Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger"

Transkript

1

2 Indhold Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 9 Ledningsanlæg 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Ophævelse af ældre lokalplan Lokalplanens kortbilag Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Administrationskort Kortbilag 3: Illustrationsplan Tillæg nr. 20 til Kommuneplan oktober 1998 Rev. 21. oktober 1998 Rev. 17. februar 1999 Udarbejdet af Dybbro & Haastrup, byplanlæggere og arkitekter, i samarbejde med Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning. 1

3 Indledning Lokalplanområdet Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder omfatter et område på ca. 17 ha, beliggende nord for Røsnæsvej, vest for Hestehavebakken. Området er ret kuperet, især i den vestlige del. Enkelte steder skråner terrænet mod nord, men generelt skråner terrænet mod syd, delvis med udsigt over Kalundborg Fjord. I områdets nordlige del findes en privatejet bygning der er opdelt i 2 boliger, beliggende på ejendommene matr. nr. 3-cn og 3-co, Raklev by, Raklev. Begge ejendomme har vejadgang fra Fasanvej ad en beskeden tilkørselsvej på arealerne syd og vest for ejendommene. Den øvrige del af området drives som landbrug, og ejes af Kalundborg Kommune. Midt gennem området findes en stiforbindelse fra Fasanvej til Røsnæsvej. Mod nord afgrænses området dels af parcelhusbebyggelse syd for Fasanvej, dels af boligbebyggelsen Bøgens Kvarter med hertil hørende friareal. Mod øst afgrænses området af vejen Hestehavebakken, mod syd af Røsnæsvej og mod vest af landbrugsarealer der er planlagt som fremtidige offentlige grønne områder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i områdets vestlige del kan opføres åben-lav parcelhusbebyggelse, mens der i den østlige del kan opføres såvel parcelhuse som række-kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Af hensyn til udsigtsforholdene fra Fasanvejsbebyggelsen er der mellem denne og de nye boligområder udlagt et friareal, der ikke må bebygges, ligesom bebyggelsen syd herfor kun må være i 1 etage med en bygningshøjde til tagryg på højst 6 meter over terræn. Der skal desuden tages hensyn til udsigtsforholdene ved beplantning af friarealet. I den vestlige del af lokalplanområdet må den overvejende del af husene opføres med højt tag og udnyttet tagetage. Kun i den nordligste, og højst beliggende del, må husene ikke opføres med mere end 1 etage. Blandt andet for at hindre indbliksgener fra højtliggende huses tagetager til lavtliggende nabohaver. 2

4 Lokalplanen giver mulighed for at ejendommen matr. nr. 3-cn Raklev by, Raklev, kan udstykkes i 2 ejendomme, hvis hver af grundene kan blive mindst 800 m 2. Lokalplanområdet får vejadgang fra Fasanvej, Røsnæsvej og Hestehavebakken. Fasanvej forlænges mod vest og føres i et S-formet forløb til forbindelse med Røsnæsvej ud for Kysttoften. Tilslutningen til Røsnæsvej-Kysttoften tænkes udformet som rundkørsel. Det nye vejstykke skal udformes med samme tværprofil og beplantning som den eksisterende Fasanvej. Den forlængede Fasanvej giver adgang til interne boligveje i det vestlige del af området. Boligveje i den østlige del af området får adgang fra en ny forbindelsesvej mellem den forlængede Fasanvej og Hestehavebakken. Forbindelsesvejen placeres parallelt med, og umiddelbart nord for, Røsnæsvej. De to veje skal adskilles af en visuelt skærmende beplantning af buske og lave træer. For at skabe karakterfulde gade- og stibilleder, og en harmonisk afgrænsning mod friarealer, skal grundene hegnes med bøgehække. Udover det nævnte friareal langs Fasanvejområdet udlægges der friarealer i en rand langs områdets grænse mod syd og vest, dels som afstandsbælte langs Røsnæsvej, dels som adgangsareal og overgang til de planlagte offentlige grønne områder mod vest. På de lavest beliggende dele af friarealerne giver lokalplanen mulighed for anlæg af regnvandssøer. Af lokalplanområdets ca. 17 ha udgør de udlagte fælles friarealer, fraregnet arealer til regnvandssøer og beplantningsbælte langs Røsnæsvej, godt 3,7 ha svarende til knap 22%. 3

5

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanens område er i Kommuneplan beliggende inden for område 2.4 B4 og 2.4 B5 samt en mindre del af område 2.4 F1. Lokalplanens område er beliggende i byzone. For område 2.4 B4 og 2.4 B5 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens art: Tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Bebyggelsens om- Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: fang og placering: 25. Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Udstykning og bebyggelse skal ske i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt samlet plan for hvert område. Udformningen af bebyggelsesplanen skal ske under hensyntagen til Fasanvejsbebyggelsens (område 2.4 B1) udsigtsforhold. For område 2.4 F1 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Friarealer: Fritidsformål (offentligt grønt område). Dele af området tilplantes. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for områderne 2.4 B4 og 2.4 B5, men ikke for område 2.4 F1. 5

7

8 Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 20 til Kommuneplan , der overfører lokalplanens del af område 2.4 F1 til område 2.4 B4. Trafikstøj Lokalplanen sikrer, at de planlagte boligarealer placeres i en afstand af mindst 32 m fra Røsnæsvejs kørebanemidte. I denne afstand er trafikstøjbelastningen beregnet til ikke at overstige 55 db(a), hvilket er i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser om støjforhold i Kommuneplan Forurening Bortset fra 2 bebyggede parcelhusgrunde med haver har området hidtil været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning. Der er ikke registreret affaldsdepoter i området, og Miljøafdelingen har ikke kendskab til forureninger af nyere dato. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, fastsat i henhold til planlægningsloven. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. I følge planlægningsloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra nærmeste kyststrækninger, indplaceret i tilknytning til eksisterende boligbebyggelser. Da dele af lokalplanområdet er højt beliggende, vil en mindre del af den planlagte bebyggelse være synlig set fra kysten. Den planlagte bebyggelse er udformet som en lav bebyggelse med maks. 1½ etage, dvs. med 1 etage og udnyttelig tagetage. Størstedelen af de huse der vil være synlig set fra kysten, er udformet med maks. 1 etage. Det er vurderingen, at lokalplanområdets bebyggelse visuelt vil indgå på en naturlig måde i den eksisterende bebyggelse og i kystlandskabet. Landbrugspligt Der er ikke landbrugspligt på ejendommene indenfor lokalplanens område. Ledningsanlæg I lokalplanområdets nordvestlige del er beliggende et 10 kv anlæg tilhørende NVE. Anlægget skal respekteres, men kan om nødvendigt ændres efter nærmere aftale med NVE. 6

9 Afstandskrav til vandboring På naboarealerne umiddelbart nordvest for lokalplanområdet findes 2 vandboringer. Vandboringerne tilhører henholdsvis Brandsbjerg Vandværk og Trøjeløkke Vandværk. Omkring vandboringer kan der ifølge miljøbeskyttelsesloven fastsættes afstandskrav til forureningskilder. I Dansk ingeniør forenings (DIF) norm for almene vandforsyningsanlæg (dec. 1988) er der fastsat vejledende afstande mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder. Afstandskrav mellem vandværksboringer og anlæg for spildevand er 50 m, såfremt ledninger er udført med tætte rør og samlinger. På enkelte ejendomme ved lokalplanens nordvestlige afgrænsning kan spildevandsafledningen være beliggende mindre end 50 m fra vandboringerne. Dette vil medføre skærpede krav til udførelsen af spildevandsafledningen. 7

10 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formål, kan af ejeren efter planlægningslovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlægningslovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 8

11 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder I henhold til planlægningsloven (lov nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for etablering af et boligområde, hvor der i den vestlige del kan opføres åben-lav bebyggelse med parcelhuse, og i den østlige del kan opføres såvel åben-lav bebyggelse som tætlav bebyggelse med henholdsvis parcelhuse og række-kædedobbelt-huse og lignende, at Fasanvej videreføres med samme bredde, beplantning og udformning, at der udlægges et grønt område mellem den nye bebyggelse og det eksisterende boligområde syd for Fasanvej. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matr. nr.: Del af 1-b, del af 1-nv, 3-a, del af 3-cb, 3-cn, 3- co, del af litra l, Raklev by, Raklev, 76-g, 76-h, del af 76-cø, Kalundborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. august 1998 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2 og 3 samt områder til fælles friarealer, med en omtrentlig afgrænsning som vist på kortbilag Delområderne 2 og 3 skal holdes i en afstand på mindst 32 meter fra Røsnæsvejs kørebanemidte. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder sådanne fællesanlæg, som for eksempel fælleshus, børneinstitution og lignende, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 I delområderne 1 og 2 må bebyggelsen kun bestå af fritliggende parcelhuse. 9

12 3.3 I delområde 3 må bebyggelsen bestå af såvel fritliggende parcelhuse som tæt-lav bebyggelse (række-kæde-dobbelthuse og lignende). Tæt-lav bebyggelse må dog kun opføres efter en samlet bebyggelsesplan (for bebyggelse, veje, stier, parkering og beplantning) for det pågældende afsnit af delområdet. Planen skal godkendes af Byrådet. 3.4 Ved anvendelse til fritliggende parcelhuse må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes én bolig. 3.5 Byrådet kan tillade, at der på beboelsesejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende, og at virksomheden kun i mindre omfang medfører behov for kørsel og parkering. Etablering af erhvervsvirksomheder skal godkendes af Byrådet. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 4.2 Udstykning til fritliggende parcelhuse må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Den viste udstykningsplan er retningsgivende, og kan således ændres ved planens gennemførelse. 4.3 Udstykning til tæt-lav bebyggelse må kun foretages efter en samlet udstykningsplan for det pågældende afsnit af delområde Grunde til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 800 m Ved tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 120 m 2, eksklusiv andele i fællesarealer. 10

13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet finder sted fra Røsnæsvej, Hestehavebakken og Fasanvej. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje, med en omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 2: Vejen A-B i en bredde af 18 m. Vejen skal udformes med samme tværprofil og beplantning som Fasanvej. Vejens tilslutning til Røsnæsvej kan udformes som rundkørsel. Vejen C-D i en bredde af mindst 11 m, bestående af ca. 1,5 m fortov langs delområde 3, ca. 2 m græsrabat, 5-6 m kørebane og ca. 1,5-2,5 m græsrabat. De med E og F mærkede boligveje i en bredde af mindst 10 m, bestående af ca. 1,5 m fortov, ca. 2 m parkeringsbane, ca. 5 m kørebane og ca. 1,5 m græsrabat. De med E mærkede veje skal afsluttes med vendeplads, i princippet som vist på kortbilaget. 5.3 Der udlægges areal til stier i en bredde af mindst 4 m, inklusive rabatter, med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 2. Herudover kan der efter Byrådets godkendelse anlægges supplerende stier. 5.4 Indenfor delområde 3 kan veje og stier gives en anden placering og udformning, der er tilpasset en hel eller delvis anvendelse af delområdet til tæt-lav bebyggelse. 5.5 Den nærmere udformning af veje og stier, herunder beplantning og belysning, skal i alle tilfælde godkendes af Byrådet. 5.6 Belysning på veje og stier må kun udføres som lav parkbelysning, dog mindst 3 m høj. 5.7 Vejadgang til de enkelte grunde eller boliger må kun foregå fra de med E og F mærkede boligveje, eller, i tilfælde af tæt-lav bebyggelse, fra tilsvarende interne færdselsarealer. 5.8 Der må kun etableres 1 overkørsel for hver grund. Overkørsler må anlægges med en bredde på maks. 5 m. 5.9 Ved åben-lav parcelhusbebyggelse skal der indrettes parkeringsareal til mindst 2 biler på hver grund Ved tæt-lav bebyggelse skal der indrettes parkeringsareal svarende til mindst 1½ bilplads pr. boligenhed. 11

14 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområderne 1 og Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.2 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. Ved tæt-lav bebyggelse kan Byrådet dog tillade bebyggelsen placeret i mindre afstand end 5 m fra interne veje. 6.3 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager. 6.4 På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 20 o og 30 o. 6.5 Bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m over niveauplan. 6.6 Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. Delområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.8 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. 12

15 6.9 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 30 o og 45 o Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over niveauplan Facadehøjden må ikke overstige 3,1 m målt fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tage skal udføres med teglsten eller betontagsten. Dette gælder for beboelsesbygninger, men ikke for garager/carporte og udhuse. 7.2 Facader/udvendige bygningssider skal udføres i almindeligt murværk af tegl, af træ eller af en kombination af murværk af tegl og træ. Murværket kan fremtræde i blank mur, malet mur eller filtset/pudset mur. Maling af facader/udvendige bygningssider må kun udføres i hvid, grå og sort farve samt i jordfarver, eller i en blanding af de nævnte farver. Ved maling af træ må desuden anvendes dæmpet blå og dæmpet grøn farve. Ved maling af hele beboelsesbygningen skal farven godkendes af Byrådet. Ved maling af bygningsdele på beboelsesbygningen kræves ikke tilladelse. Ved maling af garager/carporte og udhuse kræves heller ikke tilladelse. 7.3 Skiltning skal godkendes af Byrådet. 13

16 7.4 På ejendomme hvor der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg for tv og radio, må der ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner (herunder parabolantenner). Såfremt fællesantenneanlægget ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, må der opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) efter følgende retningslinier: - Antenner (herunder parabolantenner) må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner (herunder parabolantenner) der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlig fra gadesiden. - Parabolantenner der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn målt til overkanten af parabolantennen. 7.5 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 8.1 De på kortbilag 2 med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer til ophold, leg, stiforbindelser og lignende, samt som afstandsbælte langs Røsnæsvej. 8.2 De fælles friarealer skal anlægges som græsarealer med beplantning efter en af Byrådet godkendt terrænregulerings- og beplantningsplan. Planen kan etapedeles i takt med områdets udbygning. Græsarealer og beplantninger skal anlægges og vedligeholdes fagmæssig korrekt, efter nærmere anvisninger der skal indgå i beplantningsplanen. 8.3 Indenfor friarealerne kan der anlægges regnvandssøer som vist i princippet på illustrationsplanen, kortbilag 3. Desuden kan der etableres sådanne anlæg, som for eksempel transformerstationer, der er nødvendige for områdets tekniske forsyning. Der kan tillige anlægges legepladser og lignende, for eksempel som vist på kortbilag Beplantningsplanen for friarealet nord for delområde 3 skal udformes med hensyntagen til udsigtsforholdene fra bebyggelsen nord for friarealet. 14

17 8.5 Mellem vejen C-D og Røsnæsvej skal der etableres en afskærmende beplantning, der visuelt adskiller de to vejarealer, i princippet som vist på kortbilag 3. Beplantningen kan for eksempel bestå af 1,5-2 meter høje buske, suppleret af små grupper af lave træer. 8.6 Hegn i naboskel og langs skel mod veje, stier og friarealer må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af trådhegn placeret i eller bag beplantningen på egen grund. 8.7 Langs skel mod veje, stier og friarealer skal der etableres bøgehæk. Som hækplante må kun anvendes Fagus Sylvatica, og hækken skal plantes på egen grund 30 cm fra skel. Hækken skal holdes som klippet hæk og må ikke klippes ned til en lavere højde end et eventuelt supplerende trådhegn. 8.8 Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke i nogen form anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i samme højde som terrænet på tilstødende veje, stier, rabatter og friarealer. 8.9 Terrænregulering på mere end +/-50 cm i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted uden Byrådets tilladelse Plankeværker, læmure og lignende må kun placeres i en afstand på mindst 1,5 m fra skel mod veje, stier og fælles friarealer Ubebyggede arealer på grundene, som ikke benyttes til gårdsplads eller indkørsel, skal anlægges og vedligeholdes som have Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Affaldspladser, affaldsstativer og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje og stier. 9 Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, samt telefon- og fællesantenneledninger, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 15

18 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: a b c d e Den pågældende bebyggelse er tilsluttet Kalundborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Den pågældende bebyggelse er tilsluttet fælles antenneanlæg (jf. 7.4). Der er etableret parkeringspladser for den pågældende ejendom efter 5.9 og De i 8.2 og 8.5 nævnte græsarealer og beplantninger er etableret i et efter Byrådets skøn passende omfang. Den i 8.7 nævnte hegning er etableret for den pågældende ejendom, eller der er skabt sikkerhed for at hegningen vil blive etableret. 11 Grundejerforening 11.1 Når Byrådet forlanger der, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal være pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, bortset fra arealer og anlæg der bibeholdes af Kalundborg Kommune Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg på egen grund Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Opfylder grundejerforeningen ikke de forpligtigelser, der er pålagt den i henhold til forannævnte bestemmelser, er kommunen berettiget til at lade manglende anlæg og vedligeholdelse udføre på grundejerforeningens regning. 16

19

20

21

22

23 KALUNDBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Dato: 12. oktober 1998 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder. Tillægget omfatter det indtegnede område som vist på tilhørende kortbilag. Tillæggets område er beliggende i byzone. Tillæggets område er beliggende inden for område 2.4 F1 i Kommuneplan Område 2.4 F1 s nuværende rammebestemmelser muliggør ikke en anvendelse til boligformål (det i Lokalplan nr indeholdte boligområde). Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der medfører, at tillæggets område overflyttes fra område 2.4 F1 til område 2.4 B4 med ændrede rammebestemmelser. For tillæggets område (område 2.4 B4) fastsættes der følgende rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen: Anvendelse: Bebyggelsens art: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: 25. og placering: Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

24

25

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978

LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN 23 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYD FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VÆLDEGÅRDSVEJ GENTOFTE KOMMUNE 1978 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE BELIGGENDE SYb FOR BERNSTORFFSPARKEN VED VIELDEGÅRDSVEJ I GENTOFTE

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093

RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR. 01.093 KUN GYLDIGT MtO AÉSTCMPLHYG AF DOMM RKONTORETS KASSEKøttTROLAPfARAT K 645820 \ Lokalplan nr. 01.093 for et område til boligformål, enkelte butikker samt offentlige

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 104 HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 I medfør af lov om kommuneplanlægning (1ovbekendtgØrelse nr.734 af 21. december 1982) fastsættes følgende bestemmelser for det i 5

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28

HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 HADERSLEV KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR.28 Haderslev kommune. Partiel byplanvedtægt nr. 28. Byplanvedtægt nr. 28 for et bolig- og institutionsområde i den nordøstlige del af Haderslev ved Favrdal. I medfør

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ

LOKALPLAN 156. Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000. for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel GENTOFTE KIRKEGÅRD ADOLPHSVEJ GENTOFTE SØ LOKALPLAN 156 for et område ved Gentoftegade og Gentofte Hotel Teknisk Forvaltning Gentofte Kommune 2000 GENTOFTE KIRKEGÅRD H.A.CLAUSENS VEJ WILH.SCHMIDTS VEJ ADOLPHSVEJ GENTOFTEGADE GENTOFTE SØ INDHOLDELSFORTEGNELSE

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE

ILokaldan 208. Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc EN KORTFATTET BESKRIVELSE 1 Lokalplan 208 >rbuchtrups Maskinfabrikcc ILokaldan 208 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Områdets beliggenhed Lokalplanen omfatter et område afgraznset af Yrsavej mod ost, Hobrovej mod vest og den kommende Ringboulevard

Læs mere

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken

Lokalplan 1.17. Strandgårdsparken Lokalplan 1.17 Strandgårdsparken Ishøj Kommune 2003 ISHØJ KOMMUNE - LOKALPLAN 1.17 LOKALPLANENS INDHOLD Lokalplanen omfatter bebyggelsen Strandgårdsparken og fastsætter bestemmelser for områdets fortsatte

Læs mere

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41

DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 DUDME KOMMUNE LOKALPLAN hr~41 EKS. OMRADE FOR BL.BOLIG OG ERHVERV SAMT OMRADE FOR OFFENTLIGE FORMÅL I GUDME. INDHOLD Indholdet af lokalplanen side Lokalpianens forhold til anden planlægning side Lokaiplanens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS

LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS LOKALPLAN 06-005 BOLIGOMRÅDE, GUNDORFSLUND, HOBROVEJ BYFORNYELSESPLAN NR.1 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS INDHOLDSFORTEGNELSE -------------- ------------------------ REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge

Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge Lokalplan nr. 1.19 Hamlets Vænge INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Lokalplanens baggrund...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens forhold til anden planlægning...6 Lokalplanens

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE

GUDME KOMMUNE \JJ ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T IVEJSTRUP ERHVERVSOMRADE GUDME KOMMUNE LDKALPLAN NR.21 EKS.BL. BOLIG OG ERHVERVSDMRÅDE SAP~1T NYT ERHVERVSOMRADE IVEJSTRUP \JJ STEMPELMÆRKE st~r~ ~F~Cd KUN GYLDiGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKQNTROLAPPARAT -31ll~~

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids.

2. VEJE OG STIER. Der udlægges areal til veje, vænger og stier med retning og beliggenhed som anført på vedhæftede rids. Matr. nr. 1 i Neder Holluf by, Fraugde sogn m.fl., Odense Herred DEKLARATION Undertegnede JENS P. KOCH & CO. A/S, Vermehrensvej 14, 5100 Odense bestemmer og deklarerer herved for sig selv og fremtidige

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

1. LOKALPLANENS FORMh

1. LOKALPLANENS FORMh 1 ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 1004 Lokalplan for karreen Rosensgade - Abygade, Odder &Garvergyden i Odder by. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant

Greve Kommune. Lokalplan nr. 12.40. Forslag. Greve Strandvej 96, Restaurant Greve Kommune Lokalplan nr. 12.40 Forslag Greve Strandvej 96, Restaurant Journal nr. 01.02.05-P16 Sagsnr. 2010-2929 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Boligområde ved Gabelsvej

Boligområde ved Gabelsvej Lokalplan nr. 21-040-0002. Bramming Østby Boligområde ved Gabelsvej 6. februar 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044

LEJRE KOMMUNE. Lokalplan nr. 65. For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Marts 28044 LEJRE KOMMUNE Lokalplan nr. 65 For et boligområde i 0m ved Foldager. Vedtaget 23.02.2004. Indledning Lokalplanens formål

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20

Lokalplan 261. for Kildegårdsvej 18-20 Lokalplan 261 for Kildegårdsvej 18-20 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN 261 LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II)

Byplanvedtægt A 10. Byplanvedtægt. for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i. Glostrup kommune. (Strandhaven II) Byplanvedtægt A 10 Byplanvedtægt for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) Byplanvedtægt A 10 for matr. nr. 19 bo Avedøre by og sogn i Glostrup kommune (Strandhaven ) medfør

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001. ~li. ved Norden- Helårsbeboelse huse Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, januar 2001 ~li 0 ved Norden- Helårsbeboelse huse Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund og indhold 5 Forhold til anden planlægning 5 Forsyningsforhold

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17.

LOKALPLAN NR. 91. BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP. FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. LOKALPLAN NR. 91 BOLIGOMRÅDE BJÆLKERUPVEJ 124 a BJÆLKERUP FORSLAG Offentligt fremlagt fra den 23. oktober 2006 til den 17. december 2006 STEVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen, Stevns Kommune, 2006

Læs mere