Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Strategianalyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 Bilag 4.a - Opfordringsskrivelse I medfør af rammekontraktens punkt 6 agter Kunden at gennemføre et miniudbud. Konsulentfirmaet opfordres hermed til at deltage i det pågældende miniudbud. Udbuddet vedrører en analyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Analysen skal blandt andet kortlægge Digitaliseringsstyrelsens nuværende ressourceforbrug, organisation, opgaveportefølje, mv., vurdere fremtidige interessenternes forventninger og krav, vurdere udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsen samt opstille en model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af bilag 4.b (Opgavebeskrivelse). På baggrund heraf opfordres Konsulentfirmaet til at fremsende tilbud på udførelse af opgaven. Tilbuddet skal være indleveret senest den 29. januar 2014, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning. Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal indleveres i en lukket kuvert til adressen: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Kuverten skal mærkes "Miniudbud. Att. Steffen Uglvig Jensen. Må ikke åbnes". Tilbuddet bedes indleveret i 5 eksemplarer. Kunden ser også gerne, at tilbuddet ligeledes afleveres i en elektronisk version, der sendes til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen, Der henvises i øvrigt til rammekontraktens punkt 6, herunder særligt punkt og 6.2.3, i relation til Konsulentfirmaets afgivelse af tilbud.

3 3 Bilag 4.b - Opgavebeskrivelse BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udgør sammen med de efterfølgende strategier for digital velfærd og grunddatastrategien det overvejende udgangspunkt for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje. Tilsvarende afspejler digitaliseringsstrategiens målsætninger og pejlemærker sig også i Digitaliseringsstyrelsens organisering, og er samtidig den røde tråd i styrelsens samlede historie siden etableringen i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har blandt andet medført, at Digitaliseringsstyrelsens opgaver bevæger sig fra strategi- og policyopgaver til drift og implementering. Der skal derfor gennemføres en analyse af styrelsens udfordringer og forpligtelser med henblik på optimering af opgavevaretagelsen. Analysen skal ses i lyset af, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber i 2015 samt at styrelsens opgavevaretagelse på nogle områder har udviklet sig fra policy og strategiudvikling til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere i opgaveporteføljen. Dertil kommer, at Digitaliseringsstyrelsens nuværende økonomi afspejler fusionen af Økonomistyrelsen og IT- og Telestyrelsen i Styrelsen er finansieret af fællesoffentlige midler, generel udgiftsbevilling, politiske forlig, indtægtsdækket virksomhed mv., der i en række tilfælde skræntes fremadrettet. Endelig står styrelsen overfor at skulle foretage større investeringer ved genudbud og modernisering af systemporteføljen, herunder fx NemID og Digital Post. Investeringer, der over en årrække forventes at beløbe sig til ca. én mia. kr. KRAV TIL OPGAVEN Konsulentfirmaet skal medvirke til at opstille en proces for, hvordan der kan udarbejdes én model for Digitaliseringsstyrelsens fremadrettede opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. Analysen gennemføres i fire spor, jf. boks 1: Boks 1: Strategianalysens fire spor 1. Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation 2. Interessentanalyse af eksterne og interne forventninger og krav 3. Vurdering af udfordringer og forpligtelser 4. Model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation Arbejdet i analysens første spor indebærer en kortlægning af styrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation. Kortlægningen skal skabe overblik og klarhed over Digitalise-

4 4 ringsstyrelsens bevillingsmæssige situation, opgaver samt finansieringsgrundlaget for styrelsens opgavevaretagelse. Kortlægningen gennemføres af Kunden med henblik på, at resultaterne kan danne grundlag for aktiviteterne i de øvrige spor. Kortlægningsopgaven er fremstillet i bilag 4.b.1. I det andet spor skal interessenternes forventninger og krav til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse kortlægges. Digitaliseringsstyrelsens udarbejdede eksterne interessentanalyse indgår som et væsentligt element i denne kortlægning. Det vil dog være nødvendigt at supplere analysen med de relevante interne interessenters forventninger og krav, fx relevante beslutningstagere i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, udvalgte projektejere- og ledere mv. Kortlægningen gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden som datagrundlag for de øvrige aktiviteter. Det forudsættes, at resultaterne af den supplerende analyse foreligger med henblik på indarbejdelse i de øvrige spor. Interessentanalysen og supplerende aktiviteter er beskrevet i bilag 4.b.2. Arbejdet i det tredje spor skal kortlægge og vurdere de væsentligste udfordringer og forpligtelser, der kan identificeres i forhold til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Konsulentfirmaet skal i vurderingen inddrage internationale erfaringer og tendenser i forhold til den digitale udvikling. Samtidig skal Konsulentfirmaet inddrage eksisterende teoretisk og praktisk viden fra offentlige og private organisationer, som har gennemgået den samme udvikling som Digitaliseringsstyrelsen. De udfordringer og forpligtelser, som bliver identificeret, skal tematiseres og prioriteres med henblik på styregruppens fremadrettede drøftelser af løsningsmodeller. Aktiviteterne gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i spor 3 er nærmere beskrevet i bilag 4.b.3. I det fjerde spor skal Konsulentfirmaet foreslå en proces, der resulterer i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse. Modellen skal indeholde en beskrivelse af opgaveportefølje med tilhørende økonomi samt forslag til organisering. Konsulentfirmaet skal i projekttilbuddet foreslå en proces, der sikrer, at styregruppen løbende prioriterer forbedringsforslag samt til- og fravalg i styrelsens opgaveopgaveportefølje. Processen skal tage udgangspunkt i de identificerede udfordringer og forpligtelser, der kortlægges i spor 2 og 3. Målet er at stå med én gennemarbejdet model, når processen er gennemført. Modellen skal indeholde en beskrivelse af Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgaveportefølje, den tilhørende økonomi samt inputs til styrelsens fremtidige organisering. Det er en forudsætning for leverancen, at løsningsforslagene er implementerbare på kort og mellemlangt sigt, det vil sige fra sommeren 2014 og fra 2015.

5 5 Analyseaktiviteterne i spor 4 gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i sporet er fremstillet yderligere i bilag 4.b.4. Samlet set er der tale om én analyse, hvor der i henhold til Finansministeriets rammekontrakt vælges den konsulentvirksomhed, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Konkret lægges vægt på a) kvaliteten af tilbudsgivers løsning (50 pct.), b) tilbuddets pris (25 pct.) samt c) dedikeret konsulentteam (25 pct.), jf. rammeaftalens bestemmelser. ENDELIGT PRODUKT Analysens resultater og tilhørende dokumentation skal afrapporteres i form af en præsentation med underliggende dokumentation i form af metodebeskrivelser, beregningsgrundlag samt anvendte eksempler med internationale og nationale erfaringer. Den endelige afrapportering skal være færdig senest den 28. marts Det forudsættes dermed, at analysen gennemføres i et relativt kort forløb på 6-8 uger. Det skal sikres, at analyser, beregninger, datagrundlag mv. præsenteres og overdrages på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt at genskabe forudsætninger, metoder, beregninger mv., og at Kunden efter analysens afslutning således har mulighed for at benytte data og analyseresultater til videre analyser. Levering af de endelige produkter anses først for at være sket, når analysens styregruppe har godkendt produkterne. GENERELLE KRAV TIL SAMARBEJDE, VIDENDELING MV. Opgavens leverancer afrapporteres til styregruppen for analysen, der består af Digitaliseringsstyrelsens direktion samt Finansministeriets departement. Styregruppen drøfter løbende Konsulentfirmaets leverancer og opstillede modeller og løsningsforslag med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og afklare én endelig model for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Det bemærkes i den henseende, at styregruppen for analysen forudsættes at skulle godkende væsentlige milepæle i forbindelse, herunder endelig metodevalg og tidsplan. Milepælene fastsættes i samarbejde mellem Konsulentfirmaet og Kunden og godkendes i styregruppen for analysen. Analysearbejdet samt sekretariatsbetjening af styregruppen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen. Konsulentfirmaet kan i forbindelse med tilbudsgivningen lægge til grund, at Kunden har ét dedikeret årsværk allokeret til opgaven samt mulighed for at trække på yderligere bagvedliggende fagpersoner. For at sikre bedst muligt samarbejde og dialog på tværs af kunden og Konsulentfirmaet forudsættes det, at der i hele projektperioden etableres en fælles projektorganisation

6 6 bestående af Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det kan i den forbindelse forudsættes, at det er muligt at etablere arbejdspladser hos Digitaliseringsstyrelsen. PRISER Der en økonomisk ramme for analysen på 3,5 mio. kr. Det skal fremgå eksplicit, hvorledes den tilbudte pris er sammensat, jf. rammeaftalens bilag 4d (Pris og allokerede medarbejdere). Det forudsættes, at den tilbudte pris for tilbuddet ikke overstiger de maksimale fastsatte teampriser, der er aftalt i forbindelse med indgåelse af Finansministeriet rammekontrakt med konsulentfirmaet. Udbetalingerne til konsulentfirmaet vil ske i takt med opfyldelse af væsentlige milepæle for opgavens fuldførelse. En konkret betalingsplan aftales nærmere mellem Konsulentfirmaet og Kunden ved indgåelse af delkontrakten for opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgiver i udgangspunktet ikke kompenseres økonomisk ved eventuelle forsinkelser i opgaveløsningen, der er forårsaget af forhold, der er udenfor Digitaliseringsstyrelsens indflydelse. KRAV TIL TILBUD Tilbuddet skal som minimum indeholde: En beskrivelse af, hvordan de ovenstående krav til analysen håndteres. En beskrivelse af de metoder, der vil blive brugt til at gennemføre analysen, herunder eventuel yderligere dataindsamling end forudsat i ovenstående. En tids- og aktivitetsplan for analysen. En oversigt over de leverancer, Konsulentfirmaet forventer fra Kunden. En beskrivelse af, i hvilken form det indsamlede datamateriale vil blive stillet til rådighed for Kunden under og efter Konsulentfirmaets arbejde. En kort beskrivelse af de personer, der vil arbejde på projektet, herunder deres kompetencer og praktiske erfaring, jf. rammeaftalens bilag 4.e (Pris og allokerede medarbejdere). Konsulentfirmaet skal i den forbindelse redegøre for, hvordan de tilbudte medarbejderes kvalifikationer vil blive inddraget og nyttiggjort i løsningen af opgaven. En beskrivelse af Konsulentfirmaets erfaringer med lignende analyser. Et specificeret budget for analysen, herunder forventet timeforbrug og timepriser samt den samlede pris. Tilbuddet må ikke indeholde købsoptioner. Tilbuddet må maksimalt fylde 40 sider, inklusiv løsningsbeskrivelse, pris og beskrivelse af allokerede medarbejdere. TIDSPLAN Tilbuddet bør følge nedenstående overordnede tidsramme, jf. tabel 1:

7 7 Tabel 1: Tidsplan og milepæle for analysesarbejdet Indhold Tidspunkt Milepæl Ansvarlig Udbudsmateriale Uge 3 Udsendelse af udbudsmateriale til virksomhederne på Finansministeriets rammeaftale for konsulentydelser Digitaliseringsstyrelsen Engagering af ekstern bistand Uge 5 Frist for tilbudsgivere d. 29. januar Afrapportering Uge 13 Samlet analyse valideret og godkendt Konsulentfirmaet Analysen igangsættes Uge 6 Afklaring af metode og datagrundlag Digitaliseringsstyrelsen, Konsulentfirmaet Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Konsulentfirmaet SPØRGSMÅL Eventuelle spørgsmål kan stilles til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen på telefon eller e-post: Spørgsmål, der har generel relevans for miniudbuddet, med tilhørende svar rundsendes til alle konsulentfirmaer på Finansministeriets rammeaftale.

8 8 Bilag 4.b.1 - Spor 1: Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, strategi for digital velfærd samt grunddatastrategien udgør tilsammen udgangspunktet for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje og organisation. Dertil kommer udmøntningen af regeringens it-politik, herunder it-sikkerhed og -styring. I takt med, at Digitaliseringsstyrelsen færdiggør implementeringen af disse opgaver, vil en del af styrelsens opgaveportefølje udvikle sig fra policy og strategiudvikling, til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Derudover afspejler Digitaliseringsstyrelsens økonomi fusionen mellem IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen. Økonomien er sammensat af flere forskellige bevillinger, fx fællesoffentlige midler, UMTS-finansiering, politiske forlig mv. Økonomien indebærer derfor en væsentlig kompleksitet. Dertil kommer at styrelsens økonomi skrænter fra 2015 og frem. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende og detaljeret billede af de samlede økonomiske udfordringer for Digitaliseringsstyrelsen. Med henblik på at sikre et fyldestgørende overblik over Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation er der derfor behov for yderligere afdækning heraf i samarbejde med Koncernøkonomi. AKTIVITETER Kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation skal give et detaljeret overblik over styrelsens: Opgaveportefølje Bevillingsmæssige situation og finansieringsgrundlag Organisation og personale For så vidt angår Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, kategoriseres opgaver og aktiviteter på fire underliggende niveauer: 1. Formål på finansloven, dvs. hjælpefunktioner og administration, fællesoffentlig digitalisering, digital velfærd, it-politik samt infrastruktur. 2. Hovedaktiviteter, dvs. overgang til digital kommunikation, grunddata, digital velfærd, it-sikkerhed, mv. 3. Aktiviteter, dvs. drift, udvikling af it-løsninger, analyse- og policyopgaver, understøttende initiativer, styring og tværgående forhold. 4. Projekter, fx drift af NemLog-in, tilretning af Digital Post, analyse af Udbetaling Danmark, mv. For hver post i ovenstående niveauinddeling skal der indhentes data om:

9 9 Finansiering, herunder midler fordelt på bevillinger, indtægtsdækket virksomhed, forligsbelagte midler, fællesoffentlig finansiering, opsparede og uforbrugte midler mv. Udgifter, herunder midler fordelt på indkøb af konsulent- og driftsydelser, udgifter til drift og udvikling af it-systemer, gennemførelse af analyser mv. Personaleforhold, herunder antallet af årsværk, lønudgifter, fordelingen af medarbejdere på stillingskategorier og funktioner mv. Kontorer, dvs. hvilket kontor de pågældende opgaver bliver løst af. En række aktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er tidsbegrænsede. Kortlægningen skal dog, hvor det er relevant, fremskrive udgifter og personaleforbrug over tid, fx til drift og administration af eksisterende systemportefølje. I forlængelse heraf skal kortlægningen ligeledes opgøre kendte kommende, væsentlige projekter og aktiviteter, som Digitaliseringsstyrelsen forudsættes at gennemføre. Kortlægningen skal munde ud i, at ovenstående data kan fremstilles i et regneark med tilhørende pivottabeller. PROCEDURE Kortlægningsarbejdet forestås af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Finansministeriets Koncernøkonomi. Det forudsættes, at kortlægningsarbejdet er afsluttet, før end analyseaktiviteterne med ekstern konsulentbistand igangsættes, da kortlægningen skal udgøre grundlaget for det videre analysearbejde, der skal gennemføres af Konsulentfirmaet.

10 10 Bilag 4.b.2 - Spor 2: Kortlægning af forventninger og krav BAGGRUND Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje retter sig mod en lang række interessenter på tværs af den offentlige sektor, it-branchen, interesseorganisationer mv. Styrelsens brede interessentlandskab skal ses i lyset af, at målsætningerne i de fællesoffentlige strategier rækker bredt ud over den offentlige sektor og påvirker såvel borgere som virksomheder. For at sikre det fornødne grundlag for en samlet stillingtagen til Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse er der derfor behov for at kortlægge relevante eksterne og interne interessenters forventninger og krav til styrelsen. EKSTERN INTERESSENTANALYSE Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en ekstern interessentanalyse, der afdækker væsentligste interessenters erfaringer med og forventninger til styrelsen. Analysens formål har primært været at få et overbliksbillede og ikke i første omgang at etablere en egentlig baseline for kommende undersøgelser. Interessentanalysen baserer sig på interviews med 25 topchefer og giver et billede af interessenternes syn på styrelsen, herunder især hvordan styrelsen agerer som koordinator af det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde. De 25 respondenter er i overvejende grad departementschefer, direktører, og afdelingschefer hos nøgleinteressenter, herunder Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Udbetaling Danmark samt udvalgte ressortministerier. Herudover er direktører fra den private sektor samt itbranchen blevet interviewet. Interviewene har været centreret omkring følgende hovedtemaer: Interessentens egen rolle og fokus i forhold til digitalisering Vurdering af Digitaliseringsstyrelsens rolle og betydning Vurdering af relation og samarbejde Input og ønsker til fokuspunkter for styrelsens fremadrettede arbejde, roller og samarbejdsprocesser Interessenternes vurdering af de digitale dagsordner, som Digitaliseringsstyrelsen bør fremme og drive Resultaterne fra interessentanalysen indikerer, at Digitaliseringsstyrelsens interessenter har forskellige og til tider modstridende forventninger til styrelsens opgavevaretagelse. Overordnet set peges der dog blandt andet på følgende centrale observationer: Digitaliseringsstyrelsen er den drivende kraft bag digitaliseringen af Danmark Digitaliseringsstyrelsen er synlig og sætter et markant aftryk Digitaliseringsstyrelsen er løsningsorienteret og professionel

11 11 Digitaliseringsstyrelsen har behov for strategisk retning og skarpere prioritering af kerneprojekter Digitaliseringsstyrelsen har behov for en styrkelse af samarbejdet Digitaliseringsstyrelsen har behov for håndtering af styrelsens mange forskellige roller AKTIVITETER Der skal foretages yderligere supplerende interviews med udvalgte interne interessenter for at kortlægge det samlede billede af de forventninger og krav, der stilles til styrelsen. Det drejer sig om følgende aktører: Udvalgte aktører i Finansministeriets koncern, herunder departementschef samt relevante afdelingschefer, direktørerne i Moderniseringsstyrelsen og Statens IT samt relevante kontorchefer. Projektejere i Digitaliseringsstyrelsen, herunder direktion og kontorchefer. Eventuelle øvrige videnspersoner med indblik i og relevans for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, fx relevante projekt- og programledere. De supplerende interviews skal tage udgangspunkt i samme hovedtemaer som i den eksterne interessentanalyse med henblik på at kunne sammenholde vurderinger af forventninger til styrelsens virke. Kortlægningen skal bidrage til, at viden og inputs skal indgå i det videre analysearbejde. PROCEDURE Kortlægningen gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det forudsættes, at resultaterne af kortlægningen foreligger i begyndelsen af den eksterne analyses forløb for at kunne indgå som grundlag for det videre analysearbejde.

12 12 Bilag 4.b.3 - Spor 3: Vurdering af udfordringer og forpligtelser BAGGRUND En væsentlig del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er givet ved strategier, der rækker flere år frem i tiden. Den teknologiske udvikling flytter sig dog hurtigere end nogensinde før og stiller nye udfordringer for Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje. Derudover øges Digitaliseringsstyrelsens bundne opgaver til drift og implementering fremadrettet. En del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje udvikler sig fra policy og strategiudvikling til, at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Der er derfor behov for at foretage en vurdering af Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser. AKTIVITETER Med udgangspunkt i kortlægningerne af opgaveportefølje, økonomi og organisation i spor 1 samt forventninger og krav i spor 2 skal Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser identificeres. Kortlægningen skal for det første inddrage og underbygges af internationale erfaringer og tendenser. Den teknologiske udvikling har globale effekter og stiller såvel den offentlige som private sektor overalt i verden overfor udfordringer om ny digital infrastruktur, brugervenlighed og højnet it-sikkerhed. Derudover kan nye internationale tendenser bidrage til at forudse eventuelle forhold, der måtte udfordre Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse på sigt. Det er vurderingen, at Digitaliseringsstyrelsens udfordringer, i forhold til at bevæge sig fra en etableringsfase med stor fokus på ideudvikling og etablering af organisationen over mod et større fokus på implementering, konsolidering og drift, er en klassisk organisationsudfordring. Der skal derfor hentes erfaringer og inspiration fra andre offentlige og private virksomheder, som har gennemgået den samme udvikling, samt fra den aktuelle organisationsteori. De identificerede udfordringer og forpligtelser skal tematiseres og fremskrives, således at temaerne kan danne grundlag for den videre analyse og styregruppens fremadrettede drøftelser i spor 4. Tematiseringen kan fx baseres på de væsentligste hovedaktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, fx drift, udvikling, analyse og policy mv. samt nedbrudt i større opgaveområder/projekter, fx sikkerhed, systemdrift, udvikling af ny NemID mv. Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med Konsulentfirmaet. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet.

13 Det forudsættes, at resultaterne af analysen skal understøtte aktiviteterne i analysens fjerde og sidste spor. En detaljeret tids- og aktivitetsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet. 13

14 14 Bilag 4.b.4 - Spor 4: Model for fremtidig opgavevaretagelse BAGGRUND På baggrund af kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation, eksterne og interne forventninger og krav samt identifikation af styrelsens udfordringer og forpligtelser (Spor 1-3) skal der udarbejdes et endeligt løsningsforslag. Det forventes, at konsulenterne løbende bidrager med løsningsforslag, således at styregruppen løbende kan foretage til- og fravalg i processen. Arbejdet skal munde ud i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse, herunder en prioriteret opgaveportefølje, økonomisk grundlag samt forslag til organisation. AKTIVITETER Konsulentfirmaet skal tilrettelægge en proces, som understøtter styregruppens løbende drøftelser af en række løsningsforslag med henblik på, at styregruppen løbende indsnævrer udfaldsrummet og afklarer én endelig model. Med udgangspunkt i tematiseringen i spor 3 skal der udarbejdes løsningsforslag, der imødekommer de relevante, prioriterede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Udover, at løsningsforslagene skal løse de identificerede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, skal løsningsforslagene inddrage følgende prioriterede pejlemærker, der blandt andet skal bidrage til at understøtte Finansministeriets vision og mission: Effektiv og professionel forvaltning Agilitet i forhold til at kunne løse nye opgaver En fortsat attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed Fortsat fastholdelse af kvalificerede kompetencer Yderligere pejlemærker drøftes og fastlægges i styregruppen. Løsningsforslagene skal desuden indeholde en vurdering af de afledte konsekvenser i forhold til Digitaliseringsstyrelsens finansiering, udgifter og personale. For den endelige model skal der udarbejdes et samlet overblik over: Finansieringsstruktur og -behov, fx bevillingsbehov, indtægtsdækket virksomhed, fællesoffentlig finansiering mv. Udgifter, fx drifts-, udviklings- og analysemidler. Personaleforhold, herunder fordeling af årsværk, kompetencer, faglige forudsætninger, forventede lønudgifter mv.

15 15 Vurderingen af de ovenstående konsekvenser skal gøre det muligt at indarbejde den endelige model på forslag til finanslov for Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter, processen herfor og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med konsulentfirmaet. Konsulentfirmaet udarbejder derudover en detaljeret model for facilitering af styregruppens drøftelser. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Resultaterne af analysen samt løsningsforslag drøftes løbende fra medio februar og frem i styregruppen med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og endeligt afklare én model for den fremtidige opgavevaretagelse. En detaljeret tidsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet.

16 16 Bilag 4.e Samarbejdsorganisation KUNDENS KONTAKTPERSON(ER) Følgende person(er) er hos Kunden primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse: Navn: Steffen Uglvig Jensen Tlf.: Titel: Specialkonsulent Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektleder Navn: Lars Frelle-Petersen Tlf.: Titel: Direktør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppeformand Navn: Rikke Hougaard Zeberg Tlf.: Titel: Vicedirektør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppemedlem SAMARBEJDSORGANISATION I forbindelse med opgavens gennemførelse, er den nedenfor anførte samarbejdsorganisation etableret mellem parterne. Analysearbejdet er overordnet forankret i en styregruppe med deltagere fra Digitaliseringsstyrelsens direktion og fra Finansministeriets departement. Styregruppen betjenes af et sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, der ligeledes koordinerer analysens gennemførelse med Konsulentfirmaet.

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af eksisterende viden om

Læs mere

(Køb efter miniudbud)

(Køb efter miniudbud) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Analyse af offentlig-privat

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser

Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser 7. marts 2014 1 Workshop 3: Rammeaftaler på management konsulentydelser Jens Hedegaard Madsen, kundepartner, SKI 7. marts 2014 2 Management Konsulentydelser 17.13 Management Konsulentbistand 17.10 Jens

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD

OPFORDRING TIL TILBUD OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Evaluering af strukturreformen Januar 2014 [1] 1. Generelt Departementet for Finanser og Indenrigsanliggender (ANNN) opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på deleelementer af

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold 1 Delaftale 1 Udviklings- og afprøvningsydelser (Køb efter miniudbud) Formidlingsaktiviteter

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Fredag d. 26. februar kl. 16.00

Fredag d. 26. februar kl. 16.00 25. januar 2010 / SHA Understøttelse af en bedre projektstyring i Konkurrencestyrelsen Konkurrencestyrelsen har i efteråret 2009 gennemført en proces omkring øget fokus på planlægning og prioritering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008

Etablering af Statens It. Informationsmøder april/maj 2008 Informationsmøder april/maj 2008 Baggrund Regeringens økonomiudvalg har besluttet, at der skal etableres to administrative servicecentre på tværs af staten. Beslutningen er truffet med udgangspunkt i regeringsgrundlaget

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk

Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur, ny søgefunktion samt nyt design og layout til Ballerup.dk UDVIKLING OG KOMMUNIKATION Dato: 28. august 2015 Tlf. dir.: 2069 1290 E-mail: akle@balk.dk Kontakt: Anne Sophie Kleding Sagsid: 85.11.00-P20-9-15 Prækvalifikation vedrørende leverance af ny informationsarkitektur,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter

LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00. Risikovurdering af it-projekter LANDGREVEN 4, POSTBOKS 2193 1017 KØBENHAVN K TLF: 33 92 52 00 Risikovurdering af it-projekter 1 Indhold 2 RISIKOVURDERING AF IT-PROJEKTER I REGI AF IT-PROJEKTRÅDET 3 TRIN 1 INDMELDING AF IT-PROJEKT TIL

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3:

NOTAT Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmål 1: Spørgsmål 2: Spørgsmål 3: NOTAT Miljøteknologi J.nr. Ref. sikro Den 25. november 2013 Der er indkommet følgende spørgsmål vedr. 3 udbud indenfor Økologisk/bæredygtigt byggeri: Spørgsmålene vedrører både enkeltprojekter og tværgående

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014

Strategisk styring med resultater i fokus. September 2014 1 Strategisk styring med resultater i fokus September 2014 INDHOLD FORORD 3 RAMME FOR MÅL- OG RESULTATPLANEN 4 MÅL- OG RESULTATPLANEN 6 1. STRATEGISK MÅLBILLEDE 7 2. MÅL 8 3. OPFØLGNING 10 DEN GODE MÅL-

Læs mere

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i

Udover afklaringen af, hvilke institutioner, der er omfattet af ordningen, er jeg enig i Finansministeren Den 12. december 2006 Statsrevisoratet Christiansborg Beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand Jeg vil nedenfor give mine kommentarer til beretning 2/06 om statens køb af juridisk

Læs mere

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort)

Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) Håndbogen for Styregruppeformænd i SKAT Kort & godt (plastkort) 80% af alle projekter, hvor der er uigennemskuelighed fejler Lange projekter er mere risikofyldte end korte Transparente projekter har oftere

Læs mere

Styringsdokument for Statens Administration 2014

Styringsdokument for Statens Administration 2014 Styringsdokument for Statens Administration 2014 Statens Administrations strategiske målbillede Statens Administrations mission og vision Statens Administration arbejder inden for Finansministeriets mission

Læs mere

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 Oplæg Ved Charlotte Münter, Direktør, Digitaliseringsstyrelsen Dagsorden Baggrund Strategi indhold og status Fokus på grunddata Økonomisk modvind

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Igangsættelse af Anskaffelsesfase

Igangsættelse af Anskaffelsesfase Igangsættelse af Anskaffelsesfase I dette dokument kan du læse om resultaterne af ERP - projektets analysefase, og hvad der kommer til at ske i Anskaffelsesfasen Beslutningsgrundlag for igangsættelse af

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP)

Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Projektbeskrivelse Projektgruppen(ISP) Dato 12-10-2012 Rev. 7-12-2012 1. Baggrund Baggrund Styregruppen Der har fra politisk side været ønske om et større fokus på energibesparelser i Svendborg kommune.

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009.

Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10. Afgjort den 19. november 2009. Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. Aktstykke nr. 28 Folketinget 2009-10 Afgjort den 19. november 2009 28 Økonomi- og Erhvervsministeriet. København, den 9. november 2009. a. Økonomi- og Erhvervsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning

Læs mere

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb

Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger. Køreplan for det videre forløb Hjælpemidler en analyse af udfordringer, potentialer og nye løsninger Køreplan for det videre forløb Opsummering Styregruppemøde 19. december Køreplanen kort fortalt Der var bred enighed om, at der er

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD indgår nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT-løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens ressourceudnyttelse.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00

VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES. Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 VEJLEDNING TIL ANSØGNINGSSKEMA ET NYT LIV MED TYPE 2 DIABETES Ansøgningsfrist d. 7. oktober 2014 kl.12:00 Indhold Introduktion... 3 Processen... 3 Betingelser... 3 OPI-projektets titel... 5 Varighed og

Læs mere

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik

Agenda. overblik. trafikområdet. 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik Agenda 1) Selvbetjeningsløsninger hvad og hvorfor? 2) Bølge 3 aktiviteter og vejsektoren - overblik 3) Selvbetjeningsløsninger hvor går de hen? 4) Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi overblik

Læs mere

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven

Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten. Beskrivelse af opgaven Stormgade 2-6 1470 København K Tlf. 22 68 85 65 lige@lige.dk www.lige.dk Udvikling af kommunikationsstrategi og website for kønsmainstreamingsindsatsen i staten Ligestillingsafdelingen Dato: 28. december

Læs mere

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne

En midlertidig organisation der etableres for at levere en eller flere leverancer til opnåelse af forandringsevne Sammenfattende definitioner Definition og beskrivelse Vision En portefølje er en samling af projekter/mer, som vurderes samlet med henblik på at optimere sammensætning og prioritering af strategiske indsatser

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5

SOLRØD KOMMUNE ESDH. Projektorganisation. Bilag 5 SOLRØD KOMMUNE ESDH Projektorganisation Bilag 5 April 2007 Vejledning Dette bilag beskriver projektorganisationen og skal suppleres af leverandøren på basis af nedenstående: 1.1 Projektorganisation Bilaget

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 Social- og Integrationsministeriet Vejledning om ansøgning til tildelingspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål...

Læs mere

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor

Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Baggrundsnotat: Digitalisering i den offentlige sektor Digitalisering er et væsentligt værktøj i bestræbelserne på at modernisere den offentlige sektor. Digitalisering af den offentlige sektor skal især

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Optimering af studieadministrative processer

Optimering af studieadministrative processer www.pwc.dk Optimering af studieadministrative processer December 2013 Revision. Skat. Rådgivning. Indhold Baggrund og typiske årsager til procesoptimering Formål med analysen Udbytte af analysen Et typisk

Læs mere

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune

Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Retningslinjer for udbud i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendt af Økonomiudvalget den 13. december 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Omfang og afgrænsning...3 3. Tilrettelæggelse og gennemførelse

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Et kunstprojekt i praksis

Et kunstprojekt i praksis 1 Et kunstprojekt i praksis Organisation, proces og ansvarsfordeling Om roller og ansvar Statens Kunstfond Statens Kunstfond er tilskudsyder og indgår i styregruppen for kunstprojektet. Statens Kunstfond

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.

Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Overgrebspakken - Børn skal altid beskyttes: Vejledning til ansøgningspuljen Implementering af DUBU eller tilsvarende it-system 15.25.11.40

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 496 Offentligt Kravspecifikation vedrørende Kortlægning af hadforbrydelser ofre og gerningsmænd KRAVSPECIFIKATION

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet.

Denne projekthåndbog har til formål at støtte gennemførelsen af projekter i Kulturministeriet. PROJEKTHÅNDBOG 12. december 2012 I Kulturministeriet anvendes projektarbejdsformen aktivt. Arbejdsformen styrker de innovative processer og bidrager til at øge medarbejdernes ansvar og arbejdsglæde, hvilket

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013

Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Retsudvalget, Skatteudvalget 2012-13 REU Alm.del Bilag 401, SAU Alm.del Bilag 309 Offentligt Skatteudvalgets ekspertmøde om retssikkerhed på skatteområdet 11. september 2013 Generelt om retssikkerheden

Læs mere

Prækvalifikation - konsulentydelser

Prækvalifikation - konsulentydelser 10-09-2015 Sagsnummer.: 15/19096 Sagstype: KLE: 88.08.12 Sagsbehandler: Karin Sonne Tlf.: 87535775 Prækvalifikation - konsulentydelser Strategiplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune annoncerer hermed

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog

Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog Randers Social- og Sundhedsskole Projektlederhåndbog - Guide til projektlederen 2012 Indhold Begrebsafklaringer... 2 Projekt... 2 Projektgruppe... 2 Projektleder... 2 Følgegruppe... 2 Styregruppe... 2

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler.

De nye markedsregler er beskrevet i pseudo-forskrifter og andre dokumenter. Hele samlingen af dokumenter kan findes under De nye markedsregler. DataHub I sommeren 2009 startede vi på baggrund af Klima- og Energiminsiterens beslutning projektet i samarbejde med repræsentativt udvalgte aktører fra det danske elmarked. I April 2012 er det planen,

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er:

Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: 1. Kvalitetsmodellens formål Et fælles kvalitetssystem er under implementering i VIA - VIAs kvalitetsmodel. Formålet med den fælles kvalitetsmodel er: at sikre implementering af et kvalitetssystem i alle

Læs mere

Håndbog til projektledelse

Håndbog til projektledelse Mere info kontakt Julie Kirstine Olsen Udviklingskonsulent juols@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4153 Mads Ballegaard Konsulent mabal@ikast-brande.dk Tlf.: 9960 4021 Produceret af Håndbog til projektledelse

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere