TRE ROMERSKE HANDELSSKIBE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRE ROMERSKE HANDELSSKIBE"

Transkript

1 TRE ROMERSKE HANDELSSKIBE Af OLAV NYGAARD Da årbogen sjældent har lejlighed til at beskæftige sig med skibsfart i den klassiske oldtid, vil læserne sikkert med interesse studere denne lille beskrivelse af en romersk sarkofag fra århundrede med en redegørelse for de afbildede tre skibstyper og en skarpsindig analyse af relieffets fremstilling af emnet mand overbord" og den følgende redningsaktion. Det kan nævnes, at forfatteren arbejder på en bog om romerske handelsskibe. ROMERSK søfart er, trods sin altafgørende betydning for senere tiders maritime udvikling, et næsten uudforsket område. Inden for de seneste tyve år er imidlertid forskellige oversigtsværker fremkommet, og grundlaget for en mere dybtgående forskning således lagt. I de nordligere farvande er romersk maritim påvirkning overvejende indirekte, og emnet har derfor ikke været underkastet nøjere undersøgelser endnu. I det følgende skal kort præsenteres en af de arkæologiske hovedkilder til søfartens tidlige udviklingsfaser, nemlig en romersk sarkofag fra århundrede e. Kr. Denne sarkofag har siden 1895 før t en tilbagetrukket tilværelse i et mørkt hjørne af festsalen i Ny-Carlsberg Glyptotek, men fortjener på grund af sin store detailrigdom at blive draget frem i lyset. Hos romerne bliver kistebegravelser almindelige fra slutningen af første århundrede e. Kr., og der udvikles en mængde forskellige typer sarkofager. En fuldstændig redegørelse for disse typer er endnu ikke mulig på grund af det store materiale, der er bevaret, men op til tredie århundrede e.kr. kan sarkofagerne groft deles i tre hovedtyper: den asiatiske, den attiske og den vestlige eller romerske type; alle er repræsenteret på Ny-Carlsberg Glyptotek. Sarkofagfremstillingen blev hurtigt koncentreret om ganske få centrer, som enten lå ved egnede stenbrud (som Afrodisias i Lilleasien) eller ved fremtrædende billedhuggerværksteder (Athen, Rom-Ostia o.fl). Det samme gjaldt naturligvis ikke dødsfaldene, hvorfor der opstod en livlig handel med sarkofager i Middelhavsområdet. Ofte eksporteredes sarko- 68

2 Romersk sarkofag med fremstilling af en redningsmanøvre i 3. årh. e.kr. Sarkofagen, der findes på Ny Carlsberg Glyptoteket, stammer formentlig fra Ostia. 52 cm høj, 178 cm lang. Fot. Glyptoteket. Roman sarcophagus depicting a rescue operation. 3rd Century A.D. fagerne som halvfabrikata, således at lokale billedhuggere kunne indføje afdødes portræt og eventuelt andre enkeltheder inden begravelsen. Den her behandlede sarkofag er efter al sandsynlighed fremstillet i Ostia, og indeholder intet portræt af afdøde. Motivet, som jeg skal komme ind på nedenfor, er sikkert bestilt ud fra et standardrepertoire, selvom man ikke helt kan udelukke, at det er en forevigelse af en virkelig hændelse. Sarkofagen er, som alle sarkofager af den romerske type, kun udskåret på de tre sider, idet den var beregnet til at stå op ad en væg. Forsiden med hovedmotivet er i dybt relief, hvilket skyldes, at lyset kom direkte forfra, medens gavlene, der fik sidelys, kun står i svagt relief. Sarkofagens låg, der ikke er bevaret, har været fladt og muligvis prydet med en frise langs kanten og satyrhoveder i hjørnerne. Kunstnerisk er sarkofagen ikke fremragende; kompositionen er klodset og usammenhængende, boret er anvendt med nogen nonchalance og havets bølger af en model, som ikke længere ses. Når man alligevel kunne ønske, at sarkofagen havde en mere fremtrædende plads, er det på grund af motivets store interesse. Det er i første række skibene og deres manøvrer, som beskrives, men inden disse gennemgås, skal billedfladerne kort omtales: Begge sarkofagens gavle er prydet med galliske skjolde og økser; de indgår ikke i forsidens fremstilling, men har udelukkende dekorativ funktion. Sarkofagens venstre hjørne udgøres af et lille tårn med balkon. På denne står to mænd og vinker mod skibene, medens en tjener står 69

3 i døråbningen med en kurv, som indeholder brød øg frugter. Rundt hjørnet står en anden tjener, ligeledes med en kurv. Mod højre afgrænses hovedmotivet af en fremstilling af Claudius' fyrtårn i Ostia; bygningen består af to firkantede etager, hvorpå er bygget et rundt tårn, og på toppen af dette flammer fyrets ild. Fyrets udseende svarer godt til to andre kendte fremstillinger deraf: en mosaik på Foro delle Corporazioni, Ostia og et votivrelief med motiv fra Ostias havn, nu i Torloniamuseet, Rom. I vandet ses -en overbordfalden og fem delfiner; disse dyr var meget yndede hos romerne og ses hyppigt sammen med større skibe, hvor de viser, at disse kommer fra det store hav". Ved siden af den svømmende ses desuden en skibsjolle, hvis årer hænger ned i vandet. De tre skibe på relieffet er alle forskellige: Skibet til venstre er en såkaldt corbita" (kurvet skib), antikkens mest udbredte type, som fandtes i størrelser fra 80 til efter sigende 1900 tons. Det drives frem af eet stort råsejl på en kraftig, sammensat mast, hvis stående rigning kun er antydet. Der er forstag og vant, men intet agterstag, skønt man kunne vente det. Dette stag, som hindrer masten i at bøje sig forover, er overhovedet sjældent synhgt på antikke fremstillinger. Den løbende rigning er også kun antydet og indbefatter toplenter (som holder råen i balance), skøder og braser (som styrer sejlet) og de såkaldte rudentes" (gårdinger). Gårdingerne anvendtes til at rebe sejlet efter en metode, som var enestående praktisk: sejlet var inddelt i felter ved hjælp af lodrette og vandrette sømme, som ofte forstærkedes med læderstrimler. Hvor en lodret og vandret søm krydsede hinanden, indsyedes et lille øje, hvorigennem en line løb. Linen var fæstnet i sejlets nederste kant (liget) og fulgte en lodret søm op til råen, hvorfra den førtes til dæk. Denne måde at sy et sejl frembringer et tydeligt mønster på dets overflade; dette mønster er karakteristisk for alle romerske råsejl. På skibet til venstre er der fem lodrette sømme på sejlet, og dermed fem gårdinger; når sejlet skulle mindskes, halede man i gårdingerne, hvorved det foldedes sammen omtrent som en persienne. Fordelene ved dette rebesystem var indlysende: Sejlet kunne rebes i sektioner, således at der for eksempel dannedes to trekanter i hver ende af råen, ligesom man ved sejlads imod vinden kunne flytte sejlets trykcenter frem foran masten lor at mindske trykket på rorene. Ydermere kunne sejlet stryges på få sekunder, og alle disse operationer kunne gennemføres fra dækket, så ingen behøvede at tage risikoen ved at gå til vejrs. Modsat krævede 70

4 denne rebeteknik et større mandskab end senere tiders og medførte, at sejlet blev tungt og fik en ujævn overflade. Over stævnen ses det typiske lille styresejl, artemo", hvis overflade altid var langt mindre end storsejlets. Dets funktion var at hjælpe rorgængeren med at holde skibet på kursen uden for megen slinger og at hjælpe skibet gennem det kritiske punkt i vendingerne. Styresejlet var ophængt på den mere eller mindre hældende formast og var udstyret med løbende rig efter samme princip som storsejlet. Skibets agterdel er efter romersk sædvane stærkt opadkrummet og kranses af et galleri. Dette går direkte over i taget på henholdsvis kabys og kahyt og ovenpå disse havde rorgængeren og skibets officerer deres pladser. Der var imidlertid ikke tale om et egentlig halvdæk, som det skulle blive almindeligt på senere tiders skibe; skibets hoveddæk fortsætter på hver side af kahytten, således at der bliver direkte adgang hertil gennem døre. Selve agterstævnbjælken er, som på alle større handelsskibe, trukket op over dæksniveauet og dér udformet som et gåsehoved. Dette ornament tjente til at identificere handelsskibene som sådanne og var forgyldt eller bemalet, alt efter rederens økonomi. Skibet er forsynet med to sideror; dette gjaldt alle romerske skibe, når undtages de allermindste. De dobbelte ror gav glimrende manøvreevner, når hurtigere drejninger var påkrævede, men i almindelighed benyttedes kun det ene ad gangen, medens det andet fungerede som sænkekøl"; hollandske kanalbåde, der med hensyn til bundfacon minder meget om romerske handelsskibe, anvender et lignende system, idet de sænker et sidesværd i vandet for at hindre afdrift. På grund af skibets store bredde (5-15 ni) kunne rorene ikke betjenes alene ved hjælp af rorpindene; de forlængedes derfor med plejlstænger, som det er tydeligt på de to andre skibe. Selve roret, som kun kunne dreje om sin egen akse, ikke ud og ind fra skibssiden, sad ophængt i en ramme i dækshøjde, men nøjagtigt hvorledes kan ikke afgøres, da rælingen altid er ført ud i en vinge", som dækker for rammen. Forude ved den høje stævn ses tre pullerter. Sådanne fandtes altid på romerske skibe og tjente til fastgøring af fortøjnings- og ankertrosser samt skøder og braser. Fra stævnen rager en kroget genstand frem imod det næste skib; det er en fender af en særlig type. Romerne anvendte hovedsagelig stævnfortøjning, dvs. skibet fortøjedes vinkelret på kajen, og for at 7i

5 undgå, at stævnen blev skamfilet af bolværket, sattes en kraftig bjælke i spænd mellem stævn og kaj. Fortøjningstrosserne sattes derefter ud til hver sin side, således at skibet ikke kunne dreje sig. Fenderen var i den forreste ende udformet som en hage, således at også den kunne bindes fast. De kraftige linier i selve skroget er de såkaldte barkholter; de tjente til langsgående styrkelse af skibet og til beskyttelse af skibssidens almindelige planker. Skibet til højre er identisk rigget og bygget med undtagelse af boven. Denne er af krigsskibstypen", idet kølen er ført langt frem og tilspidset i et næb". Herved opnås, at skibet får en lang køl og dermed god kursstabihtet og hastighed, medens det til gengæld får noget vanskeligere ved at foretage hurtige kursændringer og taber i drægtighed. Romerske skibe med denne stævntype har oftest en gallionsfigur", som gerne er en gentagelse af gåsehovedet agterude. På boven ses et øje; det skal dels finde vej", dels afvende ondt. Hos romerne er det sjældent anbragt på skibenes bov, men derimod malet på forsejlet eller på et stykke lærred e. 1., som kunne ophænges efter behov". Den lille kystfarer i midten er af betydelig interesse for den maritime forskning, idet den er en af de første fremstillinger af den såkaldte sprydstagsrig. Selvom romerne overvejende benyttede råsejlsrigningen, kendte de dog til både lugger-, latiner- og sprydstagsrigningen. Det særlige ved sprydstagsriggen er, at sejlet sættes langskibs, og at masten står meget langt fremme. Sejlets øverste, agterste hjørne holdes udstrakt af en skråtstillet bom (sprydstagen), og sejlets vinkel på kølen reguleres med liner til bommen og et skøde. Rigningen er uhyre praktisk til sejlads i kystfarvande, hvor vinden ofte skifter retning; denne type sejl har større effekt ved sejlads mod vinden end råsejlet, som til gengæld er langt mere effektivt ved al anden form for sejlads. Den stående rig på dette fartøj er indskrænket til et minimum: den består udelukkende af et forstag, som, når det bliver løsnet, tillader, at masten lægges ned. Sarkofagen bærer spor af maling, der tyder på, at skibene og gavlene har været røde, medens vandet var blåt. Efter denne gennemgang af relieffets elementer kan der nu ses nærmere på den begivenhed, kunstneren har villet beskrive: den druknende er faldet over bord fra skibet C" (se figuren), som var for indgående (mod højre). Der er gjort anskrig, og skibet er vendt rundt gennem 72

6 VIND C Rekonstruktion af de tre skibes manøvrer under redningsdåden, som skildret i teksten. Manoeuvres of the three ships during the rescuing of the man overboard. vinden, hvis retning blandt andet fremgår af vimplens retning på skibet B". Storsejlet er braset bak, dvs. vinden rammer sejlets forside; ved denne manøvre opnås, at skibet næsten Hgger stille, idet det driver en smule sideværts og gør ganske lidt fart fremover. På dækket hersker stor travlhed: det ene skøde er ved råens drejning blevet slapt, og mandskabet haster hen for at stramme det. Rorene er i bagbord, rnen skal, så snart sejlet står rigtigt, være omtrent midtskibs. Skibene A" og B" har også været for indgående (skibe for indgående fremstilles meget ofte fra styrbords side); de har ændret kurs, da uheldet er blevet observeret, og har nærmet sig med vinden agtenind, hvorfor de er kommet før C". Betjeningen af siderorene ved hjælp af forlængere" er tydeligt markeret på B", som drejer skarpt til styrbord. Den forreste sømand er i færd med at sænke sprydstagen, således at sejlet stryges, medens manden i midten er klar til at hindre sejlet i at blæse ud over rælingen, når det slækkes. Ombord på A", der tilsyneladende er kommet først til stede, har 73

7 rorgængeren (at dømme efter kropstillingen) også givet fuldt styrbords ror. Manden i midten er klar ved skødet, fordi sejlet skal gives op, medens den forreste holder Hnen til skibsj olien, som er sat ud til den overbordfaldne. Det er givet, at den svømmende ikke er faldet ud af jollen, idet denne ifølge relieffets egen logik da ville have ligget til højre for ham. Skibet har fenderen ude fra stævnen, hvilket ikke betyder, at A" og B" Hgger så tæt, som relieffet antyder, men derimod understreger, at A" (og dermed de to andre skibe) er for indgående: Det tog en del tid at rigge fenderen ud, og det gjordes derfor i god tid. Når de tre skibes manøvrer var fuldførte, ville A" og B" med opgivne sejl ligge side om side med jollen imellem sig, medens C" (formentlig) ville dreje op i vinden og ligge på siden af B", men med stævnen den anden vej. Hele redningsaktionen virker velorganiseret og har uden tvivl været succesfuld, hvorfor man må antage, at sarkofagen ikke fremstiller sin indbyggers" dødsmåde, men snarere eet af mange motiver, som sarkofagens køber kunne vælge imellem. Den enkle symbohk, hvor en sjæl reddes op til paradiset" (symboliseret ved de vinkende og tjenerne med vederkvægende madvarer) er helt i pagt med tidens religiøse overvejelser. Når sarkofagens køber har valgt et maritimt motiv, er det nærliggende at tro, at afdøde var storkøbmand. En mindre detailhandler kunne næppe have råd til en så fornem sarkofag, og det må yderligere erindres, at skønt en gros-handel var en anset levevej, så var detailhandel det ikke, hvorfor en afdød detailhandlers familie næppe ville sætte et sådant minde over ham. Det er følgelig sikkert en heldig vin- eller korngrossist fra Ostia, vi kan takke ikke blot for en æstetisk nydelse, men (især) for et lærerigt indblik i romersk søfartsliv. THREE ROMAN MERCHANTMEN Summary In a dark corner of the main hall o-f the Ny-Carlsberg Glyptotek, Copenhagen, is a Roman sarcophagus of the third century A.D. Its subject is of considerable interest in the history of seafaring showing three different Roman ships in a rescue operation. Artistically the sarcophagus is not outstanding, but the representation of the three ships and their manoeuvres is excellent. The ship dn the left of the picture is a so-called corbita, the most widespread type in antiquity, 74

8 and found in all sizes between 80 and (rarely) 1900 tons. Its rigging consists of one large square sail and a small steering sail (artemo). These constituted the standard rig, which might be supplemented by a triangular topsail and (rarely) by a mizzen. The running rigging includes lifts, halyards, sheets, foraces, and brails {rudentes). The brails, which on the relief form a distinct pattern on the front of the sails, were used for reefing these, much in the manner of Venetian blinds. This reefing-system had obvious advantages. Sails could be shortened without going aloft, and in sections, for instance when sailing against the wind, when the centre of pressure could be put before the main mast in order to ease the -stram on the rudders. Furthermore the sails could be completely doused in a few seconds, but the brails roughened the surface of the sails and lessened their efficacy. When in the Middle Ages riggings with superimposed sails were introduced, the system of rudentes naturally disappeared, Apart from its bow, the ship on the right is identical to the corbita. This type of bow was mostly seen on war-craft, it furnished higher speed and more effective tacking, but lessened the tonnage, for which reason it was rare on freighters proper. The small coaster in the middle is of special interest to maritime research. It is one of the earliest representations of sprit-rigging. The Romans, though they mostly used square sails, knew lugsails, lateens, and spritsails as well. The efficacy of the fore-and-aft rigs when going into the wind makes them very suitable for sailing along the uneven Mediterranean coasts, It is note-worthy that all three ships have double rudders, a feature typical of the Mediterranean, but not unknown to our own fore-fathers. The ships are picking up a sailor, who has fallen overboard:. There is no pande, everything seems well organized, and it can hardly be doubted that the sailor was rescued. Fig. 2 shows the movements of the ships, of which the most interesting is "C", which is taken aback. Probably the sailor fell from this vessel (not from the dinghy, as this, logically would be on his right). The position of the rudders is evident from that of the helmsmen, and "A" and "B" will end up alongside, while "C" will probably turn into the wind and come alongside, heading in the opposite direction. The religious symbolismi is self-evident, but insignificant in this connection. The sarcophagus is most interesting for its instructive glimpse of Roman seafaring.

Håndbog i Meginjollen

Håndbog i Meginjollen Et nyt Sprog Håndbog i Meginjollen af Finn R. Andersen (Megin 443) Et nyt sprog En god ven af mig bor i Mexico City langt fra havet og sejlbare søer. I forbindelse med sin uddannelse skulle han tilbringe

Læs mere

viden giver sejlglæde //

viden giver sejlglæde // øyvind bordal // magne klann Sejlerbogen viden giver sejlglæde // Sektion 1 Grundlæggende sejlads Sejlerbogen Sejlerbogen//Viden giver sejlglæde Blue Ocean Media FORFATTERE Øyvind Bordal, Magne Klann FOTO

Læs mere

"PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl:

PLATONISK TRIM Trimning af forsejl: "PLATONISK TRIM" Trimning af forsejl: Følgende artikel er oprindeligt skrevet af Poul Viesmose og tidligere offentliggjort i Drabant 22-Nyt Årgang 11 nr. 6. 1) Uldsnore og faconstriber. For at kunne vurdere,

Læs mere

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen

Megin Teorihæfte. Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Megin Teorihæfte Frederikssund Maritime Børne- og unge center, Sejlerskolen Indholdsfortegnelse Side 2 Indholdsfortegnelse... Megin, mål og vægt... Hvad hedder det... Sejl & udstyr... Sejlerudtryk... Terminologi...

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif

Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015. Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Horsens Sejlklub Velkommen til nye sejlere 2015 Hjælp til hvad udstyret hedder på jollen samt gode råd og fif Hvad hedder udstyret på optimistjollen Længde: Bredde: Skrogvægt: 230 cm 113 cm 35 kg Sejlareal:

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin

Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Side I Håndbog i MEGIN-joller Til brug i Grejbanken på Brejning Efterskole v. 1.03.01-20040606 anden info på www.brejning.dk/megin Formålet med hæftet er at man på forhånd har mulighed for at danne sig

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93

Trim og andet godt. En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Trim og andet godt En historie fortalt af Søren Andresen DEN 93 Begyndelsen Lad mig først med, at sige at denne gennemgang, kun skal ses som vejledende. Det er ikke den ende gyldige sandhed, men et udtryk

Læs mere

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet

MED VIKINGERNE TIL SØS. Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet MED VIKINGERNE TIL SØS Skoletjenesten Vikingeskibsmuseet Med vikingerne til søs For at sejle et vikingeskib er det nødvendigt, at mandskabet består af dygtige søfolk. De skal have erfaring med vind og

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06

PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB 2010-12-06 PRÆSENTATION AF PROJEKT TIL SEJLSKOLESKIB GEORG STAGE III GS III SØFARTSTEKNISK FORENING / SKIBSTEKNISK SELSKAB INDHOLD AF PRÆSENTATION Baggrund og erfaring ASD Sejlskibsprojekter Skibstyper Rigning Georg

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340)

Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) Den ældste beskrivelse af en jakobsstav (o.1340) af Ivan Tafteberg Jakobsen Jakobsstaven er opfundet af den jødiske lærde Levi ben Gerson, også kendt under navnet Gersonides eller Leo de Balneolis, der

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører:

5 GODE RÅD. Denne bog tilhører: SØMANDSBOG Denne bog tilhører: 5 GODE RÅD 1 Lær at sejle Ha styr på, hvordan du redder en mand ombord igen 2 Hold dit grej i orden Giv dit udstyr og motor et sikkerhedstjek 3 Planlæg din tur Tjek søkort,

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER

SØFARTSSTYRELSEN. Eksaminationssted (by) Fulde navn: SØVEJSREGLER SØFARTSSTYRELSEN Eks.nr. Eksaminationssted (by) Fulde navn: * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Yachtskippereksamen af 3. grad. Y3Søv-1/99

Læs mere

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer.

Så i løbet af den første vinter gik jeg i gang med diverse ændringer. OBS! Vær opmærksom på, at en ændring af masten med slæder og skinner på masten ikke er i overensstemmelse med klassereglerne. Båden er således ikke en klassebåd. Folkebåd til en singlehand hygge-sejler

Læs mere

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870

Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870. Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Montage bjælkeklipper BM 5001R Art. No. 112870 Assembly scythe mower BM 5001R Art. No. 112870 Løsdele pose pakket, afdækninger, skaftkonsol, skaft højre og venstre. Lose parts plastic bag, covers, handle

Læs mere

RIGNING af K.A.S. skolebåde

RIGNING af K.A.S. skolebåde RIGNING af K.A.S. skolebåde Materialer Der anvendes følgende materialer: Stående rig: Rustfri 6-slået 7 mm stålwire med et splejset øje i den ene ende og en kovs splejset i den anden ende. Splejsene er

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene

Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Tegnet af Peer Bruun Inspireret af vikingeskibene Længde: 465 cm Bredde: 162 cm Skroghøjde: 70 cm Vægt : 145 kg Flydetanke: 300 liter Ballast: 100 kg Dybdegang: 30/68 cm Sejlarial: 10 m2 CE godkendt til

Læs mere

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist

Sæl diplom. At han/hun kan: At han/hun ved: At han/hun tør: har vist Sæl diplom Tømme båden for vand. Svømme m med redningsvest Få båden til at ligge stille i vindøjet og få den til at sejle igen. Lave råbåndsknob og ottetalsknob. Nævne navnene på holdkammeraterne og træneren.

Læs mere

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140

Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Samlevejledning til tremmeseng 70 x 140 Assembly instruction for cot 70 x 140 Læs vejledningen godt igennem før du begynder. Read the assembly instruction carefully before you start. OLIVER FURNITURE /

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører

SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER. Schæferhundens hoved/ører SCHÆFERHUNDENS HOVED/ØRER Kennel Friis E. Friis Mikkelsen, El-vej 13, Seest DK 6000 Kolding (45)61668303 ejfriism@gmail.com 1 Kennel Friis v/ Ejvind Friis Mikkelsen El - vej 13, Seest, DK 6000 Kolding

Læs mere

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler

SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLET INDEHOLDER 1 spilleplade 6 spillefigurer 1 terning Spilleregler SPILLETS GANG The Brætgame kan spilles af 2-6 spillere. Inden spillets start vælger hver spiller en spillefigur (Fritz, Hansi, Gynther,

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005

SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 SOMMERFLID Uformelle noter til en medlemsaften Kaj Madsen, januar 2005 LITTERATUR C. L. L. Harboe: Dansk Marine-Ordbog, 1839 ( 1979) Maritimt leksikon Jens Kusk Jensen: Haandbog i praktisk Sømandsskab,

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008

Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 Opvarmning Øvelser til kurser med Adrie Noy September 2008 I alle nedenstående opvarmningsøvelser arbejdes sammen 2 og 2 Begge spillere har en uden bold, 1. Spillerne står over for hinanden med front mod

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever

It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever Terra Aqua It was not mankinds biggest mistake to believe that with divine power came divine responsibility. But it was the last mistake mandkind would ever make. Prolog Det hele havde været foruroligende

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet

HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE. Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet HVORDAN DU RIGGER DIN BÅD PÅ EN HENSIGTSMÆSSIG MÅDE Indhold: Inden masten sættes i Mastheadriggede både Brøkdelsriggede både Trimning på vandet LEMVIG SEJLKLUB Postbox 173 7620 Lemvig Sejladsudvalget Januar

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi

kapsejlads start bådhåndtering bådfart taktik & strategi Bådhåndtering 4.3 Her starter al kapsejlads det her er bunden af pyramiden. En almindelig mandskabs-størrelse i en kølbåd er 4-8 personer, og når så mange hænder skal arbejde sammen på meget lidt plads

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Mobile Hospitals. A world on wheels

Mobile Hospitals. A world on wheels Mobile Hospitals A world on wheels 01 HMK bilcon presentation history, products, facts 02 Mobile Blood Donation Units 3D film Examples Standard specifications Fully custom made solutions Film preparing

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 2 English version further down Opdatering af regler Dommerne har nu holdt møde og opdateret reglerne for konkurrencen i 2016. Vi har lyttet til nogle af de

Læs mere

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både.

Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sidste rettelse: 27/3 2012 Sejladsreglement for Struer Sø 1. Sejladsreglementets gyldighedsområde Sejladsreglementet gælder for alle ombordværende ved enhver sejlads i gruppens både. Sejladsreglementet

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.

Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer. Indhold Vejledning til at, komme på nettet. (DANSK)... 2 Gælder alle systemer.... 2 Vejledning til at tjekke om du har sat manuel IP på din computer.... 2 Windows 7... 2 Windows Vista... 2 Windows XP...

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009

Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Udvikling af Dansk Handicap 1-2-2009 Teknisk Udvalg og Teknisk Afdeling i Dansk Sejlunion har lagt mange ressourcer i at udvikle og teste den nyste version af Dansk Handicap (DH) målereglen. Målet har

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes

Entrémøbel GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON. - præsentabelt og anderledes Entrémøbel - præsentabelt og anderledes GØR-DET-SELV ANNE OG SIMON FÅ SKÅRET TRÆET I SILVANS SAVVÆRK! Lægterne/gulvstrøerne: Vores blev skåret ud i flg. mål: 2 stk. 2 meter lange (lodrette). 12 stk. 148

Læs mere

III 7 Fribordet rettes ind

III 7 Fribordet rettes ind Han Herred Havbåde III 7 Fribordet rettes ind Morten Gøthche, Mathilde Højrup, Pipsen Monrad Hansen og Thomas Højrup juni 2011 Den første tilnærmelse til en ekspliciteret skrogform rettes foreløbig til,

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe

NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe NATIONAL CARGO SHIP SAFETY CERTIFICATE Nationalt sikkerhedscertifikat for lastskibe This certificate shall be supplemented by a Record of Equipment (Form N) Dette certifikat skal suppleres med en udrustningsfortegnelse

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006

Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappe Sejlklubben Sundet 2003, 2006 Sejlermappen 1. udgave, 1. oplag 2003 Copyright 2003, 2006 Sejlklubben Sundet Forfatter: Lars Nielsen/Morten Wittrup Forlagsredaktion: Sejlklub Sundets skoleudvalg

Læs mere

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder

Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Brug af Vegas Pro farve anvendelsesområder Gary Rebholz Vegas Pro software med fire sofistikerede video anvendelsesområder, som du kan bruge til at analysere din video og få indblik i farvekorrektion filtrering,

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer Side 1 Udarbejdet: 2014 Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? Megin jolle 1. Identifikation af rederen Center for Kystfriluftsliv Kirkestræde

Læs mere

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012

Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Tessa Boathandling - rolle-/processkema - version 2.2-6/5-2012 Rorsmand Kryds Spiler op Trim til Gør spiler klar Spiler op -Storskøde - Hækstag -Hiv spiler op - Meld spiler oppe - Slæk hækstag, men så

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde)

Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Sikkerhedsinstruks for Matcher 37 - sejlads med kølbåd over 20 målet (længde x bredde) Udarbejdet af Ranum Efterskole vers.26.11.12 OS 1. Identifikation af redderen Olav Storm, Forstander Ranum Efterskole

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels

Assembly Guide Monteringsvejledning. 60/30 - wood end panels Assembly Guide Monteringsvejledning 60/30 - wood end panels Wood end panels 1. When installing wood end panels, insert the top fittings into the upper crossbar slots and place the Z brackets over the foot

Læs mere

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont

Perspektiv. At illustrerer rumligt. Forsvindingspunkt Horisont Rumlig afbildning For at illustrere en bygning eller et Rum, i et sprog der er til at forstå, for ikke byggefolk, kan det være en fordel at lave en gengivelse af virkeligheden. Perspektiv At illustrerer

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI)

WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Dansk oversættelse af: WESTERN ONTARIO SHOULDER INSTABILITY INDEX (WOSI) Et redskab til måling af livskvalitet ved patienter med skulder instabilitet Copyright 1998 (#474672) A. Kirkley MD, S. Griffin,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. august 2012 Lukkede døre (Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20.

Læs mere

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag.

Jeg viser det med Photofiltre, men princippet er det samme i andre billedeprogrammer, der arbejder med lag. Støjfjerner i lag Denne guide er skrevet i A4-format, så det er lettere at udskrive den. Materialet kommer til at indgå som en del af et nyt og større skriftligt materiale om HDR-fotografering og efterbehandling

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

Mellem stjerner og planeter

Mellem stjerner og planeter Mellem stjerner og planeter Et undervisningsmateriale for folkeskolens 4. til 7. klassetrin om Tycho Brahes målinger af stjernepositioner Titelbladet fra Tycho Brahes bog De Nova Stella, udgivet i 1573.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv -

ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM ORDEN - Et system perspektiv - DET INDLYSENDE - Et cognitions perspektiv - ET SPØRGSMÅL OM UDVIKLING - Et forandrings perspektiv - DET SOCIALE EKSPERIMENT - Et lærings perspektiv - ET SPØRGSMÅL

Læs mere

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL

INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL INDLEDENDE ØVELSER EFTER SKULDEROPERATION UDARBEJDET AF FYSIOTERAPEUTERNE PÅ KØBENHAVNS PRIVATHOSPITAL Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk Efter en

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS

Ordklasserne. Skriftlig engelsk for 9. 10. kl. Interaktivt træningsprogram og hæfte. Forlaget Sprogbøger ApS Ordklasserne Bogstaver er vilkårligt valgte tegn. I forskellige sprog betyder de forskellige udtale-lyd, ligesom de i det skrevne sprog kan indgå forbindelser med andre bogstaver til ord og dele af ord.

Læs mere

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK

SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK Slipkrog til "Tyskertræk" SLIPKROG FRIGØR TYSKERTRÆK En ny-udviklet slipkrog kan hurtigt fjern-udløse tyskertrækket. Det har været lovpligtigt siden 1. december. Trækpunktet skal også ned. Den nye slipkrog

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Tre både i prøvesejlads

Tre både i prøvesejlads Denne artikel stammer fra Bådnyt nr. 9/97. I det pågældende nummer af Bådnyt står: Artikler og billeder i Bådnyt må ikke benyttes ved salgsvirksomhed. Der er ikke her tale om salgsvirksomhed. Betingelsen

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria

stærk holdning Guide Guide: Træn dig til en sider Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Foto: Scanpix Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 14 sider Guide: Træn dig til en stærk holdning Ud af comfortzonen med Krisztina Maria Få en god holdning INDHOLD: Få en stærk

Læs mere

Matematik i børnehøjde

Matematik i børnehøjde Matematik i børnehøjde Uglerne 2009 Hættegården Vi spillede kryds og bolle Det begyndte nærmest ved en tilfældighed. Et par piger gik rundt med en kurv med murerværktøj i plastik og vi faldt i snak om,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Vejledning for Modeller

Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Vejledning for Modeller Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Chat typer på Cam4You... 3 Min Konto... 4 Gå online... 4 Specielt ved privat chat... 10 Mine indstillinger... 11 Ændre priser...

Læs mere

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125

TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 1 2 TILGANG Arbejdskraft 700 Befolkning 1.300 Boliger 500 Heraf singleboliger 200 Heraf familieboliger 300 Daginstitutionspladser 125 Fritidsordningspladser 200 Skolefaciliteter 250 Fig. 4.8 Š Basisscenarium,

Læs mere

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet

AMERIKANSK ROULETTE. Information. Mindstealder 18 år Billedlegitimation påkrævet Information AMERIKANSK ROULETTE Amager Boulevard 70, 2300 København S Tlf.: 33 965 965, info@casinos.dk www.casinocopenhagen.dk Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense Tlf.: 66 14 78 10, info@casinoodense.dk www.casinoodense.dk

Læs mere

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master

Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master 1 Sådan anvender man Straticator-funktionen Copy Trader Master I Straticator kan man på sin egen konto automatisk følge erfarne investorers handler, så når de handler, så handles der automatisk på ens

Læs mere