DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar /16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om ikke længere fra 1. december 2011 at betale for driften af vejbelysningen på en række private fællesveje i kommunen, herunder i E vej I skriver bl.a., at: der i henhold til 3 i grundejerforeningens skøde 1 er en gældende overenskomst mellem kommunen og grundejerforeningen, om at der ikke er truffet beslutninger, som senere vil medføre grundejerforeningen udgifter, og at denne overenskomst er tilsidesat I ikke er enige i kommunens vurderinger af de manglende kriminalpræventive hensyn det i henhold til særaftale fra 2000 med den daværende Kommune er ledningsejerne, der betaler for drift og vedligeholdelse af diverse ledninger og dermed ikke grundejerforeningen I er utilfredse med kommunens brug af bestemmelsen i privatvejslovens 2 57 i den konkrete sag. Efterfølgende har I påberåbt ulovlig forskelsbehandling, da kommunen kun har slukket for lyset på vejen i jeres grundejerforening. Vores afgørelse Vi kan ikke tage stilling til den del af kommunens afgørelse, der vedrører ophør af den eksisterende finansiering af vejbelysningen. Spørgsmålet må søges afklaret gennem en fortolkning af de kommunalfuldmagtslige regler og/eller det aftaleretlige grundlag for aftalen. I spørgsmålet om kommunens afslag på fremover at kræve de private fællesveje belyst, herunder finansieret af kommunen, mener vi, at dette afslag er lovligt. Baggrund Vejene i E vej er private fællesveje, der er beliggende i byzone. Vejene er derfor omfattet af privatvejslovens afsnit III om private fællesveje i byer og bymæssige områder, jf. lovens 13, stk. 1. Grundejerforeningen er stiftet i 2000, og i april 2009 er veje og fællesarealer endeligt blevet overdraget til grundejerforeningen i henhold til skøde herom, jf. note 1. Kommunen har gennem en årrække betalt for driften af vejbelysningen på de private fællesveje i grundejerforeningen. Kommunen ønsker imidlertid ikke længere at betale for udgiften til belysningen på private fællesveje i kommunen, fordi kommunen anser, at den ikke lovligt må afholde denne udgift. Dette har kommunen besluttet i Jf. skøde af april 2009 om overdragelse af et m2 stort areal, heraf m2 vej, på matr. nr. 2 ab til grundejerforeningen. 2 Lov om private fællesveje, jf. lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 7 Kommunen har derfor i brev af 11. juli 2011 konkret meddelt grundejerne i E vej , at den fremover ikke vil betale for driften af vejbelysningen på vejene i den pågældende grundejerforening. Kommunen har samtidig besluttet, at den ikke vil kræve disse private fællesveje belyst. Efter en høringsperiode har kommunen med brev af 29. september 2011 truffet afgørelse i sagen. I den forbindelse har den opretholdt, at den fremover ikke vil betale for driften af vejbelysningen på vejene i grundejerforeningen, og at den ikke vil kræve disse private fællesveje belyst. Grundejerne skal fra 1. december 2011 derfor selv betale for strøm og udskiftning af armaturer til vejbelysningen på den enkelte private fællesvej. Kommunen har i sidstnævnte forbindelse vurderet hver enkelt vej individuelt for at finde ud af, om der er grundlag for, at kommunen fortsat betaler for vejbelysningen. Kommunen har undersøgt forholdene angående hver enkelt vej ved at anvende vurderingsskemaer, besigtigelse af vejene og vejbelysningen, kontrollere vejens status af privat fællesvej, undersøge om der er indgået aftaler om betaling af vejbelysningen, og om der er stillet krav om særlige lamper af arkitektoniske årsager. Kommunen har tillige undersøgt, om der er kriminalpræventive forhold, der taler for vejbelysningen. Ingen af grundejerforeningens veje er dog efter kommunens opfattelse særligt belastet af kriminalitet, hvorfor den har vurderet, at der ikke er behov for vejbelysning af kriminalpræventive årsager. Dette har politiet efterfølgende oplyst, at de ikke er uenige i, jf. af 27. september Kommunen har tillige undersøgt, om der af hensyn til offentlige institutioner er behov for vejbelysning, hvilket heller ikke er tilfældet. Kommunen har i afgørelsesbrevet henvist til 45 i lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj 2008, jf. lov nr af 21. december 2010, lov om private fællesveje. Kommunen har i afgørelsen tillige henvist til bestemmelsen i privatvejslovens 57. Kommunen har af ressourcemæssige årsager endnu ikke truffet afgørelse for samtlige private fællesveje i kommunen, men kommunen forventer at det vil ske inden udgangen af Hvad kan Vejdirektoratet tage stilling til Vi kan tage stilling til, om kommunen har truffet en lovlig afgørelse (retlige spørgsmål) efter vejlovgivningen 4, her privatvejsloven. Men vi kan ikke tage stilling til kommunens vurderinger (skøn) inden for lovens rammer. Det følger af privatvejslovens 7, stk. 1. Det betyder, at vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med en sådan afgørelse har fulgt vejlovgivningen, forvaltningslovens 5 og almindelige forvaltningsretlige regler. Men vi kan ikke tage stilling til, om kommunens afgørelse er rimelig eller hensigtsmæssig. 3 Jf. beslutning herom på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 1. marts Vejloven, privatvejsloven, vejbidragsloven og vintervedligeholdelsesloven.

3 3 af 7 Endvidere kan vi ikke tage stilling til spørgsmål efter anden lovgivning, ex. kommunalfuldmagtslige bestemmelser. Vi kan heller ikke tage stilling til privatretlige spørgsmål, ex. spørgsmål om fortolkning af skøder, deklarationer m.m. Det gælder også aftaleretlige spørgsmål. Disse spørgsmål kan kun domstolene tage stilling til, hvis parterne er uenige. Ny privatvejslov 6 Selvom der pr. 1. januar 2012 er trådt en ny privatvejslov i kraft, finder denne lov ikke anvendelse i den konkrete sag. Alene bestemmelsen i lovens 107, jf. 101, stk. 2, om et nyt stk. 4 til privatvejslovens 45 finder anvendelse 7. Det skyldes, at kommunens afgørelse er truffet efter reglerne i den gamle nu ophævede privatvejslov, lovbekendtgørelse nr. 433 af 22. maj Reglerne om vejbelysning på private fællesveje Kommunen kan bestemme, at private fællesveje skal holdes belyst af ejerne af de ejendomme, der grænser til vejen. Den kan også bestemme, at kommunen skal stå for belysningen for grundejernes regning. Udgifterne skal så fordeles efter bestemmelserne i privatvejslovens Det følger af privatvejslovens 45, stk. 1 og 2. Kommunen fordeler udgifterne til påbudt etablering af vejbelysning, vedligeholdelse eller istandsættelse af eksisterende vejbelysning mellem ejerne af de ejendomme, der grænser til vejen og har vejret til den efter vejbidragslovens Det følger af privatvejslovens 45, stk. 3, jf. 62, stk. 1, 1. pkt. Kommunen kan bestemme, at kommunen afholder udgifter til anlæg, forbedring og drift af vejbelysning, hvis almene, offentligretlige hensyn taler derfor, jf. privatvejslovens 45, stk. 4. Forvaltningslovens bestemmelser Kommunen må ikke træffe afgørelse, før den har gjort parten bekendt med det faktiske oplysningsgrundlag i sagen og har givet parten lejlighed til at fremkomme med en udtalelse. Det gælder dog kun, hvis parten ikke kan antages at være bekendt med, at kommunen er i besiddelse af bestemte oplysninger om sagens faktiske omstændigheder. Det er endvidere en betingelse, at disse oplysninger skal være af væsentlig betydning for sagens afgørelse og til ugunst for den pågældende part. Dette fremgår af forvaltningslovens 19, stk. 1. I henhold til forvaltningslovens 22 skal en afgørelse, når den meddeles skriftligt, endvidere ledsages af en begrundelse. 5 Lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober Lov nr af 21. december 2010 om private fællesveje. 7 Bestemmelsen i 45, stk. 4, er trådt i kraft den 21. december Lov om grundejerbidrag til offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr af 16. september 2010

4 4 af 7 Kravene til indholdet af begrundelsen er nærmere opregnet i forvaltningslovens 24. En begrundelse skal således indeholde en henvisning til de retsregler, som afgørelsen er truffet efter, samt angive de faktiske omstændigheder, myndigheden har lagt vægt på, og, såfremt afgørelsen beror et skøn, de kriterier, som er lagt til grund ved skønsudøvelsen. Vores vurdering Kommunens finansiering af vejbelysningen før 21. december 2010 Privatvejslovens 45, stk. 1 og 2, indeholder den fornødne hjemmel for kommunen til at bestemme, at der skal være belysning på en privat fællesvej, og at udgifterne til denne belysning skal afholdes af grundejerne. Før ovennævnte lovændring den 21. december 2010 (jf. note 7) indeholdt privatvejsloven imidlertid ingen klar hjemmel for kommunen til selv at afholde udgifterne til belysningen på de private fællesveje. Indenrigs- og Sundhedsministeriet havde i brev af 16. december til Kommunernes Landsforening erklæret sig enig i, at der ikke var hjemmel i privatvejsloven til, at kommunen afholdt ovennævnte udgifter til vejbelysningen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet var også enig i, at privatvejsloven dog ikke var til hinder for, at kommunen selv afholdt udgifterne til driften og vedligeholdelsen af belysningen. Spørgsmålet om kommunen kunne afholde disse udgifter, måtte derfor afgøres efter en fortolkning af reglerne om kommunalfuldmagten. Ifølge ministeriet kunne en kommune i et vist omfang varetage hensyn til trafikanternes almindelige tryghedsfølelse og kriminalpræventive hensyn, men kommunen kunne ikke betale belysning på de private fællesveje udelukkende ud fra trafikmæssige formål, idet sådanne formål kunne opnås med hjemmel i privatvejsloven. Reglerne omkring kommunalfuldmagten kan Vejdirektoratet imidlertid ikke tage stilling til, da disse ikke er en del af vejlovgivningen, her privatvejsloven. Vi kan derfor ikke tage stilling til, om kommunens finansiering af vejbelysningen op til december 2010 var i overensstemmelse med privatvejsloven, og om den burde ophøre. Hertil kommer, at Kommunens finansiering af driften ud fra det oplyste dels har hvilet på en aftale under den daværende Kommune, dels i henhold til skøde fra Privatretlige forhold, herunder aftaleretlige forhold samt fortolkning af skøder, kan Vejdirektoratet som klagemyndighed ikke tage stilling til. Sådanne privatretlige spørgsmål må afgøres ved domstolene, jf. nedenfor. Kommunens finansiering af vejbelysningen efter 21. december Indenrigs- og Sundhedsministeriets j. nr

5 5 af 7 Kommunen er ikke forpligtet til at bestemme, at der på en privat fællesvej skal være belysning, jf. privatvejslovens 45, stk. 1. Og hvis kommunen bestemmer, at der skal være belysning, er den efter privatvejslovens 45, stk. 4, heller ikke forpligtet til at afholde udgifterne til vejbelysningen på private fællesveje. Såvel kommunens vurdering efter bestemmelsens stk. 1 som stk. 4 beror derimod på et skøn. Vi må forstå, at kommunen har begrundet sin ændrede praksis i 2010 med, at den er blevet opmærksom på, at det ikke umiddelbart er lovligt, at den har betalt driften af vejbelysningen på private fællesveje i kommunen, herunder i E vej Vi må tillige forstå, at i forhold til spørgsmålet om, hvorvidt der skal være belysning på den enkelte private fællesvej i grundejerforeningen, og om kommunen i den forbindelse skal afholde udgifterne for belysningen, har kommunen opstillet en række saglige hensyn, som hver privat fællesvej konkret er vurderet efter. Vi må i den forbindelse forstå, at det er kommunens opfattelse, at den fremover ikke vil kræve de omhandlede private fællesveje belyst, fordi kommunen har skønnet, at der ikke er vejtekniske eller færdselsmæssige grunde til at stille et sådant krav. Vi kan endvidere lægge til grund, at kommunen konkret har vurderet, at der ikke er andre almene, offentligretlige hensyn, fx kriminalpræventive hensyn, der taler for at holde den enkelte vej belyst. Vi har i forhold til ovennævnte ingen grund til at mene, at kommunens og politiets vurderinger er baserede på forkerte eller urigtige forhold. Det betyder samtidig, at kommunen ikke har hjemmel i privatvejslovens 45, stk. 4, til fortsat at betale for driften af vejbelysningen. Vi har ikke grundlag for at mene, at kommunen med afgørelsen har varetaget usaglige hensyn. Vi mener i den forbindelse, at kommunen sagligt har vurderet relevante offentligretlige hensyn, herunder de hensyn som grundejerne og grundejerforeninger mv. har fremført under sagen. Ulovlig forskelsbehandling I har som nævnt ovenfor påberåbt ulovlig forskelsbehandling, da kommunen kun har slukket for lyset på vejen i jeres grundejerforening. I forhold til den øvrige del af vejen, hvor der fortsat er vejbelysning, har vi noteret os kommunens oplysninger i brev af 21. maj 2012, om at denne del af vejen er kommunevej. Allerede fordi der er tale om to forskellige typer af veje privat fællesvej og offentlig vej er der ikke tale om sammenlignelige tilfælde. I forhold til belysningen på de private fællesveje har vi netop noteret os kommunens oplysninger om, at den arbejder på, at de private grundejere overtager betalingen af vejbelysningen på deres egne private fællesveje i hele kommunen. Denne proces vil vare til udgangen af 2012, jf. ovenfor.

6 6 af 7 Vi mener derfor ikke, at der er grundlag for at antage, at I har været udsat for ulovlig forskelsbehandling. Forvaltningsretlige forhold Der er ikke knyttet bestemte tidsfrister til bestemmelsen i forvaltningslovens 19 om partshøring. Det må i stedet bero på kommunens skøn, hvor lang tidsfrist der bør gives modtageren af kommunens høringsbrev. Vi mener i den forbindelse, at kommunens frist på ca. 6 uger i den konkrete sag må anses for tilstrækkelig til, at parterne kan varetage deres interesser. Dette henset til, at virkningerne af, at parterne ikke foretager sig noget angående vejbelysningen, udelukkende har den betydning, at vejene ikke bliver belyst. Vi kan som nævnt ikke tage stilling til en kommunes skøn inden for lovens rammer, og vi kan derfor ikke pålægge kommunen at kræve vejen belyst eller tage stilling til hensigtsmæssigheden af vejbelysning på den enkelte vej. I forhold til kommunens henvisning til privatvejslovens 57 i afgørelsen må vi forstå, at dette er en fejl, jf. kommunens brev af 1. december Vi mener imidlertid ikke, at denne fejl har haft indflydelse på afgørelsens indhold, idet vi har noteret os, at kommunen i samme afgørelse har henvist til den korrekte hjemmel i privatvejslovens 45. Vi mener dermed, at kommunen har iagttaget bestemmelserne i forvaltningslovens 22 og 24. For så vidt angår bestemmelsen i forvaltningslovens 16, stk. 2, om aktindsigt, har vi i brev af dags dato anmodet kommunen om at iagttage denne bestemmelse, jf. ordlyden om at imødekomme eller afslå anmodningen inden 10 dage efter modtagelse af aktindsigtsanmodningen. Kopi af vores brev er vedlagt. Vores afgørelse Vi kan ikke tage stilling til den del af kommunens afgørelse, der vedrører ophør af den eksisterende finansiering af vejbelysningen. Spørgsmålet må søges afklaret gennem en fortolkning af de kommunalfuldmagtslige regler og/eller det aftaleretlige grundlag for aftalen. I spørgsmålet om kommunens afslag på fremover at kræve de private fællesveje belyst, herunder finansieret af kommunen, mener vi, at dette afslag er lovligt. Privatretlige forhold Som nævnt ovenfor kan vi ikke tage stilling til privatretlige spørgsmål, ex. spørgsmål om fortolkning af skøder, deklarationer m.m. Det gælder også aftaleretlige spørgsmål. Disse spørgsmål kan kun domstolene tage stilling til, hvis parterne er uenige.

7 7 af 7 Vi kan derfor ikke tage stilling til, om kommunen kan ifalde et eventuelt erstatningsansvar ved at ikke længere at finansiere vejbelysningen i grundejerforeningen, jf. skøde fra 2009 og aftale fra 2000 med den daværende Kommune. Spørgsmålet hører derimod under domstolene. Frist for anlæg af sag ved domstolene Hvis grundejerforeningen ønsker, at domstolene skal tage stilling til kommunens afgørelse eller til vores afgørelse i klagesagen, skal sagen anlægges inden 6 måneder fra modtagelsen af denne afgørelse, jf. privatvejslovens 7, stk. 6, 2. punktum.

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej

Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Dato 22. maj 2014 Dokument 13/16137 Vilkår i forbindelse med tilladelse til at etablere en udkørsel fra ejendommen H vej 24 til H vej Kommunens j.nr. 013713-2011 Vejdirektoratet har behandlet advokatens

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen.

Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. juli 2012 12/04174 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 5. februar 2012 over kommunen. I har klaget over kommunens behandling af sagen vedrørende istandsættelsen

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse: 1. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets hovedindhold 2.1. Indsættelse af formålsbestemmelse 2.1.1. Gældende ordning 2.1.2.

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA

DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA Horten Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 152342 DEN NYE PRIVATVEJSLOV SET UDEFRA AF ANDERS VALENTINER-BRANTH OG HENRIK SAUER Folketinget har vedtaget en ny privatvejslov,

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent

4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 4-3. Aktindsigt i oplysninger om Københavns Kommunes udgifter til graffitikonsulent 11241.2 Undtagne dokumenter En journalist klagede til ombudsmanden over Københavns Kommunes afslag på aktindsigt i fakturaer

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede.

Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Afslag på ansættelse af socialrådgiver som pædagogisk assistent. Retsgrundsætningen om ansættelse af den bedst kvalificerede. Begrundelse En socialrådgiver blev efter en ansættelsessamtale indstillet til

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1)

9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) 9-4 a. Familieret 132.1. Forvaltningsret 1121.1 1121.2 1121.3 11.9 12.4 13.1. Familiestyrelsens afvisning af at behandle sent indkomne klager (1) (Se også sag nr. 9-4 b efter denne sag) I to tilfælde har

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Kontanthjælp og formue

Kontanthjælp og formue Ankestyrelsens praksisundersøgelse om Kontanthjælp og formue Januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Resumé og anbefalinger 1 1.1 Undersøgelsens hovedresultater 1 1.2 Undersøgelsens afgrænsning 1 1.3 Materiel

Læs mere

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab Advokat Jens Andersen-Møller jam@holst-law.com kna@holst-law.com Sagsnr. 2014-3071 Doknr. 133450 Dato 10-04-2014 Kolding Kommunes overladelse af behandlingen af en forsikringssag til sit forsikringsselskab

Læs mere

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1

Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Advokat Niels Fisch-Thomsen Frederiksholms Kanal 20 1220 København K Dato: 25. juni 2004 Kontor: 2.k.kt. J.nr.: 2003-2220/157-1 Sagsbeh.: ABA Ved brev af 23. februar 2004 har De som advokat for borgmester

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse

Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse X 09-07- 2010 Henvendelse vedrørende håndhævelse af lokalplanens bestemmelse om helårsbeboelse STATSFORVALTNINGEN NORDJYLLAND Du har ved mail af 17. september 2009 anmodet Statsforvaltningen Nordjylland

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) [1] Skatteministeriet J. nr. 2012-711-0079 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og skatteforvaltningsloven (Afskaffelse af grundforbedringsfradrag m.v.) 1 I lov om vurdering af landets

Læs mere