Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i 2015."

Transkript

1 Annoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med screening af byggeaffald under nedbrydningsopgaver i Vesthimmerlands Kommune, under Landsbypuljen for 2014

2 Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udmeldt en ny statslig pulje til landsbyfornyelse til de kommuner, som afspejler en markant belastning af dårlige huse beliggende i byer med færre end indbyggere og det åbne land. Puljen for 2014 udgør 200 mio. kr. og skal anvendes til, at fortsætte indsatsen for byudvikling i landdistrikterne. Lignende pulje er afsat for år Midlerne i puljen anvendes efter reglerne i byfornyelsesloven. Midlerne kan anvendes til istandsættelse af nedslidte boliger, nedrivning af nedslidte boliger, nedrivning af private erhvervsbygninger, hvor erhvervet er nedlagt, fjernelse af skrot og affald på boligejendomme og opkøb af nedslidte ejendomme med henblik på istandsættelse eller nedrivning. Fælles er at bygningerne skal være beliggende i byer med færre end indbyggere. Vesthimmerlands Kommune har modtaget en bevilling i 2014 på kr. der skal udgøre 60 % med en egenfinansiering på kr. så det endelige beløb er kr. til disposition. Nærværende udbud omhandler alene anvendelse af denne pulje, og ved evt. forlængelse for den pulje, som måtte blive tildelt kommunen i Der skal være indgået bindende aftaler vedrørende anvendelse af bevillingen inden udgangen af 2014 i modsat bortfalder det ikke forbrugte beløb. Beløbet skal være brugt inden udgangen af marts Beskrivelse af opgaven I forbindelse med en forestående nedrivning kan der blive blotlagt eller fremkomme materialetyper, som ikke tidligere er registreret. I tilfælde hvor der fremkommer materiale, hvor der konstateres PCB, bly eller asbest håndteres disse efter gældende regler for arbejde med farlige stoffer, herunder brug af personlige værnemidler. Rådgiveren får til opgave at udarbejde screeningsrapporter på hver enkelt nedrivningsejendom. Rapporten skal indeholde screening af alle bygningsmaterialer med mængdeangivelser, der potentielt kan indeholde PCB, bly eller asbest. Desuden skal rådgiveren udarbejde planer for sikkerhed og sundhed i forbindelse med arbejdet med de sundhedsfarlige materialer. Til brug for budgivningen har kommunen lagt til grund at et standardhus er et fritliggende hus uden kælder i ét plan med et areal på m 2 med et udhus eller et fritliggende enfamilieshus med kælder i 1½ plan, dvs. udnyttet tagetage og bebygget areal på m 2 evt. med et udhus. Opgaven er yderligere beskrevet i det medfølgende udkast til kontrakt, der er en del af udbudsmaterialet, benævnt bilag 1.

3 Kørselsudlæg vil blive honoreret efter gældende, for statens laveste kørselstakster. Yderligere udlæg vil ikke blive honoreret. USB-stik med fotomateriale udleveres af forvaltningen. Aftaleperiode Aftale skal være gældende fra den 1. marts 2014 og til den 31 marts 2015, dog med mulighed for forlængelse indtil den 31. marts Spørgsmål eller bemærkninger til annonceringsmaterialet Hvis tilbudsgiver har spørgsmål til udbudsmaterialet kan dette skriftligt rettes til Charlotte Jakobsen på med emnet: Spørgsmål Rådgiverydelse Spørgsmål eller bemærkninger til udbudsmaterialet skal fremsendes til ovenstående senest den 14. februar 2013 kl Spørgsmål modtaget inden ovenstående tidsfrist vil blive besvaret snarest mulig herefter. Spørgsmål og besvarelser vil i anonymiseret form blive offentliggjort på kommunens hjemmeside. Tilbudsfrist Tilbuddet skal fremsendes til Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 Postboks Aars Att.: Charlotte Jakobsen Tilbuddet skal være Vesthimmerlands Kommune i hænde senest den 21. februar 2014 kl Tilbuddet skal være mærket Må ikke åbnes Screeningsrapporter forsendelsen skal være lukket. Tilbud, der ikke er rettidigt fremme, indgår ikke i tilbudsevalueringen.

4 Tilbudsgiver bærer selv ansvaret for at tilbuddet når rettidigt frem. Indkomne tilbud åbnes ved fristens udløb. Der er ikke adgang for tilbudsgivere. Efter åbning og evalueringen underrettes tilbudsgiver pr. om buddet er accepteret eller afvist. Vedståelsesfrist Tilbudsgiver skal vedstå sit tilbud indtil 90 dage fra tilbudsfristen. Aftalegrundlag Aftalen vil blive indgået på baggrund af vedlagte kontrakt Ejendomsret Tilbudsmaterialet med tilhørende bilag betragtes som ordregivers ejendom. Der ydes ikke godtgørelse for afgivelse af tilbud eller for udarbejdelse af tilbudsmateriale. Udvælgelseskriterier Forud for evalueringen af de indkomne tilbud vil der ske en vurdering af virksomhedens egnethed i relation til det udbudte område. Økonomisk formåen skal bevisliggøres ved hjælp af følgende: Udfyldt og underskrevet erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiver har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige jfr. Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997, bilag 2 Teknisk og faglig formåen skal bevisliggøres ved hjælp af følgende: Bevis for ansvarsforsikring på kr pr. forsikrings år skal tegnes Virksomhedsbeskrivelse, dokumentation for teknisk og faglig formåen ved angivelse af relevant teknisk uddannelse, samt erfaring indenfor det relevante område med nedrivning etc. Redegørelse på de involverede medarbejder der skal arbejde med udbudsopgaven. Såfremt den krævede dokumentation ikke medsendes, kan tilbuddet ikke tages i betragtning. Tildelingskriterier Aftalen vil blive tildelt til den tilbudsgiver, der for ordregiver afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, idet følgende delkriterier vægtes og lægges til grund for tilbudsvurderingen Pris for rådgiverydelsen vægtes samlet med 60 %, fordelt således med en pris på følgende puljestørrelser o En pulje med 6 standardhuse vægtes med 40 % o En pulje med 3 standardhuse vægtes med 10 % o 1 standardhus vægtes med 10 % Kvalitet vægtes med 40 % o Faglig ajourføring indenfor området

5 o Erfaring med området Kommunen er berettiget til at forkaste alle tilbud. Bilag 1

6 Aftale om udførelse af screeningsrapporter under Vesthimmerlands Kommunes nedrivningsprojekter i forbindelse med den særlige byfornyelsesindsats i landområderne. PARTERNE: Undertegnede Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade Aars og medundertegnede Xxxxxx Xxxxxx Xxxx xxxxx har indgået følgende aftale: 1. Overordnet beskrivelse af opgaven Rådgivningsfirmaet bistår Vesthimmerlands Kommune med kommunens indsats i forhold til usunde, forfaldne og tomme ejendomme i Nedrivningen finansieres af Landsbyspuljen for Rådgiveren udfører Vesthimmerlands Kommune vil gennem hele processen være en aktiv partner. Arbejdet omfatter hovedsageligt følgende opgaver: Udarbejdelse af screeningsrapporter for hver enkelt ejendom Udarbejdelse af sikkerheds- og sundhedsplaner i arbejdet med materialerne Dialog med teknisk rådgiver 2. Prisfastsættelse

7 Der er aftalt følgende faste priser for arbejdet baseret på en standardejendom, der defineres som et fritliggende hus uden kælder i 1½ plan, dvs. udnyttet tagetage og bebygget areal på m 2 evt. med et udhus på m 2. Udbud og tilsyn jfr. ovenstående af 1 ejendom kr. 00,00 excl. moms 3 ejendomme samlet udbud og tilsyn kr. 00,00-6 ejendomme samlet udbud og tilsyn kr. 00,00 - Der forventes at være ca af denne type ejendomme til nedrivning. Ved særlige ejendomme f.eks. en fabriksbygning, en landbrugsejendom, en sammenbygget ejendom eller en forurenet grund aftales prisen særskilt. Kørselsudlæg vil blive honoreret efter gældende, for statens laveste kørselstakster. Yderligere udlæg vil ikke blive honoreret. USB-stik med fotomateriale udleveres af forvaltningen. 3. Ansvar Rådgiveren erklærer ikke at have gæld til det offentlige, samt en gældende ansvarsforsikring på minimum 10 millioner kr. årligt, hvis ikke rådgiver har dette, kan der tegnes separat projektforsikring med forsikringssum på 10 millioner kr. Rådgiveren varetager at gældende love, regler og vejledninger er opfyldt i forbindelse med udarbejdelse af screeningsrapporten og håndtering af det miljøfarlige affald. ABR 89 er gældende for aftaleforholdet med de ændringer som måtte følge af bestemmelser af denne aftale. 4. Ophævelse og opsigelse Såfremt en part væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til denne aftale, er den anden part berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen. Aftalen kan kun opsiges, hvis parterne er enige herom. Den Den

8 For rådgiverfirma For Vesthimmerlands Kommune Bilag 2

9 Virksomhedens navn: Adresse: CVR nr.: 1. Gæld til det offentlige: I henhold til Lov nr af 21. december 1994 som ændret ved Lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 skal offentlige ordregivere ved køb af varer og tjenesteydelser kræve, at enhver tilbudsgiver afgiver en erklæring om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige i form af skatter, afgifter og bidrag til sociale sikringsordninger. Uanset gældens størrelse kan ordregiver udelukke en tilbudsgiver fra at deltage i en udbudsprocedure. Ordregiver er forpligtet til at afvise et tilbud, såfremt tilbudsgivere har ubetalt, forfalden gæld som overstiger kr. Med nedenstående underskrift erklærer tilbudsgiver at denne ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige som overstiger kr. 2. Øvrige udelukkelsesforhold Jf. Direktiv 2004/18/EF artikel 45 stk. 1 og 2 Fra deltagelse i en udbudsprocedure skal udelukkes enhver leverandør, mod hvem der er afsagt en endelig dom, som den ordregivende myndighed har kendskab til, af en eller flere af følgende grunde: a) deltagelse i en kriminel organisation b) bestikkelse c) svig som omhandlet i konventionen om beskyttelse af De Europæiske Fællesskabers finansielle interesser. d) hvidvaskning af penge Fra deltagelse i en udbudsprocedure kan udelukkes enhver leverandør: a) hvis bo er under konkurs, likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs, som har indstillet sin erhvervsvirksomhed eller befinder sig i en lignende situation i henhold til en tilsvarende procedure, der er fastsat i national lovgivning.

10 b) hvis bo er begæret taget under konkursbehandling eller behandling med henblik på likvidation, skifte eller tvangsakkord uden for konkurs eller enhver tilsvarende behandling, der er fastsat i national lovgivning. c) som ved en retskraftig dom er dømt for et strafbart forhold, der rejser tvivl om den pågældendes faglige hæderlighed. d) som i forbindelse med udøvelse af sit erhverv har begået en alvorlig fejl, som de ordregivende myndigheder bevisligt har konstateret. e) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af ydelser til sociale sikringsordninger i henhold til lovgivningen i det land, hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. f) som ikke har opfyldt sine forpligtelser med hensyn til betaling af skatter og afgifter i henhold til lovgivningen i det land hvor den pågældende er etableret, eller i den ordregivende myndigheds land. g) som svigagtigt har fremsat urigtige erklæringer i forbindelse med meddelelse af oplysninger, som kan kræves i dette kapitel. Vi erklærer på tro og love, at virksomheden ikke har forfalden, ubetalt gæld til det offentlige som overstiger kr. samt at virksomheden ikke er omfattet af ovennævnte udelukkelseskriterier. Dato: Underskrift og stempel:

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne.

Annoncering. efter. Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. nnoncering efter Rådgiverydelse i forbindelse med Vesthimmerlands Kommunes byfornyelsesindsats i landområderne. Indledning Med det formål at styrke bosætningen i landdistrikterne har Ministeriet for By,

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316.

Udbudsbetingelser. Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge. November 2014. Sagsnr. 056958-0007 Dok.nr. 12616316. November 2014 Sagsnr. 056958-0007 Udbudsbetingelser Udbud af finansiel leasing i forbindelse med finansiering af færge København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Værkmestergade 2 8000

Læs mere

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune

Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Annoncering af kvalitetskontrol af rengøring til Skive Kommune Skive Kommune Februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af annonceringen... 4 1.2 Ansvarlig... 4 1.3 Annonceringens

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Ikast-Brande Kommune Februar 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune

Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Udbud af pengeinstitutaftale for Lemvig Kommune Juli 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning 4 Ordregivende myndighed 4 Offentligt udbud med annonceringspligt 4 Udbudsmateriale 4 1 Udbudsbetingelser 5

Læs mere

ANNONCERINGSBETINGELSER

ANNONCERINGSBETINGELSER ANNONCERINGSBETINGELSER Annoncering på Indkøb af parkeringsautomater til Fredericia Kommune August 2011 Tovholder for annonceringen: Fredericia Kommune Att.: Thilde Bach Hansen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Nationalparkskib Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Nationalparkskib EU-udbudsnummer: 2014/S 117-206444 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune

UDBUD. Varer Offentligt udbud. På digitale bypyloner til Skive Kommune UDBUD Varer Offentligt udbud På digitale bypyloner til Maj 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Udbudsansvarlig... 3 1.3 Udbuddets

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013

EU-UDBUD 2013/S 204-352865. Varer Offentligt udbud. På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 EU-UDBUD 2013/S 204-352865 Varer Offentligt udbud På levering af en købekortsordning på fødevare til Esbjerg Kommune, Oktober 2013 Telefon Telefax 76 16 16 17 f-f@esbjergkommune.dk www.esbjergkommune.dk

Læs mere

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge

UDBUD. af danskuddannelse til voksne udlændinge UDBUD af danskuddannelse til voksne udlændinge Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 1.1 Generelt om udbuddet...4 1.2 Ordregivende myndighed...4 1.3 Udbyders fremtidige aftale...4 1.4 Opgavens omfang...4

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 J.nr. 042227-0018 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION April 2011 Begrænset udbud af Implementering og drift af et it-system for Ringsted Forsyning A/S Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100

Læs mere

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082

Mercantec. Prækvalifikationsmateriale. Begrænset udbud. Bygherrerådgivning. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Mercantec Prækvalifikationsmateriale Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 157-283082 Begrænset udbud Bygherrerådgivning August 2014 1. Indledning 1.1 Ordregiver Mercantec H.C. Andersens Vej 9 8800 Viborg Att.:

Læs mere

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune

EU-UDBUD. på madservice. ældreafdelingen, Silkeborg Kommune EU-UDBUD på madservice ældreafdelingen, Silkeborg Kommune 1. INDLEDNING 3 1.1 Opgavens omfang 3 2. UDBUDSBETINGELSER 4 2.1 Forventet tidsplan 4 2.2 Spørgsmål til udbudsmaterialet 4 2.3 Åbning af de indkomne

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698

EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 EU-UDBUD DAGLIGE BANKFORRETNINGER OFFENTLIGT EU-UDBUD OFFENTLIGT EU-UDBUD AF FINANSIELLE TJENESTEYDELSER EU-UDBUD NR: 2010/S 231-353698 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL JANUAR 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune

Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune Udbud af AV-udstyr og konferencesystem til nyt rådhus i Egedal Kommune August 2014 Indholdsfortegnelse 1. Generelle udbudsbetingelser... 3 2. Kravspecifikation...... 7 3. Kontrakten Bilag 1: Erklæringsformular

Læs mere

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge

EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL. Marts 2009. Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge EU- UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE SKOLEKØRSEL Marts 2009 Fællesindkøb Fyn Graabjergvej 3A 5856 Ryslinge Indkøbskonsulent: Bjarne S. Petersen Tlf.: 72 53 11 82/ Mobil: 72 53 11 92 E-mail: bp@faaborgmidtfyn.dk

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale

Udbud af kapitalforvaltning. Landsbyggefonden og Byggeskadefonden. Marts 2015 Udbudsmateriale Udbud af kapitalforvaltning for Landsbyggefonden og Byggeskadefonden Marts 2015 Udbudsmateriale Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Udbudsbetingelser 5 2.1. Udbudsform 5 2.2. Ordregiver 5 2.3. Oplysninger

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen

UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen UDBUDSBETINGELSER Udbud på Biler til Plejen i Fredericia Kommune Marts 2011 Fredericia Kommune Att.: Jacob Prange Gothersgade 20, lokale 617 DK-7000 Fredericia Danmark jacob.prange@fredericia.dk 1. Indledning

Læs mere

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale

40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Varer Offentligt udbud På levering af 40 nye biler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4

Læs mere

25. oktober 2013. Tidsplan

25. oktober 2013. Tidsplan Prækvalifikationsbetingelser 25. oktober 2013 PRÆKVALIFIKATION TIL LEVERING OG IMPLEMENTERING AF DIGITAL KOMME GÅ REGISTRERING TIL SILKEBORG KOMMUNE SAMT EFTERFØLGENDE VEDLIGEHOLDELSE OG SUPPORT OG DRIFTSAFVIKLING

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence. Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af projektkonkurrence om Udstilling / oplevelsesrum for Fugleoplevelsescenter Det Grå Fyr EU-udbudsnummer: 2015/S 059-104363 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende

Læs mere

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune

Offentligt udbud Vareindkøb. På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Offentligt udbud Vareindkøb På levering af Parykker og touper til Sydjysk Kommuneindkøb samt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere