Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015"

Transkript

1 Notat 9. april 2015 J.nr ICE, jura og stab MTG Notat med oversigt over spørgsmål og svar 9. april 2015 Spørgsmål nr blev stillet på orienteringsmødet i Skatteministeriet den 24. marts Referat fra orienteringsmødet blev offentliggjort på den 27. marts Spørgsmålene fra orienteringsmødet og Skatteministeriets besvarelse heraf er gengivet nedenfor. En række af de på orienteringsmødet stillede spørgsmål blev ikke besvaret eller alene delvist besvaret på mødet. Skatteministeriets efterfølgende besvarelse og/eller uddybning af en besvarelse af disse spørgsmål fremgår nedenfor i [kursiv]. Angivelser i [kursiv] er således udarbejdet som led i udarbejdelsen af referatet fra orienteringsmødet, jf. endvidere referatet fra orienteringsmødet. Der blev på orienteringsmødet fremsat ønske om, at Skatteministeriet ved offentliggørelse af spørgsmål og svar angiver datoen for Skatteministeriets besvarelse ud for de enkelte spørgsmål. Skemaet nedenfor er følgelig suppleret med en yderligere kolonne. Spørgsmål: 1. hvornår vurderingerne forventes påbegyndt og ligeledes et estimat på antal opgaver eller forventede brugte timer eksempelvis pr. måned Dato for Skatteministeriets besvarelse på m.dk/ministeri et/ministeriet/ udbud/ Skatteministeriets besvarelse: Skatteministeriet forventer, at der vil være et betydeligt behov for Besigtigelser under Rammekontrakten, jf. således også den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten stor kr mio. over 4 år. Skatteministeriet forventer at iværksætte det første miniudbud under Rammekontrakten i maj/juni måned. Skatteministeriet henleder opmærksomheden på Rammekontraktens punkt 3, 2. afsnit:

2 2. For at vurdere mulighederne og indtjeningen ønsker jeg oplyst hvor det fremgår hvad honoraret er Kunden har ret men ikke pligt til at bestille Besigtigelser. Det følger af Rammekontraktens punkt 8.1: Leverandøren vederlægges for Besigtigelser under en Delkontrakt, som angivet af Leverandøren i Bilag 1b. Leverandørens angivelse af vederlag i Bilag 1b må ikke overstige værdien af den til brug for Besigtigelser under Delkontrakten forventede medgåede tid opgjort i henhold til Leverandørens timepris i Bilag 3. Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. Tilbudsgiverne skal ved afgivelse af tilbud udfylde Rammekontraktens bilag 3 med tilbudsgivernes timepris. Ved deltagelse i miniudbud under Rammekontrakten skal Leverandørerne udfylde bilag 1b, punkt 4: Leverandørens vederlag for Besigtigelse af Ejendommene i Bilag 1bi udgør kr. [udfyldes af Leverandøren], jf. Rammekontraktens punkt 8.1. Vederlaget opgøres som følger: Vederlag for Besigtigelse af Ejendomme i Bilag 1bi Estimeret timeantal Leverandøren] [Udfyldes af Leverandørens [Udfyldes af timepris, DKK Leverandøren. Timeprisen må ikke overstige den af Leverandøren i Rammekontraktens Bilag 3 anførte timepris.] Side 2 af 15

3 3. om det er tanken at det er ejendomsmæglere som enkelt personer eller firmaer i ønsker at få hjælp fra, eller det er på ejendomsmægler kæde niveau det skal foregå på? I alt DKK [Udfyldes af Leverandøren] Det følger af bilag 4, vejledningen 2. afsnit: Tilbudsgiveren skal således for hver kommune angive, hvorvidt tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser i kommunen og i bekræftende fald, hvorvidt tilbudsgiveren anvender underleverandører. Eventuelle underleverandører angives ved navn, adresse og cvr-nr. Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. Det følger af bilag 4, vejledningen, sidste afsnit: Det er et krav, at Leverandøren ved afkrydsning med Ja i kolonnen Leverandøren kan udføre Besigtigelser i Kommunen har markeret, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i minimum 75 ud af 98 kommuner. Såfremt Leverandøren ikke opfylder mindstekravet, vil Leverandørens tilbud blive afvist som ukonditionsmæssigt, jf. udbudsbetingelsernes punkt 5. Leverandøren kan således anvende underleverandører til opfyldelse af mindstekravet om, at Leverandøren kan udføre Besigtigelser i 75 ud af 98 kommuner, jf. også udbudsdirektivets præambel, betragtning nr Gælder dette udbud/orienteringsmøde alene om BOLIG-ejendomme (og grunde)? eller er erhverv ligeledes omfattet denne gang? 5. Mit spørgsmål er, om det er relevant, at almindelige mæglere deltager på mødet den 21/3? 6. Kan du hjælpe mig hvor det uddybende udbudsmateriale kan hentes på net? Skatteministeriet henleder endvidere opmærksomheden på muligheden for at afgive tilbud som en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). Udbudsmaterialets bilag A.1, side 5, indeholder en skabelon til konsortieerklæring, der i givet fald kan benyttes. Udbuddet vedrører bistand til besigtigelse af ejerboliger og grunde. Udbuddet vedrører ikke bistand til besigtigelse af erhvervsejendomme. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Udbudsmaterialet kan rekvireres ved henvendelse pr. til chefkonsulent Mia Thulstrup Gedbjerg, Side 3 af 15

4 Kan du derefter bistå mig med hvornår dato for budfrist udløber? (Det fremgår sikkert af det uddybende udbudsmateriale) 7. hvis jeg forstår det ret skal det være en kæde der søger, 1 mægler kan næppe dække 75 kommuner? 8. [ ] vil gerne afgive et tilbud på udbuddet, på vegne af alle kædens forretninger. Er det muligt, eller skal I skal have alle oplysningerne/balancerne ind for hver af vores [ ] forretninger? Fristen for afgivelse af tilbud er den 17. april 2015, kl , jf. udbudsbekendtgørelsens punkt IV.3.4 og udbudsbetingelsernes punkt 10. Der henvises til svaret på spørgsmål 3. Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 9.1.2: Følgende dokumentation for økonomisk kapacitet skal indgå i tilbuddet: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. (Mine understregninger) Mindstekravet om økonomisk kapacitet knytter sig således til leverandøren. Såfremt leverandøren anvender underleverandører følger det af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. Ved anvendelse af underleverandører skal leverandøren således i tilbuddet angive, hvilke underleverandører leverandøren vil anvende (angives i rammekontraktens bilag 4, jf. rammekontraktens Side 4 af 15

5 9. Skal oplysninger om balance vedlægges tilbuddet for hver enkelt underleverandør? 10. Hvor stort forventes omfanget af besigtigelser at være? punkt 6.3). Leverandøren skal derimod ikke fremlægge dokumentation for underleverandørernes økonomiske kapacitet (balance eller uddrag heraf), da kravet herom i udbudsbetingelsernes punkt alene relaterer sig til leverandøren. 27. marts 2015 Nej. Kravet om positiv egenkapital vedrører leverandøren. Der henvises til tidligere besvaret spørgsmål. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 8]. 27. marts 2015 Der henvises til den i udbudsbekendtgørelsen skønnede værdi af kontrakten over 4 år på mellem 5 og 30 mio. DKK. Det er ikke muligt at komme omfanget af Besigtigelser nærmere, idet der er en betydelig usikkerhed forbundet hermed. 11. Hvilke forventninger har Skatteministeriet til tidsfristerne for besigtigelser? 12. Kan underleverandører skiftes ud, eller er det i øvrigt muligt at supplere med underleverandører løbende? Hvad gør man hvis en underleverandør skifter cvr-nr.? 13. Såfremt en leverandør ikke længere kan benytte en given underleverandør (hvis underleverandøren udgår af kædesamarbejdet) vil den pågæl- [Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr. 1]. 27. marts 2015 Det forventes, at Besigtigelser udbydes i større klumper med deraf følgende længere tidsfrister for levering, eks. en måned. Tidsfristerne vil afspejle omfanget af Besigtigelserne. 27. marts 2015 Nej, Leverandøren er ikke berettiget til at udskifte underleverandører eller til at supplere med underleverandører løbende. [Det følger af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. ] Uanset at Skatteministeriet måtte ønske at acceptere en konkret udskiftning/ændring vil udskiftningen/ændringen alene kunne ske såfremt denne ikke ud fra en udbudsretlig vurdering udgør en væsentlig ændring af Rammekontrakten. 27. marts 2015 Ja. [Leverandøren kan fortsat selv udføre Besigtigelser i kommunen, men Leverandøren kan ikke anvende en ny underleverandør (dvs. en underleverandør der ikke er angivet i Side 5 af 15

6 dende kommune da udgå? 14. Er det muligt, at angive flere underleverandører pr. kommune? 15. Er det muligt at angive underleverandører i et selvstændigt dokument (eks. et Excel-ark) og henvise til dette dokument i bilag 4, således at skemaet i bilag 4 ikke udfyldes med de enkelte underleverandørers navne, cvr-numre mv. 16. Kan I sige noget om behovet for besigtigelser i forhold til geografisk dækning? 17. Foretager Skatteministeriet en vurdering af, hvorvidt tilbudsgiveren kan udføre besigtigelser i en given kommune? 18. Foretager Skatteministeriet en kvalitativ vurdering af tilbuddene? 19. Hvordan sikrer Skatteministeriet kvaliteten i vurderingerne? bilag 4 på tidspunktet for Rammekontraktens indgåelse) i den pågældende kommune.] 27. marts 2015 Ja. [Det følger af bilag 4, vejledningens 2. afsnit, sidste punktum: Tilbudsgiveren må gerne anføre flere underleverandører pr. kommune. ] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Tilbudsgivere må gerne anføre navn, adresse og cvr.- nummer for eventuelle underleverandører i et særskilt dokument eks. i et Excel-ark, forudsat at: i) der henvises til det særskilte dokument i bilag 4, og ii), at det klart fremgår, hvilke underleverandører tilbudsgiveren anvender i de enkelte kommuner.] 27. marts 2015 Besigtigelserne kan vedrøre Ejendomme i hele landet. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 2, sidste afsnit]. Det forventes, at der vil være et forholdsmæssigt større behov for besigtigelser i mindre tætbeboede områder. 27. marts 2015 Skatteministeriet lægger tilbudsgiverens angivelser af Ja i bilag 4 til grund. [Såfremt en ordregivende myndighed på baggrund af tilbuddets indhold må anse det for åbenbart urigtigt, at tilbudsgivers angivelse af at et givent krav er opfyldt, vil ordregiver efter praksis fra Klagenævnet for Udbud ikke være berettiget til at lægge til grund, at kravet er opfyldt.] 27. marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 4]. 27. marts 2015 Skatteministeriet har i Rammekontrakten stillet krav om, at de personer, der udfører Besigtigelser er registrerede i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister, og at Besigtigerne besidder relevant lokalkendskab. Skatteministeriet har i Rammekontrakten endvidere stillet krav om overholdelse af god ejendomsmæglerskik mv. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 4.3, punkt 6 Side 6 af 15

7 og Hvad vurderer Skatteministeriet som relevant i forhold til sikring af kvaliteten i vurderingerne? 21. Vil der ved vurderingen af tilbuddene blive lagt vægt på hvilke ressourcer der anvendes? 22. Vil det være muligt at få refunderet udgifter til rejse til eks. øer. Det bemærkes endvidere, at Skatteministeriet har mulighed for at foretage stikprøvekontroller af de udførte Besigtigelser, jf. Rammekontraktens punkt 5] 27. marts 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål marts 2015 Nej. Tildelingskriteriet er den laveste pris. [Se endvidere besvarelsen af spørgsmål 18.] 27. marts 2015 Nej. Det er ikke muligt at få refunderet transportomkostninger. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 8.1, hvoraf følger: Priserne omfatter samtlige udgifter og omkostninger, herunder rejse- og opholdsudgifter forbundet med Besigtigelserne. ] Rejsetid kan medtages ved estimeringen af den tid, der forventes at medgå til udførelse af Besigtigelserne. 23. Der er i udbudsmaterialets bilag A.1 indeholdt en skabelon for støtteerklæring. I hvilke situationer er skabelonen tiltænkt at skulle anvendes? [Der henvises til bilag 1b, punkt 4, hvoraf følger, at Leverandøren skal estimere et timeantal for udførelse af Besigtigelserne omfattet af Delkontrakten.] 27. marts 2015 Der er i udbudsbekendtgørelsen et mindstekrav om, at tilbudsgiver har en positiv egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Kan tilbudsgiver ikke selv opfylde kravet, kan tilbudsgiver basere sig på en anden virksomheds økonomiske formåen. I givet fald kan skabelonen for en støtteerklæring i bilag A.1 anvendes. [Der henvises til udbudsbekendtgørelsens punkt III.2.2., hvoraf følger: Oplysninger og formaliteter, som er nødvendige for at vurdere, om kravene er opfyldt: Leverandørens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig idet land, hvor Side 7 af 15

8 24. Hvordan skal vurderingerne returneres til Skatteministeriet? Er det i trykt form eller elektronisk? leverandøren er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves: Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital i detseneste disponible regnskabsår. Såfremt virksomheden baserer sig på andre enheders formåen, beregnesegenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. ] 27. marts 2015 Svarskemaerne skal leveres til Skatteministeriet i trykt form. Skatteministeriet arbejder på at kunne tilbyde Leverandørerne en systemunderstøttelse af Besigtigelserne og dermed leveringen af Svarskemaerne. [Der henvises til bilag 1bii, punkt 5, hvoraf følger: 25. Hvornår ved leverandørerne, hvorvidt der er en systemunderstøttelse? Dette må forventes at have betydning for prissætningen. 26. Hvornår forventes det, at de første miniudbud iværksættes? 27. Hvordan igangsættes miniudbud? bliver alle leverandører inviteret med? Udfyldte Svarskemaer skal returneres senest [udfyldes af Kunden] til: [udfyldes af Kunden]. Returnering af Svarskemaer skal ske ved krypteret mail af hensyn til overholdelse af persondatalovgivningen, jf. endvidere Rammekontraktens bilag 2. Såfremt Besigtigeren ikke har de fornødne tekniske foranstaltninger til at kunne sende Svarskemaerne krypteret, kontaktes nedennævnte kontaktpersoner med henblik på aftale om alternativ leveringsmetode, eksempelvis pr. anbefalet brev. Kunden kan fastsætte mulighed for systemunderstøttelse af Besigtigelserne. I givet fald er dette beskrevet nedenfor: [Kunden beskriver systemunderstøttelsen af Besigtigelserne]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvorvidt Skatteministeriet tilbyder en systemunderstøttelse. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 24.] 27. marts 2015 I løbet af foråret, når Rammekontrakten er indgået. [Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 1.] 27. marts 2015 Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i Side 8 af 15

9 de af Bestillingen omfattede kommuner. 28. Udbudsmaterialets bilag 5 indeholder bestemmelser om udarbejdelse af skriftlige redegørelse mv. - hvor meget forventes det at fylde i samarbejdet? [Der henvises til miniudbudsbetingelserne i bilag 1.] 27. marts 2015 Bilag 5 vedrører samfundsansvar og udgør et statsligt standardbilag. Samfundsansvar skal således indgå i den statslige indkøbspolitik. Da der er tale om et standardbilag, skal bilaget ses i lyset af de store forskelle, der er i forhold til efterlevelse af kravene til samfundsansvar i forskellige brancher. [Spørgsmålet vedrører bilag 5, punkt 4 Dokumentation og punkt 6 Procedure ved konkret begrundet mistanke. Det fremgår af bilag 5,,punkt 4: Ud over Dokumentation for opfyldelse af de i Rammekontraktens fastlagte specifikke krav til produktets egenskaber vil Kunden som hovedregel ikke anmode om nærmere dokumentation for, at Leverandøren ved opfyldelsen af Rammekontrakten lever op til kravene i dette bilag. (Skatteministeriets fremhævning). Det fremgår af bilag 5, punkt 6: 29. Hvad er ejendomsmæglernes ansvar for de udførte vurderinger? Hvad sker der, hvis der kommer offentlig kritik af vurderingerne? Såfremt der opstår konkret begrundet mistanke om, at leverandørens opfyldelse af Ramme-kontrakten strider mod de i afsnit 3 og 4 nævnte krav, skal Leverandøren straks efter Kundens anmodning herom fremsende en skriftlig redegørelse for samt dokumentere, under hvilke produktionsprocesser og/eller -metoder de tjenesteydelser, der indgår til opfyldelsen af Rammekontrakten, er tilvirket. (Skatteministeriets fremhævning).] 27. marts 2015 Spørgsmålet noteres og besvares skriftligt efterfølgende. [Leverandørens erstatningsansvar er nærmere reguleret i Rammekontraktens punkt 12, hvoraf bl.a. fremgår: Parterne er erstatningspligtige over for hinanden efter dansk rets almindelige regler, dog er Parterne uanset ansvarsgrundlaget ikke ansvarlige for driftstab, tabt avance og andet indirekte tab. Tab af data anses ikke for indirekte tab. Side 9 af 15

10 30. Omfatter udbuddet også blandede ejendomme? 31. Er Skatteministeriet forpligtet til kun at kigge på pris eller har Skatteministeriet selv valgt det? 32. Kan I gennemgå muligheden for parallelle besigtigelser og de +/- 15 %? Hver Parts samlede erstatningsansvar under Rammekontrakten kan maksimalt udgøre DKK 1 mio.] 27. marts 2015 Nej. Udbuddet omfatter ejerboliger og ejerboliggrunde. 27. marts 2015 Skatteministeriet har valgt tildelingskriteriet den laveste pris, og er som følge af valget forpligtet heraf. 27. marts 2015 Der er tale om to forskellige situationer: Parallelle Besigtigelser vedrører det forhold, at Skatteministeriet til brug for modelvurderingen ønsker at have to uafhængige Besigtigelser af samme gruppe af Ejendomme. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 3.1]. De +/- 15 % vedrører den situation, hvor Skatteministeriet med henblik på en godkendelse af Besigtigelser foretager stikprøve kontrol af vurderingerne. 33. Vil ejendomsmægleren skulle sætte sig ind i særlige planreguleringsforhold og lignende ved udførelsen af besigtigelser? 34. Vil spørgsmål og svar dokumentet på Skatteministeriets hjemmeside løbende blive opdateret. 35. Vil spørgsmål svar dokumentet blive opdateret efter 6 dage inden tilbudsfristens udløb? 36. Er det muligt med angivelse af dato for besvarelse i dokumentet med spørgsmål og svar? 37. På mødet rejste jeg spørgsmålet om hvor stram formkravet til 4 er. [Der henvises til Rammekontraktens punkt 5]. 27. marts 2015 Det vil fremgå af miniudbudsmaterialet, hvilke oplysninger der ønskes indhentet ved de enkelte Besigtigelser. [Der henvises til bilag 1bi, vejledningen.] 27. marts 2015 Ja. Tilbudsgivere opfordres til løbende at holde sig orienteret. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8.] 27. marts 2015 Nej. [Der henvises til udbudsbetingelsernes punkt 8, sidste afsnit.] 27. marts 2015 Ja. Spørgsmålet tages til efterretning og dokumentet suppleres fremadrettet med information om dato for besvarelse af de enkelte spørgsmål. 1. april 2015 Der henvises til besvarelsen af spørgsmål 15. Jeg forestiller mig, som bilag Side 10 af 15

11 4, at skrive fx: [ ] erklærer at vi via underleverandører kan foretage besigtigelser i alle Danmarks 98 kommuner. Fortegnelse over underleverandører, med navn, adresse og cvr nummer fremgår af vedlagte liste. Jeg vedlægger en pdf fil med et eksempel på en sådan liste, som giver jer de samme oplysninger om underleverandørerne som bilag 4 formularen. Listen vil også kunne vedlægges som excell fil, som vil give jer bedre overblik over underleverandører 38. Kan der være nogle konkurrenceretlige udfordringer i at en Leverandør skal afgive en samlet fast pris til jer på besigtigelse af en række ejendomme i et miniudbud, når Leverandøren anvender en lang række underleverandører? 1. april 2015 Der gælder ikke særlige konkurrence retlige regler i forbindelse med udbud. Det er Leverandørens ansvar, at Leverandøren ved udførelse af Besigtigelser under Rammekontrakten overholder relevante præceptive lovregler, herunder konkurrenceretlige regler. Vi tænker her på, at vi som Leverandør, der skal kunne afgive en samlet fast pris til jer i et miniudbud, er nødt til at diktere hvilken pris/honorar den enkelte underleverandør får for at løse opgaven (fx ved at vi overfor underleverandørerne fastsætter en fast ensartet honorering pr. besigtigelse). Normalt vil vi af konkurrenceretlige årsager ikke kunne diktere hvilken pris vore forretninger (underleverandørerne) må tage for deres ydel- Side 11 af 15

12 ser (besigtigelser), men der gælder måske andre konkurrenceretlige regler, når der er tale om et udbud? 39. Hvis vi antager, at I ønsker one point of entry, er det vigtigt at specificerer præcist hvad I forstår herved. I givet fald vil det for os, og sikkert også fra andre af de store ejendomsmæglerkæder der måtte ønske at afgive tilbud, være nødvendigt at udpege en administrativ enhed (fx en af vore store ejendomsmæglere som har et administrations- og servicecenter) til at foretage den temmelig store administrative opgave, som ligger I at fordele ejendomme til de korrekte lokale underleverandører, sørge for at få besigtigelsesskemaer retur inden for aftalte deadlines, og få dem videreformidlet til jer på aftalt måde. Desuden vil faktureringen, og den underliggende fordeling af betalinger til underleverandører være administrativt krævende. Spørgsmålet er om, det er tilladt for os som Leverandør, at udpege en administrativ enhed, som anført ovenfor, til varetagelsen af de administrative opgaver, men således at vi som Leverandør fortsat er ansvarlige således som anført i udbudsmaterialet? 40. Der er i udbudsbetingelsernes pkt. 13 et krav om fuldstændig fortrolighed i forhold til udbudsmaterialet. Indebærer 1. april 2015 Adgangen til at anvende underleverandører er reguleret i Rammekontraktens punkt 6.3, Underleverandører. Det fremgår af Rammekontraktens punkt 6.3: Leverandøren har i Bilag 4 angivet hvilke eventuelle underleverandører, Leverandøren anvender. Leverandøren er alene berettiget til at anvende underleverandører således som angivet i Bilag 4. Leverandøren er ansvarlig for eventuelle underleverandørers Besigtigelser på samme vis, som hvis de Besigtigelser leveres af Leverandøren. Kunden kan i enhver henseende rette henvendelse direkte til Leverandøren - også vedrørende leverancer fra underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Det fremgår af bilag 4, vejledningen, 1. afsnit: Skemaet nedenfor har til formål at angiv: i) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren tilbyder Besigtigelser, og ii) indenfor hvilke kommuner tilbudsgiveren anvender en eller flere underleverandører. (Skatteministeriets understregning) Af teksten i bilag 4, 1. afsnit fremgår det videre: Såfremt Leverandøren anvender underleverandører i en given kommune, har Leverandøren angivet dette i skemaets 3. kolonne Underleverandør. Anvendelsen af underleverandører er således geografisk afgrænset i forhold til kommuner i overensstemmelse med Leverandørens angivelser i bilag april 2015 Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 1. afsnit: Tilbudsgiverne skal iagttage ubetinget tabshed over for Side 12 af 15

13 fortrolighedsbestemmelsen, at der ikke må udleveres materiale eller informationer om indholdet af materialet helt eller delvist til eventuelle underleverandører? I bekræftende fald bedes oplyst, om fortrolighedskravet ophører efter Tildeling af kontrakt, jf. Udbudsbetingelsernes pkt. 11.7? I besvarelsen bedes indgå det forhold, at underleverandørerne har behov for at kende indholdet af kravene til de ydelser, der skal leveres i forbindelse med besigtigelser under udbuddet. I besvarelsen bedes ligeledes indgå det forhold, at udlevering af materiale eller information til underleverandørerne kan betinges af, at underleverandørerne alene får udleveret oplysninger og materiale mod at underleverandørerne indestår for overholdelse af såvel Udbudsbetingelsernes og Rammeaftalens krav om fortrolighed. 41. Rammeaftalens pkt. 12 indeholder et krav om ansvarsforsikring med dækning på min. kr Er forsikringskravet opfyldt, såfremt de anvendte underleverandører i forvejen har forsikringsdækning, som opfylder rammeaftalens krav. I besvarelsen bedes lægges til grund, at de pågældende underleverandører, der udfører besigtigelserne under udbuddet, opfylder rammeaftalens krav til bemanding jf. Rammeaftalens pkt. 6, og derfor samtidig er pligtig til at have tegnet an- uvedkommende vedrørende forhold, som måtte komme til tilbudsgivers kendskab i forbindelse med nærværende udbud. (Skatteministeriets understregning). Det følger af udbudsbetingelsernes punkt 13, 2. afsnit: Efter afslutning af udbuddet er ordregiver berettiget til at kræve udbudsmaterialet returneret, og tilbudsgiver er i så fald forpligtet til at tilintetgøre/slette enhver kopi heraf. Såfremt tilbudsgiveren tildeles Rammekontrakten, finder Rammekontraktens punkt 17, Fortrolighed, anvendelse. Det følger af Rammekontraktens punkt 17, 1. og 2. afsnit: Leverandøren, dennes medarbejdere samt underleverandører og disses medarbejdere skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende Kundens eller andres forhold, herunder ejeres og beboeres forhold som de får kendskab til i forbindelse med denne Rammekontrakt. Kunden kan forlange, at hver enkelt Besigtiger, skal underskrive sædvanlige tavshedserklæringer i relation til Rammekontrakten. 7. april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 12, 4. afsnit: Leverandøren skal opretholde en ansvarsforsikring, der dækker Leverandørens ansvar i henhold til dette punkt 12 op til maksimeringen i andet afsnit. (Skatteministeriets understregning.) Kravet om ansvarsforsikring vedrører således Leverandøren. Side 13 af 15

14 svarsforsikring i overensstemmelse med bekg nr om garantistillelse og ansvarsforsikring for ejendomsmæglere m.v. 42. I forhold til udbudsmaterialets bilag 4 fremgår det, at leverandøren skal angive, hvilke underleverandører, som leverandøren eventuelt vil anvende til besigtigelsesarbejdet i de pågældende kommuner. Vil der i aftaleperiodens løbetid være mulighed for at foretage skift af underleverandør enten med eller uden Skatteministeriets accept? 43. [Holdingselskabet] er et aktieselskab med [ ] medlemmer ([ ] butikker). Spørgsmål: Skal vi udfylde konsortieerklæring og støtteerklæring i det fremsendte bilagsmateriale? Vi mener det må være nok at fremsende Holding selskabets regnskab samt tro og love erklæringen om gæld til det offentlige? 44. I bilag 3 skal vi anføre en timepris. Vi antager timepris skal være ekskl. moms. Bekræft venligst. 45. I relation til Skatteministeriets besvarelse på spørgsmål nr. 27 fremgår det, at miniudbudsmaterialet af Skatteministeriet fremsendes til samtlige de i bilag 4 oplistede underleverandører. Skal besvarelsen af spørgsmål 27 forstås således, 7. april 2015 Skatteministeriet henviser til besvarelsen af spørgsmål nr. 12. Skatteministeriet henviser endvidere til besvarelsen af spørgsmål nr april 2015 Det fremgår af bilag A.1 skabelon til brug for oplysninger vedrørende tilbudsgiverens personlige forhold og økonomiske kapacitet, Konsortieerklæring, side 5: Erklæringen [konsortieerklæringen]skal kun udfyldes og vedlægges, hvis tilbuddet afgives af en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium). For så vidt angår støtteerklæringen henvises der til besvarelsen af spørgsmål april 2015 Det fremgår af Rammekontraktens punkt 8.1: Priser angivet i Bilag 3 er angivet i danske kroner (DKK) inklusiv alle på tidspunktet for indgåelse af Rammekontrakten gældende afgifter og told, dog eksklusiv moms. (Skatteministeriets understregning). Skatteministeriet bekræfter således, at timeprisen i bilag 3 er eksklusiv moms. 9. april 2015 Det fremgår af Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål nr. 27: Miniudbud iværksættes ved fremsendelse af opfordringsskrivelsen i bilag 1a. Miniudbudsmaterialet udsendes til samtlige de leverandører, der i bilag 4 har angivet at kunne udføre Besigtigelser i de af Bestillingen omfattede kommuner. (Skatteministeriets understregning). Side 14 af 15

15 at i det tilfælde, hvor leverandøren i en bestemt kommune har angivet flere underleverandører (bilag 4), vil dette medføre, at disse underleverandører kommer til at byde på opgaven i konkurrence med hinanden? Besvarelsen af spørgsmål nr. 27 henviser i øvrigt til miniudbudsbetingelserne i bilag 1. Miniudbudsmaterialet udsendes til leverandørerne, dvs. de leverandører som Skatteministeriet har indgået Rammekontrakten med. Delkontrakter indgås mellem Skatteministeriet og den leverandør, der i forbindelse med et miniudbud afgiver tilbuddet med den laveste pris. Side 15 af 15

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser

Udbudsbetingelser. Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Udbudsbetingelser Rammeaftale 17.01 Revisionsydelser Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 6 3.1. Udbuddets opbygning... 6

Læs mere

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015

Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Spørgsmål og svar, opdateret 8. juni 2015 Skatteministeriet afholdt orienteringsmøde den 4. juni 2015. Spørgsmål og svar fra orienteringsmødet er medtaget i tabellen nedenfor, jf. spørgsmål 2 16. En række

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Relancering af Klar til storken gravid med god kemi Side 1/31 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.3 Beskrivelse af projektet... 4 1.3.1 Delaftaler...

Læs mere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere

Rammeaftale 02.02 Computere. Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere Rammeaftale 02.02 Computere mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S. (herefter benævnt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13

UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus. April 2015. Side 1 af 13 UDBUDSBETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Begrænset udbud for indkøb af billetsystem til Musikhuset Aarhus April 2015 Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 2.1. Ordregivers

Læs mere

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune

Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Udbudsbetingelser: Varetagelse af dele af regresopgaven af udbetalte sygedagpenge for Skive Kommune Indhold Udbudsbetingelser:... 1 Varetagelse af dele af regresopgaven... 1 1 Indledning... 4 2 Baggrund

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Kortlægning og risikovurdering af allergifremkaldende stoffer i produkter målrettet børn legetøj og kosmetik 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud

EU-UDBUD. Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud. På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud EU-UDBUD Varekøb og tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af materialer til fysik/kemi til og for KomUdbud September 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet

Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014. Levering af Håndværkerydelser. til. Syddansk Universitet Udbudsbetingelser - Begrænset udbud September 2014 Levering af Håndværkerydelser til Syddansk Universitet Bilag A - Udbudsbetingelser Indhold 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 3 3. Udbuddets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af

UDBUDSBETINGELSER ver. 3. Offentligt udbud. EU-udbud nr. 2015/S 026-043564. Udbud af UDBUDSBETINGELSER ver. 3 Offentligt udbud EU-udbud nr. 2015/S 026-043564 Udbud af Revision af EU-programmet Interreg 5A Øresund-Kattegat- Skagerrak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland

Læs mere

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1

Annoncering. Svømmekørsel. Side 1 27032014 Annoncering Svømmekørsel Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 2. Ydelsen 4 3. Den ordregivende myndighed 4 4. Annonceringsmaterialet 4 5. Baggrund for udbuddet 4 6. Eget bud 4 7. Spørgsmål

Læs mere

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud

NATIONALT UDBUD. Offentligt udbud. På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud NATIONALT UDBUD Offentligt udbud På levering af psykologisk rådgivning og krisehjælp til KomUdbud September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF ÅBNE OG LUK- KEDE CONTAINERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Om Jammerbugt Kommune 2 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009

Kontrakt om. Oplysning om omstilling af energisystemet. Mellem. Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K. EAN-Lokationsnummer 5798000020009 Kontrakt om Oplysning om omstilling af energisystemet Mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020009 og XX CVR Nr. XX (i det følgende kaldet Leverandøren) 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL.

UDBUDSBETINGELSER SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. SYDDJURS KOMMUNE DANSKUDDANNELSE TIL VOKSNE UDLÆNDINGE M.FL. Annonceret den 14. juni 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Overordnede forhold...3 2.1. Den ordregivende myndighed...3 2.2. Ordregivers

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud

Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Udkast til UDBUDSMATERIALE Offentligt udbud Rammeaftaler vedrørende levering af personlig og praktisk til borgere i eget hjem efter servicelovens 83 og 91 Forventet Annonceringsdato: 27. september 2013

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.07 Kommunikationsudstyr og -løsninger Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 3 3. Formål og baggrund...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Projekt om kommunernes håndtering af elektronikaffald Side 1/35 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet... 3 1.3.1

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud

EU-UDBUD 2013/S 238-413519. Varer Offentligt udbud. På levering af stomiprodukter til KomUdbud EU-UDBUD Varer Offentligt udbud På levering af stomiprodukter til KomUdbud 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Tidsplan... 5 1.3 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025171 (Katja Høegh, Jens Fejø) 28. september 2011 K E N D E L S E Atea A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Københavns Kommune (advokat Torkil Høg, København)

Læs mere

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune

VERSION 2. Udbud. På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune VERSION 2 Udbud På vedligeholdelse af arealer udlagt til idrætsformål i Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune, Staben for Kultur, Borgere og Planlægning Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034612 (Erik P. Bentzen, Helle Carlsen) 29. januar 2014 K E N D E L S E Axiell Danmark A/S (advokat Thomas Grønkær, Hellerup) mod Kombit A/S (cand.merc.jur. Peter Dann

Læs mere

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage

Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Udbudsbetingelser (begrænset udbud) Rammeaftale 02.03 Servere og storage Indholdsfortegnelse 1. Den ordregivende myndighed... 3 2. Udbudsmaterialets bestanddele... 4 3. Udbuddets indhold... 7 4. Sortimentsopbygning...

Læs mere

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen)

Kontrakt. uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere. mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. (herefter benævnt Styrelsen) 1 Kontrakt om uddannelse af energikonsulenter og BedreBolig-rådgivere mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K (herefter benævnt Styrelsen) og CVR. nr. (herefter benævnt Leverandøren) 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse

EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse EU-UDBUD Nr. Tjenesteydelse Offentligt udbud Udbudsmateriale for Vækst via Ledelse Bekendtgjort 22.6.2012 25-06-2012 14:21:27 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere