INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME"

Transkript

1 INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME VEDTÆGTER NORDHOLMEN HVIDOVRE TELEFON

2 Vedtægter for INDUSTRI- OG GRUNDEJERFORENINGEN AVEDØRE HOLME (senest ændret den 16. april 2012) Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Foreningens ledelse 5 Generalforsamlinger 6 Dagsorden 7 Forhandlinger 8 Bestyrelsen 9 Tegningsret 10 Regnskab og revision 11 Tvister

3 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme. Foreningens hjemsted er Hvidovre Kommune. 2 Formål Foreningen har i henhold til Kgl. bevilling af 27. marts 1963 til Avedøre-Udvalget for Avedøre-Projektet (i det følgende kaldet Avedøre-Udvalget) og tillægsbevilling af 5. marts 1964 haft til formål at afslutte gennemførelsen af Avedøre-Projektet, således at der kunne udstedes endelige skøder til de enkelte medlemmer på de dem tilhørende grunde med købesummer svarende til grundenes forholdsmæssige andel i den samlede anskaffelsessum for Avedøre- Projektet, og på vilkår som fremgår af tegnings regler og de ved foreningens stiftelse gældende vedtægter og af tidligere udstedte betingede skøder til medlemmerne samt med de ændringer, hvorom der er enighed mellem medlemmerne. Foreningen skulle ved afslutningen af Avedøre-Projektets gennemførelse følge de direktiver, der blev givet af Avedøre-Udvalget, således at projektet kunne sikres gennemført på det af Avedøre-Udvalget tilrettelagte grundlag og i overensstemmelse med den modtagne bevilling. Det er foreningens formål, at forestå administration af anliggender og udførelsen af de vedligeholdelsesarbejder, som foreningen alene eller sammen med Hvidovre Kommune har påtaget sig. påtale overtrædelser af de servitutter, der er pålagt arealer inden for grundejerforeningens område med foreningen som påtaleberettiget 2

4 samt påtage sig alle andre under en grundejerforening normalt henhørende opgaver og i øvrigt varetages medlemmernes fælles interesser. Herunder fungere som talerør for medlemmerne overfor offentlighed og myndigheder, samt koordinere et eventuelt overvågnings- og sikkerhedssystem i området for de medlemmer, der er interesserede heri. 3 Medlemsforhold Stk. 3 Stk. 4 Ret og pligt til at være medlem af foreningen har enhver ejer af arealer på Avedøre Holme, herfra undtaget Hvidovre Kommune som ejer af ejendomme til offentlige formål. Såfremt et areal er bebygget med ejendomme opdelt i ejerlejligheder, er ejerlejlighedsforeningen medlem. For foreningens forpligtelser hæfter medlemmerne ikke personligt. Til dækning af foreningens udgifter, herunder driftsudgifter, ejendomsskatter mv. indbetaler medlemmerne i forhold til deres grundes nettoareal bidrag, der fastsættes af foreningens generalforsamling. Et medlems rettigheder overfor foreningen kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning fra hans kreditorers side. 4 Foreningens ledelse Foreningsmyndighederne er: Generalforsamling Bestyrelse Indenfor de ved foreningens vedtægter foreskrevne grænser, jf. herved 2, er generalforsamlingen den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. 3

5 5 Generalforsamlinger Afholdelse Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlinger afholdes på foreningens adresse eller andet sted i Hvidovre, som bestyrelsen måtte bestemme. Indkaldelse Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Stk. 7 Stk. 8 Stk. 9 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved til medlemmernes fakturaadresse samt ved indrykning på foreningens hjemmeside Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. For den ordinære generalforsamlings vedkommende vedhæftes tillige et eksemplar af det reviderede årsregnskab samt bestyrelsens budget over foreningens udgifter i det kommende år. Hvis der skal forhandles om forslag, hvis vedtagelse kræver en særlig majoritet, skal dette fremhæves i indkaldelsen. Forslag fra medlemmerne må for at komme til behandling på den ordinære generalforsamling være indgivet til bestyrelsen senest den 15. februar. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes efter en generalforsamlings eller bestyrelsens beslutning, eller efter skriftlig anmodning til bestyrelsen, med angivelse af forslag, der ønskes behandlet, af 1/4 af medlemmerne enten efter antal eller efter stemmetal, jf. 7 stk. 1. Indkaldelse ved til medlemmernes fakturaadresse skal derefter finde sted snarest med 8 dages varsel. Senest 8 dage før enhver generalforsamling fremlægges dagsorden og forslag på foreningens kontor samt på hjemmesiden For den ordinære generalforsamlings vedkommende fremlægges tillige årsregnskabet forsynet med underskrift af foreningens bestyrelse samt med påtegning af revisorerne. 4

6 6 Dagsorden Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens formands beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 4. Bestyrelsens budget over foreningens udgifter i det kommende år samt fastsættelse af medlemsbidrag. 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 6. Valg af revisorer. 7. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer. 7 Forhandlinger Stk. 3 Stk. 4 Stk. 5 På generalforsamlingen har ethvert tilstedeværende medlem, eller et medlems med skriftlig fuldmagt forsynede repræsentant, ret til at afgive 1 stemme og herudover 1 yderligere stemme for hver fulde m 2, medlemmet ejer indenfor foreningens område. Ejerlejlighedsforeninger (jf. 3, stk. 1) har stemmeret efter samme regler. På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget i dagsordenen, samt om ændringsforslag til disse. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne kræves, at 2/3 af samtlige medlemmer såvel efter antal som efter stemmetal, jf. 7 stk. 1, er repræsenteret og stemmer for forslaget. 5

7 Stk. 6 Stk. 7 Er de nævnte medlemmer efter antal og stemmetal ikke repræsenteret på en generalforsamling, på hvis dagsorden et forslag om ændring af vedtægterne har været optaget, men 2/3 af de fremmødte medlemmer såvel efter antal som efter stemmetal har stemt for forslaget, kan bestyrelsen inden en måned indkalde en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages, såfremt 2/3 af de fremmødte medlemmer efter stemmetal stemmer for forslaget. Over det på en generalforsamling passerede indføres beretning i en dertil af bestyrelsen autoriseret protokol, der underskrives af bestyrelsens tilstedeværende medlemmer samt mødets dirigent. 8 Bestyrelsen Sammensætning Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af foreningen samt personer, hvormed medlemmer lader sig repræsentere overfor foreningen, og som efter valg til bestyrelsen udtræder af denne, såfremt vedkommende ikke længere repræsenterer medlemmet. Stk. 3 På foreningens ordinære generalforsamlinger vælges skiftevis 2 og 3 medlemmer, for to år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Stk. 4 Stk. 5 Ved indtrædende vakance blandt bestyrelsesmedlemmerne skal bestyrelsen supplere sig med nye medlemmer i stedet for de fratrådte, eller lade afholde en ekstraordinær generalforsamling til afholdelse af valg. De ved supplering indtrådte bestyrelsesmedlemmer fungerer indtil førstkommende ordinære generalforsamling. Konstituering Stk. 6 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. 6

8 Forhandlinger Stk. 7 Hvor der ved afstemninger inden for bestyrelsen måtte fremkomme stemmelighed, gør formandens stemme udslaget. I formandens fravær varetager næstformanden formandens hverv. Pligter Stk. 8 Stk Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Over det på bestyrelsesmøderne passerede føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen. Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til varetagelse af foreningens opgaver. Honorarer til bestyrelsesmedlemmer fastsættes af generalforsamlingen. 9 Tegningsret Foreningen tegnes af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening, ved afhændelse eller pantsætning af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. 10 Regnskab og revision Stk. 3 Foreningens regnskaber revideres af to revisorer, hvoraf en skal være statsautoriseret revisor. Revisorer vælges af generalforsamlingen for et år ad gangen. Regnskaberne underskrives af bestyrelsen og forsynes med påtegning af revisorerne. Revisorerne har ret til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som de finder af betydning for udførelsen af sit hverv. 7

9 Stk. 4 Stk. 5 Stk. 6 Der føres en af bestyrelsen autoriseret revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revisionen af et årsregnskab, skal den statsautoriserede revisor angive hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Hvor indførsel i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde, og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indholdet af indførelsen. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. 11 Tvister Enhver tvist, der måtte opstå mellem Industri- og grundejerforeningen Avedøre Holme og foreningens medlemmer, afgøres endeligt af den almindelige voldgiftsret i Danmark efter de til enhver tid om behandling af voldgiftssager for denne voldgiftsret gældende regler. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den 16. april

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK

VEDTÆGTER AUNING VARMEVÆRK VEDTÆGTER FOR AUNING VARMEVÆRK A.m.b.A. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabets navn er: Auning Varmeværk A.m.b.A. Dets hjemsted er Auning, Norddjurs Kommune. 2 Formålet med selskabet er at tilvejebringe

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL

Vedtægter. for. Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] J.nr. 039704-0011 PEC/MBL J.nr. 039704-0011 PEC/MBL Vedtægter for Grundejerforeningen [ ] CVR-nr. [ ] Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001 holst-law.com Vedtægter Grundejerforening

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken

Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Vedtægter for Grundejerforeningen Stjerneparken Kapitel 1: Navn, Hjemsted og Formål 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen Stjerneparken. Stk. 2. Grundejerforeningen område er del af matr. nr. 4. a.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«

Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter« Vedtægter for ejerforeningen»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«navn og hjemsted 1 Foreningens navn er»matr. nr. 5940 Udenbys Klædebo kvarter«. Dens hjemsted er København. Foreningens mål 2 Foreningen,

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f

v E D T Æ G T ]j]lrfnal 03SOJ7 06 0001.2101 21.12.2001 TI 1.-IOOtOO f NIELSEN.THOMSEN AO\IOICAHR Matr.nr. Beliggende: 945 Østervold Kvarter Ejerlejlighederne 1-42 Dampfærgevej 24 A-C 2100 København Ø Anmelder: Advokat Allan Thomsen Østbanegade 55 2100 København Ø Tlf. 3544

Læs mere

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening

HASSELVANG Grundejerforening. Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening HASSELVANG Grundejerforening Vedtægter for HASSELVANG Grundejerforening Version: 7. april 2010 Sidst revideret: 7. april 2010 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Hasselvang Grundejerforening.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter

Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN. Vedtægter Parkbebyggelsen SØNDERSØHAVEN Vedtægter 13.06.1984 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Søndersøhaven Dalsø Park, 3500 Værløse. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Foreningens navn... 1 2. Foreningens hjemsted...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN

Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN Foreningens navn er "Grundejerforeningen MUNKERISPARKEN". Foreningens hjemsted er Rudersdal Kommune under Hørsholm ret, der er foreningens værneting. 1 2 3 Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget

Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget Vedtægter for Grundejerforeningen Gartnervænget 1 Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Skanderborg kommune, er stiftet i henhold til lokalplan nr. 93 og tinglyst på parceller udstykket fra matr.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen [ ] Retskredsen er Holbæk 2 Grundejerforeningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR AGERBÆK VANDVÆRK a.m.b.a. Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Agerbæk Vandværk A.m.b.a. Selskabet har hjemsted i Varde Kommune. 1 formål 2 Selskabets formål er

Læs mere

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn

Vedtægter. for. Evetofte Grundejerforeningen. forening med begrænset ansvar. Navn Matr.nr. * Beliggende: * Anmelder: (Generalforsamlingsdirigenten ) Vedtægter for Evetofte Grundejerforeningen forening med begrænset ansvar Navn 1.1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Evetofte -

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen

Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Vedtægter for Grundejerforeningen Tofteengen Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er»grundejerforeningen Tofteengen«2. Foreningens hjemsted er Roskilde Kommune under Roskilde retskreds,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk

Maj 2011. Vedtægter. for. Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934. Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Maj 2011 Vedtægter for Greve Vandværk A.m.b.a. Stiftet 1934 Håndværkerbyen 1 2670 Greve Tlf. 43 90 81 00 gv@grevevand.dk Indholdsfortegnelse Paragraffer side 1. Navn og hjemsted... 2 2. Formål... 2 3.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TORSTORP Foreningens navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Torstorp. Foreningens hjemsted er Høje-Taastrup Kommune under Byretten i Taastrup, der

Læs mere