- en Vej en Å en Bro en Kro en Bistro

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- en Vej en Å en Bro en Kro en Bistro"

Transkript

1 Løvel bro - en Vej en Å en Bro en Kro en Bistro En vej Når stier og hjulspor bliver brugt af mange, får de efterhånden betegnelsen en vej, og alene det, at mange ønsker at bruge vejen, medfører let behovet for samarbejde, organisering, regler og love restriktioner og straffe. Mens jorden endnu ikke var opdyrket, så man ret lempeligt på ejendomsretten og færdsel i naturen, men ellers kan det nok være, at historien kan berette om vejstridigheder. Hærvejen er oftest på kort og i tekster beskrevet som vejen mellem Flensborg/Hamborg og Viborg, men vendelboere og andet godtfolk nord for Viborg havde skam også forbindelse sydpå. De handlede også med kreaturer og andet, så vejen fortsatte fra Viborg og nordpå, hvor den så måtte krydse Skals Å, som løber gennem Danmarks bredeste ådal. I mange år var der et vadested lidt vest for den nuværende Løvel Bro, og hjulsporene ved Normannshede viser tydeligt, hvordan man har flyttet vejen, når hjulsporene blev for dybe. Normannshede hærvejens spor 1

2 En vej, En å En å kaldes først en å, når den i alt fald er så bred, at man ikke kan springe over den. For jorden omkring åen gælder den almindelige ejendomsret, men tidligt har man erkendt, at man ikke kunne eje en å altså vandet og hvad der var i vandet - idet det jo aldrig var det samme vand de samme fisk. Muligheden for, at en lodsejer spærrer hele åen med net eller ruse, er til stede, men da ingen ejer vandet, og hvad der er deri, blev det tidligt betragtet som ulovligt. Er åen en transportåre, ja så er åen jo at sammenligne med vejen. Regler og love for fiskeret og færdsel på åer har der tidligt været behov for. Skals Å var interessant for såvel fiskeri som transport (kågfart), men kilder, der dokumenterer dette er noget yngre end Løvelbro. I et brev fra kancelliet 1743 står der om Skals Å:»Langvejle å som løber Sydøst Derudi fiskes gedder, aborre, brasen og skaller, hvis ikke Skalsboerne forhindrer fiskenes ind og udgang fra åen til fjorden, ellers falder fiskeriet godt, fornemmelig med aborrefangst ved åmundingen og op til Langvejle bro, navigabel (sejlbar) er den der med både... De værste hindringer som vanskeliggjorde sejllads på åen var de mange ålegårde, som var i åen. Domkapitellet i Viborg ejede fiskeretten til Langvejle å. Ålegårde skulle været taget op fra solens opståen til dens nedgang, men det kneb til tider at holde den regel efterrettelig. Ved reguleringen af åen blev der i 1902 betalt omkring 2000 kr. i erstatning for hver ålegård.. Træ fra Lindum, Bigum og Sødal skove blev fragtet ud i Hjarbæk Fjord og videre ud i Limfjorden. Murstenene til forsamlingshuset i Skals, der blev bygget i 1886, blev sejlet fra Hjarbæk til landingspladsen neden for Bjerregaard af Martin Fisker i Kvols. (http://www.onsildlokalhistorie.dk/kaag ) Åløbet så helt anderledes ud inden reguleringen, der som nævnt fandt sted omkring året 1900, hvilket klart fremgår af kortet fra Kort over Ålborg-Viborgvejen, der går gennem Løvelbrohus. Det er tegnet Fot. Nationalomuseet 2

3 Vandmængden var den samme, men det har været vanskeligere at udnytte de omkringliggende enge. En beretning fortalt af Chr. Dalsgaard, Kistrup anskueliggør, hvordan engdraget er blevet ændret: For at få hele dette store område gjort anvendelig til opdyrkning, blev der i årene mellem 190l og 19o4, sat en gravemaskine igang med at regulere åløbet til det vi kender i dag. Det foregik før jeg blev født, men har fået fortalt, at den begyndte helt ude ved fjorden og sejlede på det vand, den selv frembragte ved at grave sig fremad. De store jorddynger blev læsset af på begge sider af åen, hvor lodsejerne selv brugte det til opfyldning af alle de små bække, der efterhånden tørrede ud. Der var dog huller, der var så dybe, at man måtte opgive at fylde dem op, der var to meget dybe i nærheden af bakkerne i Pederstrup, umiddelbart øst for kroen. Der var i min tid masser af fisk, mest gedder og karusser. Hele systemet af større og mindre åer, bliver stadig kaldt "den gamle å". Efter at åen var reguleret, var der kun de dybe søer tilbage og de er der endnu. Jeg vil her nævne: Rødsø, Øris sø, Klejtrup sø, Tjele Langsø og Ingstrup sø. Den utæmmede å En vej, En å, En bro Hvis vejen, der skal krydse åen har betydning for mange eller for betydningsfulde personer, ja, så vil man forsøge at gøre det muligt at forcere åløbet tørskoet og med køretøj. Hærvejen må tidligt have haft en sådan betydning for kongen. Der er en vis usikkerhed om, hvilken konge, der stod bag Løfvel Bro. Herunder nogle klip vedr. broens alder: Løvel Bro er nævnt i 1454 og igen i sidste gang under navnet Himmerbro. I 1560 forlenes broen sammen med tre andre til Laurits Skam til Hastrup. Lensmanden skulle holde broerne ved lige og oppebar til gengæld en afgift - den såkaldte brokorn. I 1925 gør man et opsigtsvækkende fund. Under en uddybning af åen finder en arbejdsmand en buet kvadersten, med en indskrift, som Viborg Stiftsmuseums formand og en latinkyndig lærer fra katedralskolen ret let kan tyde:»i Viborgbispen Peder den Andens tid lod Kong Erik denne bro bygge«. Bisp Peder sad på Viborg bispestol fra 1298 til 1323, så 3

4 kongen må være Erik Menved, og Løvel Bro går ind i historien, bl.a. gennem Hugo Matthiessens skildringer af de gamle danske veje. I 1936 kan Hugo Matthiessen ved gravninger på stedet afdække en kvaderstensbygget strømpille og et brohovede. Med forsigtighed kunne man rekonstruere en stenbro med tre gennemløb - altså fra Erik Menveds tid. Vender Løvelbro-Stenen op og ned paa Videnskaben? (Avisartikel fra ) Et Foredrag i Viborg af Magister J. C. Hansen, som fortæller om sin Tydning af Stenen fra Erik Menveds Bro over Skals Åa Den akavede Ordstilling skyldes, at Indskriften er lavet paa Versemaal (Nibelungen) ---- Og naar det var Niebelungenvers, som under ingen Omstændigheder kendes før 1200 var det uomstødeligt fastslaaet, at der her er Tale om Kong Erik Menved. Stenen kan ikke være ældre. Og saa har vi et Sted en Omtale af, at Erik Menved i 1313 byggede en Borg ved Viborg, og det skulde undre mig meget, om ikke Brobygningen ved Løvelbro er foregaaet omtrent samtidig. Dermed er denne Sten tidsfæstet, og det er en af de faa Indskrifter, der er tidsfæstet Omkring 1970 undersøgte Erik Moltke, en af de fineste kendere af gamle indskrifter, vi har haft herhjemme, buestenen endnu engang. Han nylæste indskriften som:»in p(rimo) tempore iussit Ericus rex, iste rex, pil«, hvad der kan oversættes til: I den første tid (dvs. først) befalede kong Erik, denne... konge, pil(ler) at gøre af sten. Noget af indskriften har stået på en nabosten, som man (endnu) ikke har fundet. Det var Erik Moltkes vurdering ud fra bogstavernes stil, at denne kong Erik var enten Plovpenning eller Glipping - vi er altså et halvt århundrede længere tilbage end den første læsning. Genbrug Her findes resterne af Løvelbros granitkvadre, som altså blev opført omtrent samme tid som sognets kirke i Pederstrup. Stenene stammer måske fra den nedbrudte romanske Mindrup Kirke, og da broen i 1894 blev bygget om, blev kirkestenene solgt til en mand i Viborg, der brugte dem til Byggeri (nemlig til Entreprenør Klinge, i hvis Ejendom i Jernbanegade de store Sten kan ses i Sokkelmuren), så man kan roligt sige, at genbrugstanken er af ældre dato. 4

5 Jernbanegade 12, Viborg Lidt sjovt at tænke på, at denne store sten nok er indgået I kirkebyggeri (Mindrup Kirke) for år siden, og da kirken blev nedlagt og sognet fraflyttet omkring år 1600 på grund af sandflugt, da havde man brug for den ved gennemgribende ombygning af Løvel-bro. Hvem ejer broen?? Der hersker ingen tvivl om, at et broprojekt i hundrede tallet var et stort projekt. Kongen havde jo mulighed for at pålægge sine undersåtter opgaven eller betale dem for det. Herremændene i området havde så igen mulighed for at sætte folk på opgaven. Men alle vidste også, at hvis man ikke havde klare aftaler om vedligeholdelse af en sådan bro, ja, så ville man snart løbe ind i problemer. Opgaven blev løst på samme måde som den oftest blev løst ved kirkernes vedligeholdelse og drift (kirketiende). Der var ikke tale om, at man reelt ejede kirken eller broen, men man fik mod at vedligeholde kirke eller bro, den afgift (kirketiende, brokorn) som brugerne var pålagt. Det var i mange tilfælde en tvivlsom forretning. Når ejeren af Pederstrup Kirke i 1928 ville betale 3115,40 kr. for at slippe af med Pederstrup Kirke, så skyldtes det, at han kun fik 650,05 kr. for at vedligeholde kirken. Brokornet, som de omliggende 8 sognes beboere skulle svare til broernes vedligeholdelse udgjorde årligt godt 22 tdr. byg, hvilket (i 1833 ) svarede til ca. 50 Rigsdaler. Ejerforholdet og problemer vedr. vedligeholdelse af Løvelbro fremgår af Kronens Skøder og Kancelliets Breve, fra hvilke disse klip stammer: KANCELLIETS BREVE Juli (Kbhvn.). Forleningsbrev for Christian Holck, Embedsmand paa Hald Slot, paa det Brokorn, som oppebæres til Semeste, Løvel, Skinders og Langveile Broer i Halds Len. Han skal tjene Riget med 2 geruste Heste deraf og være forpligtet til at holde Broerne i Stand med god Bygning, godt Tømmer, Bulfjæl, Rækker ved begge Sider og Vaser ved Enderne, saa den vejfarende Mand uden Fare kan komme derover. 5

6 Lider nogen Skade ved hans Forsømmelse, vil han komme til at staa Kongen til Rette derfor. Det befales Bønderne al svare Brokornet til Christian Holck til den sædvanlige Tid. J. R. 6, 358. KANCELLIETS BREVBØGER Årstal 1626 Dato 5/6, Side Juni (Koldinghus). Miss. til Knud Gyldenstjerne. Da der endnu mangler meget paa Løfvel Bro, befales det ham at lade gøre endnu et Stykke Bro og lade Herredsmændene fylde mellem Broerne, saa den rejsende Mand Sommer og Vinter uden Besvær kan komme frem der. J. T. 8, 54. KANCELLIETS BREVBØGER 1649 Årstal 1649 Dato 27/11, Side nov. (Kbh.) Ms. til hr. Frands Pogwisch. Han har andraget, at han på kongens behag med arvingerne efter den afd. bonde på Mors, som havde fortiet sin formue, da det var pålagt at svare 2 af hver 100 rd. på rente, har akkorderet om rd. til kongen for forseelsen. Kongen godkender akkorden. Desuden har FP givet til kende, at 3 broer i hans len, Løvel bro, Simested bro og Langveile bro, er meget brøstfældige. Han skal lade dem reparere på kongens vegne, da denne har brokor net af dem, dog med mindst mulig bekostning. JT, 12, 165. KRONENS SKØDER, bind 4, Ar: 1721 Side: Skøde til Niels Winter paa Siødahl for 330 Rd. Kr. paa følgende af Kronens beholdne Broer, som han har købt ved Aukt. 2 : i Hald A., Nørlyng og Rinds Hd., Sønder-, Mellem- og Nør- Løvel Broer samt 1 Simmested Bro,»hvis aarlig Afgifft, som med Biug er bleven leveret, bedrager nemlig«af Hersom S. 2 Tdr. 1 Skp., af Kleistrup S. 4 Tdr. 3 Skp., af Bierregraf S. 1 Td. 4 Skp., af Taastrup S. 2 Tdr. 3 Skp., af Roum S. 2 Tdr. 3 Skp., af Hvam S. 2 Tdr. 3 Skp., af Simmested S. 5 Tdr. 6 Skp. og af Hvilsom S. 4 Tdr., tils 24 Tdr. 7 Skp. Byg, hvorimod Køberen og hans Arvinger skal være forpligtede til Broerne i forsvarlig Stand aarligt vedlige at holde. (osv. som Skødet lige ovfr.). Skpr. 4, 83; A.-V , Brg. Nr. 85 med I. Broer var dog ved Aukt. blevne tilslaaede Henrich Winther paa Wisborggaard, som 16. Juni 1720 erklærede, at han havde transporteret dem til sin Broder Niels Winther paa Sødall (Brg.). Byg, hvorimod En vej, En å, En bro, En kro Når vejen, der skulle krydse Skal Å, var så betydningsfuld, at kongen ville lade en bro bygge, ja, så måtte man også tidligt have en kongelig privilegeret kro. I 1283 bestemte Kong Erik Klippinge, at der skulle oprettes kroer ved de såkaldte kongeveje og færgesteder, som kongerne benyttede, når de rejste rundt i landet i embeds medfør. Dr. Margrethe I bestemte i 1396, at der skulle være en kro for hver 4. mil, dette blev i 1522 ændret til hver anden mil. Efter reformationen i 1536 begyndte der at komme mange kgl. priviligerede kroer, og de sidste 3 fik deres privilegium i

7 Den kongelige priviligerede kro var kun for vejfarende; - landsbyens beboere måtte, indtil 1912, ikke komme på kroen Selv om det måske var Erik Glipping, der sørgede for at Løvelbro blev bygget, så varede det nok temmelig mange år inden kroen blev bygget hvor længe ved vi ikke, men vi ved i alt fald, hvem der var kroholdere, fra 1787, hvor vi har de første folketællinger. I ovenstående klip Kancelliets Breve og Kronens Skøder omhandlende Løvelbro, er der ikke nævnt noget om Løvelbro Kro. Broens tilknytning til Sødal jfr. Kronens Skøder 1721 kunne tyde på, at kroen er kommet til efter Reformationen. Vi kan af nedenstående se, hvem der boede der i 1787, men vi kan ikke se, om Geert Jensen forpagter eller ejer kroen. Folketælling Løul Broe 1787 Geert Jensen M Hosbonde 40 Gift Johane Ømand K Huustrue 43 Gift Trine Gertsdatter K deres Datter 11 Ugift Thomas Christensen M Tieneste Folk 63 Ugift Niels Hansen M Tieneste Folk 44 Ugift Thomas Sørensen M Tieneste Folk 16 Ugift Peder Jensen M Tieneste Folk 10 Ugift Maren Pedersdatter K Tieneste Folk 25 Ugift Anne Jensdatter K Tieneste Folk 16 Ugift Nedenstående folketælling for 1801, siger stadig ikke noget om ejerforholdet, men det er et meget godt eksempel på, hvor forskellig kvaliteten af disse folketællinger er. Geert Jensen hedder nu Giert Jensen Wibroe, han er på 14 år blevet 20 år ældre, men han har også mistet sin kone og fået en ny og en datter på 4 år, så måske ser han også lidt brugt ud. Han kaldes ny Værtshusmand og altså ikke kroejer. Niels Hansen er på de 14 år blevet 33 år ældre og blind Løvel Broegaard 1801 Giert Jensen Wibroe M Husbonde 60 Gift 2 Værtshusmand Ane Elisabeth K Hans kone 47 Gift 1 ægtefælle Johanne Sophie K Deres datter 4 Ugift fællesbarn Mads Christensen M Tjenestekarl 36 Ugift tjenestefolk Anders Mouritsen M Tjenestekarl 22 Ugift tjenestefolk Lisabet Jensdatter K Tjenestepige 40 Ugift tjenestefolk Maren Christensdatter K Tjenestepige 25 Ugift tjenestefolk Niels Hansen M Tjenestekarl 77 Ugift Blind og nyder. 7

8 Hjarbæk Fjord i slutningen af 1800-tallet. Tegnet af A. Thorenfeld Ginnerups redningskvinde Vi ved, at Peder Nielsen Ginnerup fæster (forpagter) ejendommen, Løvelbro Kro fra Sødal Gods omkring I 1824 købte han den for 1000 Rigsdaler af ejeren af Sødal, Anne Elisabeth Sundstrup, Friisenberg, Tolstrup. (se omtale af hende side 9) Peder Nielsen Ginnerup var født i 1779 Krejbjerg i Salling. Omkring år 1800 slog han sig ned i Viborg som handelsmand, og fik i 1813 borgerskab som købmand og avlsbruger. Han blev en velstående mand i byen, hvor han ejede flere gårde, bl.a. i Sct Mathiasgade og Gravene. Han var fra en af Viborgs 6 eligerede borgere. De eligerede borgere holdt ugentlige møder på rådhuset (nu Stifstmuseet) og førte bl.a. kontrol med skatteopkrævningen og byens regnskaber. Af protokollerne fra dengang kan vi fornemme, at Ginnerup var en aktiv, men nok også stridbar mand. Blandt andet stod han sammen med en anden af de eligerede Edvard Handberg bag en omfattende henvendelse til Kancellikollegiet i København for at få afklaret og præciseret de eligeredes kompetence og rettigheder i forhold til Viborgs magistrat. Løvelbroe Huus 1834 Navn: Alder: Civilstand: Erhverv: Peder Ginnerup 50 Gift Værtshuusholder Ane Kirstine Andersdatter 26 Gift hans Kone Nicoline Pedersdatter 21 Ugift Deres Børn Karen Pedersdatter 22 Ugift Deres Børn Signe Pedersdatter 19 Ugift Deres Børn Niels Pedersen 17 Ugift Deres Børn Anders Pedersen 5 Ugift Deres Børn Peter Pedersen 3 Ugift Deres Børn Ane Hansdatter 65 Ugift Huusholderske Ane Marie Jacobsdatter 31 Ugift Tienestefolk 8

9 Jacob Christensen 51 Ugift Tienestefolk Hvis man iagttager ovenstående folketælling, vil man nok undre sig lidt over, at Peder og Ane Kirstine kan have en datter på 22, når moderen kun er 26. Ane Kirstine Sundstrup er Peder Ginnerups anden kone. Herom og lidt om hvordan det gik til at Peder Ginnerup kunne købe kroen i Blikket skal rettes mod ejerskabet af Sødal. Den tæmmede å, som den kom til at se ud efter 1900 Sødal og Anne Elisabeth Lauridsdatter Sundstrup, Frisenberg, Tolstrup Det er lidt uvist, hvornår auktionen finder sted, men Andreas Friisenberg køber Sødal på auktion efter Diderik Iversens enke for rdl., med 19, 43 og 204 tdr. Andreas Frisenberg dør 1780 Han har forinden testamenteret Sødal til sin bror, Henrik Friisenberg, som bor på Sødal ved folketælling 1787 med sin søster : Henric Erichsen Friisenberg M Hosbonde 49 Ugift Johanne [ Erichsdatter] K Hands Søster 55 Ugift Han (61) gifter sig i 1798 med Anne Elisabeth Lauridsdatter Sundstrup (41) Folketælling 1801 Henrik Friisenberg M Husbonde 63 Gift 1. Proprietær Ane Elisabeth Friisenberg K Hans kone 46 Gift 1. Henrik Frisenberg dør 1810, Enken Anne Elisabeth Lauridsdatter Sundstrup Frisenberg (58) giftede sig 1813 med Chr. Tolstrup (56) til Hald Chr. Tolstrup dør i 1817 F.L. Tolstrup, P. Herschend, Asmus Pape og J.E. Rosborg til Hald (m. hver en fjerdedel) Køber Sødal på auktion efter Chr. Tolstrup for rdl 9

10 Chr. Tolstrups enke, Anne Elisabeth Lauridsdatter Sundstrup, Frisenberg, Tolstrup, købte gården tilbage september 1824 sælger hun andre 53 gårde og ejendomme i Løvel, Pederstrup m.v.; alle tinglæses samme dag den 5. oktober I samme protokol s. 461 står: Peder Nielsen, selvejergårdmand i Løvel, tilstår at være skyldig til madam Tolstrup 200 rigsbankdaler, Løvel den 24. september 1824 Peder Nielsen Peder Ginnerup købte Løvelbro Kro i 1824 for 1000 Rigsdaler af ejeren af godset Sødal, Anne Elisabeth Sundstrup Friisenberg, Tolstrup. Peder Ginnerup blev 7. okt gift med hendes niece, Anne Kirstine Sundstrup (18 år). Madam Tolstrup, sælger Sødal igen Fra betydningsfuld borger til kroholder Ved statsbankerotten i 1813 mistede Ginnerup det meste af sin kontante formue. Også i årene derefter havde han økonomisk modgang og blev efterhånden tvunget til at afhænde sine ejendomme. Med Peder Ginnerups overtagelse af Løvelbro Kro skulle der søges fornyelse på den kgl. bevilling til kroholdet hos Rentekammeret i København. Af korrespondance mellem Rentekammeret og Stiftamtmanden i Viborg fremgår det imidlertid, at Ginnerup først i 1835, efter flere påmindelser, indgav ansøgning om bevillingen. Om dette skyldes den afgift på 14 Rigsdaler, som skulle svares ved fornyelsen, melder historien ikke noget om! Bevillingen fremkom prompte, da beløbet var indbetalt: 10

11 Vi Frederik den Siette af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig og Holstein, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg Gjøre vitterligt: at Vi, efter allerunderdanigste Ansøgninger, over indkommen Erklæring, allernaadigst have bevilget og tilladt, ligesom Vi og i Overensstemmelse med allerhøieste Resolution af 4de Februar 1771, hermed bevilge og tillade, at Peder Ginnerup maa i det ham tilhørende Løvel- Broehuus i Viborg Amt, herefter og indtil videre, holde det Værtshus, som ved Bevilling af 17. September 1822 har været (Proprie)tairerne Pape, Rosborg, Herschind og Tolstrup.. Matrikelkort Folketælling 1840 Peder Ginnerup M 61 Gift Gaardmand og Kromand Ane Kirstine Sundstrup K 31 Gift Kone Niels Pedersen M 25 Ugift Barn Anders Pedersen M 12 Ugift Barn Peter Pedersen M 10 Ugift Barn Ane Hansdatter K 71 Ugift Huusholderske Niels Sørensen M 61 Ugift Tjenestekarl Maren Sophie Nielsdatter K 24 Ugift Tjenestepige Christen Sørensen M 23 Ugift Tjenestekarl Christen Petersen M 42 Ugift Huuslærer 11

12 Landbruget : Til ejendommen hørte i alt 110 tdr. land agerjord, af hartkorn 2 td, 7 skp. Teglværk : På ejendommen var der desuden teglbrænderi, som blev forestået af en teglbrænder Broprevilegium Løvel Bro samt tre andre broer. Privilegiet indebar, at ejeren af Løvelbro Kro havde ret til at opkræve såkaldt brokorn, dvs. naturalieydelser, som de omliggende 8 sognes beboere skulle svare til broernes vedligeholdelse. Brokornet udgjorde årligt godt 22 tdr. byg, hvilket (i 1833 ) svarede til ca. 50 Rigsdaler. Krisen kradser Store vedligeholdelsesudgifter af broerne, for lidt korn og for dårlige kornpriser medfører at Peder Ginnerup havde store problemer med at overholde aftalen. En aftale i 1834 mellem Peder Ginnerup og Amtet om, at Amtsreparationsfonden skulle overtage broprivilegiet dvs. indtægterne af brokornet, mod at friholde ham for de påløbne og fremtidige vedligeholdelsesudgifter, blev tilsyneladende i første omgang ikke ført ud i livet. Da Ginnerups ejendom i 1838 blev sat på tvangsauktion udløste aftalen til gengæld en langvarig og principiel panteretlig strid. Løvel Bro Kro blev på tvangsauktionen i 1838 erhvervet af ejeren af Sødal gods, proprietær Bay. Ginnerup blev dog boende på ejendommen, som han sammen med en søn, Niels Christian Ginnerup, forpagtede i nogle år. Forpagtningskontrakten findes i godsarkivet for Sødal Gods (i Rigsarkivet). Forholdet til proprietær Bay har næppe været godt. I hvert fald fremgår det af Bays ansøgning i 1842 til Rentekammeret om fornyelse af den kgl. Bevilling til krohold, at Ginnerup havde nægtet at udlevere ham sin bevilling! Peder Ginnerup fratrådte forpagtningen og fraflyttede kroen i 1843/44. Madam Tolstrup altså Anne Elisabeth Lauridsdatter Sundstrup, Frisenberg, Tolstrup, sørgede ikke blot for at niecen kom til Løvelbro Kro, men at flere søskende fik gode gårde (Meldgaard og Nørgaard) i Rødding, hvor hun døde i Niecen giftede sig igen efter Peder Ginnerups død i 1845, og hun døde i Rødding Proprietær Bay udbød Løvelbro Kro til salg - Anders Christensen Mikkelsen, Lindum overtager den Løvelbro Gjestgiveri Anders Mikkelsen 56 Gift Gjestgiver og gaardmand Kjersten Andersdatter 50 Gift Hans kone Petra Kjerstine Andersen18 Ugift Deres børn Christen Andersen 16 Ugift Deres børn Anders Andersen 14 Ugift Deres børn Jens Jensen 23 Ugift Tjenestefolk Apelone Jacobsdatter 40 Ugift Tjenestefolk 12

13 1850 Løvelbro Gjestgiveri Anders Mikkelsen 60 Gift Gjestgiver og gaardmand Kjersten Andersdatter 55 Gift Hans konepetra Kjerstine Andersen 23 Ugift Deres børn Christen Andersen 21 Ugift Deres børn Anders Andersen 19 Ugift Deres børn Susanne Sørensdatter 8 Ugift Plejedatter Susanne Margrethe Andersdatter24 Ugift Tjenestefolk Jens Hoppe 20 Ugift Tjenestefolk Anders Mikkelsen vil vi dvæle lidt ved, selv om historien er noget trist, men den giver et indblik i hvordan forholdene var for 160 år siden i Pederstrup. Bilag til kromand Anders Christensen Mikkelsen's forhørs-rapport af 18 august Lørdag den 18'august 1850 om middagen indfandt sig pa Løvelbro kro til at afholde forhør, herredsfoged B.M.Moren sammen med sognefoged Anders N Nyrup fra Pederstrup, samt retskriver fra N. Ingstrup fra Viborg herredsting i anledning af kromanden Anders Christensen Mikkelsen den 17' havde taget sit eget liv, (hængt sig i forstuen til kroen). De nærmere omstændigheder var følgende, idet der ved herreds fogeden blev foranstaltet i alt 7 afhøringer blandt den dødes nærmeste familie og de umiddelbart tilstedeværende: Vidneaflæggelse: Anders Mikkelsens søn Christen Andersen (21 år gl) Han var plaget af gigt og klagede sig altid over alt muligt, bl.a. over der blev brugt for mange penge til udkommet og til drive kroen. Dog den største ulykke var hans egen mangel på duelighed. Det ville han dog ikke høre om og blev i stedet mere og mere indesluttet. Tjeneste-pigen Susanne Margrethe Andersdatter (24 år gl). Var tit svær at komme ud af det med, han havde mange klagemål, de sidste par dage særligt. Siden november forrige år havde husbonden og madmoderen ikke haft det godt sammen. Jens Hoppe -tjeneste-karl (23 år gl.) Begrundet sygdom og manglende arbejdsevne, megen tungsindighed medførte, at han ødede kroen. Forlods nævnte han kromanden som mulig fallent Sognefoged, Peder Madsen i Bjerregrav, nabo til afdøde Han forklarer, at siden kromanden havde begæret sine indtægterne ved broskatten øget, havde der været vanskeligheder med at få betalt regningerne på kroen, det trak ofte ud, men skyldtes nok manglende overblik fra kroholderen. Sognefogeden anser ikke der var grund til at befrygte udkommet. Årsagen til han har gjort det, kan der ikke siges mere om end der er sagt, - gård og gæsteri har han drevet i 6 år og gjort det godt, det burde ikke være grunden til, at han har ombragt sig. Inden for diget trods alt: Den 26 august 1850 blev kromand Anders Christensen Mikkelsen, Løvelbro Kro begravet på Pederstrup kirkegård efter ansøgning hos Viborg amt, med nævnte forbehold: Amtet tillader den afdøde begraves på en kirkegård i indviet jord. Dog må jordpåkastelse ikke finde sted og cermonie skal foregå i stilhed, (uden deltagelse af præst og klokkeringning) 13

14 Anders Mikkelsen blev begravet lige indenfor på kirkegården på kirkelågens venstre side, Regnet som den mest deklaserede plads på hele kirkegården. Sønnen tager over kroen I 1852 solgte Kirsten Andersdatter kroen til sønnen Christen Andersen, der igen videresolgte den til sin svoger Christian Nielsen i Palsgård i Hersom d. 8 oktober Kirsten Andersdatter dør d 1. juli årgammel som aftægtskone i Løvelbroe. Hun har formentlig fået lov til at blive i kroen, da hun var i nær familie med den nye ejer Christian Nielsen i Palsgård Folketælling 1855 Løvelbroe En gjestgivergaard Christen Andersen 26 Gift Gjestgiver og gaardmand Ane Marie Nielsen 26 Gift Hans kone Anders Christensen 1 Ugift Deres børn Christian Jensen 28 Ugift Tjenestefolk Søren Christian Jensen 31 Ugift Tjenestefolk Christian Petersen 11 Ugift TjenestefolkKjersten Marie Nielsen 20 Ugift Tjenestefolk Susanne Sørensdatter 13 Ugift Plejedatter Christen og Ane Marie er viet 29/4 1853, i kirkebogen for Hersom står der: Ungkarl Christen Andersen af Løvelbrogaard f. i Hvornum 11/ og Ane Marie Nielsdatter af Palsgaard f. 1/ Den 19/ blev der tinglæst skøde til Christen Nielsen. Folketælling 1860 Løvelbroe En gjestgivergaard Christen Nielsen 33 Enkem. Gjestgiver og gaardmand Birthe Marie Nielsen 2 ugift datter Birgithe Nielsen 23 Ugift Husfaderens søster Ifølge kirkebogen er Birthe Marie f. 27/ En søn, Niels Christian, er f. 8/2 1857, han figurerer ikke i folketællinger og heller ikke videre i kirkebogen. Christens første kone, Birthe Marie, døde 16/1 1859, 26 år gl. Christen blev gift igen 30/ med Pigen Ane Sørensen, 24 år, tjenende i Løvelbro, Han står i kirkebogen som Gaard- og Kromand i Løvelbro. De fik en søn 6/ som blev døbt Søren Christian. Fra Christen til Fjeldsø-Jens Den 25/ blev der tinglæst skøde til Christen Sørensen. 14

15 Ifølge kirkebogen hedder hans kone Sisse Clara Jensen f. ca og de fik en datter den 9/7 1864, Hun blev døbt Laura Mathilde Sørensen. Faderen er benævnt som Kromand. Den 24/ blev der tinglæst skøde til Jens Christian Christensen. Den 13/ blev ifølge kirkebogen Ungkarl og Kromand Jens Christian Christensen af Løvelbro (f. 5/ ) og jomfru Nielsine Mette Kirstine Kaagaard af Fjeldsø f. 22/ viet. Hans forældre var: Christen Jensen af Fjeldsøe og Kirsten Marie Sørensdatter af Hverrestrup. Hendes forældre var: Skolelærer Mads Jensen Kaagaard og Birthe Nielsdatter i Fjeldsø. Fjeldsø Jens Folketælling 1880 Pederstrup by og sogn, udflyttere Gaard Jens Chr. Christensen 37 Gift Husfader, Kroeier Nielsine Mette Kirstine Kaaged! 31 Gift Hans Hustru Birgithe Kirsten Christensen 6 Ugift Deres Børn Søren Jensen Christensen 4 Ugift Deres Børn Søren Axelsen 19 Ugift Tjenestefolk. Ane Kirstine Nielsen 19 Ugift Tjenestefolk. Folketælling 1890 Pederstrup by og sogn udflyttere, Gaard Jens Chr. Christensen 47 Gift Husfader, Kroeier Sine Christensen 41 Gift Hans Hustru Olivia Christensen 8 Ugift Deres Børn Søren Jensen Christensen 15 Ugift Deres Børn Jacob Sørensen 21 Ugift Tjenestefolk. Folketælling 1906 Gårdboer og Krohold Jens Chr. Kristensen 64 Gift Husfader Sine Kristensen 59 Gift Husmoder Olivia Christensen 27 Ugift Deres datter Søren Kristensen 31 Ugift Deres søn Kristine Kristensen 13 Ugift Deres barn Kro-Jens og Kro-Sine Vejen Andersen 5/3 1985, Viborg Stifts Folkeblad Interview med Peder Leth, født mandag den 9. december 1895 (Se matrikelkort herunder)»ved siden af det lille landbrug tjente min far en ekstra skilling ved om sommeren at grave tørv, som han solgte til Anton Smeds teglværk, der lå et stykke fra vores ejendom Hverken Kro-Jens eller Kro-Sine beskæftigede sig med landbruget men overlod det til sønnen,.som blev kaldt Kro-Søren, og hos ham tjente jeg ind imellem en lille skilling. Til det faste klientel, som overnattede på kroen, hørte de såkaldte kræmmere, som vandrede rundt i landet og solgte alskens ting, og der var især mange uldkræmmere. hesteprangere, som drog fra marked til marked med deres hestekobler. Når der kom sådanne hestetrækkere med deres kobler, var der fuldt hus i kørestalden om natten. 15

16 En af kroens store dage var, når der var valg. Løvel by var jo valgsted, og på valgdagen kom folk fra nær og fjern kørende, ridende og gående til Løvel for at stemme, og så blev kroen også aflagt et besøg. På hjemvejen, når folk havde deltaget i valgslaget og nydt godt af, at alle gårdene i Løvel på,denne dag havde bevilling til at udskænke stærke drikke, holdt de ind til Løvelbro Kro, for at få en sidste gevesen, og så kunne det let udarte sig til diskussion og håndgribeligheder. Krobevilling deponeret i Hobro Løvelbro Kro var også tilholdssted for mange af egnens beboere, som forslog tiden med druk og kortspil, og det blev da også til ulykke for nogen. Anton Smed. der havde en stor gård ved siden af teglværket, drak således gården nedenom og hjem. så da han døde, og hans søn skulle overtage gården, var der hverken kreaturer eller såsæd, hvorfor en slægtning måtte træde til, så gården igen kunne komme på ret køl. Slagter Dalsgaard, der kørte rundt til egnens beboere og solgte kød, havde også for vane at aflægge visit på kroen og dermed var dagens kødtur som regel slut. Hans søn, som var kreaturhandler, blev så fortørnet over faderens drikkeri, at han under et besøg på kroen spurgte, hvad bevillingen kostede. Da kromanden, der beklagede sig over de dårlige tider for kroen, sagde, at den såmænd ikke var mere end 400 kroner værd, slog Dalsgaard til og betalte 16

17 på stedet tog krobevillingen og deponerede den i Hobro. Denne episode skete under første verdenskrig, og siden har der ikke været udskænkning i Løvelbro Kro. 87-aarig faldt af Sporvognen Fhv. Slagter Chr. Dalsgaard død i København. Christen Dalsgaard, Fhv. Slagter og Kreaturhandler Christen Dalsgaard er død i København, 87 Aar gammel. Dalsgaard, der var usædvanlig rask og rørig, var forrige Onsdag saa uheldig at falde af en sporvogn.. Natlogi for 25 øre 86-årige Alma Mortensen fortalte barndomsminder fra Løvelbro Kro. Vejen Andersen, Passiar marts

18 Løvelbro kro Kroens hestebestand præsenteres af fra venstre datteren Olivia, sønner Søren og endelig den 12-årige Alma. På skiltet ved døren står Kgl. Privilegeret Kro Løvelbro. Til kroen hørte også en smedie og min mor, Birgitte, (Birgitte Kirsten Christensen født 1874) blev gift med smedesvenden, og de fik Marie og mig. Ægteskabet var imidlertid en misforståelse, idet vores far, som vi aldrig har kendt, holdt mere af flasken end af sin familie, så vore forældre blev skilt, da vi var ganske små. Kro Jens Kro Signe»Der var krostue og høkerforretning midt i huset. Stuen havde hele husets bredde og der var krostue i den ene side, og i den anden side var der høkerforretning, hvor bedstefar handlede med alskens ting lige fra reb til klipfisk m. v. Kørestalden lå ved den østlige side af vejen, så man kørte lige gennem kroens gård. Kørestalden var så lang, at der kunne holde flere hestekøretøjer bag hinanden. Der var flytbare krybber til hakkelse, så hestene kunne få et foder, mens passagererne fik sig en te- eller kaffepunch i krostuen. I kørestalden var der også et simpelt værelse, det såkaldte bissekræmmerværelse, hvor landevejsbisserne kunne sove for natten for 25 øre. Fjeldsø-Jens sælger 1912 Den 12/ blev der tinglæst skøde til Jens Jakob Hansen. Folketælling 1916, Løvelbro 14,b Jens Jakob Hansen 3/ Enkem. Husfader Kromand Marie Nielsen 9/ Ugift Husbestyrerinde Kirsten Hansen 21/ Ugift Tjenestepige Karl Pedersen 3/ G Husfader Købmand Ane K. Pedersen 25/ G Husmoder Husgerning Peder K. Pedersen 8/ U SønBarn Jensine Tomsen 21/ U Tjenestepige Husgerning Den 24/ blev der tinglæst skøde til Karl Overgaard, Anton Christensen og Chr. Christensen. Den 28/ blev der tinglæst skøde fra A. Christensen og Chr. Christensen til K Overgaard. Den 9/ blev der tinglæst Fogedudlægsskøde til Mogens Mogensen. Den 25/ blev der tinglæst skøde til Poul Højbjerg 18

19 Landmand Smed Købmand Folketælling 1925, Løvelbro 14,b Poul Højbjerg 1896 G Husfader Landbrug Mette Marie Højbjerg 1901 G Husmoder Arnold R. Domino 1897 G Husfader Smedemester Antoinette Domino 1903 G Husmoder Erna Signora Domino 1923 U Datter Gunnar Ellenhardt D 1924 U Søn Karl Pedersen 3/ G Husfader Købmand Ane K. Pedersen 25/ G Husmoder Peder K. Pedersen 8/ U Søn Magda Marie Pedersen 1917 U Datter Jensine Tomsen 21/ U Husassistent Poul Højbjerg 1925 Vort Sogns Historie Poul Højbjerg købte 1925 Ejendommen af Mogens Mogensen med et Areal paa 25 Tdr. Ld. tilhørende Købmandsforretning, Købmandsforretningen har været her sammen med Kroen, men er nu forpagtet ud. Det kan tillige nævnes, at der ogsaa har været Smedie her til 1946, dog var den lejet ud. Normal Besætning bestaar af Kreaturer, 2 Heste, 2 Søer Opdræt samt Fjerkræ, ca. 150 Høns. Paa Marken findes et ret stort Grusleje, hvor Viborg Amt udvinder Vejmateriale. Luftfoto Grusgrav øst for A13 Bygningerne er ældre, men restaurerede, bl. a. er Stuehuset fra ca og Højbjerg har ombygget Hestestald, Tørvehus m. Smedie (Johs. Richter) indtil fra 1887 til det nuværende blev bygget i 1990 var et lavloftet og stråtækte stuehus, tidligere kombineret krostue og købmandsforretning, op til midt i 50-erne boede 3 familier, mod nord landmanden, i midten smeden,senere landmanden søn, og mod syd købmanden. Krodrift/spiritusbevilling ophørte omkring

20 Smeden boede til huset til venstre Købmandsforretningen skiftede også ejere omkring 2. Verdenskrig, da Helga og Erik Toft overtog stedet.. Ud over købmandsforretning var der også benzintank og iskiosk. På østsiden af landevejen var der grusgrav. De første år foregik arbejdet med skovl og trillebør, men i erne kom entrepenørfirmaet Novejfa med mere maskineri, så i løbet af kort tid var graven tømt, og nu er den planeret.senere rejste Erik Toft, og forretningen blev omdannet til kiosk, og da Poul døde og Mari flyttede til Klejtrup blev Løvelbro solgt. En vej, En å, En bro, En kro, En Bistro Poul Højbjerg døde i 1984, men nogle år forinden havde hans søn, Jørgen Højbjerg, overtaget skødet. Han sælger i 1984 ejendommen til Peter Fyllgraf, der tre år efter sælger til sin bror og svigerinde, Klemming og Grethe Fyllgraf, som i dag efter mange gennemgribende ombygninger driver Løvelbro Bistro. 20

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Slægtsbog for. Gerda Sørensen

Slægtsbog for. Gerda Sørensen Slægtsbog for Gerda Sørensen (1921-2008) Tre søstre Else, Inger og Gerda i 1999. Et ufuldendt studie af Jan Løve Østerbye oktober 2008 Forord Foranlediget af moster Ingers 100 års fødselsdag og Benediktes

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte

Ord fra - Kirkebøger og folketællinger. 2 Overskrift. Tekst spalte Ord fra - Kirkebøger og folketællinger 2 Overskrift Tekst spalte Om ord i kirkebøger og folketællinger Mange af de ord, man møder i kirkebøger og folketællinger kan være svære at læse af forskellige grunde.

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Lutmann og Alexander Danmark

Lutmann og Alexander Danmark 25. august 2014 Lutmann og Alexander Danmark Vores nyeste barnebarn har mange spændende forfædre, og her vil jeg skrive om et par af dem, som fik det usædvanlige og flotte navn Danmark. Familiesammenhæng

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Niels Christian Jensen, * 01.07.1811 i Ingstrup, døbt 01.09.1811. Forældre Jens NIelsen Jægerum og Johanne Christensdatter,Ved vielsen står en stiftsøn af Niels Christensen, Jaegerum

Læs mere

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum

Hip, hip,hip. Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Hip, hip,hip Hurra!! Denne folder er en hyldest til vor far.. Margrethe, Børge og Morten Tage Eskild Jensen Født den 15. Sept. 1918 I Vester Linderum Notater: 2 11 For 3 år siden kom far på sygehus med

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere

Folketælling Sdr. Bøel 1834

Folketælling Sdr. Bøel 1834 Folketælling Sdr. Bøel 1 Folketælling Sdr. Bøel 1787 Matr. 1a en gård (Ilstedvej 7) Bastian Johansen 45 bonde, gårdbeboer fra Kirkeby, Raar s. Ane Margrethe Pedersdt. 40 husmoder Johan Bastiansen 17 barn

Læs mere

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863

Gudme Kirkebog Fødte Drenge- og Pigebørn 1833-1863 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 5. 1863, 25. maj. Henrik Pedersen, Døbt i Kirken 18. oktober. Gaardmand Andreas Pedersen og Hustru Ane Sophie Hansen i Galdbjerg, 33. Faddere: Karen Rasmussen, tjener Chr. Andersen

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Slægten fra Gyldenholm

Slægten fra Gyldenholm Slægten fra Gyldenholm 1. generation Gyldenholms stuehus Gyldenholms gårdsplads 1. Jens Madsen; 1,2 I Asnæs by lå vest for den gamle kirkegård en gård, som beboedes af Niels Jensen og hans hustru Else

Læs mere

En købmandsfamilie i Sydvestjylland.

En købmandsfamilie i Sydvestjylland. 1 Alslev Vindmølle omkring 1915 En købmandsfamilie i Sydvestjylland. Da lærer Karl Kristiansen (1858-1941) omkring 1925 flyttede fra Sjelborg og købte vindmøllen i Alslev af bygmester Alfred Knudsen, blev

Læs mere

Uddrag af min slægts historie 2014

Uddrag af min slægts historie 2014 Kaj Egon Hansen: Uddrag af min slægts historie 2014 Mine forældre: Jutta Aksel Udskrift fra min hjemmeside: http://www.kajegon.dk/ Rev. 6. januar 2014 Aner til Kaj Egon HANSEN Indholdsfortegnelse. Aner....

Læs mere

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 )

Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) Dorthe Bejerholm ( d. 19-05-1786-29-04-1870 ) En kort levnedsskildring af Birgit Larsen, Hedehusene 2005 birgit.jes@get2net.dk Dorthe Bejerholm 12 (3/5). På side 137 i slægtsbogen er Dorthe nævnt som datter

Læs mere

HISTORIEN OM PEDER FISCHER

HISTORIEN OM PEDER FISCHER HISTORIEN OM PEDER FISCHER Jeg vil her skrive en lille historie om min far Peder Fischer. Han blev født den 1. september 1883 på Kristiansgård, Løve mark, Gierslev sogn, Løve herred Holbæk amt. Denne tegning

Læs mere

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv

FT 1845 og 1855 Helved/Notmark sogn Ægte- Fødsels- Bolig Nr Navn stand dag år Alder Fødested Stilling Erhverv boelsted 1 Peter Matzen G 04.07 1815 30 Helved husfader boelsmand nr 1a 2 Catharina Marie Køx G 07.08 1815 30 Katry husmoder hans kone 3 Peter Matzen U 21.07 1839 6 Helved søn 4 Jørgen Matzen U 01.11 1841

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1870 for Ejsing Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1870 for Ejsing Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Hans P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen

Læs mere

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R.

I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. I NDTASTNING AF S KOLEPRO TO K O L L E R. Version 1.01 17 Feb 2015 For at indtaste kirkebøger hos Danish Family Search skal du have en bruger ID og et kodeord. Hvis du allerede har dette, så gå til kapitel

Læs mere

Holme rundt i ældre billeder

Holme rundt i ældre billeder Holme rundt i ældre billeder Den midterste af Bakkegårdene Stuehuset til den miderste af Bakkegårdene: Gården brændte i 1920. Den unge pige var i færd med at bage pandekager. Der gik ild i fedtet på panden,

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.

Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12. Min oldefar Christen Hansen Meyer Født 02.05.1835 - død 28.10.1914 og min oldemor Olga Juliane Augustine født Klamke Født 11.10.1840 - død 07.12.1920 Dette billede er taget i forbindelse med deres guldbryllup

Læs mere

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947)

9 65 Hvidbjerg Søs og Hans Vestergaard 2013 Grethe Laursen 1999 Niels Søndergaard Pedersen 1972 DSB (Vogterhus) Ældre vogterhus (nedrevet 1947) Helligkildevej 1 18e og f Hvidbjerg Bank 1974 Aage Christensen 1946 Martin Østergaard 1943 Mikkel Thing 1938 Lars Thing 1930 Karl Chr. Sloth 1918 Jens Jensen Søe 2 38fæ Hvidbjerg Nytårsinvest 2008 (38o)

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Facitliste til før- og eftertest

Facitliste til før- og eftertest Facitliste til før- og eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Hvem fik den store

Læs mere

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar

Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar Illustration: Ida Maria Schouw Andreasen og Benni Schouw Andreasen Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar A. At han havde god kontakt til

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63

Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejendom 1 Moselundgaard / Egegaard Stadionvej 63 Ejer: 1838 Andreas Andreasen Berthel køber af Johannes Jacobsen Lauth matr.nr. 3b fra ejendom 3 til ny ejendom. 1860 Christen Nielsen. 1892 F.D. Niels Christian

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt.

landskab, ja endog i klart vejr ses Fyn i horisonten bag en bid af Storebælt. Løve Mølles historie Den første mølle, der helt klart kan erkendes i byen, blev bygget i 1860. Nogle kilder vil vide, at der i endnu ældre tider skal have ligget en stubmølle i Løve, men det sikre bevis

Læs mere

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959

MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 MOSTER ANNA 4-5-1893: Leif den 23-04-2013 Anna 1930 Anna 1959 Harald 1959 Hej igen Uffe! I fortsættelse af behagelig telefonsamtale med dig d.d., samt din ordre til mig ( Så kære Leif: du må ta' kontakt

Læs mere

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie.

Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke, kæreste med forbryderen Jens Henrik Boye og mor til hans barn, Johanne Marie Jensen Boie. Frederikke Christiane Christensdatter. født 28-2 1823 i Odense. Skt. Knud Kirkebog 1822-27, opslag

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Kvostedgårdens Historie

Kvostedgårdens Historie Kvostedgårdens Historie Tillæg: Om at bygge et hus Kvostedgårdens historie Kvostedgården som den ser ud på Hjerl Hede er næsten 200 år gammel. Den har navn efter den lille by Kvosted mellem Skive og Viborg,

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1.

Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. Døde 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt 1 Side 1. Døde Mandkøn 1876-1891. Hesselager Sogn, Gudme Herred, Svendborg Amt, 1. 1876, 11. januar. Begravet 16. januar. Christian Holger Køhler.

Læs mere

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro

Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Johannes Kirkegaard, Visby Spillemand og komponist af Olaf Nørgaard, Skivevej 9, 7500 Holstebro Sydthy Egnshistoriske Arkiv fik i efteråret tilsendt et lille hæfte med tekst og melodi: Er du bange for

Læs mere

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2

Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Bygninger, huse, gårde og deres beboere i Oksbøl sogn Oksbøl 2 Oksbøl Søndergade Oksbøl Østergade Oksbølvej Povlsvej Præstegårdsvej Svarretoft Tvedgårdvej Tvendalvej Denne bog er blevet til ud fra de indsamlede

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Med Ladbyskibet på tur

Med Ladbyskibet på tur Med Ladbyskibet på tur Engang sejlede Ladbyskibet på vandet omkring Kerteminde. Måske tog det også på togter rundt i vikingernes verden. Ladbyskibet var et langskib på 21 m. Det har været stort og flot.

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5

15. oktober 1898 fik hun en lillesøster Agnes Emilie. Familien var inden da flyttet til nr. 13 i samme gade. 5 ELLEN KRISTINE JENSEN. Født: 12/5 1897. Fødested: Budolfi sogn, Hornum herred, Ålborg amt. Død: 26/2 1986 i Slagelse. Begravet på Slagelse Kirkegård. Forældre: Charles Georg Jensen (1876 -?) 1 og Ane Helene

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere