Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af"

Transkript

1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den ældre medicinske patient Indgået mellem Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N og Virksomhedens Navn Adresse Postnummer og By CVR:. Side 1 af 13

2 Indholdsfortegnelse 1 PARTERNE DEFINITIONER OPGAVERNE KUNDENS DELTAGELSE KVALITET OG LEVERINGSSIKKERHED SAMARBEJDSORGANISATION ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER SOCIALE HENSYN ÆNDRINGSHÅNDTERING OVERDRAGELSE RETTIGHEDER VEDERLÆGGELSE BETALINGSBETINGELSER FORSINKET LEVERING MANGLER LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT OPHÆVELSE KUNDENS FORHOLD ANSVARSFORSIKRING ANSVARSFRASKRIVELSER FORCE MAJEURE LEVERANDØRENS HABILITET TAVSHEDSPLIGT OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN FORBEHOLD OPSIGELSE KONKURS FORTOLKNING, FORRANG TVISTER UNDERSKRIFT Side 2 af 13

3 B I L A G S F O R T E G N E L S E Bilag 0: Definationer Bilag 1: Tidsplan Bilag 2: Kundens kravspecifikation Bilag 3: Leverandørens løsningsbeskrivelse Bilag 4: Samarbejdsorganisation Bilag 5: Kundens deltagelse Bilag 6: Priser og betalingsplan (bilag udfyldes efter tilbudsafgivelse på baggrund af det vindende tilbud) Side 3 af 13

4 1 PARTERNE Der er indgået følgende Kontrakt mellem parterne Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dokumentationsstaben Sjællandsgade København N (herefter Kunden) og Virksomhedens Navn Adresse Postnummer og By CVR: (herefter Leverandøren). 2 DEFINITIONER 2.1 Angivelse: Definitioner anført i Bilag 0 finder anvendelse med nedenstående tilføjelser og modifikationer: Opgaverne De Opgaver Leverandøren skal udføre for Kunden på Kontraktens betingelser. 3 OPGAVERNE 3.1 Omfang: Baggrunden for og formålet med de Opgaver, som Leverandøren skal bistå Kunden med, er nøje beskrevet i Bilag 2 og bilag Bilag 2 og bilag 3 beskriver Kundens forretningsmæssige formål i forbindelse med Kontraktens indgåelse, herunder Kundens ønsker til prioriteringer samt Kundens essentielle behov. Opgaveudførelsen skal understøtte det i Bilag 2 og bilag 3 beskrevne Eventuelle krav til lokalitet for Opgavernes udførelse er angivet i Bilag 3 eller bilag Dokumentation: Dokumentation, data og andre skriftlige frembringelser skal udfærdiges som anført i Bilag 3. Side 4 af 13

5 3.3 Tidsmæssige rammer: Opgaverne skal være gennemført senest på det i Bilag 1 angivne tidspunkt. Hvis der er aftalt andre frister for Leverandørens udførelse af Opgaverne, er dette ligeledes angivet i Bilag I forhold til hver af Opgaverne kan i Bilag 1 endvidere være angivet, hvorledes det afgøres, om en frist er overholdt. 3.4 Forsinkelse - vederlagsreduktion: De bodspålagte frist(er) er angivet i Tidsplanen (Bilag 1) Ved Leverandørens overskridelse af en bodspålagt frist, jf. Bilag 1, foretages en reduktion på 25 % af den pris for den eller de Opgave(r) der erbodspålagt(e), der er angivet i Bilag Reduktionen gælder alle Ydelser leveret under Kontrakten fra tidspunktet for overskridelse af fristen, frem til den pågældende milepæl, som er angivet Tidsplanen i Bilag 1, er opfyldt. 3.5 Mindstekrav til Opgavernes udførelse: Opgaverne skal som minimum udføres på følgende vilkår: Leverandøren skal til hver en tid overholde den mellem Kunden og Leverandøren aftalte leveringsdato. Er andet ikke aftalt, gælder datoer specificeret i Kundens skriftlige ordre(r). Opgaverne skal udføres i overensstemmelse med god rådgiverskik. 4 KUNDENS DELTAGELSE 4.1 Kundens deltagelse: Omfanget af Kundens deltagelse ved opfyldelse af Kontrakten er fastlagt i Bilag 5. 5 KVALITET OG LEVERINGSSIKKERHED 5.1 Leverandørens angivelser vedrørende kvalitet og leveringssikkerhed: Leverandøren har afgivet de oplysninger vedrørende kvalitet og leveringssikkerhed, der fremgår af Bilag Pligt til overholdelse: Leverandøren og Kunden skal ved opfyldelse af deres respektive forpligtelser under Kontrakten opfylde de i Bilag 3 oplyste niveauer Kundens respektive Leverandørens manglende opfyldelse af et oplyst niveau er en misligholdelse af den pågældende parts forpligtelser på lige fod med andre forpligtelser, den pågældende part er underlagt under Kontrakten Ingen af parterne kan dog bringe misligholdelsesbeføjelser i anvendelse alene som følge af manglende opfyldelse af det oplyste niveau, såfremt den Side 5 af 13

6 pågældende misligholdelse ikke har konkret betydning for Leverandørens kontraktmæssige udførelse af Opgaverne i henhold til den aftalte Tidsplan. 6 SAMARBEJDSORGANISATION 6.1 Beskrivelse: Der skal etableres en Samarbejdsorganisation, som beskrevet i Bilag 4. Leverandøren er forpligtet til løbende at rapportere til Kunden i det i Bilaget fastsatte omfang Bilag 4 beskriver, dels hvilke medarbejdere Leverandøren skal benytte, dels medarbejdernes roller vedrørende Opgaverne. 6.2 Udskiftning: Leverandøren skal i videst muligt omfang undgå udskiftning af medarbejdere. Såfremt Leverandøren undtagelsesvis er nødsaget til at udskifte en medarbejder, må udskiftningen ikke påføre Kunden omkostninger eller forsinkelser, og den nye medarbejder skal have mindst tilsvarende kvalifikationer og indsigt. Kunden skal således eksempelvis ikke betale for, at den nye medarbejder opnår indsigt i Opgaverne svarende til det niveau, som den udskiftede medarbejder havde. Leverandøren skal efter Kundens anmodning udskifte en medarbejder, såfremt Kundens anmodning er rimeligt begrundet. 6.3 Sikkerhedskrav: Leverandøren og dettes eventuelle Underleverandører er forpligtet til at sikre at personale, som har adgang til Kundens lokaliteter, overholder Kundens til enhver tid gældende sikkerhedskrav. 7 ANVENDELSE AF UNDERLEVERANDØRER 7.1 Leveranceansvar: Leverandørens anvendelse af Underleverandører indebærer ingen begrænsning i Leverandørens ansvar for opfyldelse af kravene i denne Kontrakt, herunder kravene til forsikring m.v. Leverandøren hæfter for Underleverandørens Ydelser efter Kontrakten på ganske samme måde som for sine egne forhold. 7.2 Kontakt: Kunden kan i alle tilfælde rette direkte henvendelse til Leverandøren, selv om Leverandøren helt eller delvist har overladt opfyldelsen af kravene til en eller flere Underleverandører. 8 SOCIALE HENSYN 8.1 Leverandøren forpligter sig til, på kundens forlangende at dokumentere, at virksomheden fører en rummelig personalepolitik, herunder bl.a. at vise villighed til at integrere ledige på arbejdsmarkedet at sikre medarbejderne et udfordrende og sundt arbejdsmiljø at sikre at opgaveløsningen foregår på et miljømæssigt bæredygtigt grundlag at efterleve Københavns Kommunes værdigrundlag, herunder at borgerne skal mødes med respekt, ligeværdighed, dialog og tillid, samt at efterleve intentionerne i Københavns Kommunes etniske ligestillingspolitik. Side 6 af 13

7 9 ÆNDRINGSHÅNDTERING 9.1 Administrative, politiske eller andre beslutninger kan give behov for ændringer. Dette vil i givet fald blive varslet hurtigst muligt. Kunden forbeholder sig derfor i aftaleperioden at kunne foretage hel eller delvis opsigelse, udvidelse af leverancer med et skriftligt varsel på 3 måneder til den 1. i en måned. 9.2 Kontrakten kan derudover alene ændres med skriftlig accept fra bemyndigede for henholdsvis Kunden og Leverandøren. 9.3 Ændringer beskrives i tillæg, der nummereres fortløbende som bilag, til Kontrakten. 10 OVERDRAGELSE 10.1 Procedure: Leverandøren skal planlægge og gennemføre sin Overdragelse i overensstemmelse med Bilag Leverandøren skal i god tid forberede Overdragelsen, så denne kan gennemføres rettidigt. Efter afstemning med Kunden skal Leverandøren således i god tid tage kontakt til de af kundens øvrige leverandører, der skal overtage fra Leverandøren, så aktiviteter og planer kan koordineres og tilrettelægges behørigt. 11 RETTIGHEDER 11.1 Kunden erhverver ejendomsret, ophavsret og enhver anden rettighed til analyser, design, rapporter, specifikationer, dokumenter, metoder, værktøj og lignende, som Leverandøren frembringer specifikt for kunden ved opfyldelse af denne Kontrakt. Leverandøren er berettiget til at anvende de udviklede generelle metoder og værktøjer m.v. i forbindelse med sine Opgaver for øvrige kunder. Leverandøren bevarer egne rettigheder til sine eksisterende værktøjer og metoder, selvom disse benyttes ved Kontraktens opfyldelse. Leverandøren indestår for, at en sådan brug ikke indebærer nogen indskrænkninger i Kundens rettigheder til brug, udnyttelse og overdragelse af det, der udfærdiges ved Kontraktens opfyldelse. 12 VEDERLÆGGELSE 12.1 Dokumentation for fremdrift: Leverandøren skal omhyggeligt og løbende føre en oversigt over Opgavernes fremdrift med detaljeret angivelse af hvad tiden er blevet anvendt til. Kunden har til enhver tid og uden varsel ret til at se oversigten Opgavebaseret vederlag: Leverandørens bistand vederlægges på grundlag af de faktisk leverede og af Kunden godkendte Opgaver. Vederlaget beregnes ud fra Bilag 6 anførte priser, takster og beregningsregler. Det antal timer Leverandøren har benyttet på en Opgave er Kunden uvedkommende Fast pris: Bilag 6 indeholder de af Leverandøren afgivne priser vedrørende Opgaverne. Priserne er udtryk for fast pris Leverandøren skal efter anmodning dokumentere fremdriften overfor Side 7 af 13

8 Kunden Leverandøren skal give Kunden underretning, såfremt det må forudses, at tidsplanen ikke kan forventes overholdt. Underretningen skal indeholde en redegørelse for årsag til den forventede overskridelse og et revideret overslag for den resterende del af arbejdet Løbende betalinger og øvrige vederlag: Løbende betalinger for øvrige vederlag betales med de i Bilag 6 anførte beløb Priser og rabatsatser: Priser og rabatsatser fremgår af Bilag Alle priser i Bilag 6 er i danske kroner I priserne er inkluderet alle ved Kontraktens indgåelse gældende afgifter bortset fra moms. Ved ændring af gældende danske afgifter skal priserne reguleres med den økonomiske nettokonsekvens heraf, så Leverandøren stilles uændret Indeksregulering: Priserne er faste. Leverandøren kan ikke regulere de priser, der i Bilag 6 er anført Rejser og ophold: Eventuelle regler for udgifter forbundet med skriftligt aftalte rejser og ophold ved Kontraktens opfyldelse er angivet i Bilag 6. Vederlag for transporttid kan kun faktureres, hvis dette fremgår af Bilag 6 og kun med den deri anførte takst. 13 BETALINGSBETINGELSER 13.1 Lov om offentlige betalinger: Fakturering skal ske under overholdelse af Lov om offentlige betalinger m.v. (LBK nr. 798 af 28/06/2007) og de regler, der er udstedt eller udstedes med hjemmel i loven, samt Københavns Kommunes til enhver tid gældende bestemmelser herom Faktura skal indeholde reference til kontraktbetegnelse og Kundens kontaktperson, jf. Bilag Bevirker forhold hos Leverandøren, at Kunden ikke er i stand til at betale via elektronisk overførsel, kan Kunden ikke gøres ansvarlig for manglende betaling med efterfølgende morarente og/eller misligholdelsesbeføjelser til følge Betalingsplan: Betalingsplan er angivet i Bilag dage betalingsfrist: Vederlaget forfalder til betaling 30 dage efter modtagelsen af fyldestgørende faktura. I øvrigt gælder København Kommunes standardbetalingsbetingelser. Side 8 af 13

9 14 FORSINKET LEVERING 14.1 Begreb: Der foreligger forsinkelse, såfremt en Opgave ikke leveres til de af parterne aftalte frister, jf. herved frister angivet i Bilag 1 og ovenfor punkt 3.4 om eventuel prismæssig reduktion Forebyggelse og afhjælpning: Ved forsinkelse påhviler det Leverandøren uden ugrundet ophold straks at foretage effektive skridt til at overvinde forsinkelsen eller formindske dens virkning Meddelelse: Straks forsinkelse opstår, eller når forsinkelse måtte kunne påregnes at opstå, skal Leverandøren skriftligt meddele Kunden forsinkelsens årsag og forventet varighed. 15 MANGLER 15.1 Begreb: Der foreligger en mangel, hvis de leverede Ydelser ikke opfylder Kontraktens samt tilhørende Bilags krav, eller ikke i øvrigt svarer til det, som Kunden med føje kan forvente Vederlag: I det omfang Manglerne skyldes, (i) at Leverandøren ikke har fulgt god rådgiverskik ved Opgavernes udførelse, eller (ii) at Leverandøren ikke har opfyldt det i Bilag 3 oplyste niveau for kvalitet og leveringssikkerhed, skal Manglerne afhjælpes uden yderligere vederlag til Leverandøren. I øvrigt gælder Dansk rets almindelige regler vedrørende mangler. 16 LEVERANDØRENS MISLIGHOLDELSE I ØVRIGT 16.1 Afhjælpning: Leverandøren skal straks træffe alle nødvendige foranstaltninger til at afhjælpe Mangler ved Ydelser. Foreligger der en aktuel eller truende misligholdelse, og afhjælpes forholdet ikke senest fem Arbejdsdage efter Kunden har fremsat krav om afhjælpning, skal Leverandøren på anfordring fra Kunden straks tilføre yderligere ressourcer både kvalitativt og kvantitativt, afregning for yderligere ressourcer følger bestemmelserne i pkt Misligholdelse i øvrigt: Hvor andet ikke følger af bestemmelserne i nærværende Kontrakt, gælder dansk rets almindelige regler om Kundens beføjelser ved Leverandørens misligholdelse, herunder reglerne om forholdsmæssigt afslag. 17 OPHÆVELSE 17.1 Dansk rets almindelige regler: Kunden kan helt eller delvist ophæve Kontrakt, såfremt der foreligger væsentlig misligholdelse fra Leverandørens side. Ved ophævelse opgøres Parternes indbyrdes mellemværende i overensstemmelse med Dansk rets almindelige regler herom. Side 9 af 13

10 18 KUNDENS FORHOLD 18.1 Kundens Ydelser: I Bilag 5 er det angivet, i hvilket omfang Kunden skal medvirke til Leverandørens opfyldelse af Kontrakten Udskydelse af tidsfrister: Leverandøren skal straks give skriftlig besked til Kunden, såfremt Kunden ikke medvirker som aftalt. Såfremt Kunden herefter stadig ikke medvirker som aftalt, skal Leverandøren have ret til en saglig begrundet udskydelse af sine tidsfrister Betalingsmisligholdelse: Misligholder Kunden sine betalingsforpligtelser, er Leverandøren berettiget til rente i overensstemmelse med rentelovens regler. Leverandøren er endvidere berettiget til at ophæve nærværende Kontrakt med virkning for fremtidige Ydelser, såfremt Leverandøren overfor Kunden skriftligt har afgivet påkrav om, dels at Kunden på nærmere specificeret måde har misligholdt sine betalingsforpligtelser, dels at manglende betaling inden 30 dage vil medføre, at Kontrakten ophæves, og såfremt Kunden ikke har opfyldt sine betalingsforpligtelser inden fristens udløb. 19 ANSVARSFORSIKRING 19.1 Pligt til opretholdelse: Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar under Kontrakten. Leverandøren skal på Kundens anmodning dokumentere, at dette krav er opfyldt. 20 ANSVARSFRASKRIVELSER 20.1 Fraskrivelse af indirekte tab: Parterne fraskriver sig ansvaret for driftstab, tabt avance eller andet indirekte tab. Tab af data anses for indirekte tab Beløbsmæssig maksimering: Erstatning og eventuel bod under Kontrakten tilsammen er dog under alle omstændigheder begrænset til det største af følgende to beløb; (i) 2½ million eller (ii) 12 gange Kundens gennemsnitlig månedlige vederlag for Ydelser under Kontrakten fra Leverandøren påbegynder levering frem til det relevante krav om betaling af erstatning eller bod rejses Ved betaling af bod: For forhold, der udløser betaling af bod, kan erstatning kun kræves i det omfang Kunden dokumenterer et tab udover bodsbeløbet. 21 FORCE MAJEURE 21.1 Ansvarsfrihed: I tilfælde af force majeure, som er forhold Parterne ikke er herre over, dvs. ikke kan forhindre og ikke kunne forudse, bortfalder Parternes forpligtelser i henhold til Kontrakten, så længe force majeure situationen varer, eller ved Kontraktens ophævelse. Side 10 af 13

11 21.2 Varighed: Force majeure ved forsinkelse kan højest gøres gældende med det antal arbejdsdage, som force majeure situationen varer. Såfremt en tidsfrist for Leverandøren udskydes på grund af force majeure, udskydes de betalinger, der knytter sig hertil, tilsvarende, uden at Leverandøren har krav på renter Meddelelse: Den af Parterne, der ønsker at påberåbe sig force majeure, skal give den anden part skriftlig meddelelse herom uden ugrundet ophold, så snart force majeure er konstateret. Der skal samtidig gives den anden part en orientering om den forventede længde af force majeure situationens varighed Force majeure kan kun påberåbes, såfremt den pågældende part har givet skriftlig meddelelse herom til den anden part senest 10 arbejdsdage efter, at force majeure er indtrådt Underleverandører: Forhold hos en Underleverandør anses kun for force majeure, såfremt der for Underleverandøren foreligger en hindring, der omfattes af punkt 21.1, og som Leverandøren ikke burde have undgået eller overvundet Ophævelse for fremtiden: Hvis force majeure situationen er af en sådan karakter eller har en sådan varighed, at Kontraktens endelige opfyldelse må anses for umulig, er Parterne hver især berettiget til at hæve Kontrakten, uden at kunne gøre krav gældende over for den anden part. 22 LEVERANDØRENS HABILITET 22.1 Sikring af habilitet: Leverandøren garanterer, at leverandøren ikke har påtaget sig eller vil påtage sig nogen Opgave, som medfører, at der kan rejses rimelig tvivl om leverandørens evne til fuldt ud at varetage Kundens interesser Krav vedrørende Leverandørens ansatte og Underleverandører: Leverandøren må i øvrigt ikke anvende medarbejdere, hvor der kan rejses rimelig tvivl om vedkommendes evne til fuldt ud at varetage Kundens interesser. Tilsvarende krav gælder for Leverandørens Underleverandører og disses medarbejdere. 23 TAVSHEDSPLIGT 23.1 Sædvanligt omfang: Parterne skal iagttage tavshed i sædvanligt omfang for forhold, som ikke er alment kendte. Leverandøren skal følge Kundens rimelige instrukser herom Brug som reference: Leverandøren må medtage Kunden på sin referenceliste, men må derudover ikke bruge Kundens navn i markedsføringsøjemed. 24 OVERDRAGELSE AF KONTRAKTEN 24.1 Kundens overdragelse: Kunden har ret til at overdrage sine rettigheder og Side 11 af 13

12 forpligtelser efter Kontrakten til en anden Offentlig Institution, når de Opgaver, som Kunden hidtil har varetaget, overgår til en anden Offentlig Institution Leverandørens overdragelse: Leverandøren kan ikke uden Kundens skriftlige samtykke overdrage sine rettigheder og forpligtelser ifølge Kontrakten til tredjemand. Kunden kan ikke nægte sådant samtykke uden saglig grund. 25 FORBEHOLD 25.1 Kunden kan hæve kontrakten, såfremt det fastslås ved for eksempel dom eller på baggrund af afgørelse eller udtalelse fra anden offentlig myndighed (uanset om denne måtte være appelleret), at kontrakten helt eller delvist er indgået i strid med gældende ret Kunden er ikke forpligtet til at udrede erstatning for hverken negativ kontraktinteresse eller positiv opfyldelsesinteresse, såfremt Kunden hæver Kontrakten på denne baggrund. Kunden er dog forpligtet til at betale for dokumenterede udførte fakturerede eller leverede ydelser, der er leveret til Kunden i henhold til Kontrakten fra Kontraktens ikrafttræden indtil tidspunktet for Kontraktens ophævelse. 26 OPSIGELSE 26.1 Uopsigelig for Leverandøren: Kontrakten er uopsigelig fra Leverandørens side Dages varsel: Kunden er berettiget til skriftligt at opsige Kontrakten med mindst 7 Dages varsel Ved opsigelse modtager Leverandøren vederlag beregnet efter medgået tidsforbrug frem til det tidspunkt, hvor opsigelsen får virkning, samt de dokumenterede omkostninger Leverandøren måtte have ved at indstille Projektet. 27 KONKURS I det omfang konkurslovens regler ikke er til hinder for det, kan Kunden hæve kontrakten, der er indgået med Leverandøren, eller kræve fornøden sikkerhedsstillelse, såfremt Leverandøren går konkurs, standser sine betalinger, åbner forhandling om akkord, eller hvis Leverandørens formueforhold viser sig at være sådanne, at Leverandøren må antages ikke at kunne opfylde kontrakten. Det samme gælder, såfremt Leverandøren ophører med den virksomhed, som kontrakten vedrører, eller der indtræffer andre omstændigheder, der bringer kontraktens rette opfyldelse i fare. Såfremt boet har ret til at indtræde i kontrakten i medfør af konkurslovens regler, skal boet efter forespørgsel indenfor en frist på 10 arbejdsdage give skriftlig meddelelse om, hvorvidt det vil indtræde. Side 12 af 13

13 28 FORTOLKNING, FORRANG 28.1 Forrang: Bestemmelser i Kontrakten har forrang frem for bestemmelser i Bilag. 29 TVISTER 29.1 Lovvalg: Kontrakten er undergivet dansk ret Forhandling: Ved uoverensstemmelser i forbindelse med Kontrakten, skal parterne med en positiv samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten. Om nødvendigt skal forhandlingerne søges løftet op på højt plan i parternes organisationer Værneting: Er konflikten ikke løst ved forhandling inden 4 uger efter, at der blev fremsat ønske om forhandling, er hver af parterne berettiget til at indbringe konflikten for de almindelige domstole. Værneting er byretten i den retskreds, hvor Kunden har hjemsted. 30 UNDERSKRIFT Denne aftale underskrives af begge parter i to originale eksemplarer, der hver opbevarer et eksemplar. Dato Dato Jens Egsgaard Sundhedsstaben Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Tegningsberettiget person Virksomhedens Navn Adresse Postnummer og By Side 13 af 13

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system

Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse. et IT-system arbejdsdokumentet skal tilpasses de konkrete forhold af en advokat Kontrakt om anskaffelse og vedligeholdelse af et IT-system indgået mellem ** og Kunden ** ** 200* 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Punkt Side Bilagsfortegnelse

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet)

K O N T R A K T. mellem. Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV. (i det følgende kaldet Miljøministeriet) K O N T R A K T mellem Miljøministeriet v/natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV (i det følgende kaldet Miljøministeriet) og CVR-nr.... (i det følgende kaldet leverandøren) om levering

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K

Kontrakt. mellem. (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) Ligestillingsafdelingen. Stormgade 2-6. 1470 København K (EU referencenummer 2011-031741) Kontrakt mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ligestillingsafdelingen Stormgade 2-6 1470 København K (i det følgende benævnt Kunden) om Kortlægning

Læs mere

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem

KONTRAKT. Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem DIGITALISERING AF BYGNINGSFREDNINGSARKIVET KONTRAKT 27. SEPTEMBER 2012 Kontrakten om digitalisering af Bygningsfredningsarkivet er indgået mellem og Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2, 2. sal 1553

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale

Kontraktbilag 4 Leveringsaftale Kontraktbilag 4 Leveringsaftale om levering af revisionsydelser i henhold til rammeaftale indgået på baggrund af EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 mellem [Navn] [Adresse] [Postnr. og by] (herefter Projektpartneren

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem. Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Konsulentkontrakt [FAST PRIS] mellem Kunden Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Konsulenten) om

Læs mere

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev

om udskiftning af kobberforhudning på Nationalmuseets Fyrskib Gedser Rev Udkast til Kontrakt Side 1 af 12 Mellem Nationalmuseet, bevaringsafdelingen I.C Modewegsvej 2800 Kgs. Lyngby som ordregiver og VÆRFT som værft er dags dato indgået følgende KONTRAKT om om udskiftning af

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER

RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen RAMMEAFTALE OM KØB AF EL-BILER OG PLUG-IN HYBRIDBILER DATO XX/XX 20XX Sags nr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-7 Parterne Nærværende rammeaftale

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx

Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Bilag 9 Kontrakt nr. xx/xxxx#xxxx-xx Levering af Lovinformationssystem med tilhørende CMS til egne regler, vedligeholdelse og driftsafvikling Mellem Frederikshavn Kommune og xx Frederikshavn Kommune Xx

Læs mere

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem

Kontraktudkast. Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune. mellem Bilag 1 Udkast til kontrakt Kontraktudkast Levering og vedligeholdelse af et it-system Informationssystem til Fredericia Kommune mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Fredericia (herefter benævnt

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om dokumentation af forgasning af husdyrsgødning på PURSUC-anlæg Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.80 Vejsalt Bilag V Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.80 Rammeaftale 50.80 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden og Leverandøren

Læs mere

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage

Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren. 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale ml. Kunden og Leverandøren 50.22 Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage Rammeaftale vedrørende Engangsservice, borddækningsartikler og fødevareemballage mellem [Se Kundeforsiderne]

Læs mere