Slægten i Hvetbo herred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten i Hvetbo herred"

Transkript

1 Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005

2 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum, Jetsmark m.fl. sogne...5 Hvetbo herred....6 Fiskeri...6 Kysthandel...8 Lundergård....8 Anders Christensen og Christiane Madsdatter Christen Andersen og Maren Matthiasdatter Mads Christiansen Hvedbo og Anne Pedersdatter Anders Andersen og Anne Christensdatter Matthias Berthelsen og Else Pedersdatter Christian Pedersen Møller og Dorethe Kirstine Madsdatter Peder Christensen og Maren Pedersdatter Anders Ibsen og Johanne Christensdatter Christen Nielsen og Margrethe Clemmensdatter Bertel Matthiasen Biller og Maren Eriksdatter Peder Pedersen og Maren Christensdatter Mads Sørensen Skrædder og Kirsten Andersdatter Christen Sørensen Gundesen og Anne Pedersdatter Peder Madsen Ræf og Anne Christensdatter Jep Andersen og Anne Pedersdatter Niels Sørensen og Maren Laursdatter Clemen Laursen og Anne Jensdatter Erik Bertelsen og Margrethe Laursdatter Søren Gundesen og Kirsten Pedersdatter Peder Pedersen Toft og Johanne Christensdatter Ulholm Mads Christensen Ræf og Inger Pedersdatter Thyboe Christen Andersen Koch og Johanne Bertelsdatter Peder Thyrisen Søren Nielsen Margrethe Clemensdatter Laurs Christensen Skrædder og Johanne Jensdatter Peder Christensen Engesgaard og Maren Sørensdatter Christen Christensen Ulholm og Anne Pedersdatter Christen Christensen Ræf og Inger Nielsdatter Peder Christensen Thybo og Signe Nielsdatter Anders Koch Bertel Jens Laursen og Dorethe Nielsdatter Søren Klemendsen Christen Haugaard og Maren Madsdatter Mads Jensen Haugaard Kilder:

3 Forord Else Iversen og Jacob Andersen omkr Jacob Andersen blev født i Pirup i Hune sogn og døbt den 29. november 1803 i Hune kirke. Han blev opkaldt efter moderens lillebror, som døde som 5-årig i søndag efter påske 1818 blev han konfirmeret og i 1824 rejste han til Aalborg. Her blev han bryggerkarl. I 1838 giftede han sig med enken Else Iversen, og de fik sammen datteren Jacobine og sønnen Jens Andreas Ved FT 1845 og 1850 boede familien i Brødregyde i Aalborg. I 1850 bestod familien af: Jacob Andersen 45 år, gift, ølbryggerkarl og født i Løkken sogn. Else Iversen 46 år, hans kone, født i Aalborg Rasmus Severin Andersen 18 år, ugift, søn [af hendes første ægteskab] Jensine Chrestence Andersen 14 år, datter [af hendes første ægteskab] Jacobine Andersen 10 år, datter Jens Andreas Andersen 3 år, søn Senere købte familien et lille hus i St. Nygade. Else døde i Aalborg den 21. januar Jacob, som er min tiptipoldefar, døde i Aalborg den 3. november

4 Det foreliggende materiale er alt, hvad det til dato er lykkedes mig at finde om Jacob og hans aner. En ganske væsentlig del af materialet har lærer Rigmor Nørgaard fra Frederikshavn velvilligt stillet til rådighed. Rigmor Nørgaard er efterkommer af Jacob Andersens søster Anne. Da denne del af familien langt fra er forsket færdig, vil jeg nok fremkomme med en revideret udgave på et senere tidspunkt. Materialet er næppe uden fejl og mangler, og jeg hører derfor gerne nærmere om eventuelle fejl. Jan Løve Østerbye Juni 1997 Materialet er revideret i november Alle kendte aner findes nu i selve teksten. 4

5 Kort over Hune, Saltum, Jetsmark m.fl. sogne. 5

6 Hvetbo herred. Hvetbo herred ligger i det gamle Hjørring amt og strækker sig fra Limfjorden vest for Aalborg til Vesterhavet. Det er amtets mindste herred og omfatter sognene Ingstrup, Vester Hjermitslev, Alstrup, Saltum, Hune, Jetsmark og Gøl. Langs kysten mod sydvest er herredet adskilt fra naboområdet ved de øde områder omkring Tranum, og mod øst danner moseområderne i Store Vildmose en naturlig grænse. De gamle og naturlige veje gennem herredet har derfor gået fra Aalborg over Aaby og Saltum til Løkken og Børglum (gl. bispesæde). Fra Aaby gik der vej mod vest gennem Han herred til Brovst, Fjerritslev og Thisted. Med disse naturlige grænser er det forståeligt, at herredets befolkning i stor udstrækning har giftet sig ind i familier fra sognet eller herredet, således at mobiliteten ikke har været overvældende. På vor egen familie kan vi se pastoraternes betydning, idet Hune og Saltum sogne udgjorde ét pastorat (ligesom Ingstrup, Vester Hjermitslev og Alstrup sogne). Da familierne mødtes til søndagsgudstjeneste, er de unges bånd også blevet knyttet her. I perioden , hvor familien har en del af sine rødder her, spiller Hune og Saltum sogne en særlig rolle, idet der dog også er bånd til Jetsmark og Ingstrup sogne. Området har siden 1500-tallet været præget af sandflugten. Man ved ikke bestemt, hvorfor sandflugten satte ind på dette tidspunkt, men ændringer i havstrømmene langs den jyske vestkyst bragte ihvertfald øgede mængder sand til stranden. Blæsten har derefter hvirvlet sandet op og ind i landet, hvor store områder i den efterfølgende periode blev ødelagt eller i bedste fald reduceret landbrugsmæssigt. Nedhugning af skove anses som en medvirkende årsag til de ødelæggelser, som sandflugten medførte. Gennem de sidste århundreder er der sat kraftigt ind mod sandflugten ved beplantning af klitter (marehalm) og de nære kystområder (plantager). Jordbundsforholdene ligger på middel for hele herredet, men dog således, at områderne langs kysten er betydeligt ringere end områderne længere inde i landet. Mens man på de sidstnævnte steder har kunnet drive almindeligt landbrug (korn - og kvægavl), har man i kystområderne i større udstrækning haft får, som kunne afgræsse hede- og klitområderne, ligesom man i vid udstrækning har suppleret indkomsten ved fiskeri. Fiskeri. Fiskeri har altid haft stor betydning for befolkningen i herredet. I matriklen fra 1662 anføres, at Sognemændene i Hune leve og nære sig for største Delen af Fiskeri i Havet og for Kjettrup og Hvorup, at beboerne, hvis Jorder vare ødelagt af Sandflugt, ikke kunne opholde sig, hvis de ikke brugte Fiskeri i Havet. Af gamle fæsteprotokoller fremgår da også, at fæsteydelsen helt eller delvist kunne erlægges i et bestemt kvantum flyndre! 6

7 En af de ældste fangstmetoder og meget brugt her, var dybsvod, hvor der særligt blev fanget flyndre. I modsætning til det senere snurrevod, var dybsvoddet så stort, at det ikke kunne ombord i en båd, men måtte trækkes i land. Fiskeriet krævede 12 mand, der hver leverede 2 reb á 50 favne. Til voddet hørte også 2 reb, og man kunne altså have indtil 13 reb på hver vodarm og dermed nå indtil 650 favne ud fra land med voddet. Fiskeriet var organiseret i laug med en skipper i spidsen. Når fisketiden var inde og vejret godt, hejsede han en kurv eller lignenede op i en mast på et højt sted, som signal til de øvrige medlemmer om at indfinde sig på fiskepladsen. Når alle var samlet, blev voddet på en tohjulet kærre kørt fra tørrepladsen ned på stranden til en stor fladbåd. Voddet blev herefter roet ud på havet, efter at man havde fastgjort den ene vodarms reb i land. Kommet vel ud gennem brændingen hvilede fiskerne et øjeblik på årerne, mens skipperen sagde: Skal vi læse? Så bad han en stille bøn og man roede videre. Først omkring 1850 ophørte man med denne andagtsøvelse. Mens man roede ud, frigjorde man rebet mod land, og når der ikke var mere reb eller man syntes, at man var tilstrækkeligt langt ude, fastgjorde man rebet til voddet, der så blev sat ud i en bue. Den anden ende af rebene blev fastgjort i den anden vodstav, og man roede i land med rebet. Så var voddet sat, og man kunne begynde at hale voddet i land. Inden ilandtrækningen nød man en hjertestyrkning, ofte en polak, som bestod af en blanding af mjød og brændevin. Fiskelaugets 12 mand fordelte sig med 6 til hver rebende, og de 5 trak derefter i land, mens den 6. ordnede rebet efterhånden som det kom i land. Dragerne trak i en sele, der lå over skulderen eller i et trækbælte. Den forreste, der trak i rebet slap sit greb i rebet, når han var kommet langt ind på stranden og gik herefter tilbage til havstokken og greb fat i rebet og trak. Således vandrede man uafbrudt til voddet kom i land. Udsætning og ilanddragning varede et par timer, og i løbet af en dag kunne man nå op til 6 dræt. Fangsten lagde man i store bunker på stranden. Den største bestod af rødspætter (flyndere) og den anden af de andre fisk, især torsk, kuller, slethvar og pighajer. Den største bunke deltes, således at vod og båd, der ofte tilhørte folk uden for fiskernes kreds, tog 4 lodder og voddragerne 1 lod hver. Den anden bunke, gråfiskene, deltes udelukkende mellem dragerne eller solgtes til den højstbydende ved en rask auktion. Udbyttet købte man så øl og mjød for, som man indtog under og efter arbejdet. Af en beskrivelse fra 1656 fremgår det, at der særligt i Hvetbo herred fandtes et rigt fiskeri af flynder 2 gange om året, vår og høst. Fiskene blev tørret og stakket. Også almuen nød godt af de store fangster af kuller og makrel. I 1638 havde en borger i Aalborg en fiskebod i Blokhus, hvilket antyder, at der her var et vist folkeliv omkring fiskeriet (jfr. sildefiskeriet i fjordene). I 1688 indbragte fiskeriet i amtsskat 24 rd. I Hune sogn var der ca. 12 flyndervod og lige så mange både. Da sandflugten var på det højeste omkring 1700, havde fiskeriet sin største betydning - og slog fiskeriet fejl, var der ikke andet at gøre end at flytte fra sognet og tage arbejde andetsteds (måske tigge). 7

8 Kysthandel. Fra den jyske vestkyst blev der i en lang periode drevet kysthandel med Norge, den såkaldte skudehandel. I Hvetbo herred foregik handelen fra Blokhus. Sejladsen til Norge tog herfra ½-1 døgn, og man handlede med produkter, som det andet land savnede. Fra Danmark blev der især sendt korn til Norge, mens der blev importeret tømmer, sten og kalk, senere jern, søm, tjære og salt. De ældste bevillinger går tilbage til Skuderne var jagter, som på Vestkysten blev kaldt sandskuder. De blev også anvendt til at sejle tørrede flyndre til København. Blokhuset nævnes allerede i 1611, men først i det 17. århundredes første halvdel havde beboerne her selv skuder. I 1742 var der 3 skuder i Blokhus og 1 i Kjettrup. Skuderne kunne trækkes op på stranden, men lastning og losning foregik altid lidt fra land. Da man gik over til større fartøjer, kunne man ikke trække skibene på land, og man ankrede derfor op ud for kysten og udvekslede varer. Disse skibe overvintrede ofte i norske fjorde. Også norske skuder deltog i handelen, som først ophørte i midten af 1800-tallet. Omkring Blokhus opstod der derfor et mindre handelssted. Købmænd og skibsejere kom dog normalt andre steder fra. Som følge af denne handel kom en del nordmænd til Danmark, ligesom enkelte fra Danmark vel bosatte sig i Norge. Lundergård. Lundergård i Jetsmark sogn er nævnt første gang hen mod midten af det 16. århundrede. Det må derfor antages, at hovedgården eller den adelige sædegård var af forholdsvis ny oprindelse på dette tidspunkt. I 1546 boede Palle Friis på gården. Han var søn af Niels Friis til Vadskjærgård (nord for Lemvig) i Skodborg herred, og ejede formentlig gården sammen med broderen Godske Friis til Vadskjærgård. Palle Friis frikøbte antagelig gården, som efterfølgende gik i arv til hans efterkommere. I 1568 lå der 2 gårde, 2 bol og 2 huse i Jetsmark under gården. Palle Friis døde før Enken havde muligvis gården i en periode før den overgik til sønnen Laurids Friis (1590). Han synes ligesom sine brødre at have haft en voldsom karakter. Han begik drab på en bonde i Hovrum og måtte bede kongen om tilgivelse (1578), mod at stå offentligt skrifte og betale 50 gl. daler til nærmeste hospital. Han nævnes i Kolding (1580), 1598 var han tolder i Skagen, 1608 var han skrøbelig, og han døde før Han var gift med Bodil Eriksdatter Kaas. 8

9 1598 nævnes Godske Friis til Lundergård. Han var bror til Lauritz Friis og boede 1590 på Øls i Hindsted herred, hvor hans første hustru, Maren Pedersdatter Kruse, kom fra. Han levede endnu 1602, og hans enke Johanne Eriksdatter Kaas nævnes til Lundergård Adskillige efterkommere skikkede sig ilde. Lauritz Friis søn, Palle Friis skrev sig 1599 til Lundergård, uden at det dog vides, om han brugte gården eller blot skrev sig til den, fordi hans far havde andel i den. Han var en tid befalingsmand i Sogn i Norge og var her gift med Anne Jensdatter Haar til Geresvig i Tysnes 1, med hvem han havde to sønner, nemlig Laurids, der fik mødrenegården, og Frederik, som levede Formentlig forlod Palle Friis hustru og børn, og i 1615 boede han i Skagen, hvor faderen jo havde været tolder. Her boede han sammen med en tjenestepige og drev omkring i mere eller mindre beruset tilstand. Da han ikke fortsat kunne leve i denne tilstand og da han havde hørt, at en søn af Godslev Budde til Rødslet var blevet lensmand på Bergenhus, så han en mulighed for et tilsvarende embede, hvis han da ellers kunne fremskaffe de fornødne rejsepenge. Da han havde indset, at ingen formentlig ville låne ham penge, fik han den ide, at han kunne myrde den gamle Peder Jensen - også kaldet Peder Blusser, fordi han havde haft ansættelse ved fyret - der boede alene med sin hustru på en ensomt beliggende gård i Skagen. Palle Friis antog, at manden havde penge, fordi han ind imellem lånte penge ud mod håndpant. Christen Andersen Skrædder havde således mod et sølvspænde lånt penge af Peder Jensen. Palle Friis ville ikke være alene om mordet, så han overtalte Christen Skrædder og dennes tjenestepige Maren Jensdatter til at hjælpe sig. Til gengæld ville Palle Friis tage sig af dem, når han kom på den grønne gren. Kort før pinse 1615, hvor Palle Friis havde drukket tæt, lokkede de Peder Blusser over til Palle Friis hus, hvor Palle myrdede ham med en dolk. De slettede sporene efter sig, drak videre og blev så enige om at tage ud og myrde Blusserens kone. Det ordnede Maren så - og næste dag plyndrede de Blusserens hjem - uden dog at finde værdier af betydning. 3. pinsedag fandt man liget af Blusserens kone, og tolderen, som også var byfoged, foranstaltede en undersøgelse, som hurtigt mundede ud i en tilståelse fra Christen Skrædder. Skrædderen og Maren tjenestepige fik en hurtig dom og blev halshuggede, mens der var flere hensyn at tage til adelsmanden Palle. Han blev indsat i arresten i Aalborg og senere overflyttet til København, hvor kongen og Rigsrådet den 28. maj 1616 afsagde hans dødsdom. Han blev halshugget 31. maj 1616 foran Københavns Slot 2. Omkring 1610 købte Niels Friis, bror til Godske og Lauritz, Lundergård af Lauritz. Han havde i 1590 sammen med brødrene Erik og Hendrik overfaldet en anden adelsmand, Peder Skram, på gaden i Viborg og ved dom i København 1591 blev de fradømt æren. Niels Friis ejede også gods på Mors, men uordentlig levned og tidernes ugunst (krigen ) fik det til at gå ned ad bakke for ham. For at dække gæld pantsatte han sine ejendomme og 1633 måtte han af- 1 Klitgaard bd. 2 side Klitgaard har refereret sagen detaljeret (bd. 2 side ). 9

10 hænde Lundergård til Falk Gøye. Han tog derefter ophold på den mindre Vestrupgård i Saltum sogn. Her døde han i 1657, hen mod 90 år gl. Ovennævnte Anna Haard var datter af Else Tronds (o o. 1631) og Jon Haard (o o. 1581). Jon Haard havde arveret til sædegården Store-Gjersvik på Tysnes i Norge efter sin mor Adelus Kruchow (o o. 1601) 1. Da Jon døde før moderen overgik gården til enken Else Tronds forvaltning og blev drevet af hendes 3. ægtefælle Anders Mowatt indtil Jon Haards søn Jon Haard d.y. (o ) overtog gården. Han døde ugift og uden livsarvinger. Else Tronds og Jon Haards datter Anna Haard (o o. 1614) overtog Vetle-Gjersvik (vetle = lille) efter moderen. Hun giftede sig i slutningen af 1590 erne med Palle Friis til Lundergård 2, som 1598 er nævnt som foged i Nordhordland, 1599 som kongens befalingsmand i Sogn og foged i Sogn. De havde Vetle-Gjersvik som adelsgård. Deres søn Lauritz Friis havde Store-Gjersvik som hovedgård så sent som 1639, hvor han pantsatte gården til slægtningen Axel Mowatt. Lauritz havde da taget varigt ophold i Danmark. Omkring 1700 ejede Lundergård størstedelen af bønderjorden i Jetsmark og store dele af nabosognene Hune og Saltum. Mine aner kan via Aalborg spores tilbage til bønder i disse sogne. 1 Min mor, Ragnhild Gjersvik, er født og opvokset på en af de nuværende gårde i Store Gjersvik (brug 2). Hun overtog gården i Gården har været i familiens fæste/eje siden Adelus Kruchow er hendes tip 9 oldemor. 2 Drange er i sin bog upræcis m.h.t. forholdene omkring Palle Friis (bd. 3 side ). 10

11 Anders Christensen og Christiane Madsdatter Dommerborg i Hune sogn. Anders Christensen er søn af Christen Andersen og Maren Matthiasdatter. Han blev født i Pirup i Hune sogn og døbt i Hune kirke den 13. september Hans fødselsdag kendes ikke, men den ligger formentlig umiddelbart forud for dåbsdatoen. Christiane Madsdatter er datter af Mads Christiansen Hvedbo og Anne Pedersdatter. Hun blev født i Hune og døbt den 15. marts Heller ikke hendes nøjagtige fødselsdag kendes. De blev gift i Hune kirke den 12. januar De følgende år fik de børnene: Jacob Andersen ( ). Han blev opkaldt efter Christianes lillebror Jacob, som døde i I 1824 rejste han til Aalborg, hvor han blev bryggerkarl. Han giftede sig i 1838 i Aalborg med enken Else Iversen ( ). De boede i St. Nygade. Det er min tiptipoldefar. Mette Marie Andersdatter ( ). Hun blev i 1826 gift med Stephan Hansen med hvem hun havde et barn. Stephan Hansen var husmand i Rønnelien, matros og fisker. Efter hans død giftede hun sig i 1839 med Christen Aamonsen (o ), som i sit første ægteskab havde 4 børn. Hun boede og døde i Hune sogn. Mads Christian Andersen ( ). Han giftede sig den 31. marts 1834 i Saltum med Ane Christensdatter fra Saltum, og de boede i Saltum i en årrække før de flyttede til Hune, hvor de boede ved FT Her var han fisker og husmand. Han omkom i 1856 sammen med 4 andre fiskere under øvelse med redningsbåden ud for Blokhus. Redningsmandskabet havde presset på for at afholde øvelse med redningsbåden, og strandkontrollør Holst gav endelig tilladelsen den 29. december 11

12 1856. Da redningsbåden efter at have afholdt øvelser ved første, anden og tredje revle, skulle ind til land igen, medførte en kraftig bølge hen over første revle, at redningsbåden mistede styringen, da agterenden kom ud af vandet, samtidig med at forstavnen ramte bunden. Derved kæntrede båden og hele mandskabet blev kastet ud i vandet. 5 af fiskerne kom uskadte i land, mens fire blev bjerget livløse og forsøgt genoplivet. Det var imidlertid forgæves. Ingen af mandskabet bar redningsveste, formentlig fordi vestene gav dem mindre bevægelsesfrihed i båden. Efter ulykken blev det påbudt at bruge et slæbeanker, når redningsbåden skulle ind til land efter redningsaktioner etc. Mads lig skyllede først i land ca. 1 år efter, og han blev begravet i december Christen Andersen ( ind 1849). Jens Bernt Andersen ( ). Han blev gift med Anne Christensdatter i 1840 og boede i Kirkehusene i Hune ved sin død. Anne Marie Andersdatter ( ). Hun fik et uægte barn med Christen Clemmensen fra Saltum i Samme år giftede de sig og boede efterfølgende i Saltum. Efter hendes død giftede han sig igen. Maren Andersdatter ( ). Peder Christian Andersen ( ). Ane Andersdatter ( ). Peder Christian Andersen ( ). Han overtog husmandsstedet i Dommerborg efter forældrene. Han giftede sig i 1844 med Maren Villadsdatter ( ). Deres søn overtog stedet efter dem. Se erindringer i Barn af Vendsyssel VIII, Anne Andersdatter ( ). Hun giftede sig i 1841 med gårdmand Jeppe Sørensen Nørgaard ( ) i Ingstrup sogn. Rigmor Nørgaard er efterkommer af dette par. Anders Christensen betegnes både som husmand og gårdejer i annalerne. Med de begrænsede udbyttemuligheder på den magre nordjyske jord, kan han udmærket godt have suppleret sin indkomst ved at gå ud som daglejer eller ved at drive fiskeri som andre netop i dette område. Han døde i Dommerborg den 12. august 1849 og blev begravet i Hune den 19. august Christiane var ved FT år gl. og boede hjemme i Hune Torp. Af KB kan man se, at hun boede i Rødhus en række år før Ved FT 1801 var hun tjenestepige hos boelsmand Anders Sørensen i Rødhus. Han var hendes onkel, og i familien befandt sig også hendes gamle bedstemoder Maren Pedersdatter på 74. Christiane var da 23 år gl. og ugift. Af FT 1855 fremgår det, at hun var baptist (bagtist). Hun døde i Dommerborg den 15 maj 1859 og blev begravet i Hune den 21. maj uden jordpåkastelse, idet hun havde meldt sig ud af folkekirken, og derfor blev begravet uden præstens medvirken! Hun var da enke og aftægtskone og døde af alderdom. Af protokollen for baptisternes første menighed i Aalborg fremgår det, at Christiane Madsdatter blev døbt som baptist den 30. juni 1850 af O.N. Føltved. Hun var da 72 år gl, indsidder og enkekone fra Dommerborg i Hune sogn. Da baptisterne stiftede en menighed i Jetsmark i 1856, tilsluttede hun sig denne menighed. Det vides, at baptisterne udsendte missionærer fra Aalborg til Vendsyssel, og i april 1849 blev de første baptister døbt i Jetsmark, som en del af Syd-Aalborgs menighed (stiftet 1840). Antallet af baptister i denne nordvestlige del af Jylland 12

13 var i midten af 1850-erne ca. 125 personer, og man besluttede derfor at dele Syd-Aalborgs menighed. Således blev bl.a. Jetsmark en selvstændig menighed i august 1856 med Eskild Jensen som forstander og 122 medlemmer. Lærer Rigmor Nørgaard fra Frederikshavn har undersøgt og fundet frem til nedenstående oplysninger om familien i Landsarkivet for Nordjylland i Viborg: Kjær-Hvetbo-Herreders skøde-panteprotokol B31E-sp4: Skøde fra Severin Gleerup til Wang til Anders Christensen af Pirup på et sted af hartkorn 1 skp for 100 rd. NO 3 FØRSTE CLASSE C7timus 1805 l rd 12 sk. Underskrevne Severin Gleerup til Wang, Lundergaard og Birkumgaard tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen af Pirup og hans arvinger det sted i Pirup By, Hune Sogn, som Christen Christensen Kield i fæste beboer, stående for hartkorn l skp under Lundergaards gods hidtil henhørende, hvilket sted med al sit rette tilliggende af ager og kjær, samt al anden herlighed og rettighed, som derunder tilligger og med rette bør tilligge, nu skal følge og tilhøre fornævnte Anders Christensen og arvinger i alle dele, således og med den samme ret og rettighed, jeg det ejet haver, og kender jeg mig og mine aldeles ingen ydermere ret eller rettighed at have til eller udi fornævnte ejendom eller noget af dets tilhørende, med forbeholdenhed af det, som i vedhæftede købecontracts 3. post er reserveret, men derfor af Anders Christensen i overensstemmelse med benævnte købecontracts 4. post at have annammet og oppebåret den belovede købesumma 100 rd skriver et hundrede rigsdaler med et års lovlig rente 4 proc. - Thi forpligter jeg mig og mine arvinger at hjemle og fuldkommen afstå Anders Christensen og hans arvinger bemeldte sted for hver mands tiltale, som derpå med rette kunne tale. - Til bekræftelse haver jeg dette mit udgivne skøde med egen hånd underskrevet og forseglet i undertegnede 2 vitterlighedsvidners nærværelse. Wang den 12. juni Til vitterlighed underskriver S. Gleerup LS M. Hastrup på Lundergaard Morten Colding på Wang Tinglæst udi Kjær-Hvetbo Herreders ret den 19. september 1806 efter at fra forrige Nørre Jyllands landstingsret var her til retten afleveret behørig indskrift af samme landstingsprotokol og altså at tilføres denne underrets panteprotokol tilståes som dommer. Hasselbalck 13

14 Derefter indført udi bemeldte herreders panteprotokol No 3 fol. 87 og tillige udi omtalte udskrift af forrige landstingsret pagina... Dette solgte sted udslettes iblandt godset under forbemeldte hovedgaard Lundergaard; for øvrigt viser fornævnte protokoller, at der på dette solgte ej er nogen hæfte med dette skødes udstedelse, tilstår som skriver, samt tillige, at købekontrakt på behørig stemplet papir er forevist. Hasselbalck Panteobligation fra Anders Christensen i Pirup til Anders Jensen i Lycken for 100 rd pant i et sted i Pirup hartkorn 1 skp dat. 22 juni 1805 PANTEOBLIGATION No SKILLING. Kendes jeg underskrevne Anders Christensen boende i Pirup By, Hune Sogn og hermed vitterliggør ret vidende gældskyldig at være til Jens Jensen, boende i Lycken i Furreby Sogn og hans arvinger den capital 100 rd skriver et hundrede rigsdaler dansk courant, som han mig til mit påboende steds betaling lånt og medforstrakt haver. Thi forpligter jeg hermed mig og mine arvinger ej alene så længe bemeldte capital hos mig bliver indestående, at forrente samme årlig til hvert års 13. juni med lovlig rente, men endog efter et halv års foregående lovlig opsigelse fra en af siderne at udbetale fornævnte capital med renter og omkostninger til creditor, hans arvinger eller hvem denne min panteobligation med rette i hænde haver, og på det creditor og hans arvinger for dette lån kan være des mere betryggede, pantsætter jeg herved med l. prioritets førsterettighed mit ejende og iboende sted beliggende i Pirup By, Hune Sogn, Hvetbo Herred under Hjørring Amt, med påstående bygninger og havende besætning samt tilhørende ejendomme i ager og eng, kjær, mose, hede og fælled, alt således og på samme måde, som jeg mig samme haver tilkøbt efter det mig derpå meddelte skøde af 17. juni sidst, og hvilken mit påboende sted og dets ejendomme er ansat for hartkorn l skp, hvilket her foran benævntes tilligemed min havende ind- og udbo med sædeog fødekorn og Kreaturer, med hvad videre jeg er eller bliver ejer af, intet i nogen måde undtagen skal være og blive Jens Jensen og hans arvinger et trygt og sikkert underpant og forsikring for den mig lånte capital 100 rd med renter og alle pågående omkostninger, indtil samme fornøjelig er blevet betalt, så creditor og hans arvinger af mig og mine arvinger skal være og blive uden skadeslidelse i alle måder. Denne min panteobligation haver jeg ej selv alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået Christen Hansen boende i Lycken og Simon Jensen Ruuberg samme med mig til vitterlighed at ville underskrive og forsegle. Pirup den 22. juni 1805 Til vitterlighed underskriver og forsegler Anders Christensen Pirup med påholden pen /LS/ 14

15 Simon Jensen /LS/ Christen Hansen /LS/ Tinglæst i K. H. H. R. fredagen den 20. september 1805 til indførelse i panteprotokol- B31E-SP5: Skøde fra forvalter Hasselbalck til Anders Christensen i Pirup på 3 parceller med hk 1 td 3 skp 2 9/12 alb for 300 rd No 4 C7timus 1808 l rd 6 skilling. Jeg underskrevne Bartholomæus Hasselbalch, forvalter ved Lundergaard, tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen i Pirup og hans arvinger efterskrevne mig tilhørende parceller af jordejendommene til Peder Mortensens forhen beboede gård, nemlig : No 7 af hartkorn 2 skp 2 3/8 alb, No 8 af hartkorn 4 skp l/5 alb, No 9 af hartkorn 3 skp 3 fjk 2 2/3 alb. Ialt hartkorn l td 2 skp 2 9/12 alb, hvilken udparcellering af det højkongelige rentekammer er tilladt den 7. marti Af fornævnte hartkorn betaler køberen alle kongelige skatter og tiender, som hartkornet pålægger fra næste l. maj under sælgerens ansvar, men køberen antager ejendommen til rådighed fra dato af. - Og da bemeldte Anders Christensen i dag haver betalt mig den akkorderede købesumma 300 rd skriver tre hundrede rigsdaler, så kendes jeg herved for mig, da samme herefter skal følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og hans arvinger med den samme ret og rettighed, som jeg det tilhørte og således som køberen samme allerede haver antaget. Dette til stadfæstelse under min hånd og segl. Bundgaard den 30. januar B. Hasselbalch /LS/ At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette køb imellem os eller af andre på vores vegne har været oprettet, det bevidnes herved på befalet måde. Datum ut supra. Da det kongelige rentekammer ved skrivelse til mig under 7. marti f. a. har samtykket indbemeldte afhændelse, så er der for hartkornets og jordernes adskillelses skyld intet imod dette skødes tinglæsning at erindre. Hjørring den 17. april E. Blom Tinglyst i Kjær-Hvetbo Herreders ret den 19. april 1808 til indførelse i pante- og skødeprotokollen, tilstår som dommer Hasselbalck Derefter indført i pante- og skødeprotokollen No 3 folio 249, og findes herved bortsolgte ved indbemeldte ret ej behæftet. 15

16 Dette attesterer som tillige herredsskriver Hasselbalck B. Hasselbalch Anders Christensen med påholdt pen Panteobligation fra Anders Christensen Pirup til forvalter Hasselbalck for 300 rd No 4 C7timus 1808 l rd 66 skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen af Pirup tilstår herved og vitterlig gør ret vitterlig gæld skyldig at være til forvalter Bartholomæus Hasselbalch boende i Bundgaard i Jetsmark Sogn den summa 300 rd skriver tre hundrede rigsdaler dansk courant, hvilken capital jeg eller arvinger forpligter mig til årlig i creditors bopæl til hvert års 13. juni at forrente med lovlig rente 4 procento, som erlægges første gang den 13. juni 1809, og må denne capital vorde bestående hos debitor indtil 13. juni 1812, når renterne præcis årlig vorder betalt, men udebliver samme, da anses capitalen som lovlig forfalden til udbetaling, og creditor har ret til at gøre sig efterstående pant rådig til capital, løbende renters skadesløse betaling. - Og på det creditor hos mig og arvinger kan være betrygget, pantsætter jeg herved fra mig og arvinger med første og eneste prioritets panterettighed de mig efter skøde af dags dato tilhørende 3 parceller af jordejendommene til Peder Mortensens forhen påboende gård i Nørre Saltum, nemlig No 7 af hartkorn 2 skp 2 3/8 alb - No 8 af hartkorn 4 skp l/5 alb - No 9 af hartkorn 3 skp 3 fjk 2 4/3 alb, ialt hartkorn l tdr 2 skp 2 29/120 album, hvilket hartkorns tilliggende ejendomme, således som det mig er tilskødet, skal være bemeldte forvalter Hasselbalch og arvinger et fuldkommen l. prioritets underpant og forsikring, indtil bemeldte capital 300 rd med sine påløbne og forfaldne renter skadesløs er udbetalt og denne obligation indfriet, thi capitalen skal uden videre opsigelse være forfalden, når renterne rigtig vorder erlagte den 13. juni Dette til bekræftelse under min hånd i hosværende vitterlighedsvidners overværelse. Pirup den 10. juni 1808, Anders Christensen med påholdt pen At vi, som til vitterlighed var overværende, påhørte denne obligation oplæst, og debitor tilstod indholdet heraf, det bekræftes med vore hænders underskrift Datum ut supra Thomas Christensen Storkborre /LS/ H. Laursen /LS/ Tinglyst i Kjær-Hvetbo Herreders ret den 29. april 1808 til indførelse i pante- og skødeprotokollen, tilstår Hasselbalck Derefter indført i panteprotokollen No 2 folio 250, og findes det herved pantsatte ved indbemeldte ret ej videre forhæftet end herudi er anført, dette attesterer som tillige herredsskriver. - Hasselbalck 16

17 Folio 541b-242a: Skøde fra cancelliråd Gleerup til Wang etc. til Anders Christensen og Anders Laursen af Pirup på et umatriculeret hus i Dommerborg i Hune sogn No 3 F6timus 1810 l rd 12 skilling. Underskrevne Severin Gleerup til Wang, Rødslet og Lundergaard, Deres kongelige Majestæts virkelige cancelliråd, tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen og Anders Laursen af Pirup og deres arvinger det umatriculerede hus i Dommerborg i Hune Sogn, Hjørring Amt, som Jørgen Larsen Præst har beboet; hvilket hus med rette tilliggende ejendomme, således som samme mig hidtil haver tilhørt, herefter skal følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og Anders Laursen, alt i overensstemmelse med den derefter gående under 30. jan. d. a. oprettelse og her vedhæftede købekontrakt, hvorefter købesummen 200 rd siger to hundrede rigsdaler i dag mig er betalt. - Thi kender jeg mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til fornævnte hus eller dets ejendomme, men samme skal herefter følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og Anders Larsen samt deres arvinger, som en fri og frelst ejendom, da jeg eller arvinger forpligtes at hjemle dem og arvinger efter loven. - Det til bekræftelse under mit navn og segl. Wang den ll. juni 1810 S. Gleerup /LS/ Fremlagt og læst i retten på Kjær-Hvetbo Herreders ting den 10. aug og indført i pantebogen No 3 fol. 541, hvorfor attesteres, at indbemeldte hus findes ubehæftet og contract forevist. - W. Spies B3O-SP2: Skøde fra Anders Christensen til Terkild Jensen læst 28. august 1812 NO 5 FR skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen, selvejer, boende i Pirup i Hune Sogn tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder, og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Terkild Jensen i Sønder Saltum og hans arvinger en mig tilhørende og tæt østen for Nols Sø beliggende parcel af Nørre Saltum Byes jorder i Saltum Sogn, Hjørring Amt, der forhen med højkongelig rentekammers tilladelse er udparcelleret fra den såkaldte Peder Mortensens gård i Nørre Saltum og derved ansat for hartkorn 2 skp 2 3/8 alb, samt antaget på kortet med No 7, af hvilken parcels hartkorn og tilliggende ejendomme, køberen fra sidst afvigte lste januar og fremdeles skal erlægge og betale på vedkommende 17

18 steder alle kongelige skatter, kontributioner og udgifter, af hvad navn nævnes kan uden sælgerens mindste ansvar. Og da køberen Terkil Jensen haver betalt mig den akkorderede købesumma rbd, skriver et hundrede rigsdaler, så skal samme parcels ejendomme til fornævnte hartkorn herefter følge og tilhøre ham og hans arvinger med den samme ret og rettighed, de mig har været tilhørende, og hvilke jeg tilforpligter mig og mine arvinger at hjemle ham og arvinger efter loven. - Til bekræftelse med mit navns underskrift i hostegnede vitterlighedsvidners overværelse. Pirup i Hune Sogn, den 15de juni Anders Christensen m. p. pen Til vitterlighed underskriver vi, som de der haver hørt, at udstederen af dette skøde tilstod sammes indhold i alle dele. - C. Gorgius Christen Laursen, Hune At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette køb imellem os eller af andre på vores vegne er eller har været oprettet, det bevidnes hermed på befalet måde. - Datum ut supra, Anders Christensen, med påholden pen Therkild Jensen, med påholden pen Læst i retten på Kjær-Hvetbo Herreders ting den 28de august 1812 og indført i pantebogen No 4 fol. 177, hvor indbemeldte ejendom findes ubehæftet, hvilket herved attesteres. W. Spies Kjær-Hvetbo-herreders skøde-panteprotokol B30-SP2 Folio 27 a-b: Skøde fra Anders Christensen til Peder Sørensen, læst 14. marti 1817 No 4 FR6timus rdl n. v. betales med 41 skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen i Pirup tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Peder Sørensen Smed i Nørre Saltum og hans arvinger en mig tilhørende jordlod på Nørre Saltum Mark, Saltum Sogn, af forrige Peder Mortensens gård, der står for hartkorn 3 skp 3 fk 2 2/3 album, med al sin ret og rettighed, således som samme med udparcelleringen er afsat til fri brug og rådighed fra dato af, da købesummen = 50 rbd n.v. skriver halvtredsindstyve rigsbankdaler, ny værdi, er mig betalt, hvorfor jeg og arvinger fraskriver os hermed al ret og rettighed i mindste måde til forbemeldte hartkorn og dets tilliggende jorder, hvoraf køberen fra 18

19 lste januar 1817 betaler alle kongelige skatter og udgifter. - Det til stadfæstelse med min underskrift i 2 vidners overværelse Pirup den 13de december 1816 Anders Christensen, m. f. hånd At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette skøde imellem os eller af andre på vores vegne er eller har været oprettet, bevidnes hermed på befalet måde. Peder Sørensen Smed med ført hånd Anders Laursen B3O-SP1, folio 22b-23a: Obligation fra Anders Christensen i Pirup til Clemmen Nielsen af Blokhus, læst 16. juni aflyst 15. december 1847 No FR6timus Første classe for sum af over 100 rbd til ikke over 200 rbd 1 rd 32 sk sølv Underskrevne Anders Christensen af Pirup i Hune Sogn tilstår herved at være skyldig til Clemmen Nielsen af Blokhus den kapital 150 rd sølv, nævner et hundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler, som jeg forpligter mig fra dato af at svare lovlig rente af med 4 proc.t. til hvert års 13. juni termin samt efter ½ års foregående opsigelse at udbetale kapitalen med påløbne renter skadesløs. Og på det kreditor kan have fuldkommen sikkerhed for ermeldte kapital og påløbne renter, pantsætter jeg hermed med lste prioritets rettighed det mig tilhørende og iboende sted i Pirup i Hune Sogn, Hjørring Amt med bygning og jordtilliggende af hartkorn samt avl og afgrøde med alt ved huset værende ind- og udbo af hvad navn nævnes kan, hvilket alt skal være og blive kreditor et sikkert første prioritetspant, indtil ermeldte kapital med påløbne renter er udbetalt, og denne obligation i alle måder skadesløs indfriet. - Dersom renten ej vorder betalt til forfaldstiden, og skatter og afgifter af den pantsatte ejendom ej forinden 1/4 års forløb efter forfaldstiden er clareret, skal kapitalen være forfalden til udbetaling. Løsningsret efter lovens 5, 7-12 forskriver jeg mig som debitor, og derhos underkaster mig i søgsmålstilfælde den ved forordningen af 25. januar 1828 anordnede hurtige retsforfølgning. - Det til bekræftelse med min underskrift i 2de vidners overværelse - Pirup den 13. juni 1830 Til vitterlighed Anders Christensen, med ført hånd Willadsen H. Hasselbalck. 19

20 Læst under Kjær og Hvetbo Herreders ret fredagen den 16. juli 1830 og indført i skøde- og panteprotokollen No 8 folio 164. Panteobligation 22. juni 1805 på 100 rd med lste pr. i stedet befindes efter pantebogen at hvile derpå. I marginen: Denne obligation er under 5te november 1830 givet følgende påtegning: Ved at være forevist den i foranstående bemærkning anførte tegnede obligation af 22. juni 1805 er det oplyst, at samme efter påtegnet quittering er aflyst under 27. october 1815, hvorom der intet findes anmærket i pantebogen eller registeret, da dog quittering og aflysningspåtegning er indført i panteprotokollen No 4 fol. 665, så bliver bemærkningen hermed annulleret. Kjær - Hvetbo Herreders skøde- panteprotokol ( B 3O-sp 1) fol. 817 b: Skøde fra Anders Christensen til Peder Christian Andersen læst 29. april 1842 No. 3 første klasse rigsbankdl 32 skilling sølv SKØDE Underskrevne Anders Christensen tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed fra mig og mine arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til min søn Peder Christian Andersen det mig efter skøde af 12. juni 1805, tinglæst l. gang september 1807, tilhørende hus i Pirup By, Hune Sogn, med tilliggende af hartkorn, ager og eng l skp, samt min besætning, ind- og udbo med undtagelse af, hvad jeg for min og kones livstid deraf har forbeholdt med aftægtskontrakt af dags dato. - Købesummen 150 rd, skriver eet hundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler, er betalt og berigtiget, og da køberen derhos med kontrakt af dags dato har forpligtet sig til at give mig og hustru for livstid årlig aftægt og husly, som er ansat til en byrde for 5 år af 250 rbd, så skal den nævnte ejendom fra dato af tilhøre ham som en lovlig købt og betalt ejendom. - Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse. Pirup den 24. marti 1842 Til vitterlighed: Anders Christensen med ført pen Søren Andersen K. Jensen Læst i retten på Kjær og Hvetbo Herreders ting fredagen den 29. april 1842 og indført i Skøde- og Panteprotokollen No.11 folio Attest om købekontrakt på behørig papir forevist. - Ejendommen med avl og afgrøde, ind- og udbo er med obligation tinglæst 16. juli 20

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror

Ejendom 31. Ejer: F.S. = Formandens søn F.B. = Formandens bror Ejendom 31 Ejer: 1897 Christen Jensen køber parcellerne 7h og 5r fra Visti Vistisen, ejendom 7. 1899 Sælger en del af parcel 7h og parcel 5r til Herman Simonsen og beholder parcel 7i. 1916 F.S. Christian

Læs mere

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f.

Igangshuset. Skøde 25/9 1837 + Rørup Gelsted Fattigkasse Skøde 1/7 1852 + Niels Jørgensen f. 1811 Skydebjerg Cathrine Marie Larsdatter f. Matr. nr. 32 Aalsbo by Rørup Igangshuset Skøde Skøde 3/12 1807 Peder Nielsen Hans Andersen Skøde 13/5 1809 + Jens Jørgensen Skøde 14/2 1828 Jens Jensen Karen Jensdatter Skøde 14 /9 1835 + Peder Hansen

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter Matr. 2a Aalsbo by Rørup Vestergaard 1719 Niels Rasmussen Fæstebrev Ditlev Ditlevsen død før 1741 Abigal Christensdatter d. 2/8 1741 Fæstebrev 26/10 1765 Ditlev Ditlevsen f. 1701 d. 22/4 1763 Anna Jensdatter

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38

Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejendom 11 Østergaard Østergade 38 Ejer: Fæster: Michel Enevoldsen. Gjørup m.fl. Christen Andersen. 1810 Peder Glud. 1810 Lars Christensen Uhre. 1810 Christen Andersen. 1820 Søren Jensen Rydal ~ F.D. 1851

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Ejendom 7 Vallerbækvej 10

Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejendom 7 Vallerbækvej 10 Ejer: Fæster: Aunsbjerg. Jens Madsen 1787 F.S. Oluf/Ole Jensen 1803 Ole Jensen køber fæstegården. 1805 køber ejendom 6, som lægges sammen med 7. 1805 Christen Henrichsen ~ F.D.

Læs mere

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup. Oluf Hansen. Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter Matr. nr. 9a Aalsbo by Rørup Fæstebrev Fæstebrev 10/11 1749 Anpart i tvillinggård Fæstebrev 10/3 1755 + Oluf Hansen Hans Hansen Gjertrud Madsdatter Gjertrud Pedersdatter Peder Hansen Maren Nielsdatter

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly

Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Granly Ejendom 5 Engholm Ejer: Fæster: Aunsbjerg Søren Christensen. Aunsbjerg 1766 F.S. Thyrie Sørensen. Død ca. 1804 1800 Mikkel Nielsen, hans egen fæstegård. 1804 Mikkel Nielsen, Thyrie Sørensens fæstegård

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard

Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Fæstebrev Fæstebrev Matr. nr. 10a Aalsbo by Rørup Mosegaard Peder Pedersen Christen Enke Fæstebrev 26/8 1722 Mathias Johansen Hartvig d. 11/3 1751 Wilhelmine Christiane Neyman f. 27/2 1702 d. 1724 Anna

Læs mere

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter

Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter. Fæstebrev 28/3 1757 Ole Rasmussen f. 1729 d. 26/2 1773 Karen Hansdatter Matr. nr. 1a Aalsbo by Rørup Hegnsgaard Peder Hansen Gertrud Rasmusdatter Niels Pedersen Købt 11/1 1668 Hans Lauritsen Karen Jespersdatter Fæstebrev Rasmus Olsen d. 17/2 1750 Maren Hansdatter Fæstebrev

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Gaarden Store Rævdal s historie.

Gaarden Store Rævdal s historie. Gaarden Store Rævdal s historie. Gården har matrikel nr. 1o3 a. m. II. af Ørsø fjerding og er beliggende i Dronninglund by og sogn, Dronninglund herred, Hjørring amt. Forord Dette afsnit om Store Rævdal

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen

Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund. Skøde 9 /6 1745 + Povel Andersen i Ejby Fæster Laurits Hansen Matr. Nr. 7 a Aalsbo by Rørup Aalsbolund Skøde Kongen ( Ryttergods ) Skøde 26/2 1720 + Skøde 15/10 1727 Skøde 8/1 1728 + Henrik Lasson Fæster Hans Hansen Schoutbynacht Senera von Hagedorn Fæster Hans Eriksen

Læs mere

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter

Fæstebrev 2/1 1765 + Niels Nielsen d. 26/8 1767 Karen Nielsdatter Fæstebrev Matr. nr.8a Aalsbo by Rørup Kildegaard Niels Hansen Fæstebrev Peder Nielsen (Stedfader til Niels Andersen ) d. 11/3 1705 Anna Nielsdatter Fæstebrev 13/6 1731 Niels Andersen d. 26/4 1764 Johanne

Læs mere

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard

Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Fæstebrev Matr. nr 3a Aalsbo by Rørup Gammelgaard Hans Pedersen Fæstebrev Peder Jensen d 1747 Karen Pedersdatter d 12/7 1719 Jngeborg Hansdatter d 6/10 1748 Auktionsskøde 8/10 1755 + Hans Hansen d Birte

Læs mere

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f.

Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter. Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie Rasmussen f. Matr. nr. 13 c Aalsbo Troldemosehus Fæstehus under matr. nr. 13 a Aalsbo by, 17/10 1788 Fæstebrev Henrik Larsen d. 26/5 1876 Maren Bertelsdatter Fæstebrev 17/7 1886 Jørgen Jensen f. 14/3 1852 Sissel Marie

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.

Matr. nr. 14b Aalsbo. Aalsbo bankevej 3. Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893. Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f. Matr. nr. 14b Aalsbo Aalsbo bankevej 3 Magelægsskøde 12/6 1854 + Ole Hansen f. 1819 d. 19/7 1893 Skøde 26/8 1893 + Peder Laurits Larsen f.15/4 1858 Skøde 24/12 1898 + Niels Peder Nielsen f. 22/1 1870 Marie

Læs mere

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911

Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Matr. nr. 10b Aalsbo by Rørup Skøde 16/5 1857 + Jeppe Jørgensen f. 1826 Fjelsted d. 14/12 1891 Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/8 1911 Skøde 13/5 1911 + Karen Jensdatter f. 26/2 1827 d. 29/11 1911 Skøde

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71

Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejendom 15 Damholt Vallerbækvej 71 Ejer: 1878 Mikkel Christian Nielsen køber parcel 8i fra Anders Pedersen, ejendom 8 til ny ejendom. 1881 Køber parcel 8o af Jens Chr. Sørensen, ejendom 8. 1883 Palle Christian

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Ejendom 32 Viborgvej 49.

Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejendom 32 Viborgvej 49. Ejer: 1899 Simon Pedersen køber af Lars Larsen Balle fra ejendom nr. 5 parceller 5ah og 6r til ny ejendom. 1906 F.S. Peder Dusinus Pedersen. 1908 Anders Rasmussen. 1909 Simon Pedersen.

Læs mere

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. *

RASMUS JENSEN. Født i Ålsrode 1792. * MATR. NR. 34. RASMUS JENSEN Født i Ålsrode 1792. * 1793. Søndagen efter Nytårsdag den 6, januar havde Jens Sørensen - gårdmand - og hustru Else Clausdatter af Ålsrode en søn til dåben i Ålsø kirke, som

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d.

Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. Matr. nr. 2 f Aalsbo by Rørup Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Anne Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 8/1 1887 + Henning Rasmussen f. 8/7 1837 d. 17/12 1905 Maren

Læs mere

Navn, hjemsted og formål:

Navn, hjemsted og formål: Vedtægter for Ejerlauget Vildholm Navn, hjemsted og formål: 1. Foreningens navn er " Ejerlauget Vildholm". 2. Ejerlaugets hjemsted er Tranum i Jammerbugt Kommune under Hjørring der er laugets værneting.

Læs mere

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13

Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejendom 13 Sønderbygaard Vallerbækvej 13 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1804 Hans Jensen. 1809 Mads Christensen (Mads Doss) ~ F.E. 1818 F.B. Kjeld Christensen. 1826 Thyge Christensen Faarbech. 1834

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764

Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard. Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Matr. nr. 5a Aalsbo by Rørup Møllegaard Fæstebrev Peder Hansen Fæstebrev Jens Pedersen f. 1686 d. 26/6 1764 Anna Sørensdatter f. 1708 d. 23/5 1764 Fæstebrev 14/3 1757 + Peder Jensen f. 1724 d. 6/10 1798

Læs mere

Velkommen til Vin og arv

Velkommen til Vin og arv Velkommen til Vin og arv Program Ægtefællernes formuefællesskab og særeje Hvem arver mig? - Begreber - Arverækkefølge (slægt og arveklasser) Testamente Uskiftet bo Samlevere Hvem får mine pensioner og

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN"

Vedtægter for. Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN Vedtægter for Grundejerforeningen TRANEGÅRDEN" Navn/hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Tranegården 2 Foreningens hjemsted er Hjørring kommune under Hjørring ret, der er foreningens

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36

Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejendom 23 Kronborg Vallerbækvej 36 Ejer: Thora Feddersen sælger fra ejendom 5 parcellerne 5o, 6f, 14d, 5p, 6g, 5q og 6h til 1877 Jens Jensen af Uhre. 1879 F.S. Anders Jensen (starter ejendommen). 1885

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen

Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Matr. nr. 1 c Aalsbo Lillemark Skøde 22/10 1859 + Anders Pedersen f. 1823 d. 4/9 1895 Marie Jensen Skøde 29/10 1896 + Frederik Jensen Vedding f. 25/2 1864 Anna Dorthea Kirstine Jensen f. 5/10 1878 Skøde

Læs mere

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster:

Sterup Søndergaard nu matr. Nr. 11k Valmuevej 9. Adkomster: Eierlav. Sterup Sterup Fælled Sterup Svennum Jerslev Nordøstlige del Sterup Fælled Jerslev Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Sterup Fælled Jerslev Nordøstlige del Jerslev Sydøstlige del Jerslev

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776

Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Matr. nr. 31 Aalsbo by Rørup Skøde 31/1 1743 + Anders Jespersen læst 1/2 1743 Skøde 20/2 1776 Skøde 19/10 1776 Laues Jensen f. 1706 d. 11/10 1776 25/10 1776 Anna Jørgensdatter f 1704 d. 27/10 1776 Skøde

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T S A M E J E O V E R E N S K O M S T Undertegnede Louise Bxxxx-Jensen, cpr.nr. xxxxxx-1800 og medundertegnede Jesper xxxx, cpr. nr. xxxxxx-2455, begge boende Falkevej 1, 8000 Xkøbing, har d.d. indgået følgende

Læs mere

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890

Skøde 19/10 1861 + Anders Madsen f. 1822 Kærum d. 3/6 1883 Ellen Cathrine Jørgensdatter f. 1841 Rørup d. 4/11 1890 Matr. nr. 29 Aalsbo by Rørup Sadelmagerhuset Fæstebrev Niels Jørgensen d. 9/11 1817 Karen Hansdatter Fæstebrev 1/11 1818 + Jørgen Nielsen f. Rørup 1786 d. 4/4 1872 Maren Nielsdatter f. Byllerup 1776 d

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET - VINTEREKSAMEN 2005/2006 Opgave 1 Den 66-årige Morten og den 49-årige Helle blev gift i 1996. Morten havde en søn, Stig, fra et tidligere ægteskab, som han ikke så meget til. Ellers havde

Læs mere

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev

Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Da Skyumgårdene blev udflyttet af Paul Stigaard Sørensen, Villerslevvej 17, Villerslev Det var skiftedag i Skyum for nu næsten 200 år siden. For udover udskiftningen af jorder og parceller blev i løbet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. februar 2014 Sag 281/2013 (1. afdeling) A (advokat Jens Larsen) mod Tinglysningsretten (selv) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Tinglysningsretten

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Gård nr. 4 - Egedevej 125

Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gård nr. 4 - Egedevej 125 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Intet navn fundet 4-a, Frenderup By Areal (1809) Hvedparcel = 620.770 alen 2 4 mseparceller på tilsammen = 47.130 alen 2 Samlet areal = 667.900 alen

Læs mere

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.)

(Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) Udskiftning af Harring og Koldby Byer. (Udskrift af Landvæsenskommissions Protokollen for Ørum og Westervig Amter.) (Ved Lærer A. Christensen, Harring. ANNO 1792, den 15. Oktober mødte Amtmanden og Landvæsenskommissærerne

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING

VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING VEDTÆGTER FOR SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING Sidst ændret den 21. december 1989 1 1. Navn og hjemsted. Ejerlavet SKJOLDHØJPARKENS GRUNDEJERFORENING, der er hjemmehørende i ÅRHUS KOMMUNE, er stiftet

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I AUGUST 2011 Opgave 1 Morten og Hanne blev gift i 1991. De havde ingen børn. Morten drev en mindre ingeniørvirksomhed, og Hanne var sygeplejerske. De oprettede ved ægteskabets

Læs mere

Historien om Ole Overuhre!

Historien om Ole Overuhre! Historien om Ole Overuhre! Ole Madsen, eller mange steder i kirkebogen for Haderup kaldet Ole Uhr eller Ole Overuhre. Herunder indførslen fra Haderup kirkebog: Her er teksten oversat til noget læsbart:

Læs mere

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST

Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Vedtægter for GRUNDEJERFORENINGEN ELSTED ØST Navn, hjemsted og formål. 1 Forenings navn er Grundejerforeningen Elsted Øst. 2 Foreningens hjemsted er Århus kommune under Århus ret, der er foreningens værneting.

Læs mere