Slægten i Hvetbo herred

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Slægten i Hvetbo herred"

Transkript

1 Slægten i Hvetbo herred - om Jacob Andersens aner Foreløbigt manuskript af Jan Løve Østerbye juni 1997 Rev: november 2005

2 Indholdsfortegnelse side Indholdsfortegnelse...2 Forord...3 Kort over Hune, Saltum, Jetsmark m.fl. sogne...5 Hvetbo herred....6 Fiskeri...6 Kysthandel...8 Lundergård....8 Anders Christensen og Christiane Madsdatter Christen Andersen og Maren Matthiasdatter Mads Christiansen Hvedbo og Anne Pedersdatter Anders Andersen og Anne Christensdatter Matthias Berthelsen og Else Pedersdatter Christian Pedersen Møller og Dorethe Kirstine Madsdatter Peder Christensen og Maren Pedersdatter Anders Ibsen og Johanne Christensdatter Christen Nielsen og Margrethe Clemmensdatter Bertel Matthiasen Biller og Maren Eriksdatter Peder Pedersen og Maren Christensdatter Mads Sørensen Skrædder og Kirsten Andersdatter Christen Sørensen Gundesen og Anne Pedersdatter Peder Madsen Ræf og Anne Christensdatter Jep Andersen og Anne Pedersdatter Niels Sørensen og Maren Laursdatter Clemen Laursen og Anne Jensdatter Erik Bertelsen og Margrethe Laursdatter Søren Gundesen og Kirsten Pedersdatter Peder Pedersen Toft og Johanne Christensdatter Ulholm Mads Christensen Ræf og Inger Pedersdatter Thyboe Christen Andersen Koch og Johanne Bertelsdatter Peder Thyrisen Søren Nielsen Margrethe Clemensdatter Laurs Christensen Skrædder og Johanne Jensdatter Peder Christensen Engesgaard og Maren Sørensdatter Christen Christensen Ulholm og Anne Pedersdatter Christen Christensen Ræf og Inger Nielsdatter Peder Christensen Thybo og Signe Nielsdatter Anders Koch Bertel Jens Laursen og Dorethe Nielsdatter Søren Klemendsen Christen Haugaard og Maren Madsdatter Mads Jensen Haugaard Kilder:

3 Forord Else Iversen og Jacob Andersen omkr Jacob Andersen blev født i Pirup i Hune sogn og døbt den 29. november 1803 i Hune kirke. Han blev opkaldt efter moderens lillebror, som døde som 5-årig i søndag efter påske 1818 blev han konfirmeret og i 1824 rejste han til Aalborg. Her blev han bryggerkarl. I 1838 giftede han sig med enken Else Iversen, og de fik sammen datteren Jacobine og sønnen Jens Andreas Ved FT 1845 og 1850 boede familien i Brødregyde i Aalborg. I 1850 bestod familien af: Jacob Andersen 45 år, gift, ølbryggerkarl og født i Løkken sogn. Else Iversen 46 år, hans kone, født i Aalborg Rasmus Severin Andersen 18 år, ugift, søn [af hendes første ægteskab] Jensine Chrestence Andersen 14 år, datter [af hendes første ægteskab] Jacobine Andersen 10 år, datter Jens Andreas Andersen 3 år, søn Senere købte familien et lille hus i St. Nygade. Else døde i Aalborg den 21. januar Jacob, som er min tiptipoldefar, døde i Aalborg den 3. november

4 Det foreliggende materiale er alt, hvad det til dato er lykkedes mig at finde om Jacob og hans aner. En ganske væsentlig del af materialet har lærer Rigmor Nørgaard fra Frederikshavn velvilligt stillet til rådighed. Rigmor Nørgaard er efterkommer af Jacob Andersens søster Anne. Da denne del af familien langt fra er forsket færdig, vil jeg nok fremkomme med en revideret udgave på et senere tidspunkt. Materialet er næppe uden fejl og mangler, og jeg hører derfor gerne nærmere om eventuelle fejl. Jan Løve Østerbye Juni 1997 Materialet er revideret i november Alle kendte aner findes nu i selve teksten. 4

5 Kort over Hune, Saltum, Jetsmark m.fl. sogne. 5

6 Hvetbo herred. Hvetbo herred ligger i det gamle Hjørring amt og strækker sig fra Limfjorden vest for Aalborg til Vesterhavet. Det er amtets mindste herred og omfatter sognene Ingstrup, Vester Hjermitslev, Alstrup, Saltum, Hune, Jetsmark og Gøl. Langs kysten mod sydvest er herredet adskilt fra naboområdet ved de øde områder omkring Tranum, og mod øst danner moseområderne i Store Vildmose en naturlig grænse. De gamle og naturlige veje gennem herredet har derfor gået fra Aalborg over Aaby og Saltum til Løkken og Børglum (gl. bispesæde). Fra Aaby gik der vej mod vest gennem Han herred til Brovst, Fjerritslev og Thisted. Med disse naturlige grænser er det forståeligt, at herredets befolkning i stor udstrækning har giftet sig ind i familier fra sognet eller herredet, således at mobiliteten ikke har været overvældende. På vor egen familie kan vi se pastoraternes betydning, idet Hune og Saltum sogne udgjorde ét pastorat (ligesom Ingstrup, Vester Hjermitslev og Alstrup sogne). Da familierne mødtes til søndagsgudstjeneste, er de unges bånd også blevet knyttet her. I perioden , hvor familien har en del af sine rødder her, spiller Hune og Saltum sogne en særlig rolle, idet der dog også er bånd til Jetsmark og Ingstrup sogne. Området har siden 1500-tallet været præget af sandflugten. Man ved ikke bestemt, hvorfor sandflugten satte ind på dette tidspunkt, men ændringer i havstrømmene langs den jyske vestkyst bragte ihvertfald øgede mængder sand til stranden. Blæsten har derefter hvirvlet sandet op og ind i landet, hvor store områder i den efterfølgende periode blev ødelagt eller i bedste fald reduceret landbrugsmæssigt. Nedhugning af skove anses som en medvirkende årsag til de ødelæggelser, som sandflugten medførte. Gennem de sidste århundreder er der sat kraftigt ind mod sandflugten ved beplantning af klitter (marehalm) og de nære kystområder (plantager). Jordbundsforholdene ligger på middel for hele herredet, men dog således, at områderne langs kysten er betydeligt ringere end områderne længere inde i landet. Mens man på de sidstnævnte steder har kunnet drive almindeligt landbrug (korn - og kvægavl), har man i kystområderne i større udstrækning haft får, som kunne afgræsse hede- og klitområderne, ligesom man i vid udstrækning har suppleret indkomsten ved fiskeri. Fiskeri. Fiskeri har altid haft stor betydning for befolkningen i herredet. I matriklen fra 1662 anføres, at Sognemændene i Hune leve og nære sig for største Delen af Fiskeri i Havet og for Kjettrup og Hvorup, at beboerne, hvis Jorder vare ødelagt af Sandflugt, ikke kunne opholde sig, hvis de ikke brugte Fiskeri i Havet. Af gamle fæsteprotokoller fremgår da også, at fæsteydelsen helt eller delvist kunne erlægges i et bestemt kvantum flyndre! 6

7 En af de ældste fangstmetoder og meget brugt her, var dybsvod, hvor der særligt blev fanget flyndre. I modsætning til det senere snurrevod, var dybsvoddet så stort, at det ikke kunne ombord i en båd, men måtte trækkes i land. Fiskeriet krævede 12 mand, der hver leverede 2 reb á 50 favne. Til voddet hørte også 2 reb, og man kunne altså have indtil 13 reb på hver vodarm og dermed nå indtil 650 favne ud fra land med voddet. Fiskeriet var organiseret i laug med en skipper i spidsen. Når fisketiden var inde og vejret godt, hejsede han en kurv eller lignenede op i en mast på et højt sted, som signal til de øvrige medlemmer om at indfinde sig på fiskepladsen. Når alle var samlet, blev voddet på en tohjulet kærre kørt fra tørrepladsen ned på stranden til en stor fladbåd. Voddet blev herefter roet ud på havet, efter at man havde fastgjort den ene vodarms reb i land. Kommet vel ud gennem brændingen hvilede fiskerne et øjeblik på årerne, mens skipperen sagde: Skal vi læse? Så bad han en stille bøn og man roede videre. Først omkring 1850 ophørte man med denne andagtsøvelse. Mens man roede ud, frigjorde man rebet mod land, og når der ikke var mere reb eller man syntes, at man var tilstrækkeligt langt ude, fastgjorde man rebet til voddet, der så blev sat ud i en bue. Den anden ende af rebene blev fastgjort i den anden vodstav, og man roede i land med rebet. Så var voddet sat, og man kunne begynde at hale voddet i land. Inden ilandtrækningen nød man en hjertestyrkning, ofte en polak, som bestod af en blanding af mjød og brændevin. Fiskelaugets 12 mand fordelte sig med 6 til hver rebende, og de 5 trak derefter i land, mens den 6. ordnede rebet efterhånden som det kom i land. Dragerne trak i en sele, der lå over skulderen eller i et trækbælte. Den forreste, der trak i rebet slap sit greb i rebet, når han var kommet langt ind på stranden og gik herefter tilbage til havstokken og greb fat i rebet og trak. Således vandrede man uafbrudt til voddet kom i land. Udsætning og ilanddragning varede et par timer, og i løbet af en dag kunne man nå op til 6 dræt. Fangsten lagde man i store bunker på stranden. Den største bestod af rødspætter (flyndere) og den anden af de andre fisk, især torsk, kuller, slethvar og pighajer. Den største bunke deltes, således at vod og båd, der ofte tilhørte folk uden for fiskernes kreds, tog 4 lodder og voddragerne 1 lod hver. Den anden bunke, gråfiskene, deltes udelukkende mellem dragerne eller solgtes til den højstbydende ved en rask auktion. Udbyttet købte man så øl og mjød for, som man indtog under og efter arbejdet. Af en beskrivelse fra 1656 fremgår det, at der særligt i Hvetbo herred fandtes et rigt fiskeri af flynder 2 gange om året, vår og høst. Fiskene blev tørret og stakket. Også almuen nød godt af de store fangster af kuller og makrel. I 1638 havde en borger i Aalborg en fiskebod i Blokhus, hvilket antyder, at der her var et vist folkeliv omkring fiskeriet (jfr. sildefiskeriet i fjordene). I 1688 indbragte fiskeriet i amtsskat 24 rd. I Hune sogn var der ca. 12 flyndervod og lige så mange både. Da sandflugten var på det højeste omkring 1700, havde fiskeriet sin største betydning - og slog fiskeriet fejl, var der ikke andet at gøre end at flytte fra sognet og tage arbejde andetsteds (måske tigge). 7

8 Kysthandel. Fra den jyske vestkyst blev der i en lang periode drevet kysthandel med Norge, den såkaldte skudehandel. I Hvetbo herred foregik handelen fra Blokhus. Sejladsen til Norge tog herfra ½-1 døgn, og man handlede med produkter, som det andet land savnede. Fra Danmark blev der især sendt korn til Norge, mens der blev importeret tømmer, sten og kalk, senere jern, søm, tjære og salt. De ældste bevillinger går tilbage til Skuderne var jagter, som på Vestkysten blev kaldt sandskuder. De blev også anvendt til at sejle tørrede flyndre til København. Blokhuset nævnes allerede i 1611, men først i det 17. århundredes første halvdel havde beboerne her selv skuder. I 1742 var der 3 skuder i Blokhus og 1 i Kjettrup. Skuderne kunne trækkes op på stranden, men lastning og losning foregik altid lidt fra land. Da man gik over til større fartøjer, kunne man ikke trække skibene på land, og man ankrede derfor op ud for kysten og udvekslede varer. Disse skibe overvintrede ofte i norske fjorde. Også norske skuder deltog i handelen, som først ophørte i midten af 1800-tallet. Omkring Blokhus opstod der derfor et mindre handelssted. Købmænd og skibsejere kom dog normalt andre steder fra. Som følge af denne handel kom en del nordmænd til Danmark, ligesom enkelte fra Danmark vel bosatte sig i Norge. Lundergård. Lundergård i Jetsmark sogn er nævnt første gang hen mod midten af det 16. århundrede. Det må derfor antages, at hovedgården eller den adelige sædegård var af forholdsvis ny oprindelse på dette tidspunkt. I 1546 boede Palle Friis på gården. Han var søn af Niels Friis til Vadskjærgård (nord for Lemvig) i Skodborg herred, og ejede formentlig gården sammen med broderen Godske Friis til Vadskjærgård. Palle Friis frikøbte antagelig gården, som efterfølgende gik i arv til hans efterkommere. I 1568 lå der 2 gårde, 2 bol og 2 huse i Jetsmark under gården. Palle Friis døde før Enken havde muligvis gården i en periode før den overgik til sønnen Laurids Friis (1590). Han synes ligesom sine brødre at have haft en voldsom karakter. Han begik drab på en bonde i Hovrum og måtte bede kongen om tilgivelse (1578), mod at stå offentligt skrifte og betale 50 gl. daler til nærmeste hospital. Han nævnes i Kolding (1580), 1598 var han tolder i Skagen, 1608 var han skrøbelig, og han døde før Han var gift med Bodil Eriksdatter Kaas. 8

9 1598 nævnes Godske Friis til Lundergård. Han var bror til Lauritz Friis og boede 1590 på Øls i Hindsted herred, hvor hans første hustru, Maren Pedersdatter Kruse, kom fra. Han levede endnu 1602, og hans enke Johanne Eriksdatter Kaas nævnes til Lundergård Adskillige efterkommere skikkede sig ilde. Lauritz Friis søn, Palle Friis skrev sig 1599 til Lundergård, uden at det dog vides, om han brugte gården eller blot skrev sig til den, fordi hans far havde andel i den. Han var en tid befalingsmand i Sogn i Norge og var her gift med Anne Jensdatter Haar til Geresvig i Tysnes 1, med hvem han havde to sønner, nemlig Laurids, der fik mødrenegården, og Frederik, som levede Formentlig forlod Palle Friis hustru og børn, og i 1615 boede han i Skagen, hvor faderen jo havde været tolder. Her boede han sammen med en tjenestepige og drev omkring i mere eller mindre beruset tilstand. Da han ikke fortsat kunne leve i denne tilstand og da han havde hørt, at en søn af Godslev Budde til Rødslet var blevet lensmand på Bergenhus, så han en mulighed for et tilsvarende embede, hvis han da ellers kunne fremskaffe de fornødne rejsepenge. Da han havde indset, at ingen formentlig ville låne ham penge, fik han den ide, at han kunne myrde den gamle Peder Jensen - også kaldet Peder Blusser, fordi han havde haft ansættelse ved fyret - der boede alene med sin hustru på en ensomt beliggende gård i Skagen. Palle Friis antog, at manden havde penge, fordi han ind imellem lånte penge ud mod håndpant. Christen Andersen Skrædder havde således mod et sølvspænde lånt penge af Peder Jensen. Palle Friis ville ikke være alene om mordet, så han overtalte Christen Skrædder og dennes tjenestepige Maren Jensdatter til at hjælpe sig. Til gengæld ville Palle Friis tage sig af dem, når han kom på den grønne gren. Kort før pinse 1615, hvor Palle Friis havde drukket tæt, lokkede de Peder Blusser over til Palle Friis hus, hvor Palle myrdede ham med en dolk. De slettede sporene efter sig, drak videre og blev så enige om at tage ud og myrde Blusserens kone. Det ordnede Maren så - og næste dag plyndrede de Blusserens hjem - uden dog at finde værdier af betydning. 3. pinsedag fandt man liget af Blusserens kone, og tolderen, som også var byfoged, foranstaltede en undersøgelse, som hurtigt mundede ud i en tilståelse fra Christen Skrædder. Skrædderen og Maren tjenestepige fik en hurtig dom og blev halshuggede, mens der var flere hensyn at tage til adelsmanden Palle. Han blev indsat i arresten i Aalborg og senere overflyttet til København, hvor kongen og Rigsrådet den 28. maj 1616 afsagde hans dødsdom. Han blev halshugget 31. maj 1616 foran Københavns Slot 2. Omkring 1610 købte Niels Friis, bror til Godske og Lauritz, Lundergård af Lauritz. Han havde i 1590 sammen med brødrene Erik og Hendrik overfaldet en anden adelsmand, Peder Skram, på gaden i Viborg og ved dom i København 1591 blev de fradømt æren. Niels Friis ejede også gods på Mors, men uordentlig levned og tidernes ugunst (krigen ) fik det til at gå ned ad bakke for ham. For at dække gæld pantsatte han sine ejendomme og 1633 måtte han af- 1 Klitgaard bd. 2 side Klitgaard har refereret sagen detaljeret (bd. 2 side ). 9

10 hænde Lundergård til Falk Gøye. Han tog derefter ophold på den mindre Vestrupgård i Saltum sogn. Her døde han i 1657, hen mod 90 år gl. Ovennævnte Anna Haard var datter af Else Tronds (o o. 1631) og Jon Haard (o o. 1581). Jon Haard havde arveret til sædegården Store-Gjersvik på Tysnes i Norge efter sin mor Adelus Kruchow (o o. 1601) 1. Da Jon døde før moderen overgik gården til enken Else Tronds forvaltning og blev drevet af hendes 3. ægtefælle Anders Mowatt indtil Jon Haards søn Jon Haard d.y. (o ) overtog gården. Han døde ugift og uden livsarvinger. Else Tronds og Jon Haards datter Anna Haard (o o. 1614) overtog Vetle-Gjersvik (vetle = lille) efter moderen. Hun giftede sig i slutningen af 1590 erne med Palle Friis til Lundergård 2, som 1598 er nævnt som foged i Nordhordland, 1599 som kongens befalingsmand i Sogn og foged i Sogn. De havde Vetle-Gjersvik som adelsgård. Deres søn Lauritz Friis havde Store-Gjersvik som hovedgård så sent som 1639, hvor han pantsatte gården til slægtningen Axel Mowatt. Lauritz havde da taget varigt ophold i Danmark. Omkring 1700 ejede Lundergård størstedelen af bønderjorden i Jetsmark og store dele af nabosognene Hune og Saltum. Mine aner kan via Aalborg spores tilbage til bønder i disse sogne. 1 Min mor, Ragnhild Gjersvik, er født og opvokset på en af de nuværende gårde i Store Gjersvik (brug 2). Hun overtog gården i Gården har været i familiens fæste/eje siden Adelus Kruchow er hendes tip 9 oldemor. 2 Drange er i sin bog upræcis m.h.t. forholdene omkring Palle Friis (bd. 3 side ). 10

11 Anders Christensen og Christiane Madsdatter Dommerborg i Hune sogn. Anders Christensen er søn af Christen Andersen og Maren Matthiasdatter. Han blev født i Pirup i Hune sogn og døbt i Hune kirke den 13. september Hans fødselsdag kendes ikke, men den ligger formentlig umiddelbart forud for dåbsdatoen. Christiane Madsdatter er datter af Mads Christiansen Hvedbo og Anne Pedersdatter. Hun blev født i Hune og døbt den 15. marts Heller ikke hendes nøjagtige fødselsdag kendes. De blev gift i Hune kirke den 12. januar De følgende år fik de børnene: Jacob Andersen ( ). Han blev opkaldt efter Christianes lillebror Jacob, som døde i I 1824 rejste han til Aalborg, hvor han blev bryggerkarl. Han giftede sig i 1838 i Aalborg med enken Else Iversen ( ). De boede i St. Nygade. Det er min tiptipoldefar. Mette Marie Andersdatter ( ). Hun blev i 1826 gift med Stephan Hansen med hvem hun havde et barn. Stephan Hansen var husmand i Rønnelien, matros og fisker. Efter hans død giftede hun sig i 1839 med Christen Aamonsen (o ), som i sit første ægteskab havde 4 børn. Hun boede og døde i Hune sogn. Mads Christian Andersen ( ). Han giftede sig den 31. marts 1834 i Saltum med Ane Christensdatter fra Saltum, og de boede i Saltum i en årrække før de flyttede til Hune, hvor de boede ved FT Her var han fisker og husmand. Han omkom i 1856 sammen med 4 andre fiskere under øvelse med redningsbåden ud for Blokhus. Redningsmandskabet havde presset på for at afholde øvelse med redningsbåden, og strandkontrollør Holst gav endelig tilladelsen den 29. december 11

12 1856. Da redningsbåden efter at have afholdt øvelser ved første, anden og tredje revle, skulle ind til land igen, medførte en kraftig bølge hen over første revle, at redningsbåden mistede styringen, da agterenden kom ud af vandet, samtidig med at forstavnen ramte bunden. Derved kæntrede båden og hele mandskabet blev kastet ud i vandet. 5 af fiskerne kom uskadte i land, mens fire blev bjerget livløse og forsøgt genoplivet. Det var imidlertid forgæves. Ingen af mandskabet bar redningsveste, formentlig fordi vestene gav dem mindre bevægelsesfrihed i båden. Efter ulykken blev det påbudt at bruge et slæbeanker, når redningsbåden skulle ind til land efter redningsaktioner etc. Mads lig skyllede først i land ca. 1 år efter, og han blev begravet i december Christen Andersen ( ind 1849). Jens Bernt Andersen ( ). Han blev gift med Anne Christensdatter i 1840 og boede i Kirkehusene i Hune ved sin død. Anne Marie Andersdatter ( ). Hun fik et uægte barn med Christen Clemmensen fra Saltum i Samme år giftede de sig og boede efterfølgende i Saltum. Efter hendes død giftede han sig igen. Maren Andersdatter ( ). Peder Christian Andersen ( ). Ane Andersdatter ( ). Peder Christian Andersen ( ). Han overtog husmandsstedet i Dommerborg efter forældrene. Han giftede sig i 1844 med Maren Villadsdatter ( ). Deres søn overtog stedet efter dem. Se erindringer i Barn af Vendsyssel VIII, Anne Andersdatter ( ). Hun giftede sig i 1841 med gårdmand Jeppe Sørensen Nørgaard ( ) i Ingstrup sogn. Rigmor Nørgaard er efterkommer af dette par. Anders Christensen betegnes både som husmand og gårdejer i annalerne. Med de begrænsede udbyttemuligheder på den magre nordjyske jord, kan han udmærket godt have suppleret sin indkomst ved at gå ud som daglejer eller ved at drive fiskeri som andre netop i dette område. Han døde i Dommerborg den 12. august 1849 og blev begravet i Hune den 19. august Christiane var ved FT år gl. og boede hjemme i Hune Torp. Af KB kan man se, at hun boede i Rødhus en række år før Ved FT 1801 var hun tjenestepige hos boelsmand Anders Sørensen i Rødhus. Han var hendes onkel, og i familien befandt sig også hendes gamle bedstemoder Maren Pedersdatter på 74. Christiane var da 23 år gl. og ugift. Af FT 1855 fremgår det, at hun var baptist (bagtist). Hun døde i Dommerborg den 15 maj 1859 og blev begravet i Hune den 21. maj uden jordpåkastelse, idet hun havde meldt sig ud af folkekirken, og derfor blev begravet uden præstens medvirken! Hun var da enke og aftægtskone og døde af alderdom. Af protokollen for baptisternes første menighed i Aalborg fremgår det, at Christiane Madsdatter blev døbt som baptist den 30. juni 1850 af O.N. Føltved. Hun var da 72 år gl, indsidder og enkekone fra Dommerborg i Hune sogn. Da baptisterne stiftede en menighed i Jetsmark i 1856, tilsluttede hun sig denne menighed. Det vides, at baptisterne udsendte missionærer fra Aalborg til Vendsyssel, og i april 1849 blev de første baptister døbt i Jetsmark, som en del af Syd-Aalborgs menighed (stiftet 1840). Antallet af baptister i denne nordvestlige del af Jylland 12

13 var i midten af 1850-erne ca. 125 personer, og man besluttede derfor at dele Syd-Aalborgs menighed. Således blev bl.a. Jetsmark en selvstændig menighed i august 1856 med Eskild Jensen som forstander og 122 medlemmer. Lærer Rigmor Nørgaard fra Frederikshavn har undersøgt og fundet frem til nedenstående oplysninger om familien i Landsarkivet for Nordjylland i Viborg: Kjær-Hvetbo-Herreders skøde-panteprotokol B31E-sp4: Skøde fra Severin Gleerup til Wang til Anders Christensen af Pirup på et sted af hartkorn 1 skp for 100 rd. NO 3 FØRSTE CLASSE C7timus 1805 l rd 12 sk. Underskrevne Severin Gleerup til Wang, Lundergaard og Birkumgaard tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen af Pirup og hans arvinger det sted i Pirup By, Hune Sogn, som Christen Christensen Kield i fæste beboer, stående for hartkorn l skp under Lundergaards gods hidtil henhørende, hvilket sted med al sit rette tilliggende af ager og kjær, samt al anden herlighed og rettighed, som derunder tilligger og med rette bør tilligge, nu skal følge og tilhøre fornævnte Anders Christensen og arvinger i alle dele, således og med den samme ret og rettighed, jeg det ejet haver, og kender jeg mig og mine aldeles ingen ydermere ret eller rettighed at have til eller udi fornævnte ejendom eller noget af dets tilhørende, med forbeholdenhed af det, som i vedhæftede købecontracts 3. post er reserveret, men derfor af Anders Christensen i overensstemmelse med benævnte købecontracts 4. post at have annammet og oppebåret den belovede købesumma 100 rd skriver et hundrede rigsdaler med et års lovlig rente 4 proc. - Thi forpligter jeg mig og mine arvinger at hjemle og fuldkommen afstå Anders Christensen og hans arvinger bemeldte sted for hver mands tiltale, som derpå med rette kunne tale. - Til bekræftelse haver jeg dette mit udgivne skøde med egen hånd underskrevet og forseglet i undertegnede 2 vitterlighedsvidners nærværelse. Wang den 12. juni Til vitterlighed underskriver S. Gleerup LS M. Hastrup på Lundergaard Morten Colding på Wang Tinglæst udi Kjær-Hvetbo Herreders ret den 19. september 1806 efter at fra forrige Nørre Jyllands landstingsret var her til retten afleveret behørig indskrift af samme landstingsprotokol og altså at tilføres denne underrets panteprotokol tilståes som dommer. Hasselbalck 13

14 Derefter indført udi bemeldte herreders panteprotokol No 3 fol. 87 og tillige udi omtalte udskrift af forrige landstingsret pagina... Dette solgte sted udslettes iblandt godset under forbemeldte hovedgaard Lundergaard; for øvrigt viser fornævnte protokoller, at der på dette solgte ej er nogen hæfte med dette skødes udstedelse, tilstår som skriver, samt tillige, at købekontrakt på behørig stemplet papir er forevist. Hasselbalck Panteobligation fra Anders Christensen i Pirup til Anders Jensen i Lycken for 100 rd pant i et sted i Pirup hartkorn 1 skp dat. 22 juni 1805 PANTEOBLIGATION No SKILLING. Kendes jeg underskrevne Anders Christensen boende i Pirup By, Hune Sogn og hermed vitterliggør ret vidende gældskyldig at være til Jens Jensen, boende i Lycken i Furreby Sogn og hans arvinger den capital 100 rd skriver et hundrede rigsdaler dansk courant, som han mig til mit påboende steds betaling lånt og medforstrakt haver. Thi forpligter jeg hermed mig og mine arvinger ej alene så længe bemeldte capital hos mig bliver indestående, at forrente samme årlig til hvert års 13. juni med lovlig rente, men endog efter et halv års foregående lovlig opsigelse fra en af siderne at udbetale fornævnte capital med renter og omkostninger til creditor, hans arvinger eller hvem denne min panteobligation med rette i hænde haver, og på det creditor og hans arvinger for dette lån kan være des mere betryggede, pantsætter jeg herved med l. prioritets førsterettighed mit ejende og iboende sted beliggende i Pirup By, Hune Sogn, Hvetbo Herred under Hjørring Amt, med påstående bygninger og havende besætning samt tilhørende ejendomme i ager og eng, kjær, mose, hede og fælled, alt således og på samme måde, som jeg mig samme haver tilkøbt efter det mig derpå meddelte skøde af 17. juni sidst, og hvilken mit påboende sted og dets ejendomme er ansat for hartkorn l skp, hvilket her foran benævntes tilligemed min havende ind- og udbo med sædeog fødekorn og Kreaturer, med hvad videre jeg er eller bliver ejer af, intet i nogen måde undtagen skal være og blive Jens Jensen og hans arvinger et trygt og sikkert underpant og forsikring for den mig lånte capital 100 rd med renter og alle pågående omkostninger, indtil samme fornøjelig er blevet betalt, så creditor og hans arvinger af mig og mine arvinger skal være og blive uden skadeslidelse i alle måder. Denne min panteobligation haver jeg ej selv alene egenhændig underskrevet og forseglet, men endog formået Christen Hansen boende i Lycken og Simon Jensen Ruuberg samme med mig til vitterlighed at ville underskrive og forsegle. Pirup den 22. juni 1805 Til vitterlighed underskriver og forsegler Anders Christensen Pirup med påholden pen /LS/ 14

15 Simon Jensen /LS/ Christen Hansen /LS/ Tinglæst i K. H. H. R. fredagen den 20. september 1805 til indførelse i panteprotokol- B31E-SP5: Skøde fra forvalter Hasselbalck til Anders Christensen i Pirup på 3 parceller med hk 1 td 3 skp 2 9/12 alb for 300 rd No 4 C7timus 1808 l rd 6 skilling. Jeg underskrevne Bartholomæus Hasselbalch, forvalter ved Lundergaard, tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen i Pirup og hans arvinger efterskrevne mig tilhørende parceller af jordejendommene til Peder Mortensens forhen beboede gård, nemlig : No 7 af hartkorn 2 skp 2 3/8 alb, No 8 af hartkorn 4 skp l/5 alb, No 9 af hartkorn 3 skp 3 fjk 2 2/3 alb. Ialt hartkorn l td 2 skp 2 9/12 alb, hvilken udparcellering af det højkongelige rentekammer er tilladt den 7. marti Af fornævnte hartkorn betaler køberen alle kongelige skatter og tiender, som hartkornet pålægger fra næste l. maj under sælgerens ansvar, men køberen antager ejendommen til rådighed fra dato af. - Og da bemeldte Anders Christensen i dag haver betalt mig den akkorderede købesumma 300 rd skriver tre hundrede rigsdaler, så kendes jeg herved for mig, da samme herefter skal følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og hans arvinger med den samme ret og rettighed, som jeg det tilhørte og således som køberen samme allerede haver antaget. Dette til stadfæstelse under min hånd og segl. Bundgaard den 30. januar B. Hasselbalch /LS/ At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette køb imellem os eller af andre på vores vegne har været oprettet, det bevidnes herved på befalet måde. Datum ut supra. Da det kongelige rentekammer ved skrivelse til mig under 7. marti f. a. har samtykket indbemeldte afhændelse, så er der for hartkornets og jordernes adskillelses skyld intet imod dette skødes tinglæsning at erindre. Hjørring den 17. april E. Blom Tinglyst i Kjær-Hvetbo Herreders ret den 19. april 1808 til indførelse i pante- og skødeprotokollen, tilstår som dommer Hasselbalck Derefter indført i pante- og skødeprotokollen No 3 folio 249, og findes herved bortsolgte ved indbemeldte ret ej behæftet. 15

16 Dette attesterer som tillige herredsskriver Hasselbalck B. Hasselbalch Anders Christensen med påholdt pen Panteobligation fra Anders Christensen Pirup til forvalter Hasselbalck for 300 rd No 4 C7timus 1808 l rd 66 skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen af Pirup tilstår herved og vitterlig gør ret vitterlig gæld skyldig at være til forvalter Bartholomæus Hasselbalch boende i Bundgaard i Jetsmark Sogn den summa 300 rd skriver tre hundrede rigsdaler dansk courant, hvilken capital jeg eller arvinger forpligter mig til årlig i creditors bopæl til hvert års 13. juni at forrente med lovlig rente 4 procento, som erlægges første gang den 13. juni 1809, og må denne capital vorde bestående hos debitor indtil 13. juni 1812, når renterne præcis årlig vorder betalt, men udebliver samme, da anses capitalen som lovlig forfalden til udbetaling, og creditor har ret til at gøre sig efterstående pant rådig til capital, løbende renters skadesløse betaling. - Og på det creditor hos mig og arvinger kan være betrygget, pantsætter jeg herved fra mig og arvinger med første og eneste prioritets panterettighed de mig efter skøde af dags dato tilhørende 3 parceller af jordejendommene til Peder Mortensens forhen påboende gård i Nørre Saltum, nemlig No 7 af hartkorn 2 skp 2 3/8 alb - No 8 af hartkorn 4 skp l/5 alb - No 9 af hartkorn 3 skp 3 fjk 2 4/3 alb, ialt hartkorn l tdr 2 skp 2 29/120 album, hvilket hartkorns tilliggende ejendomme, således som det mig er tilskødet, skal være bemeldte forvalter Hasselbalch og arvinger et fuldkommen l. prioritets underpant og forsikring, indtil bemeldte capital 300 rd med sine påløbne og forfaldne renter skadesløs er udbetalt og denne obligation indfriet, thi capitalen skal uden videre opsigelse være forfalden, når renterne rigtig vorder erlagte den 13. juni Dette til bekræftelse under min hånd i hosværende vitterlighedsvidners overværelse. Pirup den 10. juni 1808, Anders Christensen med påholdt pen At vi, som til vitterlighed var overværende, påhørte denne obligation oplæst, og debitor tilstod indholdet heraf, det bekræftes med vore hænders underskrift Datum ut supra Thomas Christensen Storkborre /LS/ H. Laursen /LS/ Tinglyst i Kjær-Hvetbo Herreders ret den 29. april 1808 til indførelse i pante- og skødeprotokollen, tilstår Hasselbalck Derefter indført i panteprotokollen No 2 folio 250, og findes det herved pantsatte ved indbemeldte ret ej videre forhæftet end herudi er anført, dette attesterer som tillige herredsskriver. - Hasselbalck 16

17 Folio 541b-242a: Skøde fra cancelliråd Gleerup til Wang etc. til Anders Christensen og Anders Laursen af Pirup på et umatriculeret hus i Dommerborg i Hune sogn No 3 F6timus 1810 l rd 12 skilling. Underskrevne Severin Gleerup til Wang, Rødslet og Lundergaard, Deres kongelige Majestæts virkelige cancelliråd, tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Anders Christensen og Anders Laursen af Pirup og deres arvinger det umatriculerede hus i Dommerborg i Hune Sogn, Hjørring Amt, som Jørgen Larsen Præst har beboet; hvilket hus med rette tilliggende ejendomme, således som samme mig hidtil haver tilhørt, herefter skal følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og Anders Laursen, alt i overensstemmelse med den derefter gående under 30. jan. d. a. oprettelse og her vedhæftede købekontrakt, hvorefter købesummen 200 rd siger to hundrede rigsdaler i dag mig er betalt. - Thi kender jeg mig og mine arvinger ingen ydermere lod, del, ret eller rettighed at have til fornævnte hus eller dets ejendomme, men samme skal herefter følge og tilhøre bemeldte Anders Christensen og Anders Larsen samt deres arvinger, som en fri og frelst ejendom, da jeg eller arvinger forpligtes at hjemle dem og arvinger efter loven. - Det til bekræftelse under mit navn og segl. Wang den ll. juni 1810 S. Gleerup /LS/ Fremlagt og læst i retten på Kjær-Hvetbo Herreders ting den 10. aug og indført i pantebogen No 3 fol. 541, hvorfor attesteres, at indbemeldte hus findes ubehæftet og contract forevist. - W. Spies B3O-SP2: Skøde fra Anders Christensen til Terkild Jensen læst 28. august 1812 NO 5 FR skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen, selvejer, boende i Pirup i Hune Sogn tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder, og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Terkild Jensen i Sønder Saltum og hans arvinger en mig tilhørende og tæt østen for Nols Sø beliggende parcel af Nørre Saltum Byes jorder i Saltum Sogn, Hjørring Amt, der forhen med højkongelig rentekammers tilladelse er udparcelleret fra den såkaldte Peder Mortensens gård i Nørre Saltum og derved ansat for hartkorn 2 skp 2 3/8 alb, samt antaget på kortet med No 7, af hvilken parcels hartkorn og tilliggende ejendomme, køberen fra sidst afvigte lste januar og fremdeles skal erlægge og betale på vedkommende 17

18 steder alle kongelige skatter, kontributioner og udgifter, af hvad navn nævnes kan uden sælgerens mindste ansvar. Og da køberen Terkil Jensen haver betalt mig den akkorderede købesumma rbd, skriver et hundrede rigsdaler, så skal samme parcels ejendomme til fornævnte hartkorn herefter følge og tilhøre ham og hans arvinger med den samme ret og rettighed, de mig har været tilhørende, og hvilke jeg tilforpligter mig og mine arvinger at hjemle ham og arvinger efter loven. - Til bekræftelse med mit navns underskrift i hostegnede vitterlighedsvidners overværelse. Pirup i Hune Sogn, den 15de juni Anders Christensen m. p. pen Til vitterlighed underskriver vi, som de der haver hørt, at udstederen af dette skøde tilstod sammes indhold i alle dele. - C. Gorgius Christen Laursen, Hune At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette køb imellem os eller af andre på vores vegne er eller har været oprettet, det bevidnes hermed på befalet måde. - Datum ut supra, Anders Christensen, med påholden pen Therkild Jensen, med påholden pen Læst i retten på Kjær-Hvetbo Herreders ting den 28de august 1812 og indført i pantebogen No 4 fol. 177, hvor indbemeldte ejendom findes ubehæftet, hvilket herved attesteres. W. Spies Kjær-Hvetbo-herreders skøde-panteprotokol B30-SP2 Folio 27 a-b: Skøde fra Anders Christensen til Peder Sørensen, læst 14. marti 1817 No 4 FR6timus rdl n. v. betales med 41 skilling. Jeg underskrevne Anders Christensen i Pirup tilstår herved og vitterlig gør at have solgt og afhændet, ligesom jeg og herved sælger, skøder og aldeles afhænder fra mig og mine arvinger til Peder Sørensen Smed i Nørre Saltum og hans arvinger en mig tilhørende jordlod på Nørre Saltum Mark, Saltum Sogn, af forrige Peder Mortensens gård, der står for hartkorn 3 skp 3 fk 2 2/3 album, med al sin ret og rettighed, således som samme med udparcelleringen er afsat til fri brug og rådighed fra dato af, da købesummen = 50 rbd n.v. skriver halvtredsindstyve rigsbankdaler, ny værdi, er mig betalt, hvorfor jeg og arvinger fraskriver os hermed al ret og rettighed i mindste måde til forbemeldte hartkorn og dets tilliggende jorder, hvoraf køberen fra 18

19 lste januar 1817 betaler alle kongelige skatter og udgifter. - Det til stadfæstelse med min underskrift i 2 vidners overværelse Pirup den 13de december 1816 Anders Christensen, m. f. hånd At ingen købekontrakt eller skriftlig dokument om dette skøde imellem os eller af andre på vores vegne er eller har været oprettet, bevidnes hermed på befalet måde. Peder Sørensen Smed med ført hånd Anders Laursen B3O-SP1, folio 22b-23a: Obligation fra Anders Christensen i Pirup til Clemmen Nielsen af Blokhus, læst 16. juni aflyst 15. december 1847 No FR6timus Første classe for sum af over 100 rbd til ikke over 200 rbd 1 rd 32 sk sølv Underskrevne Anders Christensen af Pirup i Hune Sogn tilstår herved at være skyldig til Clemmen Nielsen af Blokhus den kapital 150 rd sølv, nævner et hundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler, som jeg forpligter mig fra dato af at svare lovlig rente af med 4 proc.t. til hvert års 13. juni termin samt efter ½ års foregående opsigelse at udbetale kapitalen med påløbne renter skadesløs. Og på det kreditor kan have fuldkommen sikkerhed for ermeldte kapital og påløbne renter, pantsætter jeg hermed med lste prioritets rettighed det mig tilhørende og iboende sted i Pirup i Hune Sogn, Hjørring Amt med bygning og jordtilliggende af hartkorn samt avl og afgrøde med alt ved huset værende ind- og udbo af hvad navn nævnes kan, hvilket alt skal være og blive kreditor et sikkert første prioritetspant, indtil ermeldte kapital med påløbne renter er udbetalt, og denne obligation i alle måder skadesløs indfriet. - Dersom renten ej vorder betalt til forfaldstiden, og skatter og afgifter af den pantsatte ejendom ej forinden 1/4 års forløb efter forfaldstiden er clareret, skal kapitalen være forfalden til udbetaling. Løsningsret efter lovens 5, 7-12 forskriver jeg mig som debitor, og derhos underkaster mig i søgsmålstilfælde den ved forordningen af 25. januar 1828 anordnede hurtige retsforfølgning. - Det til bekræftelse med min underskrift i 2de vidners overværelse - Pirup den 13. juni 1830 Til vitterlighed Anders Christensen, med ført hånd Willadsen H. Hasselbalck. 19

20 Læst under Kjær og Hvetbo Herreders ret fredagen den 16. juli 1830 og indført i skøde- og panteprotokollen No 8 folio 164. Panteobligation 22. juni 1805 på 100 rd med lste pr. i stedet befindes efter pantebogen at hvile derpå. I marginen: Denne obligation er under 5te november 1830 givet følgende påtegning: Ved at være forevist den i foranstående bemærkning anførte tegnede obligation af 22. juni 1805 er det oplyst, at samme efter påtegnet quittering er aflyst under 27. october 1815, hvorom der intet findes anmærket i pantebogen eller registeret, da dog quittering og aflysningspåtegning er indført i panteprotokollen No 4 fol. 665, så bliver bemærkningen hermed annulleret. Kjær - Hvetbo Herreders skøde- panteprotokol ( B 3O-sp 1) fol. 817 b: Skøde fra Anders Christensen til Peder Christian Andersen læst 29. april 1842 No. 3 første klasse rigsbankdl 32 skilling sølv SKØDE Underskrevne Anders Christensen tilstår herved og vitterliggør at have solgt og afhændet, ligesom jeg hermed fra mig og mine arvinger sælger, skøder og aldeles afhænder til min søn Peder Christian Andersen det mig efter skøde af 12. juni 1805, tinglæst l. gang september 1807, tilhørende hus i Pirup By, Hune Sogn, med tilliggende af hartkorn, ager og eng l skp, samt min besætning, ind- og udbo med undtagelse af, hvad jeg for min og kones livstid deraf har forbeholdt med aftægtskontrakt af dags dato. - Købesummen 150 rd, skriver eet hundrede og halvtredsindstyve rigsbankdaler sedler, er betalt og berigtiget, og da køberen derhos med kontrakt af dags dato har forpligtet sig til at give mig og hustru for livstid årlig aftægt og husly, som er ansat til en byrde for 5 år af 250 rbd, så skal den nævnte ejendom fra dato af tilhøre ham som en lovlig købt og betalt ejendom. - Til bekræftelse under min hånd i vidners overværelse. Pirup den 24. marti 1842 Til vitterlighed: Anders Christensen med ført pen Søren Andersen K. Jensen Læst i retten på Kjær og Hvetbo Herreders ting fredagen den 29. april 1842 og indført i Skøde- og Panteprotokollen No.11 folio Attest om købekontrakt på behørig papir forevist. - Ejendommen med avl og afgrøde, ind- og udbo er med obligation tinglæst 16. juli 20

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920

Matr. nr. 3 d Aalsbo. Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Matr. nr. 3 d Aalsbo Skøde 28/6 1934 + Karl Martin Pedersen f. 14/11 1905 d. 8/10 1981 Jenny Pedersen f. 25/2 1920 Skøde 17/2 1982 + Jenny Pedersen Skøde 1/7 1991 Lars Pedersen Udstykning fra matr. nr.

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/

Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/ Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/ Matr. nr. 20 Aalsbo by Rørup Nylykkehus Fæstebrev 6/11 1784 + Johanne Pedersdatter Fæstebrev Lars Sørensen f. Pejrup 1782 d. 13/5 1852 Maren Andersdatter f. Ørsted 1791 d. 13/12 1884 Fæstebrev ca. 1835

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007.

Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Et hus i Svendborg, Kyseborgstræde nr. 2. Ulrich Alster Klug - 2007. Jeg vil undersøge en ejendom i Svendborg, som min familie havde, ifølge skifterne var det fra ca. 1760 til 1849. 1: Kyseborgstræde no.

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913

Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Matr. nr. 2e Aalsbo by, Rørup Skovlund Skøde 21/4 1877 + Anders Jensen f. 5/2 1829 d. 1/6 1904 Ane Kirstine Jørgensen f. 7/9 1841 d. 21/4 1913 Skøde 16/6 1906 + Hans Jensen f. 11/5 1877 Ane Marie Hansen

Læs mere

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags.

Niels Rasmussen Jyde findes Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Niels Rasmussen Jyde findes 1670. Han yder sin tiende til kirken: 1 ørt af hver slags. Møllegade 73 boel nr. 51Gl. boel 30 før 1772 30 Thomas Jebsen findes i 1586 til 1591 I 1612 skylder han sit tiendekorn

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a

Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a Endelave Stets Maals Bog Begyndt Ao 1695 Stensballegård Godsarkiv Arkiv nr. G 354-10a 27.05.1695 fæst Bendt Pedersen halvparten af den otting jord hans Moder bebor, som hun for ham oplod, skal give deraf

Læs mere

Matr.nr. 13-b - V. Egede By

Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. 13-b - V. Egede By Matr.nr. (1808) Status (1808) 1808: Matr.nr. 13-b, Vester Egede Fæstehus med jord Ejer: Gisselfeld Kloster Jordareal 1808: 19.640 Alen 2 = 7.700 m 2 1950: Ca. 7 ha. 2015: 1.399

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen

Aner til Laura Martine Jensine Nielsen 1. generation 1. Laura Martine Jensine Nielsen, datter af Gårdejer Villads Laurids Johan Nielsen og Ane Marie Christensen, blev født den 9 Nov. 1897 i Ferslev Sogn, Fleskum Herred, 1 blev døbt den 24 Maj

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS.

EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. MATR. NR. 37. EJENDOMMEN KENDES LANGT TILBAGE DA DET FØRSTE FÆSTEBREV I KAT- HOLMS FÆSTEPROTOKOL NETOP OM- HANDLER DETTE HUS. JENS JØRGENSEN SMED. Født i Glatved 1732 som søn af Jørgen Smed Gift 1. gang

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr.

Købekontrakt & Skøde 1960 fra Christian Carl Christiansen til Jens Frederik Mørkeberg Christiansen. Købers Bopæl: Frenderup pr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Frenderup pr. Fakse Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Stemplet med i alt 450 Kr. og 20 Øre Stempelfradrag ved gaveafgift 82-1961/62

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Aner til Anders Peter Andersen

Aner til Anders Peter Andersen 1. generation 1. Anders Peter Andersen, søn af Arbejdsmand Karl Peter Andersson og Karen Marie Larsen, blev født den 29 Jul. 1876 i Gjerning sogn, Houlberg Herred, 1 blev døbt den 30 Jul. 1876 i Hjemmet,

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen

Matr. nr. 33 Aalsbo. Skomagerhuset Skøde 11/ Mogens Larsen Matr. nr. 33 Aalsbo Skomagerhuset Skøde 11/11 1774 + Mogens Larsen Skøde 11/ 11 1787 Peder Nielsen Skøde 16/1 1815 + Ole Nielsen f. 1734 d. 8/6 1852 Dorthea Margrethe Hansdatter f. 1735 i Fjelsted d. 16/4

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

No. 71 Ane Cathrine Pedersdatter Veie. En hyrdepige med sit horn. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen. Ane Cathrine Pedersdatter Veie En hyrdepige med sit horn Forældre Børn : nr. 142 Peder Pedersen Veie og nr. 143 Maren Eskilsdatter. : nr. 35 Maren Brosholm Johannesdatter og Peder Christian Johannesen.

Læs mere

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834.

Optegnelse. på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. Optegnelse på folketallet m.v. i Thurø Sogn under Sunds Herred (eller Birk) i Svendborg Amt, den 18. februar 1834. By eller sted med anførsel Næringsvej, af gårde, huse o. s. v. Navn Alder Ægtestand stilling

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121

'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 'Den Gamle Smedje' - Nr. 8 - Egedevej 121 Gårdens navn Matr.nr. (1809) Areal (1809) Noter Gl. Smedje 8 - Frenderup By 166.970 alen 2 = Ca. 12 tdr. land. Landbrugsjorden nu tillagt ejendommen matr.nr. 4.b.

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1

Familiegrupperapport for Hans Nielsen og Kirstine Andersdatter Mand Hans Nielsen 1 Mand Hans Nielsen 1 Født Før 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Dåb 22 Mar. 1772 Rørvig, Ods, Holbæk 2 Død 9 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk 3 Begravet 15 Nov. 1848 Nykøbing Sjælland, Ods, Holbæk

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C)

Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) Lergården Fællevej Nr.1. Matr.Nr.3. (S-C) (S-CA) M.N.3. Første fæster 1778 hed Jacob Nielsen 1778 Fredagen den 3 April Trol: Ungkarl, Jacob Nielsen til Pigen, Karen Peders Datter, begge af Sjælstofte,

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk

Købekontrakt. Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Aalsbo Elektricitetsværk i baggrunden. Bestyreren af værket boede i huset i forgrunden Matr. 9e Aalsbo Aalsbo Elektricitetsværk Købekontrakt Underskrevne Snedker Jens Jacob Jensen, Gårdejer Hans Nielsen

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter.

Ejendom 18. Ejer: F.D. = Formandens datter. Ejendom 18. Ejer: 1855 Else Cathrine Pallesdatter køber parcel 11d af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1868 Mikkel Christensen. 1894 Ove Chr. Hansen ~ F.D. 1918 Johan Georg Johansen. 1924

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Realregister Holtelandsgaarden 1

Realregister Holtelandsgaarden 1 Realregister Holtelandsgaarden 1 Matr. 7a. Holtelandsvej, Enderslev Holtelandsgaarden By Endersl øv Matr. Nr. Jorde- bogs- Nr. Gl skat. Hartkorn Eierens navn Folio i registre t Rdl. Sk. 3 Tdr. 4 Skp. 5

Læs mere

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853

Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Falsters Birk Skøde- og panteprotokol 1852-1854, side 42-43 og 427-428 Købekontrakt og skøde til Adolph Ferdinand Christian Dieckmann, 1853 Kjøbecontract imellem Peder Hansen af Alkestrup som Sælger og

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c

Ejendom 6. Matr. 6b. Matr. 6c Ejendom 6 Ejer: Fæster: 1688 Aunsbjerg. Hans Ammitzbøll. 1798 Ægidius og Schiøtt. Niels Bødker 1805 Ole Jensen Ejendommen sammenlægges med ejendom 7. Se denne. Ejendommen deles til 2 ejendomme med samme

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698

Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal Ca. 1622-1698 Efterkommere af Jens Christensen Toudal 1. Generation 1. Jens Christensen Toudal 1 blev født cirka 1622 og døde i 1698 i Øsløs. Jens blev gift med

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer:

Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: Ejendom 21 Højlund Aarestrupvej 81 Ejer: 1855 Hans Pedersen køber parcel 11b af Niels Mouritsen fra ejendom 28 til ny ejendom. 1863 Køber parcel 12d af sin svigerfar Jens Nielsen. 1883 Sælger parcel 11e

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen

10 Nov 2014 Efterkommere af Anders Thomsen Side 1 Generation 1 1. Anders Thomsen #35237 * 1650, 1730, Job: Skoleholder i Thise 16/6-1681, (~ Ane Thomasdatter #35238 * 1660, 1740, ) Anders Thomsen og Ane Thomasdatters børn kendes fra et arvekald,

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager

Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Et husmandslod og dets beboere. Matr.nr. 14. Tolsager Udarbejdet første gang i anledning af Alfred Nielsens 80 års fødselsdag den 1. oktober 1989 af Mikael Horn 2 reviderede udgave, nov. 2007 Tolsager

Læs mere

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen

Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Ane 2 og 3 Anders Sørensen og Sidsel Margrethe Johansen Anders blev født 3 jan 1884 på Langemark i Sæby sogn, Holbæk amt, søn af landarbejder og skomager Hans Sørensen og hustru Karen Marie Jørgensen.

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 660/661. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Andersen Nordbo og Anna Rasmusdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dote Pedersdatter Rasmus Pedersen

Læs mere

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum.

Søren Hartvigsen var ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. 24-03-2007 ANER 1. Søren Hartvigsen, f. 11-08-1881 i Flynder, d. 16-02-1968. Søren Hartvigsen var 1921-1926 ejer af Vandborg Vestergaard efter forinden at have drevet gården Mellem Tang i Gudum. Han blev

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Efterslægt Anders Thomsen

Efterslægt Anders Thomsen Efterslægt Anders Thomsen Skoleholder i Thise Skole Indholdsfortegnelse Anders Thomsens efterslægt 1 1. generation 1 2. generation 2 3. generation 4 4. generation 8 5. generation 17 6. generation 38 7.

Læs mere

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1

Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Familiegrupperapport for Søren Hansen og Ane Jensdatter Side 1 Mand Søren Hansen 1 Født 19 Jun. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Dåb 28 Jul. 1799 Haraldsted, Ringsted, Sorø 2 Død 25 Sep. 1875 Soderup,

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården

Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Grønholtvej 60A Lollandsgården eller Laalandsgården Matrikelnummer: Matr.nr. 8 a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård. Matr.nr. 8g blev frasolgt i 1887. Matr.nr. 8a er på 311599 m2, heraf vej 6368

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Niels Peder Hansen, 1850-1937

Niels Peder Hansen, 1850-1937 Niels Peder Hansen blev født den 30. september 1950 i Braabye, Vester Broby sogn. Blev døbt i kirken den 10. november 1850. Vester Broby kirke kilde Vester Broby sogn Baaret af Jomfrue Krossing Tj(enende)

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter

No. 65 Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter Anne Margrethe Nielsdatter var alenepige indtil sit 49. år, da hun blev gift. Hun havde indtil da været tjenestepige det meste af sit liv og puklet for andre Forældre : nr. 130

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1

Familiegrupperapport for Niels Rasmussen og Anne Kirstine Hansdatter Mand Niels Rasmussen 1 Mand Niels Rasmussen 1 Født Før 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Dåb 18 Maj 1732 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 2 Død Før 13 Jan. 1793 Lindelse, Langeland Sønder, Svendborg 3

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere