Artikelarkiv Arvesølv 2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Artikelarkiv Arvesølv 2001"

Transkript

1 Artikelarkiv Arvesølv 2001 af Svend Ove Edvardsen Husmandskolonien Trællerup Når man kører på Kølstrupvej mellem Møllelauget og Østergård ser man på begge sider af vejen en del spredt bebyggelse, der ligger ved de tre små sideveje, som i dag hedder Sunneroesvej, Skyttehusvej og Skovvej. Det er nok de færreste, der tænker på, at disse huse oprindelig var en statshusmandskoloni, der blev oprettet efter vedtagelsen af nogle jordlove i Disse love fulgte op på den oprindelige husmandslov fra 1899 og betød, at de såkaldte priviligerede godser blev tvunget til at afgive jord til staten med henblik på oprettelse af husmandsbrug. Også præstegårdenes jorder blev ved den lejlighed overtaget af staten. Husmandskolonien Trællerup blev opbygget i årene men da var det faktisk tredje gang, at området blev bebygget. Den første kendte bebyggelse var hovedgården Trællerupgård med tilhørende bøndergårde, der udgjorde landsbyen Trællerup. Hovedgården var grundlagt før 1580 af Hans Oldeland, hvis våbenskjold kan ses på herskabsstolene øverst i Munkebo kirke. Han skænkede stolestaderne til kirken i I 1640 blev hovedgården med tilhørende bøndergårde imidlertid opkøbt af Christian IV som led i opbygningen af godset Ulriksholm til kongens søn Ulrik Christian Gyldenløve. I 1644 købte kongen også hovedgården Østergård, og i løbet af 1640-erne blev begge hovedgårde og bøndergårdene nedlagt og jorderne indlemmet i godset Ulriksholm, der ligger i Kølstrup sogn. Det medførte i øvrigt, at præsten i Munkebo i 1649 klagede over at have mistet tienden for Trællerup by, der omfattede fem af de bedste gårde i sognet. Allerede i 1650-erne blev der dog genopført 4 gårde i Trællerup i forbindelse med, at landsbyen Kørsinge i Kølstrup sogn omtrent ved det nuværende Ørnfelt blev nedlagt og jorden lagt ind under Ulriksholm. Der var tale om overflytning af nogle bønder fra Kørsinge; men det var den dårligste del af det gamle Trællerup, de fik lov til at overtage. Efter Ulrik Gyldenløves død i 1658 gik godset Ulriksholm i opløsning. Gyldenløve havde oparbejdet en kæmpegæld under svenskekrigene, og kreditorerne krævede nu udlæg i godset. Efter en temmelig kaotisk periode, hvor godset blev delt på mange hænder, blev Østergård i 1678 gennem giftermål overtaget af den nyligt adlede kancelliråd Nicolaus von Brüggemann, som året efter også erhvervede Ulriksholm, og i 1683 fik han yderligere tilladelse af kong Christian V til igen at indlægge Trællerup by under hovedgården. Det lykkedes tilsyneladende ikke at få gennemført denne indlemmelse, for i 1703 optræder der stadig en Trællerupgård. Først i 1730, da godskomplekset bliver delt i to omtrent lige store godser, Østergård og Ulriksholm ved et skifte i Brüggemann-familien, bliver Trællerupgård endelig nedlagt, og de følgende ca. 200 år hører Trællerup-jorden under Østergård.

2 I 1895 blev Østergård købt på en auktion af en nordfynsk godsejer Otto Suhr, og efter jordlovene af 1919, der indførte tvangsudstykning af husmandsbrug, benyttede han muligheden for at få husmændene placeret i Trællerup i stedet for på hans nordfynske gods. Han solgte derfor ved skøde af 29. marts 1922 Østergård til Foreningen til Opkøb og Udstykning af Landejendomme i Sjællands og Fyns Stift. Denne forening videresolgte samme dag ca. 230 tdr. land til Landbrugsministeriet med henblik på udstykning, medens selve gården med resten af jorden, ca. 375 tdr. land, blev solgt til mejeriejer Marius Boel. Fig. 1. Trællerup-udstykningen med navne på de første ejere af jordlodderne. Udstykningen fandt sted i september 1922, hvor der blev oprettet og solgt 20 husmandsbrug i Trællerup-området. På kortet i fig.1 er hele udstykningen vist, og der er angivet navnene på de første ejere af jordlodderne, som fik skøder på ejendommene i januar Lodderne var på ca. 5,5 ha, eller 11 tdr. land, med undtagelse af matr.nr. 1ab og 1ac, der kun var halvt så store, da de blev solgt som tillægsjord til eksisterende ejendomme. Valdemar Jeppesen fik ud over lodden matr.nr. 1an tildelt to lodder i Kølstrup sogn, så også hans ejendom blev på ca. 5,5 ha. En ejendom på 5 ha blev i 1920 erne anset for at have en størrelse, der kunne forsørge en familie. Efter den første husmandslov fra 1899 blev der udstykket lodder, der var ganske små kun ca. 1 ha. På det tidspunkt havde godsejerne stor politisk indflydelse, og det var i deres interesse, at landarbejderne fik foden under eget bord, så de blev boende i landområderne og ikke flyttede ind til byerne, hvor industrien var i kraftig udvikling. Men det var samtidig vigtigt, at de ikke fik mere jord, end at de fortsat var nødt til at arbejde på godserne for at tjene til livets ophold. Denne politik var ikke mere holdbar efter systemskiftet i 1901, da Venstre overtog regeringsmagten, og fra 1905 fik husmandssagen kraftig støtte fra det nydannede Radikale Venstre. Ejendommene blev overtaget på jordrentevilkår, hvilket vil sige, at staten beholdt ejendomsretten til jorden, og husmændene blev pålagt en halvårlig lejeafgift - jordrente - på foreløbig 2 1 /4 % af ejendomsværdien. I samtiden blev statshusmændene derfor også kaldt statsfæstere. Jordrenten skulle betales bagud til terminerne 11. juni og 11. december. Ved alm. omvurdering af ejendommene skulle der fastsættes en ny jordrente-procent. Ansættelsen skulle foretages af Finansministeriet på grundlag af de foregående 5 års køberkurser på Østifternes Kreditforenings og Jydske Landkreditforeningers obligationer. Husmændene var forpligtet til inden en fastsat dato at lade opføre de til driften nødvendige bygninger, som de kom til at stå som ejere af. Hertil kunne de optage statslån svarende til 9 /10 af byggeomkostningerne dog maksimalt kr. i 1914-priser. Lånene skulle forrentes med 4½ % af hovedstolen, og de var

3 afdragsfri de første 3 år. Derefter skulle de årligt afdrages med 1 % af hovedstolen. Fig. 2. Typisk mønsterplan for husmandsbrug. De nye jordbrugere fik skøde på ejendommene, men de måtte ikke uden Landbrugsministeriets samtykke udstykkes, sammenlægges med anden Jord eller magelægges med anden Jord, og ejerne måtte ikke bortleje nogen del af ejendommene eller opføre lejehuse på dem. Hvis en ejendom ønskedes overdraget til anden mand, og denne ikke var hidtidig ejers livs-arving, havde Staten forkøbsret til ejendommen til en pris, der skulle svare til den oprindelige byggepris plus et tillæg for udførte forbedringer. Bygningerne skulle godkendes af staten, og for at lette denne procedure, udarbejdede Statens Jordlovsudvalg, der var nedsat af Landbrugsministeriet til at administrere udstykningslovene, nogle mønsterplaner for bygningerne. En meget udbredt model for et husmandsbrug var en L-formet bygning med henholdsvis beboelse og driftsbygninger i de to længer. Se fig. 2 og 3. Den blev også benyttet for mange af husene i Trællerup dog uden de afvalmede gavle men der er foretaget mange til- og ombygninger siden da. Trællerupkolonien hørte til blandt de større husmandskolonier og udviklede sig i løbet af 1920 erne til en aktiv og meget veldrevet koloni. Der var jo tale om udprægede familiebrug, og skønt den jord, de overtog, var ret Fig. 3. Familien Mathiesen ved matr.nr. 1ae i udpint gennem en årrække, formåede familierne ved en flittig indsats og brug af det dengang moderne kunstgødning at få ret gode udbytter. Karen Knudsen, Revninge, der er datter af en af nybyggerne, har fortalt, at der blev avlet de almindelige landbrugsafgrøder havre, byg, hvede, græs og roer i et skiftesystem, og at man

4 naturligvis også havde husdyrhold. En hest, 5-6 køer og en del grise var almindeligt. Børnene måtte selvfølgelig hjælpe til med alt det forefaldende arbejde. Det var der også god tid til, da de kun gik i skole hver anden dag i Dræby skole. I øvrigt kom de tidligt ud at tjene. Karen var kun 15 år, da hun startede som lillepige på en gård i Ll. Viby. I 1920erne var brugen af maskiner i landbruget ret beskeden. En af de mere avancerede maskiner i den tid var selvbinderen, som lettede høstarbejdet meget betydeligt. Det kneb imidlertid med at få råd til sådan en på de små brug, og endvidere krævede den tre heste som trækkraft. Det klarede man ved, fortæller Karen Knudsen, at nogle naboer slog sig sammen om køb af en selvbinder så havde man jo også de tre heste, der skulle bruges. En af foregangsmændene i kolonien i Trællerup var Viggo Laursen, der havde fået en af de bedste jordlodder ved lodtrækningen om jorden i Han fortæller selv i en artikel i Fynsk Landbrug fra 1979, at han havde lidt bedre forudsætninger end mange af de andre husmænd, da han havde arbejdet ved landbrug i flere år og også havde været på landbrugsskole. Så under lodtrækningen holdt han sig tilbage, indtil den bedre ende af området skulle udloddes, og så var han heldig og trak netop den bedste plet. De fleste af nybyggerne kendte ikke så meget til landbrug. Mange af dem havde tidligere arbejdet som håndværkere eller arbejdsmænd. Men det var krisetid og arbejdsløsheden var meget stor, så de greb chancen for at starte en ny tilværelse som statshusmænd. Der var en vis konkurrence blandt husmændene om at præstere det bedste, både hvad angår afgrøder og husdyrbrug og i øvrigt også husflid. Man havde organiseret sig i lokale husmandsforeninger, der samarbejdede egnsvis. I 1928 afholdt Kertemindeegnens husmandsforeninger en stor udstilling i Kerteminde, og her opnåede Viggo Laursen at få ærespræmie for sin bedrift. Naboerne var nok lidt misundelige, men han fortæller i ovennævnte artikel, at husmandsforeningens formand begrundede præmien med, at han var den eneste, der havde mur om møddingen! Hans kone Karen fik også en ærespræmie det var for sin have. Fig. 4. Fra afslutning på husflidskursus i Munkebo Forsamlingshus ca (Billede udlånt af Ejner Mathiasen, Kerteminde, hvis far Mads Jørgen Mathiasen ses yderst til højre). Husflid var en udbredt vinterbeskæftigelse blandt husmændene, og der blev konkurreret om de flotteste produkter. Derfor var der som nævnt også husflidsprodukter med på den store husmandsudstilling i Kerteminde 1928.

5 Kort efter husmandsudstillingen skulle kong Christian X komme på besøg på egnen. Det var den 30. september 1928, og det fine resultat fra udstillingen har nok været begrundelse for, at et besøg hos familien Laursen i Trællerup blev indlagt i programmet ud over besøg i de nyopførte forskoler i Munkebo og Dræby. Der var lavet en flot æresport ved Trællerup, og Kjerteminde Avis berettede, at formanden for kredsens husmandsforening bød velkommen, og Kongen takkede, og under stærke Hurraer kørte Majestæten til Statshusmand Viggo Laursens lille, nydelige og velholdte Brug. Kongen hilste hjerteligt paa Husmanden, dennes Hustru og lille Datter og besaa derefter meget interesseret det lille Hjems hyggelige Stuer, hvorefter ogsaa Stalden og Laden toges i Øjesyn. Kongen takkede for Besøget og udtalte sin Glæde og Beundring for, hvad han havde set. Det har været en stor dag i Trællerup. Husmandsbrugene havde deres blomstringstid i perioden Efter den tid begyndte der at opstå behov for flere materielle goder, som de små familiebrug ikke kunne honorere. Husmændene måtte derfor påtage sig noget supplerende lønarbejde, og der var Lindøværftet fra slutningen af 1950erne jo en god mulighed. Efterhånden blev det svært at få overskud af egen landbrugsdrift. Det var mere fordelagtigt at bortforpagte jorden og helt hellige sig lønarbejdet. Det blev jo også almindeligt, at kvinderne gik ud på arbejdsmarkedet. I dag kan Trællerup-området næppe kaldes en husmandskoloni. Området må snarere karakteriseres som et parcelhuskvarter med meget god plads mellem husene.

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING

LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING LANDBOREFORMERNE OG DEN NYERE JORDLOVGIVNING Karsten Kyed, tidligere lektor ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi, Københavns Universitet Selv om vi i dag befinder os i en periode med omfattende

Læs mere

Pionererne på Bubbel Mark

Pionererne på Bubbel Mark Pionererne på Bubbel Mark Af Thomas Norskov Kristensen, Lokalhistorisk Arkiv for Thisted Kommune Luftfoto over Bubbel Mark, 2009. I de markerede områder ses husmandsbrugene, som i 1927 blev udstykket fra

Læs mere

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9

Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Stavtrup Mark - af Jens B. Skriver Dette er historien om Stavtrup matrikelsnummer 11a og Constantinsborg Hovedgård matrikelsnummer 9 Personoplysninger Ejendommen matrikelsnummer 11 i Stavtrup er oprettet

Læs mere

Hammergården gennem 100 år

Hammergården gennem 100 år Hammergården gennem 100 år Af Jakob Lindberg Artikelserie om de mennesker, der levede og drev Hammergården gennem flere menneskealdre. Fortalt af Robert Jensen, som boede på Hammergården som barn og ung

Læs mere

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen

BILLEDER AF HOLMES HISTORIE: Kirken og skolen Forord Holme ligger i et morænebakkelandskab, der er dannet i forbindelse med sidste istid. Fra Jelshøj og Holme Bjerge strømmede der på nordsiden vandløb i form af bække ned mod det, der engang skulle

Læs mere

Niels Frederiksen, Karleby

Niels Frederiksen, Karleby Niels Frederiksen, Karleby Af Louis S. Hansen Vi har mange mindesmærker i Lejre Kommune, men alt for sjældent standser man op, betragter dem og undersøger hvem det rent faktisk er, som mindes. Ved Kornerup

Læs mere

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002

Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion. Temagennemgang 2002 Landbrugets bygninger 1850-1940 Introduktion Temagennemgang 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Landbrugets Bygninger 1850-1940. Introduktion. Temagennemgang 2002 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen

Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Bodernes historie samlet sammen og beskrevet af Poul Aksel Eriksen Hvor er navnet Boderne kommet fra Iflg. Erling Haagensens bog Hvorfor hedder det sådan? er navnet kommet af den lille havn, der i århundrede

Læs mere

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«.

Færdsel. landskendt under navnet»vestervig Marked«. E. BODDUM Rønheden Følgende artikel handler om forfatterens barndomsland, Rønheden. Men det er ikke en traditionel barndomserindring. Den beretter om, hvordan udviklingen gennem beplantning, bebyggelse

Læs mere

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998

KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 KULTURHISTORISK MUSEUM RANDERS ÅRBOG 1998 EN UNGDOMS DRØM -EN HISTORIE OM GRUNDLÆGGEREN AF DRONNINGBORG MASKINFABRIK, NIELS KRISTIAN NIELSEN af Kirsten Møller Nielsen Dronningborg Maskinfabrik var Niels

Læs mere

Helsingør Kommunes Museer

Helsingør Kommunes Museer Helsingør Kommunes Museer Årsskrift 1997 Jesper Godvin Hansen "Manden i Fuglerfængerhuset" Johannes Jensen boede i første trediedel af 1800-tallet i et af de såkaldte "Fuglefængerhuse" lidt uden for Hellebæk

Læs mere

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede

Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Hedens historie Fortællinger om de første år på Sdr. Vium hede Tinghøjene i Sdr. Vium tegnet af Alfred Kaae Fortalt af de mennesker, der oplevede Danmarks sidste hedeopdyrkning. Om hvordan de byggede et

Læs mere

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1.

Omfanget af husdyrbestanden, fra omkring 1914 til omkring 1995, fremgår af tabel 1. INDLEDNING 1 I Årene før 1877 var landbruget inde i en ret konstant opgangsperiode, men i 1887 vendte prisudviklingen sig, som indledningen til en afsætningskrise, der varede resten af århundredet. Den

Læs mere

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)).

UDSKRIFT AF. Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 19. november 2003 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Black, Niels Boesen og Elisabet Michelsen (kst.)). 22. afd. a.s. nr. B-329-02: A (advokat

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand

INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon. Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997. Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand INDHOLDSFORTEGNELSE: Kolofon Skaade Forbrugsforening anno 1872 og bygningen i 1997 Forord v/jens Rask Jensen, Skåde Brugsforenings formand Fra Rochdale til Skaade Andelsbevægelsens og Skaade Forbrugsforenings

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

BILLUND Fra år 1454 til år 1800

BILLUND Fra år 1454 til år 1800 BILLUND Fra år 1454 til år 1800 Indholdsfortegnelse. side Indledning. 3 Litteratur og kildemateriale.. 4 De første sikre efterretninger 5 Anna Gjordsdatter Billund.. 6 Billund i 1600-tallet.. 8 Billund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 196/2013 (1. afdeling) TAKS (advokat Steffen Sværke) mod A, B, C, D, E, F, G, H, I, J og K (advokat Christian Andreasen for alle) I tidligere instanser

Læs mere

Livet i en husmandsfamilie

Livet i en husmandsfamilie Livet i en husmandsfamilie Jens Sofus Mandal Andersen FORORD Forside tegningen er formentlig tegnet efter hukommelse af forfatteren, men det vides ikke med sikkerhed. Fortællingen beror på Sofus Mandals

Læs mere

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv

Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Marts 1998 Nyt fra Stenløse Sogns Lokalhistoriske Forening og Arkiv Løssalgspris: 25 kr. Henvendelse: Lokalhistorisk Arkiv, adr. Skt. Klemensskolen, Dahlsvej 1, 5260 Odense S 66 15 01 81 Foreningen: Formand:

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Der er grøde i det lokalhistoriske arbejde og der er stor interesse for lokalhistorien i disse år. Det mærkes ved de mange lokalhistoriske

Læs mere

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5

1 Andelstiden 8 7 6 1 8 8 5 1 8 7 6 Andelstiden 1 8 8 5 Den 11. juni 1876 (terminsdatoen) begyndte Salling Bank sine forretninger hos bankens administrerende direktør, S. Sørensen i Thinggade 11 (bygningen til venstre). Her havde

Læs mere

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres!

2. ny bygning, foto fra 1957 Og, lige fra min barndom har jeg hørt: Nu skal banen elektrificeres! Stengård Se, da skolen blev bygget fik den navnet Stengård Skole. Og var der noget, der kunne ærgre skolens første inspektør Asger Gjerløv Christensen, så var det når nogen talte eller skrev om Stengårdsskolen.

Læs mere

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv

Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Missionshusene i Randbøl Sogn Af N.M. Schaiffel-Nielsen Billeder fra N.M. Schaiffel-Nielsen arkiv Randbøl Sogns første missionshus, Bethesda, bygget i Frederikshåb i 1892. Omkring 1870 gik Indre Mission

Læs mere

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af

Slægten Spangsberg. Biografier og Stamtavle. af 1667. Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand - 1 - Udarbejdet af Slægten Spangsberg af 1667 Biografier og Stamtavle Udarbejdet af Hans Nielsen fhv. Sognerådsformand 1932-1 - Forord. For snart 20 år siden begyndte jeg efter Opfordring af et af mine Børn at arbejde på

Læs mere

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen

En sognerådsformand fortæller. De fire kommuners alderdomshjem. Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller og De fire kommuners alderdomshjem Emil Tolstrup Christensen En sognerådsformand fortæller... 4 Ny i kommunalt arbejde... 4 Dramaet om konstitueringen... 5 Den lille lærer...

Læs mere

200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest

200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest 200 års kamp for dæmninger til Øland fra øst og vest Midt på eftermiddagen begyndte det at regne, og ud på aftenen havde det vedholdende regnvejr fået karakter af skybrud, der tiltog voldsomt i løbet af

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013

Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013 ... Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa Hovedbestyrelsens årsberetning på generalforsamlingen den 19.3.2013 Indledning Bestyrelsesåret 2012 kan man betegne som et eftertænksomhedens år.

Læs mere

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70

Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet. Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Vi ønsker grundejerforeningen tillykke med jubilæet Skipper Clement Afdeling Hobrovej 58 Aalborg Tlf. 96 31 27 70 Forord Kærby Grundejerforening December 2005 3. december 2005 kan Kærby Grundejerforening

Læs mere