Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND."

Transkript

1 Nogle Oplysninger om Aagaard Gods. VED KOMMUNELÆRER P. RØNN CHRISTENSEN, CHARLOTTENLUND. Forf. takker Den grevelige Hjelmstjerne-Rosencroneske Stiftelse for økonomisk Støtte til en Række Studier vedrørende Ø. og V. Han Herreds Historie. NB: Angaaende Aagaards Ejere m. m. henvises een Gang for alle til J. C. Jacobsens Arbejde, trykt i Th. A. Aarbøger 1980 flg. DE GAMLE GODSERS TID er forlængst forbi, men endnu lever i adskillige gamle Gaarde i V. Han Herred en mundtlig Overlevering om en gammel Forbindelse med Herregaarden Aagaard. Det vil derfor muligvis kunne paaregne nogen Interesse at faa fremdraget nogle Oplysninger fra den Tid, da Aagaard Gods eksisterede. Og i hvert Fald er det umuligt at forstaa de Kaar, hvorunder vore Forfædre levede, uden at vi beskæftiger os med de gamle Godsers Historie. Størrelse og Udvikling. Den ældre Gyldenstierne-Slægt havde i Middelalderen samlet en stor Mængde Bøndergods under Aagaard. Den sidste Mand af Slægten, Mourids Nielsen Gyldenstjerne, arbejdede kraftigt paa at befæste og uddybe Besiddelsen af Godset, og i den Anledning blev der optaget adskillige Tingsvidner, Lovhævder o. s. v., hvoraf den Del, der er bevaret, nu er af meget stor Betydning for Egnens Historie 1 ). Gennem en Jordebog 2 ) over Datterens Anne Mouridsdatters Gods faas nærmere Kendskab til den store Godssamling, en af de største i Datidens Jylland. Jordebogen indeholder ikke nogen Tidsangivelse for Affattelsen, men sammenligner man Fæsternes Navne med de Navne paa Bønder, som forekommer i Tingsvidner fra omkr. Aar 1500, ses det let, at den maa være skrevet ved denne Tid. Godset omfattede da ca. 400 Gaarde og nogle Huse. (Der skelnedes ikke, som senere, mellem Gaarde og Bol ). Halvdelen var beliggende i Han Herred og paa Hannæs, en Fjerdedel i Vendsyssel og Resten i Aars og Gislum Herreder samt i Thy (her kun 9 Gaarde ). Saa længe Anne Mouridsdatter levede og endnu nogle Aar efter hendes Død forblev denne store Godsmængde samlet, men ved Skiftet efter hende i 1550 blev Godset delt mellem hendes Børn i een Broderlod og tre Søsterlodder. Sønnen Mourids Olsen og Svigersønnen Knud Gyldenstjerne fik hver en Halvdel af selve Hovedgaarden Aagaard, men sidstnævnte mageskiftede sig dog allerede s. A. til 1 Mo. Ns. Gyldenstjernes Ark. (R. A.), hvoraf en Del er trykt i Danske Magasin 3 III 25l-301; se iøvrigt Repertorium. 2 Trykt i Thiset: Elline Gøes Jordebog, S. 451 ff. Svogerens Halvdel af Hovedgaarden og blev saaledes Ejer af Aagaard med 1 / 5 af det oprindelige Godstilliggende, nemlig 80 Gaarde (heraf ca. 50 i Han Herred og paa Hannæs) 3 ). Af en Jordebog 4 ) over Jytte Podebuskes (gift med Knud Gyldenstjerne) efterladte Gods, forfattet / 9, erhverves nøje Underretning om denne Femtedel af det middelalderlige Aagaard Gods, som efter 1550 forblev ved Gaarden. Imidlertid samlede de følgende Ejere af Aagaard mere Gods i Han Herred til Gaarden, men samtidig fraskiltes efterhaanden det meste af Strøgodset uden for Han Herred 5 ). Det synes som om Godset allerede omkr ) havde faaet det Omfang, det beholdt til Henrik Rantzaus Død i I denne Periode omfattede Aagaard Gods ca. 70 Gde. og Bol i Han Herred og paa Hannæs og ca. 15 Gde. og Bol i Vendsyssel, Himmerland og Thy 7 ). Hertil kom i de sidste tyve Aar endvidere ca. 30 Gaarde og Bol i Han Herred, som kom til Aagaard efter Opløsningen af Øklosters gamle Gods (der havde været under Sejlstrup Len). Da Arvingerne efter den barnløse Henrik Rantzau / 4 paa Rosenholm holdt Skifte 8 ), blev det kun ca. Halvdelen af Godset, som fulgte Aagaard og overtoges af Brodersønnen Frands Rantzau. Dennes Enke, Helle Urne, tilkøbte / 4 en Del Gods (13 Gde. og Bol) i Han Herred, som havde tilhørt hendes anden Mand, Morten Skinkel, og efter at Ritmester Benzon ved Skøde 9 ) fra det kgl. Rentekammer / 1 for 1575 Rdl. havde købt 21 Gde. og Bol i Han Herred (Ryttergods), havde Aagaards Gods omsider 3 Præsteindb i Wulff: Stat. Bidr. t. Vendl. Stifts Hist. og Nyt hist. Tidsskrift III Knud Henriksen Gyldenstjernes Ark. (R. A.). 5 Se saaledes Kr. Skøder / / 8 og Kanc. Brevbøger / 5. 6 Smlg. Aalborghus Skattemandtal / 11 ff. og Aagaards Skattemandt / 11 ff. (R. A.). 7 Aagds. Skmdt ff., Aagds. inds. Jordebøger ca. 1660, Matriklerne Aagds. Jordebøger 1682, 1691 og 1702 i Spec. paa Sædegde , (R. A.). 9 Møineckens Regnskab for bortsolgt Ryttergods 1715, 16 (R. A.).

2 naaet den Størrelse, som det beholdt indtil Gaardene frikøbtes omkring I denne sidste Tid af Godsets Tilværelse er det muligt ret nøje gennem Fæste- og Skifteprotokollerne (paabegyndt 1719) at følge de enkelte Gaarde, Bol og Huses skiftende Fæstere. En Del ældre Fæstebreve er citerede i Han Herreds Tingbøger (og i Fæsteprotokollen), men mange Fæstebreve fra Tiden er ikke fundet nævnt nogetsteds, saaledes at der i dette Tidsrum for nogle Gaardes Vedkommende hersker Usikkerhed angaaende Fæsterens Tiltrædelse. Godset bestod da 10 ) af ca. 80 Gde. og Bol og nogle Huse, alle beliggende i Ø. og V. Han Herred. Landgilde. Kornskylden var Grundstammen i Fæstebøndernes ældgamle Afgifter til Godsherren; den er for Aagaard Gods Vedkommende kun i faa Tilfælde forandret i Tidens Løb. I Jordebogen omkr hedder det x Pd. Korn (1 Pd.=2 Tdr.), men i senere Jordebøger x Tdr. Byg, der atter senere (i Jordebøgerne ca. 1660) forandredes til z Tdr. Byg og y Tdr. Havre. Kornet var den vigtigste af Naturalieafgifterne, efter denne skelnede man mellem 2 Pd.s Gaarde, 3 Pd.s Gaarde o. s. v. Af Smør ydede hver Gaard i Almindelighed 1 Pd. 11 ) (dvs.: 1 / 16 Tdr.) aarligt; en Del Gaarde leverede dog i Stedet for 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas og 2 Høns, ½ Pd. Smør mere. Særlig bemærkelsesværdig er det, at nogle faa Gaarde efter de ældste Jordebøger svarede for hele deres Landgilde: 1 Fjerding, ½ eller 1 Tdr. Smør (dog som Regel ogsaa 1 Svin), thi andre Oplysninger om nogle af disse Gaarde synes at bekræfte Formodningen om, at det har været Gaardenes ringe Kornavl, som foranledigede denne Landgilde, og at det drejer sig om forholdsvis unge Bebyggelser. Efterhaanden som Opdyrkningen skred frem, afløstes Smørafgiften ved disse enkelte Gaarde af de sædvanlige Kornafgifter (1 Td. Smør svarede til 12 Tdr. Byg). Naar slige Forandringer fra Smør- til Korn-Landgilde er skete i den Tid, fra hvilket Jordebøger over Godset findes, er det vist ikke urimeligt at antage en lignende Udvikling ogsaa i ældre Tid, og dette Forhold synes i det hele taget ikke at være uden Interesse for Landets Opdyrknings- og Bebyggelseshistorie. I omtrent alle Gaardenes Landgilde var indbefattet et Svin, 1552: Et Brendsuin, 1577 og senere: Et Skovsvin ; desuden ydede mange Gaarde aarligt: 1 Faar, 1 Lam, 1 Gaas og 2 Høns. Tolv af Aagaards Gaarde leverede ifølge Jordebogen ca hver Sjetteparten i en Ko, men da Leveringen af disse to Køer sikkert ofte har været forbundet med praktiske Vanskeligheder, er denne Byrde ret tidligt blevet afløst med en Pengeydelse. Fra de to ældste Perioder af Aagaard Gods Tilværelse er der flere Vidnesbyrd om, at Godsejeren ofte havde Kvæg eller Heste paa Fæstegaarden. Af den ældste Jordebog erfares det, at de ovenfor omtalte Gaarde, som ydede Smør i Stedet for Korn, i Reglen maatte holde 3 eller 6 af Husbondens Køer paa Fæstegaarden. En Mængde andre Gaarde under Aagaard Gods skulde paa samme Tid holde Et Øg paa Gaarden, men denne Forpligtelse var omkr. Aar 1500 afløst med en Pengeydelse, 3 Sk. eller ½ Mark. I de senere Jordebøger (fra omkr. 1660) nævnes det meget ofte, at Fæstere har et Fødenød (dvs.: En Ko at holde for Godsejeren). Oprindelig maa Gæsteriet have været en Ydelse til Kongen, men antagelig længe før de ældste bevarede Jordebøger over Aagaard Gods blev affattede, er den blevet overdraget til Godsherren, som vel saa har overtaget Forpligtigelsen over for Landets Herre. Gæsteriet synes at være blevet paalignet Godset i Forhold til den egentlige Landgilde (en Hest Gæsteri for hver Td. Korn i Landgilde), men blev efterhaanden erstattet dels med en Havreydelse, dels med Penge. Sandsynligvis har Godsejeren hvert Aar eller for nogle Aar ad Gangen aftinget med Bønderne, hvad de skulde give i Gæsteri, Havre eller Penge eller begge Dele 12 ). Derfor opføres Gæsteriet i denne Tids Jordebøger ofte meget forskelligt. Allerede i Jordebogen fra 1577 nævnes adskillige Steder smaa Pengebeløb som Landgilde Penge imellem en Landgilde, der ellers helt igennem er Naturalier, og dette fortsættes gennem 1600-Tallet. Men naar undtages disse Smaabeløb og de ovenfor nævnte Tilfælde, hvor Naturalieydelsen er blevet afløst af Penge, vedblev den gamle Form for Landgilde at holde sig lige til omkr. Aar Det er en enestaaende Undtagelse, naar det i Jordebogen fra 1662 hedder om Jens Nielsen i Sdr. Skovsgaard (en velhavende og indflydelsesrig Mand): Giver i Stedet for al sin Landgilde 10 Rdl. Penge. Men i Aarene kort før 1700 sker der den store Forandring, at al Landgilden omsættes til en samlet Pengeydelse. Efter et Fæstebrev fra 1697 skal Landgilden ligesom i alle tidligere Fæstebreve erlægges i Naturalier, men i Fæstebreve af 1698 og senere opføres Landgilden som en Pengeydelse. Undertiden tilføjes dog: Eller i Naturalier efter Jordebogen. Gennem 1700-Tallet blev da den engang fastsatte Pengesum ydet i aarlig Landgilde; der er Tilfælde, hvor Summen af en eller anden Grund er blevet forandret, men de er sjældne. Saa begyndte Vanskelighederne efter Aarhundredskiftet. Matthias Hviid gav ofte 10 Se f. Eks. Jordebøger 1737 og 1749 i L. Pb / 5 og / I Han Herred beregnedes oprindelig 1 Td. Smør = 18 Pd. 12 Se Kongebrev til Lensm. paa Aalborghus ca / , der viser, at dette blev praktiseret paa Kongegodset.

3 Tilladelse 13 ) til, at Fæsteren foruden det sædvanlige Hoveri maatte arbejde ogsaa for en Del af Landgilden, og da de store Pengevanskeligheder indtraf, blev det rent galt paa Grund af Pengenes skiftende Værdi. Da Staten 1828 overtog Godset, blev det almindeligt, at der i Landgilde foruden en Pengesum svaredes 1 Td. Rug og 1 Td. Byg eller mere Korn, samt Ænder, Høns, Æg o. s. v., og i den sidste Tid, inden Gaardene frikøbtes, ansattes hele Landgilden til en Kornydelse, der betaltes i Penge efter hvert Aars Kapitelstakst. Ved et Fæstes Overtagelse kunde der i Indfæstningen tages Hensyn til Gaardens Tilstand m. m. Det er umuligt nu nøjagtigt at konstruere de forskellige Forhold ved et Fæstes Overtagelse: Besætningen (der dog undertiden er nævnt), Markernes Afgrøde, Bygningernes Tilstand, Aftægt, Fæsterens Formuesforhold o. s. v. Indfæstningens Størrelse varierer meget til de forskellige Tider, i nogle Fæstebreve nævnes den overhovedet ikke, i andre (særligt fra den daarlige Tid i 1800 erne) staar der: Fritages for Indfæstning. Ved Sammenligning med andre Godser kan det synes, som om Landgilden paa Aagaard Gods var forholdsvis høj, men alligevel er den tilsyneladende blevet betalt uden større Vanskeligheder lige indtil de gale Aar omkr Maaske dette delvis har sin Grund i, at Aagaards Ejere indtil denne Tid var saaledes bemidlede, at de var i Stand til at udlevere Gaardene til Bortfæstning med fuld Besætning, i god og forsvarlig Stand. Hoveri. De ældste Oplysninger om Hoveri til Aagaard er meget faa. Ved Middelalderens Slutning ydede ca. Halvdelen af Godset i Han Herred Dagsgerning, men der findes ingen nærmere Oplysninger om Hoveriets Størrelse. Af nogle faa Tilfælde fra Tallet, hvor det oplyses, at Hoveriet paa Grund af særlige Omstændigheder er blevet afløst af et Pengebeløb, ses af dette Beløbs Størrelse, at Hoveriet ikke har været særlig stort. Overhovedet havde Hoveriet kun underordnet Betydning for det ældre Aagaard Gods, men i den sidste Del af 1600-Tallet voksede Hoveriets Betydning stærkt. Før den Tid findes der intet Vidnesbyrd om Gnidninger mellem Fæstere og Godsejer eller dennes Fogeder angaaende Hoveri; de førstnævnte skulde udføre det Arbejde, som fra gammel Tid var blevet forlangt af dem, hvilket vist i Praksis vilde sige, at det Arbejde, som Driften af Hovedgaardens Marker nødvendiggjorde, uden Modvilje udførtes af Bønderne, selv om Arbejdet efterhaanden blev noget større end i gammel Tid opstod der Strid mellem Ridefogden og Bønderne om Hoveriets Størrelse, og efterhaanden mærkes det stadigt tydeligere, at Hoveriet er blevet en trykkende Byrde for Bønderne; det ses bl.a. af Størrelsen af de Arbejdspenge, som de Bønder, der havde Raad til det, maatte give til Afløsning af Hoveriet. Fra Aaret 1770 findes en nøjagtig Specifikation 14 ) over det Arbejde, som hver enkelt Gaard under Aagaard Gods maatte udføre. En Gaard maatte præstere 2-4 Arbejdsdage i Foraarstiden med een Plov, 4-6 Heste, en Karl og en Dreng, samt 6-8 Arbejdsdage af en Karl med Høle, Spade, Lyngle, Skovl eller andet Redskab. Ved en Kommissionskendelse, dateret Aalborg Raadstue 19. Nov ) blev Hoveriet ordnet og nøje fastsat efter de derom udkomne kgl. Forordninger, tydeligt nok under stor Uvilje fra Matthias Hviids Side. For mange Gaarde var Hoveriet blevet afløst af en Pengeafgift regnet efter 30 Rdl. pr. Helgaards Hoveri, tilbage blev 30 hoveripligtige Bønder i Kettrup, Gøttrup og Kollerup Sogne, for hvem Hoveriet meget nøje afgrænsedes. Det oplyses, at Bønderne ikke tidligere havde haft deres bestemte Hovlodder, ligesom der ogsaa paa anden Maade havde hersket stor Uorden og Usikkerhed i Ordningen af Hoveriet. Ved den nye Ordning forblev det saa, indtil Gaardene frikøbtes. Den Arbejdskraft, som Hovedgaarden mistede ved at Gaardene fritoges for Hoveriet, blev erstattet ved de Ugedage, som de mange nye Husmænd maatte yde. Gang paa Gang skete det i Aarene omkring 1800, at Husmænd fik Fæstebreve paa nyopførte Huse mod een Dags Arbejde ugentlig paa Hovedgaarden. Efter Jordebogen 1829 gjorde ialt 30 Husmænd Ugedag, 6 præsterede hver ca. 26 Arbejdsdage om Aaret, medens 5 gjorde 6 eller 12 særlige Sommerdage, een 18 Dages Tømrerarbejde, een 26 Dage i Haven om Sommeren, een 2 Dages Faareklipning o. s. v. I Gennemsnit for hele Aaret havde Hovedgaarden da 5-6 Mand pr. Arbejdsdag. Senere Tider har vistnok ofte givet os en overdreven Forestilling om den Byrde, som Hoveriet var for Bønderne. Naar Hovbønderne fra Kettrup, Gøttrup, Kollerup og flere Sogne samledes paa Aagaards Marker, er det ofte gaaet baade livligt og fornøjeligt til, og meget blev der sjældent bestilt. En gammel Mand fortæller 16 ), at det undertiden kunde hænde, at der ikke blev pløjet mere end 3-4 Omgange, inden man tog hjem. En Mand blev da anbragt ved Højene øst for Gaarden, og naar han gav Signal ved at knalde med Pisken, vidste man, at Forvalteren gik i Marken. Godsets Administration. Ridefogderne var i 1600-Tallet Ungkarle fra det omliggende Bøndergods. I den sidste Halvdel af 14 Gen.-Hoverirglm. efter Forordn. 6 / , (Landv. K., R. A.). 15 Findes i det kgl. Bibliotek. 13 Fæsteprotokollen for Aagaard Gods, (L. A.). 16 Folkemindesaml.

4 Aarhundredet skiftede de ofte, og af de Processer med Godsejeren og andre, som ofte fulgte efter Bortrejsen, ses det, at det i mange Tilfælde langtfra har været nogen økonomisk Fordel for dem at forlade deres Fædrenegaard og blive Foged over Herremandens Bøndergods. Forholdet mellem Fæstebønder og Ridefoged var vist i denne Tid som Regel godt, i hvert Fald er det sjældent, at Uoverensstemmelser mellem dem er naaet frem til Retten, og ofte hjalp Ridefogden Godsets Bønder paa forskellige Maader; det forstaas, naar man læser, at Ridefogden Søren Pedersen (af Tanderup i Haverslev Sogn) slutter et Skattemandtal fra 1629 saaledes: (Disse Bønder) er saa forarmede, at min Husbond dette Aar intet kan faa af dem, men dersom de skal blive udi Gaardene, maa min Husbond hjælpe paa dem med Korn og andet. I Ejendomstrætter og i det hele ved Processer paa Tinget havde Godsherren Brug for en ældre og mere erfaren Mand end Ridefogden, og derfor brugtes ofte en af de mest ansete blandt Godsets Bønder som Delefoged for Aagaard ved slige Lejligheder. Efterhaanden afløstes imidlertid den gamle Type af Ridefogder: Den ugifte, dygtige, unge Bondesøn af god og kendt Familie med en noget anden Type, nemlig den, som vist er almindeligt kendt over hele Landet i 1700-Tallet. Ofte var det Præste- eller Proprietærsønner, undertiden havde de en eller anden Uddannelse, men tit kneb det med Forstaaelse og Sympati over for Fæstebønderne, dog er der ikke for Aagaards Vedkommende fundet noget Tilfælde af Overgreb mod disse. Ridefogdernes vigtigste og almindeligste Hverv var vel nok at sørge for Landgildens Inddrivelse til de bestemte Tider Foraar og Efteraar og for Salg af det indkomne Korn o. s. v., medens Bojer en eller Bojfogden sørgede for, at Bønderne blev budt til Hoveriarbejde, men undertiden kunde de ogsaa komme til at assistere ved særlige Arbejder udover den almindelige Administration. Saaledes foretoges der d. 13. Sept en Ligning af Kettrup By, hvorved Gaardene i Byen gjordes lige store - en Forandring, som selvfølgelig greb dybt ind i Landsbyens Forhold. Ved Landsbyernes Udskiftning af Fællesskabet kom Aagaards Foged ligeledes flere Steder til at gribe ind i Landsbyens Liv, men en nærmere Undersøgelse heraf ligger uden for denne Artikels Ramme. Godsets Opløsning. Længere end noget andet Gods paa Egnen forblev Aagaards Gods samlet, men efter at det fra 1828 til 1842 havde tilhørt Staten, og det viste sig vanskeligt at faa Fæstere, naaede Udviklingen omsider ogsaa Aagaards Fæstegaarde. Den kendte Godssælger E. C. Storm blev Ejer af Aagaard og begyndte i September 1844 at sælge Bøndergodset; i de allerfleste Tilfælde var det Fæsterne, som frikøbte de Gaarde og Huse, hvor deres Forfædre ofte i over Hundrede Aar havde boet som Fæstere under Aagaard. Den 21. Septbr ) udstedtes de tre første Skøder, nemlig til Peder Pedersen Bjerre paa Gdn. Ø. Bjerre (Gøttrup Mtr. Nr. 15), til Jørgen Knudsen paa Kettrup Mtr. 4 og til Gregers Knudsen paa Kettrup Mtr. 8. I 1844 udstedtes endvidere følgende Skøder: 27. Septbr. til Hans Nielsen (Fjerritslev Mtr. 7 c) 18 ), 29. Septbr. til Lars Christian Larsen (Fjerritslev Mtr. 7 d) 19 ), 26. Novbr. til Christen Madsen (Fjerritslev Mtr. 4) 20 ) og 21. Decbr. til Lars Christensen paa Gravengaard i Kollerup Sogn. Men først i Sommeren 1845 begyndte det rigtige store Salg af Fæstegaarde og Huse. I det følgende nævnes Skøderne fra Kettrup, Gøttrup og Kollerup Sogne: 15. Juni ) til Melchior Madsen (Kettrup Mtr. 6 a) og Jens Christian Jørgensen (Kettrup Mtr. 5). 21. Juni) til Mads Christian Rasmussen (Gøttrup Mtr. 54). 25. Juni 22 ) til Christen Larsen (Øslev Mtr. 19 dvs.: Ø. Kjeldgaard). 26. Juni 23 ) til Anders Christian Christensen (Gøttrup Mtr. 102) 27. Juni til Søren Laursen 24 ) (Gøttrup Mtr. 10) og til Svend Pedersen 25 ) (Drøstrup Mtr. 24). 28. Juni til Jens Christensen Kornum 26 ) (Øslev Mtr. 5 og 25 b)., til Jens Sørensen 27 ) (Kollerup Mtr. 5), til Niels Christian Larsen 28 ) (Fjerritslev Mtr. 3), til Ole Christian Jensen 29 ) (Andrup Mtr. 2) og til Peder Andersen 30 ) (Fjerritslev Mtr. 8). 30. Juni til Stephan Andersen 31 ) (Kollerup Mtr. 4). 2. Juli til Joseph Jørgensen 32 ) (Gøttrup Mtr. 14) og til Christen Jensen Bak 33 ) (Andrup Mtr. 7). 16. Juli til Christian Pedersen 34 ) (Gøttrup, Rimmen Mtr. 2). 24. Juli til Søeballe 35 ) Øslev Mtr. 3 og 4 dvs.: Sigaard). 12. August til Lars Agesen 36 ) (Gøttrup Mtr. 12), til Rasmus Madsen 37 ) (Kettrup Mtr. 7), til Niels Christian Holm 38 ) (Husby Mtr. 11 og 5 d), til Søren Andreasen 39 ) (Fjerritslev Mtr. 5), til Jens Christensen 40 ) (Drøstrup Mtr. 21) og til Christen Olesen 41 ) (Fjerritslev Mtr. 7 a og b). 17 Ø. og V. Han H. Pb. 12,207 f. 18 Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12,361 f. 22 Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 13, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 13,525.

5 13. August til Niels Hansen 42 ) (Husby Mtr. 1 a, c-g) og til Philip Abrahamsen 43 ) (Husby Mtr. 1 b, h-q). 18. Oktober til Mads Christensen Lunde (Gøttrup Mtr. 11 dvs.: Stierslev) og til Anders Gregersen 44 ) (Drøstrup Mtr. 20). 5. December til Jens Christensen Stærk 45 ) (Øslev Mtr. 3) og til Christen Jensen Norre 46 ) (Øslev Mtr. 8 og 25 a). 19. December til Peder Christensen Møller (Aagaard Mtr. 1 c dvs.: Aagaard Vejrmølle). 26. December til Peder Nicolaisen 47 ) (Gøttrup Mtr. 104) og til Christen Henriksen 48 ) (Gøttrup Mtr. 101). Derefter var der kun nogle faa Gaarde og en Del Huse tilbage af Fæstegodset. Storm solgte endnu Haugaard i Gøttrup (Mtr. 40) til Fæsteren Lars Sørensen Haugaard d. 30. Decbr. 1847, men faa Maaneder derefter overtoges Hovedgaarden og det resterende Fæstegods af Jægermester Roulund. Denne solgte d. 21. Juni 1852 Husby Mtr. 24 til Sigvart Jensen 49 ) og Øslev Mtr. 2 til Christian Brøndum 50 ), men senere solgte han paa een Gang 25 Gaarde og Huse. Skøderne er daterede d. 30. Novbr (de to sidstnævnte dog 2. Dec. s. A.): Peder Andersen 51 ) fik Brøndum Mtr. 7, Lars Jensen Lundtoft 52 ) Andrup Mtr. 9, Niels Larsen 53 ) Andrup Mtr. 6, Peder Antonsen 54 ) Fjerritslev Mtr. 54, Jens Bertelsen 55 ) Fjerritslev Mtr. 47, Peder Korsbech 56 ) Fjerritslev Mtr. 46, Niels Larsen 57 ) Fjerritslev Mtr. 45, Peder Lambertsen 58 ) Kollerup Mtr. 14, Marcus Andreasen 59 ) Kollerup Mtr. 12, Christen Pedersen Ranum 60 ) Kettrup Mtr. 1 og 17, Niels Møller 61 ) Husby Mtr. 5 c og 17, Lars Christian Jacobsen 62 ) Kettrup Mtr. 18, Lars Larsen 63 ) Kettrup Mtr. 19, Lars Christian Larsen 64 ) Kettrup Mtr. 20, Vogn Christensen 65 ) Kettrup Mtr. 24, Niels Christensen 66 ) Gøttrup Mtr. 55, Knud Christensen 67 ) Gøttrup Mtr. 56, Povl Christensen 68 ) Gøttrup Mtr. 57, Anders Simonsen 69 ) Husby Mtr. 18, Peder Nielsen Pind 70 ) Husby Mtr. 20, Niels Nielsen 71 ) Husby Mtr. 21 og 22, Andreas Jepsen 72 ) Husby Mtr. 23, Jens Kornum 73 ) Øslev Mtr. 30 (dvs.: Drøstrup), Peder Jensen 74 ) Kollerup Mtr. 11 og Frands Madsen 75 ) Kollerup Mtr. 15. Tilbage var der kun nogle faa Huse, som siden efterhaanden blev frasolgt Aagaard. (Historisk Årbog for Thisted amt 1935, side ) 42 Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 12, Pb. 13, Pb. 13, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 14, Pb. 15, Pb. 14, Pb. 15,319.

Landgilde i Thy og Han Herred i 14, 15 og 1600-Tallet Ved Kommunelærer P. RØNN CHRISTENSEN.

Landgilde i Thy og Han Herred i 14, 15 og 1600-Tallet Ved Kommunelærer P. RØNN CHRISTENSEN. Landgilde i Thy og Han Herred i 14, 15 og 1600-Tallet Ved Kommunelærer P. RØNN CHRISTENSEN. 1 Gaard i Hørdum giver: 6 Tdr. Byg, 1 Gaas, 2 Høns, 3 Snese Aal, 1 Fødenød, 1 Skovsvin og 6 Heste Gæsteri (Jordebog

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Generation X Ane nr. 1510/1511

Generation X Ane nr. 1510/1511 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Hansen Tuesen og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Tuesen & Maren -datter Anders Madsen & Anna Christensdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3020/3021

Generation XI Ane nr. 3020/3021 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Tuesen og Maren -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Thue Hansen &? -datter Ane nr. 6040/6041 Hans Tuesen og Maren -datter

Læs mere

Møller Christen Andersen

Møller Christen Andersen Møller Christen Andersen 1 Espe-Vantinge Kirkebog 1744-1804, opslag 25 Samme Dag* (18. Februar 1759) døbt Niels Andersens Datt. Johane, baaren af And. Knudsens Pige Maren, Test. Niels Nielsen, Peder Jensen,

Læs mere

Generation X Ane nr. 1386/1387

Generation X Ane nr. 1386/1387 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Lauridts Lauridtsen og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurits Uthersen & Anna Nielsdatter Ane nr. 2772/2773 Lauridts Lauridtsen

Læs mere

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm

Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm Christen Nielsens fæstebrev under Nørholm På arkivet i Næsbjerg findes et fæstebrev fra 1781. Fæstebrevet er udstedt af godsejeren på Nørholm. I brevet fæster han Christian Nielsen til at drive en af godsets

Læs mere

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914

Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Se kopi af original købekontrakt og skøde 1907 Se kopi af Karen Sofie Hansdatters dødsattest 1914 Nærværende Stykke Stempelpapir til I alt 24 Kroner med paaklæbede Stempelmærker til Taxt 29 Kr. 55 Øre

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Matriklen 1844 Vorbasse sogn.

Matriklen 1844 Vorbasse sogn. Vorbasse 1 Præsteembedet Præsten Langballe Priviligeret hartkorn 3 2 2 0 22 61 3 3 3 1,25 2 Skoleembedet Kirkesanger Anders Christensen 0 2 2 1 3 Hans Nielsen Ejeren 3 1 2 0 21 75 2 7 2 2,75 4a Peder Knudsen

Læs mere

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter

Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Skifte vedr. Niels Jørgensen Gravsen og Maren Christensdatter Aar 1847 den 23. juli blev Øster Han skifteret holden på herredskontoret paa Skerpinggaard af kammerjunker herredsfoged Lillienskiold i overværelse

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Til Det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Generation X Ane nr. 1496/1497

Generation X Ane nr. 1496/1497 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jeppe Jespersen og Karen -datter Bruun 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Jesper Nielsen & Anna -datter Ane nr. 2992/2993 Jeppe Jespersen

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Generation XI Ane nr. 3022/3023

Generation XI Ane nr. 3022/3023 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Anders Madsen og Anna Christensdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Madsen og Anna Christensdatter Torpe Ane nr. 3022/3023

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn.

Matriklen 1664 Sønder Omme sogn. Omvrå 1 selvejergård. 6 tdr. 2 skp. 1 fjk. hartkorn. Hans Rostrup til Juellingsholm. Oluf Jepsen og Christen Olufsen. Siden Peder Olufsen, Niels Olufsen, Christen Andersen, Peder Andersen og Jens Sørensen.

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred.

Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Hovgaard Hougaard slægten af Ring, Hammer Sogn, Hammer Herred. Om slægtens forfader Hans Hovgaard (født 1645, død 1728) bonde på Hovgaarden i Ring siden 1669. Historier og citater om slægten. I det følgende

Læs mere

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 688/689 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Christensen og Anna Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Hans Rasmussen Krøll & Kirsten Rasmusdatter Ane nr. 1378/1379

Læs mere

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne

1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 1 Slægtsforskeren og fæstebønderne 2014 Ulrich Alster Klug www.dannebrog.biz/godser - ulrich@dannebrog.biz 1.1 Ordet fæstebonde - at fæste betyder at knytte til eller underlægge, forpligte. Så en fæstebonde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer

Grønholtvej 21. Kollerisgård. Matrikelnummer Grønholtvej 21 Kollerisgård Matrikelnummer Matr. Nr. 5a, og 31 Grønholt by, Grønholt sogn. Gården var oprindelig gård nr. 9. Matr.nr. 5 a er på 273.316 m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou

Anders Madsen & Anna Christensdatter. Laurids Pedersen Kamp & Mette Andersdatter Råbylille. Maren Lauridsdatter Spejlsby 765. Niels Pedersen Skou Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Laurids Pedersen Kamp og Mette Andersdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Lauridsen Kamp & Maren Madsdatter Anders Madsen

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014

Side 11. Regnskab. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning. Transskriberet af Henry Ammitzbøll Marts 2014 Side 11 Regnskab D. over Fordelingen af den Volstrup Sogn tildelte Krigsskadeserstatning 1866 Side 12 Efterat den ifølge Lov af 17de Novbr. 1865 om Erstatning for Krigsskade oprettede Erstatnings-Commission

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98

Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Lønsømadevej 28 Matr. Nr.76 Halvkåd 98 Viet den 5. nov. 1745. Christen Hansen Skov * maj. 1715, søn af Hans Christensen skov. Maren Jensdatter * ca. 1721. 1. Mette Skov Christensdatter * okt. 1746, gift

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Uden hverken Kirkebøger eller Folketællinger er det =? Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Et gravsted en myte og et testamente

Et gravsted en myte og et testamente Et gravsted en myte og et testamente Af Ketty Johansson Ketty Johansson Født 13. september 1942 i Torslev. Opvokset i Bonderup, nu bosat i Nørresundby. Cand.mag. i historie og engelsk fra Aalborg Universitet.

Læs mere

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus

Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Grønholtvej 12 Skovfogeden hus Matrikelnummer Matr.nr. 10 a, tidligere hus no 1, nr. 21, se Stendalhus, arvefæste. Ejendommen er på 11910m2. Fotos af ejendommen Ejere af ejendommen 1. Skøde lyst den 30.8.1983

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars

Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger. Erik Kann. November 2011, Aars Slægtsforskning uden kirkebøger og folketællinger Erik Kann November 2011, Aars Disposition Hvad handler aftenens foredrag om? Hvad karakteriserer det at arbejde uden kirkebøger og folketællinger? Kildegrupper

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård

Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Kongevejen 118A Højelsgård, oprindeligt Høeltsgård. arvefæstegård Matrikelnumre: Matrikel nr. 10 Lønholt by, Grønholt sogn, Nu 10a Lønholt By, Grønholt sogn, Det oprindelige nummer: 13. Matr.nr. 10a er

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig.

Aar 1826 den 13. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. Aar 1826 den 1. Februar blev af Skovfoged Peder Korse anmeldt at Møller Niels Pedersen af Lamdrup Møllen i dag har hængt sig. I Vedege 1 Aar 1826 den 28. December blev Skiftet efter afgangne Møller Niels

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923

LØRSTED MØLLE. Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010. Møllegården som den så ud i 1923 Fæstere, ejere og beboere på Lørsted Mølle gennem tiden. Fra ca.: år 1500 til år 2010 Møllegården som den så ud i 1923 Billedet er malet i forbindelse med Mads- og Karen Kirstine Godiksen s Guldbryllup

Læs mere

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør

Ark No 8/1875. Til Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør Veile Byraad. Jeg tillader mig ærbødigst at andrage det ærede Byraad om at maatte tilstaaes den ledige Post som Fattiginspektør og Øeconom ved Veile Fattiggaard. Veile den 2 Mai 1875. ærbødigst L.M.Drohse

Læs mere

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762

Hans Pedersen * Farsbølle Peder Møller Farsbølle Hårslev 24-4- 1762 Elvedgård fæsteregister 1701882, Veflinge sogn, Skovby herred, Odense amt Det originale fæsteregister findes på www. Ny fæster, fornavn Ny fæster, efternavn Ny fæster, født/fra Gl. fæster, fornavn Gl.

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller

2 Overskrift. Tekst spalte. Ord fra - Fæsteprotokoller 2 Overskrift Tekst spalte Ord fra - Fæsteprotokoller Om ord i fæsteprotokoller Fæsteprotokoller er en del af godsarkiverne. Godser kan være ejet af enkeltpersoner - en herremand -men der er også andre

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca

Møllegade 76 Boel 55. Viet den 29. okt Enkemand Laurits (Vester) Jensen. Med pigen. Kirsten Nielsdatter * ca Møllegade 76 Boel 55 Viet den 24. jan. 1706. Jens Rasmussen * 1679 i Holm Botil Christens * ca. 1677 Deres børn Jens døde feb. 1760. 1. Rasmus Jensen * maj. 1706, gift den 3. nov. 1740 med Ellen Thomasdatter

Læs mere

Grønholtvej 48 Kirkedal

Grønholtvej 48 Kirkedal Grønholtvej 48 Kirkedal Matrikelnummer Matr.nr. 29 Grønholt by, Grønholt sogn husplads med have. Ejendommen er på 1556 m2. Ejendommen er opført omkring 1900 i 2 plan med stråtag og siden moderniseret.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Stagstrup i»gamle dage«

Stagstrup i»gamle dage« 2006 09/06/11 12:00 Side 139 Stagstrup i»gamle dage«af Morten Hammer Artikelforfatteren er født på gården»aagaard«i Stagstrup sogn, som ligger ca. midt i det gamle Thisted amt i Thy. I forbindelse med,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Mosegårdsvej 4 Pilehøj

Mosegårdsvej 4 Pilehøj Mosegårdsvej 4 Pilehøj Matrikelnummer Matr.nr. 16 Grønholt by, Grønholt sogn, huslod, ved udskiftningen nr 4, 4 skp. Bevokset med underskov, Matr.rn.12 Grønholt by, Grønholt sogn er på 3.9642m2 Matr.nr.

Læs mere

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt

TROELS WINTHER. på Astrupgård og hans slægt TROELS WINTHER på Astrupgård og hans slægt Foredragets indhold: Troels Winther og hans søn Peder Troelsen; hvem var de? hvilken tid levede de i? Efterslægtens udbredelse med hovedvægt på Sønderjylland

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig.

Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Aalborg Amtstidende 8. april 1951. Nordjydsk landmand der har gjort hesten overflødig. Et besøg paa Poulsenseje ved Als, hvor maskiner klarer en stor del af arbejdet. Kan hesten undværes i et større landbrug?

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Side 1 af 5 Gårdejer Rasmus Knudsens optegnelser (Høje, Lunde sogn) i afskrift v. Alfred Abrahamsen, Lunde. Originalen i privat eje? Aar 1670. Kørtes der med Slæde fra Nyborg til Korsør i 12 Uger. 1709

Læs mere

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad

Ark No 37/1876. Til Veile Byraad Ifølge Skrivelse fra Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet af 12te var Reguleringssummen for efternævnte Embeder ansatte saaledes for Tidsrummet fra 1 April 1876 til 31 Marts 1886: Veile Borgerskole

Læs mere

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca

Efterkommere af Jørgen Jensen Ca Efterkommere af Jørgen Jensen Ca. 1606-1679 Efterkommere af Jørgen Jensen 1. Generation 1. Jørgen Jensen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 søn af Ukendt og Maren Jensdatter, blev født cirka 1606 i Kallerup, døde i 1679

Læs mere

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup

Liste. over. de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af. Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen. den 4. december 1849 i Broerstrup Liste over de i Strandby - Farsø pastorat valgberettigede af Aalborg amts 4. valgdistrikt til valgdagen den 4. december 1849 i Broerstrup Afskrift af Strandby - Farsø kommunes valgprotokol 1842-53 Henning

Læs mere

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg.

Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. Geistligh Jordbogh offuer Hundborrig herrit. Anno 1596. Ved Severin Christensen, Skjoldborg. I sin Beskrivelse over Thy, pag. 60, nævner Forfatteren Knud Ågård, der var Præst i Skjoldborg 1799-1806, en

Læs mere

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED.

1878-17. Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. 1878-17 Stempel: FREDERIKSHAVN KJØBSTAD OG HORNS d. 6 Juni 1878 HERRED. Da det bliver nødvendigt at foretage en Afhøring ad en Christian Christensen, som har boet her i Byen. Skal være født d. 5 April

Læs mere

Der sker mærkelige Ting

Der sker mærkelige Ting Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum.

Helga Poulsens aner gård nr12, Niels Olsen, hartkorn 12 td, 5 skp. 2 fj. 2 al. 52 fag husrum. BK 90, HP 54 og HP 58-1700 Niels Olsen, Veksø Kilde Stenløse Lokalarkivs hjemmeside: 1717 gård nr 11, Ole Jensen 1718 Hovedkrigs- og portionsjordebogen: gård nr 12, Ole Jensen Hartkorn 12 td. 5 skp. 2

Læs mere

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall

Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Matr. 1664 Herrested Sogn Ko. May Andpart tiende Welbiurd. Christen Scheel haffre giffuen der aff til Odense hospitall Kirchens Andpart haffur Welbem:te dend goed Mand til och er ligge wed Kongl. Mayts.

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

No. 52 Niels Hansen Knudsen

No. 52 Niels Hansen Knudsen Niels Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 104 Hans Nielsen og nr. 105 Karen Nielsen, født Andersdatter Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen, nr. 26 Søren Dahl

Læs mere