I. Domme Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en."

Transkript

1 Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer

2 FREDNINGSNÆVNET>

3 REG. NR. ff~+,.z) L Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og b\. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } 't bopæl; Kre d I ors Akt: Skab Cu4fylda nr. øf do.. merkonlorej\ Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): Frw/llillgsnævllel /'or Sorø.Iml, (;:0 D011l1lll'rkonloul, Uillgsll'd. Stempel: kr. øre. FREDNINGSTILBUD Undertegnecie hibyder herved som ejer af matr. nr b81~-.., at lade nedennievnte areal af ovennævnte matr. nr. frede. Arealerne beskrives således: Fredningen har følgende omfang: Arealerne må Ikke bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. ~ij;wiiwi.imi~i~~'k. Bestllllngsformular D Jensen & Kleldskov, AIS, København.

4 For <, fredninqen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med. at ovennævnte forligstilbud tinglyses på min ejendom matr. nr. dog uden udgift for mig. Påtaleberettiqet I henhold til foranstående er fredningsnævnet for Sorø amt 0'1 memghedsråd i forening eller hver for sig. flicl... den 1Ø / DUiu.m. Fredmngshlbudet modtages og godkendes. F/'rdn;lIfj.mællllel to/' Sorø alll~. den ' UJl'DIIlU.Iet ljn... fmi..... \ ; :...,. ':.l.:. l. : ~...,"

5 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) eller (i de søllderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } Ot bopæl; Kre dlors Akt: Skab (luifyla.. nr. al i/ooimerlronlo,etj Gade og hus nr.: (hvo: d.danl findes) Anmelderens navn og bopæl (kontor): Fred/li/lfjsnæv/lel {Ol' Sorø :1m/. ('/0 J)ollll1lerkon/ol'/'/. Uings/ed. Stempel: kr. øre..~ FREDNINGSTILBUD Undertegnede,... All tilbyder herved som ejer af matr. nr. a.&.. 1.-,..,..... at lade ' ovennævnte mali'. nr. frede. eu._.. "'It,..~ at U'ea1.' flader 8tll. et ~.,,lmen...,i... ' ' to~ Ol ~04klia4t at trcdd1nae.',.~ SOaw _'e Fredningen har følgende omfang: Arealerne må Ikke hl! II] ph.".eplantes med højstammede træer, og der må ikk~ på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer. telefon- og telegrafmaster o. 1., skure, udsalgssteder, isboder, beboelse'svogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. J.,i ii.ijriw.,. BestllJlngsformular D Jensen & K}eldskov, A/S, København.

6 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovennævnte forhgstijbud hnglyses på min ejendom matr. nr. dog uden udgift for rnlcj Påtaleberettiget l henhold hl foranstående pr Irednin<;jsniBvlIetfor Sorø amt og menighedsråd i forening eller hver for sig. den 18 / Fredningshlbudet modtages og godkendes. Fl'cd"illfJ mwijllel Ic)r Sorø oml, den 18/ ,.,.., f ~.. I ". I,l.k,.I j :. ~ I. '.

7 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) ejler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. ".C... Købers } a... J 1Ol I..!JU1Hjua. K d 't re bopæl; I ors Akt: Skall nr. 'ut(fylde.' øf døllfmerko'ltordj Gade og hus nr.: (hvor sådan' Hnde..,) Anmelderens navn og bopæl (kontor): F1"I'dll;lIgslIwvllel {Ol" Sorø,lml. c/o [)ommerkolllorel, Rillgsted. Stempel: kr. øre. f'redningstilbud Undertegnede a.. Ill.. e. ftlaj.~-."... tilbyder herved som ejer af matr. nr.. '!' at lade lir I' ovennævnte malr. nr. frede. 1- Fredningen har følgende omfang: l, ,.... An... Arealerne må Ikk bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må i e på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o.l.. skure, udsalgssteder, isboder. beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. Jeg forbeholder mig dog ret til at l a:real.l"lle _",-. Is 4wt at. '_'''-..., a,k4 wu. '.~.1.. 1lfOl t~ l...., ' tor -....te Bestll11ngsformular D Jenaeo &: KjeJdskov, AIS, København.

8 For fredmngen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med, at ovennævnte forligshlbud tinglyses på min ejendom matr. nr. dog uden udgift 101 mig. Påtaleberettiget I henhold hl foranståenrit'! p.r IrednllHJol,ævlIel for Sorø amt og iu&l*bj_a menighedsråd I loremng eller hver lor sig. 0.. au.ø. Fredningshlbudet modtages og godkendes. Pr('dllillf/,~llæ/}lIe/ IC)J' Sorø li 1/1/, den 18/4 195 l... k... "'~...II~"''' "t_ ',... I I, L'I :.. l ~ U.J l. ; l'" '1': \. ).IJ..J,l.t 'f"'. S. ( t,.l.. '

9 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m, m. (vedr. fast ejendom). Mtr. nr., ejerlav, 80gn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Købers } K d 't bopæl; re I ors Akt: Skab nr. 'udfylde. øf dol1flrø,lumlordl Gade og hus nr.: (hvor sådant findes) Anmelderens navn 00 bopæl (kontor): F1'l'dllillgslllclJllel {Ol' Sorø AIIlI. c/o VOIllI1WrkOfllor('l. Rillgsted. Stempel: kr. øre. FREDNINGSTILBUD Underteqnede' tilbyder herved som ejer af m6tr. nr MIIl-J-. til,. _..... at lade II'. M ovennævnte mdtr, nr. frede. : ~_ BestlllingsrOrmUlaf D I "Hl1..,.. ed ~"... Fredninqen har følg~e~n~d~e:...:o~m~fa~n~g!.:::---:- ~ --:_---~--~ Arealerne må lkke)bebygges eller beplantes med højstammede træer, og der må ikke på arealerne graves grus eller anbringes transformatorstationer, telefon- og telegrafmaster o. J.. skure, udsalgssteder, Isboder, beboelsesvogne og efter nævnets opfattelse skønhedsforstyrrende genstande. Jeg forbeholder mig dog ret bi at, al... al '_tap:: 00»l.QCerlno. tor1r.l<le~ akal.... tg~.l-a~to~ _& co4kalli. at tntal"jiiiy!l6$ '" I "e\ '11p 0t! ao-.u._ eul.. Jensen & KJehh.koy, A!S, Københlllvn. _l. tttr ao~ø to... "l"".la r.t \11 at,lair p& I lul\øa -Jt- _W'

10 For fredningen kræver jeg ingen erstatning. Jeg er indforstået med. at ovennævnte forhgsttlbud tmglyses på min ejendom matr. nr. t.~ dog uden udgift fol miq. Påtaleberethget i henhold hl foranstående ':Ir!redlllllg~llct:lVlletfor Sorø amt 'oc) JuclebJlU" menighedsråd i forenmg eller hver for sig. I\I81"J-8 den 18 / Frednmgstilbudel modtages og godkendes. PrcdnillymællJlcl for SO('Ø aml, den 18 / Jo. I.. ~;, J 1 L!.1.1!) l':,f l...,{"'\l:c.i r )1 < " I ~~... i.lo i,'ol ~~l,,'

11 Terræn a.( Fuglebjerg By Sogn1i'u.gZebje T9 Herred: dster-fla1:tebje 7'9 Amt:Sord Rigtig kopi af matrlk.lkort.t. Direktoratet for Matrlkelv enet jan V,/7.~.... 'Ju~'''.fi~,"'0~" Mllforhold 1: "DD ,1 -...o.t H. ol. c..._.,.., A/e... '9'..., '...

12 ...,,/1-0'0.,. + I,.,,, ----, -----, ----,I,I l l l I l J ~øf ~:9~' ~l.+'.-y~' ~S'.-."'!II ~-.l, JØn'J'.a-.,t, I Rigtig kopi af matl"ikelkon.t. Mt/forhold 1:400,., ',-" ol. l:ar. "._ ne 101 '., '00 -

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen.

01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12. Fredningen vedrører: Fodby Kirke. - Domme. Taksations kom miss io nen. 01544.12 - Afgørelser - Reg. nr.: 01544.12 Fredningen vedrører: Fodby Kirke - Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer e,

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen

01742.00. Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00. Fredningen vedrører: Mern Kirke 24-10-1951, 19-01-1952, 14-04-1953. Domme. la ksatio nskom miss ionen 01742.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01742.00 Fredningen vedrører: Mern Kirke Domme la ksatio nskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet =ratininn~nævnet..-_..- -.~ - - --- - - - - 24-10-1951 19-01-1952-14-04-1953

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02043.01. Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01. Fredningen vedrører: Næs Stubhave. Domme. Taksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02043.01 Afgørelser - Reg. nr.: 02043.01 Fredningen vedrører: Næs Stubhave e Domme Taksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer 13-05-1953 DEKLARATIONER>

Læs mere

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen

01597.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03. Fredningen vedrører: 03-04-1952, 02-08-1973. Tranbjerg Kirke. Domme. Taksationskomm issionen 01597.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01597.03 Fredningen vedrører: Tranbjerg Kirke Domme Taksationskomm issionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 03-04-1952, 02-08-1973 Kendelser Deklarationer

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE

Stempel: 3K kr. Øfure 12.0C1.1963* 5121 ENDELIGT SKØDE Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I København kvarter) 20 tr eller (i de sønderjydske lands- Hvidovre.by, dele)bd. og bl. I tingbogen, Strandmarks sogn. art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 3K kr. Øfure Gade og hus

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum.

BETINGET SKØDE. den sælger ifølge tinglyst adkomst tilhørende ejendom matr.nr. 13a, Smørumnedre by, Smørum, beliggende Smørumnedrevej, 2765 Smørum. Fast og variabel afgift kr. 37.400,00 Matr. nr.: 13a, Smørumnedre by, Smørum Anmelder: Ledøje-Smøru ^ Kommune Beliggenhed: Smørumnedrevej Flodvej 77 `2765 Smørum 2765.S,,:,rum Tlf. 44 87 87 87 STEMPELMÆRKE

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer REG. NR. O 2. 2. 9 Li ø O l O INDHOLDSFORTEGNELSE OvEce~'~;k~~v~~t:-r

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen.

-- --.--- --.-._-- 02500.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00. Fredningen vedrører: Sjællands Odde. Domme. Taksationskom miss ionen. le 02500.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02500.00 Fredningen vedrører: Sjællands Odde e Domme Taksationskom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 05-02-1962 I,Fredningsnævnet 10-10-1959, 08-07-1958,

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ).

-;- Forbydende alle og enhver 1 imod det, som foreskrevet står 9 hinder at gøre uden betaling '-.- -. * -. - ). Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) Stempel: kr. øre Akt: Skab**% (udfyldes af dommerkontoret) 11\ ( l^z d r! Y 1 Ske J ands ' Matr c nr Q 34 ar Q ~ ' dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr.,

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I

DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid II I II III II I I DSS 88317229 1 G-Il 296 Bulk So-rt / Hvid I 1110024 II I II III II I I KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemollestrde 4, 1464 København K Fax: 33 93 31 90 Den Z, Û g. "?' Telf.: 33 93 32 33 lokal:

Læs mere