Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger"

Transkript

1

2 Indhold Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 9 Ledningsanlæg 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Ophævelse af ældre lokalplan Lokalplanens kortbilag Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Administrationskort Kortbilag 3: Illustrationsplan Tillæg nr. 20 til Kommuneplan oktober 1998 Rev. 21. oktober 1998 Rev. 17. februar 1999 Udarbejdet af Dybbro & Haastrup, byplanlæggere og arkitekter, i samarbejde med Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning. 1

3 Indledning Lokalplanområdet Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder omfatter et område på ca. 17 ha, beliggende nord for Røsnæsvej, vest for Hestehavebakken. Området er ret kuperet, især i den vestlige del. Enkelte steder skråner terrænet mod nord, men generelt skråner terrænet mod syd, delvis med udsigt over Kalundborg Fjord. I områdets nordlige del findes en privatejet bygning der er opdelt i 2 boliger, beliggende på ejendommene matr. nr. 3-cn og 3-co, Raklev by, Raklev. Begge ejendomme har vejadgang fra Fasanvej ad en beskeden tilkørselsvej på arealerne syd og vest for ejendommene. Den øvrige del af området drives som landbrug, og ejes af Kalundborg Kommune. Midt gennem området findes en stiforbindelse fra Fasanvej til Røsnæsvej. Mod nord afgrænses området dels af parcelhusbebyggelse syd for Fasanvej, dels af boligbebyggelsen Bøgens Kvarter med hertil hørende friareal. Mod øst afgrænses området af vejen Hestehavebakken, mod syd af Røsnæsvej og mod vest af landbrugsarealer der er planlagt som fremtidige offentlige grønne områder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i områdets vestlige del kan opføres åben-lav parcelhusbebyggelse, mens der i den østlige del kan opføres såvel parcelhuse som række-kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Af hensyn til udsigtsforholdene fra Fasanvejsbebyggelsen er der mellem denne og de nye boligområder udlagt et friareal, der ikke må bebygges, ligesom bebyggelsen syd herfor kun må være i 1 etage med en bygningshøjde til tagryg på højst 6 meter over terræn. Der skal desuden tages hensyn til udsigtsforholdene ved beplantning af friarealet. I den vestlige del af lokalplanområdet må den overvejende del af husene opføres med højt tag og udnyttet tagetage. Kun i den nordligste, og højst beliggende del, må husene ikke opføres med mere end 1 etage. Blandt andet for at hindre indbliksgener fra højtliggende huses tagetager til lavtliggende nabohaver. 2

4 Lokalplanen giver mulighed for at ejendommen matr. nr. 3-cn Raklev by, Raklev, kan udstykkes i 2 ejendomme, hvis hver af grundene kan blive mindst 800 m 2. Lokalplanområdet får vejadgang fra Fasanvej, Røsnæsvej og Hestehavebakken. Fasanvej forlænges mod vest og føres i et S-formet forløb til forbindelse med Røsnæsvej ud for Kysttoften. Tilslutningen til Røsnæsvej-Kysttoften tænkes udformet som rundkørsel. Det nye vejstykke skal udformes med samme tværprofil og beplantning som den eksisterende Fasanvej. Den forlængede Fasanvej giver adgang til interne boligveje i det vestlige del af området. Boligveje i den østlige del af området får adgang fra en ny forbindelsesvej mellem den forlængede Fasanvej og Hestehavebakken. Forbindelsesvejen placeres parallelt med, og umiddelbart nord for, Røsnæsvej. De to veje skal adskilles af en visuelt skærmende beplantning af buske og lave træer. For at skabe karakterfulde gade- og stibilleder, og en harmonisk afgrænsning mod friarealer, skal grundene hegnes med bøgehække. Udover det nævnte friareal langs Fasanvejområdet udlægges der friarealer i en rand langs områdets grænse mod syd og vest, dels som afstandsbælte langs Røsnæsvej, dels som adgangsareal og overgang til de planlagte offentlige grønne områder mod vest. På de lavest beliggende dele af friarealerne giver lokalplanen mulighed for anlæg af regnvandssøer. Af lokalplanområdets ca. 17 ha udgør de udlagte fælles friarealer, fraregnet arealer til regnvandssøer og beplantningsbælte langs Røsnæsvej, godt 3,7 ha svarende til knap 22%. 3

5

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanens område er i Kommuneplan beliggende inden for område 2.4 B4 og 2.4 B5 samt en mindre del af område 2.4 F1. Lokalplanens område er beliggende i byzone. For område 2.4 B4 og 2.4 B5 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens art: Tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Bebyggelsens om- Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: fang og placering: 25. Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Udstykning og bebyggelse skal ske i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt samlet plan for hvert område. Udformningen af bebyggelsesplanen skal ske under hensyntagen til Fasanvejsbebyggelsens (område 2.4 B1) udsigtsforhold. For område 2.4 F1 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Friarealer: Fritidsformål (offentligt grønt område). Dele af området tilplantes. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for områderne 2.4 B4 og 2.4 B5, men ikke for område 2.4 F1. 5

7

8 Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 20 til Kommuneplan , der overfører lokalplanens del af område 2.4 F1 til område 2.4 B4. Trafikstøj Lokalplanen sikrer, at de planlagte boligarealer placeres i en afstand af mindst 32 m fra Røsnæsvejs kørebanemidte. I denne afstand er trafikstøjbelastningen beregnet til ikke at overstige 55 db(a), hvilket er i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser om støjforhold i Kommuneplan Forurening Bortset fra 2 bebyggede parcelhusgrunde med haver har området hidtil været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning. Der er ikke registreret affaldsdepoter i området, og Miljøafdelingen har ikke kendskab til forureninger af nyere dato. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, fastsat i henhold til planlægningsloven. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. I følge planlægningsloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra nærmeste kyststrækninger, indplaceret i tilknytning til eksisterende boligbebyggelser. Da dele af lokalplanområdet er højt beliggende, vil en mindre del af den planlagte bebyggelse være synlig set fra kysten. Den planlagte bebyggelse er udformet som en lav bebyggelse med maks. 1½ etage, dvs. med 1 etage og udnyttelig tagetage. Størstedelen af de huse der vil være synlig set fra kysten, er udformet med maks. 1 etage. Det er vurderingen, at lokalplanområdets bebyggelse visuelt vil indgå på en naturlig måde i den eksisterende bebyggelse og i kystlandskabet. Landbrugspligt Der er ikke landbrugspligt på ejendommene indenfor lokalplanens område. Ledningsanlæg I lokalplanområdets nordvestlige del er beliggende et 10 kv anlæg tilhørende NVE. Anlægget skal respekteres, men kan om nødvendigt ændres efter nærmere aftale med NVE. 6

9 Afstandskrav til vandboring På naboarealerne umiddelbart nordvest for lokalplanområdet findes 2 vandboringer. Vandboringerne tilhører henholdsvis Brandsbjerg Vandværk og Trøjeløkke Vandværk. Omkring vandboringer kan der ifølge miljøbeskyttelsesloven fastsættes afstandskrav til forureningskilder. I Dansk ingeniør forenings (DIF) norm for almene vandforsyningsanlæg (dec. 1988) er der fastsat vejledende afstande mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder. Afstandskrav mellem vandværksboringer og anlæg for spildevand er 50 m, såfremt ledninger er udført med tætte rør og samlinger. På enkelte ejendomme ved lokalplanens nordvestlige afgrænsning kan spildevandsafledningen være beliggende mindre end 50 m fra vandboringerne. Dette vil medføre skærpede krav til udførelsen af spildevandsafledningen. 7

10 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formål, kan af ejeren efter planlægningslovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlægningslovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 8

11 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder I henhold til planlægningsloven (lov nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for etablering af et boligområde, hvor der i den vestlige del kan opføres åben-lav bebyggelse med parcelhuse, og i den østlige del kan opføres såvel åben-lav bebyggelse som tætlav bebyggelse med henholdsvis parcelhuse og række-kædedobbelt-huse og lignende, at Fasanvej videreføres med samme bredde, beplantning og udformning, at der udlægges et grønt område mellem den nye bebyggelse og det eksisterende boligområde syd for Fasanvej. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matr. nr.: Del af 1-b, del af 1-nv, 3-a, del af 3-cb, 3-cn, 3- co, del af litra l, Raklev by, Raklev, 76-g, 76-h, del af 76-cø, Kalundborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. august 1998 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2 og 3 samt områder til fælles friarealer, med en omtrentlig afgrænsning som vist på kortbilag Delområderne 2 og 3 skal holdes i en afstand på mindst 32 meter fra Røsnæsvejs kørebanemidte. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder sådanne fællesanlæg, som for eksempel fælleshus, børneinstitution og lignende, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 I delområderne 1 og 2 må bebyggelsen kun bestå af fritliggende parcelhuse. 9

12 3.3 I delområde 3 må bebyggelsen bestå af såvel fritliggende parcelhuse som tæt-lav bebyggelse (række-kæde-dobbelthuse og lignende). Tæt-lav bebyggelse må dog kun opføres efter en samlet bebyggelsesplan (for bebyggelse, veje, stier, parkering og beplantning) for det pågældende afsnit af delområdet. Planen skal godkendes af Byrådet. 3.4 Ved anvendelse til fritliggende parcelhuse må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes én bolig. 3.5 Byrådet kan tillade, at der på beboelsesejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende, og at virksomheden kun i mindre omfang medfører behov for kørsel og parkering. Etablering af erhvervsvirksomheder skal godkendes af Byrådet. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 4.2 Udstykning til fritliggende parcelhuse må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Den viste udstykningsplan er retningsgivende, og kan således ændres ved planens gennemførelse. 4.3 Udstykning til tæt-lav bebyggelse må kun foretages efter en samlet udstykningsplan for det pågældende afsnit af delområde Grunde til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 800 m Ved tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 120 m 2, eksklusiv andele i fællesarealer. 10

13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet finder sted fra Røsnæsvej, Hestehavebakken og Fasanvej. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje, med en omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 2: Vejen A-B i en bredde af 18 m. Vejen skal udformes med samme tværprofil og beplantning som Fasanvej. Vejens tilslutning til Røsnæsvej kan udformes som rundkørsel. Vejen C-D i en bredde af mindst 11 m, bestående af ca. 1,5 m fortov langs delområde 3, ca. 2 m græsrabat, 5-6 m kørebane og ca. 1,5-2,5 m græsrabat. De med E og F mærkede boligveje i en bredde af mindst 10 m, bestående af ca. 1,5 m fortov, ca. 2 m parkeringsbane, ca. 5 m kørebane og ca. 1,5 m græsrabat. De med E mærkede veje skal afsluttes med vendeplads, i princippet som vist på kortbilaget. 5.3 Der udlægges areal til stier i en bredde af mindst 4 m, inklusive rabatter, med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 2. Herudover kan der efter Byrådets godkendelse anlægges supplerende stier. 5.4 Indenfor delområde 3 kan veje og stier gives en anden placering og udformning, der er tilpasset en hel eller delvis anvendelse af delområdet til tæt-lav bebyggelse. 5.5 Den nærmere udformning af veje og stier, herunder beplantning og belysning, skal i alle tilfælde godkendes af Byrådet. 5.6 Belysning på veje og stier må kun udføres som lav parkbelysning, dog mindst 3 m høj. 5.7 Vejadgang til de enkelte grunde eller boliger må kun foregå fra de med E og F mærkede boligveje, eller, i tilfælde af tæt-lav bebyggelse, fra tilsvarende interne færdselsarealer. 5.8 Der må kun etableres 1 overkørsel for hver grund. Overkørsler må anlægges med en bredde på maks. 5 m. 5.9 Ved åben-lav parcelhusbebyggelse skal der indrettes parkeringsareal til mindst 2 biler på hver grund Ved tæt-lav bebyggelse skal der indrettes parkeringsareal svarende til mindst 1½ bilplads pr. boligenhed. 11

14 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområderne 1 og Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.2 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. Ved tæt-lav bebyggelse kan Byrådet dog tillade bebyggelsen placeret i mindre afstand end 5 m fra interne veje. 6.3 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager. 6.4 På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 20 o og 30 o. 6.5 Bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m over niveauplan. 6.6 Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. Delområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.8 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. 12

15 6.9 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 30 o og 45 o Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over niveauplan Facadehøjden må ikke overstige 3,1 m målt fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tage skal udføres med teglsten eller betontagsten. Dette gælder for beboelsesbygninger, men ikke for garager/carporte og udhuse. 7.2 Facader/udvendige bygningssider skal udføres i almindeligt murværk af tegl, af træ eller af en kombination af murværk af tegl og træ. Murværket kan fremtræde i blank mur, malet mur eller filtset/pudset mur. Maling af facader/udvendige bygningssider må kun udføres i hvid, grå og sort farve samt i jordfarver, eller i en blanding af de nævnte farver. Ved maling af træ må desuden anvendes dæmpet blå og dæmpet grøn farve. Ved maling af hele beboelsesbygningen skal farven godkendes af Byrådet. Ved maling af bygningsdele på beboelsesbygningen kræves ikke tilladelse. Ved maling af garager/carporte og udhuse kræves heller ikke tilladelse. 7.3 Skiltning skal godkendes af Byrådet. 13

16 7.4 På ejendomme hvor der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg for tv og radio, må der ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner (herunder parabolantenner). Såfremt fællesantenneanlægget ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, må der opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) efter følgende retningslinier: - Antenner (herunder parabolantenner) må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner (herunder parabolantenner) der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlig fra gadesiden. - Parabolantenner der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn målt til overkanten af parabolantennen. 7.5 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 8.1 De på kortbilag 2 med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer til ophold, leg, stiforbindelser og lignende, samt som afstandsbælte langs Røsnæsvej. 8.2 De fælles friarealer skal anlægges som græsarealer med beplantning efter en af Byrådet godkendt terrænregulerings- og beplantningsplan. Planen kan etapedeles i takt med områdets udbygning. Græsarealer og beplantninger skal anlægges og vedligeholdes fagmæssig korrekt, efter nærmere anvisninger der skal indgå i beplantningsplanen. 8.3 Indenfor friarealerne kan der anlægges regnvandssøer som vist i princippet på illustrationsplanen, kortbilag 3. Desuden kan der etableres sådanne anlæg, som for eksempel transformerstationer, der er nødvendige for områdets tekniske forsyning. Der kan tillige anlægges legepladser og lignende, for eksempel som vist på kortbilag Beplantningsplanen for friarealet nord for delområde 3 skal udformes med hensyntagen til udsigtsforholdene fra bebyggelsen nord for friarealet. 14

17 8.5 Mellem vejen C-D og Røsnæsvej skal der etableres en afskærmende beplantning, der visuelt adskiller de to vejarealer, i princippet som vist på kortbilag 3. Beplantningen kan for eksempel bestå af 1,5-2 meter høje buske, suppleret af små grupper af lave træer. 8.6 Hegn i naboskel og langs skel mod veje, stier og friarealer må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af trådhegn placeret i eller bag beplantningen på egen grund. 8.7 Langs skel mod veje, stier og friarealer skal der etableres bøgehæk. Som hækplante må kun anvendes Fagus Sylvatica, og hækken skal plantes på egen grund 30 cm fra skel. Hækken skal holdes som klippet hæk og må ikke klippes ned til en lavere højde end et eventuelt supplerende trådhegn. 8.8 Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke i nogen form anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i samme højde som terrænet på tilstødende veje, stier, rabatter og friarealer. 8.9 Terrænregulering på mere end +/-50 cm i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted uden Byrådets tilladelse Plankeværker, læmure og lignende må kun placeres i en afstand på mindst 1,5 m fra skel mod veje, stier og fælles friarealer Ubebyggede arealer på grundene, som ikke benyttes til gårdsplads eller indkørsel, skal anlægges og vedligeholdes som have Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Affaldspladser, affaldsstativer og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje og stier. 9 Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, samt telefon- og fællesantenneledninger, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 15

18 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: a b c d e Den pågældende bebyggelse er tilsluttet Kalundborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Den pågældende bebyggelse er tilsluttet fælles antenneanlæg (jf. 7.4). Der er etableret parkeringspladser for den pågældende ejendom efter 5.9 og De i 8.2 og 8.5 nævnte græsarealer og beplantninger er etableret i et efter Byrådets skøn passende omfang. Den i 8.7 nævnte hegning er etableret for den pågældende ejendom, eller der er skabt sikkerhed for at hegningen vil blive etableret. 11 Grundejerforening 11.1 Når Byrådet forlanger der, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal være pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, bortset fra arealer og anlæg der bibeholdes af Kalundborg Kommune Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg på egen grund Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Opfylder grundejerforeningen ikke de forpligtigelser, der er pålagt den i henhold til forannævnte bestemmelser, er kommunen berettiget til at lade manglende anlæg og vedligeholdelse udføre på grundejerforeningens regning. 16

19

20

21

22

23 KALUNDBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Dato: 12. oktober 1998 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder. Tillægget omfatter det indtegnede område som vist på tilhørende kortbilag. Tillæggets område er beliggende i byzone. Tillæggets område er beliggende inden for område 2.4 F1 i Kommuneplan Område 2.4 F1 s nuværende rammebestemmelser muliggør ikke en anvendelse til boligformål (det i Lokalplan nr indeholdte boligområde). Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der medfører, at tillæggets område overflyttes fra område 2.4 F1 til område 2.4 B4 med ændrede rammebestemmelser. For tillæggets område (område 2.4 B4) fastsættes der følgende rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen: Anvendelse: Bebyggelsens art: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: 25. og placering: Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

24

25

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder

LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.6-2 for et boligområde på Klostergårdens jorder Indledning

Læs mere

Lokalplan nr for et boligområde ved Højlandsvej

Lokalplan nr for et boligområde ved Højlandsvej Indhold Lokalplan nr. 2.3-2 for et boligområde ved Højlandsvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads

at anvise mulighed for parkering af affaldscontainer samt af vare-, lastbiler og lignende på en afskærmet plads GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6.03 Boligområde med fritliggende enfamilieshuse nord for St. Valby, mellem St. Valby Vej og Maglemose å. I henhold til kommuneplanloven (lovbekendtgørelse nr. 734 af 2 december

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Kalundborg Kommune. LOKALPLAN NR For boligbebyggelse ved Fru Ingesvej

Kalundborg Kommune. LOKALPLAN NR For boligbebyggelse ved Fru Ingesvej Ternevænget Kalundborg Kommune Skovbrynet videsvej Bredekildevej Fru Ingesvej LOKALPLAN NR. 2.5-3 For boligbebyggelse ved Fru Ingesvej Indhold Lokalplan nr. 2.5-3 for boligbebyggelse ved Fru Ingesvej Indledning

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 117. For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 117 For et område ved Klavs Nebs Vej 10 i Virum bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden fan lokalplanen...................... 1 Lokalplanens indhold...........................

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLAN NR. FOR BOLIGOMRÅDE DEL AF LYØVEJ I BÅRING NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE Teknisk forvaltning Matr.nr. l5q og l8ao Båring By, Asperup l.2.5:p16 HK/ak Lokalpian nr. 48 (1995 338) T~7 -

Læs mere

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100

Lokalplan 2.1. For et villaområde i Snertinge. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: L20100 Lokalplan 2.1 For et villaområde i Snertinge Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 03.10.1978 3011501L20100 Bjergsted kommune Lokalplan nr. 2.1. for et villaområde i Snertinge by Tillæg til partiel

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby

LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby LOKALPLAN 15.O7 20 rækkehuse i Tune landsby Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Dansk Scanning

Læs mere

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan for et boligområde ved Hellemosevej

Tillæg nr. 26 til Kommuneplan for et boligområde ved Hellemosevej Indhold Lokalplan nr. 2.3-4 for et boligområde ved Hellemosevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV

b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR ~ LANGESKOV -~ LANGESKOV b KOMMUNE LANGESKOV BY LOKALPLAN NR.15 1982. LANGESKOV KOMMUNE Lokal plan nr.15 for et boligområde Langeskov by. (Tillæg nr.2 til lokaiplan nr.1). 1.aug.1982 J.nr.O1.02.05.P16/300-82 1. LANGESKOV

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

Lokalplan 66. Stenhavegård

Lokalplan 66. Stenhavegård Lokalplan 66 Stenhavegård R E D E G Ø R E L S E INLEDNING Området, som er omfattet af lokalplan nr 66, er beliggende i UsserØd, mellem Stampevej og Breeltegårds arealer Området afgrænses mod syd af Stampevej,

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212

ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 212 ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan nr, 212 Boligbebyggelse ved Ringstedvej 70-74, REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN: Lokalplanens baggrund: Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse

LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse LOKALPLAN 3-20 Funchsvej, rækkehuse KØGE KOMMUNE 1983 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-20 RÆKKEHUSE VED FUNCHSVEJ REDEGØRELSE LOKALPLANFORSLAGETS FORHOLD TIL ØVRIG PLAN- LÆGNING FOR OMRÅDET. Områdets beliggenhed

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen

LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Kalundborg Kommune LOKALPLAN NR. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Tillæg nr. 15 til Kommuneplan 2000-2012 Indhold Lokalplan nr. 1.4-5 for et boligområde ved Skolen på Herredsåsen Indledning

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR

LOKALPLAN nr. ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR LOKALPLAN nr. FOR ET BOLIGOMRÅDE SYD FOR SYGEHUSVEJEN, ÆRØSKØBING ÆRØSKØBING KOMMUNE Indledning: Ærøskøbing kommune Lokalplan nr. 9-13 A for et boligområde syd for Sygehusvejen, Ærøskøbing (matr. nr. 69

Læs mere

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993

LOKALPLAN NR. BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN. NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 LOKALPLAN NR. 79 BOLIGOMRÅDE VED SKRÆDDERGYDEN NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1993 Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens formål og indhold 2 Forhold til anden planlægning 2 Kommuneplanlægning

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ

HVALSØ KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ HVALSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72. December 1998. BOLIGOMRÅDER PÅ SKOVVEJ INDHOLDSFORTEGNELSE: Redegørelse for lokalplanen side Lokalplanens baggrund 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens baggrund og indhold

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 135 BOLIGOMRÅDET ELLEGÅRDEN I ULLERØD GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr.

Læs mere

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY

KOMMUNE NR. 3016 ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMAL KOMMUNE NR. 3016 BELIGGENDE VED BLOMMEVÆNGET I SAKSILD BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR 3016 Lokalplan for et areal til boligformål. beliggende ved Blommevænget

Læs mere

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979

LOKALPLAN 05-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 LOKALPLAN 05-005 RIEKKEHUSE - FILLIPPAVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1979 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E REDEGøRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold til øvrig

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse).

Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr af Sønderborg (kollegiebebyggelse). SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5-9405 Boligbebyggelse ved Damgade BESKRIVELSE Lokalplanen omfatter ejendommen matr.nr. 5312 af Sønderborg samt en mindre del af ejendommen matr.nr. 5216 af Sønderborg

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt.

Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. LOKALPLAN NR. 1.38 l B2 Hotel Søfryd i Jyllinge. Gundsø byråd har d. 11.06.1997 vedtaget Lokalplan 1.38 endeligt. Lokalplanens baggrund og formål Baggrunden for at udarbejde denne lokalplan for området

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ

HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 51 FOR ET OMRÅDE VED PETERSBORGVEJ GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan nr. 51

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN

VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN VEJLE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING LOKALPLAN NR. 59 FOR ET OMRÅDE VED BRYGGERVANGEN JUNI 1983 INDLEDNING Dette hæfte indeholder lokalpian for et område ved Bryggervangen, Bredballe. Hensigten med at udarbejde

Læs mere

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan nr. 1.48.B. Boligområde ved Føllegården i Skævinge. Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Føllegården i Skævinge Kommuneplantillæg nr. 9 28.05.2003 f Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.48.B Boligområde ved Fødegården Delaf matr.

Læs mere

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse

Lokalplan nr. 21. Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse Lokalplan nr. 21 Boligområde ved Rødkildetoften i Gørløse 27.11.1991 SKÆVINGE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 21 Gørløse Gørløsegård Rødkildeg^rd RØDKILDETOFTEN GØRLØSE NOVEMBER 1991 SKÆVINGE KOMMUNE Lokalplan nr.

Læs mere

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i

LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV. VEDTAGET marts 1979 i LEJRE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 7 FOR ET BOLIGOMRADE I ALLERSLEV VEDTAGET marts 1979 i Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendomme,

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre:

LOKALPLAN NR. 346 FOR ET BOLIGOMRÅDE V/ MAGLEVANGEN I LYNGE. 1. LOKALPLANENS FORMÅL. Lokalplanen har til formål at sikre: INDLEDNING I 1993 vedtog Byrådet en lokalplan nr. 341 'for et boligområde øst for Lynge Center', som gav mulighed for opførelse af et antal boliger som dobbelthuse. Planen var udformet således et byggeri

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR

RIBE NØRREMARK. Rønnebærparken LOKALPLAN NR RIBE NØRREMARK Rønnebærparken LOKALPLAN NR. 03.04 Lokalplanforslaget er vedtaget ved 1. behandling i byrådet den 14. april 1980 og offentligt fremlagt fra den 29. april til den 29. juni 1980. Lokalplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m².

Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr med et areal på ca m². SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-9409 Bofællesskab, B.S. Ingemanns Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET Lokalplanen omfatter en del af ejendommen matr.nr. 3772 med et areal på ca. 3.600 m². Der kan opføres en

Læs mere

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR

GREDSTEDBRO. Grønningen LOKALPLAN NR GREDSTEDBRO Grønningen LOKALPLAN NR. 05.04 INDHOLD: Side Indledning... i REDEGØRELSE: Lokalplanens formål og indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 2 Lokalplanens retsvirkninger...

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR INDHOLDSFORTEGNELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2-03 Lokalplan for et boligområde i Strøby Egede. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s

Skive kommune. Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen. L 159608. Manenlyst -,- - --T- -s --T- -s -,- - L 159608 Skive kommune Et område til åben-lav boligbebyggelse ved Petuniavej i Resen.. - Manenlyst Teknisk forvaltning 1995 O 250 500 750 1 O00 1250 m Lokalplan nr. 64.1 - Et område til åben-lav

Læs mere