Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga."

Transkript

1 Peder Munk i Torstensgaard, Vesterris og Staby Kærgaard, et blad af Vinranke- Munkernes saga. Af Ole Færch, Aalborg. Der har levet en række adelsslægter af navnet Munk i Danmark. Mest udbredt var tre slægter, som i våbnet førte hhv. tre roser, en guldbjælke i rødt felt, og en med vinranke belagt sølvbjælke i blåt felt. Munk-slægterne træffes tilbage til tidlig middelalder. Bjælke-Munk erne uddøde i første halvdel af det 16. århundrede, Vinranke-Munk erne først langt op i det 18. Slægterne tæller både højadel, kongelige justitiare, lensmænd og riddere, men også lavadel. Her følges Peder Munk af Vinrankeslægten, hvis liv var anderledes, end det fremgår af Danmarks Adelsårbog. Han hørte til lavadelen og levede som fæster og var i tjeneste hos den højere adel, men ved at udnytte mulighederne i sin nærhed og ved ægteskab med ældre enker modstod han udviklingen, som gjorde det stadigt sværere for lavadelen at eksistere. Han skrives både til Vesterris og Staby Kjærsgaard, men det var lånte fjer, og han blev aldrig ejer af en adelig sædegård. Figur 1: Vinranke-Munkernes våben, Danmarks Adelsårbog Peder Munk var søn af Peder Sørensen Munk til Haubro i Aars herred og Johanne Nielsdatter, hvis slægt ikke kendes. Peder Sørensen Munk var også gift med Mette Jepsdatter Benderup, hvis søster Maren var gift med Erik Sørensen Juul til Hedegaard. Dette er baggrunden for, at dennes bror Axel Juul 1537 kalder Peder Sørensen Munk sin svoger. 1 Svoger blev dengang brugt i en bredere betydning, end det nu er tilfældet. Peder Munks søskende var Jens Munk til Haubro, død 1636, gift 1. gang med Kirsten Lauridsdatter Seefeld, gift 2. gang med Else Poulsdatter Fredberg, Niels Munk, død 1577, og Bolde Munk, gift med den ufrie mand Niels Winther i Beltoft, Slet herred. Peder Munk i Torstensgaard ved Lemvig Peder Munk er født omkring 1550, og han døde kort før på Staby Kjærsgaard, Staby sogn, Ulfborg herred. Han blev 1580 tilsagt til hyldningen af kong Christian IV var han fæster af Torstensgaard i Nørlem sogn ved Lemvig og var gift med Maren Munk, enke efter Thomas Hjul til Hedegaard, der fik brev på Torstensgaard, for sin og hustruens levetid. Jørgen Friis til Vadskærgaard fik 1585 ved mageskifte med kronen en selvejergård i Lemtorp med et øde byggested kaldet Legaards ejendom samt en anden gård med fiskeri i Skallesø med fem huse på den tilliggende jord. Denne anden gård var Torstensgaard, og Jørgen Friis måtte , inden han fik skødet, love ikke at fortrænge Peder Munk eller hustru af gården, og at de skulle være fri for ægt og arbejde i fru Marens livstid mod sædvanlig landgilde. Da Jørgen Friis fik skøde på Torstensgaard , nævnes Peder Munk som fæster. Det var han også anden påskedag 1586, hvor Jørgen Friis gav hr. Laurids Barck i Lemvig lov til at bruge halvdelen af en tofte nord for Skallesø, øst for åen, samt høbjergningen af en toft øst herfor, hvis nordende stødte til adelvejen og sydenden til Peder Munks gård. Peder Munk var sikkert også fæster i Torstensgaard jf. en sag om kongetiende af Nør Lem sogn, som var udlagt til Lemvig latinskoles drift men af lensmanden var bortfæstet til Peder Munk for 18 tønder korn. Rektor Christen Sørensen mente, dette var til urimelig fordel for Peder Munk og klagede til kongen fik skolen tillagt kongekorntienden, da Peder Munks fæstebrev ikke er med nøjagtighed og ret Beretning forhvervet. 3 1

2 Jørgen Friis blev stævnet til rettertinget af lensmanden angående de omtalte fem huse og retten til fiskeri i Skallesø m.v. Han ville også tilholde sig jorden, som husene stod på. I sagen blev fremlagt Peder Munks vidne af Ulfborg herredsting, dateret , hvoraf det fremgik, at han fæstede Torstensgaard af Christen Skeel til Fussingø ( lensmand på Bøvling) som havde undt ham at bruge disse huse og oppebære afgiften for hans tjeneste.4 Peder Munk var allerede da i rollen som tjenesteadel. Figur 2: Lemvig efter Erik Pontoppidan, Den danske Atlas, Maren Munk er efter Danmarks Adelsårbog født senest 1528 og døde mellem 1585 og Hun var datter af Jens Pedersen Munk, død 1528 i Viborg og Anne Kruse, død , begravet i Viborg domkirke.5 Både Maren Munks og Peder Munks oldeforældre var Gunde Nielsen Munk til Haubro og Karen Nielsdatter Skadeland. Det er ikke mærkeligt, at Peder Munk optræder i Lemvig. Hans far er sidste gang omtalt 1556 og var i 1585 vel for længst død og moderen nu gift med borgmester Svend Nielsen i Lemvig. Her må Peder Munk have haft sin barndom og ungdom. I en tvist om Bannerslægtens gods, der var for kongens retterting, fremlægges et brev, at Jep og Peder Munk i 1585 hver har fæstet en gård, i hhv. Kjul og Horne, Vennebjerg herred af Otto Banner.6 Efter noterne i Danske Domme var det Jens Munk og broderen Peder Munk til Vesterris, men det er ikke troligt, at Peder Munk, der og anden påskedag 1586 nævnes som fæster i Lemvig, også skulle være fæster i Vennebjerg herred i Vendsyssel. Figur 3: Lemvig fra nord, Peder Hansen Resens Atlas Danicus, 1677, faksimilieudgave Nr. 12 Skallesø, nr. 11 åen. Øst herfor har Torstensgaard ligget. 2

3 Peder Munk i Vesterris i Bislev sogn stævnede Laurids Ebbesen til Tulstrup (Houlbjerg herred) Peder Munk i Vesterris, Mads Nielsen i Nørild, og Christoffer Lauridsens arvinger, Tolle Knudsen til Ulsund, Niels Jacobsen i Nygaard, arvingerne og lavværgen til fru Karine Lauridsdatter i Vesterris, m.fl. angående en gård i Sahl.7 Det er en sag om arvegods, som Peder Munk har arvet med hustruen. Gården tildømmes Laurids Ebbesen.8 I 1595 var Peder Munk arving efter Jørgen Daa i Gammelbygaard.9 I mange kilder skrives Peder Munk til Vesterris i Testrup sogn i Rinds herred, men det er Bislev sogn, Hornum herred. Vesterris var en stor gård, som af Arrilds tid ejedes af Vitskøl kloster. Efter reformationen overgik den til kronen, der i 1563 tilskødede den til Otto Tygesen Brahe til Knudstrup i Skåne, lensmand på Aalborghus ( ), gift med Beate Bille.10 Otto Brahes arvinger var børnene Sten, Tycho (astronomen), Jørgen, Margrethe, Axel og Knud. Axel Brahe ( ) var gift med Mette Gøye (-1584), datter af Falk Gøye til Skærsø, (1554), og Ide Truidsdatter Ulfstand, (-1604). Ides bror, Niels Truidsen Ulfstands datter Sofie Ulfstand, (1625), gift med Claus Podebusk til Barsebæk, skødede Vesterris til Iver Juul til Villestrup. Peder Munk vendte sikkert tilbage i Himmerland, fordi hans hustru var død, og fordi der på Vesterris var et godt parti, Anne Madsdatter Skade. Hun var enke efter Laurids Bertelsen Hørby der døde mellem 3.4. og Den blev et forbud mod fiskeri i Limfjorden oplæst i Bislev kirke i overværelse af Anne Skade til Vesterris. Hun må da have været enke og søgt at beskytte fiskeriet til Vesterris, som lå nær Limfjorden vest for Lundbæk, der på den tid kun var en bondegård. Bertel Andersen Hørby skrives 1534, 53, 59, 61 og 68 i men 1550 til Vesterris. Hans søn Laurids Bertelsen Hørby skrives 1568 i men 1581 til Vesterris, og enken Anne Skade 1582 til Vesterris skrives Peder Munk i Vesterris. Otto Brahe kan have solgt gården til Laurids Bertelsen Hørby. Efter præsteindberetningen 1647, der omtales senere, besad Peder Munk og Anne Skade Vesterris. Alt dette tyder på, at disse til var lånte fjer og ikke var udtryk for ejerskab, og at Vesterris gennem familierelationer er gået direkte fra Braherne til Podebuskerne. Figur 4: Nord- og Vestjylland på Peder Munks tid efter G. Merctor, Iutia Septentrionalis, o Tryk udført at Ballermann & Søn, Nørresundby efter originalttryk i privateje. Ved ægteskabet med Anne Madsdatter Skade rykkede Peder Munk lidt op i graderne, idet han blev gift ind i en familie, der bl.a. omfattede en lensmand. Han blev sikkert også mere velhavende i form af hustruens gods, der ud over gården i Sahl sikkert også omfattede en gård, et bol og et gadehus i Bislev sogn samt fiskestader i Limfjorden ud for Bislev, som hans sønner solgte til Ove Juel til Villestrup og Lundbæk. 3

4 Vesteris ca. Placering Figur 5: Udsnit af Formindsket Sognekort over Bislev sogn, efter matrikelkort fra o Kort- og Matrikelstyrelsen, kort nr. s06102b. Peder Munk i Staby Kærgaard boede Peder Munk i Kærgaard i Staby sogn ved Nissum fjord. Kongens rentemester fik da befaling om at betale Peder Munk i Kærgaard 35 dlr., som han havde kongens faders breve på. 11 Der er lidt af et spring fra Vesterris i Himmerland til Staby sogn ved N. Nissum fjord, men det var faktisk en tilbagevenden til barndomsegnen. Der er kun ca. 35 km fra Staby til Lemvig, og svigerfaderen Mads Nielsen Skade til Østergaard og Strellev Kærgaard boede kun ca. 30 km længere mod syd. Staby Kærgaard lå 1591 under herregården Tim ifølge en sag om en eng i Sønder Eng i Staby Kærgaards mark, som 1616 var på Ulfborg herredsting og 1619 på Viborg landsting. Knud Gyldenstjerne til Tim stævnede Jørgen Nielsen i Julsgaard, der af sin far havde fået et skøde af 1541 på engen. Knud Gyldenstjerne fremlagde tingsvidne af Ulfborg herred , at engen havde fulgt Staby Kærgaard i Mads Mikkelsens tid, i hans søn Thames Madsens livstid, og efter ham Maren Mortensdatter, så længe hun havde gården. Da Peder Munk stedte Staby Kærgaard, lå engen også hertil, og da fæstede Lars Christensen den, og Lars Christensen havde nu brugt den i 13 år. Yderligere at engen havde hørt til Staby Kærgaard og Knud Gyldenstjernes gods i 26 år. 12 Figur 6: Ulfborg herred, kort fra Wikipedia. 4

5 Knud Axelsen Gyldenstjerne døde Hans datter Lisbeth blev 1630 gift med Mogens Sehested til Holmgaard, og hun må have arvet Staby Kærgaard. Mogens Sehested døde 1657, og ved skiftet efter ham i 1661 tilfaldt Staby Kærgaard datteren Lisbeth, gift med Antoni Reedtz. 13 Figur 7: Staby sogn, Geodætisk Instituts kort : , forstørret. Gul cirkel markerer Staby Kærgaard. Staby Kærgård var efter matriklen 1664 på 12,2 tdr. og 1682 på 14,9 tdr. hartkorn og 50,8 tdr. land, og det har sikkert ikke været meget anderledes i Peder Munks tid. Med så stort et hartkorn kunne man forvente et større areal. Forklaringen er sikkert, at gården haft store overdrev syd og øst for gården, som kun har kunnet bruges til græsning af stude. Overdrevene blev indregnet med 1 tønde hartkorn for hver 24, 32 eller 40 høveders græsning, afhængigt af om græsningen var god, middelgod eller ond, dvs. dårlig. Adelen og de rige borgere havde fra 1524 til 1788 monopol på opfedning og salg af stude til eksport. Adelen i Vestjylland levede i høj grad af dette. En eksportrute fra Lemvig med kurs mod Ringkøbing gik igennem Madum kun et par kilometer øst for Peder Munks jorder. Staby sogn blev p.g.a. studeopdræt anset for et af de velstående vestjyske fjordsogne. Der har været ikke færre end fire adelige hovedgårde i sognet, Svendsholm, Pallisbjerg, Brondbjerg og Staby Kærgaard. Måske er der karakteristisk, at Peder Munk forlod Himmerland, da sildefiskeriet, der uden tvivl gav stor indtægt på Vesterris, var i tilbagegang, og kom til Staby, da studeeksporten var på vej op. Miljøet omkring studeeksport har han kendt fra sin ungdom i Lemvig. Det er ikke undersøgt, men det er vel ikke utænkeligt, at hans stedfar, borgmester Svend Nielsen, var søn af den kendte Lemvigborger og okseeksportør Niels Svendsen, nævnt 1544 og Peder Munk blev tredje gang gift med Karen Christensdatter Munk, datter af Christen Nielsen Munk til Ørnhoved i Tjørring sogn ved Herning og Marine Eriksdatter Grøn. 15 Karen Christensdatter Munk havde ligesom Peder Munk aner tilbage til Gunde Nielsen Munk og Karen Nielsdatter Skadeland. Staby Kærgaard blev åbenbart drevet af en forvalter, der boede på gården. I hvert fald skænkede Mads Mikkelsen i Kærgaard 1579 en klokke til Staby kirke, og han optræder 1591 på landstinget. 16 Efter ham var sønnen Thames Madsen i Staby Kærgaard før På Viborg landsting stævnede Jep Madsen i Staby Kærgaard - uden tvivl også en søn af Mads Mikkelsen - Bølling herreds sandemænd på vegne af Knud Gyldenstjerne til Tim. Mads Mikkelsen og sønnerne synes at have mødt på tinge m.v. for Knud Gyldenstjerne på samme måde som Peder Munk gjorde stævnede Peder Munk en mand på vegne af Henrik Gyldenstjerne til Åkjær og Møgelkær, og var Peder Munk fortsat i Henrik Gyldenstjernes tjeneste fik Elsebeth Juel til Pallisbjerg ejendomsdom på Torkilsdal, Snedegaard og 2 gårde i Sønderby i Staby sogn, som hun ved breve af 1608 havde forhandlet sig til fra Peder Munk og Jesper Braue i Flensborg. 18 Godset havde før tilhørt Birgitte Rosenkrans, Mogens Juels enke fik Peder Munk (ved sin fuldmægtig) dom over Niels Munk efter sin hustru Kirstine Lavrentsdatters! brev for en gæld på 50 rdl. 19 Kirstine Lavrentsdatter er klart en fejlskrift for Karen Christensdatter nævnes Peder Munk som fæster af kongetiende af Velling sogn syd for Ringkøbing og af Husby sogn, nabosogn til Staby befalede kongen Preben Gyldenstjerne og Ulrik Sandberg at give Peder Munk til Staby Kærgaard udskrifter fra tingbøgerne om hans gods i deres len, da Staby Kærgaard i hans fravær var brændt med indbo og ejendomsbreve, så hustru og børn nær var omkommet. 21 Godset var ikke specificeret, men det var sikkert gårdene i Nissum og i Neder Faldborg. 5

6 var Peder Munk som fuldmægtig for Knud Gyldenstjerne til Tim sammen med dennes hustru, Øllegaard Huitfeldt, på Hald slot ved Viborg for at overvære registrering af slottets tilstand i forbindelse med Knud Gyldenstjernes forlening heraf. Han benævnes her kun velagte mand.22 Figur 8: Staby kirke, forfatterens foto Peder Munks virke i Staby Kærgaard har ikke efterladt sig spor fx i form af et epitafium i kirken. Kirken var på hans tid meget forfalden. Alterbordet var næsten nedfaldet og våbenhuset sunket i grus. Han har åbenbart ikke følt noget for kirken (der ejedes af kronen og administreredes under Mariager kloster len), siden han næsten samtidigt støttede Lemvig kirke med 100 rdl. Peder Munk døde før , for denne dag solgte hans sønner det gods i Bislev sogn, som de havde arvet efter deres fader, Peder Munk i Vesterris, til Iver Juul til Villestrup. Peder Munk blev begravet i Bislev kirke, men der er nu ingen gravsten eller andet over ham. Præsten Peder Jørgensen Stub i Kirketerp præstegård indberettede om herregårde i sognet og adelige begravelser i kirkerne og oplyste om Bislev kirke: Item Welb. s[al]. Peder Munckes och hans s[al]. frues, fru Ane Skades begraffuelsse, som fordum besaad Vesterriis her i Sognet, som nu er lagt vnder forne Lundbech.23 Peder Munk blev formodentlig begravet i Bislev kirke, fordi hans anden hustru Anne Skade var begravet her. Retssagerne efter Peder Munk Jens Barfod i Lydum Hede stævnede på Viborg landsting fru Karen, salig Peder Munks enke, angående en gård i Nissum, som Peder Munk havde købt af fru Karen Nielsdatter i Trabjerg, Gudum sogn. Jens Barfod mente, at Karen Nielsdatter ikke kunne sælge hendes børns fædrene gods. Stævningen gjaldt også resten af en arv, som Jens Barfods hustru og hendes søskende var tilfaldet efter deres farsøster, fru Gertrud Olufsdatter, som døde i Staby Kærgård 24. Dommen lød, at skødet var gyldigt, da det havde været på tinget, og da Karen Nielsdatter var adelig.25 Det fremgår også, at Karen Nielsdatter på Ulfborg herredsting med sin søns samtykke havde optaget muld på kniv og givet Peder Munk et uigenkaldeligt skøde på gården i Nissum. Sagen må forstås sådan, at Jens Barfods hustru er datter af Karen Nielsdatter i Trabjerg og Simon Olufsen i Holm, herredsfoged i Ulfborg herred, død o De havde endvidere sønnen Oluf Simonsen, som 1609 sammen med moderen solgte den søndre gård i Trabjerg.26 Gertrud og Simons far, Oluf Simonsen, var også herredsfoged i Ulfborg herred. Karen Nielsdatter i Trabjerg var datter af Niels Andersen i Trabjerg og Kirstine Andersdatter, der var datter af Anders Poulsen i Lund i Roum sogn. Han var af den lavadelige slægt Byrialsen, kendt som De Rinds herreds knaber.27 6

7 Oluf Simonsen i Trabjerg herredsfoged i Ulfborg hrd. Simon Olufsen i Holm, herredsfoged i Ulfborg hrd. + før 1608, g.m. Karen Nielsdr.i Trabjerg, * 1554, + efter 1618 Gertrud Olufsdr. + før 1616 i Staby Kærgaard g.m Laurids Nielsen Grøn i Tanderup, /87 NN Simonsdr. g.m. før 1616 med Jens Barfod i Lydumhede Oluf Simonsen levede 1609 Figur 9: Gertrud Olufdatters slægt. Vi ser nu på Gertrud Olufsdatter, gift med Laurids Nielsen i Tanderup i Snejbjerg sogn ved Herning. 28 Laurids Nielsen nævnes 1575, hvor Knud Gyldenstjerne til Vosborg fik kongelig tilladelse til at afkøbe ham ejendommen Tiphede i Ulfborg herred. Det hedder i et brev af , at Malthe Jensen (Sehested til Holmgaard) står i handel med Lars Grøn i Tanderup om Tanderup, Krogstrup og Fonvad, i hvilke der tilkommer kongen nogen rettighed, hvorfor kongen bevilligede Malthe Jensen kronens ret i de tre gårde, og det måtte være ham frit at købe dem af Lars Grøn. 29 Der er ikke tvivl om, at Laurids Nielsen i Tanderup 1575 og Lars Grøn i Tanderup 1582 er samme person. Hans segl var ved hyldningen et lodret delt skjold og deri en snog, formodentlig slægten Tanderups våben. 30 Laurids Nielsen kaldte sig åbenbart Grøn efter sin mor, men anvendte faderens segl. I en dom fra Viborg landsting kaldes Laurids Nielsens hustru ærlig og velbyrdig frue Gertrud Olufsdatter. 31 Lars Grøn fik brev på kronens korntiende af Stavning sogn kvit og frit og fik fru Gertrud Olufsdatter, Laurids Grøns enke, brev på samme. 32 Ægteparret havde ingen børn. Peder Munks hustrus morfar var Erik Grøn til Ørnhoved, død ca. 1583, fætter til Laurids Nielsen Grøn til Tanderup, der var gift med fru Gertrud Olufsdatter Efter dette synes det klart, at Gertrud Olufsdatter i Tanderup døde i Staby Kærgaard. Ifølge Trap Danmark var Gertrud Olufsdatters niece Karen Munk, men det var Karens mor Marine Grøn, der var niecen. 33 Ifølge Trap Danmark ejede både Gertrud Olufsdatter og Peder Munk Staby Kærgaard, men dette er ikke korrekt. Trap Danmarks kilde er Større Danske Gårde, bind VIII, 1936, men her angives ingen kilder. Formodentlig er det oplysningen fra landstingssagen om, at Gertrud Olufsdatter døde i Staby Kærgaard, og det at Peder Munk nogle gange skrives til Staby Kærgaard, der har ført til antagelsen om dette ejerskab. Laurids Nielsen til Tanderup, Ørnhoved og Skjern Kærgaard 1480, 1523 g.m. N.N. Rød Niels Lauridsen til Hans Lauridsen til Tanderup Skjern Kærgaard 1525, 1550, 1536, 1565, g.m. N.N. Grøn g.m. N.N. Knudsdr. Af Rødding Anne Lauridsdr i Amtrup g.m. Jens Madsen NN Lauridsdr. + senest 1550 til Ørnhoved g.m. Morten Grøn Laurids Nielsen Grøn t. Tanderup, g. Gertrud Olufsdr. + i Staby Kærgaard Laurids Hansen t. Skjern Kærgaard g. Johanne Jørgensdr. Spliid af Mindstrup. Lars Grøn Erik Grøn t. Ørnhoved? G.m. Karine Blik Mette Grøn Laurids Lauridsen * 1567 på Mindstrup Marine Grøn g.m. Christen Munk til Ørnhoved Karine Grøn g.m. Niels Hansen Grimlund Johanne Grøn g.m. Sejer Andersen (Bonde) i Oustrup Karen Munk g.m. Peder Munk i Staby Kærgaard Figur 10: Lars Nielsen Grøn til Tanderups slægt. 7

8 Der er ikke underligt, at Gertrud Olufsdatter var på Staby Kærgaard hos Peder Munk og fru Karen. Hun var jo gift med Laurids Grøn, og hans fætter Erik Grøn var Karen Munks morfar, og alle hendes samtidige i slægten var døde og borte. Det er heller ikke mærkeligt, at Peder Munk handlede med Karin Nielsdatter i Trabjerg, som jo var Gertrud Olufsdatters svigerinde. Figur 11: Grøn efter Danmarks Adelsårbog 1895, s. 183 Figur 12: Tanderup efter H. Storck, Våbenbog, sagsøgte Peder Munks enke, fru Karen Munk, og hans børn Karen Nielsdatter i Trabjerg, fordi hun uberettiget havde skødet en gård i Neder Faldborg, Haderup sogn, til Christen Jensen i Bredvig i Ørre sogn var sagen på landstinget, men blev opsat i 14 dage var sagen igen for. Christen Jensen fremlagde Karen Nielsdatters lovbydelsesvidne af Ginding herredsting af på gården samt tingsvidne af samme herredsting , ifølge hvilket fru Karen Nielsdatter havde skødet gården til Christen Jensen. Rådmand Svend Christensen i Lemvig, der førte sagen for Karen Munk, søgte at bevise, at Karen Nielsdatter var inkompetent til at udstede noget skøde. Det gjorde han ved at fremlægge en herredstingsdom af , der dømte hende til at betale Peder Munk 400 dlr., som hun skyldte ham, samt en herredstings æskning af , en landstingsæskning af og et rigens rets 15 dages brev af , som Peder Munk havde fået over fru Karen Nielsdatter for de nævnte 400 dlr. Endelig fremlagde han en uendelig landstingsdom af , der kendte lovbudsvidnet og skødet magtesløse. 36 Christen Jensen anførte, at Karen Nielsdatter var adelig, og at landstinget derfor ikke kunne dømme om hendes lovbudsvidners og skøders gyldighed og henviste til en landstingsdom af , hvor man afviste at dømme over et af Karen Nielsdatter udstedt pantebrev. Landstinget henviste sagen til rettertinget. 37 Samme dag, , var sagen igen for. Der blev fremlagt et vidne af Ginding herred , at Christen Pedersen i 20 år ikke havde ydet bondeskyld til Karen Nielsdatter men til forskellige bønder og sidst til salig Peder Munk og hans enke. Christen Jensen krævede vidnet dømt magtesløst og var sagen igen for, men den tilbagevistes til herredstinget. Af sagen fremgår, at fru Karen Munk nu skrev sig til Ørnhoved i Tørring sogn ved Herning. Hun var da gift med Niels Mogensen Munk til Ørnhoved. Hun levede , men var død før , hvor Niels Munk blev gift anden gang var en ankesag fra Ulfborg herredsting for landstinget. Peder Munks enke, fru Karen, havde sagsøgt brugerne af Madum Kærgård til ydelse af ægt og arbejde. I sagen blev fremlagt et vidne af Ulfborg herredsting , at borgmester Peder Pedersen Skriver i Ringkøbing gav Peder Munk en part af Madum Kærgård, som hans hustru Lisbet Iversdatter havde arvet, til brugeligt pant. Ifølge en dom af Ulfborg herredsting var pantebrevet ved Peder Munks død lagt i et forseglet skrin og kunne derfor ikke fremlægges. Herredsfogden afviste da kravet. Karen Munk krævede ved byfoged Jens Nielsen i Holstebro dommen kendt magtesløs. Borgmesteren havde nedlagt forbud m.v. som landstinget ophævede, da pantebrevet nu var blevet fremlagt. 39 Peder Munks stedfar og halvsøskende stævnede borgmester Svend Nielsen i Lemvig stedsønnen Peder Munk, der havde gjort indsigelse mod hans ægteskab med Sidsel Pedersdatter. Peder Munk mente ikke, at Svend Nielsen burde indgå ægteskab, da han var 79 år, og da Peder Munk selv havde fået et barn med Sidsel Pedersdatter for nogle år siden. Ifølge sagen kom Sidsel Pedersdatter til Svend Nielsens hus o. 1595, og Peder Munks mor var død for ca. 6 år siden, altså o. år Kongen udstedte missiv til byrådet i Lemvig om sammen med Peder Munk til Staby Kærgaard at registrere og opbevare arv til hans halvbror Peder 8

9 Svendsen i Lemvig, da denne var udenlands i lovlig bestilling. 41 Det barn, Peder Munk fik med Sidsel Pedersdatter, var sikkert født noget efter, at hun kom til Svend Nielsens hus. Dette peger på, at Peder Munk en tid har boet hjemme i Lemvig, og dette kunne pege på, at Anne Skade døde mellem 1595 og 1602, hvor Peder Munk første gang nævnes i Staby Kærgaard. Svend Nielsen, borgmester i Lemvig, * o. 1527, + o. 1606, g.m. 1 N.N. g.m. 2 Johanne Nielsdr. g.m. 3 Sidsel Pedersdr. Peder Svendsen i Lemvig, + før 1609 Johan (Svendsen) Sibak, kaptajn i Gønge herred, levede 1616 Jens Svendsen i Lemvig Jens Jensen i Lemvig Johanne Jensdr., g.1 m. Peder Christensen Munk i Lemvig, g.2 m. Anders Madsen i Lemvig Svend Pedersen Munk i Lemvig Jens Pedersen Munk i Lemvig Peder Pedersen Munk i Lemvig Christen Pedersen Munk i Lemvig Figur 13: Svend Nielsen i Lemvigs slægt blev Christen Jepsen, borger i Lemvig, sagsøgt for arv og gæld efter borgmester Svend Nielsen i Lemvig, hvis enke Sidsel Pedersdatter, han var trolovet med. 42 Der blev fremlagt en dom af Lemvig rådstue , at Svend Nielsen havde betalt en broderlod i arv efter Johanne Nielsdatter til hendes søn Peder Munk og sønnesøn Jens Jensen. Sidsel Pedersdatter blev dømt til også at udrede en broderlod til Peder Svendsen og siden skifte efter Svend Nielsen. Peder Munk skulle modtage arven på Peder Svendsens vegne. Ved en kontrakt af samme dag, , lovede Sidsel Pedersdatter og Christen Jepsen, at de i.h.t. dommen ville give Peder Munk på Peder Svendsens vegne en andel på 200 rdl. i Svend Nielsens gård og ejendom i Lemvig for hans mødrene arv og siden skifte med ham efter hans far. Desuden lovede de at betale Svend Nielsens gæld på 100 rdl. til Peder Munk, som han dog skænkede til Lemvig kirke. En del af fordringen havde Peder Munk arvet fra sin moster Karen Nielsdatter. Efter et vidne af Lemvig byting blev Christen Jepsen fordelt (sagsøgt) for disse summer. Han ankede til landstinget, men fik ikke medhold. Sidsel Pedersdatter vidnede juli 1618 i en trolddomssag i Lemvig, at Rasmus Jensen Grenå havde forgjort smørkærningen, da hun for 13 år siden tjente salig borgmester Svend Nielsen. 43 Af skiftet efter Johanne Nielsdatter må det konkluderes, at Peder Munk var hendes eneste barn med Peder Sørensen Munk, mens dennes øvrige børn var af ægteskabet med Mette Benderup. 9

10 Figur 14: Lemvig Maleri af J. Gjørup, Lemvig Museum. Der var da ca. 850 indbyggere, men i Peder Munks tid langt mindre. Peder Munk havde en anden halvbror, Johan Sibak, der 1616 var kaptajn i Gønge herred i Skåne jf. en sag i 1647 på Viborg landsting. Anders Madsen i Lemvig stævnede brødrene Svend, Jens, Christen og Peder Pedersen, sønner af Peder Christensen Munk i Lemvig, hvis enke, Johanne Jensdatter (+ o. 1632), Anders Madsen havde været gift med. Stævningen angik frit bondegods og købstadsgods, som brødrene gjorde krav på. Johanne Jensdatter var datter af Jens Svendsen, søn af borgmester Svend Nielsen i Lemvig. Det fremgår, at Svend Nielsen i ægteskabet med Johanne Nielsdatter, Peder Munks mor, havde en søn Jan Sibak, som havde udstedt et brev, medbeseglet af herredsskriveren i Gønge herred, hvor Jan Sibak havde opholdt sig i mange år. Med brevet overdrog han af sit gode hjerte det frie bondegods, købstadsgods og løsøre, han havde arvet efter sin bror Peder Munk i Staby Kærgaard, til Jens Svendsens børn, Johanne Jensdatter og hendes bror Jens Jensen. 44 Peder Christensen Munk døde 1619, og han fik på dødslejet hustruen til at love, at hun ville stifte et gavebrev på 100 rdl. til Fattige og Husarme i byen. Da hun havde aftalt et nyt ægteskab med Anders Madsen, blev dette opfyldt sådan, at hun sammen med manden og Svend Christensen, borger i Lemvig, beholdt pengene. De tre udstedte da et brev, der lovede, at de hvert år 7. juli og nytårsaften ville give borgmesteren 6 rdl. til uddeling. Peder Munks børn I sit første ægteskab med Maren Jensdatter Munk var der ingen børn. Med Sidsel Pedersdatter i Lemvig havde han et uægte barn, hvis navn ikke kendes. Sidsel Pedersdatter blev senere gift med Peder Munks stedfader, borgmester Svend Nielsen i Lemvig. I sit tredje ægteskab med Karen Christensdatter Munk var der heller ingen børn. Kun i ægteskabet med Anne Nielsdatter Skade var der børn: 1. Niels Munk, født før 1597, død Han var 1599 i Sorø skole, var senere kaptajn, skrev sig 1615 til Serridslevgaard, og boede 1639 på Rosborg. Han skaffede på den tid mange mennesker på bålet for beskyldninger om trolddom. Han måtte en tid forlade landet, da han havde været forlover for menederen Niels Arenfeldt. Niels Munk var første gang gift med Kirsten Jørgensdatter Harbou, anden gang med Sidsel Mortensdatter Skinkel. 2. Laurids Munk, født før 1597, levede Han og brødrene solgte da faderens gods i Bislev sogn. 3. Enevold Munk, født senest 1597, død 1681, gift med Dorthe Bendixdatter Nordby, født 1636, død Enevold Munk boede 1661 på Helminggaard, Ulstrup sogn, Aars herred, og solgte da gården til Jørgen Seefeld. 4. Peder Munk, født senest 1595, levede

11 Kilder: Bricka, C.F.: Kancelliets brevbøger Danmarks Adelsårbog, 1905, Munk, s. 292, 1911, Sehested, s Enemark, Poul: Dansk oksehandel Færch, Ole: Fru Inger i Suldrup, Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2, s Færch, Ole: Diplomatarium Hornumense, tingsvidner breve og andre dokumenter fra Hornum herred, Nibe og Nørholm birketing , Jacobsen, J. Søndergaard: Lemvig Købstads Historie, Lemvig Museum, Kaae, Alfred, Staby sogn. Staby sogneråd Nielsen, Oluf: Historisk-Topografiske Efterretninger om Hjerm og Ginding herreder Nielsen, Oluf: Historisk-Topografiske Efterretninger om Skodborg og Vandfuld herreder Pedersen, Bjarne Nørgaard: Uddrag af Viborg landstings dombog Privat CD-Rom-udg Rasmussen, Poul: Viborg landstings dombøger Reitzel-Nielsen, Erik: Danske Domme Secher, V.A.: Kongens Rettertings Domme, Slægten nr. 13/1996, s. 40. Forum for Slægtshistorie. Storck, H.: Dansk Vaabenbog Trap: J.P. Trap, Danmark, Femte udgave West, F.J.; Kronens skøder, Rigsarkivet Ole Færch, f. 1946, akademiingeniør, HD. Har blandt andet publiceret: Dagmar Larsen, Nibes ukendte forfatterinde, 1994, Færchslægterne i Danmark, 1998, Haakon Svensson, en svensk indvandrer i Danmark, 1999, Register til K. Gjerdings bog, Hellum Herreds Beskrivelse og Historie, 2000, Diplomatarium Hornumense, Tingsvidner, breve og andre dokumenter fra Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing , 2004, Herredsfogeder og skrivere ved Hornum herredsting, Nibe og Nørholm birketing samt Hornum-Fleskum herredsting, 2006, Klæstruplund i Vokslev sogn, 2007, Gravstenene i Vokslev kirke og Romanske gravsten i og ved Vokslev kirke, (Himmerland & Kjær herreds årbog 2001 og 2002). Adresse: Under Lien 16, 9000 Aalborg. Noter: 1 Jf. Danmarks Adelsårbog 1905 og 1911, Danske Domme bind 1, s. 200, Rettertingsdom, Viborg, Danmarks Adelsårbog 1905, s J. Søndergaard Jacobsen, s Danske Domme bind 6, s Danmarks Adelsårbog 1905, s. 308 og Danske Domme bind 6, s Danske Domme bind 4, s Rigsarkivet, Danske Kancelli, stævninger. 8 Fru Inger i Suldrup, Personalhistorisk Tidsskrift 2003:2. 9 Rigsarkivet, Danske Kancelli, stævninger , jf. Danmarks Adelsårbog, Stævningen har ikke kunnet findes. 10 Kronens Skøder, s Kancelliets brevbøger, s Viborg landstings dombog 1619C, s. 80a-84b. 13 Oluf Nielsen, Skodborg og Vandfuld herreder, s Poul Enemark, bind 1, s Danmarks Adelsårbog 1905, s Viborg landstings dombog 1591, Bjarne Nørgaard Pedersens uddrag, s Danske Domme bind 6, s. 302, 331, Herredagsdombog nr. 22, Fol , jf. V.A. Secher, s Herredagsdombog nr. 20, Fol , jf. V.A. Secher, s Bøvling lens regnskab 1609, jf. Alfred Kaae, Bidrag til Bøvling lens historie, Hardsyssels årbog, bind 49, s Kancelliets Brevbøger, s J. T. 5, 528 b. 22 Ældste Danske Arkivregistratur V, s Viborg bispearkiv, Hornum provsti , C Viborg Landstings dombog 1616 A, 272r-273r jf. Poul Rasmussen. 25 Viborg Landstings dombog 1617C, 102v-107r, jf. Poul Rasmussen. 26 Viborg landstings dombog 1617C, fol. 145b-151a. jf. Poul Rasmussen. 11

12 27 Slægten nr. 14, 1996, s. 44. Trabjerg-slægten og Abildtrup-slægten af Ole Bech Knudsen. 28 Slægten nr. 13/1996, s. 43. Grøn-slægten på Tanderup og Ørnhoved af Ole Bech Knudsen. 29 Dr. Oluf Nielsens efterladte sedler, s Oluf Nielsen angiver ikke kilden hertil, men det må vist uden tvivl være Kronens Skøder , s , (med henvisning til Jyske Registre 3, 389), hvor Lars Grøn får skøde på de nævnte ejendomme. 30 H. Storck, Dansk Vaabenbog, Viborg landstings dombog 1581, fol 177b-179b. 32 Kancelliets Brevbøger Trap, Ringkøbing amt, s Viborg landstings dombog 1617C, fol 58r-58v, jf. Poul Rasmussen, s Viborg landsting dombog 1617C, 80r-80v, jf. Poul Rasmussen, s Dvs. en ikke endelig dom, hvilket var forbudt, men alligevel blev brugt. 37 Viborg landsting 1616C, l02v-l07r, jf. Poul Rasmussen. 38 Landstings dombog 1617C, 117v-119v, jf. Poul Rasmussen, s Viborg Landstings dombog 1617C, 283r-285v, jf. Poul Rasmussen, s Danske Domme bind 6, s Kancelliets Brevbøger , s Viborg landsting dombog 1617C, 83v-86v, jf. Poul Rasmussen. 43 Viborg landstings dombog 1618C, jf. Poul Rasmussen, s Viborg landstings dombog 1647C, s

Side 1 af 7 1709 96b Trolovet Niels Christenen og Maren Nielsdatter i Oens 1709 96b Trolovet Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter i Bottrup 1709 96b Copuleret Malte Mortensen og Birgitte Knudsdatter

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Løjtved skifteprotokol 1744-1753

Løjtved skifteprotokol 1744-1753 1 Løjtved skifteprotokol 1744-1753 Anders Nielsen Møller, Stenstrup, 2, 31-08-1744 ~ Dorthe Jørgensdatter, lavværge broder Jens Jørgensen, Rødme Arvingerne er hans moder og søskende: Johanne Hansdatter

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826

Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard skifteprotokol I: 1751-1777 og II: 1777-1826 Stensgaard, under Brahesborg, skifteprotokol I-2, 1751-1777 Uddrag - Drejø skifter Peder Nielsen, gdm, Drejø, 984, 16.12.1763 ~ Maren Hansdatter,

Læs mere

Aner til Maren Madsen

Aner til Maren Madsen 1. generation 1. Maren Madsen, datter af Gårdmand Mads Christensen og Mette Christensdatter, blev født den 1 Mar. 1851 i Dalbyover Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 13 Mar. 1851 i Hjemmet, døde den

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759

Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Nielstrup skifteprotokol 1719-1759 Hans Hansen, Ollerup, 4, 13.01.1719 ~ Anne Pedersdatter, lavværge Rasmus Rasmussen i Toftegård Maren Hansdatter ~ Andreas (Grønning) Kirstine Hansdatter, 24 år, værge

Læs mere

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835

Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 1 Odense Bispestols gods, skifter 1731-1835 Knud Jeppesen, Snestrup, Pårup, 13-09-1782, I-2 (5) i far Jeppe Olesens gård ~ Dorthe Andersdatter, lavværge skoleholder Christian Seidler, Snestrup Jeppe Knudsen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen.

I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter Mortensen. 15. februar 2014 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter & Peter Mortensen I dette notat har jeg sammenstykket, hvad jeg på nuværende tidspunkt ved om mine 2 x tipoldeforældre Anna Pedersdatter og Peter

Læs mere

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet.

Billund er en del af Engelsholms strøgods, der endda lå så langt fra Engelsholm, at bønderne blev fritaget for hoveriarbejdet. En farverig dame i Billunds historie. I flere beskrivelser af Billunds historie står der, at Knud Brahes svigermoder Anna Gjordsdatter vist har boet i Billund omkring år 1600. (John Møller, Historiske

Læs mere

Folketælling Grene 1834

Folketælling Grene 1834 Billund Bye, 1. familie en gård Hans Jessen, 64, g, gårdmand Mette Christensdatter, 56, g, hans kone Hans Nielsen, 24, u, stedsøn, står for gårdens drift Maren Nielsdatter, 31, u, steddatter, forældrene

Læs mere

Fæste / ejerskab med interessante relationer:

Fæste / ejerskab med interessante relationer: Gårdmandsfamilier på Svinø: Grd. nr.: Mtr. nr.: Gårdens navn: Ved udskiftningen 1802 3: Efter Svinøbogens oversigt over mænd på Svinø: Fæste / ejerskab med interessante relationer: På tidspunktet for Rasmus

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

Generation X Ane nr. 1260/1261

Generation X Ane nr. 1260/1261 Peder Schomann & - -sdatter Christen Pedersen & - -datter Ane nr. 2520/2521 2522/2523 Anders Pedersen & Ida Christensdatter Hjerm 1260/1261 Peder Andersen Hjerm Dejbjerg 630 Ida Pedersdatter Hemmet 315

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret

Linnerup b Copuleret Anders Christensen og Mette Lauridsdatter i Linnerup kirke Hammer b Copuleret Linnerup 1716 2a Døbt Mikkel Mørk i Hjortsvang - Anne Hammer 1716 2a Døbt Jens Lauridsen i Møllerup - Maren Linnerup 1716 2a Døbt Visti Pedersen i Hjortsvang - Anne Linnerup 1716 2a Begravet Visti Pedersens

Læs mere

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland

Hendes børn: Hans Nielsen Norre, Horne Peder Nielsen Norre, Jordløse Kirsten Nielsdatter Norre ~ Christopher Rasmussen i Stokkemarke, Lolland Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Børn: Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus Hansen Jacob Hansen og hustru Kirsten

Læs mere

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( )

Forfædre til Kirsten Maria Larsen( ) Forfædre til Kirsten Maria Larsen(1872-1930) Generation nr. 1 1. Kirsten Maria Larsen, født 6. marts 1872 i "Nybo", Feldbjerg Mark, Najbjerg, Timri 29. december 1930 i Vildbjerg By. Hun er datter af 2.

Læs mere

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740

Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 1 Hvedholm skifteprotokol I, 1719-1740 Knud Jørgensen, Horne, 06-06-1719, I-1 ~ Anne Pedersdatter Niels Knudsen, myndig Peder Knudsen, myndig Karen Knudsdatter ~ Knud Jørgensen Anne Knudsdatter ~ Rasmus

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt

1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt Side 1 1670 søn Lars Mogensen Brøllund født 1671 1672 1673 1674 søn Christen Mogensen Brøllund født i Brøllund i Nysogn i Ringkøbing Amt 1675 1676 1677 1678 1679 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687

Læs mere

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt

Side 1 af 58. 1700 3b Døbt 1699 3b Begravet Peder Sørensen i Stubberup 1700 3b Døbt Jacob Hansen Husmand i Merring - Karen 1700 3b Begravet Jacob Hansen Husmands datter i Merring Karen 1700 3b Døbt Mads Pedersen Kjærgård - Kirsten

Læs mere

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797

Lunde og Outrup sogne konfirmerede 1777 til 1797 1777 d. 6 apr. Daniel Andersen fra Lundager. Christen Jensen af Husted. Christen Jepsen fra Hølled. Niels Eskesen Kast fra Kastkjær. Jens Michelsen fra Lunde. Christen Lauridsen fra Lunde. 1778 d. 26 apr.

Læs mere

Enghavegaard, Borup, matrikel 7

Enghavegaard, Borup, matrikel 7 https://www.slaegtogdata.dk/kilder/afskrevne-kilder/praestoeamt/enghavegaard-borup-matr-7 Enghavegaard, Borup, matrikel 7 Præstø amt, Fakse herred, Sønder Dalby sogn - kildeafskrift doneret af Arne Hansen,

Læs mere

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup

Særslev Karen Pedersdatter i Anderup. Kosterslev Jep Andersen Svendstrup Særslev Anne Hansis Maderup ~ 4. Askeby. Moderup 1 kirkebog 1666-1720 - viede Viede, mangler en side med slutning af 1693, 1694 og begyndelsen 1695. Kursiv angiver usikkerhed om ordet. Og en streg at jeg ikke kan læse teksten Den sidste kolonne angiver

Læs mere

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690

Efterkommere af Laust Bertelsen Ca efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen Ca. 1615 - efter 1690 Efterkommere af Laust Bertelsen 1. Generation 1. Laust Bertelsen 1, 2, 3 blev født cirka 1615 og døde efter 1690. Andre navne for Laust var Laurids

Læs mere

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen

Aner til Husmand Poul Christian Kondrup Madsen 1. generation 1. Husmand Poul Christian Kondrup Madsen, søn af Husmand & Slagter Mads Christensen Greve og Marie Cathrine Hansdatter, blev født den 9 Apr. 1855 i Vindblæs Sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt

Læs mere

Side 1 af 44 1740 130 Døbt Peder Smed i Grejs - Kirsten 1740 130 Døbt Anders Nielsen i Lindved - Mette 1740 130 Begravet Christen Christensen i Grejs gammel 1740 130 Døbt Peder Olufsen i Sindbjerglund

Læs mere

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat.

?. Laugv: Afdødes bror, Morten P. Pedersen. 1 dat. SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 4 23. dec. 1812 20. okt. 1814. Nr. 1. Side 1. 1812. 23. Dec. Margrethe?, enke, Christiansø. Afg. Claus Hansen. 2

Læs mere

Efterslægt Karen Pedersdatter

Efterslægt Karen Pedersdatter Efterslægt Karen Pedersdatter 1. generation 1. Karen Pedersdatter blev født på en ukendt dato, døde før 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Holbæk, og blev begravet den 5 Nov. 1686 i Kundby, Kundby, Karen giftede

Læs mere

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678

SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 SAMSØ GODS ARKIV'S - SKIFTEREGISTER nov 1672-8 juni 1678 film 282 LA, (negativ film 395, 1 halvdel) Filmen er lånt af Laurits Kjær-Hansen Ægtefæller og deres børn Dette alfabetiske register er børn, søskende

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND III MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV, REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1790 1830 BIND III Unge Peder Hansen, Svindinge, Gaardmand, 01.07.1790, 3 ~ 1 Anne Hansdatter, 14.05.1768, II-128 ~ 2 Kirsten Jensdatter,

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815

Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 Ellinggaard Skifteprotokol 1775 1815 /3-1775 Olle Nielsen, Smed, g.m. Maren Andersdatter 2. Christen Ollesen, 42 år, ukendt opholdssted 3. Jens Ollesen, 30 år på Læsø 4. Niels Ollesen, 35 år, 5. Anne Ollesdatter,

Læs mere

Forstadsmuseet - Stamtræ

Forstadsmuseet - Stamtræ Page 1 of 24 Søren Nielsen Jydes Stamtræ Christopher 1682-??, Anne Sørensdatter 1683-??, ~Rasmus Olsen, Smørumovre Hans 1689-??, Lars 1690-??, Niels Madsen 1717-1789 Gift med Kirsten Christensdatter Ellen

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Horsbøl. Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Hans Pedersen, Huusbond, 38, G, 1, skoleholder Else Kirstine Jesdatter, hans kone, 41, G, 1 Anne Marie Hansdatter, deres børn, 6, U Jes Hansen, deres børn, 2, U Hans Hansen, Tienende, 28, U,

Læs mere

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par

Filstatistik 1. Personstatistikker. Fødsler pr. epoke. Længstlevende personer. Middellevealder for personer. Efter køn. Statistikker for par Filstatistik 1 Personstatistikker 1 Antal personer ialt 34522 2 Personer med utilstrækkelig datoinformation 0 3 Personer markeret som nulevende 9776 4 Personer markeret som døde 24746 Fødsler pr. epoke

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Jens Peder Rasmussen

Jens Peder Rasmussen Jens Peder Rasmussen Maren Nielsdatter ældste søn Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave JENS PEDER RASMUSSEN "1 Jens Peder Rasmussen *1786-1834 Marens ældste søn Jens Peder Rasmussen blev født 21. marts

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814.

Lindknud sogn konfirmerede 1794 til G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\Malt\Lindknud\Lindknud sogn konfirmerede 1794 til 1814. 1794 Confirmerede i Lindknud kirke. Poul Thomsen, 16, Gjerndrup. Jens Jeppesen, 16, Rasmus Knudsen, 16, Thuesbøl. Jørgen Sørensen, 16, Møllen. Christen Christensen, 14, Gravengård. Else Kirstine Jacobsdatter,

Læs mere

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter

a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader a a fader Alexander Didriksen 7-3-1792 14 r pr stens s n Anders Andersen Maren Jensdatter vi 17-9-1747 Anders Christensen Maren S frensdatter

Læs mere

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713.

Forældre. 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * i Timring, på Herning sygehus. Gift i Rind, Maren Amalie Andersen #713. 1. Anne Mette Lund Pedersen #77, * 04.02.1951 i Torup, Sunds sogn. Gift 20.05.1978 i Sunds kirke, Villy Lymann Pedersen #1, * 09.01.1948 i Middelfart. Forældre 2. Jens Peder Lund Pedersen #730, * 11.08.1919

Læs mere

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850

Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol 1820-1850 Udarbejdet af Ejvind Rasmussen Del 1 DIS Arkiv & Bibliotek * 9 0 0 0 0 8 *... e t DIS-DanmarkprcyeÅT Afskrift i uddrag af Erholm Gods skifteprotokol

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

Aner til Karen Jensen

Aner til Karen Jensen 1. generation 1. Karen Jensen, datter af Husmand Jens Jensen og Kirsten Olesen, blev født den 20 Nov. 1885 i Ø. Tørslev sogn, Gjerlev Herred, 1 blev døbt den 2 Dec. 1885 i Hjemmet, og døde efter 1930.

Læs mere

Aner til Agathe Line Hansen

Aner til Agathe Line Hansen 1. generation 1. Agathe Line Hansen, datter af Daglejer Jørgen Hansen og Karen Dorthe Larsen, blev født den 21 Okt. 1870 i Ejby Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 14 Dec. 1870 i Hjemmet, døde den 17 Sep.

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 382/383. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Niels Pedersen Skou og Bodild Nielsdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Peder Jensen Skouf & Maren Lauridsdatter Niels Pedersen

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1

30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 30 Aug 2014 Efterkommere af Jens Pedersen Side 1 Generation 1 1. Jens Pedersen #10302 * 1764, Job: gaardbeboer i Lille Grøntved, Mygdal, (~ Karen Frandsdatter #10240 * 1756, ) I Peder Jensen #10303 * 1796,

Læs mere

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV

MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL BIND IV MOLKENBORG (GLORUP/ANHOF) GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOL 1830 1850 BIND IV Lars Andersen, Frørup, Ungkarl, 31.04.1830, 1 Anne Frederiksdatter, Svindinge, 08.03.1830, 1 ~ Husmand Hans Jørgensen (gamle)

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ]

Horsbøl. Nørre Bork sogn konfirmerede 1751 til [Nørre Bork kirkebog ] [Nørre Bork kirkebog 1720 1814] 1751 d. 18. apr. Confirmationsbørnene. Niels Svitzer 16 aar. Thure Bruun 16½ aar. Christen Pedersen fra Lyne 16½ aar. Hans Christensen fra Overgaard 16 aar. Gunde Nielsen

Læs mere

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods.

Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. 145 Kjærgaard Birk. Tingdag den 21. november 1600. Angående herredsfoged Niels Lassens 12 gods. Peder Barfod i Sædding, på Byrge Trolle hans vegne, lod læse et åbent uforseglet papirsbrev med Byrge Trolle

Læs mere

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1

Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 Aneliste for ANE LAURA JOHANSEN Side 1 1. Ane LAURA JOHANSEN, født 15. juli 1890 i Barde i Vorgod sogn, død 6. aug. 1958 på Herning sygehus. Hun blev gift med MARTIN AHLER JENSEN, gift 10. sep. 1910 i

Læs mere

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen

Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1. Knud Pedersen Køn : Mand Født : 1595 Død : 1655 Kaas. Børn : 1620 Peder Knudsen Person-liste for aner til Poul Langagergaards slægt Side 1 Knud Pedersen 1595 Død : 1655 Kaas Margrethe Simmonsdatter 1620 Peder Knudsen 1621 Mette Knudsdatter 1628 Maren Knudsdatter 1632 Johanne Knudsdatter

Læs mere

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1

Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 Aneliste for MARTIN AHLER JENSEN Side 1 1. MARTIN AHLER JENSEN, f. 13. juli 1882 i Lille Bjerre i Snejbjerg, d. 19. april 1963 på Herning sygehus. Han blev gift med (1) Birthe Marie Uldum, gift 7. nov.

Læs mere

Folketællinger Brændgaard

Folketællinger Brændgaard Folketællinger 1787 1940: 1770 Jens Eriksen selvejerbonde. 1787- Peder Laursen, 42 år, gift, husbond, selvejerbonde. Kirsten Gregersdatter, 44 år, gift, madmoder. Anne Jensdatter, 21 år, tjenestepige.

Læs mere

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge

Flintholm fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge fæsteprotokol 1776-1896, bemærk side 10 fæstere fra Kirkeby, Lunde, Stenstrup, Vester Skerninge Ny fæster navn Fra, * Gl. fæster Stednavn Sogn ejendom Dato År Fol Diverse. Hans Mogensen Galtegård Gård

Læs mere

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt

Side 3 af 11. 1812 8a Døbt Side 1 af 11 1811 2b Døbt Anders Mikkelsen husmand og Anne Salomonsdatter i Grejs - Anne Kirstine 1811 2b Døbt Niels Nielsen gårdmand og Maren Christensdatter i Ørum - Jens 1811 2b Døbt Hans Pedersen gårdmands

Læs mere

Forældre. Bedsteforældre

Forældre. Bedsteforældre 1. Rosa Marie Jørgensen, * 20-09-1925 i Næssevang, Asnæs sogn, stilling: Husmoder. Hun blev gift med Alfred Nielsen, 07-04-1947 i Asnæs, Ods h,, * 01-10-1909 i Tolsager, Asnæs s., Ods h.,, stilling: Landmand,

Læs mere

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31

Sorten Vennekildegårdsæble nævnes omkring 1885, stammer fra Vennekildegård, Grønholtvej 31 Grønholtvej 31 Vennekilde Matrikelnummer: Matr.nr. 6a Grønholt by, Grønholt sogn, arvefæstegård, som er på 189954 m2, heraf vej 8160 m2. Det var oprindelig gård nr. 5. Vennekilde har engang sammen med

Læs mere

Generation X Ane nr. 1528/1529

Generation X Ane nr. 1528/1529 Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Jens Laursen Skou og -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Laurs Hansen Skou & Bodil -datter Ane nr. 3056/3057 Jens Laursen Skou

Læs mere

Matriklen 1664 Grindsted sogn.

Matriklen 1664 Grindsted sogn. Grindsted sogn. Matrikel 1664. Grindsted by. Præstegården. 4 tdr. 2½ skp. 2 alb. hartkorn. Til kongelig majestæt. Hr. Cornelius. Senere hr. Michel Ibsen. Giver årligen til Coldinghus 10 mark 5 skl. 2 alb.

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1

Familiegrupperapport for Jens Jørgensen og Mette Rasmusdatter Mand Jens Jørgensen 1 Mand Jens Jørgensen 1 Født Før 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Dåb 19 Jan. 1744 Lumby, Lunde, Odense 2 Død 27 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Begravet 30 Apr. 1803 Lumby, Lunde, Odense 3 Far Jørgen

Læs mere

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup

Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Hundstrup Ny fæster navn Fra, * G!. fæster Stednavn Sogn Hans Mogensen Galtegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Marqvar Nielsens enke Hønnegård Anders Andersen Degn Anders Hansen Degns enke Anders NaMew degn Anders

Læs mere

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten.

Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Overvejelser omkring Fedder Andersen på Kogsbøl, Emmerlev sogn, og hans eventuelle tilhørsforhold til TW-efterslægten. Fedder Andersen, forpagter på Kogsbøl, var født ca. 1641 og døde 1698, begr. 17/3.

Læs mere

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen

No. 53 Mette Kirstine Hansen Knudsen Mette Kirstine Hansen Knudsen Forældre: Børn: nr. 106 Laust Adamsen og nr. 107 Hansine Kirstine Nicoline Adamsen, født Hoff. Hans Knudsen, Karen Knudsen, Lars Adam Knudsen, Jens Peter Knudsen, Karen Knudsen,

Læs mere

Folketælling Grene 1850

Folketælling Grene 1850 Elkjær, 1. familie, et aftægtshus Jens Pallesen, 57, g, Hoven, aftægtsmand Karen Sofie Andersdatter, 63, g, sognet, hans kone Elkjær, 2. familie, en gård Christen Nielsen, 33, g, sognet, gårdmand og husfader

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Ahnentafel for Anders Christiansen

Ahnentafel for Anders Christiansen Ahnentafel for Anders Christiansen First Generation 1. Anders Christiansen was born on 29 Jan 1801 in Mildahl, Jerslev Sogn. He was christened on 19 Mar 1801 in Jerslev, Hjorring, Denmark. He died on 28

Læs mere

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse

Generation X Ane nr. 1322/1323. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Rasmus Pedersen og Kirsten -datter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Ane nr. Rasmus Pedersen & Kirsten -datter Pollerup 1322/1323

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

MADS OLESEN HANSENs børn

MADS OLESEN HANSENs børn MADS OLESEN HANSENs børn Aner Maren Nielsdatter - Maren Olesdatter - Mads Olesen Hansen Eva Kristensen Marts 2016-1. udgave MADS OLESEN HANSENS BØRN "1 Mads Olesen Hansens børn MADS OLESEN HANSENS BØRN

Læs mere

No. 13 Mette Kirstine Pedersen

No. 13 Mette Kirstine Pedersen Mette Kirstine Pedersen Forældre: nr. 26 Søren Dahl Knudsen og nr. 27 Else Dahl Knudsen Børn: Else Pedersen, Niels Dahl Pedersen, nr. 6 Ove Pedersen, Aksel Pedersen og Ejnar Pedersen Navn Født Døbt Faddere

Læs mere

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I)

Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) Mosegård Sjælstoftevej Nr. 25. Matr.9 a. (S-I) Billeder (S-I) 1765 Dom: 20 a` Trinitatis = Søndag den 20 Oktober MAREN døbt, Rasmus Johansens liden Datter af Sjælstofte, som blev båret til Dåben af Hans

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Folketælling Vorbasse 1801

Folketælling Vorbasse 1801 Vorbasse, 1. familie Wulf Christopher Müller, husbonde, 58, g2, propositus honorarius og sognepræst Inger Marie Berg, hans kone, 42, g1 John Madsen Müller, deres søn, 20, u Helene Cathrine Marie Müller,

Læs mere

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868

Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e Aikevej 7 3d 1868 Ajkevej Aikevej 5 6d 10c 10e 1946 1946 Magnus Kristensen, husmand 1967 Henning Kristensen, maskinarbejder Asta M. Kristensen 1981 Henning Kristensen (2009) Denne ejendom blev oprettet i 1946, da Magnus

Læs mere

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år.

Outrup sogn døde 1798 til d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 år. Døde Mænd. Dato er begravelsesdato. 1798 d. 18 apr. Laust Thomsen, Morten Madsens plejesøn i Dejrup, 3 1798 d. 1 jul. Jens Pedersen, Peder Nielsen Endorphs søn i Allerslev, 13 1798 d. 15 jul. Morten Nielsen,

Læs mere

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt

1705 4a Døbt Peder Krag i Hatting - Maren a Døbt Søren Madsen Hyrde i Hatting - Søren a Døbt Melchior Jensen i Hatting - Anne a Døbt 1701 1b Døbt Laurids Jensen i Eriknaur - Jens 1701 1b Døbt Søren Andersen i Eriknaur - Kirsten 1701 1b Døbt Jens Melchiorsen i Hatting - Gregers 1701 1b Døbt Knud Sørensen Due i Hatting - Anne 1701 1b

Læs mere

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre)

Side 1 af 11. Forfædre til: Jeanette Johansen Slyk. 1st Generationer. 2nd Generationer (Forældre) 3de Generationer (Bedsteforældre) Side 1 af 11 1st Generationer 1. blev født den Nov. 29 1957 i Frederiksberg Hospital. Andre begivenheder i Feb 23 1958 Holmens Kirke Pastor Knud Banning 2. Bent Johansen blev født den Jun. 21 1930 i Vanløse

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested

Vejlegård Karen Jeppesdatter, Vejle, , 9 (6) stedsøn Hans Madsen, Allested 1 Vejlegård 1760-1788 Maren Jeppesdatter, Vejle, 02-03-1760, 4 (3) ~ gårdmand Peder Hansen far Jeppe Jørgensen, Søby enkemanden ~ 1 Kirsten Jensdatter, skifte 13-06-1758 Bolsmand Christen Nielsen Fælling,

Læs mere

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1

Familiegrupperapport for Mogens Sørensen og Kirsten Andreasdatter Mand Mogens Sørensen 1 Mand Mogens Sørensen 1 Født Før 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Dåb 30 Jan. 1729 Ølstykke, Ølstykke, Frederiksborg 2 Død Før 11 Aug. 1777 Stenløse, Ølstykke, Frederiksborg 3 Far Søren

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 340/341. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Peder Nielsen og Maren Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Niels Jespersen & Ludze Pedersdatter Hans Frendesen & Karen Jensdtr.

Læs mere

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1

Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Anetavle for Lisbeth Nørgaard Side 1 Nr. 1 på denne tavle er den samme som nr. 1 på tavle nr. 1 Tavle nr. 1 2 Anton Nørgaard --3 1 Lisbeth Nørgaard -- Horsens æ Flemming Bach 3 Nina Møller --2 Ejnar Nørgaard

Læs mere