Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskrivelse af klinisk. uddannelses sted. for sygeplejestuderende"

Transkript

1 Beskrivelse af klinisk uddannelses sted for sygeplejestuderende på Øjenafdelingen Roskilde Sygehus December 2014

2 Indhold Præsentation af klinisk uddannelsessted... 3 Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen... 3 Afdelingens fysiske rammer... 4 Tværfaglige samarbejdspartnere... 4 Serviceafdelinger... 4 Foreninger... 4 Møder/kursusaktiviter/uddannelser... 4 Sygeplejefaglige forhold... 5 Professionalisme... 5 Ansvarlighed... 5 Respekt... 6 Tillid... 6 Sygeplejeopgaverne i afdelingen... 6 Læring, læringsmiljø og studiemetoder... 7 Samarbejdet mellem den studerende og vejleder i øjenafdelingen

3 Præsentation af klinisk uddannelsessted Overordnet er Øjenafdelingen en del af Region Sjællands Sygehusvæsen. Regionens Sygehusvæsen har en klar målsætning om høj kvalitet, så det er borgernes naturlige første valg, når borgeren har brug for behandling. Nøgleordene er ansvarlighed, respekt, tillid og professionalisme i samarbejdet med patienterne. Et andet mål er at skabe sammenhæng og veltilrettelagt forløb for patienterne i samarbejdet mellem praktiserende læge, sygehus, kommune og patienten selv. Som et led i kvalitetssikring er Roskilde Sygehus blevet akkrediteret i sommeren Øjenafdelingen modtager patienter henvist fra andre hospitalsafdelinger på matriklen, øjenlæger i praksis og andre øjenafdelinger i regionen. Cirka patienter om året kommer til undersøgelse, udredning, vurdering og behandling, enten medicinsk eller kirurgisk. Dette kan ske alle hverdage fra kl til kl Øjenafdelingen har udefunktion på Holbæk - og Køge Sygehus, samt tæt samarbejde med Næstved Øjenafdeling. Organisation og ledelsen i Øjenafdelingen Afdelingsledelsen består af: Ledende overlæge Henrik Kemp Ledende oversygeplejerske, MPM Lene Mundt Ledende lægesekretær Anita Lippert-Hansen. Kliniske vejledere med 1/6 diplomuddannnelse i klinisk vejledning: Hovedansvarlig klinisk vejleder Birgitte Lunøe Schiødt, Tlf: Klinisk vejleder :Gry Lundøer Hansen. Ansatte i afdelingen er: 16 læger fordelt på 11 overlæger, 1 afdelingslæger, 1. reservelæger og 3 turnus/uddannelseslæger. 3

4 18 sygeplejersker, 2 social- og sundhedsassistenter, 1 skeleterapeut, 12 lægesekretærer, og 2 kontorassistenter. Afdelingens fysiske rammer Øjenafdelingen ligger i en selvstændig bygning på matriklen, indgang 21., ekstra klinik 15 ved indgang 21,samt anneks ved indgang 22A. Afdelingen er delt i en ambulatoriedel og en operationsafdeling. Ambulatoriedelen indeholder 9 undersøgelsesklinikker, laserrum, 1 sygeplejerum. Operationsafdelingen indeholder 4 operationsstuer, og et forberedelsesrum til operationspatienter, rent og urent rum, autoklaverum. Afdelingen har en forskerenhed i ambulatoriedelen. Her er ansat 3 læger i forsker stillinger, 2 PhD. studerende og 2 forskningssygeplejersker på deltid. Ved behov for sengeplads til patient, har afdelingen lånepladser det på afd. B 92 (akut modtagerafdeling) eller C 30 pædiatrisk afdeling. Tværfaglige samarbejdspartnere Neurologisk afdeling, Pædiatrisk afdeling, neonatal afdeling, skadestuen, Medicinsk og Endokrinologisk afdeling, AMA - akut modtage afdeling, Øjenafdelingen i Næstved- og Glostrup. Svagtssyncentraler i Regionen. Serviceafdelinger Apotek, medico teknisk- og teknisk afdeling, sterilcentral, centraldepot. Foreninger Værn om Synet, Dansk Blindesamfund. Møder/kursusaktiviter/uddannelser Hver onsdag fra kl til kl. 10 samles hele afdelingens personale til fællesmøde, hvor der sker gensidig orientering, drøftelse af nye tiltag i afdelingen, informationer fra ledelsen og øjenfaglig information/ undervisning. 4

5 Sygepleje-, sekretær- og lægemøder afholdes efter behov. Daglig morgenkonference for læger fra kl.8.00 til 8.20, primært med henblik på visitering af patienter. Afdelingens personale deltager i lokale-, regionale-, nationale- og internationale møder og kurser. I plejegruppen tilstræbes det, at personalet får specialuddannelsen for øjensygeplejersker. 5 sygeplejersker har denne uddannelse. 1 sygeplejerske er i gang med kursus i forsknings metodik, 1 sygeplejerske har et modul i udviklingsbaseret og forskningsorienteret praksis samt obligatorisk indgangs modul.1 sygeplejerske har en sundhedsfaglig lederuddannelse for mellemledere. 3 har klinisk vejlederuddannelse. Sygeplejefaglige forhold Afdelingens personale arbejder ud fra Sygehus Nords værdigrundlag, som alle er ansvarlige for at efterleve. Værdierne er: Professionalisme, Ansvarlighed, Respekt, Tillid. Professionalisme Plejepersonalet arbejder med stor faglighed i det daglige arbejde med patienterne. Personalet er veluddannet indenfor specialet og mange i plejepersonalegruppen har været ansat længe i afdelingen og fuldt den rivende udvikling indenfor øjenspecialet. Denne viden anvendes i mødet med de mange patienter i øjenafdelingen. Hver enkelt patient vurderes og undersøges med henblik på behandling. Dette sker med stort sygeplejefagligt engagement i tæt samarbejde med lægefaglige kollegaer. Undersøgelse og behandling sker ud fra patientens habitus/ individualitet, anvendelse af foreskrevne retningslinjer i D4, regionale retningslinjer og patientens pårørende. Ifølge LUP undersøgelserne oplever patienterne sammenhæng i mødet mellem plejepersonalet og de behandlende læger. Ansvarlighed Plejepersonalet dygtiggør og udvikler sig hele tiden dels gennem faglige kurser og vidensdeling i konkrete situationer i arbejdsdagen. Plejepersonale med større faglig kompetence lærer fra sig i konkrete patientrelaterede situationer. 5

6 Plejegruppen er meget faglig ressourcestærk, idet 10 sygeplejersker og 2 social- og sundhedsassistenter har været mere end 6 år i afdelingen. Etiske dilemmaer diskuteres i konkrete situationer, f.eks. livsstilssygdomme kontra en dyr øjenbehandling ( til kr, om året pr. patient), diabetisk retinopati kontra ikke diabetisk venlig livsstil. Plejepersonalet har stort fagligt ansvar og patienten skal opleve at have medansvar og mulighed for indflydelse på eget sygdomsforløb ud fra de opstillede behandlingsmuligheder. Respekt Personalet vurderer, undersøger og behandler ud fra patientens sygdomsforståelse. Patienten og pårørende vejledes og støttes, så patienten får forståelse for egen sygdomssituation og dens konsekvenser. Planlægning fremadrettet sker med respekt for patientens egen opfattelse af egen situation. Livssituationen er blevet ændret (synsreduktion) og patienten skal modtage hjælp i hverdagen. Plejepersonalet viser respekt for patientens nye situation og planlægger praktiske hjælpeforanstaltninger (hjemmeplejen, synscentralen, kontakt til foreninger med relevans). Tillid Personalet møder mange nye patienter hver dag og har begrænset tid i de ambulante forløb. Personalet er velforberedt på at møde den enkelte patient idet henvisningspapirer, evt. tidligere øjennotater og plan er gennemlæst. Patienten oplever at være ventet, og at der er én der kender patientens problematik, suppleret med patientens konkrete fremmøde og dialogen med patienten, derved er der skabt udgangspunkt for tillid. I følge LUP fra 2014 har patienterne stor tillid til at have fået den rette sygeplejefaglige behandling. Sygeplejeopgaverne i afdelingen Sygeplejersken/studerende vil modtage patienten til et planlagt undersøgelsesprogram, afhængig af lidelsen. Et dagsprogram vil være på mellem 12 og 18 patienter som sygeplejersken/studerende forbereder før øjenlæge konsultationen. Øjenafdelingen modtager glaucompatienter, gråstærpatienter. AMD(alders relateret maculadegeneration) patienter, DM diabetes mellitus) patienter, skelepatienter samt øjenpatienter til anden diagnostisk udredning. Patienten vil få lavet en visusmåling (synstest), autorefraktion (hornhinde krumning), evt. brillemåling, tensionsmåling (trykmåling), øjendrypning. Dette vil den studerende kunne udføre selvstændigt efter i slutningen af modul 11. 6

7 Afhængig af hvad patienten henvises for foretages undersøgelserne selvstændigt af sygeplejersken/ studerende. Følgende undersøgelser, der kan blive fortaget er: OCT-scanning (scanning af nethinde), perimetri (synsfeltsundersøgelse), Fluorescensangiografi (IV-kontrast farvestof undersøgelse af nethinden), fundusfotografering ( nethindefoto), Isihara-test (farvesynstest), Scimmertest (tårerproduktionstest), IOL- måling (akselængde måling af øjet). Den studerende vil kunne udføre vise funktioner selvstændigt, men ikke alene. Øjenafdelingen har en operationsafdeling hvor øjenpatienterne møder til ambulant kirurgi i lokalbedøvelse. Patienterne møder i et forberedelsesrum. Her bliver patienterne identificeret og forberedt før kirurgi og præ-dryppet, dette udfører en sygeplejerske/studerende. De ambulante indgreb der udføres, er: Gråstær og grønstær operationer, skeleoperationer, ekstern kirurgi, biopsitagning, injektion i øjet med medicin. Efter endt ambulant kirurgi går patienterne hjem, når de er velbefindende og får tid til efterfølgende kontrol. Den ovenforstående forberedelsesrums funktion forventes den studerende at kunne udføre med en samarbejdspartner i slutningen af modul 12. Ved de kirurgiske indgreb på operationsstuen er det den sterile sygeplejerskes opgave at sørge for patientens velbefindende og observere ændringer i patientens tilstand, at de hygiejniske principper overholdes og yde kirurgisk assistance. Læring, læringsmiljø og studiemetoder I øjenafdelingen vil den studerende have en hovedansvarlig klinisk vejleder, der tager den studerende til prøve. Den hovedansvarlige kliniske vejleder er suppleret med en ekstra vejleder, eller andre fra plejegruppen. Således at den studerende aldrig går alene, med mindre andet aftales efter ønske for øget selvstændighed i arbejdsopgaverne. Den studerende følger den ansatte vejleders 30 timers arbejdsskema for at optimere sammenhæng i forløbet. Det giver dermed skiftende selvstudiedage. Vi lægger stor vægt på at den studerende oplever tryghed og tillid i afdelingen, da specialet kan være svært at overskue. Det skal nævnes at nyansatte uddannede sygeplejersker synes specialet er svært, fordi tidligere erfaringer og kompetencer er svære at anvende, når man ikke har kendskab til øjenspecialet. 7

8 Der planlægges en dato for forventningssamtale med den studerende. Her forventes at den studerende udtrykker, hvordan den studerende bedst opnår optimal læring ved individuel studieplan, i forhold til praktisk og teoretisk læring. Metodevalget understøttes af vejleder. Det tilstræbes at vejleder og studerende hele tiden arbejder med mål for perioden kombineret med afdelingens speciale. Der reflekteres løbende med den studerende. Dagligt korte seancer. Større refleksions seancer foregår skriftligt efter aftalt tidspunkt. Den studerendes portfolie anvendes som et arbejdsredskab og danner udgangspunkt for den studerendes læring i afdelingen. Ligeledes forventes det, at den studerende anvender kompetencekortene. Sygeplejen i øjenafdelingen er i høj grad præget af korttidskontakter, hvilket godt kan være overvældende, når man kommer som studerende. Det stiller krav til den studerende om tæt kommunikation med den enkelte patient, for at løse problemer og videreføre løsning. Vedrørende kliniske prøve i afdelingen: Prøven afholdes som beskrevet i modulbeskrivelsen (aktuelle modul 11 og 12), ud fra de givne vilkår der er i afdelingen. Samarbejdet mellem den studerende og vejleder i øjenafdelingen. Det forventes, at den studerende tager ansvar for eget uddannelsesforløb ud fra det, der er planlagt mellem studerende og vejleder. Den studerende anvender sin portfolie, som er krav fra uddannelses instutionen. Den studerende er studie aktiv og laver skriftlig refleksioner efter aftale. Den studerende er engageret i sin uddannelse og anvender lærings mål for den aktuelle periode. Kompetencekortene skal anvendes løbende, for at se, der er fremdrift i forløbet. At den studerende er klar over vigtigheden af fremmøde i forhold til fremmøde procent og indstilling til klinisk prøve. Den studerende er åben og ærlig, så læring bliver optimal i forløbet. 8

9 Den studerende slutevaluerer mundtligt og skriftligt i elektronisk evalueringsskema fra uddannelses institutionen. Den studerende vælger 400 sider litteratur, som godkendes og attesteres for den aktuelle periode. 9

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler

Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler Hvem støder kuglerne? her er det ikke patienter, men fysisk aktive personaler 1. Navn på det kliniske undervisningssted og dets kontaktpersoner Hospitalspsykiatri og hospitalsbaseret distriktspsykiatri.

Læs mere

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland

BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Medicinsk/Endokrinologisk afdeling 13 Næstved Sygehus Region Sjælland BESKRIVELSE AF KLINISK UDDANNELSESSTED Region Sjælland Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Dorthe Tange Medicinsk/Endokrinologisk afd. 13 Jan 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Organisatoriske og ledelsesmæssige

Læs mere

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F

Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Gynækologisk afsnit 220/20 Nykøbing Sygehus Fjordvej 15 4800 Nykøbing F Udarbejdet af: Ansvarlig klinisk underviser Sonja Franck September 2013 side 2 Beskrivelse af klinisk uddannelsessted 1.0 Organisatoriske

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD

BESKRIVELSE AF ORGANISATORISKE OG LEDELSESMÆSSIGE FORHOLD GODKENDELSE AF KLINISK UNDERVISNINGSSTED DETTE DOKUMENTET BESTÅR AF TO DELE: A. GRUNDLAG FOR GODKENDELSE TIL KLINISK UNDERVISNING (MAX. 3 SIDER) B. GENEREL KLINISK STUDIEPLAN TIL 11 MODUL GENERELLE KRITERIER

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College

Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. April 2015. Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro. Den Sundhedsfaglige Højskole. VIA University College Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse April 2015 Den Sundhedsfaglige Højskole Side 1 af 12 Modulets tema Modulet retter sig mod den udviklingsorienterede selvstændige og kritiske professionsudøvelse

Læs mere

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014

DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 DIALOGPAPIR OM ØGET INDDRAGELSE AF PATIENTER OG PÅRØRENDE AUGUST 2014 0 Indhold Indledning... 2 Hvorfor satse på patientinddragelse?... 2 Hvorfor øget inddragelse af patienter og pårørende?... 5 Inddragelse

Læs mere

1. januar til d. 30. september 2013

1. januar til d. 30. september 2013 Følge-op ordningen 3.udgave 15.januar 2014 Midtvejsevaluering 1. januar til d. 30. september 2013 Camilla Freltoft Junge Stud. Cand.scient.san.publ Inge Jekes Projektleder Følge-op Region Sjælland Kvalitet

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER

KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER KATALOG OVER BEDSTE PRAKSIS FOR PALLIATIVE INDSATSER 2012 Katalog over bedste praksis for palliative indsatser Sundhedsstyrelsen, 2012. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT

Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Principper for god offentlig service ANSIGT TIL ANSIGT Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i januar 2007 en arbejdsgruppe, som fik til opgave at formulere principper for god offentlig service. I

Læs mere

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER

INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER INSPIRATION TIL EN FORNYET INDSATS FOR MEDICINSKE PATIENTER - akut indlagte patienter med uhensigtsmæssige behandlingsforløb Klare realistiske mål for sygehusbehandling Bedre overgange mellem sektorer

Læs mere

Samlede praktikøvelser

Samlede praktikøvelser Samlede praktikøvelser ud fra praktikmål for social- og sundhedshjælpere Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan varetage sit arbejdsområde som social- og sundhedshjælper i overensstemmelse med arbejdspladsens

Læs mere

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed

Sundhedsfaglig Højskole Sygeplejerskeuddannelsen i VIA Modulbeskrivelse Modul 11 Tema: Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulets tema og læringsudbytte Sygepleje og kompleks klinisk virksomhed Modulet retter sig mod klinisk sygepleje relateret til patienter/borgere med komplekse, akutte og kroniske sygdomme. Modulet retter

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland.

Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Vi gør det, der virker. Af projektchef Ole Hansen, Professionshøjskolen, University College Nordjylland. Der har gennem tiderne hersket uenighed blandt forskere om, hvorvidt det var muligt at basere pædagogiske

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Koncept for systematisk inddragelse af pårørende Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C. Tlf.: 72 42 37 00 www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 1 1 20 HØRINGSUDKAST Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan

Læs mere

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde

Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS. Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Patienters oplevelser i Overgange mellem Primær og Sekundær sektor POPS Forsknings- og udviklingsrapport om tværsektorielt samarbejde Enheden for Brugerundersøgelser POPS Patienters oplevelser i Overgange

Læs mere

Kære samarbejdspartner

Kære samarbejdspartner Kære samarbejdspartner Årets første måneder byder på opgaver som årsregnskab, handlingsplaner og statistikker. Vi er i fuld sving med at dokumenterer 2011 i tal til ministerier, skolens bestyrelse, uddannelsesudvalgene

Læs mere

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning

Det nye i praktikken. Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Det nye i praktikken Information til praktikvejledere på social- og sundhedsuddannelsen om den nye uddannelsesordning Forord Fra januar 2013 følger nye elever på socialog sundhedsuddannelsen en ny uddannelsesordning.

Læs mere