2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2WUG198I.* 1638 DEKLARATION. for et område ved Agerparken."

Transkript

1 Matr. nr. ^ 6lg, 0g 79c, Erritsø by, Erritsø. Stempel kr. VC/ Akt: Skab!/ nr.? <$ (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. VfcAt 2WUG198I.* 1638 Anmelder: Fredericia byråds plan- og miljøudvalg, Teknisk forvaltning. DEKLARATIN for et område ved Agerparken. 1. DEKLARATINENS MRÅDE mrådets fastlæggelse. 1. I henhold til partiel byplanvedtægt nr. 25 for et område omkring Søskendevej i Erritsø pålægger undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område her ved nedennævnte servitutter. mrådet omfatter matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø,.som angivet på vedhæftede kortbilag samt alle parceller, der efter den 1. august 1984 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Delområder. 2. Deklarationens område inddeles i i 3 delområder. Delområde I: Parcelhusbebyggelse. Delområde II: Fælles grønt område Delområde III: Spejderformål m.m. 2. GRUNDEJERFRENING. Medlemskreds. 1. Den til enhver tid værende ejer af arealer inden for deklarationens område skal være medlem af en grundejerforening. Grundejerforeningen skal være villig til at optage medlemmer uden for deklarationsomradet og at sammensluttes med en anden.grundej erforening. tto B. Wroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

2 Stiftelse. Grundejerforeningen skal stiftes, når mindst 25% af de udstykkede grunde er solgt, og byrådet kræver det. Formål. Grundejerforeningens formål er at varetage medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de ejendomme, der hører under foreningens område. Beslutningsdygtighed Udove r de i nærvæ rend e deklainger, ratio n næ vnte bes lutn som k ræve r kvalif icer et fleramling, tal p å en general fors kan b eslu tninger om æ ndring af ve dtæg ter elle r be slutnintaling ger, der kræver i n.dbe udove r ad minis tra tion skontind mindst gent, kun vedtage s me 2/3 f lert al af de på en gene- ralf o rsam ling mød ende medlem er grund- mer. Iøvr igt fast sætt ej erf oren ingen se lv i vedtæg- ertal terne, me d hvilke t fl en be slut ning ska 1 ve dtages. Alle sager mellem grundejerforeningen og dennes medlemmer skal være underlagt de værnetingsregler, dér findes i nærværende deklaration. rdensreglement Grundejerforeningen kan udfærdige/ordensreglement. Fællesopgavers financiering. Grundejerforeningen kan fastsætte nærmere regler for fremskaffelse og fordeling af midler, der skal anvendes til gennemførelse af foreningens formål. ff Fællesarealers administration. Grundejerforeningen har pligt til efter påkrav fra et medlem, udstykkeren eller byrådet at tage skøde på private vej- og fællesarealer inden for deklarationsområdet. Med 2/3 flertal af de på en generalforsamling mødende medlemmer kan grundejerforeningen træffe beslutning om anvendelse af fællesarealer. Grundejerforeningen kan underskrive alle beslutninger om fællesarealer, disses udnyttelse samt om andre forhold af

3 fælles interesse. lo. Lejerne, spejdere m.v. inden for delområde III har ret til at benytte fællesarealet (delområde II) mod at deltage i drift og vedligeholdelse af arealet. 3. VEJE G STIER. Vej system. Veje og stierinden for deklarations området anlægges på udstykkerens initiativ og bekostning. Ved Agerparkens og Erritsø Kirkevejs udmunding i Brovadvej pålægges den på kortbilaget viste servitut om oversigt på 2 1/2 x 14o m. t vertagelse. Veje og stier, der ikke overtages som offentlige, tilskødes grundejerforeningen, når udstykningen er approberet og grundejerforeningen er stiftet. Adgangsforhold-. 3. Til hver parcel må kun etableres een overkørsel. t Byggelinier. 4. Byggelinier pålægges som vist på kortbilaget. Langs Brovadvej og Erritsø Kirkevej 5 m fra vejskel, langs Agerparken 2,5 m fra vejskel. 4. PARKERING. Forbud mod parkerinj Parkering af last-, omnibus-, flytte-, rute- og fragtbiler og lignende er forbudt på eller ud for grundene. Campingvogne, både og lignende., som anbringes på grunden, må ikke efter byrådets skøn virke skæmmende for området 5. TEKNISK FRSYNING. Kloakering. Der er ført kloakstik ind på grundene, og disse stik skal anvendes ved bebyggelse. Stikledningerne tilhører de enkelte grunde, der selv er ansvarlig for ren> og vedligeholdelse.

4 Antenneanlæg Fællesantenne for radio og TV er etableret med tilslutning til bynettet for modtagelse af radio og TV i Fredericia by. Der må ikke på ejendommene opsættes udvendige TV-antenner. Fj ernvarme Der etableres fjernvarme i området, og samtlige ejendomme i delområde I er forpligtet til at være tilsluttet fjernvarmesys ternet. Kabelskabe "El- og/eller telekommunikationsskabe, der eventuelt anbringes på 1 /2 x 1 m af grunden ved skel, skal respekteres. Nødvendig færdsel til skabene fra forsyningsselskabernes side skal ligeledes tåles. 6. GRUNDENES BEBYGGELSE. På hver parcel i delområde I må kun opføres et fritliggende parcelhus i 1 etage eller 1 et ge med udnyttelig tagetage. Bebyggelsesprocent Bebyggelsesprocenten for hver enkelt ejendom må ikke overstige 25. Bebyggelseæs udformning. Bebyggelsen på den enkelte grund skal udformes og vedligeholdes som en. helhed såvel arkitektonisk som i valg af materialer og farver. Træhuse må ikke opføres - carporte undtaget - og grå eternit må ikke anvendes til tag- og udvendig. vægbeklædning- Garager. Garager, carporte, udhuse m.v. som opføres i naboskel, skal opføres med den mod naboen vendende ydervæg udført af fuget murværk. I eventuel kælder etage må ikke indrettes garage for motorkøretøj. Terrænregulering Terrænregulering må kun foretages efter skriftlig tilladel se fra byrådet. Ansøgning-«aa om sådan tilladelse skal vedlægges erklæring fra de berørte grundejere. Terrænregule-

5 Matr. nr. Stempel kr. Akt: Skab nr. (Udfyldes af dommerkontoret) (Ejerlejlighedsnr.) Gade og husnr. Anmelder: 'fortsat) ringer på +/+ o,5 m i forhold til eksisterende terræn og ikke nærmere skel eller byggelinie end l,o m kan dog finde sted uden byrådets tilladelse. 7 BEPLANTNING G HEGN. Hegn mellem grunde. Hegn mellem de enkelte parceller i delområde I bekostes af de tilstødende grundejere med halvdelen hver Kan enighed ikke opnås om hegnets art, skal der plantes og vedligeholdes i 1,8 m højde med ligusterhæk i sk.ellinien. Hegn mod fællesareal Hegn mod gangsti, fortov, vejareal og parkeringsplads anlægges og ved - ligeholdes af den' enkelte grundejer. Hegnet skal etableres så langt inde på egen grund og holdes således klippet og beskåret, at det ingensinde når ud over grundens grænser. Levende hegn mellem delområde II o^ III bevares. Hegn mod grunden uden for udstykningsområdet skal holdes i overensstemmelse med he,gnsl'ov:ensa a.ilmåndelige bestemmelser for'fælleshegn. Ubebyggede grunde. Ubebyggede grunde må ikke anvendes som oplagsplads og skal være således renholdte for ukrudt, at naboer ikke generes. Ubebygget del af grund Den del af bebyggede grunde indenfor delområde I, der ikke.optages af bygninger eller er forsynet med fast belægning, skal anlægges og vedligeholdes som have. Frøspredende ukrudt skal holdes bortluget og større skyggegivende eller udsigtstagende træer må ikke findes. tto B. VVroblewski, Nytorv 19, 1450 København K

6 I. tvivlstilfælde er byrådets afgørelse bindende. Indgreb fra påtaleberettigede. Hvis Plantning og vedligeholdelse ikke sker i overensstemmelse med det foran anførte, kan den påtaleberettigede og/eller grundejerforeningen lade arbejdet udføre af andre for grundejerens regning. 8. PÅTALERET. Påtaleberettiget. Påtaleberettiget ifølge nærværende deklaration er Frede ricia byråd. Delegation af påtaleret 2. Byrådet kan helt eller delvis delegere påtaleretten til grundejerforeningen og kan til enhver tid tilbagekalde en sådan delegation. 9 DISPENSATIN. Den påtaleberettigede kan meddele dispensation til mindre lempelser af deklarationens bestemmelser, såfremt det ikke ændrer karakteren af området. lo. TINGLYSNING. 1. Nærværende deklaration begæres tinglyst forud for al pantegæld på matr.nr. la., 61a. og 79_c Erritsø by, Erritsø. 11. VÆRNETINGSBESTEMMELSE.. Sagsanlæggelse. 1. Alle sager vedrørende nærværende deklaration skal anlægges ved Fredericia byret

7

8 Som ejer af matr.nr. la, 61a og 79_c Erritsø by, Erritsø. Fredericia byråd, den 13. august 1984 J.B.Nielsen (sign.) P. b. v.. J.Krab Jørgensen (sign.) /J. Nepper Christensen (sign.) I henhold til 36 i lov nr. 287 af 26. juni 1975 om kommuneplanlægning meddeles herved samtykke til tinglysning af foranstående servitutbestemmelse. Der foreligger ikke lokalplanpligt. Fredericia byråd, den 13. august J.B. Nielsen. P. b. v. / J. Krab Jørgensen -Xsign. ) ( sign. ) /J. Nepper Christensen (sign.) Indført I dagbogen for Fredericia retskreds ten 2 4 Altø Akt c^7<t Lyst tingbog i/uy Ia UvWAVbl fypu d^h^/^i^ yi^il JU/. J-f 4 m ^'»tt««i Fredericia

9 Mtr. nr., ejer/av, sogn: > (7 København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: 'Tfp kr. 15 X m.fl. Erritsø by og sogn. øre Akt: Skab / nr.? (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: 3G.APB 1978* W Anmelder: Å/S SAHFUNDSTEKNIK. Deklaration. I henhold til indgået forlig mellem teknisk udyalg for Fredericia byråd og ejere af nedennævnte matrikelnumre pålægges ejendommene,c> 4 x f u/ 4 dv t M 4 e og~38 n, alle af Erritsø by og sogn, følgende servitut: "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen anbringes på ejendommen, således som vist på vedhæftede tegning. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations«og vedligeholdelsesarbejder* Det er forbudt inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtl.inie at foretage bebyggelse eller beplantning af træer eller buske med dybtgående rødder* Eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra ledningens etablering og den fremtidige tilstedeværelse på ejendommen samt fra de fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Påtaleberettiget er Fredericia byråd." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«som påtaleberettiget og som bygningsmyndighed: Fredericia, den 7. april 1976 P.B.V. sign. Rich. Pedersen / Grethe Clausen /Knud Hansen. jensen & Kjeldskov A/S, København

10 V indført i dagbonen for Fredericia Ve [sk-eds dér, 30JPIU9, 6 Akt. /-? " Lysttindbog:/^/../^ fe, ^ ' ^ 7 /^yt^i ^&k 'dl /^ '-^, / /^y #* *, *> '*4, ^ *W, ^z/»enpartens rigtighed bekræftes l S MAJ «. jrlm 4&A».Mfc2Sf K

11 Rids vedr. matr. nrr. 15i, 98, 7m, 7an, 7s, 7r, 71, 7p, 4dc, m, UCL, 4dq, 41,-Vk alle af Erritsø by og sogn Akt: Skab nr. (udfyld** af dommarkontorat) Blad nr. 1 af 2 blade. 1:1000 c E o " c c Ib. " > o e> Lille - bælt» o i i C a c 5 Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledning. Fredericia, den 29. marts 1976.! < c «Bestillingsformular Y -3 fløj Jensen & Kjeldskov A/S

12 At denne kort-genpart er nøjagtig genpart af det originale kort vedrørende ejendommen(e) <* Il rf # # I HJ 11 mtr. nr : : - ^ : 5 S. attesteres herved d 19 Navn w Juatitaminittariata ganportkalkartorrad. TN kort. & o G x» 3 e 73 ol < fl> L r* 3 R. ri =5 a t- m >. -i rt- *< u» >> o v _ «s* ( o o. 3 CL < o > 7T I 7T I tø CD r. ro o to cr r Q Q. CD S. o" 5' Q. 3 ro % -i IA UD 3 Erritsø bæk I

13 Mtr. nr., ejerlav, sogn: > (/ København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. m.fl. af Erritsø by og sogn. l a Stempel: kr. øre Akt: Skab / nr. / >' (udfyldes af dommerkontoret) Gade og hus nr.: Deklaration. 24.SEP1975* 1G f* o E \) o 0 Anmelder: Stads- og havneingeniøren i Fredericia. I henhold til en af landvæsenskommissionen for Vejle amtskommunes 1. område den 18. juni 1975 afsagt kendelse vedrørende pålægning af deklarationer for eksisterende ledninger i området "Nye centrale byggeområder ved Erritsø by" skal ledningsstrækninger, der går over matr. nrr.: V.V.V.V.V.V. V v i9 al,vi,v',,v o, w an,v c,h9 a \V a, 'U ab * s V au V x ^v ^nø Vo^c A 4o, 4o, 4o, 6, 6, 19 og 19 af Erritsø, by og sogn, sikres ved følgende Servitut. "Ejendommen skal tåle, at kloakledningen i den af landvæsensr-szvne" approberede skikkelse, som er nærmere angivet på en vedhæftet tegning, er nedlagt over ejendommen. Kloakken skal henligge uforstyrret, og de dertil berettigede skal til enhver tid have ret til eftersyn og rensning samt til at foretage reparations- og vedligeholdelsesarbejder. Det er forbudt uden byrådets i hvert enkelt tilfælde skriftligt meddelte tilladelse inden for en afstand af 2 m til hver side af kloakkens midtlinie at foretage ny bebyggelse. Eksisterende bebyggelse pr samt bestående og fremtidig beplantning berøres ikke af servitutten«eventuel erstatning for ulemper eller skader hidrørende fra fremtidige eftersyns- eller reparationsarbejder fastsættes i mangel af mindelig overenskomst af uvildige mænd udmeldt af retten. Med hensyn til de ejendommen påhvilende byrder og servitutter henvises til ejendommens blad i tingbogen. Denne deklaration kan ikke udslettes af tingbogen uden tilladelse af Fredericia byråd, som har påtaleretten." Nærværende deklaration begæres i henhold til vandløbslovens 89, stk. 1, samt under henvisning til ovennævnte kendelse, tinglyst forud for al pantegæld på ovennævnte ejendomme«bestillingsformular Jensen & Kjeldskov A/S, København Fredericia byråd, den 18. s ep P.b.v. sign. Rich. sign. Grethe Peders Clause) Knud Hansen

14 Indfart i dagbogen for Fredericia "retskreds den 2 USER 19/' 5 Akt. /"- 75 ~ Lyst tingbog^:-.-?,-,. /[tz_ cct / / s ~~ - / ty & >- y true. L/ *, Yo ac y Yo acy Yo «^ //z Genpartens rigtighed bekræftes. > Rctton i Fredericia, a.in^?2j/o\9^"^=^ål Jmlu ur

15 Akt: Skab nr. (udfyldes af dommerkontoret) Rids vedr. matr. nrr. : 6ay, 6ae, 60, 6æ, 6z, 6y, 6u, igal, 19aq,19 ap,19ao, 19 an, 19ac, 19ab, 19aa, 19z,19 y, 19x, 1a, 61a, U2, 40u,)v, 40x,40at, 40ag, 40af, 40ae, 40ad, 40ac, 40ab, 40s, 40au, 6x, 6v,19ø og 19bc alle af Erritsø by og sogn. Kopi af matrikelkort udfærdiget til brug ved tinglysning af deklaration om kloakledninger behandlet i Landvæsens - kommissionskendelse af , vedr. Lvk.sag nr.,54/1974, jfr.sag nr. 7/68. Fredericia, den

16 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir.. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 3/~ H*s. fr. (i \v København ivuucuudvu Kvarter) ivvaner; P ". r eller (i de sønderjydske Lands- <2p> dele) Bd. og Bl. i Ting- bogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. N0V Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) ol/t&st&ø-' Købers ) Kreditors j Bo " æl: Anmelder Bopæl (Kontor): P C! n r ri Stempel; Kr. Øre. G^jTHkéfTl & d'4^ -tnj-ésiy ^T^t (jr" Bestillings Formular Jensen & Kjeldskov, AjS København Å id.thji$iii n

17 Løbe Nr. Matr. Nr; Hidtil værende Ejer ~ Bookrivoloc ITK m. Geometrisk. Areal ha m2 QA/Uy^f-ir (få/y^, /? J7 (//1«4^/^W M 'f (p/zaa/føir (D&Y )n ^' n^^' in * yl^xcj ' / ^ / * / (j clajjll«i 'zzé-ert^ ojo a^^p-^yij^. j// <??* Wj 3 T a- $U?yn<4 (TeAtAs h/aé<f#n/* (gajiswfj/ c) o-yn -fyø-ri i-w^wriji) i 7øl 33 y- 2f* 3- o)d 'CHyasfriJt/. 7M /. / CL o) fi^^^yrx^- f JiA Søyy7^yw -l*sl/

18 Hartkorn som bortfalder Td. Sk. Fk. I Alb. Hartkorn som overføres Fd. Sk. Fk. Alb Fremtidigt Matr. Nr. Anmærkning ^ t<\ E ^<if^<^hw^ca^ri^;^^ <r A -- <- a-t- &<hp, l/é/, l-øli jlcl&rv. X) ^Ajr-øX ' /fc/7^42, S? )' o\ o\ o _ C " ^L^i o o *) væjf-céøcdj,océ X^oc^riy 9 fø^ c^æax^ * * n-a 0.-^1^1 -^yi.\ <plé- t^ &> *Å ^y % > 4AJ *LA) 4-01*^7^*1 fy*?yv 'n-is'ztk^ &é-. ~før t^y^n. cffélf*srf&07 r ri<é <HA &jyyi-^i^<i/1 dz*l> 'MÆ& z4åy ^véé^r t/x/i4' &r /^VW _^. Q^y^V_^/5^^ ojypt/. FF.ARB «IWÉ %Jdl4Æj&Q?fc& e^ixsq KMMIjSSARIUS \TED ANILÆG AF JERNBANER \ JYLLAND. RJØBENÉAVflT nam, &* /// c4 &e**&& /93sr J C jwrø 1 ^

19 Indfort i Dagbogen for Retskreds Nr. 44, Fredericia Købstad Elbo, Brusk og Holmans Herreder, den 22 NV **. Tingbog: B d. ^ V BI / H, Aku Skafe ^ jj^fø

20 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. 1., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 28 af Erritsø By (i København Kvarter) 0g Sogn. AnmelderensJavn^^Bopæ^^n^rg eller(i desønderjydskelands- ",., c np T cca(3fører L/ dele) Bl og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. I/ tø U JULI 1938 "pperlcia F K E j b Stempel: Kr. Øre. Servitut. (UMMyb? 1, :/W- Extrakt-Åfskrift af Skøde, dateret 7«December 1936f fra Hønseriejer H. Helweg Andersen, Erritsø, til Erritsø Kommune paa Matr.Nr. 28JD af Erritsø By og Sogn, Ejeren af Matr.Nr. 28b af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr.Nr til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af Matr.Nr. 28b vedligeholder den nævnte Brønd. Nærværende Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer dén til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 28b. mo. Brusk ogflolmangherredet, 4«. C^r^z^n Bestillings- Formular H Jensen & Kjeldskov, A S, København. ^m\m&om l Fi rø^f.

21 Akt: Skab 0. Nr. /. (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o. i., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. 1. (vedr. fast Ejendom). Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: lji Erritsø By (i København Kvarter) og~"sogn. : Landsretssagfører H # NKVANG, eller (i de sønderjydske Lands- F r e d e r i c i a «dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sogn. " ' ' " Stempel: 7 Kr. 5o Øre. 25 F 7^ 1Q4? ENDELIGT SKØDE. Undertegnede G-aardejer P.- M a d s e n Møller, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø K p,_m ffl u ne, ; Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 25* Juni 1938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets UdstykningsapprolDation af 14' November 1941 har erholdt følgende Betegnelse: Matr.Nr. l5i Erritsø By og Sogn, af Hartkorn i Al"b. og med Areal 490 m 2.. Der paalægges den her solgte Parcel følgende Servitut: Matr.Nr. lji roaa ikke "bebygges udover at der maa opstilles Badehus vedjjkellet ind til Matr.Nr. 98 (" Erritsøhus"), saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Alen ind paa Parcellen regnet fra Skellinien. Saafremt Parcellen "beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes nede i en Højde af" ikke over 1 Meter. Paataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr.Nr. 15c Erritsø By og Sogn. E r r i t s ø, den 29 f Januar Som KøTper: For E!r rit sø-kommune: So gnera ads formand. K.S. Ladegaard Andersen. Jensen & Kjeldskov, AIS, København.

22 ,.u Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato samt om Underskriverens Myndighed: Navn: Poul Ditlevsen, Stilling: Landsretssagfører, Bopæl: Fredericia. Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: P. Madsen Uføller" Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed: Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Nærværende Dokument "begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21. Marts ^., Poul Ditlevsen, Landsretssagfører, Fredericia. Udstykning sappro"bat ionens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. l/lo.36. Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med ~Måtr.Hr. ljd m.fl. smst. (8163) VEJLE AMTSTUE, den Lynge As s. * (ndfftrf i Dagbogen f or Retalrr#»HQ TCJ V \A g? > - - -mr k bkbi>. Brusk o* Moliuaus Benséss^idém?5 V IQyø a * ædet er endelig p-^-i- 0, { 00. Sefvftuføtt. VJSf.

23 Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer tii Udslettelse og andre Paategningrer m. m. (vedr. fast Ejendom). nmtr. Nr., Ejerlav, Sogn: 280 af Erritsø By og (i København Kvarter) ^ogn. Købers 1 eller (i de sønderjydske Lands- Køb! rs!\ Bopæl: F Erritsø pr. Fredericia dele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Kreditors J Sogn. Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): Gade og Hus Nr.: (hvor saadant findes) landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. f\% ] 6 uull 1938 Stempel: 5 Kr. 9o Øre. SK ØDE. Bestillings- Formular C Underskrevne Hønseriejer H. HELIEG ANDERSEN, Erritsø, sælger, skøder og endelig overdrager herved til ERRITSØ KMMUNE den mig tilhørende ^arcel, der under -Erritsø By og ^ogn er matrikuleret og skyldsat saaledes: Matr. %. 280 af H artkorn 0 Td. 0 Skp. 0 Fdk. 0 Alt). Udstykningen af den solgte Marcel er approberet ved ^ands "brugsministeriets Skrivelse af 23. NovemlDer Under verdragelsen er indbefattet Parcellens rette Tilhørende og Tilliggende, alt saaledes som ^arcellen nu er og forefindes, uden Ansvar for Sælgeren i nogen ^enseende. Det "bemærkes, at der den 3o. Januar 1895 er tinglyst Vedtægt om Erritsø Kirkes Styrelse og dens Udgifters Udredelse, og at der den 2l/7, 1/9 og 23/ er tinglyst Skrivelser angaaende Vej, Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, hvormed den har tilhørt mig og tidligerei.ejere. vertagelsen finder Sted i Dag, hvilken Dag tillige er Skæringsdag med gensyn til Skatter og Afgifter af den solgte Parcel. Købesummen er aftalt til gr. 1161,14 - Et Tusinde Et Hundrede Sekstieen Kroner 14 Øre, der "betales kontant. Ejeren af Jfetr. ^r. 28h af Erritsø By og Sogn har Ret til at hente Vand i den paa den solgte Ejendom værende Brønd eller til at føre en Vandledning fra Matr. ^r. 28^ til den nævnte Brønd, dog saaledes at Ejeren af %tr. u t. 2S vedligeholder den nævnte Brønd. Jensen & Kjeldskov, A/S, København

24 Nærværende -Bestemmelse vil være at tinglyse som servitutstiftende paa Ejendommen. Paataleretten tilkommer den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 28]). mkostningerne ved nærværende handel og dens endelige Berigtigelse "betales med Halvdelen af hver af Parterne. I Søgsmaalstilfælde vedtages hurtig Retsforfølgning efter Retsplejelovens Kap. 41. Da Kø"besummen som ovenfor nævnt er "berigtiget.ved kontant Betalång, saa meddeler jeg Hønseriejer H. H E L I E G SEN til af Erritsø herved E n d e l i g t E r r i t s ø Skøde Kommune ANDER paa den foran "beskrevne Parcel Matr. %». 28o af Erritsø By og Sogn* idet jeg indestaar for,, at Skødet kan tinglyses uden præjudicerende Re t sanmærkninger. Parterne erklærer paa Tro og Love, at Værdien af den solgte Parcel er lig Købesummen. Sælgeren erklærer paa Tro og Love, at den solgte Parcel ikke er skov"bevokset eller "behæftet med Fredsskovsforpligtelser. Til Bekræftelse med vore Underskrifter i verværelse af Vitterlighedsvidner«FREDERICIA, den 7. December Som Sælger: Som Kø"ber: H. Helweg Andersen. For ^rritsø Kommune Chr. Ravn. J. M. Lorentzen. Vi underskrevne "bevidner herved, at ovenstaaende Underskrifter er ægte at Dateringen er rigtig, og at Underskriverne er myndige: H. Christensen, E. Gording, Sagførerfuldmægtig, Fredericia. Kontorassistent, Fredericia. UdstykningsapprolDationens Datum og Parcellens Hartkorn er rigtig anført. 1/ Vurdering tii Ejendomsskyld i Forbindelse med %tr. Nr. 28]D m.fl. Fradrags*beløhet i.h.t Stk. i Lov 2o/5 33 om Grundstigningsskyld udgør Kp. o,- ', 7/565. Vejle Amtstue, den 14. December E. Nielsen, irs-s

25 Indfort j Dagfr "WW». for «etefcrfids _ ^fflhfc^isi^^^ /4-2 6 JULf 1938 ^_ Genpartens Rigtighed be ameren i Fredericia m. v des

26 Justitsministeriets Genpartpapir. Til Skøder, Skadesløsbreve, Kvitteringer til Udslettelse og andre Paategninger m. m. (vedr. fast Ejendom). Mtr. Nr., Ejerlav, Sogn: l'5i Erritsø (i København Kvarter) By og Sogn, eller (i de sønderjydske Landsdele) Bd. og Bl. i Tingbogen, Art. Nr., Ejerlav, Sgn. Gade og Hns Nr. (hvor saadant findes) Akt: Skab v. Nr. n (Udfyldes af Dommerkontoret) Købers ] xmmsl BopæI: Erritsø - Anmelderens Navn og Bopæl (Kontor): landsretssagfører H. Norvang, Fredericia. t? ii'o Miuo. &N D B 1 I 6 I S KØ D E. Stempel: 7 Kr. J Øre. Undertegnede Gaardeje.r P. M a d s e n! ø l l e r, Erritsø, t sl{ sælger, skader og endelig overdrager herved til medundertegnede E r r i t s ø Kommune, Erritsø, en Parcel af den mig ifølge Adkomst, tinglyst 2{? f Juni I938, tilhørende Ejendom, hvilken Parcel ved Landbrugsministeriets Udstykningsapprobation af 14'November 1941 har erholdt følgende Matr. Ur. lji. Erritsø By og Sogn, af Hartkorn -g- Al"b. Betegnelse: og med Areal 490 m. Parcellen - et ubebygget Engareal - er overtaget og ligger fremtidig for Køberens Regning og Risiko i enhver Henseende. Parcellen overdrages med de samme Rettigheder, Byrder og Forplig teiser, hvormed den har tilhørt mig ifølge fornævnte Adkomst. Skæringsdagen med Hensyn til de af parcellen gaaende Skatter og Afgifter er fastsat til 11'December Købesummen er fastaat til Kr. 1500,00, hvilke Femten Hundrede Kroner 00 øre, skal berigtiges ved kontant Betaling.. Af Hensyn til Afgifternes Beregning erklærer parterne paa Tro og Love at det solgte ikke overstiger Købesummen. Af Hensyn til Lov om Skove, erklærer Parterne paa Tro og Love, Par l at der ikke paa deri solgtevfindes Skov eller fredskovpligtigt Areal. Der paalægges den her.solgte Parcel følgende Servitut; Bestillings- Formular C Matr. Ur. 15^ maa ikke bebygges udover at der maa opstilles Jensen & Kjeldskov, A S, København. % -.,_

27 Badehus ved Skellet ind til Matr. "Nr. 98 ( "Er ri t s øhu s tf )., saaledes at Husene ikke kommer til at ligge mere end 5 Ålen ind paa Farcellen, regnet fra Skellinien. SåafreÆit Parcellen beplantes med Træer eller Buskvækste, da skal disse stadig holdes mede. i en Højde af ikke over 1 Meter. laataleretten skal tilkomme den til enhver Tid værende Ejer af Matr. Nr. 15 Erritsø By gg Sogn. mkostningerne ved nærværende Handel betales med Halvdelen af hver af Farterne, hvorimod Køberen skal afholde de ved Ud s ty k- ningen fremkomne mkostninger. Medundertegnede Erritsø Kommune ved Erritsø Sogneraad,ved S ogneraadsf ormanden, modtager Skødet paa de foran nævnte Vilkaa; idet bemærkes, at Vejle Amtsraad ved Skrivelse af 29'Åugust 1939 har meddelt Samtykke til Erhvervelsen. Erritsø, den 29. Januar Som Køber: For Erritsø Kommune: Sdgneraadsformand K. S. ILadegaard Åndersen. Vidner om ægte Underskrift, rigtig Dato, samt Underskriverens Myndighed: Navn: Foul Ditlevsen Havn: Stilling: Landsretssagfører, Stilling: Bopæl: Fredericia. Bopæl: Fredericia, den 6. Februar Som Sælger: f-. Madsen Møller. Til Vitterlighed om Underskriftens Ægthed, Dateringens Rigtighed og Underskriverens Myndighed. f*oul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia. Nærværende Dokument begæres tinglyst dels som Adkomst dels som Servitut. Fredericia, den 21* Marts toul Ditlevsen landsretssagfører Fredericia.

28 Udstykningsapprobat&onens Datura og Farcellens Hartkorn er rigtig anført 1/10. 3&- Vurdering til Ejendomsskyld i Forbindelse med Hatr. Ur. l^d m. fl. siast. (SB63) Vejle Amtstue, den ?.. lynge Åss. fclhf«rf i T)s.!?hoff«ir» for T?,$.afer<»rls "Nr, 44, Frefl^fiia K#Wt»é wmé Elbo, i5ru.sk ug Hoimaas Herreder, den.,. 25 HRIS. 194Z _ 1 AM,: Sfeab 2fi s!k S > *&*««;JLJL^I Parcelkort og Servitutattest forevist, I Pf«Awlehf. «* *~

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR. 12 RESEN VEST II I Deklaration for område nordvest for Resen skole, Undertegnede ejer af det på medfølgende kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen.

ENDELIGT SKØDE. Ud over dette hviler der ikke servitutter på ejendommen. Altre nr., ejerlav, sogn: 27 b Venslev b3i,;;empei; 130 kr- 00 øre (I København kvarter) Ferslev sogn. eller (i de senderjydske landsdele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.:

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/" qu n ^ AU/ JfU *"//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.:

Hjdh&mi 08.ÅU61978* Deklaration. /> Kabl-/ qu n ^ AU/ JfU *//& tuflvkcva-tj d<'/( 'ttcefrr/fii'* Gade og hus nr.: Mtr. nr., ejerlav, sognøct^m- ^- '** Stempel: 2b kr. *2? (7 København kvarter) /Yl. Aj. eller (i de sønderjydske lands-.,. < J dele)bd.ogbl.itingbogen, h

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening Dok. om bebyggelse, beplantning, grundstørrelse, hegn, beplantning, skiltning, parkeringsplads, veje, vandforsyning, pligt til at være medlem af, grundejerforening

Læs mere

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN.

DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION FOR PARCELLER AF MATR. NR. 5"P, 7bc 7bq SABRO BY OG SOGN. DEKLARATION Undertegnede ejere af det på vedhæftede deklarations rids viste område, omfattende dele af matr. nr. 5 ap, 6 h, 7 bc og

Læs mere

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren

IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg. Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren IAKTlN~,~?~dACT -.f*% v~mq4k-1- ~nmelder: LandinspektØrfirmaet Nellemann Vesteraa 1 W POM)'MIJWRG 9000 Aalborg Deklaration for omrade til tiet-lav bebyggelse ved Ferren - - 62al - 62bs Undertegnede ejere

Læs mere

S E R V I T U T T E R

S E R V I T U T T E R Original. A F S K R I F T I anledning af at undertegnede NORDKYFA A/S, Rågeleje, agter at udstykke og sælge de mig tilhørende arealer matr.nr. 6-g, 6-u, 6-v og 6-x Smidstrup by, Blistrup sogn, i overensstemmelse

Læs mere

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn

Deklaration for Matrikel nr. 2-ff (Rønnebækgårdsvej), Erritsø by og sogn 1. Områdets fastlæggelse 1.1. Undertegnede ejer af det på vedhæftede deklarationsrids viste område, omfattende matr. nr. 2 ff af Erritsø by og sogn i Fredericia Kommune, pålægger herved det nævnte område

Læs mere

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E

Stempel: 50 kr. -- øre. 2-gd, Lunderskov og Gelballe by, Skanderup sogn og 9 k, smstds. G A V E SK ø D E il! 1 il' III Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: 50 kr. -- øre 2-gd, Lunderskov

Læs mere

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01164.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01. Fredningen vedrører: Linde Kirke. Domme. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01164.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01164.01 Fredningen vedrører: Linde Kirke Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 29-06-1948, 17-12-1948 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand.

Købsaftale. Navn: Adresse: By: Grunden er beliggende ved privat fællesvej og sælges i byggemodent stand. Afgift: kr. Akt: skab nr. (udfyldes af tinglysningskontoret) Ejerlav: Erritsø By, Erritsø Matr. nr.: Matr. nr. Beliggende: Argentinervej husnummer j.nr.: Købsaftale Fredericia Kommune sælger herved den

Læs mere

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde

Købesummen ønskes ikke offentliggjort. Betinget skøde Afgift: kr. Akt.: Skab: nr. J.nr.: Ejerlav: Bågegård, Tommerup Matr.nr.: Beliggende: Teglværksvej 5690 Tommerup Anmelder: Advokatfirmaet Bisgaard & Dolberg A/S Tallerupvej 39 5690 Tommerup Tlf. 6376 1103

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration.

Stads- og havneingeniøren i Bd. og Bl. i Ting- rieia købstads. Sogn. Stempel: Kr. Øre. Deklaration. 0[ Ki.éi Akt: Skab (Udfyldes af Dommerkontoret) Justitsministeriets Genpartpapir. Til Lejekontrakter, Servitutdokumenter o.!., Fortsættelse af Dokumenter, Fortegnelse over pantsatte Genstande o. I.

Læs mere

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr.

,25'r. af 12,5 m fra stamvejens midtlinie og iøvrigt 2,5 m fra skel. Akt: Skab F nr./.71( 1 (udfyldes af dommerkontoret) kr. tr. nr., ejer/av, sogn: '254-3 Stempel: (i København kvarter) er~ og rogren eller(i de sønderjydske langsi.. : -,i dele)bd. og bl. i tingbogen, 302 til og med 313. art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus

Læs mere

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6,

DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, 3 R I N G K Ø B I N G K O M M U N E DEKLARATION FOR ET BOLIGOMRÅDE NCRJ3 FOR VELLTEGV^J I RINGKØBING BY. Oktober 1??6, RING K-g 3 I N G K O K M U N E. DEKLARATION FOR ET BOLIGOMFÅDE I DEN SYDLIGE DEL AF

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg

DEKLARATION. Aalborg Kommune, Vandforsyningen, Sønderbro 53, 9000 Aalborg Matr.nr.: Ejerlav : Kommune: Amt: 2b og 3b mfl. Uttrup, Aalborg Jorder Aalborg Nordjyllands 3 Anmelder: Landinspektør-firmaet Nellemann & Bjørnkjær Strandvejen 18 9 Aalborg Tlf. 98134655 Sagsnr. 1632 Afgift

Læs mere

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden.

DEKLARATION. a) De til enhver tid værende ejere af arealer inden for deklarationsområdet skal være medlemmer af Grundejerforeningen Fyrrelunden. (Forslag til generalforsamlingen den 28. maj 2006) DEKLARATION Undertegnede Grundejerforeningen Fyrrelunden,som repræsentant for ejerne af grunde udstykket fra matr. nr. 1cp og 1cq Tollerup by, Melby sogn,

Læs mere

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse

Veje og Stier: Bebyggelse og benyttelse Deklaration for Grundejerforeningen Åstrupskrænten Undertegnede entreprenør HANS JØRGEN SCHNEIDER, Grenaa der er ejer af en del af matr. Nr. 1 B Grenaa Markjorder, pålægger herved med forpligtende virkning

Læs mere

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l

H O L M S L A N D K O M M U N E RETNINGSPLAN NR. l H O L M S L A N D RETNINGSPLAN NR. l K O M M U N E Mtr. nr., ejerlav, sogn: Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (i København kvarter) bd. og bl. i tingbogen, bopæl: (udfyldes af dommerkontoret) HOLMSLAND KOMMUNE.

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J

DEKLARATION PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J DEKLARATION OG PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR 17 for GRUNDEJERFORENINGEN ØSTERBY 8310 TRANBJERG J Hjemmeside: www.grf- Adresse: Horsevænget 97 oesterby.dk 8310 Tranbjerg J Deklaration Undertegnede, Århus kommune,

Læs mere

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01863.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00. Fredningen vedrører: Rom Kirke. Domme. Taksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01863.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01863.00 Fredningen vedrører: Rom Kirke Domme Taksations komm iss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 19-05-1952 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom).

Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m. m. (vedr. fast ejendom). 01345.06 Afgørelser - Reg. nr.: 01345.06 Fredningen vedrører: GIesborg Kirke Domme Taksati ans kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 12-07-1950 Kendelser Deklarationer e, FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10

Matr. nr 9 m Aalsbo. Jutta Persson. Aalsbovej 10 Matr. nr 9 m Aalsbo Skøde 26/10 1944 + Jacob Klüver Hansen Hilda Klüver f. 21/3 1920 d. 21/4 1991 f. 3/11 1919 Skøde 4/6 1957 + Kresten Hesselager Agnethe Hesselager f. 18/2 1884 d. 16/6 1973 f. 13/5 1890

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978.

RINGKØBING KOMMUNE. DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ. 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SøIBERGSVEJ 18. januar 1978. RINGKØBING KOMMUNE DEKLARATION FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR SØIBERGSVEJ. Undertegnede Ringkøbing kommune

Læs mere

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05)

VARDE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Nordre Boulevard Telt (05) Mtr. nr., e/er/av, sogn: (i København kvarter) hiler (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab ^nr.'%, (udfyldes af dommerkontoret) Gade

Læs mere

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION

0 0 083 *-3.M19b9 DEKLARATION dz Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr. nr. 1 Stempel: (/ København kvarter) Mygdal sogns eller (i de sønderjydske lands- -,-,. -r\ ^ J(IVJ H * L nordlige Del. dele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé 2 5750 Ringe. sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne SALGSBETINGELSER Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af købesummens betaling og tilladelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Navn/Firma

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit

Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland klit Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i at sønderjydsk Landsdele)bd, og bl..i tingbogen, art. nr., e/er/av, sogn. Gade og hus nr.: Stempel: kr. øre Del af 177a m.fl. Søgård Hovedgård Holmsland

Læs mere

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1

25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 25. MRS 1965 * 005726 Anmelder: landinspektørerne THORSEN & KRARUP Roskilde D E K L A R A T I O N. 1 I forbindelse med udstykning af matr.nr. 7 g Viby By, Syv Sogn 2, pålægges der herved ejendommen følgende

Læs mere

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. :

Afskrift. DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : Afskrift. Matr. nr. 1 o m. fl. Gladsaxe by Gladsaxe sogn. Akt:Skab G Kr. 322 Anmelder: Stempel 23 kroner DEKLARATION. På ejendommen matr. nr. : 1 o Gladsaxe by og sogn 1 ml Gladsaxe by og sogn 1 læ do

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01900.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01. Fredningen vedrører: Værum Kirke. Domme. Taksations kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01900.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01900.01 Fredningen vedrører: Værum Kirke Domme Taksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 01-09-1952, 23-12-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Bonefeld & Bystrup A/S

Bonefeld & Bystrup A/S Matr.nr. 35-ce Visborg By, Visborg Anmelder: Landinspektør-firmaet, Tlf. 76 28 60 60 Tinglysningsafgift 1400,- kr. J.nr. 27608 kwo Deklaration i anledning af udstykning af Bøgelunden i Hadsund om bebyggelse

Læs mere

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY

0 E K LARAT I ON. for et parcelhusområde i SAKSILD BY 0 E K LARAT I ON for et parcelhusområde i SAKSILD BY ODDER KOMMUNE DEKLARATION FOR ET PARCELHUSO~DE I SAKSILD Undertegnede ejere af det på vedhæftede kortbilag med prikket linie viste område omfattende

Læs mere

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0

10 2 7 G 0 3 81 2 DEKLARATI 0 O O ø - E.47 Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller ( i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 9 s, 9 t, 9 u, Stempel: 2 5 kr. 00 øre

Læs mere

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N.

under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Mtr.nr.,ejerlav, sogn: 8 fe, Vrold under Skanderborg jorder Anmelder: Landinspektør Preben Pedersen, Adelgade 74, 866o Skanderborg. D E K L A R A T I 0 N. Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag

Læs mere

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af

I.anledning af at Københavns, kommune ved skøde af. ved Bory.pp,Alle, erklærer herved for nuværende og fremtidige ejere af 'r. nr., ejerlav, sogn: i København kvarter) ler (i de sønderjydske landselej,,bd. og bl. i tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og, hus nr.: 820 'Utterslev Stempel: kr. øre Akt: Skab C nr. 87 (udfyldes

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen.

01464.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00. Fredningen vedrører: Vinderup Kirke. Domme. Taksatio ns kom missio nen. 01464.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01464.00 Fredningen vedrører: Vinderup Kirke Domme Taksatio ns kom missio nen Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 30-01-1951 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE.

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 34-215 FOR ET OMRÅDE VED STENLØSEVEJ OG SKOVBRYNET I STENLØSE. INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 Lokalplanens formål Side 1 AFSNIT 2 Område - zonestatus i AFSNIT 3 Områdets anvendelse

Læs mere

Sjølundsparkens deklarationer

Sjølundsparkens deklarationer Sjølundsparkens deklarationer (herunder om- og tilbygningsbestemmelse & tegltage) Deklaration (1977). 1. Områdefastsættelse 1. Undertegnede ejer af det på vedlagte kortbilag 1 viste område, omfattende

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund delnr...af matr. nr.,. Grunden er beliggende... Grunden er på m2 og i øvrigt afsat

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE

Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk Strandvejen 153 ',for så vidt angår matr.nr. 25 q) 2900 Hellerup. Tlf. 39 61 13 31 ENDELIGT SKØDE . IOLHOFF & USSING V 1. Reg.afgift kr. 100,00 Retsafgift kr. 1.400,00 I alt kr. 1.500,00 M'atr. nr.: 14 n og 25 q Ramløse by, Ramløse Beliggende: Anmelder: Skovsvinget 2 Advokat Svend Olhoff 3300 Frederiksværk

Læs mere

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1

g Randers kommune sælger og betinget overdrager herved til di-.<1 c: a 3? "E. Mtr. nr., ejerlav, sogn: matr.nr.421ez, stem P el: 32oo kr. oo (1 København kvarter) Randers købstads eller (i de sanderjydske lands- markj order dele) bd. og bl. I tingbogen, art. nr., ejerlav,

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer. sælger herved. til Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr., Strandbjerggård Hovedgård, Humlum. Grunden er beliggende Strandbjerggårdparken,

Læs mere

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej

Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD. Storparceller på Halmstadvej Ejendomme 27. august 2013/AB Til brug for afgivelse af bud KØBSTILBUD Storparceller på Halmstadvej Storparcellerne Parcel A (ca. 13.788 m2) Parcel B (ca. 10.755 m2) Begge parceller er beliggende på Halmstadvej

Læs mere

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup

Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Købsaftale Etape 2 Krybilyparken, Brylle 5690 Tommerup Undertegnede: Sælger herved til medundertegnede: Parcel nummer x (nedenfor kaldt ejendommen) jfr. vedhæftede udstykningsplan af 11. februar 2007 udarbejdet

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974

BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57 Vedr. et område beliggende langs Sofiendalsvej mellem Bygaden og Skelagervej STADSARKITEKTEN I AALBORG APRIL 1974 BYPLANVEDTÆGT NR. 57. Sofiendalsvej, Hasseris. Byplanvedtægt for

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-'

1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' Mtr. nr., ejerlav, sogn: (i København kvarter) eller (i de sønderjydske landsdele) bd. og bl. 1 tingbogen, art. nr., ejerlav, sogn. - Stempel: 1 a., 1 p og 1 s Kalvehave Færgegaard Kalvehave sogn-' kr.

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. Nr. 1 i Neder Holluf By, Fraugde sogn, Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige ejere

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01547.07. Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07. Fredningen vedrører: Ørslev Kirke. Domme. Taksatio ns komm iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01547.07 Afgørelser - Reg. nr.: 01547.07 Fredningen vedrører: Ørslev Kirke Domme Taksatio ns komm iss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 21-04-1951 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag.

2.1. Udstykninger indenfor deklarationsområdet skal i princippet ske som vist på vedhæftede kortbilag. Matr. nr. l i Neder Holluf by, Fraugde DEKLARATION Undertegnede Jens P. Koch & Co. A/S, Odense deklarerer hermed for sig selv og fremtidige ejere a ejendommen matr. nr. I i Neder Holluf by, Fraugde samt

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT

AKTUELT TINGLYST DOKUMENT AKTUELT TINGLYST DOKUMENT DOKUMENT: Dato/løbenummer: 26.03.2010-1000697446 TINGLYSNINGSDATO: 0040ax Adresse: Bauneholmvej 54 0015m 0012d 0012a 0015o 0012e 0015i Adresse: Klodgårdsvej 4 0024i 0024h 0024c

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Senest påtegnet: Grædstrupvej 5L 0002aa 0002p 0019f Horsensvej 2 0003a 0003dn 0003do Ring Søpark 53 0003ek Søkildevej 11P 0004ga Søkildevej 11L 0004ka : 09.12.2016 10:28:57

Læs mere

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det.

Deklaration. 2. Området udgør en del af Borupgårds jorder matr. nr. l a Borupgård samt alle parceller, der udstykkes fra det. Matr. nr.: la Borupgård Egebæksvang sogn Anmelder: Tikøb Sogneråd Espergærde Deklaration Tikøb kommune pålægger herved de kommunen tilhørende parceller nr. 2-243 af matr. nr. la Borupgård følgende servitutter,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n.

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hindborg Kirke. Domme. Taksations komm iss ione n. 01782.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01782.00 Fredningen vedrører: Hindborg Kirke Domme Taksations komm iss ione n Natu rklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 26-12-1951, 28-12-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer

Købsaftale. Rådhuset 7600 Struer Købsaftale Underskrevne Struer Kommune Rådhuset 7600 Struer sælger herved til den kommunen tilhørende ubebyggede grund matr. nr Den vestlige Del, Gimsing. Grunden er beliggende Kjelding Høj... Grunden

Læs mere

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR:

KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE VILKÅR: Køb & Salg Januar 2015 Matr.nr. 15afb, Nørremarken, Ribe Jorder Beliggende Industrivej 63, 6760 Ribe Arealet, der fremgår af vedhæftede matrikelkort, udgør 3.275 m² KØBSAFTALE ERHVERVSJORD I RIBE Mellem

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET> 19.t40v80 3 2 6 3 9 Akt: Skab nr. f7

Læs mere

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand

Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtægter og Deklaration for Grundejerforeningen Bøstrup Strand Vedtaget på den stiftende generalforsamling, onsdag, den 25. september 1968. Ændret på generalforsamlingen den 24. juni 1978 og den 9. juni

Læs mere

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE

Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Matr. nr. 12 e Ejby by, Ejby Anmelder: Skov- og Naturstyrelsen Haraldsgade 53 21 København Ø 3927 2 Skødet er stempelfrit i medfør af stempellovens 79, stk. 1, nr. 3. ENDELIGT SKØDE Undertegnede Poul Andersen

Læs mere

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

02048.32. Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32. Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet le 02048.32 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.32 Fredningen vedrører: Fjelsø Kirke e Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 20-06-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -.

KOMMUNE ULLERSLEV LOKALPLAN NR.20 FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN ULLERSLEV BY. RETTEN~I i~1ye?org. 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -. ULLERSLEV LOKALPLAN KOMMUNE NR.20 RETTEN~I i~1ye?org -~ kun:gvid~3tmed MSTEMPLINGJA~ DOMMERKONmREJ-~KASSEKONTRo~ppARAT E 133284~~ 17~.1h89~O9:42: OOOO5OO-~.OO. 103914 Sti -., FOR ET BOLIGOMRÅDE I BÖNDEMOSÉN

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration

Rev. 17. Maj 1978 3.1. Dansk totalentreprise a/s. Deklaration Rev. 17. Maj 1978 3.1 Dansk totalentreprise a/s Deklaration Undertegnede, direktør Bøje Nielsen og direktør, civilingeniør A. Jul Jørgensen, der er ejere af ejendommen matr. Nr. 2 o, Høje Tåstrup by og

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening

DEKLARATION. For. Handrupgaard Grundejerforening DEKLARATION For Handrupgaard Grundejerforening 27.06.1961 Dok om bebyggelse, benyttelse mv, Vedr. Matr. Nr. 3a, (3ff-3fg- -SA) af Handrup by, Dråby sogn - 2 - Anmelder: Advokatfirma BENT WERNER OLAF GORMSEN

Læs mere

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning.

DEKLARATION. Ovennævnte beplantningsbælter og beplantning i øvrigt projekteres, udføres og plejes 1 år efter etablering ved kommunens foranstaltning. Anmelder: Varde Kommune Teknik og Miljø Bytoften 2 6800 Varde DEKLARATION De på vedhæftede rids angivne ejendomme, matr.nr. 18 c, 18 m, 18 k, 18 i, 18 l, 18 p, 18 u, 18 t, 18 n, 18 o, 18 q, 18 r og 18

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Karlby Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 02091.02 Afgørelser - Reg. nr.: 02091.02 Fredningen vedrører: Karlby Kirke Domme Taksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 04-12-1953 05-12-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION

Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. FÆLLESDEKLARATION Matr.nr. 104l, 104 v til 104ø, 104aa til 104ay, 194c, 194v, 194y til 194ø, 194aa til 194ai 196p, 196be til 195bu af Søgaard Hovedgaard, Holmsland Klit sogn. Anmelder: Kristian Madsen landsretssagfører

Læs mere

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup

SERVITUT EJENDOM: 8541 Skødstrup. Matrikelnummer: 8541 Skødstrup Skødstrup SERVITUT Ny Studstrupvej 2A 0004fx Ny Studstrupvej 2B 0004fy Ny Studstrupvej 2C 0004fz EJER: NY STUDSTRUPVEJ 5, SKØDSTRUP A/S Lassonsvej 2 7430 Ikast CVR: 32338275 EJER: PÅTALEBERETTIGET: PÅTALEBERETTIGET:

Læs mere

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne

Tinghøj Allé Ringe. sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne KØBSAFTALE Undertegnede Faaborg-Midtfyn Kommune Tinghøj Allé 2 5750 Ringe sælger betinget af godkendelse fra Geodatastyrelsen (udstykning) herved til medunderskrevne Den Almennyttige Erhvervsdrivende Fond,

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede

Udkast KØBSAFTALE. Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede Udkast KØBSAFTALE Undertegnede Hillerød Kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød sælger herved til medundertegnede ca. m2 af matr. nr. Trollesminde, Hillerød Jorder, indtegnet på bilag til denne købsaftale.

Læs mere

Aktuelt tinglyst dokument

Aktuelt tinglyst dokument Aktuelt tinglyst dokument Dokument: Dato/løbenummer: 05.03.2015-1006152099 Senest påtegnet: 05.03.2015 22:18:16 Ejendom: Adresse: Japanvej 17 4200 Slagelse 0006k 0006bk 0006bq 0006br 0006bt : Tekniske

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende.

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af parcelhusgrunde, beliggende. Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: _ Telefon nr.: E-mail: CPR nr.: og Navn: Adresse: Postnr. og by:_ Telefon nr.: E-mail: CPR

Læs mere