Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)."

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København kvarter) eller (i de sønderjydske land9- Al dele) bd. og bl. i tingbogen, art nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) SO gn Akt: Skab J Købers 1.,, r. 'tf w«, f b0^: v ejers. nr. {udfyldes af dommerkontoret) ' Anmelderens navn og bopæl (kontor): landsretssagfører Markussen, Stempel: W *?o øre. S K Ø D E. Ål kommune vi tterliggø r. herved at have solgt og afhændet ssmt skø der o g endéli g overdrager. til Statens kli tdi rek to rat, de kommunen ifølge tinglyst adkomst til hø rende ubebyggede p ar c ell er, skyldsat under matr. nr. locu Oksbøl by, il sogn, Of ålbum, T!?! 22 e n n " ". ] _.!? med parcelleres rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overdragelsen sker på. følgende V i l k å r :. ; 1. Parcellerne overdrages med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvo med Ål kommtine hidtil har ejet disse, og h yo ro Up. benærkes, at der er tinglyst følgende hæft el se som skal respekteres: -dokument lyst 7 maj angående færdselsret for 11 klitplantage Jensen & Kjeldskov, A S, København.

2 2. Overtagelsen er sket og parcellerne henligger de r fo r fo r køberens regning og ri-siko og sål edes at klit di rek to rateet fremtidig betaler skatter og af gi f ter p arcell erne vedrørende..'-3. " 2 Arealet af de solgte p arceil er andrager efter kortet 54440m, eller 9 tdr., a v- * u Købesummen er aftalt til kr. 2oo.- pr. td. land ellerkr ,81 skriver et tusinde ni hundrede, syvtfetre kroner, 81 ø r der berigtiges på følgende måde: Køberen overdrager samtidig herned til sælgeren p arcell en matr. nr,9 z Oksbøl, Al sogn, ansat til samme værdi som de i det te skøde solgte p arcell er. 5.. Det erklæres 'på tro og love, at' købesummen er lig med de solgte p arcell ers værdi, samt at derpå disse findes skov, der dog er fritaget fo r fredskovspligt. '" r "" 6. ' Omko stningerneved dette skødes affattelse, tinglysning betales af.sælgeren alene. 7. stenpling og Dét solgte 'skal herefter tilhøre Statens kli tdi rektorat som dettes lovlige og velerhvervede ejendom, idet Ål kommune indestår for vahhj enmel sansv,ar efter loven. Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet foimanden for Ål sogneråd, stationsforstander M r skov Jensen, Oksbøl, tillige ved sin underskrift attesterer, lovlig valgte medl enmer af Ål sogneråd. Som sælgere: Oksbøl, den 28/ at underskriverne er samtlige Nørskov Jensen. ^ Hans Kobbel gå rd. Gregers Pedersen. Børge Mel.sen.:.. Andreas Lehnonann. Ånders ftadbøl. M. Mortensen. Andreas Simonsen. Årthiar Chri sten s en

3 Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f ters ægthed, dateringens rigtighed sant underskrivernes myndighed, navn: M. SLoth Hansen navn: And. Jørgensen stilling: gårdejer stilling: kommunebogholder bopæl: Oksbøl bopæl: Oksbøl. Som køber Vej er s, den Klitdirektoratet. Vejers pr. Oksbøl " 23 -#.-53 P. Thårup.. Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f t s æ g th ed, dat e- ringens rigtighed sant underskriverens myndighed, navn: Georg B. Christensen navn: Hans Esb jø rn stilling: kli tpl antø r stilling: forstfuldmægtig bopæl: Vejers pr. Oksbøl bopæl: Vejers pr. Oksbøl. Fo r an s tå end e skø d e go <dk end e s. Landbrugsministeriet, den 22. :juhil9j3 P.M.V. E.B. A. M. Lynæs fin. Ifølge landbrugsministeriets approbation af / t 19 S 5 er raatr. nr. /o 4? ^ * ^ by, ÆøU> sogn, skyldsat for hartkorn td. O sk. o fdk. O føvo. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. *"*øre. 'V'-v!-:.:L, w-r^inenets approbation af r/ f 19&~3 er matr.nr. 2~Xé (fåfiw by, fau sogn, skyldsat for bi-i-rbvrn O td. sk. O fdk. / alb. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. 0~0&Kt. Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld, udgør ikke en landejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto V92/ VARDE AMTSTUE, den (? - /!/<***> 4* ' ' * J Jk^L^

4 indttrt.1. U'^bogm for RefcsW- Nr. 85, VarJ«KtflutaJ o* LaaJi, aer den røstø* *V^terHerc*, Lyst. TittgLøg Bd. uwl V_ rr npfflrtem.rifåzhifi - \.,-v *.<** %<& Å$\

5 ?*.& Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. TH jn^øder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paaterfinger m. m. (vedr. fast Ejendom)..jiSf Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p.oxbøliml^ognim.fl. (i København Kvarter) Købers eller (i de sønder jydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting Bopæl: Kreditors bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og Hns Nr.: (hvor saadant findes) Køhenhavn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L M. ROSENLUND. SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE Stempel: /OOKr. ~~ Øre. ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Ståtens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 P, Oxbøl Aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. oi ålo. 5 <L n 8 k 2 av 2 ax 4 o 4 p 4.g.- 9 s im. ihd. im. im. im. im. im. im. im. im. (I li 6 t Ve rs,ox"by Søgn" 6 v im. " " " 6 u im.." II II II H II II ti it H " H im. " " " i im. " " rt 1 o o o o 2 o o o 2 o o o o o of oi oi 2i oi «' tilligemed paastaaende iiygnthger med mur og nagelfast Tilhehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede Kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Kenseende.- Ben akkorderede Købesum Kr.,skriver Tytøe 1.1 of 2-ir IT o o o o o Jensen & Kjeldskov, A S København

6 Tusinde Kroner er "berigtiget efte Aftale,og Ejendommene, skal derfor herefter tilhøre Køberen som lovlig og velc erhvervet Ejendom og med de samme Eettigheder og Por*- pligteiser,hvormed Krigsministeriet har ejet og "besiddet dem. fri for hver Mands Tiltale,hvorfor hjemles og indestaas, dog respekteres de efter Tingbogen og Sælgerens Skøde hæftende Servitutér. Køberen og efterfølgende Ijere af Matr.Mr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4a, 4 o, og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne Ejendom for Mennesker og Iyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte ønske det,uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Arbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ejendommen staaende.bygninger,og med Hensyn til disse -Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.Nr.- Krigsministeriet er paataleberettiget, Køberen og efterfølgende Ejere af Matr. Er. 6 t, 6 v, 6 u,5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Årt af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestemmelse begæres Skødet tillig-e tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.JSr. med Bemærkning, at Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen anlægger,grundforbedrer og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret em Kørevej fra Lejren ved Oxbøl uden om i'aaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.wr. 6 m og 8 i,oxbøl; Overtagelsen er sket den 1ste i'ebruar 1931 og Køberen betaler fra den -^ag at regne alle af ejendommene gaaende Skatter og Afgifter. ' Omkostningerne: ved dette Skøde med Stempel og Tinglysning betales af Køberen alene. ' : ".'... Medundér-

7 skrevne Klitvæsenet paa Statens "vegne tiltræder som Kø"ber foranstaaende Skøde. Til Bekræftelse'underskrevet idet paa Tro og Love erklæres, at Købesummen er værdien i Handel og Vandel. _..,..;-,., - København, -den 3/ Som Sælger : : Som Køher : Paa Krigsministeriets. Vegne med Henhold tir sammes^skrivelse af V1lhplffl vi'^nit.., vuneim ±annon; H.U.Bamsinfe;KIngeMørg"eiferal, - - bilinspektør Parcellerne Hl Vitterlighed : T. I. Helsted. V.Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn 'Ma.tr. tir. 6 u og 8 k af Oxhøl.By, Aal Sogn,der ved Landbrugsministeriets Approbation af 9/ er udstykket fra matr.jnr.6' m og 8 i smst. og skyldsat for Hartkorn : o Td. o Skp. o Fdk. of Alb. o " o " -o " 2k ", er vurderet til Ejendomsskyld sammen med nævnte Matr.Nr. 6 m og 8 i samt 5 p, 5 q. og 6 1, der ogsaa kan afhændes til Klitvæsenet sammen med 6 u -og 8 k.. -.,..... Matr.^ir. 2 av, $ ax, 4_o ^ 4p,4 q.,og 9 s af Ox- bøl,der under 6/2 25 er udstykket fra Klitvæsenets Ejendom ( Aal Plantage) er pr. 1/1.27 vurderet til ejendomsskyld til I0.6OO Kr. og (Jrundværdi Kr. (Løbe Nr. 276). Matr-.wr. 5 i» 5 k, 6 t, 6 u og 6 v af Vejrs, der pr. l/l 31 er vurderet sammen med Krigsministeriets Ejendom i Blaavand m.fl. By er ( Karismaer sk Hede m.y.) var ved 4.og5. alm.vurderinger selvstændig vurderet til Ejendomsskyld. fast Ej endom.- Det solgte er ikke noteret som Del af en samlet V ar-

8 Amt stue 8.Peb Stefanson. / 0.Christensen. / M&ghcffm fw 8r. 85, Vardø ftø*4 d$ Lan^ur'a dékén* mmt Mer eg Ymt* Rema* 18.APR LjpL Thtøhy Mi. Aal Till. A. *Llo9Akt: Sk* j 0, * v m.fl.. "' Skødet er endelige SmteeUmTt forevist-. Skematisk Indberetning modtaget. Tillige lyst som "Deklarationer som begært.- Anmærkning: Foruden Servituter hviler der følgende Hæftelser: Paa Matr. Nr. 5P,.5 'CLI 6 1,' 6 n og' 8 k Pantegæld til Statskassen paa 12^00^ Kr. og Pantebrev til Statskassen, for en aarlig Jordrente. Paa Matr. Nr. 2av, 2 ax, 4 o, 4 p, 4 q. og 9. Pantegæld til Statskassen paa 125oo Kr. og Pantebrev ^ til S t at sk a s sen for en aarlig Jordrente. ^ Paa 5 k og 5 i hæfter en Lejekontrakt ang. et Hus og Jord.... m?p&rtem MgMghså åwmfi % /

9 Ejerlav: Matr. nr.: 2 n Børsmose by, Ål (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Kærgård klitplantage Stempel: kr. 750,- Akt: skab J^ nr.?3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: E K S T R A K T - A F S K R I F T KONTRAKT Navn: Statens Luftfartsvæsen Box 744 Adr. : Eliebjergvej København SV Tlf.nr.: om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg Under forbehold af Skov- og Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende aftale mellem Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Oxbøl statsskovdistrikt. 1 Statens Luftfartsvæsen, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, lejer et ca m 2 stort areal af havklitterne i Kærgård klitplantage (afd. 555, matr. nr. 2 n Børsmose by, Ål). som nærmere angivet på vedhæftede kort. 2 Lejemålet tager sin begyndelse den 1. januar 1992 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 31. december 2001, medmindre sandflugtsmæssige hensyn måtte nødvendiggøre anlæggets fjernelse, eller såfremt kontrakten misligholdes. SLV har ret X\\ at få aftalen forlænget, hvis SLV inden 6 måneder før aftalens udløb den 31. december 2001 retter henvendelse til distriktet om en forlængelse af lejemålet. SLV kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel til den 1. januar. 8 Lejeafgiften udgør for 1992 kr ,00 svarende til nettoprisindeks for oktober Afgiften reguleres i takt med udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned og betales forud hvert års 1. januar til Skov- og Naturstyrelsen, Økonomikontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Postgiro Stempling af nærværende kontrakt skal ske ved lejers foranstaltning og for dennes regning. Stempelafgiften udgør kr Udlejer meddeler tilladelse til, at SLV lader foretage tinglysning af nærværende lejekontrakt. Under forbehold af approbation: Oxbøl distrikt, d A. Feilberg Foranstående kontrakt approberes. SKOV- OG NATURSTYRELSEN, den 3/2-92 f. Statens Luftfartsvæsen Jørgen Jørgensen afd. ingeniør Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Påtegning på kontrakt om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg indgået den Statens Luftfartsvæsen er påtaleberettiget. Statens Luftfartsvæsen den 25. august 1992 Susan Grue Skov- og Naturstyrelsen den Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 jjvjprørt I DAGBOGEN FORRETTEN! VARDE Z ' RETSANMÆRKNIN& LYST Al I AKT. I 53 2 n Genpart af kort på akt. Forud hviler servitutter. - tyst i ekstrakt som begært - Alene l-y-s^fe foreløbigt f. 3. v. em-g a-m^-r-d-eis-e-ci a-f_-dat IR i ejde hrt.i nnr gpt: af Jco-m-m-u.n.a-lJ3.e.s-t~y~r-.e.Ls-an3. i. h. t: 42 i lo-v om planlægning Friet til boi-igtigelse fastsat -til 1/ i Mr>fl

11

12 Stempel kr. Matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Dommeren i Varde 6800 Varde Man har d.d. tilskrevet Oksbøl Statsskovdistrikt, Overklitfoged A. Feilberg, Ålholtyej.1, 6840 Oksbøl, således: "Ifølge aftale har Ribe amtsråd i tilladelse af 20. juli 1988 ' ; til oprensning af del af "Gåsekær", Ål klitplantage, matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål, ændret de stillede vilkår således: at at at at at at oprenset/opgravet materiale ikke deponeres i kæret, søen ikke kalkes eller lignende, arbejdet udføres i perioden august-februar, der ved kørsel med gravemaskiner benyttes madrasser, hvis det er nødvendigt for at undgå varige spor i kæret, der ikke må udsættes fisk eller ænder og opstilles andehuse, fasangårde eller indhegning, der ikke må udlægges foder i kæret. Ovenstående vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål. Telefonisk henvendelse i denne sag kan rettes til Erik Westergård, lokal Kopi af dette brev er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. Dansk Ornitologisk Forening, Sønderland 28, Sønderho, 6720 Fanø. Blåvandshuk kommune, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.", Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 - 2 - hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 64 i naturfredningsloven begærer ovenstående vilkår tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Påtaleberettiget er Ribe amtsråd. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den E.b. 2 6 AUG. yfe^z_ JOHN FREDERIKSEN afdelingsbiolog INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VARDE J4271 OL/ LYST ft i t/w - 9 u AKT. -J- 53 Britta Mortensen 86S. - ^ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. *0. cmo7(h*vimau Britta Mortensen ass.

14 Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.) 4 ^, Børsmose by, Ål. Stempel kr. Gade og husnr. Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Akt: Skab J nr. é 3. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Dommeren i Varde 6800 Varde Man har dags dato tilskrevet Havnecon Surveying ApS, Vestergade 18, 7620 Lemvig, således: "Amtsrådet har den 17. november 1981 fra Blåvandshuk kommune modtaget Deres ansøgning af 30. oktober 1981 om tilladelse efter loven om by- og landzoner, lovbekendtgørelse nr. 300 af 23. juni 1980, til opstilling af en Argo landstation bestående af en 30 m høj antennemast samt et instrumentskur på ca. 180 x 130 cm, på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. I den anledning meddeler amtsrådet herved i medfør af 9, jfr. 7 og 8, stk. 1, i loven om by- og landzoner tilladelse til det ansøgte for en periode af 3 år gældende indtil 1. januar Ovennævnte vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. Ovennævnte afgørelse kan inden for en frist af 4 uger fra -9.0LC.1981 påklages af ansøgeren, kommunalbestyrelsen og af enhver, der må antages at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. En eventuel klage stiles til miljøankenævnet, men sendes til Ribe amtsråd, udvalget for teknik og miljø, Amtsgården, Sorsigvej, 6760 Ribe. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af miljøankenævnet. Såfremt klage er indgivet, underrettes ansøgeren herom. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Meddelelse vedrørende denne tilladelse vil dags dato blive fremsendt til annoncering i dagspressen dg de lokale ugeaviser. Man skal henlede Deres opmærksomhed på, at byggeriet ikke må påbegyndes, før tillige bygningsmyndighedens skriftlige tilladelse efter bygningslovgivningen foreligger. Genpart af denne skrivelse er sendt til Blåvandshuk kommune, Fredningsnævnet, Frisvadvej 3, 6800 Varde, overklitfoged A. Fejlberg, Ålholmvej 1, 6840 Oksbøl og oberstløjtnant Ibsen, Kommandantskabet Oksbøl, 6840 Oksbøl." Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

15 hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 10 i loven om by- og landzoner begærer ovenstående vilkår vedrørende tidsbegrænsning af tilladelsen, tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den -3 DEC, 1981 "&WK PRÆSTHOLM afdelings/eder INDFØRT I DAGBOGFN FOR RETTEN I VÅRJE 0« LYST c/lål /' ^ w.akt. 7, 6 f j Kirsten Maegaard fm. Genpartens rigtighed bekræftes, cfr.^ Kirsten Maigaard fm.

16 Mtr.nr., ejerlav, sogn: 4, Stempel: kr. øre Akt: Skab ^ n r. * * (i København kvarter) B Ø r S m O S e b y, Å l j ; (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr.. ejerlav, sogn. J.nr Gade og hus nr.: Anmelder: R i b e amtsrad. Påtegning på skrivelse af 3. december 1981, tinglyst den 4. december Foranstående tinglyste vilkår vedrørende tidsbegrænsning begæres aflyst. Ribe amtsråd, teknisk forvaltning. Ribe, den <m a HENRIK PRÆSTHOLM afdelingsleder INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VAlsDE?:. 02 S " AKT., ^ ' 6rv / Kirsten Maigaard fm. j_ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. ts Kirsten Maigaard fm. Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

17 * /*"* y* <^? / * Akt: Skab S Nr. ^ ^ h (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til^SHøtier, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategruifger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p,oxbøl,aal (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Éjerlav, Sogn.- Gade og Has Nr.: (hvor saadant findes) Sogn m.fl. Købers v ' \ Bopæl: p Køhenhavn. Kreditors J Anmelderens Navn dg Bopæl (Kontor): Stempel: SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L. M. ROSENLUND, SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE //(?~fr Kr. tø Øre. S k ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Statens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 p,oxhøl,aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. o i Alb. 5 g n 8 k 2 av 2 ax 4 fc 4 p 4 a 9 s 6 t, 6 v 6 u 5 K 5 i ihd. im. ihd. ' ihd. ' ihd. im. ihd. ihd. ihd. im. Vejrs, im. im. im. im. ii n ii * (i II ii» tt w ii Qxby i II II H II ti il ti 11 tt II il ii il tt i«il II II il II ti»i Sogn" ii ii M ii II II II il tilligemed paastaaende Bygninger med mur og,nagelfast Tilbehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede,kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende 1 il ti il il II il II il li II II fl II. il il : 0 0 p 0 0 II II II II 'l* II tt II II. II il. ti II II li o I 'l 1 "g" "2" - II II ti II ii H tt 11 II II II II II ii li Køheren dg Jensen & Kjeldskov, A/S København

18 efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4q., 4 o og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne ejendom for Mennesker og Dyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte #hske det, uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Årbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ej endommen staaende Bygninger, og med Hensyn til disse Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.JMr. - Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen og efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 6 t., 6 v, 6 u 5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Art af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestem-: melse "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.Nr. med Bemærkning,at Krigsministeriet er paataleberettiget. Kø"beren anlægger, gr undforbedr er og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret en Kørevej fra Lejren ved Ox"bøl uden om Eaaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.Kr. 6 m og 8 i,ox"bøl. Medunderskrevne Klitvæsenet paa Statens Vegne tiltræder som Køber foranstaaende Skøde. København, den 3/ Som Sælger : Som Køber : Paa Krigsministeriets Vilhelm Pinholt Vegne med Henhold til Klitinspektør sammes Skrivelse af 7/ H.U.Ramsing, Ingeniørgeneral. Til Vitterlighed :. T. I. Helsted. V. Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn.

19 Ijséfort i frughogtm fw Rm#h"< Rr.SS, Varde KtbiUdø Lanaiu 18.APR.1932 tf* 2fRfløf M Aal Till. A. WLlo&atSM I *' -53.-

20 Stempel: ^/^kr. Akt: Skab C7 nr. 3. (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. 5 b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn Gade og hus nr.: Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation St Undertegnede Statsskovvæsenet v. Oxbøl distrikt Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl. -.,-... meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 5b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn. at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedrørende færdsel på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Miljøministeriet Oxbøl statsskovdistrikt Ålholt, Ålholtvej Oksbøl Tfelefon GiiO den 5 Qjpif h&>~ flfffifoy (Underskrift) VEND - Jensen & Kjeldskov, Diapri nt A/S

21 Tiltrædes af Blavandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16, stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blavandshuk.kommunalbestyrelsen, Oksbøl, den ) tu.i'ii'l i J ṛ ' Hany Thomsen borgmester INDFØRT f OAaSOSEN FOR RETTEN \ VARDE , LYST fiaa z AKT. J- S3, - & & Anne Nielsen O.P.S3. Genpartens rigtlghsd b»ekræftes, cf&\ ;/ fy 1 Anne Nisisen

22 Stempel:^ kr. - UDGÅET MOV. Akt: Skab v nr. t? > (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. r 2 Børsmose by, Ål sogn Gade og hus nr.: Børsmosevej t 68^0 Oksbøl* Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation Undertegnede SKOVSTYRELSEN STRANDVEJEN 863 DK2930 KIAMPENBORG meddeler herved på ecjne^jpg efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2$ Børsmose by, Ål sogn at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggendé have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedtøreodefær-dsel på ejendommen, kal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. 'fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning ade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. '''*; - ^. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. -.".-.;..: SKOVSTYRELSEN.*. -k STRANDVEJEN 863 DK&30 KLAMPENBORG den %-{L SKOVSTYRELSEN J. nr. S - tfj, x 7j 0 / Jensen & Kjejdskov, Diapri nt A/S

23 foranstående deklaration vedr. opførelse af en transformerstation TA 2040 på Børsmose Campingplads, på del af matr. nr. 2 q, Børsmose by, Aal, tiltrædes med beliggenheden, -æa^s'liiij*!! ilt yiwill'upifl'li'mli il i li,1111 a^bbasa^asbg* Tiltrædes af Bååvandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16 stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 6. NOV1982 INDFØRT bdaoeogfn FOR REWLU I VA^DE LY AKT. f.82, NDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN l VARDE / ;fi LYST Aal I. AKT. i n : Grethe Jensen kt.fm. ehpajtens rigtighed bekræftes,cfr. i^ Greths Jensen kt.fm.

24 LOKALPLAN NR BLÅVANDSHUK KOMMUNE VANDREHJEMSOMRÅDE M.V. I DEN NORDVESTLIGE DEL AF OKSBØL BY Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K NO V. 1982

25 Matr. nr. Stempel kr. *>,: ~~ Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLAVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for ét område i den nordvestlige del af Oksbøl, INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 - Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering... 1 Vedtagelsespåtegninger... i 2 Kortbilag,, nr. 1. Bilag nr. 1: Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Bilag nr. 2: Lokalplanens retsvirkninger. Udarbejdet i oktober 1982 af Blavandshuk kommunes tekniske forvaltning.-. '.' ' Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

26 Matn nr. Stempftl kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLÅVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for et område beliggende nordvest for Oksbøl by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1- LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: at sikre det af planen omfattede areal til offentlige formål, således at såvel den på kortbilag 1 viste eksisterende bebyggelse som fremtidig bebyggelse i området anvendes til vandrehjem, lejrskole og kursus'virksomhed. at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for byggeri i området. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1,. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, samt alle parceller, der efter den l.nov udstykkes fra denne del af ejendommene.'. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Området må kun anvendes til offentlige formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området (f.eks. vandrehjem, lejrskole og forskellig kursusvirksomhed) , VEJ- OG STI FORHOLD 4.1. Vejadgang til lokalplanområdet forsåvidt angår mo-> tordrevne køretøjer må kun ske fra Præstegårdsvej ad vej A - B - C som vist på kortbilaget Adgang for gående og cyklende færdsel kan udover ad vej A - B - C tillige ske ad de øvrige eksisterende skovveje og stierne, der fører til området. 5 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1, 5.2, Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 40. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m. over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone. Otto B. Wrobléwski, Nytorv 19, 1450 København K

27 Matr. nr. Stempel kr Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) - Gade og husnr. Anmelder: Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. Vedtagelsespåtegning. Således vedtaget af Blåvandshuk kommunalbestyrelse, den 9. nov P. k.. v. lomsen borgmester I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Blåyandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 19. jan P. k. v, Thomsen borgmester Wolgast :æmner Lokalplanen har været offentlig fremlagt i perioden fra den 27, nov.1982 til den 17. jan Bekendtgørelsen af lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget den ""26i jan fra hvilken dato lokalplanen er retsgyldig. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

28 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlej lighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på den del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, der er vist på lokalplanens kortbilag. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den Kn "d Wo/gast INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEWI VARDE **$> u<mt Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal... Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den... "j /.^jyj \P ] 9 83' INDFØRT * DAGBOGEN FOR RETTEN i VARDE ;'.'Vli;6^:f'05j^4.: : LYST^^ ML - AKT..^v:>-^;å.*jSa^- Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) 3 * '' t i i mm 4 GrTSftcJklSÆ. ^C«L.O-kJkUPI-KU&KiS> OMieAXÆL KO^TsIUA,G, H ELÅVilNDSHUE KOMMUNE UOV. 6X LOKALPLAN NR T«ON. NN. Form 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv ly, 14M) København is. TE KNISK FORVALT NI NG.6840 OKSBØL. TELEFON (05) ER. TEGN. M/EH HvAooo

30 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab '<f nr. ^. ( Udfyldes ar dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade 1 **^#NG SHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan,nr for et område.i den nordvestlige del af Oksbøl. Lokalplaneris indhold og forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at hele området udlægges til offentlige formål. Det sker hovedsageligt for at sikre etableringsmulighed for et vandrehjem i de på kortbilaget viste eksistereride bygninger i området, men også for at åbne mulighed for forskellig kursusvirksomhed og eventuel indretning af lejrskole i såvel eksisterende som eventuel fremtidig bebyggelse i området.. Der findes ikke nogen konkret plan for områdets udbygning, men der må ikke opføres ny bebyggelse, før der foreligger en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele området. Bygninger må ikke opføres i større højde end 8,5 meter og ikke med mere end 2 etager. Adgangen til lokalplanområdet skal forsåvidt angår motordrevne køretøjer finde sted fra Præstegårdsvej som anført i kortbilaget, hvorimod gående og cyklende adgang også kan finde sted fra de øvrige eksisterende skovveje samt stierne, der fører til området. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN LÆGNING 15 - rammerne for Blåvandshuk kommune. Kommunalbestyrelsen og planstyrelsen har i marts 1978 indgået en aftale om de midlertidige rammer for de næste 6-8 års byudvikling i kommunen - de såkaldte 15 - rammer-. ' '' Nye lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med 15 - rammernes bestemmelser. Området, som er omfattet af lokalplanen, ligger uden for de aftalte. 15; - rammer, hvorfor der samtidig med lokalplanforslagets fremlæggelse er. udarbejdet tillæg nr.13 til.15 - rammerne omfattende.lokalplanens område. Ribe amtsråd har den 30. dec godkendt, me til læg nr ; 15.- ram- Zonestatus. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved planens endelige vedtagelse i landzone. Zonelovskonpetencen i medfør af by- og landzonelovens 9 overgår til kommunalbestyrelsen ved lokalplanens endelige vedtagelse jfr. miljøministeriets cirkulære nr. 115 af 14. juli 1980 om ændring af lov-om by- og landzoner, pkt. 2. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år).

(Lejekontraktens løbetid kan ikke overstige 30 år). . KONTRAKT OM LEJE AF SOMMERHUSGRUND Mellem den danske stat, Naturstyrelsen, som udlejer og nedenstående lejer oprettes følgende kontrakt angående leje af et areal. Navn: Adresse: Telf.: Grund nr.: Beliggende:

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE

LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE LØKKEN -VRÅ KOMM.UNE M LO-KALPLAN NR. 28 FOR ET OMRÅDE I.NR. LYNGBY TIL HOTELBEBYGGELSE WKKEN-VR~ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28. Lokalplan for hotelbebyggelse i N r. Lyngby. Kortbilag og omslagskort er reproduceret

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV KØBSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Willemoesgade 15, 5610 Assens 1.2. Køber: Navn Adresse Cpr.nr./SE nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen.

01780.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05. Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke. Domme. Taksations komm iss io nen. 01780.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01780.05 Fredningen vedrører: Vester Hornum Kirke Domme Taksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-02-1952, 19-12-1951 Kendelser

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune

Byplanvedtægt for byplanområde VIII. i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde VIII i Herlev kommune I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1 Byplanvedtægtens

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal OPP Kalvebod Brygge Bilag 2 // Vilkår for leje af grundareal Indholdsfortegnelse 1 Parterne 2 2 Baggrund 2 3 Det lejedes omfang og beliggenhed 3 4 Anvendelse 3 5 Ikrafttræden og opsigelse 4 6 Lejemålets

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.:

K Ø B S A F T A L E. Navn: Stilling: Adresse: Adresse: Tlf. arb.: Tlf. privat: Mailadr.: Sag nr. 24.009 Parcel nr. : K Ø B S A F T A L E Undertegnede SennenBolig A/S Cvr.nr. 3314 4660 Kolding Åpark 1, 4. sal 6000 Kolding (herefter kaldet sælger) sælger herved til medundertegnede, Navn: Stilling:

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund

Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Generelle vilkår for køb af erhvervsgrunde Industri Vest, Dianalund Køb: Erhvervsgrundene sælges til fast pris i den rækkefølge ansøgninger om køb modtages. Der kan ikke reserveres grunde, men alene ansøges

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

L E J E K O N T R A K T

L E J E K O N T R A K T MILJØMINISTERIET Naturstyrelsen Midtjylland Mellem xxxx som lejer og Naturstyrelsen Midtjylland, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup som udlejer, oprettes nedenstående L E J E K O N T R A K T 1. Lejemålet Hastruphus

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Miljøministeriet v/naturstyrelsen

Miljøministeriet v/naturstyrelsen NST-513-00708 Miljøministeriet v/naturstyrelsen sælger Landbrugsjord uden bebyggelse Landbrugsjord beliggende øst for Gulddysse Skov Del af matr. nr. 9l Gundsømagle By, Gundsømagle 2 Tilbudsblanket Salg

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af erhvervsgrunde i Svendborg Kommune) 1. Grunden overdrages til køber i den stand, hvori den er og forefindes, således som den er besigtiget. Grunden skal være

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe

Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum. Salgsmappe Udbud af ejendommen matr.nr. 2ac, Skjerk By, Aulum Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune, Juridisk Kontor i forbindelse med offentligt udbud af ejendommen med annoncering i Herning Folkeblad den 5.

Læs mere

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218.

/1 f99,>_. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. skod -erh Parcel af Matr.nr. 13 a Smørumnedre by, Smørum. Købesummen må ikke offentliggøres. Anmelder: Ledøje-Smørum kommune; Flodvej 77 2765 Smørum. Tlf.42975218. 362 17,12,90 020712. /1 f99,>_ BETINGET

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE

BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMRÅDE VED EGENSE BYPLANVEDTÆGT NR. 9 FOR SEJLFLOD KOMMUNE SOMMERHUSOMUDE VED EGENSE I medfør af byplanloven (1ovbekendtgØrelse nr. 63 af 20. februar 1970)

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup

Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Købstilbud med salgsvilkår for sommerhusgrunde, beliggende Kystvej 40 A og Kystvej 40 B, Binderup Undertegnede Navn: Adresse:_ By og postnr.: Telefon nr.: E.mail CVR nr: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål

Udbudsmateriale. For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Udbudsmateriale For salg af Råmosevej 62, Ballerup til fritidsformål Oktober 2012 Ballerup Kommune udbyder herved en parcel på ca. 2.170 m 2 af ejendommen matr.nr. 5 a Ågerup by, Pederstrup, beliggende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2

Byplanvedtægt 10. For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen. Lyngby-Taarbæk Kommune. Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 Byplanvedtægt 10 Med tillæg nr. 1 tillæg nr. 2 For et område ved Lyngby Hovedgade og Mølledammen Lyngby-Taarbæk Kommune BYPLANVEDTÆGT FOR ET OMRADE VED LYNGBY HOVEDGADE OG MØLLEDAMMEN 1 LYNGBY-TAARBÆK

Læs mere

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej

Lokalplan nr. 103. for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Lokalplan nr. 103 for et område mellem Nyvej, Frederiksberg Allé, Dr. Priemes Vej, Hollændervej, Edisonsvej og Gammel Kongevej Februar 1999 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold. Lokalplanen udlægger området

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere