vækst på ca. 20 pct. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 100 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 150 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 200 medlemmer. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 300 medlemmer. 4 bæredygtige klubber med egne handledygtige bestyrelser. Dette måles kvantitativt på medlemsindberetningen i januar 2018 Det forventes som delmål, at der pr er mindst 3 klubber. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 4 klubber. SIDE 5 AF 10 Øge stævnedeltagelse ved stævner med et gennemsnit på mindst 5 fægtere pr. projektklub pr. ranglistestævne.(slutmål). Der er 7 B&U-ranglistestævner om året. Dvs. mindst 140 flere deltagere til stævner om året. Måles i vores stævnesystem kaldet Ophardt i januar Det forventes som delmål, at der pr ikke er stævnedeltagelse. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 3 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 4 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som slutmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 5 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. At der skabes et set up for koncentreret indsats og bæredygtige klubber, som skal genanvendes i Jylland til projekt Flere fægtere i nye klubber del 2 i årene Ud fra befolkningsgrundlaget i Storkøbenhavn er der bestemt et kæmpe potentiale, som DFF ikke løfter i dag. Det er realistisk at skaffe et snit på 75 medlemmer i hver nystartet klub. 7. Projektets succeskriterier Det primære succeskriterie er at få etableret fire nye klubber og rekrutteret 300 nye medlemmer. Det sekundære succeskriterie er at øge antallet af frivillige på DFF lederniveau. Forbundet er i dag bemandet af frivillige fra de store klubber og en ikke ubetydelig del fra nyere, mindre klubber. Ved at inddrage nye frivillige fra nye klubber forventer vi at kan kunne give forbundet en indsprøjtning med god anderledes hed, nytænkning og viden og praktikker fra andet foreningsarbejde. 8. Projektets evaluering I slutningen af projektperioden (december 2017) evalueres projektet. Det sker med udgangspunkt i de opstillede målsætninger, dog korrigeres i evalueringsrapporten for januar 2018-tallene. Herudover er der i projektperioden lagt en række milepæle og statusmøder ind, så

6 der er mulighed for at justere, hvis behovet opstår. På statusmøderne vil delleverancer på de forskellige områder løbende blive godkendt. Mange af delmålene er direkte at aflæse i eksisterende værktøjer - primært DIF s medlemsregistreringer, men også via forbundets egne systemer - og fremlægges løbende i projektlederens statusrapporter. 9. Oversigt over adgang til professionelle ressourcer i projektet SIDE 6 AF 10 Styregruppen er ansvarlig for: overordnet at sikre at projektet opfylder dets formål samt overholder de fastsatte deadlines og budget ansættelse af projektleder at være arbejdsgiver for projektlederen at sikre at projektet evalueres i forhold til de opstillede mål løbende at holde DIF orienteret om projektet I styregruppen sidder en repræsentant fra DIF, DFF s formand og Formanden for breddeudvalget og lederen af KUF. Projektlederen er ansvarlig for gennemførelsen af styregruppens møder. Projektets udførende del er professionelt organiseret, hvilket er gjort for at imødegå behov for en tæt ledelsesmæssig opfølgning med mulighed for at reagere agilt på de udfordringer, som der naturligvis er i et projekt af denne karakter. Projektlederen er ansvarlig for: rekrutteringen af fægtere rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer

7 sikre integration til stævner samt det øvrige fægte-danmark. opbygge en sund klubkultur fundraising til klubberne alle aspekter for at sikre en bæredygtig klub, herunder alle roller i klubberne udarbejdelse af tidsplan og overholdelse af deadlines udarbejdelse af løbende status at sikre en rød tråd i klubadministrationen byggende på best practice Projektlederen refererer i det daglige til KUF s leder og forventes at fungere fra hjemadressen og i marken. Det forventes, at projektlederen har erfaringer både med klubdannelse/udvikling og med fægtetræning. Forbundets bestyrelse er bl.a. ansvarlig for: at sikre at den overordnede målsætning gennemføres at der er den fornødne politiske og økonomiske opbakning til projektet at eksisterende klubber motiveres til at støtte op om projektet at stå til rådighed med erfaringer Bidrage med medlemmer til styregruppen. SIDE 7 AF 10 Udviklingskonsulent Martin Wiuff er ansvarlig for: at sparre med projektlederen om opbygning af klubberne og det daglige klubarbejde, samt at have en operativ rolle at være i daglig kontakt om fremdrift, samt at navigere agilt på udfordringer at sikre kvaliteten og bæredygtigheden i bestyrelsesarbejdet gennem bl.a. med de enkelte klubber og klubberne imellem afholde kursusrækker for klubberne, således at viden opbygges og deles med læring for øje. Udviklingskonsulenten bruger 33 % af sin arbejdstid på dette projekt, svarende til dagligt ca. 2,5 timer. KUF s leder er ansvarlig for: faglig sparring til udviklingskonsulenten sparring mellem projektleder og udviklingskonsulent, således at KUF s leder kan tiltræde en mere direkte rolle som controller. DIF er ansvarlig for: at deltage i styregruppen og medvirke til projektets succes, se styregruppens ansvar at medvirke til synergien i forhold til andre vækstprojekter at medvirke til at skaffe lokaler ved f.eks. opbakning i de enkelte kommuner i det omfang at det er muligt. 11. Forankring af projektet Projektlederen udarbejder efter ansættelse en detailplan for projektets realisering. Der arbejdes efter en kendt og struktureret plan for at sikre de optimale betingelser for klubopstarterne (Se bilag for grafisk fremstilling). Projektlederen og udviklingskonsulenten sikrer et kontinuerligt gensidigt samarbejde og bistår hinanden med deres faglige viden om klubopstart, således at der kan handles med kort varsel på uhensigtsmæssigheder. Der lægges vægt på, at de opleves som et team - med et forskelligt fokus i forhold deres respektive ansvarsområder.

8 Tidsplan Se bilag 3 for grafisk fremstilling 21. jan 2014 Godkendelse af projekt og økonomi i DIF s bestyrelse Medio jan 2014 Ansættelse af projektleder 15. februar 2014 Endelig implementeringsplan & tidsplan godkendes i styregruppen Medio februar 1. møde i styregruppen 1. marts 2014 Rekruttering og lokale ansøgninger m.v. Medio marts 2. møde i styregruppen 1. april 2014 Rekrutteringsinitiativer 1. maj 2014 Milepæl pilotopstart i mindst 1 klub (evt. i alternativ træningslokale) 1. september 2014 Milepæl opstart i alle klubber Medio september 3. møde i styregruppen 1. oktober 2014 Milepæl etablering af bestyrelse og generalforsamlinger Medio oktober Milepæl kursus i de nye klubber I Medio november 4. møde i styregruppen 15. jan 2015 Deltagelse i stævner Medio marts 5. møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber II Medio juni 6. møde i styregruppen Medio september 7. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber III Medio november 8. møde i styregruppen Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber IV Medio juni 10. møde i styregruppen Medio september 11. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber V Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber VI Medio juni 13. møde i styregruppen Medio september 14. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber VII 1. december Evalueringsrapport færdig Medio december 15. møde i styregruppen, evaluering SIDE 8 AF 10

9 12. Budget Indtægter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr DFF likviditetsstøtte kr kr kr kr kr DFF Materiel støtte (Fægteudstyr, piste og meldere, plakater m.v.) kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 I alt DFF kr kr kr kr kr I alt DIF kr kr kr kr kr Indtægter i alt kr kr kr kr kr Likvide indtægter i alt kr kr kr kr kr SIDE 9 AF 10 Udgifter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr Fægteudstyr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Piste og meldere kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Plakater m.v. kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Kørsel kr kr kr kr kr Projektleder kr kr kr kr kr IT/telefon kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr Transport (PL+) kr kr kr kr kr Kursusdage kr kr kr kr kr Skattefrigodtgørelse (hjælpetrænere) kr kr kr kr kr Udgifter i alt kr kr kr kr kr Likvide udgifter i alt kr kr kr kr kr * Udviklingskonsulentløn: kr kr.(dif tilskud). = kr. DFF betaler 59 % af udviklingskonsulentens løn 33 % (12.5 ugentlige timer) af kr. = kr. DFF s betaling af udviklingskonsulentens arbejdstid: kr. gange 59 % = kr. 13. Indstilling

10 SIDE 10 AF Indstilling

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF)

PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund (DTaF) NOTAT 7. JUNI 2013 DIF UDVIKLING DIF talentudviklingsprojekt: "Fælles vej med plads til forskellighed" PROJEKTBESKRIVELSE for udvikling af Aldersrelateret Trænings Koncept (ATK) for Dansk Taekwondo Forbund

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter.

En målsætning for områderne: Klubforhold og breddeaktiviteter. Oplæg til FU arbejde vedr. klubforhold og PR Poul Søndergaard, FU, udarbejdet juni-juli 2004 Som nyvalgt FU medlem har jeg naturligt nok gjort mig en del overvejelser om mine opgaver og ansvarsområder

Læs mere

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk

OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk OVERSIGT OVER VÆRKTØJER PÅ www.frivillighedstjek.dk LEDELSE OG ORGANISERING Afklar roller og opgaver Del opgaverne Hold bedre møder Håndtér konflikterne Kend din klub Kend interessenterne Kend kompetencerne

Læs mere

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014

Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Boligsocial helhedsplan for Aldersrogadekvarteret Den Grønne Trekant og Vognvænget 2010-2014 Juni 2010 1 Indhold Forord side 4 Indledning side 4 Baggrund side 4 Vision side 5 Indsatsområder side 5 Beskrivelse

Læs mere

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6

1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2. 2. Visionen boligsocial helhedsplan for Gellerupparken og Toveshøj 6 Indholdsfortegnelse 1. Udgangspunkt for den boligsociale indsats i Gellerupparken og Toveshøj 2 1.2. ANALYSE AF OMRÅDETS KENDETEGN I DAG HVILKE UDFORDRINGER LIGGER FORAN OS? 3 2. Visionen boligsocial helhedsplan

Læs mere

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub

Evaluering af integrationspartnerskaber. mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Evaluering af integrationspartnerskaber mellem Københavns Kommune og B93, Fremad Valby, B 1908, SSB, Skjold, She Zone og Nørrebro Taekwondo Klub Udarbejdet af Navigent, maj 2011 1. Indhold 2. Baggrund...

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt

TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter. - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt TR-Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden til dig som tillidsvalgt Indholdsfortegnelse Forord........................................................................................................

Læs mere

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen

Farverige Foreninger. Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet. Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger Gode idéer og erfaringer til at arbejde med mangfoldighed i foreningslivet Af Majbrit Kronborg Mouridsen Farverige Foreninger er udarbejdet i juni 2009 Initiativet er finansieret af

Læs mere

MERE END BARE ET FRITIDSJOB

MERE END BARE ET FRITIDSJOB MERE END BARE ET FRITIDSJOB Evaluering af Projekt Fritidsjob i Viby Syd 1 Det Boligsociale Fællessekretariat 2 Det Boligsociale Fællessekretariat blev etableret af de aarhusianske bolig organisationer

Læs mere

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast

2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast 2015-2018 Fælles Fremtid på Tværs Boligsocial helhedsplan for Østbyen (afd. 630) og Stadion Allé (afd. 11), Ikast INDSATSER OG METODER Udarbejdet af: Ikast-Brande Kommune, Bomidtvest (afd. 630) og Ikast

Læs mere

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen

Frontløbere. idrætsprojekter med unge anno 2009. Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Frontløbere idrætsprojekter med unge anno 2009 Danmarks Idræts-Forbund, Udviklingsafdelingen Udgivet af Danmarks Idræts-Forbund, september 2009 Redaktion Helle Carlsen og Johannes Madsen, Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv.

Vi er åbne over for omverdenen og etablerer samarbejder med andre organisationer, fonde mv. Plan 2020 Vision: Hvad drømmer vi om? (Ledestjerne vores fyrtårn) Vi har den vision, at orientering er kendt som en sjov, tilgængelig og udfordrende idrætsgren, der handler om at finde vej i naturen og

Læs mere

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark

Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udvikling af forslag til platform og programmer for Spejderne i Danmark Udarbejdet af Spejdernes Tænketank: Stine Algot Nielsen, Danske Baptisters Spejderkors Claus Rantzau, KFUM-Spejderne i Danmark Stefan

Læs mere

Motivation for ansøgningen

Motivation for ansøgningen Motivation for ansøgningen I Tønder Kommune ønsker vi at skabe de bedste rammebetingelser for vores børn og unges trivsel, sundhed, dannelse, udvikling og læring. Gennem det daglige arbejde og udvalgte

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Nydanskere i energisektoren

Nydanskere i energisektoren Nydanskere i energisektoren Beskrivelse af projektet Nydanskere i Energisektoren. Projektet er gennemført i et samarbejde mellem Energi E2, Hovedstadsregionens Naturgas, Frederiksberg Forsyning, Miljø-

Læs mere

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012

Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 Helhedsplan for Tingbjerg Medio 2012 til medio 2016 Februar 2012 1 Forord Der søges om tilskud fra Landsbyggefondens pulje til en social- og forebyggende indsats i boligområdet Tingbjerg, der omfatter

Læs mere

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse

FOREBYGGELSE OG Social Kapital - en fælles bevægelse FOREBYGGELSE OG S U N D H E D S F R E M M E Social Kapital - en fælles bevægelse Gennemført af Gentofte Kommune, Forebyggelse og Sundhedsfremme i perioden april 2011 september 2013 Udarbejdet af: Forebyggelse

Læs mere

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012

Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 Rådhuspladsen 59 1550 København V Telefon 33 13 21 44 Telefax 33 14 12 60 Giro 7 02 51 30 CVR 10 35 51 17 e-mail fsb@fsb.dk www.fsb.dk Helhedsplan for den boligsociale indsats på Bispebjerg 2009-2012 18.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Idrætten slår til for alle

Idrætten slår til for alle Idrætten slår til for alle Roskilde som breddeidrætskommune 2014-2016 Resume Roskilde Kommune er blevet udvalgt til at være breddeidrætskommune 2014-16 af Kulturministeriet og Nordea Fonden. Ud af de 36

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Dansk Svømmeunions politiske program

Dansk Svømmeunions politiske program Dansk Svømmeunions politiske program Formål med det politiske program Sikre den røde tråd imellem Danmarks Idræts-Forbunds (DIF) politiske program og Dansk Svømmeunions politiske program. Sikre at udover

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Håndbog i Jobrotationsprojekter

Håndbog i Jobrotationsprojekter 2. udgave Håndbog i Jobrotationsprojekter JOBROTATION - et godt kort på hånden Indholdsfortegnelse Forord...4 Indledning...5 Idéen med jobrotation...6 Kapitel 1: Etableringsfasen...7 1.1 Analyse af kompetenceudviklingsbehov...8

Læs mere