RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND"

Transkript

1 Grønlandsudvalget GRU alm. del Bilag 29 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård København K Dato: 18. november 2009 J.nr.: Indberetning vedr. Inatsisartuts efterårssamling, tirsdag den 17. november Inatsisartut behandlede følgende dagsordenspunkter: Punkt 126: Forslag til Inatsisartutlov om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption. (Medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender) (3. behandling) Forslaget gik direkte til afstemning, hvor medlemmerne af Inatsisartut vedtog forslaget endeligt. Punkt 64: Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges fremsætte ændringsforslag til Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst og jagt med senere ændringer, således at lovens bruttoindkomstkriterium erstattes af et krav om, at mindst halvdelen af et indkomstår bruges til erhvervsmæssig fangst og jagt for at opnå erhvervsjagtbevis. (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Sivert K. Heilmann, Knud Kristiansen) (2. behandling) Forslaget blev 1. behandlet den 20. oktober 2009, hvor Inatsisartut oversendte forslaget til 2. behandling uden mellemliggende udvalgsbehandling. Forslaget gik direkte til afstemning, hvor et flertal af Inatsisartut endeligt forkastede forslaget. Rigsombudsmanden i Grønland Indaleeqqap Aqqutaa 3 Postboks Nuuk Kalaallit Nunaanni Rigsombudsmandi Telefon: (+299) Telefax: (+299)

2 2 Punkt 28: Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges at indføre førstehjælp som obligatorisk fag i folkeskolen fra 6. klassetrin og opefter. (Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne) (2. behandling) Ved 1. behandlingen tilsluttede alle partierne sig forslaget der sendtes videre til udvalgsbehandling i udvalget for kultur, uddannelse, forskning og kirke inden 2. behandlingen. I forbindelse med behandling i udvalget er der blevet fremsendt ændringsforslag, således at førstehjælp skal indføres som obligatorisk fag på mellem- og ældstetrinnet. Et enigt udvalg indstillede forslaget til vedtagelse. Ved afstemningen blev endeligt vedtaget. Punkt 102: Beslutningsforslag om, at pålægge Naalakkersuisut at omdanne Nukissiorfiit til et aktieselskab. (Siumutgruppen i Inatsisartut) (2. behandling ) Ved 1. behandling indstillede koalitionens partier forslaget til forkastelse, mens oppositionen støttede forslaget. Dette fik partiet Siumut til at kæmpe hårdt for forslagets oversendelse i udvalg i en meget lang debat, der dog endte med, at forslaget overgik direkte til 2. behandling uden en mellemliggende udvalgsbehandling. Ved 2. behandlingen benyttede partierne muligheden for at gentage deres begrundelse for deres stemme. Et flertal i Inatsisartut forkastede forslaget endeligt. Punkt 60: Forslag til beslutning om at Naalakkersuisut pålægges senest i 2010 at nedsætte et familie- og børneråd. (Siumutgruppen i Inatsisartut) (2. behandling) Ved 1. behandling blev forslaget videresendt til 2. behandling uden mellemliggende udvalgsbehandling. Forslaget blev endelig forkastet ved 2. behandlingen.

3 3 Punkt 96: Forslag til Inatsisartuts lov om erhvervsfremme af landbrug. (Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug) (2. behandling) Lovforslaget mødte ved 1. behandlingen bred tilslutning blandt Inatsisartuts partier, og der var enighed om at lovforslaget oversendes til behandling i fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalget forinden 2. behandlingen i Inatsisartut. Fiskeri-, fangst- og landbrugsudvalget indstillede forslaget til vedtagelse og et enigt Inatsisartut stemte for forslaget, der overgår til 3. behandling i sin nuværende form. Punkt 131: Redegørelse om Det Sociale Ankenævns sagsbehandlingstid. (Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer) Medlemmet af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer, Ove Karl Berthelsen fremhævde i sin forelæggelse at sagsbehandlingstiden hos Det Sociale Ankenævn i for mange år har haft et omfang, der ikke har været tilfredsstillende. Med redegørelsen ønsker Naalakkersuisut at iværksætte tiltag med henblik på en smidiggørelse af nævnets arbejde. Disse tiltag er blandt andet at reducere antallet af medlemmer i nævnet, at ændre sekretariatet således at dette også vil kunne omfatte socialrådgivere, udarbejde en hjemmeside og analysere Det Sociale Ankenævn nærmere for at tage stilling til, hvilke initiativer, der konkret skal igangsættes. Naalakkersuisut forventer at eventuelle ændringer af eksisterende lovgivning vil blive fremlagt til efterårssamlingen Samtlige ordførere tog Naalakkersuisuts redegørelse til efterretning. Punkt 127: Redegørelse for virkemidler til reduktion af udledning af drivhusgasser. (Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik) Ved fremlæggelse af redegørelsen pointerede Naalakkersuisoq for Boliger, Infrastruktur og Trafik, Jens B. Frederiksen bl.a., at Naalakkersuisut vil bestræbe sig på at reducere udledning af drivhusgasser, uanset resultaterne på de kommende klimaforhandlinger og eventuelle internationale aftaler. Han angav, at et godt eksempel på Grønlands aktive indsats er de store investeringer, der er gjort i udbygning af vandkraft gennem de seneste 20 år. En udbygning, der fortsætter i de kommende år. I dag dækkes 43 % af Grønlands behov for energi med CO 2 neutral vandkraft. Det betyder, at drivhusgasudledningen fra produktion af el er reduceret med ca. en fjerdedel siden Et andet indsatsområde er forbedringer i boligmassen. Andre tiltag er energisparekampagner og introduktion af energiregnskaber, hvor der sættes fokus på energiforbrug og -adfærd.

4 4 Redegørelsen er tiltænkt at give et overblik over, hvor man kan reducere udledningen af drivhusgasser. Beregninger i redegørelsen viser, at det største reduktionspotentiale ligger indenfor boligområdet. Derudover vil Naalakkersuisut arbejde på en bedre udnyttelse af restvarme bl.a. fra affaldsforbrændingsanlæg. Inuit Ataqatigiit anmodede i sit ordførerindlæg Naalakkersuisut om at vurdere, hvorvidt Kyoto reduktionsmålene er realiserbare, og hvilke konsekvenser det har, hvis Grønland ikke kan nå målene. Endvidere finder Inuit Ataqatigiit det bekymrende, at reduktionspotentialet indenfor fiskeriet ikke er belyst i redegørelse og anmoder Naalakkersuisut om at indlede en dialog med branchen og komme med et realiserbart udspil i løbet af Inuit Ataqatigiit afventer resultatet af Naalakkersuisuts forhandlinger med den danske regering om den kommende klimaaftale. Det seneste udspil fra Klima- og energiministeren omkring en mulig særlig aftale for OLT-landene er interessant, da en aftale så vidt muligt skal tilgodese vort lands behov for industriel udvikling. Siumuts ordfører anførte, at Grønland ikke skal begå de samme miljø- og klimamæssige fejltagelser som de industrialiserede lande har gjort, men Grønland skal udvikle sine egne industrier med den mest muligt miljøvenlige teknologi til trods for, at det vil medføre en stigning i Grønlands CO 2 udledning. Siumut understregede, at Grønland skal have mulighed for at udlede mere CO 2 i en årrække for at sikre udvikling af ny industri. I forhold til rammeaftalen fra 2001 med Danmark fremhæver Siumut, at Grønland skal yde en aktiv indsats for at nedbringe vores CO 2 udslip. Dette er ikke ensbetydende med, at Grønland skal betale for den udledning, som Grønland ikke vil kunne nå i henhold til rammeaftalen (reduktion på 8 % inden 2012 set i forhold til udledningen i 1990). Demokraterne så i deres ordførerindlæg meget positivt på redegørelsen og foreslog at det undersøges, hvorvidt det er muligt at opsætte solvarme- og solenergianlæg på alle bygninger, der er ejet af Selvstyret. Atassut fremhævede i sit ordførerindlæg, at Grønlands aftale med Danmark og Grønlands aftale på det internationale forum om mindskelse af drivhusgasser må og skal være udformet sådan, at Grønland fortsat kan udvikle sig med hensyn til industri samt mineralog olieudvinding. Atassut opfordrede Naalakkersuisut til, at redegørelsen bliver uddelt til befolkningen i en letlæselig pjeceform. Endvidere finder Atassut, at der mellem linjerne i redegørelsen søges hjemmel til at indføre blandt andet afgifter og brugerbetalinger og på denne baggrund kan Atassut ikke uden videre tage hele redegørelsen til orientering. Kattusseqatigiit Partiiat tog redegørelsen til efterretning og fremhævede udvikling og udvidelse af alternative energikilder, herunder vand, sol og vind samt bedre udnyttelse af varmen, der produceres ved forbrænding af affald.

5 5 Punkt 109: Forslag til forespørgselsdebat om at fremme, at både den kvindelige nationaldragt og mændenes nationaldragt fremvises internationalt som klodens smukkeste nationaldragter også for at fremme kendskabet til grønlandsk kultur, samt at man bør udvikle fremstillingen af nationaldragterne. (Medlem af Inatsisartut Ruth Heilmann, Siumut) I forslagets begrundelse anførtes det bl.a., at målet med forslaget er at udnytte kulturen til at markedsføre vort land og udnytte dette inden for handel: Vore besiddelser, viden og traditioner er hvad der definerer os som et folk, som er unikt og som vi bør være stolt af, der bør bruges til at markedsføre os ikke mindst ved brugen af vores verdens smukkeste nationale dragter. Det fremgår videre, at Siumut vil bane vej for kulturen bliver betragtet og prioriteret lige så højt som andre erhverv med dertil hørende bevillinger. I Naalakkersuisut s bemærkninger til forslaget anførte medlemmet af Naalakkersuisut for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke bl.a., at en markedsføring af grønlandsk kultur må bero på et tæt samarbejde mellem kulturens folk og erhvervsfolkene. Naalakkersuisut finder det glædeligt, at interessen for de grønlandske nationaldragter synes at være stor. Man forholdt sig dog ikke til udsagnet om at det er verdens smukkeste nationaldragter. De politiske partier tilkendegav i deres ordførerindlæg tilslutning til at anvende nationaldragten i branding sammenhæng, ved kulturfremstød o. lign. og de ser frem til opstarten af en designuddannelse i Grønland. Punkt 69: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke konkrete tiltag har Naalakkersuisut iværksat for at løse problemerne omkring manglende biltilsyn i Grønland? (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen) Under landstingets forårssamling 2008 stillede Atassut spørgsmål til landsstyret, om landsstyret har planer om at rette henvendelse til rigsmyndighederne med henblik på en effektivisering af bilinspektionen i Grønland, eventuelt i form af en udlægning af opgaven til en eller flere private virksomheder. Landsstyret tilkendegav da, at landsstyret ville rette henvendelse til Transportministeriet, med anmodning om en redegørelse om status i sagen samt forslag til en løsning af problemet med den manglende bilinspektion i Grønland. Atassut ønsker Naalakkersuisuts svar på, hvilke konkrete tiltag Naalakkersuisut har iværksat for at løse problemerne omkring manglende biltilsyn i Grønland.

6 6 Naalakkersuisut fremhævede i sit svar, at Transportministeriet i forbindelse med rigsmødet den 22. juni 2009 fremkom med et notat, der beskrev muligheden af at overføre myndighedsansvaret til Grønland. Dette ville betyde, at Grønland skulle overtage det praktiske ansvar ved at ansætte personel til udførslen af bilsyn, men også overtage den økonomiske byrde. Dette forslag ansås ikke som værende en passende løsning og administrationen fremsendte d. 2. oktober 2009 en skrivelse til Transportministeriet, hvori det understreges, at forudsætningen for en løsning er at Danmark vedkender sig sit ansvar som rette myndighed for både den praktiske udførelse samt økonomiske del af opgaven. I Transportministeriets besvarelse anerkendes det, at den grønlandske færdselslov er et rigsanliggende og de ikke umiddelbart tilsigter en overdragelse af området. Det understreges, at i Danmark er opgaven privatiseret og fuldt brugerfinansieret, hvorfor man ikke har udgifter til synsopgaven. Transportministeriet vil gerne indgå i en dialog med selvstyret om løsning af denne opgave, hvor de dog forudsætter at den bliver omkostningsneutral for Danmark via indførelse af brugerbetaling for bilsyn i Grønland. Punkt 77: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Har Naalakkersuisut planer vedrørende etablering af kajanlæg, til skibe med længde op til 40 fod, der kan benyttes ved losning af større både samt fiskefartøjer i bygderne? Samt, hvilke omfang har undersøgelserne af disse været? (Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat) Baggrunden for spørgsmålet er en efterspørgsel fra nogle af bygdebeboere, idet manglen af kajanlæg er en hindring i bygdernes erhvervsfremgang. Det største problem i bygderne, for turismen og fiskeriet, er manglen på kajanlæg. I Naalakkersuisut s svar fremgik det, at Naalakkersuisut ikke har konkrete planer om at udvide havnene generelt i bygderne. Havnene overvåges, vedligeholdes og moderniseres løbende indenfor Landskassens økonomiske råderum. Der forventes nedsat en Transportkommission, som får til opgave, med baggrund i Selvstyrets langsigtede mål om en selvbærende økonomi, at udarbejde en vision for transportområdet i Grønland og udarbejde scenarier for, hvorledes denne vision realiseres. Derfor vil overvejelser omkring havneudvidelser og moderniseringer, både i by og bygd, også indgå i dette arbejde. Transportkommissionen forventes at starte dets arbejde i løbet af efteråret 2009 og forventes at færdiggøre dets arbejde juni Punkt 80: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke initiativer har eller påtænker Naalakkersuisut at igangsætte, for at forebygge fangst af for små hellefisk? Og hvilke tiltag har man tænkt sig? (Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat) I 2007 behandlede landstinget et beslutningsforslag vedrørende fangst af små hellefisk. Af Fiskeri-, Fangst og Landbrugsudvalgets betænkning fremgik det, at landsstyret forventes at

7 7 tage de nødvendige skridt til at igangsætte en undersøgelse af muligheden for, at benytte sorteringsrist i det havgående fiskeri efter hellefisk. Kattusseqatigiit Partiiat beder Naalakkersuisut redegøre for resultatet af den nævnte undersøgelse samt hvilke beslutninger undersøgelsen eventuelt har medført. Naalakkersuisut fremhævede i sit svar, at Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug har nedsat en arbejdsgruppe, hvis formål er at udarbejde et forslag til forvaltningsplan for det kystnære fiskeri efter hellefisk, som vil blive udvidet med repræsentanter fra erhvervet. Arbejdsgruppen vil blandt andet undersøge muligheden for, at sætte mindstemålet for fangst af hellefisk op fra de nuværende 42 cm. til 45 cm. Dette tiltag vil være vigtigt i forhold til at forebygge fangst af små hellefisk. For så vidt angår undersøgelse af muligheden for at benytte sorteringsrist i det havgående fiskeri efter hellefisk, blev det oplyst at det daværende landsstyre ønskede at afvente en revision af de overordnede rammer for det grønlandske fiskeri, i kraft af en ny fiskerilov, før påbegyndelsen af en sådan undersøgelse. Eftersom vedtagelsen af fiskeriloven blev udsat, gjorde dette sig også gældende for undersøgelsen. Punkt 72: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvilke tiltag har Naalakkersuisut igangsat i henhold til Inatsisartuts beslutning om at der bliver iværksat udredningsarbejde omkring plejefamilieforholdene i Grønland? (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen) I spørgsmålet henvistes til et beslutningsforslag fra 2008, som landstinget tilsluttede sig, om forbedrede vilkår for plejefamilier. Naalakkersuisut bemærkede i sin besvarelse bl.a., at der på finansloven er afsat midler til styrkelse af plejefamilieområdet. Det har bl.a. betydet ansættelse af plejefamiliekonsulenter i to kommuner, netværksarrangementer for plejebørn og plejefamilier, kurser til plejefamilier etc. Naalakkersuisut forventer på baggrund af kommunernes tilbagemeldinger, at der i de kommende år vil blive ansat et yderligere antal plejefamiliekonsulenter i kommunerne. Punkt 68: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvor langt er Naalakkersuisut nået med arbejdet for at forbedre vilkårene for uddannelsessøgende med børn? (Atassut s medlemmer af Inatsisartut: Finn Karlsen, Siverth K. Heilmann, Knud Kristiansen) I spørgsmålet henvistes til et beslutningsforslag fra 2008, som landstinget tilsluttede sig, om forbedrede vilkår for uddannelsessøgende med børn. Naalakkersuisut mener, at uddannelsessøgende, herunder uddannelsessøgende med børn, generelt har gode vilkår, men Naalakkersuisut vil vedvarende arbejde for, at de uddannelsessøgendes forhold forbedres.

8 8 Punkt 78: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad mener Naalakkersuisut om misvisende grænsedragninger om forskellige fredningsområder, som i kraft af indlandsisens tilbagetrækning er vanskeliggjort at gennemskue? (Medlem af Inatsisartut Jakob Skade, Kattusseqatigiit Partiiat) Forespørgslen er begrundet med, at isen har trukket sig langt tilbage, med det følge at fangere på narhvalfangst ikke kan komme til nødhavn pga. søgang, hvor der ellers er en masse tilgængelige steder at lægge til og komme i læ, tættere ind mod isbræen. Det pågældende sted er fredet, og det er også på grundlag af dette, at Kattusseqatigiit Partiiat søger om der ikke er grundlag for genvurdering, idet sådanne gråzoner skaber forvirring. Naalakkersuisut bemærker, at man ved udpegningen af fredede områder er sig meget bevidst om at grænsedragninger skal være let genkendelige i naturen, ved f.eks. at følge kyststrækninger, fjeldrygge, vandløb, søer, øer eller andre tydelige fysiske strukturer. Det er vigtigt at undgå situationer hvor fangere og andre utilsigtet udfører aktiviteter i fredede områder som ikke er tilladt. Afgrænsningen af fredede områder kan ses af alle, med mulighed dertil, på Selvstyrets GIS-platform for arealplanlægning, Punkt 20: Spørgsmål til Naalakkersuisut: Hvad er holdningen i Naalakkersuisut til at lancere en national oplysningskampagne om, hvad det vil sige at være psykisk syg? (Medlem af Inatsisartut Astrid Fleischer Rex, Demokraterne) I spørgsmålet foreslås det, at Naalakkersuisut afsætter midler til at oplyse om, hvad det vil sige at være psykisk syg. Naalakkersuisut fremhævede i sit svar, der lige nu arbejdes med en psykiatriredegørelse, som forventes klar til forårssamlingen Denne redegørelse behandler det psykiatriske område bredt, hvorfor alle de områder, der behandler, eller har kontakt med psykisk syge, er medinddraget. Et af områderne i redegørelsen er forebyggelse. Naalakkersuisut vil afvente psykiatriredegørelsens anbefalinger, inden der igangsættes yderligere initiativer på områder, herunder en national oplysningskampagne.

9 9 Punkt 112: Spørgsmål til Naalakkersuisut: 1. Hvilke forklaringer har Naalakkersuisut med hensyn til muligheder/forhindringer i forbindelse med en mulig forlængelse af barselsorlovens varighed, så det kan sidestilles med barselsorlovens varighed i Danmark? 2. I forbindelse med den vedvarende snak om ligestilling mellem mænd og kvinder, har Naalakkersuisut da planer om ligestille mænd og kvinders mulighed for barselsorlov? 3. Hvis nye forældre har fået et handikappet barn, vil Naalakkersuisut arbejde for en endnu længere barselsorlov for forældrene, eller har Naalakkersuisut planer om at arbejde for det? 4. Har Naalakkersuisut planer om at forbedre barselsorlovsreglerne for deres medarbejdere i administrationen? (Medlem af Inatsisartut Doris Jakobsen, Siumut) Forslagsstilleren nævner i sin begrundelse, at nye forældre i Danmark har mulighed for 52 ugers barselsorlov, hvor de i Grønland kun har 32 uger. I de andre nordiske lande er barselsorloven endnu længere. Naalakkersuisut har på nuværende tidspunkt ikke planer om at forlænge barselsorloven, fremhævede medlem af Naalakkersuisut for Sociale Anliggender. I gældende lovgivning om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption tilfalder de første 15 / 19 uger moderen og 3 uger faderen. Herefter er det op til moderen og faderen internt at aftale fordelingen af forældreorloven på 17 uger. Gældende lovgivning giver således mulighed for en vis ligestilling mellem kvinder og mænd. Landslægeembedet har oplyst, at de seneste år er 8 17 børn pr. år født med misdannelser, og at nogle misdannelser kan opereres. Det er således vanskeligt at vurdere et eventuelt behov for orlov ud over de muligheder, som eksisterer efter gældende lovgivning. Barselsorlovsreglerne er et anliggende for Inatsisartut. I lovgivningen fastsættes retten til orlov samt retten til dagpenge, gældende for alle borgere, som er omfattet af lovgivningen. Derudover er det et forhandlingsanliggende mellem arbejdsmarkedets parter, både private og offentlige, i hvilket omfang orloven kan afholdes med løn. Det fremgår af de konkrete overenskomster og tjenestemandsaftaler, hvor lang en periode man er berettiget til løn under barselsorlov. Med venlig hilsen Kopi pr. folketinget Kongehuset, Kabinetssekretariatet Samtlige ministerier Rigsombudsmanden på Færøerne Søren Hald Møller

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 75 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 5. maj 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Inatsisartuts

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Grønlandsudvalget 2009-10 GRU alm. del Bilag 69 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 27. april 2010 J.nr.: 415-0001 Indberetning fra Inatsisartuts

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 14. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, onsdag den 14. marts 2007.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 8. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsdag den 6. maj Landstinget

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 114 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 3. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 88 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 20. marts 2007 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 150 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 26. september 2007 J.nr.: 415-0001

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 126 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 19. maj 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 9. oktober 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings efterårssamling, onsdag den 8. oktober

Læs mere

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende

10. marts 2011 FM 2011/19 (EM 2010/48) BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Forretningsordenen vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2011 om ændring af landstingslov om vederlag til medlemmer af landstinget og landsstyret m.v.

Læs mere

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

27. april 2007 FM 2007/132 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende 27. april 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om at Landstyret pålægges at sikre, at udviklingshæmmede unge skal kunne tildeles

Læs mere

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

17. oktober 2011 EM2011/41 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke 17. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende forslag til Inatsisartutlov om fordeling af midler fra visse spil. (Medlem af Naalakkersuisut for Familie,

Læs mere

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende

27. oktober 2011 EM 2011/133 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. Vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut skal fremsætte forslag, der skal tydeliggøre forholdene omkring tilsynet med anbragte

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at sikre, at døve har mulighed for at kontakte alarmcentralen 112

Læs mere

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING. afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 29. april 2010 FM2010/27 EM2009/88 BETÆNKNING afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartut lov om sprogpolitik. Afgivet til lovforslagets 2. behandling

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato:13. maj 2008 J.nr.: 415-0001 Indberetning vedr. Grønlands Landstings forårssamling, tirsag den 13. maj 2008. Landstinget

Læs mere

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

27. november EM2015/124 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende 27. november BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om bekæmpelse af zoonoser og zoonotiske agens. Fremsat af Naalakkersuisoq

Læs mere

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009

Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00. Landstingets Konstituerende samling 2009 Tredje mødedag, tirsdag den 16. juni 2009, kl. 10:00 Landstingets Konstituerende samling 2009 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsorden. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Landstingets møde er åbnet.

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62.

19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. 19. mødedag, onsdag den 14. maj 2008 kl. 10:00. Dagsordens punkt 62. Forslag til landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges om at tage initiativ til at gøre noget ved de grønlandske studerendes kollegieforhold

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

30. april 2012 FM 2012/86 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til FM 2013 pålægges at fremlægge en redegørelse for Inatsisartut om de offentlige

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 47. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om statsautoriserede og

Læs mere

18. oktober 2011 EM2011/45

18. oktober 2011 EM2011/45 R E T T E L S E S B L A D Erstatter den danske version af udvalgets betænkning dateret 17. oktober 2011 (Rettelsesbladet korrigerer forslagsstillers titel) BETÆNKNING Afgivet af Kultur-, Uddannelse-, Forskning

Læs mere

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015

Administrativ oversigt over taletider 2015. Revideret marts 2015 Administrativ oversigt over taletider 2015 Revideret marts 2015 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 5 2. Forslag til Inatsisartutlov....6 2.1. Lovforslag fra Naalakkersuisut... 6 2.2. Lovforslag fra Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 27. maj 2014 FM 2014/176 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at præcisere og sikre, at børn og unge mellem 16

Læs mere

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

11. november 2011 EM2011/131 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges, at udarbejde en national handlingsplan til at afhjælpe

Læs mere

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

21. november 2015 EM2015/62 EM 2015/111 EM 2015/138 BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2015/62: Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en grundlovsforberedende kommission & : Forslag til Inatsisartutbeslutning

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 2. Juni 2014 FM2014/155 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at fremkommemed forslag til

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget 23. april 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx afxx. xxxx 2016 om ændring af inatsisartutlov om erhvervsfremme tillandbaserede erhverv. (Støtte til

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 57 Beslutningsforslag til landstinget: at landsstyret pålægges at nedsætte et råd, der hurtigst muligt skal komme med koordinerede og samlede

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling

BETÆNKNING. Afgivet til beslutningsforslagets 2. behandling 9. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at udarbejde en redegørelse om

Læs mere

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af:

Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke har under behandlingen bestået af: BETÆNKNING Afgivet af udvalget for Kultur-, Uddannelse-, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutlov om ændring af Inatsisartutlov om kirken Afgivet til forslagets 2. behandling Udvalget

Læs mere

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

4. maj 2012 FM2012/58 og FM 2012/91 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 4. maj 2012 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende FM2012/58 Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut senest til foråret 2013 fremlægger en landsdækkende strategi-

Læs mere

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

22. maj 2015 FM 2015/20 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 22. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at arbejde for, at alderspensionister i tilfælde af nære pårørendes

Læs mere

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

15. maj 2015 FM2015/61 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges til at undersøge muligheder for at etablere en idrætshøjskole

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx xx 2016 om ændring af Inatsisartutlov om erhvervsuddannelser og kurser på

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 21. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forlag til Inatsisartutbeslutning OlU at Naalald{ersuisut bemyndiges at implementere fiskeindustritakster for levering af og vand for landbaserede

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

11. oktober 2016 EM2016/43 & FM2016/43 EM2016/125 & FM2016/125 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. 11. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til opprioritering

Læs mere

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

25. oktober 2011 EM 2011/52 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 25. oktober 2011 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at tage initiativ til fastsættelse af minimumsregler for

Læs mere

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

26. marts 2015 FM2015/92 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende 26. marts 2015 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2015 om ændring af Inatsisartutlov nr. 5 af 8. juni 2014 om arbejdsformidling m.v. (Anvendelse

Læs mere

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut.

Mødeleder: Isak Davidsen, 4. næstformand for Landstingets Formandskab, Siumut. 13. mødedag, onsdag den 15. oktober 2008. Dagsordenens punkt 85 Beslutningsforslag til, at landsstyret pålægges at undersøge mulighederne for sammen med Danmark at oprette et center for international forskning

Læs mere

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

24. maj 2015 FM 2015/38 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 24. maj 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges at kontakte kommunerne med henblik på at vurdere antallet af,

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

12/ FM/EM2016/48 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges til EM17 fremsætte lovforslag om en 4 årig forsøgsordning, hvor der udbydes mikrolån

Læs mere

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

27. april 2015 FM2015/32 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges senest på FM2016 at fremsætte forslag til ændring

Læs mere

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT. GRØNLANDS SELVSTYRE Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Energi- og klimapolitik

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117.

Som jeg har sagt er der 13 punkter vi skal behandle i dag. Punkterne er 117, 23, 8, 92, 41, 37, 49, 31, 87, 15 og 26, 32 og 147. Først punkt 117. 23. mødedag onsdag den 18. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit I dag er der 13 punkter på

Læs mere

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende

24. april 2007 FM 2007/61 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at udarbejde en handlingsplan, der skal sikre vore unge - der flytter

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte 11-10-2004 EM 2004/39 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingsforordning om uddannelsesstøtte Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets

Læs mere

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende

13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING. afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg. vedrørende 13. oktober 2008 EM 2008/ 39 FM 2008/92 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Erhvervsudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at ændre tilbagebetalingspligten af de

Læs mere

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER

BILAG. Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER - I BILAG INATSISARTUT Naalakkersuisutmedlemmet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Karl-Kristian Kruse IRER Dato: 25. marts 2015 J.nr.: 01.36.01.03-00056 FM20l5/89. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx. af

Læs mere

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER

Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER Aalisarnermut, Piniarnermut Nunalerinermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Fiskeri, Fangst og Landbrug Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit Inatisartut /HER I medfør af Inatsisartuts forretningsorden

Læs mere

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

13. maj 2010 FM2010/113 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om Grønlands Selvstyres udtalelse til forslag til lov om arbejdsskadesikring i Grønland. Afgivet til forslagets 2.

Læs mere

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende 22. maj 2014 FM2014/30 BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges, at arbejde for igangsættelse af projektering af kollegiebyggeri

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende 1. nov. 2012 EM20121156 BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut, at der på FL 2013 og fremover afsættes 2,3 mio. kr. årligt

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands

Besvarelse på 37 spørgsmål nr omhandlende investeringer i Grønlands Ineqarnermut, Attaveqarnermut Angallannermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Boliger, Infrastruktur og Trafik Naalakkersuisut Siulittaasuata tullia Viceformand af Naalakkersuisut Medlem

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægs- og Miljøudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut fra 1. januar 2013 nedsætter en tværdepartemental arbejdsgruppe, der skal udarbejde en

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 21. mødedag fredag den 13. november 2009 kl. 13.00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. (Inatsisartuts Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Med henblik på at sikre kvinder og mænd har en ligelig adgang til krisecentre foreslås det, at pålægge Naalakkersuisut at gennemføre

Læs mere

BETÆNKNING. vedrørende

BETÆNKNING. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkersuisut til FM 2015 med udgangspunkt i behovet for uddannelse og opkvalificering af

Læs mere

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende

5. november 2015 EM2015/164 BETÆNKNING. Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. vedrørende 5. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om ændring af Inatsisartutlov om den gymnasiale uddannelse.

Læs mere

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende

9. november 2016 EM 2016/99 BETÆNKNING. Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget. vedrørende 9. november 2016 BETÆNKNING Afgivet af Familie- og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut, som et led i implementeringen af FN s Handicapkonvention, pålægges

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 19. mødedag tirsdag den 10. november 2009 kl. 13.00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Josef

Læs mere

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008.

19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. 19. mødedag, onsdag den 12. november, 2008. Dagsordenens punkt 142 Færøerne og Island har oprettet generalkonsulater med diplomatstatus i hinandens lande. Vestnordisk Råd opfordrer det grønlandske Landsstyre

Læs mere

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit.

Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. 17. mødedag, onsdag den 4. november 2009 kl. 11:00 Dagsordens punkt 2 Redegørelse for dagsordenen. (Landstingets Formandskab) Mødeleder: Josef Motzfeldt, Formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit. Mødet

Læs mere

BETÆNKNING. Vedrørende

BETÆNKNING. Vedrørende 24. oktober 2016 BETÆNKNING Afgivet af Udvalget Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at pålægge Naalakkenmisut FM 2017 at fremlægge en strategi- og handlingsplan,

Læs mere

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig

Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit Ataqatigiit. Besvarelse af 37- spørgsmål nr Kære Sara Olsvig Naalakkersulsoq lor Erhverv. A!be}dsmarlted. Handel og NAALAKKERSUISUT UdenrigsanUggender N8alakkersulsoq for Natur, Milja og Juslil50mmdel GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig, Inuit

Læs mere

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende

11. november 2016 FM2016/47 EM2016/47 BETÆNKNING. Afgivet af Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Lovudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges at nedsætte en kommission, der skal evaluere indretningen af den samlede offentlige administration.

Læs mere

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet

Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Grønlandsk-dansk selvstyrekommission Arbejdsgruppen vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål Sekretariatet Beslutningsreferat fra mødet i Arbejdsgruppe vedrørende stats- og folkeretlige spørgsmål den

Læs mere

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut:

I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: 11. aug. 2015 I medfør af 37 stk. 1 i forretningsorden for Inatsisartut fremsætter jeg følgende spørgsmål til Naalakkersuisut: Spørgsmål: 1. Har Naalakkersuisut kendskab, analyse/analyser, som viser hvilke

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg. Landstingets Finansudvalg. vedrørende 19. oktober 2007 EM 2007/60,61 BETÆNKNING afgivet af Landstingets Skatte- og Afgiftsudvalg og Landstingets Finansudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om ændring af landstingslov om indførselsafgifter

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2.

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende. i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv og Råstoffer) Afgivet til forslagets 2. 30. april 2012 FM20121Sl. BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til lnatsisartutbeslutning om udtalelse til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland. (Naalakkersuisoq for Erhverv

Læs mere

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende

RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. Vedrørende RETTELSESBLAD (Korrigeret tegnsætning i udvalgets indstilling) BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget Vedrørende Forslag til: Inatsisartutbeslutning om at Grønlands Selvstyre tiltræder ILOkonventionerne;

Læs mere

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget

04-11-2011 EM2011/20 FM2011/39 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut i samarbejde med de ansvarlige myndigheder i Nunavut og Nunavik opretter et Nuna Job udvekslingsophold

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler.

BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om efterskoler. 22. november 2008 EM2008/152 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om efterskoler. Afgivet til lovforslagets 2. behandling Landstingets Kultur-

Læs mere

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende

24. november 2008 EM 2008/15 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Familieudvalg. vedrørende 24. november 2008 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Familieudvalg vedrørende Forslag til Landstingsbeslutning om at Landsstyret pålægges at tage initiativ til at iværksætte kurser til at uddanne samtalepersoner

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri.

Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER. Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov om fiskeri. Kalaallit Nunaanni Inatsisartut Grønlands Landsting Landsstyremedlem for Fiskeri Fangst og Landbrug Hr. Finn Karlsen /HER 13. februar 2008 Sags.nr. 01.36.01.29 Spørgsmål til Landsstyret vedr. landstingslov

Læs mere

Rigsombudsmanden i Grønland

Rigsombudsmanden i Grønland Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold UGF alm. del - Bilag 4 Offentligt Rigsombudsmanden i Grønland Statsministeriet Prins Jørgens Gård 11 1218 København K Dato: 2. oktober 2006 J.nr.: 415-0001 Indberetning

Læs mere

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009

Punkt 42. 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 12. mødedag, tirsdag den 20. oktober 2009 Punkt 42 Beslutningsforslag om at Naalakkersuisut pålægges at fastsætte en dato på en national ligestillingsdag i Grønland. (Medlem af Inatsisartut Juliane Henningsen,

Læs mere

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende

13. november EM2015/125 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2015 om slædehunde samt hunde og kattehold (Naalakkersuisoq for Fiskeri, Fangst & Landbrug)

Læs mere

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1.

Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. 4. mødedag, fredag den 26. september 2008. Dagsordenens punkt 67 Forslag til Landstingslov om ændring af Landstingslov om indkomstskat. (Landsstyremedlem for Finanser og Udenrigsanliggender) (1. behandling)

Læs mere

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget

20. november 2015 EM2015/17 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. x af xx. xx 2015 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (Fremsat af Naalakkersuisoq for Sundhed) Afgivet

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende 20. maj 2014 BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om at Naalakkersuisut pålægges ved EM2014 at fremlægge forslag til ændring af Landstingslov

Læs mere

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende

6. november 2015 EM 2015/27 og EM 2015/41 BETÆNKNING. Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget. vedrørende 6. november 2015 BETÆNKNING Afgivet af Familie og Sundhedsudvalget vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at pålægge Naalakkersuisut senest til forårssamlingen 2017, at fremlægge forslag til

Læs mere

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser)

(Landsstyremedlemmet for Erhverv, Arbejdsmarked og Erhvervsuddannelser) 3. mødedag, fredag den 7. marts, 2008 Dagsordens punkt 46. Forslag til landstingsbeslutning om Grønlands Hjemmestyres udtalelse til anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om garantifond for skadeforsikringsselskaber.

Læs mere

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND

RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Udvalget vedrørende Grønlandske Forhold (2. samling) UGF alm. del - Bilag 68 Offentligt RIGSOMBUDSMANDEN I GRØNLAND Til Statsministeriet Dato: 9. april J.nr.: 323-0001 INDBERETNING FRA KOMMUNALVALGET I

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 *********

2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Inatsisartut Allattoqarfiat 13. oktober 2010 Bureauet for Inatsisartut 2010-imi Ukiakkut Ataatsimiinneq Efterårssamling 2010 ********* Imm./pkt. 2: Ullormut oqaluuserisassanut nassuiaat. Redegørelse for

Læs mere

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende

EM2016/29 BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervsudvalget. vedrørende 03-11- 2016 BETÆNKNING Afgivet af Erhvervsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af yy 2016 om registrering i Det Centrale Virksomhedsregister Afgivet til forslagets 2. behandling Erhvervsudvalget

Læs mere

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende

9. maj 2015 FM2015/89 BETÆNKNING. Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Fiskeri-, Fangst- og Landsbrugsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 ændring af Landstinglov om fiskeri. (Ændringer om udstedelse og opretholdelse

Læs mere

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. afgivet af. Lovudvalget. vedrørende BETÆNKNING afgivet af Lovudvalget vedrørende EM 2017/122: Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2017 om ændring af landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. (Tilskudsforhøjelse)

Læs mere

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

19. oktober 2006 EM 2006/88 og EM 2006/95 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 19. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende EM 2006/88: Forslag til landstingsbeslutning om, at Landsstyret pålægges at hæve lotteriafgiften og automatspilsafgiften således,

Læs mere

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit

Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit 20. mødedag, onsdag den 11. november 2009, kl. 10:00 Dagsordenens punkt 2. Redegørelse for dagsordenen. Mødeleder, Josef Motzfeldt, formand for Inatsisartut, Inuit Ataqatigiit Mødet er åbnet. I den første

Læs mere

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende

20. oktober 2006 EM2006/39 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg. vedrørende 20. oktober 2006 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Sundhedsudvalg vedrørende Forslag til landstingsbeslutning om, at Landstinget tilslutter sig Landsstyrets fortsatte arbejde med Folkesundhedsprogrammet

Læs mere

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende

4. november 2012 EM2013/31 EM2013/56 BETÆNKNING. Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende 4. november 2012 BETÆNKNING Afgivet af Udenrigs- og Sikkerhedspolitisk Udvalg vedrørende Forslag til Inatsisartutbeslutning om, at Naalakkersuisut pålægges i samarbejde med staten at undersøge mulighederne

Læs mere