Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver. (Køb efter miniudbud)"

Transkript

1 Finansudvalget FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Strategianalyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse Finansministeriet Christiansborg Slotsplads København K T E

2 2 Bilag 4.a - Opfordringsskrivelse I medfør af rammekontraktens punkt 6 agter Kunden at gennemføre et miniudbud. Konsulentfirmaet opfordres hermed til at deltage i det pågældende miniudbud. Udbuddet vedrører en analyse af Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Analysen skal blandt andet kortlægge Digitaliseringsstyrelsens nuværende ressourceforbrug, organisation, opgaveportefølje, mv., vurdere fremtidige interessenternes forventninger og krav, vurdere udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsen samt opstille en model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. En nærmere beskrivelse af opgaven fremgår af bilag 4.b (Opgavebeskrivelse). På baggrund heraf opfordres Konsulentfirmaet til at fremsende tilbud på udførelse af opgaven. Tilbuddet skal være indleveret senest den 29. januar 2014, kl Tilbud modtaget efter dette tidspunkt, tages ikke i betragtning. Tilbuddet, der skal være skriftligt, skal indleveres i en lukket kuvert til adressen: Digitaliseringsstyrelsen Landgreven København K Kuverten skal mærkes "Miniudbud. Att. Steffen Uglvig Jensen. Må ikke åbnes". Tilbuddet bedes indleveret i 5 eksemplarer. Kunden ser også gerne, at tilbuddet ligeledes afleveres i en elektronisk version, der sendes til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen, Der henvises i øvrigt til rammekontraktens punkt 6, herunder særligt punkt og 6.2.3, i relation til Konsulentfirmaets afgivelse af tilbud.

3 3 Bilag 4.b - Opgavebeskrivelse BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udgør sammen med de efterfølgende strategier for digital velfærd og grunddatastrategien det overvejende udgangspunkt for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje. Tilsvarende afspejler digitaliseringsstrategiens målsætninger og pejlemærker sig også i Digitaliseringsstyrelsens organisering, og er samtidig den røde tråd i styrelsens samlede historie siden etableringen i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi har blandt andet medført, at Digitaliseringsstyrelsens opgaver bevæger sig fra strategi- og policyopgaver til drift og implementering. Der skal derfor gennemføres en analyse af styrelsens udfordringer og forpligtelser med henblik på optimering af opgavevaretagelsen. Analysen skal ses i lyset af, at den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi udløber i 2015 samt at styrelsens opgavevaretagelse på nogle områder har udviklet sig fra policy og strategiudvikling til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere i opgaveporteføljen. Dertil kommer, at Digitaliseringsstyrelsens nuværende økonomi afspejler fusionen af Økonomistyrelsen og IT- og Telestyrelsen i Styrelsen er finansieret af fællesoffentlige midler, generel udgiftsbevilling, politiske forlig, indtægtsdækket virksomhed mv., der i en række tilfælde skræntes fremadrettet. Endelig står styrelsen overfor at skulle foretage større investeringer ved genudbud og modernisering af systemporteføljen, herunder fx NemID og Digital Post. Investeringer, der over en årrække forventes at beløbe sig til ca. én mia. kr. KRAV TIL OPGAVEN Konsulentfirmaet skal medvirke til at opstille en proces for, hvordan der kan udarbejdes én model for Digitaliseringsstyrelsens fremadrettede opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation. Analysen gennemføres i fire spor, jf. boks 1: Boks 1: Strategianalysens fire spor 1. Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation 2. Interessentanalyse af eksterne og interne forventninger og krav 3. Vurdering af udfordringer og forpligtelser 4. Model for ny opgaveportefølje, økonomi samt forslag til organisation Arbejdet i analysens første spor indebærer en kortlægning af styrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation. Kortlægningen skal skabe overblik og klarhed over Digitalise-

4 4 ringsstyrelsens bevillingsmæssige situation, opgaver samt finansieringsgrundlaget for styrelsens opgavevaretagelse. Kortlægningen gennemføres af Kunden med henblik på, at resultaterne kan danne grundlag for aktiviteterne i de øvrige spor. Kortlægningsopgaven er fremstillet i bilag 4.b.1. I det andet spor skal interessenternes forventninger og krav til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse kortlægges. Digitaliseringsstyrelsens udarbejdede eksterne interessentanalyse indgår som et væsentligt element i denne kortlægning. Det vil dog være nødvendigt at supplere analysen med de relevante interne interessenters forventninger og krav, fx relevante beslutningstagere i Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen, udvalgte projektejere- og ledere mv. Kortlægningen gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden som datagrundlag for de øvrige aktiviteter. Det forudsættes, at resultaterne af den supplerende analyse foreligger med henblik på indarbejdelse i de øvrige spor. Interessentanalysen og supplerende aktiviteter er beskrevet i bilag 4.b.2. Arbejdet i det tredje spor skal kortlægge og vurdere de væsentligste udfordringer og forpligtelser, der kan identificeres i forhold til Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Konsulentfirmaet skal i vurderingen inddrage internationale erfaringer og tendenser i forhold til den digitale udvikling. Samtidig skal Konsulentfirmaet inddrage eksisterende teoretisk og praktisk viden fra offentlige og private organisationer, som har gennemgået den samme udvikling som Digitaliseringsstyrelsen. De udfordringer og forpligtelser, som bliver identificeret, skal tematiseres og prioriteres med henblik på styregruppens fremadrettede drøftelser af løsningsmodeller. Aktiviteterne gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i spor 3 er nærmere beskrevet i bilag 4.b.3. I det fjerde spor skal Konsulentfirmaet foreslå en proces, der resulterer i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse. Modellen skal indeholde en beskrivelse af opgaveportefølje med tilhørende økonomi samt forslag til organisering. Konsulentfirmaet skal i projekttilbuddet foreslå en proces, der sikrer, at styregruppen løbende prioriterer forbedringsforslag samt til- og fravalg i styrelsens opgaveopgaveportefølje. Processen skal tage udgangspunkt i de identificerede udfordringer og forpligtelser, der kortlægges i spor 2 og 3. Målet er at stå med én gennemarbejdet model, når processen er gennemført. Modellen skal indeholde en beskrivelse af Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgaveportefølje, den tilhørende økonomi samt inputs til styrelsens fremtidige organisering. Det er en forudsætning for leverancen, at løsningsforslagene er implementerbare på kort og mellemlangt sigt, det vil sige fra sommeren 2014 og fra 2015.

5 5 Analyseaktiviteterne i spor 4 gennemføres af Konsulentfirmaet i samarbejde med Kunden. Aktiviteterne i sporet er fremstillet yderligere i bilag 4.b.4. Samlet set er der tale om én analyse, hvor der i henhold til Finansministeriets rammekontrakt vælges den konsulentvirksomhed, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Konkret lægges vægt på a) kvaliteten af tilbudsgivers løsning (50 pct.), b) tilbuddets pris (25 pct.) samt c) dedikeret konsulentteam (25 pct.), jf. rammeaftalens bestemmelser. ENDELIGT PRODUKT Analysens resultater og tilhørende dokumentation skal afrapporteres i form af en præsentation med underliggende dokumentation i form af metodebeskrivelser, beregningsgrundlag samt anvendte eksempler med internationale og nationale erfaringer. Den endelige afrapportering skal være færdig senest den 28. marts Det forudsættes dermed, at analysen gennemføres i et relativt kort forløb på 6-8 uger. Det skal sikres, at analyser, beregninger, datagrundlag mv. præsenteres og overdrages på en sådan måde, at det efterfølgende er muligt at genskabe forudsætninger, metoder, beregninger mv., og at Kunden efter analysens afslutning således har mulighed for at benytte data og analyseresultater til videre analyser. Levering af de endelige produkter anses først for at være sket, når analysens styregruppe har godkendt produkterne. GENERELLE KRAV TIL SAMARBEJDE, VIDENDELING MV. Opgavens leverancer afrapporteres til styregruppen for analysen, der består af Digitaliseringsstyrelsens direktion samt Finansministeriets departement. Styregruppen drøfter løbende Konsulentfirmaets leverancer og opstillede modeller og løsningsforslag med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og afklare én endelig model for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Det bemærkes i den henseende, at styregruppen for analysen forudsættes at skulle godkende væsentlige milepæle i forbindelse, herunder endelig metodevalg og tidsplan. Milepælene fastsættes i samarbejde mellem Konsulentfirmaet og Kunden og godkendes i styregruppen for analysen. Analysearbejdet samt sekretariatsbetjening af styregruppen er forankret i Digitaliseringsstyrelsen. Konsulentfirmaet kan i forbindelse med tilbudsgivningen lægge til grund, at Kunden har ét dedikeret årsværk allokeret til opgaven samt mulighed for at trække på yderligere bagvedliggende fagpersoner. For at sikre bedst muligt samarbejde og dialog på tværs af kunden og Konsulentfirmaet forudsættes det, at der i hele projektperioden etableres en fælles projektorganisation

6 6 bestående af Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det kan i den forbindelse forudsættes, at det er muligt at etablere arbejdspladser hos Digitaliseringsstyrelsen. PRISER Der en økonomisk ramme for analysen på 3,5 mio. kr. Det skal fremgå eksplicit, hvorledes den tilbudte pris er sammensat, jf. rammeaftalens bilag 4d (Pris og allokerede medarbejdere). Det forudsættes, at den tilbudte pris for tilbuddet ikke overstiger de maksimale fastsatte teampriser, der er aftalt i forbindelse med indgåelse af Finansministeriet rammekontrakt med konsulentfirmaet. Udbetalingerne til konsulentfirmaet vil ske i takt med opfyldelse af væsentlige milepæle for opgavens fuldførelse. En konkret betalingsplan aftales nærmere mellem Konsulentfirmaet og Kunden ved indgåelse af delkontrakten for opgaven. Det bemærkes, at tilbudsgiver i udgangspunktet ikke kompenseres økonomisk ved eventuelle forsinkelser i opgaveløsningen, der er forårsaget af forhold, der er udenfor Digitaliseringsstyrelsens indflydelse. KRAV TIL TILBUD Tilbuddet skal som minimum indeholde: En beskrivelse af, hvordan de ovenstående krav til analysen håndteres. En beskrivelse af de metoder, der vil blive brugt til at gennemføre analysen, herunder eventuel yderligere dataindsamling end forudsat i ovenstående. En tids- og aktivitetsplan for analysen. En oversigt over de leverancer, Konsulentfirmaet forventer fra Kunden. En beskrivelse af, i hvilken form det indsamlede datamateriale vil blive stillet til rådighed for Kunden under og efter Konsulentfirmaets arbejde. En kort beskrivelse af de personer, der vil arbejde på projektet, herunder deres kompetencer og praktiske erfaring, jf. rammeaftalens bilag 4.e (Pris og allokerede medarbejdere). Konsulentfirmaet skal i den forbindelse redegøre for, hvordan de tilbudte medarbejderes kvalifikationer vil blive inddraget og nyttiggjort i løsningen af opgaven. En beskrivelse af Konsulentfirmaets erfaringer med lignende analyser. Et specificeret budget for analysen, herunder forventet timeforbrug og timepriser samt den samlede pris. Tilbuddet må ikke indeholde købsoptioner. Tilbuddet må maksimalt fylde 40 sider, inklusiv løsningsbeskrivelse, pris og beskrivelse af allokerede medarbejdere. TIDSPLAN Tilbuddet bør følge nedenstående overordnede tidsramme, jf. tabel 1:

7 7 Tabel 1: Tidsplan og milepæle for analysesarbejdet Indhold Tidspunkt Milepæl Ansvarlig Udbudsmateriale Uge 3 Udsendelse af udbudsmateriale til virksomhederne på Finansministeriets rammeaftale for konsulentydelser Digitaliseringsstyrelsen Engagering af ekstern bistand Uge 5 Frist for tilbudsgivere d. 29. januar Afrapportering Uge 13 Samlet analyse valideret og godkendt Konsulentfirmaet Analysen igangsættes Uge 6 Afklaring af metode og datagrundlag Digitaliseringsstyrelsen, Konsulentfirmaet Digitaliseringsstyrelsen, Finansministeriet, Konsulentfirmaet SPØRGSMÅL Eventuelle spørgsmål kan stilles til specialkonsulent Steffen Uglvig Jensen på telefon eller e-post: Spørgsmål, der har generel relevans for miniudbuddet, med tilhørende svar rundsendes til alle konsulentfirmaer på Finansministeriets rammeaftale.

8 8 Bilag 4.b.1 - Spor 1: Kortlægning af eksisterende opgaveportefølje, økonomi og organisation BAGGRUND Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, strategi for digital velfærd samt grunddatastrategien udgør tilsammen udgangspunktet for Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje og organisation. Dertil kommer udmøntningen af regeringens it-politik, herunder it-sikkerhed og -styring. I takt med, at Digitaliseringsstyrelsen færdiggør implementeringen af disse opgaver, vil en del af styrelsens opgaveportefølje udvikle sig fra policy og strategiudvikling, til at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Derudover afspejler Digitaliseringsstyrelsens økonomi fusionen mellem IT- og Telestyrelsen og Økonomistyrelsen. Økonomien er sammensat af flere forskellige bevillinger, fx fællesoffentlige midler, UMTS-finansiering, politiske forlig mv. Økonomien indebærer derfor en væsentlig kompleksitet. Dertil kommer at styrelsens økonomi skrænter fra 2015 og frem. Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke et fyldestgørende og detaljeret billede af de samlede økonomiske udfordringer for Digitaliseringsstyrelsen. Med henblik på at sikre et fyldestgørende overblik over Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation er der derfor behov for yderligere afdækning heraf i samarbejde med Koncernøkonomi. AKTIVITETER Kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation skal give et detaljeret overblik over styrelsens: Opgaveportefølje Bevillingsmæssige situation og finansieringsgrundlag Organisation og personale For så vidt angår Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, kategoriseres opgaver og aktiviteter på fire underliggende niveauer: 1. Formål på finansloven, dvs. hjælpefunktioner og administration, fællesoffentlig digitalisering, digital velfærd, it-politik samt infrastruktur. 2. Hovedaktiviteter, dvs. overgang til digital kommunikation, grunddata, digital velfærd, it-sikkerhed, mv. 3. Aktiviteter, dvs. drift, udvikling af it-løsninger, analyse- og policyopgaver, understøttende initiativer, styring og tværgående forhold. 4. Projekter, fx drift af NemLog-in, tilretning af Digital Post, analyse af Udbetaling Danmark, mv. For hver post i ovenstående niveauinddeling skal der indhentes data om:

9 9 Finansiering, herunder midler fordelt på bevillinger, indtægtsdækket virksomhed, forligsbelagte midler, fællesoffentlig finansiering, opsparede og uforbrugte midler mv. Udgifter, herunder midler fordelt på indkøb af konsulent- og driftsydelser, udgifter til drift og udvikling af it-systemer, gennemførelse af analyser mv. Personaleforhold, herunder antallet af årsværk, lønudgifter, fordelingen af medarbejdere på stillingskategorier og funktioner mv. Kontorer, dvs. hvilket kontor de pågældende opgaver bliver løst af. En række aktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er tidsbegrænsede. Kortlægningen skal dog, hvor det er relevant, fremskrive udgifter og personaleforbrug over tid, fx til drift og administration af eksisterende systemportefølje. I forlængelse heraf skal kortlægningen ligeledes opgøre kendte kommende, væsentlige projekter og aktiviteter, som Digitaliseringsstyrelsen forudsættes at gennemføre. Kortlægningen skal munde ud i, at ovenstående data kan fremstilles i et regneark med tilhørende pivottabeller. PROCEDURE Kortlægningsarbejdet forestås af Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med Finansministeriets Koncernøkonomi. Det forudsættes, at kortlægningsarbejdet er afsluttet, før end analyseaktiviteterne med ekstern konsulentbistand igangsættes, da kortlægningen skal udgøre grundlaget for det videre analysearbejde, der skal gennemføres af Konsulentfirmaet.

10 10 Bilag 4.b.2 - Spor 2: Kortlægning af forventninger og krav BAGGRUND Digitaliseringsstyrelsens samlede opgaveportefølje retter sig mod en lang række interessenter på tværs af den offentlige sektor, it-branchen, interesseorganisationer mv. Styrelsens brede interessentlandskab skal ses i lyset af, at målsætningerne i de fællesoffentlige strategier rækker bredt ud over den offentlige sektor og påvirker såvel borgere som virksomheder. For at sikre det fornødne grundlag for en samlet stillingtagen til Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse er der derfor behov for at kortlægge relevante eksterne og interne interessenters forventninger og krav til styrelsen. EKSTERN INTERESSENTANALYSE Digitaliseringsstyrelsen har gennemført en ekstern interessentanalyse, der afdækker væsentligste interessenters erfaringer med og forventninger til styrelsen. Analysens formål har primært været at få et overbliksbillede og ikke i første omgang at etablere en egentlig baseline for kommende undersøgelser. Interessentanalysen baserer sig på interviews med 25 topchefer og giver et billede af interessenternes syn på styrelsen, herunder især hvordan styrelsen agerer som koordinator af det fællesoffentlige digitaliseringsarbejde. De 25 respondenter er i overvejende grad departementschefer, direktører, og afdelingschefer hos nøgleinteressenter, herunder Skatteministeriet, Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL, Udbetaling Danmark samt udvalgte ressortministerier. Herudover er direktører fra den private sektor samt itbranchen blevet interviewet. Interviewene har været centreret omkring følgende hovedtemaer: Interessentens egen rolle og fokus i forhold til digitalisering Vurdering af Digitaliseringsstyrelsens rolle og betydning Vurdering af relation og samarbejde Input og ønsker til fokuspunkter for styrelsens fremadrettede arbejde, roller og samarbejdsprocesser Interessenternes vurdering af de digitale dagsordner, som Digitaliseringsstyrelsen bør fremme og drive Resultaterne fra interessentanalysen indikerer, at Digitaliseringsstyrelsens interessenter har forskellige og til tider modstridende forventninger til styrelsens opgavevaretagelse. Overordnet set peges der dog blandt andet på følgende centrale observationer: Digitaliseringsstyrelsen er den drivende kraft bag digitaliseringen af Danmark Digitaliseringsstyrelsen er synlig og sætter et markant aftryk Digitaliseringsstyrelsen er løsningsorienteret og professionel

11 11 Digitaliseringsstyrelsen har behov for strategisk retning og skarpere prioritering af kerneprojekter Digitaliseringsstyrelsen har behov for en styrkelse af samarbejdet Digitaliseringsstyrelsen har behov for håndtering af styrelsens mange forskellige roller AKTIVITETER Der skal foretages yderligere supplerende interviews med udvalgte interne interessenter for at kortlægge det samlede billede af de forventninger og krav, der stilles til styrelsen. Det drejer sig om følgende aktører: Udvalgte aktører i Finansministeriets koncern, herunder departementschef samt relevante afdelingschefer, direktørerne i Moderniseringsstyrelsen og Statens IT samt relevante kontorchefer. Projektejere i Digitaliseringsstyrelsen, herunder direktion og kontorchefer. Eventuelle øvrige videnspersoner med indblik i og relevans for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, fx relevante projekt- og programledere. De supplerende interviews skal tage udgangspunkt i samme hovedtemaer som i den eksterne interessentanalyse med henblik på at kunne sammenholde vurderinger af forventninger til styrelsens virke. Kortlægningen skal bidrage til, at viden og inputs skal indgå i det videre analysearbejde. PROCEDURE Kortlægningen gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Det forudsættes, at resultaterne af kortlægningen foreligger i begyndelsen af den eksterne analyses forløb for at kunne indgå som grundlag for det videre analysearbejde.

12 12 Bilag 4.b.3 - Spor 3: Vurdering af udfordringer og forpligtelser BAGGRUND En væsentlig del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje er givet ved strategier, der rækker flere år frem i tiden. Den teknologiske udvikling flytter sig dog hurtigere end nogensinde før og stiller nye udfordringer for Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje. Derudover øges Digitaliseringsstyrelsens bundne opgaver til drift og implementering fremadrettet. En del af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje udvikler sig fra policy og strategiudvikling til, at drift og udvikling af it-systemer fylder mere. Der er derfor behov for at foretage en vurdering af Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser. AKTIVITETER Med udgangspunkt i kortlægningerne af opgaveportefølje, økonomi og organisation i spor 1 samt forventninger og krav i spor 2 skal Digitaliseringsstyrelsens væsentligste udfordringer og forpligtelser identificeres. Kortlægningen skal for det første inddrage og underbygges af internationale erfaringer og tendenser. Den teknologiske udvikling har globale effekter og stiller såvel den offentlige som private sektor overalt i verden overfor udfordringer om ny digital infrastruktur, brugervenlighed og højnet it-sikkerhed. Derudover kan nye internationale tendenser bidrage til at forudse eventuelle forhold, der måtte udfordre Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse på sigt. Det er vurderingen, at Digitaliseringsstyrelsens udfordringer, i forhold til at bevæge sig fra en etableringsfase med stor fokus på ideudvikling og etablering af organisationen over mod et større fokus på implementering, konsolidering og drift, er en klassisk organisationsudfordring. Der skal derfor hentes erfaringer og inspiration fra andre offentlige og private virksomheder, som har gennemgået den samme udvikling, samt fra den aktuelle organisationsteori. De identificerede udfordringer og forpligtelser skal tematiseres og fremskrives, således at temaerne kan danne grundlag for den videre analyse og styregruppens fremadrettede drøftelser i spor 4. Tematiseringen kan fx baseres på de væsentligste hovedaktiviteter i Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, fx drift, udvikling, analyse og policy mv. samt nedbrudt i større opgaveområder/projekter, fx sikkerhed, systemdrift, udvikling af ny NemID mv. Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med Konsulentfirmaet. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres som led i den eksterne konsulentanalyse i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet.

13 Det forudsættes, at resultaterne af analysen skal understøtte aktiviteterne i analysens fjerde og sidste spor. En detaljeret tids- og aktivitetsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet. 13

14 14 Bilag 4.b.4 - Spor 4: Model for fremtidig opgavevaretagelse BAGGRUND På baggrund af kortlægningen af Digitaliseringsstyrelsens opgaveportefølje, økonomi og organisation, eksterne og interne forventninger og krav samt identifikation af styrelsens udfordringer og forpligtelser (Spor 1-3) skal der udarbejdes et endeligt løsningsforslag. Det forventes, at konsulenterne løbende bidrager med løsningsforslag, således at styregruppen løbende kan foretage til- og fravalg i processen. Arbejdet skal munde ud i én model for Digitaliseringsstyrelsens fremtidige opgavevaretagelse, herunder en prioriteret opgaveportefølje, økonomisk grundlag samt forslag til organisation. AKTIVITETER Konsulentfirmaet skal tilrettelægge en proces, som understøtter styregruppens løbende drøftelser af en række løsningsforslag med henblik på, at styregruppen løbende indsnævrer udfaldsrummet og afklarer én endelig model. Med udgangspunkt i tematiseringen i spor 3 skal der udarbejdes løsningsforslag, der imødekommer de relevante, prioriterede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse. Udover, at løsningsforslagene skal løse de identificerede udfordringer og forpligtelser for Digitaliseringsstyrelsens opgavevaretagelse, skal løsningsforslagene inddrage følgende prioriterede pejlemærker, der blandt andet skal bidrage til at understøtte Finansministeriets vision og mission: Effektiv og professionel forvaltning Agilitet i forhold til at kunne løse nye opgaver En fortsat attraktiv arbejdsplads med høj medarbejdertilfredshed Fortsat fastholdelse af kvalificerede kompetencer Yderligere pejlemærker drøftes og fastlægges i styregruppen. Løsningsforslagene skal desuden indeholde en vurdering af de afledte konsekvenser i forhold til Digitaliseringsstyrelsens finansiering, udgifter og personale. For den endelige model skal der udarbejdes et samlet overblik over: Finansieringsstruktur og -behov, fx bevillingsbehov, indtægtsdækket virksomhed, fællesoffentlig finansiering mv. Udgifter, fx drifts-, udviklings- og analysemidler. Personaleforhold, herunder fordeling af årsværk, kompetencer, faglige forudsætninger, forventede lønudgifter mv.

15 15 Vurderingen af de ovenstående konsekvenser skal gøre det muligt at indarbejde den endelige model på forslag til finanslov for Det forudsættes, at de konkrete analyseaktiviteter, processen herfor og det detaljerede metodiske grundlag fastlægges i samarbejde med konsulentfirmaet. Konsulentfirmaet udarbejder derudover en detaljeret model for facilitering af styregruppens drøftelser. PROCEDURE Analyseaktiviteterne gennemføres i samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen og Konsulentfirmaet. Resultaterne af analysen samt løsningsforslag drøftes løbende fra medio februar og frem i styregruppen med henblik på at indsnævre udfaldsrummet og endeligt afklare én model for den fremtidige opgavevaretagelse. En detaljeret tidsplan for arbejdet udarbejdes i samarbejde med Konsulentfirmaet.

16 16 Bilag 4.e Samarbejdsorganisation KUNDENS KONTAKTPERSON(ER) Følgende person(er) er hos Kunden primær kontaktperson(er) i relation til opgavens udførelse: Navn: Steffen Uglvig Jensen Tlf.: Titel: Specialkonsulent Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektleder Navn: Lars Frelle-Petersen Tlf.: Titel: Direktør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppeformand Navn: Rikke Hougaard Zeberg Tlf.: Titel: Vicedirektør Dir. tlf.: Adresse: Landgreven 4 Mobil: Postnr./by: 1017 København K Funktionsbeskrivelse: Projektejer, styregruppemedlem SAMARBEJDSORGANISATION I forbindelse med opgavens gennemførelse, er den nedenfor anførte samarbejdsorganisation etableret mellem parterne. Analysearbejdet er overordnet forankret i en styregruppe med deltagere fra Digitaliseringsstyrelsens direktion og fra Finansministeriets departement. Styregruppen betjenes af et sekretariat i Digitaliseringsstyrelsen, der ligeledes koordinerer analysens gennemførelse med Konsulentfirmaet.

(Køb efter miniudbud)

(Køb efter miniudbud) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Analyse af god

Læs mere

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it)

Opgavebeskrivelse. Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) Opgavebeskrivelse Facilitering af netværk for statslige programledere (på programmer med væsentligt indhold af it) 1 Bilag 1 til fastpriskontrakt: Kundens opgavebeskrivelse Indledning Kunden ønsker ekstern

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne

12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Side 1 af 5 12.1. Stærkere koordination og implementering & 12.2. Klar ansvarsfordeling og tæt samarbejde på velfærdsområderne Målsætning Organiseringen af det tværoffentlige arbejde med digitalisering

Læs mere

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud)

Læs mere

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5

Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Udbud af rådgivning i forbindelse med bygningssyn og byggeri samt bygherrerådgivning Delaftale 1-5 Kontraktbilag 5 Model for Leveringskontrakt Bilag 5 delaftale 3 - Model for Leveringskontrakt Side 2 af

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg

Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38. Offentligt. Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2. Offentligt. Til Folketingets Finansudvalg Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 38 Offentligt Finansudvalget FIU alm. del - 9 Bilag 2 Offentligt j.nr. 06-014656 Dato : 21. november 2006 Til Folketingets Finansudvalg Hermed fremsendes statusrapport

Læs mere

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013

1. Opgaveforståelse. Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune. 23. april 2013 23. april 2013 Udarbejdelse og implementering af strategi på beskæftigelsesområdet i Struer Kommune 1. Opgaveforståelse Struer Kommune står i en situation, hvor beskæftigelsesindsatsen er udfordret af

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Social- og Indenrigsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af eksisterende viden om

Læs mere

Bilag 4b. Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse. Side 1 af 7. 13. december 2013

Bilag 4b. Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse. Side 1 af 7. 13. december 2013 Side 1 af 7 Bilag 4b. 13. december 2013 Konsulentudbuddets opgavebeskrivelse 1. Baggrund og formål Moderniseringsstyrelsen har iværksat et projekt, der har til formål at fremme god arbejdsgiveradfærd i

Læs mere

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne.

KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt om standardisering af opsætning og behandling af digitale underretninger i kommunerne. Annoncering af opgave vedr. konsulentb i- stand til standardiseret opsætning og b e- handling af digitale underretninger (adviser) i kommunerne. KL ønsker at anmode om tilbud på konsulentbistand til projekt

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 6 Gyldighedsperiode og rapportering 8 Påtegning 8 Bilag 1: Kvartalsvis opfølgning

Læs mere

(Køb efter miniudbud)

(Køb efter miniudbud) Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del Spørgsmål 191 Offentligt Bilag 4 Model for delkontrakt vedrørende levering af tjenesteydelser til brug for effektiviseringsopgaver (Køb efter miniudbud) Analyse af offentlig-privat

Læs mere

2.4 Initiativbeskrivelse

2.4 Initiativbeskrivelse KL Danske Regioner Økonomi- og Indenrigsministeriet Social- og Integrationsministeriet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Finansministeriet 2.4 Initiativbeskrivelse Fuldt digitaliseret kommunikation

Læs mere

Kulturstyrelsen udbyder således en samlet opgave vedrørende Kompetenceudvikling læringsforløb og aktiviteter:

Kulturstyrelsen udbyder således en samlet opgave vedrørende Kompetenceudvikling læringsforløb og aktiviteter: 10. februar 2015 Bilag 2: Opgavebeskrivelse 2.1 Opgavens baggrund og formål Kulturministeriet lancerede den 20. maj 2014 en strategi for børn og unges møder med kunst og kultur. Der er tre enkeltstrategier,

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 5 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in

9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Side 1 af 5 9.2.b. Videreudvikling af NemLog-in Målsætning I forlængelse af etableringen af den nye NemLog-in, ses en betydelig efterspørgsel på yderligere funktionalitet og services, der ikke er finansieret

Læs mere

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen

UDBUDSMATERIALE. Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen UDBUDSMATERIALE Kortlægning af virksomheders vækststrategi og uddannelsesniveau inden for turismebranchen Oktober 2015 CVR.-nr. 36471271 - www.kystognaturturisme.dk - info@kystognaturturisme.dk INDHOLD

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE

OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE SESSION OFFENTLIG INFRASTRUKTUR I VERDENSKLASSE TIL INFORMATIONSMØDER OM NYE STRATEGIER Peter Falkenberg, IT-arkitekt, KL (pfl@kl.dk) (NemID og NemLogin) Anders Lillienfryd, chefkonsulent, KL, (alh@kl.dk)

Læs mere

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest

Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Indhentning af tilbud på foranalyse af muligheden for digital afholdelse af modultest Styrelsen for International Rekruttering og Integration (herefter benævnt SIRI) ønsker at digitalisere de modultest,

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3: Leveringsaftale om løsning af konkret Projekt vedrørende Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Moderniseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 5 Policylignende kerneopgaver 5 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013

Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen. Januar 2013 Resultatkontrakt for Digitaliseringsstyrelsen Januar 2013 1. Indledning Denne resultatkontrakt er udarbejdet i overensstemmelse med Finansministeriets retningslinjer for udarbejdelse af resultatkontrakter.

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009

Greve Kommune Hjælpemidler. 26. marts 2009 Greve Kommune Hjælpemidler 26. marts 2009 1. Baggrund og formål Greve Kommune har henvendt sig til KLs Konsulentvirksomhed (KLK) med henblik på bistand til en afklaring af de muligheder, kommunen kan anvende

Læs mere

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering for 1. kvartal 2008 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 195 Offentligt Notat Hovedcentret Strategi og Udvikling Projektkontoret 13. juni J. nr. 08-048898 Kvartalsrapport vedr. fase 1 af SKATs systemmodernisering

Læs mere

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme

Udbudsbetingelser indhentning af tilbud. til. Kortlægning af jordstrømme Udbudsbetingelser indhentning af tilbud til Kortlægning af jordstrømme Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K. Ole Kiilerich 8. september 2016 1 Indhold 1 Indledning 3 2 Beskrivelse af projektet

Læs mere

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration

Projektbeskrivelse for. Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektbeskrivelse for Flerårsaftaleprojekt: 1.4 Udmøntning af effektiviseringsforslagene - Fælles Administration Projektansvarlig: Administrativ Service. 15. august 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund

Læs mere

Lokal og digital et sammenhængende Danmark

Lokal og digital et sammenhængende Danmark 1 of 15 Lokal og digital et sammenhængende Danmark Oplæg til høringssvar på Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2016-2020 2 of 15 Proces Forslag til den fælleskommunale digitaliseringsstrategi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens anvendelse af private konsulenter November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen

Læs mere

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets

Mål- og resultatplan 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets Uddannelses- og Forskningsministeriets It Mål- og resultatplan 2015 Udgivet af Uddannelses- og Forskningsministeriet Bredgade 40 1260 København K Telefon: 3392 9700 E-mail: ufm@ufm.dk www.ufm.dk Publikationen

Læs mere

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1

Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 Kulturministeriets vejledning til retningslinjer for køb af konsulenter September 2015 KØB AF KONSULENTOPGAVER I KULTURMINISTIET 1 INDLEDNING Det statslige indkøb af konsulentydelser har flere gange været

Læs mere

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016

Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 Resultatkontrakt Tillæg maj 2016 4.4. Det fælles brugerportalsinitiativ for folkeskolen For at understøtte realiseringen af Brugerportalsinitiativet (BPI) for folkeskolen etablerede KL i 2015 et fælleskommunalt

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet

NOTAT. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet NOTAT 2. januar 2017 Journal nr. Kommissorium for udvikling af en faglig og økonomisk bæredygtig plan for familieområdet Sagsbehandler SUJKR Indledning og baggrund I budget 2017 blev det besluttet at der

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog

Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Indbydelse til at afgive tilbud på udarbejdelse af prisog levetidskatalog Kontor/afdeling Center for forsyning Dato 10. november 2017 J nr. 2017-5414 Indledning Energistyrelsen indbyder hermed kvalificerede

Læs mere

For kontrakten gælder de i bilag 1-5 anførte vilkår med de tilføjelser, der fremgår af denne kontrakt med bilag.

For kontrakten gælder de i bilag 1-5 anførte vilkår med de tilføjelser, der fremgår af denne kontrakt med bilag. 4. november 2014 Kontrakt Parterne Kulturstyrelsen H C Andersens Boulevard 2 1553 København V og (det vindende konsulentfirma) (herefter kaldet Tilbudsgiver) har indgået følgende aftale om Kortlægning

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune.

Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Bilag 1. Retningslinier for udbud og udlicitering i Randers Kommune. Byrådet d. 25. marts 2008 1. INDLEDNING...3 2. FORMÅL...3 3. MÅLSÆTNINGER FOR KONKURRENCEUDSÆTTELSEN 2008-10...3 4. OVERVEJELSER FØR

Læs mere

Præsentation af rammeaftalerne

Præsentation af rammeaftalerne Præsentation af rammeaftalerne Management Konsulentydelser 17.10 Management Konsulentbistand 17.13 Chefkonsulent Lars Bjørck Olsen Chefkonsulent Andreas Hagerup Linnet Hvem kan bruge aftalerne? Aftalerne

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Digitaliseringsstyrelsen 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2017 7 Mål for kerneopgaver 7 Mål for intern administration 8 Gyldighedsperiode og rapportering

Læs mere

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark

De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark De vigtigste erfaringer med kommunesammenlægning i Danmark Kommunernes Landsforening Kontorchef Karsten Thystrup Danmark før og efter 2007 En omfattende og krævende proces At sammenlægge kommuner tager

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

Kompetence og kapacitetsopbygning af foreninger

Kompetence og kapacitetsopbygning af foreninger 1 Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Delaftale 1 Udviklings- og afprøvningsydelser (Køb efter miniudbud) Kompetence

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen:

Der er for aftaleperioden aftalt følgende økonomiske rammer for Kulturstyrelsen: Rammeaftale Juli 2013 Kulturstyrelsen 2013-2016 Rammeaftalen mellem Kulturministeriet (departementet) på den ene side og Kulturstyrelsen på den anden side fastlægger mål for Kulturstyrelsens virksomhed

Læs mere

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1

Kontorchef Cecile Christensen, Center for sikkerhed og systemforvaltning. 5. november 2014 1 Tilgængelighed, fortrolighed og integritet. Høj kvalitet i informationssikkerhed og dokumentation Hvilken betydning har principper og anbefalinger i sikkerhedsstandarden ISO 27001 for kvaliteten af dokumentationen?

Læs mere

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten

. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten . spe. Bestemmelser der indarbejdes i Samarbejdsbilaget samt i Kontrakten Nedenstående er opdelt i to afsnit. Første afsnit indeholder bestemmelser, der forventes indarbejdet i Samarbejdsbilaget. Andet

Læs mere

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune

Notat. Styrket økonomistyring. Den Aarhus Kommune Notat Den 18-10-2012 Aarhus Kommunes deltagelse i Økonomistyringsprojekt tilrettelagt af KL, Finansministeriet og Økonomi- og Indenrigsministeriet. Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Som led i økonomiaftalen

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1

Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 Ekstern kvalitetssikring af beslutningsgrundlag på niveau 1 1. Baggrund for den eksterne kvalitetssikring Som led i at sikre det bedst mulige beslutningsgrundlag for Folketingets vedtagelse af store anlægsprojekter

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration Udbud på projekt om procesoptimering i Styrelsen for International Rekruttering og Integration 1 Indledning Styrelsen for International Rekruttering og Integration udbyder en opgave, som sætter fokus på

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER

AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER AUTOMATISERING AF MANUELLE PROCESSER Informationsmøde om projekt 10: Automatisering af manuelle processer den 7. februar 2017 7. FEBRUAR 2017 STYRINGS- OG EFFEKTIVISERINGSPROGRAMMET Det fælleskommunale

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag

Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag N O T AT 19. december 2014 Invitation til at afgive tilbud på Analyse af private virksomheders erfaringer med energisparetiltag 1. Baggrund Som en del af Vækstaftalen af 14. juli 2014 har Klima-, Energi-

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Geodatastyrelsens strategi

Geodatastyrelsens strategi Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsens strategi 2013 2016 Geodatastyrelsen er en del af Miljøministeriet og har som myndighed ansvaret for infrastruktur for geografisk information, opmåling,

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Struer Kommune Udvikling af organisationen

Struer Kommune Udvikling af organisationen Projektbeskrivelse Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 1 2. Formål med opgaven... 2 3. Indhold af projektet... 2 4. Organisering af opgaven... 3 5. Resultat af projektet... 4 6. Tidsplan... 4 BILAG 1...

Læs mere

Udbudsmateriale. Indholdsfortegnelse

Udbudsmateriale. Indholdsfortegnelse Postadresse Frodesgade 30. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 21. november 2011 Login kibp Sagsbehandler Kirsten Bøje Plauborg Sagsid 2011-19892 Telefon direkte 76 16 15 16 E-mail kibp@esbjergkommune.dk

Læs mere

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato

Bilag 2. Specialskoleområdet. Indhold. Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato Budgetproces 2017 De tværgående fokusområder Dato 22.1.2016 Bilag 2. Specialskoleområdet Indhold Kommissorium (formål)...2 Projektgruppe og projektleder...3 Kort beskrivelse...3 Hvordan inddrages relevante

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1. Digitaliseringsstyrelsen. Projekt: NemLogin

Bilag 1. Digitaliseringsstyrelsen. Projekt: NemLogin Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2011-12 FIV alm. del, endeligt svar på spørgsmål 83 Offentligt Bilag 1 Digitaliseringsstyrelsen Projekt: NemLogin Formålet med den nye og

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet Bilag 4 Leveringsaftale vedrørende konsulentydelser til Udlændinge- og Integrationsministeriet Delaftale 2 Udrednings-, Analyse- og Evalueringsydelser (Køb efter miniudbud) Kortlægning af viden med relevans

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde

Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde Skatteministeriet, 4. juni 2015 Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde Orienteringsmøde Program Velkomst Introduktion til ICE Formålet med rammekontrakten Gennemgang af udbudsmaterialet

Læs mere

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan:

Partneraftale. Formålet med partnerskabsaftalen vil derfor være at skabe en it-governancemodel der kan: Partneraftale Randers Kommune og KMD har pr. 15.01.07 indgået nærværende partneraftale der, gennem et tæt samarbejde om optimal anvendelse af IT- løsninger, skal bidrage til at effektivisere kommunens

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede for Statens Administration 3 Produkter 3 Kunder 4 Marked 4 Flytning 4 Mål for 2016 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.

Projektbeskrivelse. Teledialog med anbragte børn og unge. Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1. Teledialog med anbragte børn og unge Projektbeskrivelse Projektleder: Stinne Højer Mathiasen Senest revideret: 150414 Version: 1.0 Projektejer Projektleder Programleder Preben Siggaard, CBF Stinne Højer

Læs mere

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål

Projektbeskrivelse. Baggrundsoplysninger. Baggrund og formål Projektbeskrivelse Projekttitel Projektperiode (dato for opstart og afslutning) Navn på projektleder Titel og ansættelsessted Telefonnr. 72487825 Baggrundsoplysninger Projekt Frafald 1. januar 2010 til

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion

Tilbudsbetingelser. for. Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion Tilbudsbetingelser for Operatøropgaven for Erhvervspartnerskabet for avanceret produktion 1. ORIENTERING 1.1 Opgaven Erhvervsstyrelsen indhenter hermed tilbud på opgaven Operatør for Erhvervspartnerskabet

Læs mere

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration

Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indstilling Til Magistraten (Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 11. juni 2016 Administrative IT-systemer og hjemtagelse af lønadministration Indgåelse af ny kontrakt om Aarhus Kommunes fælles

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune

Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune Digitaliseringsstrategi for Norddjurs Kommune 2016-2020 1 1. Indledning Danmark fik sin første digitaliseringsstrategi for den offentlige sektor i 2001. Staten, regionerne og kommunerne har siden i fællesskab

Læs mere

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet

Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Projektbeskrivelse: Fagligheder på beskæftigelsesområdet Baggrund for projektet Projektet startede på idéplan i foråret 2014 og blev yderligere aktualiseret ved reformen på beskæftigelsesområdet, der blev

Læs mere

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.

Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : Udbudsbrev: Konsulenthjælp til udbudsproces i relation til Ny Geodanmark Systemunderstøttelse

Læs mere

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015

Præsentation af styregruppeaftale. Marts 2015 Præsentation af styregruppeaftale Marts 2015 Release v. 2.2 marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.Materiale til præsentation af styregruppeaftalen 1.1 Introduktion til styregruppeaftalen og rammer for styregruppens

Læs mere

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon...

Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 2013 - Resultatkon... Resultatkontrakt for Moderniseringsstyrelsen 203 of 4 09/04/3 22.3 . Indledning Finansministeriets mission Finansministeriets vision Strategiske pejlemærker for Moderniseringsstyrelsens arbejde 2 2 of

Læs mere

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper.

Til nogle projekter kan der være knyttet en styregruppe ligesom der i nogle projektforløb kan være brug for en eller flere følge-/referencegrupper. PROJEKTORGANISATION OG PROJEKTARBEJDE Rollefordeling i en projektorganisation Ethvert projekt har en projektejer, en projektleder og en eller flere projektmedarbejdere. Disse parter er altså obligatoriske

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Fælles UC Videoplatform 08-05-2014 Den fællesstatslige it-projektmodel, Digitaliseringsstyrelsen Produkt: Projektgrundlag, ver. 27/8-2013 1 Stamdata Stamdata

Læs mere