2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken."

Transkript

1 Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.? <$ (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. VfcAt 2WUG198I.* 1638 Anmelder: Fredericia byråds plan- og miljøudvalg, Teknisk forvaltning. DEKLARATIN for et område ved Agerparken. 1. DEKLARATINENS MRÅDE mrådets fastlæggelse. 1. I henhold til partiel byplanvedtægt nr. 25 for et område omkring Søskendevej i Erritsø pålægger undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område her ved nedennævnte servitutter. mrådet omfatter matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø,.som angivet på vedhæftede kortbilag samt alle parceller, der efter den 1. august 1984 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Delområder. 2. Deklarationens område inddeles i i 3 delområder. Delområde I: Parcelhusbebyggelse. Delområde II: Fælles grønt område Delområde III: Spejderformål m.m. 2. GRUNDEJERFRENING. Medlemskreds. 1. Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationens område skal være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen skal være villig til at optage medlemmer uden for deklarationsomradet og at sammensluttes med en anden.grundej erforening. tto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 Stiftelse. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykkede grunde er solgt, og byrådet kræver det. Formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Beslutningsdygtighed Udove r de i nærvæ rend e deklainger, ratio n næ vnte bes lutn som k ræve r kvalif icer et fleramling, tal p å en general fors kan b eslu tninger om æ ndring af ve dtæg ter elle r be slutnintaling ger, der kræver i n.dbe udove r ad minis tra tion skontind mindst gent, kun vedtage s me 2/3 f lert al af de på en gene- ralf o rsam ling mød ende medlem er grund- mer. Iøvr igt fast sætt ej erf oren ingen se lv i vedtæg- ertal terne, me d hvilke t fl en be slut ning ska 1 ve dtages. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være underlagt de værnetingsregler, dér findes i nærværende deklaration. rdensreglement Grundejerforeningen kan udfærdige/ordensreglement. Fællesopgavers financiering. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. ff Fællesarealers administration. Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller byrådet at tage skøde på private vej- og fællesarealer inden for deklarationsområdet. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelse af fællesarealer. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af

3 fælles interesse. lo. Lejerne, spejdere m.v. inden for delområde III har ret til at benytte fællesarealet (delområde II) mod at deltage i drift og vedligeholdelse af arealet. 3. VEJE G STIER. Vej system. Veje og stierinden for deklarations området anlægges på udstykkerens initiativ og bekostning. Ved Agerparkens og Erritsø Kirkevejs udmunding i Brovadvej pålægges den på kortbilaget viste servitut om oversigt på 2 1/2 x 14o m. t vertagelse. Veje og stier, der ikke overtages som offentlige, tilskødes grundejerforeningen, når udstykningen er approberet og grundejerforeningen er stiftet. Adgangsforhold-. 3. Til hver parcel må kun etableres een overkørsel. t Byggelinier. 4. Byggelinier pålægges som vist på kortbilaget. Langs Brovadvej og Erritsø Kirkevej 5 m fra vejskel, langs Agerparken 2,5 m fra vejskel. 4. PARKERING. Forbud mod parkerinj Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende er forbudt på eller ud for grundene. Campingvogne, både og lignende., som anbringes på grunden, må ikke efter byrådets skøn virke skæmmende for området 5. TEKNISK FRSYNING. Kloakering. Der er ført kloakstik ind på grundene, og disse stik skal anvendes ved bebyggelse. Stikledningerne tilhører de enkelte grunde, der selv er ansvarlig for ren> og vedligeholdelse.

4 Antenneanlæg Fællesantenne for radio og TV er etableret med tilslutning til bynettet for modtagelse af radio og TV i Fredericia by. Der må ikke på ejendommene opsættes udvendige TV-antenner. Fj ernvarme Der etableres fjernvarme i området, og samtlige ejendomme i delområde I er forpligtet til at være tilsluttet fjernvarmesys ternet. Kabelskabe "El- og/eller telekommunikationsskabe, der eventuelt anbringes på 1 /2 x 1 m af grunden ved skel, skal respekteres. Nødvendig færdsel til skabene fra forsyningsselskabernes side skal ligeledes tåles. 6. GRUNDENES BEBYGGELSE. På hver parcel i delområde I må kun opføres et fritliggende parcelhus i 1 etage eller 1 et ge med udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelseæs udformning. Bebyggelsen på den enkelte grund skal udformes og vedligeholdes som en. helhed såvel arkitektonisk som i valg af materialer og farver. Træhuse må ikke opføres - carporte undtaget - og grå eternit må ikke anvendes til tag- og udvendig. vægbeklædning- Garager. Garager, carporte, udhuse m.v. som opføres i naboskel, skal opføres med den mod naboen vendende ydervæg udført af fuget murværk. I eventuel kælder etage må ikke indrettes garage for motorkøretøj. Terrænregulering Terrænregulering må kun foretages efter skriftlig tilladel se fra byrådet. Ansøgning-«aa om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænregule-

5 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: 'fortsat) ringer på +/+ o,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end l,o m kan dog finde sted uden byrådets tilladelse. 7 BEPLANTNING G HEGN. Hegn mellem grunde. Hegn mellem de enkelte parceller i delområde I bekostes af de tilstødende grundejere med halvdelen hver Kan enighed ikke opnås om hegnets art, skal der plantes og vedligeholdes i 1,8 m højde med ligusterhæk i sk.ellinien. Hegn mod fællesareal Hegn mod gangsti, fortov, vejareal og parkeringsplads anlægges og ved - ligeholdes af den' enkelte grundejer. Hegnet skal etableres så langt inde på egen grund og holdes således klippet og beskåret, at det ingensinde når ud over grundens grænser. Levende hegn mellem delområde II o^ III bevares. Hegn mod grunden uden for udstykningsområdet skal holdes i overensstemmelse med he,gnsl'ov:ensa a.ilmåndelige bestemmelser for'fælleshegn. Ubebyggede grunde. Ubebyggede grunde må ikke anvendes som oplagsplads og skal være således renholdte for ukrudt, at naboer ikke generes. Ubebygget del af grund Den del af bebyggede grunde indenfor delområde I, der ikke.optages af bygninger eller er forsynet med fast belægning, skal anlægges og vedligeholdes som have. Frøspredende ukrudt skal holdes bortluget og større skyggegivende eller udsigtstagende træer må ikke findes. tto B. VVroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

6 I. tvivlstilfælde er byrådets afgørelse bindende. Indgreb fra påtaleberettigede. Hvis Plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundejerens regning. 8. PÅTALERET. Påtaleberettiget. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Frede ricia byråd. Delegation af påtaleret 2. Byrådet kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 9 DISPENSATIN. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation til mindre lempelser af deklarationens bestemmelser, såfremt det ikke ændrer karakteren af området. lo. TINGLYSNING. 1. Nærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pantegæld på matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø. 11. VÆRNETINGSBESTEMMELSE.. Sagsanlæggelse. 1. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved Fredericia byret

7

8 Som ejer af matr.nr. la, 61a og 79_c Erritsø by, Erritsø. Fredericia byråd, den 13. august 1984 J.B.Nielsen (sign.) P. b. v.. J.Krab Jørgensen (sign.) /J. Nepper Christensen (sign.) I henhold til 36 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning meddeles herved samtykke til tinglysning af foranstående servitutbestemmelse. Der foreligger ikke lokalplanpligt. Fredericia byråd, den 13. august J.B. Nielsen. P. b. v. / J. Krab Jørgensen -Xsign. ) ( sign. ) /J. Nepper Christensen (sign.) Indført I dagbogen for Fredericia retskreds ten 2 4 Altø Akt c^7<t Lyst tingbog i/uy Ia UvWAVbl fypu d^h^/^i^ yi^il JU/. J-f 4 m ^'»tt««i Fredericia

9 Mtr. nr., ejer/av, sogn: > (7 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 'Tfp kr. 15 X m.fl. Erritsø by og sogn. øre Akt: Skab / nr.? (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 3G.APB 1978* W Anmelder: Å/S SAHFUNDSTEKNIK. Deklaration. I henhold til indgået forlig mellem teknisk udyalg for Fredericia byråd og ejere af nedennævnte matrikelnumre pålægges ejendommene,c> 4 x f u/ 4 dv t M 4 e og~38 n, alle af Erritsø by og sogn, følgende servitut: "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen anbringes på ejendommen, således som vist på vedhæftede tegning. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations«og vedligeholdelsesarbejder* Det er forbudt inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtl.inie at foretage bebyggelse eller beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder* Eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra ledningens etablering og den fremtidige tilstedeværelse på ejendommen samt fra de fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er Fredericia byråd." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«som påtaleberettiget og som bygningsmyndighed: Fredericia, den 7. april 1976 P.B.V. sign. Rich. Pedersen / Grethe Clausen /Knud Hansen. jensen & Kjeldskov A/S, København

10 V indført i dagbonen for Fredericia Ve [sk-eds dér, 30JPIU9, 6 Akt. /-? " Lysttindbog:/^/../^ fe, ^ ' ^ 7 /^yt^i ^&k 'dl /^ '-^, / /^y #* *, *> '*4, ^ *W, ^z/»enpartens rigtighed bekræftes l S MAJ «. jrlm 4&A».Mfc2Sf K

11 Rids vedr. matr. nrr. 15i, 98, 7m, 7an, 7s, 7r, 71, 7p, 4dc, m, UCL, 4dq, 41,-Vk alle af Erritsø by og sogn Akt: Skab nr. (udfyld** af dommarkontorat) Blad nr. 1 af 2 blade. 1:1000 c E o " c c Ib. " > o e> Lille - bælt» o i i C a c 5 Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledning. Fredericia, den 29. marts 1976.! < c «Bestillingsformular Y -3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S

12 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) <* Il rf # # I HJ 11 mtr. nr : : - ^ : 5 S. attesteres herved d 19 Navn w Juatitaminittariata ganportkalkartorrad. TN kort. & o G x» 3 e 73 ol < fl> L r* 3 R. ri =5 a t- m >. -i rt- *< u» >> o v _ «s* ( o o. 3 CL < o > 7T I 7T I tø CD r. ro o to cr r Q Q. CD S. o" 5' Q. 3 ro % -i IA UD 3 Erritsø bæk I

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: > (/ København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. m.fl. af Erritsø by og sogn. l a Stempel: kr. øre Akt: Skab / nr. / >' (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Deklaration. 24.SEP1975* 1G f* o E \) o 0 Anmelder: Stads- og havneingeniøren i Fredericia. I henhold til en af landvæsenskommissionen for Vejle amtskommunes 1. område den 18. juni 1975 afsagt kendelse vedrørende pålægning af deklarationer for eksisterende ledninger i området "Nye centrale byggeområder ved Erritsø by" skal ledningsstrækninger, der går over matr. nrr.: V.V.V.V.V.V. V v i9 al,vi,v',,v o, w an,v c,h9 a \V a, 'U ab * s V au V x ^v ^nø Vo^c A 4o, 4o, 4o, 6, 6, 19 og 19 af Erritsø, by og sogn, sikres ved følgende Servitut. "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen i den af landvæsensr-szvne" approberede skikkelse, som er nærmere angivet på en vedhæftet tegning, er nedlagt over ejendommen. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det er forbudt uden byrådets i hvert enkelt tilfælde skriftligt meddelte tilladelse inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtlinie at foretage ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse pr samt bestående og fremtidig beplantning berøres ikke af servitutten«eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Denne deklaration kan ikke udslettes af tingbogen uden tilladelse af Fredericia byråd, som har påtaleretten." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, samt under henvisning til ovennævnte kendelse, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København Fredericia byråd, den 18. s ep P.b.v. sign. Rich. sign. Grethe Peders Clause) Knud Hansen

14 Indfart i dagbogen for Fredericia "retskreds den 2 USER 19/' 5 Akt. /"- 75 ~ Lyst tingbog^:-.-?,-,. /[tz_ cct / / s ~~ - / ty & >- y true. L/ *, Yo ac y Yo acy Yo «^ //z Genpartens rigtighed bekræftes. > Rctton i Fredericia, a.in^?2j/o\9^"^=^ål Jmlu ur

15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rids vedr. matr. nrr. : 6ay, 6ae, 60, 6æ, 6z, 6y, 6u, igal, 19aq,19 ap,19ao, 19 an, 19ac, 19ab, 19aa, 19z,19 y, 19x, 1a, 61a, U2, 40u,)v, 40x,40at, 40ag, 40af, 40ae, 40ad, 40ac, 40ab, 40s, 40au, 6x, 6v,19ø og 19bc alle af Erritsø by og sogn. Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledninger behandlet i Landvæsens - kommissionskendelse af , vedr. Lvk.sag nr.,54/1974, jfr.sag nr. 7/68. Fredericia, den

16 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir.. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 3/~ H*s. fr. (i \v København ivuucuudvu Kvarter) ivvaner; P ". r eller (i de sønderjydske Lands- <2p> dele) Bd. og Bl. i Ting- bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. N0V Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) ol/t&st&ø-' Købers ) Kreditors j Bo " æl: Anmelder Bopæl (Kontor): P C! n r ri Stempel; Kr. Øre. G^jTHkéfTl & d'4^ -tnj-ésiy ^T^t (jr" Bestillings Formular Jensen & Kjeldskov, AjS København Å id.thji$iii n

17 Løbe Nr. Matr. Nr; Hidtil værende Ejer ~ Bookrivoloc ITK m. Geometrisk. Areal ha m2 QA/Uy^f-ir (få/y^, /? J7 (//1«4^/^W M 'f (p/zaa/føir (D&Y )n ^' n^^' in * yl^xcj ' / ^ / * / (j clajjll«i 'zzé-ert^ ojo a^^p-^yij^. j// <??* Wj 3 T a- $U?yn<4 (TeAtAs h/aé<f#n/* (gajiswfj/ c) o-yn -fyø-ri i-w^wriji) i 7øl 33 y- 2f* 3- o)d 'CHyasfriJt/. 7M /. / CL o) fi^^^yrx^- f JiA Søyy7^yw -l*sl/

18 Hartkorn som bortfalder Td. Sk. Fk. I Alb. Hartkorn som overføres Fd. Sk. Fk. Alb Fremtidigt Matr. Nr. Anmærkning ^ t<\ E ^<if^<^hw^ca^ri^;^^ <r A -- <- a-t- &<hp, l/é/, l-øli jlcl&rv. X) ^Ajr-øX ' /fc/7^42, S? )' o\ o\ o _ C " ^L^i o o *) væjf-céøcdj,océ X^oc^riy 9 fø^ c^æax^ * * n-a 0.-^1^1 -^yi.\ <plé- t^ &> *Å ^y % > 4AJ *LA) 4-01*^7^*1 fy*?yv 'n-is'ztk^ &é-. ~før t^y^n. cffélf*srf&07 r ri<é <HA &jyyi-^i^<i/1 dz*l> 'MÆ& z4åy ^véé^r t/x/i4' &r /^VW _^. Q^y^V_^/5^^ ojypt/. FF.ARB «IWÉ %Jdl4Æj&Q?fc& e^ixsq KMMIjSSARIUS \TED ANILÆG AF JERNBANER \ JYLLAND. RJØBENÉAVflT nam, &* /// c4 &e**&& /93sr J C jwrø 1 ^

19 Indfort i Dagbogen for Retskreds Nr. 44, Fredericia Købstad Elbo, Brusk og Holmans Herreder, den 22 NV **. Tingbog: B d. ^ V BI / H, Aku Skafe ^ jj^fø

20 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 28 af Erritsø By (i København Kvarter) 0g Sogn. AnmelderensJavn^^Bopæ^^n^rg eller(i desønderjydskelands- ",., c np T cca(3fører L/ dele) Bl og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. I/ tø U JULI 1938 "pperlcia F K E j b Stempel: Kr. Øre. Servitut. (UMMyb? 1, :/W- Extrakt-Åfskrift af Skøde, dateret 7«December 1936f fra Hønseriejer H. Helweg Andersen, Erritsø, til Erritsø Kommune paa Matr.Nr. 28JD af Erritsø By og Sogn, Ejeren af Matr.Nr. 28b af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr.Nr til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af Matr.Nr. 28b vedligeholder den nævnte Brønd. Nærværende Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer dén til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 28b. mo. Brusk ogflolmangherredet, 4«. C^r^z^n Bestillings- Formular H Jensen & Kjeldskov, A S, København. ^m\m&om l Fi rø^f.

21 Akt: Skab 0. Nr. /. (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. i., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: lji Erritsø By (i København Kvarter) og~"sogn. : Landsretssagfører H # NKVANG, eller (i de sønderjydske Lands- F r e d e r i c i a «dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. " ' ' " Stempel: 7 Kr. 5o Øre. 25 F 7^ 1Q4? ENDELIGT SKØDE. Undertegnede G-aardejer P.- M a d s e n Møller, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø K p,_m ffl u ne, ; Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 25* Juni 1938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets UdstykningsapprolDation af 14' November 1941 har erholdt følgende Betegnelse: Matr.Nr. l5i Erritsø By og Sogn, af Hartkorn i Al"b. og med Areal 490 m 2.. Der paalægges den her solgte Parcel følgende Servitut: Matr.Nr. lji roaa ikke "bebygges udover at der maa opstilles Badehus vedjjkellet ind til Matr.Nr. 98 (" Erritsøhus"), saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Alen ind paa Parcellen regnet fra Skellinien. Saafremt Parcellen "beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes nede i en Højde af" ikke over 1 Meter. Paataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 15c Erritsø By og Sogn. E r r i t s ø, den 29 f Januar Som KøTper: For E!r rit sø-kommune: So gnera ads formand. K.S. Ladegaard Andersen. Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

22 ,.u Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato samt om Underskriverens Myndighed: Navn: Poul Ditlevsen, Stilling: Landsretssagfører, Bopæl: Fredericia. Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: P. Madsen Uføller" Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Nærværende Dokument "begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21. Marts ^., Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Udstykning sappro"bat ionens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. l/lo.36. Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med ~Måtr.Hr. ljd m.fl. smst. (8163) VEJLE AMTSTUE, den Lynge As s. * (ndfftrf i Dagbogen f or Retalrr#»HQ TCJ V \A g? > - - -mr k bkbi>. Brusk o* Moliuaus Benséss^idém?5 V IQyø a * ædet er endelig p-^-i- 0, { 00. Sefvftuføtt. VJSf.

23 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer tii Udslettelse og andre Paategningrer m. m. (vedr. fast Ejendom). nmtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 280 af Erritsø By og (i København Kvarter) ^ogn. Købers 1 eller (i de sønderjydske Lands- Køb! rs!\ Bopæl: F Erritsø pr. Fredericia dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Kreditors J Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. f\% ] 6 uull 1938 Stempel: 5 Kr. 9o Øre. SK ØDE. Bestillings- Formular C Underskrevne Hønseriejer H. HELIEG ANDERSEN, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til ERRITSØ KMMUNE den mig tilhørende ^arcel, der under -Erritsø By og ^ogn er matrikuleret og skyldsat saaledes: Matr. %. 280 af H artkorn 0 Td. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Alt). Udstykningen af den solgte Marcel er approberet ved ^ands "brugsministeriets Skrivelse af 23. NovemlDer Under verdragelsen er indbefattet Parcellens rette Tilhørende og Tilliggende, alt saaledes som ^arcellen nu er og forefindes, uden Ansvar for Sælgeren i nogen ^enseende. Det "bemærkes, at der den 3o. Januar 1895 er tinglyst Vedtægt om Erritsø Kirkes Styrelse og dens Udgifters Udredelse, og at der den 2l/7, 1/9 og 23/ er tinglyst Skrivelser angaaende Vej, Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og tidligerei.ejere. vertagelsen finder Sted i Dag, hvilken Dag tillige er Skæringsdag med gensyn til Skatter og Afgifter af den solgte Parcel. Købesummen er aftalt til gr. 1161,14 - Et Tusinde Et Hundrede Sekstieen Kroner 14 Øre, der "betales kontant. Ejeren af Jfetr. ^r. 28h af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr. ^r. 28^ til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af %tr. u t. 2S vedligeholder den nævnte Brønd. Jensen & Kjeldskov, A/S, København

24 Nærværende -Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 28]). mkostningerne ved nærværende handel og dens endelige Berigtigelse "betales med Halvdelen af hver af Parterne. I Søgsmaalstilfælde vedtages hurtig Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41. Da Kø"besummen som ovenfor nævnt er "berigtiget.ved kontant Betalång, saa meddeler jeg Hønseriejer H. H E L I E G SEN til af Erritsø herved E n d e l i g t E r r i t s ø Skøde Kommune ANDER paa den foran "beskrevne Parcel Matr. %». 28o af Erritsø By og Sogn* idet jeg indestaar for,, at Skødet kan tinglyses uden præjudicerende Re t sanmærkninger. Parterne erklærer paa Tro og Love, at Værdien af den solgte Parcel er lig Købesummen. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at den solgte Parcel ikke er skov"bevokset eller "behæftet med Fredsskovsforpligtelser. Til Bekræftelse med vore Underskrifter i verværelse af Vitterlighedsvidner«FREDERICIA, den 7. December Som Sælger: Som Kø"ber: H. Helweg Andersen. For ^rritsø Kommune Chr. Ravn. J. M. Lorentzen. Vi underskrevne "bevidner herved, at ovenstaaende Underskrifter er ægte at Dateringen er rigtig, og at Underskriverne er myndige: H. Christensen, E. Gording, Sagførerfuldmægtig, Fredericia. Kontorassistent, Fredericia. UdstykningsapprolDationens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. 1/ Vurdering tii Ejendomsskyld i Forbindelse med %tr. Nr. 28]D m.fl. Fradrags*beløhet i.h.t Stk. i Lov 2o/5 33 om Grundstigningsskyld udgør Kp. o,- ', 7/565. Vejle Amtstue, den 14. December E. Nielsen, irs-s

25 Indfort j Dagfr "WW». for «etefcrfids _ ^fflhfc^isi^^^ /4-2 6 JULf 1938 ^_ Genpartens Rigtighed be ameren i Fredericia m. v des

26 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: l'5i Erritsø (i København Kvarter) By og Sogn, eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sgn. Gade og Hns Nr. (hvor saadant findes) Akt: Skab v. Nr. n (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers ] xmmsl BopæI: Erritsø - Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. t? ii'o Miuo. &N D B 1 I 6 I S KØ D E. Stempel: 7 Kr. J Øre. Undertegnede Gaardeje.r P. M a d s e n! ø l l e r, Erritsø, t sl{ sælger, skader og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø Kommune, Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 2{? f Juni I938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 14'November 1941 har erholdt følgende Matr. Ur. lji. Erritsø By og Sogn, af Hartkorn -g- Al"b. Betegnelse: og med Areal 490 m. Parcellen - et ubebygget Engareal - er overtaget og ligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forplig teiser, hvormed den har tilhørt mig ifølge fornævnte Adkomst. Skæringsdagen med Hensyn til de af parcellen gaaende Skatter og Afgifter er fastsat til 11'December Købesummen er fastaat til Kr. 1500,00, hvilke Femten Hundrede Kroner 00 øre, skal berigtiges ved kontant Betaling.. Af Hensyn til Afgifternes Beregning erklærer parterne paa Tro og Love at det solgte ikke overstiger Købesummen. Af Hensyn til Lov om Skove, erklærer Parterne paa Tro og Love, Par l at der ikke paa deri solgtevfindes Skov eller fredskovpligtigt Areal. Der paalægges den her.solgte Parcel følgende Servitut; Bestillings- Formular C Matr. Ur. 15^ maa ikke bebygges udover at der maa opstilles Jensen & Kjeldskov, A S, København. % -.,_

27 Badehus ved Skellet ind til Matr. "Nr. 98 ( "Er ri t s øhu s tf )., saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Ålen ind paa Farcellen, regnet fra Skellinien. SåafreÆit Parcellen beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes mede. i en Højde af ikke over 1 Meter. laataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 15 Erritsø By gg Sogn. mkostningerne ved nærværende Handel betales med Halvdelen af hver af Farterne, hvorimod Køberen skal afholde de ved Ud s ty k- ningen fremkomne mkostninger. Medundertegnede Erritsø Kommune ved Erritsø Sogneraad,ved S ogneraadsf ormanden, modtager Skødet paa de foran nævnte Vilkaa; idet bemærkes, at Vejle Amtsraad ved Skrivelse af 29'Åugust 1939 har meddelt Samtykke til Erhvervelsen. Erritsø, den 29. Januar Som Køber: For Erritsø Kommune: Sdgneraadsformand K. S. ILadegaard Åndersen. Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato, samt Underskriverens Myndighed: Navn: Foul Ditlevsen Havn: Stilling: Landsretssagfører, Stilling: Bopæl: Fredericia. Bopæl: Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: f-. Madsen Møller. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed. f*oul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia. Nærværende Dokument begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21* Marts toul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia.

28 Udstykningsapprobat&onens Datura og Farcellens Hartkorn er rigtig anført 1/10. 3&- Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med Hatr. Ur. l^d m. fl. siast. (SB63) Vejle Amtstue, den ?.. lynge Åss. fclhf«rf i T)s.!?hoff«ir» for T?,$.afer<»rls "Nr, 44, Frefl^fiia K#Wt»é wmé Elbo, i5ru.sk ug Hoimaas Herreder, den.,. 25 HRIS. 194Z _ 1 AM,: Sfeab 2fi s!k S > *&*««;JLJL^I Parcelkort og Servitutattest forevist, I Pf«Awlehf. «* *~

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948.

Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Matr. nr. 1 bn Hasle by og sogn. 10. dec. 1948. Stempel- og gebyrfri i henhold til lov nr. 235 af 30.04.1946. DEKLARATION AF 10.12.1948. Underskrevne arkitekt Andreas Dall som ejer af matr. nr. 1 hn Hasle

Læs mere

FREDNINGSNÆVNET> I-I

FREDNINGSNÆVNET> I-I 01799.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01799.02 Fredningen vedrører: Stødov Kirke Domme la ksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 09-11-1951, 14-11-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter)

2 1 PlAR. 1973. Partiel byplanvedtægt nr. 9. for Helsinge kommune. Området'ved Ramløse Sand. Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) Mtr. nr., ejerlav, sogn: (I' København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, Stempel:.øre 2 1 PlAR. 1973 07873 Akt: Skab Anmelder: elsinge byråd. Partiel byplanvedtægt nr.

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I ØSTER VEDSTED Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår 2014 for salg af Cotta-Slow grunde ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset af køberen med de

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG

BYPLANVEDTÆGT. PARTIEL nr: 16. for et område, KOMMUNE NYBORG PARTIEL nr: 16 BYPLANVEDTÆGT for et område, vest for Delfinvej mellem Nyborg Fjord, Provst Hjortsvej, Gormsvej, Jernbanen, Knudshovedvej, Storebæltsvej og Motorvej A 1. august -1977 NYBORG KOMMUNE I medfør

Læs mere

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr.

Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Registreringsafgift: Tinglysningsgebyr: 1.400,00 kr. Matr. nr.. Gl. Rye by, Gl. Rye Gade- og husnr.: Hedelundvej, Gl. Rye, 8680 Ry ANMELDER: Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Telefon 8794

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede matr. nr. 1 uv Trollesminde, Hillerød Jorder/1 ux Trollesminde, Hillerød Jorder indtegnet

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af storparceller til punkthuse (grund nr. 16) ved Sofielund) Grunden: Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori den forefindes, og som beset

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom

Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom Generelle betingelser for kommunens salg af fast ejendom 1. januar 2014 Salgsbetingelserne gælder for salg af såvel bygninger som bebyggede og ubebyggede grunde/arealer. I det efterfølgende er anvendt

Læs mere

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10)

KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) KØBSAFTALE (Almindelige vilkår for salg af grund beliggende Sandtoften 10) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden

Læs mere

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m²

KØBSAFTALE. Køb & Salg Januar 2015. Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² Køb & Salg Januar 2015 Del af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I VELDBÆK Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune CVR nr.

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 04.12.2012-1004117603 TINGLYSNINGSDATO: 04.12.2012 08:44:30 EJENDOM: Adresse: Katkærvej 1 0320b 0320bb Adresse: Skovmærkevej 3 0320c Adresse: Katkærvej

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N Afskrift og sammenskrivning af deklarationer foretaget af bestyrelsen for Klyngehusenes Grundejerforening februar 2004 efter ændring af deklarationerne i maj 2004 Der tages forbehold for eventuelle fejl

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R :

UDKAST K Ø B S A F T A L E V I L K Å R : UDKAST K Ø B S A F T A L E Hillerød Kommune sælger herved til medundertegnede ejendommen matr.nr. 3c Nr. Herlev By, Nr. Herlev på 2.209 m 2 beliggende Bygaden 32, Nr. Herlev, 3400 Hilllerød. Ejendommen

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Sysselbjergvej, Almind Nr. 44, 46, 48 og 50 Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR nr: og Navn: Adresse: By og postnr.:

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum.

KØBSAFTALE VILKÅR: En eventuel tilbagetræden skal ske uden udgift for sælger, og køber har ikke krav på forrentning af den erlagte købesum. Køb & Salg Januar 2015 Del XX af matr.nr. XX Beliggende XX Arealet, der fremgår af vedhæftede kortbilag, udgør ca. XX m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I BRAMMING, ØST Mellem sælger: og køber: Esbjerg Kommune

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger )

Mellem. Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) J.nr. 6171-25 JG/tjk Dok 000055 Mellem Boligforeningen AAB Afdeling 95 Artillerivej 34 2300 København S (herefter kaldet Sælger ) og Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre (herefter kaldet Køber

Læs mere

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev

Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Stevns Kommune Teknik & Miljø Hovedgaden 46 4652 Hårlev Maelskifterne 50, 4673 Rødvig Stevns Telefon: 5652 8868 * 4019 2991 Mail: randrup@rotboell.dk Att.: Plankonsulent Bjørn Søeborg Journal nr. 05/403

Læs mere

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder:

Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb I alt * kr. Beliggende: Cementvej 2, 2680 Solrød Strand Anmelder: Sag nr. 96366/PJJ Reg.afgift. Var. tinglysningsafgift 0,6 % af købesummen *kr. Tinglysningsafgift, fast beløb 1.400,00 kr. I alt * kr. Delnr. * af Matr.nr. 12 a, Karlstrup By, Karlstrup Beliggende: Cementvej

Læs mere

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel

Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Købstilbud med salgsvilkår for parcelhusgrunde, beliggende Elkærholmparken, Vester Nebel Nr. 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, og 28. Undertegnede: Navn: Adresse: By og Postnr.: Telefon nr: E.mail: CPR

Læs mere

D E K L A H A T I O N

D E K L A H A T I O N Matr.nr. 156i Søgård Hovedgård m.m. Holmsland Klit sogn l Området. D E K L A H A T I O N Underskrevne ejer af ejendommen matr.nr. 156i, Søgård Hovedgård m.m., Holmsland Klit sogn forpligter herved mig

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H?

arøo- mm tealw %tetrøø^ tøiiiti»i te. t$nfrfcgr g@8åe par^i fe# s&* 1809 m%* %%tøf #$^ig^ $f»#ai If $&$& 63, 0 H -9 é «& sr i # ^ H? Mtr. nr., ejerhv, sogn: (i København kvarter) \ eller (i de sønderjydske lands- ' dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: $»m*.jm«mb..m/m Stempel: T&^kr. øre Akt: Skab Købers

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum 2/10-14 K Ø B S A F T A L E Erhvervsgrund Solbjergvej 19B, Bælum Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe matr.nr. 8g Bælum By, Bælum, beliggende Solbjergvej

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev

K Ø B S A F T A L E. Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev 7/9-15 K Ø B S A F T A L E Erhvervsområde ved Industriparken i Haverslev Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe den jordlod af Rebild Kommune som er markeret

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune

Parcelhusgrunde Hedensted Kommune Salgsbetingelser for grunde byggemodnet efter den 1. januar 2007 Parcelhusgrunde Hedensted Kommune o Tjørnevej 6 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk 1. De kommunale byggegrunde sælges i henhold

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr.

K Ø B S A F T A L E. CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) Købers navn. Købers bopæl. Postnr. Sag.nr. 14/2036 Dok.nr. 111266/14 K Ø B S A F T A L E Underskrevne Vordingborg Kommune CVR.nr. 29 18 96 76 Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg (i det følgende kaldet sælger) sælger til medunderskrevne Købers

Læs mere

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup

TORVET 1. 5750 RINGE. Vedrørende: Arealoverførsler mellem matr.nr. 26-p m.fl. Skærup By, Skærup og matr.nr. 26-n Skærup By, Skærup LANDINSPEKTØR STEEN N0RGAARD Andelsselskabet Skærup Vandværk c/o Steen L. Kristensen Klosterbakken 36 Skærup 7080 Børkop TORVET 1. 5750 RINGE TLF. 62 62 25 50 www.fynsland.dk BANK: Danske Bank 4692-0010830532

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2

SALGSBETINGELSER: Kløvervej 87, 6100 Haderslev. Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev. 13181 m 2 174 m 2 1838 m 2 1664 m 2 SALGSBETINGELSER: Beliggenhed: Matr. nr.: Kløvervej 87, 6100 Haderslev Matr. nr. 1409 m. fl, Sdr. Otting Ejerlav, Haderslev Areal ifølge BBR-ejermeddelelse: Grundareal Boligareal Erhvervsareal Bebygget

Læs mere

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI

i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI Byplanvedtægt for byplanområde XXXI i Herlev kommune Byplanvedtægt for byplanområde XXXI I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen.

00970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00. Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej. Domme. Taksations kom miss ionen. 00970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00970.00 Fredningen vedrører: Brosbøl Hede, Kongevej Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Erhvervs- og industriarealer

Erhvervs- og industriarealer Salgsbetingelser Erhvervs- og industriarealer Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Side 2 af 6 Alle arealer er forbeholdt erhvervsbebyggelse, jf. gældende lokalplan. I områder

Læs mere

UDKAST TIL KØBSAFTALE

UDKAST TIL KØBSAFTALE UDKAST TIL KØBSAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. EJENDOMMEN 2. KØBESUM OG BETALINGSBETINGELSER 3. OVERTAGELSE 4. SKÆRINGSDAG 5. INKLUDERET I KØBESUMMEN 6. FORPLIGTELSER UDENFOR KØBESUMMEN 7. SERVITUTTER 8.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 16

BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Et byområde i Egebæk-Hviding BYPLANVEDTÆGT NR. 16 Ribe kommune Partiel "byplanvedtægt nr. 16 BYPLANVEDTÆGT H R. 16 for Et byområde i Egebæk Hviding I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af

Læs mere

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som

KØBSAFTALE * * * l. PARTERNE. CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg. sælger til. 2. ElENDOMMEN. 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som KØBSAFTALE l. PARTERNE Underskrevne sælger til lohn Staaling Eksport ApS CVR-nr. 84889210 GI. Århusvej 193 8800 Viborg * * * 2. ElENDOMMEN 2.1. Den ubebyggede grund, betegnet som Matr.nr.: * af areal ifølge

Læs mere

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade

Byplanvedtægt 11. Vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt 11 Vest for Hørsholm Hovedgade HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 11 for området vest for Hørsholm Hovedgade Byplanvedtægt for området vest for Hørsholm Hovedgade. I medfør af lov om byplaner,

Læs mere

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK)

KØBSAFTALE. Mellem. Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) KØBSAFTALE Mellem Egedal Kommune Rådhustorvet 2 3660 Stenløse (i det følgende benævnt EK) og [Virksomhedsnavn] CVR-nr. [Nummer] [Adresse] [postnummer] (i det følgende benævnt Køber) er d.d. indgået aftale

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn.

D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. Matr. nr. 17 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn Anmelder: D e k l a r a t i o n for dele af matr. nr. l7 a, 9 n, 5 d, 15 h og 18 e Skovby by og sogn. l. OMRÅDETS AFGRÆNSNING Undertegnede ejere

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration.

$$72 21. AUC. 1958. Deklaration. 2 S - H IH li II Mtr. nr., ejerlav, sogn; Jho af Stempel: 2 kr. 00 øre (i København kvarter) Fredericia købe/ter (i de sønderjydske landsdele)bd.ogblitingbogen, Stads bygrunde. art. nr., ejerlav, sogn.

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk

K Ø B S A F T A L E. Tlf. nr.: teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Højbjergparken Parcelhusgrunde Lokalplan 129-området Lysehøj K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn: Adresse: Center for Kommunale Ejendomme Caspar Brands Plads 6 4220 Korsør Tlf.: 58 57 90 91 Tlf. nr.:

Læs mere

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø

Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af. areal til boligformål i Søndersø Vilkår for Nordfyns Kommunes salg af areal til boligformål i Søndersø Salg sker efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår blandt andet heraf, at kommunen

Læs mere