«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» «AFDMAIL» CVR: Referat.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "«FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» E-mail: «AFDMAIL» CVR: 26-69-63-48. Referat. www.brk.dk"

Transkript

1 «FORVNAVN» «AFDADR1» «AFDADR2» «AFDADR4» Tlf.: «AFDTLF» Fax: «AFDFAX» «AFDMAIL» Referat Referat fra brugerrådsmødet den 2. december 2014 om Nørrekås Lystbådehavn Deltagere: Rønne Sejlklub v/ Anders Funch Nielsen Rønne Roklub v/ Michael Andersen Vendekredsen v/ Børge Olsen Rønne Handelsstandsforening v/ Betina Lund Strandjægerne v/ Robert Pedersen + Michael Jørgensen Havnefoged Mogens Stender Alstrup Suppleant for Havørreden Poul-Erik Olsen Fritidsfiskerne v/jørn Olsen CVR: Afbud/ ikke fremmødt BSF v/ Holger Jespersen Faglig koordinator Jakob Jensen Leder for veje og havne Hardy Pedersen Fluefiskerne v/ Martin Nielsen Calypso v/ Preben Kofod Havørreden v/ Erik Thorsen Radioamatørerne v/ Erik Valsgaard J.nr.:«JNR»

2 Side 2/3 1. Godkendelse af dagsorden Ref: Da dagsorden ikke var udsendt rettidigt, indledte Mogens mødet med at spørge om dette forhold gav anledning til bemærkninger/protester mod afholdelse af mødet. Havnegruppen fik en løftet pegefinger af brugerrådsrepræsentanterne for ikke at have udsendt dagsordenen rettidigt, og det blev endvidere fremhævet, at indeværende møde allerede var flyttet fra 11. november 2014 til 2. december 2014 for at kunne levere en gennemarbejdet dagsorden. Brugerrådet besluttede at gennemføre mødet. Dagsordenspunkterne 6 & 7 var gentaget som 9 & 10 Mogens forslog derfor at lade pkt. 9 & 10 udgå. Dette blev vedtaget. Michael havde fremsendt forslag indeholdende ønske om drøftelse af vandkvaliteten indenfor den yderste vestlige forkastning. Pkt. blev medtaget under pkt Ajourføring af adresseliste Adresselisten blev ajourført. 3. Næste mødedato Forslag: Tirsdag d. 14. april 2015 kl Tirsdag d. 20. oktober 2015 kl Ref: Begge datoer og tidspunkter blev godkendt af brugerrådet: Børge spurgte om brugerrådet kunne forvente at der ville blive afholdt to brugerrådsmøder i 2015, da der kun var blevet afholdt et brugermøde i Poul Erik supplerede med bemærkningen, at det er Teknik & Miljø som har bedt om to årlige møder og derfor var forundret over, at det planlagte brugerrådsmøde foråret 2014 var blevet aflyst. Mogens forventer, at der afholdes to brugerrådsmøder i Robert havde indsendt et spørgsmål til Teknik & Miljø i forbindelse med det ikke afholdte møde. Robert mener ikke at have modtaget svar på sin henvendelse. Mogens undersøger sagen.

3 Side 3/3 4. Statistik for sæsonen 2014 Tallene for 2013 og 2014 kan ikke umiddelbart ikke sammenlignes, idet tallene for 2013 ikke var inkluderet de bornholmske både der har gæstet bornholmske havne ved køb af frihavnskort. Fremadrettet vil statistiktallene vil kunne anvendes til sammenligning med forrige år og til budgetstyring. Ref: Adspurgt oplyste Mogens, i forhold til sæsonen 2013 har der i sæsonen 2014 været en tilbagegang på Nørrekås Lystbådehavn på godt 6 %, mens der på de kommunale havne under et har været en tilbagegang knapt 11 %. 5. Budget 2015 Kommunalbestyrelsen har besluttet at egen indtjeningen på havnene skal øges ved en forhøjelse af taksterne. Det godkendte budget indeholder en forhøjelse af taksterne for hjemmehørende både på ca. 25 % og Gæstetaksterne på ca. 35 %. Disse takststigninger vurderes at skabe balance mellem indtægtsniveauet og udgiftsniveauet baseret på niveauet i 2014, hvor indtægtsniveauet er reduceret ved Bornholms Express ophør, reduktioner i fiskeriet, og for mange uudlejede havnebygninger og arealer. Udgiftsniveauet i 2014 afspejler et år med meget hård prioritering. Balance i driftsbudgettet kunne også være opnået ved en reduktion af udgifterne på havnene. Derfor har det også været på brugerrådets dagsorden, om der var opgaver brugerne kunne være behjælpelige med. Ref: Poul Erik mener ikke det burde være lystbådeejernes problem, at der er en indtægtsnedgang i fm. nedlæggelsen af sejladsen med Bornholms Express. Mogens svarede at de kommunale havnes driftes samlet og at dette også omfatter evt. udligning af økonomien mellem de enkelte havne. Anders oplyste at, på nuværende tidspunkt har to medlemmer af Rønne Sejlklub sat deres både til salg, som følge af de kommende takststigninger. Flere brugerrådsrepræsentanter mener ikke at serviceniveauet i de bornholmske kommunale havne står mål med pris og service i andre nærliggende havne i Sverige, Tyskland og Polen. Børge mener ikke at Polen kan bruges som sammenlignings grundlag, da både priser og lønninger ligger noget under det danske løn- og prisniveau. Havneafgiften i Flensborg er ifølge Anders sat ned, til gengæld betaler gæsterne for andre ydelser som strøm, vand, bad og internet via betalingsstandere. Mogens oplyste, at denne mulighed har været drøftet i Teknik & Miljø, som vurderer, at etableringen af disse standere vil være meget omkostningstung. Endvidere er det Teknik & Miljøs oplevelse, at gæsterne finder det nuværen-

4 Side 4/3 de prisniveau rimmeligt, da nævnte ydelser indgår i prisen. Anders har talt med flere gæstesejlere, som finder prisniveauet højt og deler derfor ikke Teknik & Miljøs opfattelse af gæstetaksterne. Anders mener, at klubbernes motivation til at bistå havnen med løsning af opgaver nok er væk, som følge af den store prisstigning. 6. Takstregulativet, takstforhøjelser og bådpladser. (Indsendt af Strandjægerafdelingen af Nørrekås) Der ønskes en drøftelse af ovenstående punkt. De dystre udsigter for 2015, hvor der er en ubalance på ca. 1 million, og et krav om at der skal skabes balance, kunne alternativt være løst ved at reducere antallet af havnefogeder med 2-3 personer, men Jakob er af den opfattelse at vi ikke kan spares os til god service og en god oplevelse, og Jakob har ikke hørt fra nogen gæstesejlere at det er dyrt (når de har fået at vide at når overnatningen er betalt så er det all inklusive, det vil sige at der er betalt for bad og toilet, strøm vand og internet.) Ref: Punktet var stort set sammenfaldende med pkt. 5 og de to punkter blev derfor behandlet som et punkt. 7. Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver Ref: Mogens forklarede, at flere opgaver ikke var blevet udført, selvom der var afsat midler til dette, eks. maling af redskabsskurene og etablering af strømstander på den østlige flydebro. Dette for at skaffe økonomi til reparation af den vestlige bro i det vestlige inderbassin, hvor Mogens vurderer, at broen er i meget dårlig stand og derfor prioriterer broen højere. Brugerrådet bakkede op om denne beslutning. Anders ønskede udskiftning af pæle flere steder på havnen. Mogens oplyste, at Teknik & Miljø er vidende om dette behov og at der enten skal findes en ny løsning til nedramning af pæle, da Rønne Havns rammeslag ikke længere kan anvendes eller også skal pæle-fortøjningerne erstattes an andre fortøjningsløsninger, som eks. bøjer. Anders ønsker bøjer eller Y-bomme, men ikke ringe med fleksible agterfortøjninger.

5 Side 5/3 Børge spurgte hvorfor plankeværket til tremmegården ikke var blevet repareret eller fjernet. Mogens oplyste, at midlerne til dette arbejde var overført til reparation af ovennævnte bro, samt udarbejdelsen af tre forslag til ombygningen af arealerne mellem Snellemarkcentret, det tidligere havnekontor på Rønne Havn og ved Nørrekås helt ud til havet ikke er afsluttet og det derfor er uvist hvad der skal ske med tremmegården. Betina spurgte til forløbet af nævnte proces - projektet opstartes i februar 2015 med offentligt møde. Brugerrådet ønsker de bortprioriterede opgaver gennemført, samt en gennemgang og reparation af havnens broer og moler. Robert vil gerne have ført til referat, at han ikke er tilfreds med Havnegruppens administration i Tejn. 8. Udlevering af bådmærker Udlevering af bådmærker i 2014 har været meget ressourcekrævende, og der er fortsat et uacceptabelt antal både, stativer og kasser uden bådmærker. Havnegruppen vil gerne have en drøftelse i brugerrådet af hvordan klubberne kan inddrages i at flere bådejere får afhentet og påsat bådmærke. Foreninger med både på havnen skal forsat aflevere en liste med de foreningsejede både. Redskabskasser vil i fremtiden også blive fjernet fra havnen hvis de ikke har mærke. På sidste møde spurgte Ole Sig om bådpladsmærker evt. kunne undværes for både og kajakker mm. Som opbevares i foreningernes bygninger. Teknik og miljø ønsker at dette indgår i drøftelserne. Ref: Anders tilbød, at bådejerne i 2015 kunne afhente deres bådplads-/stativog redskabskassemærker hos Øens Marinecenter. Tilbuddet forudsætter en liste/regneark, evt. via dropboks, fra Teknik & Miljø indeholdende de nødvendige oplysninger, for at kunne udlevere de pågældende mærker. Brugerrådet bakkede op om forslaget og Mogens undersøger mulighederne, for at gennemføre forslaget i praksis. Vedr. Ole Sigs spørgsmål fra sidste brugerrådsmøde, mener brugerrådet ikke, at der er behov for bådpladsmærker på kajakker som ligger inden døre.

6 Side 6/3 9. Takstregulativet, takstforhøjelser og bådpladser ( Indsendt af Strandjægerforeningen af Nørrekås ) Ref: Udgår se pkt Forslag til vedligeholdelse og anlæg 2015 Brugerrådsrepræsentanternes forslag til vedligeholdelses- og anlægsopgaver. Ref: Udgår se pkt Havnens bemanding sommer og vinter. I 2014 har havnens bemanding været Mogens suppleret af afløseren i juni, juli og august, Mogens deler så sin tid mellem Hasle og Nørrekås, og har kontor på disse 2 havne. 12. Etablering af handicap P-plads ved Nørrekås Lystbådehavn. (Indsendt af bruger på Nørrekås) Remisevej er off. Vej, og det er aftalt, at vejmyndigheden ansøger Bornholms Politi om tilladelse til at etablere en handicap P-plads ved Nørrekås. P- pladsen ønskes etableret på P-arealet nord for det gamle rensningsanlæg på Remisevej. Ref: Brugerrådet bakkede op om etableringen af en handicap P-plads. 13. Drøftelse af brugen af metalfortøjningsringe. Teknik & Miljø har i flere tilfælde konstateret, at bådeejere anvender metalringe på havnens pullerter fremfor tov. Da metalringene slider meget på pullerterne mener Teknik & Miljø det skal stoppe, men hører gerne argumenter for brugen af metalringe. Ref: Brugerrådet støtter Teknik & Miljø og mener at metalringene skal væk. 14. Brugernes dokumentation af gyldig ansvarsforsikring for deres lystfartøj. Brugerrådene støttede i efteråret 2013 op om Teknik & Miljø s ønske om tvungen ansvarsforsikring for alle hjemmehørende både. Bland andet set i lyset af at alle gæstebåde ikke har krav om ansvarsforsikring,

7 Side 7/3 vurder havnen at det er tilstrækkeligt at vi har tillid til at alle hjemmehørende både har ansvarsforsikring. Ref: Anders mener at det bør være et krav, at bådejerne (fastliggerne) har ansvarsforsikring. Brugerrådet tilslutter sig Anders synspunkt. Anders vil gerne kontrollere bådejernes ansvarsforsikringer i forbindelse med udlevering af bådpladsmærker jf. pkt Opfølgning på udsendelse af foreløbig dagsorden. Brugerrådet fremsatte på sidste brugerrådsmøde ønske om, at der udsendes en foreløbig dagsorden sammen med mødeindkaldelsen, Dette ønske er imødekommet i forbindelse med indkaldelsen til dette møde. Teknik & Miljø ønsker brugernes holdning til om de synes det er en god model. Ref: Brugerrådet ser gerne at ordningen fortsætter. 16. Vedligeholdelse af havnens broer. Der er tilsammen udskiftet knapt 80 planker på havnens to flydebroer. Udbedring af isskader på træbroen ved den vestlige flydebro er også gennemført. Broen benyttes blandt andet af Rønne Sejlklubs juniorafdeling. Endvidere er der på den vestlige gangbro i havnens vestlige inderbassin, blevet udskiftet ca. 15 m bærende bjælker, konstuktionsprincippet er uheldigt og resten af broen vil blive ændret til et nyt princip, der hvor det er nødvendigt at udbedre. Den vestlige flydebro får nye ankerkæder i det omfang det er nødvendigt. Spækning af kajerne ved Strandjægernes klubhus/det østlige inderbassins nordøstlige hjørne indgår i en samlet prioritering for alle de kommunale havne. Ref: Rønne Sejlklub har taget initiativet til en ny rampe som erstatning for den gamle, til brug for klubbens juniorafdeling. Rønne Sejlklub har skaffet arbejdskraften og Teknik & Miljø betalt materialerne. Anders mener, at tilstanden af den midterste bro i yderhavnen er ved at være

8 Side 8/3 kritisk og at reparations arbejde skal i værksættes, samt at alle havnens pæle skal efterses inden den kommende sæson. 17. Terrænreguleringen arealet vest for Nørrekås. Det planlagte projekt måtte afbrydes da det ikke var muligt at få lastbilerne ind på arealet uanset forbedring af faldforhold mm. Der er pt. ny jord på vej, men det er udsat til frostperiode. Kommunalbestyrelsens igangsættelse vedr. udarbejdelsen af tre forslag til ombygningen af arealerne mellem Snellemarkcentret, det tidligere havnekontor på Rønne Havn og ved Nørrekås helt ud til havet. Status er at projektet blev udsat indtil detailhandelsundersøgelsen var gennemført og projektet opstartes i februar 2015 med offentligt møde. 18. Reparation af plankeværk og port til den såkaldte tremmegård, hvor der opbevares bådstativer mm. Arbejdet er udsat til man kender planerne får arealet syd for. 19. Skiltning vedr. færdsel på Nørrekås. Det foreslås at skiltet (C 21) indkørsel forbudt opsættes ved bommene på vej ind på havnens arealer, med undertavlen Bådejere, cykler og arbejdskørsel undtaget, som foreslået af brugerrådet.tilsvarende skiltning opsættes ved kystvejen. Skiltning skal godkendes af politiet. Ref: Forslag blev godkendt og iværksættes såfremt skiltningen godkendes af Bornholms Politi. Michael er utilfreds med de biler som parkerer foran cykelbommene. Mogens undersøger om der kan opsættes et skilt med parkering forbudt. 20. Hastighedsdæmpende foranstaltninger på grusvejen vest for klubhusene. De 3 chikaner/udgravninger, der blev opstartet sidste år er tilplantet med havtorn og der er flyttet et par sten for at gøre chikanen mere effektiv. Effekten vil herefter blive vurderet.

9 Side 9/3 21. Jolle og trailerstandpladser langs grusvejen vest for klubhusene, samt udvidelse af vinterstandplads vest. Teknik & Miljø havde forventet, at en del af ovenstående arbejde kunne udføres i forbindelse med terrænreguleringen af arealet vest for Nørrekås. Evt forbedring af arealets bæreevne er udsat. Ref: Poul Erik spurgte hvorfor Rønne Havn har fået den jord, som skulle anvendes til bakkerne på arealet vest for Nørrekås. Robert spurgte, om jolleområdet kan blive indhegnet. Mogens undersøger spørgsmålene. 22. Fjernelse af både, vogne, stativer m.m. på Nørrekås Lystbådehavns sø- og landarealer. Teknik & Miljø har fjernet både fra Nørrekås Lystbådehavns sø- og landarealer og samlet bådstativer, - vogne og trailere på et areal vest for vinterstandplads vest. Græsarealet vest for servicebygningen er stort set ryddet og i samarbejde med Rønne Sejlklub er klubbens juniorbåde ved at blive afmærket. Fra sæson 2015, vil redskabskasser uden mærker også blive fjernet fra havnen. 23. Forløb af bådoptagning i efteråret 2014, herunder ønsket om vinterstandplads. Ved tilmeldingsfristens udløb 15. september, havde 46 bådeejere meddelt havnen, at de ønskede en vinterstandplads for vinteren , hvilket er ca. halvdelen af de både som forventes at skulle på land for vinteren. Teknik & Miljø overvejer at fremrykke tilmeldingsfristen i 2015 med en måned til 15. august og dermed også fristen for udarbejdelsen af planen for vinterstandpladser til 15. september. Med denne fremrykning kender alle tilmeldte bådejere deres vinterstandplads inden bådoptagningerne påbegyndes. Det blev på sidste møde aftalt, at foreningerne inden 1. januar 2014, indsender forslag til Teknik & Miljø som kan indgå i udarbejdelse af en helhedsplan for land-arealerne på lige fod med den der er udarbejdet for bassinerne. En evt. plan vil således kunne drøftes på næste brugerrådsmøde på Nørrekås. (der er ikke kommet nogen forslag) Antallet af både, som ønsker at anvende Rønne Havns kran er stigende, hvil-

10 Side 10/3 ket øger presset for at få plads på vinterstandpladsen Græsareal syd. Teknik & Miljø overvejer at opsætte kriterier for at få vinterstandplads på nævnte areal; eks. at båden kun kan sættes på land ved hjælp af Rønne Havns kran. Ref: Brugerrådet støtter Teknik & Miljø forslag om at rykke tilmeldingsfristen frem til 15. august. Anders foreslog at der i regnearket til udlevering af bådpladsmærker, også bliver lavet en kolonne, så de bådejere som i forsæsonen ved de skal have båden på land den kommende vinter, har mulighed for at tilmelde sig. Brugerrådet foreslog at både på 5 tons og derover, kølbåde med stor dybgang eller både som kranførerne ikke ønsker at flyttet har fortrinsret til at få plads på vinterstandpladsen Græsareal syd. Bettina opfordrede til, at det bliver tidligt meldt ud at der er ændringer på vej for tildeling af plads på Græsareal syd så bådejerne kan tage deres forholdsregler. Anders vil sørge for, at det kommer i Rønne Sejlklubs blad.

11 Side 11/3 24. Grøn vedligeholdelse, herunder ukrudtsbekæmpelse. Der er igen i 2014 indgået aftale med en privatentreprenør, som har slået græsset, samt kratryddet ukrudt to gange på havnearealerne og en gang på vinterstandpladserne. 25. Støvdæmpende foranstaltninger af kajen syd for det vestlige havnebassin. Det planlagte arbejde er udsat. Ref: Poul Erik sagde, at Havørreden havde et stort ønske om at få knust asfalt lagt ud på grusvejen vest for klubhuset. Gerne så tidligt som muligt på året. Flere brugerådsrepræsentanter ønskede, at der også blev udlagt knust asfalt på det grusbelagte areal syd for det vestlige inderbassin. Brugerrådet mener, at de er blevet lovet udlægningen af knust asfalt på tidligere møder. 26. Tilsanding indenfor yderste vestlige forkastning. Teknik & Miljø har ændret anvendelsen af de pladser hvor der er tilsanding, til både med mindre dybgang, for at undgå store omkostninger til sandflytning indtil en ombygning af forkastningen bliver en realitet. Ref: Anders fortalte at man i Simrishamn, for at undgå tilsanding af havnen, har lagt fibertex på ydersiden af en forkastning og lagt sand ovenpå fibertexen for at holde fibertexen på plads og derved reduceret tilsandingen betydeligt. Anders foreslog at gøre det samme ved den vestlige forkastning i Nørrekås. Michael oplever at vandet vest for den vestlige flydebro, er blevet mere råddent. Mogens mener, at det hænger sammen med tilsandingen af bassinet øst for den vestlige forkastning, da der derved opstår områder med dybere vand inde i bunden af bassinet, hvor organiske materialer kan bundfælde sig og gå i forrådnelse. Dette forhold forventes at ændre sig, når tilsandingen stoppes og en uddybning af havnen af havnen kan gennemføres.

12 Side 12/3 Mogens spurgte om brugerne var bekendt med tilsanding af indsejlingen til inderhavnen. Anders oplyste, at der var god dybgang tæt på den østlige side af oliekajen, men at indsejlingen var begyndt at sande til cirka fra midten af sejlrenden ind til inderhavnen dvs. vest for de tre gule markeringspæle. Vurderet dybde ca. 1½ m ved daglig vande. Mogens forventede at dybgangen i havnen skal loddes inden den kommede sæson. Poul Erik spurgte, hvornår den planlagte trollingrampe vest for klubhusene vil blive etableret. Brugerne er tidligere blevet stillet rampen i udsigt. Mogens undersøger spørgsmålet. 27. Udvendigt vedligehold af redskabsskure, heriblandt reparation og maling af døre. Arbejdet er udsat. Ref: Arbejdet er ikke iværksat, da der er behov for midler til reparation af den vestlige gangbro i havnens vestlige bassin, jf. pkt Havnens håndbetjente kraner og spil. Undersøgelse af havnens kraner pågår. Ref: Der er lavet en aftale med Øens Marinecenter om årlig vedligeholdelse af havnens kraner. 29. Udskiftning af skæv gadebelysningsmast på Remisevej Remisevej er off. Vej og lysmasterne driftes derfor af vejvirksomheden. 30. evt. Ref: Robert spurgte, om der ikke var mulighed for at få flyttet en stor jolle på en kajstrækning ved strandjægerne, da den klemmer de mindre joller og vanskeliggør anløb med jollerne.

13 Side 13/3 Mogens oplyste, at havnen var opmærksom på problemet og har tilbudt den store jolle en anden plads i havnen. Børge ønsker en bedre skiltning til havnens hjertestarter eller at hjertestarteren flyttes til et mere synligt sted. Mogens undersøger, om hjertestarteren kan flyttes fra servicebygningens nordlige side til bygningens østlige side. Referent: Mogens Stender Alstrup

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn

Referat. Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmøde den 18/11-14 om Hasle Havn Deltagere: Hasle Sejlklub v/ Niels Frost Jensen Småbådeklubben v/ Svend Olaf

Læs mere

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste

Referat. Fraværende: Hardy Pedersen. Ole Hertz. 1. Godkendelse af dagsorden. Ref: Dagsorden godkendt. 2. Ajourføring af adresseliste TEKNIK OG MILJØ Tlf.: Fax: E-mail: CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat Referat fra brugerrådsmødet den 17/11-2014 om Gudhjem og Nørresand havne Deltagere: Gudhjem By- og mindeforening v/ Erling Aabye Dam

Læs mere

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger.

Den oprindelige dagsorden er anført med sort tekst, blå farve udgør referatdelen/bemærkninger. TEKNIK & MILJØ Skovløkken 4 Tejn 3770 Allinge Tlf.: 56 92 00 00 Fax: 56 92 58 16 E-mail: TeknikogMiljoe@brk.dk 31. marts 2012 CVR: 26-69-63-48 www.brk.dk Referat fra brugerrådsmøde, Nørrekås Lystbådehavn.

Læs mere

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Teknikudvalget. Referat. Dato 24. september 2013. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Teknikudvalget Referat Dato 24. september 2013 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:50 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Søren Nybo, Per Stig Sørensen, Asger Diness Andersen, Carsten

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008

Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgeskemaundersøgelse i Lynæs Havn Efterår 2008 Spørgsmålene 1, 4 og 37 (bro nummer, år man fik plads i Lynæs, samlet tilfredshed på en skala fra 1-5) er ikke taget med i denne frekvens, da det er en

Læs mere

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014

Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Referat ordinær generalforsamling Tirsdag den 11. marts 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sigvart Sigvartsen blev valgt. Sigvart takkede for valget og ønskede, vi ville få en god og saglig debat. Sigvart

Læs mere

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348

Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A. Strandpromenaden 6 4040 Jyllinge Telefon 46789348 Referat af ordinær generalforsamling i Jyllinge Lystbådehavn A.m.b.A., tirsdag den 13. januar 2004. Fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen

Referat fra Grundejerforeningen Baunebakkens ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Referat fra Grundejerforeningen s ordinære generalforsamling tirsdag den 22. april 2008 kl. 19.00 i salen på Sønderkærskolen Dagsorden: 1. Valg 1.1. Valg af dirigent 1.2. Valg af stemmetællere 2. ens beretning

Læs mere

Strategiplan 2 0 2 0

Strategiplan 2 0 2 0 Strategiplan 2020 2 Indholdsfortegnelse n Forord... 3 Etableringen af Grenaa Lystbådehavn... 3 Grenaa Marina i dag... 3 n Om strategiplanen... 4 n Mission for Grenaa Marina... 5 n Vision for Grenaa Marina...

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 1. Valg af dirigent. Referat af ordinær Generalforsamling Assens Marina amba Søndag den 6. marts 2011 kl.15.00 I handelsskolens lokaler - Niels Kjærbyes Vej 9 Bestyrelsen indstillede Advokat Palle Thomsen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 23 ÅRGANG NR. 2015 23. ÅRGANG NR. 161164 0804-2014 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn, Virksund Sejlklub og Virksund Kajakklub. Virksund

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. NOVEMBER 2006 Der var indkaldt til generalforsamling lørdag den 25. november 2006 kl. 15.00 i klubhuset på Sydhavnsvej. Der var mødt ca. 60 medlemmer op. Dagsordenen

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk 18. ÅRGANG NR. 124-3/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand... Ole Boel Pedersen... Tlf. 86 67 65 04 Næstformand...

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3.

Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat af Bestyrelsesmøde d 23 april 2015 kl 18.00 i BS lokalet v3. Referat fra d 19 marts 2015 godkendt Husk alle at sende status til bestyrelsen inden mødet 1 Konstituering Konstituering fortsat fra

Læs mere

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ

Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Torsdag den 14. marts kl. 19.00 fælleshuset på Kronosvej 142, 9210 Aalborg SØ 1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere Referent: Margit

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 19. ÅRGANG NR. 129-02/2009 19. ÅRGANG NR. 131-06/2009 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund

Læs mere

Opfølgning på dialogmøder i 2015

Opfølgning på dialogmøder i 2015 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder

Læs mere

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012

Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Ejerforeningen Skodsborg Solgård Referat af ordinær generalforsamling 2012 Onsdag d. 24. oktober kl. 18:30 afholdt ejerforeningen generalforsamling i Søjlesalen på Skodsborg Kurhotel, Skodsborg Strandvej

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG

AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet 2009_2 29/07/09 12:48 Side 1 2 AUGUST 2009 60. 56. ÅRGANG UDGIVER: HORNSVED GRUNDEJERFORENING. STIFTET 12. MAJ 1948 38079_Hornsvedbladet 2009_2:38079_Hornsvedbladet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt:

Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn. afholdt: Referat af ordinær generalforsamling 2010 i S/I Vallensbæk Havn afholdt: Onsdag den 17. Marts 2010 kl. 19.00 Egholmskolens Festsal Egholmvej, Vallensbæk Dagsorden for den ordinære generalforsamling 2010:

Læs mere

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne.

Bestyrelsen trækker deres forslag om bådpladser tilbage, da det kan være i strid med vedtægterne. Referat fra bestyrelsesmøde i Morsø Sejlklub og Marina onsdag d. 17. februar 2010 kl. 17 i klubhuset. Mads var fraværende. Interne revisor bemærkninger. Hans og Jens kommer kl. 17. Opstramning af procedure

Læs mere

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006

Ejerforeningen Vestervang afsnit 5 (Øst) Referat af den ordinære generalforsamling. 29. marts 2006 Referat af den ordinære generalforsamling 29. marts 2006 Ejerforeningens bestyrelse havde indkaldt til fællesspisning kl. 18:00 med efterfølgende afholdelse af ordinær generalforsamling den 29. marts 2006.

Læs mere

Holbæk Bådelaug Formand

Holbæk Bådelaug Formand Holbæk Bådelaug Formand Per Frederiksen 22 46 42 26 frederiksenper@hotmail.com Kasserer Torben Storm Hansen 40 93 46 09 t.storm-hansen@youmail.dk Landpladsudvalget Dennis Iversen 24 69 30 99 dei@topdanmark.dk

Læs mere

Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00

Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00 Pladshavermøde i Marselisborg Havn I/S onsdag d. 30. marts 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Bestyrelsens beretning om fondens virke, 2010 4. Orientering om økonomi, budget og

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2011

Bestyrelsens beretning 2011 Bestyrelsens beretning 2011 Inden vi kunne tage hul på sæsonen 2011 måtte vi for 2. år i træk igennem en hård vinter med masser af sne og en lang periode med frost, hvilket betød, at vores havnebassin

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 1 VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN 21. ÅRGANG NR. 146 11-2011 Medlemsblad for Virksund Lystbådehavn og Virksund Sejlklub Virksund Lystbådehavns bestyrelse: 2 Formand, Ole Boel Pedersen, Rosenstræde 21, B. 8800 Viborg.

Læs mere