Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)."

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København kvarter) eller (i de sønderjydske land9- Al dele) bd. og bl. i tingbogen, art nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) SO gn Akt: Skab J Købers 1.,, r. 'tf w«, f b0^: v ejers. nr. {udfyldes af dommerkontoret) ' Anmelderens navn og bopæl (kontor): landsretssagfører Markussen, Stempel: W *?o øre. S K Ø D E. Ål kommune vi tterliggø r. herved at have solgt og afhændet ssmt skø der o g endéli g overdrager. til Statens kli tdi rek to rat, de kommunen ifølge tinglyst adkomst til hø rende ubebyggede p ar c ell er, skyldsat under matr. nr. locu Oksbøl by, il sogn, Of ålbum, T!?! 22 e n n " ". ] _.!? med parcelleres rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overdragelsen sker på. følgende V i l k å r :. ; 1. Parcellerne overdrages med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvo med Ål kommtine hidtil har ejet disse, og h yo ro Up. benærkes, at der er tinglyst følgende hæft el se som skal respekteres: -dokument lyst 7 maj angående færdselsret for 11 klitplantage Jensen & Kjeldskov, A S, København.

2 2. Overtagelsen er sket og parcellerne henligger de r fo r fo r køberens regning og ri-siko og sål edes at klit di rek to rateet fremtidig betaler skatter og af gi f ter p arcell erne vedrørende..'-3. " 2 Arealet af de solgte p arceil er andrager efter kortet 54440m, eller 9 tdr., a v- * u Købesummen er aftalt til kr. 2oo.- pr. td. land ellerkr ,81 skriver et tusinde ni hundrede, syvtfetre kroner, 81 ø r der berigtiges på følgende måde: Køberen overdrager samtidig herned til sælgeren p arcell en matr. nr,9 z Oksbøl, Al sogn, ansat til samme værdi som de i det te skøde solgte p arcell er. 5.. Det erklæres 'på tro og love, at' købesummen er lig med de solgte p arcell ers værdi, samt at derpå disse findes skov, der dog er fritaget fo r fredskovspligt. '" r "" 6. ' Omko stningerneved dette skødes affattelse, tinglysning betales af.sælgeren alene. 7. stenpling og Dét solgte 'skal herefter tilhøre Statens kli tdi rektorat som dettes lovlige og velerhvervede ejendom, idet Ål kommune indestår for vahhj enmel sansv,ar efter loven. Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet foimanden for Ål sogneråd, stationsforstander M r skov Jensen, Oksbøl, tillige ved sin underskrift attesterer, lovlig valgte medl enmer af Ål sogneråd. Som sælgere: Oksbøl, den 28/ at underskriverne er samtlige Nørskov Jensen. ^ Hans Kobbel gå rd. Gregers Pedersen. Børge Mel.sen.:.. Andreas Lehnonann. Ånders ftadbøl. M. Mortensen. Andreas Simonsen. Årthiar Chri sten s en

3 Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f ters ægthed, dateringens rigtighed sant underskrivernes myndighed, navn: M. SLoth Hansen navn: And. Jørgensen stilling: gårdejer stilling: kommunebogholder bopæl: Oksbøl bopæl: Oksbøl. Som køber Vej er s, den Klitdirektoratet. Vejers pr. Oksbøl " 23 -#.-53 P. Thårup.. Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f t s æ g th ed, dat e- ringens rigtighed sant underskriverens myndighed, navn: Georg B. Christensen navn: Hans Esb jø rn stilling: kli tpl antø r stilling: forstfuldmægtig bopæl: Vejers pr. Oksbøl bopæl: Vejers pr. Oksbøl. Fo r an s tå end e skø d e go <dk end e s. Landbrugsministeriet, den 22. :juhil9j3 P.M.V. E.B. A. M. Lynæs fin. Ifølge landbrugsministeriets approbation af / t 19 S 5 er raatr. nr. /o 4? ^ * ^ by, ÆøU> sogn, skyldsat for hartkorn td. O sk. o fdk. O føvo. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. *"*øre. 'V'-v!-:.:L, w-r^inenets approbation af r/ f 19&~3 er matr.nr. 2~Xé (fåfiw by, fau sogn, skyldsat for bi-i-rbvrn O td. sk. O fdk. / alb. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. 0~0&Kt. Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld, udgør ikke en landejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto V92/ VARDE AMTSTUE, den (? - /!/<***> 4* ' ' * J Jk^L^

4 indttrt.1. U'^bogm for RefcsW- Nr. 85, VarJ«KtflutaJ o* LaaJi, aer den røstø* *V^terHerc*, Lyst. TittgLøg Bd. uwl V_ rr npfflrtem.rifåzhifi - \.,-v *.<** %<& Å$\

5 ?*.& Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. TH jn^øder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paaterfinger m. m. (vedr. fast Ejendom)..jiSf Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p.oxbøliml^ognim.fl. (i København Kvarter) Købers eller (i de sønder jydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting Bopæl: Kreditors bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og Hns Nr.: (hvor saadant findes) Køhenhavn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L M. ROSENLUND. SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE Stempel: /OOKr. ~~ Øre. ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Ståtens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 P, Oxbøl Aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. oi ålo. 5 <L n 8 k 2 av 2 ax 4 o 4 p 4.g.- 9 s im. ihd. im. im. im. im. im. im. im. im. (I li 6 t Ve rs,ox"by Søgn" 6 v im. " " " 6 u im.." II II II H II II ti it H " H im. " " " i im. " " rt 1 o o o o 2 o o o 2 o o o o o of oi oi 2i oi «' tilligemed paastaaende iiygnthger med mur og nagelfast Tilhehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede Kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Kenseende.- Ben akkorderede Købesum Kr.,skriver Tytøe 1.1 of 2-ir IT o o o o o Jensen & Kjeldskov, A S København

6 Tusinde Kroner er "berigtiget efte Aftale,og Ejendommene, skal derfor herefter tilhøre Køberen som lovlig og velc erhvervet Ejendom og med de samme Eettigheder og Por*- pligteiser,hvormed Krigsministeriet har ejet og "besiddet dem. fri for hver Mands Tiltale,hvorfor hjemles og indestaas, dog respekteres de efter Tingbogen og Sælgerens Skøde hæftende Servitutér. Køberen og efterfølgende Ijere af Matr.Mr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4a, 4 o, og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne Ejendom for Mennesker og Iyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte ønske det,uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Arbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ejendommen staaende.bygninger,og med Hensyn til disse -Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.Nr.- Krigsministeriet er paataleberettiget, Køberen og efterfølgende Ejere af Matr. Er. 6 t, 6 v, 6 u,5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Årt af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestemmelse begæres Skødet tillig-e tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.JSr. med Bemærkning, at Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen anlægger,grundforbedrer og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret em Kørevej fra Lejren ved Oxbøl uden om i'aaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.wr. 6 m og 8 i,oxbøl; Overtagelsen er sket den 1ste i'ebruar 1931 og Køberen betaler fra den -^ag at regne alle af ejendommene gaaende Skatter og Afgifter. ' Omkostningerne: ved dette Skøde med Stempel og Tinglysning betales af Køberen alene. ' : ".'... Medundér-

7 skrevne Klitvæsenet paa Statens "vegne tiltræder som Kø"ber foranstaaende Skøde. Til Bekræftelse'underskrevet idet paa Tro og Love erklæres, at Købesummen er værdien i Handel og Vandel. _..,..;-,., - København, -den 3/ Som Sælger : : Som Køher : Paa Krigsministeriets. Vegne med Henhold tir sammes^skrivelse af V1lhplffl vi'^nit.., vuneim ±annon; H.U.Bamsinfe;KIngeMørg"eiferal, - - bilinspektør Parcellerne Hl Vitterlighed : T. I. Helsted. V.Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn 'Ma.tr. tir. 6 u og 8 k af Oxhøl.By, Aal Sogn,der ved Landbrugsministeriets Approbation af 9/ er udstykket fra matr.jnr.6' m og 8 i smst. og skyldsat for Hartkorn : o Td. o Skp. o Fdk. of Alb. o " o " -o " 2k ", er vurderet til Ejendomsskyld sammen med nævnte Matr.Nr. 6 m og 8 i samt 5 p, 5 q. og 6 1, der ogsaa kan afhændes til Klitvæsenet sammen med 6 u -og 8 k.. -.,..... Matr.^ir. 2 av, $ ax, 4_o ^ 4p,4 q.,og 9 s af Ox- bøl,der under 6/2 25 er udstykket fra Klitvæsenets Ejendom ( Aal Plantage) er pr. 1/1.27 vurderet til ejendomsskyld til I0.6OO Kr. og (Jrundværdi Kr. (Løbe Nr. 276). Matr-.wr. 5 i» 5 k, 6 t, 6 u og 6 v af Vejrs, der pr. l/l 31 er vurderet sammen med Krigsministeriets Ejendom i Blaavand m.fl. By er ( Karismaer sk Hede m.y.) var ved 4.og5. alm.vurderinger selvstændig vurderet til Ejendomsskyld. fast Ej endom.- Det solgte er ikke noteret som Del af en samlet V ar-

8 Amt stue 8.Peb Stefanson. / 0.Christensen. / M&ghcffm fw 8r. 85, Vardø ftø*4 d$ Lan^ur'a dékén* mmt Mer eg Ymt* Rema* 18.APR LjpL Thtøhy Mi. Aal Till. A. *Llo9Akt: Sk* j 0, * v m.fl.. "' Skødet er endelige SmteeUmTt forevist-. Skematisk Indberetning modtaget. Tillige lyst som "Deklarationer som begært.- Anmærkning: Foruden Servituter hviler der følgende Hæftelser: Paa Matr. Nr. 5P,.5 'CLI 6 1,' 6 n og' 8 k Pantegæld til Statskassen paa 12^00^ Kr. og Pantebrev til Statskassen, for en aarlig Jordrente. Paa Matr. Nr. 2av, 2 ax, 4 o, 4 p, 4 q. og 9. Pantegæld til Statskassen paa 125oo Kr. og Pantebrev ^ til S t at sk a s sen for en aarlig Jordrente. ^ Paa 5 k og 5 i hæfter en Lejekontrakt ang. et Hus og Jord.... m?p&rtem MgMghså åwmfi % /

9 Ejerlav: Matr. nr.: 2 n Børsmose by, Ål (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Kærgård klitplantage Stempel: kr. 750,- Akt: skab J^ nr.?3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: E K S T R A K T - A F S K R I F T KONTRAKT Navn: Statens Luftfartsvæsen Box 744 Adr. : Eliebjergvej København SV Tlf.nr.: om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg Under forbehold af Skov- og Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende aftale mellem Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Oxbøl statsskovdistrikt. 1 Statens Luftfartsvæsen, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, lejer et ca m 2 stort areal af havklitterne i Kærgård klitplantage (afd. 555, matr. nr. 2 n Børsmose by, Ål). som nærmere angivet på vedhæftede kort. 2 Lejemålet tager sin begyndelse den 1. januar 1992 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 31. december 2001, medmindre sandflugtsmæssige hensyn måtte nødvendiggøre anlæggets fjernelse, eller såfremt kontrakten misligholdes. SLV har ret X\\ at få aftalen forlænget, hvis SLV inden 6 måneder før aftalens udløb den 31. december 2001 retter henvendelse til distriktet om en forlængelse af lejemålet. SLV kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel til den 1. januar. 8 Lejeafgiften udgør for 1992 kr ,00 svarende til nettoprisindeks for oktober Afgiften reguleres i takt med udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned og betales forud hvert års 1. januar til Skov- og Naturstyrelsen, Økonomikontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Postgiro Stempling af nærværende kontrakt skal ske ved lejers foranstaltning og for dennes regning. Stempelafgiften udgør kr Udlejer meddeler tilladelse til, at SLV lader foretage tinglysning af nærværende lejekontrakt. Under forbehold af approbation: Oxbøl distrikt, d A. Feilberg Foranstående kontrakt approberes. SKOV- OG NATURSTYRELSEN, den 3/2-92 f. Statens Luftfartsvæsen Jørgen Jørgensen afd. ingeniør Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Påtegning på kontrakt om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg indgået den Statens Luftfartsvæsen er påtaleberettiget. Statens Luftfartsvæsen den 25. august 1992 Susan Grue Skov- og Naturstyrelsen den Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 jjvjprørt I DAGBOGEN FORRETTEN! VARDE Z ' RETSANMÆRKNIN& LYST Al I AKT. I 53 2 n Genpart af kort på akt. Forud hviler servitutter. - tyst i ekstrakt som begært - Alene l-y-s^fe foreløbigt f. 3. v. em-g a-m^-r-d-eis-e-ci a-f_-dat IR i ejde hrt.i nnr gpt: af Jco-m-m-u.n.a-lJ3.e.s-t~y~r-.e.Ls-an3. i. h. t: 42 i lo-v om planlægning Friet til boi-igtigelse fastsat -til 1/ i Mr>fl

11

12 Stempel kr. Matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Dommeren i Varde 6800 Varde Man har d.d. tilskrevet Oksbøl Statsskovdistrikt, Overklitfoged A. Feilberg, Ålholtyej.1, 6840 Oksbøl, således: "Ifølge aftale har Ribe amtsråd i tilladelse af 20. juli 1988 ' ; til oprensning af del af "Gåsekær", Ål klitplantage, matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål, ændret de stillede vilkår således: at at at at at at oprenset/opgravet materiale ikke deponeres i kæret, søen ikke kalkes eller lignende, arbejdet udføres i perioden august-februar, der ved kørsel med gravemaskiner benyttes madrasser, hvis det er nødvendigt for at undgå varige spor i kæret, der ikke må udsættes fisk eller ænder og opstilles andehuse, fasangårde eller indhegning, der ikke må udlægges foder i kæret. Ovenstående vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål. Telefonisk henvendelse i denne sag kan rettes til Erik Westergård, lokal Kopi af dette brev er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. Dansk Ornitologisk Forening, Sønderland 28, Sønderho, 6720 Fanø. Blåvandshuk kommune, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.", Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 - 2 - hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 64 i naturfredningsloven begærer ovenstående vilkår tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Påtaleberettiget er Ribe amtsråd. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den E.b. 2 6 AUG. yfe^z_ JOHN FREDERIKSEN afdelingsbiolog INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VARDE J4271 OL/ LYST ft i t/w - 9 u AKT. -J- 53 Britta Mortensen 86S. - ^ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. *0. cmo7(h*vimau Britta Mortensen ass.

14 Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.) 4 ^, Børsmose by, Ål. Stempel kr. Gade og husnr. Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Akt: Skab J nr. é 3. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Dommeren i Varde 6800 Varde Man har dags dato tilskrevet Havnecon Surveying ApS, Vestergade 18, 7620 Lemvig, således: "Amtsrådet har den 17. november 1981 fra Blåvandshuk kommune modtaget Deres ansøgning af 30. oktober 1981 om tilladelse efter loven om by- og landzoner, lovbekendtgørelse nr. 300 af 23. juni 1980, til opstilling af en Argo landstation bestående af en 30 m høj antennemast samt et instrumentskur på ca. 180 x 130 cm, på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. I den anledning meddeler amtsrådet herved i medfør af 9, jfr. 7 og 8, stk. 1, i loven om by- og landzoner tilladelse til det ansøgte for en periode af 3 år gældende indtil 1. januar Ovennævnte vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. Ovennævnte afgørelse kan inden for en frist af 4 uger fra -9.0LC.1981 påklages af ansøgeren, kommunalbestyrelsen og af enhver, der må antages at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. En eventuel klage stiles til miljøankenævnet, men sendes til Ribe amtsråd, udvalget for teknik og miljø, Amtsgården, Sorsigvej, 6760 Ribe. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af miljøankenævnet. Såfremt klage er indgivet, underrettes ansøgeren herom. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Meddelelse vedrørende denne tilladelse vil dags dato blive fremsendt til annoncering i dagspressen dg de lokale ugeaviser. Man skal henlede Deres opmærksomhed på, at byggeriet ikke må påbegyndes, før tillige bygningsmyndighedens skriftlige tilladelse efter bygningslovgivningen foreligger. Genpart af denne skrivelse er sendt til Blåvandshuk kommune, Fredningsnævnet, Frisvadvej 3, 6800 Varde, overklitfoged A. Fejlberg, Ålholmvej 1, 6840 Oksbøl og oberstløjtnant Ibsen, Kommandantskabet Oksbøl, 6840 Oksbøl." Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

15 hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 10 i loven om by- og landzoner begærer ovenstående vilkår vedrørende tidsbegrænsning af tilladelsen, tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den -3 DEC, 1981 "&WK PRÆSTHOLM afdelings/eder INDFØRT I DAGBOGFN FOR RETTEN I VÅRJE 0« LYST c/lål /' ^ w.akt. 7, 6 f j Kirsten Maegaard fm. Genpartens rigtighed bekræftes, cfr.^ Kirsten Maigaard fm.

16 Mtr.nr., ejerlav, sogn: 4, Stempel: kr. øre Akt: Skab ^ n r. * * (i København kvarter) B Ø r S m O S e b y, Å l j ; (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr.. ejerlav, sogn. J.nr Gade og hus nr.: Anmelder: R i b e amtsrad. Påtegning på skrivelse af 3. december 1981, tinglyst den 4. december Foranstående tinglyste vilkår vedrørende tidsbegrænsning begæres aflyst. Ribe amtsråd, teknisk forvaltning. Ribe, den <m a HENRIK PRÆSTHOLM afdelingsleder INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VAlsDE?:. 02 S " AKT., ^ ' 6rv / Kirsten Maigaard fm. j_ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. ts Kirsten Maigaard fm. Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

17 * /*"* y* <^? / * Akt: Skab S Nr. ^ ^ h (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til^SHøtier, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategruifger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p,oxbøl,aal (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Éjerlav, Sogn.- Gade og Has Nr.: (hvor saadant findes) Sogn m.fl. Købers v ' \ Bopæl: p Køhenhavn. Kreditors J Anmelderens Navn dg Bopæl (Kontor): Stempel: SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L. M. ROSENLUND, SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE //(?~fr Kr. tø Øre. S k ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Statens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 p,oxhøl,aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. o i Alb. 5 g n 8 k 2 av 2 ax 4 fc 4 p 4 a 9 s 6 t, 6 v 6 u 5 K 5 i ihd. im. ihd. ' ihd. ' ihd. im. ihd. ihd. ihd. im. Vejrs, im. im. im. im. ii n ii * (i II ii» tt w ii Qxby i II II H II ti il ti 11 tt II il ii il tt i«il II II il II ti»i Sogn" ii ii M ii II II II il tilligemed paastaaende Bygninger med mur og,nagelfast Tilbehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede,kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende 1 il ti il il II il II il li II II fl II. il il : 0 0 p 0 0 II II II II 'l* II tt II II. II il. ti II II li o I 'l 1 "g" "2" - II II ti II ii H tt 11 II II II II II ii li Køheren dg Jensen & Kjeldskov, A/S København

18 efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4q., 4 o og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne ejendom for Mennesker og Dyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte #hske det, uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Årbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ej endommen staaende Bygninger, og med Hensyn til disse Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.JMr. - Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen og efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 6 t., 6 v, 6 u 5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Art af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestem-: melse "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.Nr. med Bemærkning,at Krigsministeriet er paataleberettiget. Kø"beren anlægger, gr undforbedr er og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret en Kørevej fra Lejren ved Ox"bøl uden om Eaaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.Kr. 6 m og 8 i,ox"bøl. Medunderskrevne Klitvæsenet paa Statens Vegne tiltræder som Køber foranstaaende Skøde. København, den 3/ Som Sælger : Som Køber : Paa Krigsministeriets Vilhelm Pinholt Vegne med Henhold til Klitinspektør sammes Skrivelse af 7/ H.U.Ramsing, Ingeniørgeneral. Til Vitterlighed :. T. I. Helsted. V. Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn.

19 Ijséfort i frughogtm fw Rm#h"< Rr.SS, Varde KtbiUdø Lanaiu 18.APR.1932 tf* 2fRfløf M Aal Till. A. WLlo&atSM I *' -53.-

20 Stempel: ^/^kr. Akt: Skab C7 nr. 3. (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. 5 b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn Gade og hus nr.: Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation St Undertegnede Statsskovvæsenet v. Oxbøl distrikt Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl. -.,-... meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 5b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn. at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedrørende færdsel på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Miljøministeriet Oxbøl statsskovdistrikt Ålholt, Ålholtvej Oksbøl Tfelefon GiiO den 5 Qjpif h&>~ flfffifoy (Underskrift) VEND - Jensen & Kjeldskov, Diapri nt A/S

21 Tiltrædes af Blavandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16, stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blavandshuk.kommunalbestyrelsen, Oksbøl, den ) tu.i'ii'l i J ṛ ' Hany Thomsen borgmester INDFØRT f OAaSOSEN FOR RETTEN \ VARDE , LYST fiaa z AKT. J- S3, - & & Anne Nielsen O.P.S3. Genpartens rigtlghsd b»ekræftes, cf&\ ;/ fy 1 Anne Nisisen

22 Stempel:^ kr. - UDGÅET MOV. Akt: Skab v nr. t? > (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. r 2 Børsmose by, Ål sogn Gade og hus nr.: Børsmosevej t 68^0 Oksbøl* Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation Undertegnede SKOVSTYRELSEN STRANDVEJEN 863 DK2930 KIAMPENBORG meddeler herved på ecjne^jpg efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2$ Børsmose by, Ål sogn at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggendé have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedtøreodefær-dsel på ejendommen, kal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. 'fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning ade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. '''*; - ^. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. -.".-.;..: SKOVSTYRELSEN.*. -k STRANDVEJEN 863 DK&30 KLAMPENBORG den %-{L SKOVSTYRELSEN J. nr. S - tfj, x 7j 0 / Jensen & Kjejdskov, Diapri nt A/S

23 foranstående deklaration vedr. opførelse af en transformerstation TA 2040 på Børsmose Campingplads, på del af matr. nr. 2 q, Børsmose by, Aal, tiltrædes med beliggenheden, -æa^s'liiij*!! ilt yiwill'upifl'li'mli il i li,1111 a^bbasa^asbg* Tiltrædes af Bååvandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16 stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 6. NOV1982 INDFØRT bdaoeogfn FOR REWLU I VA^DE LY AKT. f.82, NDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN l VARDE / ;fi LYST Aal I. AKT. i n : Grethe Jensen kt.fm. ehpajtens rigtighed bekræftes,cfr. i^ Greths Jensen kt.fm.

24 LOKALPLAN NR BLÅVANDSHUK KOMMUNE VANDREHJEMSOMRÅDE M.V. I DEN NORDVESTLIGE DEL AF OKSBØL BY Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K NO V. 1982

25 Matr. nr. Stempel kr. *>,: ~~ Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLAVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for ét område i den nordvestlige del af Oksbøl, INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 - Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering... 1 Vedtagelsespåtegninger... i 2 Kortbilag,, nr. 1. Bilag nr. 1: Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Bilag nr. 2: Lokalplanens retsvirkninger. Udarbejdet i oktober 1982 af Blavandshuk kommunes tekniske forvaltning.-. '.' ' Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

26 Matn nr. Stempftl kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLÅVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for et område beliggende nordvest for Oksbøl by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1- LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: at sikre det af planen omfattede areal til offentlige formål, således at såvel den på kortbilag 1 viste eksisterende bebyggelse som fremtidig bebyggelse i området anvendes til vandrehjem, lejrskole og kursus'virksomhed. at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for byggeri i området. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1,. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, samt alle parceller, der efter den l.nov udstykkes fra denne del af ejendommene.'. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Området må kun anvendes til offentlige formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området (f.eks. vandrehjem, lejrskole og forskellig kursusvirksomhed) , VEJ- OG STI FORHOLD 4.1. Vejadgang til lokalplanområdet forsåvidt angår mo-> tordrevne køretøjer må kun ske fra Præstegårdsvej ad vej A - B - C som vist på kortbilaget Adgang for gående og cyklende færdsel kan udover ad vej A - B - C tillige ske ad de øvrige eksisterende skovveje og stierne, der fører til området. 5 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1, 5.2, Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 40. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m. over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone. Otto B. Wrobléwski, Nytorv 19, 1450 København K

27 Matr. nr. Stempel kr Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) - Gade og husnr. Anmelder: Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. Vedtagelsespåtegning. Således vedtaget af Blåvandshuk kommunalbestyrelse, den 9. nov P. k.. v. lomsen borgmester I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Blåyandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 19. jan P. k. v, Thomsen borgmester Wolgast :æmner Lokalplanen har været offentlig fremlagt i perioden fra den 27, nov.1982 til den 17. jan Bekendtgørelsen af lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget den ""26i jan fra hvilken dato lokalplanen er retsgyldig. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

28 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlej lighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på den del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, der er vist på lokalplanens kortbilag. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den Kn "d Wo/gast INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEWI VARDE **$> u<mt Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal... Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den... "j /.^jyj \P ] 9 83' INDFØRT * DAGBOGEN FOR RETTEN i VARDE ;'.'Vli;6^:f'05j^4.: : LYST^^ ML - AKT..^v:>-^;å.*jSa^- Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) 3 * '' t i i mm 4 GrTSftcJklSÆ. ^C«L.O-kJkUPI-KU&KiS> OMieAXÆL KO^TsIUA,G, H ELÅVilNDSHUE KOMMUNE UOV. 6X LOKALPLAN NR T«ON. NN. Form 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv ly, 14M) København is. TE KNISK FORVALT NI NG.6840 OKSBØL. TELEFON (05) ER. TEGN. M/EH HvAooo

30 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab '<f nr. ^. ( Udfyldes ar dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade 1 **^#NG SHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan,nr for et område.i den nordvestlige del af Oksbøl. Lokalplaneris indhold og forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at hele området udlægges til offentlige formål. Det sker hovedsageligt for at sikre etableringsmulighed for et vandrehjem i de på kortbilaget viste eksistereride bygninger i området, men også for at åbne mulighed for forskellig kursusvirksomhed og eventuel indretning af lejrskole i såvel eksisterende som eventuel fremtidig bebyggelse i området.. Der findes ikke nogen konkret plan for områdets udbygning, men der må ikke opføres ny bebyggelse, før der foreligger en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele området. Bygninger må ikke opføres i større højde end 8,5 meter og ikke med mere end 2 etager. Adgangen til lokalplanområdet skal forsåvidt angår motordrevne køretøjer finde sted fra Præstegårdsvej som anført i kortbilaget, hvorimod gående og cyklende adgang også kan finde sted fra de øvrige eksisterende skovveje samt stierne, der fører til området. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN LÆGNING 15 - rammerne for Blåvandshuk kommune. Kommunalbestyrelsen og planstyrelsen har i marts 1978 indgået en aftale om de midlertidige rammer for de næste 6-8 års byudvikling i kommunen - de såkaldte 15 - rammer-. ' '' Nye lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med 15 - rammernes bestemmelser. Området, som er omfattet af lokalplanen, ligger uden for de aftalte. 15; - rammer, hvorfor der samtidig med lokalplanforslagets fremlæggelse er. udarbejdet tillæg nr.13 til.15 - rammerne omfattende.lokalplanens område. Ribe amtsråd har den 30. dec godkendt, me til læg nr ; 15.- ram- Zonestatus. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved planens endelige vedtagelse i landzone. Zonelovskonpetencen i medfør af by- og landzonelovens 9 overgår til kommunalbestyrelsen ved lokalplanens endelige vedtagelse jfr. miljøministeriets cirkulære nr. 115 af 14. juli 1980 om ændring af lov-om by- og landzoner, pkt. 2. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

-s?/ Købers Kreditors.

-s?/ Købers Kreditors. Mtr. nr., ejerlav, sogn: 2 ae, 19 a, del Stempel: / (i København kvarter) af 18 a, alle Haldumyby,\/ eller (i de sønderjydske lands- Haldum dele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. kr. -s?/

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen.

I. Domme 01425.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03. Fredningen vedrører: Vivild Kirke. la ksations komm iss ionen. '. 01425.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01425.03 Fredningen vedrører: Vivild Kirke I. Domme la ksations komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-11-1950 Kendelser Deklarationer

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer

I NDHOLD 2. 2. 2. 3. 5. 5. 5. 5. 5. 6. fra B. andre myndigheder. Kort over lokalpianområdet 6. 7.~ 7. b. Eventuelle tilladelser eller dispensationer I NDHOLD Området for lokaiplanen side 1. Nuværende forhold Indhold af lokalpl~nen Lokalplanens forhold til anden planlægning for området Lokalpianens retsvirkninger Afsnit 1. Lokalpianens formål 2. Område

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner.

Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21. ia~.~39~uo1 560. O2.Ft~i1989*U0121 3. For et område til offentlige formål samt private institutioner. ia~.~39~uo1 56 O2.Ft~i1989*U121 3 Aarup kommune LOKAL PLAN NR.~21 For et område til offentlige formål samt private institutioner. 1985 STMPLMÆRK RTTN i ÅSsP:~S ~ ~, ~ KUNGYW~CVMD AFSTMPLING AF DOMMRKONTORTS~KSSKONTROLAPP~AT

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04

RIBE BYKERNE. Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 RIBE BYKERNE Ribe Vandrehjem LOKALPLAN NR. 01.04 INDHOLD: Side Indledning... l Fremlæggelse og vedtagelse... 2 Redegørelse: 1. Lokalplanens formål og indhold 4 2. Forhold til den øvrige planlægning...

Læs mere

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen.

02073.29. Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29. Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke. Domme. Taksationskom missionen. 02073.29 Afgørelser - Reg. nr.: 02073.29 Fredningen vedrører: Vester Torup Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 13-10-1953 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune

BRAMMING KOMMUNE. LOKALPLAN nr for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune BRAMMING KOMMUNE LOKALPLAN nr. 103 for et kolonihaveområde i Bramming by i Bramming kommune Udarbejdet i marts 1978 af teknisk forvaltning, Bramming Godkendelses- og vedtagelsesdatoer: Indstillet af teknisk

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01

Silkeborg Kommune. Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Silkeborg Kommune Del af Hesselhusområdet LOKALPLAN 61.01 Matr. nr. 3 b m.fl. Tollund, Abiidskov og Hesselhus, Funder sogn Stpl. 25,- kr. Akt :Skab! nr. % 19250 Silkeborg kommune Anmelder : Stadsingenisren

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491

SERVITUT. PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution Sognefogedgården Hjørringvej 180B 9900 Frederikshavn CVR: 34686491 SERVITUT EJENDOM: Adresse: Flade Engvej 7 Landsejerlav: Flade, Frederikshavn Jorder Matrikelnummer: 0014a EJER: Frederikshavn kommune Rådhus Alle 100 CVR: 29189498 PÅTALEBERETTIGET: Den Selvejende Institution

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

T LOKALPLAN NR. 6

T LOKALPLAN NR. 6 T. 22.06 LOKALPLAN NR. 6 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 6 vedrører et areal mellem Klausdalsbrovej og Stamvejen og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål i

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980

LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 LDKALPLAN NR. 4.1 FOR TÅRUP STRAND ØRBÆK KOMMUNE FEBRUAR 1980 ØRBÆK KOMMUNE LOKALPLAN LL1 CAMPINGPLADS VED TARUP STRAND I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. jüni 1975) fastsættes herved følgende

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01530.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02. Fredningen vedrører: Gerlev Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01530.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01530.02 Fredningen vedrører: Gerlev Kirke e Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet e Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 10-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

ÅRHUS AMT HINNERUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 9 for et offentlig område i Hinnerup.

ÅRHUS AMT HINNERUP KOMMUNE. Lokalplan nr. 9 for et offentlig område i Hinnerup. GRUNDMATERIALET ER GEODÆTISK INSTITUTS SUPPLEKENDE TEMATISK INFORMATION HVAD AN&R ER UDARBEJDET OG PÅFØRT AF HINNERUP KOMMUNE. KORTET ER UDELUKKENDE TIL TJENSTLIG BRUG HOS OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG MÅ

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej)

Lokalplan nr. 74. for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Lokalplan nr. 74 for et område mellem Fuglebakkevej og Duevej (Skolen på Duevej) Oktober 1991 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området (Skolen på Duevej) til undervisningsformål

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.

VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78. Fragtmandscentralen - Katmosevej. Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05. VIBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 78 Fragtmandscentralen - Katmosevej Vedtaget af Byrådet den: Delvis ophævet ved lokalplan nr.: Bemærkninger: 07.05.85 Blanke sider er ikke indscannet i dette dokument VI BORG

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber)

(i det følgende benævnt sælger) (i det følgende benævnt køber) K Ø B S A F T A L E Underskrevne Faxe Kommune Frederiksgade 9 4690 Haslev (i det følgende benævnt sælger) sælger herved til medunderskrevne (i det følgende benævnt køber) den kommunen tilhørende ejendom,

Læs mere

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik

Nørre-Rangstrup Kommune. Lokalplan nr Bispelunden. Agerskov. Boligformål Kongsbak Informatik Nørre-Rangstrup Kommune Lokalplan nr. 2.2-04 Bispelunden Agerskov Boligformål 03.01.1985 Kongsbak Informatik Bispelglrdl; Agerskov Lokalplan nr. 2.2 For et boligområde i Agerskov by Nørre-Rangstrup kommune

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt

LOKALPLAN NR FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt LOKALPLAN NR. 4-02 - FOR ET BOLIGOMRÅDE I STRØBY BY Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Va11ø kommune, maj 1991 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A. 894/70). VALLØ

Læs mere

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger

UDKAST AF 15.05.2014. Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings- og afløbsledninger LE34 Hillerød Helsingørgade 50 3400 Hillerød Tlf: 4826 4888 Web: www.le34.dk Projekt: 131853 Dokument: D14-057800 Side 1 af 4 UDKAST AF 15.05.2014 Deklaration om hegning, beplantning, færdselsret, forsynings-

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Forpagtningskontrakt

Forpagtningskontrakt Forpagtningskontrakt Mellem Naturstyrelsen Vestsjælland (bortpagter) og.. (forpagter), indgås herved følgende aftale om forpagtning af et areal i Høve Skov til campingplads. 1../. Det lejede areal udgør

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Stadil Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01523.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01523.00 Fredningen vedrører: Stadil Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-04-1951, 09-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J

~ o REBILD BY SKØRPING KOMMUNE REDEGØRELSE OG NR. 5.1.2. LOKALPLAN CAMPINGPLADS REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REDEGØRELSE OG LOKALPLAN NR. 5.1.2. OFFENTLIGE CAMPINGPLADS FORMAL! SKØRPING KOMI\HI!"j SERVICEFORVALTNINGEN ifikfi Skørpingvej 7. 9575 Terndrup Telefon 98 33 52 22 ~ o REBILDVE.J/0RNEB.JERGVE.J REBILD

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger)

KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 Ejerlav: Matr. nr.: Beliggende: Paderup By, Kristrup 6Y Neptunvej 20, 8960 Randers SØ KØBSAFTALE (tilbudsformular indtil underskrevet af sælger) 1 - Parterne... 1 2 Det solgte... 2 3 Købesummen... 2

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M.

LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. LOKALPLAN GL 52 GLOSTRUP KOMMUNE FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGARD M.M. 6 LOKALPLAN GL 52 FOR GLOSTRUP KIRKE, SDR. KIRKEGÅRD M.M., INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning 1 Lokalplanens retsvirkninger 2 Lokalplan

Læs mere

BRAMSNES KOMMUNE. LOKALPLAN E?l03. For en del af matr.nr. l-e og I-p. Kr. Hy nge by

BRAMSNES KOMMUNE. LOKALPLAN E?l03. For en del af matr.nr. l-e og I-p. Kr. Hy nge by BRAMSNES KOMMUNE LOKALPLAN E?l03 For en del af matr.nr. le og Ip Kr. Hy nge by Stempel: k r Akt Skab (,;/L,,r., (udfyldes af dommerkontoret Mtr. nr. le,lp, Kr. Hyllinge by, Kr. Hyllinge Gade og hus nr.:

Læs mere

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune

LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune LOKALPLAN Nr.14. 04 for et areal i Mosede Greve kommune transformeranlæg Mosedegård & vejmaterielplads Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser

Læs mere

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation

Lokalplan nr. 96. for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation Lokalplan nr. 96 for et område ved Nordre Fasanvej, hovedtransformerstation September 1997 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området til offentlige formål i form af kommunalt

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord.

Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide Sande Havn, Nord. Lokalplan nr. 18 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 18. januar 2011 delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 302 for et område til erhvervsformål vest for Fabriksvej, Hvide

Læs mere

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE.

Tilladelse fra andre myndigheder SKIVE KOMMUNE. SKIVE KOMMUNE. Indholdsforteqnelse: Indledning Hvad er en lokalplan Lokalplanens indhold Forholdet til den Øvrige planlægning Lokalplanens retsvirkninger Oversigtskort side 1 - - - - - 1 1 1 2 3 Lokalplanbestemmelser

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se Domme. Taksations kom miss ionen. 01589.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01589.00 Fredningen vedrører: Nørlem Kirke - Ophævet se 06846.00 Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-05-1951, 25-06-1951

Læs mere

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE

KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.044 D. 25. JUN11986 STEMPELMÆRKE Matr. nr. 266 c. og del af 266 b Ringkøbing bygrunde, 2 fi, del af 2 fk, del af 30 as og del af 2 am, Ringkøbing markjorder, samt Lle_parc ller,_ dor ter_den A2. marts \nmelder: Advokat H. Thorninger Herningvej

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser

Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Partiel byplanvedtægt nr. 15 Tarm Øst - p-pladser Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk l medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 'e 02019.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02019.02 Fredningen vedrører: Læsten Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-01-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere