Vi skal være flere fægtere og flere klubber

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vi skal være flere fægtere og flere klubber"

Transkript

1 PROJEKTBESKRIVELSE 1. Projektets titel Flere fægtere i nye klubber. 2. Projektperioden Projektperioden strækker sig fra den 1. februar 2014 til og med den 31. december Projektet forventes efterfulgt af et nyt projekt i årrækken i Jylland med start af yderligere 4-5 klubber. Derfor er dette som helhed et projekt over 4 år med et potentiale, som skal flytte DFF fra 1450 til 2100 medlemmer i løbet af 8 år. 3. Projektets baggrund Dansk Fægte-Forbund har igennem en årrække haft en række strategiske udfordringer. Dårlig udnyttelse af potentiale der er mange steder, hvor der mangler et tilbud om fægtning, derfor er det ikke nemt at tænke: Jeg vil være fægter. Lederrekruttering på forbundsniveau relativt få mennesker udfører meget frivilligt arbejde. Presset økonomi fortidens synder og mangelfuld ledelse Ydre krav om mere en professionel, tilpasningsdygtig og veldrevet organisation Stævner mange tilbud, som passer fægtere, men grundlæggende for få deltagere DFF har som organisation den udfordring, at vi skal være flere fægtere, flere frivillige, flere professionelle for at kunne navigere i de krav, som en foranderlig omverden kræver. Vi tror, at tiden for meget små frivillige idrætsorganisationer med spinkelt fødegrundlag er ved at rinde ud. Vores bæredygtige eksistens afhænger af vores evne til at skabe numerisk vækst, samt vilje og evne til samarbejde på tværs af forbund med samme udfordringer. Traditionelt har man ofte hørt udtrykket udvikling eller afvikling. Der er ingen tvivl om, at vi ønsker udvikling. Vi har medlemsmæssigt været ret stabile set over en årrække, og det samme med klubantal. Til trods for nye klubber med nye medlemmer. Så det er lidt et skridt fremad og et skridt tilbage. Derfor er tiden kommet til et stort skridt fremad. Udfordringen, vi ønsker at adressere, kan sammenfattes i følgende statement: Vi skal være flere fægtere og flere klubber Bestyrelsens fokus DFF s bestyrelse ønsker at træde ud af fordelingsnøglen på breddeområdet for at sikre fokus på at skabe nye klubber. Dette er både af intern signalmæssig karakter og for at skaffe luft i forhold til vores økonomi samt med henblik på prioritering af vores udviklingskonsulents tid. Vi tror ikke, at vi kan tænke eller analysere os til nogen idealløsning: Derfor arbejder vi efter en agil model, hvor vi med kort varsel i opstarten kan ændre f.eks. hvor en klub skal placeres. Vi har analyseret os frem til et bestemt geografisk ønske/udgangspunkt, men vi ønsker agilitet. Uanset hvor meget vi analyserer, finder vi ikke de vises sten i en verden med en forandringshastighed som vores. Mange vigtige opgaver DFF har andre opgaver, som fylder, her i blandt vores deltagelse i ATK-projektet. Dette lægger beslag på en del af vores udviklingskapacitet i begyndelen af projektperioden. I dag er ATK-

2 projektet politisk forankret hos B&U-udvalgets formand. Tidligere var det forankret hos Formanden. Dermed frigøres den nødvendige tid på toplederniveauet til at kunne sikre fokus på dette nye projekt. Vores talentudvikling/eliteambitioner er forankret politisk hos Eliteudvalgets formand. Der er et voldsomt internt pres for at gøre noget på elitesiden, og her vil vi også bruge tid. Igen tilrettelagt, således at den vigtige opgave løftes uden om vores formand. Den essentielle udfordring Vi skal være flere er meget væsentlig, så derfor er det en overskuelig opgave at skabe den brændende platform og behovet for fokus nu. Et andet bestyrelsesmedlem har fået den opgave at sætte turbo på vækst i klubberne i Vestdanmark parallelt med det ønskede projekt via en årlig pulje på ca kr. Til forskel fra nærværende projekt vil disse initiativer i Vestdanmark være med udgangspunkt i en bottomup model. Så Flere fægtere i nye klubber står ikke alene, men tilsigtes at være kernen i, hvad vi gør. SIDE 2 AF 10 DFF s udviklingsevne DFF er en mere veldrevet organisation i dag end for 3-4 år siden - med respekt for de beskrevne udfordringer. Udfordringer af forskellige karakterer håndteres mere effektivt end tidligere. Den interne tone i forbundet og klubberne imellem er forandret til det bedre. Administrativt har vi store forventninger til kontorfællesskabet og de forbedringsmuligheder, som det vil byde på. Vi har store forventninger til, at samarbejder som f.eks. ATK vil vinde indpas. DFF og DIF er overbeviste om, at der kan skabes grobund for et tiltrængt vækstprojekt til gavn for udvikling af fægtesporten på længere sigt. Erfaringer fra start af nye klubber, som forbundet har haft succes og erfaringer med på frivillig basis, professionaliserer i dette projekt. Gennem ansættelse af projektleder og ressourcer fra udviklingskonsulenten etableres et klubstarterteam som danner fundamentet for den videre udvikling. Projektets målsætninger understøtter forbundets overordnede vision: Vi vil være et innovativt og professionelt OL forbund, der tilbyder attraktiv fægtning for alle. 4. Projektets målsætninger Opbygge fire nye klubber med en stærk klubidentifikation. Få nye klubber integreret i stævner - navnlig på breddeniveau. Fokus på best practice mht. administration i klubberne. Klar værdibaseret ledelse - med medlemsinddragelse. Fægternes behov smitter af på de tilbud, som tilbydes af klubberne. Indhold og baggrund Indsatsen med at etablere nye klubber tager udgangspunkt i de erfaringer forbundet har fra nogle af de nyere klubber (Slagelse, Vordingborg, Birkerød?) der er startet. Desuden vil tilgangen til fægtning i de nye klubber være at gøre det nemt og sjovt at gå til, og at man hurtigt både som barn og voksne oplever succes ved at mestre våbenet. De største indsatser og udfordringer i projektet er:

3 1) Rekruttering til klubberne. Det vil ske i et samarbejde med eksisterende klubber, og der laves aftaler med lokale aktører: Kommune Skoler, institutioner, fritidsordninger Uddannelsesinstitutioner Centre Arbejdspladser 2) Lederrekruttering og lederkurser til nye ledere i bestyrelser. Værktøjer fra anvendes til at få klarhed over roller og ansvarsfordeling. Lederkurser på tværs af klubber tilrettelægges som 3 times spotkurser. 10 trin til klubstart: 1. Synlighed. Plakater, uddeling af handouts, opvisninger, flash mobs, pressedækning 2. Testtræninger. Lave prøvetræninger i området, f.eks. på skoler, biblioteker, gader og butikscentre. 3. Start på træninger i interimistiske lokaler. Til en start kan fægtning afvikles næsten alle steder, inden rigtige lokaler skal findes. Evt. kan samarbejde med private steder være en mulighed. 4. Opbyg bestyrelser. Der skal startes på opbygning af bestyrelser, så snart at der er medlemmer nok til en foreningsdannelse. 5. Skaffe lokaler (kommunale). Det kan være gymnastiksale på skoler eller lign. 6. Træningstart. 7. Start på uddannelser (lederkruser og 1-2 træner). De første medlemmer skal motiveres til at løfte dette arbejde. 8. Erfa mellem bestyrelserne. Der skabes på uddannelseskurser et rum for videndeling. 9. Opbygning af dagligdagen i klubberne. Projektlederen skal gå fra en meget udførende rolle til en mere facilliterende rolle, således at der skabes rum til at nye trænere og ledere kan udfolde sig. 10. Rekruttering. Klubberne skal i gang med at rekruttere selv, SIDE 3 AF 10 Motiverende træning Der lægges vægt på, at fægtetræningen, som bliver tilbudt, er motiverende og giver positive oplevelser, fremfor en mere traditionel faglig opfattelse af, hvordan man skaber gode fægtere. DFF s erfaringer fra de seneste klubstarter er, at de klubber, som klarer sig bedst og vokser hurtigst, er nye klubber, som ikke er ramt af vanetænkning, og er villige til at gøre en indsats. Projektet vil drage lære af, at det i de igennem de seneste 10 års klubstarter i høj grad er disciplinen kårde, der har været anvendt som begyndervåben. Kårde fægtes med mere simple regler end det traditionelle opstartsvåben, fleuret, hvilket giver mulighed for "game based approach" i rekrutterings og begynderfasen. Efter blot 20 min vil en hvilken som helt udøver være i stand til at lave noget som minder om kårdefægtning. DFF s klubber samt de professionelle udbydere af fægtning i Danmark har estimeret ca danskere igennem Polterabends eller firmaarrangementer årligt. Stort set alle bruger kårde i disse situationer, fordi der er simple regler, og oplevelsen er hurtig på plads. Det bygger på en antagelse om, at det først og fremmest er motivationsfaktorer, som f.eks. at have det sjovt som aktiverer og fastholder nye fægtere i dag. Derfor skal der arbejdes

4 ud fra at give nye fægtere en fantastisk oplevelse fra dag 1, i de nye klubber. Næste ingen af de københavnske klubber p.t. arbejder med kården som begyndervåben for børn og unge. Så dannelse af nye klubber sker ikke i konkurrence med de eksisterende, men tilbyder en ny og nemmere tilgang til fægtning dermed åbnes også et nyt marked. Projektet vil tage udgangspunkt i den tese, at mange børn/unge ikke har ressourcer til at flytte sig på tværs af København for at gå til sport. Derfor skal klubbernes fysiske placering være i aktionsradius af en cykel eller i umiddelbar nærhed af bus/s-tog. Stævner som motivation og fastholdelse Det er vigtigt at klubberne bliver forankret i DFF s verden. Derfor er det en målsætning at nye medlemmer deltager i stævner. Det er i dag meget trænerne som er afgørende for, hvor mange klubmedlemmer, der deltager til stævner. DFF vil med start af nye klubber være med til at opbygge en ny træningskultur, hvor det handler om at deltage i stævner for at have det sjovt, være sammen med andre og bliver bedre i kamp. Fremfor historien om at det handler om at vinde. De nye klubbers stævnedeltagelse vil understøtte forbundets nationale B&U-stævneaktivitet, som vi fik skabt fundamentet til i vores netop afsluttede Forberedelsesprojekt for Talentudvikling, gennem øget samlet stævnedeltagelse på nationalt niveau. SIDE 4 AF 10 Samarbejde bredt Det er centralt, at der arbejdes med bestyrelserne, rollefordelingen i klubberne og hvordan kulturen cementerer sig. Der vil blive tilbud om minimum tre kursusforløb til de nye bestyrelser. Samarbejde mellem klubber, både på tværs og imellem de nye klubber, såvel som samarbejdet med de øvrige klubber i Storkøbenhavn tænkes opbygget efter en model som kendes fra Vestsjælland. Her arrangeres bl.a. gæstebesøg mellem naboklubber med jævne mellemrum. Desuden forventes det, at det store erfaringsgrundlag, som udviklingskonsulenten besidder, anvendes til at optimere alt det praktiske arbejde i en bestyrelse. 5. Målgruppe DFF/DIF s primære målgruppe i det fireårige projekt er at rekruttere børn og unge i alderen 8-12 år.. Sekundært vil vi gennem kontakt med børnene få afprøvet tilbud om fægtetræning til forældrene, så det er muligt at etablere et familiepakketilbud. Der kan forekomme forskellig målgruppefokus v. opstart af nye klubber, afhængig af hvilke aftaler der indgås med skoler og uddannelsesinstitutioner. 6. Projektets formål Projektets hovedformål er at fremme vækst i forbundet, således at hovedsagligt breddearbejdet styrkes, men også med afledte effekter til talent- og elitearbejdet. Forbedret træning af udøverne i klubberne vil føre til bedre fastholdelse af medlemmer og give et større og bedre rekrutteringsgrundlag for talentarbejdet. Et større medlemsvolumen på sigt vil øge grundlaget for rekruttering af flere og nye frivillige til forbundsarbejdet. Mål med projektet

5 Mindst 300 fægtere ved projektets afslutning (slutmål). Dette måles på medlemsindberetning i januar fægtere vil svare til en vækst på ca. 20 pct. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 100 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 150 medlemmer. Det forventes som delmål, at der pr er mindst 200 medlemmer. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 300 medlemmer. 4 bæredygtige klubber med egne handledygtige bestyrelser. Dette måles kvantitativt på medlemsindberetningen i januar 2018 Det forventes som delmål, at der pr er mindst 3 klubber. Det forventes som slutmål, at der pr er mindst 4 klubber. SIDE 5 AF 10 Øge stævnedeltagelse ved stævner med et gennemsnit på mindst 5 fægtere pr. projektklub pr. ranglistestævne.(slutmål). Der er 7 B&U-ranglistestævner om året. Dvs. mindst 140 flere deltagere til stævner om året. Måles i vores stævnesystem kaldet Ophardt i januar Det forventes som delmål, at der pr ikke er stævnedeltagelse. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 3 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som delmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 4 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. Det forventes som slutmål, at der pr er stævnedeltagelsen på mindst 5 Fægtere i gennemsnit pr. klub pr. stævne pr. år. At der skabes et set up for koncentreret indsats og bæredygtige klubber, som skal genanvendes i Jylland til projekt Flere fægtere i nye klubber del 2 i årene Ud fra befolkningsgrundlaget i Storkøbenhavn er der bestemt et kæmpe potentiale, som DFF ikke løfter i dag. Det er realistisk at skaffe et snit på 75 medlemmer i hver nystartet klub. 7. Projektets succeskriterier Det primære succeskriterie er at få etableret fire nye klubber og rekrutteret 300 nye medlemmer. Det sekundære succeskriterie er at øge antallet af frivillige på DFF lederniveau. Forbundet er i dag bemandet af frivillige fra de store klubber og en ikke ubetydelig del fra nyere, mindre klubber. Ved at inddrage nye frivillige fra nye klubber forventer vi at kan kunne give forbundet en indsprøjtning med god anderledes hed, nytænkning og viden og praktikker fra andet foreningsarbejde. 8. Projektets evaluering I slutningen af projektperioden (december 2017) evalueres projektet. Det sker med udgangspunkt i de opstillede målsætninger, dog korrigeres i evalueringsrapporten for januar 2018-tallene. Herudover er der i projektperioden lagt en række milepæle og statusmøder ind, så

6 der er mulighed for at justere, hvis behovet opstår. På statusmøderne vil delleverancer på de forskellige områder løbende blive godkendt. Mange af delmålene er direkte at aflæse i eksisterende værktøjer - primært DIF s medlemsregistreringer, men også via forbundets egne systemer - og fremlægges løbende i projektlederens statusrapporter. 9. Oversigt over adgang til professionelle ressourcer i projektet SIDE 6 AF 10 Styregruppen er ansvarlig for: overordnet at sikre at projektet opfylder dets formål samt overholder de fastsatte deadlines og budget ansættelse af projektleder at være arbejdsgiver for projektlederen at sikre at projektet evalueres i forhold til de opstillede mål løbende at holde DIF orienteret om projektet I styregruppen sidder en repræsentant fra DIF, DFF s formand og Formanden for breddeudvalget og lederen af KUF. Projektlederen er ansvarlig for gennemførelsen af styregruppens møder. Projektets udførende del er professionelt organiseret, hvilket er gjort for at imødegå behov for en tæt ledelsesmæssig opfølgning med mulighed for at reagere agilt på de udfordringer, som der naturligvis er i et projekt af denne karakter. Projektlederen er ansvarlig for: rekrutteringen af fægtere rekrutteringen af bestyrelsesmedlemmer

7 sikre integration til stævner samt det øvrige fægte-danmark. opbygge en sund klubkultur fundraising til klubberne alle aspekter for at sikre en bæredygtig klub, herunder alle roller i klubberne udarbejdelse af tidsplan og overholdelse af deadlines udarbejdelse af løbende status at sikre en rød tråd i klubadministrationen byggende på best practice Projektlederen refererer i det daglige til KUF s leder og forventes at fungere fra hjemadressen og i marken. Det forventes, at projektlederen har erfaringer både med klubdannelse/udvikling og med fægtetræning. Forbundets bestyrelse er bl.a. ansvarlig for: at sikre at den overordnede målsætning gennemføres at der er den fornødne politiske og økonomiske opbakning til projektet at eksisterende klubber motiveres til at støtte op om projektet at stå til rådighed med erfaringer Bidrage med medlemmer til styregruppen. SIDE 7 AF 10 Udviklingskonsulent Martin Wiuff er ansvarlig for: at sparre med projektlederen om opbygning af klubberne og det daglige klubarbejde, samt at have en operativ rolle at være i daglig kontakt om fremdrift, samt at navigere agilt på udfordringer at sikre kvaliteten og bæredygtigheden i bestyrelsesarbejdet gennem bl.a. med de enkelte klubber og klubberne imellem afholde kursusrækker for klubberne, således at viden opbygges og deles med læring for øje. Udviklingskonsulenten bruger 33 % af sin arbejdstid på dette projekt, svarende til dagligt ca. 2,5 timer. KUF s leder er ansvarlig for: faglig sparring til udviklingskonsulenten sparring mellem projektleder og udviklingskonsulent, således at KUF s leder kan tiltræde en mere direkte rolle som controller. DIF er ansvarlig for: at deltage i styregruppen og medvirke til projektets succes, se styregruppens ansvar at medvirke til synergien i forhold til andre vækstprojekter at medvirke til at skaffe lokaler ved f.eks. opbakning i de enkelte kommuner i det omfang at det er muligt. 11. Forankring af projektet Projektlederen udarbejder efter ansættelse en detailplan for projektets realisering. Der arbejdes efter en kendt og struktureret plan for at sikre de optimale betingelser for klubopstarterne (Se bilag for grafisk fremstilling). Projektlederen og udviklingskonsulenten sikrer et kontinuerligt gensidigt samarbejde og bistår hinanden med deres faglige viden om klubopstart, således at der kan handles med kort varsel på uhensigtsmæssigheder. Der lægges vægt på, at de opleves som et team - med et forskelligt fokus i forhold deres respektive ansvarsområder.

8 Tidsplan Se bilag 3 for grafisk fremstilling 21. jan 2014 Godkendelse af projekt og økonomi i DIF s bestyrelse Medio jan 2014 Ansættelse af projektleder 15. februar 2014 Endelig implementeringsplan & tidsplan godkendes i styregruppen Medio februar 1. møde i styregruppen 1. marts 2014 Rekruttering og lokale ansøgninger m.v. Medio marts 2. møde i styregruppen 1. april 2014 Rekrutteringsinitiativer 1. maj 2014 Milepæl pilotopstart i mindst 1 klub (evt. i alternativ træningslokale) 1. september 2014 Milepæl opstart i alle klubber Medio september 3. møde i styregruppen 1. oktober 2014 Milepæl etablering af bestyrelse og generalforsamlinger Medio oktober Milepæl kursus i de nye klubber I Medio november 4. møde i styregruppen 15. jan 2015 Deltagelse i stævner Medio marts 5. møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber II Medio juni 6. møde i styregruppen Medio september 7. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber III Medio november 8. møde i styregruppen Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber IV Medio juni 10. møde i styregruppen Medio september 11. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber V Medio marts møde i styregruppen Medio april Kursus i de nye klubber VI Medio juni 13. møde i styregruppen Medio september 14. møde i styregruppen Medio oktober Kursus i de nye klubber VII 1. december Evalueringsrapport færdig Medio december 15. møde i styregruppen, evaluering SIDE 8 AF 10

9 12. Budget Indtægter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr DFF likviditetsstøtte kr kr kr kr kr DFF Materiel støtte (Fægteudstyr, piste og meldere, plakater m.v.) kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 I alt DFF kr kr kr kr kr I alt DIF kr kr kr kr kr Indtægter i alt kr kr kr kr kr Likvide indtægter i alt kr kr kr kr kr SIDE 9 AF 10 Udgifter I alt DFF konsulentløn* kr kr kr kr kr Fægteudstyr kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Piste og meldere kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Plakater m.v. kr kr kr. 0 kr. 0 kr. 0 Kørsel kr kr kr kr kr Projektleder kr kr kr kr kr IT/telefon kr kr kr kr kr Administration kr kr kr kr kr Transport (PL+) kr kr kr kr kr Kursusdage kr kr kr kr kr Skattefrigodtgørelse (hjælpetrænere) kr kr kr kr kr Udgifter i alt kr kr kr kr kr Likvide udgifter i alt kr kr kr kr kr * Udviklingskonsulentløn: kr kr.(dif tilskud). = kr. DFF betaler 59 % af udviklingskonsulentens løn 33 % (12.5 ugentlige timer) af kr. = kr. DFF s betaling af udviklingskonsulentens arbejdstid: kr. gange 59 % = kr. 13. Indstilling

10 SIDE 10 AF Indstilling

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk.

Dette oplæg skitserer de krav og muligheder, der er i at blive udviklingscenter. Det er både sportsligt, organisatorisk og økonomisk. KONCEPT FOR UDVIKLINGSCENTRE I DANSK TAEKWONDO FORBUND INDLEDNING Etablering af udviklingscentre er et af de første skridt i implementering af DTaFs talent- og elitestrategi, som blev færdiggjort i juni

Læs mere

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27

Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Referat fra Repræsentantskabsmøde i Dansk Fægte-Forbund 2014-04-27 Deltagere: Referent: Punkt 1. Punkt 2. Punkt 3: Punkt 4: Til sted var klubber svarende til 37 stemmer ud af i alt 63 mulige stemmer Ole

Læs mere

Skabelon til projektbeskrivelse

Skabelon til projektbeskrivelse Skabelon til projektbeskrivelse 1. Projektets titel: Livsstilsintervention med Løsninger for Livet 2. Baggrund: Beskriv baggrunden for at der er taget initiativ til projektet, samt hvilken viden projektet

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008:

Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: Nyt fra Breddekonsulent Øst 04/2008: DFF s hjemmeside lever og har det godt: I det sidste års tid har jeg som breddekonsulent og sekretariatsmedarbejder arbejdet meget for, at DFF s hjemmeside indeholder

Læs mere

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. "Fægtning for alle" Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.

Handlingsplan for Udviklingskonsulent 2014-2015 (jf. Fægtning for alle Politik for 2014-15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov. Handlingsplan for Udviklingskonsulent (jf. "Fægtning for alle" Politik for -15) - Udviklingskonsulentaftale med DIF (revideret nov.14) Arbejdstid for udviklingskonsulent fordelt på indsatsområder: Udviklingskonsulentens

Læs mere

Strategi Dansk Volleyball Forbund

Strategi Dansk Volleyball Forbund Strategi Dansk Volleyball Forbund DVBF s strategier vedtages på repræsentantskabsmødet i overensstemmelse med DVBF s loves 12. I DVBF s loves 1 er Dansk Volleyball Forbund defineret som en sammenslutning

Læs mere

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet

Processen. Efterår 2014. Dialogmøder om talentarbejdet med LU. Efterår 2014. Åbent dialogmøde om talentarbejdet Processen Efterår 2014 Dialogmøder om talentarbejdet med LU Efterår 2014 Åbent dialogmøde om talentarbejdet Januar/februar 2015 2 workshops (kl. 10-16) udarbejdelse af talentpolitik og strategi Høringsproces

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland

DAGENS TEMA LEDELSE. DBU Jylland DAGENS TEMA LEDELSE Formål Mit indlæg: Inspiration til ledelse og ledelsesudvikling Ledelse generelt Ledelse af frivillige (frivilligheds-strategi) Klubformanden som leder Spørgsmål: Hvad betyder ordet

Læs mere

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009:

Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Nyt fra Breddekonsulent Øst Marts 2009 01/2009: Dommer for dummies og andre dommerkurser: DFF s dommeruddannelsesgruppe har planlagt datoer for dette års tilbud om kursus og prøve til opnåelse af national

Læs mere

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund

Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008. Sommerferien overstået. Dansk Fægte Forum. Danmark har fået formandsposten i det nordiske forbund Dansk Fægte-Forbund Pst!! 12/2008 København den 14. august 2008 Sommerferien overstået Pst!! er nu tilbage igen efter en dejlig sommerferie, hvor tiden er blevet brugt til at finde nye måder, hvor på information

Læs mere

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb

B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e. Virksomhedscentre og ressourceforløb B i l a g 1 : P r o j e k t b e s k r i v e l s e 14. december 2012 Virksomhedscentre og ressourceforløb J.nr. 2012-0020057 2. kontor Baggrund Førtidspensionsreformen betyder, at borgere, der er i risiko

Læs mere

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&...

https://secure.capevo.net/xform/frontend/show.aspx?action=print&blanketid=2141&... Side 1 af 12 Vejledning til Integrationsministeriets online ansøgningsskema Du står nu i Integrationsministeriets online ansøgningsskema. I det følgende introduceres kort til udfyldelse af skemaet. Har

Læs mere

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation

Der sker udvikling og formidling af sportsvidenskab om talentrekruttering, talentidentifikation 1. juli 2013 Notat om rolle- og ansvarsfordeling mellem Danmarks Idrætsforbund, specialforbund og Team Danmark vedr. talentrekruttering, -identifikation og - udvikling. 1. Indledning og baggrund International

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse

Selvevaluering. dine erfaringer med ledelse Selvevaluering dine erfaringer med ledelse Velkommen Velkommen til din selvevaluering, som skal understøtte dine overvejelser omkring lederrollen. Selvevalueringen har to formål: Dels at give dig en introduktion

Læs mere

Søg støtte til projekter

Søg støtte til projekter Søg støtte til projekter hvor tværfaglighed eller inddragelse af brugerne er grundstenen. Vær med til at fremme tværfagligheden og inddragelse af brugerne indenfor kultur & fritid og teknik & miljø -områderne.

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI

ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI ØKONOMI OG ADMINISTRATION 2015-2016 SUBSTRATEGI MOTIVEREDE O G E FFEKT IV E MEDARBEJDERE, GO D ØK ONOMI STYRI NG O G INTRO EN EFFEKTIV OG ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MISSION ˮEnkle og effektive administrative

Læs mere

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling

Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling Afrapportering i fb. med bevilling af udviklingsmidler fra Dansk Folkeoplysnings Samråd (UVM) Aalborg d. 5. december 2005 Resultatet af projektet: kursusdeklarationer / Kompetenceudvikling FO-Aalborg FO-AALBORG,

Læs mere

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15

DIF LEDERAKADEMI En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 En uddannelse for administrative, sportslige og politiske ledere i DIF s specialforbund 2014-15 FOR ADMINISTRATIVE, SPORTSLIGE OG POLITISKE LEDERE I DIF S SPECIALFORBUND BLIV EN ENDNU BEDRE LEDER Strategisk

Læs mere

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde

DBU Lolland-Falster. på vej mod 2015. Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde DBU Lolland-Falster på vej mod 2015 Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 1 Hvorfor projekt Fodbold, udvikling, sund konkurrence og samarbejde 2 DBU Lolland-Falster ønsker at udarbejde og

Læs mere

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser

Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser Den 28. januar 2015 Pulje til forsøg med samarbejde med ungdomsuddannelser i 7.-9. klasse Landets folkeskoler indbydes hermed til at indsende ansøgninger om økonomisk stø t- te til forsøgsprojekter i 7.-9.

Læs mere

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse

- En mulighed for at sætte kurs for fremtiden. SportHouse - En mulighed for at sætte kurs for fremtiden Baggrund Selvstændig (siden 2005) - Dansk Boldspil Union (1999-2005) opbygning, udvikling, implementering af lederuddannelse analyser, tilfredshedsmålinger

Læs mere

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011

Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 Strategi og Ledelse Chsk 16. december 2008 Fredensborg Kommunes Leanstrategi 2009-2011 I. Formålet med Leanstrategien Fredensborg Kommune bliver med Lean en organisation, hvor medarbejdere og ledelse via

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sund start i job og uddannelse 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Ea Nielsen, sekretariatschef E-mail: eani@aarhus.dk Telefon:

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser

Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Projektskitse vedr. forebyggelse af udsættelser Dato: oktober 2014 Formål med projektet Det primære formål med projektet er at forebygge udsættelser af lejere. Det sekundære formål er at udbygge samarbejde

Læs mere

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn!

Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Sådan får jeres klub et godt idrætsmiljø for børn! Danmarks Idræts-Forbund Stil skarpt på klubbernes vigtigste råstof: Børnene. Kvalitet er nøgleordet Børnene Konkurrencen er hård Tilbud til børn er der

Læs mere

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog

Dansk Skøjte Union. Politikkatalog Dansk Skøjte Union katalog 3. udgave Oktober 2009 Indholdsfortegnelse Idegrundlag...2 Organisation...3 Børn og unge...4 Bredde...5 Elite...6 Information og kommunikation...7 International politik...8 Konkurrencepolitik...9

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

[1] ELITETALENT I ESAA U-18

[1] ELITETALENT I ESAA U-18 [1] ELITETALENT I ESAA U-18 [2] Elitetalent i ESAA U-18 U-18 Elitetalent i Aarhus - Fra talent til ligaspiller Aarhusiansk basketball sætter ressourcer ind på at udvikle U-18 talenter med tekniske, taktiske,

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget

Bedre fødevare forsyning. Supermarkede r ombygget Eksempel på milepælsplanlægning Projektledelse bygger på målstyring. Det er ofte det eneste projektlederen har at holde fast i det eller de mål som skal realiseres. Projektledelse uden mål er en illusion.

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE

ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Kultur og Idræt Køgevej 80 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf. 46 31 30 00 BKU@roskilde.dk www.roskilde.dk ANSØGNINGSSKEMA TIL FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS START- OG UDVIKLINGSPULJE Inden du begynder at udfylde

Læs mere

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013

Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Digital forandringsledelse IT forandringsproces Handleplan Version: 12. juni 2013 Indholdsfortegnelse Digital forandringsledelse

Læs mere

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj

Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Bestyrelsesmøde Tid Torsdag d. 26. juni - kl. 17.30 Sted Idrættens Hus, mødelokale 2 Mødeleder Jens Terkelsen Referent Henriette Gilhøj Deltagere Fraværende ved afbud Jens Terkelsen, Christina Carls, Henriette

Læs mere

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller

Borgerbudgetter for 2015. Forslag til to modeller Borgerbudgetter for 2015 Forslag til to modeller 1 Model 1: Én stor pulje - alle kommunens borgere og aktører kan søge under overskriften Udviklingsstrategien bredt Formål / politiske krav og vilkår for

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år

DANSK ATLETIK FORBUND EVENT-PROJEKTLEDER UDDANNELSE. Aldersgruppe: 15-25 år 2016 Dansk Atletik Forbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby daf@dansk-atletik.dk - Tlf: +45 4326 2626 Aldersgruppe: 15-25 år Dansk Atletik Forbund er det nationale forbund for atletik, gang

Læs mere

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø

Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Ansøgning om puljemidler fra Det Lokale Beskæftigelsesråd for Svendborg, Langeland og Ærø Overordnede informationer Projektets titel : Motivator Projektperiode : 5.5.2008-12.9.2008 Sommerferie følger praktikstedets

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping

Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Kontrakt 2014 Kontrakt 2014-15 Rebild Kulturskole, Sverriggårdsvej 4, 9520 Skørping Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Danske Idrætsforeninger (DIF)

Danske Idrætsforeninger (DIF) Danske Idrætsforeninger (DIF) - Hvorfor, hvordan, hvornår Visionen Vi har en vision om at gøre Danmark til det bedste land i verden at dyrke idræt i. Vi skal være en nation, hvor idrætten indgår som en

Læs mere

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune

Jobprofil. Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune Jobprofil Skoleleder på Rungsted Skole Hørsholm Kommune 1. Indledning Hørsholm Kommune ønsker at ansætte en skoleleder på Rungsted Skole. Stillingen er ledig og ønskes besat snarest muligt. Denne jobprofil

Læs mere

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014.

PSYKOLOGKAMPAGNEN. Godkendt projektbeskrivelse 2012.09.03. Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN. Projektperiode: September 2012 til april 2014. Godkendt projektbeskrivelse Projektets titel: PSYKOLOGKAMPAGNEN PSYKOLOGKAMPAGNEN 2012.09.03 Projektperiode: September 2012 til april 2014. Projektansvarlig: Politisk ansvarlig Projektleder og administrativ

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området.

Nedenfor beskrives forslag til 5 aktiviteter, der på hver deres måde bidrager til en mere målrettet indsats på området. Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETØNSKE 1. september 2011 Budgetønske: Stærk skoleledelse Baggrund BUF står over for et generationsskifte både på almen- og specialområdet skoleledernes gennemsnitlige

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere.

At der skal sikres trænings- og instruktionsmuligheder for talenter og eliteidrætsudøvere. Team Danmark og Århus Kommune, herefter parterne, er blevet enige om denne samarbejdsaftale, som har til formål at fremme vilkårene for eliteidræt og herunder i særdeleshed talentudvikling i Århus Kommune.

Læs mere

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien).

- Tidlig indsats (kontakt inden for de første tre måneder efter kommunen har fået kendskab til familien). Ansøgning Terapeutisk bistand til forældre til børn med handicap Kommune Københavns Kommune Puljens formål: Formålet med puljen er at styrke kommunernes mulighed for at iværksætte, udbrede og afprøve længerevarende

Læs mere

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse

+ RESURSE ApS. Ansøgning om LBR projekt. Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Ansøgning om LBR projekt Metodeudvikling til håndtering af borgere på ledighedsydelse Formål Projektets overordnede ide og mål er at få afprøvet en virksomhedsrettet model der kan være medvirkende til

Læs mere

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg

IBC Innovationsfabrikken Salg. Bliv skarp på salg IBC Innovationsfabrikken Bliv skarp på salg Er du klar til at gå fra nul til hundrede og få værktøjer til at skabe resultater med dit salg? Bliv skarp på salget med forløb, der er målrettet dig. IBC Innovationsfabrikken

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Synlighed DBBU s strategiplan

Synlighed DBBU s strategiplan Synlighed DBBU s strategiplan Den Danske Billard Union 1 Hvor befinder billardsporten sig om 5 10 år? For at DDBU skal fremstå stærkere og mere moderne, er det nødvendigt, at der arbejdes målrettet med

Læs mere

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk

AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk AM 2013 Anne Blædel Folkesundhed København Anne.blaedel@suf.kk.dk 1 Program Præsentation Kort om projekt Sundhedsledelse Film om model til sundhedsledelse Drøftelse af modellen Evaluering af projektet

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse

Opdateret Lederskab. Drejebog for ledelse af forandringer! - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901- Nr. 1 2008 Tema: Forandringsledelse i praksis Drejebog for ledelse af forandringer! Forandringer er over os! Store omvæltninger præger mange organisationer, omstruktureringer og forandringsprocesser

Læs mere

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN

FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN FODBOLDGOLFEN I DANMARK STRATEGI 2015/17 GRUNDLÆGGENDE IDÉ. VISION. MISSION. MÅL. MÅLGRUPPER. FOKUSOMRÅDER. BANERNE. UNIONEN DFGUs strategi for fodboldgolf FOR FODBOLDGOLFEN DFGUs grundlæggende ide - formålsparagraf

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering

Søg støtte til projekter. Nyspecialisering Søg støtte til projekter om nyspecialisering og inklusion Vær med til at fremme inklusion og aktiv deltagelse i samfundslivet for børn, unge og voksne med særlige behov. Søg om op til 150.000 kroner i

Læs mere

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt

Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Motion i skoler - et breddeidrætsprojekt Udviklingskonsulent Trine Rose Center for Skole Slagelse Kommune Knap 80.000 indbyggere Sundhedstilstand og adfærd generelt dårligere end landsgennemsnittet. Dog

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE

ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE ANSØGNINGSSKEMA FÆLLES PULJE INITIATIVETS TITEL: Sociale medier som platform for borgerinvolvering 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Hanne Lund Steffensen E-mail: hlst@aarhus.dk

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole

Ledelsesgrundlag. Egegård Skole Egegård Skole Grundlæggende antagelser om god ledelse Nærhed Nærhed er drivkraften i al udvikling og samspil mellem ledelse, elever, forældre og ansatte på Egegård skole. Se og møde mennesker som kompetente

Læs mere

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune

Indsendelse #2444 Roskilde Kommune Indsendelse #2444 Roskilde Kommune http://roskilde.dk/node/80978/submission/2444 Side 1 af 4 Information om indsendelse Formular: Ansøgning til Start- og Udviklingspuljen Indsendt af Anonym (ikke bekræftet)

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Implementering af projekter

Implementering af projekter Implementering af projekter Organisatorisk oplæg Hvorfor nu det? Et refleksionsrum Større viden og bevidsthed = større chance for succes med ens projekt MÅL for oplægget 1. Inspiration til hvordan man

Læs mere

Status den frivillige mentorindsats

Status den frivillige mentorindsats For unge der har et spinkelt voksent netværk, er ensomme eller er i en anden sårbar livssituation, vil det at have en frivillig mentor give den unge tryghed og styrke den unges selvværd og tillid til sig

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller

Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Bilag 1: Ramme for beskrivelse og udvikling af peer-støttemodeller Puljens midler skal finansiere udvikling, afprøvning og implementering af et antal peer-støtte modeller, herunder: Rekruttering og uddannelse

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30

TORSDAG DEN 5. MARTS 2015 KL. 18.30 21.30 GØR IDÉ TIL VIRKELIGHED TORSDAG DEN 5. MARTS KL. Hvilke idéer er gode, og hvilke skal vi bare glemme? Hvordan bliver en god idé til et projekt, og hvordan finder vi penge til at gøre den til? Hvordan beskriver

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Forbedringspolitik. Strategi

Forbedringspolitik. Strategi Forbedringspolitik Strategi 1 2 Indhold Forord... 3 Formål... 5 Vi vil forandre for at forbedre... 6 Forbedringer tager udgangspunkt i patientforløb og resultatet for patienten... 7 Medarbejder og brugerinvolvering...

Læs mere

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55

Midtvejsopsamling. november 2010. Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 Midtvejsopsamling november 2010 Center for Aktiv BeskæftigelsesIndsats. www.cabiweb.dk. cabi@cabiweb.dk. tlf. 86 12 88 55 2 Fra Sport Til Job Fra Sport Til Job er et samarbejde mellem CABI og tre lokale

Læs mere

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser

JUNI 2011. Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser JUNI 2011 Erfaringer og best practice Beskæftigelsesrettet indsats for unge med psykiske lidelser Erfaringer og best practice 2 Beskæftigelsesrettet indsat for unge med psykiske lidelser Udviklingskonsulent

Læs mere

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år.

En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. En Sejlklub med puls aktiviteter for unge i alderen 15-20 år. Sejlklubben Fælleskabet Attraktive Aktiverende Uddannelse Trænere og som aktivitets og den frivillige sejladstilbud sejladser og træning instruktører

Læs mere

Generalforsamling i Ørestad IF

Generalforsamling i Ørestad IF Generalforsamling i Ørestad IF Mandag 28. april 2014 kl. 19.30 Field s, 3. sal - ved siden af fitness dk Referat 1. Formalia a. Valg af dirigent - Lotte b. Valg af referent - Frida c. Valg af 2 stemmetællere

Læs mere

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll

UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll UEFA Study Group Eerikkilä 2013 Grässroots footbäll Deltagere: Ole Hansen, Jakob Drachmann Haag, Mogens Mika, Martin Mølgaard Ravn, Flemming Kvist Andersen, Brian Molberg, Kim Møller, Jesper Ran Pedersen,

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI

KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI KOMPETENCE- UDVIKLING 2013-2014 SUBSTRATEGI INTRO KOMPETENCEUDVIKLING TIL GAVN FOR BÅDE MEDARBEJDERE OG INSTITUT MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kompetenceudvikling skal målrettet understøtte

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning

Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Arena for Foreningsliv, Frivillighed og Folkeoplysning Generelle oplysninger vedr. indsatsen 1. Problemidentifikation Vollsmose er klassificeret som ghettoområde. På fritids- og foreningsområdet arbejder

Læs mere

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune

55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune 55+ fastholdelse og udvikling i Greve Kommune Greve Kommune ARBEJDSMARKED BAGGRUND EFTERLØN PENSION I Danmark har både offentlige og private virksomheder en stor udfordring med at fastholde og udvikle

Læs mere