Afsluttende rapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "01-07-2013 Afsluttende rapport"

Transkript

1 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet i perioden marts 2011 til april Projektet er støttet af Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker

2 Litteraturen finder sted AFS L U T T E N D E R A P P O R T NOTE OM RAPPORTEN Denne rapport henviser i lange stræk til projektets udgivelse Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur (vedlagt som bilag), som oftest omtalt som Idekataloget. Idekataloget er en mere udførlig og bredt formidlet præsentation af projektets område og resultater og er en del af projektets afrapportering. I forhold til Idekataloget er denne rapport imidlertid suppleret med en ekstern evaluering af projektets følgeforskere Søren Pold (AU) og Martin Glaz Serup (KU). Rapporten omtaler også studietur og projektets afsluttende konference. Projektet har undervejs fulgt en projektplan med udgangspunkt i projektansøgningen og Kulturstyrelsens bevillingsskrivelse. Der er afrapporteret kvartalsvis til Kulturstyrelsen om afholdte aktiviteter i forhold til projektplanen. Vi vil derfor ikke i denne afrapportering gentage hver eneste af projektets aktiviteter. Rapporten vil i stedet forsøge at holde sig på et mere bredt spor, forhåbentlig kan flere så læse med. RESUMÉ Det litterære landskab ændrer sig hele tiden, og litteraturformidlingen må følge med. Med projektet litteraturen finder sted har vi ønsket at nytænke bibliotekets formidling af skønlitteratur og udvikle koncepter, der kan formidle samtidens litterære tendenser med fokus på performancelitteratur og digital litteratur. Performancelitteratur og digital litteratur er generelt oversete genrer i bibliotekernes litteraturformidling, og det vil Litteraturen finder sted være med til at ændre. Vi har eksperimenteret med, hvordan digital litteratur kan formidles i det fysiske rum, og med hvordan performancelitteratur kan iscenesættes i biblioteksrummet, optages og videreformidles digitalt. Metoden har været at undersøge og afdække området ved at etablere kontakter i litterære miljøer, såvel som forskningsmiljøer og desuden få praktisk erfaring gennem eksperimenter med udstillinger, performancearrangementer, interaktive litterære installationer og digitaliseringer af arrangementer. Aktiviteterne har været rettet mod forskellige målgrupper og afholdt i forskellige miljøer: i parken, på caféen, på Roskilde Festival, på Vild med Ord-festival, på lokalbibliotek og hovedbibliotek m.m. Undervejs er der blevet afdækket en række problemstillinger omkring biblioteksmedarbejderens nye roller som iscenesætter af litteratur, kurator, udstiller og guide. Ligesom der er indsamlet en række tekniske erfaringer omkring interaktionsdesign af digital litteratur i rummet, samt digitaliseringer til nettet i form af redigerede lyd og videooptagelser. På Litteratursiden.dk er der løbende publiceret artikler og anmeldelser i forbindelse med projektet, afslutningsvis samlet og udfoldet under temaet Litteraturen finder sted. Udover artikler på Litteratursiden.dk er projektet løbende blevet dokumenteret på projektets blog, Netlitteratur.dk. Projektets resultater er endvidere blevet præsenteret på tryk og online, i forbindelse med undervisning, på flere konferencer inklusiv projektets afsluttende konference og gennem udlån af mobile læse/lyttestationer til bibliotekerne. Side 1

3 BAGGRUND FOR PROJEKTET Hvad sker der, når litteraturen bryder ud af det trygge bogformat, vi meget længe har identificeret den med? Hvilke udtryk antager den? Og hvilke muligheder og udfordringer giver det bibliotekerne? Det er spørgsmål som disse der ligger til grund for Litteraturen finder sted. Bogen har siden bogtrykkerkunstens opfindelse været litteraturens primære medie og er det fortsat. Men litteraturen findes ikke kun i bøgerne. Den digitale udvikling har sammen med 1960 ernes kunstneriske eksperimenter og avantgardistiske strømninger været medvirkende til, at bøgerne nu i højere og højere grad suppleres af andre litterære udtryk og former. Litteraturen findes i bøgerne men ikke kun i bøgerne. Nutidens forfattere starter sjældent skriveprocessen med at sætte pennen på papiret. De tænder computeren, og helt fra start er litteraturen således flettet sammen med det digitale. Det trykte bogformat er i dag blot ét ud af mange mulige formater. Sms-noveller, litterære apps, e-bøger, visual writing og netlitteratur eksisterer side om side. Som modsvar til den øgede digitalisering er der samtidig en stigende opmærksomhed omkring litteraturens fysiske tilstedeværelse. Litteratur udgives i håndlavede bogobjekter, blandes med billedkunsten, bliver skulpturel eller manifesteres ved forfatterens performance, der i dag tiltrækker et stort publikum uden for biblioteket. NYE KREDSLØB Det udvidede litteraturfelt må ses i sammenhæng med en markant ændring i det litterære kredsløb. Tidligere blev størstedelen af litteraturen sendt fra forfatterens skrivehule via de store forlag, forbi dagbladenes og lektørernes anmeldelser, ind i biblioteker og boghandlere for til sidst at ende i hænderne på læseren. Nu synes vejene fra afsender til modtager utællelige, og udgivelserne spænder lige fra, at et enkelt klik kan sende teksten ud til læseren og til, at anden litteratur kun lever i små lukkede kredsløb. Hvad betyder alt dette for biblioteksmedarbejderen? Hvordan klarer biblioteket de nye udfordringer? Hvordan griber vi alle mulighederne og leger med? NYE ROLLER Når litteraturen bryder ud af de traditionelle kredsløb og, ligesom billedkunsten, på nye måder indtager de fysiske og digitale rum, så må vi være åbne overfor, at det ændrer biblioteket og i høj grad også biblioteksmedarbejderens rolle. Biblioteksmedarbejderen bliver en litteratur-iscenesætter, der skal søge løsninger på, hvordan rummet og værkerne kan spille sammen. Vi kan i mindre grad pejle efter forlags og anmelderes anbefalinger og må i højere grad selv påtage os rollen som litteraturbrugernes guide, der finder værker og i dialog med forfatterne og andre aktører på litteraturområdet søger løsninger på, hvordan værkerne bedst formidles. Bibliotekerne er, som landets største litterære institution, de eneste rigtige til at favne og formidle samtidens litteratur i alle dens former. Samtidig kan bibliotekerne udnytte denne type litteraturs inddragelse af nye medier, mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse til at forny vores tilbud til litteraturbrugerne. Side 2

4 HOVEDAKTIVITETER Det multimediale Rum Et vigtigt punkt i projektplanen var opbygningen af et multimedialt rum, som kunne fungere som formidlingsrum for den teknisk udfordrende, digitale litteratur. Rummet skulle både være en anskueliggørelse af det legende interaktive element i digital litteratur og en fremvisningsplatform for eksisterende værker. Altså både være en digital installation i sig selv og fremviser af andre værker. Metoden skulle være den, at man tidligt i projektet lavede en prototype, som så blev forbedret og udviklet gennem erfaringer fra udstillinger og eksperimenter på Roskilde festival og biblioteker. POETRY HALL To år i træk tog Roskilde Bibliotek på Roskilde Festival og etablerede det litterære rum Poetry Hall. Som et samlingspunkt for litteraturen midt på festivalpladsen blev Poetry Hall et rum med plads til både fordybelse og leg med de interaktive værker, som biblioteket havde taget med. På Roskilde Festival 2011, som lå meget tidligt i projektet havde vi opbygget 3 interaktive formidlingssituationer, som skulle give os erfaringer til prototypen. Det var den interaktive Poetry Wall, Poesibanko og den brugerinvolverende film Roskildedrømmen. Alle tre elementer var gennemført i samarbejde med forfatterne Jeper Sternberg og Vagn Remme. Den vigtigste erfaring, vi tog med fra festivalen i forhold til det multimediale rum, var, at vi faktisk ikke skulle lave et rum, men snarere et multimedialt miljø. Der var på festivalen skabt et miljø, der fungerede i sammenhæng med resten af rummet, mennesker kunne opholde sig og passere igennem, så man naturligt kom til forholde sig til formidlingselementerne uden at det nødvendigvis var en aktiv beslutning om at gå ind i et særligt rum afskåret fra resten. Et miljø uden vægge ville sikre, at rummets indhold ville kunne opleves i hele biblioteksrummet. Det næste store skridt blev taget i september 2011, hvor vi afholdt en ideworkshop på Aarhus Universitet i samarbejde med DUL og CAVI, der skulle hjælpe os med at udvikle det multimediale rum. På denne workshop nåede vi frem til, at det ikke gav mening både at lave et helt nyt interaktionsmiljø og samtidig vise eksisterende værker, som var lavet til at blive læst på en almindelig computer. Det blev derfor besluttet, at man skulle arbejde videre ad to spor, som skulle nå frem til to forskellige løsninger. Det ene spor skulle anskueliggøre det legende, interaktive element i digital litteratur og det andet spor skulle føre til en simpel og mobil fremvisningsplatform for eksisterende værker. LØSNING 1: BLÆK I 2012 udviklede Litteraturen finder sted et helt nyt værk: Tilfældigvis er skærmen blevet blæk (Blæk). Værket har været udstillet flere steder, blandt andet på Roskilde Festival og biblioteker rundt omkring i landet. For at give folk en vellykket oplevelse af digital litteratur kræver det, at man arbejder med at få den integreret i biblioteksrummet. Blæk-installationen er et eksempel på, hvordan det kan gøres. Samtidig giver Blæk også den digitale litteratur en fysisk dimension, idet digtet ender med at blive printet ud på papir. På Roskilde Bibliotek skulle folk lige se den an, hvorimod de besøgende på Roskilde Festival var meget hurtige til at tage den til sig og flittigt benytte den. I modsætning til andre interaktive værker (f.eks. litterære apps) giver Blæk flere brugere mulighed for at interagere med værket på samme tid. Rent praktisk foregår det ved at installationen styres med tre interaktive bøger. Til hver er der tilknyttet forskellige tekster, som kan bruges til at danne digtet på skærmen samtidigt. Tre brugere kan altså betjene de tre bøger på samme tid og tilsammen danne et fælles digt. Blæk fungerer godt som blikfang og det er en god måde at komme i snak med lånere om fremtiden for bogen. Samarbejde og Side 3

5 ideudveksling med eksterne partnere uden for biblioteksverdenen har været helt nødvendig for udviklingen af poesimaskinen. Se mere i Idekataloget side 20 LØSNING 2: MOBIL LÆSE/LYTTESTATION Med Mobile læse/lytte-stationer har Litteraturen finder sted udviklet et formidlingskoncept, som stiler mod at gøre det så nemt som muligt for bibliotekaren at udstille og afspille litterære værker fra de vigtigste samlinger af lydoptagelser og digital litteratur. Biblioteksrum er allerede fyldt med skærme: Infoskærme, personalets skærme og skærme til publikumsmaskiner. Stiller man endnu en kommunal computer op til lånerne, forsvinder den blot i mængden. Formidlingskonceptet mobile læse/lytte-stationer indeholder derfor: Et podie med en imac med høretelefoner, hvor brugeren stående kan afspille lyd- og digitale værker fra online samlinger Et podie til eksperimenterende, skønlitterære bøger, der placerer de digitale værker i en litterær kontekst En ipad i en stander til litterære apps Et roll-up banner til at fange folks opmærksomhed Både formidlingskonceptets podier og den store imacskærm markerer tydeligt, at her er noget særligt til fremvisning. Fra andre sammenhænge ved vi, at design og dyr teknik er noget, brugerne gerne vil røre ved. Se mere i Idekataloget side 28 Eksperimentarium for performance Det andet fokusområde i projektet har været formidlingen af performancelitteratur, der i stigende grad tiltrækker publikum. Når vi i projektet taler om performancelitteratur og ikke bare benytter den mere gængse term oplæsning, er det dels fordi en del af performancelitteraturen ikke tager udgangspunkt i et nedskrevet værk, dels for at understrege et fokus på de performative elementer det fremførelsen gør ved modtageren, måde hvorpå den påvirker. For en nærmere definition af performancelitteratur se idekataloget s. 10 og 11. I projektet har vi realiseret en række meget forskelligartede eksperimenter med performancelitteratur rettet mod en række forskellige målgrupper. Et helt centralt punkt har været LitteraturStedet i Åby, der i projektperioden med konstant skiftende udstillinger og performances har fungeret som et eksperimentarium for performance. Herudover har vi afholdt en række performancearrangementer både på andre biblioteker og uden for biblioteket. For en nærmere beskrivelse af eksperimenterne i Litteratur Stedet se idekataloget s. 22. For eksempler på performancearrangementer uden for biblioteket se artiklen om Poesibrunch s. 33 og artiklen om Aarhus læse højt s. 34. Erfaringerne fra de mange eksperimenter med performancelitteratur har tydeliggjort vigtigheden af samarbejde med eksterne aktører, samt behovet for en gennemarbejdet iscenesættelse af performancearrangementet. Side 4

6 Som det nævnes indledningsvis er litteraturen uden for bogen, herunder også performancelitteraturen, ikke at finde i det traditionelle litterære kredsløb. Samarbejdet med litterære aktører, som forfattere, forskere og forlæggere, er derfor en nødvendig kilde til information om området. Fraværet af formidling i de traditionelle litterære kredsløb betyder at bibliotekerne bliver den primære formidler af denne type litteratur. Hvis ikke biblioteket påtager sig rollen som formidler, som dem der skaber konteksten for litteraturbrugeren, når litteraturen uden for bogen ikke ud til den brede målgruppe. I forbindelse med performancearrangementer betyder det, at vigtigheden af formidling ikke kan undervurderes. Det være sig eksempelvis formidling i form af udstillinger og blogindlæg op til arrangementet og grundige introduktioner i forbindelse med selve arrangementet. Ligeledes har det vist sig essentielt, at selve rummet den litterære performance foregår i, understøtter den litterære performance. Vi kan ikke nøjes med at stille stole op på række, men må arbejde med rummet for at understøtte oplevelsen og skabe den rette stemning. Såvel den faglige som den rumlige iscenesættelse af den litterære performance har således vist sig at være afgørende faktorer i realiseringen af det vellykkede performancearrangement. Herudover er konklusionen, at erfaringerne fra arbejdet med performancearrangementer helt oplagt kan overføres til den øvrige arrangementsvirksomhed. Formidlingsgrebene omkring iscenesættelsen koblet med en udnyttelse af oplevelsespotentialet i den litterære performance kan benyttes til at revitalisere bibliotekets mere traditionelle arrangementer. For eksempel se beskrivelsen af et arrangement om Holberg med performance af Jens Albinus i idekataloget s. 26. Endeligt har vi i relation til performancelitteraturen afprøvet en række forskellige metoder med henblik på at få performancelitteraturen optaget og efterfølgende videreformidlet på nettet og i det fysiske rum. I artiklen i idekataloget s. 36 fremlægges en række af vores erfaringer og konklusioner i relation til optagelser, mens refleksioner omkring den videre formidling på nettet og i det fysiske rum fremgår af artiklen om Litteratursiden s. 18 i idekataloget. Overordnet er konklusionen, at der er et stort potentiale i at optage performancelitteratur, således det kan benyttes til at skabe en mere levende formidling på nettet og i forbindelse med udstillinger i det fysiske rum Literatursiden.dk Litteratursiden.dk og bibliotekerne kan med den digitale præsentation af nye litteraturformer gøre en forskel ved at skabe den helt rigtige kontekst for brugerne. Litteratursiden.dk har i projektperioden været platform for forskelligt indhold i relation til Litteraturen finder sted, herunder lyd- og videooptagelser, artikler, reportager samt anmeldelser af digital litteratur og performancelitteratur. På sidens tema i marts 2013 er en del af alt materialet samlet, og temaet rummer derudover inspirationslister og mere dybdegående stof som analyser af centrale værker inden for området. Se mere på Det er tanken at biblioteker kan udnytte det eksisterende materiale på Litteratursiden.dk til formidling på de enkelte bibliotekers hjemmesider. Konference Side 5

7 Litteraturen finder sted afholdt en afsluttende konference den 20. marts 2013 på Godsbanen i Aarhus. Konferencen handlede om formidling af litteraturen uden for bogen og skulle bruges til at præsentere projektets resultater. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. KONFERENCENS PROGRAM OG FORM Konferencens program bød på i alt 5 oplæg, der samlet havde til formål at give tilhørerne et bredt indblik i forskellige aspekter vedr. de nye litteraturformer. Den historiske baggrund både litterært og teknologisk blev opridset og de konkrete formidlingserfaringer høstet gennem projektet blev videregivet til tilhørerne. Bibliotekernes rolle i forbindelse med formidlingen og tilgængeliggørelsen af litteraturen uden for bogen samt kriterier for kvalitetsvurderinger af digital litteratur blev også behandlet. Programmet var bygget op således, at der imellem oplæggene var tre litterære performances, der præsenterede spændvidden i denne litteraturform. I konferencen indgik desuden en udstilling med forskellige litterære, digitale installationer, der gav deltagerne mulighed for selv at opleve forskellige værker. DELTAGERE OG OPLÆGSHOLDERE Konferencen havde 99 deltagere og oplægsholdere. Der var udenlandske deltagere fra USA og udenlandske oplægsholdere fra USA (Daniel Snelson) og fra Frankrig (Alexandra Saemmer). DELTAGERNES EVALUERING Under konferencen blev der uddelt spørgeskemaer, som i alt 36 deltagere besvarede. Heraf var 28 enige eller Meget enige i, at det overordnet var en god konference. Kun 1 var uenig. Formålet med konferencen var at give bibliotekspersonalet mere viden om området og lyst til at formidle det. 32 svarede, at de har opnået en bedre forståelse af litteraturen uden for bogen. 29 svarede, at de har fået lyst til at arbejde med den. Kun 1 svarer, at hun ikke har fået en bedre forståelse, og ingen har fået mindre lyst til at arbejde med det. Herudover er der 29, der føler sig bedre rustet til at arbejde med området og med undtagelse af 2 personer, mener alle, at bibliotekerne skal formidle litteraturen uden for bogen. Konferencens oplægsholdere og performere roses for at inspirere og holde et højt fagligt niveau, herudover Studietur I september måned 2012 drog projektet til New York på studietur for at tage en dugfrisk temperaturmåling blandt førende forskere, museumsfolk og udøvende kunstnere. Både performancelitteraturen og den digitale litteratur er længere fremme over there. Turen gav et indblik i, hvad man de kommende år kan vente sig herhjemme og gav inspiration til at tage en aktiv rolle i formidlingen af de nye litteraturformer. På studieturen var vi heldige at møde nogle af de vigtigste personligheder og forskere inden for feltet, så som Charles Bernstein, Kenny Goldsmith, John Cayley, Nick Montfort, Rita Rayley, Al Filreis, Daniel Snelson og Paul Holdengraber. Interviews ne gav os et endnu mere komplekst billede af området og det kunne konkluderes, at digital litteratur og performancelitteratur ofte sammenflettes. Nick Montfort, leder af Electronic Literature Organization, sagde bl.a. at arbejdet med formidling af disse nye litterære tendenser ofte falder mellem flere stole. Montfort så biblioteket som the missing link i formidlingen af disse værker. Der er et stort behov for at få værkerne ind i bibliotekernes katalog og at biblioteket tager rollen som formidler af disse værker på sig. Man kan finde flere oplysninger om studieturen på netlitteratur.dk Side 6

8 Studieturen introducerede os i det hele taget for en større verden af værker og samlinger, hvor vi primært havde haft fokus på det skandinaviske. FORMIDLING AF RESULTATER Projektet har løbende kommunikeret via projektets blog Her er artikler om arrangementer, udstillinger, aktiviteter, evalueringer og anmeldelser, vi har bedt andre om at lave af vores arbejde. Lydklip og film. Links og henvisninger til vigtige samlinger og organisationer, samt værker, som vi er stødt på undervejs. Altså en løbende dokumentation af projektet. Til den almindelige bruger er der især på litteratursiden.dk publiceret artikler med en bred appel. P1 kulturnyt og lokalaviser i projektets nærområde samt bibliotekets hjemmesider har også været kanaler for pressemeddelelser og lignende. I biblioteksfaglige sammenhænge er der blevet publiceret mange artikler primært i fagblade. Herunder i Bibliotek og Medier (1), Danmarks biblioteker(3) Perspektiv(2), Scandinavian Quarterly (2) og i Dansk Biblioteksforsknings særudgave om litteraturformidling. Projektet er også præsenteret i form af mundtligt foredrag i mange sammenhænge. Her nævner vi de vigtigste. Projektet blev fremlagt på DBs Årsmøde i 2013 og på Litteraturhistorie på Aarhus Universitet i både 2011 og Internationalt er projektet blevet præsenteret på et forskningsseminar i Bergen og på en central international forskningskonference i Edinburgh, begge om digital litteratur og begge gange ved Søren Pold, Aarhus universitet. Ligesom der har været oplæg om formidling af litteratur i det udvidede felt på OCLCs konference i Frankfurt og et oplæg med samme emne i Lueneburg. Projektet havde også en stand på IFLA i 2012, Helsinki og Next Library i Aarhus. Projektet blev endvidere præsenteret på projektets egen konference og det trykte idekatalog (250 eksemplarer er distribueret) med tilhørende USB og CD. RESULTATER OG ANBEFALINGER De konkrete og blivende resultater, som projektet har opnået, peger i retning af fremtidens formidling. Her er de vigtigste i tilfældig orden: - Bestyrelsen for Litteratursiden.dk har besluttet, at der skal gives mere plads til litteraturen uden for bogen og at formidlingen af den skal opprioriteres. - Roskilde Bibliotekerne har besluttet at bevare en fast placering for digital litteratur i biblioteksrummet og formidle området fast. - Aarhus Kommunes Biblioteker har udviklet formidlingen bl.a. i forbindelse med LitteraturStedet og arbejdet videre med iscenesættelse og optagelser af performancelitteratur. - Aarhus Kommunes Biblioteker og Roskilde Bibliotekerne fastholder litteraturen uden for bogen som et fokusområde - Udlånssæt med mobile læse/lytte-stationer med performance og digital litteratur er sat i rotation i region Sjælland og bibliotekerne i Aarhus. Side 7

9 - Mange biblioteker er begyndt at udstille litteraturen uden for bogen bl.a. i forbindelse med lån af Litteraturinstallationen Blæk - Der er etableret et bredt netværk i og udenfor Danmark. Meget mere kan selvfølgelig gøres. Vi har i projektet videregivet vores erfaringer i Idékataloget og samlet en række anbefalinger til folkebibliotekernes fremtidige litteraturformidling. Nogle henvender sig til den enkelte biblioteksansatte og lægger op til umiddelbar handling. Andre kræver en prioritering på politisk- og ledelsesniveau, der kan føre til mere langsigtede løsninger. Anbefalingerne findes også læses i et flottere format i idekataloget. Rækkefølgen er uprioriteret. Inddrag den litteratur, der finder sted uden for bogen Integrer arbejdet med nye litteraturformer som en naturlig del af det generelle arbejde med litteraturformidling. Katalogiser ikke-boglige værker i bibliotekernes faste samlinger. Lad dig inspirere af litteraturen uden for bogen til at formidle de traditionelle bøger Plej netværket i det litterære miljø Sørg for at udvikle lokale, nationale og internationale netværk med kunstnere, forfattere, forlag og andre litterære aktører det er afgørende for at få viden om litteraturen og inspiration til nye formidlingsløsninger. Iscenesæt litteraturen Udnyt de nye litteraturformers mulighed for iscenesættelse og mér-oplevelse for bibliotekernes besøgende. Hav fokus på iscenesættelse af litteraturen i og uden for biblioteksrummet. Litteraturen bør aldrig stå alene. Skab udstillinger og relevante, faglige kontekster, der guider litteraturbrugeren. Skab plads i det fysiske bibliotek Afsæt kvadratmeter og økonomi til konkrete fysiske områder i biblioteket samt til det udstyr, som digital litteratur og performancelitteratur kræver (video- og lyd faciliteter, interaktive skærme, scene m.m.) Centralbibliotekerne skal støtte udviklingen af formidlingsrum for digital litteratur og investere i at udvikle litterære installationer, der kan turnere rundt til områdernes biblioteker. Prioritér uddannelse Skab mulighed for og opsøg kompetenceudvikling, så bibliotekspersonalet bliver klædt på til at arbejde med de litteraturformer, der ikke har bogen som format. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe med deltagere fra IVA, universiteterne, centralbibliotekerne og personer tilknyttet litteraturen finder sted for at afdække mulighederne for at skabe relevant uddannelse for bibliotekspersonale. Styrk videndeling på nettet En stor del af al videndeling finder i dag sted på nettet det er oplagt at udnytte det i arbejdet med og formidlingen af performancelitteratur og digital litteratur. Side 8

10 Der skal afsættes ressourcer til at fortsætte Netlitteratur.dk som portal for videndeling mellem biblioteksansatte, samarbejdspartnere, studerende og øvrige interessenter. Litteratursiden.dk skal afsætte plads og ressourcer til at formidle digital litteratur og performancelitteratur på lige fod med sidens formidling af anden litteratur. Etabler et online nationalarkiv Tilgængelighed er vigtigt, når det handler om at styrke formidlingen af litteratur. Derfor er der brug for et fælles arkiv. Der skal oprettes et frit tilgængeligt, nationalt arkiv for performancelitteratur og digital litteratur. Det skal være let for alle at uploade materiale til arkivet. Dele af materialet udvælges og katalogiseres til DanBib, så det kan søges frem på lige fod med anden litteratur. Arkivet skal understøttes ved, at bibliotekerne skaber tradition for at optage egne performancearrangementer, således at performanceværker skabt i biblioteksrummet dokumenteres, gøres tilgængelige og udnyttes til videreformidling. Side 9

11 BILAG Projektgruppen: Litteraturen finder sted ideer til bibliotekernes formidling af performancelitteratur og digital litteratur, Litteratursiden.dk, Roskilde Bibliotekerne og Aarhus Kommunes Biblioteker, 2013 PDF: netlitteratur-spreads.pdf Søren Bro Pold og Martin Glaz Serup: Litteraturen finder sted Evaluering, 2013 PDF: Pold & Serup Evaluering Litteraturen finder Sted 2013 final.pdf SAMARBEJDSPARTNERE Forsknings og undervisningsinstitutioner Digital Urban Living/ Informations- og Medievidenskab(AU) ved Søren Pold og Jonas Fritsch Litteraturhistorie (AU) ved Frits Andersen og Tore Rye Andersen Kunst og Kulturvidenskab (KUA) ved Marianne Ping Huang og Martin Glaz Serup Center for avanceret visuel interaction (CAVI) ved Morten Lervig, Lasse Vestergaard m.fl. Litteraturfestivaler og institutioner: Verbale Pupiller ved Mads Mygind og Mathias Kokholm Lyd+Litteratur o gforlaget Gieger ved Robert Christensen Vild med ORD ved Kristian Skov m.fl Litteraturen på Scenen Christian Djurhuus Løve s Bog og VinCafé ved Kenny Brandt Aarhus teater Godsbanens Litteraturcenter, Aarhus Forlaget AfterHand ved Mathias Kokholm Testrup Højskole v. Mads Eslund Øvrige Roskilde Festival ved Louise Dyhre Helles m.fl. Thomas Seest, videokunstner m.m. Christina Wendelboe, forfatter og koordinator Land Over Vand Jesper Sternberg, forfatter Vagn Remme, forfatter Peter-Clement Woetmann, forfatter Rune Wehner, lyddesigner m.m. Mille Højerslev Nielsen, kurator på In words drown I Forfatter, Eva Tind Kristensen Forfatter, Morten Søndergaard Forfatter, Pia Juul Mediehus Aarhus ved Søren Højlund Carlsen Side 10

12 IndvandrerTV Litterater til Låns (frivilliggruppe af litteraturstuderende tilknyttet biblioteket) Side 11

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus

Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse. Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket, Århus Slip brugerne løs på biblioteket Kogebog til brugerinddragelse Forord 5 Slip brugerne

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek

Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Kan vi måle en relation? Relationsarbejde i det mobile Bibliotek Denne projektrapport er en faglig vinkel på projekt Det gode liv i landområderne udvikling af det mobile bibliotek. Rapporten henvender

Læs mere

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler

Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler Indledning Guide til udvikling af museers og besøgscentres formidling til skoler 4 Forord Kolofon: Signe Søndergaard og Steno Instituttet Aarhus Universitet 1. udgave 2008 Omslagsdesign: Kommunikationsafdelingen,

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver

Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole. indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver Samarbejde mellem folkebibliotek og folkeskole indsigt, erfaringer, mulig heder og perspektiver indhold Brug bibliotekarernes kompetencer i skolerne Undersøgelse: Bibliotekschefer om samarbejde 5 Det digitale

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Der skal to til en tango

Der skal to til en tango Der skal to til en tango Om kommunikation og relationer i støtten til mennesker uden et ekspressivt verbalt sprog Birger Perlt Jesper Holst Kirsten Nielsen Pauline Hagensen Socialt Udviklingscenter SUS

Læs mere

10 års samarbejde 2004-2014

10 års samarbejde 2004-2014 10 års samarbejde 2004-2014 Uddannelsesnetværket har i samarbejde med andre nationale og internationale aktører skabt et vigtigt fokus på kvalitetsuddannelse. Man kan godt sige, at Uddannelsesnetværket

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

Nye kommunikationsformer og deres effekt

Nye kommunikationsformer og deres effekt TEMAHÆFTE 3 Nye kommunikationsformer og deres effekt VIDERE MED UDDANNELSE Projekt Videre med uddannelse udvikler nye veje til kommunikation til og blandt unge om uddannelse. VIDERE MED UDDANNELSE NYE

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 9 BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Biblioteket som port til det danske samfund - vi går i gang

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital

Udvikling mod mere brugerinddragelse. En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Charlotte Bredahl Jacobsen og Stine Louring Nielsen Udvikling mod mere brugerinddragelse En procesevaluering af et udviklingsprojekt på Glostrup Hospital Publikationen Udvikling mod mere brugerinddragelse

Læs mere

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker

den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker den kompetente borger fremtidens samarbejde mellem folkeoplysning og biblioteker Den kompetente borger Fremtidens samarbejde

Læs mere

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK

ODENSE CENTRALBIBLIOTEK ODENSE CENTRALBIBLIOTEK Det tredje sted - bibliotekets nye services fremover Evaluering Det tredje sted bibliotekets services fremover Evalueringen er udarbejdet af: Hanne Marie Knudsen Konsulentfirmaet

Læs mere

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015

Lærerseminar 2015 Digitale ressourcer og pædagogik. Vi opfordrer til, at man tilmelder sig Facebook gruppen: Nr. 64 > JuNI > 2015 Nr. 64 > JuNI > 2015 På DAnsK som AnDEtsPROg FOR VOKsnE Leder side 02 Danskuddannelser til voksne udlændinge en evaluering side 03 Evas rapport om danskuddannelserne er et godt redskab side 03 Fornyet

Læs mere

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes. alsidige udvikling DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling Undersøgelse af seks skolers arbejde med at fremme elevernes alsidige udvikling 2009 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Alsidig udvikling 2009 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke

Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Arkitekturformidling. Arkitektur er mere end værket i sig selv. Josefine Lykke Citat. Bygningskunsten er noget andet og mere [end planer, snit og facader]. Man skal ikke vente, at man kan forklare præcist,

Læs mere

Kan der være andet end både på en havn? METODE OG PROCES

Kan der være andet end både på en havn? METODE OG PROCES Kan der være andet end både på en havn? METODE OG PROCES Kan der være andet end både på en havn? Tak til Bornholms Regionskommune, Business Center Bornholm, styregruppen for projektet samt mine kolleger

Læs mere