Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015"

Transkript

1 Notat 9. april 2015 J.nr ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts Referat fra orienteringsmødet blev offentliggjort på den 27. marts Spørgsmålene fra orienteringsmødet og Skatteministeriets besvarelse heraf er gengivet nedenfor. En række af de på orienteringsmødet stillede spørgsmål blev ikke besvaret eller alene delvist besvaret på mødet. Skatteministeriets efterfølgende besvarelse og/eller uddybning af en besvarelse af disse spørgsmål fremgår nedenfor i [kursiv]. Angivelser i [kursiv] er således udarbejdet som led i udarbejdelsen af referatet fra orienteringsmødet, jf. endvidere referatet fra orienteringsmødet. Der blev på orienteringsmødet fremsat ønske om, at Skatteministeriet ved offentliggørelse af spørgsmål og svar angiver datoen for Skatteministeriets besvarelse ud for de enkelte spørgsmål. Skemaet nedenfor er følgelig suppleret med en yderligere kolonne. Spørgsmål: 1. hvornår vurderingerne forventes påbegyndt og ligeledes et estimat på antal opgaver eller forventede brugte timer eksempelvis pr. måned Dato for Skatteministeriets besvarelse på m.dk/ministeri et/ministeriet/ udbud/ Skatteministeriets besvarelse: Skatteministeriet forventer, at der vil være et betydeligt behov for Besigtigelser under Rammekontrakten, jf. således også den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten stor kr mio. over 4 år. Skatteministeriet forventer at iværksætte det første miniudbud under Rammekontrakten i maj/juni måned. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på Rammekontraktens punkt 3, 2. afsnit:

2 2. For at vurdere mulighederne og indtjeningen ønsker jeg oplyst hvor det fremgår hvad honoraret er Kunden har ret men ikke pligt til at bestille Besigtigelser. Det følger af Rammekontraktens punkt 8.1: Leverandøren vederlægges for Besigtigelser under en Delkontrakt, som angivet af Leverandøren i Bilag 1b. Leverandørens angivelse af vederlag i Bilag 1b må ikke overstige værdien af den til brug for Besigtigelser under Delkontrakten forventede medgåede tid opgjort i henhold til Leverandørens timepris i Bilag 3. Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. Tilbudsgiverne skal ved afgivelse af tilbud udfylde Rammekontraktens bilag 3 med tilbudsgivernes timepris. Ved deltagelse i miniudbud under Rammekontrakten skal Leverandørerne udfylde bilag 1b, punkt 4: Leverandørens vederlag for Besigtigelse af Ejendommene i Bilag 1bi udgør kr. [udfyldes af Leverandøren], jf. Rammekontraktens punkt 8.1. Vederlaget opgøres som følger: Vederlag for Besigtigelse af Ejendomme i Bilag 1bi Estimeret timeantal Leverandøren] [Udfyldes af Leverandørens [Udfyldes af timepris, DKK Leverandøren. Timeprisen må ikke overstige den af Leverandøren i Rammekontraktens Bilag 3 anførte timepris.] Side 2 af 15

3 3. om det er tanken at det er ejendomsmæglere som enkelt personer eller firmaer i ønsker at få hjælp fra, eller det er på ejendomsmægler kæde niveau det skal foregå på? I alt DKK [Udfyldes af Leverandøren] Det følger af bilag 4, vejledningen 2. afsnit: Tilbudsgiveren skal således for hver kommune angive, hvorvidt tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser i kommunen og i bekræftende fald, hvorvidt tilbudsgiveren anvender underleverandører. Eventuelle underleverandører angives ved navn, adresse og cvr-nr. Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. Det følger af bilag 4, vejledningen, sidste afsnit: Det er et krav, at Leverandøren ved afkrydsning med Ja i kolonnen Leverandøren kan udføre Besigtigelser i Kommunen har markeret, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i minimum 75 ud af 98 kommuner. Såfremt Leverandøren ikke opfylder mindstekravet, vil Leverandørens tilbud blive afvist som ukonditionsmæssigt, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5. Leverandøren kan således anvende underleverandører til opfyldelse af mindstekravet om, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i 75 ud af 98 kommuner, jf. også udbudsdirektivets præambel, betragtning nr Gælder dette udbud/orienteringsmøde alene om BOLIG-ejendomme (og grunde)? eller er erhverv ligeledes omfattet denne gang? 5. Mit spørgsmål er, om det er relevant, at almindelige mæglere deltager på mødet den 21/3? 6. Kan du hjælpe mig hvor det uddybende udbudsmateriale kan hentes på net? Skatteministeriet henleder endvidere opmærksomheden på muligheden for at afgive tilbud som en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Udbudsmaterialets bilag A.1, side 5, indeholder en skabelon til konsortieerklæring, der i givet fald kan benyttes. Udbuddet vedrører bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde. Udbuddet vedrører ikke bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse pr. til chefkonsulent Mia Thulstrup Gedbjerg, Side 3 af 15

4 Kan du derefter bistå mig med hvornår dato for budfrist udløber? (Det fremgår sikkert af det uddybende udbudsmateriale) 7. hvis jeg forstår det ret skal det være en kæde der søger, 1 mægler kan næppe dække 75 kommuner? 8. [ ] vil gerne afgive et tilbud på udbuddet, på vegne af alle kædens forretninger. Er det muligt, eller skal I skal have alle oplysningerne/balancerne ind for hver af vores [ ] forretninger? Fristen for afgivelse af tilbud er den 17. april 2015, kl , jf. udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.4 og udbudsbetingelsernes punkt 10. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 9.1.2: Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal indgå i tilbuddet: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. (Mine understregninger) Mindstekravet om økonomisk kapacitet knytter sig således til leverandøren. Såfremt leverandøren anvender underleverandører følger det af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. Ved anvendelse af underleverandører skal leverandøren således i tilbuddet angive, hvilke underleverandører leverandøren vil anvende (angives i rammekontraktens bilag 4, jf. rammekontraktens Side 4 af 15

5 9. Skal oplysninger om balance vedlægges tilbuddet for hver enkelt underleverandør? 10. Hvor stort forventes omfanget af besigtigelser at være? punkt 6.3). Leverandøren skal derimod ikke fremlægge dokumentation for underleverandørernes økonomiske kapacitet (balance eller uddrag heraf), da kravet herom i udbudsbetingelsernes punkt alene relaterer sig til leverandøren. 27. marts 2015 Nej. Kravet om positiv egenkapital vedrører leverandøren. Der henvises til tidligere besvaret spørgsmål. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 8]. 27. marts 2015 Der henvises til den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten over 4 år på mellem 5 og 30 mio. DKK. Det er ikke muligt at komme omfanget af Besigtigelser nærmere, idet der er en betydelig usikkerhed forbundet hermed. 11. Hvilke forventninger har Skatteministeriet til tidsfristerne for besigtigelser? 12. Kan underleverandører skiftes ud, eller er det i øvrigt muligt at supplere med underleverandører løbende? Hvad gør man hvis en underleverandør skifter cvr-nr.? 13. Såfremt en leverandør ikke længere kan benytte en given underleverandør (hvis underleverandøren udgår af kædesamarbejdet) vil den pågæl- [Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 1]. 27. marts 2015 Det forventes, at Besigtigelser udbydes i større klumper med deraf følgende længere tidsfrister for levering, eks. en måned. Tidsfristerne vil afspejle omfanget af Besigtigelserne. 27. marts 2015 Nej, Leverandøren er ikke berettiget til at udskifte underleverandører eller til at supplere med underleverandører løbende. [Det følger af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. ] Uanset at Skatteministeriet måtte ønske at acceptere en konkret udskiftning/ændring vil udskiftningen/ændringen alene kunne ske såfremt denne ikke ud fra en udbudsretlig vurdering udgør en væsentlig ændring af Rammekontrakten. 27. marts 2015 Ja. [Leverandøren kan fortsat selv udføre Besigtigelser i kommunen, men Leverandøren kan ikke anvende en ny underleverandør (dvs. en underleverandør der ikke er angivet i Side 5 af 15

6 dende kommune da udgå? 14. Er det muligt, at angive flere underleverandører pr. kommune? 15. Er det muligt at angive underleverandører i et selvstændigt dokument (eks. et Excel-ark) og henvise til dette dokument i bilag 4, således at skemaet i bilag 4 ikke udfyldes med de enkelte underleverandørers navne, cvr-numre mv. 16. Kan I sige noget om behovet for besigtigelser i forhold til geografisk dækning? 17. Foretager Skatteministeriet en vurdering af, hvorvidt tilbudsgiveren kan udføre besigtigelser i en given kommune? 18. Foretager Skatteministeriet en kvalitativ vurdering af tilbuddene? 19. Hvordan sikrer Skatteministeriet kvaliteten i vurderingerne? bilag 4 på tidspunktet for Rammekontraktens indgåelse) i den pågældende kommune.] 27. marts 2015 Ja. [Det følger af bilag 4, vejledningens 2. afsnit, sidste punktum: Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. ] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Tilbudsgivere må gerne anføre navn, adresse og cvr.- nummer for eventuelle underleverandører i et særskilt dokument eks. i et Excel-ark, forudsat at: i) der henvises til det særskilte dokument i bilag 4, og ii), at det klart fremgår, hvilke underleverandører tilbudsgiveren anvender i de enkelte kommuner.] 27. marts 2015 Besigtigelserne kan vedrøre Ejendomme i hele landet. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 2, sidste afsnit]. Det forventes, at der vil være et forholdsmæssigt større behov for besigtigelser i mindre tætbeboede områder. 27. marts 2015 Skatteministeriet lægger tilbudsgiverens angivelser af Ja i bilag 4 til grund. [Såfremt en ordregivende myndighed på baggrund af tilbuddets indhold må anse det for åbenbart urigtigt, at tilbudsgivers angivelse af at et givent krav er opfyldt, vil ordregiver efter praksis fra Klagenævnet for Udbud ikke være berettiget til at lægge til grund, at kravet er opfyldt.] 27. marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4]. 27. marts 2015 Skatteministeriet har i Rammekontrakten stillet krav om, at de personer, der udfører Besigtigelser er registrerede i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og at Besigtigerne besidder relevant lokalkendskab. Skatteministeriet har i Rammekontrakten endvidere stillet krav om overholdelse af god ejendomsmæglerskik mv. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 4.3, punkt 6 Side 6 af 15

7 og Hvad vurderer Skatteministeriet som relevant i forhold til sikring af kvaliteten i vurderingerne? 21. Vil der ved vurderingen af tilbuddene blive lagt vægt på hvilke ressourcer der anvendes? 22. Vil det være muligt at få refunderet udgifter til rejse til eks. øer. Det bemærkes endvidere, at Skatteministeriet har mulighed for at foretage stikprøvekontroller af de udførte Besigtigelser, jf. Rammekontraktens punkt 5] 27. marts 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Se endvidere besvarelsen af spørgsmål 18.] 27. marts 2015 Nej. Det er ikke muligt at få refunderet transportomkostninger. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 8.1, hvoraf følger: Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. ] Rejsetid kan medtages ved estimeringen af den tid, der forventes at medgå til udførelse af Besigtigelserne. 23. Der er i udbudsmaterialets bilag A.1 indeholdt en skabelon for støtteerklæring. I hvilke situationer er skabelonen tiltænkt at skulle anvendes? [Der henvises til bilag 1b, punkt 4, hvoraf følger, at Leverandøren skal estimere et timeantal for udførelse af Besigtigelserne omfattet af Delkontrakten.] 27. marts 2015 Der er i udbudsbekendtgørelsen et mindstekrav om, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Kan tilbudsgiver ikke selv opfylde kravet, kan tilbudsgiver basere sig på en anden virksomheds økonomiske formåen. I givet fald kan skabelonen for en støtteerklæring i bilag A.1 anvendes. [Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2., hvoraf følger: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig idet land, hvor Side 7 af 15

8 24. Hvordan skal vurderingerne returneres til Skatteministeriet? Er det i trykt form eller elektronisk? leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i detseneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnesegenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. ] 27. marts 2015 Svarskemaerne skal leveres til Skatteministeriet i trykt form. Skatteministeriet arbejder på at kunne tilbyde Leverandørerne en systemunderstøttelse af Besigtigelserne og dermed leveringen af Svarskemaerne. [Der henvises til bilag 1bii, punkt 5, hvoraf følger: 25. Hvornår ved leverandørerne, hvorvidt der er en systemunderstøttelse? Dette må forventes at have betydning for prissætningen. 26. Hvornår forventes det, at de første miniudbud iværksættes? 27. Hvordan igangsættes miniudbud? bliver alle leverandører inviteret med? Udfyldte Svarskemaer skal returneres senest [udfyldes af Kunden] til: [udfyldes af Kunden]. Returnering af Svarskemaer skal ske ved krypteret mail af hensyn til overholdelse af persondatalovgivningen, jf. endvidere Rammekontraktens bilag 2. Såfremt Besigtigeren ikke har de fornødne tekniske foranstaltninger til at kunne sende Svarskemaerne krypteret, kontaktes nedennævnte kontaktpersoner med henblik på aftale om alternativ leveringsmetode, eksempelvis pr. anbefalet brev. Kunden kan fastsætte mulighed for systemunderstøttelse af Besigtigelserne. I givet fald er dette beskrevet nedenfor: [Kunden beskriver systemunderstøttelsen af Besigtigelserne]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvorvidt Skatteministeriet tilbyder en systemunderstøttelse. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 24.] 27. marts 2015 I løbet af foråret, når Rammekontrakten er indgået. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.] 27. marts 2015 Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i Side 8 af 15

9 de af Bestillingen omfattede kommuner. 28. Udbudsmaterialets bilag 5 indeholder bestemmelser om udarbejdelse af skriftlige redegørelse mv. - hvor meget forventes det at fylde i samarbejdet? [Der henvises til miniudbudsbetingelserne i bilag 1.] 27. marts 2015 Bilag 5 vedrører samfundsansvar og udgør et statsligt standardbilag. Samfundsansvar skal således indgå i den statslige indkøbspolitik. Da der er tale om et standardbilag, skal bilaget ses i lyset af de store forskelle, der er i forhold til efterlevelse af kravene til samfundsansvar i forskellige brancher. [Spørgsmålet vedrører bilag 5, punkt 4 Dokumentation og punkt 6 Procedure ved konkret begrundet mistanke. Det fremgår af bilag 5,,punkt 4: Ud over Dokumentation for opfyldelse af de i Rammekontraktens fastlagte specifikke krav til produktets egenskaber vil Kunden som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten lever op til kravene i dette bilag. (Skatteministeriets fremhævning). Det fremgår af bilag 5, punkt 6: 29. Hvad er ejendomsmæglernes ansvar for de udførte vurderinger? Hvad sker der, hvis der kommer offentlig kritik af vurderingerne? Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at leverandørens opfyldelse af Ramme-kontrakten strider mod de i afsnit 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter Kundens anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse for samt dokumentere, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Rammekontrakten, er tilvirket. (Skatteministeriets fremhævning).] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Leverandørens erstatningsansvar er nærmere reguleret i Rammekontraktens punkt 12, hvoraf bl.a. fremgår: Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Tab af data anses ikke for indirekte tab. Side 9 af 15

10 30. Omfatter udbuddet også blandede ejendomme? 31. Er Skatteministeriet forpligtet til kun at kigge på pris eller har Skatteministeriet selv valgt det? 32. Kan I gennemgå muligheden for parallelle besigtigelser og de +/- 15 %? Hver Parts samlede erstatningsansvar under Rammekontrakten kan maksimalt udgøre DKK 1 mio.] 27. marts 2015 Nej. Udbuddet omfatter ejerboliger og ejerboliggrunde. 27. marts 2015 Skatteministeriet har valgt tildelingskriteriet den laveste pris, og er som følge af valget forpligtet heraf. 27. marts 2015 Der er tale om to forskellige situationer: Parallelle Besigtigelser vedrører det forhold, at Skatteministeriet til brug for modelvurderingen ønsker at have to uafhængige Besigtigelser af samme gruppe af Ejendomme. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 3.1]. De +/- 15 % vedrører den situation, hvor Skatteministeriet med henblik på en godkendelse af Besigtigelser foretager stikprøve kontrol af vurderingerne. 33. Vil ejendomsmægleren skulle sætte sig ind i særlige planreguleringsforhold og lignende ved udførelsen af besigtigelser? 34. Vil spørgsmål og svar dokumentet på Skatteministeriets hjemmeside løbende blive opdateret. 35. Vil spørgsmål svar dokumentet blive opdateret efter 6 dage inden tilbudsfristens udløb? 36. Er det muligt med angivelse af dato for besvarelse i dokumentet med spørgsmål og svar? 37. På mødet rejste jeg spørgsmålet om hvor stram formkravet til 4 er. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 5]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvilke oplysninger der ønskes indhentet ved de enkelte Besigtigelser. [Der henvises til bilag 1bi, vejledningen.] 27. marts 2015 Ja. Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.] 27. marts 2015 Nej. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8, sidste afsnit.] 27. marts 2015 Ja. Spørgsmålet tages til efterretning og dokumentet suppleres fremadrettet med information om dato for besvarelse af de enkelte spørgsmål. 1. april 2015 Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 15. Jeg forestiller mig, som bilag Side 10 af 15

11 4, at skrive fx: [ ] erklærer at vi via underleverandører kan foretage besigtigelser i alle Danmarks 98 kommuner. Fortegnelse over underleverandører, med navn, adresse og cvr nummer fremgår af vedlagte liste. Jeg vedlægger en pdf fil med et eksempel på en sådan liste, som giver jer de samme oplysninger om underleverandørerne som bilag 4 formularen. Listen vil også kunne vedlægges som excell fil, som vil give jer bedre overblik over underleverandører 38. Kan der være nogle konkurrenceretlige udfordringer i at en Leverandør skal afgive en samlet fast pris til jer på besigtigelse af en række ejendomme i et miniudbud, når Leverandøren anvender en lang række underleverandører? 1. april 2015 Der gælder ikke særlige konkurrence retlige regler i forbindelse med udbud. Det er Leverandørens ansvar, at Leverandøren ved udførelse af Besigtigelser under Rammekontrakten overholder relevante præceptive lovregler, herunder konkurrenceretlige regler. Vi tænker her på, at vi som Leverandør, der skal kunne afgive en samlet fast pris til jer i et miniudbud, er nødt til at diktere hvilken pris/honorar den enkelte underleverandør får for at løse opgaven (fx ved at vi overfor underleverandørerne fastsætter en fast ensartet honorering pr. besigtigelse). Normalt vil vi af konkurrenceretlige årsager ikke kunne diktere hvilken pris vore forretninger (underleverandørerne) må tage for deres ydel- Side 11 af 15

12 ser (besigtigelser), men der gælder måske andre konkurrenceretlige regler, når der er tale om et udbud? 39. Hvis vi antager, at I ønsker one point of entry, er det vigtigt at specificerer præcist hvad I forstår herved. I givet fald vil det for os, og sikkert også fra andre af de store ejendomsmæglerkæder der måtte ønske at afgive tilbud, være nødvendigt at udpege en administrativ enhed (fx en af vore store ejendomsmæglere som har et administrations- og servicecenter) til at foretage den temmelig store administrative opgave, som ligger I at fordele ejendomme til de korrekte lokale underleverandører, sørge for at få besigtigelsesskemaer retur inden for aftalte deadlines, og få dem videreformidlet til jer på aftalt måde. Desuden vil faktureringen, og den underliggende fordeling af betalinger til underleverandører være administrativt krævende. Spørgsmålet er om, det er tilladt for os som Leverandør, at udpege en administrativ enhed, som anført ovenfor, til varetagelsen af de administrative opgaver, men således at vi som Leverandør fortsat er ansvarlige således som anført i udbudsmaterialet? 40. Der er i udbudsbetingelsernes pkt. 13 et krav om fuldstændig fortrolighed i forhold til udbudsmaterialet. Indebærer 1. april 2015 Adgangen til at anvende underleverandører er reguleret i Rammekontraktens punkt 6.3, Underleverandører. Det fremgår af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Det fremgår af bilag 4, vejledningen, 1. afsnit: Skemaet nedenfor har til formål at angiv: i) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser, og ii) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren anvender en eller flere underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Af teksten i bilag 4, 1. afsnit fremgår det videre: Såfremt Leverandøren anvender underleverandører i en given kommune, har Leverandøren angivet dette i skemaets 3. kolonne Underleverandør. Anvendelsen af underleverandører er således geografisk afgrænset i forhold til kommuner i overensstemmelse med Leverandørens angivelser i bilag april 2015 Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 1. afsnit: Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tabshed over for Side 12 af 15

13 fortrolighedsbestemmelsen, at der ikke må udleveres materiale eller informationer om indholdet af materialet helt eller delvist til eventuelle underleverandører? I bekræftende fald bedes oplyst, om fortrolighedskravet ophører efter Tildeling af kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 11.7? I besvarelsen bedes indgå det forhold, at underleverandørerne har behov for at kende indholdet af kravene til de ydelser, der skal leveres i forbindelse med besigtigelser under udbuddet. I besvarelsen bedes ligeledes indgå det forhold, at udlevering af materiale eller information til underleverandørerne kan betinges af, at underleverandørerne alene får udleveret oplysninger og materiale mod at underleverandørerne indestår for overholdelse af såvel Udbudsbetingelsernes og Rammeaftalens krav om fortrolighed. 41. Rammeaftalens pkt. 12 indeholder et krav om ansvarsforsikring med dækning på min. kr Er forsikringskravet opfyldt, såfremt de anvendte underleverandører i forvejen har forsikringsdækning, som opfylder rammeaftalens krav. I besvarelsen bedes lægges til grund, at de pågældende underleverandører, der udfører besigtigelserne under udbuddet, opfylder rammeaftalens krav til bemanding jf. Rammeaftalens pkt. 6, og derfor samtidig er pligtig til at have tegnet an- uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. (Skatteministeriets understregning). Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 2. afsnit: Efter afslutning af udbuddet er ordregiver berettiget til at kræve udbudsmaterialet returneret, og tilbudsgiver er i så fald forpligtet til at tilintetgøre/slette enhver kopi heraf. Såfremt tilbudsgiveren tildeles Rammekontrakten, finder Rammekontraktens punkt 17, Fortrolighed, anvendelse. Det følger af Rammekontraktens punkt 17, 1. og 2. afsnit: Leverandøren, dennes medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder ejeres og beboeres forhold som de får kendskab til i forbindelse med denne Rammekontrakt. Kunden kan forlange, at hver enkelt Besigtiger, skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer i relation til Rammekontrakten. 7. april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 12, 4. afsnit: Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt 12 op til maksimeringen i andet afsnit. (Skatteministeriets understregning.) Kravet om ansvarsforsikring vedrører således Leverandøren. Side 13 af 15

14 svarsforsikring i overensstemmelse med bekg nr om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere m.v. 42. I forhold til udbudsmaterialets bilag 4 fremgår det, at leverandøren skal angive, hvilke underleverandører, som leverandøren eventuelt vil anvende til besigtigelsesarbejdet i de pågældende kommuner. Vil der i aftaleperiodens løbetid være mulighed for at foretage skift af underleverandør enten med eller uden Skatteministeriets accept? 43. [Holdingselskabet] er et aktieselskab med [ ] medlemmer ([ ] butikker). Spørgsmål: Skal vi udfylde konsortieerklæring og støtteerklæring i det fremsendte bilagsmateriale? Vi mener det må være nok at fremsende Holding selskabets regnskab samt tro og love erklæringen om gæld til det offentlige? 44. I bilag 3 skal vi anføre en timepris. Vi antager timepris skal være ekskl. moms. Bekræft venligst. 45. I relation til Skatteministeriets besvarelse på spørgsmål nr. 27 fremgår det, at miniudbudsmaterialet af Skatteministeriet fremsendes til samtlige de i bilag 4 oplistede underleverandører. Skal besvarelsen af spørgsmål 27 forstås således, 7. april 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. 12. Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr april 2015 Det fremgår af bilag A.1 skabelon til brug for oplysninger vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold og økonomiske kapacitet, Konsortieerklæring, side 5: Erklæringen [konsortieerklæringen]skal kun udfyldes og vedlægges, hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). For så vidt angår støtteerklæringen henvises der til besvarelsen af spørgsmål april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 8.1: Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. (Skatteministeriets understregning). Skatteministeriet bekræfter således, at timeprisen i bilag 3 er eksklusiv moms. 9. april 2015 Det fremgår af Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 27: Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i de af Bestillingen omfattede kommuner. (Skatteministeriets understregning). Side 14 af 15

15 at i det tilfælde, hvor leverandøren i en bestemt kommune har angivet flere underleverandører (bilag 4), vil dette medføre, at disse underleverandører kommer til at byde på opgaven i konkurrence med hinanden? Besvarelsen af spørgsmål nr. 27 henviser i øvrigt til miniudbudsbetingelserne i bilag 1. Miniudbudsmaterialet udsendes til leverandørerne, dvs. de leverandører som Skatteministeriet har indgået Rammekontrakten med. Delkontrakter indgås mellem Skatteministeriet og den leverandør, der i forbindelse med et miniudbud afgiver tilbuddet med den laveste pris. Side 15 af 15

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER

KONKURRENCEBETINGELSER KONKURRENCEBETINGELSER FOR KONTRAKT VEDRØRENDE IT-KONSULENTER TIL FÆRDIGGØRELSE AF MIN LEDERSIDE Kontrakt vedrørende IT-konsulenter til færdiggørelse af Min Lederside - Konkurrencebetingelser 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet

Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet Rammeaftale 2013-1115-01 Udbudsbetingelser Udbud af elektricitet November 2013 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 4 1.1 Ordregiver 1.1 4 1.2 Den udbudte ydelse 1.2 4 1.2.1 Ydelsen 1.2 4 1.2.1.1 Nærmere

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune

Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Udbud af mindre driftsopgaver inden for vand- og kloakforsyning i Haderslev Kommune Obligatorisk egnethedsskema til brug ved ansøgning om prækvalifikation 1 / 12 1. Indledning Ansøgere om deltagelse i

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale vedrørende konsulentbistand inden for revision til Danmarks Miljøportal Juli 2014 Page 1 of 13 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...4 1.1 ADMINISTRATOR... 4 2. ORDREGIVER...4

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt

Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt 2014 Paradigmer for prækvalifikation af ansøgere samt tildeling af kontrakt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software

Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Rammeaftale 02.06 Standard Software Delaftale 4 Standard Software kompatibelt med SAS software Rammeaftale 05.02 Kontorvarer Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Miniudbud. bestilling af håndværkere

Miniudbud. bestilling af håndværkere Miniudbud bestilling af håndværkere Miniudbud Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller hvis

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4029 (Katja Høegh, Stephan Falsner) 30. juni 2015 K E N D E L S E ScanPipe A/S (selv) mod Nordvand A/S (advokat Thomas Grønkjær, Hellerup) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:177680-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning vedrørende indkøb 2015/S 098-177680 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser

en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser 31. august 2015 Udbudsbetingelser til offentligt udbud af en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE

BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Sagsnr: BLANKET TIL AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VED ANMODNING OM DELTAGELSE I BEGRÆNSET UDBUD AF TERMINALANLÆG HERNING KOMMUNE Begrænset udbud af terminalanlæg SKABELON 1 Generelle oplysninger Evt. angivelse

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Kontoret for Beskæftigelse og Uddannelse Holbergsgade 6

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv.

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser mv. Udbudsannonce Prækvalifikation mv. Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...4 Spørgsmål og kontaktperson...4 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4 Udvælgelseskriterier

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning

Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Udbudsbetingelser Tolkemyndigheden Udbud af platform til videoog fjerntolkning Side 1 1. Indledning...3 2. Den ordregivende myndighed...4 3. Udbudsmaterialet...4 4. Tidsplan for udbudsforretningen...4

Læs mere

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser

Annoncering af. Jobsøgningsforløb. Annonceringsbetingelser Annoncering af Jobsøgningsforløb 2013 Annonceringsbetingelser 1 Indhold 1. Indledning til Annonceringsbetingelser... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Geografisk afgrænsning... 3 2. Annonceringsmaterialets bestanddele...

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023565 (Katja Høegh, Niels Henriksen, Erik Hammer) 27. april 2011 K E N D E L S E Atea A/S (selv) mod Ballerup Kommune (advokat Majse Jarlov, København) Den 15. oktober

Læs mere

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte

Udbudsbetingelser. Opbygning af Automobilsprøjte Udbudsbetingelser Opbygning af Automobilsprøjte Indhold Indledning... 1 Baggrund og formål... 1 Udbudsbetingelser... 1 Ordregivende myndighed... 2 Udbudsmaterialets indhold... 2 Udbudsform... 2 Udvælgelseskriterier

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline

INDKØBSJURA 2014. Advokat hotline INDKØBSJURA 2014 Advokat hotline Spørgsmål 1 Ønsker rammekontraktbegreb belyst ud fra specifikke spørgsmål: En kontrakt, hvor sortimentet er fastlagt, alle priser er fastlagt, og kredsen af udbydere er

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Rammeaftale om mindre håndværksydelser

Rammeaftale om mindre håndværksydelser Rammeaftale om mindre håndværksydelser PRÆKVALIFIKATION Københavns Kommune,, udbyder i begrænset licitation med prækvalifikation Rammeaftale om mindre håndværksydelser Sted Københavns Kommune, s pladser

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 2: Retningslinjer for gennemførelse af Miniudbud Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold

Tilbudsskabelon A. Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Tilbudsskabelon A Tro og love erklæring om tilbudsgivers personlige forhold Oplysninger om tilbudsgiver: Tilbudsgivers navn og selskabsform Tilbudsgivers adresse Tilbudsgivers CVR nr. Undertegnede er bekendt

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere

Miniudbud vejledning 2. Bestilling af håndværkere Miniudbud vejledning 2 Bestilling af håndværkere Vejledning til miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms. Eller

Læs mere

Udbudsplan og betingelser

Udbudsplan og betingelser Projektnavn ESDH Sidst redigeret af Tina Malene Ørsted Sidst redigeret den 6. april 2010 Udbudsplan og betingelser SKI miniudbud i tre trin ESDH- system I dette materiale præsenteres de konkrete tildelingskriterier

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation

Vejledning til ansøgning om prækvalifikation J.nr.: 7508271 HAR/LLI Vejledning til ansøgning om prækvalifikation for Bygningsstyrelsens opførelse af Niels Bohr Bygningen, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2013/S 249-434278, nr. 2014/S 014-019871 og nr.

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037546 (Kirsten Thorup, Helle Bøjen Larsen) 26. juni 2014 K E N D E L S E AV Form A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Kalundborg Kommune (advokat Michael Lund Nørgaard,

Læs mere