Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015"

Transkript

1 Notat 9. april 2015 J.nr ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts Referat fra orienteringsmødet blev offentliggjort på den 27. marts Spørgsmålene fra orienteringsmødet og Skatteministeriets besvarelse heraf er gengivet nedenfor. En række af de på orienteringsmødet stillede spørgsmål blev ikke besvaret eller alene delvist besvaret på mødet. Skatteministeriets efterfølgende besvarelse og/eller uddybning af en besvarelse af disse spørgsmål fremgår nedenfor i [kursiv]. Angivelser i [kursiv] er således udarbejdet som led i udarbejdelsen af referatet fra orienteringsmødet, jf. endvidere referatet fra orienteringsmødet. Der blev på orienteringsmødet fremsat ønske om, at Skatteministeriet ved offentliggørelse af spørgsmål og svar angiver datoen for Skatteministeriets besvarelse ud for de enkelte spørgsmål. Skemaet nedenfor er følgelig suppleret med en yderligere kolonne. Spørgsmål: 1. hvornår vurderingerne forventes påbegyndt og ligeledes et estimat på antal opgaver eller forventede brugte timer eksempelvis pr. måned Dato for Skatteministeriets besvarelse på m.dk/ministeri et/ministeriet/ udbud/ Skatteministeriets besvarelse: Skatteministeriet forventer, at der vil være et betydeligt behov for Besigtigelser under Rammekontrakten, jf. således også den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten stor kr mio. over 4 år. Skatteministeriet forventer at iværksætte det første miniudbud under Rammekontrakten i maj/juni måned. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på Rammekontraktens punkt 3, 2. afsnit:

2 2. For at vurdere mulighederne og indtjeningen ønsker jeg oplyst hvor det fremgår hvad honoraret er Kunden har ret men ikke pligt til at bestille Besigtigelser. Det følger af Rammekontraktens punkt 8.1: Leverandøren vederlægges for Besigtigelser under en Delkontrakt, som angivet af Leverandøren i Bilag 1b. Leverandørens angivelse af vederlag i Bilag 1b må ikke overstige værdien af den til brug for Besigtigelser under Delkontrakten forventede medgåede tid opgjort i henhold til Leverandørens timepris i Bilag 3. Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. Tilbudsgiverne skal ved afgivelse af tilbud udfylde Rammekontraktens bilag 3 med tilbudsgivernes timepris. Ved deltagelse i miniudbud under Rammekontrakten skal Leverandørerne udfylde bilag 1b, punkt 4: Leverandørens vederlag for Besigtigelse af Ejendommene i Bilag 1bi udgør kr. [udfyldes af Leverandøren], jf. Rammekontraktens punkt 8.1. Vederlaget opgøres som følger: Vederlag for Besigtigelse af Ejendomme i Bilag 1bi Estimeret timeantal Leverandøren] [Udfyldes af Leverandørens [Udfyldes af timepris, DKK Leverandøren. Timeprisen må ikke overstige den af Leverandøren i Rammekontraktens Bilag 3 anførte timepris.] Side 2 af 15

3 3. om det er tanken at det er ejendomsmæglere som enkelt personer eller firmaer i ønsker at få hjælp fra, eller det er på ejendomsmægler kæde niveau det skal foregå på? I alt DKK [Udfyldes af Leverandøren] Det følger af bilag 4, vejledningen 2. afsnit: Tilbudsgiveren skal således for hver kommune angive, hvorvidt tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser i kommunen og i bekræftende fald, hvorvidt tilbudsgiveren anvender underleverandører. Eventuelle underleverandører angives ved navn, adresse og cvr-nr. Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. Det følger af bilag 4, vejledningen, sidste afsnit: Det er et krav, at Leverandøren ved afkrydsning med Ja i kolonnen Leverandøren kan udføre Besigtigelser i Kommunen har markeret, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i minimum 75 ud af 98 kommuner. Såfremt Leverandøren ikke opfylder mindstekravet, vil Leverandørens tilbud blive afvist som ukonditionsmæssigt, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5. Leverandøren kan således anvende underleverandører til opfyldelse af mindstekravet om, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i 75 ud af 98 kommuner, jf. også udbudsdirektivets præambel, betragtning nr Gælder dette udbud/orienteringsmøde alene om BOLIG-ejendomme (og grunde)? eller er erhverv ligeledes omfattet denne gang? 5. Mit spørgsmål er, om det er relevant, at almindelige mæglere deltager på mødet den 21/3? 6. Kan du hjælpe mig hvor det uddybende udbudsmateriale kan hentes på net? Skatteministeriet henleder endvidere opmærksomheden på muligheden for at afgive tilbud som en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Udbudsmaterialets bilag A.1, side 5, indeholder en skabelon til konsortieerklæring, der i givet fald kan benyttes. Udbuddet vedrører bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde. Udbuddet vedrører ikke bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse pr. til chefkonsulent Mia Thulstrup Gedbjerg, Side 3 af 15

4 Kan du derefter bistå mig med hvornår dato for budfrist udløber? (Det fremgår sikkert af det uddybende udbudsmateriale) 7. hvis jeg forstår det ret skal det være en kæde der søger, 1 mægler kan næppe dække 75 kommuner? 8. [ ] vil gerne afgive et tilbud på udbuddet, på vegne af alle kædens forretninger. Er det muligt, eller skal I skal have alle oplysningerne/balancerne ind for hver af vores [ ] forretninger? Fristen for afgivelse af tilbud er den 17. april 2015, kl , jf. udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.4 og udbudsbetingelsernes punkt 10. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 9.1.2: Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal indgå i tilbuddet: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. (Mine understregninger) Mindstekravet om økonomisk kapacitet knytter sig således til leverandøren. Såfremt leverandøren anvender underleverandører følger det af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. Ved anvendelse af underleverandører skal leverandøren således i tilbuddet angive, hvilke underleverandører leverandøren vil anvende (angives i rammekontraktens bilag 4, jf. rammekontraktens Side 4 af 15

5 9. Skal oplysninger om balance vedlægges tilbuddet for hver enkelt underleverandør? 10. Hvor stort forventes omfanget af besigtigelser at være? punkt 6.3). Leverandøren skal derimod ikke fremlægge dokumentation for underleverandørernes økonomiske kapacitet (balance eller uddrag heraf), da kravet herom i udbudsbetingelsernes punkt alene relaterer sig til leverandøren. 27. marts 2015 Nej. Kravet om positiv egenkapital vedrører leverandøren. Der henvises til tidligere besvaret spørgsmål. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 8]. 27. marts 2015 Der henvises til den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten over 4 år på mellem 5 og 30 mio. DKK. Det er ikke muligt at komme omfanget af Besigtigelser nærmere, idet der er en betydelig usikkerhed forbundet hermed. 11. Hvilke forventninger har Skatteministeriet til tidsfristerne for besigtigelser? 12. Kan underleverandører skiftes ud, eller er det i øvrigt muligt at supplere med underleverandører løbende? Hvad gør man hvis en underleverandør skifter cvr-nr.? 13. Såfremt en leverandør ikke længere kan benytte en given underleverandør (hvis underleverandøren udgår af kædesamarbejdet) vil den pågæl- [Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 1]. 27. marts 2015 Det forventes, at Besigtigelser udbydes i større klumper med deraf følgende længere tidsfrister for levering, eks. en måned. Tidsfristerne vil afspejle omfanget af Besigtigelserne. 27. marts 2015 Nej, Leverandøren er ikke berettiget til at udskifte underleverandører eller til at supplere med underleverandører løbende. [Det følger af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. ] Uanset at Skatteministeriet måtte ønske at acceptere en konkret udskiftning/ændring vil udskiftningen/ændringen alene kunne ske såfremt denne ikke ud fra en udbudsretlig vurdering udgør en væsentlig ændring af Rammekontrakten. 27. marts 2015 Ja. [Leverandøren kan fortsat selv udføre Besigtigelser i kommunen, men Leverandøren kan ikke anvende en ny underleverandør (dvs. en underleverandør der ikke er angivet i Side 5 af 15

6 dende kommune da udgå? 14. Er det muligt, at angive flere underleverandører pr. kommune? 15. Er det muligt at angive underleverandører i et selvstændigt dokument (eks. et Excel-ark) og henvise til dette dokument i bilag 4, således at skemaet i bilag 4 ikke udfyldes med de enkelte underleverandørers navne, cvr-numre mv. 16. Kan I sige noget om behovet for besigtigelser i forhold til geografisk dækning? 17. Foretager Skatteministeriet en vurdering af, hvorvidt tilbudsgiveren kan udføre besigtigelser i en given kommune? 18. Foretager Skatteministeriet en kvalitativ vurdering af tilbuddene? 19. Hvordan sikrer Skatteministeriet kvaliteten i vurderingerne? bilag 4 på tidspunktet for Rammekontraktens indgåelse) i den pågældende kommune.] 27. marts 2015 Ja. [Det følger af bilag 4, vejledningens 2. afsnit, sidste punktum: Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. ] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Tilbudsgivere må gerne anføre navn, adresse og cvr.- nummer for eventuelle underleverandører i et særskilt dokument eks. i et Excel-ark, forudsat at: i) der henvises til det særskilte dokument i bilag 4, og ii), at det klart fremgår, hvilke underleverandører tilbudsgiveren anvender i de enkelte kommuner.] 27. marts 2015 Besigtigelserne kan vedrøre Ejendomme i hele landet. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 2, sidste afsnit]. Det forventes, at der vil være et forholdsmæssigt større behov for besigtigelser i mindre tætbeboede områder. 27. marts 2015 Skatteministeriet lægger tilbudsgiverens angivelser af Ja i bilag 4 til grund. [Såfremt en ordregivende myndighed på baggrund af tilbuddets indhold må anse det for åbenbart urigtigt, at tilbudsgivers angivelse af at et givent krav er opfyldt, vil ordregiver efter praksis fra Klagenævnet for Udbud ikke være berettiget til at lægge til grund, at kravet er opfyldt.] 27. marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4]. 27. marts 2015 Skatteministeriet har i Rammekontrakten stillet krav om, at de personer, der udfører Besigtigelser er registrerede i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og at Besigtigerne besidder relevant lokalkendskab. Skatteministeriet har i Rammekontrakten endvidere stillet krav om overholdelse af god ejendomsmæglerskik mv. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 4.3, punkt 6 Side 6 af 15

7 og Hvad vurderer Skatteministeriet som relevant i forhold til sikring af kvaliteten i vurderingerne? 21. Vil der ved vurderingen af tilbuddene blive lagt vægt på hvilke ressourcer der anvendes? 22. Vil det være muligt at få refunderet udgifter til rejse til eks. øer. Det bemærkes endvidere, at Skatteministeriet har mulighed for at foretage stikprøvekontroller af de udførte Besigtigelser, jf. Rammekontraktens punkt 5] 27. marts 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Se endvidere besvarelsen af spørgsmål 18.] 27. marts 2015 Nej. Det er ikke muligt at få refunderet transportomkostninger. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 8.1, hvoraf følger: Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. ] Rejsetid kan medtages ved estimeringen af den tid, der forventes at medgå til udførelse af Besigtigelserne. 23. Der er i udbudsmaterialets bilag A.1 indeholdt en skabelon for støtteerklæring. I hvilke situationer er skabelonen tiltænkt at skulle anvendes? [Der henvises til bilag 1b, punkt 4, hvoraf følger, at Leverandøren skal estimere et timeantal for udførelse af Besigtigelserne omfattet af Delkontrakten.] 27. marts 2015 Der er i udbudsbekendtgørelsen et mindstekrav om, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Kan tilbudsgiver ikke selv opfylde kravet, kan tilbudsgiver basere sig på en anden virksomheds økonomiske formåen. I givet fald kan skabelonen for en støtteerklæring i bilag A.1 anvendes. [Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2., hvoraf følger: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig idet land, hvor Side 7 af 15

8 24. Hvordan skal vurderingerne returneres til Skatteministeriet? Er det i trykt form eller elektronisk? leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i detseneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnesegenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. ] 27. marts 2015 Svarskemaerne skal leveres til Skatteministeriet i trykt form. Skatteministeriet arbejder på at kunne tilbyde Leverandørerne en systemunderstøttelse af Besigtigelserne og dermed leveringen af Svarskemaerne. [Der henvises til bilag 1bii, punkt 5, hvoraf følger: 25. Hvornår ved leverandørerne, hvorvidt der er en systemunderstøttelse? Dette må forventes at have betydning for prissætningen. 26. Hvornår forventes det, at de første miniudbud iværksættes? 27. Hvordan igangsættes miniudbud? bliver alle leverandører inviteret med? Udfyldte Svarskemaer skal returneres senest [udfyldes af Kunden] til: [udfyldes af Kunden]. Returnering af Svarskemaer skal ske ved krypteret mail af hensyn til overholdelse af persondatalovgivningen, jf. endvidere Rammekontraktens bilag 2. Såfremt Besigtigeren ikke har de fornødne tekniske foranstaltninger til at kunne sende Svarskemaerne krypteret, kontaktes nedennævnte kontaktpersoner med henblik på aftale om alternativ leveringsmetode, eksempelvis pr. anbefalet brev. Kunden kan fastsætte mulighed for systemunderstøttelse af Besigtigelserne. I givet fald er dette beskrevet nedenfor: [Kunden beskriver systemunderstøttelsen af Besigtigelserne]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvorvidt Skatteministeriet tilbyder en systemunderstøttelse. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 24.] 27. marts 2015 I løbet af foråret, når Rammekontrakten er indgået. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.] 27. marts 2015 Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i Side 8 af 15

9 de af Bestillingen omfattede kommuner. 28. Udbudsmaterialets bilag 5 indeholder bestemmelser om udarbejdelse af skriftlige redegørelse mv. - hvor meget forventes det at fylde i samarbejdet? [Der henvises til miniudbudsbetingelserne i bilag 1.] 27. marts 2015 Bilag 5 vedrører samfundsansvar og udgør et statsligt standardbilag. Samfundsansvar skal således indgå i den statslige indkøbspolitik. Da der er tale om et standardbilag, skal bilaget ses i lyset af de store forskelle, der er i forhold til efterlevelse af kravene til samfundsansvar i forskellige brancher. [Spørgsmålet vedrører bilag 5, punkt 4 Dokumentation og punkt 6 Procedure ved konkret begrundet mistanke. Det fremgår af bilag 5,,punkt 4: Ud over Dokumentation for opfyldelse af de i Rammekontraktens fastlagte specifikke krav til produktets egenskaber vil Kunden som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten lever op til kravene i dette bilag. (Skatteministeriets fremhævning). Det fremgår af bilag 5, punkt 6: 29. Hvad er ejendomsmæglernes ansvar for de udførte vurderinger? Hvad sker der, hvis der kommer offentlig kritik af vurderingerne? Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at leverandørens opfyldelse af Ramme-kontrakten strider mod de i afsnit 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter Kundens anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse for samt dokumentere, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Rammekontrakten, er tilvirket. (Skatteministeriets fremhævning).] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Leverandørens erstatningsansvar er nærmere reguleret i Rammekontraktens punkt 12, hvoraf bl.a. fremgår: Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Tab af data anses ikke for indirekte tab. Side 9 af 15

10 30. Omfatter udbuddet også blandede ejendomme? 31. Er Skatteministeriet forpligtet til kun at kigge på pris eller har Skatteministeriet selv valgt det? 32. Kan I gennemgå muligheden for parallelle besigtigelser og de +/- 15 %? Hver Parts samlede erstatningsansvar under Rammekontrakten kan maksimalt udgøre DKK 1 mio.] 27. marts 2015 Nej. Udbuddet omfatter ejerboliger og ejerboliggrunde. 27. marts 2015 Skatteministeriet har valgt tildelingskriteriet den laveste pris, og er som følge af valget forpligtet heraf. 27. marts 2015 Der er tale om to forskellige situationer: Parallelle Besigtigelser vedrører det forhold, at Skatteministeriet til brug for modelvurderingen ønsker at have to uafhængige Besigtigelser af samme gruppe af Ejendomme. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 3.1]. De +/- 15 % vedrører den situation, hvor Skatteministeriet med henblik på en godkendelse af Besigtigelser foretager stikprøve kontrol af vurderingerne. 33. Vil ejendomsmægleren skulle sætte sig ind i særlige planreguleringsforhold og lignende ved udførelsen af besigtigelser? 34. Vil spørgsmål og svar dokumentet på Skatteministeriets hjemmeside løbende blive opdateret. 35. Vil spørgsmål svar dokumentet blive opdateret efter 6 dage inden tilbudsfristens udløb? 36. Er det muligt med angivelse af dato for besvarelse i dokumentet med spørgsmål og svar? 37. På mødet rejste jeg spørgsmålet om hvor stram formkravet til 4 er. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 5]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvilke oplysninger der ønskes indhentet ved de enkelte Besigtigelser. [Der henvises til bilag 1bi, vejledningen.] 27. marts 2015 Ja. Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.] 27. marts 2015 Nej. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8, sidste afsnit.] 27. marts 2015 Ja. Spørgsmålet tages til efterretning og dokumentet suppleres fremadrettet med information om dato for besvarelse af de enkelte spørgsmål. 1. april 2015 Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 15. Jeg forestiller mig, som bilag Side 10 af 15

11 4, at skrive fx: [ ] erklærer at vi via underleverandører kan foretage besigtigelser i alle Danmarks 98 kommuner. Fortegnelse over underleverandører, med navn, adresse og cvr nummer fremgår af vedlagte liste. Jeg vedlægger en pdf fil med et eksempel på en sådan liste, som giver jer de samme oplysninger om underleverandørerne som bilag 4 formularen. Listen vil også kunne vedlægges som excell fil, som vil give jer bedre overblik over underleverandører 38. Kan der være nogle konkurrenceretlige udfordringer i at en Leverandør skal afgive en samlet fast pris til jer på besigtigelse af en række ejendomme i et miniudbud, når Leverandøren anvender en lang række underleverandører? 1. april 2015 Der gælder ikke særlige konkurrence retlige regler i forbindelse med udbud. Det er Leverandørens ansvar, at Leverandøren ved udførelse af Besigtigelser under Rammekontrakten overholder relevante præceptive lovregler, herunder konkurrenceretlige regler. Vi tænker her på, at vi som Leverandør, der skal kunne afgive en samlet fast pris til jer i et miniudbud, er nødt til at diktere hvilken pris/honorar den enkelte underleverandør får for at løse opgaven (fx ved at vi overfor underleverandørerne fastsætter en fast ensartet honorering pr. besigtigelse). Normalt vil vi af konkurrenceretlige årsager ikke kunne diktere hvilken pris vore forretninger (underleverandørerne) må tage for deres ydel- Side 11 af 15

12 ser (besigtigelser), men der gælder måske andre konkurrenceretlige regler, når der er tale om et udbud? 39. Hvis vi antager, at I ønsker one point of entry, er det vigtigt at specificerer præcist hvad I forstår herved. I givet fald vil det for os, og sikkert også fra andre af de store ejendomsmæglerkæder der måtte ønske at afgive tilbud, være nødvendigt at udpege en administrativ enhed (fx en af vore store ejendomsmæglere som har et administrations- og servicecenter) til at foretage den temmelig store administrative opgave, som ligger I at fordele ejendomme til de korrekte lokale underleverandører, sørge for at få besigtigelsesskemaer retur inden for aftalte deadlines, og få dem videreformidlet til jer på aftalt måde. Desuden vil faktureringen, og den underliggende fordeling af betalinger til underleverandører være administrativt krævende. Spørgsmålet er om, det er tilladt for os som Leverandør, at udpege en administrativ enhed, som anført ovenfor, til varetagelsen af de administrative opgaver, men således at vi som Leverandør fortsat er ansvarlige således som anført i udbudsmaterialet? 40. Der er i udbudsbetingelsernes pkt. 13 et krav om fuldstændig fortrolighed i forhold til udbudsmaterialet. Indebærer 1. april 2015 Adgangen til at anvende underleverandører er reguleret i Rammekontraktens punkt 6.3, Underleverandører. Det fremgår af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Det fremgår af bilag 4, vejledningen, 1. afsnit: Skemaet nedenfor har til formål at angiv: i) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser, og ii) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren anvender en eller flere underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Af teksten i bilag 4, 1. afsnit fremgår det videre: Såfremt Leverandøren anvender underleverandører i en given kommune, har Leverandøren angivet dette i skemaets 3. kolonne Underleverandør. Anvendelsen af underleverandører er således geografisk afgrænset i forhold til kommuner i overensstemmelse med Leverandørens angivelser i bilag april 2015 Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 1. afsnit: Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tabshed over for Side 12 af 15

13 fortrolighedsbestemmelsen, at der ikke må udleveres materiale eller informationer om indholdet af materialet helt eller delvist til eventuelle underleverandører? I bekræftende fald bedes oplyst, om fortrolighedskravet ophører efter Tildeling af kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 11.7? I besvarelsen bedes indgå det forhold, at underleverandørerne har behov for at kende indholdet af kravene til de ydelser, der skal leveres i forbindelse med besigtigelser under udbuddet. I besvarelsen bedes ligeledes indgå det forhold, at udlevering af materiale eller information til underleverandørerne kan betinges af, at underleverandørerne alene får udleveret oplysninger og materiale mod at underleverandørerne indestår for overholdelse af såvel Udbudsbetingelsernes og Rammeaftalens krav om fortrolighed. 41. Rammeaftalens pkt. 12 indeholder et krav om ansvarsforsikring med dækning på min. kr Er forsikringskravet opfyldt, såfremt de anvendte underleverandører i forvejen har forsikringsdækning, som opfylder rammeaftalens krav. I besvarelsen bedes lægges til grund, at de pågældende underleverandører, der udfører besigtigelserne under udbuddet, opfylder rammeaftalens krav til bemanding jf. Rammeaftalens pkt. 6, og derfor samtidig er pligtig til at have tegnet an- uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. (Skatteministeriets understregning). Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 2. afsnit: Efter afslutning af udbuddet er ordregiver berettiget til at kræve udbudsmaterialet returneret, og tilbudsgiver er i så fald forpligtet til at tilintetgøre/slette enhver kopi heraf. Såfremt tilbudsgiveren tildeles Rammekontrakten, finder Rammekontraktens punkt 17, Fortrolighed, anvendelse. Det følger af Rammekontraktens punkt 17, 1. og 2. afsnit: Leverandøren, dennes medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder ejeres og beboeres forhold som de får kendskab til i forbindelse med denne Rammekontrakt. Kunden kan forlange, at hver enkelt Besigtiger, skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer i relation til Rammekontrakten. 7. april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 12, 4. afsnit: Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt 12 op til maksimeringen i andet afsnit. (Skatteministeriets understregning.) Kravet om ansvarsforsikring vedrører således Leverandøren. Side 13 af 15

14 svarsforsikring i overensstemmelse med bekg nr om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere m.v. 42. I forhold til udbudsmaterialets bilag 4 fremgår det, at leverandøren skal angive, hvilke underleverandører, som leverandøren eventuelt vil anvende til besigtigelsesarbejdet i de pågældende kommuner. Vil der i aftaleperiodens løbetid være mulighed for at foretage skift af underleverandør enten med eller uden Skatteministeriets accept? 43. [Holdingselskabet] er et aktieselskab med [ ] medlemmer ([ ] butikker). Spørgsmål: Skal vi udfylde konsortieerklæring og støtteerklæring i det fremsendte bilagsmateriale? Vi mener det må være nok at fremsende Holding selskabets regnskab samt tro og love erklæringen om gæld til det offentlige? 44. I bilag 3 skal vi anføre en timepris. Vi antager timepris skal være ekskl. moms. Bekræft venligst. 45. I relation til Skatteministeriets besvarelse på spørgsmål nr. 27 fremgår det, at miniudbudsmaterialet af Skatteministeriet fremsendes til samtlige de i bilag 4 oplistede underleverandører. Skal besvarelsen af spørgsmål 27 forstås således, 7. april 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. 12. Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr april 2015 Det fremgår af bilag A.1 skabelon til brug for oplysninger vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold og økonomiske kapacitet, Konsortieerklæring, side 5: Erklæringen [konsortieerklæringen]skal kun udfyldes og vedlægges, hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). For så vidt angår støtteerklæringen henvises der til besvarelsen af spørgsmål april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 8.1: Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. (Skatteministeriets understregning). Skatteministeriet bekræfter således, at timeprisen i bilag 3 er eksklusiv moms. 9. april 2015 Det fremgår af Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 27: Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i de af Bestillingen omfattede kommuner. (Skatteministeriets understregning). Side 14 af 15

15 at i det tilfælde, hvor leverandøren i en bestemt kommune har angivet flere underleverandører (bilag 4), vil dette medføre, at disse underleverandører kommer til at byde på opgaven i konkurrence med hinanden? Besvarelsen af spørgsmål nr. 27 henviser i øvrigt til miniudbudsbetingelserne i bilag 1. Miniudbudsmaterialet udsendes til leverandørerne, dvs. de leverandører som Skatteministeriet har indgået Rammekontrakten med. Delkontrakter indgås mellem Skatteministeriet og den leverandør, der i forbindelse med et miniudbud afgiver tilbuddet med den laveste pris. Side 15 af 15

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets

Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets Mødereferat 27. marts 2015 J.nr. 15-0073089 Orienteringsmøde den 24. marts 2015 vedrørende Skatteministeriets udbud af bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde Deltagere fra Skatteministeriet:

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde

Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde Skatteministeriet, 4. juni 2015 Udbud af bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme og grunde Orienteringsmøde Program Velkomst Introduktion til ICE Formålet med rammekontrakten Gennemgang af udbudsmaterialet

Læs mere

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er:

Det følger af bilag 2, punkt 1, vejledningen til generiske CV er: Notat J.nr. 14-4989032 Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af konsulentbistand til beregningsmotor, jf. udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 231-407652 opdateret 7. januar 2015 ICE, Jura og stab MTG Nr.

Læs mere

Notat - Spørgsmål og svar pr. 16. marts 2016

Notat - Spørgsmål og svar pr. 16. marts 2016 Notat 29. f ebruar J.nr. 16-0069181 ICE, Jura og Stab MLJ Notat - Spørgsmål og svar pr. Spørgsmål: Skatteministeriets besvarelse: Dato for offentliggørelse: 1. Der er foretaget rettelse af tilbudsfrist

Læs mere

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale

Spørgsmål og svar. Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale Notat 28. oktober 2015 J.nr. 15-2906701 ICE, Jura og Stab MTG Spørgsmål og svar Spørgsmål Besvaret Svar 1. Jeg tillader mig at skrive til dig, da vi er kommet lidt i tvivl om 2 rammeaftale udbud. Det første

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B:

NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: NATURERHVERVSTYRELSEN OFFENTLIGT UDBUD AF KONTRAKT OM INDKØB AF SOFTWARE ASSURANCE OG LICENSER TIL ORACLE-SOFTWARE BILAG B: SKABELON TIL BRUG FOR AFGIVELSE AF TILBUDSOPLYSNINGER Version 1.0 9. oktober

Læs mere

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013

Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Spørgsmål og svar af 25. februar 2013 Af nedenstående fremgår spørgsmål og svar, der har været stillet i forbindelse med prækvalifikation, og som kan have relevans for fortolkningen af Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

Generelle oplysninger om ansøger

Generelle oplysninger om ansøger Skabelon til brug for afgivelse af prækvalifikationsoplysninger vedrørende Arbejdsskadestyrelsens begrænsede udbud af kontrakt vedrørende udvikling af anmeldesystem vedrørende arbejdsulykker, jf. udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse.

Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer og muligheder for beskæftigelse og uddannelse. NOTAT Dato: 27. juni 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3853 Sagsbeh.: KNY Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af undersøgelse af selvforsørgede indvandrerkvinders barrierer

Læs mere

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen

Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Informationsmøde Prækvalifikation til FM Managementkonsulentaftalen Onsdag den 6. februar 2013 kl. 10:00 ved Søren Østergaard Pedersen (Moderniseringsstyrelsen), Rebecca Hoelgaard Preisler(Moderniseringsstyrelsen),

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V

UDBUDSBETINGELSER. Levering af jobannoncer til Jobnet. Dato: 25. maj KRO/IMP. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk UDBUDSBETINGELSER Levering af jobannoncer

Læs mere

Notat - Spørgsmål og svar pr. 14. marts 2016

Notat - Spørgsmål og svar pr. 14. marts 2016 Notat 29. f ebruar 2016 J.nr. 16-0069181 ICE, Jura og Stab MLJ Notat - Spørgsmål og svar pr. 14. marts 2016 Spørgsmål: Skatteministeriets besvarelse: Dato for offentliggørelse: 1. Der er foretaget rettelse

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling

Prækvalifikationsbetingelser. Aarhus Kommune. Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S Udbud med forhandling Prækvalifikationsbetingelser Udbudsbekendtgørelsens nummer: 2016/S 242-441803 Udbud med forhandling Aarhus Kommune Levering af uddannelsesrettede forløb for aktivitetsparate og uddannelsesparate unge -

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017

UDBUDSBETINGELSER. for. Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 UDBUDSBETINGELSER for Udbud af batterier til høreapparater 2013-2017 2 1. DE ORDREGIVENDE MYNDIGHEDER Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Region Syddanmark

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse

VEJLEDNING. Vejledning til konsortiedannelse VEJLEDNING Vejledning til konsortiedannelse 17082016 Vejledning til konsortiedannelse Indledning SKI udbyder rammeaftaler på vegne af det offentlige Danmark. Vores hovedopgave er at tilvejebringe rammeaftaler

Læs mere

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11

Bilag 2. Tilbudsskema. Udbud af indsamling af dagrenovation. Side 1 af 11 Bilag 2 Tilbudsskema Udbud af indsamling af dagrenovation Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Udvælgelseskriterier... 3 2.1. Oplysninger om virksomheden, jf. udbudsmaterialets punkt

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen.

2. Udbudsmaterialet Om det samlede udbudsmateriales bestanddele henvises til udbudsbekendtgørelsen. NOTAT Dato: 2008-07-16 Kontor: Integration J.nr.: 2005/5089-36 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for evaluering af projekterne i puljen Udvikling af it-baserede danskundervisningsprogrammer

Læs mere

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3.

Køb sker enten ved køb direkte på Rammeaftalen, jf. punkt 2 eller ved gennemførelse af et miniudbud, jf. punkt 3. Bilag 13 Side 1 af 6 Bestilling af Flytteydelser (MK) 1. INDLEDNING Bestilling af Flytteydelser og afgivelse af Ordre sker på de vilkår, der er fastlagt i Rammeaftalen og i henhold til retningslinjerne

Læs mere

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser

Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in. Udbudsbetingelser Udbud: Kontrakt om rådgivning og teknisk støtte vedrørende NemLog-in Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København K Telefon: 33 92

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nwejesja NO_DOC_EXT: 2017-020517 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: jwn@niras.dk

Læs mere

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører

Bilag B. Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud. Rammeaftale Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Bilag B Retningslinjer for gennemførelse af Direkte tildeling eller Miniudbud Rammeaftale 09.01 Fødevarer & drikkevarer Totalleverandører Indholdsfortegnelse 1. Proces for tildeling sådan vælger SKI-Rammeaftalen

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer

Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer NOTAT Dato: 10. august 2007 Kontor: Beskæftigelse og uddannelse J.nr.: 3537 Sagsbeh.: EDA Fil-navn: Udbudsbetingelser Udbudsbetingelser for udbud af oplysningskampagne om mentorer 1. Den ordregivende myndighed

Læs mere

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt

Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Udbud af markedsføringsindsats for Grøn Boligkontrakt Besvarelse af spørgsmål til udbudsbekendtgørelse 2013/S 220-383535 Energistyrelsen har modtaget en række spørgsmål til udbud af markedsføringsindsats

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV

UDBUDSBETINGELSER TRYKNING AF NYHEDSBREV KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2013 Sagsnr. 2011-21692 Dokumentnr. 2013-119937 UDBUDSBETINGELSER Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Ordregivende myndighed 3 3. Udbudsmaterialet

Læs mere

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser

Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser Informationsmøde den 18. december 2015 vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 1 Informationsmøde vedr. udbud af rammeaftaler om levering af håndværkerydelser 18. december 2015 Dagsorden

Læs mere

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter 23. JUNI 2014 J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Udbudsbetingelser for offentligt udbud af kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter Det er ikke tilladt at gengive hele

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX

EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX EU-UDBUD 2017/S-XXXXXX Udbudsbetingelser Offentligt udbud På levering af befordring til Dragør Kommune Indhold 1. Indledning...3 2. Ordregiver...4 3. Tidsplan...4 4. Spørgsmål og svar...4 5. Udbuddets

Læs mere

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal

Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal Miljødata samlet ét sted - Danmarks Miljøportal 2 Dagens program Velkomst + Præsentation af mødedeltager Noter jeres oplysninger Præsentation af Danmarks Arealinformation Brug af Danmarks Arealinformation

Læs mere

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens

Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Dato 14. marts 2013 TRM@dkma.dk Sags nr. 2013025240 4488 9344 Spørgsmål & svar notat Oplysningskampagne om symptomer på og tidlig opsporing af demens Nærværende notat indeholder en anonymiseret fortegnelse

Læs mere

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler

04.10 Forbrugsartikler Vejledning. www.ski.dk/forbrugsartikler 04.10 Forbrugsartikler Vejledning www.ski.dk/forbrugsartikler Om denne vejledning SKI ønsker at gøre det nemt for offentlige enheder at bruge vores rammeaftaler. Vi har derfor udarbejdet denne vejledning

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0033160 (Mette Langborg, Erik B. Christiansen) 6. juni 2013 K E N D E L S E OSK Konsortiet: OSK-SHIPTECH A/S, BK Engineering A/S og Logimatic Engineering A/S (advokat

Læs mere

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak

Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af. Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Rettelsesblad 3 pr. 16. marts 2015 vedr. EU Udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak Sagsnummer: 1-32-76-4-14-1 - Indkøb & Medicoteknik Rettelser

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269665-2011:text:da:html DK-Aarhus: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 163-269665 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland

Udbudsbetingelser. Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Udbudsbetingelser Annoncering af rammeaftale vedrørende AVudstyr til University College Nordjylland Side 1 af 8 1 Indledning Nærværende udbud vedrører anskaffelse af AV-udstyr til University College Nordjylland

Læs mere

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik

Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Fjernvarme Fyn s halmindkøbspolitik Når Fjernvarme Fyn indkøber halm til sine danske anlæg følges nedennævnte principper. 1. Udbudsrunder Udbudsrunder er det bærende princip i Fjernvarme Fyn s halmindkøb.

Læs mere

Udbud af batterier til høreapparater 2017

Udbud af batterier til høreapparater 2017 Udbud af batterier til høreapparater 2017 - Udbudsbekendtgørelse nr. 2016-144414 (16-424174-001) Disse udbudsbetingelser indeholder retningslinjerne for afgivelse af tilbud, kommunikation mellem tilbudsgiver

Læs mere

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg

Udbudsannonce. Prækvalifikation. Udbud af hjemmeplejeydelser. Esbjerg Kommune Torvegade 74 6700 Esbjerg Udbudsannonce Prækvalifikation Torvegade 74 6700 Esbjerg Indhold Baggrund og formål...3 Opgavebeskrivelse og omfang...3 Ordregiver...3 Spørgsmål og kontaktperson...3 Prækvalifikationsmateriale...4 Udbudsproces...4

Læs mere

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud

Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3. Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte udbud Domstolsstyrelsen Sagsbeh. Dir.tlf. Mail joher@domstolsstyrelsen.dk 2013-8302-0001-19 Spørgsmål / svar dokument prækvalifikation Video3 Spørgsmål 1) Hermed anmodes om udbudsmateriale vedrørende ovennævnte

Læs mere

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark

Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark 11-10-2013 Informationsmøde: Udbud af lægevagtskørsel i Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald

EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald EU-udbud Transport af forbrændingsegnet affald Februar 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2206 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE

SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE SKABELONER TIL TILBUDSGIVERS AFGIVELSE AF OPLYSNINGER VEDR. EGNETHED (UDVÆLGELSESKRITERIER) IKAST-BRANDE KOMMUNE Udbud af kontrakt om IT-løsning til dagtilbud Offentliggjort den 29. januar 2014 Tro og

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten

Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud. Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten 1 Udbudsbetingelser til offentligt EU-udbud af Rammeaftale for råstofkortlægning med henblik på forsyning af Region Syddanmark med sand, grus og sten EU-udbudsnummer Referencenummer 2013-050435 Region

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING

UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR MINIBUSSER UDEN AFGIFT OPERATIO- NEL LEASING DATO: 04.05.2015 Sags nr. 2014-0252832 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Minibusser

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:121633-2010:text:da:html DK-København: Ingeniørarbejder i forbindelse med jernbaner 2010/S 81-121633 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed

Indledning. Udbudsbetingelser. Baggrund og formål. Ordregivende myndighed Indledning Energistyrelsen indbyder hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at ansøge om prækvalifikation til at afgive tilbud på kommunikationsydelser til Energistyrelsen. Baggrund

Læs mere

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune

EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune EU-udbud - Indsamling af affald i Sønderborg Kommune Juni 2017 Udgivelsesdato : Projekt : 2054 Dokument nr. : 10 Udarbejdet : Behs Kontrolleret : Twin Version : 1.0 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 ORIENTERING

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene".

Udbudsbetingelser. Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene. Udbudsbetingelser Udbud af aftaler om levering af Konsulentydelser til Væksthusene". Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelle forhold... 3 3. Udbudsmateriale... 4 4. De udbudte aftaler... 5

Læs mere

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3

Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 Spørgsmål svar til prækvalifikation 3 1 Vedr.: III.1.1) Sikkerhedsstillelse og garantier, som forlanges: Kan det bekræftes at sikkerhedsstillelsen også kan afgives i form af en kontraktgaranti fra et kreditforsikringsselskab,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing

Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Udbudsbetingelser for udbud af rammeaftale om bistand til gennemførelse af it-outsourcing Side 1 af 10 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand

Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Udbudsbetingelser Fysisk tolkning 2016-2017 Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 6

Læs mere

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser

12. marts Informationsmøde Revisionsydelser 12. marts 2014 1 Informationsmøde 17.01 Revisionsydelser 12. marts 2014 2 Agenda Velkomst kort om SKI Opbygning af udbuddet v/udbudskonsulent Serap Gökce, herunder - Bilagsstruktur - Tildelingskriterier

Læs mere

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser

Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur. Udbudsbetingelser Udbud: Konsulentbistand til analyse af it-beredskab for offentlig kritisk it-infrastruktur Udbudsbetingelser 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4, Postboks 2193 1017 København

Læs mere

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+

Udbudsbetingelser. HOFOR A/S CVR-nr Ørestads Boulevard København S. Brændstof, smøremidler & fyringsolie 2016+ om Klik her for at angive tekst. Udbudt af HOFOR A/S CVR-nr. 1007 3022 Ørestads Boulevard 35 2300 København S herefter betegnet HOFOR Indholdsfortegnelse 1 Udbudsform... 3 2 Prækvalifikation... 3 2.1 Udfyldelse

Læs mere

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation

Udbud af kontrakt om nyt intranet til Femern A/S Prækvalifikation 8. juli 2014 Udbud af kontrakt om nyt intranet til Prækvalifikation har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del af det danske, statsejede

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Møbler 2017/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136664-2017:text:da:html -København: Møbler 2017/S 072-136664 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2014/24/EU Del I:

Læs mere

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene

Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Væksthus Midtjylland udbyder opgaven vedrørende Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene Generelle forhold omkring udbuddet Ordregiver er: Væksthus Midtjylland

Læs mere

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1 / 6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:356466-2016:text:da:html -København: Hjælpemidler til handicappede 2016/S 198-356466 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0023805 (Michael Kistrup, Trine Heidemann Garde, Kaj Kjærsgaard) 1. februar 2012 K E N D E L S E Tensid Danmark ApS (advokat Nicolai A. Clausen, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS

Plus Bolig - Poul Paghs Gade Udbudsbetingelser. Udvælgelse og ESPD. Side 1 af 6 KMS Udbudsbetingelser Udvælgelse og ESPD Side 1 af 6 KMS 412 8.0 1. Indledning Dette er gennemførelse af et begrænset udbud i EU efter Udbudslovens afsnit II om offentlige indkøb over tærskelværdien. Udbuddet

Læs mere

Vejledning til trykkeriaftalen

Vejledning til trykkeriaftalen Vejledning til trykkeriaftalen Økonomistyrelsen Landgreven 4 Postboks 2193 1017 København K T 3392 8000 www.oes.dk og www.statensindkob.dk 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er formålet med

Læs mere

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler

Assens Kommune. Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk kg ladbiler Assens Kommune Udbudsbetingelser - Indkøb af 3 stk. 3500 kg ladbiler Marts 2016 Side 2 Indhold Side 1. INDLEDNING... 3 2. TIDSPLAN... 3 3. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED... 3 4. OPGAVENS OMFANG... 3 5. UDBUDSMATERIALE...

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Forsvarets Materieltjeneste

Forsvarets Materieltjeneste Forsvarets Materieltjeneste B E T I N G E L S E R for annoncering af Feltkompas INDHOLDSFORTEGNELSE 1. DEN ORDREGIVENDE MYNDIGHED...3 2. INTRODUKTION OM ANNONCERINGEN...3 3. DET SAMLEDE ANNONCERINGSMATERIALE...4

Læs mere

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD

Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Det fælles europæiske udbudsdokument ESPD Vejledning til Tilbudsgiver Juli 2017 Side 0 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. DET FÆLLES EUROPÆISKE UDBUDSDOKUMENT (ESPD)...3 HVORNÅR SKAL MAN ANVENDE

Læs mere

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917.

Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware. Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Kontrakt om indkøb af Software Assurance og licenser til Oraclesoftware Udbudsbetingelser for offentligt udbud af rammekontrakt - 2015/S 201-363917. Indholdsfortegnelse 1. ORDREGIVER... 3 2. DE RETLIGE

Læs mere

Copenhagen Business School Handelshøjskolen

Copenhagen Business School Handelshøjskolen Copenhagen Business School Handelshøjskolen Annoncering af køb af digitale penne, papir til digitale penne samt software vedligeholdelse og service af digitale penne Annonceringsbetingelser November 2016

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97.

Udbudsbetingelser. vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. Udbudsbetingelser vedr. udbud af Ledsageordning for voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne i henhold til Lov om Social Service 97. 1. Indhold 2. Indledning... 3 3. Udbudsmaterialet... 3 4.

Læs mere

Annoncering af Afgørelsesdatabasen

Annoncering af Afgørelsesdatabasen Annoncering af Afgørelsesdatabasen 1. Indledning Annoncering af opgave vedrørende etablering, drift og vedligeholdelse af Afgørelsesdatabase for Landsskatteretten og Skatterådet og anonymisering af afgørelser

Læs mere

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62082-2011:text:da:html DK-Herlev: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 38-062082

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune

J. nr.: 25087. Udbudsbetingelser. Udbud af biogas. Skive Kommune J. nr.: 25087 Udbudsbetingelser Udbud af biogas Skive Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4 6. Tidsplan 5 7. Betingelser

Læs mere