Opgave nr. 1: Aftaleret

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgave nr. 1: Aftaleret"

Transkript

1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2010/2011 Opgave nr. 1: Aftaleret Alfred Ager ejede og drev en møbelfabrik i Tilst, hvor der dels blev fremstillet nye møbler, dels udført reparationer, herunder ombetrækning og polstring. Ager ejede 500 canadiske sælskind, som han bad Birger Brask om at sælge for»mindst 200 kr./stk.«. Brask var regnskabschef på møbelfabrikken og var blevet udnævnt til prokurist 5 år tidligere. Den 1. oktober 2010 fik Brask overgivet sålydende erklæring fra Ager, der den følgende dag skulle af sted på en længere udlandsrejse:»til rette vedkommende: Undertegnede møbelfabrikant Alfred Ager giver herved prokurist Birger Brask fuldmagt til at sælge de mig tilhørende sælskind, i alt 500 stk., som han bedst kan. Brask er endvidere befuldmægtiget til at overgive solgte sælskind, mod at købesummen for dem indsættes på min konto nr i Bedsteborger-banken. Provision på minimum 10 % til Brask fradrages. Den 1. oktober 2010, Alfred Ager«. I erklæringen var»minimum«en fejlskrift for»maksimum«. Sælskindene henlå i en lagerbygning ved møbelfabrikken i Tilst, og alle ansatte, inklusive Brask, havde ofte måttet lægge øren til Agers endeløse beretninger om sin ungdoms vilde fangerliv i Canada. Den 5. oktober 2010 fik Brask kontakt til Claus Curtz, der var interesseret i skindene, men udtalte:»jeg vil kun have skindene, hvis de er fra Grønland«. Curtz begrundelse var, at grønlandske sælskind var af en langt bedre kvalitet end andre sælskind. Mod Brasks forsikring om, at skindene var»100 % grønlandske«, købte Curtz 250 stk. for i alt kr. Brask foreviste erklæringen fra Ager for Curtz og sagde, at Curtz skulle overføre de kr. til den deri nævnte konto, hvorefter han Brask nok selv skulle sørge for at få sin provision fra Ager. Samme dag fik Brask forbindelse med hotelejer Dan Dittmer, der ville købe de resterende 250 skind med henblik på, at møbelfabrikken anvendte dem til ombetrækning af Dittmers hotelmøbler. Brask så ingen problemer i, at han ud over at komme af med skindene også fik en ordre til fabrikkens reparationsafdeling. Brask 1

2 og Dittmer aftalte først en pris for skindene på kr. og for ombetrækningen på kr., men ændrede det på Brasks foranledning til kr. for skindene og kr. for ombetrækningen, da dette som Brask forklarede Dittmer ville være»skattemæssigt gunstigst«for Ager. Herefter instruerede Brask Dittmer om at overføre kr. til Agers konto og bad om kr. kontant som provision iht. erklæringen, som Brask samtidig foreviste for Dittmer, der straks betalte de kr. Både Curtz og Dittmer fik af Brask at vide, at de kunne hente sælskindene henholdsvis de ombetrukne hotelmøbler den 15. oktober 2010, forudsat at de havde overført pengene forinden, og at hotelmøblerne blev modtaget til ombetrækning senest den 7. oktober. Curtz og Dittmer ordnede pengeoverførslerne om formiddagen den 6. oktober. Ager kom uventet hjem samme dags eftermiddag, idet han havde ombestemt sig mht. sælskindene. Brask aflagde beretning om alt, hvad der var sket, herunder at hotelmøblerne endnu ikke var modtaget. Ager meddelte straks Curtz, at han ikke anså aftalen for bindende: For det første pga. Braks svigagtige oplysning om skindenes oprindelse; for det andet pga. Curtz løfte om, at han ikke ville have skindene, hvis de ikke var fra Grønland; for det tredje pga. fejlskriften i Agers erklæring af 1. oktober 2010; og for det fjerde, fordi ingen provision overhovedet var fratrukket. Ager meddelte også straks Dittmer, at han ikke skulle komme med hotelmøblerne, idet Ager ikke var bundet af aftalen: Brask havde fået fuldmagt til at sælge skind, ikke til at lege»ombetrækningsakrobat«, og Brask måtte ikke sælge skindene for mindre end 200 kr./stk. Brask og Dittmer havde desuden»forsøgt at snyde skattevæsenet«. Curtz og Dittmer fastholdt hver især, at de med Brask havde indgået en aftale, der var bindende for Ager. Curtz erklærede, at han var helt ligeglad med, at skindene var fra Canada. Dittmer erklærede, at han ville have hotelmøblerne ombetrukket som aftalt og ville aflevere dem den følgende dag, den 7. oktober, og at Ager kunne fordele de kr., som han ville. Hvorledes er retsstillingen mellem på den ene side Ager og på den anden side Curtz henholdsvis Dittmer? 2

3 Løsningseksempel til opgave nr. 1: Aftaleret 1. Retsstillingen imellem Ager og Curtz Ager har udstyret Brask med en fuldmagt, der må karakteriseres som en 16- fuldmagt, idet den er overgivet til Brask med henblik på, at denne kan forevise den for tredjemand. (Brask er samtidig stillingsfuldmægtig for Ager i kraft af sin prokura, men dette får ingen betydning i forholdet imellem Ager og Curtz). Ager anfører fire grunde til, at aftalen imellem Brask og Curtz ikke skulle være bindende for ham som fuldmagtsgiver: For det første hævder Ager, at aftalen er ugyldig pga. Brasks svig. Brasks udsagn om, at skindene er»100 % grønlandske«, må ganske rigtigt betegnes som svigagtigt, men det gør ikke automatisk aftalen ugyldig. Det er naturligvis kun Curtz og ikke tillige Brasks fuldmagtsgiver, Ager der kan forlange aftalen tilsidesat som ugyldig pga. den af Brask udviste svig, jf. AFTL 30. Dette gør Curtz ikke, og aftalen er altså ikke ugyldig pga. svig. For det andet hævder Ager, at aftalen ikke er bindende for ham, fordi Curtz har afgivet et løfte om, at han ikke vil have skindene, hvis de ikke er fra Grønland. Curtz har ganske rigtigt fremsat et udsagn med det anførte indhold, men det savner enhver mening at anse dette udsagn for et løfte. For det tredje hævder Ager, at aftalen ikke er bindende for ham, fordi fuldmagtserklæringen indeholdt en fejlskrift, hvorefter provision»på minimum 10 % til Brask fradrages«, idet der skulle have stået»maksimum«. Det er rigtigt, at der er tale om en fejlskrift, jf. AFTL 32, stk. 1, men fejlskriften er uden enhver betydning, da der overhovedet ikke er fradraget provision til Brask. For det fjerde hævder Ager, at aftalen ikke er bindende for ham, fordi der overhovedet ikke er fradraget provision til Brask. Det savner mening, at fuldmagtsgiveren skulle kunne påberåbe sig den omstændighed, at han får hele beløbet og selv kan afregne provisionen til sin fuldmægtig, som grundlag for, at aftalen ikke skulle binde ham. I en situation som den foreliggende må Ager for øvrigt være bundet af det, han mente (»maksimum«), i stedet for det, han skrev (»minimum«), og dette er en yderligere grund til, at provisionen ikke behøver at blive fradraget på forhånd. Konklusion: Ager er bundet af den aftale, Brask på Agers vegne har indgået med Curtz. Ager skal udlevere de 250 skind og kan beholde de kr. (hvoraf han selv må afholde provisionen til Brask). 2. Retsstillingen imellem Ager og Dittmer Brask har fået en 16-fuldmagt til at sælge skindene og kan i kraft af sin stilling som prokurist i Agers møbelfabrik indgå en aftale om ombetrækning af møbler. Med den oprindelige aftale kr. for skindene, kr. for ombetrækningen holder Brask sig inden for såvel fuldmagt som bemyndigelse (200 kr./stk. for skindene). Med den ændring, der aftales, overskrider Brask sin bemyndigelse mht. prisen for sælskindene, og afgørende er herefter, jf. AFTL 11, stk. 1, om tredjemand Dittmer er i god eller ond tro om overskridelsen af bemyndigelsen. Der er intet grundlag for at antage, at Dittmer skulle være i ond tro. 3

4 Agers synspunkt om, at aftalen er ugyldig, fordi Brask og Dittmer har»forsøgt at snyde skattevæsenet«, må forstås som et synspunkt om, at aftalen strider imod lov og ærbarhed, jf. DL I hvert fald under de foreliggende omstændigheder, hvor initiativet til ændringen kommer fra Agers egen fuldmægtig, og hvor Dittmer erklærer, at Ager kan fordele de kr., som han vil, kan synspunktet ikke føre til, at aftalen skal tilsidesættes som ugyldig. Det bemærkes i øvrigt, at ændringen af aftalen har medført, at Brask har beregnet sig en provision på kun kr., hvor han iht. den første aftale kunne have beregnet sig en provision på kr. Konklusion: Dittmer har krav på, at møbelfabrikken udfører ombetrækningsarbejdet med de af Dittmer købte skind. Ager er i begge henseender bundet ved sin fuldmægtigs dispositioner. Litteratur (pensum): Lennart Lynge Andersen og Palle Bo Madsen: Aftaler og mellemmænd, 5. udg. (2006) s. 37 ff., s. 120, s. 160 ff., s. 174, s. 180, s. 244 ff., s. 315 ff., særligt s. 319, og s. 322 f. 4

5 Opgave nr. 2: Erstatningsret Mandag den 6. december 2010 kl. ca. 17 kom Aksel Andersen løbende på fortovet langs Viborgvej i Århus. Aksel, der om eftermiddagen havde været til jubilæum hos en kollega, var temmelig beruset. Aksel havde lovet at være hjemme til spisetid og skulle derfor nå en bus, som havde stoppested på den modsatte side af vejen. Idet Aksel fik øje på bussen, løb han uden at se sig for ud på vejen lige foran Bent Brønd, der kom kørende i sin Mercedes med den tilladte hastighed. Aksel blev ramt af Bent, der ikke havde nogen mulighed for at undgå påkørslen. Ved påkørslen pådrog Aksel sig så svære kvæstelser, at han umiddelbart efter afgik ved døden. Aksel efterlod sig sin hustru Hanne samt fællesbarnet Peter, født den 23. marts Aksel havde tegnet en ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Fuldsikring. Ved påkørslen af Aksel mistede Bent herredømmet over sin Mercedes, hvilket resulterede i, at han kom over i den modsatte side af vejen, hvor han strejfede Carl Carlsen, der med den tilladte hastighed kom kørende i sin Toyota. Det lykkedes ikke Bent at genvinde herredømmet over bilen, der først standsede, da han stødte frontalt ind i Dan Dam, der kom kørende i sin Fiat lige bagved Carl. Ved mødet med Bents Mercedes fik Carls Toyota nogle dybe ridser og skrammer, som det kostede kr. at udbedre. Carls Toyota var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Safe. Ved sammenstødet blev Dans Fiat påført en skade, som det kostede kr. at reparere. Dan, der havde planer om at anskaffe sig en ny bil, havde netop fået tilbudt kr. i bytte for bilen. Fordi bilen nu havde været trafikskadet, kunne Dan kun opnå en byttepris på kr. Dans Fiat var ansvarsforsikret i forsikringsselskabet Helsikring. Bents Mercedes blev påført skader, som det kostede kr. at udbedre. Bents Mercedes var ansvars- og kaskoforsikret i forsikringsselskabet Gigant. Hvorledes er den erstatnings- og forsikringsretlige stilling? Der skal ikke tages stilling til størrelsen af eventuelle personskadeerstatninger. 5

6 Løsningseksempel til opgave nr. 2: Erstatningsret 1. Erstatning mv. til Aksels efterladte Aksels enke, Hanne, kan kræve forsørgertabserstatning udmålt efter EAL 13 samt overgangsbeløb, jf. EAL 14 a (men ikke tillige erstatning for begravelsesudgifter, jf. EAL 14 a, 3. pkt.) (Lærebogen s. 319 ff. og 323 f.). Aksels søn, Peter, kan kræve forsørgertabserstatning udmålt efter EAL 14 (Lærebogen s. 321 ff.). Bent bærer et objektivt ansvar, jf. FL 101, stk. 1, og Bents ansvarsforsikringsselskab Gigant hæfter umiddelbart over for de efterladte, jf. FL 108, stk. 1 (Lærebogen s. 171 ff. og 192 f.). Aksel, som var»temmelig beruset«, og som løb ud på vejen uden at se sig for, har medvirket til den ulykke, der forårsagede hans død. Det skal derfor overvejes, om de efterladtes erstatningskrav skal reduceres, jf. FL 101, stk. 2 (Lærebogen s. 184 ff., 321 og 376). Aksel må antages at have udvist grov uagtsomhed, men dog næppe af en sådan karakter, at der er tilstrækkelig anledning til at nedsætte erstatningen til de efterladte (Lærebogen s. 185 f.). Det er (også) en fuldt ud acceptabel løsning, såfremt den studerende antager, at erstatningen nedsættes med en 1/3. 2. Skaden på Carls Toyota ( kr.) Carls kaskoforsikring i forsikringsselskabet Safe dækker skaden på kr. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Aksel, der»temmelig beruset«løb ud på vejen uden at se sig for, har handlet culpøst (Lærebogen s. 66 ff.) Kaskoforsikringsselskabet Safe kan rette et regreskrav mod Aksel, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1, eftersom Aksel har forvoldt skaden ved grov uagtsomhed (jf. afgørelsen U Ø, Lærebogen s. 188 og 404 ff.). Kaskoforsikringsselskabet kan ligeledes rette et regreskrav mod Bents ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Gigant, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 21, nr. 1, og FL 101, stk. 1, 108, stk. 1, og 103, stk. 2, da Carl er uden skyld i uheldet (Lærebogen s. 191 f., 192 ff. og 410). Aksel (Fuldsikring) og Bent/Gigant er solidarisk ansvarlige (Lærebogen s. 386 f.). Ved den indbyrdes fordeling mellem de erstatningsansvarlige finder EAL 25, stk. 2, anvendelse, idet begge skadevoldere er dækket af en ansvarsforsikring. Da Bents ansvarsforsikringsselskab Gigant hæfter på objektivt grundlag i kraft af en lovpligtig motoransvarsforsikring, må Gigant (formentlig) bære hele erstatningsbyrden frem for Aksels ansvarsforsikringsselskab Fuldsikring, der hæfter som en almindelig ansvarsforsikring (jf. afgørelsen U H og Lærebogen s. 390 f.). 3. Skaden på Dans Fiat Dans erstatningskrav udgør reparationsudgiften på kr. (Lærebogen s. 289) samt kr. som erstatning for bilens værdiforringelse efter reparationen (Lærebogen s. 290), dvs. i alt kr. 6

7 Som nævnt ovenfor under pkt. 2 har Aksel handlet culpøst, og Bents ansvarsforsikring i forsikringsselskabet Gigant hæfter ligeledes, jf. FL 101, stk. 1, 108, stk. 1, og 103, stk. 2, da Dan er uden skyld i uheldet. Det kan ikke antages, at Carl har været kausalt involveret i færdselsuheldet, jf. afgørelsen U H (Lærebogen s. 173). Der kan derfor ikke rettes noget erstatningskrav mod Carl/Safe. Aksel (Fuldsikring) og Bent/Gigant er solidarisk ansvarlige. Den indbyrdes fordeling mellem de erstatningsansvarlige afgøres efter EAL 25, stk. 2. Gigant bærer (formentlig) hele erstatningsbyrden, jf. nærmere ovenfor under pkt Skaderne på Bents Mercedes ( kr.) Bents kaskoforsikring i forsikringsselskabet Gigant dækker skaderne på kr. Spørgsmålet er herefter, om selskabet har regres til en eventuel skadevolder, jf. EAL 22, stk. 1 (Lærebogen s. 410 f.). Der er ikke i opgaveteksten grundlag for at pålægge hverken Carl eller Dan en del af skylden, smh. herved FL 103, stk. 2 (Lærebogen s. 191 f.). Aksel har som nævnt handlet groft uagtsomt. Kaskoforsikringsselskabet Gigant kan derfor rette et regreskrav mod Aksel, jf. EAL 22, stk. 1, jf. 19, stk. 2, nr. 1, jf. ovenfor under pkt. 2.»Lærebogen«er Bo von Eyben og Helle Isager: Lærebog i erstatningsret, 6. udgave (2007). 7

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2010 Opgave nr. 1: Aftaleret Lørdag den 20. februar 2010 om morgenen stod Arne Ask over for en rejse til USA, og han bad derfor telefonisk sin gode ven, Bent Bo, om i Asks navn

Læs mere

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET OMPRØVEN 2013 Opgave nr. 1 Anton Asp, Egå, drev forretning med alt i haveudstyr. I nærheden boede Benny Busk, der ejede en golfbane. Busk havde ingen penge, men ville gerne købe en havetraktor

Læs mere

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave nr. 1 Den 17-årige Ulrik Ugilt boede hos sin moder, Vera, i Harlev. Vera var værge for Ulrik, idet Ulriks fader var stukket af for mange år siden. Ulrik

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2002/2003 Opgave 1 Alf Asmann var indehaver af firmaet»asmann Industry Supplier«, som fremstillede beslag, spændebånd og lignende til brug for værkstedsindustrien. Asmann

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2009 Opgave nr. 1: Aftaleret I forbindelse med omlægning af produktionen på sin landbrugsejendom besluttede landmand Arne Ask sig i januar 2009 for at sælge sin mejetærsker

Læs mere

Opgave nr. 1: Aftaleret

Opgave nr. 1: Aftaleret DELE AF FORMUERET VINTEREKSAMEN 2009/10 Opgave nr. 1: Aftaleret Fra 2005 var Pengebanken i lighed med andre pengeinstitutter i stort omfang begyndt at yde lån mod pantesikkerhed i fast ejendom. Omtrent

Læs mere

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - VINTEREKSAMEN 2001/2002 Opgave 1 Bodil Back ejede smykkeforretningen»bodils Boutique of Diamonds«på Strøget i Århus. Mandag den 5. november 2001 kl. 17.00 afholdtes et kort møde mellem

Læs mere

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1

DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002. Opgave 1 DELE AF FORMUERET - SOMMEREKSAMEN 2002 Opgave 1 Fredag den 12. april 2002 forhandlede Arne Ask og brugtvognsforhandler Benny Back om Backs køb af Asks personbil en brugt Volvo 850 fra 1994. Da parterne

Læs mere

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1

DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008. Opgave nr. 1 DELE AF FORMUERET SOMMEREKSAMEN 2008 Opgave nr. 1 Advokat Dan Dirk, der var medlem af Simested Golfklub, ejede to sæt golfkøller. Det ene sæt var ubrugt og af det meget eksklusive mærke Herkules, som var

Læs mere

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter:

Opgave 1. Bolt skrev den 28. marts sålydende svarbrev, der kom frem til Astrup dagen efter: DELE AF FORMUERET - OMPRØVEN 2001 Opgave 1 Alf Astrup var indehaver af en antikvarboghandel i Århus og købte og solgte i den egenskab mange bøger mellem år og dag, herunder ret kostbare bøger om kunst.

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 2000 Opgave nr. 1 I julen 1987 mødte arkitekten Lone den charmerende aftenskolelærer Bent, i marts 1988 blev de gift, og i januar 1989 fødte Lone fællesbarnet Nils. I formuefællesskabet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 28. juni 2013 Sag 282/2011 (2. afdeling) Tryg Forsikring A/S (advokat Jens Andersen-Møller) mod Aarhus Kommune (advokat Lars Gregersen)

Læs mere

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver

Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Forhandlergrundsætningen og forholdet til panthaver Skrevet af Søren Gang Seldrup Indledning.... 2 Vindikation og ekstinktion... 2 Ejendomsforbeholdet... 4 Forhandlergrundsætningen... 7 Hans Willumsen

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1

INDHOLDSFORTEGNELSE. I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE I. Reglerne. 1 Kap. 1 Det retlige udgangspunkt for regres. 1 1. Hvad er regres? 1 2. EAL 22.. 2 2.1. Betingelserne for anvendelse af EAL 22. 2 2.1.1. Der skal foreligge et erstatningsansvar

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres

De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres De erstatningsretlige aspekter ved kommunernes sygedagpengeregres Compensation aspects concerning recourse claims of sick pay made by Danish municipalities af MARTIN FREY OLESEN Specialet handler om de

Læs mere

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser.

Ombudsmanden bad kommunen og Undervisningsministeriet (nu Ministeriet for Børn og Undervisning) om udtalelser. 2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger En forælder klagede til ombudsmanden over at hans søns skole havde nægtet at udlevere nye skolebøger til elever

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999

FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 FAMILIE-/ARVERET - SOMMEREKSAMEN 1999 Opgave nr. 1. Hertha og Mads blev gift i juni 1985. Mads var uddannet ingeniør, og Hertha arbejdede som kontorassistent. I ægteskabet var der formuefællesskab. I juni

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing

Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/Leasing Panthaverdeklarationer Dato 06.04.2006 Journalnr. 1.6.9.4-006 Vores ref JPT/nle Bemærkninger til vilkår for R-deklaration vedrørende Finansiering/ Leasing for motorkøretøjer, der er omfattet af en erhvervsløsøreforsikring

Læs mere

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse

Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Erstatning uden for kontraktsforhold 1.5. Produktansvar - Komponenter og selvbeskadigelse Artiklen belyser produktansvarsreglernes anvendelse i situationer, hvor en komponent i et produkt forvolder skade.

Læs mere

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets

FORORD. Lærebogen er: Dansk Privatret, 18. udgave, 2014, Jurist- og Økonomforbundets FORORD I lovsamlingen findes nogle af de vigtigste erhvervsretlige love gengivet fuldt ud, mens andre er medtaget i uddrag. Lovsamlingen er ajourført til den 1. januar 2015, således at lovsamlingen passer

Læs mere

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand

Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Underpant i løsøre forholdet til 3. mand Af PETER ELGAARD BALLE I studenterafhandlingen undersøges, hvorvidt en tinglyst underpanteret i løsøre kan ekstingveres. Spørgsmålet er, om de almindelige ekstinktionsregler

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001. Opgave nr. 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2000/2001 Opgave nr. 1 Nytårsaften 1999 mødte Bo og Lena hinanden til en stor fest i Risskov. Næste dag flyttede Bo ind i Lena s lejlighed i Egå. Lørdag den 22. januar

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse af lov om erstatningsansvar Bilag 1: Erstatningsansvarsloven LBK nr. 750 af 04/09/2002 (Historisk) LOV Nr. 35 af 21/01/2003 LOV Nr. 434 af 10/06/2003 LBK Nr. 885 af 20/09/2005 Forskriftens fulde tekst Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms.

Der er spørgsmål, om en ellers ikke momsregistreret bank i forbindelse med leasingaktiviteter har fradragsret for moms. DOM Afsagt den 12. april 2012 i sag nr. BS 150-1724/2010: Sparbank A/S mod Lastas Truck Center ApS Sagens baggrund Sagen vedrører drejer sig om, hvorvidt en køber af leasede genstande vidste eller burde

Læs mere

Henrik Kure. Formueret kompendium

Henrik Kure. Formueret kompendium Henrik Kure Formueret kompendium Læseprøve 2011 Henrik Kure Formueret kompendium (læseprøve 2011) 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark A/S, København 2009 Omslag: Birger Gregers MDD, Frederiksberg Sats

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1.

FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001. Opgave nr. 1. FAMILIE-/ARVERET - OMPRØVEN 2001 Opgave nr. 1. I 1987 blev Henrik og Misse gift. Ægtefællerne havde formuefællesskab. Henrik var uddannet edbprogrammør, og Misse var sygeplejerske. I 1990 ønskede Henrik

Læs mere