Meddelelse fra Kommissionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Meddelelse fra Kommissionen"

Transkript

1 COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1

2 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et harmoniseret grundlag for udarbejdelse af individuelle selskabers og koncerners regnskaber i EU. Det er med direktiverne lykkedes at opnå en generel forbedring af regnskabsstandarderne, at øge regnskabernes sammenlignelighed og dermed forbedre betingelserne for grænseoverskridende aktiviteter og at tilvejebringe gensidig anerkendelse af regnskaber med henblik på notering på fondsbørser i hele Unionen. 1.2 Direktiverne giver imidlertid ikke svar på alle de problemer, som revisorer og regnskabsbrugere og de organisationer, der fastsætter regnskabsstandarder støder på i 1990'erne. Nogle problemer behandles slet ikke i direktiverne. Andre blev løst under forhandlingerne om direktiverne på den måde, at der blev indført en række valgmuligheder eller anvendt formler, som kan fortolkes forskelligt. Regnskaber, der udarbejdes i overensstemmelse med direktiverne og de nationale love, som implementerer dem, opfylder ikke de mere krævende standarder, som kræves andre steder i verden, bl.a. af Securities and Exchange Commission i USA. 1.3 Sidstnævnte problem har resulteret i, at store europæiske selskaber, der søger at fremskaffe kapital på de internationale kapitalmarkeder, oftest på New York Stock Exchange, er tvunget til at udarbejde et nyt regnskab til dette formål. Dette er en ekstra byrde og dyrt og udgør en klar konkurrencemæssig ulempe. At fremlægge mere end ét regnskab skaber også forvirring. Det betyder endvidere, at selskaberne skal følge standarder (US Generally Accepted Accounting Principles eller GAAP), som er udviklet uden noget som helst europæisk input. Da flere og flere medlemsstater er ved at gennemføre omfattende privatiseringsprogrammer og de berørte selskabers kapitalbehov er voksende, støder et stigende antal selskaber på dette problem. 1.4 Den tilgang, der foreslås i denne meddelelse, går ud på at bruge Unionens vægt i den internationale harmoniseringsproces, som allerede er godt i gang i International Accounting Standards Committee (IASC). Sigtet med denne proces er at udarbejde et sæt standarder, som vil blive accepteret på kapitalmarkederne overalt i verden. Unionen skal samtidig fastholde de hidtil opnåede harmoniseringsresultater, som er en fundamental del af lovgivningen for det indre marked. Den skal derfor tage skridt til at sikre, at de eksisterende internationale standarder (IAS) er i overensstemmelse med Fællesskabets direktiver, og at de IAS, der skal udarbejdes, bliver forenelige med fællesskabslovgivningen. 1.5 Der er behov for et snævrere samarbejde inden for Unionen med henblik på at nå frem til en fælles stillingtagen til både internationale og interne regnskabsspørgsmål, og dette kan opnås ved at sikre, at de bestående organisationer på EU-plan, der behandler regnskabsspørgsmål, kommer til at fungere bedre. Dette ville styrke EU's indflydelse i den internationale harmoniseringsdebat og bidrage til, at de fælles standarder i medlemsstaterne kan anvendes mere konsekvent, specielt for så vidt angår koncerners konsoliderede regnskaber. 1.6 Det foreslås, at denne reform så vidt muligt gennemføres uden ændring af regnskabsdirektiverne. 2. Baggrund 2.1 Harmoniseringen af selskabslovgivningen er baseret på EF-traktatens artikel 54, stk. 3, litra g). Fjerde rådsdirektiv (78/660/EØF) af 25. juli 1978 fastsætter, at alle

3 selskaber med begrænset hæftelse skal udarbejde årsregnskaber. I overensstemmelse med retsgrundlaget for fjerde direktiv sigter direktivet ikke på at opnå en fuldstændig standardisering af regnskabsreglerne. Direktivets formål er snarere at sikre, at de finansielle oplysninger er sammenlignelige og ensartede. Direktivet indeholder derfor en lang række optioner for medlemsstaterne eller selskaberne, som giver mulighed for forskellige regnskabsbehandlinger. Sammenligneligheden mellem de forskellige optioner opnås ved hjælp af supplerende oplysninger i noterne, som skal ledsage balancen og resultatopgørelsen. Der er mulighed for undtagelser for små og mellemstore virksomheder. 2.2 Syvende rådsdirektiv (83/349/EØF) af 13. juni 1983 vedrører konsoliderede regnskaber. Det fastsætter, at et moderselskab, ud over de individuelle regnskaber, skal opstille konsoliderede regnskaber og et konsolideret årsregnskab, der viser koncernens finansielle stilling, som var den én enkelt enhed. 2.3 Disse direktiver blev fulgt op af to sektorale direktiver, der behandler de finansielle oplysninger, der henholdsvis skal offentliggøres af banker og andre finansielle institutioner (Rådets direktiv 86/635/EØF af 8. december 1986) og af forsikringsselskaber (Rådets direktiv 91/674/EØF af 19. december 1991). Disse direktiver indeholder de undtagelser fra fjerde og syvende direktiv, som er nødvendige for at tage hensyn til de pågældende enheders særlige karakteristika. 2.4 Problemer i forbindelse med direktivernes anvendelse og fortolkning diskuteres i Kontaktudvalget for Regnskabsdirektiverne, der blev nedsat i henhold til artikel 52 i fjerde direktiv. Formandskabet i udvalget varetages af Kommissionen, og det holder normalt møde to gange om året. Det består af eksperter fra medlemsstaternes ministerier. 2.5 Fjerde og syvende direktiv, med senere ændringer, blev vedtaget og implementeret med nogen vanskelighed, og der er ikke gjort yderligere fremskridt på EU-plan med hensyn til at harmonisere de grundlæggende regler om regnskabsaflæggelse. Medlemsstaterne er ikke enige om nytten af direktivet som harmoniseringsinstrument på regnskabsområdet: nogle medlemsstater foretrækker en bredere international harmonisering og/eller harmonisering på grundlag af standarder i stedet for lovgivning. 2.6 På en konference, som Kommissionen organiserede i 1990 om den fremtidige harmonisering af regnskabsstandarder i EU, blev der udtrykt en klar præference for ikke at reducere antallet af valgmuligheder i direktiverne, for ikke at vedtage ny lovgivning i den nærmeste fremtid og for at tage hensyn til harmoniseringsbestræbelserne på et bredere internationalt plan. 2.7 Efter denne konference oprettede Kommissionen Det Rådgivende Forum for Regnskabsaflæggelse med henblik på at skabe diskussioner om regnskabsspørgmål på europæisk plan og med henblik på at påvirke arbejdet i de nationale organisationer, der fastsætter regnskabsstandarder. De nationale organisationer, der fastsætter regnskabsstandarder, og de europæiske organisationer for regnskabsbrugere og revisorer arbejder sammen i forummet for at finde tekniske løsninger på en række problemer, der endnu ikke er behandlet i regnskabsdirektiverne. Efter en vanskelig start har forummet udført et udmærket arbejde, men da der ikke foreligger et klart mandat, har resultaterne af dets arbejde ikke tilstrækkelig vægt til at øve en reel indflydelse på udviklingen på regnskabsområdet. 3

4 2.8 Kommissionen besluttede som et resultat af konferencen at modtage invitationen fra International Accounting Standards Committee (IASC) om at blive medlem af dens rådgivningsgruppe og om at sidde i bestyrelsen med observatørstatus. IASC er en privat organisation, der blev stiftet af regnskabs- og revisororganisationer i Den har arbejdet med at udvikle et omfattende sæt af internationale regnskabsstandarder. Disse standarder anvendes af mange store og multinationale selskaber overalt i verden, selv om de ikke er retligt bindende. De har også påvirket fastsættelsen af standarder i en række lande. International Organisation of Securities Commissions (IOSCO) nåede for nylig til enighed med IASC om et fælles arbejdsprogram, der på mellemlang sigt sigter på at opstille et kernesæt af internationale regnskabsstandarder, som selskaber, der søger om multinational notering for deres værdipapirer, skal anvende. Hvis dette lykkes, vil det blive lettere for de europæiske selskaber, der anvender IAS, at få adgang til de internationale kapitalmarkeder og navnlig kapitalmarkedet i USA Der arbejdes også med regnskabsstandarder i andre internationale fora (FN, OECD osv.). For nylig fik WTO's arbejdsgruppe for Professional Services mandat til at udarbejde henstillinger med henblik på at afskaffe unødvendige barrierer for handelen med regnskabstjenesteydelser og navnlig med henblik på at fremme anvendelsen af internationale standarder under hensyntagen til arbejdet i de organisationer, der fastsætter internationale standarder. 3. Behov for en ny tilgangsvinkel 3.1 Fjerde og syvende direktiv har givet mulighed for at bevare de forskellige regnskabstraditioner, der eksisterede i medlemsstaterne før direktivernes vedtagelse, men har samtidig haft en reel positiv virkning. Kvaliteten i regnskabsaflæggelsen er blevet betydeligt forbedret i medlemsstaterne. Den fri bevægelighed for sammenlignelige finansielle oplysninger er en vigtig betingelse for, at det indre marked kan fungere gnidningsløst, og bidrager til at skabe konkurrence. 3.2 Der er ikke desto mindre en række problemer, som skal tackles, hvis de fremskridt, der hidtil er opnået, skal bevares, og hvis Unionen skal være i stand til at klare de store udfordringer, den står over for. 3.3 Det mest presserende problem vedrører europæiske selskaber, der opererer internationalt. De regnskaber, som disse selskaber udarbejder i overensstemmelse med deres nationale lovgivning, der igen er baseret på regnskabsdirektiverne, er ikke længere tilstrækkelige, hvis selskaberne ønsker at benytte de internationale kapitalmarkeder. Selskaberne er derfor tvunget til at opstille to sæt regnskaber, et sæt, der er i overensstemmelse med regnskabsdirektiverne, og et andet sæt, som udarbejdes med henblik på de internationale kapitalmarkeder. Denne situation er ikke tilfredsstillende. Det er dyrt, og det forhold, at der fremlægges forskellige tal i forskellige miljøer, forvirrer investorer og offentligheden i bred almindelighed. Der er en risiko for, at store selskaber i voksende omfang vil blive trukket over mod US GAAP. Selskaberne og medlemsstaterne forventer, at Unionen tager skridt til at finde en løsning, der kan implementeres hurtigt. 3.4 Andre problemer vedrører selve direktiverne. Direktiverne tillader en række valgmuligheder og omhandler ikke en række regnskabsproblemer, som i stigende grad er blevet relevante, siden direktiverne blev vedtaget. Dette, sammen med den kendsgerning, at nogle principper i direktiverne fortolkes forskelligt i forskellige medlemsstater, har haft 4

5 negative konsekvenser for regnskabernes sammenlignelighed. Udadtil har fraværet af en fælles holdning til regnskabsspørgsmål hindret EU i at spille en effektiv rolle i internationale fora, som diskuterer regnskabsspørgsmål. Den kendsgerning, at EU-landene har vanskeligt ved at koordinere deres indsats og nå frem til en fælles holdning, virker også uforståeligt for andre europæiske lande, som i stigende omfang ser på EU, når de skal etablere eller omlægge deres nationale regnskabssystemer. 3.5 Der er endvidere også behov for en ny tilgang, fordi der siden regnskabsdirektivernes vedtagelse er sket ændringer i medlemsstaterne med hensyn til den proces, ved hvilken regnskabsstandarderne vedtages. Da der er behov for, at regnskabsstandarderne følger den økonomiske udvikling, har mange medlemsstater oprettet organisationer for fastsættelse af regnskabsstandarder, der yderligere udvikler de regnskabsregler, der inkorporeres i lovgivningen. Der er behov for, at arbejdet med regnskabsproblematikken på europæisk plan tilpasses disse ændringer, men uden at opgive den nuværende tilgangsvinkel, der er baseret på direktiverne. 4. Mulige løsninger 4.1 Kommissionen har undersøgt flere mulige måder, hvorpå man kan tackle ovenstående problemer, og har drøftet dem med medlemsstaterne, senest på mødet i kontaktudvalget den september. 4.2 For så vidt angår det mest påtrængende spørgsmål, nemlig problemet vedrørende store børsnoterede selskaber, kunne man vælge den løsning, at de undtages fra at falde ind under direktivernes anvendelsesområde, og dermed give dem mulighed for at følge andre regler. Dette ville rejse en række spørgsmål med hensyn til, hvilke selskaber der skal undtages fra direktivernes anvendelsesområde (alle børsnoterede selskaber, nogle børsnoterede selskaber, selskaber med betydelige ikke-eu-kapitalinteresser osv.), og med hensyn til de regler, som disse selskaber så skulle anvende (internationale regnskabsstandarder, US-standarder eller begge). Det ville kræve en ændring af direktiverne, og det ville tage tid. Det ville endelig indebære, at man gik bort fra den ensartede tilgang til regnskabsharmonisering, som har tjent Unionen godt indtil nu. 4.3 En anden løsning kunne være at få en aftale med USA om gensidig anerkendelse af regnskaber. Kommissionen har forsøgt at indlede sådanne diskussioner, men amerikanerne har ikke været særligt interesseret. Regnskaber, som US-selskaber udarbejder efter US GAAP, anerkendes faktisk allerede i alle medlemsstater, men de regnskaber, som europæiske selskaber udarbejder i overensstemmelse med regnskabsdirektiverne, anerkendes ikke i USA. Direktiverne giver ikke et tilstrækkeligt detaljeret sæt af standarder, som kan opfylde US-kravene. 4.4 Blandt de forskellige internationale organisationer, der arbejder med internationale standarder, er det i øjeblikket kun IASC, der frembringer resultater, der har klare udsigter til at blive anerkendt på de internationale kapitalmarkeder inden for en tidshorisont, der er af praktisk relevans i betragtning af problemets presserende karakter. 4.5 En anden delløsning, der tager sigte på de interne problemer, kunne bestå i at ajourføre regnskabsdirektiverne med henblik på at medtage tekniske løsninger på forskellige regnskabsproblemer, som endnu ikke er blevet taget op. Det ville imidlertid være vanskeligt at nå til enighed om de spørgsmål, som skulle dækkes af en sådan 5

6 revision. Nogle medlemsstater ville antagelig forsøge at genforhandle de dele i direktiverne, som de ikke synes om. Forberedelsen af og forhandlingerne om en sådan betydelig revision af direktiverne ville tage lang tid, og der ville sandsynligvis opstå nye problemer, når ændringerne var blevet endeligt vedtaget og implementeret i medlemsstaterne. Ændringer af direktiverne skulle helst begrænses til tilfælde, hvor det er nødvendigt at skabe retssikkerhed. 4.6 En anden mulighed, som har været overvejet, er at oprette en europæisk organisation for fastsættelse af regnskabsstandarder. At stifte en sådan organisation (som forudsætter lovgivning) og at udvikle et omfattende sæt af europæiske regnskabsstandarder ville kræve lang tid. De fleste medlemsstater har udtrykt betænkelighed ved at skabe et nyt lag af standarder, særlig på baggrund af, at der allerede er gjort fremskridt med IAS. 5. Foreslået tilgangsvinkel 5.1 Ved udarbejdelsen af den anbefalede tilgang til de aktuelle regnskabsproblemer har Kommissionen lagt særlig vægt på at overholde subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne som fastsat i Maastricht-traktaten. Ny lovgivning eller ændringer af eksisterende lovgivning på EU-plan bør så vidt muligt undgås. Det er også ønskeligt, at der ikke skabes et nyt lag standarder oven på dem, der allerede eksisterer eller er ved at blive udarbejdet. Der er behov for en mere fleksibel ramme, der hurtigt kan tilpasses til den aktuelle og fremtidige udvikling. Samtidig skal den nødvendige grad af retssikkerhed fastholdes, ligesom fællesskabslovgivningen skal respekteres. 5.2 Med hensyn til det presserende spørgsmål om europæiske selskaber, der søger børsnotering på de internationale kapitalmarkeder, foreslås det, at Kommissionen sammen med medlemsstaterne inden for rammerne af kontaktudvalget først, og som et prioriteret punkt, undersøger, om de eksisterende internationale regnskabsstandarder (IAS) er i overensstemmelse med regnskabsdirektiverne. At konstatere, at disse standarder er i overensstemmelse med regnskabsdirektiverne, er et væsentligt første skridt, hvis medlemsstaterne skal give deres store selskaber lov til at udarbejde deres regnskaber på dette grundlag. (Det er op til medlemsstaterne at foretage en tilsvarende øvelse med hensyn til deres nationale lovgivning. Da de nationale lovgivninger ikke benytter alle valgmulighederne i direktiverne, kan en IAS, der er i overensstemmelse med direktiverne, således være i strid med den nationale lovgivning.) 6

7 5.3 Hvis denne undersøgelse afslører konflikter mellem direktiverne og IAS, skal disse uoverensstemmelser undersøges fra sag til sag. Kommissionen har umiddelbart den opfattelse, at der kun vil vise sig at være problemer i beskedent omfang. Hvis der er konflikt, skal der findes en løsning. En løsning kunne være at anmode IASC om at ændre den pågældende standard. En anden løsning kunne være at ændre direktiverne. IASC's ledelse har givet udtryk for, at den er rede til at foretage en ny undersøgelse af enhver IAS, som ikke er i overensstemmelse med direktiverne. Hvis det er absolut nødvendigt, vil Kommissionen foreslå ændringer af direktiverne. Hvis direktiverne skal ændres for at løse en konflikt mellem en IAS og en bestemmelse i et direktiv, mener Kommissionen, at man alvorligt burde overveje at delegere beføjelser til et udvalg, således at proceduren for at ændre regnskabsdirektiverne kunne accellereres. Det kan nemlig ikke udelukkes, at der i fremtiden vil opstå andre konflikter med IAS. Det ville være hensigtsmæssigt, hvis EU så var i stand til at tilpasse sine regler hurtigere. 5.4 For at sikre et passende europæisk input i IASC's løbende arbejde vil kontaktudvalget undersøge mulighederne for og søge at skabe en fælles holdning til de fremtidige Exposure Drafts (høringsudkast), som IASC offentliggør. En fælles unionsholdning til høringsudkastene kan således oversendes til IASC. Dette vil gradvis give Unionen mulighed for at opnå større indflydelse på IASC's arbejde, herunder fastlæggelse af IASC's dagsorden, således at IASC's output i stigende grad vil afspejle EU's synspunkter. 5.5 Med henblik på at skabe en mekanisme, der gør det lettere at nå frem til en fælles holdning til spørgsmål som f.eks. forenelighed med IAS, foreslås det at tildele kontaktudvalget en større rolle. Udvalgets evne til at behandle tekniske spørgsmål vil blive styrket, hvis der nedsættes underudvalg, som vil være i stand til at trække på den nødvendige tekniske ekspertise. Arbejdet vil blive tilrettelagt på en pragmatisk måde i samarbejde med medlemsstaterne for at reducere ekstraomkostningerne til et minimum. 5.6 Kontaktudvalgets arbejde bør fokusere på konsoliderede regnskaber. En mere generel tilgang, der også omfatter individuelle regnskaber, kunne sandsynligvis lettere give anledning til uenighed, da disse regnskaber i mange medlemsstater direkte vedrører den til skatteformål benyttede regnskabsaflæggelse. Fokuseringen på selskaber, der udarbejder konsoliderede regnskaber, er også berettiget, fordi disse selskaber er mere direkte påvirket af de problemer, der er beskrevet ovenfor. 5.7 For de selskaber, der ikke er direkte berørt af presset fra de internationale kapitalmarkeder, og som udarbejder konsoliderede regnskaber, er det hensigten at fortsætte bestræbelserne på at forbedre regnskabernes sammenlignelighed. Kontaktudvalget burde øge sine bestræbelser på at fremme en harmonisereret tilgang ved behandlingen af praktiske problemer, som opstår i forbindelse med anvendelsen af direktiverne. Gennem diskussioner i kontaktudvalget vil Kommissionen søge at sikre en bedre samordning af de aktiviteter, der udføres af de forskellige organisationer i medlemsstaterne, som arbejder med regnskabsstandarder. Kommissionen vil beslutte, hvordan den bedst muligt kan benytte udvalgets rådgivning, f.eks. ved at lade den indgå i en fortolkningsmeddelelse eller i en henstilling. Kommissionen vil i passende omfang sikre åbenhed omkring kontaktudvalgets arbejde. Det forventes, at små og mellemstore virksomheder, der ønsker at fremskaffe ekstern kapital, også kan opnå fordele ved en forbedret regnskabsaflæggelse med hensyn til konsoliderede regnskaber. 7

8 5.8 Det er klart, at denne fleksible tilgang kun er mulig inden for de rammer, der er bestemt af regnskabsdirektiverne. Direktiverne skal overholdes, og Kommissionen vil i det omfang, retssikkerheden kræver det, om nødvendigt ikke tøve med at fremsætte forslag til ændring af direktiverne. Et effektivt teknisk samarbejde i kontaktudvalget vil give mulighed for, at man i de fleste tilfælde undgår lovgivning. Det er derfor afgørende, at alle institutioner, som deltager i fastlæggelsen af regnskabsstandarder på nationalt plan, involveres i arbejdet i kontaktudvalget, og at deres repræsentanter har den nødvendige ekspertise til at deltage i tekniske diskussioner. 5.9 Det Rådgivende Forum for Regnskabsaflæggelse vil fortsat have en rådgivende funktion. Det skal sikre, at brugere og revisorer klart inddrages i EU-arbejdet på regnskabsområdet. Der kunne sikres en passende samordning mellem forummet og kontaktudvalget ved at invitere medlemmerne i kontaktudvalget til at deltage i møderne i forummet og ved at inddrage sagkundskaben i forummet i kontaktudvalgets tekniske arbejde. 6. Konklusioner Unionen bør hurtigt stille regnskabsbrugere og revisorer klart i udsigt, at selskaber, der søger børsnotering i USA og på andre verdensmarkeder, vil blive i stand til at forblive inden for EU-regnskabsrammen, og at US GAAP, som selskaberne og deres regeringer ikke kan øve indflydelse på, ikke er den eneste mulighed. Der er også behov for at gøre det klart, at Fællesskabet ikke vil være passivt på regnskabsharmoniseringsområdet, men at det tværtimod vil øge sine bestræbelser og bidrage til den internationale regnskabsstandardiseringsproces, som frembyder den mest effektive og hurtigste løsning på problemerne for de selskaber, der opererer på internationalt plan. Hvis dette budskab skal slå klart igennem, kræver det utvetydigt støtte og samtykke fra medlemsstaternes side. 8

9 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. FORANSTALTNINGENS BENÆVNELSE "Regnskabsharmonisering: En ny strategi vis-à-vis international harmonisering". 2. BERØRTE BUDGETPOSTER Del A: Menneskelige ressourcer (jf. punkt 10) A 130: A 1178: A 1520: A 2510: Tjenesterejser Faglig bistand Nationale eksperter Udvalgsmøder 3. RETSGRUNDLAG EF-traktaten: Artikel 54 (3)(g) og 3b). Hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse (kapitel 2). 4. BESKRIVELSE AF FORANSTALTNINGEN 4.1 Generelt mål De generelle målsætninger med den nye regnskabsstrategi kan sammenfattes således: - at lukke kløften mellem de nuværende regnskabskrav i EU og kravene på de internationale kapitalmarkeder - at fortsætte bestræbelserne på at forbedre sammenligneligheden af regnskaber - at sikre et passende europæisk input i den internationale harmoniseringsdebat. 4.2 Den dækkede periode og forlængelse af foranstaltningen Selv om den nye strategi skal gælde på lang sigt, vil der ved udgangen af 1997 blive fremlagt en første rapport om dens effektivitet. Strategien vil så blive tilpasset under hensyntagen til resultaterne i rapporten. Dette er forklaringen på, hvorfor den nuværende finansieringsplan kun omfatter 1996 og KLASSIFIKATION AF UDGIFTER ELLER INDTÆGTER 5.1 Obligatoriske/ikke-obligatoriske udgifter Ikke-obligatoriske udgifter. 9

10 5.2 Opdelte/ikke-opdelte bevillinger Ikke-opdelte bevillinger 5.3 Indtægtstype Der er ikke tale om indtægter. 6. UDGIFTS- ELLER INDTÆGTSTYPE Udgifterne består i omkostninger til supplerende personale, de nødvendige tjenesterejser og de tjenesteydelser, der skal leveres af specialiserede konsulenter, som anført i punkt 10. De omkostninger, der er anført i tabellerne nedenfor, omfatter kun Kommissionens udgifter. Det antages, at medlemsstaterne vil dække alle andre udgifter, der har forbindelse med strategien, og som ikke er inkluderet i denne finansieringsplan % subsidier: NEJ - Subsidier til fælles finansiering med andre kilder i den offentlige og/eller private sektor: NEJ - Rentesubsidier: NEJ - Andet: NEJ - Hvis foranstaltningen viser at blive en økonomisk succes, er der så bestemmelse om, at alle eller en del af Fællesskabets bidrag skal tilbagebetales? NEJ - Vil den foreslåede foranstaltning medføre ændringer i indtægterne? Hvis dette er tilfældet, hvilken slags ændring og hvilken type indtægter er der så tale om? NEJ 7. FINANSIEL VIRKNING: INGEN VIRKNING PÅ BUDGETTETS DEL B. 8. FORANSTALTNINGER TIL FOREBYGGELSE AF SVIG I betragtning af foranstaltningens karakter er det ikke nødvendigt med specifikke foranstaltninger til forebyggelse af svig. 9. ELEMENTER I COST-EFFECTIVENESS-ANALYSEN 9.1 Specifikke og kvantitative mål; målpopulation Foranstaltningerne vil sikre: - at europæiske selskaber, der opererer internationalt, og som søger børsnotering på kapitalmarkeder uden for EU, vil få mulighed for kun at skulle fremlægge et sæt regnskaber. Dette vil reducere selskabernes omkostninger - at konsoliderede regnskaber bliver mere sammenlignelige for andre selskaber. Dette vil forbedre konkurrencen inden for EU og vil i sidste instans også være til 10

11 fordel for små og mellemstore virksomheder, der søger at fremskaffe ekstern kapital. 9.2 Begrundelse for foranstaltningen Den foreslåede nye strategi er baseret på subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne og vil medføre et øget samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne og mellem medlemsstaterne på regnskabsområdet. Den tilgangsvinkel, der foreslås i meddelelsen, er blevet valgt, efter at alle andre mulige alternativer har vist sig at være uigennemførlige. Den nye regnskabsstrategi vil blive baseret på fælles holdninger, der vil udkrystallisere sig gennem et øget antal møder i Kontaktudvalget for Regnskabsdirektiverne og i dets underudvalg. Disse fælles holdninger vil have en multiplikatoreffekt, da de, når de er vedtaget af medlemsstaterne, vil blive fulgt af de virksomheder, der er etableret i disse medlemsstater. Ovennævnte møder vil finde sted i de forskellige medlemsstater, som vil dække de hermed forbundne omkostninger. Som følge heraf skal Kommissionen kun dække udgifterne til tjenesterejser for de tjenestemænd, der deltager i møderne. 9.3 Overvågning og evaluering af foranstaltningen Der vil blive foretaget en evaluering af foranstaltningen i 1997 på grundlag af en rapport, der udarbejdes af Kommissionen om arbejdet i perioden ADMINISTRATIVE UDGIFTER (SEKTION III, DEL A, I BUDGETTET) Den faktiske mobilisering af de nødvendige administrative ressourcer vil afhænge af Kommissionens årlige beslutning om ressourceallokeringen under hensyntagen til personalets størrelse og de supplerende beløb, som budgetmyndigheden godkender. Fordelingen af de supplerende midler skal ses i sammenhæng med den prioritering, som Kommissionen fastsætter inden for grænserne af de til rådighed stående budgetmidler i det årlige budget. 11

12 10.1 Virkning på antallet af stillinger Stillingstype Personale, der skal styre foranstaltningen Kilde Varighed Permanente stillinger Midlertidige stillinger Eksisterende ressourcer i GD eller den pågældende afdeling Supplerende ressourcer Tjenestemænd eller midlertidigt ansatte A B C Andre ressourcer I alt Implementeringen af den nye strategi kræver personaleressourcer. På grund af arbejdets specialiserede karakter er det nødvendigt at ansætte en udstationeret national ekspert i kategori A i perioden Det er også nødvendigt at få faglig bistand fra en specialist i to år ( ). På grundlag af de erfaringer, der indhøstes i 1996, vil det blive nødvendigt at få en ny vurdering af ressourcebehovet i 1997, hvilket muligvis vil indebære ansættelse af en midlertidig ansat i kategori A Samlet finansiel virkning af de ekstra menneskelige ressourcer ECU Beløb (ECU) Beregningsmetode Tjenestemænd Midlertidigt ansatte (betegnelse A1, A2, A5) A-stilling for en midlertidigt ansat i 1 år (1997) Andre ressourcer I alt

13 Omkostningen for det personale, der skal afsættes til at styre foranstaltningen ved anvendelse af bestående ressourcer i GD XV, anslås til følgende: - Faglig bistand (A 1178) ECU ( ) - Nationale eksperter (A 1520) ECU ( ) I alt ECU 10.3 Stigningen i andre administrative udgifter som følge af foranstaltningen Budgetpost Beløb (ECU) Beregningsmetode ECU - Tjenesterejser (A 130) Møder (A 2510) møder ( ) I alt Omkostningerne til tjenesterejser omfatter transportomkostninger og dagpenge for to tjenestemænd i kategori A. Der regnes med 28 tjenesterejser af to dages varighed (og en nat). Omkostningerne er beregnet i konstante ECU (basis 1995). Omkostningen til møder repræsenterer omkostningen ved et ekstra møde i Kontaktudvalget for Regnskabsdirektiverne pr. år. Kontaktudvalget holder i øjeblikket to møder om året, til en årlig omkostning af ECU. 13

14 MEDDELELSE FRA MARIO MONTI TIL KOMMISSIONEN Vedr.: Regnskabsharmonisering: En ny strategi vis-a-vis international harmonisering Europæiske selskaber, der opererer på internationalt plan, de såkaldte "global players", står over for det problem, at de regnskaber, som de udarbejder efter deres nationale lovgivninger på grundlag af regnskabsdirektiverne, ikke anses for at være tilfredsstillende. Dette er navnlig tilfældet, hvis de søger at fremskaffe kapital på de internationale kapitalmarkeder og i særdeleshed, hvis de ønsker at blive børsnoteret i USA. Da flere og flere medlemsstater implementerer omfattende privatiseringsprogrammer og de berørte selskabers kapitalbehov er voksende, er antallet af selskaber, der konfronteres med dette problem, stigende. For at udjævne kløften mellem de nuværende regnskabskrav i EU og kravene på de internationale kapitalmarkeder foreslås en ny strategi. Denne strategi er helt på linje med subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne i Maastricht-traktaten. Den vil også hjælpe de europæiske virksomheder til at tilpasse sig den nye globale og interdependente konkurrencesituation - et af målene i hvidbogen om vækst, konkurrenceevne og beskæftigelse. I stedet for at ændre de bestående direktiver foreslås det at forbedre den nuværende situation ved at inddrage EU i de bestræbelser, der udfoldes af IASC (International Accounting Standards Committee) og IOSCO (International Organisation of Securities Commissions) med sigte på at tilvejebringe en bredere international harmonisering af regnskabsstandarder. Når der sammen med medlemsstaterne er foretaget en fælles undersøgelse af overensstemmelsen mellem internationale regnskabsstandarder og regnskabsdirektiverne, vil de europæiske selskaber, som ønsker at udarbejde deres konsoliderede regnskaber på grundlag af internationale standarder, vide, i hvilket omfang de kan gøre dette uden at komme i konflikt med direktiverne. Denne nye tilgang betyder ikke, at EU opgiver harmoniseringsbestræbelserne på regnskabsområdet. Tværtimod skal EU fastholde og yderligere udvikle resultaterne på regnskabsharmoniseringsområdet, samtidig med at subsidiaritets- og proportionalitetsprincipperne respekteres. Gennem en forbedret intern samordning skulle EU også blive i stand til at spille en mere aktiv rolle i processen med at fastsætte internationale regnskabsstandarder. Den foreslåede strategi er baseret på en fælles indsats fra Kommissionens og medlemsstaternes side med henblik på at tilvejebringe en bedre sammenlignelighed på regnskabsområdet, først og fremmest for store og børsnoterede selskaber. Konsoliderede regnskaber prioriteres højest. For de selskaber, som ikke direkte er berørt af presset på de internationale kapitalmarkeder, og som udarbejder konsoliderede regnskaber, er det også hensigten at videreføre bestræbelserne på at forbedre sammenligneligheden på regnskabsområdet. Det bestående kontaktudvalg vil af hensyn til begge disse formål få en ny struktur. Ved effektivt at samordne de aktiviteter, der gennemføres af de forskellige organisationer i medlemsstaterne, som arbejder med regnskabsstandarder, vil det i de fleste tilfælde blive 14

15 muligt at undgå lovgivning på europæisk plan. En sådan samordning vil også give EU mulighed for at vedtage fælles holdninger til regnskabsspørgsmål, som kan forsvares internationalt. Hvis der ikke kan fremlægges en klar og enig EU-holdning inden for rammerne af IASC-processen, er der alvorlig risiko for, at regnskabskravene til store europæiske selskaber vil blive fastlagt i USA uden input fra EU. For at håndtere mulige konflikter mellem internationale regnskabsstandarder og regnskabsdirektiverne kan det blive nødvendigt at ændre regnskabsdirektiverne. I dette tilfælde burde det alvorligt overvejes at indføre en "komitologi"-procedure i direktiverne for at få en mere fleksibel mekanisme med henblik på andre ændringer, som kunne blive nødvendige i fremtiden. Hovedelementerne i denne nye strategi på regnskabsområdet er skitseret i vedlagte meddelelse. Hvis der er tilstrækkelig tid til det forberedende arbejde, ville det være nyttigt, hvis den kunne vedtages af Rådet (det indre marked) på dets møde den 23. november. Mange store europæiske selskaber, der satser på at fremskaffe kapital på det internationale kapitalmarked, forventer et signal fra EU, inden de beslutter, hvordan de skal tilrettelægge deres regnskabsaflæggelse. Flere medlemsstater venter ligeledes et initiativ fra Kommissionen, inden de vedtager lovgivning på området. Det er derfor vigtigt, at denne meddelelse godkendes så hurtigt som muligt. Denne nye strategi har været diskuteret med medlemsstaternes repræsentanter i Kontaktudvalget for Regnskabsdirektiverne. Den har fået bred tilslutning fra medlemsstaterne, som alle har understreget, at der er behov for en hurtig indsats. Kommissionen anmodes derfor om: 1. at godkende vedlagte meddelelse 2. at oversende meddelelsen til Rådet og Europa-Parlamentet. 15

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, 2008 X Udkast ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets to direktiver om enklere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium

DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001. om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium DA DEN EUROPÆISKE CENTRALBANKS UDTALELSE af 2 februar 2001 om et lovudkast om finansiel virksomhed efter anmodning fra Danmarks Økonomiministerium (CON/00/32) 1. Den 22. december 2000 modtog Den Europæiske

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL

SELSKABSRET RETSGRUNDLAG MÅL SELSKABSRET Selv om der ikke findes en kodificeret europæisk selskabsret som sådan, er der gennem EU-lovgivning indført minimumsstandarder, der gælder for alle selskaber i hele Den Europæiske Union. To

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 KOM (2009) 0083 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 20. marts 2009 2009-0018853 /mtg Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.10.2009 KOM(2009)608 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Republikken Estland og Republikken Slovenien til at

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS BESLUTNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 07.01.2002 KOM(2001) 809 endelig Forslag til RÅDETS BESLUTNING om bemyndigelse af Danmark til i overensstemmelse med artikel 8, stk. 4, i direktiv

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1

Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 Bekendtgørelse om gennemførelse af ændringsdirektiv om udvikling af Fællesskabets jernbaner 1 I medfør af 26 i lov om jernbane, jf. lovbekendtgørelse nr. 1171 af 2. december 2004, fastsættes: 1. Bekendtgørelsen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE. Nr. 3/2005 EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Nr. 3/2005 Om: Andragende af Maria BRZEZINSKA om forskelsbehandling af polske sygeplejersker

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje

Kommissionen har, når den behandler klager på området, behov for at undersøge, hvorvidt de fordele, der indrømmes de pågældende virksomheder, nøje ,3 Bruxelles, den 12. juli 2000.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGHU UHJOHU RP V UVNLOWH UHJQVNDEHUIRUSXEOLFVHUYLFHYLUNVRPKHGHU (XURSD.RPPLVVLRQHQ JRGNHQGWH L GDJ HQ QGULQJ DI GHW VnNDOGWH JHQQHPVNXHOLJKHGVGLUHNWLY 0HG

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN. Ledsagedokument til. forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2013 SWD(2013) 223 final C7-0208/13 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONENS TJENESTEGRENE RESUMÉ AF KONSEKVENSANALYSEN Ledsagedokument til forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 19 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 8. april 2014 EU-dom giver Rådet og Parlamentet et skøn mht. at vælge mellem

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 28.12.98 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/55 BERETNING om regnskab for Kontoret for Harmonisering i det Indre Marked (Alicante) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 355 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 17. september 2013

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE

GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE MARKT/2526/02 DA Orig. EN GATS OG DEN INTERNATIONALE UDVIKLING EN STATUSREDEGØRELSE Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium. Telephone: +32-2-299.11.11 Office:

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetudvalget 18.3.2011 2011/0014(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Økonomi- og Valutaudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om Den

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser

Christa Prets Ligebehandling af kvinder og mænd i forbindelse med adgang til og levering af varer og tjenesteydelser 25. marts 2004 A5-0155/37 ÆNDRINGSFORSLAG 37 37 Betragtning 10 (10) En sådan lovgivning bør forbyde forskelsbehandling på grund af køn i forbindelse med adgang til og levering af varer og. Tjenesteydelser

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontroludvalget 21.1.2013 2012/2208(DEC) UDKAST TIL BETÆNKNING om decharge for gennemførelsen af budgettet for Den Europæiske Tilsynsmyndighed for Forsikrings- og Arbejdsmarkedspensionsordninger

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema

Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse. Spørgeskema Revision af rammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse Spørgeskema De nuværende rammebestemmelser udløber ifølge planen ved udgangen af 2007. Med henblik på revisionen af rammebestemmelserne

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17

8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 8.11.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 299/17 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1108/2008 af 7. november 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår minimumskravene til programmer

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.4.2008 KOM(2008) 223 endelig 2008/0089 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1150/2000 om

Læs mere

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat

Christian Lundgren www.kromannreumert.com/insights. Partner. Jakob Hans Johansen Advokat Christian Lundgren Advokat TRANSATLANTISK HANDEL NY AFTALE PÅ VEJ Forhandlingerne om den transatlantiske frihandelsaftale mellem EU og USA går nu ind i en afgørende og mere konkret fase. Processen er præget

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 213, Udkast til RÅDETS FORORDNING (EF) om fordeling af indirekte målte finansielle formidlingstjenester (FISIM) inden for rammerne af det europæiske national og regionalregnskabssystem (ENS) /* KOM/97/0050

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 16/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 13, 21, 22 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 22/2014 EUR FRA KAPITEL - 1305 Instrument

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Budgetudvalget 2009 FORELØBIG 2004/0153(COD) 12.5.2005 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Kultur- og Uddannelsesudvalget om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 25.9.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0925/2007 af Joachim Weber, tysk statsborger, om arbejdstidsdirektivet 1. Sammendrag Andrageren

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3

3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 3.10.2006 Den Europæiske Unions Tidende L 272/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1459/2006 af 28. september 2006 om anvendelse af traktatens artikel 81, stk. 3, på visse kategorier af aftaler og samordnet

Læs mere

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009

Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten. Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del EU-note 61 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 14. juli 2009 Subsidiaritetstjek af forslag om

Læs mere

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020

EF-Tidende nr. L 082 af 22/03/2001 s. 0016-0020 Rådets direktiv 2001/23/EF af 12. marts 2001 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om varetagelse af arbejdstagernes rettigheder i forbindelse med overførsel af virksomheder eller bedrifter eller

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION

DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION DET EUROPÆISKE RÅDS RESOLUTION om indførelse af en valutakursmekanisme i tredje fase af Den Økonomiske og Monetære Union Amsterdam, den 16. juni 1997 (97/C 236/03) På grundlag af den enighed, der blev

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter ARBEJDSDOKUMENT. Tale af Tassos Haniotis, medlem af Franz Fischlers kabinet EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 27. juni 2002 ARBEJDSDOKUMENT om den amerikanske lov om sikkerhed og investering i landdistrikterne Tale af Tassos Haniotis,

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet.

Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Samarbejdsaftale (Memorandum of Understanding) mellem Danmarks Nationalbank og Finanstilsynet. Aftalens formål 1. Denne aftale har til formål at fastlægge de overordnede rammer for det løbende samarbejde

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 24.7.2010 Den Europæiske Unions Tidende L 193/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 662/2010 af 23. juli 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008

Læs mere

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 2695 - transport, tele og energi Bilag 3 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om flerårig finansiering

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010

BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUROPAKOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 29/10/2010 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2010 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 27, 30 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC 58/2010 EUR FRA KAPITEL 3001 Administrative udgifter

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33

De Europæiske Fællesskabers Tidende C 406/33 C 406/33 BERETNING om regnskab for Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer (Luxembourg) for regnskabsåret, der afsluttedes pr. 31. december 1997, med centrets svar (98/C 406/06) 1.1. Denne

Læs mere

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF)

RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer (90/232/EØF) 1990L0232 DA 11.06.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS TREDJE DIREKTIV af 14. maj 1990 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober 2010.

Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse Frem mod en indre markedspakke fremlagt d. 27. oktober 2010. Indre Markeds Center Att.: Maja Svankjær Thagaard og Susanne Bo Christensen 10. november 2010 Kommentarer vedrørende EU Kommissionens meddelelse "Frem mod en indre markedspakke" fremlagt d. 27. oktober

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF)

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.11.2009 KOM(2009)616 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UDVIKLINGSFOND (EUF) Skøn over forpligtelser, betalinger og

Læs mere

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger:

2) Kommissionen har truffet denne beslutning ud fra følgende betragtninger: EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.XII.2004 C(2004)5260 Vedr.: Statsstøtte nr. N 341/04 - Danmark Medfinansiering af udgifter afholdt af slagterier og forarbejdningsanlæg i forbindelse med overvågning

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 6.12.2012 2012/2262(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om anvendelse af direktiv 2004/25/EF om overtagelsestilbud 2012/2262 (INI)) Retsudvalget Ordfører: Klaus-Heiner

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 17.9.2002 L 249/21 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2002/77/EF af 16. september 2002 om konkurrence på markederne for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Bilag 118 Offentlig Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Dato 9. november 2004 Kontor: Det Internationale Kontor Sagsnr.: 2004-165-0615 Dok.: CAA20416 G R U N D N O

Læs mere

MiFID II og MiFIR. 1 Formål

MiFID II og MiFIR. 1 Formål MiFID II og MiFIR DIREKTIV OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG OPHÆVELSE AF EU- ROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/39/EF SAMT FORORDNING OM MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER 1 Formål

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 30.11.2001 KOM(2001) 735 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET Rapport om opfølgning af dechargebeslutningen vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober

Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 30. september 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 7. oktober 2008 Dagsordenspunkt 3a: Bekæmpelse af momssvig: i) Svigsbekæmpelse Resumé Der ventes en drøftelse af Kommissionens forslag

Læs mere

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank

Revisionsudvalg. Kommissorium. Skjern Bank Revisionsudvalg Kommissorium i Skjern Bank 1 Indledning 1.1 Udvalgets arbejde, ansvar og kompetencer fastlægges i nærværende kommissorium. 1.2 Dette kommissorium gennemgås, ajourføres og godkendes årligt

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52

ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 2007/0229(COD) 2.3.2011 ÆNDRINGSFORSLAG 1-52 Udkast til udtalelse Alejandro Cercas (PE439.114v01-00) Forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

Bilag 3. Krav til regnskaber mv.

Bilag 3. Krav til regnskaber mv. Bilag 3 Krav til regnskaber mv. Indholdsfortegnelse 1. PLIGT TIL AT UDARBEJDE SÆRSKILTE REGNSKABER... 3 2. UDVEKSLING AF YDELSER MELLEM AKTIVITETER... 3 3. OMKOSTNINGSFORDELING... 3 4. INDTÆGTSFORDELING...

Læs mere