I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,"

Transkript

1 1 2 ( i:1 6. JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde by, Akt. Skabdi nr.?'7/, (adfyld af dommerkontoret; (I København kvarter) - - ' eller øde sønderjydske lands- Høje Tåstrup sogn. 1(J~ dele) bd. og W. 1 ting- I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. pr. Hedehusene., Gade og hus nr:: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU & K. WESTERGAAW LANDSRETSSAGFØRERE ROSKILDE Stempel : 285 kr. 00 øre. t" -S K Ø:D E _M_471 A A Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til min'søn, forpagter Arne Dyrum Nielsen Charlottegaard - pr. Hedehusene, den Mig'tilhørende landbrugsejendom skyldsst under matr.nr. 9 a Baldersbrønde by, Høje Testrup sogn, af hartkorn 2 td. o sk.o fk.0 alb.affareal 7 ha.8930 m2 med de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelfaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplant finger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den stand, hvori det nu foreligger, og således som det er køberen bekend- Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, avl og-af7 grøde, da alt, hvad der i den henseende forefindes på ejendommen, i forvejen tilhører køberen, som har haft ejendommen i forpagtning. ~rdtagelsen af ejendommen sker på følgende vilkår: 1..Ejendommen overtages af køberen den 1.matts 1954, men ejendommen ligger allerede fra idag at regne for køberens regning og ri., siko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådestilfælde at æve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig anvendelse. 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver \\.,BestillInge-. k\ formular art. \\ C Jensen & Kleldskov, AIS, København. 2

2 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder,byrder og forpligtelser, hvormed der hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der påhviler ejendommen følgende servituter: T. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transformatorstation og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument pm vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do. lyst. 8. 4/12 19Q8 dokument om bygglinie, / med påtegning af 13/ dokument om lergravsret, / dokument om forkøbsret for A/S Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 12. 7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal til D.S.B. Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen ikke findes skov eller fredskovpligtig grund. Alle med nærværende overdragelse forbundne udgifter udredes af køberen Sælgeren har ret til,sålænge han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 6. Købesummener fastsat til ejendomsskylden Og udgør herefter kr., hvilke femtilyv tusinde kroner af køberen Arne Dyrum- Nielsen berigtiges derved, at han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente 4 97, p.a. forrenter pantegæld til Creditkassen for landejendomme i ftti-

3 terne tinglyst for kr. nu til rest ,00 kr- B. for ;restkøbesummen L. 1 ' ar udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev har et pålydende af kr..,. idet pantebrevet for-.såvidt angår differencen mellem kr. og 1, kr kr.: tjener til opfyldelse af købesum for matr. nr. 8-n.,. 9-o,og 9-n Baldersbrønde, pantebrevet forrentes.,med W.p.a.,,og afdrages med kr. om året., at. er- _.kr. lægge med halvdelen 3.000Vhver 11.juni og 11.december termini første gang 11.december termin 1954, og løvrigt udfærdigeå pantebreve 't på justitsministeriets pantebrevsformular ,00 " L. ialt ,00 kr. Køberen erklærer på tro og love-, at hverken han eller hans hustru, der begge er fyldt 21år., eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover df kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke.vil være ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på d en foi-an beskrevne ejensom. hvilken ejendom heréfterkal-[tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser, end :.-forån anført. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: Som køber: A.P.Nielsen. Dyrum-Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringen rigtighed: K. Westergaard. LRSagfører,Roskilde. Som datter af overdrageren af ejendommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schwei-4,den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Forannævnte ejendom er under løbe nr distr. pr.1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf 'grundværdi "

4 fradrag for forbedringer kr o grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld kr fradrag for forbedringer 0 gal' 4411 I 11 afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld udgør 0 Ejendåmmen udgør en landejendom, Matr.nr. 9 a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE, den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. -Gebyr 25 øre Itidifilfidaglw,4enfrraiakr.1;:.;3 fthtivn.6 Amts sp.ndr, og Am4, ehit,d, 6!ffiNln ~ed bekralte

5 1 2 G 1 6. I JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mb. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sanderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a, 9-0 og by og sogn. n Baldersbrønde Købers bopæl; MW Skab 44 nr. ri/ (udfylder dl dommerkontoret; "Charlottegaard" pr. Hedehusene. Gade og hus nr.: (hvor sidan't findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU K. WESTgR44, LANDSREISSAUFWIUM 19,0,5=E Stempel: '975kr. 00 øre. SKØDE.' Undertegnede fhv. proprietær A.P. N i e l s e n, losterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til in søn, forpagter ArneDyrum Nielsen, Charlottegaard r. Hedehusene., den' mig tilhørende landbrugsejendom "Charlottegården" kyldsat under. hartk. matr.nr. 8 a Baldersbrønde by og sogn 7 td. 0 sk.3 fk.12 alb o t n 2 " (:)* med areal 56 ha.8053 m2 ed de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplantpinger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den tand, hvori det nu foreligger, og således som det er købereh bekendt Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, av] g afgrøde, da alt, hvad der i_den henseende forefindes på ejendommen, forvejen tilhører køberen, som har haft ejendomien i forpagthing. Overdragelsen af ejendommen sker på følgende vilk.å./ 1. Ejendommen overtages af køberen den 1.marts 1954,. en ejendommen ligger allerede fra i dag at regne for køberens reg ing og risiko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådes ilfælde at hæve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig Bestillingsformular C nvand4seii, Jensen & KIeldslcov, AIS, København.

6 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver art. 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der på matr.nr. 8 a hviler følgende servituter: 1. 8/ dokument om elektriske ledninger, 2. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 3. 4/ dokument om færdselsret og overkørsel, 4. 11/ dokument om vej, 5. 11/ dokument om lergravsret, 6. 4/ deklaration om fastsættelse af byggelinie, 7. 26/ dokument om færdsel og overkørsel, 8. 15/ dokument om lergravsret, med påtegning af 13/ / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 10. 7/ lyst expropriationsfortegnelse vedr. afgivelse af areal til D.S.B. På matr.nr. 9 o og 9 n Baldersbrønde følgende servitutter: 1. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transormator station og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument om vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do., 8. 4/ lyst dokument om byggelinie, 13/ med påtegning af 13/ dok. om lergravsret, / dokument om forkøbsret for a/s Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for

7 prioritering, 12.7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal -til Sælgeren erklærer på tro.og. love at der på ejendommen ikke findes. Skov_ eller fredskovpligtig grund. Sælgeren har oplyst,.at der på ejendommen er grundstigningsskyld kr.,' hvilketbeløb,er taget i betragtning ved købesummens fastsættelse, således at køberen, herved giver afkald på refusion hos -sælgeren'iden. anledning. 5. Alle med nærværende.overdrag,else forbundne udgifter udredes.af,,ke,beren. 6. Sælgeren har ret til, så længe han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 7. Købesummen,er fastsat. til ejendomsskylden kr., ti tusinde,ogiudgør herefter kr., hvilke et hundrede og nitifem tusinde kroner af køberen Arne Dyrum-Nielsen berigtiges derved, at,han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente p.a. forrenter pantegæld 'til Creditkassen for landejendomme i Østifterne tinglyst t f r,o ± ,00 k nu til rest kr. hvilken restgæld ikke fremgår af tingbogen. Regulering med hensyn til nøjagtig.restgæld sker ved refu- 0 4 sionsopgørelse. pr. 1,marts og afgøres ved kontant betaling B. samtidig hermed har udstedt. pantebrev ifølge ordre til fru Bente Mangold_Dyrum Arosa, Schweitz,stort ,00 til rente 5% p.a. henstående uden afdrag til sælgerens død og oprettet på justitsministeriets pantebrevsformular, C. for restkøbesummen ,00 " har udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev _ - ialt ,00 kr,

8 har et pålydende af kr., idet pantebrevet, forsåvidt angår differencen mellem kr. og kr. = kr. tjener til opfyldelse af købesummen vedrørende overdragelse mellem de samme parter af ejendommen matr.nr. 9-a Baldersbrønde, hvilket Sker samtidig hermed. Det nævnte pantebrev forrentes med 4-Wo p.a. og afdrages med kr. om året, at erlægges med halvdelen kr. hver 11.juni og 11.december termin, første gang 11.december termin 1954,og iøvrigt udfærdiges pantebrevet på justits: ministeriets pantebrevsformular. Udover ovennævnte hæftelser overtager køberen følgende forpligtelser, der henstår uaflyst i tingbogen, idet sælgeren har oplyst, aebockmeecxbbcmpckbgcbeamemoberie~c~dx)cbt~~, ~~4-mucnik~at disse-,forpligtelser i -mange år ikke -71' påført ham udgifter og antagelig må anses for uden betydning. Disse eventuelle forpligtelser, som køberen således overtager, er følgende: 1. 11/ arvefæstebrev til gårdejer Hans Rasmussen på 1 skp. land / arvefæstebrev til Jochum Mossin på 1 skp.land, hvoraf svares 10 rigsdaler årlig m.v., 3. 8/ lyst dokument om afg..af grund til Bmhus. 4. 5/ fæstebrev til Hans Johansen på 1 hus med gårdsplads i Baldersbrønde by. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på den foran beskrevne ejendom, hvilken ejendom herefter skal tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser end foran anført. Køberen erklærer på:tro og love, at hverken han eller hans hustrii, der begge er fyldt 21 år, eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover af kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke vil iv:ere ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: A.P.Nielsen. Som køber: Dyrum -Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskriver-

9 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) 8-a, 9 o og 9 n Baldersbrønde by og sogn. eller (i de sendenydske lands- Købers dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, Kreditors bopæl: sogn. Akt: Skab nr. (aajytdes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Fortsættelse: Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU 8r K. WESTERGAAU± LANDSRETSSAGFØREU Stempel : øre. myndighed og dateringens rigtighed: K.Westergaard LRSagf ører, Roskilde. Som datter af overdrageren af ejerdommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schweitz, den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Foranstående ejendom er under løbe nn distr. pr. 1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf grundværdi " ft fradrag for forbedringer 0 grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld tdgør " afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.1paj 1950 om grundstigningsskyld udgør Ejendommen udgør en landejendom. Matr.nr. 8-a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE? den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. gebyr 25 øre BestfilIngs. formular D Jensen & KIeldskov, AIS, København.

10 iiitnik 1444#1 Wg1 AltIVII, kilt% sridr og we With 1 $11 t4w4 CeliPar" ~ed bekneft I,

11 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre (I Købehhavn kvarter) 9a m.fl. Baldersbrønde. eller (i de sønderjydske lands-, dele) bd. og 61.1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } Kreditors bopæl: Akt: Skab /1 nr. y?/. (udfyldes ommerkontoret) Gade og hus nr.: Anmelder: A/S Hedehus-Teglværket, Hedehusene. Påtegning på skøde fra proprietær Nielsen til A/S Hedehus Teglværket, udstedt den 27/ og tingi. den 1/ på ejendommen matr. nr. 9a m.fl. Baldersbrønde. Afgravningsretten vedrørende matr. nr. 8k af Baldersbrønde aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 3. juni A/S Hel ehus Teglvær et Til vitterlighed om underskriftens ægthed 9 dateringens rigtighed: Inger Kehler, Lydia Torn, Kongebakken 5o, III, Roskilde Skindergade 24, III, K. INDFORT! OACP,OGEN d;-, n I, P On CL Lyst IC ri. ighed bekræftes Besti llingsformular D Jensen & KJeldskov A/S, København.

12 ',, 31)2- Mtr. nr., ejerlav, s gn: 9a, 91, III,.9P dele) bd. og bl, i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn. Stempel: 1 kr. øre /Akt: Skab M nr S Købers } Kreditors (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsbo pæl : (udfyldes al-dommerkontohtt" Gade og hus nr.: Anmelder: 6B pag.85o nr.853 den 1/7 V908 Undertegnede gårdejer H.Pedersen, ejer af m.n.9a af Baldersbrønde, der af Københavns amts vejvæsen har fået tilladelse til at anlægge en 8 alen bred overkørsel fra nævnte ejendom til Roskildevejen på dennes søndre side ved stst favne indgår-herved på nedenst. betingelser: I vejgrøften anbringes otte stk. ni tommers saltglacerede lerrør, o- ver hvilke,der tilfyldes og fastttampes jord, som ved enderne begrænses af små mure af kløvede kampesten i cementmørtel eller god beton af granitskærver efter vejvæsenets nærmere bestemmelse.mellem vejskellet og kørebanen befæstes overkørslen med schaussering efter vej efter vejvæsenets nærmere forlangende, i hvilken henseende den brug, der vil blive f;gjort af overkørslen vil være væsentlig bestemmende. Vejvæsenets forlangender om mulige forandringer heri må uvægerligt efterkommes.vejvæsenets ordrer vedr. anlægget må nøje følges,ligesom også dets tilladelse må'indhentes, såfremt forandringer ved an - lægget på vejens terræn senere skulle ønskes.det påhviler udelukkende ejeren af nævnte m.n. at vedligeholde og renholde ovennævnte anlæg i overensstemmelse med vejvæsenets fordringer.skulle vedligeholdelsen være mangelfuld og manglerne trods givet tilhold ikke blive afhjulpne er vejvæsenet berettiget til at udføre det manglende for ejerens regning eller til at fjerne hele anlægget og beholde de til anlægget brugte materialer.om forståelsen af denne dekl. kan jeg ingen retssag rejse, men er forpligtet til at følge den fortolkning, som amtsrådet i ethvert mødende tilfælde giver.denne dekl. skal tinglæses på 1pin bekostning, som en på min foranbetegnede ejendom hvilende servitut, der formular D gælder både for mig og fremtddige ejere. Jensen & Kjeldskov A/S, København

13 Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 5/ og indført i skøde og panteprotokol.

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9a Stempel: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn Gade og hus nr.: kr. øre Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: 61( pag.lo34 nr.12oo den 16/ Påtegning på dekl. mellem H.Pedersen og Københavns amts vejvæsen thl.d.l/7 08 på m.n.9a sålyd.: Som ejerinde af den omhandlede ejendoms ene halvdel indvilger undertegnede Ane Petersen i at nærv. dekl. thi. på ejendommen som serv.st. fo: denne. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 16/ og indført i skøde- og panteprotokol. dslcr s p /9' Giostru 4, I Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Mv. nr., ejerlav, sogn: 9a791,9M,91) Stempel: 11 kr. 65m (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, Sogn. Høj etåstrup sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors j bopæl: Anmelder: Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) 6c pag.3o9nr.491 den 24/ Undertegnde gårdejer H,Pedersen og sælger og overdrager herved til og løvrigt på flg. nærmere vilkår: 4.Sælgeren forpligter sig til at udlægge en 8 alen bred vej vest for og op til den solgte parcel.overkørslen ind til denne vej og anbrin - gelsen af huse under overkørslen bekostes af køberen.denne og fremtidige ejere af parcellen har fri og uhindret færdselsret på den heromhandlede vej, og bliver skødet i sin tid m.h.t. dette at thl. som setvitutst. på m.n.9a. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 24/ og indført i skøde- og anteprotokol. ftens rirjtig' hed aren i-glostrup robkr4hi, Çki,-;-1 /9_ 42 Beatiuingslomulu D Jensen & Kjeldskov A,'S, København

16 3454 *-4,MAJ1957 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) V7/ Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Matr.nr.9 a Landinspektørerne Thorsen. og Krarup, Baldersbrønde By Roskilde, tlf Høje-Taastrup Sogn Stempel: kr. øre. Stempel- og gebyrfri i h.t. boligstøtteloven. DBKLARATION., tindertegnede ejer af matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-TaaStruP Sogn, samt -erhververe af parceller af eamme ejendom pålægger herved ejendommen følgende forpligts1 Udfor de på vedhæftede ride med gul farve viste vende.. pladaer, skal der opsættes et gennemgående, mindst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tilsluttede veje til'landevejen. Nærværende deklaration kan uden udgifter for ejeren tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-Taaetrup Sogn, med påtaleret for Københavns Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende hæftelser byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nedehueene 9 den 11. apri11957, rum Nielsen Lintrup Nielsen A. Larsen UnaiSa a' s - kn_sijr.nn o4.1~nn-us..i.ssan Ejer af'matr...nr. 9 Røbere af parceller af matr. r.,::::ført I DAGBOGEN den -I4.MAJ1957 FOR GLOSTRUP RETSKREDS Lyst. nx. 9a Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov, AIS, Kebeilh o w d bekreeftpa

17 Akt: Skab nr. (udfsfides af dommerkontoret).z4273(z1,.ey' I/I c E E )77= e g77"' 77-2,2t ir 7u- Ez t_ 1.4\1 HÇzsie 2,245D 5o 7-2, 7 : 0. c0 tto 0 c 0 91:4 Gi 1 ().1 c 3rug Ilircerdzge,j-cz7zzi_aP ved &ay',57-zz>zg af cze,u27-,2"orzi cy TIzorse/z, E Bestillingsformular Y- 2 fløj Jensen & Kjeldskov, AIS. ZazzaI/2,5,e/E:17(7' Soo

18 Akt: Skab 4 nr. (udfyldes af dommerkontoret) 284 *11,JAN.1957" ' Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: Mat r. nr. 9a (i København kvarter) Baldersbrønde eller (i de sønderjydske lands- By 9 dele) bd og bl. i ting- Høj e Taastrup bogen, art. nr., ejerlav, Sogn. sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Landinspektørerne Thors en og Krarup, Roskilde. Stempel : 2 kr. 00 øre. BBI(tARATION. Undertegnede ejer af.matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje..Taatrup Sogn, tiamt erhververe af parceller ef eamme ejendom pålægger herved ~mmen:følgende forpligtelse: --Udfør de på Vedhmftede rids Med gul farve viste ve4deplad imer Skal opsættes et gennemgående betndst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tede veje til landevejen. Såfremt udmundingen af den 12 m brede vej øst for matr nr. udføres som vejtilslutning (i modsz,,tning til, at den blot udføres som en overkøreel,) er vi villige til at tåle, at der,..-uden erstatning tinglyses deklaration på det øst for vejen li#gende ax;hal af matr.nr. 9a om, fri oversigt efter vejreglernes.ofenit o stk. 3 med Q 15 4b m.veti3en er opt.på mdtrkort( l~værende dekluration kan uden udgift for ejerne lyses servi utstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, gsje-taastrup Segn " med pataler.at for Xøben4avne Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvllende hæftelser, byrder og etevitutter henvises til dens blad i tingbogen. Hedehusene A 29. dec rum Nielsen 'ø 4 -.* u.****øø :ejer''ai' matr.nr. 9a. Lintrup Nielsen A. Larsen p., Røbere af parceller af matr.nr. Indfart i Wogen den 1. JAN for Glostrup retskreds LYSt. ed bekræftes formular Jensen & Kjuldsknv, AIS, København.

19 Akt: Skab 1 nr. (udfyldes af dommerkontoret) c E E 0 -o c a: 'D c 0 0 L 0 ce) "<TS c._ 0 /-15 0 n. C (.1) b.0 Parceller bla rricilr. ty: 9 C Z".a) cis 0 c c.) _Baidel:,6r0iZtk fløje - Taas&-90 so,y/z, brut' ved acværcliy'd i dereflz6er /956 tuzfrizuzydelclara&olz, (y( de c c -0 E Bestil tingsformular Y- 2 fløj Jensen Kjeldskov, AIS. E. Alcyorkold 500 Ih0,-.5e,, Larzati.izs/oeilfir.

20 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (I de sender)ydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a 9a Stempel: kr. øre NOV.1958 Købers Kreditors bopæl: Akt: Skab nr.v7/1 (udfyldes.1 dommerkontoret) Gade og hus nr.: Baldersbrønde. Anmelder: a/s Hedehus Teglværket, Hedehusene. Påtegning på købekontrakt mellem proprietær Nielsen og a/s Hedehus Teglværket, lyst 11/ Af-ravningsretten vedrørende de dele af matr. nr. 8 a og 9 a, derigger nord for jernbanelinien, aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 25. november Peter Hartmann. 0. A. ChrWari--' Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed. Lydia Torn F. Bjergvang Skindergade 24 Fuglagervej 3 København K. Vanløse.!\ M\GBOGEN tizn 15,FAC.1958 Lp ',Aḟ)STRUP RETSKREDS gtighed bekræftes formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

21 ..., Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 2 kr. 0 0 øre (i København kvarter) 9$ Baldersbrønde by, eller (I de senclerjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Høje-Tåstrup sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab 44 nr. CI (udfyldes af dommerkontoret) bopæl : Gade og hus nr.: 6491 *t 24 lial1191 Anmelder: landinspektør Hans Nielsen, Kong Haraldsvej.13, Rotkilde Deklaration. Undertegnede ejer af matr.nr. 9a,Baldersbrønde by, Høje - Tåstrup sogn pålægger herved den del af min nævnte ejendom, som er vist på vedhæftede rids, følgende servitutter som gældende for mig og fremtidige ejere: 1. På hjørnet mellem Roskildevej og en ny 16,00 m bred vej "Storage!'" må, på det areal, der på ridset er fremhævet med rødt, ikke findes bygninger af nogen art, hegn, beplantning eller anden hindring for den fri udsigt, højere end o,8 m over planen gennem de tilstødende vejes midtlinier. Det påhviler ejeren af den pågældende ejendom at sørge for servituttens overholdelse. 2. Ved anlægget af den på ridset viste del af den nye vej "Storage!'" skal ejere af tilgrænsende ejendomme titie, at vejskråninger dægges pt deres ejendomme, idet kommunen ikke kan gøres erstatningspligtig som følge af hermed forbundne ulemper. 3. Langs Roskildevej skal ejerne af det tilgrænsende areal lade opsætte et 1,00 m højt hegn, idet hegnet over det under 1 omhandlede oversigtsareal dog kun skal være o,8 m højt. 4, Ejerne af de syv rækkehusparceller er pligtige at være medlemmer af enfælles grundejerforening. Foreningens love og evnt. senere ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig at overtage og vedligeholde det påg planen viste fællesareal, og dette areal må stedse kun be- Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

22 nyttes i forbindelse med de syv rækkehuse. Den over fællesarealet førende vejskal anlægges og vedligeholdes af grundejerforeningen uden udgift for kommunen. 5. På den med gul farve angivne 3 m brede gødningsvej skal være fri og uhindret færdselsret til de på ridset viste syv nye parceller. Opførelse af garager ved de på ejendomme ved byggesag B.S. 4o/196o-61 opførte sy 4r. rakkehuse sker efter en af Høje-Tåstrup kommunes-bygningsmyndighed godkendt fælles bebyggelsesplan, idet,garagerneskalvære ensartede, af samme størrelse og form, samme materiale og farve. 7. Fælles brandgav/ik mellem de på ridset viste syv rækkehuse må ikke fjernes, sålange een af bygningerne står. 8. f de syv rækkehuse er i kælderetagerne indrettet hobbyrum. Disse rum må ikke bishyttes til natophold for mennesker. 9. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af de på ejendommene beliggende fælles afløbsledninger med tilhørende brønde. Ejerne forpligter sig endvidere til ikke.at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5 m fra midten af fælles afløbsledninger. Br der i,interesse for enkelt ejer foretaget rensning eller reparation af fællesledning på nabogrund, er han pligtig af udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og ligneiide.. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer for så vidt angår 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 Høje - Tåstrup kommunalbestyrelse og for så vidt angår i og 3 Københavns amts vejinspektorat. INDFØRT I DAOGOGEN sign. A Dyrum - Nielsen den 2q MU.198 Baldersbrønde d. 8 maj 1961 FOR G LOSTR::? RETSKREDS

23

24 Mtr. nr., ejerlav, sogn; (i København kvarter) - eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. g 1193G *20SEP.1961 Stempel: 91b91:91,91311.,91:2 91.)2, E. og 91LEL Baldersbrønde by, Høje Tåstrup sogn d kr. 00 øre Akt: snr. tål' y7/ (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: liandinspektør_ Hans Nielsen Kong Haraldsvej 13, Roskilde. Deklaration. tndertegnede ejer af matr.nr. 9a, 9bm, 9bn, 9bo, 911b 9bq, gbr og:gbs : Baldersbrønde by, Høje Tåstrup Sagn påkagger_ herved disse matr.nre. følgende servitut som gældende for mig og efterfølgende ejere: Som angivet med rødt på vedhæftede rids anlægges en afløbsledning for overfladevand fra de på ridset. viste 7 rækkehuse, som agtes opført på nævnte matr.nr.-91u, 9bn, 9-10A., 912p, 9br og gips. Denne afløbsledning og en faskine for enden heraf anlægges i overensstemmelse med de bestemmelser, som Høje Tåstrup kommunes bygningsmyndighed måtte træffe. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af afløbsledning og faskine. Ejeren forpligter sig endvidere til ikke at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5o m fra midten af afløbsledningen. Ejerne af nævnte matr.nr. 911m, un, 9122,912p, 9btl, 9br og 9be er pligtige ved rensning eller reparation(af-afløbslednin og faskine at udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og lignnde, ligesom alle udgifter, der er forbundet med vedligeholdelse, rensning og reparation af såvel afløbsledninger som vend. Bestillingsformular G Jensen & Kjeldskov A/S, København.

25 faskine påhviler ejerne af de nævnte matr.nre. subsidiært grundeje foreningen for disse. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises, til ejendommene blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer fremtidige ejere af matr.nr. 9bel,9111,9bo 9 91u,9bq,9br og 9bs samt Høje Tåstrup kommunalbestyrelse. Baldersbrønde d sign. Dynen - Nielsen INDFØRT I DAGEN &n 23,SEP,1(131 FOR GiliTW 44',,LV,KM Lyst

26 0 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 5,a cal c E 5- nzfi' Kids over en del af -mcztr. 717: _Zi'aldersbrOrzcle by,.eje-tåstrup sogn. udfcerciz:get e. maj /96/. Bestillingsformular Y-1 fløj Za=inspektor. Jensen & Kjeldskov A/S

27 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 14267*-8N0V1931 b 1 - Kallerup~, 931 Og 14 - Baldersbrøndeip alle Bøje Tasstmp sogn. kr. øre Akt: Skab-J2 nr. 97/ (udfyldes al dommerkontoret) Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Iandvesenenævnet far Københavns amts sdr.birk LANDVÆSENSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AmiS SDR. BIRK Rådovre rådhus pr.. Vanløse. T3r/der henvisning til 31 i lav nr. 214 af 11/ begærer landvmsenen~t far 'Xtbenhavns =is sønåre birk herved tinglyst nedenstående overenskomst af 21.maxte 1961 vedrørende rørledning over matr.nr. 11)- Utlerui)gaard og matr.nr Baldersbrøndes_ idet der 'med b.ensyn omha.ndlede lednings beliggenhed henvises til ve~-ftede kort. Overenskams t. b Vi undertealiede Hedelaue Teglvwxket,, som ejer af matr.nr Kallerupgaard. A.1)jrum-Ilielsens, som ejer af matr.nr Baldersbrønde og Jacob l'aftdahls tmm ejer af matr.nr.. 14 &Liderabrønde s alle 'løje TaastruP sogn er 1961 den 16/1 blevet enit--e om nedm tt af 65 meter lang 12,5 c= rørledning over matz,nr, lb Kallz-upgatix'd og matr.nr. 91 Baldersbrønde i henhold til et wf Bedesele abet udarbejdet forslag Ledn:3.ngen forløber fra nordlage skel af matr.nr. 14 og nedover et hjørne at zat r.nr. 9n far at udmunde i en større garv mat?? nr. 1b hvorfra findes et 145 cm afløb., Arbejdet gennemfe.77ree Jaeob Taftdahle foranstaliming og bekostnings, og den fremtidige vedligeholdelse påhviler alene ejeren af matr.nr Ilaldebrandes Høje Taastrup sogn. Jacob TaftdaU forpligter sig tir uden vederlag at smake handl.ede ladning.s, såfremt en afgravning af ler til teglva*sbrugnødvendiggør dette.. Led ingen har `.3trk -t fald, 41edes at en inkni er Even:tuelt statstilskud Ulfalder alene Jacob 'laf 'tkiahls og denne Bestillingsformular C Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: 33 93 32 33 Fax: 33 93 31 90 lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere