Rammekontrakt om konsulentopgave

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rammekontrakt om konsulentopgave"

Transkript

1 Rammekontrakt om konsulentopgave <Skriv projektets titel> mellem Energistyrelsen Amaliegade Købehavn K EAN-Lokationsnummer og <Angiv leverandørens navn og adresse samt CVR-nummer eller andet registreringsnummer> (i det følgende kaldet konsulentfirmaet) I Konsulentopgavens omfang og tidsplan 1. Konsulentfirmaet skal varetage den konsulentopgave, der er angivet i Energistyrelsens opgavebeskrivelse samt konsulentfirmaets løsningsbeskrivelse. Opgavebeskrivelsen, løsningsbeskrivelse, vederlagsbilag, dokument om CSR og erklæring om tro og love indgår som henholdsvis bilag 1, 2, 3, 4 og 5 til denne kontrakt. Nødvendige præciseringer af opgavens indhold og tilrettelæggelse aftales mellem Energistyrelsen og konsulentfirmaet inden for rammerne af denne rammekontrakt med tilhørende bilag. 2. Delaftaler Energistyrelsens bestilling af udviklingsopgaver fra konsulentfirmaet sker i henhold til retningslinjerne i denne rammekontrakt med bilag. Enhver udviklingsopgave igangsættes i henhold til en mellem parterne indgået delaftale. Delaftalen udgøres af den af Energistyrelsen afgivne bestilling og konsulentfirmaets løsningsbeskrivelse samt i øvrigt rammeaftalen. Indgåelse af en delaftale skal ske i overensstemmelse med følgende fremgangsmåde: Afgivelse af bestillinger Alle ydelser kan bestilles via eller pr. almindeligt brev. Ved afgivelse af bestillingen specificerer Energistyrelsen den ønskede opgave og det ønskede leveringstidspunkt. Ved beskrivelse af opgaven skal Energistyrelsen holde sig inden for rammerne af opgavebeskrivelsen i bilag 1. Løsningsbeskrivelse

2 - 2 - efter modtagelse af bestilling meddele Energi- Konsulentfirmaet skal senest en arbejdsdag styrelsen, at bestillingen er modtaget. Konsulentfirmaet skal udarbejde løsningsbeskrivelse skriftligt inden for 7 arbejdsdage fra modtagelse af bestilling indeholdende, hvis ikke andet aftales: forslag til løsningsbeskrivelse med udgangspunkt i den afgivne skriftlige bestilling, bemanding af opgaven, timeforbrug på de enkelte medarbejdere for de enkelte aktiviteter, samlet pris inklusiv og eksklusiv moms, jf. bilag 3, samt forslag til tidsplan for de enkelte aktiviteter. Løsningsbeskrivelsen skal fremsendes pr. mail til Energistyrelsen. Energistyrelsen skal godkende løsningsbeskrivelsen, herunder den samlede pris inden arbejdet kan sættes i gang på løsningen af opgaven, og delaftale kan anses for endelig indgået. Hvis Energistyrelsen ikke godkender den fremsendte løsningsbeskrivelse og/eller samlede pris, skal konsulentfirmaet efter nærmere drøftelse med Energistyrelsen tilpasse løsningsbeskrivelsen og/eller prisen. Parterne er gensidigt forpligtet til at bidrage til en konstruktiv dialog om konkretisering og præcisering af løsningsbeskrivelsen II Konsulentopgavens bemanding 3. Projektansvarlig fra konsulentfirmaet er <angiv leverandørens projektansvarlige>, som også varetager den overordnede projektledelse og koordinering. Opgaven bemandes i øvrigt som angivet i tilbuddet. 4. Konsulentfirmaet skal, af hensyn til kvaliteten af konsulentopgaven, og med henblik på at undgå en udskydelse af tidspunktet for aflevering af rapporten, i videst muligt omfang undgå udskiftning af de medarbejdere, der er udpeget til at udføre opgaven. 5. Konsulentfirmaet skal i tilfælde af udskiftning af en medarbejder redegøre for årsagen hertil og udpege en ny medarbejder med mindst de samme faglige kvalifikationer, som den tidligere medarbejder var i besiddelse af. Dette godtgøres ved forevisning af et fuldstændigt og detaljeret CV for den nye medarbejder. Timeprisen for arbejde udført af konsulentfirmaets nye medarbejder må ikke være højere end timeprisen for arbejde udført af den tidligere medarbejder. Grundydelsen ændres ikke. 6. Energistyrelsen kan afvise en ny medarbejder, hvis styrelsen skønner, at den nye medarbejder ikke har samme kvalifikationer til opgaven som den oprindelige. 7. Konsulentfirmaet skal efter Energistyrelsens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt anmodningen er rimeligt begrundet. 8. Konsulentfirmaet kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overlade rammekontraktens opfyldelse til andre underleverandører end dem, der fremgår af konsulentfirmaets tilbud. Energistyrelsen kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til konsulentfirmaet, selv om konsu- 2

3 - 3 - lentfirmaet helt eller delvist har overladt op- fyldelsen af kravene til en eller flere underleverandører. Konsulentfirmaets anvendelse af underleverandører indebærer ingen begrænsning i konsulentfirmaets ansvar for opfyldelse af kravene i denne rammekontrakt, herunder kravene til forsikring mv. Konsulentfirmaet hæfter for sine underleverandørers ydelser på ganske samme måde som for sine egne forhold. III Ansvarsforsikring 9. Konsulentfirmaet skal opretholde ansvarsforsikring for samtlige medarbejdere, der udfører arbejde i forbindelse med opgaven omfattet af rammekontrakten samt de enkelte delaftaler. Ansvarsforsikringens dækningsomfang skal svare til det sædvanlige i branchen i hele kontraktens løbetid. Konsulentfirmaet skal på Energistyrelsens anmodning godtgøre dette. IV Honorar og betalingsbetingelser 10. Konsulentfirmaets priser fremgår af bilag 3. Priserne er angivet i DKK og inkluderer alle på tidspunktet for kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. 11. Konsulentfirmaet modtager årligt den grundydelse, der fremgår af bilag 3, pkt.1. Beløbet er inklusive alle former for udlæg, rejse- og opholdsudgifter (jf. dog pkt. V), sekretærbistand, mangfoldiggørelse og andre kontorudgifter m.v. 12. Herudover betales konsulentfirmaet efter medgået tid i henhold til de enkelte udviklingsopgaver, hvor der oprettes særskilte delaftaler og i overensstemmelse med de timepriser, der er aftalt med udgangspunkt i de i bilag 3, pkt. 2 nævnte. 13. Fakturering af grundydelsen sker månedsvis bagud på baggrund af forelæggelse af fyldestgørende faktura. 14. Fakturering af øvrige opgaver sker ved afslutning af og endelig opfyldelse af de enkelte delaftaler, medmindre andet konkret er aftalt. Såfremt Energistyrelsen har stillet krav om dokumentation, kan der dog først faktureres, når den af Energistyrelsen krævede dokumentation foreligger og er godkendt af Energistyrelsen. 15. Faktura sendes til Energistyrelsen. Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter modtagelse af fyldestgørende faktura. Fakturering skal ske under overholdelse af lov om offentlige betalinger mv. (Lovbekendtgørelse nr. 798 af 28. juni 2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven. Fakturaer skal således indeholde EAN-nummer, været noteret sagsnummer 3006/ og være stilet til en kontaktperson. 16. Alle timepriser reguleres hvert år den 1. januar på baggrund af Danmarks Statistiks nettoprisindex. Der reguleres første gang 1. januar Pris for basisydelsen jf. bilag 3, reguleres ikke. V Rejser og ophold 17. Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold i forbindelse med varetagelse af opgaver for Energistyrelsen, hvor afstanden udgør mindre end 50 km mellem konsulentfirmaets nærmeste adresse og udførelsesstedet afholdes af konsulentfirmaet. 3

4 Udgifter forbundet med eventuelle rejser og ophold, hvor afstanden udgør mere en 50 km mellem udførelsesstedet og konsulentfirmaets nærmeste adresse, godtgøres af Energistyrelsen, såfremt denne forud for rejsens og opholdets påbegyndelse skriftligt har godkendt sådanne rejser og ophold. Dokumenterede udgifter til disse rejser og ophold godtgøres konsulentfirmaet i overensstemmelse med de for staten til enhver tid gældende regler. VI Samarbejde under opgavens udførelse 19. Energistyrelsens opgaveansvarlige er Troels Hartung 20. Energistyrelsen skal løbende holdes orienteret om opgavernes fremdrift og skal forelægges foreløbige resultater fra undersøgelser, der foretages i forbindelse med konsulentopgaven som beskrevet i bilag 1, opgavebeskrivelsen. 21. Konsulentfirmaet har pligt til straks at underrette Energistyrelsen, såfremt der under arbejdet opstår tvivl om opgavens forudsætninger, formål eller gennemførelse. VII Tavshedspligt 22. Konsulentfirmaet med tilhørende medarbejdere og konsulentfirmaets underleverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til konsulentopgavens forløb, resultatet af undersøgelserne og dele heraf både under opgavens udførelse og efter opgavens afslutning. 23. Herudover skal konsulentfirmaet med tilhørende medarbejdere iagttage ubetinget tavshed med hensyn til andre oplysninger vedrørende Energistyrelsens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med denne aftale. 24. Konsulentfirmaet må ikke uden Energistyrelsens forudgående samtykke bruge Energistyrelsen som reference. 25. Konsulentfirmaet må endvidere ikke uden Energistyrelsens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlige meddelelser om denne aftale eller offentliggøre noget om aftalens indhold. VIII Force majeure 26. Hverken konsulentfirmaet eller Energistyrelsen skal i henhold til denne rammekontrakt anses for ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold, der ligger uden for partens kontrol, og som parten ikke ved rammekontraktens igangsættelse af en delaftale eller ændringers godkendelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet. Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for konsulentfirmaet udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, uden at konsulentfirmaet har krav på renter. Forhold hos en underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af første punktum, og som konsulentfirmaet ikke burde have undgået eller overvundet. Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 5 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt. 4

5 - 5 - IX. Myndighedskrav 27. Generelt Konsulentfirmaet indestår for, at ydelser under rammekontrakten opfylder alle relevante myndighedskrav og love, herunder persondataloven, således som disse foreligger ved rammekontraktens underskrivelse og senere. Den Danske Stat er i medfør af ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at konsulentfirmaet og eventuelle underleverandører tilsikrer arbejdere i Danmark løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der i henhold til en gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art inden for vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Der skal som sammenligningsgrundlag anvendes en kollektiv overenskomst, der er repræsentativ for, hvad der i øvrigt gælder i Danmark i den pågældende sektor. Konsulentfirmaet forpligter sig til at sikre medarbejdere beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor og er forpligtet til at orientere de ansatte om de gældende arbejdsvilkår. Overholder konsulentfirmaet ikke ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, er konsulentfirmaet forpligtet til straks efter Energistyrelsens fremsættelse af påkrav herom at foretage afhjælpning, således at den ansatte fuldt ud kompenseres for den mindre gunstige løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og/eller andre arbejdsvilkår, som konsulentfirmaet eller dennes eventuelle underleverandører har budt den ansatte i forbindelse med udførelse af opgaver under denne rammekontrakt. Såfremt der sker ændringer i relevante myndighedskrav eller love, der medfører forøgelse af omkostningerne forbundet med konsulentfirmaets opfyldelse af sine forpligtelser efter denne rammekontrakt, reguleres priserne med den økonomiske nettokonsekvens heraf, således at konsulentfirmaet stilles uændret. 28. Persondata Hvor en opgave, enten som en del af grundydelsen eller en delaftale, indebærer konsulentfirmaets behandling af persondata, gælder følgende: Konsulentfirmaet er databehandler i henhold til lov om behandling af personoplysninger. Energistyrelsen er dataansvarlig. Databehandleren (konsulentfirmaet) garanterer, at denne i relation til behandling af personoplysninger alene handler efter instruks fra dataansvarlige (Energistyrelsen). Konsulentfirmaet garanterer som databehandler til enhver tid at overholde gældende dansk persondatalovgivning, såfremt opgaver udføres i Danmark eller uden for Danmark og EU, og udførelsen af opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførbare oplysninger, herunder bl.a. træffer de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger 5

6 - 6 - hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, forta- bes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. Databehandleren (konsulentfirmaet) skal på den dataansvarliges (Energistyrelsens) anmodning give den dataansvarlige (Energistyrelsen) tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet. Såfremt opgaver udføres uden for Danmark, garanterer konsulentfirmaet til enhver tid at være forpligtet til at overholde den i det pågældende land gældende persondatalovgivning, hvis udførelsen af opgaverne indebærer behandling mv. af personhenførbare oplysninger. Konsulentfirmaet garanterer for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet samt til eventuelt øvrige myndigheder. Konsulentfirmaet skal hvor relevant sørge for nødvendige anmeldelser mv. til Datatilsynet. 29. Ophavsret mv. Energistyrelsen erhverver eksklusivt ophavsretten, varemærkeretten og enhver anden immateriel ret til det materiale, som indgår i konsulentfirmaets opfyldelse af grundydelsen eller en delaftale, og som vedrører Energistyrelsen. Energistyrelsens eksklusive immaterielle rettigheder erhverves løbende og samtidig med frembringelsen af materialet. Energistyrelsen, herunder tredjemand, som bistår Energistyrelsen, har ret til at ændre, bearbejde og sammenstille materialet og erhverver eksklusivt de immaterielle rettigheder til resultatet heraf. Energistyrelsen kan frit overdrage sine rettigheder i henhold til nærværende punkt helt eller delvist. 30. Ubegrænset brugsret Energistyrelsen erhverver ubegrænset brugsret til det materiale, som indgår i konsulentfirmaets opfyldelse af basisdriften eller en delaftale, og som ikke er omfattet af nærværende kontrakts punkt 29 eller X. Dette materiale kan bl.a. omfatte men ikke udelukkende vejledninger, pjecer, undervisningsmateriale, notater, journaliseringsopgørelser, statistisk materiale, og specialudviklede applikationer. Energistyrelsens ubegrænsede brugsret omfatter enhver brug internt og eksternt i forbindelse med Energistyrelsens virksomhed. Energistyrelsen kan således frit udnytte materialet kvalitativt (både ved eksemplarfremstilling og ved tilgængeliggørelse for almenheden i en hvilken som helst form, herunder i fremtidige former, der ikke er kendte på tidspunktet for indgåelsen af nærværende aftale), kvantitativt (uden begrænsning i antallet af eksemplarfremstillinger eller omfanget af tilgængeliggørelsen for almenheden), tidsmæssigt (i hele ophavsrettens gyldighedstid) og geografisk (i hele verden). Energistyrelsen har i den forbindelse også ret til at ændre og bearbejde, herunder vedligeholde og videreudvikle, og sammenstille materialet samt til frit at udnytte resultatet heraf på samme måde som det oprindelige materiale. 6

7 - 7 - Energistyrelsen brugsret omfatter dog ikke retten til at fremstille eksemplarer af materialet med henblik på videresalg. Energistyrelsen kan overdrage sin brugsret i henhold til nærværende punkt helt eller delvist til tredjemand, i det omfang tredjemand bistår Energistyrelsen. X. Tredjeparts rettigheder 31. Hvis tredjepart har rettigheder til (en del af) det materiale, som indgår i konsulentfirmaets opfyldelse af grundydelsen eller en delaftale, garanterer konsulentfirmaet, at disse rettigheder er klareret, således at Energistyrelsen får de rettigheder, der er anført i nærværende kontrakts punkt 29, 30 og 31. Konsulentfirmaet skal skadesløsholde Energistyrelsen for ethvert krav, der måtte opstå som følge af, at tredjeparts rettigheder ikke er klareret som anført i nærværende punkt. XI Overdragelse 32. Energistyrelsen har ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter denne rammekontrakt helt eller delvist til en anden offentlig institution eller en institution, der ejes af det offentlige eller i det væsentlige drives for offentlige midler. Konsulentfirmaet kan ikke uden Energistyrelsens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge denne rammekontrakt til tredjemand. Energistyrelsen er bl.a. berettiget til at nægte et sådant samtykke, hvis overdragelsen efter udbudsreglerne vil kunne anses som en væsentlig ændring af rammekontrakten. Konsulentfirmaet afholder egne eventuelle udgifter, der måtte være forbundet med overdragelsen. XII Garanti 33. Konsulentfirmaet indestår for, at alt arbejde, der udføres i henhold til nærværende rammekontrakt, udføres i overensstemmelse med god skik i branchen, herunder både den relevante tekniske branche som den relevante IT-branche, udføres rettidigt på en god og forsvarlig måde, og i overensstemmelse med opgavebeskrivelsen i bilag 1 samt opgavebeskrivelsen for delaftaler. Konsulentfirmaet garanterer, at konsulentfirmaets medarbejdere besidder de tilstrækkelige faglige og kvalificerede ressourcer i forhold til de konkrete ydelser, der skal ydes til Energistyrelsen under rammekontrakten. Konsulentfirmaet garanterer, at opfyldelse af rammekontraktens grundydelse og delaftaler kan foregå uforstyrret af sædvanligt fravær (ferie, kursus, sygdom mv.) og personaleafgang. XIII Opsigelse og misligholdelse af kontrakten 34. Opsigelse af rammekontrakt Energistyrelsen kan opsige rammekontrakten med seks måneders varsel uden angivelse af nærmere begrundelse til udløb den 1. i en måned, dog tidligst 12 måneder fra kontraktstart. 7

8 - 8 - I tilfælde af Energistyrelsens opsigelse af rammekontrakten kan konsulentfirmaet ikke over for Energistyrelsen rejse krav om erstatning eller krav på anden form for godtgørelse som følge af opsigelsen. Delaftaler, der er igangsat inden rammekontraktens ophør, skal uanset rammekontraktens opsigelse opfyldes af konsulentfirmaet under overholdelse af rammekontraktens bestemmelser, jf. dog punkt 35. Konsulentfirmaet kan ikke opsige rammekontrakten. 35. Opsigelse af delaftaler Energistyrelsen kan helt eller delvist opsige en delaftale med et rimeligt varsel. En delaftale kan dog altid opsiges til udløb senest samtidig med, at rammekontrakten ophører. Ved opsigelse vederlægges konsulentfirmaet i henhold til retningslinjerne i rammekontrakten, jf. bilag 3. Hvis intet er anført i ydelsesbeskrivelsen for delaftalen, er konsulentfirmaet berettiget til et forholdsmæssigt og rimeligt vederlag af den aftalte pris for det udførte arbejde/leverede frem til ophørstidspunktet. For så vidt angår konsulentfirmaets eventuelle krav om yderligere erstatning eller anden form for godtgørelse, gælder samme bestemmelser som anført i rammekontraktens punkt 34 ovenfor. Konsulentfirmaet kan ikke opsige indgåede delaftaler. 36. Forpligtelser ved ophør I tillæg til det i bilag 1, opgavebeskrivelsen, pkt. 7.1 beskrevne, skal konsulentfirmaet ved rammekontrakten eller en delaftales ophør, med henblik på at sikre en tidsmæssigt fleksibel udløbsfase efter ophørstidspunktet og hvor relevant fortsat levere de af rammekontrakten og delaftalen omfattede ydelser på vilkår beskrevet i bilag 1, de enkelte delaftaler, rammekontrakten og til priser, som er beskrevet i bilag 3, indtil Energistyrelsen har etableret et eventuelt samarbejde med tredjemand om videreførelse eller eventuelt har hjemtaget ydelsen. Konsulentfirmaets bistand skal sætte Energistyrelsen i stand til uden unødigt besvær enten selv at udføre de af delaftalen omfattede ydelser eller at overdrage denne opgave til tredjemand. Konsulentfirmaet skal fremsende alle informationer og data, som konsulentfirmaet besidder, og som er relevante i den henseende, evt. direkte til den af Energistyrelsen udpegede tredjemand (ny leverandør). Besvarelse af Energistyrelsens anmodning om informationer og data, herunder eventuel udlevering, skal ske senest 10 arbejdsdage fra Energistyrelsens henvendelse. Konsulentfirmaet skal yde bistand, således at Energistyrelsens behov efter ophør kan opfyldes uden afbrydelse. Konsulentfirmaet er forpligtet til at samarbejde i fornødent omfang med en eventuel ny leverandør med hensyn til overgangen til den nye leverandør. For disse ydelser betales konsulentfirmaet efter medgået tid i overensstemmelse med timepriserne i bilag 3. Konsulentfirmaets bistand skal gives hurtigst muligt og så vidt muligt inden ophørstidspunktet. 8

9 - 9 - Konsulentfirmaet skal levere ydelserne uan- set årsagen til den konkrete opgaves ophør. Ved opsigelse, ophævelse eller anden form for ophør af en delaftale eller rammekontrakt skal konsulentfirmaet straks på opfordring fra Energistyrelsen udlevere Energistyrelsens ejendom og, hvis Energistyrelsen har anmodet om det, destruere alle kopier heraf med tilhørende dokumentation og samtlige kopier af Energistyrelsens data, herunder sikkerhedskopier. Konsulentfirmaet har ved kontraktophør uanset ophørsgrund ikke tilbageholdsret i kopierne af Energistyrelsens ejendom, dokumentation, Energistyrelsens data eller andet materiale. 37. Misligholdelse og ophævelse Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende rammekontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om beføjelser i anledning af en parts misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. Der foreligger en mangel, hvis ydelsen ikke opfylder kravene i rammekontrakten, rammekontraktens garantier eller ydelsen ikke i øvrigt svarer til det, som Energistyrelsen med føje kan forvente. Enhver mangel ved konsulentfirmaets ydelse skal afhjælpes straks efter Energistyrelsens fremsættelse af påkrav herom. Konsulentfirmaet skal uden yderligere vederlag afhjælpe manglen i overensstemmelse med god skik. Energistyrelsen kan med virkning for fremtiden straks ophæve rammekontrakten, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse. Følgende forhold, men ikke begrænset dertil, anses altid for væsentlig misligholdelse, der berettiger Energistyrelsen til at ophæve rammekontrakten helt eller delvist: Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved gennemførelse af delaftaler. Såfremt der konstateres væsentlige mangler ved gennemførelsen af basisdriften. Ved forsinkelse og/eller udeblevet levering og sådan forsinkelse fortsat konstateres ved efterfølgende leveringer efter Energistyrelsens skriftlige påbud om rettidig levering. Konsulentfirmaet går konkurs eller undergives rekonstruktionsbehandling, åbning af forhandlinger om akkord eller har væsentligt forringede økonomiske forhold i øvrigt, der bringer rammekontraktens rette opfyldelse i fare, i det omfang konkursloven gør dette muligt. Konsulentfirmaets ophør med den virksomhed, som rammekontrakten vedrører, eller indtræden af andre omstændigheder, der bringer rammekontraktens rette opfyldelse i alvorlig fare. Såfremt konsulentfirmaet overtræder en eller flere af sine loyalitetsforpligtelser som beskrevet i denne rammekontrakt, og såfremt konsulentfirmaet ikke retter op herpå efter modtagelse af skriftligt påbud herom fra Energistyrelsen. Ved overtrædelse af tavshedspligten. XIV Konsulentfirmaets erstatningspligt og ansvarsforsikring 38. Konsulentfirmaet er erstatningspligtig over for Energistyrelsen efter dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab, medmindre tabet skyldes konsulentfirmaets håndtering af data indhentet i forbindelse med gennemførelse af en delaftale. 9

10 Konsulentfirmaets erstatningsansvar i relation til grundydelsen og i relation til delaftaler kan maksimalt udgøre halvdelen af prisen for grundydelsen eller halvdelen af prisen for delaftalen for hver erstatningspådragende handling, konsulentfirmaet pådrager sig. Konsulentfirmaet kan samlet maksimalt gøres ansvarlig for ,- DKK i rammekontraktens levetid. 40. Erstatningsmaksimeringen ovenfor gælder ikke i tilfælde af konsulentfirmaets ansvar for krænkelse af tredjemands rettigheder, jf. afsnit X. XV Energistyrelsens forhold 41. Om Energistyrelsens misligholdelse gælder dansk rets almindelige regler. Erstatningspligten omfatter dog ikke driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. 42. Såfremt Energistyrelsen misligholder sine betalingsforpligtelser under en delaftale, er konsulentfirmaet berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. 43. Konsulentfirmaet er endvidere berettiget til at ophæve delaftalen, såfremt konsulentfirmaet over for Energistyrelsen skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Energistyrelsen på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 40 arbejdsdage vil medføre, at delaftalen ophæves, såfremt Energistyrelsen ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. XVI Ændringer i kontrakten 44. Ændringer i kontraktens indhold og omfang skal være aftalt skriftligt. XVII Fortolkning 45. De til denne rammekontrakt hørende bilag 1-3 anses for en integreret del af rammekontrakten. 46. Henvisninger til denne rammekontrakt eller til en bestemmelse heri omfatter også de til rammekontrakten hørende bilag. Såfremt der måtte være uoverensstemmelse mellem rammekontraktens ordlyd og ordlyden af rammekontraktens bilag, har selve rammekontrakten forrang frem for bilagene. XVIII Tvister 47. Denne kontrakt er undergivet dansk ret. 48. Enhver tvist mellem konsulentfirmaet og Energistyrelsen afgøres af en af Det Danske Voldgiftsinstitut nedsat voldgiftsret i overensstemmelse med reglerne for behandling af sager ved Den Almindelige danske Voldgiftsret i Danmark. 49. Stedet for voldgiftsretten er i København og processproget vil være dansk. XIX Opbevaring af kontrakten 50. Denne kontrakt med tilhørende bilag underskrives i to enslydende eksemplarer, hvoraf det ene eksemplar opbevares hos konsulentfirmaet, og det andet eksemplar opbevares hos Energistyrelsen. 10

11 Den <angiv dato> Den <> < navn> <navn> (for Energistyrelsen) (for <konsulentfirmaets navn>) 11

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave:

Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: 5. marts 2014 Ref. BJK J.nr. 2017/2056-0007 Åben invitation til at afgive tilbud på følgende opgave: Evaluering af udmøntningen af puljen til partnerskaber om strategisk energiplanlægning (SEP-puljen)

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL

IT-KONSULENTAFTALE. mellem [LEVERANDØREN] DANMARKS MILJØPORTAL IT-KONSULENTAFTALE mellem [LEVERANDØREN] og DANMARKS MILJØPORTAL INDHOLDSFORTEGNELSE 1 AFTALENS FORMÅL... 4 2 AFTALENS DEFINITIONER... 4 3 OPGAVEN... 4 4 LEVERANDØRENS KONSULENTER... 5 5 UDSKIFTNING AF

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2012 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes af kunden efter indgåelse af rammeaftale

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet Udbudsmateriale 23. august 2010 OK 4/0403-0300-0019 /ST Konsulentbistand til Udbudsrådets analyse af konkurrence om dagtilbudsområdet 1. Beskrivelse af opgaven 1.1 Formål og baggrund Udbudsrådet besluttede

Læs mere