2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken."

Transkript

1 Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.? <$ (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. VfcAt 2WUG198I.* 1638 Anmelder: Fredericia byråds plan- og miljøudvalg, Teknisk forvaltning. DEKLARATIN for et område ved Agerparken. 1. DEKLARATINENS MRÅDE mrådets fastlæggelse. 1. I henhold til partiel byplanvedtægt nr. 25 for et område omkring Søskendevej i Erritsø pålægger undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område her ved nedennævnte servitutter. mrådet omfatter matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø,.som angivet på vedhæftede kortbilag samt alle parceller, der efter den 1. august 1984 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Delområder. 2. Deklarationens område inddeles i i 3 delområder. Delområde I: Parcelhusbebyggelse. Delområde II: Fælles grønt område Delområde III: Spejderformål m.m. 2. GRUNDEJERFRENING. Medlemskreds. 1. Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationens område skal være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen skal være villig til at optage medlemmer uden for deklarationsomradet og at sammensluttes med en anden.grundej erforening. tto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 Stiftelse. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykkede grunde er solgt, og byrådet kræver det. Formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Beslutningsdygtighed Udove r de i nærvæ rend e deklainger, ratio n næ vnte bes lutn som k ræve r kvalif icer et fleramling, tal p å en general fors kan b eslu tninger om æ ndring af ve dtæg ter elle r be slutnintaling ger, der kræver i n.dbe udove r ad minis tra tion skontind mindst gent, kun vedtage s me 2/3 f lert al af de på en gene- ralf o rsam ling mød ende medlem er grund- mer. Iøvr igt fast sætt ej erf oren ingen se lv i vedtæg- ertal terne, me d hvilke t fl en be slut ning ska 1 ve dtages. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være underlagt de værnetingsregler, dér findes i nærværende deklaration. rdensreglement Grundejerforeningen kan udfærdige/ordensreglement. Fællesopgavers financiering. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. ff Fællesarealers administration. Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller byrådet at tage skøde på private vej- og fællesarealer inden for deklarationsområdet. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelse af fællesarealer. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af

3 fælles interesse. lo. Lejerne, spejdere m.v. inden for delområde III har ret til at benytte fællesarealet (delområde II) mod at deltage i drift og vedligeholdelse af arealet. 3. VEJE G STIER. Vej system. Veje og stierinden for deklarations området anlægges på udstykkerens initiativ og bekostning. Ved Agerparkens og Erritsø Kirkevejs udmunding i Brovadvej pålægges den på kortbilaget viste servitut om oversigt på 2 1/2 x 14o m. t vertagelse. Veje og stier, der ikke overtages som offentlige, tilskødes grundejerforeningen, når udstykningen er approberet og grundejerforeningen er stiftet. Adgangsforhold-. 3. Til hver parcel må kun etableres een overkørsel. t Byggelinier. 4. Byggelinier pålægges som vist på kortbilaget. Langs Brovadvej og Erritsø Kirkevej 5 m fra vejskel, langs Agerparken 2,5 m fra vejskel. 4. PARKERING. Forbud mod parkerinj Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende er forbudt på eller ud for grundene. Campingvogne, både og lignende., som anbringes på grunden, må ikke efter byrådets skøn virke skæmmende for området 5. TEKNISK FRSYNING. Kloakering. Der er ført kloakstik ind på grundene, og disse stik skal anvendes ved bebyggelse. Stikledningerne tilhører de enkelte grunde, der selv er ansvarlig for ren> og vedligeholdelse.

4 Antenneanlæg Fællesantenne for radio og TV er etableret med tilslutning til bynettet for modtagelse af radio og TV i Fredericia by. Der må ikke på ejendommene opsættes udvendige TV-antenner. Fj ernvarme Der etableres fjernvarme i området, og samtlige ejendomme i delområde I er forpligtet til at være tilsluttet fjernvarmesys ternet. Kabelskabe "El- og/eller telekommunikationsskabe, der eventuelt anbringes på 1 /2 x 1 m af grunden ved skel, skal respekteres. Nødvendig færdsel til skabene fra forsyningsselskabernes side skal ligeledes tåles. 6. GRUNDENES BEBYGGELSE. På hver parcel i delområde I må kun opføres et fritliggende parcelhus i 1 etage eller 1 et ge med udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelseæs udformning. Bebyggelsen på den enkelte grund skal udformes og vedligeholdes som en. helhed såvel arkitektonisk som i valg af materialer og farver. Træhuse må ikke opføres - carporte undtaget - og grå eternit må ikke anvendes til tag- og udvendig. vægbeklædning- Garager. Garager, carporte, udhuse m.v. som opføres i naboskel, skal opføres med den mod naboen vendende ydervæg udført af fuget murværk. I eventuel kælder etage må ikke indrettes garage for motorkøretøj. Terrænregulering Terrænregulering må kun foretages efter skriftlig tilladel se fra byrådet. Ansøgning-«aa om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænregule-

5 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: 'fortsat) ringer på +/+ o,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end l,o m kan dog finde sted uden byrådets tilladelse. 7 BEPLANTNING G HEGN. Hegn mellem grunde. Hegn mellem de enkelte parceller i delområde I bekostes af de tilstødende grundejere med halvdelen hver Kan enighed ikke opnås om hegnets art, skal der plantes og vedligeholdes i 1,8 m højde med ligusterhæk i sk.ellinien. Hegn mod fællesareal Hegn mod gangsti, fortov, vejareal og parkeringsplads anlægges og ved - ligeholdes af den' enkelte grundejer. Hegnet skal etableres så langt inde på egen grund og holdes således klippet og beskåret, at det ingensinde når ud over grundens grænser. Levende hegn mellem delområde II o^ III bevares. Hegn mod grunden uden for udstykningsområdet skal holdes i overensstemmelse med he,gnsl'ov:ensa a.ilmåndelige bestemmelser for'fælleshegn. Ubebyggede grunde. Ubebyggede grunde må ikke anvendes som oplagsplads og skal være således renholdte for ukrudt, at naboer ikke generes. Ubebygget del af grund Den del af bebyggede grunde indenfor delområde I, der ikke.optages af bygninger eller er forsynet med fast belægning, skal anlægges og vedligeholdes som have. Frøspredende ukrudt skal holdes bortluget og større skyggegivende eller udsigtstagende træer må ikke findes. tto B. VVroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

6 I. tvivlstilfælde er byrådets afgørelse bindende. Indgreb fra påtaleberettigede. Hvis Plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundejerens regning. 8. PÅTALERET. Påtaleberettiget. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Frede ricia byråd. Delegation af påtaleret 2. Byrådet kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 9 DISPENSATIN. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation til mindre lempelser af deklarationens bestemmelser, såfremt det ikke ændrer karakteren af området. lo. TINGLYSNING. 1. Nærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pantegæld på matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø. 11. VÆRNETINGSBESTEMMELSE.. Sagsanlæggelse. 1. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved Fredericia byret

7

8 Som ejer af matr.nr. la, 61a og 79_c Erritsø by, Erritsø. Fredericia byråd, den 13. august 1984 J.B.Nielsen (sign.) P. b. v.. J.Krab Jørgensen (sign.) /J. Nepper Christensen (sign.) I henhold til 36 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning meddeles herved samtykke til tinglysning af foranstående servitutbestemmelse. Der foreligger ikke lokalplanpligt. Fredericia byråd, den 13. august J.B. Nielsen. P. b. v. / J. Krab Jørgensen -Xsign. ) ( sign. ) /J. Nepper Christensen (sign.) Indført I dagbogen for Fredericia retskreds ten 2 4 Altø Akt c^7<t Lyst tingbog i/uy Ia UvWAVbl fypu d^h^/^i^ yi^il JU/. J-f 4 m ^'»tt««i Fredericia

9 Mtr. nr., ejer/av, sogn: > (7 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 'Tfp kr. 15 X m.fl. Erritsø by og sogn. øre Akt: Skab / nr.? (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 3G.APB 1978* W Anmelder: Å/S SAHFUNDSTEKNIK. Deklaration. I henhold til indgået forlig mellem teknisk udyalg for Fredericia byråd og ejere af nedennævnte matrikelnumre pålægges ejendommene,c> 4 x f u/ 4 dv t M 4 e og~38 n, alle af Erritsø by og sogn, følgende servitut: "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen anbringes på ejendommen, således som vist på vedhæftede tegning. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations«og vedligeholdelsesarbejder* Det er forbudt inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtl.inie at foretage bebyggelse eller beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder* Eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra ledningens etablering og den fremtidige tilstedeværelse på ejendommen samt fra de fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er Fredericia byråd." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«som påtaleberettiget og som bygningsmyndighed: Fredericia, den 7. april 1976 P.B.V. sign. Rich. Pedersen / Grethe Clausen /Knud Hansen. jensen & Kjeldskov A/S, København

10 V indført i dagbonen for Fredericia Ve [sk-eds dér, 30JPIU9, 6 Akt. /-? " Lysttindbog:/^/../^ fe, ^ ' ^ 7 /^yt^i ^&k 'dl /^ '-^, / /^y #* *, *> '*4, ^ *W, ^z/»enpartens rigtighed bekræftes l S MAJ «. jrlm 4&A».Mfc2Sf K

11 Rids vedr. matr. nrr. 15i, 98, 7m, 7an, 7s, 7r, 71, 7p, 4dc, m, UCL, 4dq, 41,-Vk alle af Erritsø by og sogn Akt: Skab nr. (udfyld** af dommarkontorat) Blad nr. 1 af 2 blade. 1:1000 c E o " c c Ib. " > o e> Lille - bælt» o i i C a c 5 Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledning. Fredericia, den 29. marts 1976.! < c «Bestillingsformular Y -3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S

12 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) <* Il rf # # I HJ 11 mtr. nr : : - ^ : 5 S. attesteres herved d 19 Navn w Juatitaminittariata ganportkalkartorrad. TN kort. & o G x» 3 e 73 ol < fl> L r* 3 R. ri =5 a t- m >. -i rt- *< u» >> o v _ «s* ( o o. 3 CL < o > 7T I 7T I tø CD r. ro o to cr r Q Q. CD S. o" 5' Q. 3 ro % -i IA UD 3 Erritsø bæk I

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: > (/ København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. m.fl. af Erritsø by og sogn. l a Stempel: kr. øre Akt: Skab / nr. / >' (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Deklaration. 24.SEP1975* 1G f* o E \) o 0 Anmelder: Stads- og havneingeniøren i Fredericia. I henhold til en af landvæsenskommissionen for Vejle amtskommunes 1. område den 18. juni 1975 afsagt kendelse vedrørende pålægning af deklarationer for eksisterende ledninger i området "Nye centrale byggeområder ved Erritsø by" skal ledningsstrækninger, der går over matr. nrr.: V.V.V.V.V.V. V v i9 al,vi,v',,v o, w an,v c,h9 a \V a, 'U ab * s V au V x ^v ^nø Vo^c A 4o, 4o, 4o, 6, 6, 19 og 19 af Erritsø, by og sogn, sikres ved følgende Servitut. "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen i den af landvæsensr-szvne" approberede skikkelse, som er nærmere angivet på en vedhæftet tegning, er nedlagt over ejendommen. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det er forbudt uden byrådets i hvert enkelt tilfælde skriftligt meddelte tilladelse inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtlinie at foretage ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse pr samt bestående og fremtidig beplantning berøres ikke af servitutten«eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Denne deklaration kan ikke udslettes af tingbogen uden tilladelse af Fredericia byråd, som har påtaleretten." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, samt under henvisning til ovennævnte kendelse, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København Fredericia byråd, den 18. s ep P.b.v. sign. Rich. sign. Grethe Peders Clause) Knud Hansen

14 Indfart i dagbogen for Fredericia "retskreds den 2 USER 19/' 5 Akt. /"- 75 ~ Lyst tingbog^:-.-?,-,. /[tz_ cct / / s ~~ - / ty & >- y true. L/ *, Yo ac y Yo acy Yo «^ //z Genpartens rigtighed bekræftes. > Rctton i Fredericia, a.in^?2j/o\9^"^=^ål Jmlu ur

15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rids vedr. matr. nrr. : 6ay, 6ae, 60, 6æ, 6z, 6y, 6u, igal, 19aq,19 ap,19ao, 19 an, 19ac, 19ab, 19aa, 19z,19 y, 19x, 1a, 61a, U2, 40u,)v, 40x,40at, 40ag, 40af, 40ae, 40ad, 40ac, 40ab, 40s, 40au, 6x, 6v,19ø og 19bc alle af Erritsø by og sogn. Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledninger behandlet i Landvæsens - kommissionskendelse af , vedr. Lvk.sag nr.,54/1974, jfr.sag nr. 7/68. Fredericia, den

16 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir.. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 3/~ H*s. fr. (i \v København ivuucuudvu Kvarter) ivvaner; P ". r eller (i de sønderjydske Lands- <2p> dele) Bd. og Bl. i Ting- bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. N0V Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) ol/t&st&ø-' Købers ) Kreditors j Bo " æl: Anmelder Bopæl (Kontor): P C! n r ri Stempel; Kr. Øre. G^jTHkéfTl & d'4^ -tnj-ésiy ^T^t (jr" Bestillings Formular Jensen & Kjeldskov, AjS København Å id.thji$iii n

17 Løbe Nr. Matr. Nr; Hidtil værende Ejer ~ Bookrivoloc ITK m. Geometrisk. Areal ha m2 QA/Uy^f-ir (få/y^, /? J7 (//1«4^/^W M 'f (p/zaa/føir (D&Y )n ^' n^^' in * yl^xcj ' / ^ / * / (j clajjll«i 'zzé-ert^ ojo a^^p-^yij^. j// <??* Wj 3 T a- $U?yn<4 (TeAtAs h/aé<f#n/* (gajiswfj/ c) o-yn -fyø-ri i-w^wriji) i 7øl 33 y- 2f* 3- o)d 'CHyasfriJt/. 7M /. / CL o) fi^^^yrx^- f JiA Søyy7^yw -l*sl/

18 Hartkorn som bortfalder Td. Sk. Fk. I Alb. Hartkorn som overføres Fd. Sk. Fk. Alb Fremtidigt Matr. Nr. Anmærkning ^ t<\ E ^<if^<^hw^ca^ri^;^^ <r A -- <- a-t- &<hp, l/é/, l-øli jlcl&rv. X) ^Ajr-øX ' /fc/7^42, S? )' o\ o\ o _ C " ^L^i o o *) væjf-céøcdj,océ X^oc^riy 9 fø^ c^æax^ * * n-a 0.-^1^1 -^yi.\ <plé- t^ &> *Å ^y % > 4AJ *LA) 4-01*^7^*1 fy*?yv 'n-is'ztk^ &é-. ~før t^y^n. cffélf*srf&07 r ri<é <HA &jyyi-^i^<i/1 dz*l> 'MÆ& z4åy ^véé^r t/x/i4' &r /^VW _^. Q^y^V_^/5^^ ojypt/. FF.ARB «IWÉ %Jdl4Æj&Q?fc& e^ixsq KMMIjSSARIUS \TED ANILÆG AF JERNBANER \ JYLLAND. RJØBENÉAVflT nam, &* /// c4 &e**&& /93sr J C jwrø 1 ^

19 Indfort i Dagbogen for Retskreds Nr. 44, Fredericia Købstad Elbo, Brusk og Holmans Herreder, den 22 NV **. Tingbog: B d. ^ V BI / H, Aku Skafe ^ jj^fø

20 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 28 af Erritsø By (i København Kvarter) 0g Sogn. AnmelderensJavn^^Bopæ^^n^rg eller(i desønderjydskelands- ",., c np T cca(3fører L/ dele) Bl og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. I/ tø U JULI 1938 "pperlcia F K E j b Stempel: Kr. Øre. Servitut. (UMMyb? 1, :/W- Extrakt-Åfskrift af Skøde, dateret 7«December 1936f fra Hønseriejer H. Helweg Andersen, Erritsø, til Erritsø Kommune paa Matr.Nr. 28JD af Erritsø By og Sogn, Ejeren af Matr.Nr. 28b af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr.Nr til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af Matr.Nr. 28b vedligeholder den nævnte Brønd. Nærværende Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer dén til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 28b. mo. Brusk ogflolmangherredet, 4«. C^r^z^n Bestillings- Formular H Jensen & Kjeldskov, A S, København. ^m\m&om l Fi rø^f.

21 Akt: Skab 0. Nr. /. (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. i., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: lji Erritsø By (i København Kvarter) og~"sogn. : Landsretssagfører H # NKVANG, eller (i de sønderjydske Lands- F r e d e r i c i a «dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. " ' ' " Stempel: 7 Kr. 5o Øre. 25 F 7^ 1Q4? ENDELIGT SKØDE. Undertegnede G-aardejer P.- M a d s e n Møller, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø K p,_m ffl u ne, ; Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 25* Juni 1938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets UdstykningsapprolDation af 14' November 1941 har erholdt følgende Betegnelse: Matr.Nr. l5i Erritsø By og Sogn, af Hartkorn i Al"b. og med Areal 490 m 2.. Der paalægges den her solgte Parcel følgende Servitut: Matr.Nr. lji roaa ikke "bebygges udover at der maa opstilles Badehus vedjjkellet ind til Matr.Nr. 98 (" Erritsøhus"), saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Alen ind paa Parcellen regnet fra Skellinien. Saafremt Parcellen "beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes nede i en Højde af" ikke over 1 Meter. Paataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 15c Erritsø By og Sogn. E r r i t s ø, den 29 f Januar Som KøTper: For E!r rit sø-kommune: So gnera ads formand. K.S. Ladegaard Andersen. Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

22 ,.u Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato samt om Underskriverens Myndighed: Navn: Poul Ditlevsen, Stilling: Landsretssagfører, Bopæl: Fredericia. Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: P. Madsen Uføller" Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Nærværende Dokument "begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21. Marts ^., Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Udstykning sappro"bat ionens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. l/lo.36. Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med ~Måtr.Hr. ljd m.fl. smst. (8163) VEJLE AMTSTUE, den Lynge As s. * (ndfftrf i Dagbogen f or Retalrr#»HQ TCJ V \A g? > - - -mr k bkbi>. Brusk o* Moliuaus Benséss^idém?5 V IQyø a * ædet er endelig p-^-i- 0, { 00. Sefvftuføtt. VJSf.

23 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer tii Udslettelse og andre Paategningrer m. m. (vedr. fast Ejendom). nmtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 280 af Erritsø By og (i København Kvarter) ^ogn. Købers 1 eller (i de sønderjydske Lands- Køb! rs!\ Bopæl: F Erritsø pr. Fredericia dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Kreditors J Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. f\% ] 6 uull 1938 Stempel: 5 Kr. 9o Øre. SK ØDE. Bestillings- Formular C Underskrevne Hønseriejer H. HELIEG ANDERSEN, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til ERRITSØ KMMUNE den mig tilhørende ^arcel, der under -Erritsø By og ^ogn er matrikuleret og skyldsat saaledes: Matr. %. 280 af H artkorn 0 Td. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Alt). Udstykningen af den solgte Marcel er approberet ved ^ands "brugsministeriets Skrivelse af 23. NovemlDer Under verdragelsen er indbefattet Parcellens rette Tilhørende og Tilliggende, alt saaledes som ^arcellen nu er og forefindes, uden Ansvar for Sælgeren i nogen ^enseende. Det "bemærkes, at der den 3o. Januar 1895 er tinglyst Vedtægt om Erritsø Kirkes Styrelse og dens Udgifters Udredelse, og at der den 2l/7, 1/9 og 23/ er tinglyst Skrivelser angaaende Vej, Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og tidligerei.ejere. vertagelsen finder Sted i Dag, hvilken Dag tillige er Skæringsdag med gensyn til Skatter og Afgifter af den solgte Parcel. Købesummen er aftalt til gr. 1161,14 - Et Tusinde Et Hundrede Sekstieen Kroner 14 Øre, der "betales kontant. Ejeren af Jfetr. ^r. 28h af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr. ^r. 28^ til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af %tr. u t. 2S vedligeholder den nævnte Brønd. Jensen & Kjeldskov, A/S, København

24 Nærværende -Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 28]). mkostningerne ved nærværende handel og dens endelige Berigtigelse "betales med Halvdelen af hver af Parterne. I Søgsmaalstilfælde vedtages hurtig Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41. Da Kø"besummen som ovenfor nævnt er "berigtiget.ved kontant Betalång, saa meddeler jeg Hønseriejer H. H E L I E G SEN til af Erritsø herved E n d e l i g t E r r i t s ø Skøde Kommune ANDER paa den foran "beskrevne Parcel Matr. %». 28o af Erritsø By og Sogn* idet jeg indestaar for,, at Skødet kan tinglyses uden præjudicerende Re t sanmærkninger. Parterne erklærer paa Tro og Love, at Værdien af den solgte Parcel er lig Købesummen. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at den solgte Parcel ikke er skov"bevokset eller "behæftet med Fredsskovsforpligtelser. Til Bekræftelse med vore Underskrifter i verværelse af Vitterlighedsvidner«FREDERICIA, den 7. December Som Sælger: Som Kø"ber: H. Helweg Andersen. For ^rritsø Kommune Chr. Ravn. J. M. Lorentzen. Vi underskrevne "bevidner herved, at ovenstaaende Underskrifter er ægte at Dateringen er rigtig, og at Underskriverne er myndige: H. Christensen, E. Gording, Sagførerfuldmægtig, Fredericia. Kontorassistent, Fredericia. UdstykningsapprolDationens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. 1/ Vurdering tii Ejendomsskyld i Forbindelse med %tr. Nr. 28]D m.fl. Fradrags*beløhet i.h.t Stk. i Lov 2o/5 33 om Grundstigningsskyld udgør Kp. o,- ', 7/565. Vejle Amtstue, den 14. December E. Nielsen, irs-s

25 Indfort j Dagfr "WW». for «etefcrfids _ ^fflhfc^isi^^^ /4-2 6 JULf 1938 ^_ Genpartens Rigtighed be ameren i Fredericia m. v des

26 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: l'5i Erritsø (i København Kvarter) By og Sogn, eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sgn. Gade og Hns Nr. (hvor saadant findes) Akt: Skab v. Nr. n (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers ] xmmsl BopæI: Erritsø - Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. t? ii'o Miuo. &N D B 1 I 6 I S KØ D E. Stempel: 7 Kr. J Øre. Undertegnede Gaardeje.r P. M a d s e n! ø l l e r, Erritsø, t sl{ sælger, skader og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø Kommune, Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 2{? f Juni I938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 14'November 1941 har erholdt følgende Matr. Ur. lji. Erritsø By og Sogn, af Hartkorn -g- Al"b. Betegnelse: og med Areal 490 m. Parcellen - et ubebygget Engareal - er overtaget og ligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forplig teiser, hvormed den har tilhørt mig ifølge fornævnte Adkomst. Skæringsdagen med Hensyn til de af parcellen gaaende Skatter og Afgifter er fastsat til 11'December Købesummen er fastaat til Kr. 1500,00, hvilke Femten Hundrede Kroner 00 øre, skal berigtiges ved kontant Betaling.. Af Hensyn til Afgifternes Beregning erklærer parterne paa Tro og Love at det solgte ikke overstiger Købesummen. Af Hensyn til Lov om Skove, erklærer Parterne paa Tro og Love, Par l at der ikke paa deri solgtevfindes Skov eller fredskovpligtigt Areal. Der paalægges den her.solgte Parcel følgende Servitut; Bestillings- Formular C Matr. Ur. 15^ maa ikke bebygges udover at der maa opstilles Jensen & Kjeldskov, A S, København. % -.,_

27 Badehus ved Skellet ind til Matr. "Nr. 98 ( "Er ri t s øhu s tf )., saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Ålen ind paa Farcellen, regnet fra Skellinien. SåafreÆit Parcellen beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes mede. i en Højde af ikke over 1 Meter. laataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 15 Erritsø By gg Sogn. mkostningerne ved nærværende Handel betales med Halvdelen af hver af Farterne, hvorimod Køberen skal afholde de ved Ud s ty k- ningen fremkomne mkostninger. Medundertegnede Erritsø Kommune ved Erritsø Sogneraad,ved S ogneraadsf ormanden, modtager Skødet paa de foran nævnte Vilkaa; idet bemærkes, at Vejle Amtsraad ved Skrivelse af 29'Åugust 1939 har meddelt Samtykke til Erhvervelsen. Erritsø, den 29. Januar Som Køber: For Erritsø Kommune: Sdgneraadsformand K. S. ILadegaard Åndersen. Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato, samt Underskriverens Myndighed: Navn: Foul Ditlevsen Havn: Stilling: Landsretssagfører, Stilling: Bopæl: Fredericia. Bopæl: Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: f-. Madsen Møller. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed. f*oul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia. Nærværende Dokument begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21* Marts toul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia.

28 Udstykningsapprobat&onens Datura og Farcellens Hartkorn er rigtig anført 1/10. 3&- Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med Hatr. Ur. l^d m. fl. siast. (SB63) Vejle Amtstue, den ?.. lynge Åss. fclhf«rf i T)s.!?hoff«ir» for T?,$.afer<»rls "Nr, 44, Frefl^fiia K#Wt»é wmé Elbo, i5ru.sk ug Hoimaas Herreder, den.,. 25 HRIS. 194Z _ 1 AM,: Sfeab 2fi s!k S > *&*««;JLJL^I Parcelkort og Servitutattest forevist, I Pf«Awlehf. «* *~

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved

Underskrevne gårdejerske, fru Marie H e n r i k s e n, f. Friis, Vestenbæk, Stensved, sælger herved til nærmere overdragelse', ved Mtr. nr., ejerlav, sogn:1-a og lo -c Stempel:176o kr. øre (i København kvarter) Vestenbæk by, Kalvehave sogn. eller (i de sender)ydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og

Læs mere

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer:

Appr.dato: 30.03.1981. Matrikelnummer: ================================================================================ TINGBOGSATTEST ================================================================================ Udskrevet: 09.11.2011 14:58:45

Læs mere

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf.

A1M' Brønderup, Hjørring jorder Advokaterne Anmelder: Hans Chr. Ledet - Jan Reinau Brinck Seidelinsgade 9 9800 Hjørring Hf. ADVOKATERNE HANS CHR. LEDET - JAN REINAU Akt: Skab J\ nr.. «af Akt: Skab^W^65 dommerkontoret) (udfyldes af dommerkontoret) ' BRINCK SEIDELINSGADE 9-9800 HJØRRING - TELEFON 98 92 08 33 1703.43.18 ia A1M'

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande

FREDERICIA KOMMUNE Lokalplan nr. 92A Område ved Børup Sande Ejerlav: Skærbæk by, Taulov Matr. nr.: 15 a m.fl. Anmelder: (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr.: Tlf.nr.: Retsafgift: Kr. 1.200,-^ Akt: ^ skab *«9x nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempelafgift:

Læs mere

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde

Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12. Endeligt skøde '737 Matr.nr.: 8 ry Mosede by, Karlslunde Beliggenhed: Mosebakken 19 a Anmelder: 2670 Greve Advokat Jørgen Bøje Kocksvej 4 3600 Frederikssund tlf.: 47 31 06 12 Stempel: 3.200,00 Afgift: 1.400,00 1 alt:

Læs mere

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE

Dokumentet er fritaget for registreringsafgift jf. tinglysningsafgiftsloven 1 a stk. 1,1. pkt. ENDELIGT SKØDE C 1 Matr.nr.: 11 IA yerlav: Thisted Bygrunde j Beliggenhed: ] løjtoftevej 2 700 Thisted Anmelder: Viborg Amt Cand.jur. H.P.Pedersen Skottenborg 26 8800 Viborg Tlfnr. 8727 1700 J.nr. 1-49-1-06 Dokumentet

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse.

til bebyggelse med fritliggende parcelhuse. ,, : 'L M;r nr, ejerlav, sogn: J bø og J cb Stempel: i \i,københavnkvarter, ' Hef(i desønderjydske lands-rønde by, Bre g- o 'delebdogbhhingbogen, net sogn c art nr, ejerlav, sogn,, / Q c'- 5 o:c '- '-

Læs mere

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense

Sagsnummer 2011/005183. Udbudsmateriale For. Middelfartvej 291 5200 Odense Sagsnummer 2011/005183 Udbudsmateriale For Middelfartvej 291 5200 Odense Side 2 af 110 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Middelfartvej 291 5200 Odense V Velbeliggende

Læs mere

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f:

' & [HI Ro m m A es w.<-v : f: ^Ju^é^titsministériéts Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). IS Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: (i København Kvarter) eller (i

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr.,fast ejendom). Mtr nr.,, ejerlav, sogn:. 7 f Tostrup by (i København kvarter)

Læs mere

D E K L A R A T I O N

D E K L A R A T I O N GEN PEDERSEN HØJESTERETSSAGFØRER L JANTZEN LANDSRETSSAGFØRER UND KRSTENSEN ADVOKAT L JOHANNESSEN ADVOKAT CARSTEN PEDERSEN ADVOKAT US FALA ADVOKAT LD JENSEN ADVOKAT OKATER VESTERBROGADE 6 D, 8. SAL 162

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). 1264 '2 0 JUNI 1950( Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr, fast ejendom). Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8h, 2og. og 2b Nakke

Læs mere

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre

Sagsnummer 2010/005222 august 2011. Udbudsmateriale For. Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Sagsnummer 2010/005222 august 2011 Udbudsmateriale For Avedøre Tværvej 60-66 2650 Hvidovre Side 2 af 259 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Investering/ projekt Avedøre

Læs mere

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne

Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Sagsnummer 2011/005736 Udbudsmateriale for Holbæk Kaserne Anders Larsensvej 1 4300 Holbæk Side 2 af 164 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste udbyder i offentligt udbud Anders Larsensvej 1 4300

Læs mere

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K

Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015. Udbudsmateriale For. Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Sagsnummer 2015/003453 Juli 2015 Udbudsmateriale For Søkvæsthuset Overgaden Oven Vandet 60A m.fl. 1415 København K Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse udbyder i offentligt udbud Søkvæsthuset Overgaden

Læs mere

):\)!:.:~~::i'\:::'><:::

):\)!:.:~~::i'\:::'><::: EllEPARKEN ILysTRUP Ejer: Fabrikant G. A. L. Thorsen, Lystrup Projekt: Rådg. civilingeniør S. E. Landstrøm, Lystrup Advokat: Lrs. A. Therkelsen, Store Torv 5, Aarhus C Salg: Ejendomsmægler T. Saabye, Lystrup

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK

GRUNDEJERFORENINGEN NYGÅRDSPARK VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen Nygårdspark". Dens hjemsted er Farum Kommune. Grundejerforeningens områder er matr.nr. 16 cb Farum by og sogn og parceller

Læs mere

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom).

Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). tt//92-2 C NN', 1942 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 115 Præstø Købstads

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE

Købesummen må ikke offentliggøres. Stempel- og tinglysningsafgift: 1000 + 1400 kr. ENDELIG SKØDE 00 VIBORG KOMMUNE Købesummen må ikke offentliggøres. Matr. nr. lnc Troelstrup by, Feldingbjerg Adresse: Krokusparken 4, 7850 Stoholm nmelder: iborg Kommune eknisk Forvaltning ct.mogensgade 3 01 800 Viborg

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6

ENDELIGT SKØDE. Adelgade 6 Matr.nr. 3 Præstø bygrunde, Præstø Gade og Husnr. Adelgade 6, 4720 Præstø Stempel kr. + afgift kr. I alt kr. 550. ZOO»/` 0 0 1%i (-) Anmelder: Jens Vadekær Nielsen Adelgade 6 4720 Præstø Ejendommen er

Læs mere

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab

Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Bent Skov & Partnere Advokataktieselskab Akt: /to- skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) Stempel kr. 13.473 + afgift kr. 1.200 = 14.673 Matr. nr. 13 a m.fl. Skærup by, Skærup Ejendommens beliggenhed:

Læs mere

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter

111, L _J. ( c c. KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, 1. Stadskonduktørembedet. 2. Kontoret for ejendomsskatter KØBENHAVNS BYRET Tinglysningsafdelingen Hestemøllestræde 4, Den 1464 København K Telf.: 33 93 32 33 Fax: 33 93 31 90 lokal: 111, L _J 1. Stadskonduktørembedet 2. Kontoret for ejendomsskatter 1-2: Ejendommen

Læs mere

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7

Udgivet af Grundejerforeningen Smørum 51 2 af 7 afskrift af DEKLARATION. Undertegnede Ego-Byg A/S pålægger hermed matr.nr. 3 bm. 3 bn, 3 bo, 3 bp. 3 bq. 3 br, 3 bs. 3 bt. 3 bu. 3 bv, 3 bx. 3 by, 3 bz, 3 bæ, 3 bø, 3 ca, 3 eb. 3 cc. 3 cd. 3 ce, 3 cf.

Læs mere

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro

KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT. Endeligt skøde. Bjerringbro Kommune Rådhuset Realskolevej 8850 Bjerringbro ADVOKATERNE IB FRANK ARNE NORDLYNG Akt: skab nr. (Udfyldes af tinglysningskontoret) NINA HYGUM KØBESUMMEN ØNSKES IKKE OFFENTLIGGJORT Tinglysningsafgift kr. 1.9, Matr.nr.: 5 k Højbjerg by, Højbjerg Beliggende:

Læs mere