1. Indledning Problemlegitimering Problemformulering Metode Definitioner Afgrænsninger...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Indledning... 5. 2. Problemlegitimering... 5. 2.1 Problemformulering... 6. 3. Metode... 6. 3.1 Definitioner... 10 3.2 Afgrænsninger..."

Transkript

1 1

2 Abstract Specialet tager udgangspunkt i teoretikerne Giddens, Bauman og Florida samt i oplevelsesøkonomiske teorier og konceptet Guerilla Marketing. På dette teoretiske grundlag vises, at det faldende optag på DB skyldes samfundsmæssige årsager såvel som form- og indholdsmæssige problemer på skolen. Det vises også, at man på DB aktivt skal bruge de senmoderne tendenser, men også definere særskilte nicher for skolen heri. En diskursanalyse af DB s uddannelsesbrochurer afdækker, at formidlingen af skolen centreres om at formidle en bestemt fortælling om DB. Denne fortælling skaber en identitet for DB der handler om det moderne, fleksible og alsidige. I en analyse af fremtidens markedsføring af DB anbefales det, at skolen benytter sig af Guerilla Marketing, da dette koncept vil skabe den synlighed omkring DB, som er afgørende for at skolen kan tiltrække nye studerende. 2

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Problemlegitimering Problemformulering Metode Definitioner Afgrænsninger Teoriafsnit: Fem forskellige forestillinger om det senmoderne Anthony Giddens: Det senmodernes karakter Zygmunt Bauman: Globalisering og fremmedgørelse Richard Florida: Teknologi, Tolerance og Talent Oplevelsesøkonomi: Der er penge i den gode historie Guerilla Marketing: Opskriften på succes Diskursanalyse Diskursanalysens principper Analysestrategi Analyse Det faldende optag på DB Delkonklusion Det senmoderne og DB DB i oplevelsesøkonomien Den aftraditionaliserede reflekterende institution DB og det sociale ansvar Det kreative DB Delkonklusion Formidlingen af DB, før og nu Diskursanalyse af 2001-brochure Diskursanalyse af 2003-brochure Diskursanalyse af 2006-brochure Diskursanalyse af 2008-brochure Delkonklusion Fremtidens markedsføring af DB Den instrumentelle logik Markedsføring eller ej DB s udfordringer Guerilla Marketing og DB Kampagne 1: Oplev ægte lidenskab bliv bibliotekar

4 6.4.6 Kampagne 2: Bibliotekarisk nødhjælpsarbejde Kampagne 3: Bogbytteren Delkonklusion Konklusion Kildefortegnelse Litteraturliste Elektroniske ressourcer Bilagsoversigt Uddrag af interview med Uwe Bødewadt Uwe: Jeg kunne sagtens forestille mig en biblioteksskole starte med nogle fede seancer og kurser og halløjsaer; hvor folk siger goddag til deres egen krop og hallo! og så have en skuespiller ude... Det kunne jeg sagtens forestille mig. Det ved jeg ikke om I gør? Anne: Det gør vi ikke... 4

5 1. Indledning I Bibliotekspressen nr. 7 indeværende år spørger Bibliotekarforbundets leder Pernille Drost, hvad fremtiden er for Danmarks Biblioteksskole (herefter DB). Hun mener, at DB har brug for klare visioner, og at skolen skal have vendt den negative udvikling som bl.a. manifesteres i det faldende optag på skolen 1. Men udviklingen er svær at vende, når bibliotekarer har et imageproblem, hvilket naturligvis smitter af på de potentielle studerendes lyst til læse på DB. Espen Meyer Højlund fra kommunikationsfirmaet Advice siger: Den evindelige knold i nakken hænger lige så stædigt ved billedet af bibliotekaren som krumme agurker ved EU 2. Den fortælling, der for øjeblikket formidles om DB i det offentlige rum, tager udgangspunkt i den krisestemning som dels er opstået på grund af det faldende optag og den ubesatte rektorstilling, dels fordi bibliotekerne har ondt i identiteten. Bibliotekerne og DB er naturligvis tæt forbundne, og de kæmper samme kamp for at retfærdiggøre deres virke. Det handler altså om at markedsføre DB således, at der bliver skabt et nyt og anderledes billede af bibliotekarer i almindelighed og DB i særdeleshed. 2. Problemlegitimering Institutionen DB må kontinuerligt reflektere over skolens form og indhold, hvilket skyldes den aftraditionalisering som det senmoderne samfund gennemlever. DB er ikke længere sikret automatisk eksistensberettigelse i kraft af at kunne uddanne bibliotekarer til at varetage driften af en af samfundets demokratiske og kulturelle grundpiller, nemlig biblioteket. Derfor har man på DB skabt en ny bacheloruddannelse som handler om videndesign og vidensmedier frem for katalogisering og bibliotekshistorie. Næste logiske skridt er at markedsføre denne nye fortælling om DB til målgruppen af potentielle studerende. Men markedsføring handler ikke blot om lækkert design og et catchy slogan. Hvis DB skal markeres på uddannelsesmarkedet, må man på skolen tage udgangspunkt i specifikke senmoderne tendenser og satse på markedsføringsformer der giver DB det strejf af kreativitet og innovation som gør små uddannelsesinstitutioner interessante. Desuden skal man på DB lære 1 Drost, P. (2008). Biblioteksskolens fremtid? Bibliotekspressen, 7/2008, s Brynskov, M. (2007). Varen er glimrende, men dårligt solgt. Bibliotekspressen, 16/2007, s

6 af tidligere formidlingsindsatser og aktivt bruge denne erfaring i planlægningen af en markedsføringsstrategi, hvor form og indhold dels kommunikerer en klar identitet, dels et entydigt budskab. 2.1 Problemformulering Jeg indleder specialet med en teoridel baseret på sociologerne Anthony Giddens og Zygmunt Bauman og økonomen Richard Florida. Desuden inddrages teori om oplevelsesøkonomi og konceptet Guerilla Marketing. Teoridelen af specialet inkluderer også en diskursanalytisk strategi til at behandle udvalgte formidlingsmaterialer fra DB. Med dette udgangspunkt, søges følgende besvaret: Hvorfor er optaget på DB faldende, og hvilke initiativer bør tages for at afhjælpe det? Hvilke tendenser kendetegner det senmoderne danske samfund, og hvordan kan man på DB aktivt bruge disse? Hvilke diskurser præger og har præget formidlingen af DB og hvordan bruges de til at skabe en fortælling om DB s identitet? Hvad bør fremtidens markedsføring af DB fokusere på? Hvorfor kan Guerilla Marketing bruges til at markedsføre DB og hvordan kan en kampagne for DB funderet i Guerilla Marketing se ud i praksis? 3. Metode Det senmoderne samfund kan ikke forklares fuldstændigt vha. én teoretiker. Spørgsmålet er, om det senmoderne samfund kan overhovedet forklares, eftersom det senmodernes forudsætning er kontinuerlig fornyelse og refleksion. Målet for nærværende speciales teoriafsnit er at skabe et velfunderet udgangspunkt for en analyse af den samtid DB er indlejret i og dermed skal forholde sig til. Derfor er det nødvendigt at inddrage så forskellige teoretikere som Giddens, Bauman og Florida, samt oplevelsesøkonomiske teorier og konceptet Guerilla Marketing. Af Giddens omfattende vidensproduktion er de centrale værker The Consequences of Modernity (1990), Modernitet og Selvidentitet (1996) og Samtaler med Anthony Giddens. At 6

7 forstå moderniteten (2002) valgt til at repræsentere hans tanker. Floridas teorier om den kreative klasse er bedst beskrevet i Den Kreative Klasse (2005), hvorfor denne er valgt som teoretisk fundament for en gennemgang af Florida. Baumans teorier benyttes sådan som de kommer til udtryk i Globalisering. De menneskelige konsekvenser (1998). Teorierne om oplevelsesøkonomi bruges som beskrevet af Jacob Michael Lund et al. i Følelsesfabrikken (2005), af Christian Jantzen og Jens F. Jensen i Oplevelser: Koblinger og Transformationer (2005) og af Dorthe Skot-Hansen i Byen som Scene (2007). Ydermere vil konceptet Guerilla Marketing blive gennemgået med udgangspunkt i Gavin Lucas og Michael Dorrians Guerrilla Advertising. Unconventional Brand Communication (2006), samt i J. C. Levinsons Guerrilla Marketing (1998). I udarbejdelsen af en diskursanalytisk strategi bruges Diskursanalyse Som Teori og Metode (1999) af Marianne Winther Jørgensen og Louise Phillips. Herudover bruges Niels Åkerstrøm Andersens Diskursive Analysestrategier (1999) samt Torben Bech Dyrberg et als Diskursteorien på arbejde (2001). I specialets teoriafsnit vil jeg redegøre for de aspekter af hver enkelt teori som har relevans for nærværende speciale. Eksempelvis vil Giddens teorier om adskillelsen af tid og rum, den øgede refleksivitet, udlejringen af sociale relationer og institutioner samt teorierne om det aftraditionaliserede samfund blive behandlet. Afsnit 5.1 dedikeres til en gennemgang af diskursanalysens principper, og afsnit 5.2 til en udformning af en konkret analysestrategi i forhold til diskursanalysen af det udvalgte formidlingsmateriale fra DB. Analyseafsnittet indledes med en afdækning dels af grundene til det faldende optag på DB, dels af hvilke konkrete initiativer man på DB bør tage for at afhjælpe problematikken. Eksempelvis analyseres konsekvenserne af det endimensionale udtryk som navnet Biblioteksskole giver. I første del af afsnittet vil jeg inddrage publikationen Omverdensanalyse for Danmarks Biblioteksskole (2007), hvor tidligere rektor på DB, Lars Qvortrup, gør rede for DB s nuværende situation, og hvilken strategi skolen skal følge. I anden del af afsnittet vil jeg give personlige bud på årsagerne til det faldende optag og løsningerne herpå. Analysens afsnit 6.2 sætter DB ind i en senmoderne kontekst baseret på afsnit 4. DB vil blive holdt op mod de forskellige senmoderne karakteristika, og det vil blive vurderet hvor 7

8 godt DB håndterer disse. Eksempelvis bliver DB analyseret ud fra et oplevelsesøkonomisk perspektiv, og der gives anbefalinger til, hvorledes DB kan få en eksplicit oplevelsesøkonomisk profil. Det er også nødvendigt at man på DB ved, hvilke samfundstendenser skolen eksisterer under. Derfor vil afsnittet også beskæftige sig med, hvordan DB som institution positionerer sig i det senmoderne samfund, og hvilke karakteristika det senmoderne byder DB at have. I afsnittet vil der løbende være kritik af de forskellige teorier, for på denne måde at skabe diskussion med teorierne frem for ureflekteret at adaptere dem. Afsnit 6.3 er en analyse af den tidligere samt nuværende formidling af DB. Afsnittet baseres bl.a. på et interview med kommunikationsansvarlig på DB, Bodil Christensen. Afsnittet afdækker, hvordan formidlingen af DB konkret kommer til udtryk og hvem der er involveret i formidlingsarbejdet. Prioriteterne og rationalerne i den tidligere og nuværende formidlingsindsats vil blive analyseret, og der vil blive set på selve formidlingsarbejdets historik på DB. For at evaluere den konkrete formidlingsindsats, bruges en diskursanalyse af DB s uddannelsesbrochurer fra hhv. 2001, 2003, 2006 og 2008 til at synliggøre de mønstre, fortællinger og underliggende forsæt som brugers når institutionen formidles. Med afsæt i den analysestrategi som blev fastlagt i afsnit 5.2, vil det blive undersøgt, hvordan sproget og illustrationerne i brochurerne bruges dels til at formidle en fortælling om DB, dels til at formidle DB s identitet. Diskursanalysen vil eksempelvis vise, at der i den nyeste brochure fra 2008 bl.a. bruges en bæredygtighedsdiskurs, som signalerer at DB både er socialt og tidsmæssigt bæredygtig. Analysens sidste afsnit handler om fremtidens markedsføring af DB. Der vil indledningsvis gives forskellige bud på, hvilke strategier man kan bruge når DB skal markedsføres. Eksempelvis bør man på DB benytte sig af en instrumentel logik når skolen skal formidles. At forholde sig til fremtiden fordrer også en stillingtagen til, om en markedsføringsindsats overhovedet giver det forventede resultat i form af flere ansøgere, hvorfor man på DB opfordres til at overveje dette. Herefter følger et underafsnit om Guerilla Marketings relevans for DB. Det vil blive analyseret om DB har brug for denne markedsføringsstrategi, og det bliver forklaret hvordan Guerilla Marketing virker i praksis. Desuden vil tidligere tiders forsøg på at formidle DB vha. 8

9 Guerilla Marketing blive afdækket. For at danne et helhedsbillede af Guerilla Marketing indeholder afsnittet også kritik af konceptet. Slutteligt vil der blive givet tre forskellige bud på konkrete markedsføringskampagner funderet i konceptet Guerilla Marketing. Jeg har taget udgangspunkt i behovet for at gøre DB synlig for potentielle studerende og har derfor skabt tre kampagner som er opsøgende og innovative, og bruger andre virkemidler end den form for markedsføring DB tidligere har brugt. I forbindelse med specialet er der foretaget 3 kvalitative interviews 3 med hhv. kommunikationsansvarlig på DB, Bodil Christensen; Klaus Rix som varetager DB s kampagner på reklamebureauet Bemerk samt med Kulturchefen for Det Kongelige Bibliotek, Uwe Bødewadt. Interviewene har haft et fælles tema om markedsføring af biblioteker i almindelighed og af DB i særdeleshed. Hver af de interviewede har specifikke kompetencer som er vigtige for nærværende speciales problemstilling. Bodil Christensen især i forbindelse med DB s formidlingsindsats fra ca og frem, samt i forhold til de konkrete procedurer, strategier og involverede i processen. Klaus Rix tilknytning til markedsføringen af DB, gør ham til en vigtig kilde dels i forhold til de imagemæssige problemer skolen kæmper med, dels til hvordan den fremtidige markedsføring af DB kan tage sig ud. Endelig bidrog Uwe Bødewadt med viden om, hvordan succesfuld markedsføring af kulturinstitutioner bedrives. Alle interviewede blev desuden bedt om at give personlige bud på fremtidens markedsføring af DB. Specialet igennem vil interviewene blive brugt illustrativt, således at de bringer vægt til et argument eller understøtter en pointe. Jeg har valgt at udføre kvalitative interviews da jeg frem for statistikempiri søger de specifikke erfaringer som de interviewede besidder. Det kvalitative interview vælges også, fordi jeg med denne interviewform tilstræber at føre en samtale med de tre nøglepersoner frem for et klassisk spørgsmål-svar interview. Ifølge Steinar Kvale giver manglen på foreskrevne regelsæt (...) et åbent mulighedsfelt for interviewerens færdigheder, viden og intuition 4. Dette kommer i nærværende speciale eksempelvis til udtryk i kampagneforslagene i afsnit og som er inspireret af samtalerne med hhv. Klaus Rix og Uwe Bødewadt. 3 Se interviewguides i bilag 7, 9 og 11 4 Kvale, S. (1997), s

10 3.1 Definitioner Specialet igennem skriver jeg uddannelserne på DB frem for uddannelsen på DB. Det skyldes, at man på DB både kan blive bachelor i Biblioteks- og informationsvidenskab på 3 år, Bibliotekar DB på 3½ år, samt cand.scient.bibl. på 5 år. Herudover tilbyder skolen en række masteruddannelser, en uddannelse som biblioteksassistent, diplomuddannelser samt efteruddannelse og forskellige kurser. Fokus for nærværende speciale er dog de tre førstnævnte uddannelser. Frem for udtryk som postmoderne, posttraditionelt, postindustrielt, informationssamfund eller netværkssamfund vælger jeg at bruge udtrykket senmoderne om den samtid vi lever i. Det senmoderne er et begreb oftest brugt af Giddens, og dækker de aspekter ved samtiden som jeg finder relevante. I afsnit 4.2 som omhandler Bauman vil udtrykket postmoderne dog bruges, da dette er termen han selv benytter. Før 2006 var der i DB-regi ikke tale om at skolen formidlede sig via deciderede markedsføringskampagner på nettet og i det offentlige rum. Derfor vælger jeg indtil afsnit 6.4 at tale om, at man formidler DB frem for at man markedsfører DB. I ordet markedsføring ligger der en antagelse om store budgetter og brug af reklamebureauer, samt en koordineret indsats gennem mange kanaler, hvilket ikke har været tilfældet for DB. I diskursanalysen foretages der en kombineret retorisk og semantisk analyse. Disse to analyseformer er svære at adskille, men den retoriske analyse må betragtes som den overordnede, da den semantiske analyse af betydningsindholdet ikke ville kunne finde sted, hvis ikke den retoriske analyse af en given teksts udtryk blev udført først. Der vil altså overordnet bare blive refereret til den retoriske analyse. Litteraturen om oplevelsesøkonomi og Guerilla Marketing er primært skrevet med et kommercielt fokus, og følgelig bruges ordet produkt om den enhed der skal sælges eller opleves. Jeg mener, at det kommercielle fokus kan oversættes til at gøre sig gældende i forhold til DB, da skolen kan betragtes som en organisation med et produkt at sælge, upåagtet at dette produkt omhandler uddannelser frem for et decideret fysisk objekt. Ydermere skal DB til stadighed fungere på markedets præmisser, hvilket ikke gør ordet produkt om DB s tilbud mindre relevant. 10

11 3.2 Afgrænsninger Man har på DB altid produceret og brugt brochurer som formidlingskanal for DB, og jeg har derfor valgt at fokusere på den indsats der er gjort hér frem for på internettet, via uddannelsesmesser og i avis- og magasinreklamer. Dette gøres på grund af den manglende konsistens i produktionen af andre materialer end brochurer hen over årene. I kampagnerne fra 2006 og 2008 er der ud over brochurer eksempelvis lavet flyers (et enkelt stykke papir med komprimeret information), men jeg har valgt at fokusere på brochurerne for at have et fair sammenligningsgrundlag med brochurerne fra 2001 og Brochurerne er desuden dækkende for analysebehovet, fordi de indeholder kerneinformationerne om DB. I modsætning til at diskursanalysere eksempelvis en avisartikel, er der i en uddannelsesbrochure ganske lidt regulær tekst. Der er i DB s uddannelsesbrochurer ikke mange retoriske og semantiske lag at undersøge, hvorfor nærværende speciales diskursanalyser fremstår relativt kortfattede. I mit arbejde med diskursanalyser erkender jeg, at det at arbejde med diskursanalysen i sig selv er en naturlig begrænsning, i forhold til de resultater man prøver at opnå. Diskurserne og deres karakteristika som identificeres gennem diskursanalysen kan aldrig hævdes at være endegyldigt sande, da diskurser er ikke noget man finder i virkeligheden, men noget man analytisk konstruerer med udgangspunkt i de spørgsmål, man stiller sig i sit projekt 5. De interviewede vil ikke blive tildelt hver deres specifikke afsnit, men vil indgå i analysen som underbygning af påstande samt til at illustrere holdninger og understrege pointer. I nærværende speciale vil der blive set bort fra eventuelle problemstillinger vedrørende DB s opdeling i afdelinger i København og Ålborg. Når der skrives DB menes der altså DB som et hele og ikke en specifik afdeling. Det har ikke været muligt at fremskaffe originaler af DB s brochure fra 2001, hvorfor den vil være vedlagt specialet som farvekopi. 5 Winther Jørgensen, M. & Philips, L. (1999). S

12 4. Teoriafsnit: Fem forskellige forestillinger om det senmoderne I de følgende afsnit repræsenterer Bauman og Florida hver sin ende af et spektrum, som drejer sig om at afkode senmoderne tendenser. Bauman stiller spørgsmål, er kritisk, pessimistisk og afslørende i sin dissekering af det senmoderne. Florida derimod omfavner tendenserne med optimisme, og stiller ikke spørgsmål til de negative sociale implikationer af samfundsudviklingen. Florida lever af at sælge det senmoderne og oplevelsesøkonomiens positive budskab, og ser tendenserne som en naturlig udvikling, den kloge kan kapitalisere på. Giddens er den teoretiker, som inkluderer både Florida og Bauman tanker i sin tilgang til det senmoderne. Giddens inddrager positive såvel som negative senmoderne aspekter i sit teoriapparat, og tilstræber dermed en holistisk tilgang til samfundsudviklingen. Oplevelsesøkonomien er inddraget i dette teoriafsnit, fordi oplevelsesøkonomien er en af de stærkeste og mest vedholdende tendenser i det senmoderne. Det er måske endda misvisende at tale om oplevelsesøkonomien som en tendens, da begrebet i stadig stigende grad får karakter af et grundvilkår for samfundsudviklingen. Oplevelsesøkonomien bruges for nærværende til at eksemplificere, hvad Bauman foragter og Florida beundrer ved det senmoderne, nemlig den projektorienterede tilgang til formning af selvet, den kalkulerede socialisering og de kreatives fokus på umiddelbar behovsopfyldelse via oplevelser. For at udvide begrebet oplevelsesøkonomi inddrages konceptet Guerilla Marketing. Guerilla Marketing er en marketingsstrategi som på den ene side effektuerer de oplevelsesøkonomiske principper om værdien i den unikke oplevelse. På den anden side er Guerilla Marketing som koncept helt sit eget. Guerilla Marketing er et friere begreb end oplevelsesøkonomien, fordi der ikke er bestemte tankesæt eller handlemønstre man skal følge for at skabe succesfuld Guerilla Marketing. Guerilla Marketing handler om at erkende og følge den idé, at vellykket markedsføring ikke kan styres eller forudses. Den kreative energi skal derimod bruges på at gå mod strømmen og eksempelvis skabe den intime, tankevækkende oplevelse frem for en event der har ambitioner om at være størst, bedst og vildest. Guerilla Marketing er en marketingsstrategi, og bliver i teoriafsnittet ikke sidestillet med eksempelvis Giddens teorier, men bruges her som et billede på de tendenser som afsnittets teorier identificerer som værende senmoderne. I afsnit vil konceptet Guerilla Marketing bliver analyseret og jeg vil forsøge at forklare hvorfor netop denne marketingsform er populær i det senmoderne. 12

13 4.1 Anthony Giddens: Det senmodernes karakter I Giddens værker benævner sig selv som kosmopolit, og favner dermed de senmoderne tendenser med tillid og håb. Ikke desto mindre bliver også de negative sider ved det senmoderne gennemgået, hvorfor begreber som fremmedgørelse, ensomhed og eksklusion også er med til at tegne Giddens billede af senmoderniteten. I denne forbindelse skal det også fremhæves, at det er svært at finde egentlige kritikpunkter i forhold til Giddens teoriapparat omkring det refleksive, aftraditionaliserede senmoderne samfund. I Giddens fremstilling af det senmoderne bliver alle sider af fænomenerne belyst, i modsætning til en teoretiker som Bauman, der er entydigt kritisk over for samfundsudviklingen. På denne måde imødekommer Giddens eventuelle anklager om at være for endimensional i sin argumentation. Det senmoderne samfund kan i Giddens optik opleves som fragmenteret og til tider uoverskueligt, fordi kendte hierarkier bryder sammen. Globaliseringen betyder at den nationale kultur er ikke længere entydigt national, da den udefrakommende påvirkning gennem tv, musik og internet er enorm. Den øgede digitalisering af forskellige samfundsfunktioner betyder også en marginalisering af de befolkningsgrupper, som ikke færdes hjemmevant på www. Der er således en anden dynamik i det senmoderne samfund, end man så det i det moderne samfund. Desuden synes enhedsforklaringer om ideologiske og religiøse ideer ikke fyldestgørende til at forklare det senmoderne samfunds mangfoldighed og kompleksitet 6. Giddens forfatterskab kredser om en mængde nøglebegreber, der forklarer de mekanismer i samfundet, som konstituerer det senmoderne. Af disse nøglebegreber har jeg udvalgt fire, som er relevante for dette speciales problemstilling: aftraditionalisering, refleksivitet, adskillelsen af tid og rum samt teorierne om udlejringen af sociale relationer og institutioner. Det senmoderne samfund er i Giddens optik et aftraditionaliseret samfund, hvilket hans udtryk posttraditionelt samfund også er en indikator for. I det præmoderne samfund rummede traditionen et middel til organisering af det sociale liv 7. Tradition skabte en fornemmelse af stabilitet bl.a. ved hjælp af moralske elementer. Man kunne finde fred i at Verden er, som den er, fordi den er, som den burde være 8. I dag er samfundet 6 Konrad, I. (2002), s Giddens, A. (1996), s Giddens, A. (1996), s

14 aftraditionaliseret på en måde, således at traditioner og skikke står for fald, og disse er åbne for en ny tildeling af mening 9. I det senmoderne samfund er refleksivitet en vigtig del af at kunne begå sig socialt. Refleksivitet i denne sammenhæng betyder, at man konstant definerer og reformerer social praksis i lyset af en stadig strøm af information om denne praksis 10. Men refleksivitet angår ikke bare sociale praksis: Modernitetens refleksivitet strækker sig helt ind i selvets inderste. I en post-traditionel orden bliver selvet med andre ord et refleksivt projekt 11, man bliver altså nødt til at reflektere over de forandringer samfundet undergår, for at kunne bruge disse forandringer konstruktivt i forhold til ens egen selvidentitetsdannelse. Giddens mener, at verden i dag er konstitueret af information snarere end af tradition. Mennesket i det senmoderne samfund er derfor nødt til at være refleksivt i langt højere grad, end tidligere 12. Med den konstante refleksivitet kommer også en usikkerhed: Vi er hvad vi gør os selv til 13. Men hvad hvis man ikke ved, hvad man skal gøre sig selv til? En konsekvens af den refleksive tendens kan være skrøbelige menneskelige identiteter; når identiteten hele tiden skal defineres og redefineres, er der fare for, at selve flygtigheden i den konstante refleksion bliver en del af menneskets identitet, således at der til sidst ikke er tale om egentlig identitet, men blot om øjebliksbilleder af en tilpasningsproces. I en dynamisk globaliseret verden hvor digitaliseringen er en større og større del af vores hverdag, opleves tid og rum som adskilt i hidtil uset grad. I præmoderne sammenhænge var tid og rum forbundet gennem et steds beliggenhed: hvor var forbundet med hvornår 14. Dette har ændret sig med opfindelsen af først uret, dernæst kalendere, tidszoner og i sidste ende internettet. I dag er der derfor en fælles global forståelse af tid, som ikke er afhængig af rum. Globaliseringen og adskillelsen af tid og rum eksisterer i et indbyrdes afhængighedsforhold Globaliseringen kunne ikke opstå uden adskillelsen af tid og rum, men samtidig bliver adskillelsen af tid og rum nødvendig på grund af globaliseringen. I den globaliserede verden løftes sociale relationer ud af lokale sammenhænge, og reartikuleres på tværs af uafgrænsede 9 Giddens, A. & Pierson, C. (2002), s Giddens, A. (1990), s Giddens, A. (1996), s Giddens. A. & Pierson, C. (2002), s Andersen, H. & Kaspersen, L. B. (Red.). (2000), s Giddens, A. (1996), s

15 tid-rum-områder 15. Derfor betyder globaliseringen ikke kun økonomiske forandringer, men også at bredere strukturelle og institutionelle forandringer manifesterer sig i en grad, så det har en dybtgående effekt på hverdagslivet 16. Denne proces kalder Giddens også for udlejring af sociale relationer eller institutioner 17, det vil sige at sociale relationer og institutioner er udlejrede til sammenhænge, som ikke er bundne af en bestemt kontekst. Det vil sige at man eksempelvis kan få sine sociale behov stillet via digitale netværk. Det senmoderne samfund er karakteriseret ved at være meget dualistisk; hvad der er godt for nogen, er skidt for andre. Mange oplever det senmoderne samfund, som et sted hvor egoismen trives, men samtidig er det senmoderne samfunds relativisme og fleksibilitet et symbol på frihed for andre. For sidstnævnte repræsenterer det senmoderne en vifte af muligheder for at udfolde i sig i et samfund, der ikke er bundet af traditioner. For disse mennesker er identiteten genstand for kontinuerlig refleksion, og adskillelsen af tid og rum gør, at man kan være i konstant dialog med hele verden. For førstnævnte er det senmoderne samfunds præmisser en byrde. Dels føles det som om det senmoderne samfund fostrer utryghed og fremmedgjorthed, dels føler mange, at der faktisk ikke er grund til at smide et mere traditionelt samfund på porten. 4.2 Zygmunt Bauman: Globalisering og fremmedgørelse Zygmunt Bauman er kendt som den, der kritisk spidder de postmoderne tendenser. Han vælger at fokusere på de negative sociale konsekvenser af samfundsudviklingen, og fremhæver, at hvad nogen har tjent, har andre altid tabt. Baumans stærkt kritiske tilgang til det postmoderne eksemplificeres i følgende citat fra Globalisering. De menneskelige konsekvenser (1998): I globaliseringens kabaret opfører staten et stripteasenummer, og når forestillingen er slut, står den med kun det allermest nødvendige: dens magt til undertrykkelse 18. Bauman står for en reflekteret udviklingspessimisme som ikke handler om at forholde sig kritisk til udvikling i sig selv, men om at gennemskue hvad bl.a. globalisering virkelig gør: nemlig at opdele lige så meget som den forener. 15 Giddens, A. (1996), s Giddens, A. & Pierson, C. (2002), s Giddens, A. (1996), s Bauman, Z. (1998), s

16 Samtidig slår han fast, at globaliseringen er vores fælles skæbne; den kan ikke vendes og ikke styres 19. Fordi man i den globaliserede verden mestendels kommunikerer med ligesindede, mener Bauman at det er i mødet med anderledesheden at vi rigtig bliver testet; prøver vi at minimere denne anderledeshed vha. magt, eller prøver vi at kommunikere os frem til en fælles forståelse? Afstand mellem mennesker er et socialt produkt, og ikke en objektiv, upersonlig, fysisk fastlagt størrelse 20, derfor afhænger ophævelsen af afstanden mellem mennesker i sidste ende af deres vilje til kommunikation. Som hos Giddens er en del af Baumans teoriapparat dedikeret til beskrivelsen af ophævelsen af tid/rum-afstanden. Denne ophævelse er en naturlig følge af globaliseringen, men hvor Giddens er tilstræbt neutral omkring fænomenet, er Bauman anderledes kritisk. Bauman mener, at den teknologiske ophævelse af tid/rum-afstanden polariserer snarere end at homogenisere de menneskelige vilkår. Dette kommer til udtryk, når ophævelsen af tid/rumafstanden frigør nogle mennesker fra territoriale begrænsninger, mens den ribber de områder, som andre mennesker fortsat er knyttet til, for dets betydning og identitetsgivende kapacitet 21. Hvad der er meningsskabende frihed for nogen, er altså meningsløshed for andre. Isolation er hvad både vinderne og taberne i globaliseringens spil opnår. Bauman mener, at steder hvor borgerne kan mødes ansigt til ansigt er kraftigt på retur. De rige forskanser sig og offentlige rum eroderer, hvilket betyder, at der ikke er et offentligt sted hvor der er muligheder for at debattere normer, overveje værdier, argumentere for og imod dem, eller til at forhandle 22. Isolationen fra vores medmennesker betyder, at vi lever i socialt ensartede fællesskaber, hvilket ifølge Bauman er farligt, fordi ensartethed avler konformitet, og skyggesiden af konformitet er intolerance. En anden konsekvens af ensartetheden er, at det bliver sværere at opnå de menneskelige kvaliteter og færdigheder, der er brug for til at klare de menneskelige forskelligheder og usikre situationer 23. Uden disse færdigheder vil mennesker begynde at frygte hinanden. Globalisering avler altså frygt, hvis man ikke aktivt opsøger det anderledes og uforståelige. 19 Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s

17 I den globaliserede verden har afstande ikke den store betydning, vi er altid på farten som åndeligt rejsende, fordi vi ved, at vi altid kunne være et andet sted end der hvor vi er. Man kan altså ikke slå rødder i den senmoderne verden 24. Denne flygtighed kommer også til udtryk i det globaliserede menneskes forbrug. Samfundet er et forbrugersamfund, og borgerne engageres i deres egenskab af forbrugere. Flygtigheden består i at en forbruger aldrig bør tage noget til sit hjerte; ingen behov bliver nogensinde fuldt tilfredsstillede; ingen ønsker er endelige. Alt er indtil videre 25. Derfor mister vi også hurtigt interessen for den vare man har kastet sin kærlighed på, for kulturen i forbrugersamfundet handler om at glemme, ikke at lære 26. Før handlede livets dilemma om at identificere om man arbejdede for at leve, eller levede for at arbejde. I globaliseringens tidsalder handler de eksistentielle overvejelser ifølge Bauman om, hvorvidt der forbruges for at leve, eller om der leves for at forbruge. Den globaliserede forbruger karakteriseres som manisk søgende forandring, bevægelse og afveksling. Stilstand føles som døden og tilfredsstillelsen er behovets uheld 27. Forbrugeren er altså dømt til et liv med valgmuligheder, men ikke alle har midlerne til at vælge, derfor taler Bauman om den postmoderne frihed, hvor man ikke er bundet af fx et hjem kontra det postmoderne slaveri, hvor man ikke kan vælge eksempelvis at rejse væk fra sit hjem. Denne konflikt eksemplificeres i Baumans tanker om turisten og vagabonden, hvor turisten samler på oplevelser og vagabonden må lide den globaliseringens tort at blive hjemme eller blot flakke omkring 28. Globaliseringen er altså fordelagtig for de få og ekskluderende for resten. Bauman mener at hemmeligheden bag nutidens postmoderne samfund er, at udviklingen er kunstigt skabt og giver en subjektiv fornemmelse af utilstrækkelighed - man må aldrig være tilfreds med det man har 29. Men postmodernismen er kun én af mange mulige fortællinger om den postmoderne virkelighed. En fortælling der ifølge Bauman handler om det støjende, opmærksomhedskrævende og indflydelsesrige Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s Bauman, Z. (1998), s

18 4.3 Richard Florida: Teknologi, Tolerance og Talent Den kreative klasse er ikke opstået fra det ene øjeblik til det andet. Richard Florida mener, at vor tids dybe og vedvarende forandringer ikke er teknologiske, men sociale og kulturelle. De er derfor sværere at få øje på, for de er resultater af den gradvise akkumulering af små, gradvise forandringer i det daglige liv. Disse forandringer har været undervejs i årtier, og er først nu ved at træde i forgrunden 31. Den kreative klasse er altså ikke blot en konstruktion til at forklare samfundets nuværende forandringer, men skal ses som det endelige resultat af en udvikling fra industrisamfundet til en mere kompleks samtid. Richard Florida definerer klasse som en klynge af mennesker, der har fælles interesser, og som er tilbøjelige til at tænke, føle og opføre sig på samme måde, men disse ligheder determineres grundlæggende af en økonomisk funktion 32. Florida mener altså, at klasser er økonomisk motiverede, hvilket hænger godt sammen med hans tanker om hvorfor den kreative klasse er opstået, nemlig for at udnytte menneskers kreative potentiale. Florida vurderer altså, at profit nu og i fremtiden er knyttet til udnyttelse af kreative evner. Richard Florida definerer kernen af den kreative klasse som mennesker der beskæftiger sig med videnskab, ingeniørarbejde, arkitektur, design, uddannelse, kunst, musik og underholdning, mennesker, hvis økonomiske funktion er at skabe nye ideer, ny teknologi og /eller nyt kreativt indhold 33. Fælles for kernen af den kreative klasse og den omkringliggende kreative arbejdskraft er, at de alle besidder den kreative etos, det vil sige en (moralsk) indstilling til verden som gør, at de værdsætter kreativitet og individualitet 34. Den kreative klasse foretrækker arbejdspladser, som fokuserer på læring og udvikling; hvor man selv kan bestemme indholdet af sit arbejde, og selv disponere over sin arbejdstid 35. Den kreative klasse søger kontinuerligt alternative udfordringer i nye jobs, hvilket gør, at den kreative klasse er mere loyale over for deres egne præferencer og udvikling end over for en eventuel arbejdsplads. Den kreative klasse foretrækker at bo et sted, der sætter os i stand til at afspejle og styrke vores identitet som kreative mennesker, til at forfølge den form for arbejde vi vælger og have nem adgang til en række livsstilstilbud 36. I sin fritid prøver den kreative klasse at forfølge en 31 Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s

19 kreativ livsstil ved at søge multidimensionale oplevelser og kulturoplevelser, som bekræfter deres eget selvbillede som kreative. Den kreative klasse er dominerende, også hvad angår velstand og indkomst 37. Denne klasse besidder en økonomisk overlegenhed, og er dermed også en social, kulturel og politisk magtfaktor. Herudover er den kreative klasse toneangivende, når det kommer til udvikling og udnyttelse af moderne teknologi samt sociale og kulturelle tendenser. Den kreative klasse vokser så meget i omfang, at den kun overgås af serviceklassen, som netop nu ekspanderer voldsomt for at kunne imødekomme den kreative klasses behov. I USA er den kreative klasse den normsættende klasse; de har den største indkomst og deraf den største velstand. Richard Florida tillægger derfor den kreative klasse stor betydning i udviklingen af ikke blot den amerikanske økonomi men også af lokale regioner. De lokale regioner som bedst forstår at sammenvæve Floridas tre T er -Teknologi, Tolerance og Talentvil tiltrække kreative mennesker, generere innovation og stimulere til økonomisk vækst 38. En region skal altså have en portion højteknologisk industri, en god del talentfulde uddannede mennesker og besidde stor tolerance i forhold til minoriteter for at tiltrække den kreative klasse og dermed økonomisk vækst. Richard Florida har udviklet sine teser med udgangspunkt i amerikanske tilstande, og de lader sig derfor kun oversætte til danske forhold med forbehold. Men der er nogle generelle globale udviklingstendenser, som kan observeres i Danmark såvel som i USA. Også i Danmark satses der i stigende grad på kreativ arbejdskraft for at tilskynde økonomisk vækst. Det anslås at den kreative klasse i Danmark nu udgør 25% af arbejdsstyrken, det vil sige at denne klasse består af ca danskere 39. Tanken om det kreative som en medspiller i den økonomiske udvikling bliver også taget alvorligt i dansk forskningssammenhæng. Allerede før Floridas bog blev udgivet på dansk, udgav Institut for Fremtidsforskning bogen Creative Man om en ny samfundslogik, der faciliterer, at kreativitet bliver det 21. århundredes mest efterspurgte vare. Ligesom hos Richard Florida er bogens holdning, at den kreative ikke tilpasser sig verden, men at han skaber verden, så den bliver bedre for ham og andre Florida, R. (2005), s Florida, R. (2005), s Sørensen, J. & Wandler, S. (2005, 28. april) Magtfaktor. Danmarks kreative klasse. Sådan ser den ud. Politiken, 2. sek., s Creative Man, s. 7 19

20 I danske medier har den kreative klasse været til livlig debat, og teserne om den kreative klasses indflydelse på økonomisk udvikling har også vakt politikerne interesse. Lars Qvortrup kalder i Information Richard Floridas bog for De Radikales coole bibel 41 hvilket daværende radikale leder Marianne Jelved bekræfter, da hun siger, at det hamrer lige ned i en radikal selvforståelse. Han har været med til at styrke vores argumentation og giver en tydeligere beskrivelse af de ideer, vi arbejder med i forvejen 42. Journalisterne giver den kreative klasse som fænomen en ambivalent behandling: (...) forkælede egoister, der elsker fremmede og bøsser, som tænker mere på sig selv end på den globale verden, de færdes hjemmevant i, og hvis allerstørste problem er tilværelsens ulidelige lethed men samtidig slås det fast, at det er ikke en elite, der læner sig tilbage på andres sved. Det er den mest hårdtarbejdende del af folket. Det er dem, der har de længste arbejdsdage, dem der har flest skilsmisser, dem der har flest problemer med familien og flest mavesår. Det er livsstils- og stresssygdomme, og de bliver ramt, fordi de er drevet indefra Oplevelsesøkonomi: Der er penge i den gode historie I bogen Følelsesfabrikken (2005) spørger forfatterne: om den oplevelsesøkonomiske kejser egentlig har tøj på? 44, og hentyder hermed til en forestilling om, at oplevelsesøkonomien er endnu et betydnings- og perspektivløst buzzword, som bruges til at beskrive dynamikkerne i det senmoderne samfund. Bogens forfattere mener så afgjort, at den oplevelsesøkonomiske kejser har tøj på, blandt andet fordi der er en markant stigning i efterspørgslen af oplevelser. Oplevelser er blevet sat i system, så der i dag observeres en hel oplevelsesøkonomi med en enorm betydning. Oplevelser vurderes til at være en så stor del af vores hverdag, at der ligefrem er tale om en megatrend 45. Når en tendens kan blive en megatrend, skyldes det, at tendensen influerer politiske, sociale og kulturelle niveauer. Oplevelser skal i det senmoderne samfund bruges til at signalere følelser, holdninger og værdier, men samtidig er oplevelser personlige, subjektivt opfattede og evigt flydende 46. Derfor er oplevelsesværdien individuel, selvom der for alle mennesker er visse faste karakteristika, som udgør den gode oplevelse. 41 Qvortrup, L. (2005, 12. april). Den kreative klasse. Information, s Hundevadt, K. (2005, 13. februar). Inspiration: Den radikale guru. Morgenavisen Jyllands-Posten, Indblik, s Hergel, O. (2005, 29. maj). Kreativt borgerdyr. Berlingske Tidende, 2. sek., magasin, s Lund, J. M. et al. (2005), s Lund, J. M. et al. (2005), s O dell, T. & Billing, P. (edt.) (2005), s

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund

Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Projektrapport udarbejdet af: 42130 Mette Dybvad 50941 Trine Hjorth Bonde 51129 Cecile Nielsen 51157 Camilla Kitt Jensen BA Projekt F2013 Mindfulness i Det Postmoderne Samfund Vejleder: Janni Hermansen

Læs mere

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you

Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you 4. semester, maj 2010 Sam. Bas hus 19.1 Et casestudie af brandet: copenhagen Open for you Lasse Berg Mathias Alsted Flinck Morten Skøtt Jensen Simon Friis Mortensen Ditte Bloch Noer Nikolaj Træholt Vejleder:

Læs mere

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse-

Problemfelt---------------------------- Indholdsfortegnelse- Indholdsfortegnelse- Problemfelt... 2! Problemformulering... 3! Afgrænsning... 3! Dimensioner... 4! PapuaKids og bestyrelsen... 4! Medlemmer... 22! Ekstern kommunikation... 25! Evaluering... 42! Konklusion...

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7

Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Afgrænsning... 4 3. Opgavens opbygning... 6 4. Teoretiske og metodiske overvejelser... 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1. Problemformulering... 4 2. Afgrænsning... 4 2.1. Målgruppe de unge... 4 2.2. Klubtilbuddet... 5 2.3 Sociale medier Facebook & Paradise Hotel... 5 3. Opgavens

Læs mere

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen

Robust Arkitektur. - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces. Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces Ulrik Stylsvig Madsen Robust Arkitektur - arkitekturen som en aktiv del af organisationers identitetsskabelsesproces

Læs mere

Vi er alle i samme båd eller er vi?

Vi er alle i samme båd eller er vi? Vi er alle i samme båd eller er vi? En undersøgelse af PLS hverveindsats rettet mod nystartede pædagogstuderende Integreret speciale i Kommunikation & Dansk Af Søren Pontoppidan Under vejledning af: Sanne

Læs mere

Sociale medier i den moderne virksomhed

Sociale medier i den moderne virksomhed Sociale medier i den moderne virksomhed Ask Hovmand Sørensen studienummer: 40548 Jonas Hastrup Oddermose studienummer: 45625 Mikkel Kruse studienummer: 45748 Vejleder: Göran Folke Serin Virksomhedsledelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 151 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Motivation... 5 1.2 Problemfelt... 7 1.3 Problemformulering... 9 1.3.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.4. Uddybning og afgrænsning... 9 1.5 Forankring... 16 1.6. Begrebsafklaring...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 VIDENSKABSTEORI 9. Fænomenologi 10 METODE 11 TEORI 18

Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 VIDENSKABSTEORI 9. Fænomenologi 10 METODE 11 TEORI 18 Indholdsfortegnelse INDLEDNING 3 PROBLEMFELT 4 Hvorfor og hvordan kan museet skabe bedre oplevelser? 8 Hvad er mobilspil? 9 VIDENSKABSTEORI 9 Fænomenologi 10 METODE 11 Praktiske erfaringer og metodiske

Læs mere

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen

Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Mennesket i midten - en socialhermeneutisk analyse af mellemlederen Speciale i International Virksomhedskommunikation v/vejleder Flemming Smedegaard Syddansk Universitet Helene Møller 1. INDLEDNING...

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring

- En institutionel analyse af stabilitet og forandring - En institutionel analyse af stabilitet og forandring Et projekt udarbejdet af: Martin Mogensen & Jesper Nielsen Roskilde Universitetscenter, Offentlig Administration. Bachelorprojekte, foråret 2006 Vejleder:

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5

1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 1.0 Indledning... 3 1.1 Problemfelt og relevans... 4 1.2 Problemformulering... 4 1.3 Genstandsfelt... 5 1.4 Afgrænsning... 5 2.0 Metode og videnskabsteori... 5 2.1 Videnskabsteoretisk afsæt... 5 2.1.1

Læs mere

Organisering af frivillige i folkeskolen

Organisering af frivillige i folkeskolen Side 2 FORORD I denne rapport analyserer vi organiseringen af et frivilligprojekt i Lyngby-Taarbæk Kommune. Frivilligprojektet handler kort fortalt om at inddrage seniorer i folkeskolen i forskellige sammenhænge

Læs mere

TITELBLAD. At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien

TITELBLAD. At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien TITELBLAD At rejse er at (op)leve - Et forståelsesorienteret projekt om markedsføring af rejser til Etiopien Udarbejdet af gruppe 7 7. semester, Kommunikation Aalborg Universitet December 2010 Vejleder:

Læs mere

(Forbrug + Fællesskab) x Senmodernitet = Identitet 6. Juni 2006 4. Semester, Sam.Bas RUC

(Forbrug + Fællesskab) x Senmodernitet = Identitet 6. Juni 2006 4. Semester, Sam.Bas RUC (Forbrug + Fællesskab) x Senmodernitet = Identitet 6. Juni 2006 4. Semester, Sam.Bas RUC Gruppe 12 Martin Wagner Larsen & Rasmus Bebe Vejleder: Søren Juul KAPITEL 1 - PROBLEMFELT 3 1.2 ARBEJDSSPØRGSMÅL

Læs mere

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse

Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006. Bilag 6. Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Arbejdsgruppen vedr. justering af forsvarets personelog uddannelsesstruktur 11-12-2006 Bilag 6 Delrapport vedr. Forsvaret ungdom og uddannelse Indholdsfortegnelse Resume 2 10 opsummerende konklusioner

Læs mere

Branding af Café Klædeskabet

Branding af Café Klædeskabet ANSLAG: 99.067 VEJLEDER Anders Olsen Service økonom uddannelsen UCN Aalborg 2012 Aflevering 31-05-12 Pernille Høbjerg Andersen SØK4 Forord Dette projekt er udarbejdet på 4. semester ved Serviceøkonomen

Læs mere

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9

Motivation 3. Problemfelt 5. Problemformulering 7. Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Motivation 3 Præsentation af Grafisk Have 4 Grafiskhave.dk 5 Problemfelt 5 Problemformulering 7 Begrebsafklaring 7 Brand 7 Brandevent 8 Oplevelse 8 Design 8 Kampagnedesign 9 Eventdesign 9 Målgruppe 9 Succeskriterier

Læs mere

En kritisk diskursanalyse

En kritisk diskursanalyse En kritisk diskursanalyse - som strategi til forandringskommunikation Speciale? Kommunikation? Roskilde Universitetscenter? November 2004 Udarbejdet af? Søren Bom? Mads Tamborg Hansen? Gitte Grønlund Rasmussen

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk

STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:46672,K1 EMAIL: bpb@ruc.dk STUDIENUMMER:46331, K2 EMAIL: STUDIENUMMER:46678, K1 EMAIL: cslottn@ruc.dk STUDIENUMMER:47178, K2 EMAIL: isap@ruc.dk STUDIENUMMER:46636, K1 EMAIL: ewe@ruc.dk ANSALG:

Læs mere

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling

Problemfelt Problemformulering Afgrænsning Videnskabsteoretiske overvejelser Metodologi Den kvalitative forskningsmetode Dataindsamling Indhold Indledning... 3 Problemfelt... 3 Problemformulering... 4 Afgrænsning... 4 Metode... 4 Videnskabsteoretiske overvejelser... 4 De tre domæner... 5 Metodologi... 5 Den kvalitative forskningsmetode...

Læs mere

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8

INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 INDHOLD DEL 1 INDLEDNING 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Metode og opbygning af speciale 5 DEL 2 OM BRANDING OG BRANDINGENS RATIONALE 8 2.1 Brandhistorie 9 2.1.1 Fem tilgange til branding 10 2.1.2 Klassisk

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori:

Beskrivende, analyserende og vurderende,præsentation af teori: Indholdsfortegnelse: Indledning-----------------------------------------------------------------------------------------------2 Problemformulering--------------------------------------------------------------------------------3

Læs mere

3. METODE 7 4. EMPIRI 10

3. METODE 7 4. EMPIRI 10 1. INDLEDNING 1 2. PROBLEMFORMULERING, EMNEAFGRÆNSNING OG FORMÅL 5 2.1 Opbygning 6 3. METODE 7 3.1 Det kvalitative enkeltinterview 8 4. EMPIRI 10 4.1 Udvælgelseskriterier 11 4.2 Præsentation af informanterne

Læs mere