Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01-07-2013 Afsluttende rapport"

Transkript

1 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet i perioden marts 2011 til april Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

2 Litteraturen finder sted AFS L U T T E N D E R A P P O R T NOTE OM RAPPORTEN Denne rapport henviser i lange stræk til projektets udgivelse Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur (vedlagt som bilag), som oftest omtalt som Idekataloget. Idekataloget er en mere udførlig og bredt formidlet præsentation af projektets område og resultater og er en del af projektets afrapportering. I forhold til Idekataloget er denne rapport imidlertid suppleret med en ekstern evaluering af projektets følgeforskere Søren Pold (AU) og Martin Glaz Serup (KU). Rapporten omtaler også studietur og projektets afsluttende konference. Projektet har undervejs fulgt en projektplan med udgangspunkt i projektansøgningen og Kulturstyrelsens bevillingsskrivelse. Der er afrapporteret kvartalsvis til Kulturstyrelsen om afholdte aktiviteter i forhold til projektplanen. Vi vil derfor ikke i denne afrapportering gentage hver eneste af projektets aktiviteter. Rapporten vil i stedet forsøge at holde sig på et mere bredt spor, forhåbentlig kan flere så læse med. RESUMÉ Det litterære landskab ændrer sig hele tiden, og litteraturformidlingen må følge med. Med projektet litteraturen finder sted har vi ønsket at nytænke bibliotekets formidling af skønlitteratur og udvikle koncepter, der kan formidle samtidens litterære tendenser med fokus på performancelitteratur og digital litteratur. Performancelitteratur og digital litteratur er generelt oversete genrer i bibliotekernes litteraturformidling, og det vil Litteraturen finder sted være med til at ændre. Vi har eksperimenteret med, hvordan digital litteratur kan formidles i det fysiske rum, og med hvordan performancelitteratur kan iscenesættes i biblioteksrummet, optages og videreformidles digitalt. Metoden har været at undersøge og afdække området ved at etablere kontakter i litterære miljøer, såvel som forskningsmiljøer og desuden få praktisk erfaring gennem eksperimenter med udstillinger, performancearrangementer, interaktive litterære installationer og digitaliseringer af arrangementer. Aktiviteterne har været rettet mod forskellige målgrupper og afholdt i forskellige miljøer: i parken, på caféen, på Roskilde Festival, på Vild med Ord-festival, på lokalbibliotek og hovedbibliotek m.m. Undervejs er der blevet afdækket en række problemstillinger omkring biblioteksmedarbejderens nye roller som iscenesætter af litteratur, kurator, udstiller og guide. Ligesom der er indsamlet en række tekniske erfaringer omkring interaktionsdesign af digital litteratur i rummet, samt digitaliseringer til nettet i form af redigerede lyd og videooptagelser. På Litteratursiden.dk er der løbende publiceret artikler og anmeldelser i forbindelse med projektet, afslutningsvis samlet og udfoldet under temaet Litteraturen finder sted. Udover artikler på Litteratursiden.dk er projektet løbende blevet dokumenteret på projektets blog, Netlitteratur.dk. Projektets resultater er endvidere blevet præsenteret på tryk og online, i forbindelse med undervisning, på flere konferencer inklusiv projektets afsluttende konference og gennem udlån af mobile læse/lyttestationer til bibliotekerne. Side 1

3 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvad sker der, når litteraturen bryder ud af det trygge bogformat, vi meget længe har identificeret den med? Hvilke udtryk antager den? Og hvilke muligheder og udfordringer giver det bibliotekerne? Det er spørgsmål som disse der ligger til grund for Litteraturen finder sted. Bogen har siden bogtrykkerkunstens opfindelse været litteraturens primære medie og er det fortsat. Men litteraturen findes ikke kun i bøgerne. Den digitale udvikling har sammen med 1960 ernes kunstneriske eksperimenter og avantgardistiske strømninger været medvirkende til, at bøgerne nu i højere og højere grad suppleres af andre litterære udtryk og former. Litteraturen findes i bøgerne men ikke kun i bøgerne. Nutidens forfattere starter sjældent skriveprocessen med at sætte pennen på papiret. De tænder computeren, og helt fra start er litteraturen således flettet sammen med det digitale. Det trykte bogformat er i dag blot ét ud af mange mulige formater. Sms-noveller, litterære apps, e-bøger, visual writing og netlitteratur eksisterer side om side. Som modsvar til den øgede digitalisering er der samtidig en stigende opmærksomhed omkring litteraturens fysiske tilstedeværelse. Litteratur udgives i håndlavede bogobjekter, blandes med billedkunsten, bliver skulpturel eller manifesteres ved forfatterens performance, der i dag tiltrækker et stort publikum uden for biblioteket. NYE KREDSLØB Det udvidede litteraturfelt må ses i sammenhæng med en markant ændring i det litterære kredsløb. Tidligere blev størstedelen af litteraturen sendt fra forfatterens skrivehule via de store forlag, forbi dagbladenes og lektørernes anmeldelser, ind i biblioteker og boghandlere for til sidst at ende i hænderne på læseren. Nu synes vejene fra afsender til modtager utællelige, og udgivelserne spænder lige fra, at et enkelt klik kan sende teksten ud til læseren og til, at anden litteratur kun lever i små lukkede kredsløb. Hvad betyder alt dette for biblioteksmedarbejderen? Hvordan klarer biblioteket de nye udfordringer? Hvordan griber vi alle mulighederne og leger med? NYE ROLLER Når litteraturen bryder ud af de traditionelle kredsløb og, ligesom billedkunsten, på nye måder indtager de fysiske og digitale rum, så må vi være åbne overfor, at det ændrer biblioteket og i høj grad også biblioteksmedarbejderens rolle. Biblioteksmedarbejderen bliver en litteratur-iscenesætter, der skal søge løsninger på, hvordan rummet og værkerne kan spille sammen. Vi kan i mindre grad pejle efter forlags og anmelderes anbefalinger og må i højere grad selv påtage os rollen som litteraturbrugernes guide, der finder værker og i dialog med forfatterne og andre aktører på litteraturområdet søger løsninger på, hvordan værkerne bedst formidles. Bibliotekerne er, som landets største litterære institution, de eneste rigtige til at favne og formidle samtidens litteratur i alle dens former. Samtidig kan bibliotekerne udnytte denne type litteraturs inddragelse af nye medier, mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse til at forny vores tilbud til litteraturbrugerne. Side 2

4 HOVEDAKTIVITETER Det multimediale Rum Et vigtigt punkt i projektplanen var opbygningen af et multimedialt rum, som kunne fungere som formidlingsrum for den teknisk udfordrende, digitale litteratur. Rummet skulle både være en anskueliggørelse af det legende interaktive element i digital litteratur og en fremvisningsplatform for eksisterende værker. Altså både være en digital installation i sig selv og fremviser af andre værker. Metoden skulle være den, at man tidligt i projektet lavede en prototype, som så blev forbedret og udviklet gennem erfaringer fra udstillinger og eksperimenter på Roskilde festival og biblioteker. POETRY HALL To år i træk tog Roskilde Bibliotek på Roskilde Festival og etablerede det litterære rum Poetry Hall. Som et samlingspunkt for litteraturen midt på festivalpladsen blev Poetry Hall et rum med plads til både fordybelse og leg med de interaktive værker, som biblioteket havde taget med. På Roskilde Festival 2011, som lå meget tidligt i projektet havde vi opbygget 3 interaktive formidlingssituationer, som skulle give os erfaringer til prototypen. Det var den interaktive Poetry Wall, Poesibanko og den brugerinvolverende film Roskildedrømmen. Alle tre elementer var gennemført i samarbejde med forfatterne Jeper Sternberg og Vagn Remme. Den vigtigste erfaring, vi tog med fra festivalen i forhold til det multimediale rum, var, at vi faktisk ikke skulle lave et rum, men snarere et multimedialt miljø. Der var på festivalen skabt et miljø, der fungerede i sammenhæng med resten af rummet, mennesker kunne opholde sig og passere igennem, så man naturligt kom til forholde sig til formidlingselementerne uden at det nødvendigvis var en aktiv beslutning om at gå ind i et særligt rum afskåret fra resten. Et miljø uden vægge ville sikre, at rummets indhold ville kunne opleves i hele biblioteksrummet. Det næste store skridt blev taget i september 2011, hvor vi afholdt en ideworkshop på Aarhus Universitet i samarbejde med DUL og CAVI, der skulle hjælpe os med at udvikle det multimediale rum. På denne workshop nåede vi frem til, at det ikke gav mening både at lave et helt nyt interaktionsmiljø og samtidig vise eksisterende værker, som var lavet til at blive læst på en almindelig computer. Det blev derfor besluttet, at man skulle arbejde videre ad to spor, som skulle nå frem til to forskellige løsninger. Det ene spor skulle anskueliggøre det legende, interaktive element i digital litteratur og det andet spor skulle føre til en simpel og mobil fremvisningsplatform for eksisterende værker. LØSNING 1: BLÆK I 2012 udviklede Litteraturen finder sted et helt nyt værk: Tilfældigvis er skærmen blevet blæk (Blæk). Værket har været udstillet flere steder, blandt andet på Roskilde Festival og biblioteker rundt omkring i landet. For at give folk en vellykket oplevelse af digital litteratur kræver det, at man arbejder med at få den integreret i biblioteksrummet. Blæk-installationen er et eksempel på, hvordan det kan gøres. Samtidig giver Blæk også den digitale litteratur en fysisk dimension, idet digtet ender med at blive printet ud på papir. På Roskilde Bibliotek skulle folk lige se den an, hvorimod de besøgende på Roskilde Festival var meget hurtige til at tage den til sig og flittigt benytte den. I modsætning til andre interaktive værker (f.eks. litterære apps) giver Blæk flere brugere mulighed for at interagere med værket på samme tid. Rent praktisk foregår det ved at installationen styres med tre interaktive bøger. Til hver er der tilknyttet forskellige tekster, som kan bruges til at danne digtet på skærmen samtidigt. Tre brugere kan altså betjene de tre bøger på samme tid og tilsammen danne et fælles digt. Blæk fungerer godt som blikfang og det er en god måde at komme i snak med lånere om fremtiden for bogen. Samarbejde og Side 3

5 ideudveksling med eksterne partnere uden for biblioteksverdenen har været helt nødvendig for udviklingen af poesimaskinen. Se mere i Idekataloget side 20 LØSNING 2: MOBIL LÆSE/LYTTESTATION Med Mobile læse/lytte-stationer har Litteraturen finder sted udviklet et formidlingskoncept, som stiler mod at gøre det så nemt som muligt for bibliotekaren at udstille og afspille litterære værker fra de vigtigste samlinger af lydoptagelser og digital litteratur. Biblioteksrum er allerede fyldt med skærme: Infoskærme, personalets skærme og skærme til publikumsmaskiner. Stiller man endnu en kommunal computer op til lånerne, forsvinder den blot i mængden. Formidlingskonceptet mobile læse/lytte-stationer indeholder derfor: Et podie med en imac med høretelefoner, hvor brugeren stående kan afspille lyd- og digitale værker fra online samlinger Et podie til eksperimenterende, skønlitterære bøger, der placerer de digitale værker i en litterær kontekst En ipad i en stander til litterære apps Et roll-up banner til at fange folks opmærksomhed Både formidlingskonceptets podier og den store imacskærm markerer tydeligt, at her er noget særligt til fremvisning. Fra andre sammenhænge ved vi, at design og dyr teknik er noget, brugerne gerne vil røre ved. Se mere i Idekataloget side 28 Eksperimentarium for performance Det andet fokusområde i projektet har været formidlingen af performancelitteratur, der i stigende grad tiltrækker publikum. Når vi i projektet taler om performancelitteratur og ikke bare benytter den mere gængse term oplæsning, er det dels fordi en del af performancelitteraturen ikke tager udgangspunkt i et nedskrevet værk, dels for at understrege et fokus på de performative elementer det fremførelsen gør ved modtageren, måde hvorpå den påvirker. For en nærmere definition af performancelitteratur se idekataloget s. 10 og 11. I projektet har vi realiseret en række meget forskelligartede eksperimenter med performancelitteratur rettet mod en række forskellige målgrupper. Et helt centralt punkt har været LitteraturStedet i Åby, der i projektperioden med konstant skiftende udstillinger og performances har fungeret som et eksperimentarium for performance. Herudover har vi afholdt en række performancearrangementer både på andre biblioteker og uden for biblioteket. For en nærmere beskrivelse af eksperimenterne i Litteratur Stedet se idekataloget s. 22. For eksempler på performancearrangementer uden for biblioteket se artiklen om Poesibrunch s. 33 og artiklen om Aarhus læse højt s. 34. Erfaringerne fra de mange eksperimenter med performancelitteratur har tydeliggjort vigtigheden af samarbejde med eksterne aktører, samt behovet for en gennemarbejdet iscenesættelse af performancearrangementet. Side 4

6 Som det nævnes indledningsvis er litteraturen uden for bogen, herunder også performancelitteraturen, ikke at finde i det traditionelle litterære kredsløb. Samarbejdet med litterære aktører, som forfattere, forskere og forlæggere, er derfor en nødvendig kilde til information om området. Fraværet af formidling i de traditionelle litterære kredsløb betyder at bibliotekerne bliver den primære formidler af denne type litteratur. Hvis ikke biblioteket påtager sig rollen som formidler, som dem der skaber konteksten for litteraturbrugeren, når litteraturen uden for bogen ikke ud til den brede målgruppe. I forbindelse med performancearrangementer betyder det, at vigtigheden af formidling ikke kan undervurderes. Det være sig eksempelvis formidling i form af udstillinger og blogindlæg op til arrangementet og grundige introduktioner i forbindelse med selve arrangementet. Ligeledes har det vist sig essentielt, at selve rummet den litterære performance foregår i, understøtter den litterære performance. Vi kan ikke nøjes med at stille stole op på række, men må arbejde med rummet for at understøtte oplevelsen og skabe den rette stemning. Såvel den faglige som den rumlige iscenesættelse af den litterære performance har således vist sig at være afgørende faktorer i realiseringen af det vellykkede performancearrangement. Herudover er konklusionen, at erfaringerne fra arbejdet med performancearrangementer helt oplagt kan overføres til den øvrige arrangementsvirksomhed. Formidlingsgrebene omkring iscenesættelsen koblet med en udnyttelse af oplevelsespotentialet i den litterære performance kan benyttes til at revitalisere bibliotekets mere traditionelle arrangementer. For eksempel se beskrivelsen af et arrangement om Holberg med performance af Jens Albinus i idekataloget s. 26. Endeligt har vi i relation til performancelitteraturen afprøvet en række forskellige metoder med henblik på at få performancelitteraturen optaget og efterfølgende videreformidlet på nettet og i det fysiske rum. I artiklen i idekataloget s. 36 fremlægges en række af vores erfaringer og konklusioner i relation til optagelser, mens refleksioner omkring den videre formidling på nettet og i det fysiske rum fremgår af artiklen om Litteratursiden s. 18 i idekataloget. Overordnet er konklusionen, at der er et stort potentiale i at optage performancelitteratur, således det kan benyttes til at skabe en mere levende formidling på nettet og i forbindelse med udstillinger i det fysiske rum Literatursiden.dk Litteratursiden.dk og bibliotekerne kan med den digitale præsentation af nye litteraturformer gøre en forskel ved at skabe den helt rigtige kontekst for brugerne. Litteratursiden.dk har i projektperioden været platform for forskelligt indhold i relation til Litteraturen finder sted, herunder lyd- og videooptagelser, artikler, reportager samt anmeldelser af digital litteratur og performancelitteratur. På sidens tema i marts 2013 er en del af alt materialet samlet, og temaet rummer derudover inspirationslister og mere dybdegående stof som analyser af centrale værker inden for området. Se mere på Det er tanken at biblioteker kan udnytte det eksisterende materiale på Litteratursiden.dk til formidling på de enkelte bibliotekers hjemmesider. Konference Side 5

7 Litteraturen finder sted afholdt en afsluttende konference den 20. marts 2013 på Godsbanen i Aarhus. Konferencen handlede om formidling af litteraturen uden for bogen og skulle bruges til at præsentere projektets resultater. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. KONFERENCENS PROGRAM OG FORM Konferencens program bød på i alt 5 oplæg, der samlet havde til formål at give tilhørerne et bredt indblik i forskellige aspekter vedr. de nye litteraturformer. Den historiske baggrund både litterært og teknologisk blev opridset og de konkrete formidlingserfaringer høstet gennem projektet blev videregivet til tilhørerne. Bibliotekernes rolle i forbindelse med formidlingen og tilgængeliggørelsen af litteraturen uden for bogen samt kriterier for kvalitetsvurderinger af digital litteratur blev også behandlet. Programmet var bygget op således, at der imellem oplæggene var tre litterære performances, der præsenterede spændvidden i denne litteraturform. I konferencen indgik desuden en udstilling med forskellige litterære, digitale installationer, der gav deltagerne mulighed for selv at opleve forskellige værker. DELTAGERE OG OPLÆGSHOLDERE Konferencen havde 99 deltagere og oplægsholdere. Der var udenlandske deltagere fra USA og udenlandske oplægsholdere fra USA (Daniel Snelson) og fra Frankrig (Alexandra Saemmer). DELTAGERNES EVALUERING Under konferencen blev der uddelt spørgeskemaer, som i alt 36 deltagere besvarede. Heraf var 28 enige eller Meget enige i, at det overordnet var en god konference. Kun 1 var uenig. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. 32 svarede, at de har opnået en bedre forståelse af litteraturen uden for bogen. 29 svarede, at de har fået lyst til at arbejde med den. Kun 1 svarer, at hun ikke har fået en bedre forståelse, og ingen har fået mindre lyst til at arbejde med det. Herudover er der 29, der føler sig bedre rustet til at arbejde med området og med undtagelse af 2 personer, mener alle, at bibliotekerne skal formidle litteraturen uden for bogen. Konferencens oplægsholdere og performere roses for at inspirere og holde et højt fagligt niveau, herudover Studietur I september måned 2012 drog projektet til New York på studietur for at tage en dugfrisk temperaturmåling blandt førende forskere, museumsfolk og udøvende kunstnere. Både performancelitteraturen og den digitale litteratur er længere fremme over there. Turen gav et indblik i, hvad man de kommende år kan vente sig herhjemme og gav inspiration til at tage en aktiv rolle i formidlingen af de nye litteraturformer. På studieturen var vi heldige at møde nogle af de vigtigste personligheder og forskere inden for feltet, så som Charles Bernstein, Kenny Goldsmith, John Cayley, Nick Montfort, Rita Rayley, Al Filreis, Daniel Snelson og Paul Holdengraber. Interviews ne gav os et endnu mere komplekst billede af området og det kunne konkluderes, at digital litteratur og performancelitteratur ofte sammenflettes. Nick Montfort, leder af Electronic Literature Organization, sagde bl.a. at arbejdet med formidling af disse nye litterære tendenser ofte falder mellem flere stole. Montfort så biblioteket som the missing link i formidlingen af disse værker. Der er et stort behov for at få værkerne ind i bibliotekernes katalog og at biblioteket tager rollen som formidler af disse værker på sig. Man kan finde flere oplysninger om studieturen på netlitteratur.dk Side 6

8 Studieturen introducerede os i det hele taget for en større verden af værker og samlinger, hvor vi primært havde haft fokus på det skandinaviske. FORMIDLING AF RESULTATER Projektet har løbende kommunikeret via projektets blog Her er artikler om arrangementer, udstillinger, aktiviteter, evalueringer og anmeldelser, vi har bedt andre om at lave af vores arbejde. Lydklip og film. Links og henvisninger til vigtige samlinger og organisationer, samt værker, som vi er stødt på undervejs. Altså en løbende dokumentation af projektet. Til den almindelige bruger er der især på litteratursiden.dk publiceret artikler med en bred appel. P1 kulturnyt og lokalaviser i projektets nærområde samt bibliotekets hjemmesider har også været kanaler for pressemeddelelser og lignende. I biblioteksfaglige sammenhænge er der blevet publiceret mange artikler primært i fagblade. Herunder i Bibliotek og Medier (1), Danmarks biblioteker(3) Perspektiv(2), Scandinavian Quarterly (2) og i Dansk Biblioteksforsknings særudgave om litteraturformidling. Projektet er også præsenteret i form af mundtligt foredrag i mange sammenhænge. Her nævner vi de vigtigste. Projektet blev fremlagt på DBs Årsmøde i 2013 og på Litteraturhistorie på Aarhus Universitet i både 2011 og Internationalt er projektet blevet præsenteret på et forskningsseminar i Bergen og på en central international forskningskonference i Edinburgh, begge om digital litteratur og begge gange ved Søren Pold, Aarhus universitet. Ligesom der har været oplæg om formidling af litteratur i det udvidede felt på OCLCs konference i Frankfurt og et oplæg med samme emne i Lueneburg. Projektet havde også en stand på IFLA i 2012, Helsinki og Next Library i Aarhus. Projektet blev endvidere præsenteret på projektets egen konference og det trykte idekatalog (250 eksemplarer er distribueret) med tilhørende USB og CD. RESULTATER OG ANBEFALINGER De konkrete og blivende resultater, som projektet har opnået, peger i retning af fremtidens formidling. Her er de vigtigste i tilfældig orden: - Bestyrelsen for Litteratursiden.dk har besluttet, at der skal gives mere plads til litteraturen uden for bogen og at formidlingen af den skal opprioriteres. - Roskilde Bibliotekerne har besluttet at bevare en fast placering for digital litteratur i biblioteksrummet og formidle området fast. - Aarhus Kommunes Biblioteker har udviklet formidlingen bl.a. i forbindelse med LitteraturStedet og arbejdet videre med iscenesættelse og optagelser af performancelitteratur. - Aarhus Kommunes Biblioteker og Roskilde Bibliotekerne fastholder litteraturen uden for bogen som et fokusområde - Udlånssæt med mobile læse/lytte-stationer med performance og digital litteratur er sat i rotation i region Sjælland og bibliotekerne i Aarhus. Side 7

9 - Mange biblioteker er begyndt at udstille litteraturen uden for bogen bl.a. i forbindelse med lån af Litteraturinstallationen Blæk - Der er etableret et bredt netværk i og udenfor Danmark. Meget mere kan selvfølgelig gøres. Vi har i projektet videregivet vores erfaringer i Idékataloget og samlet en række anbefalinger til folkebibliotekernes fremtidige litteraturformidling. Nogle henvender sig til den enkelte biblioteksansatte og lægger op til umiddelbar handling. Andre kræver en prioritering på politisk- og ledelsesniveau, der kan føre til mere langsigtede løsninger. Anbefalingerne findes også læses i et flottere format i idekataloget. Rækkefølgen er uprioriteret. Inddrag den litteratur, der finder sted uden for bogen Integrer arbejdet med nye litteraturformer som en naturlig del af det generelle arbejde med litteraturformidling. Katalogiser ikke-boglige værker i bibliotekernes faste samlinger. Lad dig inspirere af litteraturen uden for bogen til at formidle de traditionelle bøger Plej netværket i det litterære miljø Sørg for at udvikle lokale, nationale og internationale netværk med kunstnere, forfattere, forlag og andre litterære aktører det er afgørende for at få viden om litteraturen og inspiration til nye formidlingsløsninger. Iscenesæt litteraturen Udnyt de nye litteraturformers mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse for bibliotekernes besøgende. Hav fokus på iscenesættelse af litteraturen i og uden for biblioteksrummet. Litteraturen bør aldrig stå alene. Skab udstillinger og relevante, faglige kontekster, der guider litteraturbrugeren. Skab plads i det fysiske bibliotek Afsæt kvadratmeter og økonomi til konkrete fysiske områder i biblioteket samt til det udstyr, som digital litteratur og performancelitteratur kræver (video- og lyd faciliteter, interaktive skærme, scene m.m.) Centralbibliotekerne skal støtte udviklingen af formidlingsrum for digital litteratur og investere i at udvikle litterære installationer, der kan turnere rundt til områdernes biblioteker. Prioritér uddannelse Skab mulighed for og opsøg kompetenceudvikling, så bibliotekspersonalet bliver klædt på til at arbejde med de litteraturformer, der ikke har bogen som format. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra IVA, universiteterne, centralbibliotekerne og personer tilknyttet litteraturen finder sted for at afdække mulighederne for at skabe relevant uddannelse for bibliotekspersonale. Styrk videndeling på nettet En stor del af al videndeling finder i dag sted på nettet det er oplagt at udnytte det i arbejdet med og formidlingen af performancelitteratur og digital litteratur. Side 8

10 Der skal afsættes ressourcer til at fortsætte Netlitteratur.dk som portal for videndeling mellem biblioteksansatte, samarbejdspartnere, studerende og øvrige interessenter. Litteratursiden.dk skal afsætte plads og ressourcer til at formidle digital litteratur og performancelitteratur på lige fod med sidens formidling af anden litteratur. Etabler et online nationalarkiv Tilgængelighed er vigtigt, når det handler om at styrke formidlingen af litteratur. Derfor er der brug for et fælles arkiv. Der skal oprettes et frit tilgængeligt, nationalt arkiv for performancelitteratur og digital litteratur. Det skal være let for alle at uploade materiale til arkivet. Dele af materialet udvælges og katalogiseres til DanBib, så det kan søges frem på lige fod med anden litteratur. Arkivet skal understøttes ved, at bibliotekerne skaber tradition for at optage egne performancearrangementer, således at performanceværker skabt i biblioteksrummet dokumenteres, gøres tilgængelige og udnyttes til videreformidling. Side 9

11 BILAG Projektgruppen: Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur, Litteratursiden.dk, Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker, 2013 PDF: netlitteratur-spreads.pdf Søren Bro Pold og Martin Glaz Serup: Litteraturen finder sted Evaluering, 2013 PDF: Pold & Serup Evaluering Litteraturen finder Sted 2013 final.pdf SAMARBEJDSPARTNERE Forsknings og undervisningsinstitutioner Digital Urban Living/ Informations- og Medievidenskab(AU) ved Søren Pold og Jonas Fritsch Litteraturhistorie (AU) ved Frits Andersen og Tore Rye Andersen Kunst og Kulturvidenskab (KUA) ved Marianne Ping Huang og Martin Glaz Serup Center for avanceret visuel interaction (CAVI) ved Morten Lervig, Lasse Vestergaard m.fl. Litteraturfestivaler og institutioner: Verbale Pupiller ved Mads Mygind og Mathias Kokholm Lyd+Litteratur o gforlaget Gieger ved Robert Christensen Vild med ORD ved Kristian Skov m.fl Litteraturen på Scenen Christian Djurhuus Løve s Bog og VinCafé ved Kenny Brandt Aarhus teater Godsbanens Litteraturcenter, Aarhus Forlaget AfterHand ved Mathias Kokholm Testrup Højskole v. Mads Eslund Øvrige Roskilde Festival ved Louise Dyhre Helles m.fl. Thomas Seest, videokunstner m.m. Christina Wendelboe, forfatter og koordinator Land Over Vand Jesper Sternberg, forfatter Vagn Remme, forfatter Peter-Clement Woetmann, forfatter Rune Wehner, lyddesigner m.m. Mille Højerslev Nielsen, kurator på In words drown I Forfatter, Eva Tind Kristensen Forfatter, Morten Søndergaard Forfatter, Pia Juul Mediehus Aarhus ved Søren Højlund Carlsen Side 10

12 IndvandrerTV Litterater til Låns (frivilliggruppe af litteraturstuderende tilknyttet biblioteket) Side 11

Engelsk for alle Projektansøgning 2005

Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Engelsk for alle Projektansøgning 2005 Resumé Alle danskere har brug for et vist kendskab til engelsk, da engelsk som globaliseringens, Internettets og medieverdenens sprog, er Danmarks vigtigste fremmedsprog.

Læs mere

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014

Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014 Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Hvem er Forlaget SMSpress?

Hvem er Forlaget SMSpress? Hvem er Forlaget SMSpress? 100% digitalt forlag etableret i 2010 med fokus på litteratur via mobilen Vi udgiver SMS-noveller, SMS-romaner, digte og anden SMS-litteratur Det Kongelige Bibliotek valgte i

Læs mere

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale

REFERAT. Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur Møde nr. 5 Mødedato: 2. september 2014 Tidspunkt: kl. 10 13 Sted: Lokale REFERAT Til stede fra udvalget: Thomas Harder (formand), Kristina

Læs mere

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER

MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER MANUAL TIL MARKEDSFØRING AF LICENSER 01-06- 2011 Beskrivelse af markedsføringsmodel for licenser Her beskrives den markedsføringsmodel for licenser, der er testet i projektet Licenser til masserne. Projektet

Læs mere

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse

Projektplan BILAG 1. Målbeskrivelse BILAG 1 Projektplan Målbeskrivelse Problemfelt og problemstilling - hvilken type behov er opstillet fra projektstedet, og i hvilket fagligt område befinder dette sig indenfor. Formålet for dette projekt

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013

BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 BY, LAND OG KULTUR KVALITETSAFTALE 2012-2013 Kvalitetsaftale 2012-2013 Indholdsfortegnelse AssensBibliotekerne - Kvalitetsaftale 2012-2013 1. Indledning......................................................................................2

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder

Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Kommissorium for arbejdsgruppe vedr. anvendelse af lokalhistoriske billeder Aarhus Kommune Sekretariatet Kultur og Borgerservice Sekretariatet Alice Johnsen Indhold 1. Projektets baggrund og problemstilling...

Læs mere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere

STRATEGI 2015-2018. #meretilflere STRATEGI 2015-2018 #meretilflere MERE TIL FLERE Mere til flere er kernen i den vision og strategi, der bærer rammeaftalen mellem Kulturministeriet og Statsbiblioteket for 2015-2018. Meretilflere er måske

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

3 (store reoler med skråhylder)

3 (store reoler med skråhylder) Bilag 3 - Observationsskema: Udfyldte SKEMA TIL FORMIDLINGSANALYSE Albertslund bibliotek d 12. marts. FYSISK FORMIDLING FASTE UDSTILLINGER: Hvilke faste udstillinger: SKIFTENDE UDSTILLINGER: Hvilke skiftende

Læs mere

P r o j e k t b e s k r i v e l s e

P r o j e k t b e s k r i v e l s e P r o j e k t b e s k r i v e l s e Selvbetjening.nu som digitalt redskab i kontakten med borgeren Formål HK og KL har tidligere sammen udviklet den digitale kompetenceprofil for medarbejdere i borgerservicecentre,

Læs mere

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme

Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme Hvordan udnyttes de digitale bibliotekstjenester på Aalborg Bibliotekerne og hvordan formidles indholdet over for brugerne via de digitale platforme i dag? Start med at tage en kopi! 1995 Alle folkebiblioteker

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School

Frivillighed og velfærdssamfundet. Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek 2012 Anders la Cour Copenhagen Business School Frivillighed og velfærdssamfundet Frivillige i bibliotekerne? Nivå Bibliotek

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

Den mobile læse/lytte-station

Den mobile læse/lytte-station Den mobile læse/lytte-station Kom hurtigt i gang 1 Indhold Introduktion... 3 Opstilling af imac... 4 Sådan gør du... 4 Vigtigt at vide... 8 Opstilling af ipad i stander... 9 Sådan gør du... 9 Vigtige funktioner...

Læs mere

Projektet er støttet af:

Projektet er støttet af: Projektet er støttet af: Hvordan kan folkebiblioteket få en rolle i forhold til skolereformen? Hvordan kan vi arbejde med unges digitale dannelse? Hvordan designer vi læringsforløb målrettet understøttende

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013

Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Årsplan for Læringscenteret på Borris skole 2012-2013 Frede Braüner på besøg i april 2012. Målsætning for Læringscenteret skoleåret 2012 2013. at fungere som et kulturformidlende og skabende læringsmiljø.

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Formidling der brænder igennem

Formidling der brænder igennem Formidling der brænder igennem 1. møde, den relationelle formidling Gentofte Hovedbibliotek Den 3. april 2012 Amalie Jeanne Formål med Udviklingsforummet Er at sætte fokus på formidling i biblioteket både

Læs mere

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen

Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Beskrivelse af projektet Den digitale oplevelse i formidlingen Projektets mål Projektet tager afsæt i afprøvning af et nyt medie som en anderledes formidlingsform: et digitalt magasin der indeholder video,

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006.

Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek. Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Projektarbejde på Det nordjyske Landsbibliotek Oplæg på Statsbibliotekets temadag Fundraising i bibliotekssektoren den 30. maj 2006. Introduktion Aktuelle projekter på NJL Hvad er et aktuelt og relevant

Læs mere

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK

FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK FORTÆLLINGER VIS DIN HISTORIE I FREMTIDENS BIBLIOTEK fremtidens Se introduktionsfilmen til arbejdet med Digitale Fortællinger bibliotek DIGITALE FORTÆLLINGER 3 Brugerne og biblioteket 3 Hvad er digitale

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål

Dagens program. Digital formidling - med udgangspunkt i Ting. Proces og output. Projektbeskrivelserne. Walk the Talk - Formål Digital formidling - med udgangspunkt i Ting Den 22. april 2010 2. møde i det faglige udviklingsforum Dagens program Kl. 9 Velkomst og morgensang Kl. 9.15 Projekterne Kl. 10 Definition af Digital strategi

Læs mere

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.

DIGITAL TRIVSEL UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11. UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE KONFERENCE SCANDIC HVIDOVRE 25.11.2013 SCANDIC KOLDING 26.11.2013 KURSER & KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK UNGES ONLINELIV OG REDSKABER TIL

Læs mere

Det digitale skolebibliotek

Det digitale skolebibliotek Det digitale skolebibliotek digibib.dk er fyldt med råstof digibib.dk er en stor samling materialer til din undervisning. Flere tusinde artikler, fotos og tegninger er klar til brug sammen med flere af

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune

Danskernes Digitale Bibliotek. Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Danskernes Digitale Bibliotek Rolf Hapel, Borgerservice og Biblioteker, Aarhus Kommune Film, video, TV Streaming- og downloadtjenester Musik E-bogslæsere 1400 1200. Færre biblioteker.. 1000 800 600

Læs mere

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV

- NOTER, IDEER OG GODE RÅD- Participatorisk Video PV Lær først og fremmest brugergruppen og projektet godt at kende. Indkald dernæst (eller være medvirkende til indkaldelse) dernæst til de første møder. Her er nogle ideer og råd til at få sat gang i processen.

Læs mere

Digital formidling i det fysiske rum

Digital formidling i det fysiske rum Digital formidling i det fysiske rum lyt! leg! se! læs! smug-kig! Marianne Krogbæk, ITK - Jannik Mulvad, Aarhus Hovedbibliotek KONCEPT_INTERAKTIV BOGREOL Hvem er vi? Hovedbiblioteket i Aarhus Urban Mediaspace

Læs mere

FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene.

FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene. FORMIDLINGSBYEN - Refleksioner over redskabets teoretiske, metodiske og metaforiske byggestene. Hvad er FORMIDLINGSBYEN? FORMIDLINGSBYEN er tænkt som et processuelt projektredskab, der ikke giver endegyldige

Læs mere

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer.

Digital trivsel. Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Odense, 23.05.2013. www.foredragogkonferencer. Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Odense, 23.05.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL TRIVSEL Unges onlineliv og redskaber

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009

Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet. Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Snapshots - Metodeworkshop med fart over feltet Randers Sundhedscenter -tirsdag d. 17. marts 2009 Anne Bøgh Fangel, projektleder Introduktion Bød velkommen og introducerede dagens forløb og projektets

Læs mere

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1

http://udviklingspuljen.bs.dk/skema_adv.asp?id=5575&pid=935992590743&success=1 Side 1 af 5 Tak for din ansøgning. Den er nu registreret i Styrelsen for Bibliotek og Medier. Denne kvittering udskrives i 2 eksemplarer: Det ene eksemplar underskrives af den økonomisk ansvarlige og sendes

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

))))))))) ((((((((((((((((

))))))))) (((((((((((((((( /////(((((({{{(((((((((((((((({((((( ))))))))) (((((((((((((((( ()))))))litterære tendenser og ((((((((((((deres formidling i bibliotekerne ))))))))))))) (((((((((((((((((( Århus Kommunes Biblioteker 2010

Læs mere

DDB s mission og vision

DDB s mission og vision STATUS MARTS 2015 DDB s mission og vision Vi styrker, effektiviserer og synliggør det samlede offentlige bibliotekstilbud og sikrer alle borgerenem adgang til udvalgt, kvalitativt, aktuelt og alsidigt

Læs mere

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI

KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI KOMMUNIKATION 2013-2016 SUBSTRATEGI P R Æ CIS O G VEDKO MMEND E INTRO PRÆCIS OG VEDKOMMENDE MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders kommunikation skal målrettet understøtte instituttets arbejde med

Læs mere

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ

University College Sjællands Biblioteker. Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ University College Sjællands Biblioteker Udviklingsplan 2011 2013 for bibliotekerne i UCSJ 1 UCSJ Bibliotekernes formålsparagraf: Bibliotekernes primære formål er at betjene studerende, kursister og medarbejdere

Læs mere

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer

Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde. Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013. foredrag & konferencer Digital trivsel Unges onlineliv og redskaber til det pædagogiske arbejde Konference Scandic Hvidovre, 05.03.2013 Scandic Kolding, 06.03.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk DIGITAL

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre

Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning. en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler Læreplan for IT-, medie- og biblioteksundervisning på Faxe Kommunes Skoler en fælles opgave for lærere og læringscentre Læreplan

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning

Indhold. Evalueringsrapport. Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015. Sammenfatning 17. juni 2015 Evalueringsrapport Dansk deltagelse på Classical:NEXT 21. 23. maj 2015 Indhold Sammenfatning 1. Indledning og baggrund 1.1 Om dansk deltagelse på Classical:NEXT 1.2 Organisering af den danske

Læs mere

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte

Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Didaktisk formidlingsdesign formidling fra hjerne til hjerte Dynamisk skabelon AF: HILDEGUNN JOHANNESEN OG CARL ERIK CHRISTENSEN, UC SYDDANMARK, CENTER FOR UNDERVISNINGSMIDLER, LÆREMIDDEL.DK Skabelonen

Læs mere

Projektplan. Målbeskrivelse.

Projektplan. Målbeskrivelse. Projektplan. Målbeskrivelse. Problemfelt. Det centrale problemfelt er, at Litteraturfestivalen Ordskælvs målgruppe er unge mellem 15 og 30 år. Denne gruppe af mennesker har det været arbejdsgruppens primære

Læs mere

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag

Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag Galleriet på mobilen Formidling af udstillinger, kunstværker og kunstnerne bag 2 Case: Galleri Christoffer Egelund September 2012 Scan QR-koden for at hente app en Galleriet på mobilen udvider rammerne

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm

BIBLIOTEKET KAN. Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm BIBLIOTEKET KAN Fortællinger og værktøjer der styrker bibliotekets visuelle kommunikation i Region Sjælland & Bornholm Forår 2013 UiWE Roskildebibliotekerne Biblioteker under udvikling 2 Velkommen UDVEKSLING

Læs mere

Udvikling af det uformelle læringsrum

Udvikling af det uformelle læringsrum et projekt lavet af Herning Bibliotekerne, Hedensted Bibliotekerne og Horsens Kommunes Biblioteker. Marts 2012 april 2013. Støttet af Udviklingspuljen for folke og skolebiblioteker ved Kulturstyrelsen.

Læs mere

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk

Medlemmerne i panelet i. Annes Atelier. www.annes-atelier.dk Medlemmerne i panelet i Annes Atelier www.annes-atelier.dk Peter Rasmus Lind Peter Rasmus Lind åbnede i 1990 Gallerie Rasmus i Odense. I 1997 udvidede han galleriet, med en afdeling i København. Desuden

Læs mere

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen

Strategisk brug af Sociale Medier. 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Strategisk brug af Sociale Medier 9. maj 2011 Trine-Maria Kristensen Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Hovedet på bloggen siden 2004 Rådgivning og undervisning om

Læs mere

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data"

Afrapportering til GeoSjælland. Arbejdsgruppen Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data Afrapportering til GeoSjælland Arbejdsgruppen "Analyser ved hjælp af GIS og tilgængelige data" 2012 Arbejdsgruppe: Søren Breddam, Mark Percy Hansen/Niels Kjøller, Laila Nissen og Aimée Pedersen Sekretær:

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Godt i gang med Tegn på læring

Godt i gang med Tegn på læring Godt i gang med Tegn på læring Fem gode råd DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Fem gode råd I guiden her finder I fem gode råd om hvordan I kommer godt i gang med at bruge redskabet Tegn på læring. De fem råd

Læs mere

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer Dansk Pædagogisk Historisk tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasd Forening Rapport : Projektet "Børneinstitutionerne en

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland

Kompetenceudvikling. Region Nordjylland. Aalborg Centralbibliotek. for bibliotekerne i Nordjylland Aalborg Centralbibliotek Kompetenceudvikling for bibliotekerne i Nordjylland Region Nordjylland AALBORG BIBLIOTEKERNE CENTRALBIBLIOTEK FOR NORDJYLLAND Side 2 Vi prioriterer den fælles kompetenceudvikling

Læs mere

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK!

DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! DU KAN REGNE MED DIT BIBLIOTEK! Udviklingsplan for Morsø Folkebibliotek 2015 I de seneste år har Morsø Folkebiblioteks strategiske pejlemærke været den årlige virksomhedsplan. Planen har beskrevet den

Læs mere

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod

Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Forankring af hjemmesiden Sommerbogen.dk i Palles Gavebod Afsluttende rapport, januar 2012 Af projektleder Anne Hvilsted Andersen, Greve Bibliotek Indholdsfortegnelse Baggrund for projektet og projektets

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2013

Kommunikationsstrategi 2013 Kommunikationsstrategi 2013 4 STYRKER x 3 MÅLGRUPPER x 3 TRIN Baggrund Kommunikationsstrategien 4 x 3 x 3 er sammen med kommunikationspartnerne udviklet af den nyetablerede fælles kommunikationsafdeling

Læs mere

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram

Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Film - Få fuldt udbytte af biblioteket Rapport under Koordineret markedsføring af folkebibliotekerne Nationalt tilskudsprogram Maj 2010 Projektleder: Sonja Ibach Nissen sin-kultur@aalborg.dk Se filmen:

Læs mere

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app.

Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. Vejledning i upload af serier til Danske tegneseriskaberes app. En kort intro Version 1.2 22/11/2012 Danske Tegneserieskabere har lavet appen for at give medlemmer og andre en nem adgang til at publicere

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Grundlæggende undervisningsmateriale

Grundlæggende undervisningsmateriale EFTERUDDANNELSESUDVALGET FOR DET PÆDAGOGISKE OMRÅDE OG SOCIAL- OG SUNDHEDSOMRÅDET - Grundlæggende undervisningsmateriale Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665 August 2004 EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C

Vækst og erhvervsudvikling via folkebibliotekerne. Afsluttende projektrapport for VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C VICTOR ALBECKS VEJ 1 8000 AARHUS C 8946 2022 sb@statsbiblioteket.dk www.statsbiblioteket.dk Danske Bank 02164069038514 CVR/SE 1010 0682 EAN 5798000791084 DIREKTE 0000 0000 MOBIL 0000 0000 nkf@statsbiblioteket.dk

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Slutrapport fra. projekt Del din stemme

Slutrapport fra. projekt Del din stemme Slutrapport fra projekt Del din stemme Indhold Projektresumé... 3 Projektets formål... 3 Mål og succeskriterier... 3 Målgruppen... 4 Rekruttering af frivillige... 5 Teknikker til brugergenereret indhold...

Læs mere

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne

Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Rapport om udviklingen i musikkens udbredelse på folkebibliotekerne Udarbejdet af Kulturstyrelsen for Kulturministeriet Center for Kunststøtte, Biblioteksafgift, april 2012 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv

At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv At have en have parker og havearkitektur i et kunsthistorisk perspektiv Et undervisningsforløb af Sophie Holm Strøm Arkitektur TITEL PÅ FORLØB Indhold/tekster/materiale At have en have (intro til billedkunst)

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019

Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Biblioteker STRATEGI 2014-2019 Københavns Bibliotekers Strategi 2014-2019 Indledning Kultur- og Fritidsforvaltningens tilbud medvirker direkte til at gøre København til en attraktiv by København

Læs mere

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009

Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Intern kommunikation i Faxe Kommune - et oplæg til dialog Indhold: Udgangspunkt og definition Status og udfordringer Løsning og fremtid Åbne spørgsmål Kommunikation & Kvalitet, august 2009 Del 1: Udgangspunkt

Læs mere

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010

Program. vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq 5/3/2010 qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Læs mere

Epinion og Pluss Leadership

Epinion og Pluss Leadership Epinion og Pluss Leadership DANSKERNES KULTUR,- FRITIDS- OG MEDIEVANER 2012 1964 1975 1987 1993 1998 2004-2012 Kvantitativ: Spørgeskema til mere end 12.000 borgere 3.600 voksne (15 +) 1.500 børn (7-14

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere