Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger"

Transkript

1 Generelle bemærkninger 2

2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for blev vedtaget 11. oktober 216. Budgettet er identisk med den aftale, der blev indgået 28. september 216 om Favrskov Kommunes budget for Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Dan Jensen (udenfor partierne). Aftalen om budget tager udgangspunkt i det budgetforslag for , der 7. september 216 blev sendt i høring blandt de høringsberettigede parter (brugerbestyrelser, MED-organisationen mv.), og som blev 1. behandlet i Byrådet 13. september 216. I budgettet er den kommunale beskatning i 217 fastsat til: Beskatningsprocent, kommuneskat: 25,7 Beskatningsprocent, kirkeskat: 1, Grundskyldspromille: 23,32 Kommunal grundskyldspromille af landbrugsejendomme og lign.: 7,2 Dækningsafgift på forretningsejendomme: Dækningsafgift offentlige ejendomme o 11,66 promille af grundværdierne o 8,75 promille af forskelsværdierne Budgettet er baseret på statsgaranti. 3

3 2. Økonomisk overblik Nedenfor er vist det forventede resultat for hvert af årene som følge af det vedtagne budget. Tabel 2.1 Resultat Skattefinansieret område Mio. kr. BF 217 BFO 218 BFO 219 BFO 22 Ordinære poster Finansiering ,3-2.76, , ,3 Drift 2.569, ,4 2.6, ,5 Pris og lønstigning 53,6 19,7 163,6 Reduktioner -12,7-12,5-13,8-14,2 Udvidelser 12,3 13,1 13,3 1,5 Renter 4,6 5,3 5,9 5,4 Ordinære poster i alt -79,2-68,1-56,4-51,5 Særlige poster Anlæg 81,7 78,5 78, 78, Pris og lønstigning - anlæg 1,4 2,8 4,3 Teknisk budgetpulje - overførsler ml. årene 18, 18, 18, 18, Mindreudgift til tjenestemandspensioner -5,5 Mindreudgift - forsikrede ledige -9, Ekstraordinært finansieringstilskud -12,5 Ekstraordinært tilskud folkeskolereformen -2, Særlige poster i alt 7,7 97,9 98,8 1,3 Finansposter Lånoptagelse -1,8-9,3-9,3-9,3 Afdrag på lån 24,3 25,7 26,9 28, Kort og Langfristede poster -16,5-18,9-19, -17,8 Finansposter i alt -3, -2,5-1,4,9 Resultat ekskl. jordforsyning og ældreboliger -11,5 27,3 41, 49,7 Jordforsyning Anlæg 5,5-8,2 12,3-7,1 Drift 3, 3, 3, 3, Nettolån - jordforsyning 3,6 -,6 5,8 6,2 Jordforsyning i alt 12,1-5,8 21,1 2,1 Resultat Skattefinansieret område,6 21,5 62,1 51,8 Ældreboliger Anlæg 26,8 36,8 26,4,1 Driftsoverskud -1,4-1,4-1,4-1,4 Byggekredit/Lånoptagelse -26,8-36,8-26,4 -,1 Afdrag og renter på lån 8,5 8,1 8,1 8,3 Ældreboliger i alt -1,9-2,3-2,3-2,1 Samlet effekt på kassebeholdningen -1,3 19,2 59,8 49,7 4

4 Fordeling af Favrskov Kommunes finansiering i 217 Generelle tilskud; 16,7% Renter;,1% Låneoptagelse;,4% Øvrige balanceforskydninger;,5% Anlæg; 1,5% Refusion fra staten; 6,4% Drift; 1,% Skatter; 64,4% Fordeling af nettodriftsudgifter 217 Tværgående udgifter 1,9% Administration, IT mv. 1,2% Skoler og fritidstilbud 18,7% Teknik og miljø 6,4% Kultur og fritid 2,1% Sundhedstilbud 8,9% Handicap- og psykiatriindsats 7,% Sårbare børn og unge 4,4% Dagtilbud 7,2% Ældre 1,9% Indkomstoverførsler og arbejdsmarked 22,4% 5

5 3. Generelle forudsætninger Budgettet er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger om eksempelvis stigninger i priser, lønninger og indkomster, befolkningsudviklingen samt aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi og service for Befolkningsudviklingen Budgettet bygger på den befolkningsprognose, Favrskov Kommune har udarbejdet i foråret 216. Befolkningsprognosen bygger på en forudsætning om, at der fortsat sker en boligudbygning i kommunen, hvilket betyder en stigning i befolkningstallet fra indbyggere den 1. januar 216 til indbyggere den 1. januar 217 og indbyggere den 1. januar 22. Konkret er budgetlægningen foretaget på grundlag af den befolkningsudvikling, der fremgår af tabellen nedenfor. Befolkningsprognosen er anvendt til at fremskrive skattegrundlaget samt udgiftsudviklingen på en række væsentlige serviceområder. Udviklingen i befolkningstallet i udvalgte befolkningsgrupper Pr. 1. januar 216 (Faktiske tal) 217 (Prognose) 22 (Prognose) Vækstpct år ,6 3-5 år , år , år , år , år , år , år ,4 8+ år ,15 Indbyggertal i alt ,1 På dette grundlag er der i budgettet indarbejdet mer- og mindreudgifter som følge af den demografiske udvikling på udvalgte områder i de kommende år. Nedenstående tabel viser de indarbejdede ændringer som følge af befolkningsudviklingen i B217-2 i forhold til 217. Indarbejdede mer- og mindreudgifter i budgettet i forhold til 217 som følge af befolkningsudviklingen Merudgift i 1. kr Folkeskoler og fritidstilbud Dagtilbud Sårbare børn og unge Ældre Handicap- og psykiatriindsats Sundhed Demografipulje I alt (akkumuleret) i forhold til B

6 Befolkningstallet ultimo august måned 216 er lavere end forventet i befolkningsprognosen. Det forventes derfor, at befolkningstallet 1. januar 217 er lavere end det befolkningstal, der ligger til grund for beregningen af demografi på ovenstående områder. For at tage hensyn til den lavere befolkningsudvikling er der indarbejdet en negativ budgetpulje på 2 mio. kr. i 217 og 4 mio. kr. i De indarbejdede demografibeløb udmøntes i forbindelse med 1. budgetopfølgning 217 på baggrund af det faktiske befolkningstal. 3.2 Pris- og lønudviklingen Ved budgetlægningen budgetteres der som hovedregel i faste priser aktuelt i 217-prisniveau. Skatter, generelle tilskud, låntagning, renter mv. budgetteres imidlertid i løbende priser. I økonomioversigten i afsnit 2 er de ordinære drifts- og anlægskonti budgetteret i faste priser. For at muliggøre en sammenligning mellem udviklingen i drifts- og anlægsudgifterne og de finansielle konti er der foretaget en pris- og lønfremskrivning for drifts- og anlægsudgifterne til løbende priser. Fremskrivningen sker via en samlet pris- og lønfremskrivning af alle driftsudgifter, som fremgår i en særskilt linje i økonomioversigten. I den forbindelse fremskrives driftsudgifterne med en fremskrivningsfaktor, der bygger på KLs skøn på de enkelte arter. Den gennemsnitlige pris- og lønfremskrivning for alle arter er: ,1% ,2% ,2% ,2% På anlægssiden er anlægsrammen fremskrevet med 1,8 % pr. år jf. KLs vurdering af pris- og lønfremskrivningen for anlægsudgifterne. 4. Finansiering Budgettets indtægter baserer sig på statsgarantien for 217 og skønnet statsgaranti i budgetoverslagsårene. 4.1 Indkomstskat Det budgetterede provenu fra indkomstskatterne er beregnet ud fra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som i 217 udgør 7.624,2 mio. kr. Social- og Indenrigsministeriet har beregnet det statsgaranterede udskrivningsgrundlag med udgangspunkt i indkomståret 214, korrigeret for skattelovsændringer og fremskrevet det til 217-niveau ved tillæg på 1,3 %. Skatteprovenuet i budgetoverslagsårene er baseret på en prognose for det statsgaranterede udskrivningsgrundlag i Prognosen er beregnet i KL s skatte- og tilskudsmodel ved fremskrivning ud fra det forventede udskrivningsgrundlag 3 år tidligere, og KL s skøn for landsudviklingen i indkomsterne. 7

7 Der er regnet med en uændret skatteprocent på 25,7 % i 217 og i budgetoverslagsårene. 4.2 Medfinansiering af det skrå skatteloft. I skattesystemet er der indlagt en øvre grænse på 51,95 % for, hvor meget der skal betales i skat af den sidst tjente krone (det skrå skatteloft). Hvis summen af kommuneskat og de forskellige statslige indkomstskatter overstiger de 51,95 %, betaler staten et nedslag i skatten, så borgerne bliver friholdt for den skat. Kommunen medfinansierer dette nedslag. Medfinansieringsgrænsen for kommunerne er 24,87 % forudsat uændret skatteudskrivning. En kommune bliver omfattet af medfinansiering, hvis kommunens skatteprocent er højere end i 27, og dens udskrivningsprocent overstiger grænsen på 24,87 % (begge betingelser skal være opfyldt). Idet skatteprocenten i Favrskov Kommune blev sat op i 28 og 211 og udskrivningsprocenten udgør 25,7 skal kommunen være med til at finansiere skattenedslaget i henhold til det skrå skatteloft. Medfinansieringen i 217 skønnes at blive 6,3 mio. kr. i henhold til de gældende regler. I 217 vurderes topskattegrundlaget at udgøre mio. kr. 4.3 Grundskyld og dækningsafgift af offentlige ejendomme De samlede afgiftspligtige grundværdier, som er beregningsgrundlaget for budget 217, er skønnet til 8.417,8 mio. kr. (i B216 forudsattes et beregningsgrundlag på mio. kr.) Grundskyld opkræves af de afgiftspligtige grundværdier med en promille fastsat af byrådet. Dog har Folketinget i 21 besluttet, at der højst må opkræves 7,2 promille for ejendomme, der benyttes til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug. Grundværdierne af produktionsjord er indregnet med 2.459,7 mio. kr. i budgettet (i B216 udgjorde produktionsjorden 2.37 mio. kr.). Grundværdierne for øvrige ejendomme er opgjort til 5.958,1 mio. kr. (i B216 forudsattes disse grundværdier til mio. kr.) I budgettet er indarbejdet en grundskyldspromille for øvrige ejendomme på 23,32. Det budgetterede provenu udgør 155,6 mio. kr. Der er i budgettet afsat 1 mio. kr. til dækning af eventuelle tilbagebetalingssager på baggrund af vurderingsændringer, herunder som følge af fradrag for forbedringer. Kommunerne har pligt til at korrigere beskatningsgrundlaget og tilbagebetale den for meget opkrævede ejendomsskat inkl. renter. Ifølge skatteforvaltningsloven skal indsigelser mod beskatningsgrundlaget indgives senest 1. maj i det fjerde år efter vurderingsårets udløb. Det betyder, at der kan tilbagebetales for meget opkrævet SKAT i op til 3 år. Overslagsårene er budgetlagt med udgangspunkt i de udmeldte skøn fra KL for reguleringsprocenter, landsgennemsnitlige vækstprocenter og en vurdering af udviklingen i Favrskov Kommune i forhold hertil. 8

8 Procentvis vækst Reguleringsprocent Produktionsjord 6,6 5,5 6,3 6,1 6,3 Øvrige ejendomme, 5,5 6,3 6,1 6,3 Gns. vækst i hele landet Produktionsjord 3,8 1,6 1,5 1,5 5, Øvrige ejendomme 1,8 3,8 4,4 4,1 5,7 Forudsat vækst i Favrskov Produktionsjord 5,7 3,8 3,5 3,5 7, Øvrige ejendomme 1,2 6,3 4,4 4,1 5,7 De afgiftspligtige grundværdier for produktionsjord forventes at vokse 2 procentpoint mere i Favrskov end på landsplan, ligesom i en række tidligere år. Grundværdierne for øvrige ejendomme er i nogle år er vokset mere og i andre år mindre end landsgennemsnittet og forudsættes derfor at vokse landsgennemsnitligt. Den lave vækst i grundværdierne for øvrige ejendomme fra 215 til 216 skyldes fastfrysning af grundværdierne for boligejendomme. Ved finansloven for 216 blev reguleringsprocenten for disse grunde nulstillet og herved bremsede den hidtidige tilnærmelse mellem de afgiftspligtige grundværdier og de fulde offentlige vurderinger af disse grunde. Normalt skal reguleringsprocenten sikre en gradvis tilnærmelse mellem de afgiftspligtige grundværdier og de offentlige vurderinger, som i princippet skal følge markedsværdien. Reguleringsprocenten svarer normalt til væksten i udskrivningsgrundlaget tillagt 3 %, dog maksimalt i alt 7 %. Byrådet kan beslutte, at offentlige ejendomme, som er fritaget for grundskyld, skal betale dækningsafgift. Dækningsafgift af grundværdien betales med halvdelen af kommunens grundskyldspromille, dog højst 15 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift på disse grundværdier på 11,66 promille. Dækningsafgiften på disse grunde skal følge grundskyldspromillen og er derfor fra 216 sænket fra 12,16 til 11,66 promille som følge af Byrådets beslutning om at sænke grundskylden med 1, promille. Dækningsafgift af de offentlige ejendommes forskelsværdi, dvs. den samlede ejendomsværdi fratrukket grundværdien, betales med en promille fastsat af byrådet, dog højst 8,75 promille. Budgettet er beregnet ud fra en dækningsafgift heraf på 8,75 promille, svarende til tidligere år. Der er i budgettet indarbejdet en indtægt på 1,5 mio. kr. i 217. Byrådet kan fastlægge dækningsafgift på visse private ejendommes forskelsværdi. Der er ikke hidtil opkrævet dækningsafgift af private ejendomme i Favrskov Kommune. 4.4 Tilskud og udligning Idet budgettet er baseret på statsgaranti, er tilskud og udligning i 217 fastlagt via garantien. 9

9 Tilskud og udligning 217 Indtægt mio. kr. Statsgaranti Tilskud og udligning Kommunal udligning*) -362,4 Statstilskud*) -58,8 Udligning vedr. udlændinge 2,8 Særlige ældretilskud*) -12,6 Særligt tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -14,4 Beskæftigelsestilskud **) -88,8 Tilskud, akutfunktioner -,7 Tilskud, skattenedsættelse -2,9 Efterbetaling, aktivitetsbestemt medfinansiering -2,4 Bidrag til regionerne 6,3 I alt -52,8 Herudover er følgende tilskud indarbejdet under særlige poster Tilskud til styrkelse af likvide aktiver -12,5 Tilskud til omstilling, folkeskolen -2, Den forventede efterbetaling vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering er ændret på baggrund af en prognose for 216 fra Region Midtjylland, som bygger på perioden januar til og med maj 216. Ifølge prognosen forventer regionen en samlet medfinansiering fra kommunerne på 4.236,6 mio. kr. og dermed over regionens loft på 4.171,5 mio. kr. Hvis regionens prognose holder, vil der blive en tilbagebetaling i 217 vedr. 216 på ca. 2,4 mio. kr. til Favrskov Kommune. 4.5 Særlige poster Tilskud til styrkelse af likvide aktiver Økonomiaftalen medfører et ekstraordinært finansieringstilskud på 3,5 mia. kr. i 217. Heraf fordeles 1,5 mia. kr. efter indbyggertal. 2 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes økonomiske vilkår. Heraf fordeles 1 mia. kr. til kommuner med et beregnet strukturelt underskud over landsgennemsnittet. 1 mia. kr. fordeles til kommuner med et statsgaranteret udskrivningsgrundlag under kr. pr. indbygger. I budgettet er indarbejdet Favrskov Kommunes andel af 1,5 mia. kr. svarende til en indtægt på 12,5 mio. kr. Tilskud til omstilling af folkeskolen Der er i 217 indarbejdet et ekstraordinært tilskud på 2, mio. kr. til omstilling i forbindelse med folkeskolereformen. 1

10 4.6 Specifikation af finansieringssiden Nedenstående tabel viser en specifikation af finansieringssiden i budgettet ved valg af statsgaranti. Skatter, udligning og statstilskud Indtægt mio. kr. Budget 217 (statsgaranti) Skatter Indkomstskat ,4 Medfinansiering - skrå skatteloft 6,3 Grundskyld -155,6 Dækningsafgift offentlige ejendomme -1,5 Selskabsskat -26,8 Dødsbobeskatning -,2 Øvrige skatter -,3 Tilskud og udligning Kommunal udligning*) -362,4 Statstilskud*) -58,8 Udligning vedr. udlændinge 2,8 Særlige ældretilskud*) -12,6 Særligt tilskud til dagtilbud -4,9 Udligning selskabsskat -14,4 Beskæftigelsestilskud **) -88,8 Tilskud, refusionsomlægning, Tilskud, akutfunktioner -,7 Tilskud, skattenedsættelse -2,9 Efterbetaling, aktivitetsbestemt medfinansiering -2,4 Bidrag til regionerne 6,3 Korrektion vedr. flygtningeudgifter 5, I alt ,3 Herudover er følgende tilskud indarbejdet under særlige poster Tilskud til styrkelse af likvide aktiver -12,5 Tilskud til omstilling, folkeskolen -2, Folketinget har den 12. juni 212 vedtaget, at der indføres skærpede sanktioner for kommunerne ved overskridelse af budgetterne og mulighed for individuel afregning af det betingede bloktilskud (lov nr. 585 af 18. juni 212). I 217 er 3 mia. kr. af det samlede bloktilskud betinget af, at kommunerne budgetterer og regnskabsmæssigt afholder serviceudgifter under det aftalte niveau. Det betingede bloktilskud vedrørende serviceudgifterne udgør for Favrskov Kommune 25, mio. kr. Endvidere er 1 mia. kr. betinget af, at kommunerne budgetterer bruttoanlægsudgifterne indenfor den aftalte ramme. Det betingede bloktilskud vedrørende anlægsudgifter udgør for Favrskov Kommune 8,3 mio. kr. 11

11 Korrektion vedr. flygtningeudgifter I det tekniske ændringsforslag indgår nedsatte driftsudgifter som følge af færre flygtninge og familiesammenførte i 216 og 217 end forudsat i det tekniske budgetforslag. Der er foretaget en genberegning af udgifterne til flygtninge på baggrund af de nye flygtningekvoter, som Udlændingestyrelsen har udmeldt, og som er tiltrådt af KKR Midtjylland. En stor del af de lavere flygtningeudgifter forventes at blive modregnet i kommunernes bloktilskud ved midtvejsreguleringen i 217 med virkning for 217 og overslagsår. Da det konkrete beløb endnu ikke er udmeldt, forudsættes modregningen at svare til Favrskov Kommunes driftsbesparelser på indkomstoverførsler. Der vil blive fulgt op herpå ved 2. budgetopfølgning i Driften 5.1 Serviceudgifter Kommunernes Landsforening og Regeringen indgik i juni 216 en aftale om kommunernes økonomi i 217. Aftalen indebærer, at kommunernes serviceudgifter i 217 udgør 242,2 mia. kr. Hertil kommer yderligere reguleringer i medfør af DUT-princippet. I økonomiaftalen for 217 blev det aftalt at opgive omprioriteringsbidraget. Til gengæld er der aftalt et moderniserings- og effektiviseringsprogram, hvor der er en målsætning om, at der på landsplan fra 218 skal findes 1 mia. kr. årligt via effektivisering i kommunerne. Kommunerne beholder halvdelen af provenuet, og bloktilskuddet reduceres som følge heraf med,5 mia. kr. i 218, 1, mia. kr. i 219 og 1,5 mia. kr. i 22. Det giver en reduktion i Favrskov Kommunes bloktilskud på 3,9 mio. kr. i 218, 7,8 mio. kr. i 219 og 11,7 mio. kr. i 22. Favrskov Kommunes driftsudgifter til service i budgettet for 217 udgør 1,86 mio. kr. 5.2 Lov- og cirkulæreprogrammet Det samlede lov- og cirkulæreprogram udgør i mio. kr. på landsplan og reducerer dermed kommunernes finansieringsgrundlag. Favrskov Kommunes andel af årets lov- og cirkulæreprogram udgør -6,891 mio. kr. i 217 (efter anvendelse af en bloktilskudsnøgle på,783 %). Dette beløb reducerer finansieringssiden af budgettet via bloktilskuddet. Den store reduktion via lov- og cirkulæreprogrammet skyldes i høj grad en revurdering af refusionsomlægningen på arbejdsmarkedsområdet. I budgettet er der indarbejdet en reduktion på i alt 7,459 mio. kr. direkte i udgiftsbudgetterne på baggrund af en vurdering af de budgetmæssige konsekvenser for Favrskov Kommune af ændringerne i lov- og cirkulæreprogrammet. På budgetreserven er der endvidere indarbejdet et udgiftsbudget på i alt 331. kr. til love, hvor de økonomiske konsekvenser for Favrskov Kommune endnu ikke kan vurderes. 12

12 Samlet set er budgettet reduceret med i alt 7,128 mio. kr. som følge af lov- og cirkulæreprogrammet. Reduktionen skal ses i tæt sammenhæng med den tekniske budgetlægning på arbejdsmarkedsområdet, hvor budgettet er reduceret markant. Nedenstående tabel viser en specifikation af de beløb, der er indarbejdet vedr. lov- og cirkulæreprogrammet i forhold til budget De fleste love er vurderet og indarbejdet i budgettet med den forventede betydning for Favrskov Kommune. Andre love har ikke kunnet vurderes nu og er optaget på budgetreserven til senere vurdering og eventuel udmøntning. For de DUT-beløb, der ikke er indarbejdet, gælder at: loven ikke har betydning for Favrskov Kommune at den økonomiske konsekvens er meget lav og dermed under en bagatelgrænse eller at loven ikke har kunnet indarbejdes med det fulde DUT-beløb i Favrskov Kommune med baggrund i en konkret vurdering På en række lovområder er de økonomiske konsekvenser anderledes i overslagsårene. Det er der taget hensyn til i budgettet. Lov- og cirkulæreprogrammet 215/16 Favrskov 1. kr. Indarbejdet i det tekniske budget 217 Skatteministeriet 217 Indarbejdet i reserven 217 Ikke indarbejdet 217 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) 15 Fastfrysning af grundskyld Justitsministeriet Forslag til lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) Initiativet er en del af udmøntningen af aftalen om Kriminalforsorgens økonomi i (indgået af regeringen, SF, EL, LA og K den 7. november 212) Udlændige- Integrations- og Boligministeriet 14 Ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) 24 Ændring af lov om almene boliger m.v. (Ændring af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer) Lov nr. 1 af 3. august 215 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp mv.)* Lov nr. 3 af 22. marts 216 om Indførelse af en integrationsydelse for herboende personer, der ikke opfylder opholdskravet, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. Social- og Indenrigsministeriet Lov nr. 446 af 9. juni 28 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. og lov om social service (Højere supplerende pensionsydelse, udvidelse af personkredsen for invaliditetsydelse og afskaffelse af servicebetaling for ophold i botilbud m.v.) Lov nr. 318 af 28. april 29 Lov om ændring af lov om social service (Kontinuitet i anbringelsen m.v.). Lov nr af 22. december 21 om ændring af lov om social service (Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste)

13 Lov nr. 628 af 11. juni 21 om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed, og administration på det sociale område og forældreansvarsloven (Barnets Reform) Lov nr. 286 af 28. marts 212 om ændring af lov om social service (Forhøjelse af ydelsesloftet for tabt arbejdsfortjeneste). Lov nr. 529 af 29. april 215 om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.) Forslag til ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.) (Genfremsættelse af L 146) Bekendtgørelse om socialtilsyn Lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge (ny hovedlov) Ændring af lov om social service, lov om socialtilsyn og lov om folkeskolen (Ændringer som følge af lov om voksenansvar over for anbragte børn og unge m.v.) Sundheds- og Ældreministeriet 13 Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper 5 Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III) Forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling 11 Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomster mellem regionsråd og selvejende hospicer Styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis -5 Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder 49 Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed Fasttilknyttede læger på plejecentre Beskæftigelsesministeriet Lov nr. 138 af 23. december 212 om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love Lov nr af 28. december 211 om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode og tilbagebetaling af efterlønsbidrag m.v.) Ændring af bekendtgørelsen om social pension samt højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. vedr. husholdningsfradraget ved beregning af varmetillæg Fastlæggelse af regulering for 218 vedrørende lov nr. 285 af 25. april 21 om ændring af lov om social pension og andre love (Førtidspensionsreform) Fastlæggelse af regulering for 218 vedrørende lov nr af 28. december 211 om tilbagetrækningsreforms indførelse af seniorførtidspension, lempet indtægtsregulering for arbejdsindkomster og lempet beskæftigelseskrav ved opsat pension Fastlæggelse af regulering for 218 vedrørende lov nr. 574 af 1. juni 214 om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag (anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.) 1) 14

14 Kommunaløkonomiske konsekvenser af lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.). Lov nr af 29. december Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.) 247 Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love (Dagpengereform) -6 Skattereformen (Lov nr. 92 af 18. september 212) 1) (BM) Skattereformen (Lov nr. 92 af 18. september 212) 1) (tidligere MBLIS) Lov nr. 995 af 3. august 215 Lov om ændring af lov om social pension (Harmonisering af regler om opgørelse af bopælstid for folkepension) - BEMÆRK der er konsekvenser på integrationsydelse Selvbooking Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. 3 Lov om aktiv socialpolitik og lov om individuel boligstøtte (Indførelse af et nyt kontanthjælpsloft, en 225 timers regel, fire ugers ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.) Ændring af bekendtgørelse om forsøg på beskæftigelsesområdet (Bek nr af 16. december 215). 9 Kommunaløkonomiske konsekvenser af Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv socialpolitik, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om social pension og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ret til at sige nej til lægebehandling uden ydelsesmæssige konsekvenser m.v.) Lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 1) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Efterregulering vedr. pkt. 11 på LCP 213/14: Ændring af lov om erhvervsuddannelser, lov om vejledning om uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse, beskæftigelse m.v., lov om folkeskolen og forskellige andre love (Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser mv.), jf. Lov nr. 634 af 16. juni 214. Drift af brugerportal i henhold til kommuneaftalen for 215 om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen af juni 214 Ændring af kommunale bidrag til staten for elever i frie grundskoler som følge af ændret statslig tilskudsprocent til de frie grundskoler, jf. finansloven for 216 Miljø- og Fødevareministeriet Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) samt konsekvensændringslov-forslag Digitaliseringsprojektet PDE s fase 1B, og fase 2 miljøgodkendelser i Byg og Miljø Bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer (Risikobekendtgørelsen) Branchebekendtgørelse om maskinværksteder Overførsel af VVM-kompetencen ved råstoftilladelser Transport- og Bygningsministeriet Ændring af bekendtgørelse nr. 177 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. I alt, lov- og cirkulæreprogram

15 Af de samlede beløb vedrører 1,63 mio. kr. serviceudgifter. Heraf er der indarbejdet 1,299 mio. kr. i udgiftsbudgettet og 331. kr. på budgetreserven til senere udmøntning. Udover lov- og cirkulæreprogrammet kompenseres kommunerne via bloktilskuddet for andre reguleringer i 217. Der er indarbejdet 2,88 mio. kr. i Favrskov Kommunes udgiftsbudget / budgetreserve i budget 217 til andre reguleringer. 5.3 Indkomstoverførsler og arbejdsmarkedsområdet Der er tæt sammenhæng mellem ændringerne på finansieringssiden og ændringerne i udgiftsbudgettet på politikområderne under Arbejdsmarkedsudvalget. Generelt er udgifterne til overførselsindkomster i 217 vurderet i forbindelse med den tekniske budgetlægning og tilrettet på baggrund af lovændringer og det antal personer, der forventes at modtage ydelser efter lovgivningen. Der er således budgetteret bedst muligt på området ud fra kendskabet til antal sager, gennemsnitlige udgifter pr. måned og forventningerne til den fremtidige udvikling. I budgettet er indarbejdet en samlet reduktion af budgettet på 4,2 mio. kr. i forhold til Budget overslagsår 217. På landsplan er der også forventninger om lavere udgifter til indkomstoverførsler på grund af bedre konjunkturer samt lovændringer. Bloktilskuddet er derfor i 217 reduceret med 4 mia. kr. på landsplan, hvilket svarer til 33 mio. kr. for Favrskov Kommune. Favrskov Kommune har således kunnet reducere udgifterne med yderligere 7,2 mio. kr. Favrskov Kommune har generelt lavere udgifter til indkomstoverførsler set i forhold til landsplan. Men i budgettets overslagsår er der indarbejdet stigende udgifter til indkomstoverførsler i forhold til udgifterne på landsplan. Dette bygger på de seneste 5 års udvikling i udgifterne. 5.4 Særlige poster Budgetpulje overførsler mellem årene Der er under de særlige poster på driften indarbejdet en årlig pulje på 18 mio. kr. til håndtering af udsving i overførte over-/underskud i mellem årene. Budgetpuljen er neutraliseret af en modpost under kortfristede poster. Budgetpuljen er således ikke finansieret af kassebeholdningen. Ekstraordinær indbetaling Sampension Udgiftsbudgettet er reduceret med 5,5 mio. kr. i 217 som følge af de ekstraordinære indbetalinger på 15 mio. kr. i 212 og 1 mio. kr. i 214 til kommunens bonuskonto i Sampension jf. Byrådets beslutninger. Mindreudgift forsikrede ledige Favrskov Kommune har gennem flere år haft lavere udgifter til beskæftigelsesindsatsen for forsikrede ledige end det beskæftigelsestilskud, Favrskov Kommune modtager. På den baggrund er der budgetteret med mindreudgifter på 9 mio. kr. i 217. I 218 forventes en reform af tilskud- og udligningssystemet, hvor beskæftigelsestilskuddet indgår i det generelle udligningssystem. Mindreudgifterne er derfor ikke indarbejdet fra

16 6. Finansposter 6.1 Lån og tilskud til vanskeligt stillede kommuner Favrskov Kommune har søgt Social- og Indenrigsministeriet om andel i to lånepuljer. Samtidig er der er søgt om tilskud fra puljen til vanskeligt stillede kommuner. Favrskov Kommune har 31. august 216 modtaget tilsagn om låneramme på 12,3 mio. kr. til projekter med effektiviseringspotentiale. Til gengæld er Favrskov Kommune ikke kommet i betragtning til puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner. Den tildelte låneramme er 6,3 mio. kr. højere end forudsat i det tekniske budget. I budgettet for er der kun indarbejdet lånoptagelse på 6, mio. kr. fra statslige lånepuljer. Der vil i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet blive taget stilling til, om der skal indarbejdes en større andel af den tildelte låneramme. Herudover er der i budget 217 indarbejdet lånoptagelse på 3,5 mio. kr. vedr. ESCO-projekter på vejbelysningsområdet samt 1,3 mio. kr. vedr. lån til indefrysning af ejendomsskat. Den samlede lånoptagelse i budgettet udgør således 1,8 mio. kr. Den budgetterede lånoptagelse i alle budgettets år kan specificeres således: Mio. kr ESCO vejbelysning -3,5 Energibanken -2, -2, -2, Lånepuljer fra Social- og Indenrigsministeriet -6, -6, -6, -6, Lån til betaling af ejendomsskat -1,3-1,3-1,3-1,3 I alt -1,8-9,3-9,3-9,3 Der er ligeledes indarbejdet tilhørende renter og afdrag på lån i overslagsårene. 7. Kassebeholdningen De seneste års regnskabsresultater har medført en styrkelse af kassebeholdningen. Budget indeholder et netto kasseforbrug på 11,1 mio. kr. i alt over i de fire budgetår. Med baggrund i budgettet er der udarbejdet en prognose for udviklingen i kassebeholdningen opgjort som 12-måneders gennemsnit. Udviklingen i kassebeholdningen fra 29 til 221 er vist i nedenstående figur. 17

17 8. Jordforsyningen Budgetlægningen inden for jordforsyningsområdet tager for perioden udgangspunkt i en række konkrete arealerhvervelser og planlagte byggemodninger, der kan relateres til lokalplaner, som er vedtaget indenfor de seneste par år, eller som er på vej i budgetperioden. I nedenstående tabel vises først det oprindelige budget for 216 og forventet regnskab 216. Efterfølgende vises forslaget til budget for jordforsyningsområdet

18 (1. kr.) Budget* Oprindeligt budget 216 Forventet regnskab Køb Byggemodning Arkæologi, vejanlæg mv. ** Jordforsyning generelt Bruttoudgifter Salg Lånoptagelse (85%) Rente*** Afdrag*** Ekstraordinært afdrag I alt netto *Ekskl. driftsudgifter ** Udgifter til arkæologi og vejanlæg i 216 er indeholdt i de forventede byggemodningsudgifter på de enkelte projekter. *** Inkl. rente og afdrag vedr. tidligere års lånoptagelse 9. Ældreboliger Budgetterne og dermed huslejefastsættelsen består af følgende elementer: Afdrag, renter og ydelsesbidrag på lån til boligerne, vand, renovation, forsikringer, administrationsbidrag, renholdelse, vedligeholdelse, andel i fællesaktiviteter, henlæggelser til periodisk vedligehold samt afvikling af over-/underskud. Huslejen på de enkelte boliger fastsættes med baggrund i balanceprincippet. Det vil sige, at de budgetterede udgifter svarer til de budgetterede indtægter over en årrække. Et eventuelt over- eller underskud skal således tilbagebetales/afdrages i de kommende års budgetter. Herudover er indarbejdet anlægsudgifter samt finansiering (byggekredit, lånoptagelse, beboerindskud og grundkapitalindskud) vedr. A-42 Nyt plejecenter i Hammel. Driftsbudgettet indarbejdes teknisk, når byggeriet er færdiggjort. I budgettet forventes et overskud på 1,9 mio. kr. i Den kirkelige ligning Favrskov Provsti har 14. september 216 fremsendt ligningsbeløbene for de kirkelige kasser i Favrskov Kommune for 217. Der er ligeledes fremsendt et budget for de samlede kirkelige udgifter og indtægter i Favrskov Kommune. I forbindelse med budget blev det aftalt, at Favrskov Kommunes tilgodehavende afvikles med 4. kr. årligt fra og med 212. Beløbet er indarbejdet i budgettet. 19

19 Ifølge det fremsendte budget nedsætter Provstiudvalget kirkeskatteprocenten fra 1,2 % til 1, %, og der er på den baggrund udarbejdet nedenstående budget: 1. kr. Udgifter Landskirkeskat 9.89 Provstiudvalgskassen Kirke- og præstegårdskasser Reservemidler Kirkelig ligning i alt Indtægter Kirkeskat på 1, % af 6.624,8 mio. kr.* Udligningstilskud 1.4 Randers Kommunes finansiering af Laurbjerg præstegårdskasse 82 Indtægter i alt Resultat 27 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo Afvikling tilgodehavende Favrskov Kommune -27 Favrskov Kommunes tilgodehavende ultimo 217 *statsgaranti 11. Langsigtede økonomiske målsætninger Budgettet bygger på Byrådets langsigtede økonomiske målsætninger. I forbindelse med vedtagelsen af Budget besluttede Byrådet 7. oktober 214 følgende langsigtede økonomiske målsætninger: Kassebeholdningens størrelse Kassebeholdningen opgjort som et gennemsnit over 12 måneder skal udgøre minimum 125 mio. kr. Dette beløb er inklusiv overførsler mellem årene på drift og anlæg. Gældens størrelse lånoptagelse Gælden på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) må som udgangspunkt ikke forøges. Det betyder, at der maksimalt optages lån svarende til det samlede afdrag på lån. Der tages særskilt stilling til, om der skal ske lånoptagelse i forbindelse med ekstraordinære anlægsprojekter, hvor der er mulighed for lånefinansiering. For eksempel ESCO-projekter og infrastrukturprojekter (letbane). Herudover kan der optages lån til erhvervelsen af arealer og ejendomme indenfor jordforsyningsområdet. Anlægsniveau 2

20 Det årlige anlægsniveau på det skattefinansierede område (ekskl. jordforsyningen) skal udgøre minimum 8-1 mio. kr. årligt. Anlægsniveauet er inklusiv en anlægsramme på 5 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger som lånefinansieres. En eventuel udvidelse af anlægsrammen skal finansieres af overskudslikviditet, evt. ekstraordinær lånefinansiering, særlige likviditetstilskud i.f.m. økonomiaftalen eller et større ordinært driftsoverskud end forudsat jf. nedenstående. Overskud på ordinær drift Overskuddet på den ordinære drift skal i medfør af ovenstående mål som minimum udgøre 9 mio. kr. 12. Bevillingsregler og -niveau I henhold til Lov om kommunernes styrelse, 4, stk. 2, er bevillingsmyndigheden hos Byrådet. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før byrådet har meddelt den fornødne bevilling. Dog kan foranstaltninger, der er påbudt ved lov eller anden bindende retsforskrift, om fornødent iværksættes uden Byrådets forudgående bevilling, men bevilling må da indhentes snarest muligt. Bevillingsniveauet for driftsbevillinger ligger generelt på politikområdeniveau. For flere politikområder gælder dog, at når der indgås en decentraliseringsaftale mellem Byrådet og en institution, skole eller lignende, så aftales de økonomiske rammer for institutionen samtidig (en slags bevilling til lederen af institutionen). Selv om budgettet til disse institutioner hører til ét politikområde, kan budgettet som udgangspunkt ikke ændres uden Byrådets behandling og godkendelse. 21

Side 1 af 5 sider HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM (Beløb i kr.) Ja/Nej

Side 1 af 5 sider HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM (Beløb i kr.) Ja/Nej HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2017-2020 LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM (Beløb i 1.000 kr.) Udvalg BILAG E Hvidovre Kommunes bloktilskud Budgetmæssigt indregnet 4 Overdragelse af ejerskab af

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2016-19 blev vedtaget 6. oktober 2015. Byrådet besluttede, at anlægsbudgettet til jordforsyningen reduceres med 5 mio. kr. i 2016, og

Læs mere

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner

Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Økonomi og Personale Budget - Lov- og Cirkulæreprogram for kommuner Skatteministeriet 4 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 5 Lov nr. 179 af 1. marts om ændring

Læs mere

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015.

Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Notat Tekniske ændringer til Budgetforslag 2016-19 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2015. Nedenstående

Læs mere

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18

Økonomioversigt Ændringer i forhold til BF 2015-18 Mio. kr. BF 15 BF0 16 BF0 17 BF0 18 Notat Tekniske ændringer til budgetforslag 2015-18 Indledning Dette notat beskriver en række tekniske ændringer i forhold til det budgetforslag, som blev sendt i høring 3. september 2014. Nedenstående

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2015-18 blev vedtaget 7. oktober 2014. Byrådet besluttede at den tekniske budgetpulje til overførsel mellem årene på 10 mio. kr. i 2015

Læs mere

Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet

Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Rammeændringer som følge af lov- og cirkulæreprogram 2015-16 og lovændringer med konsekvens for budgetgarantien og beskæftigelsestilskuddet Lov- og cirkulæreprogrammet Rækkenavne Børn og Familie 307.000

Læs mere

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger. Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 2 1. Indledning Favrskov Kommunes budget for 2014-17 blev vedtaget 8. oktober 2013. Budgettet er identisk med den budgetaftale der blev indgået 24. september 2013 med deltagelse

Læs mere

Nu glæder jeg mig til sammen med byrådet, vores ledere og medarbejdere at få papirbudgettet omsat til praktisk service over for borgerne.

Nu glæder jeg mig til sammen med byrådet, vores ledere og medarbejdere at få papirbudgettet omsat til praktisk service over for borgerne. Forord Et budget i balance er det, de fleste folkevalgte gerne vil kunne præsentere hvert år. For så er der ro til at arbejde på at sikre den bedst mulige service til borgerne inden for de udstukne, økonomiske

Læs mere

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår

LOV- OG CIRKULÆREPROGRAM Budgetår s procentandel (0,673%) af det samlede beløb fra - og cirkulæreprogrammet Skatteministeriet Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) Udbetaling Danmark, drift (2016-2020)

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Budget Favrskov Kommune

Budget Favrskov Kommune Budget 2016-2019 Favrskov Kommune Forord Budget 2016-19 er et godt billede på det muliges kunst i arbejdet med at få alle ender til at nå sammen. Det indeholder både besparelser, udvidelser og et relativt

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.

Den kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006. 1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013

NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017 16. august 2013 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 241649 Brevid. 1719007 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Skat og tilskud/udligning til 1. behandlingen af budget 2014-2017

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

katter samt tilskud og udligning

katter samt tilskud og udligning S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

NOTAT. Indtægtsskøn budget

NOTAT. Indtægtsskøn budget NOTAT Indtægtsskøn budget 2016-2019 Skatter, tilskud og udligning Kommunens indtægtsside bestående af skatter, tilskud og udligning budgetteres i et af Kommunernes Landsforening udviklet prognoseprogram.

Læs mere

Lov og cirkulæreprogrammet

Lov og cirkulæreprogrammet Lov og cirkulæreprogrammet Beløb der ønskes indarbejdet i hele kr. og 2017 pr Meropgaver 2016-2019 2017 2018 Overdragelse af ejerskab af it-system vedrørende Børne- og ungeydelsen (BYS). 1) - Administrationsbidrag

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018)

Lov- og cirkulæreprogram for serviceudgifter - Budget (2019 er lig med 2018) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Praksisændring i administration af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen pba. henvendelse fra EUkommissionen mhp. at bringe administrationen i overensstemmelse

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2013 Dato: 16. august 2013 Tlf. dir.: 44776316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1275 Dok.nr: 2013-117504 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009

INDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009 Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning

Økonomibilag nr. 5 2014. Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning. Indledning ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 16. august 2014 Økonomibilag nr. 5 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-1-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning er 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Finansiering. (side 28-35)

Finansiering. (side 28-35) Finansiering (side 28-35) 28 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 10 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016

Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Næstved Kommune i budget 2016 sag nr. 00.30.10-Ø00-1-15 Oversigt over økonomiske konsekvenser af Lov- og Cirkulæreprogram for Kommune i budget 2016 Der er en bagatelgrænse på 0,02% af politikområdets nettobudget for ændringer samlet.

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti)

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser som følge af LCP fordelt på service og overførelser (ekskl. budgetgaranti) Notat 14. august 2015 Sagsbeh.: juky01 J.nr.: 00.30.10-S00-2-15 Økonomiafdelingen Bilag 2 Lov- og cirkulæreprogram På baggrund af aktstykke nr. 147 af 4. juli 2015 er Lov- og cirkulæreprogrammet (LCP)

Læs mere

Skatteprocenter. Indkomstskat

Skatteprocenter. Indkomstskat Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Budgetlægning 2009-2012

Budgetlægning 2009-2012 Budgetlægning 2009-2012 J.nr.: Sagsid.: 995084 Åben sag Fmd.Init.: (Doks nr. 1068782) Resume: Økonomiudvalget skal til Byrådet udarbejde forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår, som

Læs mere

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget

Favrskov Kommune 29. september Aftale om budget Favrskov Kommune 29. september 2016 Aftale om budget 2017-20 1. Indledning Der er 28. september 2016 indgået aftale om Favrskov Kommunes budget for 2017-20. Aftalen er indgået af Socialdemokratiet, Venstre,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev

Referat Økonomiudvalget onsdag den 2. oktober 2013. Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Referat onsdag den 2. oktober 2013 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2014-2017...2 02-10-2013 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 5 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning Indledning

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk

Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse. Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095. Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 272958 Brevid. 2178095 Ref. THP/TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: 1. skøn på skat og tilskud/udligning i budget 2016-2019 20. august

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Kommunernes Landsforening og Regeringen indgår hvert år en økonomiaftale, som fastsætter de overordnede rammer for den Kommunale økonomi. I aftalen for 2011 er der med baggrund

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter

Læs mere

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger

Budgetbilag. Skatter samt generelle tilskud og udligning endelige forventninger 4-årsbudget 2010-2013 Nr. 9 ØKONOMI & PLANLÆGNING Konsulent & Planlægning Dato: 18. september 2009 Tlf. dir.: 4477 2231 Fax. dir.: 4477 2743 E-mail: kst@balk.dk Kontakt: Kåre Stevns Sagsnr: 2009-4695 Dok.nr:

Læs mere

Nils Borring borgmester

Nils Borring borgmester Forord Hvert års budget hænger tæt sammen med det fra forrige år, og samtidig har det tråde frem til næste års budget. Sådan er det også med budgettet for 2013-2016. Budgettet er imidlertid ikke kun et

Læs mere

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4

Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014. Side 1 af 4 Syddjurs Kommune Lov- og cirkulæreprogram 26. juni 2014 1 of 11 Ministerie Lov- og cirkulæreændringer, hele kr. 2015 2016 2017 2018 Økonomi og Bekendtgørelse om vederlag, diæter, pension m.v. for varetagelsen

Læs mere

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017)

Lov- og cirkulæreprogram - Budget 2015-2018 (2018 er lig med 2017) III. Lov- og cirkulæreprogram Skatteministeriet Lov nr. 649 af 12. juni 2013 om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. 16. Kommunalbestyrelsen skal ved vedtagelsen af Egedal Kommunes budget for beslutte, hvorvidt Kommunen skal tage imod statsgarantien for skatter, tilskud og udligning, eller om Kommunen skal vælge

Læs mere

genn Indtægtsprognose

genn Indtægtsprognose genn Indtægtsprognose 2017-2020 Ny indtægtsprognose 2017 2020 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud- og udligning i juli 2016. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter i budgetoplægget for 2013-2016. Furesø

Læs mere

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet

1. INDLEDNING. Befolkningstal i budgettet 1. INDLEDNING Med 2. behandlingen af budgettet den 6. oktober 2015 er Thisted Kommunes Budget 2016 nu vedtaget. Budgettet tager udgangspunkt i Direktionens og senere Strategi- og Økonomiudvalgets oplæg

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget

Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget N O TAT Opdatering september 2010 Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2009 til 2014. De nye skøn har konsekvenser for KL s skøn for balancetilskuddet

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.

Budgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor. BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

1. BUDGET TAL OG GRAFIK

1. BUDGET TAL OG GRAFIK 1. BUDGET 2016-2019 TAL OG GRAFIK 1.1 BUDGETOVERSIGT 2016-2019 Det godkendte flerårsbudget for 2016-2019 indeholder følgende hovedposter, som vil blive nærmere gennemgået i det efterfølgende: Budget 2016-2019

Læs mere

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.

Notatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne. Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.

Læs mere

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263

Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 Renter, tilskud, udligning, skatter, afdrag på lån og låneoptagelse 263 07.32.20 Renteindtægter af udlån. -70.900 Renteindtægter på udlån til Hou Lystbådehavn -70.900 Renter af udlån 2018 2019 2020 2021

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.

07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger. Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF

Læs mere

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie.

Med Budget 2014-17 kan vi realisere det højeste anlægsbudget i Favrskov Kommunes historie. Forord Med budgettet udstikker vi hvert år kursen for den økonomiske rejse i de kommende år. Vi bygger videre på de veje, vi har gået på i årene før, og vi planlægger de nye veje, vi skal gå på i de næste

Læs mere

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto

Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år

Befolkningstal i budgettet. Ændring i forhold til forgående år Ændring i forhold til forgående år 1 1. INDLEDNING Totalbudgettet består af sammenfattende hovedtal samt en række mere specifikke oplysninger om de enkelte udgifter og indtægter, bl.a. om skatter og generelle tilskud og om driftsudgifterne

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020.

Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Generelle bemærkninger til budgetoplæg for budget 2017 og overslagsårene 2018 til 2020. Budgetprocessen frem mod budget 2017. Budgetoplægget er udarbejdet med baggrund i en budgetproces, hvor fagudvalget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015.

Regeringen og Kommunernes Landsforening har den 3. juni 2014 indgået aftale om den kommunale økonomi i 2015. HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG 2015-18 Oplæg vedrørende finansieringsmulighederne 1. Baggrund Med udgangspunkt i budgetforslaget for 2015-2018, samt Økonomiaftalen mellem Regeringen og

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder

Bilag A. Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Økonomiudvalget 1. behandling af budget 2013-2016 Den 27. august 2012 Bilag A Budgetforslag 2013-2016 Notat vedr. finansieringsmuligheder Indsættes i budgetmappen Afsnit 7 1 HVIDOVRE KOMMUNE Central- og

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere