Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-245.287 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004"

Transkript

1 Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen, Jørgen Egholm) 9. juni 2004 K E N D E L S E Per Aarsleff A/S (advokat Hans-Peter Jørgensen, Århus) mod 1. Fyns Amt 2. Odense Kommune (advokat Erik Hørlyck, Århus) Ved udbudsbekendtgørelse af 4. december 2002 udbød de indklagede, Fyns Amt og Odense Kommune, som offentlig udbud efter direktiv 93/37 om samordning af fremgangsmåderne med hensyn til indgåelse af offentlige bygge- og anlægskontrakter, som ændret ved direktiv 97/52 (Bygge- og anlægsdirektivet) jord-, afvandings- og belægningsarbejder på 3,2 km amtsvej (Ring 3 Syd), der skulle anlægges af Fyns Amt, og 2 km kommunevej (Niels Bohrs Allé etape II), der skulle anlægges af Odense Kommune. Arbejdet skulle ifølge udbudsbetingelserne udføres i perioden april oktober Tildelingskriteriet var fastsat som laveste pris. Udbudsbetingelserne blev udsendt til en række virksomheder, og ved udløbet af fristen for afgivelse af tilbud den 18. februar 2003 havde 9 virksomheder afgivet tilbud, herunder følgende: 1. K.L. Kristensen A/S 2. M.J. Eriksson A/S 3. Per Aarsleff A/S I begyndelsen af marts 2003 besluttede indklagede 1, Fyns Amt, at indgå kontrakt med K.L. Kristensen A/S, og kontrakt blev herefter indgået den 11. marts I midten af april 2003 besluttede indklagede 2, Odense

2 Kommune, ligeledes at indgå kontrakt med K.L. Kristensen A/S, og kontrakt blev herefter indgået den 27. april Den 5. december 2003 indgav klageren, Per Aarsleff A/S, klage til Klagenævnet for Udbud over de indklagede, Fyns Amt og Odense Kommune. Klagen har været behandlet på et møde den 26. maj Klageren har nedlagt følgende påstande: Påstand 1 Klagenævnet skal konstatere, at de indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at foretage prissætning af forbeholdet om brandog stormskadeforsikring, som med vilkårene om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, var indeholdt i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. Påstand 2 Klagenævnet skal konstatere, at de indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at afvise tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S, uagtet disse tilbud indeholdt vilkår om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, idet Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 indeholder forbehold vedrørende vinterforanstaltninger, hvilket vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, og hvis økonomiske rækkevidde er så usikker, at forbeholdet ikke med tilstrækkelig sikkerhed kan prissættes. Påstand 3 (subsidiær i forhold til påstand 2) Klagenævnet skal konstatere, at de indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at foretage prissætning af forbeholdet om vinterforanstaltninger, som med vilkårene om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, var indeholdt i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. Klageren har tilkendegivet senere at ville nedlægge påstand om erstatning.

3 3. De indklagede har vedrørende påstand 1-3 nedlagt påstand om, at klagen ikke tages til følge. Klagenævnet har besluttet yderligere at behandle følgende spørgsmål: Spørgsmål 4 Spørgsmålet, om de indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 30, stk. 1, ved ikke i udbudsbetingelserne endeligt og entydigt at have fastsat tildelingskriteriet som enten»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«eller»den laveste pris«, idet de indklagede i udbudsbetingelserne anførte:»tildelingskriterie for denne entreprise er laveste pris. Alternative tilbud kan blive accepteret, såfremt det for bygherren er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet efter følgende kriterier: Pris, teknisk vurdering og driftsomkostninger«. Sagens nærmere omstændigheder I udbudsbetingelserne fra december 2002 er under overskriften»bestemmelser om udbud og tilbud«anført følgende:»arbejdet udbydes i offentlig licitation som angivet i udbudsannoncen. Arbejdet udbydes i én samlet entreprise, dog således at der er udarbejdet selvstændig TBL og TAG for henholdsvis Niels Bohrs Allé og Ring 3. Tildelingskriterie for denne entreprise er laveste pris. Alternative tilbud kan blive accepteret, såfremt det for bygherren er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet efter følgende kriterier: Pris, teknisk vurdering og driftsomkostninger. Ved alternative tilbud forstås tilbud som på væsentlige nærmere angivne punkter afviger fra det til bygherrens udbud hørende grundlag. Et sådant alternativt tilbud skal opfylde de krav, der er angivet for det udbudte projekt i det omfang, de er relevante. Såfremt alternative tilbud antages, påhviler det entreprenøren at levere samtlige de til den alternative udførelse fornødne beregninger, arbejdsbeskrivelser, projekttegninger m.v. uden udgift for bygherren. Tilbud kræver accept af Odense Byråd og Fyns Amt.«

4 4. I udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«er anført følgende:»a. Aftalegrundlaget Almindelige betingelser ad 1, stk. 1. Nærværende SB er supplerende, særlige betingelser til AB 92 og TAB 92 for nærværende entreprise. De enkelte - og stk-numre refererer til AB 92. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring Forsikring ad 8, stk. 3. Entreprenøren er forpligtet til selv at tegne og holde følgende forsikringer i kraft: b. Forsikring mod skade, som skyldes brand, lynnedslag, eksplosion, oversvømmelse, is, storm, tyveri og hærværk på arbejder og materialer, som er i entreprenørens varetægt, herunder emner, der skal indgå i entreprisen, og som er under produktion, lagring og transport. c. Uden at entreprenørens ansvar og forpligtelser derved begrænses, skal han tegne og betale en kombineret entrepriseforsikring bestående af en All-riskforsikring og en ansvarsforsikring dækkende entreprenør, bygherre og bygherrens tilsyn. 1. All-riskforsikringen skal omfatte genstande og skader på alle af entreprisen omfattede arbejder, midlertidig som permanente, skader på eksisterende bygninger og konstruktioner bl.a. grundet ramme- og vibreringsarbejde, grundvandssænkning, udgravning, komprimeringsarbejder men ikke begrænset hertil med en forsikringssum svarende til den samlede entreprisekontraktsum og med en selvrisiko på maks. kr af enhver skade. C. Entreprisens udførelse Arbejdsplan og afsætning ad 9, stk. 1. Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden og detaljeres således at arbejdet kan følges uge for uge. Arbejdsplanen er kontrakttidsplan efter at være godkendt af bygherre. Udover de ad 2, stk. 3 nævnte tidsfrister og det i SAB-arbejdsplads mv. anførte, skal entreprenøren bl.a. tage hensyn til:

5 at der ikke af bygherren vil blive ydet særskilt betaling for vejrligsforanstaltninger eller for lukning af pladsen i dele af vinteren. Det skal af arbejdsplanen fremgå, i hvilke perioder arbejdet påregnes at ligge stille på grund af vejrlig og ferie«tilbudssummen i tilbudene, alle af 18. februar 2003, var således: K.L. Kristensen A/S kr. ekskl. moms. 2. M.J. Eriksson A/S kr. ekskl. moms. 3. Klageren kr. ekskl. moms. Tilbudssummen i de øvrige seks tilbud var alle højere end tilbudssummen i klagerens tilbud. I alle de afgivne tilbud, bortset fra tilbudet fra klageren, var under»eventuelle forbehold«anført, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten. I Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 hedder det blandt andet:»1) For tilbudet gælder»almindelige betingelser for arbejder og leverancer i byggebranchen«af 10. december 1992 (AB 92). Udbudsmaterialets fravigelse af betingelserne gælder kun, når det tydeligt og udtrykkeligt angives, på hvilke punkter fravigelse skal ske, og disse ikke er i strid med 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære om pris og tid. Tilbudsgivernes forbehold er en del af tilbudet og tilsidesættes således ikke af udbudsmaterialet. 4) Det forudsættes, at entreprenøren og dennes underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren i henhold til AB 92, 8 tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilsvarende skal gælde ved offentlige bygherrers selvforsikring. 5) Udgifter i forbindelse med gennemførelse af de overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, bortset fra snerydning, er indeholdt i tilbudet. Snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt som ekstraarbejder.

6 Afviser bygherren at betale disse merudgifter, har entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og ved arbejder omfattet af vinterbekendtgørelsen samt alle bygge- og broarbejder o.lign. tillige ret til betaling af stilstandsomkostninger. Er vinterforanstaltningerne beskrevet i en vintertilbudsliste med enhedspriser og skønsmæssige fastsatte mængder, jf. 3 i vinterbekendtgørelsen, afregnes vinterforanstaltninger efter tilbudslistens enhedspriser og de forbrugte mængder og ellers som regningsarbejde.«det er for Klagenævnet oplyst, at klageren i et vist omfang har indkalkuleret prisen for brand- og stormskadeforsikring og for snerydning og ikkeoverenskomstmæssige vinterforanstaltninger, idet disse forhold er inddraget i risikovurderingen ved udarbejdelsen af tilbudet. 6. De indklagede har for Klagenævnet oplyst, at det i forbindelse med evalueringen af tilbudene - som følge af, at klageren straks gjorde gældende, at alle de afgivne tilbud bortset fra klagerens tilbud var ukonditionsmæssige, fordi de indeholdt Danske Entreprenørers Standardforbehold - kortvarigt blev overvejet, om pkt. 4 og pkt. 5 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 i forhold til udbudsbetingelserne udgjorde forbehold, der skulle prissættes. De indklagede vurderede dog, at der dette ikke var nødvendigt, idet disse forhold ikke havde betydning for prisen i tilbudene. Der er ikke for Klagenævnet fremlagt bilag i form af et internt notat eller lignede til dokumentation for de overvejelser, som de indklagede i den forbindelse gjorde sig. Efter at de indklagede havde truffet beslutning om at indgå kontrakt med K.L. Kristensen A/S, frafaldt denne tilbudsgiver ved indgåelsen af kontrakterne med de indklagede henholdsvis den 11. marts og den 27. april 2003 Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts Der er for Klagenævnet afgivet forklaring af afdelingsdirektør Peter Nordheim og tilbudschef Jesper Jacobsen, begge klageren, sektionsleder Jørgen Hansen, indklagede 1, Fyns Amt, og Tony Kobberø Andersen, Vejdirektoratet.

7 7. Parternes anbringender De indklagede har gjort gældende, at det er i overensstemmelse med almindelig praksis for medlemmer af Dansk Byggeri, herunder klageren, at der ved afgivelsen af tilbud under udbud tages det forbehold vedrørende standardbetingelserne, som alle tilbudsgiverne, bortset fra klageren, har taget i denne sag, men at forbeholdet frafaldes ved kontraktsindgåelsen, hvor der som i den aktuelle sag kontraheres på baggrund af et veltilrettelagt udbud, der bygger på AB 92 og Vejdirektoratets sædvanlige vilkår, at det også fremgår af Vejdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 144 af 4. marts 1994 til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser, der bistår staten ved bestyrelse af hovedlandevejene, at der er indgået aftale mellem Vejdirektoratet og Dansk Byggeri om, at standardforbeholdet i disse tilfælde skal frafaldes i sin helhed ved kontraheringen, at der derfor i den aktuelle sag ikke er tale om forbehold i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S, men om at klageren uden grund har fraveget den almindelige praksis, og at de indklagede allerede af denne grund ikke havde pligt til at afvise tilbudene eller at foretage prissætning af forbehold i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S som følge af, at der i disse tilbud er henvist til Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts Klageren har gjort gældende, at Vejdirektoratets cirkulæreskrivelse nr. 144 af 4. marts 1994 til samtlige amtsråd og kommunalbestyrelser, der bistår staten ved bestyrelse af hovedlandevejene, ikke er en del af udbudsbetingelserne, og at Dansk Byggeri (tidligere Danske Entreprenører) ikke kan pålægge sine medlemmer at tage det i sagen omhandlede standardforbehold og frafalde dette ved kontraheringen. Cirkulæreskrivelsen og det af indklagede anførte om, at det er almindelig praksis i branchen, at standardforbeholdet frafaldes ved kontraheringen, kan under alle omstændigheder ikke have betydning ved udbud efter EU s udbudsdirektiver, hvor der også skal tages hensyn til, at der kan være tilbudsgivere eller potentielle tilbudsgivere fra andre medlemsstater. Ad påstand 1 Klageren har gjort gældende, at de indklagede i udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«har bestemt, at de indklagede ikke vil afholde omkostninger ved brand- og stormskadeforsikring omfattende entreprenøren under arbejdets udførelse, at K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S ved

8 i tilbudene at have anført, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, har pålagt de indklagede at tegne en sådan brand- og stormskadeforsikring og holde denne i kraft, såfremt der skulle blive indgået kontrakt på baggrund af et af disse tilbud, og at det er et forbehold, som idet det ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne før tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S kunne tages i betragtning, skulle have været prissat for at sikre en ligelig behandling af tilbudsgiverne. 8. De indklagede har i første række gjort gældende, at vilkåret i punkt 4 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 vedrører 8 i AB 92 og derfor kun har betydning, når bygherren tegner forsikring efter denne bestemmelse, at pligten til at tegne brand- og stormskadeforsikring i udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«er overført til entreprenøren, at punkt 4 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 således ikke har betydning for det aktuelle udbud, og dermed ikke udgør et forbehold, og at de indklagede på denne baggrund ikke havde pligt til at foretage prissætning af forbehold om brand- og stormskadeforsikring i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S som følge af standardforbeholds punkt 4. De indklagede har i anden række gjort gældende, at prissætning såfremt Klagenævnet måtte nå frem til, at der konkret er tale om et forbehold sagligt kunne ske til 0 kr. Ad påstand 2 Klageren har gjort gældende, at de indklagede i udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«har bestemt, at de indklagede ikke vil afholde omkostninger ved vinterforanstaltninger eller lukning af pladsen i vinterperioden, og at de indklagede heller ikke vil bære risikoen herfor, at K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S ved i tilbudene at have anført, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, har pålagt de indklagede såvel den økonomiske som den tidsmæssige risiko for vejrligets indvirkninger, herunder for så vidt angår snerydning og ikke-overenskomstmæssige vinterforanstaltninger, såfremt der skulle blive indgået kontrakt på baggrund af et af disse tilbud, at K.L. Kristensen A/S ikke ved de indklagedes beslutning om at indgå kontrakt med denne tilbudsgiver havde udarbejdet en tidsplan for arbejdet, således at de indklagede ikke ved beslutningen var bekendt med, i hvilket omfang K.L. Kristensen A/S, der først frafaldt forbeholdet ved kontraheringen, agtede at

9 udføre arbejde i vinterperioder, at den udbudte opgave med anlæg af vejarealer, der ifølge udbudsbetingelserne og den deri forudsatte tidsplan også skulle udføres i vinterperioden, er særlig følsom over for vejrligets indvirkninger, således at forbeholdet vedrørende vinterforanstaltninger, hvis virkning på arbejdet det forud for arbejdets iværksættelse var umuligt med sikkerhed at vurdere, rejser betydelig tvivl om, hvorvidt arbejdet kan gennemføres som forudsat i udbudsbetingelserne, at dette forbehold derfor vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, og at de indklagede således havde pligt til at afvise tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. 9. De indklagede har i første række gjort gældende, at vilkåret i punkt 5 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 knytter sig til vinterbyggebekendtgørelsen, som ikke er gældende for anlægsarbejderne omfattet af det aktuelle udbud, at tidsplanen i det aktuelle udbud var meget rummelig og således ikke forudsatte arbejde i vinterperioder, at punkt 5 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 derfor ikke har betydning for det aktuelle udbud, og dermed ikke udgør et forbehold, og at de indklagede på denne baggrund ikke havde pligt til at afvise tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. De indklagede har i anden række gjort gældende, at det ikke er umuligt at prissætte et forbehold om vinterforanstaltninger, og at indklagede derfor såfremt Klagenævnet måtte nå frem til, at der konkret er tale om et forbehold af denne årsag ikke havde pligt til at afvise tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. Ad påstand 3 Klageren har gjort gældende, at de indklagede, såfremt det vurderes, at forbeholdet vedrørende vinterforanstaltninger ikke var så usikkert og skabte en sådan tvivl om, hvorvidt arbejdet kan gennemføres som forudsat i udbudsbetingelserne, havde pligt til at prissætte dette forbehold for at sikre en ligelig behandling af tilbudsgiverne. De indklagede har i første række med henvisning til det i første række ad påstand 2 anførte gjort gældende, at de indklagede, da der ikke forelå noget forbehold, ikke havde pligt til at foretage prissætning. De indklagede har i anden række gjort gældende, at prissætning såfremt Klagenævnet måtte nå frem til, at der konkret er tale om et forbehold sagligt kunne ske til 0 kr.

10 10. Spørgsmål 4 De indklagede har erkendt, at der er handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 30, stk. 1, som beskrevet i spørgsmål 5, men de indklagede har gjort gældende, at overtrædelse konkret ikke har haft nogen betydning, da ingen af tilbudsgiverne afgav alternative tilbud. Klagenævnet udtaler: En påvist helt fast praksis i en branche vil i almindelighed efter dansk ret kunne have betydning som retskilde eller som supplement ved fortolkningen af en given lovbestemmelse. En sådan national praksis i en branche kan imidlertid ikke tillægges vægt ved afgørelse af tvister om fortolkning af EU-udbudsreglerne, som navnlig har til formål at sikre en reel og effektiv konkurrence på tværs af landegrænserne ved offentlige ordregiveres udbud af opgaver. Den tilfældige omstændighed, at alene danske tilbudsgivere har afgivet tilbud under udbudet, ændrer ikke herved. Synspunktet om, at vilkåret i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, ikke udgjorde et forbehold i forhold til udbudsbetingelserne, fordi det efter fast praksis i branchen frafaldes ved kontraktindgåelsen, kan således ikke følges af Klagenævnet. Klagenævnet har ikke derved taget stilling til, om der rent faktisk eksisterer en sådan fast praksis i branchen. Ad påstand 1 De indklagede har ikke i udbudsbetingelsernes Særlige Betingelser (SB) fastsat betingelser som supplement til AB 92 8, stk. 1, hvorefter bygherren tegner og betaler sædvanlig brand- og stormskadeforsikring fra arbejdets begyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet, og hvorefter entreprenøren på dennes anmodning skal medtages som sikret på forsikringspolicen. De indklagede har derimod i udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«som supplement til AB 92 8, stk. 3, der vedrører entreprenørens pligt til at have sædvanlig ansvarsforsikring for skader,

11 11. for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler, fastsat, at tilbudsgiverne skulle tegne brand- og stormskadeforsikring. Klagenævnet finder herefter, at det - uanset AB 92 8, stk. 1 - var et vilkår i udbudsbetingelserne, at tilbudsgiveren var forpligtet til selv at tegne og holde brand- og stormskadeforsikring i kraft under arbejdet. Tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S indeholdt vilkår om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten. Efter Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001, pkt. 4, forudsættes det, at bygherren tegner brand- og stormskadeforsikring, som også medtager tilbudsgiveren som sikret, jf. herved AB 92 8, stk 1. Da det ifølge udbudsbetingelsernes supplerende bemærkning til AB 92 8, stk. 3, om brand- og stormskadeforsikringer var et vilkår i udbudsbetingelserne, at tilbudsgiveren var forpligtet til selv at tegne og holde brand- og stormskadeforsikring i kraft under arbejdet, er Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001, pkt. 4, der gjaldt for tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S, et forbehold i forhold til denne del af udbudsbetingelserne. Det er Klagenævnets opfattelse, at dette forbehold ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Hvis et tilbud indeholder et forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, således at udbyderen ikke har pligt til at undlade at tage tilbudet i betragtning, kan udbyderen vælge enten at undlade at tage det pågældende tilbud i betragtning, eller sagligt og korrekt at foretage en prissætning af forbeholdet således, at der derved er sikkerhed for, at tilbudet er sammenligneligt med tilbudene fra den eller de tilbudsgivere, der ikke har taget det pågældende forbehold. De indklagede tog imidlertid tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S i betragtning, uanset at disse indeholdt forbehold om brandog stormskadeforsikring, og uden at de indklagede har godtgjort, at de foretog en objektiv og saglig vurdering af, hvorledes forbeholdet skulle prissættes med henblik på at gøre tilbudene sammenlignelige med klagerens tilbud.

12 12. De indklagede har derved handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip. Påstanden tages således til følge. Ad påstand 2 I udbudsbetingelsernes»særlige Betingelser (SB)«er det som supplement til AB 92 9, stk. 1, der vedrører arbejdsplan og afsætning, bestemt, at der ikke af bygherren vil blive ydet særskilt betaling for vejrligsforanstaltninger eller for lukning af pladsen i dele af vinteren. AB 92 24, stk. 1, nr. 4, om fristforlængelse til entreprenøren ved forsinkelse som følge af nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn, er ikke suppleret i udbudsbetingelserne. Tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S indeholdt vilkår om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten. I pkt. 5 i Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 er det bestemt, at snerydning og ikkeoverenskomstmæssige vinterforanstaltninger betales særskilt af bygherren som ekstraarbejder. Det nævnte vilkår i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S udgjorde således et forbehold i forhold til licitationsbetingelsernes bestemmelser om vinterforanstaltninger. Det bemærkes, at det ikke kan udledes af udbudsbetingelserne, at der ved udførelsen af entreprisen ikke i et vist omfang skulle arbejdes om vinteren. Efter Klagenævnets opfattelse er forbeholdet om vinterforanstaltninger imidlertid ikke så uklart og med en så usikker rækkevidde, at det strider med grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Det bemærkes i den forbindelse, at klageren efter det oplyste i et vist omfang har indkalkuleret udgifter til vinterforanstaltninger i sin tilbudspris. De indklagede havde derfor ikke som følge af dette forbehold pligt til at afvise tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. Påstanden tages derfor ikke til følge.

13 13. Ad påstand 3 Det er som nævnt ad påstand 2 Klagenævnets opfattelse, at forbeholdet vedrørende vinterforanstaltninger ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. Hvis et tilbud indeholder et forbehold, som ikke vedrører grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, således at udbyderen ikke har pligt til at undlade at tage tilbudet i betragtning, kan udbyderen vælge enten at undlade at tage det pågældende tilbud i betragtning, eller sagligt og korrekt at foretage en prissætning af forbeholdet således, at der derved er sikkerhed for, at tilbudet er sammenligneligt med tilbudene fra den eller de tilbudsgivere, der ikke har taget det pågældende forbehold. De indklagede tog imidlertid tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S i betragtning, uanset at disse indeholdt forbehold om vinterforanstaltninger, og uden at de indklagede har godtgjort, at de foretog en objektiv og saglig vurdering af, hvorledes forbeholdet skulle prissættes med henblik på at gøre tilbudene sammenlignelige med klagerens tilbud. De indklagede har derved handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip. Påstanden tages således til følge. Ad Spørgsmål 4 Det er af afgørende betydning for den frie konkurrence på lige vilkår mellem tilbudsgiverne, at det forud for afgivelsen af tilbud entydigt er fastsat, efter hvilket tildelingskriterium tilbudene under udbudet vil blive bedømt. Dette har efter Klagenænvets vurdering ikke været tilfældet i den aktuelle sag, idet den formulering i udbudsbetigelserne, som er gengivet i spørgsmål 4, uagtet der konkret ikke blev afgivet alternative tilbud, har kunnet skabe en berettiget tvivl hos tilbudsgiverne eller potentielle tilbudsgivere om, hvorvidt de indklagede var af den opfattelse, at en tilbudsgiver ved at afgive et alternativt tilbud kunne ændre tildelingskriteriet under udbudet fra»den laveste pris«til»det økonomisk med fordelagtige tilbud«med de anførte underkriterier. Klagenævnet finder på denne baggrund, at de indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 30, stk. 1.

14 14. Herefter bestemmes: De indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at foretage prissætning af forbeholdet om brand- og stormskadeforsikring, som med vilkårene om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, var indeholdt i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. De indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 6, stk. 6, og det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved ikke at foretage prissætning af forbeholdet om vinterforanstaltninger, som med vilkårene om, at Danske Entreprenørers Standardforbehold af marts 2001 skulle være gældende for kontrakten, var indeholdt i tilbudene fra K.L. Kristensen A/S og M.J. Eriksson A/S. De indklagede har handlet i strid med Bygge- og anlægsdirektivets artikel 30, stk. 1, ved ikke i udbudsbetingelserne endeligt og entydigt at have fastsat tildelingskriteriet som enten»det økonomisk med fordelagtige tilbud«eller»den laveste pris«, idet de indklagede i udbudsbetingelserne har anført:»tildelingskriterie for denne entreprise er laveste pris. Alternative tilbud kan blive accepteret, såfremt det for bygherren er det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vurderet efter følgende kriterier: Pris, teknisk vurdering og driftsomkostninger«. Påstand 2 tages ikke til følge. De indklagede, Fyns Amt og Odense Kommune, skal in solidum i sagsomkostninger til klageren, Per Aarsleff A/S, betale kr., der betales inden 14 dage efter modtagelsen af denne kendelse. Klagegebyret tilbagetales. Kirsten Thorup

15 15. Genpartens rigtighed bekræftes. Joan Bach kontorfuldmægtig

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-203.024 (Erik Kjærgaard, Jens Fejø, Niels Sørensen) 30. november 2004 K E N D E L S E Murermester Finn F. Hansen (advokat Henning Levin, København) mod Boligselskabet Vendersbo

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 5. april 2011 Sag 67/2008 (2. afdeling) Per Aarsleff A/S (advokat Christian Alsøe) mod Amager Strandpark I/S (advokat Peter Wengler-Jørgensen) I tidligere instans er

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022972 (Michael Kistrup, Knud Erik Busk, Gorm K. Elikofer) 25. maj 2011 K E N D E L S E Kjæhr og Trillingsgaard A/S (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Kerteminde

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0010866 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 6. juni 2007 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Erik Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen, Skive)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-247.205 (Erik Kjærgaard, Trine H. Garde, Thomas Jensen) 8. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-247.205 (Erik Kjærgaard, Trine H. Garde, Thomas Jensen) 8. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-247.205 (Erik Kjærgaard, Trine H. Garde, Thomas Jensen) 8. oktober 2004 K E N D E L S E Virklund Sport A/S (advokat Tina Braad, Århus) mod Randers Kommune (advokat Jan Toft

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-7621 (Poul Holm, Henrik Fausing) 20. februar 2015 K E N D E L S E Michael Wulff A/S og Philips Danmark A/S (advokat Kåre Wanscher, København) mod Rebild Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-244.336/ 2005-0002361 (Kirsten Thorup, Thomas Jensen og Niels Sørensen) 30. september 2005 K E N D E L S E Løgten murer- og entreprenørforretning A/S (advokat Hans Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed

Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB 92 Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed AB92 Udfærdiget af Boligministeriet den 10. december 1992 Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge-

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-88.539 (Carsten Haubek, Trine Heidemann Garde, Jørgen Egholm) 7. august 2003 K E N D E L S E KAS Transport ved Kim Schrøder (advokat Torben Høholt Jensen, Århus) mod Århus

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-108.785 (H.P. Rosenmeier, Suzanne Helsteen, Wayne Jensen) 16. december 2003 K E N D E L S E Bilhuset Randers A/S, Jydsk Automobil Centrum A/S og Nellemann Randers A/S (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2005-0002483 (Erik Kjærgaard, Suzanne Helsteen og Erik Hammer) 18. juni 2007 K E N D E L S E KPC Byg A/S (advokat Miichael Nørregaard, Svendborg) mod Odense Tekniske Skole

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0015364 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 14. maj 2008 K E N D E L S E Trans-Lift ApS (advokat Per Dalskov, København) mod DSB (advokat Anders Birkelund

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0016386 (Margit Stassen, Suzanne Helsteen, Niels Henriksen) 12. september 2008 K E N D E L S E Master Data I/S (advokat Niels Thestrup, København) mod Københavns Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022898 (Søren Holm Serup, Niels Sørensen, Thomas Grønkjær) 15. november 2011 K E N D E L S E W. Lynggaard Petersen A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Århus) mod Den Selvejende

Læs mere

Dialog ved udbud. - hvad er muligt?

Dialog ved udbud. - hvad er muligt? Dialog ved udbud - hvad er muligt? Juni 2010 Dialog ved udbud - hvad er muligt? Vejledning om grænserne for dialog mellem offentlige myndigheder og private virksomheder ved udbud af offentlige kontrakter

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014883 (Kirsten Thorup, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 12. februar 2008 K E N D E L S E Rengøringsgrossisten ved Ingelise Mortensen (advokat H.P.Grønborg-Pedersen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026575 (Mette Langborg, Mogens Hansen) 16. januar 2013 K E N D E L S E Byggefirmaet Brdr. Pedersen A/S (advokat Carsten Lang-Jensen, København) mod Guldborgsund Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0026912 (Kirsten Thorup, Sidse Buch) 30. august 2012 K E N D E L S E Svejgaard-Galst Advokataktieselskab (advokat Kristian Dreyer, København) mod Frederiksberg Kommune

Læs mere