Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom)."

Transkript

1 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). S - & p. nr., ejerlav, sop: lo_cu, 22 e Ok sbøl (i København kvarter) eller (i de sønderjydske land9- Al dele) bd. og bl. i tingbogen, art nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) SO gn Akt: Skab J Købers 1.,, r. 'tf w«, f b0^: v ejers. nr. {udfyldes af dommerkontoret) ' Anmelderens navn og bopæl (kontor): landsretssagfører Markussen, Stempel: W *?o øre. S K Ø D E. Ål kommune vi tterliggø r. herved at have solgt og afhændet ssmt skø der o g endéli g overdrager. til Statens kli tdi rek to rat, de kommunen ifølge tinglyst adkomst til hø rende ubebyggede p ar c ell er, skyldsat under matr. nr. locu Oksbøl by, il sogn, Of ålbum, T!?! 22 e n n " ". ] _.!? med parcelleres rette tilliggende og tilhørende i enhver henseende. Overdragelsen sker på. følgende V i l k å r :. ; 1. Parcellerne overdrages med de samme rettigheder, pligter og byrder, hvo med Ål kommtine hidtil har ejet disse, og h yo ro Up. benærkes, at der er tinglyst følgende hæft el se som skal respekteres: -dokument lyst 7 maj angående færdselsret for 11 klitplantage Jensen & Kjeldskov, A S, København.

2 2. Overtagelsen er sket og parcellerne henligger de r fo r fo r køberens regning og ri-siko og sål edes at klit di rek to rateet fremtidig betaler skatter og af gi f ter p arcell erne vedrørende..'-3. " 2 Arealet af de solgte p arceil er andrager efter kortet 54440m, eller 9 tdr., a v- * u Købesummen er aftalt til kr. 2oo.- pr. td. land ellerkr ,81 skriver et tusinde ni hundrede, syvtfetre kroner, 81 ø r der berigtiges på følgende måde: Køberen overdrager samtidig herned til sælgeren p arcell en matr. nr,9 z Oksbøl, Al sogn, ansat til samme værdi som de i det te skøde solgte p arcell er. 5.. Det erklæres 'på tro og love, at' købesummen er lig med de solgte p arcell ers værdi, samt at derpå disse findes skov, der dog er fritaget fo r fredskovspligt. '" r "" 6. ' Omko stningerneved dette skødes affattelse, tinglysning betales af.sælgeren alene. 7. stenpling og Dét solgte 'skal herefter tilhøre Statens kli tdi rektorat som dettes lovlige og velerhvervede ejendom, idet Ål kommune indestår for vahhj enmel sansv,ar efter loven. Til bekræftelse underskrevet vidnefast, idet foimanden for Ål sogneråd, stationsforstander M r skov Jensen, Oksbøl, tillige ved sin underskrift attesterer, lovlig valgte medl enmer af Ål sogneråd. Som sælgere: Oksbøl, den 28/ at underskriverne er samtlige Nørskov Jensen. ^ Hans Kobbel gå rd. Gregers Pedersen. Børge Mel.sen.:.. Andreas Lehnonann. Ånders ftadbøl. M. Mortensen. Andreas Simonsen. Årthiar Chri sten s en

3 Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f ters ægthed, dateringens rigtighed sant underskrivernes myndighed, navn: M. SLoth Hansen navn: And. Jørgensen stilling: gårdejer stilling: kommunebogholder bopæl: Oksbøl bopæl: Oksbøl. Som køber Vej er s, den Klitdirektoratet. Vejers pr. Oksbøl " 23 -#.-53 P. Thårup.. Til vi tt erli gh ed om fo ran stå ende under sk ri f t s æ g th ed, dat e- ringens rigtighed sant underskriverens myndighed, navn: Georg B. Christensen navn: Hans Esb jø rn stilling: kli tpl antø r stilling: forstfuldmægtig bopæl: Vejers pr. Oksbøl bopæl: Vejers pr. Oksbøl. Fo r an s tå end e skø d e go <dk end e s. Landbrugsministeriet, den 22. :juhil9j3 P.M.V. E.B. A. M. Lynæs fin. Ifølge landbrugsministeriets approbation af / t 19 S 5 er raatr. nr. /o 4? ^ * ^ by, ÆøU> sogn, skyldsat for hartkorn td. O sk. o fdk. O føvo. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. *"*øre. 'V'-v!-:.:L, w-r^inenets approbation af r/ f 19&~3 er matr.nr. 2~Xé (fåfiw by, fau sogn, skyldsat for bi-i-rbvrn O td. sk. O fdk. / alb. og tildelt halvårlig tiendeydelse med O kr. 0~0&Kt. Ejendommen, der ikke er særskilt vurderet til ejendomsskyld, udgør ikke en landejendom eller nogen del af en sådan og er ikke i matriklen noteret som del af en samlet ejendom. Konto V92/ VARDE AMTSTUE, den (? - /!/<***> 4* ' ' * J Jk^L^

4 indttrt.1. U'^bogm for RefcsW- Nr. 85, VarJ«KtflutaJ o* LaaJi, aer den røstø* *V^terHerc*, Lyst. TittgLøg Bd. uwl V_ rr npfflrtem.rifåzhifi - \.,-v *.<** %<& Å$\

5 ?*.& Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. TH jn^øder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paaterfinger m. m. (vedr. fast Ejendom)..jiSf Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p.oxbøliml^ognim.fl. (i København Kvarter) Købers eller (i de sønder jydske Landsdele) Bd. og Bl. i Ting Bopæl: Kreditors bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. Gade og Hns Nr.: (hvor saadant findes) Køhenhavn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L M. ROSENLUND. SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE Stempel: /OOKr. ~~ Øre. ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Ståtens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 P, Oxbøl Aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. oi ålo. 5 <L n 8 k 2 av 2 ax 4 o 4 p 4.g.- 9 s im. ihd. im. im. im. im. im. im. im. im. (I li 6 t Ve rs,ox"by Søgn" 6 v im. " " " 6 u im.." II II II H II II ti it H " H im. " " " i im. " " rt 1 o o o o 2 o o o 2 o o o o o of oi oi 2i oi «' tilligemed paastaaende iiygnthger med mur og nagelfast Tilhehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede Kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Kenseende.- Ben akkorderede Købesum Kr.,skriver Tytøe 1.1 of 2-ir IT o o o o o Jensen & Kjeldskov, A S København

6 Tusinde Kroner er "berigtiget efte Aftale,og Ejendommene, skal derfor herefter tilhøre Køberen som lovlig og velc erhvervet Ejendom og med de samme Eettigheder og Por*- pligteiser,hvormed Krigsministeriet har ejet og "besiddet dem. fri for hver Mands Tiltale,hvorfor hjemles og indestaas, dog respekteres de efter Tingbogen og Sælgerens Skøde hæftende Servitutér. Køberen og efterfølgende Ijere af Matr.Mr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4a, 4 o, og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne Ejendom for Mennesker og Iyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte ønske det,uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Arbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ejendommen staaende.bygninger,og med Hensyn til disse -Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.Nr.- Krigsministeriet er paataleberettiget, Køberen og efterfølgende Ejere af Matr. Er. 6 t, 6 v, 6 u,5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Årt af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestemmelse begæres Skødet tillig-e tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.JSr. med Bemærkning, at Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen anlægger,grundforbedrer og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret em Kørevej fra Lejren ved Oxbøl uden om i'aaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.wr. 6 m og 8 i,oxbøl; Overtagelsen er sket den 1ste i'ebruar 1931 og Køberen betaler fra den -^ag at regne alle af ejendommene gaaende Skatter og Afgifter. ' Omkostningerne: ved dette Skøde med Stempel og Tinglysning betales af Køberen alene. ' : ".'... Medundér-

7 skrevne Klitvæsenet paa Statens "vegne tiltræder som Kø"ber foranstaaende Skøde. Til Bekræftelse'underskrevet idet paa Tro og Love erklæres, at Købesummen er værdien i Handel og Vandel. _..,..;-,., - København, -den 3/ Som Sælger : : Som Køher : Paa Krigsministeriets. Vegne med Henhold tir sammes^skrivelse af V1lhplffl vi'^nit.., vuneim ±annon; H.U.Bamsinfe;KIngeMørg"eiferal, - - bilinspektør Parcellerne Hl Vitterlighed : T. I. Helsted. V.Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn 'Ma.tr. tir. 6 u og 8 k af Oxhøl.By, Aal Sogn,der ved Landbrugsministeriets Approbation af 9/ er udstykket fra matr.jnr.6' m og 8 i smst. og skyldsat for Hartkorn : o Td. o Skp. o Fdk. of Alb. o " o " -o " 2k ", er vurderet til Ejendomsskyld sammen med nævnte Matr.Nr. 6 m og 8 i samt 5 p, 5 q. og 6 1, der ogsaa kan afhændes til Klitvæsenet sammen med 6 u -og 8 k.. -.,..... Matr.^ir. 2 av, $ ax, 4_o ^ 4p,4 q.,og 9 s af Ox- bøl,der under 6/2 25 er udstykket fra Klitvæsenets Ejendom ( Aal Plantage) er pr. 1/1.27 vurderet til ejendomsskyld til I0.6OO Kr. og (Jrundværdi Kr. (Løbe Nr. 276). Matr-.wr. 5 i» 5 k, 6 t, 6 u og 6 v af Vejrs, der pr. l/l 31 er vurderet sammen med Krigsministeriets Ejendom i Blaavand m.fl. By er ( Karismaer sk Hede m.y.) var ved 4.og5. alm.vurderinger selvstændig vurderet til Ejendomsskyld. fast Ej endom.- Det solgte er ikke noteret som Del af en samlet V ar-

8 Amt stue 8.Peb Stefanson. / 0.Christensen. / M&ghcffm fw 8r. 85, Vardø ftø*4 d$ Lan^ur'a dékén* mmt Mer eg Ymt* Rema* 18.APR LjpL Thtøhy Mi. Aal Till. A. *Llo9Akt: Sk* j 0, * v m.fl.. "' Skødet er endelige SmteeUmTt forevist-. Skematisk Indberetning modtaget. Tillige lyst som "Deklarationer som begært.- Anmærkning: Foruden Servituter hviler der følgende Hæftelser: Paa Matr. Nr. 5P,.5 'CLI 6 1,' 6 n og' 8 k Pantegæld til Statskassen paa 12^00^ Kr. og Pantebrev til Statskassen, for en aarlig Jordrente. Paa Matr. Nr. 2av, 2 ax, 4 o, 4 p, 4 q. og 9. Pantegæld til Statskassen paa 125oo Kr. og Pantebrev ^ til S t at sk a s sen for en aarlig Jordrente. ^ Paa 5 k og 5 i hæfter en Lejekontrakt ang. et Hus og Jord.... m?p&rtem MgMghså åwmfi % /

9 Ejerlav: Matr. nr.: 2 n Børsmose by, Ål (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Kærgård klitplantage Stempel: kr. 750,- Akt: skab J^ nr.?3 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Anmelder: E K S T R A K T - A F S K R I F T KONTRAKT Navn: Statens Luftfartsvæsen Box 744 Adr. : Eliebjergvej København SV Tlf.nr.: om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg Under forbehold af Skov- og Naturstyrelsens approbation indgås herved følgende aftale mellem Statens Luftfartsvæsen (SLV) og Oxbøl statsskovdistrikt. 1 Statens Luftfartsvæsen, Ellebjergvej 50, 2450 København SV, lejer et ca m 2 stort areal af havklitterne i Kærgård klitplantage (afd. 555, matr. nr. 2 n Børsmose by, Ål). som nærmere angivet på vedhæftede kort. 2 Lejemålet tager sin begyndelse den 1. januar 1992 og er uopsigeligt fra udlejers side indtil 31. december 2001, medmindre sandflugtsmæssige hensyn måtte nødvendiggøre anlæggets fjernelse, eller såfremt kontrakten misligholdes. SLV har ret X\\ at få aftalen forlænget, hvis SLV inden 6 måneder før aftalens udløb den 31. december 2001 retter henvendelse til distriktet om en forlængelse af lejemålet. SLV kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel til den 1. januar. 8 Lejeafgiften udgør for 1992 kr ,00 svarende til nettoprisindeks for oktober Afgiften reguleres i takt med udviklingen i nettoprisindekset for oktober måned og betales forud hvert års 1. januar til Skov- og Naturstyrelsen, Økonomikontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm. Postgiro Stempling af nærværende kontrakt skal ske ved lejers foranstaltning og for dennes regning. Stempelafgiften udgør kr Udlejer meddeler tilladelse til, at SLV lader foretage tinglysning af nærværende lejekontrakt. Under forbehold af approbation: Oxbøl distrikt, d A. Feilberg Foranstående kontrakt approberes. SKOV- OG NATURSTYRELSEN, den 3/2-92 f. Statens Luftfartsvæsen Jørgen Jørgensen afd. ingeniør Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Påtegning på kontrakt om leje af areal til etablering af radiokommunikationsanlæg indgået den Statens Luftfartsvæsen er påtaleberettiget. Statens Luftfartsvæsen den 25. august 1992 Susan Grue Skov- og Naturstyrelsen den Georg Vasa Hansen fuldmægtig, cand. jur. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

10 jjvjprørt I DAGBOGEN FORRETTEN! VARDE Z ' RETSANMÆRKNIN& LYST Al I AKT. I 53 2 n Genpart af kort på akt. Forud hviler servitutter. - tyst i ekstrakt som begært - Alene l-y-s^fe foreløbigt f. 3. v. em-g a-m^-r-d-eis-e-ci a-f_-dat IR i ejde hrt.i nnr gpt: af Jco-m-m-u.n.a-lJ3.e.s-t~y~r-.e.Ls-an3. i. h. t: 42 i lo-v om planlægning Friet til boi-igtigelse fastsat -til 1/ i Mr>fl

11

12 Stempel kr. Matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål. (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Dommeren i Varde 6800 Varde Man har d.d. tilskrevet Oksbøl Statsskovdistrikt, Overklitfoged A. Feilberg, Ålholtyej.1, 6840 Oksbøl, således: "Ifølge aftale har Ribe amtsråd i tilladelse af 20. juli 1988 ' ; til oprensning af del af "Gåsekær", Ål klitplantage, matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Ål, ændret de stillede vilkår således: at at at at at at oprenset/opgravet materiale ikke deponeres i kæret, søen ikke kalkes eller lignende, arbejdet udføres i perioden august-februar, der ved kørsel med gravemaskiner benyttes madrasser, hvis det er nødvendigt for at undgå varige spor i kæret, der ikke må udsættes fisk eller ænder og opstilles andehuse, fasangårde eller indhegning, der ikke må udlægges foder i kæret. Ovenstående vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål. Telefonisk henvendelse i denne sag kan rettes til Erik Westergård, lokal Kopi af dette brev er sendt til: Danmarks Naturfredningsforening, Nørregade 2, 1165 København K. Dansk Ornitologisk Forening, Sønderland 28, Sønderho, 6720 Fanø. Blåvandshuk kommune, Kirkegade 5, 6840 Oksbøl. Skov- og Naturstyrelsen, Driftsplankontoret, Slotsmarken 13, 2970 Hørsholm.", Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

13 - 2 - hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 64 i naturfredningsloven begærer ovenstående vilkår tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 9b, Oksbøl by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Påtaleberettiget er Ribe amtsråd. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den E.b. 2 6 AUG. yfe^z_ JOHN FREDERIKSEN afdelingsbiolog INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VARDE J4271 OL/ LYST ft i t/w - 9 u AKT. -J- 53 Britta Mortensen 86S. - ^ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. *0. cmo7(h*vimau Britta Mortensen ass.

14 Matr. nr. (Ejerlejlighedsnr.) 4 ^, Børsmose by, Ål. Stempel kr. Gade og husnr. Stempelfri i medfør af skattedepartementets skrivelse af Akt: Skab J nr. é 3. (Udfyldes af dommerkontoret) J.nr Anmelder: Ribe amtsråd Dommeren i Varde 6800 Varde Man har dags dato tilskrevet Havnecon Surveying ApS, Vestergade 18, 7620 Lemvig, således: "Amtsrådet har den 17. november 1981 fra Blåvandshuk kommune modtaget Deres ansøgning af 30. oktober 1981 om tilladelse efter loven om by- og landzoner, lovbekendtgørelse nr. 300 af 23. juni 1980, til opstilling af en Argo landstation bestående af en 30 m høj antennemast samt et instrumentskur på ca. 180 x 130 cm, på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. I den anledning meddeler amtsrådet herved i medfør af 9, jfr. 7 og 8, stk. 1, i loven om by- og landzoner tilladelse til det ansøgte for en periode af 3 år gældende indtil 1. januar Ovennævnte vilkår vil ved amtsrådets foranstaltning blive tinglyst på ejendommen matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål. Ovennævnte afgørelse kan inden for en frist af 4 uger fra -9.0LC.1981 påklages af ansøgeren, kommunalbestyrelsen og af enhver, der må antages at have væsentlig, individuel interesse i sagens udfald. En eventuel klage stiles til miljøankenævnet, men sendes til Ribe amtsråd, udvalget for teknik og miljø, Amtsgården, Sorsigvej, 6760 Ribe. En tilladelse må ikke udnyttes før klagefristens udløb. Er klage indgivet, må tilladelsen ikke udnyttes, medmindre den opretholdes af miljøankenævnet. Såfremt klage er indgivet, underrettes ansøgeren herom. Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Meddelelse vedrørende denne tilladelse vil dags dato blive fremsendt til annoncering i dagspressen dg de lokale ugeaviser. Man skal henlede Deres opmærksomhed på, at byggeriet ikke må påbegyndes, før tillige bygningsmyndighedens skriftlige tilladelse efter bygningslovgivningen foreligger. Genpart af denne skrivelse er sendt til Blåvandshuk kommune, Fredningsnævnet, Frisvadvej 3, 6800 Varde, overklitfoged A. Fejlberg, Ålholmvej 1, 6840 Oksbøl og oberstløjtnant Ibsen, Kommandantskabet Oksbøl, 6840 Oksbøl." Form. 67 G Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

15 hvilket herved meddeles, idet man i henhold til 10 i loven om by- og landzoner begærer ovenstående vilkår vedrørende tidsbegrænsning af tilladelsen, tinglyst servitutstiftende på matr. nr. 4 s, Børsmose by, Ål, forud for andre rettigheder over ejendommen. Ribe amtsråd, Teknisk forvaltning den -3 DEC, 1981 "&WK PRÆSTHOLM afdelings/eder INDFØRT I DAGBOGFN FOR RETTEN I VÅRJE 0« LYST c/lål /' ^ w.akt. 7, 6 f j Kirsten Maegaard fm. Genpartens rigtighed bekræftes, cfr.^ Kirsten Maigaard fm.

16 Mtr.nr., ejerlav, sogn: 4, Stempel: kr. øre Akt: Skab ^ n r. * * (i København kvarter) B Ø r S m O S e b y, Å l j ; (udfyldes af dommerkontoret) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr.. ejerlav, sogn. J.nr Gade og hus nr.: Anmelder: R i b e amtsrad. Påtegning på skrivelse af 3. december 1981, tinglyst den 4. december Foranstående tinglyste vilkår vedrørende tidsbegrænsning begæres aflyst. Ribe amtsråd, teknisk forvaltning. Ribe, den <m a HENRIK PRÆSTHOLM afdelingsleder INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN I VAlsDE?:. 02 S " AKT., ^ ' 6rv / Kirsten Maigaard fm. j_ Genpartens rigtighed bekræftes, cfr. ts Kirsten Maigaard fm. Jensen & Kjeldskov, Diaprint A/S

17 * /*"* y* <^? / * Akt: Skab S Nr. ^ ^ h (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til^SHøtier, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategruifger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 5 p,oxbøl,aal (i København Kvarter) eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Éjerlav, Sogn.- Gade og Has Nr.: (hvor saadant findes) Sogn m.fl. Købers v ' \ Bopæl: p Køhenhavn. Kreditors J Anmelderens Navn dg Bopæl (Kontor): Stempel: SAGFØRERNE NIELS JENSEN, L. M. ROSENLUND, SVEND 0. CHRISTIANSEN. VARDE //(?~fr Kr. tø Øre. S k ø d e. Underskrevne Krigsministeriet paa Statens Vegne tilstaar og vitterliggør at have solgt og overdraget samt herved skøder og endeligt overdrager til Klitvæsenet paa Statens Vegne følgende Krigsministeriet tilhørende Ejendomme nemlig : Matr.Nr. 5 p,oxhøl,aal Sogn af Hartkorn 1 Fdk. o i Alb. 5 g n 8 k 2 av 2 ax 4 fc 4 p 4 a 9 s 6 t, 6 v 6 u 5 K 5 i ihd. im. ihd. ' ihd. ' ihd. im. ihd. ihd. ihd. im. Vejrs, im. im. im. im. ii n ii * (i II ii» tt w ii Qxby i II II H II ti il ti 11 tt II il ii il tt i«il II II il II ti»i Sogn" ii ii M ii II II II il tilligemed paastaaende Bygninger med mur og,nagelfast Tilbehør, derunder Komfur,Ovne og indmurede,kedler samt rette Tilliggende og Tilhørende i enhver Henseende 1 il ti il il II il II il li II II fl II. il il : 0 0 p 0 0 II II II II 'l* II tt II II. II il. ti II II li o I 'l 1 "g" "2" - II II ti II ii H tt 11 II II II II II ii li Køheren dg Jensen & Kjeldskov, A/S København

18 efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 2 av, 2 ax, 4 p, 4q., 4 o og 9 s, Oxbøl er pligtig at rømme denne ejendom for Mennesker og Dyr,naar Militæretaten af Øvelseshensyn maatte #hske det, uden at der i den Anledning kan kræves Erstatning,hverken for tabt Årbejdsfortjeneste eller for eventuel Skade paa de paa Ej endommen staaende Bygninger, og med Hensyn til disse Bestemmelser "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de fornævnte 6 Matr.JMr. - Krigsministeriet er paataleberettiget. Køberen og efterfølgende Ejere af Matr.Nr. 6 t., 6 v, 6 u 5 k og 5 i,vejrs maa ikke paa disse opføre nogen Art af Bebyggelse,og med Hensyn til denne Bestem-: melse "begæres Skødet tillige tinglyst som servitutstiftende paa de nævnte 5 Matr.Nr. med Bemærkning,at Krigsministeriet er paataleberettiget. Kø"beren anlægger, gr undforbedr er og vedligeholder fremtidigt til Brug for Militæret en Kørevej fra Lejren ved Ox"bøl uden om Eaaresø til Krigsministeriets Ejendom Matr.Kr. 6 m og 8 i,ox"bøl. Medunderskrevne Klitvæsenet paa Statens Vegne tiltræder som Køber foranstaaende Skøde. København, den 3/ Som Sælger : Som Køber : Paa Krigsministeriets Vilhelm Pinholt Vegne med Henhold til Klitinspektør sammes Skrivelse af 7/ H.U.Ramsing, Ingeniørgeneral. Til Vitterlighed :. T. I. Helsted. V. Bennike. Oberstløjtnant. Kaptajn.

19 Ijséfort i frughogtm fw Rm#h"< Rr.SS, Varde KtbiUdø Lanaiu 18.APR.1932 tf* 2fRfløf M Aal Till. A. WLlo&atSM I *' -53.-

20 Stempel: ^/^kr. Akt: Skab C7 nr. 3. (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. 5 b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn Gade og hus nr.: Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation St Undertegnede Statsskovvæsenet v. Oxbøl distrikt Ålholtvej 1, 6840 Oksbøl. -.,-... meddeler herved på egne og efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 5b Vester Vrøgum by og Søhuse Ål sogn. at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggende have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedrørende færdsel på ejendommen skal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning lade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. Miljøministeriet Oxbøl statsskovdistrikt Ålholt, Ålholtvej Oksbøl Tfelefon GiiO den 5 Qjpif h&>~ flfffifoy (Underskrift) VEND - Jensen & Kjeldskov, Diapri nt A/S

21 Tiltrædes af Blavandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16, stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blavandshuk.kommunalbestyrelsen, Oksbøl, den ) tu.i'ii'l i J ṛ ' Hany Thomsen borgmester INDFØRT f OAaSOSEN FOR RETTEN \ VARDE , LYST fiaa z AKT. J- S3, - & & Anne Nielsen O.P.S3. Genpartens rigtlghsd b»ekræftes, cf&\ ;/ fy 1 Anne Nisisen

22 Stempel:^ kr. - UDGÅET MOV. Akt: Skab v nr. t? > (udfyldes af dommerkontoret) Mtr. nr. r 2 Børsmose by, Ål sogn Gade og hus nr.: Børsmosevej t 68^0 Oksbøl* Anmelder: Sydvestjyllands Andels El-Forsyning Sig Varde Deklaration for transformerstation Undertegnede SKOVSTYRELSEN STRANDVEJEN 863 DK2930 KIAMPENBORG meddeler herved på ecjne^jpg efterfølgende ejeres vegne SAEF ret til på den mig tilhørende ejendom matr. nr. 2$ Børsmose by, Ål sogn at anbringe en transformerstation med tilhørende ledninger. SAEF's eller andet vedkommende personale skal i tjenesteanliggendé have fri og uhindret adgang til anlæggene med værktøj og materiel. Ejeres anvisninger vedtøreodefær-dsel på ejendommen, kal efterkommes, og der ydes erstatning for eventuelle forvoldte skader. Erstatning for eventuelle mark- og afgrødeskader i forbindelse med anlæggets etablering og senere vedligeholdelse ydes af SAEF. Udgifterne ved udbedring af skader, som først kommer for dagen på et senere tidspunkt, godtgøres ligeledes, såfremt skaderne er forvoldt ved anlæggets etablering - og forud er anmeldt til SAEF. I mangel af mindelig overenskomst fastsættes erstatningen ved skøn af 2 uvildige personer. Fornøden beskæring og evt. 'fældning af træer og buske foretages ved selskabets foranstaltning og for dettes regning. SAEF kan for egen regning ade denne deklaration tinglyse som servitut på den fornævnte mig tilhørende ejendom. '''*; - ^. Påtaleberettiget er SAEF eller den, til hvem selskabet senere måtte overdrage sine rettigheder. Med hensyn til de på ejendommen i øvrigt hvilende servitutter, byrder og pantehæftelser henvises til ejendommens blad i tingbogen. -.".-.;..: SKOVSTYRELSEN.*. -k STRANDVEJEN 863 DK&30 KLAMPENBORG den %-{L SKOVSTYRELSEN J. nr. S - tfj, x 7j 0 / Jensen & Kjejdskov, Diapri nt A/S

23 foranstående deklaration vedr. opførelse af en transformerstation TA 2040 på Børsmose Campingplads, på del af matr. nr. 2 q, Børsmose by, Aal, tiltrædes med beliggenheden, -æa^s'liiij*!! ilt yiwill'upifl'li'mli il i li,1111 a^bbasa^asbg* Tiltrædes af Bååvandshuk kommunalbestyrelse i h.t. kommuneplanlovens 36. Tilvejebringelse af en lokalplan i h.t. kommuneplanlovens 16 stk. 2 og 3 er ikke påkrævet. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 6. NOV1982 INDFØRT bdaoeogfn FOR REWLU I VA^DE LY AKT. f.82, NDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEN l VARDE / ;fi LYST Aal I. AKT. i n : Grethe Jensen kt.fm. ehpajtens rigtighed bekræftes,cfr. i^ Greths Jensen kt.fm.

24 LOKALPLAN NR BLÅVANDSHUK KOMMUNE VANDREHJEMSOMRÅDE M.V. I DEN NORDVESTLIGE DEL AF OKSBØL BY Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K NO V. 1982

25 Matr. nr. Stempel kr. *>,: ~~ Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLAVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for ét område i den nordvestlige del af Oksbøl, INDHOLDSFORTEGNELSE. Side 1 - Lokalplanens formål Lokalplanens område og zonestatus Områdets anvendelse Vej- og stiforhold Bebyggelsens omfang og placering... 1 Vedtagelsespåtegninger... i 2 Kortbilag,, nr. 1. Bilag nr. 1: Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Bilag nr. 2: Lokalplanens retsvirkninger. Udarbejdet i oktober 1982 af Blavandshuk kommunes tekniske forvaltning.-. '.' ' Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

26 Matn nr. Stempftl kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. BLÅVANDSHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan nr for et område beliggende nordvest for Oksbøl by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1- LOKALPLANENS FORMÅL Denne lokalplan har til formål: at sikre det af planen omfattede areal til offentlige formål, således at såvel den på kortbilag 1 viste eksisterende bebyggelse som fremtidig bebyggelse i området anvendes til vandrehjem, lejrskole og kursus'virksomhed. at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for byggeri i området. 2 - LOKALPLANENS OMRÅDE OG ZONESTATUS 2.1,. Lokalplanen afgrænses som vist på vedhæftede kortbilag 1 og omfatter del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, samt alle parceller, der efter den l.nov udstykkes fra denne del af ejendommene.'. 3 - OMRÅDETS ANVENDELSE 3.1. Området må kun anvendes til offentlige formål samt sådanne private institutioner af almennyttig karakter, som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området (f.eks. vandrehjem, lejrskole og forskellig kursusvirksomhed) , VEJ- OG STI FORHOLD 4.1. Vejadgang til lokalplanområdet forsåvidt angår mo-> tordrevne køretøjer må kun ske fra Præstegårdsvej ad vej A - B - C som vist på kortbilaget Adgang for gående og cyklende færdsel kan udover ad vej A - B - C tillige ske ad de øvrige eksisterende skovveje og stierne, der fører til området. 5 - BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERING 5.1, 5.2, Bebyggelsesprocenten for området under et må ikke overstige 40. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må gives en højde, der overstiger 8,5 m. over terræn, målt efter reglerne i bygningsreglementet. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved lokalplanens endelige vedtagelse i landzone. Otto B. Wrobléwski, Nytorv 19, 1450 København K

27 Matr. nr. Stempel kr Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) - Gade og husnr. Anmelder: Bygninger må ikke opføres med mere end 2 etager. Bebyggelse må kun opføres på grundlag af en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele lokalplanområdet. Vedtagelsespåtegning. Således vedtaget af Blåvandshuk kommunalbestyrelse, den 9. nov P. k.. v. lomsen borgmester I henhold til 27 i lov om kommuneplaner vedtages foranstående lokalplan endeligt. Blåyandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den 19. jan P. k. v, Thomsen borgmester Wolgast :æmner Lokalplanen har været offentlig fremlagt i perioden fra den 27, nov.1982 til den 17. jan Bekendtgørelsen af lokalplanens endelige vedtagelse er foretaget den ""26i jan fra hvilken dato lokalplanen er retsgyldig. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

28 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlej lighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: Nærværende lokalplan begæres tinglyst på den del af matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal, der er vist på lokalplanens kortbilag. Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den Kn "d Wo/gast INDFØRT I DAGBOGEN FOR RETTEWI VARDE **$> u<mt Nærværende lokalplan begæres tinglyst på matr. nr. 9 b, Oksbøl by, Aal... Blåvandshuk kommunalbestyrelse, Oksbøl den... "j /.^jyj \P ] 9 83' INDFØRT * DAGBOGEN FOR RETTEN i VARDE ;'.'Vli;6^:f'05j^4.: : LYST^^ ML - AKT..^v:>-^;å.*jSa^- Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

29 Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) 3 * '' t i i mm 4 GrTSftcJklSÆ. ^C«L.O-kJkUPI-KU&KiS> OMieAXÆL KO^TsIUA,G, H ELÅVilNDSHUE KOMMUNE UOV. 6X LOKALPLAN NR T«ON. NN. Form 167 G Otto B. Wroblewski, Nytorv ly, 14M) København is. TE KNISK FORVALT NI NG.6840 OKSBØL. TELEFON (05) ER. TEGN. M/EH HvAooo

30 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab '<f nr. ^. ( Udfyldes ar dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade 1 **^#NG SHUK KOMMUNE Anmelder: Lokalplan,nr for et område.i den nordvestlige del af Oksbøl. Lokalplaneris indhold og forhold til anden planlægning. LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen indeholder bestemmelse om, at hele området udlægges til offentlige formål. Det sker hovedsageligt for at sikre etableringsmulighed for et vandrehjem i de på kortbilaget viste eksistereride bygninger i området, men også for at åbne mulighed for forskellig kursusvirksomhed og eventuel indretning af lejrskole i såvel eksisterende som eventuel fremtidig bebyggelse i området.. Der findes ikke nogen konkret plan for områdets udbygning, men der må ikke opføres ny bebyggelse, før der foreligger en af kommunalbestyrelsen godkendt bebyggelsesplan for hele området. Bygninger må ikke opføres i større højde end 8,5 meter og ikke med mere end 2 etager. Adgangen til lokalplanområdet skal forsåvidt angår motordrevne køretøjer finde sted fra Præstegårdsvej som anført i kortbilaget, hvorimod gående og cyklende adgang også kan finde sted fra de øvrige eksisterende skovveje samt stierne, der fører til området. LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLAN LÆGNING 15 - rammerne for Blåvandshuk kommune. Kommunalbestyrelsen og planstyrelsen har i marts 1978 indgået en aftale om de midlertidige rammer for de næste 6-8 års byudvikling i kommunen - de såkaldte 15 - rammer-. ' '' Nye lokalplaner skal udarbejdes i overensstemmelse med 15 - rammernes bestemmelser. Området, som er omfattet af lokalplanen, ligger uden for de aftalte. 15; - rammer, hvorfor der samtidig med lokalplanforslagets fremlæggelse er. udarbejdet tillæg nr.13 til.15 - rammerne omfattende.lokalplanens område. Ribe amtsråd har den 30. dec godkendt, me til læg nr ; 15.- ram- Zonestatus. Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver ved planens endelige vedtagelse i landzone. Zonelovskonpetencen i medfør af by- og landzonelovens 9 overgår til kommunalbestyrelsen ved lokalplanens endelige vedtagelse jfr. miljøministeriets cirkulære nr. 115 af 14. juli 1980 om ændring af lov-om by- og landzoner, pkt. 2. Otto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn

Sagsnummer 2008/002031 august 2011. Udbudsmateriale For. Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Sagsnummer 2008/002031 august 2011 Udbudsmateriale For Thyborøn Lodsstation Bredgade 14 7680 Thyborøn Side 2 af 145 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Thyborøn Lodsstation

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90

Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet Herredsvejen 90 Akt: \L, skab nr. 7 (Udfyldes af tinglysningskontoret) Reg.afg. kr. 4.100,00 Akt.: Skab: nr. J.nr.: 08-62068 ps/hq Ejerlav: V. Bjerregrav Matr.nr.: 3 u Bjerregrav by, Anmelder: Beliggende: Advokatanpartsselskabet

Læs mere

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th.

9?,, ENDELIGT SKØDE. sælger, skøder og endeligt overdrager herved til medundertegnede. Madelyn Dyve og Jan Dyve Ryetvej 45, 2.th. J. IH. Matthiesen Advokataktieselskab (CVR-nr. 17 38 25 94) Hesteskoen 1. 2880 Bagsværd Tlf. 44 44 25 00 9?,, J.nr.: Matr.nr.: Beliggende: 206141 1 hv Ballerup by, Ballerup. Præstevænget 47, 2750 Ballerup.

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt:

ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKATHUSET NDR. BOULEVARD Akt: ADVOKAT ERIK ASTRUP 6800 VARDE skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) «>o Ejerlav: Hyrup, Bevtoft m.fl. Matr.nr. 70 m fl. Købesum ej offentliggøres Beliggende: Gammelskovvej

Læs mere

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74

******* Side: 7 * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 ******* Side: 7 * * * * * * * * * * * Retten i Vejle Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen AD 74 Påtegning på Skøde. Vedrørende matr.nr. 1 B, Svinholt By, Skærup Ejendomsejer: Torben Bro Jørgensen

Læs mere

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2 " '

Stempel kr. Anmeldelse af og fortegnelse over ejerlejligheder. Undertegnede ejer af ejendonmen matr.nr. 2Tfa Vejlby By, Elievang, 2  ' Stempel kr. Matr. nr. 2Tfa; Vejlby. By, Elievang hl.000 ' Akt: Skab/ij^nr. I få (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Tornebakken 11-45 Anmelder: Landinspektørerne B. Bøggild

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849

Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Matr. nr. 1f Aalsbo Fæstebrev 22/10 1859 + Jørgen Hansen f. 14/2 1809 d. 4/7 1875 Ane Katrine Hansdatter f. 1821 Gelsted d. 20/7 1849 Fæstebrev 15/12 1876 Anders Kristiansen f. 1835 Båg d. 4/1 1892 Tinglyst

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale)

MOLTKE-LETH. Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. ENDELIGT SKØDE. (købsaftale) MOLTKE-LETH ADVOKATER 88 I9 J.nr. 12455 mb/hd Var. afg: kr. Fast afg. kr. I alt kr. Ejerlav og matr. nr.: Vallerød by, Hørsholm, 4 cs Bygning 1 på lejet grund Beliggenhed: Stadionallô 9 2960 Rungsted Kyst

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C.

Per Anders Grava, Laskestad, 8289 Våg, Norge. Auktionssted: Retten i Århus, Retssal K1, Kannikegade 16, 1. sal tv. 8000 Aarhus C. J.NR. 15800 Lom Ejendommens matr.nr.: beliggende: tilhørende: boende: HjulmandKaptain Salgsopstilling (købsnøgle) til brug for tvangsauktion over fast ejendom Udarbejdet af Advokatrådet og Dansk ejendomsmæglerforening

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø

Sagsnummer 2014/004575 August 2014. Udbudsmateriale for. Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Sagsnummer 2014/004575 August 2014 Udbudsmateriale for Strandmarksvejen 2 3730 Nexø Side 2 af 290 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Strandmarksvejen 2, 3730 Nexø

Læs mere

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6

* * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 * v -.- *** * *** Side: 11 * * * * * * * * Retten i Silkeborg Akt.nr.: * *** *** Tinglysningsafdelingen C 53 6 Påtegning på Skøde. Dkk 5.3 00.000 Vedrørende matr.nr. 5 CP, Fårvang By, Tvilum Ejendomsejer:

Læs mere

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen

Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Matr. nr. 9 h Aalsbo Skøde. 14/5 1928 + Johannes Emanuel Kristian Jensen f. 26/6 1892 d. 16/11 1943 Hulda Jensen Skøde 17/2 1944 + Hulda Jensen Skøde 16/7 1946 + Skøde 1/9 1955 + Skøde 22/12 1958 + Skøde

Læs mere