I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. -S K Ø:D E. Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9,"

Transkript

1 1 2 ( i:1 6. JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mr. nr., ejerlav, sogn: 9 a Baldersbrønde by, Akt. Skabdi nr.?'7/, (adfyld af dommerkontoret; (I København kvarter) - - ' eller øde sønderjydske lands- Høje Tåstrup sogn. 1(J~ dele) bd. og W. 1 ting- I bopæl; "Charlottegaard", bogen, art. nr., ejerlav, 4k9MR%.sogn. pr. Hedehusene., Gade og hus nr:: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU & K. WESTERGAAW LANDSRETSSAGFØRERE ROSKILDE Stempel : 285 kr. 00 øre. t" -S K Ø:D E _M_471 A A Undertegnede fhv. proprietær A.P. Nielsen, Klosterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til min'søn, forpagter Arne Dyrum Nielsen Charlottegaard - pr. Hedehusene, den Mig'tilhørende landbrugsejendom skyldsst under matr.nr. 9 a Baldersbrønde by, Høje Testrup sogn, af hartkorn 2 td. o sk.o fk.0 alb.affareal 7 ha.8930 m2 med de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelfaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplant finger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den stand, hvori det nu foreligger, og således som det er køberen bekend- Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, avl og-af7 grøde, da alt, hvad der i den henseende forefindes på ejendommen, i forvejen tilhører køberen, som har haft ejendommen i forpagtning. ~rdtagelsen af ejendommen sker på følgende vilkår: 1..Ejendommen overtages af køberen den 1.matts 1954, men ejendommen ligger allerede fra idag at regne for køberens regning og ri., siko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådestilfælde at æve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig anvendelse. 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver \\.,BestillInge-. k\ formular art. \\ C Jensen & Kleldskov, AIS, København. 2

2 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder,byrder og forpligtelser, hvormed der hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der påhviler ejendommen følgende servituter: T. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transformatorstation og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument pm vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do. lyst. 8. 4/12 19Q8 dokument om bygglinie, / med påtegning af 13/ dokument om lergravsret, / dokument om forkøbsret for A/S Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 12. 7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal til D.S.B. Sælgeren erklærer på tro og love, at der på ejendommen ikke findes skov eller fredskovpligtig grund. Alle med nærværende overdragelse forbundne udgifter udredes af køberen Sælgeren har ret til,sålænge han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 6. Købesummener fastsat til ejendomsskylden Og udgør herefter kr., hvilke femtilyv tusinde kroner af køberen Arne Dyrum- Nielsen berigtiges derved, at han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente 4 97, p.a. forrenter pantegæld til Creditkassen for landejendomme i ftti-

3 terne tinglyst for kr. nu til rest ,00 kr- B. for ;restkøbesummen L. 1 ' ar udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev har et pålydende af kr..,. idet pantebrevet for-.såvidt angår differencen mellem kr. og 1, kr kr.: tjener til opfyldelse af købesum for matr. nr. 8-n.,. 9-o,og 9-n Baldersbrønde, pantebrevet forrentes.,med W.p.a.,,og afdrages med kr. om året., at. er- _.kr. lægge med halvdelen 3.000Vhver 11.juni og 11.december termini første gang 11.december termin 1954, og løvrigt udfærdigeå pantebreve 't på justitsministeriets pantebrevsformular ,00 " L. ialt ,00 kr. Køberen erklærer på tro og love-, at hverken han eller hans hustru, der begge er fyldt 21år., eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover df kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke.vil være ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på d en foi-an beskrevne ejensom. hvilken ejendom heréfterkal-[tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser, end :.-forån anført. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: Som køber: A.P.Nielsen. Dyrum-Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskrivernes myndighed og dateringen rigtighed: K. Westergaard. LRSagfører,Roskilde. Som datter af overdrageren af ejendommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schwei-4,den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Forannævnte ejendom er under løbe nr distr. pr.1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf 'grundværdi "

4 fradrag for forbedringer kr o grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld kr fradrag for forbedringer 0 gal' 4411 I 11 afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld udgør 0 Ejendåmmen udgør en landejendom, Matr.nr. 9 a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE, den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. -Gebyr 25 øre Itidifilfidaglw,4enfrraiakr.1;:.;3 fthtivn.6 Amts sp.ndr, og Am4, ehit,d, 6!ffiNln ~ed bekralte

5 1 2 G 1 6. I JAN Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mb. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de sanderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a, 9-0 og by og sogn. n Baldersbrønde Købers bopæl; MW Skab 44 nr. ri/ (udfylder dl dommerkontoret; "Charlottegaard" pr. Hedehusene. Gade og hus nr.: (hvor sidan't findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU K. WESTgR44, LANDSREISSAUFWIUM 19,0,5=E Stempel: '975kr. 00 øre. SKØDE.' Undertegnede fhv. proprietær A.P. N i e l s e n, losterengen 9, Roskilde, skøder og endelig overdrager herved til in søn, forpagter ArneDyrum Nielsen, Charlottegaard r. Hedehusene., den' mig tilhørende landbrugsejendom "Charlottegården" kyldsat under. hartk. matr.nr. 8 a Baldersbrønde by og sogn 7 td. 0 sk.3 fk.12 alb o t n 2 " (:)* med areal 56 ha.8053 m2 ed de på ejendommen værende bygninger, disses grund mur og nagelaste tilbehør, installationer af enhver art, hegn, træer og beplantpinger samt ejendommens øvrige tilhørende og tilliggende, alt i den tand, hvori det nu foreligger, og således som det er købereh bekendt Ejendommen overdrages uden besætning, maskiner, av] g afgrøde, da alt, hvad der i_den henseende forefindes på ejendommen, forvejen tilhører køberen, som har haft ejendomien i forpagthing. Overdragelsen af ejendommen sker på følgende vilk.å./ 1. Ejendommen overtages af køberen den 1.marts 1954,. en ejendommen ligger allerede fra i dag at regne for køberens reg ing og risiko i enhver henseende, med ret for ham til i ildsvådes ilfælde at hæve og oppebære assurancesummer til anordningsmæssig Bestillingsformular C nvand4seii, Jensen & KIeldslcov, AIS, København.

6 2. Den 1.marts 1954 opgøres som skæringsdag med hensyn til alle ejendommen påhvilende skatter, afgifter og byrder af enhver art. 3. Ejendommen overdrages med de samme rettigheder, byrder og forpligtelser, hvormed den hidtil har været ejet, idet køberen er bekendt med, at der på matr.nr. 8 a hviler følgende servituter: 1. 8/ dokument om elektriske ledninger, 2. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 3. 4/ dokument om færdselsret og overkørsel, 4. 11/ dokument om vej, 5. 11/ dokument om lergravsret, 6. 4/ deklaration om fastsættelse af byggelinie, 7. 26/ dokument om færdsel og overkørsel, 8. 15/ dokument om lergravsret, med påtegning af 13/ / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for prioritering, 10. 7/ lyst expropriationsfortegnelse vedr. afgivelse af areal til D.S.B. På matr.nr. 9 o og 9 n Baldersbrønde følgende servitutter: 1. 24/ dokument om vejforpligtelse, 2. 15/ dokument om vejtilslutning, 3. 5/ dokument om transormator station og elektriske ledninger, 4. 15/ dokument om drænledning til banegrøften, 5. 11/ dokument om vejforpligtelse, 6. 11/ dokument om lergravsret m.v., 7. 1/ dokument om overkørsel m.v., 16/ lyst påtegning på do., 8. 4/ lyst dokument om byggelinie, 13/ med påtegning af 13/ dok. om lergravsret, / dokument om forkøbsret for a/s Carl Nielsen Sand, København, i 20 år til nærmere angivet areal, / dokument om elektriske ledninger, ej til hinder for

7 prioritering, 12.7/ lyst expropriationsfordeling vedr. afg. af areal -til Sælgeren erklærer på tro.og. love at der på ejendommen ikke findes. Skov_ eller fredskovpligtig grund. Sælgeren har oplyst,.at der på ejendommen er grundstigningsskyld kr.,' hvilketbeløb,er taget i betragtning ved købesummens fastsættelse, således at køberen, herved giver afkald på refusion hos -sælgeren'iden. anledning. 5. Alle med nærværende.overdrag,else forbundne udgifter udredes.af,,ke,beren. 6. Sælgeren har ret til, så længe han lever, at oppebære halvdelen af den indtægt, der fremkommer ved eventuelt lersalg fra den overdragne ejendom. 7. Købesummen,er fastsat. til ejendomsskylden kr., ti tusinde,ogiudgør herefter kr., hvilke et hundrede og nitifem tusinde kroner af køberen Arne Dyrum-Nielsen berigtiges derved, at,han: A. overtager eller indfrier og fra 1.marts 1954 til rente p.a. forrenter pantegæld 'til Creditkassen for landejendomme i Østifterne tinglyst t f r,o ± ,00 k nu til rest kr. hvilken restgæld ikke fremgår af tingbogen. Regulering med hensyn til nøjagtig.restgæld sker ved refu- 0 4 sionsopgørelse. pr. 1,marts og afgøres ved kontant betaling B. samtidig hermed har udstedt. pantebrev ifølge ordre til fru Bente Mangold_Dyrum Arosa, Schweitz,stort ,00 til rente 5% p.a. henstående uden afdrag til sælgerens død og oprettet på justitsministeriets pantebrevsformular, C. for restkøbesummen ,00 " har udstedt pantebrev til sælgeren, hvilket pantebrev _ - ialt ,00 kr,

8 har et pålydende af kr., idet pantebrevet, forsåvidt angår differencen mellem kr. og kr. = kr. tjener til opfyldelse af købesummen vedrørende overdragelse mellem de samme parter af ejendommen matr.nr. 9-a Baldersbrønde, hvilket Sker samtidig hermed. Det nævnte pantebrev forrentes med 4-Wo p.a. og afdrages med kr. om året, at erlægges med halvdelen kr. hver 11.juni og 11.december termin, første gang 11.december termin 1954,og iøvrigt udfærdiges pantebrevet på justits: ministeriets pantebrevsformular. Udover ovennævnte hæftelser overtager køberen følgende forpligtelser, der henstår uaflyst i tingbogen, idet sælgeren har oplyst, aebockmeecxbbcmpckbgcbeamemoberie~c~dx)cbt~~, ~~4-mucnik~at disse-,forpligtelser i -mange år ikke -71' påført ham udgifter og antagelig må anses for uden betydning. Disse eventuelle forpligtelser, som køberen således overtager, er følgende: 1. 11/ arvefæstebrev til gårdejer Hans Rasmussen på 1 skp. land / arvefæstebrev til Jochum Mossin på 1 skp.land, hvoraf svares 10 rigsdaler årlig m.v., 3. 8/ lyst dokument om afg..af grund til Bmhus. 4. 5/ fæstebrev til Hans Johansen på 1 hus med gårdsplads i Baldersbrønde by. Da købesummen således er berigtiget, meddeler jeg herved forpagter A. Dyrum-Nielsen endeligt skøde på den foran beskrevne ejendom, hvilken ejendom herefter skal tilhøre ham fri for anden gæld og forpligtelser end foran anført. Køberen erklærer på:tro og love, at hverken han eller hans hustrii, der begge er fyldt 21 år, eller deres børn (adoptivbørn) ejer halvdelen eller derover af kapitalen i selskaber, foreninger eller institutioner, der ejer landejendomme, og efter skødets tinglysning ikke vil iv:ere ejere eller medejere af mere end 2 landbrugsejendomme. Baldersbrønde, den 11.december Som sælger: A.P.Nielsen. Som køber: Dyrum -Nielsen. Til vitterlighed om underskrifternes ægthed, underskriver-

9 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) 8-a, 9 o og 9 n Baldersbrønde by og sogn. eller (i de sendenydske lands- Købers dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, Kreditors bopæl: sogn. Akt: Skab nr. (aajytdes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Fortsættelse: Anmelderens navn og bopæl (kontor): CARL SKOU 8r K. WESTERGAAU± LANDSRETSSAGFØREU Stempel : øre. myndighed og dateringens rigtighed: K.Westergaard LRSagf ører, Roskilde. Som datter af overdrageren af ejerdommen ifl. foranstående skøde tiltræder jeg herved overdragelsen. Arosa, Schweitz, den 18.decbr Bente Mangold-Dyrum. Foranstående ejendom er under løbe nn distr. pr. 1/ vurderet til ejendomsskyld kr heraf grundværdi " ft fradrag for forbedringer 0 grundbeløb i henhold til lov af 27.maj 1950 om grundstigningsskyld tdgør " afgiftspligtig grundstigning i henhold til 7 i lov af 27.1paj 1950 om grundstigningsskyld udgør Ejendommen udgør en landejendom. Matr.nr. 8-a smst. er i matriklen noteret som landbrug. KØBENHAVNS AMTSTUE? den 28.dec M. Jensen. T. Poulsen. Konto Fm. ass. gebyr 25 øre BestfilIngs. formular D Jensen & KIeldskov, AIS, København.

10 iiitnik 1444#1 Wg1 AltIVII, kilt% sridr og we With 1 $11 t4w4 CeliPar" ~ed bekneft I,

11 Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre (I Købehhavn kvarter) 9a m.fl. Baldersbrønde. eller (i de sønderjydske lands-, dele) bd. og 61.1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } Kreditors bopæl: Akt: Skab /1 nr. y?/. (udfyldes ommerkontoret) Gade og hus nr.: Anmelder: A/S Hedehus-Teglværket, Hedehusene. Påtegning på skøde fra proprietær Nielsen til A/S Hedehus Teglværket, udstedt den 27/ og tingi. den 1/ på ejendommen matr. nr. 9a m.fl. Baldersbrønde. Afgravningsretten vedrørende matr. nr. 8k af Baldersbrønde aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 3. juni A/S Hel ehus Teglvær et Til vitterlighed om underskriftens ægthed 9 dateringens rigtighed: Inger Kehler, Lydia Torn, Kongebakken 5o, III, Roskilde Skindergade 24, III, K. INDFORT! OACP,OGEN d;-, n I, P On CL Lyst IC ri. ighed bekræftes Besti llingsformular D Jensen & KJeldskov A/S, København.

12 ',, 31)2- Mtr. nr., ejerlav, s gn: 9a, 91, III,.9P dele) bd. og bl, i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn. Stempel: 1 kr. øre /Akt: Skab M nr S Købers } Kreditors (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsbo pæl : (udfyldes al-dommerkontohtt" Gade og hus nr.: Anmelder: 6B pag.85o nr.853 den 1/7 V908 Undertegnede gårdejer H.Pedersen, ejer af m.n.9a af Baldersbrønde, der af Københavns amts vejvæsen har fået tilladelse til at anlægge en 8 alen bred overkørsel fra nævnte ejendom til Roskildevejen på dennes søndre side ved stst favne indgår-herved på nedenst. betingelser: I vejgrøften anbringes otte stk. ni tommers saltglacerede lerrør, o- ver hvilke,der tilfyldes og fastttampes jord, som ved enderne begrænses af små mure af kløvede kampesten i cementmørtel eller god beton af granitskærver efter vejvæsenets nærmere bestemmelse.mellem vejskellet og kørebanen befæstes overkørslen med schaussering efter vej efter vejvæsenets nærmere forlangende, i hvilken henseende den brug, der vil blive f;gjort af overkørslen vil være væsentlig bestemmende. Vejvæsenets forlangender om mulige forandringer heri må uvægerligt efterkommes.vejvæsenets ordrer vedr. anlægget må nøje følges,ligesom også dets tilladelse må'indhentes, såfremt forandringer ved an - lægget på vejens terræn senere skulle ønskes.det påhviler udelukkende ejeren af nævnte m.n. at vedligeholde og renholde ovennævnte anlæg i overensstemmelse med vejvæsenets fordringer.skulle vedligeholdelsen være mangelfuld og manglerne trods givet tilhold ikke blive afhjulpne er vejvæsenet berettiget til at udføre det manglende for ejerens regning eller til at fjerne hele anlægget og beholde de til anlægget brugte materialer.om forståelsen af denne dekl. kan jeg ingen retssag rejse, men er forpligtet til at følge den fortolkning, som amtsrådet i ethvert mødende tilfælde giver.denne dekl. skal tinglæses på 1pin bekostning, som en på min foranbetegnede ejendom hvilende servitut, der formular D gælder både for mig og fremtddige ejere. Jensen & Kjeldskov A/S, København

13 Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 5/ og indført i skøde og panteprotokol.

14 Mtr. nr., ejerlav, sogn: 9a Stempel: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, sogn. Højetåstrup sogn Gade og hus nr.: kr. øre Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) Købers Kreditors Anmelder: bopæl: 61( pag.lo34 nr.12oo den 16/ Påtegning på dekl. mellem H.Pedersen og Københavns amts vejvæsen thl.d.l/7 08 på m.n.9a sålyd.: Som ejerinde af den omhandlede ejendoms ene halvdel indvilger undertegnede Ane Petersen i at nærv. dekl. thi. på ejendommen som serv.st. fo: denne. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 16/ og indført i skøde- og panteprotokol. dslcr s p /9' Giostru 4, I Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov A/S, København

15 Mv. nr., ejerlav, sogn: 9a791,9M,91) Stempel: 11 kr. 65m (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, Baldersbrønde art. nr., ejerlav, Sogn. Høj etåstrup sogn. Gade og hus nr.: Købers Kreditors j bopæl: Anmelder: Akt: Skab M nr. 471 (udfyldes af dommerkontoret) 6c pag.3o9nr.491 den 24/ Undertegnde gårdejer H,Pedersen og sælger og overdrager herved til og løvrigt på flg. nærmere vilkår: 4.Sælgeren forpligter sig til at udlægge en 8 alen bred vej vest for og op til den solgte parcel.overkørslen ind til denne vej og anbrin - gelsen af huse under overkørslen bekostes af køberen.denne og fremtidige ejere af parcellen har fri og uhindret færdselsret på den heromhandlede vej, og bliver skødet i sin tid m.h.t. dette at thl. som setvitutst. på m.n.9a. Læst inden Københavns amts søndre og Amager birks ting, den 24/ og indført i skøde- og anteprotokol. ftens rirjtig' hed aren i-glostrup robkr4hi, Çki,-;-1 /9_ 42 Beatiuingslomulu D Jensen & Kjeldskov A,'S, København

16 3454 *-4,MAJ1957 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) V7/ Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Matr.nr.9 a Landinspektørerne Thorsen. og Krarup, Baldersbrønde By Roskilde, tlf Høje-Taastrup Sogn Stempel: kr. øre. Stempel- og gebyrfri i h.t. boligstøtteloven. DBKLARATION., tindertegnede ejer af matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-TaaStruP Sogn, samt -erhververe af parceller af eamme ejendom pålægger herved ejendommen følgende forpligts1 Udfor de på vedhæftede ride med gul farve viste vende.. pladaer, skal der opsættes et gennemgående, mindst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tilsluttede veje til'landevejen. Nærværende deklaration kan uden udgifter for ejeren tinglyses servitutstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje-Taaetrup Sogn, med påtaleret for Københavns Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvilende hæftelser byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Nedehueene 9 den 11. apri11957, rum Nielsen Lintrup Nielsen A. Larsen UnaiSa a' s - kn_sijr.nn o4.1~nn-us..i.ssan Ejer af'matr...nr. 9 Røbere af parceller af matr. r.,::::ført I DAGBOGEN den -I4.MAJ1957 FOR GLOSTRUP RETSKREDS Lyst. nx. 9a Bestillingsformular H Jensen & Kjeldskov, AIS, Kebeilh o w d bekreeftpa

17 Akt: Skab nr. (udfsfides af dommerkontoret).z4273(z1,.ey' I/I c E E )77= e g77"' 77-2,2t ir 7u- Ez t_ 1.4\1 HÇzsie 2,245D 5o 7-2, 7 : 0. c0 tto 0 c 0 91:4 Gi 1 ().1 c 3rug Ilircerdzge,j-cz7zzi_aP ved &ay',57-zz>zg af cze,u27-,2"orzi cy TIzorse/z, E Bestillingsformular Y- 2 fløj Jensen & Kjeldskov, AIS. ZazzaI/2,5,e/E:17(7' Soo

18 Akt: Skab 4 nr. (udfyldes af dommerkontoret) 284 *11,JAN.1957" ' Justitsministeriets genpartpapir. Til lejekontrakter, servitutdokumenter o. 1., fortsættelse af dokumenter, fortegnelse over pantsatte genstande o. 1. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: Mat r. nr. 9a (i København kvarter) Baldersbrønde eller (i de sønderjydske lands- By 9 dele) bd og bl. i ting- Høj e Taastrup bogen, art. nr., ejerlav, Sogn. sogn. Anmelderens navn og bopæl (kontor): Landinspektørerne Thors en og Krarup, Roskilde. Stempel : 2 kr. 00 øre. BBI(tARATION. Undertegnede ejer af.matr.nr. 9a Baldersbrønde By, Høje..Taatrup Sogn, tiamt erhververe af parceller ef eamme ejendom pålægger herved ~mmen:følgende forpligtelse: --Udfør de på Vedhmftede rids Med gul farve viste ve4deplad imer Skal opsættes et gennemgående betndst 1,0 m højt hegn, der forhindrer færdsel af enhver art fra de vendepladserne tede veje til landevejen. Såfremt udmundingen af den 12 m brede vej øst for matr nr. udføres som vejtilslutning (i modsz,,tning til, at den blot udføres som en overkøreel,) er vi villige til at tåle, at der,..-uden erstatning tinglyses deklaration på det øst for vejen li#gende ax;hal af matr.nr. 9a om, fri oversigt efter vejreglernes.ofenit o stk. 3 med Q 15 4b m.veti3en er opt.på mdtrkort( l~værende dekluration kan uden udgift for ejerne lyses servi utstiftende på matr.nr. 9a Baldersbrønde By, gsje-taastrup Segn " med pataler.at for Xøben4avne Amts Vejvæsen. Med hensyn til de ejendommen påhvllende hæftelser, byrder og etevitutter henvises til dens blad i tingbogen. Hedehusene A 29. dec rum Nielsen 'ø 4 -.* u.****øø :ejer''ai' matr.nr. 9a. Lintrup Nielsen A. Larsen p., Røbere af parceller af matr.nr. Indfart i Wogen den 1. JAN for Glostrup retskreds LYSt. ed bekræftes formular Jensen & Kjuldsknv, AIS, København.

19 Akt: Skab 1 nr. (udfyldes af dommerkontoret) c E E 0 -o c a: 'D c 0 0 L 0 ce) "<TS c._ 0 /-15 0 n. C (.1) b.0 Parceller bla rricilr. ty: 9 C Z".a) cis 0 c c.) _Baidel:,6r0iZtk fløje - Taas&-90 so,y/z, brut' ved acværcliy'd i dereflz6er /956 tuzfrizuzydelclara&olz, (y( de c c -0 E Bestil tingsformular Y- 2 fløj Jensen Kjeldskov, AIS. E. Alcyorkold 500 Ih0,-.5e,, Larzati.izs/oeilfir.

20 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (I de sender)ydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. 8 a 9a Stempel: kr. øre NOV.1958 Købers Kreditors bopæl: Akt: Skab nr.v7/1 (udfyldes.1 dommerkontoret) Gade og hus nr.: Baldersbrønde. Anmelder: a/s Hedehus Teglværket, Hedehusene. Påtegning på købekontrakt mellem proprietær Nielsen og a/s Hedehus Teglværket, lyst 11/ Af-ravningsretten vedrørende de dele af matr. nr. 8 a og 9 a, derigger nord for jernbanelinien, aflyses herved til udslettelse af tingbogen. Hedehusene, den 25. november Peter Hartmann. 0. A. ChrWari--' Til vitterlighed om underskriftens ægthed og dateringens rigtighed. Lydia Torn F. Bjergvang Skindergade 24 Fuglagervej 3 København K. Vanløse.!\ M\GBOGEN tizn 15,FAC.1958 Lp ',Aḟ)STRUP RETSKREDS gtighed bekræftes formular D Jensen & Kjeldskov A/S, København.

21 ..., Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: 2 kr. 0 0 øre (i København kvarter) 9$ Baldersbrønde by, eller (I de senclerjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Høje-Tåstrup sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Købers Kreditors Akt: Skab 44 nr. CI (udfyldes af dommerkontoret) bopæl : Gade og hus nr.: 6491 *t 24 lial1191 Anmelder: landinspektør Hans Nielsen, Kong Haraldsvej.13, Rotkilde Deklaration. Undertegnede ejer af matr.nr. 9a,Baldersbrønde by, Høje - Tåstrup sogn pålægger herved den del af min nævnte ejendom, som er vist på vedhæftede rids, følgende servitutter som gældende for mig og fremtidige ejere: 1. På hjørnet mellem Roskildevej og en ny 16,00 m bred vej "Storage!'" må, på det areal, der på ridset er fremhævet med rødt, ikke findes bygninger af nogen art, hegn, beplantning eller anden hindring for den fri udsigt, højere end o,8 m over planen gennem de tilstødende vejes midtlinier. Det påhviler ejeren af den pågældende ejendom at sørge for servituttens overholdelse. 2. Ved anlægget af den på ridset viste del af den nye vej "Storage!'" skal ejere af tilgrænsende ejendomme titie, at vejskråninger dægges pt deres ejendomme, idet kommunen ikke kan gøres erstatningspligtig som følge af hermed forbundne ulemper. 3. Langs Roskildevej skal ejerne af det tilgrænsende areal lade opsætte et 1,00 m højt hegn, idet hegnet over det under 1 omhandlede oversigtsareal dog kun skal være o,8 m højt. 4, Ejerne af de syv rækkehusparceller er pligtige at være medlemmer af enfælles grundejerforening. Foreningens love og evnt. senere ændringer skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Grundejerforeningen er pligtig at overtage og vedligeholde det påg planen viste fællesareal, og dette areal må stedse kun be- Bestillingsformular D Jensen & Kjeldskov AIS, København

22 nyttes i forbindelse med de syv rækkehuse. Den over fællesarealet førende vejskal anlægges og vedligeholdes af grundejerforeningen uden udgift for kommunen. 5. På den med gul farve angivne 3 m brede gødningsvej skal være fri og uhindret færdselsret til de på ridset viste syv nye parceller. Opførelse af garager ved de på ejendomme ved byggesag B.S. 4o/196o-61 opførte sy 4r. rakkehuse sker efter en af Høje-Tåstrup kommunes-bygningsmyndighed godkendt fælles bebyggelsesplan, idet,garagerneskalvære ensartede, af samme størrelse og form, samme materiale og farve. 7. Fælles brandgav/ik mellem de på ridset viste syv rækkehuse må ikke fjernes, sålange een af bygningerne står. 8. f de syv rækkehuse er i kælderetagerne indrettet hobbyrum. Disse rum må ikke bishyttes til natophold for mennesker. 9. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af de på ejendommene beliggende fælles afløbsledninger med tilhørende brønde. Ejerne forpligter sig endvidere til ikke.at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5 m fra midten af fælles afløbsledninger. Br der i,interesse for enkelt ejer foretaget rensning eller reparation af fællesledning på nabogrund, er han pligtig af udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og ligneiide.. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer for så vidt angår 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9 Høje - Tåstrup kommunalbestyrelse og for så vidt angår i og 3 Københavns amts vejinspektorat. INDFØRT I DAOGOGEN sign. A Dyrum - Nielsen den 2q MU.198 Baldersbrønde d. 8 maj 1961 FOR G LOSTR::? RETSKREDS

23

24 Mtr. nr., ejerlav, sogn; (i København kvarter) - eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. g 1193G *20SEP.1961 Stempel: 91b91:91,91311.,91:2 91.)2, E. og 91LEL Baldersbrønde by, Høje Tåstrup sogn d kr. 00 øre Akt: snr. tål' y7/ (udfyldes af dommerkontoret) Anmelder: liandinspektør_ Hans Nielsen Kong Haraldsvej 13, Roskilde. Deklaration. tndertegnede ejer af matr.nr. 9a, 9bm, 9bn, 9bo, 911b 9bq, gbr og:gbs : Baldersbrønde by, Høje Tåstrup Sagn påkagger_ herved disse matr.nre. følgende servitut som gældende for mig og efterfølgende ejere: Som angivet med rødt på vedhæftede rids anlægges en afløbsledning for overfladevand fra de på ridset. viste 7 rækkehuse, som agtes opført på nævnte matr.nr.-91u, 9bn, 9-10A., 912p, 9br og gips. Denne afløbsledning og en faskine for enden heraf anlægges i overensstemmelse med de bestemmelser, som Høje Tåstrup kommunes bygningsmyndighed måtte træffe. Der gives fri og uhindret adgang til eftersyn og reparation af afløbsledning og faskine. Ejeren forpligter sig endvidere til ikke at bygge eller plante træer eller andre større vækster indenfor en afstand af 1,5o m fra midten af afløbsledningen. Ejerne af nævnte matr.nr. 911m, un, 9122,912p, 9btl, 9br og 9be er pligtige ved rensning eller reparation(af-afløbslednin og faskine at udbedre eventuelle herved opståede skader på haveanlæg og lignnde, ligesom alle udgifter, der er forbundet med vedligeholdelse, rensning og reparation af såvel afløbsledninger som vend. Bestillingsformular G Jensen & Kjeldskov A/S, København.

25 faskine påhviler ejerne af de nævnte matr.nre. subsidiært grundeje foreningen for disse. Med hensyn til de på ejendommen påhvilende hæftelser og byrder henvises, til ejendommene blad i tingbogen. Påtaleretten tilkommer fremtidige ejere af matr.nr. 9bel,9111,9bo 9 91u,9bq,9br og 9bs samt Høje Tåstrup kommunalbestyrelse. Baldersbrønde d sign. Dynen - Nielsen INDFØRT I DAGEN &n 23,SEP,1(131 FOR GiliTW 44',,LV,KM Lyst

26 0 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) 5,a cal c E 5- nzfi' Kids over en del af -mcztr. 717: _Zi'aldersbrOrzcle by,.eje-tåstrup sogn. udfcerciz:get e. maj /96/. Bestillingsformular Y-1 fløj Za=inspektor. Jensen & Kjeldskov A/S

27 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 14267*-8N0V1931 b 1 - Kallerup~, 931 Og 14 - Baldersbrøndeip alle Bøje Tasstmp sogn. kr. øre Akt: Skab-J2 nr. 97/ (udfyldes al dommerkontoret) Købers Kreditors bopæl: Anmelder: Iandvesenenævnet far Københavns amts sdr.birk LANDVÆSENSNÆVNET FOR KØBENHAVNS AmiS SDR. BIRK Rådovre rådhus pr.. Vanløse. T3r/der henvisning til 31 i lav nr. 214 af 11/ begærer landvmsenen~t far 'Xtbenhavns =is sønåre birk herved tinglyst nedenstående overenskomst af 21.maxte 1961 vedrørende rørledning over matr.nr. 11)- Utlerui)gaard og matr.nr Baldersbrøndes_ idet der 'med b.ensyn omha.ndlede lednings beliggenhed henvises til ve~-ftede kort. Overenskams t. b Vi undertealiede Hedelaue Teglvwxket,, som ejer af matr.nr Kallerupgaard. A.1)jrum-Ilielsens, som ejer af matr.nr Baldersbrønde og Jacob l'aftdahls tmm ejer af matr.nr.. 14 &Liderabrønde s alle 'løje TaastruP sogn er 1961 den 16/1 blevet enit--e om nedm tt af 65 meter lang 12,5 c= rørledning over matz,nr, lb Kallz-upgatix'd og matr.nr. 91 Baldersbrønde i henhold til et wf Bedesele abet udarbejdet forslag Ledn:3.ngen forløber fra nordlage skel af matr.nr. 14 og nedover et hjørne at zat r.nr. 9n far at udmunde i en større garv mat?? nr. 1b hvorfra findes et 145 cm afløb., Arbejdet gennemfe.77ree Jaeob Taftdahle foranstaliming og bekostnings, og den fremtidige vedligeholdelse påhviler alene ejeren af matr.nr Ilaldebrandes Høje Taastrup sogn. Jacob TaftdaU forpligter sig tir uden vederlag at smake handl.ede ladning.s, såfremt en afgravning af ler til teglva*sbrugnødvendiggør dette.. Led ingen har `.3trk -t fald, 41edes at en inkni er Even:tuelt statstilskud Ulfalder alene Jacob 'laf 'tkiahls og denne Bestillingsformular C Jensen & Kjeldskov A/S, København.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ).

STEMPELMÆRKE RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR ). STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.033 FOR ET BOLIGOMRÅDE ØST FOR SDR, RINGVEJ I RINGKØBING. (SUPPLEMENT TIL LOKALPLAN NR.

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Lindum Kirke. Domme. Taksations kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02071.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02071.03 Fredningen vedrører: Lindum Kirke e Domme Taksations kom miss ione n Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 02-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv.

SERVITUT. om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. SERVITUT om pligt til medlemskab af Grundejerforening, Fælleshusforening, bidragspligt mv. I anledning af den kommende stiftelse af Grundejerforeningen Elmevangen/Elmedraget/Elmehøjen i henhold til lokalplan

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager

Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Vedtægter for Grundejerforeningen Birkager Således vedtaget endeligt på den ekstraordinære generalforsamling den 2. april 2003. Godkendt af Ramsø Kommune den 6/8 2003. 1 Forslaget Foreningens navn er Grundejerforeningen

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. 01524.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01524.01 Fredningen vedrører: Kirkestillinge Kirke Domme Taksations kom miss io nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR

TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR har pr. 1. januar 2003 ændret navn til. TDC Totalløsninger A/S, CVR-NR Anmelder: TDC Services A/S Ejendomsjura Telehøjen 1 5220 Odense SØ Tlf.: 66 66 35 02 Navneændring TDC Tele Danmark A/S, CVR-NR. 25 76 75 35 har pr. 1. januar 2003 ændret navn til TDC Totalløsninger A/S,

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~«

1 1 11 I II I I 88308381 23_A_191 A00370443A ~4~4***~~~~4~~~« Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de senderjydske lands- Matr. nr. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: ----5.APR 72 2 2 Kirke Stillinge Stempel:

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr.

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr. tr. nr., ejer/av, sogn: '254-3 Stempel: (i København kvarter) er~ og rogren eller(i de sønderjydske langsi.. : -,i dele)bd. og bl. i tingbogen, 302 til og med 313. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1

BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 BYPLANVEDTÆGT FOR BYPLANOMRÅDE IV A I HERLEV KOMMUNE MED TILLÆG NR. 1 1 Formål og område. Stk. 1. I medfør af lov nr. 181 af 29. april 1938 om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Vedtægter for Grundejerforeningen Kløverengen Foreningens navn er Grundejerforeningen Kløverengen af Viby by, Syv. Foreningens hjemsted er Roskilde kommune. 1 2 3 Foreningens medlemmer er ejendommene matr.

Læs mere

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr.

Byplanvedtægt nr. 2. Tillæg 1. For en del af Niverød by. Vedtagelsesdato: 18. juni 1968. Teknik & Miljø. Delvis ophævet af Lokalplan nr. Byplanvedtægt nr. 2 For en del af Niverød by Tillæg 1 Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 18. juni 1968 Delvis ophævet af Lokalplan nr. 40 KARLEBO KOMMUNE TILLÆG NR. 1 TIL PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 2 FOR

Læs mere

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888

Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 A d v o k a t a k t i e s e I s k a b Hesteskoen 1. Postboks29.2880 Bagsværd,tlf:444425oo.fax:44443888 8.2( 3 f inglysningsafgift Tinglysning af servitutretteu. jfi. Iov onr atgill og registrering af e.ier-

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> L. 2253 14. Okt. 1953. Matr.nr.: l~

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen

KØBSAFTALE. 1. Parterne. 2. Ejendommen 2012-32923 / 2013-129749 Køge Kommune Torvet 1 4600 Køge LIDEMARKSVEJ 108 110, BJÆVERSKOV KØBSAFTALE Sælger: Køge Kommune, Torvet 1, 4600 Køge 1. Parterne Køber: 2. Ejendommen Køge Kommunes ejendomme:

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge.

Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSHMPUNG AF :. GUTldSØ kdtffnune KASSEKONTROLAFFARAT T 9 7)064 A GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 16 Åben, lav boligbebyggelse i Radalsgård II, Jyllinge. I henhold til kommuneplanloven

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde XXII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXII i Herlev kommune Februar 1962 I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev

Læs mere

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE,

SK ØDE. Undertegnede fru GURLI OLSEN, Jyllinge, skøder og overdrager herved eadekigt til medundertegnede.guspsø KOMMUNE, Akt: Skab grnr. (udfyldes af dommerkontoret) Wtr-. nr 11-oh Jyllinge Købers bopæl: Sognevej 50, Gundsømagle Gade og hus nr.: Birkeengen 2 Anmelder: ADVOKATERNE KNUD ROULUND MØDERET FOR HØJESTERET PER DAL

Læs mere

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them

SERVITUT. EJENDOM: Adresse: Frisholmparken Them. Matrikelnummer: Adresse: Frisholmparken Them. Adresse: Frisholmparken Them SERVITUT Adresse: Frisholmparken 3 0009i Adresse: Frisholmparken 5 0009k Adresse: Frisholmparken 7 0009l Adresse: Frisholmparken 9 0009m Adresse: Frisholmparken 11 0009n Adresse: Frisholmparken 13 0009o

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT Tingbogen AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 20.05.2016-1007301872 TINGLYSNINGSDATO: 20.05.2016 07:51:00 EJENDOM: Adresse: Sømandshvilevej 35 0005hx Adresse: Sømandshvilevej 33 0005hy

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere