AMU for tosprogede kursister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMU for tosprogede kursister"

Transkript

1 AMU for tosprogede kursister

2 AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

3 AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz Grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles hos: Alle boghandlere 40,- kr. inkl. moms ISBN Foto: Klaus Holsting

4 Indhold Forord 5 1 Resume 7 2 Indledning Formål Metode Organisering og bemanding Rapportens opbygning 14 3 Regelgrundlaget for tosprogede kursister i AMUsystemet Målgruppen for særlige tilbud Særlige kurser for tosprogede kursister Særlige forløb for tosprogede kursister Sproglige forudsætninger i AMU-systemet Flere målsætninger med undervisningen Initiativer til at fremme brugen af særlige tilbud En række muligheder og få krav 28 4 Tosprogede kursister på AMU Udviklingen i tosprogede kursisters deltagelse på AMU Ordinære eller særlige uddannelsestilbud Kursustyper blandt tosprogede kursister Kursisternes tilknytning til arbejdsmarkedet AMU-udbydere med særlige uddannelsestilbud til tosprogede kursister Opsamling 38

5 5 Udfordringer på de ordinære uddannelser Tilrettelæggelsen og udbyttet af ordinær undervisning Supplerende undervisning i dansk som andetsprog Tilpasset undervisning Udfordringer med udbytte af undervisningen på ordinære uddannelser Frafald og ikke-beståede certifikatkurser Udfordringernes præcise omfang er ukendt Opsamling 52 6 Barrierer for særlige tilbud Optagelse på AMU Vejledning Sprogtest Efteruddannelse.dk Opsamling Efterspørgsel Manglende kendskab til særlige kurser og forløb Tidsmæssige og økonomiske hensyn Potentiale i lokalområdet Opsamling Udbydernes kompetencegrundlag Mangel på lærere i dansk som andetsprog Viden om andetsprogspædagogik Opsamling 73 7 Praksis hos tre AMU-udbydere AMU Nordjylland AMU Fyn Københavns Tekniske Skole (KTS) 80 8 Konklusion og fremtidsperspektiver 83 Appendiks Appendiks A: Metode 87

6 Forord Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) har en central placering i det danske voksen- og efteruddannelsessystem med sine mange hundrede tusinde kursister årligt og sit brede tilbud om erhvervsrettede uddannelser. Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har derfor allerede gennemført flere evalueringer og undersøgelser af AMU, fx den generelle evaluering af det nye AMU i 2008 og undersøgelsen af AMU s rolle som springbræt til fortsat uddannelse for de kortuddannede kursister i Denne evaluering sætter fokus på de tosprogede kursister på AMU. I AMU-systemet har der allerede i en lang årrække været en bevidsthed om, at tosprogede kursister kan have sproglige udfordringer og dermed behov for særlige kurser og forløb. Evalueringen har set både på disse særlige tilbud og på de tosprogede kursisters deltagelse på og udbytte af de almindelige arbejdsmarkedsuddannelser. Resultaterne af evalueringen bliver fremlagt i denne rapport. Jeg håber, at rapporten giver anledning til debat blandt interessenterne i hele voksen- og efteruddannelsessystemet, og at den samtidig kan være et godt grundlag for AMU-udbyderne og de centrale beslutningstagere i det fortsatte arbejde med at sikre og udvikle gode uddannelsestilbud til de tosprogede kursister på AMU. Mikkel Haarder Direktør for EVA AMU for tosprogede kursister 5

7

8 1 Resume AMU har siden 1960 erne haft særlige uddannelsestilbud til de tosprogede kursister, som ikke har tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne følge med i og få et optimalt udbytte af den faglige undervisning. Siden 2003 har der været to typer af særlige tilbud: de særlige arbejdsmarkedsuddannelser, fx almen fødevarehygiejne og dansk som andetsprog, og de særlige uddannelsesforløb, der fx kan kombinere faglig undervisning med sprogundervisning og praktik. Det er op til de enkelte AMU-udbydere at sammensætte forløbene og tage initiativ til at udbyde dem. Størstedelen af de tosprogede kursister på AMU anvender ikke de særlige tilbud, men derimod AMU s ordinære uddannelser. Under 5 % af de tosprogede kursister gør brug af de særlige uddannelsestilbud, som er udviklet til målgruppen. I 2013 deltog kursister således i et særligt kursus eller særligt forløb, mens der samlet set var tosprogede 1 kursister på AMU. Denne evaluering fokuserer på, hvordan AMU-udbyderne arbejder med at sikre, at gruppen af tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen. Evalueringen undersøger ligeledes, hvad baggrunden er for den begrænsede brug af de særlige uddannelsestilbud, og om der er behov og mulighed for at fremme de tosprogede kursisters deltagelse på og udbytte af AMU. Evalueringen er baseret på en registerundersøgelse af AMU-aktiviteten, en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne samt en caseundersøgelse om praksis og erfaringer hos tre AMU-udbydere: AMU Fyn, AMU Nordjylland og Københavns Tekniske Skole (KTS). Udfordringer med udbyttet på de ordinære AMU-uddannelser Evalueringen viser, at der er en række udfordringer forbundet med, at langt størstedelen af de tosprogede kursister deltager i de ordinære AMU-uddannelser. Ikke alle deltagere får et tilfredsstillende udbytte af den faglige undervisning, hvilket blandt andet kan skyldes sproglige vanskeligheder med at følge med og indgå i undervisningen. Udfordringerne viser sig i statistikken ved, 1 Betegnelsen tosprogede anvendes her synonymt med betegnelsen indvandrere i Undervisningsministeriets databank. Se indledningen for en uddybning af rapportens begrebsanvendelse. AMU for tosprogede kursister 7

9 at tosprogede kursister i mindre grad består de ordinære certifikatkurser end kursister med dansk baggrund. I 2013 var graden af succesfuld gennemførelse af certifikatkurser 11 procentpoint højere blandt danske kursister end blandt tosprogede kursister. Samme år var andelen af tosprogede kursister, der faldt fra på disse kurser, mere end dobbelt så stor som blandt danske kursister, og sandsynligheden for ikke at bestå den afsluttende certifikatprøve var mere end tre gange så stor. Kun en lille gruppe af AMU-udbyderne knytter supplerende undervisning i dansk som andetsprog til den faglige undervisning på de ordinære hold, til trods for at 80 % af udbyderne vurderer, at der kan være behov for det for at sikre de tosprogede kursisters faglige udbytte. Udbyderne vurderer også, at det er en vanskelig opgave at tilrettelægge en målrettet undervisning for de tosprogede kursister på de ordinære hold, blandt andet fordi de oplever, at det tager tid og sker på bekostning af de andre kursister, hvoraf flertallet som regel har dansk som modersmål. Alligevel er aktiviteten på de særlige tilbud for tosprogede kursister dalet markant siden 2010, og det er kun et fåtal af landets AMU-udbydere, der gennemfører særlige kurser og forløb. Eksempelvis står blot fire AMU-udbydere for 82 % af aktiviteten inden for de særlige forløb for tosprogede kursister i årene Der er flere forklaringer på, at de særlige tilbud ikke anvendes i større omfang, til trods for at flere tosprogede kursister formentlig kunne have glæde af disse mere målrettede uddannelsestilbud. Ingen visitation af tosprogede kursister En forklaring er, at der ikke er indbygget en visitationsproces i AMU-systemet, som kunne sikre en sproglig afdækning og korrekt holdindplacering af de tosprogede kursister. Kun på 24 % af institutionerne får alle eller hovedparten af de tosprogede kursister forudgående vejledning, og kun 42 % af institutionerne gennemfører sprogtest af alle eller nogle af deres tosprogede kursister. Mange institutioner har altså ingen mekanisme til at sikre, at de tosprogede kursister har de sproglige forudsætninger for at kunne få udbytte af undervisningen på de ordinære hold. Institutionerne opdager derfor først eventuelle sprogvanskeligheder, når de tilmeldte kursister møder første kursusdag. Der er ingen krav i regelgrundlaget om, at AMU-udbyderne skal gennemføre en visitation på baggrund af kursisternes sproglige forudsætninger eller sprogteste kursisterne, men de kan vælge at gøre det forud for kursusstart. Kun på de særlige forløb er der som det eneste sted i AMU-systemet krav om en forudgående sprogtest og visitation. Dårligt kendskab og lille efterspørgsel En anden forklaring på den begrænsede brug af de særlige tilbud for tosprogede kursister er, at hverken kursister, virksomheder eller jobcentre efterspørger tilbuddene. Og evalueringen tyder 8 Danmarks Evalueringsinstitut

10 på, at disse tre grupper formentlig ikke kender til mulighederne for at deltage i særlige kurser og forløb. Størstedelen af AMU-udbyderne har enten begrænset viden om gruppernes kendskab eller vurderer, at grupperne mangler viden om mulighederne. Kun en tredjedel af AMU-udbyderne har selvstændige informationsindsatser på området. Økonomiske og tidsmæssige hensyn kan også spille en rolle for den ringe efterspørgsel efter de længere og dermed dyrere særlige tilbud. Lille kapacitet til at undervise tosprogede kursister Endelig synes mange institutioner at mangle kompetencer til at tilbyde målrettet undervisning til de tosprogede kursister. 51 % af institutionerne vurderer, at de ikke har nok undervisere, der er uddannet til at undervise i dansk som andetsprog, og 69 % af institutionerne vurderer, at deres faglærere mangler viden om, hvordan de kan understøtte kursister med dansk som andetsprog. Evalueringen giver dog ikke noget entydigt billede af, om manglende kompetencer, fx manglen på egne undervisere i dansk som andetsprog, som sådan er en forklaring på, at institutionerne ikke udbyder de særlige kurser eller forløb for tosprogede kursister. AMU-udbyderne kan således indhente disse kompetencer gennem samarbejde med eksempelvis sprogskoler eller Voksenuddannelsescentrene (VUC erne). Samlet set synes en stor gruppe af institutionerne ikke at have fokus på tosprogede kursister som en særlig målgruppe blandt deltagerne på AMU. Muligheder gennem ledelsesprioritering og samarbejde Evalueringen viser dog også, at nogle institutioner har fokus på at udnytte de muligheder, som regelgrundlaget for AMU giver, til at tilbyde og gennemføre målrettede undervisningstilbud til målgruppen. Her er det tydeligt, at AMU-udbyderne prioriterer indsatsen for målgruppen både ledelses- og kompetencemæssigt. Særlig AMU Nordjylland har fundet en model, hvor en prioritering af at have egne undervisere i dansk som andetsprog ansat kombineret med et langvarigt samarbejde med jobcenteret betyder, at især ledige tosprogede kursister i relativt stort omfang deltager i længerevarende særlige forløb, og hvor der også er tilbud om sproglig støtte til kursister på de ordinære kurser, fx ordværksted. Også AMU Fyn og Københavns Tekniske Skole (KTS) har fundet lokale modeller for, hvordan mulighederne i AMU s regelgrundlag kan anvendes til især at afhjælpe nogle af udfordringerne for målgruppen på de ordinære AMU-uddannelser. Behov for at tydeliggøre forventninger og afklare AMU s rolle Det nuværende regelgrundlag for AMU skaber en række muligheder, som AMU-udbyderne kan vælge at bruge til at tilbyde målrettede uddannelsestilbud til deres tosprogede kursister, men regelgrundlaget stiller kun få krav til institutionerne. Evalueringen viser, at nogle få institutioner benytter mulighederne, og at en stor gruppe slet ikke gør. Der kan derfor være behov for at overveje, om der skal opstilles tydeligere forventninger til institutionerne om, hvilken tilgang de skal ha- AMU for tosprogede kursister 9

11 ve til de tosprogede kursister, hvad angår både en indledende sprogtest og tilhørende vejledning, aktivitet på de særlige tilbud og støtte og tilpasset undervisning på de ordinære uddannelser. Evalueringen peger også på et behov for at afklare, hvilken rolle AMU-systemet lidt mere overordnet skal spille over for de tosprogede kursister som målgruppe. Skal AMU fastholde sit dominerende fokus på at tilbyde erhvervsrettet efteruddannelse, der primært tilgodeser behovene hos den sprogligt set bedre stillede del af målgruppen, eller skal AMU også have en selvstændig målsætning om at forbedre danskkundskaberne hos en større del af de tosprogede kursister i tilknytning til den faglige undervisning? 10 Danmarks Evalueringsinstitut

12 2 Indledning 2.1 Formål I 2013 udgjorde tosprogede kursister 9 % af den samlede kursistgruppe på arbejdsmarkedsuddannelserne. 2 Formålet med evalueringen er at vurdere, hvordan AMU-udbyderne kan styrke disse tosprogede kursisters opkvalificering gennem AMU-systemets tilbud om efteruddannelse. Evalueringen sigter mod at give Undervisningsministeriet, efteruddannelsesudvalgene, VEU-rådet og andre centrale beslutningstagere og interessenter viden om de tosprogede kursisters brug af AMU og en vurdering af institutionernes indsatser på området. Desuden sigter evalueringen mod at give praktikere inden for AMU inspiration til at udvikle deres indsatser for og tilgange til at opkvalificere den tosprogede gruppe blandt kursisterne. Følgende tre spørgsmål besvares i evalueringen: Hvilke indsatser har AMU-udbyderne for at sikre, at de tosprogede kursister får et relevant uddannelsestilbud og et tilfredsstillende udbytte af undervisningen? Hvorfor bruges AMU s særlige tilbud for tosprogede kursister ikke i større udstrækning? Hvilke udfordringer er der forbundet med de tosprogedes kursisters nuværende deltagermønster, og hvilke muligheder er der for at fremme deres deltagelse på og udbytte af AMU? Evalueringen har fokus på den del af kursisterne på AMU, som på grund af deres dansksproglige forudsætninger har udfordringer med at få et fuldt og optimalt udbytte af den faglige undervisning. Gruppen omfatter personer, som ikke har dansk som modersmål, og dermed principielt både flygtninge og indvandrere, danskere opvokset i udlandet og efterkommere af indvandrere, der er født i Danmark, men alligevel har dansk som andetsprog. Fælles for dem er, at en del af gruppen vil have dansksproglige udfordringer på et niveau, hvor de vil have nytte af forskellige former for sproglige tiltag i tilknytning til den faglige undervisning. Betegnelsen for gruppen har ændret sig over tid. Indtil 2013 blev målgruppen betegnet flygtninge og indvandrere i regelgrundlaget 2 Undervisningsministeriets databank. AMU for tosprogede kursister 11

13 for AMU. Med revisionen af AMU-loven i 2013 blev betegnelsen flygtninge og indvandrere erstattet med tosprogede. 2.2 Metode Evalueringens spørgsmål søges besvaret ved hjælp af en række både kvantitative og kvalitative metodeelementer. Dette metodiske design er valgt for at kunne give et nationalt dækkende billede af udviklingen og udfordringerne på området, samtidig med at evalueringen kommer tæt på praksis hos AMU-udbyderne og erfaringerne hos både kursister, undervisere og ledere. Analyserne i denne rapport er således baseret på både registerdata, spørgeskemadata og interviewdata foruden deskresearch af regler, indsatser og undersøgelser på området. Nedenfor følger en mere udfoldet gennemgang af de enkelte metodeelementer. Registerundersøgelse Registerundersøgelsen sigter primært mod at kortlægge den nationale udvikling i de tosprogede kursisters deltagelsesmønster, herunder brugen af de særlige uddannelsestilbud, som AMUsystemet har for målgruppen. Undersøgelsen bygger på træk fra Undervisningsministeriets databank og dækker perioden I undersøgelsen er oplysningerne om de tosprogede kursisters deltagelse blevet kombineret med baggrundsdata, fx om deltagernes arbejdsmarkedstilknytning, og deres brug af AMU er blevet sammenlignet med kursister med dansk baggrund. Et særligt sigte med registerundersøgelsen har således været at belyse, om de tosprogede kursisters udbytte af at deltage på AMU adskiller sig fra de danske kursisters, og om der på den baggrund er indikationer på udfordringer ved det nuværende deltagermønster. Registerundersøgelsen har derfor også fokuseret på fuldførelsesgraden og prøveresultaterne på de såkaldte certifikatkurser. 3 Endelig har registeranalysen haft fokus på de enkelte AMU-udbyderes aktivitet på de særlige uddannelsestilbud for tosprogede kursister for at afdække, om der er væsentlige forskelle på institutionernes indsatser på området. I databanken skelnes mellem tre undergrupper af kursister: danskere, indvandrere og efterkommere. Desuden er kursister med uoplyst baggrund placeret i en undergruppe for sig. I registerundersøgelsen har vi fokuseret på den undergruppe i databanken, som betegnes indvandrere, fordi gruppen af tosprogede kursister med dansksproglige udfordringer helt overvejende kan forventes at findes her. Gruppen omfatter personer, der ikke er født i Danmark, herunder også flygtninge. Der kan dog også være tosprogede kursister med sproglige udfordringer i undergruppen af uoplyste kursister. 3 Fx lastbilkørekort og fødevarehygiejne. 12 Danmarks Evalueringsinstitut

14 Spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt AMU-udbyderne med to formål. Undersøgelsen skulle dels indsamle institutionernes vurderinger af udfordringerne forbundet med opkvalificeringen af tosprogede kursister, dels skulle den give et overblik over de indsatser, institutionerne har sat i værk for at styrke de tosprogede kursisters deltagelse på og udbytte af AMU. EVA havde i første omgang bedt institutionslederne om at udpege en relevant person på hver institution, som havde den nødvendige indsigt til at kunne besvare spørgeskemaet. Spørgeskemaet blev efterfølgende udsendt til de udpegede personer eller til institutionslederne på de institutioner, der ikke havde udpeget en alternativ svarperson. Spørgeskemaet blev udsendt til i alt 99 institutioner, hvoraf de 72 havde besvaret ved undersøgelsens afslutning. Det giver en svarprocent på 77, hvilket EVA finder tilfredsstillende. Undersøgelsen havde fokus på i alt ni temaer, herunder rekruttering af deltagere, særlige indsatser på både ordinære og særlige uddannelsestilbud, efterspørgsel, økonomi, vejledning og sprogtest, danskundervisning, undervisningens tilrettelæggelse, kursisternes udbytte og deres gennemførelse samt barrierer. I spørgeskemaundersøgelsen er betegnelsen flygtninge og indvandrere brugt om den målgruppe, der er i fokus i evalueringen. Det var som nævnt den betegnelse, som blev anvendt i AMUsystemet på tidspunktet for undersøgelsens gennemførelse. Caseundersøgelse Caseundersøgelsen tager udgangspunkt i praksis på de tre caseinstitutioner: AMU Nordjylland, AMU Fyn og Københavns Tekniske Skole (KTS). Formålet med caseundersøgelsen var at indhente konkrete og praksisnære vurderinger og erfaringer, der kan uddybe og nuancere analyserne af de kvantitative data. EVA har besøgt alle tre institutioner og gennemført interview med både ledelsesrepræsentanter, vejledere, undervisere og tosprogede kursister i foråret Besøgene er i et par tilfælde efterfølgende blevet suppleret med telefoninterview med enkeltpersoner. Interviewene fokuserede på, hvordan udbyderne fremmer de tosprogede kursisters deltagelse i og udbytte af AMU, og hvilke erfaringer de forskellige grupper har med tosprogede kursisters deltagelse i både ordinære og særlige uddannelsestilbud for målgruppen. Caseinstitutionerne blev valgt ud fra, at de har mange tosprogede kursister, og ud fra en variation i deres indsatser over for målgruppen, herunder hvorvidt de benytter sig af de særlige tilbud for tosprogede kursister eller søger at inkludere målgruppen på ordinære AMU-kurser. Vi har udvalgt og besøgt tre caseinstitutioner og gennemført interview med ledelse, undervisere, kursister, AMU for tosprogede kursister 13

15 virksomheder og jobcentre for at belyse, hvilken betydning bestemte indsatser og kontekstuelle forhold har for de tosprogede kursisters brug og udbytte af AMU. 2.3 Organisering og bemanding Evalueringen er gennemført af en projektgruppe bestående af: Specialkonsulent Tue Vinther-Jørgensen (projektleder fra november 2013) Evalueringskonsulent Morten Brock (projektleder til oktober 2013) Evalueringskonsulent Maria Mogensen Metodekonsulent Niels Peter Mortensen Metodekonsulent Mikkel Bergqvist Evalueringsmedarbejder Mie Helene Rosquist. Ekspertgruppe EVA nedsatte en ekspertgruppe, som skulle kvalificere dataindsamlingen og bistå i forbindelse med tolkningen af de indsamlede data. Ekspertgruppen blev sammensat, så gruppen samlet havde viden om praksis fra både et udbyder-, et kursist- og et virksomhedsperspektiv. Ekspertgruppen har stillet sin viden og erfaring til rådighed for projektgruppens arbejde, mens EVA har ansvaret for rapportens analyser og konklusioner. Ekspertgruppen har holdt to møder og bestod af følgende personer: Morten Lassen, institutleder på Institut for Statskundskab på Aalborg Universitet Lars Holm, lektor og uddannelsesleder for pædagogisk antropologi ved Aarhus Universitet. Michael Svendsen Pedersen, lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning på Roskilde Universitet Bente Egede, uddannelseskonsulent på EUC Sjælland Pernille Kiær, Diversity Manager samt Business Developer i Arriva, UCplus-afdelingen. 2.4 Rapportens opbygning Ud over resume og indledning indeholder denne rapport følgende kapitler: Kapitel 3 giver et overblik over regelgrundlaget for AMU-udbydernes tilbud til de tosprogede kursister, herunder også reglerne for visitering, sprogtest mv. Kapitel 4 indeholder et statistisk overblik over udviklingen i de tosprogede kursisters brug af AMU og deres fordeling på henholdsvis ordinære og særlige uddannelsestilbud. Kapitlet giver også et overblik over AMU-udbydernes aktivitet inden for de særlige tilbud for tosprogede kursister. 14 Danmarks Evalueringsinstitut

16 Kapitel 5 ser nærmere på de tosprogede kursisters deltagelse i de ordinære AMU-uddannelser og de udfordringer, muligheder og erfaringer, der er forbundet hermed. Kapitlet indeholder også en analyse af, i hvilken grad de tosprogede kursister får et tilfredsstillende udbytte af de ordinære uddannelser. Kapitel 6 indeholder en analyse af barriererne for, at de særlige tilbud for tosprogede kursister anvendes i større omfang. Kapitlet fokuserer primært på tre forhold i den forbindelse, nemlig visiteringen af tosprogede ansøgere, efterspørgslen blandt virksomheder, jobcentre og de tosprogede borgere selv samt institutionernes kompetencegrundlag for at udbyde undervisning målrettet tosprogede kursister. Kapitel 7 præsenterer praksis på de tre caseinstitutioner og deres tilgange til og indsatser for deres tosprogede kursister. Endelig indeholder kapitel 8 en samlet konklusion og diskussion af fremtidsperspektiver for AMUsystemets tilbud til tosprogede kursister. AMU for tosprogede kursister 15

17

18 3 Regelgrundlaget for tosprogede kursister i AMU-systemet Der har i en årrække været et fokus på tosprogede kursister som en særskilt målgruppe inden for AMU ud fra et ønske om at styrke deres brug og udbytte af uddannelserne. AMU har haft særlige uddannelsestilbud til personer med udenlandsk baggrund tilbage til slutningen af 1960 erne, men historisk har der været tale om en relativt lille og spredt aktivitet Målgruppen for særlige tilbud Beskrivelsen af målgruppen for de særlige uddannelsestilbud har løbende ændret sig. Oprindelig har deltagernes opholdsgrundlag haft betydning med en skelnen mellem personer med permanent ophold i Danmark og personer med flygtningestatus. Senere og tydeligt i AMUlovgivningen fra 2003 har målgruppen været defineret som flygtninge og indvandrere, hvor der i regelgrundlaget altså har været lagt vægt på, at deltagerne oprindelig kommer fra et andet land end Danmark. Det fremgik dog både af det forberedende arbejde frem mod den nuværende ordning fra 2003 og af vejledningen fra 2004, at den reelle afgrænsning af målgruppen for tilbuddene til flygtninge og indvandrere sker efter sproglige kriterier. Deltagernes statsborgerskab og baggrunden for deres tilknytning til Danmark har altså i praksis haft mindre betydning. 5 Fra 2013 er denne praksis blevet ekspliciteret i regelgrundlaget. 1. juli trådte en revision af AMU-loven og en ny bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser mv. således i kraft. Der skete kun få ændringer i forhold til det gamle regelgrundlag, men benævnelsen flygtninge og indvandrere er blevet erstattet med tosprogede som en kort betegnelse for de personer, som de 4 En fortælling om AMU, Hovard Pedersen m.fl., p. 108, Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., Bemærk, at størstedelen af evalueringens dataindsamling er foretaget under regelsættet fra den gamle lov og bekendtgørelse. Rapportens analyser tager dog afsæt i det nye regelgrundlag. AMU for tosprogede kursister 17

19 særlige tilbud henvender sig til. 7 Dermed er målgruppen mere tydeligt blevet defineret som personer, der ikke har dansk som modersmål, og som har behov for undervisning, der tager højde for særlige sproglige og faglige forudsætninger, for at kunne få et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen og for at kunne begå sig på arbejdsmarkedet. 8 Definitionen af målgruppen lægger op til en lokal vurdering af ansøgerne til AMU-uddannelserne. Der findes ikke tal for, hvor stor en del af kursistgruppen på AMU der reelt falder ind under gruppen, som har behov for undervisning, der tager højde for særlige forudsætninger. Målgruppen kan spænde fra deltagere, der sprogligt og fagligt har meget svage forudsætninger, til deltagere, der taler godt dansk og blot har mindre udfordringer, fordi dansk ikke er deres modersmål. Siden 2003 har de særlige tilbud været organiseret i to kategorier: Arbejdsmarkedsuddannelser for tosprogede kursister (i det følgende omtalt som særlige kurser) Særlige uddannelsesforløb for tosprogede kursister (i det følgende omtalt som særlige forløb). 3.2 Særlige kurser for tosprogede kursister De særlige kurser er arbejdsmarkedsuddannelser, der er udviklet med henblik på at imødekomme de særlige behov for uddannelse, som borgere med dansk som andetsprog har. Alle de øvrige arbejdsmarkedsuddannelser omtales i rapporten som ordinære arbejdsmarkedsuddannelser. Formålet med de særlige kurser er at give de tosprogede deltagere forudsætninger for at kunne fungere på arbejdsmarkedet og understøtte dem i at opnå fuldt udbytte af den faglige undervisning, herunder at give deltagerne forudsætninger for at deltage i yderligere uddannelse efter endt AMU-forløb. Kurserne omfatter både fagligt orienterede tilbud og tilbud om dansk som andetsprog på forskellige niveauer samt kurser, der kan forbedre deltagernes muligheder for at gennemføre uddannelse og opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Se tekstboks. 7 Bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. nr. 721, kapitel 5 om særlige uddannelsesforløb for tosprogede, Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., Danmarks Evalueringsinstitut

20 De særlige kurser for tosprogede: Dansk som andetsprog for F/I, basis Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I Introduktion til arbejdsmarkedsuddannelserne (F/I) Introduktion til et brancheområde (F/I) Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I) Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I) Almen fødevarehygiejne for F/I. Praktik for F/I Individuel kompetencevurdering i AMU (F/I) Kilde: Undervisningsministeriets hjemmeside. Note: F/I er en forkortelse for flygtninge og indvandrere. Praktik for F/I og Individuel kompetencevurdering i AMU (F/I) betragtes ikke som egentlige kurser og er ikke medtaget i opgørelser over aktiviteten senere i rapporten. De særlige kurser kan udbydes som enkeltstående kurser, i kombination med andre særlige eller ordinære arbejdsmarkedsuddannelser eller som en del af et særligt forløb for tosprogede kursister. De særlige kurser kan eksempelvis benyttes til at knytte supplerende undervisning i dansk som andetsprog til den eksisterende fagundervisning for at understøtte kursisternes faglige udbytte af de ordinære kurser. Dansk som andetsprog har fokus på fagsprog og arbejdspladsrelaterede emner og kommunikationsformer, og kurserne skal derfor ikke betragtes som et alment tilbud om danskundervisning. Fagunderstøttende dansk som andetsprog, der indholdsmæssigt er meget fleksibelt, må kun udbydes i kombination med andre arbejdsmarkedsuddannelser som en del af et særligt forløb for tosprogede kursister. Det samme vil i praksis ofte være tilfældet for de øvrige kurser i dansk som andetsprog. 9 Længden af kurserne i dansk som andetsprog er meget fleksibel, og kurserne kan have en varighed på få dage og op til 40 dage. I regelgrundlaget er der krav om, at lærere i dansk som andetsprog skal have uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne eller tilsvarende kvalifikationer. 9 Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede, AMU for tosprogede kursister 19

21 AMU-udbyderne må kun tilbyde Praktik for F/I som et element i et særligt uddannelsesforløb for tosprogede kursister. Individuel kompetencevurdering kan anvendes som ramme for sprogtest af deltagerne for at afklare deres sproglige og eventuelt også faglige forudsætninger for at deltage i undervisningen. Dansk som andetsprog og praktik for flygtninge og indvandrere er skrevet ind i alle de fælles kompetencebeskrivelser for AMU. AMU-udbyderne har derfor ikke behov for særlige godkendelser for at kunne udbyde dem, og de er heller ikke forpligtet til at udbyde dem med jævne intervaller. 3.3 Særlige forløb for tosprogede kursister Særlige uddannelsesforløb for tosprogede kursister er sammenhængende forløb, som kan sammensættes af mindst to af følgende tre elementer: Arbejdsmarkedsuddannelser, herunder arbejdsmarkedsuddannelser særlig udviklet til tosprogede kursister som beskrevet ovenfor Enkeltfag optaget i fælles kompetencebeskrivelse 10 Praktik. Formålet med de særlige forløb er at give deltagerne mulighed for at modtage uddannelse, der styrker deres muligheder for at få eller fastholde et job og eventuelt deltage i yderligere uddannelse. De særlige forløb adskiller sig således fra de særlige kurser ved at være længerevarende og sammenhængende forløb med mulighed for eventuelt at komme i praktik, hvilket giver kursisterne lejlighed til at afprøve, udvikle og stifte bekendtskab med de kompetencer og arbejdsfunktioner, de er blevet undervist i på arbejdsmarkedsuddannelsen. Det er de enkelte AMU-udbydere, der udvikler og sammensætter et særligt forløb ud fra en gruppes eller enkelte kursisters forudsætninger og uddannelsesbehov. Der er ikke nogen øvre grænse for, hvor mange uddannelseselementer der må inddrages i et særligt forløb, eller for varigheden heraf, bortset fra at praktikken maksimalt må vare 12 uger. Praktikdelen må ikke vare længere end undervisningsdelen. 10 Arbejdsmarkedsuddannelserne er organiseret i et system af fælles kompetencebeskrivelser (FKB er). De enkelte arbejdsmarkedsuddannelser tilknyttes en FKB, der angiver mål og rammer for den grundlæggende arbejdsmarkedsrelevante kompetenceudvikling. 20 Danmarks Evalueringsinstitut

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 211 Offentligt. AMU for tosprogede kursister

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del Bilag 211 Offentligt. AMU for tosprogede kursister Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 BUU Alm.del Bilag 211 Offentligt AMU for tosprogede kursister AMU for tosprogede kursister 2014 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT AMU for tosprogede kursister 2014 Danmarks

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU

Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU Mini-vejledning om de særlige tilbud til tosprogede i AMU November 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Målgruppen... 3 3. Særlige uddannelsesforløb for tosprogede... 4 3.1 Muligheder i og rammer

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU

Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Viden om og erfaringer med uddannelse og undervisning af tosprogede inden for FVU, avu og AMU VEU-konferencen d. 12. december 2013 Knud Dal, Centerchef AMU

Læs mere

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning

Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel beskæftigelsesrettet danskundervisning NOTAT Dato: 2008-10-31 Kontor: Integration J.nr.: 2007/5147-35 Sagsbeh.: PVV Fil-navn: projektbeskrivelse Bilag 1: Kravspecifikation for evaluering af Grundkursus i arbejdsmarkedsdansk pulje til ny fleksibel

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration Ved specialkonsulent Anna Raundahl Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling DEG-L s konference

Læs mere

Statusnotat. AMU for tosprogede

Statusnotat. AMU for tosprogede Statusnotat AMU for tosprogede September 2015 Indhold Indledning 3 Udfordringer 4 Tosprogede på arbejdsmarkedet 5 Målgruppen for tosprogede i AMU 6 Manglende viden og lille efterspørgsel 10 Forslag til

Læs mere

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører AMU inden for det psykiatriske område Styrket læse-, skrive-, regneindsats målrettet chauffører Statusnotat Maj 2010 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 lizzie@maersk-nielsen.dk

Læs mere

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse

Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Informationsbrev til udbydere af arbejdsmarkedsuddannelse Afdelingen for erhvervsrettet voksenuddannelse Vester Voldgade 123 1552 København V Tlf. 3392 5600 Fax 3392 5666 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR

Læs mere

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016

Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Møde i uddannelsesudvalget på TH. LANGS HF & VUC tirsdag den 25. august 2016 Tidspunkt: Torsdag den 25. august 2016 Kl. 14.00-15.30 Lokale: Mødelokale F4 Dagsorden 1. Godkendelse af referat fra den 19.

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning

Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning 1 Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning - vejledning om organiseringen af den arbejdsmarkedsrettede begynderundervisning Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Undervisningsministeriet Juni 2014 2 Indhold Indledning

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning

Projektbeskrivelse. Rammer for voksenvejledning Projektbeskrivelse Rammer for voksenvejledning 1. Indledning Det danske system for voksen- og efteruddannelse er komplekst med mange forskelligartede undervisningstilbud, uddannelser og kursustyper samt

Læs mere

Mulighed for danskundervisning

Mulighed for danskundervisning Mulighed for danskundervisning Virksomheder, der ønsker at tilbyde danskundervisning til medarbejdere, kan vælge selv at betale for undervisningen eller søge kommunen (eller AF) om økonomisk støtte. Der

Læs mere

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet

Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet Branchepakker: Social- og Sundhedsområdet gruppe Bliv klar til en dansk sundhedsuddannelse SOSU forløb for to-kulturelle Kurset henvender sig til personer med anden kulturel baggrund end dansk, der på

Læs mere

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN

SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN SOS mod Racisme - Dokumentations- og Rådgivningscenteret om Racediskrimination VerdensKulturCentret, Nørre Alle 7, 2200 KøbenhavnN Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Branchepakker: Rengøring

Branchepakker: Rengøring Branchepakker: Rengøring gruppe Trainee i service og rengøring 1 (udviklet til IGU) gruppen er ikke-beskæftigede flygtninge - der er tale om et introducerende niveau. Udbydes med tolk Deltageren opnår

Læs mere

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg

Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Bilag 1 Side 1-8 Sprogcenter Viborg Vævervej 10, 8800 Viborg Tlf.: 87 87 46 87 E-mail: sprogcenterviborg@viborg.dk www.viborg.dk/sprogcenter Undervisning på Sprogcenter Viborg Sprogcenter Viborg er en

Læs mere

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog

Vedr. ny praksis for undervisning af tosprogede elever i dansk som andetsprog Hørsholm Kommune Rådhuset, Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Kontor for Grundskolen Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. nr.: 33 92 50 00 E-mail: stuk@stukuvm.dk

Læs mere

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen 19. marts 17 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen AMU-kurser er en fast del af Integrationsgrunduddannelsen, men AMU-centrene udbyder

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015

Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk. Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Evaluering af Avu-didaktik og pædagogisk ledelse' Projektbeskrivelse fra EVA, maj 2015 Projektbeskrivelse Dette er Danmarks Evalueringsinstituts (EVA s) projektbeskrivelse for evaluering af et kompetenceudviklingsforløb

Læs mere

Indvandreres færdigheder og brug af voksenuddannelse

Indvandreres færdigheder og brug af voksenuddannelse Indvandreres færdigheder og brug af voksenuddannelse PIAAC-undersøgelsen viser et lavt færdighedsniveau for voksne indvandrere. I denne artikel beskriver vi udvalgte resultater fra PIAAC-undersøgelsen,

Læs mere

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger

Fokus på kompetencemål. Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Fokus på kompetencemål Gode råd om grundforløbspakker og kompetencevurderinger Introduktion 3 Kompetencemål i erhvervsuddannelserne 6 Vigtigt at vide om grundforløbspakker og kompetencemål 8 Vigtigt at

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 1 sur 8 8/11/2007 10:54 LBK nr 259 af 18/03/2006 Gældende Offentliggørelsesdato: 07-04-2006 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Accession A20060025929 Entydig dokumentidentifikation

Læs mere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere

Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen. inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever i folkeskolen inspiration til skoleledelser og lærere Undervisning af tosprogede elever en introduktion Tosprogede elever klarer sig markant ringere i folkeskolen end

Læs mere

Faktaark om Danskuddannelse

Faktaark om Danskuddannelse Faktaark om Danskuddannelse 1. Baggrund og formål Den grundlæggende danskundervisning for nyankomne udlændinge sker efter lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Formålet med uddannelse i dansk

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland

Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015. Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland Nøglepersonkursus med fokus på udenlandske medarbejdere 3. november 2015 Ulla Fjord Andersen AOF Center Sydjylland FVU som andetsprog Hvad FVU-læsning er Hvorfor FVU-læsning er et godt tilbud Hvordan FVU-læsning

Læs mere

AMU som springbræt til fortsat uddannelse

AMU som springbræt til fortsat uddannelse AMU som springbræt til fortsat uddannelse Oplæg på VEU-konferencen 2012 Ved Ida Marie Behr Bendiksen og Michael Andersen, VEU-enheden på EVA 13. december 2012 Disposition Den samfundsmæssige udfordring

Læs mere

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag

Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Retningslinjer for anvendelsen af koder til afholdelseskategorier med bilag Version: 3.0 Den 21. januar 2011 NOTAT 21. januar 2011 J.nr. 2009-0008415 Vejledning til registrering af vejlednings- og opkvalificeringsindsatsen

Læs mere

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Esbjerg Kommunes beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan

VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan VEU-centre kontrakter 2014-2015 Mål- og indikatorplan revideret november 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Gennemgang af indsatsområder, resultatmål og indikatorer Indsatsområde 1, indikator 1-5 Indsatsområde

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 1 Danskuddannelse til voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte

Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte HANDLINGSPLAN Jobcenter Esbjerg - beskæftigelsesindsats for flygtninge og familiesammenførte Juni 2016 Indhold 1. Introduktion 2. Formål og målsætninger 3. Indsatser og aktiviteter 4. Koordination og samarbejde

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 2015 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys

Læs mere

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013

Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsatser ift. unge ledige i Assens Kommune - januar 2013 Indsats Formål Indhold Målgruppe Jobrotation og servicejob Arbejdserfaring og Ordinært arbejde i private og Unge ledige i match 1. kompetenceudvikling.

Læs mere

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund

Danskuddannelse 2 tilrettelægges for kursister, som normalt har en kort skole- og uddannelsesbaggrund Projektbeskrivelse Danskuddannelse til voksne udlændinge 1. Formål og baggrund Med denne evaluering ønsker EVA at undersøge, hvordan og i hvilket omfang danskuddannelserne for voksne udlændinge lever op

Læs mere

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen

Mange veje. mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen Mange veje mod en stærk evalueringskultur i folkeskolen NR. 3 OKTOBER 08 Katja Munch Thorsen Områdechef, Danmarks evalueringsinstitut (EVA). En systematisk og stærk evalueringskultur i folkeskolen er blevet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen. Oktober 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om integrationsindsatsen Oktober 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 8/2014 om integrationsindsatsen Undervisningsministerens

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

FVU og de svage læsere i Danmark. En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU)

FVU og de svage læsere i Danmark. En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) FVU og de svage læsere i Danmark En kvantitativ analyse af deltagerne på trin 1 i læsning på Forberedende Voksenundervisning (FVU) 1 EVA UNDERSØGER LÆSE-, REGNE- OG IT-TILBUD TIL VOKSNE FVU og de svage

Læs mere

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Evaluering af forberedende voksenundervisning (FVU) 2012 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls Schultz grafisk a/s Eftertryk med kildeangivelse er tilladt Bestilles

Læs mere

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse

Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse Undersøgelse af danskkundskabers betydning for flygtninges beskæftigelse 1/11 Politisk såvel som i den integrationsfaglige indsats er der stort fokus på at sikre job og selvforsørgelse for flygtninge.

Læs mere

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne

Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Det er lettere, end du tror integration i virksomhederne Integration betaler sig både for den enkelte virksomhed og for samfundet som helhed Nye regler i integrationsloven og i en ny danskuddannelseslov

Læs mere

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1

Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner vedr. voksen- og efteruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 8. februar 2006 Notat om Trepartsudvalgets hovedkonklusioner

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Integrationsgrunduddannelsen (IGU)

Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Integrationsgrunduddannelsen (IGU) Erhvervsrettet uddannelse og integration Temakonference om trepartsaftalens initiativer til arbejdsmarkedsintegration Tirsdag den 20. september 2016 v. Kåre Vind Jensen

Læs mere

Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere

Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.. 16 2006 Håndbog i AMU's tilbud til flygtninge og indvandrere Undervisningsministeriets håndbogsserie nr.

Læs mere

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000

Tilsynsrapport. Tørring sprogskole. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Tilsynsrapport Tørring sprogskole Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 79755000 Indhold Indledning... 3 Tilsynets gennemførelse... 3 Det administrative tilsyn... 4 Det økonomiske tilsyn... 4 Det pædagogiske

Læs mere

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013 Mere og bedre voksen- og efteruddannelse hvordan? Nationalt Center for Kompetenceudvikling (NCK) afholder i samarbejde med Undervisningsministeriet

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014

Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 Vejledning om Prøve i Dansk 3 Danskuddannelse for voksne udlændinge Oktober 2014 1 Udgiver: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Copyright: Undervisningsministeriet Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen

Læs mere

Branchepakker: Svejseområdet

Branchepakker: Svejseområdet Branchepakker: Svejseområdet Fremstillingsindustri Arabisktalende flygtninge, der skal ind på det danske arbejdsmarked. Dansksproglige krav: Ingen krav til dansksproglige kvalifikationer pakken gennemføres

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2007 Arbejdsmiljøuddannelserne 2008 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2008/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 084.377.021 Fremsat den 12. november 2008 af undervisningsministeren (Bertel

Læs mere

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau

Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Projektbeskrivelse Undersøgelse af løft af den grundlæggende pædagogiske kompetence til diplominiveau Med flerårsaftalen for de erhvervsrettede ungdomsuddannelser i perioden 2010-2012, som blev indgået

Læs mere

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne En kortlægning af udviklingen i studenterpopulationen på de ni erhvervsakademier ERHVERVS- AKADEMIERNE Fordelingen af det stigende optag på erhvervsakademierne

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, april 2011 1 Udgiver: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6, 1057 København K Tlf.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2009/1 LSF 52 (Gældende) Udskriftsdato: 1. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin. Fremsat den 29. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest

D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest D nskuddannelse 2 Trinmål og modultest REVIDERET NOVEMBER 2017 DU2.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en meget nem samtale om hverdagen Kan tale i et nemt sprog om ting i hverdagen Kan læse korte,

Læs mere

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015

BRANCHEPAKKER. LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 LG Insight og Foreningen Nydansker // 2015 NYE VEJE TIL BESKÆFTIGELSE Har I brug for hjælp til at få flere ledige indvandrere og flygtninge ud på arbejdsmarkedet? Så brug branchepakker som et effektivt

Læs mere

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen

Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Forslag til IGU forløb Bygge- og Anlægsbranchen Et særligt uddannelsesforløb for tosprogede inden for AMU Forløbet varer 20 uger, hvor der veksles mellem skole og arbejde i den virksomhed IGUeleven er

Læs mere

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2016 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive

Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest. Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive Danskuddannelse 1 Trinmål og modultest Ministeriet for Børn og Undervisning Layout: Sprogcenter Skive DU1.1 Mål Modultest Lytte Kan forstå det meste i en lille samtale om en kendt hverdag med hjælp Kan

Læs mere

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER

FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER FAKTA OM ORDNINGER FOR AT ANSÆTTE ELLER INDSLUSE FLYGTNINGE PÅ VIRKSOMHEDER KORT FORTALT Denne folder beskriver de forskellige ordninger, der kan hjælpe nytilkomne flygtninge og familiesammenførte ind

Læs mere

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012

Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 Vejledning om Prøve i Dansk 2 Ministeriet for Børn og Undervisning, april 2012 1 Udgiver: Ministeriet for Børn og Undervisning Copyright: Ministeriet for Børn og Undervisning ISBN: 978-87-92275-12-7 2

Læs mere

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5

Kommissorium. Dato 01.10.2002. Ref pmj. Jnr 2001-41-16. Side 1/5 Kommissorium Evaluering af den internationale dimension i folkeskolen Lærerne i folkeskolen har gennem mange år haft til opgave at undervise i internationale forhold. Det er sket med udgangspunkt i gældende

Læs mere

Uddannelse til ledige virker

Uddannelse til ledige virker 13-1245 - Mela - 17.12.2013 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Uddannelse til ledige virker Det virker, at opkvalificere de forsikrede ledige, når de modtager en ordinær efter og

Læs mere

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser

Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU. Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Status på erhvervsuddannelsesreformen og sammenhængen til VEU Lars Mortensen Undervisningsministeriet, Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Implementering Offentliggjort udfoldet tidsplan på uvm.dk

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Et godt tilbud til sektorens medlemmer

Et godt tilbud til sektorens medlemmer Kost- og Servicesektoren marts 2012 F O A F A G O G A R B E J D E Uddannelsespjece Et godt tilbud til sektorens medlemmer muligheder for grund- og efteruddannelse Indhold Forord 3 Erhvervsuddannelsen som

Læs mere

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I

IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I IKV som afsæt til at kvalificere undervisningen af tosprogede på et AMU-forløb for F/I Formål med IKV Den enkelte kursists sproglige og faglige færdigheder og kvalifikationer er afdækket og kendt forud

Læs mere

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne

Således også med efteruddannelseskurser til voksne, i arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning v. Jørgen Brogaard Nielsen, Undervisningsministeriet Om amukvalitet og kvalitetsarbejde. Verdens første evaluering: Skabelsesberetningen, om aftenen på den 6 dag: Gud så alt, hvad han havde

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 24. juni 2010. Lovtidende A 2010 24. juni 2010. Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. I medfør af 2, stk. 7, 2 a, stk. 5, 3, stk. 9, 5, stk. 4, 2. pkt., og stk. 5, 2. pkt., 6, stk. 6, 9, stk.

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser

HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU. TBF = tre bogstavs forkortelser HCT EUC AMU FKB IKV GVU EUD VEU TBF = tre bogstavs forkortelser EUC Erhvervs Uddannelses Center Syd Sønderborg - Tønder Haderslev Aabenraa 450 engagerede medarbejdere 75 lange og korte erhvervsuddannelser

Læs mere

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode

Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Ufaglærte og faglærte ledige på sygedagpenge hjælp til at komme videre efter en sygdomsperiode Målsætning: At styrke sygedagpengemodtagernes tilknytning til arbejdsmarkedet At afklare sygedagpengemodtagernes

Læs mere