Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Strategianalyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 Bilag 4.a - Opfordringsskrivelse I medfør af rammekontraktens punkt 6 agter Kunden at gennemføre et miniudbud. Konsulentfirmaet opfordres hermed til at deltage i det pågældende miniudbud. Udbuddet vedrører en analyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Analysen skal blandt andet kortlægge Digitaliseringsstyrelsens nuværende ressourceforbrug, organisation, opgaveportefølje, mv., vurdere fremtidige interessenternes forventninger og krav, vurdere udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsen samt opstille en model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af bilag 4.b (Opgavebeskrivelse). På baggrund heraf opfordres Konsulentfirmaet til at fremsende tilbud på udførelse af opgaven. Tilbuddet skal være indleveret senest den 29. januar 2014, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning. Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal indleveres i en lukket kuvert til adressen: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Kuverten skal mærkes "Miniudbud. Att. Steffen Uglvig Jensen. Må ikke åbnes". Tilbuddet bedes indleveret i 5 eksemplarer. Kunden ser også gerne, at tilbuddet ligeledes afleveres i en elektronisk version, der sendes til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen, Der henvises i øvrigt til rammekontraktens punkt 6, herunder særligt punkt og 6.2.3, i relation til Konsulentfirmaets afgivelse af tilbud.

3 3 Bilag 4.b - Opgavebeskrivelse BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udgør sammen med de efterfølgende strategier for digital velfærd og grunddatastrategien det overvejende udgangspunkt for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje. Tilsvarende afspejler digitaliseringsstrategiens målsætninger og pejlemærker sig også i Digitaliseringsstyrelsens organisering, og er samtidig den røde tråd i styrelsens samlede historie siden etableringen i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har blandt andet medført, at Digitaliseringsstyrelsens opgaver bevæger sig fra strategi- og policyopgaver til drift og implementering. Der skal derfor gennemføres en analyse af styrelsens udfordringer og forpligtelser med henblik på optimering af opgavevaretagelsen. Analysen skal ses i lyset af, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber i 2015 samt at styrelsens opgavevaretagelse på nogle områder har udviklet sig fra policy og strategiudvikling til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere i opgaveporteføljen. Dertil kommer, at Digitaliseringsstyrelsens nuværende økonomi afspejler fusionen af Økonomistyrelsen og IT- og Telestyrelsen i Styrelsen er finansieret af fællesoffentlige midler, generel udgiftsbevilling, politiske forlig, indtægtsdækket virksomhed mv., der i en række tilfælde skræntes fremadrettet. Endelig står styrelsen overfor at skulle foretage større investeringer ved genudbud og modernisering af systemporteføljen, herunder fx NemID og Digital Post. Investeringer, der over en årrække forventes at beløbe sig til ca. én mia. kr. KRAV TIL OPGAVEN Konsulentfirmaet skal medvirke til at opstille en proces for, hvordan der kan udarbejdes én model for Digitaliseringsstyrelsens fremadrettede opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. Analysen gennemføres i fire spor, jf. boks 1: Boks 1: Strategianalysens fire spor 1. Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation 2. Interessentanalyse af eksterne og interne forventninger og krav 3. Vurdering af udfordringer og forpligtelser 4. Model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation Arbejdet i analysens første spor indebærer en kortlægning af styrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation. Kortlægningen skal skabe overblik og klarhed over Digitalise-

4 4 ringsstyrelsens bevillingsmæssige situation, opgaver samt finansieringsgrundlaget for styrelsens opgavevaretagelse. Kortlægningen gennemføres af Kunden med henblik på, at resultaterne kan danne grundlag for aktiviteterne i de øvrige spor. Kortlægningsopgaven er fremstillet i bilag 4.b.1. I det andet spor skal interessenternes forventninger og krav til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse kortlægges. Digitaliseringsstyrelsens udarbejdede eksterne interessentanalyse indgår som et væsentligt element i denne kortlægning. Det vil dog være nødvendigt at supplere analysen med de relevante interne interessenters forventninger og krav, fx relevante beslutningstagere i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, udvalgte projektejere- og ledere mv. Kortlægningen gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden som datagrundlag for de øvrige aktiviteter. Det forudsættes, at resultaterne af den supplerende analyse foreligger med henblik på indarbejdelse i de øvrige spor. Interessentanalysen og supplerende aktiviteter er beskrevet i bilag 4.b.2. Arbejdet i det tredje spor skal kortlægge og vurdere de væsentligste udfordringer og forpligtelser, der kan identificeres i forhold til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Konsulentfirmaet skal i vurderingen inddrage internationale erfaringer og tendenser i forhold til den digitale udvikling. Samtidig skal Konsulentfirmaet inddrage eksisterende teoretisk og praktisk viden fra offentlige og private organisationer, som har gennemgået den samme udvikling som Digitaliseringsstyrelsen. De udfordringer og forpligtelser, som bliver identificeret, skal tematiseres og prioriteres med henblik på styregruppens fremadrettede drøftelser af løsningsmodeller. Aktiviteterne gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i spor 3 er nærmere beskrevet i bilag 4.b.3. I det fjerde spor skal Konsulentfirmaet foreslå en proces, der resulterer i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse. Modellen skal indeholde en beskrivelse af opgaveportefølje med tilhørende økonomi samt forslag til organisering. Konsulentfirmaet skal i projekttilbuddet foreslå en proces, der sikrer, at styregruppen løbende prioriterer forbedringsforslag samt til- og fravalg i styrelsens opgaveopgaveportefølje. Processen skal tage udgangspunkt i de identificerede udfordringer og forpligtelser, der kortlægges i spor 2 og 3. Målet er at stå med én gennemarbejdet model, når processen er gennemført. Modellen skal indeholde en beskrivelse af Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgaveportefølje, den tilhørende økonomi samt inputs til styrelsens fremtidige organisering. Det er en forudsætning for leverancen, at løsningsforslagene er implementerbare på kort og mellemlangt sigt, det vil sige fra sommeren 2014 og fra 2015.

5 5 Analyseaktiviteterne i spor 4 gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i sporet er fremstillet yderligere i bilag 4.b.4. Samlet set er der tale om én analyse, hvor der i henhold til Finansministeriets rammekontrakt vælges den konsulentvirksomhed, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Konkret lægges vægt på a) kvaliteten af tilbudsgivers løsning (50 pct.), b) tilbuddets pris (25 pct.) samt c) dedikeret konsulentteam (25 pct.), jf. rammeaftalens bestemmelser. ENDELIGT PRODUKT Analysens resultater og tilhørende dokumentation skal afrapporteres i form af en præsentation med underliggende dokumentation i form af metodebeskrivelser, beregningsgrundlag samt anvendte eksempler med internationale og nationale erfaringer. Den endelige afrapportering skal være færdig senest den 28. marts Det forudsættes dermed, at analysen gennemføres i et relativt kort forløb på 6-8 uger. Det skal sikres, at analyser, beregninger, datagrundlag mv. præsenteres og overdrages på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt at genskabe forudsætninger, metoder, beregninger mv., og at Kunden efter analysens afslutning således har mulighed for at benytte data og analyseresultater til videre analyser. Levering af de endelige produkter anses først for at være sket, når analysens styregruppe har godkendt produkterne. GENERELLE KRAV TIL SAMARBEJDE, VIDENDELING MV. Opgavens leverancer afrapporteres til styregruppen for analysen, der består af Digitaliseringsstyrelsens direktion samt Finansministeriets departement. Styregruppen drøfter løbende Konsulentfirmaets leverancer og opstillede modeller og løsningsforslag med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og afklare én endelig model for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Det bemærkes i den henseende, at styregruppen for analysen forudsættes at skulle godkende væsentlige milepæle i forbindelse, herunder endelig metodevalg og tidsplan. Milepælene fastsættes i samarbejde mellem Konsulentfirmaet og Kunden og godkendes i styregruppen for analysen. Analysearbejdet samt sekretariatsbetjening af styregruppen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen. Konsulentfirmaet kan i forbindelse med tilbudsgivningen lægge til grund, at Kunden har ét dedikeret årsværk allokeret til opgaven samt mulighed for at trække på yderligere bagvedliggende fagpersoner. For at sikre bedst muligt samarbejde og dialog på tværs af kunden og Konsulentfirmaet forudsættes det, at der i hele projektperioden etableres en fælles projektorganisation

6 6 bestående af Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det kan i den forbindelse forudsættes, at det er muligt at etablere arbejdspladser hos Digitaliseringsstyrelsen. PRISER Der en økonomisk ramme for analysen på 3,5 mio. kr. Det skal fremgå eksplicit, hvorledes den tilbudte pris er sammensat, jf. rammeaftalens bilag 4d (Pris og allokerede medarbejdere). Det forudsættes, at den tilbudte pris for tilbuddet ikke overstiger de maksimale fastsatte teampriser, der er aftalt i forbindelse med indgåelse af Finansministeriet rammekontrakt med konsulentfirmaet. Udbetalingerne til konsulentfirmaet vil ske i takt med opfyldelse af væsentlige milepæle for opgavens fuldførelse. En konkret betalingsplan aftales nærmere mellem Konsulentfirmaet og Kunden ved indgåelse af delkontrakten for opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgiver i udgangspunktet ikke kompenseres økonomisk ved eventuelle forsinkelser i opgaveløsningen, der er forårsaget af forhold, der er udenfor Digitaliseringsstyrelsens indflydelse. KRAV TIL TILBUD Tilbuddet skal som minimum indeholde: En beskrivelse af, hvordan de ovenstående krav til analysen håndteres. En beskrivelse af de metoder, der vil blive brugt til at gennemføre analysen, herunder eventuel yderligere dataindsamling end forudsat i ovenstående. En tids- og aktivitetsplan for analysen. En oversigt over de leverancer, Konsulentfirmaet forventer fra Kunden. En beskrivelse af, i hvilken form det indsamlede datamateriale vil blive stillet til rådighed for Kunden under og efter Konsulentfirmaets arbejde. En kort beskrivelse af de personer, der vil arbejde på projektet, herunder deres kompetencer og praktiske erfaring, jf. rammeaftalens bilag 4.e (Pris og allokerede medarbejdere). Konsulentfirmaet skal i den forbindelse redegøre for, hvordan de tilbudte medarbejderes kvalifikationer vil blive inddraget og nyttiggjort i løsningen af opgaven. En beskrivelse af Konsulentfirmaets erfaringer med lignende analyser. Et specificeret budget for analysen, herunder forventet timeforbrug og timepriser samt den samlede pris. Tilbuddet må ikke indeholde købsoptioner. Tilbuddet må maksimalt fylde 40 sider, inklusiv løsningsbeskrivelse, pris og beskrivelse af allokerede medarbejdere. TIDSPLAN Tilbuddet bør følge nedenstående overordnede tidsramme, jf. tabel 1:

7 7 Tabel 1: Tidsplan og milepæle for analysesarbejdet Indhold Tidspunkt Milepæl Ansvarlig Udbudsmateriale Uge 3 Udsendelse af udbudsmateriale til virksomhederne på Finansministeriets rammeaftale for konsulentydelser Digitaliseringsstyrelsen Engagering af ekstern bistand Uge 5 Frist for tilbudsgivere d. 29. januar Afrapportering Uge 13 Samlet analyse valideret og godkendt Konsulentfirmaet Analysen igangsættes Uge 6 Afklaring af metode og datagrundlag Digitaliseringsstyrelsen, Konsulentfirmaet Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Konsulentfirmaet SPØRGSMÅL Eventuelle spørgsmål kan stilles til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen på telefon eller e-post: Spørgsmål, der har generel relevans for miniudbuddet, med tilhørende svar rundsendes til alle konsulentfirmaer på Finansministeriets rammeaftale.

8 8 Bilag 4.b.1 - Spor 1: Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, strategi for digital velfærd samt grunddatastrategien udgør tilsammen udgangspunktet for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje og organisation. Dertil kommer udmøntningen af regeringens it-politik, herunder it-sikkerhed og -styring. I takt med, at Digitaliseringsstyrelsen færdiggør implementeringen af disse opgaver, vil en del af styrelsens opgaveportefølje udvikle sig fra policy og strategiudvikling, til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Derudover afspejler Digitaliseringsstyrelsens økonomi fusionen mellem IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen. Økonomien er sammensat af flere forskellige bevillinger, fx fællesoffentlige midler, UMTS-finansiering, politiske forlig mv. Økonomien indebærer derfor en væsentlig kompleksitet. Dertil kommer at styrelsens økonomi skrænter fra 2015 og frem. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende og detaljeret billede af de samlede økonomiske udfordringer for Digitaliseringsstyrelsen. Med henblik på at sikre et fyldestgørende overblik over Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation er der derfor behov for yderligere afdækning heraf i samarbejde med Koncernøkonomi. AKTIVITETER Kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation skal give et detaljeret overblik over styrelsens: Opgaveportefølje Bevillingsmæssige situation og finansieringsgrundlag Organisation og personale For så vidt angår Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, kategoriseres opgaver og aktiviteter på fire underliggende niveauer: 1. Formål på finansloven, dvs. hjælpefunktioner og administration, fællesoffentlig digitalisering, digital velfærd, it-politik samt infrastruktur. 2. Hovedaktiviteter, dvs. overgang til digital kommunikation, grunddata, digital velfærd, it-sikkerhed, mv. 3. Aktiviteter, dvs. drift, udvikling af it-løsninger, analyse- og policyopgaver, understøttende initiativer, styring og tværgående forhold. 4. Projekter, fx drift af NemLog-in, tilretning af Digital Post, analyse af Udbetaling Danmark, mv. For hver post i ovenstående niveauinddeling skal der indhentes data om:

9 9 Finansiering, herunder midler fordelt på bevillinger, indtægtsdækket virksomhed, forligsbelagte midler, fællesoffentlig finansiering, opsparede og uforbrugte midler mv. Udgifter, herunder midler fordelt på indkøb af konsulent- og driftsydelser, udgifter til drift og udvikling af it-systemer, gennemførelse af analyser mv. Personaleforhold, herunder antallet af årsværk, lønudgifter, fordelingen af medarbejdere på stillingskategorier og funktioner mv. Kontorer, dvs. hvilket kontor de pågældende opgaver bliver løst af. En række aktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er tidsbegrænsede. Kortlægningen skal dog, hvor det er relevant, fremskrive udgifter og personaleforbrug over tid, fx til drift og administration af eksisterende systemportefølje. I forlængelse heraf skal kortlægningen ligeledes opgøre kendte kommende, væsentlige projekter og aktiviteter, som Digitaliseringsstyrelsen forudsættes at gennemføre. Kortlægningen skal munde ud i, at ovenstående data kan fremstilles i et regneark med tilhørende pivottabeller. PROCEDURE Kortlægningsarbejdet forestås af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Finansministeriets Koncernøkonomi. Det forudsættes, at kortlægningsarbejdet er afsluttet, før end analyseaktiviteterne med ekstern konsulentbistand igangsættes, da kortlægningen skal udgøre grundlaget for det videre analysearbejde, der skal gennemføres af Konsulentfirmaet.

10 10 Bilag 4.b.2 - Spor 2: Kortlægning af forventninger og krav BAGGRUND Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje retter sig mod en lang række interessenter på tværs af den offentlige sektor, it-branchen, interesseorganisationer mv. Styrelsens brede interessentlandskab skal ses i lyset af, at målsætningerne i de fællesoffentlige strategier rækker bredt ud over den offentlige sektor og påvirker såvel borgere som virksomheder. For at sikre det fornødne grundlag for en samlet stillingtagen til Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse er der derfor behov for at kortlægge relevante eksterne og interne interessenters forventninger og krav til styrelsen. EKSTERN INTERESSENTANALYSE Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en ekstern interessentanalyse, der afdækker væsentligste interessenters erfaringer med og forventninger til styrelsen. Analysens formål har primært været at få et overbliksbillede og ikke i første omgang at etablere en egentlig baseline for kommende undersøgelser. Interessentanalysen baserer sig på interviews med 25 topchefer og giver et billede af interessenternes syn på styrelsen, herunder især hvordan styrelsen agerer som koordinator af det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde. De 25 respondenter er i overvejende grad departementschefer, direktører, og afdelingschefer hos nøgleinteressenter, herunder Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Udbetaling Danmark samt udvalgte ressortministerier. Herudover er direktører fra den private sektor samt itbranchen blevet interviewet. Interviewene har været centreret omkring følgende hovedtemaer: Interessentens egen rolle og fokus i forhold til digitalisering Vurdering af Digitaliseringsstyrelsens rolle og betydning Vurdering af relation og samarbejde Input og ønsker til fokuspunkter for styrelsens fremadrettede arbejde, roller og samarbejdsprocesser Interessenternes vurdering af de digitale dagsordner, som Digitaliseringsstyrelsen bør fremme og drive Resultaterne fra interessentanalysen indikerer, at Digitaliseringsstyrelsens interessenter har forskellige og til tider modstridende forventninger til styrelsens opgavevaretagelse. Overordnet set peges der dog blandt andet på følgende centrale observationer: Digitaliseringsstyrelsen er den drivende kraft bag digitaliseringen af Danmark Digitaliseringsstyrelsen er synlig og sætter et markant aftryk Digitaliseringsstyrelsen er løsningsorienteret og professionel

11 11 Digitaliseringsstyrelsen har behov for strategisk retning og skarpere prioritering af kerneprojekter Digitaliseringsstyrelsen har behov for en styrkelse af samarbejdet Digitaliseringsstyrelsen har behov for håndtering af styrelsens mange forskellige roller AKTIVITETER Der skal foretages yderligere supplerende interviews med udvalgte interne interessenter for at kortlægge det samlede billede af de forventninger og krav, der stilles til styrelsen. Det drejer sig om følgende aktører: Udvalgte aktører i Finansministeriets koncern, herunder departementschef samt relevante afdelingschefer, direktørerne i Moderniseringsstyrelsen og Statens IT samt relevante kontorchefer. Projektejere i Digitaliseringsstyrelsen, herunder direktion og kontorchefer. Eventuelle øvrige videnspersoner med indblik i og relevans for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, fx relevante projekt- og programledere. De supplerende interviews skal tage udgangspunkt i samme hovedtemaer som i den eksterne interessentanalyse med henblik på at kunne sammenholde vurderinger af forventninger til styrelsens virke. Kortlægningen skal bidrage til, at viden og inputs skal indgå i det videre analysearbejde. PROCEDURE Kortlægningen gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det forudsættes, at resultaterne af kortlægningen foreligger i begyndelsen af den eksterne analyses forløb for at kunne indgå som grundlag for det videre analysearbejde.

12 12 Bilag 4.b.3 - Spor 3: Vurdering af udfordringer og forpligtelser BAGGRUND En væsentlig del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er givet ved strategier, der rækker flere år frem i tiden. Den teknologiske udvikling flytter sig dog hurtigere end nogensinde før og stiller nye udfordringer for Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje. Derudover øges Digitaliseringsstyrelsens bundne opgaver til drift og implementering fremadrettet. En del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje udvikler sig fra policy og strategiudvikling til, at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Der er derfor behov for at foretage en vurdering af Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser. AKTIVITETER Med udgangspunkt i kortlægningerne af opgaveportefølje, økonomi og organisation i spor 1 samt forventninger og krav i spor 2 skal Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser identificeres. Kortlægningen skal for det første inddrage og underbygges af internationale erfaringer og tendenser. Den teknologiske udvikling har globale effekter og stiller såvel den offentlige som private sektor overalt i verden overfor udfordringer om ny digital infrastruktur, brugervenlighed og højnet it-sikkerhed. Derudover kan nye internationale tendenser bidrage til at forudse eventuelle forhold, der måtte udfordre Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse på sigt. Det er vurderingen, at Digitaliseringsstyrelsens udfordringer, i forhold til at bevæge sig fra en etableringsfase med stor fokus på ideudvikling og etablering af organisationen over mod et større fokus på implementering, konsolidering og drift, er en klassisk organisationsudfordring. Der skal derfor hentes erfaringer og inspiration fra andre offentlige og private virksomheder, som har gennemgået den samme udvikling, samt fra den aktuelle organisationsteori. De identificerede udfordringer og forpligtelser skal tematiseres og fremskrives, således at temaerne kan danne grundlag for den videre analyse og styregruppens fremadrettede drøftelser i spor 4. Tematiseringen kan fx baseres på de væsentligste hovedaktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, fx drift, udvikling, analyse og policy mv. samt nedbrudt i større opgaveområder/projekter, fx sikkerhed, systemdrift, udvikling af ny NemID mv. Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med Konsulentfirmaet. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet.

13 Det forudsættes, at resultaterne af analysen skal understøtte aktiviteterne i analysens fjerde og sidste spor. En detaljeret tids- og aktivitetsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet. 13

14 14 Bilag 4.b.4 - Spor 4: Model for fremtidig opgavevaretagelse BAGGRUND På baggrund af kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation, eksterne og interne forventninger og krav samt identifikation af styrelsens udfordringer og forpligtelser (Spor 1-3) skal der udarbejdes et endeligt løsningsforslag. Det forventes, at konsulenterne løbende bidrager med løsningsforslag, således at styregruppen løbende kan foretage til- og fravalg i processen. Arbejdet skal munde ud i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse, herunder en prioriteret opgaveportefølje, økonomisk grundlag samt forslag til organisation. AKTIVITETER Konsulentfirmaet skal tilrettelægge en proces, som understøtter styregruppens løbende drøftelser af en række løsningsforslag med henblik på, at styregruppen løbende indsnævrer udfaldsrummet og afklarer én endelig model. Med udgangspunkt i tematiseringen i spor 3 skal der udarbejdes løsningsforslag, der imødekommer de relevante, prioriterede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Udover, at løsningsforslagene skal løse de identificerede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, skal løsningsforslagene inddrage følgende prioriterede pejlemærker, der blandt andet skal bidrage til at understøtte Finansministeriets vision og mission: Effektiv og professionel forvaltning Agilitet i forhold til at kunne løse nye opgaver En fortsat attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed Fortsat fastholdelse af kvalificerede kompetencer Yderligere pejlemærker drøftes og fastlægges i styregruppen. Løsningsforslagene skal desuden indeholde en vurdering af de afledte konsekvenser i forhold til Digitaliseringsstyrelsens finansiering, udgifter og personale. For den endelige model skal der udarbejdes et samlet overblik over: Finansieringsstruktur og -behov, fx bevillingsbehov, indtægtsdækket virksomhed, fællesoffentlig finansiering mv. Udgifter, fx drifts-, udviklings- og analysemidler. Personaleforhold, herunder fordeling af årsværk, kompetencer, faglige forudsætninger, forventede lønudgifter mv.

15 15 Vurderingen af de ovenstående konsekvenser skal gøre det muligt at indarbejde den endelige model på forslag til finanslov for Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter, processen herfor og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med konsulentfirmaet. Konsulentfirmaet udarbejder derudover en detaljeret model for facilitering af styregruppens drøftelser. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Resultaterne af analysen samt løsningsforslag drøftes løbende fra medio februar og frem i styregruppen med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og endeligt afklare én model for den fremtidige opgavevaretagelse. En detaljeret tidsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet.

16 16 Bilag 4.e Samarbejdsorganisation KUNDENS KONTAKTPERSON(ER) Følgende person(er) er hos Kunden primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse: Navn: Steffen Uglvig Jensen Tlf.: Titel: Specialkonsulent Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektleder Navn: Lars Frelle-Petersen Tlf.: Titel: Direktør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppeformand Navn: Rikke Hougaard Zeberg Tlf.: Titel: Vicedirektør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppemedlem SAMARBEJDSORGANISATION I forbindelse med opgavens gennemførelse, er den nedenfor anførte samarbejdsorganisation etableret mellem parterne. Analysearbejdet er overordnet forankret i en styregruppe med deltagere fra Digitaliseringsstyrelsens direktion og fra Finansministeriets departement. Styregruppen betjenes af et sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, der ligeledes koordinerer analysens gennemførelse med Konsulentfirmaet.

b. 1. Projektets formål, organisering mv.

b. 1. Projektets formål, organisering mv. Aktstykke nr. 161 Folketinget 2014-15 (2. samling) Bilag 161 Skatteministeriet. København, den 8. september 2015. a. Skatteministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at igangsætte udviklingen

Læs mere

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten

Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten www.fm.dk Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten Professionalisering af arbejdet med it-projekter i staten - Afrapportering fra arbejdsgruppen vedrørende bedre statslige it-projekter

Læs mere

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet

Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Dialoggruppe for kommuner om forebyggelse og anbringelse på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale November 2008 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan...3 2. Udbudsbetingelser...4 2.1. Den

Læs mere

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet

EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet EU-udbud: Faglig ledelse og ledelsesinformation på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen (juni 2013) [2] Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 4 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Årsrapport Marts 2015

Årsrapport Marts 2015 Årsrapport Marts 2015 Indhold 1. Påtegning af det samlede regnskab 3 2. Beretning 4 2.1 Præsentation af virksomheden 4 2.1.1 Mission og vision 4 2.1.2 Opgaver 5 2.1.3 Hovedkonti 5 2.2 Virksomhedens omfang

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter

INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter INDHENTELSE AF TILBUD National ligebehandlingsindsats til kommuner og virksomheder i arbejdet med personer med handicap og etniske minoriteter Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen

Læs mere

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til:

Publikationen udleveres gratis Så længe lager haves, ved henvendelse til: Udbudsmateriale Begrænset udbud vedrørende konsulentbistand i forbindelse med udvikling af en LRAIC-model for terminering af trafik i mobilnet Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT

FORANALYSE SAMARBEJDE OM DIGITALISERING OG IT Dokumenttype Foranalyse Dato 2. februar 2015 Greve Kommune, Guldborgsund Kommune, Holbæk Kommune, Kalundborg Kommune, Køge Kommune, Lejre Kommune, Lolland Kommune, Næstved Kommune, Odsherred Kommune, Ringsted

Læs mere

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt

Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Forsvarsudvalget L 167 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø

Læs mere

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel

Vejledning. Om den fællesstatslige it-projektmodel Vejledning Om den fællesstatslige it-projektmodel Januar 2014 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 FEM PRINCIPPER FOR IT-PROJEKTER I STATEN... 7 3 DEN FÆLLESSTATSLIGE IT-PROJEKTMODEL... 9 4 FASER... 12 5 LEDELSESPRODUKTER...

Læs mere

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011

Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Projektbeskrivelser af projekter i handlingsplanen for Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi September 2011 Side 1 Digital borgerbetjening... 3 Projektbeskrivelse 1.1: Obligatorisk digital service...

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

K03. Juridisk vejledning

K03. Juridisk vejledning K03 STANDARDKONTRAKT FOR LÆNGEREVARENDE IT-PROJEKT BASERET PÅ EN AGIL METODE Juridisk vejledning INDHOLD 1. INDLEDNING...1 2. BAGGRUND FOR ARBEJDET...2 3. DEN OVERORDNEDE RAMME...3 4. KONTRAKTENS ANVENDELSESOMRÅDE...4

Læs mere

Drejebog for implementering af bølgeplanen

Drejebog for implementering af bølgeplanen VNO Drejebog for implementering af bølgeplanen Drejebogen beskriver processen for implementering af obligatorisk digital selvbetjening. Drejebogen er udviklet sammen med ca. 45 kommuner i perioden februar-marts

Læs mere

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering

7. august 2013. Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering 7. august 2013 Effektiv sagsbehandling og kontrol Afrapportering Indholdsfortegnelse 0. Ledelsesresumé 6 1. Indledning 19 1.1. Formål med analysen 20 1.2. Organisering og tilrettelæggelse 21 1.3. Projektforløb

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013. Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 20 Beretning om statens brug af konsulenter Offentligt 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter 20/2013 Beretning om statens brug af konsulenter Statsrevisorerne

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet

Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Svar på Spørgsmål 379 Offentligt Budgetanalyse af Fiskeridirektoratet. Fødevareministeriet og Finansministeriet 3. juni 2005 Indhold Executive

Læs mere

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave

Projekthåndbog. Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Projekthåndbog Metoder og redskaber til gennemførelse af projekter i kommunerne 2. reviderede udgave Download en pdf-version af pjecen gratis på www.kl.dk/projekthåndbog. En udgave af pjecen i Word kan

Læs mere

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg

Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg Den 28. januar 2013 Opgavebeskrivelse for udviklingsprojekter med demonstrationsskoleforsøg 1. Baggrund Regeringen har afsat 500 mio. kr. til øget anvendelse af it i folkeskolen i perioden 2012-2015. Indsatsen

Læs mere

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009

Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Styr på banen STRATEGIPLAN 2006-2009 Indhold Indledning............................................................................ 3 Sammenfatning.......................................................................

Læs mere

KAPITEL 1. INDLEDNING 4

KAPITEL 1. INDLEDNING 4 1 KAPITEL 1. INDLEDNING 4 KAPITEL 2. MISSION OG VISION 2.1 Missionen 2.2 Visionerne 2.3 Temaer 2.4 Hvorfor effektivisere og hvordan vi gør det 2.4.1 En stærk koncern 2.4.2 Indsatsstrategien 2.4.3 Fairplay-kampagnen

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende 15.74.10.90. Ansøgningsfrist d. 31. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold samt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Læs mere

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014

1. Indledning. Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 Nyt kapitel Aftale om regionernes økonomi for 2015-3. juni 2014 1. Indledning Med aftalen om regionernes økonomi for 2015 sikres rammerne for en fortsat udvikling af sundhedsvæsenet. Det betyder fortsat

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere