Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga."

Transkript

1 Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Af Ole Færch, Aalborg. Der har levet en række adelsslægter af navnet Munk i Danmark. Mest udbredt var tre slægter, som i våbnet førte hhv. tre roser, en guldbjælke i rødt felt, og en med vinranke belagt sølvbjælke i blåt felt. Munk-slægterne træffes tilbage til tidlig middelalder. Bjælke-Munk erne uddøde i første halvdel af det 16. århundrede, Vinranke-Munk erne først langt op i det 18. Slægterne tæller både højadel, kongelige justitiare, lensmænd og riddere, men også lavadel. Her følges Peder Munk af Vinrankeslægten, hvis liv var anderledes, end det fremgår af Danmarks Adelsårbog. Han hørte til lavadelen og levede som fæster og var i tjeneste hos den højere adel, men ved at udnytte mulighederne i sin nærhed og ved ægteskab med ældre enker modstod han udviklingen, som gjorde det stadigt sværere for lavadelen at eksistere. Han skrives både til Vesterris og Staby Kjærsgaard, men det var lånte fjer, og han blev aldrig ejer af en adelig sædegård. Figur 1: Vinranke-Munkernes våben, Danmarks Adelsårbog Peder Munk var søn af Peder Sørensen Munk til Haubro i Aars herred og Johanne Nielsdatter, hvis slægt ikke kendes. Peder Sørensen Munk var også gift med Mette Jepsdatter Benderup, hvis søster Maren var gift med Erik Sørensen Juul til Hedegaard. Dette er baggrunden for, at dennes bror Axel Juul 1537 kalder Peder Sørensen Munk sin svoger. 1 Svoger blev dengang brugt i en bredere betydning, end det nu er tilfældet. Peder Munks søskende var Jens Munk til Haubro, død 1636, gift 1. gang med Kirsten Lauridsdatter Seefeld, gift 2. gang med Else Poulsdatter Fredberg, Niels Munk, død 1577, og Bolde Munk, gift med den ufrie mand Niels Winther i Beltoft, Slet herred. Peder Munk i Torstensgaard ved Lemvig Peder Munk er født omkring 1550, og han døde kort før på Staby Kjærsgaard, Staby sogn, Ulfborg herred. Han blev 1580 tilsagt til hyldningen af kong Christian IV var han fæster af Torstensgaard i Nørlem sogn ved Lemvig og var gift med Maren Munk, enke efter Thomas Hjul til Hedegaard, der fik brev på Torstensgaard, for sin og hustruens levetid. Jørgen Friis til Vadskærgaard fik 1585 ved mageskifte med kronen en selvejergård i Lemtorp med et øde byggested kaldet Legaards ejendom samt en anden gård med fiskeri i Skallesø med fem huse på den tilliggende jord. Denne anden gård var Torstensgaard, og Jørgen Friis måtte , inden han fik skødet, love ikke at fortrænge Peder Munk eller hustru af gården, og at de skulle være fri for ægt og arbejde i fru Marens livstid mod sædvanlig landgilde. Da Jørgen Friis fik skøde på Torstensgaard , nævnes Peder Munk som fæster. Det var han også anden påskedag 1586, hvor Jørgen Friis gav hr. Laurids Barck i Lemvig lov til at bruge halvdelen af en tofte nord for Skallesø, øst for åen, samt høbjergningen af en toft øst herfor, hvis nordende stødte til adelvejen og sydenden til Peder Munks gård. Peder Munk var sikkert også fæster i Torstensgaard jf. en sag om kongetiende af Nør Lem sogn, som var udlagt til Lemvig latinskoles drift men af lensmanden var bortfæstet til Peder Munk for 18 tønder korn. Rektor Christen Sørensen mente, dette var til urimelig fordel for Peder Munk og klagede til kongen fik skolen tillagt kongekorntienden, da Peder Munks fæstebrev ikke er med nøjagtighed og ret Beretning forhvervet. 3 1

2 Jørgen Friis blev stævnet til rettertinget af lensmanden angående de omtalte fem huse og retten til fiskeri i Skallesø m.v. Han ville også tilholde sig jorden, som husene stod på. I sagen blev fremlagt Peder Munks vidne af Ulfborg herredsting, dateret , hvoraf det fremgik, at han fæstede Torstensgaard af Christen Skeel til Fussingø ( lensmand på Bøvling) som havde undt ham at bruge disse huse og oppebære afgiften for hans tjeneste.4 Peder Munk var allerede da i rollen som tjenesteadel. Figur 2: Lemvig efter Erik Pontoppidan, Den danske Atlas, Maren Munk er efter Danmarks Adelsårbog født senest 1528 og døde mellem 1585 og Hun var datter af Jens Pedersen Munk, død 1528 i Viborg og Anne Kruse, død , begravet i Viborg domkirke.5 Både Maren Munks og Peder Munks oldeforældre var Gunde Nielsen Munk til Haubro og Karen Nielsdatter Skadeland. Det er ikke mærkeligt, at Peder Munk optræder i Lemvig. Hans far er sidste gang omtalt 1556 og var i 1585 vel for længst død og moderen nu gift med borgmester Svend Nielsen i Lemvig. Her må Peder Munk have haft sin barndom og ungdom. I en tvist om Bannerslægtens gods, der var for kongens retterting, fremlægges et brev, at Jep og Peder Munk i 1585 hver har fæstet en gård, i hhv. Kjul og Horne, Vennebjerg herred af Otto Banner.6 Efter noterne i Danske Domme var det Jens Munk og broderen Peder Munk til Vesterris, men det er ikke troligt, at Peder Munk, der og anden påskedag 1586 nævnes som fæster i Lemvig, også skulle være fæster i Vennebjerg herred i Vendsyssel. Figur 3: Lemvig fra nord, Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677, faksimilieudgave Nr. 12 Skallesø, nr. 11 åen. Øst herfor har Torstensgaard ligget. 2

3 Peder Munk i Vesterris i Bislev sogn stævnede Laurids Ebbesen til Tulstrup (Houlbjerg herred) Peder Munk i Vesterris, Mads Nielsen i Nørild, og Christoffer Lauridsens arvinger, Tolle Knudsen til Ulsund, Niels Jacobsen i Nygaard, arvingerne og lavværgen til fru Karine Lauridsdatter i Vesterris, m.fl. angående en gård i Sahl.7 Det er en sag om arvegods, som Peder Munk har arvet med hustruen. Gården tildømmes Laurids Ebbesen.8 I 1595 var Peder Munk arving efter Jørgen Daa i Gammelbygaard.9 I mange kilder skrives Peder Munk til Vesterris i Testrup sogn i Rinds herred, men det er Bislev sogn, Hornum herred. Vesterris var en stor gård, som af Arrilds tid ejedes af Vitskøl kloster. Efter reformationen overgik den til kronen, der i 1563 tilskødede den til Otto Tygesen Brahe til Knudstrup i Skåne, lensmand på Aalborghus ( ), gift med Beate Bille.10 Otto Brahes arvinger var børnene Sten, Tycho (astronomen), Jørgen, Margrethe, Axel og Knud. Axel Brahe ( ) var gift med Mette Gøye (-1584), datter af Falk Gøye til Skærsø, (1554), og Ide Truidsdatter Ulfstand, (-1604). Ides bror, Niels Truidsen Ulfstands datter Sofie Ulfstand, (1625), gift med Claus Podebusk til Barsebæk, skødede Vesterris til Iver Juul til Villestrup. Peder Munk vendte sikkert tilbage i Himmerland, fordi hans hustru var død, og fordi der på Vesterris var et godt parti, Anne Madsdatter Skade. Hun var enke efter Laurids Bertelsen Hørby der døde mellem 3.4. og Den blev et forbud mod fiskeri i Limfjorden oplæst i Bislev kirke i overværelse af Anne Skade til Vesterris. Hun må da have været enke og søgt at beskytte fiskeriet til Vesterris, som lå nær Limfjorden vest for Lundbæk, der på den tid kun var en bondegård. Bertel Andersen Hørby skrives 1534, 53, 59, 61 og 68 i men 1550 til Vesterris. Hans søn Laurids Bertelsen Hørby skrives 1568 i men 1581 til Vesterris, og enken Anne Skade 1582 til Vesterris skrives Peder Munk i Vesterris. Otto Brahe kan have solgt gården til Laurids Bertelsen Hørby. Efter præsteindberetningen 1647, der omtales senere, besad Peder Munk og Anne Skade Vesterris. Alt dette tyder på, at disse til var lånte fjer og ikke var udtryk for ejerskab, og at Vesterris gennem familierelationer er gået direkte fra Braherne til Podebuskerne. Figur 4: Nord- og Vestjylland på Peder Munks tid efter G. Merctor, Iutia Septentrionalis, o Tryk udført at Ballermann & Søn, Nørresundby efter originalttryk i privateje. Ved ægteskabet med Anne Madsdatter Skade rykkede Peder Munk lidt op i graderne, idet han blev gift ind i en familie, der bl.a. omfattede en lensmand. Han blev sikkert også mere velhavende i form af hustruens gods, der ud over gården i Sahl sikkert også omfattede en gård, et bol og et gadehus i Bislev sogn samt fiskestader i Limfjorden ud for Bislev, som hans sønner solgte til Ove Juel til Villestrup og Lundbæk. 3

4 Vesteris ca. Placering Figur 5: Udsnit af Formindsket Sognekort over Bislev sogn, efter matrikelkort fra o Kort- og Matrikelstyrelsen, kort nr. s06102b. Peder Munk i Staby Kærgaard boede Peder Munk i Kærgaard i Staby sogn ved Nissum fjord. Kongens rentemester fik da befaling om at betale Peder Munk i Kærgaard 35 dlr., som han havde kongens faders breve på. 11 Der er lidt af et spring fra Vesterris i Himmerland til Staby sogn ved N. Nissum fjord, men det var faktisk en tilbagevenden til barndomsegnen. Der er kun ca. 35 km fra Staby til Lemvig, og svigerfaderen Mads Nielsen Skade til Østergaard og Strellev Kærgaard boede kun ca. 30 km længere mod syd. Staby Kærgaard lå 1591 under herregården Tim ifølge en sag om en eng i Sønder Eng i Staby Kærgaards mark, som 1616 var på Ulfborg herredsting og 1619 på Viborg landsting. Knud Gyldenstjerne til Tim stævnede Jørgen Nielsen i Julsgaard, der af sin far havde fået et skøde af 1541 på engen. Knud Gyldenstjerne fremlagde tingsvidne af Ulfborg herred , at engen havde fulgt Staby Kærgaard i Mads Mikkelsens tid, i hans søn Thames Madsens livstid, og efter ham Maren Mortensdatter, så længe hun havde gården. Da Peder Munk stedte Staby Kærgaard, lå engen også hertil, og da fæstede Lars Christensen den, og Lars Christensen havde nu brugt den i 13 år. Yderligere at engen havde hørt til Staby Kærgaard og Knud Gyldenstjernes gods i 26 år. 12 Figur 6: Ulfborg herred, kort fra Wikipedia. 4

5 Knud Axelsen Gyldenstjerne døde Hans datter Lisbeth blev 1630 gift med Mogens Sehested til Holmgaard, og hun må have arvet Staby Kærgaard. Mogens Sehested døde 1657, og ved skiftet efter ham i 1661 tilfaldt Staby Kærgaard datteren Lisbeth, gift med Antoni Reedtz. 13 Figur 7: Staby sogn, Geodætisk Instituts kort : , forstørret. Gul cirkel markerer Staby Kærgaard. Staby Kærgård var efter matriklen 1664 på 12,2 tdr. og 1682 på 14,9 tdr. hartkorn og 50,8 tdr. land, og det har sikkert ikke været meget anderledes i Peder Munks tid. Med så stort et hartkorn kunne man forvente et større areal. Forklaringen er sikkert, at gården haft store overdrev syd og øst for gården, som kun har kunnet bruges til græsning af stude. Overdrevene blev indregnet med 1 tønde hartkorn for hver 24, 32 eller 40 høveders græsning, afhængigt af om græsningen var god, middelgod eller ond, dvs. dårlig. Adelen og de rige borgere havde fra 1524 til 1788 monopol på opfedning og salg af stude til eksport. Adelen i Vestjylland levede i høj grad af dette. En eksportrute fra Lemvig med kurs mod Ringkøbing gik igennem Madum kun et par kilometer øst for Peder Munks jorder. Staby sogn blev p.g.a. studeopdræt anset for et af de velstående vestjyske fjordsogne. Der har været ikke færre end fire adelige hovedgårde i sognet, Svendsholm, Pallisbjerg, Brondbjerg og Staby Kærgaard. Måske er der karakteristisk, at Peder Munk forlod Himmerland, da sildefiskeriet, der uden tvivl gav stor indtægt på Vesterris, var i tilbagegang, og kom til Staby, da studeeksporten var på vej op. Miljøet omkring studeeksport har han kendt fra sin ungdom i Lemvig. Det er ikke undersøgt, men det er vel ikke utænkeligt, at hans stedfar, borgmester Svend Nielsen, var søn af den kendte Lemvigborger og okseeksportør Niels Svendsen, nævnt 1544 og Peder Munk blev tredje gang gift med Karen Christensdatter Munk, datter af Christen Nielsen Munk til Ørnhoved i Tjørring sogn ved Herning og Marine Eriksdatter Grøn. 15 Karen Christensdatter Munk havde ligesom Peder Munk aner tilbage til Gunde Nielsen Munk og Karen Nielsdatter Skadeland. Staby Kærgaard blev åbenbart drevet af en forvalter, der boede på gården. I hvert fald skænkede Mads Mikkelsen i Kærgaard 1579 en klokke til Staby kirke, og han optræder 1591 på landstinget. 16 Efter ham var sønnen Thames Madsen i Staby Kærgaard før På Viborg landsting stævnede Jep Madsen i Staby Kærgaard - uden tvivl også en søn af Mads Mikkelsen - Bølling herreds sandemænd på vegne af Knud Gyldenstjerne til Tim. Mads Mikkelsen og sønnerne synes at have mødt på tinge m.v. for Knud Gyldenstjerne på samme måde som Peder Munk gjorde stævnede Peder Munk en mand på vegne af Henrik Gyldenstjerne til Åkjær og Møgelkær, og var Peder Munk fortsat i Henrik Gyldenstjernes tjeneste fik Elsebeth Juel til Pallisbjerg ejendomsdom på Torkilsdal, Snedegaard og 2 gårde i Sønderby i Staby sogn, som hun ved breve af 1608 havde forhandlet sig til fra Peder Munk og Jesper Braue i Flensborg. 18 Godset havde før tilhørt Birgitte Rosenkrans, Mogens Juels enke fik Peder Munk (ved sin fuldmægtig) dom over Niels Munk efter sin hustru Kirstine Lavrentsdatters! brev for en gæld på 50 rdl. 19 Kirstine Lavrentsdatter er klart en fejlskrift for Karen Christensdatter nævnes Peder Munk som fæster af kongetiende af Velling sogn syd for Ringkøbing og af Husby sogn, nabosogn til Staby befalede kongen Preben Gyldenstjerne og Ulrik Sandberg at give Peder Munk til Staby Kærgaard udskrifter fra tingbøgerne om hans gods i deres len, da Staby Kærgaard i hans fravær var brændt med indbo og ejendomsbreve, så hustru og børn nær var omkommet. 21 Godset var ikke specificeret, men det var sikkert gårdene i Nissum og i Neder Faldborg. 5

6 var Peder Munk som fuldmægtig for Knud Gyldenstjerne til Tim sammen med dennes hustru, Øllegaard Huitfeldt, på Hald slot ved Viborg for at overvære registrering af slottets tilstand i forbindelse med Knud Gyldenstjernes forlening heraf. Han benævnes her kun velagte mand.22 Figur 8: Staby kirke, forfatterens foto Peder Munks virke i Staby Kærgaard har ikke efterladt sig spor fx i form af et epitafium i kirken. Kirken var på hans tid meget forfalden. Alterbordet var næsten nedfaldet og våbenhuset sunket i grus. Han har åbenbart ikke følt noget for kirken (der ejedes af kronen og administreredes under Mariager kloster len), siden han næsten samtidigt støttede Lemvig kirke med 100 rdl. Peder Munk døde før , for denne dag solgte hans sønner det gods i Bislev sogn, som de havde arvet efter deres fader, Peder Munk i Vesterris, til Iver Juul til Villestrup. Peder Munk blev begravet i Bislev kirke, men der er nu ingen gravsten eller andet over ham. Præsten Peder Jørgensen Stub i Kirketerp præstegård indberettede om herregårde i sognet og adelige begravelser i kirkerne og oplyste om Bislev kirke: Item Welb. s[al]. Peder Munckes och hans s[al]. frues, fru Ane Skades begraffuelsse, som fordum besaad Vesterriis her i Sognet, som nu er lagt vnder forne Lundbech.23 Peder Munk blev formodentlig begravet i Bislev kirke, fordi hans anden hustru Anne Skade var begravet her. Retssagerne efter Peder Munk Jens Barfod i Lydum Hede stævnede på Viborg landsting fru Karen, salig Peder Munks enke, angående en gård i Nissum, som Peder Munk havde købt af fru Karen Nielsdatter i Trabjerg, Gudum sogn. Jens Barfod mente, at Karen Nielsdatter ikke kunne sælge hendes børns fædrene gods. Stævningen gjaldt også resten af en arv, som Jens Barfods hustru og hendes søskende var tilfaldet efter deres farsøster, fru Gertrud Olufsdatter, som døde i Staby Kærgård 24. Dommen lød, at skødet var gyldigt, da det havde været på tinget, og da Karen Nielsdatter var adelig.25 Det fremgår også, at Karen Nielsdatter på Ulfborg herredsting med sin søns samtykke havde optaget muld på kniv og givet Peder Munk et uigenkaldeligt skøde på gården i Nissum. Sagen må forstås sådan, at Jens Barfods hustru er datter af Karen Nielsdatter i Trabjerg og Simon Olufsen i Holm, herredsfoged i Ulfborg herred, død o De havde endvidere sønnen Oluf Simonsen, som 1609 sammen med moderen solgte den søndre gård i Trabjerg.26 Gertrud og Simons far, Oluf Simonsen, var også herredsfoged i Ulfborg herred. Karen Nielsdatter i Trabjerg var datter af Niels Andersen i Trabjerg og Kirstine Andersdatter, der var datter af Anders Poulsen i Lund i Roum sogn. Han var af den lavadelige slægt Byrialsen, kendt som De Rinds herreds knaber.27 6

7 Oluf Simonsen i Trabjerg herredsfoged i Ulfborg hrd. Simon Olufsen i Holm, herredsfoged i Ulfborg hrd. + før 1608, g.m. Karen Nielsdr.i Trabjerg, * 1554, + efter 1618 Gertrud Olufsdr. + før 1616 i Staby Kærgaard g.m Laurids Nielsen Grøn i Tanderup, /87 NN Simonsdr. g.m. før 1616 med Jens Barfod i Lydumhede Oluf Simonsen levede 1609 Figur 9: Gertrud Olufdatters slægt. Vi ser nu på Gertrud Olufsdatter, gift med Laurids Nielsen i Tanderup i Snejbjerg sogn ved Herning. 28 Laurids Nielsen nævnes 1575, hvor Knud Gyldenstjerne til Vosborg fik kongelig tilladelse til at afkøbe ham ejendommen Tiphede i Ulfborg herred. Det hedder i et brev af , at Malthe Jensen (Sehested til Holmgaard) står i handel med Lars Grøn i Tanderup om Tanderup, Krogstrup og Fonvad, i hvilke der tilkommer kongen nogen rettighed, hvorfor kongen bevilligede Malthe Jensen kronens ret i de tre gårde, og det måtte være ham frit at købe dem af Lars Grøn. 29 Der er ikke tvivl om, at Laurids Nielsen i Tanderup 1575 og Lars Grøn i Tanderup 1582 er samme person. Hans segl var ved hyldningen et lodret delt skjold og deri en snog, formodentlig slægten Tanderups våben. 30 Laurids Nielsen kaldte sig åbenbart Grøn efter sin mor, men anvendte faderens segl. I en dom fra Viborg landsting kaldes Laurids Nielsens hustru ærlig og velbyrdig frue Gertrud Olufsdatter. 31 Lars Grøn fik brev på kronens korntiende af Stavning sogn kvit og frit og fik fru Gertrud Olufsdatter, Laurids Grøns enke, brev på samme. 32 Ægteparret havde ingen børn. Peder Munks hustrus morfar var Erik Grøn til Ørnhoved, død ca. 1583, fætter til Laurids Nielsen Grøn til Tanderup, der var gift med fru Gertrud Olufsdatter Efter dette synes det klart, at Gertrud Olufsdatter i Tanderup døde i Staby Kærgaard. Ifølge Trap Danmark var Gertrud Olufsdatters niece Karen Munk, men det var Karens mor Marine Grøn, der var niecen. 33 Ifølge Trap Danmark ejede både Gertrud Olufsdatter og Peder Munk Staby Kærgaard, men dette er ikke korrekt. Trap Danmarks kilde er Større Danske Gårde, bind VIII, 1936, men her angives ingen kilder. Formodentlig er det oplysningen fra landstingssagen om, at Gertrud Olufsdatter døde i Staby Kærgaard, og det at Peder Munk nogle gange skrives til Staby Kærgaard, der har ført til antagelsen om dette ejerskab. Laurids Nielsen til Tanderup, Ørnhoved og Skjern Kærgaard 1480, 1523 g.m. N.N. Rød Niels Lauridsen til Hans Lauridsen til Tanderup Skjern Kærgaard 1525, 1550, 1536, 1565, g.m. N.N. Grøn g.m. N.N. Knudsdr. Af Rødding Anne Lauridsdr i Amtrup g.m. Jens Madsen NN Lauridsdr. + senest 1550 til Ørnhoved g.m. Morten Grøn Laurids Nielsen Grøn t. Tanderup, g. Gertrud Olufsdr. + i Staby Kærgaard Laurids Hansen t. Skjern Kærgaard g. Johanne Jørgensdr. Spliid af Mindstrup. Lars Grøn Erik Grøn t. Ørnhoved? G.m. Karine Blik Mette Grøn Laurids Lauridsen * 1567 på Mindstrup Marine Grøn g.m. Christen Munk til Ørnhoved Karine Grøn g.m. Niels Hansen Grimlund Johanne Grøn g.m. Sejer Andersen (Bonde) i Oustrup Karen Munk g.m. Peder Munk i Staby Kærgaard Figur 10: Lars Nielsen Grøn til Tanderups slægt. 7

8 Der er ikke underligt, at Gertrud Olufsdatter var på Staby Kærgaard hos Peder Munk og fru Karen. Hun var jo gift med Laurids Grøn, og hans fætter Erik Grøn var Karen Munks morfar, og alle hendes samtidige i slægten var døde og borte. Det er heller ikke mærkeligt, at Peder Munk handlede med Karin Nielsdatter i Trabjerg, som jo var Gertrud Olufsdatters svigerinde. Figur 11: Grøn efter Danmarks Adelsårbog 1895, s. 183 Figur 12: Tanderup efter H. Storck, Våbenbog, sagsøgte Peder Munks enke, fru Karen Munk, og hans børn Karen Nielsdatter i Trabjerg, fordi hun uberettiget havde skødet en gård i Neder Faldborg, Haderup sogn, til Christen Jensen i Bredvig i Ørre sogn var sagen på landstinget, men blev opsat i 14 dage var sagen igen for. Christen Jensen fremlagde Karen Nielsdatters lovbydelsesvidne af Ginding herredsting af på gården samt tingsvidne af samme herredsting , ifølge hvilket fru Karen Nielsdatter havde skødet gården til Christen Jensen. Rådmand Svend Christensen i Lemvig, der førte sagen for Karen Munk, søgte at bevise, at Karen Nielsdatter var inkompetent til at udstede noget skøde. Det gjorde han ved at fremlægge en herredstingsdom af , der dømte hende til at betale Peder Munk 400 dlr., som hun skyldte ham, samt en herredstings æskning af , en landstingsæskning af og et rigens rets 15 dages brev af , som Peder Munk havde fået over fru Karen Nielsdatter for de nævnte 400 dlr. Endelig fremlagde han en uendelig landstingsdom af , der kendte lovbudsvidnet og skødet magtesløse. 36 Christen Jensen anførte, at Karen Nielsdatter var adelig, og at landstinget derfor ikke kunne dømme om hendes lovbudsvidners og skøders gyldighed og henviste til en landstingsdom af , hvor man afviste at dømme over et af Karen Nielsdatter udstedt pantebrev. Landstinget henviste sagen til rettertinget. 37 Samme dag, , var sagen igen for. Der blev fremlagt et vidne af Ginding herred , at Christen Pedersen i 20 år ikke havde ydet bondeskyld til Karen Nielsdatter men til forskellige bønder og sidst til salig Peder Munk og hans enke. Christen Jensen krævede vidnet dømt magtesløst og var sagen igen for, men den tilbagevistes til herredstinget. Af sagen fremgår, at fru Karen Munk nu skrev sig til Ørnhoved i Tørring sogn ved Herning. Hun var da gift med Niels Mogensen Munk til Ørnhoved. Hun levede , men var død før , hvor Niels Munk blev gift anden gang var en ankesag fra Ulfborg herredsting for landstinget. Peder Munks enke, fru Karen, havde sagsøgt brugerne af Madum Kærgård til ydelse af ægt og arbejde. I sagen blev fremlagt et vidne af Ulfborg herredsting , at borgmester Peder Pedersen Skriver i Ringkøbing gav Peder Munk en part af Madum Kærgård, som hans hustru Lisbet Iversdatter havde arvet, til brugeligt pant. Ifølge en dom af Ulfborg herredsting var pantebrevet ved Peder Munks død lagt i et forseglet skrin og kunne derfor ikke fremlægges. Herredsfogden afviste da kravet. Karen Munk krævede ved byfoged Jens Nielsen i Holstebro dommen kendt magtesløs. Borgmesteren havde nedlagt forbud m.v. som landstinget ophævede, da pantebrevet nu var blevet fremlagt. 39 Peder Munks stedfar og halvsøskende stævnede borgmester Svend Nielsen i Lemvig stedsønnen Peder Munk, der havde gjort indsigelse mod hans ægteskab med Sidsel Pedersdatter. Peder Munk mente ikke, at Svend Nielsen burde indgå ægteskab, da han var 79 år, og da Peder Munk selv havde fået et barn med Sidsel Pedersdatter for nogle år siden. Ifølge sagen kom Sidsel Pedersdatter til Svend Nielsens hus o. 1595, og Peder Munks mor var død for ca. 6 år siden, altså o. år Kongen udstedte missiv til byrådet i Lemvig om sammen med Peder Munk til Staby Kærgaard at registrere og opbevare arv til hans halvbror Peder 8

9 Svendsen i Lemvig, da denne var udenlands i lovlig bestilling. 41 Det barn, Peder Munk fik med Sidsel Pedersdatter, var sikkert født noget efter, at hun kom til Svend Nielsens hus. Dette peger på, at Peder Munk en tid har boet hjemme i Lemvig, og dette kunne pege på, at Anne Skade døde mellem 1595 og 1602, hvor Peder Munk første gang nævnes i Staby Kærgaard. Svend Nielsen, borgmester i Lemvig, * o. 1527, + o. 1606, g.m. 1 N.N. g.m. 2 Johanne Nielsdr. g.m. 3 Sidsel Pedersdr. Peder Svendsen i Lemvig, + før 1609 Johan (Svendsen) Sibak, kaptajn i Gønge herred, levede 1616 Jens Svendsen i Lemvig Jens Jensen i Lemvig Johanne Jensdr., g.1 m. Peder Christensen Munk i Lemvig, g.2 m. Anders Madsen i Lemvig Svend Pedersen Munk i Lemvig Jens Pedersen Munk i Lemvig Peder Pedersen Munk i Lemvig Christen Pedersen Munk i Lemvig Figur 13: Svend Nielsen i Lemvigs slægt blev Christen Jepsen, borger i Lemvig, sagsøgt for arv og gæld efter borgmester Svend Nielsen i Lemvig, hvis enke Sidsel Pedersdatter, han var trolovet med. 42 Der blev fremlagt en dom af Lemvig rådstue , at Svend Nielsen havde betalt en broderlod i arv efter Johanne Nielsdatter til hendes søn Peder Munk og sønnesøn Jens Jensen. Sidsel Pedersdatter blev dømt til også at udrede en broderlod til Peder Svendsen og siden skifte efter Svend Nielsen. Peder Munk skulle modtage arven på Peder Svendsens vegne. Ved en kontrakt af samme dag, , lovede Sidsel Pedersdatter og Christen Jepsen, at de i.h.t. dommen ville give Peder Munk på Peder Svendsens vegne en andel på 200 rdl. i Svend Nielsens gård og ejendom i Lemvig for hans mødrene arv og siden skifte med ham efter hans far. Desuden lovede de at betale Svend Nielsens gæld på 100 rdl. til Peder Munk, som han dog skænkede til Lemvig kirke. En del af fordringen havde Peder Munk arvet fra sin moster Karen Nielsdatter. Efter et vidne af Lemvig byting blev Christen Jepsen fordelt (sagsøgt) for disse summer. Han ankede til landstinget, men fik ikke medhold. Sidsel Pedersdatter vidnede juli 1618 i en trolddomssag i Lemvig, at Rasmus Jensen Grenå havde forgjort smørkærningen, da hun for 13 år siden tjente salig borgmester Svend Nielsen. 43 Af skiftet efter Johanne Nielsdatter må det konkluderes, at Peder Munk var hendes eneste barn med Peder Sørensen Munk, mens dennes øvrige børn var af ægteskabet med Mette Benderup. 9

10 Figur 14: Lemvig Maleri af J. Gjørup, Lemvig Museum. Der var da ca. 850 indbyggere, men i Peder Munks tid langt mindre. Peder Munk havde en anden halvbror, Johan Sibak, der 1616 var kaptajn i Gønge herred i Skåne jf. en sag i 1647 på Viborg landsting. Anders Madsen i Lemvig stævnede brødrene Svend, Jens, Christen og Peder Pedersen, sønner af Peder Christensen Munk i Lemvig, hvis enke, Johanne Jensdatter (+ o. 1632), Anders Madsen havde været gift med. Stævningen angik frit bondegods og købstadsgods, som brødrene gjorde krav på. Johanne Jensdatter var datter af Jens Svendsen, søn af borgmester Svend Nielsen i Lemvig. Det fremgår, at Svend Nielsen i ægteskabet med Johanne Nielsdatter, Peder Munks mor, havde en søn Jan Sibak, som havde udstedt et brev, medbeseglet af herredsskriveren i Gønge herred, hvor Jan Sibak havde opholdt sig i mange år. Med brevet overdrog han af sit gode hjerte det frie bondegods, købstadsgods og løsøre, han havde arvet efter sin bror Peder Munk i Staby Kærgaard, til Jens Svendsens børn, Johanne Jensdatter og hendes bror Jens Jensen. 44 Peder Christensen Munk døde 1619, og han fik på dødslejet hustruen til at love, at hun ville stifte et gavebrev på 100 rdl. til Fattige og Husarme i byen. Da hun havde aftalt et nyt ægteskab med Anders Madsen, blev dette opfyldt sådan, at hun sammen med manden og Svend Christensen, borger i Lemvig, beholdt pengene. De tre udstedte da et brev, der lovede, at de hvert år 7. juli og nytårsaften ville give borgmesteren 6 rdl. til uddeling. Peder Munks børn I sit første ægteskab med Maren Jensdatter Munk var der ingen børn. Med Sidsel Pedersdatter i Lemvig havde han et uægte barn, hvis navn ikke kendes. Sidsel Pedersdatter blev senere gift med Peder Munks stedfader, borgmester Svend Nielsen i Lemvig. I sit tredje ægteskab med Karen Christensdatter Munk var der heller ingen børn. Kun i ægteskabet med Anne Nielsdatter Skade var der børn: 1. Niels Munk, født før 1597, død Han var 1599 i Sorø skole, var senere kaptajn, skrev sig 1615 til Serridslevgaard, og boede 1639 på Rosborg. Han skaffede på den tid mange mennesker på bålet for beskyldninger om trolddom. Han måtte en tid forlade landet, da han havde været forlover for menederen Niels Arenfeldt. Niels Munk var første gang gift med Kirsten Jørgensdatter Harbou, anden gang med Sidsel Mortensdatter Skinkel. 2. Laurids Munk, født før 1597, levede Han og brødrene solgte da faderens gods i Bislev sogn. 3. Enevold Munk, født senest 1597, død 1681, gift med Dorthe Bendixdatter Nordby, født 1636, død Enevold Munk boede 1661 på Helminggaard, Ulstrup sogn, Aars herred, og solgte da gården til Jørgen Seefeld. 4. Peder Munk, født senest 1595, levede

11 Kilder: Bricka, C.F.: Kancelliets brevbøger Danmarks Adelsårbog, 1905, Munk, s. 292, 1911, Sehested, s Enemark, Poul: Dansk oksehandel Færch, Ole: Fru Inger i Suldrup, Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2, s Færch, Ole: Diplomatarium Hornumense, tingsvidner breve og andre dokumenter fra Hornum herred, Nibe og Nørholm birketing , Jacobsen, J. Søndergaard: Lemvig Købstads Historie, Lemvig Museum, Kaae, Alfred, Staby sogn. Staby sogneråd Nielsen, Oluf: Historisk-Topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding herreder Nielsen, Oluf: Historisk-Topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld herreder Pedersen, Bjarne Nørgaard: Uddrag af Viborg landstings dombog Privat CD-Rom-udg Rasmussen, Poul: Viborg landstings dombøger Reitzel-Nielsen, Erik: Danske Domme Secher, V.A.: Kongens Rettertings Domme, Slægten nr. 13/1996, s. 40. Forum for Slægtshistorie. Storck, H.: Dansk Vaabenbog Trap: J.P. Trap, Danmark, Femte udgave West, F.J.; Kronens skøder, Rigsarkivet Ole Færch, f. 1946, akademiingeniør, HD. Har blandt andet publiceret: Dagmar Larsen, Nibes ukendte forfatterinde, 1994, Færchslægterne i Danmark, 1998, Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Danmark, 1999, Register til K. Gjerdings bog, Hellum Herreds Beskrivelse og Historie, 2000, Diplomatarium Hornumense, Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing , 2004, Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting, 2006, Klæstruplund i Vokslev sogn, 2007, Gravstenene i Vokslev kirke og Romanske gravsten i og ved Vokslev kirke, (Himmerland & Kjær herreds årbog 2001 og 2002). Adresse: Under Lien 16, 9000 Aalborg. Noter: 1 Jf. Danmarks Adelsårbog 1905 og 1911, Danske Domme bind 1, s. 200, Rettertingsdom, Viborg, Danmarks Adelsårbog 1905, s J. Søndergaard Jacobsen, s Danske Domme bind 6, s Danmarks Adelsårbog 1905, s. 308 og Danske Domme bind 6, s Danske Domme bind 4, s Rigsarkivet, Danske Kancelli, stævninger. 8 Fru Inger i Suldrup, Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2. 9 Rigsarkivet, Danske Kancelli, stævninger , jf. Danmarks Adelsårbog, Stævningen har ikke kunnet findes. 10 Kronens Skøder, s Kancelliets brevbøger, s Viborg landstings dombog 1619C, s. 80a-84b. 13 Oluf Nielsen, Skodborg og Vandfuld herreder, s Poul Enemark, bind 1, s Danmarks Adelsårbog 1905, s Viborg landstings dombog 1591, Bjarne Nørgaard Pedersens uddrag, s Danske Domme bind 6, s. 302, 331, Herredagsdombog nr. 22, Fol , jf. V.A. Secher, s Herredagsdombog nr. 20, Fol , jf. V.A. Secher, s Bøvling lens regnskab 1609, jf. Alfred Kaae, Bidrag til Bøvling lens historie, Hardsyssels årbog, bind 49, s Kancelliets Brevbøger, s J. T. 5, 528 b. 22 Ældste Danske Arkivregistratur V, s Viborg bispearkiv, Hornum provsti , C Viborg Landstings dombog 1616 A, 272r-273r jf. Poul Rasmussen. 25 Viborg Landstings dombog 1617C, 102v-107r, jf. Poul Rasmussen. 26 Viborg landstings dombog 1617C, fol. 145b-151a. jf. Poul Rasmussen. 11

12 27 Slægten nr. 14, 1996, s. 44. Trabjerg-slægten og Abildtrup-slægten af Ole Bech Knudsen. 28 Slægten nr. 13/1996, s. 43. Grøn-slægten på Tanderup og Ørnhoved af Ole Bech Knudsen. 29 Dr. Oluf Nielsens efterladte sedler, s Oluf Nielsen angiver ikke kilden hertil, men det må vist uden tvivl være Kronens Skøder , s , (med henvisning til Jyske Registre 3, 389), hvor Lars Grøn får skøde på de nævnte ejendomme. 30 H. Storck, Dansk Vaabenbog, Viborg landstings dombog 1581, fol 177b-179b. 32 Kancelliets Brevbøger Trap, Ringkøbing amt, s Viborg landstings dombog 1617C, fol 58r-58v, jf. Poul Rasmussen, s Viborg landsting dombog 1617C, 80r-80v, jf. Poul Rasmussen, s Dvs. en ikke endelig dom, hvilket var forbudt, men alligevel blev brugt. 37 Viborg landsting 1616C, l02v-l07r, jf. Poul Rasmussen. 38 Landstings dombog 1617C, 117v-119v, jf. Poul Rasmussen, s Viborg Landstings dombog 1617C, 283r-285v, jf. Poul Rasmussen, s Danske Domme bind 6, s Kancelliets Brevbøger , s Viborg landsting dombog 1617C, 83v-86v, jf. Poul Rasmussen. 43 Viborg landstings dombog 1618C, jf. Poul Rasmussen, s Viborg landstings dombog 1647C, s

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

2 Overskrift Tekst spalte

2 Overskrift Tekst spalte 2 Overskrift Tekst spalte Når kirkebøgerne mangler Når kirkebøgerne mangler Hvis man er interesseret i at spore bestemte personers familieforhold, kan man komme ud for, at kirkebøgerne ikke går langt

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far)

FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) FT 1834: (både Peter Wilhelm Hagen og hans far) Aalborg, Hindsted, Astrup, Willestrup, Hovedgaard, 1, FT-1834, C3929 Peter Engelberth Keltinghauche Wegener 30 Gift Forvalter ved Godset Johanne Ottelia

Læs mere

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild.

Viborg Landstings dombog C. Landsting den 8. maj 1619, side 138a ff. Las Nielsen i Bindesbøl contra Mads Nielsen [Skade] i Nærild. 162 skøde videre medførte. Derfor udi rette lagde hendes skriftlig forsæt formeldende, at der angives at Peder Munk skal have ladet hende med Rigens æskning forfølge for en sum penge, hvilke er ham afbetalt,

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1840 for Sahl Sogn. Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1840 for Sahl Sogn Vinderup Kommune, Ginding Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet Hand P. Christensen, Østparken 10, Ejsing pr. 7830 Vinderup, efter mikrofilm af folketællingen

Læs mere

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010.

Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. Aner tilbage til Gorm den Gamle, Konge i Danmark Af Leif Christensen, nr. 2, den 11. juli 2010. H vor mange gange har jeg ikke fået spørgsmålet fra familie, venner og interesserede, om vores slægt kan

Læs mere

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt.

File: C:\Documents and Settings\ebbe\Lokale indstillinger\temporary Internet. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. Overskriften til hver folketælling vedrører den person, der er søgt. CHRISTEN JOHANSEN Husstand: Svendborg, Vindinge, Skellerup, 1834, 17, Skjellerup Bye, En gaard Kildenavn : Hans Hintzesen Alder : 37

Læs mere

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet.

Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. 2 Om Østergård i Sejrup Afskrevet efter originaler af afdøde Ejnar Bjerre, Thyregod. Afskrift udstedt ved Hans Kr. Østergård Jensen, Lindet. Matr. Nr. 6 Seirup. Østergård Man hører første gang om fæsteren

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16

154-30. Brudager 1818 154-23 54-2 1821, 122-11 149-16 JÆVN FØRSELSREGISTER GUDME KIRKEBOG 1813 18 P 1 271 1 Peter Bernhard kaspersen,, Søn af Gartner Kaspersen og Anne Nielsdatter paa Broholm, 29. november 1820, 8-6 154-30 2 Peder Rasmussen, Ulbølle, Søn

Læs mere

Aneliste for Mogens Fischer

Aneliste for Mogens Fischer Aneliste for Mogens Fischer 1 Mogens Fischer, født 14.2.1938, Øster Stillinge, Stillinge sogn, Sorø amt. Her er jeg i Øster Stillinge fotograferet sammen med min lillebror: Erling, som nogle måneder senere

Læs mere

Christina Pedersen 2010-01 side - 1

Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Christina Pedersen 2010-01 side - 1 Navn og anenummer: 162 1728/1730 Født Christian Sigfred Henricksen Lindberg Jeg ved ikke hvor han er født henne 20-7-1750 Han bliver gift 1. gang med Sara Marie Olsdatter

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814

Horsbøl. Hodde sogn døbte 1777 til 1814 1777 d. 24 aug. havde Hans Thomsen og Maren Christensdatter af Hissel en søn til dåben navnlig Hans. Båren af mandens ældste datter Kirsten Hansdatter. Faddere vare Las Christensen, Jesper Nielsen, Peder

Læs mere

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden:

Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Navneregister Herskind by 1500 1669 - i alfabetisk orden: Efternavn Fornavn Fødselsår Fæste Død Bemærkninger / Skifte Andet kaldenavn Andersdatter Johanne 1640 Andersdatter Maren 1645 Andersen Jens 1640

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster

Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Et sølvskrivetøjs forbindelse til Mads Staby på Gudum Kloster Af Esben Graugaard og Rigmor Lillelund I Holstebro Museums årsskrift 1988 forsøgte vi forgæves at knytte det i 1987 erhvervede Weller-sølvskrivetøj

Læs mere

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg

Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Commissionssagen mod 36 ejendomsbønder i Vissenbjerg Denne sag er beskrevet af Karl Rasmussen i Aarbog for Odense og Assens Amter 1914 s.128-73. Sagen foreliggger i 4 foliobind på i alt henved 8000 sider,

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder.

H.K.Kristrnsen: Øster N. herred, side 37, Visti Lassen og Michel Nielsen. Side 257, gården Have 1537 som Niels Michelsen bebor, Kronens skøder. Denne fil er et forsøg på følgende: At undersøge om Jens Abildtrups bog Slægten Abildtrup II er i overensstemmelse med de virkelige forhold. Jeg har forsket en del i diverse arkivalier, og mener at have

Læs mere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere

Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Himmerlandske herredsfogeder, by- og birkefogeder samt skrivere Rettelser og tilføjelser, udgave 4. september 2013. s. 7 Byfoged Mads Smed og byskriver Peder Jacobsen medbeseglede 1481, crastino beati

Læs mere

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013

Slægtsforskning. Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Slægt- og Lokalhistorisk forening Djursland Serptember 2013 Slægtsforskning Tirsdag d. 10. sep.: kursus Tirsdag d. 17. sep.: kursus Torsdag d. 19. sep. klubmøde 13-16 Tirsdag d. 24. sep.:

Læs mere

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813

Døde Svostrup-Grønbæk 1795-1813 Andersdatter Byrial, Se Byrial Andersdatter dødfødt pige Andersdatter dødfødt pige, uægte Andersdatter Hvass, Ane Kirstine Død: Beg:25.apr 1813 Død: 6.apr 1802 Beg:11.apr 1802 Se Hvass 0 år Far: husbeboer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs

Rasmus Bertelsen, Åstrup, I-13, 13-07-1736 ~ Maren Rasmusdatter (evt. Karen), lavværge Hans Madsen Ravn, Diernæs 1 Nakkebølle skifteprotokol I, 1733-1784 Peder Rasmussen, ungkarl, Vester Åby, I-1, 15-09-1733 helbror Mads Rasmussen helsøster Maren Rasmusdatter ~ Anders Rasmussen helsøster Anne Rasmusdatter halvbror

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a.

Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. Frederiksminde Egelundvej Nr.9. Errindlev Matr. 5a. (E-C) (E-CA) 1768 Onsdag 27 Juni Trol: Ungkarl, Christen Hansen Due født ca. 1745. Cop: XX Pigen, Anna Hansdatter? heraf Byen. Født ca. 1746. Sponsorer:

Læs mere

Folketælling Lourup 1

Folketælling Lourup 1 Folketælling Lourup 1787 Familie: alder: husstand: ægtestand erhverv: 1. Niels Nielsen 50 husbond 2. ægteskab landbrug, gårdbeboer An Madsdatter 40 madmoder 1. -------- Niels Nielsen 20 børn af 1. ugift

Læs mere

NB! Der er IKKE læst korrektur

NB! Der er IKKE læst korrektur NB! Der er IKKE læst korrektur Rød skrift betyder tvivl om tydningen Røde X er betyder at teksten ikke kunne læses Stavemåden er ensrettet og til dels moderne Død:18.apr 1841 Beg:25.apr 1841 15 år Far:

Læs mere

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved

Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Sindssygdom og djævlebesættelse i Lille Næstved Dorothy Jones 19.01.2013 Siden 1464 havde slægten fæstet den store gård som lå i Lille Næstved. Villum Sort havde været byfoged og blev senere borgmester

Læs mere

Første Generation. Anden Generation

Første Generation. Anden Generation Første Generation 1. Michel Lauritsen Vinther, * ca 1583 i Vejby, 1653, begravet 28.03.1653 i Vejby, stilling: Fæstebonde. Han blev gift med Maren Pedersdatter, * ca 1588 (datter af Peder Andersen og Margrethe

Læs mere

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol

Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Side 1 af 6 Register til Gislingegaard Gods' fæsteprotokol Sidetallet refererer til billednumrene på den DVD der findes på lokalarkiverne i Jyderup, Svinninge og Tuse Næs. De lige numre svarer til folienummeret

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77

Matr.nr. 11g Middal Årestrupvej 77 Ejendom 16. Middalshus Aarestrupvej 124 Ejer: 1885 Skøde til Maren Nielsen Siig fra Hans Pedersen ejendom 21 til ny ejendom 16. 1888 Jens Nielsen, hendes brorsøn. 1901 F.B. Edvard Siig. 1901 Køber parcel

Læs mere

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR

Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Sø i Sejerslev Af KJELD TORSEN NØR Denne artikel er blevet til delvis på grundlag af et manuskript om Søs historie, skrevet af C. C. Mansa, ejer af Sø. En afskrift af manuskriptet, der findes på Morslands

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen

Ejendom 14. Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen Ejendom 14 Ejer: Aunsbjerg Fæster: Hans Jensen 1799 Hans Jensen 1802 Thomas Christensen ~ F.D. 1804 Christen Sørensen 1816 Søren Mikkelsen ~ F.D. 1823 Christen Sørensen 1831 F.S. Søren Christensen 1843

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen

Den ærlige møller. Laues Nielsens forældre. Af Dorte Frandsen Den ærlige møller Af Dorte Frandsen Vi kender vel alle legenden om den hellige Martin af Tours, som gemte sig i gåsestien, da han ikke ville være biskop. Gæssene forrådte hans gemmested med deres skræppen.

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk

Suldrup sogn: Albæk hovedgård med Risgård og Hvingelhat, takseret for 32 tdr, 2½ skp ½ fjk Amtsstuematriklen af 1664. samtlige sogne. Originalen til amtsstuematriklen findes i fotokopi på læsesalen, hvorfor denne afskrift ikke medtager bøndernes landgildeydelser, men blot ejeren, fæsteren og

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET VINTEREKSAMEN 2008/2009 Opgave 1 Pædagogen Hera og ingeniøren Mick gifter sig i 2002 og køber i lige sameje et hus i Harlev. Parret aftaler at dele udgifterne til huset lige. Hera og Mick

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Klæstrup Folio nr. 61 Løbe nr. 34 Matr. nr. 34 a 1. Lars Christian Johansen, skøde fra Christen Andersen på huset matr.

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993.

Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie. Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 Register 1 9 Nørre Urup...19 1 Sønder Urup...4 9b Nørre Urup...20 10 Nørre

Læs mere

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm.

En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. En dragthistorie fra renæssancens Herlufsholm. Dorothy Jones Christian Gyldenstjerne var elev på Herlufsholm Skole helt fra skolens start. Hans far var rigsråd Mogens Gyldenstjerne, en meget nær ven af

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60

Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Gravsten Thyregod Kirkegård 31-60 Mette Marie Frederiksen var gift med Frederik Krusborg. Hun døde ung og som Frederik første kone på Kollemortenvej 57. Gerthart Sørensen Hans broder har skrevet følgende

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar

Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar Udsnit af min slægtsbog, med Martin Ahlers mormor og morfar JACOB JENSEN, født 18. nov. 1792 i Nørre Urup ved Grindsted, Ribe amt, død 14. nov. 1864 i Odderup, Aadum, begravet 22. nov. 1864. Jacob er ejer

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 1. Sønder Urup. Nørre Urup. Dyvelsrække. Jens Madsen 1993. 1 1 1 Sønder Urup...4 10 Nørre Urup...22 10b 10c 5b Nørre Urup...23 11 Nørre

Læs mere

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md.

Hejnsvig sogn døde 1693 til 1814. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1693 d. 11 okt. Christen Pedersens moder i Klink, Maren Jensdatter. 77 År 9 md. 1694 d. 14 jan. Niels Høegs quinde Maren Michelsdatter. 50 År. 1694 d. 18 mar. Jens Hansens quinde. 54 År. 1694 d. 19 sep.

Læs mere

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz

Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Godsernes betydning for fæstebønderne Side 1 af 5 Godsernes betydning for fæstebønderne Ulrich Alster Klug, 2011, dannebrog@dk-yeoman.dk, www.dannebrog.biz Indledning En jorddrot er en godsejer, hovedgårdsejer

Læs mere

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1.

BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. BORNHOLMS AMT ØSTRE HERRED BOG 5 4. april 1820 16. maj 1826. Nr. 1. Side 1. 1820. 20. Marts. Skilsmisse. Claus Andersen. Anne Elisabeth Christensdatter, 28. Sg. Østermarie. 3 søn. A: Anders Clausen, myndig,

Læs mere

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm

Kirsten Sørensdatter 20 år. deres morbroder af Nørholm REGISTER TIL RESTRUP GODS SKIFTEPROTOKOL 1749 1762 Registeret er udført på Efternavne Enkelte Glemte på siderne 20 til 24. Register til skiftebreve til Restrup Gods 1749 til 1762 Restrup Godsårkiv i Viborg

Læs mere

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919

Magtens hierarki. Den retslige kommandovej. Retsbetjentarkiver - en guldgrube for slægtsforskere. På opdagelse i retskilder før 1919 På opdagelse i retskilder før 1919 Disposition: 1. Indledning 2. Retssager hvad skal du vide, før du starter? herunder den administrative opbygning og administrationens sagsbehandling og søgemidler 3.

Læs mere

Anetavle Side 1. Forældre

Anetavle Side 1. Forældre 1. Finn Elnegaard Theodorsen f. 14-Jun 1966, Rudkøbing Sygehus. Anetavle Side 1 Forældre 2. Edvard Munch Theodorsen f. 14-Sep 1927, Humble Kohave, g. (1) 17-Feb 1953, i Middelfart Rådhus, Jytte Elisabeth

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet.

Ølgod sogn døde 1732 til 1814. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 1 jan. blev Morten Christensens hustru af Harkis begravet. 1732 d. 2 apr. blev Hans Lassens søn begravet. 1732 d. 20 apr. blev Niels Michelsens barn af Vesterlist begravet. 1732 d. 25 apr. blev

Læs mere

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814

Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 1 Rønninge Søgård skifteprotokol 1721-1814 Maren Christensdatter i Såderup, Skellerup, 07-01-1721, I-2 (3) ~ Rasmus Rasmussen Rasmus Rasmussen 5½ år, værge Lars Rasmussen Greve i Såderup Elisabeth Sophie

Læs mere

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880.

Taksationsprotokol anno 1845 til anno 1880. Brandtaksationer i Øster Horne herred, Ribe amt. Af John Bach Thygesen - Ølgod d. 4. januar 2013 INDEX til arkivalieronline.dk http://www.sa.dk/ao/andre/brandforsikring.aspx Taksationsprotokol anno 1845

Læs mere

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde:

Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Oversigt over indhold af fotokopisamlingen. Materiale i Højelse Sognearkiv der vedrører Højelse Sognearkivs dækningsområde: Kasse 1: Materiale År Arkiv Vedrører Ekstra skattemandtal 1627 kasse 1? Duebrødre

Læs mere

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981

Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 Stilling Søgård Fra udskiftningen i 1781 til nedlæggelse af landbruget i 1981 I 1781 fandt udskiftningen sted i Stilling. Indtil da havde bønderne små lodder hist og her i sognet, og de havde skullet være

Læs mere

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1845 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn

Slægten fra Grønninglund i Eskelund i Brørup sogn 3. generation (Børnebørn) 4. Hans Pedersen Smed (Peder Hansen 3, Hans 1 ) blev født den 20 Okt. 1765 i Brørup og døde i 1831 i Brørup i en alder af 66 år. Hans Pedersens faddere ved dåben: Anne Andersdatter

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799

Blidstrup 1744-1799. Billede af Blidstrup Kirke by Claude David. Blidstrup Morsø Sønder Thisted 1744-1799 Blidstrup 1744-1799 This paper is copyright you who are all living family members and your ancestors and descendants at all times mentioned in the following pages; this is typed by Carl Peter Haraldsøn

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1

FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012. Opgave 1 FAMILIE-/ARVERET OMPRØVEN I FEBRUAR 2012 Opgave 1 Mads og Helle blev gift den 2. december 1997 og fik sammen to børn. Umiddelbart inden ægteskabet oprettede de en formgyldig ægtepagt, hvorefter både det,

Læs mere

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt

Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Forfædre til Olga Katrine Sofie Burchardt Generation nr. 1 1. Olga Katrine Sofie Burchardt, født 30 jan 1883 i Roskilde Domkirke 1 ; død eft. 1950. Hun er datter af 2. Carl Vilhelm Burchardt og 3. Johanne

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha.

Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Karkovs gård. Stårupvej 12. Matt. nr. 3a Stårup Fonager Areal 1957 26,3 ha. Denne gård bliver ligesom Klostergård udskilt fra Staarupgaard 1719 og er på ca.2 tdr. hartkorn eller ca. 120 tdr. land. Følgende

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL

SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL SKIFTEPROTOKOLLER : AALBORG HOSPITAL Denne bog er et Scannet kopi af en på Skrivemaskine skrevet afskrift af de Originale Skifteprotokoller fra Aalborg Hospital, og alle sidenumre der henvises til er de

Læs mere

Om arvefæste og landboreformer

Om arvefæste og landboreformer 25. marts 2013 Om arvefæste og landboreformer - lidt landbohistorie i Solrøds 5 landsbyer Af Bent Hartvig Petersen Aktualiseret af en aflevering til Solrød Kommunes Lokalarkiv af en større samling dokumenter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50

Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014. Krigen 1848-50 Nr. 100 - Persillekræmmeren 2014 Krigen 1848-50 Krigen blev udkæmpet fra 1848 til 1850 mellem Danmark og tyske stater om herredømmet over hertugdømmerne Slesvig og Holsten. Hertugdømmerne var delvis selvstændige

Læs mere

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck

Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Mosbækvej 29 (matr. 4ø) gennem tiderne. Af Poul Rosenbeck Ejendommen har gennem flere generationer været ejet af samme slægt og var engang den største gård i Skivum, men er senere blevet udstykket. Den

Læs mere