I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,"

Transkript

1 1 2 ( i:1 6. JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde by, Akt. Skabdi nr.?'7/, (adfyld af dommerkontoret; (I København kvarter) - - ' eller øde sønderjydske lands- Høje Tåstrup sogn. 1(J~ dele) bd. og W. 1 ting- I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. pr. Hedehusene., Gade og hus nr:: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU & K. WESTERGAAW LANDSRETSSAGFØRERE ROSKILDE Stempel : 285 kr. 00 øre. t" -S K Ø:D E _M_471 A A Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til min'søn, forpagter Arne Dyrum Nielsen Charlottegaard - pr. Hedehusene, den Mig'tilhørende landbrugsejendom skyldsst under matr.nr. 9 a Baldersbrønde by, Høje Testrup sogn, af hartkorn 2 td. o sk.o fk.0 alb.affareal 7 ha.8930 m2 med de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelfaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplant finger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den stand, hvori det nu foreligger, og således som det er køberen bekend- Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, avl og-af7 grøde, da alt, hvad der i den henseende forefindes på ejendommen, i forvejen tilhører køberen, som har haft ejendommen i forpagtning. ~rdtagelsen af ejendommen sker på følgende vilkår: 1..Ejendommen overtages af køberen den 1.matts 1954, men ejendommen ligger allerede fra idag at regne for køberens regning og ri., siko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådestilfælde at æve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig anvendelse. 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver \\.,BestillInge-. k\ formular art. \\ C Jensen & Kleldskov, AIS, København. 2

2 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder,byrder og forpligtelser, hvormed der hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der påhviler ejendommen følgende servituter: T. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transformatorstation og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument pm vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do. lyst. 8. 4/12 19Q8 dokument om bygglinie, / med påtegning af 13/ dokument om lergravsret, / dokument om forkøbsret for A/S Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 12. 7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal til D.S.B. Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen ikke findes skov eller fredskovpligtig grund. Alle med nærværende overdragelse forbundne udgifter udredes af køberen Sælgeren har ret til,sålænge han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 6. Købesummener fastsat til ejendomsskylden Og udgør herefter kr., hvilke femtilyv tusinde kroner af køberen Arne Dyrum- Nielsen berigtiges derved, at han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente 4 97, p.a. forrenter pantegæld til Creditkassen for landejendomme i ftti-

3 terne tinglyst for kr. nu til rest ,00 kr- B. for ;restkøbesummen L. 1 ' ar udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev har et pålydende af kr..,. idet pantebrevet for-.såvidt angår differencen mellem kr. og 1, kr kr.: tjener til opfyldelse af købesum for matr. nr. 8-n.,. 9-o,og 9-n Baldersbrønde, pantebrevet forrentes.,med W.p.a.,,og afdrages med kr. om året., at. er- _.kr. lægge med halvdelen 3.000Vhver 11.juni og 11.december termini første gang 11.december termin 1954, og løvrigt udfærdigeå pantebreve 't på justitsministeriets pantebrevsformular ,00 " L. ialt ,00 kr. Køberen erklærer på tro og love-, at hverken han eller hans hustru, der begge er fyldt 21år., eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover df kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke.vil være ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på d en foi-an beskrevne ejensom. hvilken ejendom heréfterkal-[tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser, end :.-forån anført. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: Som køber: A.P.Nielsen. Dyrum-Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringen rigtighed: K. Westergaard. LRSagfører,Roskilde. Som datter af overdrageren af ejendommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schwei-4,den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Forannævnte ejendom er under løbe nr distr. pr.1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf 'grundværdi "

4 fradrag for forbedringer kr o grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld kr fradrag for forbedringer 0 gal' 4411 I 11 afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld udgør 0 Ejendåmmen udgør en landejendom, Matr.nr. 9 a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE, den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. -Gebyr 25 øre Itidifilfidaglw,4enfrraiakr.1;:.;3 fthtivn.6 Amts sp.ndr, og Am4, ehit,d, 6!ffiNln ~ed bekralte

5 1 2 G 1 6. I JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mb. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sanderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a, 9-0 og by og sogn. n Baldersbrønde Købers bopæl; MW Skab 44 nr. ri/ (udfylder dl dommerkontoret; "Charlottegaard" pr. Hedehusene. Gade og hus nr.: (hvor sidan't findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU K. WESTgR44, LANDSREISSAUFWIUM 19,0,5=E Stempel: '975kr. 00 øre. SKØDE.' Undertegnede fhv. proprietær A.P. N i e l s e n, losterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til in søn, forpagter ArneDyrum Nielsen, Charlottegaard r. Hedehusene., den' mig tilhørende landbrugsejendom "Charlottegården" kyldsat under. hartk. matr.nr. 8 a Baldersbrønde by og sogn 7 td. 0 sk.3 fk.12 alb o t n 2 " (:)* med areal 56 ha.8053 m2 ed de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplantpinger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den tand, hvori det nu foreligger, og således som det er købereh bekendt Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, av] g afgrøde, da alt, hvad der i_den henseende forefindes på ejendommen, forvejen tilhører køberen, som har haft ejendomien i forpagthing. Overdragelsen af ejendommen sker på følgende vilk.å./ 1. Ejendommen overtages af køberen den 1.marts 1954,. en ejendommen ligger allerede fra i dag at regne for køberens reg ing og risiko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådes ilfælde at hæve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig Bestillingsformular C nvand4seii, Jensen & KIeldslcov, AIS, København.

6 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver art. 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der på matr.nr. 8 a hviler følgende servituter: 1. 8/ dokument om elektriske ledninger, 2. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 3. 4/ dokument om færdselsret og overkørsel, 4. 11/ dokument om vej, 5. 11/ dokument om lergravsret, 6. 4/ deklaration om fastsættelse af byggelinie, 7. 26/ dokument om færdsel og overkørsel, 8. 15/ dokument om lergravsret, med påtegning af 13/ / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 10. 7/ lyst expropriationsfortegnelse vedr. afgivelse af areal til D.S.B. På matr.nr. 9 o og 9 n Baldersbrønde følgende servitutter: 1. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transormator station og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument om vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do., 8. 4/ lyst dokument om byggelinie, 13/ med påtegning af 13/ dok. om lergravsret, / dokument om forkøbsret for a/s Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for

7 prioritering, 12.7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal -til Sælgeren erklærer på tro.og. love at der på ejendommen ikke findes. Skov_ eller fredskovpligtig grund. Sælgeren har oplyst,.at der på ejendommen er grundstigningsskyld kr.,' hvilketbeløb,er taget i betragtning ved købesummens fastsættelse, således at køberen, herved giver afkald på refusion hos -sælgeren'iden. anledning. 5. Alle med nærværende.overdrag,else forbundne udgifter udredes.af,,ke,beren. 6. Sælgeren har ret til, så længe han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 7. Købesummen,er fastsat. til ejendomsskylden kr., ti tusinde,ogiudgør herefter kr., hvilke et hundrede og nitifem tusinde kroner af køberen Arne Dyrum-Nielsen berigtiges derved, at,han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente p.a. forrenter pantegæld 'til Creditkassen for landejendomme i Østifterne tinglyst t f r,o ± ,00 k nu til rest kr. hvilken restgæld ikke fremgår af tingbogen. Regulering med hensyn til nøjagtig.restgæld sker ved refu- 0 4 sionsopgørelse. pr. 1,marts og afgøres ved kontant betaling B. samtidig hermed har udstedt. pantebrev ifølge ordre til fru Bente Mangold_Dyrum Arosa, Schweitz,stort ,00 til rente 5% p.a. henstående uden afdrag til sælgerens død og oprettet på justitsministeriets pantebrevsformular, C. for restkøbesummen ,00 " har udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev _ - ialt ,00 kr,

8 har et pålydende af kr., idet pantebrevet, forsåvidt angår differencen mellem kr. og kr. = kr. tjener til opfyldelse af købesummen vedrørende overdragelse mellem de samme parter af ejendommen matr.nr. 9-a Baldersbrønde, hvilket Sker samtidig hermed. Det nævnte pantebrev forrentes med 4-Wo p.a. og afdrages med kr. om året, at erlægges med halvdelen kr. hver 11.juni og 11.december termin, første gang 11.december termin 1954,og iøvrigt udfærdiges pantebrevet på justits: ministeriets pantebrevsformular. Udover ovennævnte hæftelser overtager køberen følgende forpligtelser, der henstår uaflyst i tingbogen, idet sælgeren har oplyst, aebockmeecxbbcmpckbgcbeamemoberie~c~dx)cbt~~, ~~4-mucnik~at disse-,forpligtelser i -mange år ikke -71' påført ham udgifter og antagelig må anses for uden betydning. Disse eventuelle forpligtelser, som køberen således overtager, er følgende: 1. 11/ arvefæstebrev til gårdejer Hans Rasmussen på 1 skp. land / arvefæstebrev til Jochum Mossin på 1 skp.land, hvoraf svares 10 rigsdaler årlig m.v., 3. 8/ lyst dokument om afg..af grund til Bmhus. 4. 5/ fæstebrev til Hans Johansen på 1 hus med gårdsplads i Baldersbrønde by. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på den foran beskrevne ejendom, hvilken ejendom herefter skal tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser end foran anført. Køberen erklærer på:tro og love, at hverken han eller hans hustrii, der begge er fyldt 21 år, eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover af kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke vil iv:ere ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: A.P.Nielsen. Som køber: Dyrum -Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskriver-

9 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) 8-a, 9 o og 9 n Baldersbrønde by og sogn. eller (i de sendenydske lands- Købers dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, Kreditors bopæl: sogn. Akt: Skab nr. (aajytdes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Fortsættelse: Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU 8r K. WESTERGAAU± LANDSRETSSAGFØREU Stempel : øre. myndighed og dateringens rigtighed: K.Westergaard LRSagf ører, Roskilde. Som datter af overdrageren af ejerdommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schweitz, den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Foranstående ejendom er under løbe nn distr. pr. 1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf grundværdi " ft fradrag for forbedringer 0 grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld tdgør " afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.1paj 1950 om grundstigningsskyld udgør Ejendommen udgør en landejendom. Matr.nr. 8-a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE? den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. gebyr 25 øre BestfilIngs. formular D Jensen & KIeldskov, AIS, København.

10 iiitnik 1444#1 Wg1 AltIVII, kilt% sridr og we With 1 $11 t4w4 CeliPar" ~ed bekneft I,

11 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre (I Købehhavn kvarter) 9a m.fl. Baldersbrønde. eller (i de sønderjydske lands-, dele) bd. og 61.1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } Kreditors bopæl: Akt: Skab /1 nr. y?/. (udfyldes ommerkontoret) Gade og hus nr.: Anmelder: A/S Hedehus-Teglværket, Hedehusene. Påtegning på skøde fra proprietær Nielsen til A/S Hedehus Teglværket, udstedt den 27/ og tingi. den 1/ på ejendommen matr. nr. 9a m.fl. Baldersbrønde. Afgravningsretten vedrørende matr. nr. 8k af Baldersbrønde aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 3. juni A/S Hel ehus Teglvær et Til vitterlighed om underskriftens ægthed 9 dateringens rigtighed: Inger Kehler, Lydia Torn, Kongebakken 5o, III, Roskilde Skindergade 24, III, K. INDFORT! OACP,OGEN d;-, n I, P On CL Lyst IC ri. ighed bekræftes Besti llingsformular D Jensen & KJeldskov A/S, København.

12 ',, 31)2- Mtr. nr., ejerlav, s gn: 9a, 91, III,.9P dele) bd. og bl, i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn. Stempel: 1 kr. øre /Akt: Skab M nr S Købers } Kreditors (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsbo pæl : (udfyldes al-dommerkontohtt" Gade og hus nr.: Anmelder: 6B pag.85o nr.853 den 1/7 V908 Undertegnede gårdejer H.Pedersen, ejer af m.n.9a af Baldersbrønde, der af Københavns amts vejvæsen har fået tilladelse til at anlægge en 8 alen bred overkørsel fra nævnte ejendom til Roskildevejen på dennes søndre side ved stst favne indgår-herved på nedenst. betingelser: I vejgrøften anbringes otte stk. ni tommers saltglacerede lerrør, o- ver hvilke,der tilfyldes og fastttampes jord, som ved enderne begrænses af små mure af kløvede kampesten i cementmørtel eller god beton af granitskærver efter vejvæsenets nærmere bestemmelse.mellem vejskellet og kørebanen befæstes overkørslen med schaussering efter vej efter vejvæsenets nærmere forlangende, i hvilken henseende den brug, der vil blive f;gjort af overkørslen vil være væsentlig bestemmende. Vejvæsenets forlangender om mulige forandringer heri må uvægerligt efterkommes.vejvæsenets ordrer vedr. anlægget må nøje følges,ligesom også dets tilladelse må'indhentes, såfremt forandringer ved an - lægget på vejens terræn senere skulle ønskes.det påhviler udelukkende ejeren af nævnte m.n. at vedligeholde og renholde ovennævnte anlæg i overensstemmelse med vejvæsenets fordringer.skulle vedligeholdelsen være mangelfuld og manglerne trods givet tilhold ikke blive afhjulpne er vejvæsenet berettiget til at udføre det manglende for ejerens regning eller til at fjerne hele anlægget og beholde de til anlægget brugte materialer.om forståelsen af denne dekl. kan jeg ingen retssag rejse, men er forpligtet til at følge den fortolkning, som amtsrådet i ethvert mødende tilfælde giver.denne dekl. skal tinglæses på 1pin bekostning, som en på min foranbetegnede ejendom hvilende servitut, der formular D gælder både for mig og fremtddige ejere. Jensen & Kjeldskov A/S, København

13 Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 5/ og indført i skøde og panteprotokol.

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9a Stempel: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn Gade og hus nr.: kr. øre Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: 61( pag.lo34 nr.12oo den 16/ Påtegning på dekl. mellem H.Pedersen og Københavns amts vejvæsen thl.d.l/7 08 på m.n.9a sålyd.: Som ejerinde af den omhandlede ejendoms ene halvdel indvilger undertegnede Ane Petersen i at nærv. dekl. thi. på ejendommen som serv.st. fo: denne. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 16/ og indført i skøde- og panteprotokol. dslcr s p /9' Giostru 4, I Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Mv. nr., ejerlav, sogn: 9a791,9M,91) Stempel: 11 kr. 65m (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, Sogn. Høj etåstrup sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors j bopæl: Anmelder: Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) 6c pag.3o9nr.491 den 24/ Undertegnde gårdejer H,Pedersen og sælger og overdrager herved til og løvrigt på flg. nærmere vilkår: 4.Sælgeren forpligter sig til at udlægge en 8 alen bred vej vest for og op til den solgte parcel.overkørslen ind til denne vej og anbrin - gelsen af huse under overkørslen bekostes af køberen.denne og fremtidige ejere af parcellen har fri og uhindret færdselsret på den heromhandlede vej, og bliver skødet i sin tid m.h.t. dette at thl. som setvitutst. på m.n.9a. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 24/ og indført i skøde- og anteprotokol. ftens rirjtig' hed aren i-glostrup robkr4hi, Çki,-;-1 /9_ 42 Beatiuingslomulu D Jensen & Kjeldskov A,'S, København

16 3454 *-4,MAJ1957 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) V7/ Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Matr.nr.9 a Landinspektørerne Thorsen. og Krarup, Baldersbrønde By Roskilde, tlf Høje-Taastrup Sogn Stempel: kr. øre. Stempel- og gebyrfri i h.t. boligstøtteloven. DBKLARATION., tindertegnede ejer af matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-TaaStruP Sogn, samt -erhververe af parceller af eamme ejendom pålægger herved ejendommen følgende forpligts1 Udfor de på vedhæftede ride med gul farve viste vende.. pladaer, skal der opsættes et gennemgående, mindst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tilsluttede veje til'landevejen. Nærværende deklaration kan uden udgifter for ejeren tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-Taaetrup Sogn, med påtaleret for Københavns Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende hæftelser byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nedehueene 9 den 11. apri11957, rum Nielsen Lintrup Nielsen A. Larsen UnaiSa a' s - kn_sijr.nn o4.1~nn-us..i.ssan Ejer af'matr...nr. 9 Røbere af parceller af matr. r.,::::ført I DAGBOGEN den -I4.MAJ1957 FOR GLOSTRUP RETSKREDS Lyst. nx. 9a Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov, AIS, Kebeilh o w d bekreeftpa

17 Akt: Skab nr. (udfsfides af dommerkontoret).z4273(z1,.ey' I/I c E E )77= e g77"' 77-2,2t ir 7u- Ez t_ 1.4\1 HÇzsie 2,245D 5o 7-2, 7 : 0. c0 tto 0 c 0 91:4 Gi 1 ().1 c 3rug Ilircerdzge,j-cz7zzi_aP ved &ay',57-zz>zg af cze,u27-,2"orzi cy TIzorse/z, E Bestillingsformular Y- 2 fløj Jensen & Kjeldskov, AIS. ZazzaI/2,5,e/E:17(7' Soo

18 Akt: Skab 4 nr. (udfyldes af dommerkontoret) 284 *11,JAN.1957" ' Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: Mat r. nr. 9a (i København kvarter) Baldersbrønde eller (i de sønderjydske lands- By 9 dele) bd og bl. i ting- Høj e Taastrup bogen, art. nr., ejerlav, Sogn. sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Landinspektørerne Thors en og Krarup, Roskilde. Stempel : 2 kr. 00 øre. BBI(tARATION. Undertegnede ejer af.matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje..Taatrup Sogn, tiamt erhververe af parceller ef eamme ejendom pålægger herved ~mmen:følgende forpligtelse: --Udfør de på Vedhmftede rids Med gul farve viste ve4deplad imer Skal opsættes et gennemgående betndst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tede veje til landevejen. Såfremt udmundingen af den 12 m brede vej øst for matr nr. udføres som vejtilslutning (i modsz,,tning til, at den blot udføres som en overkøreel,) er vi villige til at tåle, at der,..-uden erstatning tinglyses deklaration på det øst for vejen li#gende ax;hal af matr.nr. 9a om, fri oversigt efter vejreglernes.ofenit o stk. 3 med Q 15 4b m.veti3en er opt.på mdtrkort( l~værende dekluration kan uden udgift for ejerne lyses servi utstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, gsje-taastrup Segn " med pataler.at for Xøben4avne Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvllende hæftelser, byrder og etevitutter henvises til dens blad i tingbogen. Hedehusene A 29. dec rum Nielsen 'ø 4 -.* u.****øø :ejer''ai' matr.nr. 9a. Lintrup Nielsen A. Larsen p., Røbere af parceller af matr.nr. Indfart i Wogen den 1. JAN for Glostrup retskreds LYSt. ed bekræftes formular Jensen & Kjuldsknv, AIS, København.

19 Akt: Skab 1 nr. (udfyldes af dommerkontoret) c E E 0 -o c a: 'D c 0 0 L 0 ce) "<TS c._ 0 /-15 0 n. C (.1) b.0 Parceller bla rricilr. ty: 9 C Z".a) cis 0 c c.) _Baidel:,6r0iZtk fløje - Taas&-90 so,y/z, brut' ved acværcliy'd i dereflz6er /956 tuzfrizuzydelclara&olz, (y( de c c -0 E Bestil tingsformular Y- 2 fløj Jensen Kjeldskov, AIS. E. Alcyorkold 500 Ih0,-.5e,, Larzati.izs/oeilfir.

20 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (I de sender)ydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a 9a Stempel: kr. øre NOV.1958 Købers Kreditors bopæl: Akt: Skab nr.v7/1 (udfyldes.1 dommerkontoret) Gade og hus nr.: Baldersbrønde. Anmelder: a/s Hedehus Teglværket, Hedehusene. Påtegning på købekontrakt mellem proprietær Nielsen og a/s Hedehus Teglværket, lyst 11/ Af-ravningsretten vedrørende de dele af matr. nr. 8 a og 9 a, derigger nord for jernbanelinien, aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 25. november Peter Hartmann. 0. A. ChrWari--' Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed. Lydia Torn F. Bjergvang Skindergade 24 Fuglagervej 3 København K. Vanløse.!\ M\GBOGEN tizn 15,FAC.1958 Lp ',Aḟ)STRUP RETSKREDS gtighed bekræftes formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

21 ..., Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 2 kr. 0 0 øre (i København kvarter) 9$ Baldersbrønde by, eller (I de senclerjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Høje-Tåstrup sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab 44 nr. CI (udfyldes af dommerkontoret) bopæl : Gade og hus nr.: 6491 *t 24 lial1191 Anmelder: landinspektør Hans Nielsen, Kong Haraldsvej.13, Rotkilde Deklaration. Undertegnede ejer af matr.nr. 9a,Baldersbrønde by, Høje - Tåstrup sogn pålægger herved den del af min nævnte ejendom, som er vist på vedhæftede rids, følgende servitutter som gældende for mig og fremtidige ejere: 1. På hjørnet mellem Roskildevej og en ny 16,00 m bred vej "Storage!'" må, på det areal, der på ridset er fremhævet med rødt, ikke findes bygninger af nogen art, hegn, beplantning eller anden hindring for den fri udsigt, højere end o,8 m over planen gennem de tilstødende vejes midtlinier. Det påhviler ejeren af den pågældende ejendom at sørge for servituttens overholdelse. 2. Ved anlægget af den på ridset viste del af den nye vej "Storage!'" skal ejere af tilgrænsende ejendomme titie, at vejskråninger dægges pt deres ejendomme, idet kommunen ikke kan gøres erstatningspligtig som følge af hermed forbundne ulemper. 3. Langs Roskildevej skal ejerne af det tilgrænsende areal lade opsætte et 1,00 m højt hegn, idet hegnet over det under 1 omhandlede oversigtsareal dog kun skal være o,8 m højt. 4, Ejerne af de syv rækkehusparceller er pligtige at være medlemmer af enfælles grundejerforening. Foreningens love og evnt. senere ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig at overtage og vedligeholde det påg planen viste fællesareal, og dette areal må stedse kun be- Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

22 nyttes i forbindelse med de syv rækkehuse. Den over fællesarealet førende vejskal anlægges og vedligeholdes af grundejerforeningen uden udgift for kommunen. 5. På den med gul farve angivne 3 m brede gødningsvej skal være fri og uhindret færdselsret til de på ridset viste syv nye parceller. Opførelse af garager ved de på ejendomme ved byggesag B.S. 4o/196o-61 opførte sy 4r. rakkehuse sker efter en af Høje-Tåstrup kommunes-bygningsmyndighed godkendt fælles bebyggelsesplan, idet,garagerneskalvære ensartede, af samme størrelse og form, samme materiale og farve. 7. Fælles brandgav/ik mellem de på ridset viste syv rækkehuse må ikke fjernes, sålange een af bygningerne står. 8. f de syv rækkehuse er i kælderetagerne indrettet hobbyrum. Disse rum må ikke bishyttes til natophold for mennesker. 9. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af de på ejendommene beliggende fælles afløbsledninger med tilhørende brønde. Ejerne forpligter sig endvidere til ikke.at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5 m fra midten af fælles afløbsledninger. Br der i,interesse for enkelt ejer foretaget rensning eller reparation af fællesledning på nabogrund, er han pligtig af udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og ligneiide.. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer for så vidt angår 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 Høje - Tåstrup kommunalbestyrelse og for så vidt angår i og 3 Københavns amts vejinspektorat. INDFØRT I DAOGOGEN sign. A Dyrum - Nielsen den 2q MU.198 Baldersbrønde d. 8 maj 1961 FOR G LOSTR::? RETSKREDS

23

24 Mtr. nr., ejerlav, sogn; (i København kvarter) - eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. g 1193G *20SEP.1961 Stempel: 91b91:91,91311.,91:2 91.)2, E. og 91LEL Baldersbrønde by, Høje Tåstrup sogn d kr. 00 øre Akt: snr. tål' y7/ (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: liandinspektør_ Hans Nielsen Kong Haraldsvej 13, Roskilde. Deklaration. tndertegnede ejer af matr.nr. 9a, 9bm, 9bn, 9bo, 911b 9bq, gbr og:gbs : Baldersbrønde by, Høje Tåstrup Sagn påkagger_ herved disse matr.nre. følgende servitut som gældende for mig og efterfølgende ejere: Som angivet med rødt på vedhæftede rids anlægges en afløbsledning for overfladevand fra de på ridset. viste 7 rækkehuse, som agtes opført på nævnte matr.nr.-91u, 9bn, 9-10A., 912p, 9br og gips. Denne afløbsledning og en faskine for enden heraf anlægges i overensstemmelse med de bestemmelser, som Høje Tåstrup kommunes bygningsmyndighed måtte træffe. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af afløbsledning og faskine. Ejeren forpligter sig endvidere til ikke at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5o m fra midten af afløbsledningen. Ejerne af nævnte matr.nr. 911m, un, 9122,912p, 9btl, 9br og 9be er pligtige ved rensning eller reparation(af-afløbslednin og faskine at udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og lignnde, ligesom alle udgifter, der er forbundet med vedligeholdelse, rensning og reparation af såvel afløbsledninger som vend. Bestillingsformular G Jensen & Kjeldskov A/S, København.

25 faskine påhviler ejerne af de nævnte matr.nre. subsidiært grundeje foreningen for disse. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises, til ejendommene blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer fremtidige ejere af matr.nr. 9bel,9111,9bo 9 91u,9bq,9br og 9bs samt Høje Tåstrup kommunalbestyrelse. Baldersbrønde d sign. Dynen - Nielsen INDFØRT I DAGEN &n 23,SEP,1(131 FOR GiliTW 44',,LV,KM Lyst

26 0 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 5,a cal c E 5- nzfi' Kids over en del af -mcztr. 717: _Zi'aldersbrOrzcle by,.eje-tåstrup sogn. udfcerciz:get e. maj /96/. Bestillingsformular Y-1 fløj Za=inspektor. Jensen & Kjeldskov A/S

27 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 14267*-8N0V1931 b 1 - Kallerup~, 931 Og 14 - Baldersbrøndeip alle Bøje Tasstmp sogn. kr. øre Akt: Skab-J2 nr. 97/ (udfyldes al dommerkontoret) Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Iandvesenenævnet far Københavns amts sdr.birk LANDVÆSENSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AmiS SDR. BIRK Rådovre rådhus pr.. Vanløse. T3r/der henvisning til 31 i lav nr. 214 af 11/ begærer landvmsenen~t far 'Xtbenhavns =is sønåre birk herved tinglyst nedenstående overenskomst af 21.maxte 1961 vedrørende rørledning over matr.nr. 11)- Utlerui)gaard og matr.nr Baldersbrøndes_ idet der 'med b.ensyn omha.ndlede lednings beliggenhed henvises til ve~-ftede kort. Overenskams t. b Vi undertealiede Hedelaue Teglvwxket,, som ejer af matr.nr Kallerupgaard. A.1)jrum-Ilielsens, som ejer af matr.nr Baldersbrønde og Jacob l'aftdahls tmm ejer af matr.nr.. 14 &Liderabrønde s alle 'løje TaastruP sogn er 1961 den 16/1 blevet enit--e om nedm tt af 65 meter lang 12,5 c= rørledning over matz,nr, lb Kallz-upgatix'd og matr.nr. 91 Baldersbrønde i henhold til et wf Bedesele abet udarbejdet forslag Ledn:3.ngen forløber fra nordlage skel af matr.nr. 14 og nedover et hjørne at zat r.nr. 9n far at udmunde i en større garv mat?? nr. 1b hvorfra findes et 145 cm afløb., Arbejdet gennemfe.77ree Jaeob Taftdahle foranstaliming og bekostnings, og den fremtidige vedligeholdelse påhviler alene ejeren af matr.nr Ilaldebrandes Høje Taastrup sogn. Jacob TaftdaU forpligter sig tir uden vederlag at smake handl.ede ladning.s, såfremt en afgravning af ler til teglva*sbrugnødvendiggør dette.. Led ingen har `.3trk -t fald, 41edes at en inkni er Even:tuelt statstilskud Ulfalder alene Jacob 'laf 'tkiahls og denne Bestillingsformular C Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by

KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Bilag 1 Handelsvilkår KØBSAFTALE Adresse, postnr. + by Undertegnede navn adresse postnr. + by (i det følgende benævnt sælger) overdrager herved til medundertegnede Kolding Kommune CVR-nr. 29189897 Nytorv

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN EJBYHAVE J. nr. 66-14533-0-BRN Tinglysningsafgift kr. 9.600 Ejerlav: Ejby by, Glostrup Anmelder: Advokfirmaet Per Therkildsen A/S Mr. Nr. Buddingevej 289 6 a, 6 ai, 6 ak, 6 al, 6 am, 6 an, 6 ao, 2860 Søborg 6 ap,

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD

Nye VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD Nye VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN OKSEVEJ SYD 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Oksevej Syd. 2 Foreningens hjemsted er Frederikshavn kommune. Hjørring retskreds er foreningens værneting. 3

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup

Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købstilbud på jorden fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup Købesummen ønskes ikke offentliggjort 1. Parterne Undertegnede afgiver hermed følgende købstilbud på jordtilliggendet fra Romdrupvej 122, 9270 Klarup.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr. nr. 5hl, Over Feldborg By, Haderup. Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning

Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Salgsmappe Vilkår for salg af Bethaniagade 11, 7400 Herning Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. marts 2014. Herning Kommune.

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde.

Nakke by, Rørvig sogn. Endeligt skøde. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 20 cn af Stempel: -- kr.,5-6 øre (I København kvarter) Nakke by, Rørvig sogn. eller (I de sønderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300

SALGSBETINGELSER: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev. 774 m 2 iflg. tingbogen 112 m 2 (opført i 1961) Kr. 830.000. Kr. 165.300 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Hejsagervej 83, 6100 Haderslev 733 Hejsager, Halk Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Bebygget areal Samlet ejendomsværdi: 2010 Samlet grundværdi: 774

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram

Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram HADERSLEV KOMMUNE Erhvervs- og Borgerservice Salgsvilkår for byggegrunden på Østergade 4 i Gram matr.nr. 126 af Gram Grunden er beliggende i Gram centrale byområde. 1. Grunden, matr.nr. 126 af Gram, beliggende

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber)

Udkast til betinget købsaftale. (i det følgende betegnet sælger) (i det følgende betegnet køber) Hørsholm Kommune Udkast til Købsaftale - sydligt byggefelt 12042013 ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk DATO 12 april 2013 SIDE 1/6 REF

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16

SERVITUT EJENDOM: Matrikelnummer: EJER: Tønder kommune. 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 SERVITUT 0030af 0030ag 0030ah 0030ai 0030ak 0030al 0030am 2480m 2480n 2480o 2480p 2480q 2480r 2480s 2480t 29.08.2014 07:43:20 Side 1 af 16 29.08.2014 07:43:20 Side 2 af 16 PÅTALEBERETTIGET: 29.08.2014

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov

Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Købstilbud med salgsvilkår for byggegrund Skolevej 4, Lunderskov Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: tilbyder

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til

K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til Matr.nr. 14 a og 14 pn Ballerup by, Pederstrup Beliggenhed: Hold-an Vej 152 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Rådhuset, 2750 Ballerup, sælger og overdrager herved til xxxxxxxxxxxxx

Læs mere