Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger"

Transkript

1

2 Indhold Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens område 3 Områdets anvendelse 4 Udstykninger 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 6 Bebyggelsens omfang og placering 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 9 Ledningsanlæg 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 11 Grundejerforening 12 Ophævelse af ældre lokalplan Lokalplanens kortbilag Kortbilag 1: Matrikelkort Kortbilag 2: Administrationskort Kortbilag 3: Illustrationsplan Tillæg nr. 20 til Kommuneplan oktober 1998 Rev. 21. oktober 1998 Rev. 17. februar 1999 Udarbejdet af Dybbro & Haastrup, byplanlæggere og arkitekter, i samarbejde med Kalundborg Kommune, Teknisk Forvaltning. 1

3 Indledning Lokalplanområdet Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder omfatter et område på ca. 17 ha, beliggende nord for Røsnæsvej, vest for Hestehavebakken. Området er ret kuperet, især i den vestlige del. Enkelte steder skråner terrænet mod nord, men generelt skråner terrænet mod syd, delvis med udsigt over Kalundborg Fjord. I områdets nordlige del findes en privatejet bygning der er opdelt i 2 boliger, beliggende på ejendommene matr. nr. 3-cn og 3-co, Raklev by, Raklev. Begge ejendomme har vejadgang fra Fasanvej ad en beskeden tilkørselsvej på arealerne syd og vest for ejendommene. Den øvrige del af området drives som landbrug, og ejes af Kalundborg Kommune. Midt gennem området findes en stiforbindelse fra Fasanvej til Røsnæsvej. Mod nord afgrænses området dels af parcelhusbebyggelse syd for Fasanvej, dels af boligbebyggelsen Bøgens Kvarter med hertil hørende friareal. Mod øst afgrænses området af vejen Hestehavebakken, mod syd af Røsnæsvej og mod vest af landbrugsarealer der er planlagt som fremtidige offentlige grønne områder. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. Lokalplanens indhold Lokalplanen giver mulighed for, at der i områdets vestlige del kan opføres åben-lav parcelhusbebyggelse, mens der i den østlige del kan opføres såvel parcelhuse som række-kædehuse og lignende tæt-lav bebyggelse. Af hensyn til udsigtsforholdene fra Fasanvejsbebyggelsen er der mellem denne og de nye boligområder udlagt et friareal, der ikke må bebygges, ligesom bebyggelsen syd herfor kun må være i 1 etage med en bygningshøjde til tagryg på højst 6 meter over terræn. Der skal desuden tages hensyn til udsigtsforholdene ved beplantning af friarealet. I den vestlige del af lokalplanområdet må den overvejende del af husene opføres med højt tag og udnyttet tagetage. Kun i den nordligste, og højst beliggende del, må husene ikke opføres med mere end 1 etage. Blandt andet for at hindre indbliksgener fra højtliggende huses tagetager til lavtliggende nabohaver. 2

4 Lokalplanen giver mulighed for at ejendommen matr. nr. 3-cn Raklev by, Raklev, kan udstykkes i 2 ejendomme, hvis hver af grundene kan blive mindst 800 m 2. Lokalplanområdet får vejadgang fra Fasanvej, Røsnæsvej og Hestehavebakken. Fasanvej forlænges mod vest og føres i et S-formet forløb til forbindelse med Røsnæsvej ud for Kysttoften. Tilslutningen til Røsnæsvej-Kysttoften tænkes udformet som rundkørsel. Det nye vejstykke skal udformes med samme tværprofil og beplantning som den eksisterende Fasanvej. Den forlængede Fasanvej giver adgang til interne boligveje i det vestlige del af området. Boligveje i den østlige del af området får adgang fra en ny forbindelsesvej mellem den forlængede Fasanvej og Hestehavebakken. Forbindelsesvejen placeres parallelt med, og umiddelbart nord for, Røsnæsvej. De to veje skal adskilles af en visuelt skærmende beplantning af buske og lave træer. For at skabe karakterfulde gade- og stibilleder, og en harmonisk afgrænsning mod friarealer, skal grundene hegnes med bøgehække. Udover det nævnte friareal langs Fasanvejområdet udlægges der friarealer i en rand langs områdets grænse mod syd og vest, dels som afstandsbælte langs Røsnæsvej, dels som adgangsareal og overgang til de planlagte offentlige grønne områder mod vest. På de lavest beliggende dele af friarealerne giver lokalplanen mulighed for anlæg af regnvandssøer. Af lokalplanområdets ca. 17 ha udgør de udlagte fælles friarealer, fraregnet arealer til regnvandssøer og beplantningsbælte langs Røsnæsvej, godt 3,7 ha svarende til knap 22%. 3

5

6 Lokalplanens forhold til anden planlægning Kommuneplanen Lokalplanens område er i Kommuneplan beliggende inden for område 2.4 B4 og 2.4 B5 samt en mindre del af område 2.4 F1. Lokalplanens område er beliggende i byzone. For område 2.4 B4 og 2.4 B5 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Bebyggelsens art: Tæt-lav og åben-lav bebyggelse. Bebyggelsens om- Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: fang og placering: 25. Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning. Udstykning og bebyggelse skal ske i overensstemmelse med en af Byrådet godkendt samlet plan for hvert område. Udformningen af bebyggelsesplanen skal ske under hensyntagen til Fasanvejsbebyggelsens (område 2.4 B1) udsigtsforhold. For område 2.4 F1 er der fastlagt følgende rammebestemmelser for indholdet af lokalplanlægningen: Anvendelse: Friarealer: Fritidsformål (offentligt grønt område). Dele af området tilplantes. Nærværende lokalplan er i overensstemmelse med kommuneplanens bestemmelser for områderne 2.4 B4 og 2.4 B5, men ikke for område 2.4 F1. 5

7

8 Der er derfor udarbejdet Tillæg nr. 20 til Kommuneplan , der overfører lokalplanens del af område 2.4 F1 til område 2.4 B4. Trafikstøj Lokalplanen sikrer, at de planlagte boligarealer placeres i en afstand af mindst 32 m fra Røsnæsvejs kørebanemidte. I denne afstand er trafikstøjbelastningen beregnet til ikke at overstige 55 db(a), hvilket er i overensstemmelse med de generelle rammebestemmelser om støjforhold i Kommuneplan Forurening Bortset fra 2 bebyggede parcelhusgrunde med haver har området hidtil været anvendt til landbrugsmæssig dyrkning. Der er ikke registreret affaldsdepoter i området, og Miljøafdelingen har ikke kendskab til forureninger af nyere dato. Kystnærhedszonen Lokalplanområdet er omfattet af kystnærhedszonen, fastsat i henhold til planlægningsloven. Lokalplanområdet er beliggende i byzone. I følge planlægningsloven skal der for bebyggelse og anlæg i de kystnære dele af byzonerne, der vil påvirke kysten visuelt, gøres rede for påvirkningen. Såfremt bebyggelsen afviger væsentligt i højde eller volumen fra den eksisterende bebyggelse i området, skal der gives en begrundelse herfor. Lokalplanområdet ligger ca. 400 m fra nærmeste kyststrækninger, indplaceret i tilknytning til eksisterende boligbebyggelser. Da dele af lokalplanområdet er højt beliggende, vil en mindre del af den planlagte bebyggelse være synlig set fra kysten. Den planlagte bebyggelse er udformet som en lav bebyggelse med maks. 1½ etage, dvs. med 1 etage og udnyttelig tagetage. Størstedelen af de huse der vil være synlig set fra kysten, er udformet med maks. 1 etage. Det er vurderingen, at lokalplanområdets bebyggelse visuelt vil indgå på en naturlig måde i den eksisterende bebyggelse og i kystlandskabet. Landbrugspligt Der er ikke landbrugspligt på ejendommene indenfor lokalplanens område. Ledningsanlæg I lokalplanområdets nordvestlige del er beliggende et 10 kv anlæg tilhørende NVE. Anlægget skal respekteres, men kan om nødvendigt ændres efter nærmere aftale med NVE. 6

9 Afstandskrav til vandboring På naboarealerne umiddelbart nordvest for lokalplanområdet findes 2 vandboringer. Vandboringerne tilhører henholdsvis Brandsbjerg Vandværk og Trøjeløkke Vandværk. Omkring vandboringer kan der ifølge miljøbeskyttelsesloven fastsættes afstandskrav til forureningskilder. I Dansk ingeniør forenings (DIF) norm for almene vandforsyningsanlæg (dec. 1988) er der fastsat vejledende afstande mellem indvindingsanlæg for almene vandforsyningsanlæg og forureningskilder. Afstandskrav mellem vandværksboringer og anlæg for spildevand er 50 m, såfremt ledninger er udført med tætte rør og samlinger. På enkelte ejendomme ved lokalplanens nordvestlige afgrænsning kan spildevandsafledningen være beliggende mindre end 50 m fra vandboringerne. Dette vil medføre skærpede krav til udførelsen af spildevandsafledningen. 7

10 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder Lokalplanens retsvirkninger Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentlige bekendtgørelse af lokalplanen må ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlægningslovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Byrådet kan meddele dispensation fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Et areal, der er udlagt til offentlige formål, kan af ejeren efter planlægningslovens 48 under visse forudsætninger kræves overtaget af kommunen mod erstatning. I henhold til planlægningslovens 47 kan der foretages ekspropriation af private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelsen af lokalplanen. Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. 8

11 Kalundborg Kommune Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder I henhold til planlægningsloven (lov nr. 563 af 30. juni 1997) fastsættes følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål er: at give mulighed for etablering af et boligområde, hvor der i den vestlige del kan opføres åben-lav bebyggelse med parcelhuse, og i den østlige del kan opføres såvel åben-lav bebyggelse som tætlav bebyggelse med henholdsvis parcelhuse og række-kædedobbelt-huse og lignende, at Fasanvej videreføres med samme bredde, beplantning og udformning, at der udlægges et grønt område mellem den nye bebyggelse og det eksisterende boligområde syd for Fasanvej. 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag 1 og 2, og omfatter følgende matr. nr.: Del af 1-b, del af 1-nv, 3-a, del af 3-cb, 3-cn, 3- co, del af litra l, Raklev by, Raklev, 76-g, 76-h, del af 76-cø, Kalundborg markjorder, samt alle parceller, der efter den 1. august 1998 udstykkes fra de nævnte ejendomme. 2.2 Lokalplanens område er beliggende i byzone. 2.3 Lokalplanens område opdeles i delområderne 1, 2 og 3 samt områder til fælles friarealer, med en omtrentlig afgrænsning som vist på kortbilag Delområderne 2 og 3 skal holdes i en afstand på mindst 32 meter fra Røsnæsvejs kørebanemidte. 3 Områdets anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til boligformål, herunder sådanne fællesanlæg, som for eksempel fælleshus, børneinstitution og lignende, der almindeligvis kan placeres i et boligområde. 3.2 I delområderne 1 og 2 må bebyggelsen kun bestå af fritliggende parcelhuse. 9

12 3.3 I delområde 3 må bebyggelsen bestå af såvel fritliggende parcelhuse som tæt-lav bebyggelse (række-kæde-dobbelthuse og lignende). Tæt-lav bebyggelse må dog kun opføres efter en samlet bebyggelsesplan (for bebyggelse, veje, stier, parkering og beplantning) for det pågældende afsnit af delområdet. Planen skal godkendes af Byrådet. 3.4 Ved anvendelse til fritliggende parcelhuse må der på hver ejendom kun opføres eller indrettes én bolig. 3.5 Byrådet kan tillade, at der på beboelsesejendomme drives en sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder, under forudsætning af at der fortsat opretholdes en selvstændig beboelse på ejendommen, at virksomheden drives af den, der bebor den pågældende ejendom, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres, at virksomheden ikke medfører gener for de omkringboende, og at virksomheden kun i mindre omfang medfører behov for kørsel og parkering. Etablering af erhvervsvirksomheder skal godkendes af Byrådet. 4 Udstykninger 4.1 Udstykning må kun finde sted med Byrådets tilladelse. 4.2 Udstykning til fritliggende parcelhuse må kun foretages i overensstemmelse med principperne i den på kortbilag 2 viste udstykningsplan. Den viste udstykningsplan er retningsgivende, og kan således ændres ved planens gennemførelse. 4.3 Udstykning til tæt-lav bebyggelse må kun foretages efter en samlet udstykningsplan for det pågældende afsnit af delområde Grunde til fritliggende parcelhuse må ikke udstykkes mindre end 800 m Ved tæt-lav bebyggelse må der ikke udstykkes grunde mindre end 120 m 2, eksklusiv andele i fællesarealer. 10

13 5 Vej-, sti- og parkeringsforhold 5.1 Vejadgang til lokalplanområdet finder sted fra Røsnæsvej, Hestehavebakken og Fasanvej. 5.2 Der udlægges areal til følgende nye veje, med en omtrentlig beliggenhed som vist på kortbilag 2: Vejen A-B i en bredde af 18 m. Vejen skal udformes med samme tværprofil og beplantning som Fasanvej. Vejens tilslutning til Røsnæsvej kan udformes som rundkørsel. Vejen C-D i en bredde af mindst 11 m, bestående af ca. 1,5 m fortov langs delområde 3, ca. 2 m græsrabat, 5-6 m kørebane og ca. 1,5-2,5 m græsrabat. De med E og F mærkede boligveje i en bredde af mindst 10 m, bestående af ca. 1,5 m fortov, ca. 2 m parkeringsbane, ca. 5 m kørebane og ca. 1,5 m græsrabat. De med E mærkede veje skal afsluttes med vendeplads, i princippet som vist på kortbilaget. 5.3 Der udlægges areal til stier i en bredde af mindst 4 m, inklusive rabatter, med en beliggenhed som vist i princippet på kortbilag 2. Herudover kan der efter Byrådets godkendelse anlægges supplerende stier. 5.4 Indenfor delområde 3 kan veje og stier gives en anden placering og udformning, der er tilpasset en hel eller delvis anvendelse af delområdet til tæt-lav bebyggelse. 5.5 Den nærmere udformning af veje og stier, herunder beplantning og belysning, skal i alle tilfælde godkendes af Byrådet. 5.6 Belysning på veje og stier må kun udføres som lav parkbelysning, dog mindst 3 m høj. 5.7 Vejadgang til de enkelte grunde eller boliger må kun foregå fra de med E og F mærkede boligveje, eller, i tilfælde af tæt-lav bebyggelse, fra tilsvarende interne færdselsarealer. 5.8 Der må kun etableres 1 overkørsel for hver grund. Overkørsler må anlægges med en bredde på maks. 5 m. 5.9 Ved åben-lav parcelhusbebyggelse skal der indrettes parkeringsareal til mindst 2 biler på hver grund Ved tæt-lav bebyggelse skal der indrettes parkeringsareal svarende til mindst 1½ bilplads pr. boligenhed. 11

14 6 Bebyggelsens omfang og placering Delområderne 1 og Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.2 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. Ved tæt-lav bebyggelse kan Byrådet dog tillade bebyggelsen placeret i mindre afstand end 5 m fra interne veje. 6.3 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager. 6.4 På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 20 o og 30 o. 6.5 Bygningshøjden må ikke overstige 6,0 m over niveauplan. 6.6 Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. Delområde Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Ved beregning af ejendommens grundstykke kan der ikke medregnes andel af de i 8 udlagte fælles friarealer (vist med prikket signatur på kortbilag 2). 6.8 Al bebyggelse skal placeres mindst 5,0 m fra skel mod veje. Garager, carporte, udhuse og lignende skal desuden placeres mindst 1,5 m fra skel mod stier og fælles friarealer. 12

15 6.9 Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Bebyggelsen må opføres med forskudte planer. De forskudte planer kan varieres i højden afhængig af terrænet. På grunde med stærkt skrånende terræn må den lavest liggende facadeside opføres i 2 etager På beboelsesbygninger skal tagets vinkel med det vandrette plan være mellem 30 o og 45 o Bygningshøjden må ikke overstige 7,5 m over niveauplan Facadehøjden må ikke overstige 3,1 m målt fra niveauplan til skæring mellem facade og tagflade Niveauplan fastlægges som den gennemsnitlige højde på naturligt terræn i den højest beliggende facadeside. På grunde der ligger lavere end den adgangsgivende vej kan Byrådet dog fastlægge niveauplan som den gennemsnitlige højde på det tilstødende vejareal på betingelse af, at bebyggelsen opføres med facade eller gavl i en linie 5,0 m fra vejskel. 7 Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Tage skal udføres med teglsten eller betontagsten. Dette gælder for beboelsesbygninger, men ikke for garager/carporte og udhuse. 7.2 Facader/udvendige bygningssider skal udføres i almindeligt murværk af tegl, af træ eller af en kombination af murværk af tegl og træ. Murværket kan fremtræde i blank mur, malet mur eller filtset/pudset mur. Maling af facader/udvendige bygningssider må kun udføres i hvid, grå og sort farve samt i jordfarver, eller i en blanding af de nævnte farver. Ved maling af træ må desuden anvendes dæmpet blå og dæmpet grøn farve. Ved maling af hele beboelsesbygningen skal farven godkendes af Byrådet. Ved maling af bygningsdele på beboelsesbygningen kræves ikke tilladelse. Ved maling af garager/carporte og udhuse kræves heller ikke tilladelse. 7.3 Skiltning skal godkendes af Byrådet. 13

16 7.4 På ejendomme hvor der er mulighed for tilslutning til fællesantenneanlæg for tv og radio, må der ikke opsættes udvendige tv- og radioantenner (herunder parabolantenner). Såfremt fællesantenneanlægget ikke giver de samme muligheder for at modtage programmer som udvendige antenner, må der opsættes udvendige antenner (herunder parabolantenner) efter følgende retningslinier: - Antenner (herunder parabolantenner) må ikke opsættes på bebyggelsen. - Antenner (herunder parabolantenner) der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være synlig fra gadesiden. - Parabolantenner der opsættes på ejendommens ubebyggede arealer, må ikke være hævet mere end 1,80 m over terræn målt til overkanten af parabolantennen. 7.5 Opsætning af udvendige antenner til andre formål end modtagelse af tv- og radiosignaler må kun finde sted med Byrådets tilladelse i hvert enkelt tilfælde. 8 Ubebyggede arealer, beplantning og hegning 8.1 De på kortbilag 2 med priksignatur viste arealer må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles friarealer til ophold, leg, stiforbindelser og lignende, samt som afstandsbælte langs Røsnæsvej. 8.2 De fælles friarealer skal anlægges som græsarealer med beplantning efter en af Byrådet godkendt terrænregulerings- og beplantningsplan. Planen kan etapedeles i takt med områdets udbygning. Græsarealer og beplantninger skal anlægges og vedligeholdes fagmæssig korrekt, efter nærmere anvisninger der skal indgå i beplantningsplanen. 8.3 Indenfor friarealerne kan der anlægges regnvandssøer som vist i princippet på illustrationsplanen, kortbilag 3. Desuden kan der etableres sådanne anlæg, som for eksempel transformerstationer, der er nødvendige for områdets tekniske forsyning. Der kan tillige anlægges legepladser og lignende, for eksempel som vist på kortbilag Beplantningsplanen for friarealet nord for delområde 3 skal udformes med hensyntagen til udsigtsforholdene fra bebyggelsen nord for friarealet. 14

17 8.5 Mellem vejen C-D og Røsnæsvej skal der etableres en afskærmende beplantning, der visuelt adskiller de to vejarealer, i princippet som vist på kortbilag 3. Beplantningen kan for eksempel bestå af 1,5-2 meter høje buske, suppleret af små grupper af lave træer. 8.6 Hegn i naboskel og langs skel mod veje, stier og friarealer må kun etableres som levende hegn, eventuelt suppleret af trådhegn placeret i eller bag beplantningen på egen grund. 8.7 Langs skel mod veje, stier og friarealer skal der etableres bøgehæk. Som hækplante må kun anvendes Fagus Sylvatica, og hækken skal plantes på egen grund 30 cm fra skel. Hækken skal holdes som klippet hæk og må ikke klippes ned til en lavere højde end et eventuelt supplerende trådhegn. 8.8 Stensætninger, plantestensmure, betonstøttemure og lignende må ikke i nogen form anvendes mod veje, stier og friarealer, idet hegn skal plantes i samme højde som terrænet på tilstødende veje, stier, rabatter og friarealer. 8.9 Terrænregulering på mere end +/-50 cm i forhold til eksisterende terræn efter udstykning og byggemodning må ikke finde sted uden Byrådets tilladelse Plankeværker, læmure og lignende må kun placeres i en afstand på mindst 1,5 m fra skel mod veje, stier og fælles friarealer Ubebyggede arealer på grundene, som ikke benyttes til gårdsplads eller indkørsel, skal anlægges og vedligeholdes som have Større både og uindregistrerede køretøjer må ikke opbevares på de ubebyggede arealer Affaldspladser, affaldsstativer og lignende skal anbringes eller afskærmes således, at de ikke er synlige fra veje og stier. 9 Ledningsanlæg 9.1 El-ledninger, herunder til vejbelysning, samt telefon- og fællesantenneledninger, må ikke fremføres som luftledninger, men alene udføres som jordkabler. 15

18 10 Forudsætninger for ibrugtagning af ny bebyggelse 10.1 Ny bebyggelse må ikke tages i brug før: a b c d e Den pågældende bebyggelse er tilsluttet Kalundborg Kommunes fjernvarmeforsyning. Den pågældende bebyggelse er tilsluttet fælles antenneanlæg (jf. 7.4). Der er etableret parkeringspladser for den pågældende ejendom efter 5.9 og De i 8.2 og 8.5 nævnte græsarealer og beplantninger er etableret i et efter Byrådets skøn passende omfang. Den i 8.7 nævnte hegning er etableret for den pågældende ejendom, eller der er skabt sikkerhed for at hegningen vil blive etableret. 11 Grundejerforening 11.1 Når Byrådet forlanger der, skal der oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanområdet Grundejerforeningen skal efter krav fra Byrådet sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder, eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger Grundejerforeningen skal være pligtig til at tage skøde på fællesarealer og fællesanlæg, bortset fra arealer og anlæg der bibeholdes af Kalundborg Kommune Grundejerforeningen skal forestå etablering, drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg på egen grund Grundejerforeningens vedtægter og ændringer heri skal godkendes af Byrådet Opfylder grundejerforeningen ikke de forpligtigelser, der er pålagt den i henhold til forannævnte bestemmelser, er kommunen berettiget til at lade manglende anlæg og vedligeholdelse udføre på grundejerforeningens regning. 16

19

20

21

22

23 KALUNDBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning Dato: 12. oktober 1998 Tillæg nr. 20 til Kommuneplan Udarbejdet i forbindelse med Lokalplan nr for et boligområde på Søndergårdens jorder. Tillægget omfatter det indtegnede område som vist på tilhørende kortbilag. Tillæggets område er beliggende i byzone. Tillæggets område er beliggende inden for område 2.4 F1 i Kommuneplan Område 2.4 F1 s nuværende rammebestemmelser muliggør ikke en anvendelse til boligformål (det i Lokalplan nr indeholdte boligområde). Der er derfor udarbejdet et tillæg til kommuneplanen, der medfører, at tillæggets område overflyttes fra område 2.4 F1 til område 2.4 B4 med ændrede rammebestemmelser. For tillæggets område (område 2.4 B4) fastsættes der følgende rammebestemmelser for indholdet i lokalplanlægningen: Anvendelse: Bebyggelsens art: Boligformål med tilhørende kollektive anlæg, samt offentlige formål og private serviceerhverv, der efter Byrådets skøn kan indpasses i området uden genevirkninger i forhold til omgivelserne. Tæt/lav og åben/lav bebyggelse. Bebyggelsens omfang Maks. bebyggelses% for hver enkelt ejendom: 25. og placering: Etageantal og højde: Friarealer: Andet: Maks. 2 etager. Mindst 20% af området skal anvendes til større friarealer af forskellig karakter, fælles for området. Området skal tilsluttes den kollektive varmeforsyning.

24

25

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT

LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT LOKALPLAN 15-027 BOLIGOMRÅDE M.M. VED VESTVEJ LANGHOLT AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 1999 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 20. For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 20 For offentlige grønne områder på Virumgårds jorder Lyngby-Taarbæk Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrunden for lokalplanen 1 Lokalplanens indhold 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE.

ALLERØD KOMMUNE. Jægerhegnet. Lindehøj Drejøvej 2-312. Røglevej. Skyttevej. Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE. ALLERØD KOMMUNE Jægerhegnet 2-312 Lindehøj Drejøvej Skyttevej Røglevej Søtoften TÆT-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED ALLERØD PLANTESKOLE Lokalplan 2-312 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 BESTEMMELSER 4 1 LOKALPLANENS

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983

LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1983 LOKALPLAN 11-003 BOLIG- OG INSTITUTIONSOMRÅDE, SONJAVEJ, SOFIEVEJ AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING / OKT 1983 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund 1. Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE

LOKALPLAN 11-006 DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE LOKALPLAN 11-006 PLANETARIUM OG FRITIDSANLÆG MED HESTE DEN GAMLE GOLFBANE OG SOHNGÅRDSHOLMPARKEN AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING SEPTEMBER 1993 VEJLEDNING En lokalplan fastlægger bestemmelser

Læs mere

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG

Plan og Erhvervsudvikling. Marts 2014. Lokalplan nr. 1120. Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse FORSLAG Plan og Erhvervsudvikling Marts 2014 Hvedevej Kløvervej rgvej Lokalplan nr. 1120 Boligområde på Holbækvej 45, Slagelse Holbækvej Lucernevej Bakkevej FORSLAG Hvad er en lokalplan? HVAD ER EN LOKALPLAN?

Læs mere

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11. Brogårdskvarteret, Tarm. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 Brogårdskvarteret, Tarm Ringkøbing-Skjern Kommune 19. maj 2015 Forslag til delvis ophævelse af Partiel byplanvedtægt nr. 11 er offentliggjort

Læs mere

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby

Lokalplan nr. 306 Rønde midtby Rønde midtby Kommuneplantillæg nr. 5 til Rønde Kommuneplan 2001 Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOMMUNE Planafdelingen Hovedgaden 77 8410 Rønde Tlf. 87 53 50 00 www.syddjurs.dk syddjurs@syddjurs.dk

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa

Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002. ~li. Udvidelse Realskole. Nyborg Private Enghavevej. af pa 00 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling marts 2002 ~li 0 Udvidelse Realskole af 0 pa Nyborg Private Enghavevej Indhoidsfortegnelse Lokaiplanens redegørelse Lokaiplanens baggrund 6 Lokalpianens indhold 6 Forhold

Læs mere

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987

LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 LOKAL PLAN 12-022 APRIL 1987 REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Denne lokalplan er udarbejdet på baggrund af et ønske om at kunne udnytte Nørresundby Tømmerhandels ejendom til 2 stk.

Læs mere

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN

LOKALPLAN 12-055 NØRRESUNDBY ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN LOKALPLAN 12-055 ERHVERVSOMRÅDE VED AALBORG LUFTHAVN NØRRESUNDBY AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING OKTOBER 2001 Vejledning En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold

Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold Baggrund og formål Beliggenhed og eksisterende forhold Lokalplanens indhold Forhold til andre planer og love Forhold til anden planlægning Forhold til anden planlægning Eksisterende lokalplaner Kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN OG SLOTSPLADSEN AALBORG MIDTBY LOKALPLAN 10-082 UTZONPARKEN O SLOTSPLADSEN AALBOR MIDTBY AALBOR KOMMUNE TEKNISK FORVALTNIN AUUST 2006 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknisk Forvaltning Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev.

HADBRSL1T KOMMUNE. Byplanvedtægt ur* 13. for. et område beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. HADBRSL1T KOMMUNE?/ Byplanvedtægt ur* 13 for et område "beliggende øst for Hej sager skov Haderslev. Byplanvedtægt ur«13 - Haderslev kommune. Byplanvedtægt nr. 13 gældende for et område beliggende øst

Læs mere

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15

Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Aarhus Kommune Byplanvedtægt nr. 15 Hjortshøj-Egå Kommune Parcelhusbebyggelse og børneinstitutioner mellem Skæring Havvej og Skæring Hedevej Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 902. Se endvider lokalplan

Læs mere

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen.

Denne vejledning behandler naturbeskyttelseslovens nye bestemmelser om strandbeskyttelseslinjen og klitfredningslinjen. Forord I 1994 (og med visse ændringer i 1999) vedtog Folketinget en lov - "kystloven" - der udvider bredden af naturbeskyttelseslovens strandbeskyttelses- og klitfredningszoner fra normalt 100 m til som

Læs mere

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej

Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej Indsigelsesnotat vedr. forslag til lokalplan 12.B12.6 bevarende lokalplan for Nørre Allé og Østre Kirkevej 1. Energi Midt 2. Bent Mosgaard 3. Ellis Daniel Kristensen 4. Michael Høltermand 5. Pia Væver

Læs mere