Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013"

Transkript

1 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013

2 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11 Vej-, sti- og parkeringsforhold 11 Tekniske Anlæg 13 Servitutter 15 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 16 Skive Kommuneplan , Rammer 16 Skive Kommuneplan , Retningslinjer 17 Kommunale Politiker og Strategier 19 Ophævelse af Eksisterende Planer 20 Planloven 21 Forhold til lufttrafik 22 Anden Lovgivning 23 Miljøvurdering af Planer og Programmer 25

3 Bestemmelser 26 1 Lokalplanens formål 27 2 Lokalplanens afgrænsning 28 3 Lokalplanens anvendelse 29 4 Udstykning Betingelser for udstykning 31 5 Vej, sti og parkeringsforhold 32 6 Bebyggelsens placering og omfang Vindmøllernes omfang Teknik- bygningernes placering og omfang 35 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Reklamer, logoer og belysning Teknik- bygningernes ydre fremtræden 38 8 Ubebyggede arealer og terrænregulering Terrænregulering 40 9 Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning Overholdelse af støjgrænser Skyggekast ved naboboliger Oprydning Nedtagning af møllerne 46

4 11 Landzonetilladelser Tilladelser fra andre myndigheder Anmeldelse til Luftfartshuset Ophævelse af lokalplan Retsvirkninger Dispensation Midlertidige retsvirkninger 53 Vedtagelse 54 Kortbilag 55 Oversigtskort 56 Kort 1 - Matrikelkort 57 Kort 2 - Lokalplankort 58

5 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en Kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Skive Kommune Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Skive Kommuneplan Skive Kommunes Lokalplaner Skive Kommunes WebGIS Plansystem DK SIDE 1

6 Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget, før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over "retlige spørgsmål" kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Hvad er lokalplanens principper I henhold til Miljøministeriets Vejledning om Lokalplanlægning af 28. september 2009 er principperne i en lokalplan fastsat i lokalplanens formålsbestemmelse, 1, samt i de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet, og ved den planlagte struktur for lokalplanområdet, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. I henhold til Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanes formålsbestemmelse, 1, og at der alene kan dispenseres til mindre betydelige fravigelser af anvendelsesbestemmelserne, Krejbjerg Vindmøller > Planloven SIDE 2

7 Indledning Nærværende lokalplan er udarbejdet for at skabe et samlet plangrundlag for det i kommuneplanen udlagte vindmølleområde ved Krejbjerg i Vestsalling, Skive Kommune. Baggrunden for lokalplanen er, at Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller nordøst for Krejbjerg med en højde på op til 140 meter fra reguleret terræn til øverste vingespids. Ved opstilling af de nye vindmøller vil seks eksisterende vindmøller i området blive nedtaget. Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med en opstilling af tre vindmøller på en ret linje, og øvrige alternativer, udover 0-alternativet, er derfor ikke undersøgt i VVM-redegørelse og miljørapport. Ved 0-alternativet opstilles de tre vindmøller ikke, og de eksisterende vindmøller vil blive stående i området, til de er udtjente. Nærværende lokalplan omhandler opstilling af tre vindmøller, med udgangspunkt i Skive Kommunes målsætning om mest mulig effekt ved opsætning af nye møller. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Indledning Foto af fire af de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup, som nedtages SIDE 3

8 Visualisering af de planlagte vindmøller set fra Krejbjerg SIDE 4

9 Lokalplanens område Lokalplanområdet ligger 2,2 kilometer nordøst for Krejbjerg og 2,4 kilometer sydvest for Hjerk. Området ligger på et moræneplateau, som mod nord og øst afgrænses af Hjerk Nor og mod vest af de lavtliggende engstrøg omkring vandløbet Gedbæk. Området er præget af store markfelter opdelt af læhegn og mindre plantager mod Hjerk Nor. Området er i dag jordbrugsområde. Tilkørsel til lokalplanområdet vil ske fra Norvej, jf oversigtskortet til højre. Lokalplanområdet omfatter opstillingsområdet med tilhørende tilkørselsveje, arbejds-, kran- og vendepladser samt arbejdsareal, i alt 13,77 ha. Hele arealet ligger i landzone. Inden for en kilometers afstand ligger der 17 enkeltboliger i det åbne land. De to nærmeste boliger ligger 560 meter fra vindmøllerne. Ifølge Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal afstanden mellem vindmølle og nabobeboelser være fire gange totalhøjden for vindmøllen. Det er for 140 meter høje vindmøller en afstand på 560 meter. Mindsteafstanden er således overholdt ved samtlige naboboliger. Inden for lokalplanområdet er fastlagt sø- og åbeskyttelseslinje for Hjerk Nor. Vindmøllerne står alle uden for beskyttelseslinjen, men den ny adgangsvej forløber på en strækning af cirka 160 meter inden for sø- og åbeskyttelseslinjen. Skive Kommune søges derfor om dispensation til anlægsarbejdet inden for sø- og åbeskyttelseslinjen. Oversigtskort Lokalplanens omgivelser Lokalplanområdet er en del af Vestsallings kystlandskab. Cirka 4 kilometer mod vest er kystlinjen mod Sallingsund og cirka 1,3 kilometer mod nord skærer Lysen Bredning og Harre Vig sig ind i Sallings vestkyst. Kystlandskabet omkring Lysen Bredning og Harre Vig er varieret på grund af de forskellige terrænformer, der findes langs kysten. Det bølgede bakketerræn som veksler med lavtliggende våde eng- og mosestrøg giver mange steder et sammensat og oplevelsesrigt landskab med udsigter til kyst og vandflade. Der er flere eksisterende vindmøller i landskabet omkring Krejbjerg. I forbindelse med opstilling af de nye vindmøller vil op til seks eksisterende vindmøller blive nedtaget, og der vil herefter være tolv eksisterende vindmøller inden for en radius af 4,5 kilometer fra de nye vindmøller ved Krejbjerg. Foto over marklandskabet i lokalplanområdet. SIDE 5

10 Herudover står de fem 130 meter høje vindmøller ved Bajlum syd for Roslev 5,1 kilometer øst for de nye vindmøller ved Krejbjerg. De eksisterende og planlagte vindmøller er vurderet sammen i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet. I de tilfælde, hvor nabobeboelserne bliver påvirket af støjfra de eksisterende vindmøller, er den samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller beregnet. Til bedømmelse af vindmøllernes påvirkning af landskabet er der i VVM-redegørelsen og miljørapporten, Vindmøller ved Krejbjerg, udarbejdet visualiseringer fra udvalgte punkter ved nabobeboelser, byer, kirker, veje og rekreative områder i nærheden, med stor vægt på kystlandskabet. I lokalplanredegørelsens afsnit: Miljøvurdering af Planer og Programmer er der redegjort for rapportens konklusioner, ligesom der her ligger et link til den fulde VVM-redegørelse og miljørapport. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens område SIDE 6

11 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til ovennævnte projekt på en måde, der udnytter vindenergien bedst muligt og sikrer, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. Det er desuden formålet med lokalplanen at minimere anlæggets genevirkninger for naboer og omgivelser og at sikre, at området bliver tilbageført til landbrugsformål, når møllerne ikke længere anvendes til elproduktion. Jordbrugets interesser tilgodeses ved, at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt, og ved at arealer, som ikke anvendes til vindmøllernes drift og vedligeholdelse, fortsat kan anvendes til landbrugsformål. I henhold til Planlovens 19 kan der som udgangspunkt ikke dispenseres fra lokalplanens formål. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens formål SIDE 7

12 Visualisering af de planlagte vindmøller ved Krejbjerg set fra broen ved Lysen Odde SIDE 8

13 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgrænsning, antallet og størrelsen af vindmøllerne, for deres placering i forhold til offentlig vej og deres udseende. Bestemmelserne for deres udseende omfatter farve, refleksion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for arbejdsveje og pladser. Lokalplanen sikrer endvidere, at nødvendige bygninger til teknisk styring af vindmølleparken kan opføres i tilknytning til vindmøllerne. Det drejer sig om et SCADA-anlæg på maksimalt 10 m 2 og en koblingsstation på maksimalt 30 m 2. De to anlæg kan alternativt rummes i én teknikbygning på maksimalt 40 m 2. Ved anlæggelsen af de nye vindmøller ved Krejbjerg vil der blive nedtaget seks eksisterende vindmøller. Det drejer sig først og fremmes om de fire vindmøller ved Nørre Andrup, der har en totalhøjde på 62 meter og kapacitet på 600 kw hver. Derudover nedtages én vindmølle umiddelbart nord for landsbyen Krejbjerg med en totalhøjde på 45 meter og en kapacitet på 225 kw samt én vindmølle umiddelbart øst for landsbyen Krejbjerg med en totalhøjde på 60 meter og en kapacitet på 500 kw. Principtegning af vindmølle. Det nye anlæg ved Krejbjerg omfatter tre vindmøller. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren blive på 113 og 112 meter, navhøjden på 83,5 84 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er dermed enten 1:1,33 eller 1:1,35. Dette forhold ligger netop inden for det anbefalede forhold i Vindmøllecirkulæret, men overskrider retningslinjerne i Temaplan for Vindmøller i Skive Kommune. Harmoniforholdet er visualiseret og vurderet i Miljørapporten. På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at der ikke er uheldige visuelle konsekvenser af vindmøllernes harmoniforhold. Miljørapportens indhold uddybes nærmere i afsnittet om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Til hver vindmølle vil der blive anlagt en arbejds-, vende- og kranplads på op til m 2. Veje til vindmøllerne vil blive anlagt med en kørebredde på cirka maksimalt 6 meter på lige strækninger. Sving må udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på 41 meter indvendigt i kurver. Kort over veje og arbejdsarealer. SIDE 9

14 Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om, at arealerne retableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til minimum en meter under overfladen, og evt. udstykning af vindmølleparcel sammenlægges med den omgivende landbrugsejendom. Retablering skal ske senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens indhold SIDE 10

15 Veje og arbejdsarealer I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje med en kørebredde på maksimalt 6 meter på lige strækninger. Hvor vejen passerer det lavtliggende terræn mellem VM2 og VM3, vil det dog være nødvendigt, at anlægge vejen på en dæmning, således at den samlede bredde af anlægget bliver op til 12 meter. Sving udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på 41 meter indvendigt i kurver. Ved hver vindmølle bliver der anlagt en arbejdskran- og vendeplads med et areal på op til m Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Vej-, sti- og parkeringsforhold SIDE 11

16 Kort af adgangsveje og arbejdsarealer SIDE 12

17 Tekniske Anlæg Elforsyning Al elforsyning til vindmøllerne fremføres som jordkabler. Der etableres SCADA-anlæg og koblingsstation ved den midterste vindmølle VM2. Anlæggene udføres enten som to separate bygninger eller sammenbygges til en bygning. De nye vindmøller tilsluttes eksisterende 60/10 kv-station ved transformer i Krejbjerg. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Tekniske Anlæg Kort over tilslutning til transformerstation i Krejbjerg SIDE 13

18 Referencefoto af teknikbygninger til scada-anlæg og koblingsstation SIDE 14

19 Servitutter Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Skive Kommune gør opmærksom på, at den ikke kan påtage sig ansvar for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Servitutter SIDE 15

20 Skive Kommuneplan , Rammer Kommuneplanens Rammer Sideløbende med lokalplan nr. 260 vedtages tillæg nr. 1 til Skive Kommuneplan Kommuneplantillægget fastsætter retningslinjer for lokalplanens indhold samt fastlægger et støjkonsekvensområde omkring vindmøllerne, hvor der ikke kan etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller ny støjfølsom arealanvendelse. Lokalplanområdet udlægges i tillæg nr. 1 til Skive Kommune til vindmølleområde ramme nr. 3.V1: Rammenr. 3.V1 Anvendelse Teknisk anlæg Kategori Vindmølleområde Højde Totalhøjde op til 140 meter Antal Op til 3 vindmøller Effekt Minimum 3 MW per vindmølle Det udlagte vindmølleområde fra Temaplan for vindmøller, Skive Kommune Lokalplanen er hermed i overensstemmelse med kommuneplanen. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Skive Kommuneplan , Rammer SIDE 16

21 Skive Kommuneplan , Retningslinjer Retningslinjer for vindmøller, Skive Kommune Lokalplanområdet er udlagt til vindmølleområde Krejbjerg i Hovedstrukturens afsnit om Vindmøller i Skive Kommuneplan De tre 140 meter høje vindmøller opstilles inden for det udpegede rammeområde og er, med undtagelse af et enkelt punkt, i overensstemmelse med retningslinjerne. Retningslinjerne om et harmoniforhold på mellem 1,1 og 1,3 er ikke overholdt. I den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport er de visuelle konsekvenser af harmoniforholdet visualiseret, og det er vurderet, at der ikke er uheldige konsekvenser af dette. Retningslinjer for Særlige beskyttelsesområder Dele af lokalplanområdet er i Skive Kommuneplan udpeget som særligt beskyttelsesområde. Den del af udpegningen, som overlapper lokalplanområdet omfatter landskabet omkring Hjerk Nor. Skive Kommune har på baggrund af områdernes indhold af naturværdier, kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier udpeget særlige beskyttelsesområder. Formålet med områderne er at fremme levevilkårene for dyre- og plantelivet, forbedre miljøtilstanden og forbedre befolkningens rekreative muligheder. Områderne danner et fintmasket og sammenhængende net i kommunen. Vindmølleområde, Særligt beskyttelsesområde og Potentielt vådområde Vindmøllerne står uden for udpegningen, men adgangsvejen til de nye vindmøller løber på en strækning af cirka 200 meter mellem vindmølle VM3 og VM2 inden for udpegningen. Den visuelle påvirkning af landskabet inden for udpegningen og påvirkningen af naturindholdet er belyst i den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Retningslinjer for Potentielle Vådområder Dele af lokalplanområdet er i Skive Kommuneplan udpeget som potentielt vådområde. Det drejer sig om et lavt område - en lille sidedal til Hjerk Nor, hvor terrænet er lavtliggende i forhold til det øvrige landskab i lokalplanområdet. I henhold til retningslinjerne for udpegningen skal nødvendigt byggeri og anlæg i lavbundsområder, der er udpeget som potentielle vådområder, udformes på en sådan måde, at mulighederne for naturgenopretning opretholdes. Ingen af vindmøllerne opstilles inden for udpegningen, men adgangsvejen løber mellem vindmøllerne VM3 og VM2 gennem området på en strækning af cirka 260 meter. Adgangsvejen etableres på dette stykke på en vejdæmning, så det i fremtiden vil være muligt at hæve vandstanden i området. Den visuelle påvirkning af landskabet og påvirkningen af naturindholdet er belyst i den tilhørende SIDE 17

22 VVM-redegørelse og miljørapport. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Skive Kommuneplan , Retningslinjer SIDE 18

23 Kommunale Politiker og Strategier Klima- og Energistrategi Ifølge Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, som blev vedtaget af byrådet den 27. april 2010 er kommunens mål inden 2029 at blive CO 2 neutral, uafhængig af fossile brændstoffer på en bæredygtig måde og dermed blive selvforsynende med energi. Det kræver omstilling af 70 % af energiforbruget, nemlig forbruget af fossile brændstoffer. Vinden blæser kraftigt i Skive Kommune, og sammen med geotermisk varme er vindkraften suverænt den mest effektive energikilde til at gøre kommunen CO 2 neutral. I den nuværende vindmølleplan er der udpeget områder til opstilling af nye vindmøller svarende til den mængde energi (til varme og el?), som skal bruges i kommunen. Når Temaplanen for vindmøller er udnyttet, skal der yderligere bruges ca. 50% mere vindmølleenergi til kompensation for kommunens forbrug af fossilt diesel og naturgas. Det kan bl.a. opnås ved at kommunens borgere har vindmølleanparter i havvindmøller. Klima og Energi Strategi 2029 for Skive Kommune Link til Klima og Energistrategi 2029: 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Kommunale Politiker og Strategier SIDE 19

24 Ophævelse af Eksisterende Planer Lokalplan nr. 84 for vindmøller ved Nørre Andrup Umiddelbart øst for lokalplanområdet er de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup omfattet af Lokalplan nr. 84. Ved opstilling af de nye vindmøller ved Krejbjerg forudsættes de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup nedtaget. Med Byrådets vedtagelse af Lokalplan nr. 260 for vindmøller ved Krejbjerg ophæves Lokalplan nr. 84 for vindmøller ved Nørre Andrup i sin helhed. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Ophævelse af Eksisterende Planer Lokalplanafgænsning for lokalplan 260 og lokalplan 84, som ophæves Foto af de fire eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup SIDE 20

25 Planloven Planlovens Kystnærhedszone Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning i kystnærhedszonen (landzone og sommerhusområder) og de kystnære byzonearealer. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen, der administreres af kommunen, er en planlægningszone langs kommunens kyster, der varierer i bredde op til 3 kilometer, alt efter forholdene i kystlandskaberne. Formålet er, at kysterne bevares, således at de vedbliver at være et aktiv for oplevelse, fritid, friluftsliv og turisme. Kystnærhedszonen er inddelt i: Strandzonen, beskyttelseszonen og planlægningszonen. Vindmøllerne ved Krejbjerg opstilles i Planlægningszonen. Planlægningszonen medfører, at der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I dette tilfælde er den funktionelle begrundelse de gode vindforhold langs kysten. Den planlægningsmæssige begrundelse er den gennemførte kommuneplanlægning for vindmøller. Hvor der i Kommuneplanen er udlagt områder til opstilling af vindmøller i kystnærhedszonen, har det været ud fra et ønske om at sanere de eksisterende vindmøller i kystnærhedszonen med færre og mere effektive moderne vindmøller. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet er visualiseret og vurde ret i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Planlovens Landzonebestemmelser - bonusvirkning Der tilføjes lokalplanen en bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15, stk. 4. Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til udstykning, ændret anvendelse samt bygge- og anlægsarbejder, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen erstatter ikke landzonetilladelse til forhold, som kræver dispensation fra lokalplanen. Forhold, som kræver dispensation fra lokalplanen, skal således også have en landzonetilladelse. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Planloven Vindmøllerne i Krejbjerg opstilles inden for kystnærhedszonen SIDE 21

26 Forhold til lufttrafik Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden af projektområdet. Trafikstyrelsen kræver, at vindmøllerne ved Krejbjerg markeres på følgende vis: 1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde betingelserne til low-intensity, Type A anført i bilag 1 til bestemmelser om Civil Luftfart, BL Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. 3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til Trafikstyrelsen ved anmeldelse af vindmøllerne. 4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på møllen. 5. Dele af vindmøllens overflade skal som minimum være af farven hvid F.eks. er RAL 7035 inden for farvedefinitionen hvid. Eksempel på lysafmærkning Opførelse af vindmøllerne kan ikke påbegyndes inden vindmøllerne er anmeldt til Trafikstyrelsen. Hvis Trafikstyrelsen ikke inden 6 uger fra modtagelsen af anmeldelsen har besvaret denne, er projektet godkendt, og anlægsarbejderne kan påbegyndes. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Forhold til lufttrafik SIDE 22

27 Anden Lovgivning Naturbeskyttelsesloves søbeskyttelseslinje Naturbeskyttelsesloven fastsætter i 16 bestemmelser for søbeskyttelseslinjer. Søbeskyttelseslinjen på 150 m gælder for søer med en vandflade på mindst 3 hektar. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master og vindmøller samt forbud mod ny beplantning eller terrænændringer. Kommunalbestyrelsen kan ifølge Naturbeskyttelseslovens 65, stk 2 dispensere fra bestemmelserne i 16. Inden for lokalplanområdet er der omkring Hjerk Nor udlagt en søbeskyttelseslinje. Ingen af vindmøllerne står inden for søbeskyttelseslinjen, men adgangsvejen overskrider linjen på en strækning af cirka 160 meter. Skive Kommune søges derfor om dispensation for anlægsarbejdet inden for søbeskyttelseslinjen. Museumsloven Museumsloven, jævnfør Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006, har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kulturarv og naturarv, samt sikre adgang til og viden om kultur- og naturarven og dens samspil med verden omkring os. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder med videre herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. Kort over 3-beskyttet natur og søbeskyttelseslinje Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggemodning og byggeri skal Museum Sallings arkæologiske afdeling kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet indstilles og Arkæologisk Afdeling underrettes. Arkæologisk Afdeling oplyser, at der tæt på VM1 tidligere er registreret en overpløjet gravhøj fra bronzealderen. Umiddelbart nordvest og sydvest for VM2 er der tidligere registreret to udaterede, overpløjede gravhøje. Kort over fortidsminder omkring Hjerk Nor SIDE 23

28 Mellem VM2 og VM3 krydser vejforløbet Honningdalen, som i ældre stenalder sandsynligvis har stået delvist under vand, som en lille fjordarm ind i landet. Denne type topografiske forhold indikerer mulige fund af væsentlige fortidsminder fra stenalderen. Tæt på det nord-syd-gående vejforløb på matr. nr. 5d, Nr. Andrup By, Krejbjerg er der ligeledes registreret en overpløjet gravhøj med en stenkiste. Umiddelbart nord for Andrupgård er der registreret en klynge på fem gravhøje i vejforløbet, hvoraf to er dateret til Tragtbægerkulturen for 5000 år siden med fund af ravperler, skafthuløkse og flintøkser, en anden fra enkeltgravskulturen for 4500 år siden og en tredje ligeledes fra enkeltgravskultur med genbegravelse i bronzealderen for 3500 år siden med fund af stridsøkse og en bronzering. Den sidste gravhøj er udateret. På den baggrund anbefaler Museum Salling, Arkæologisk Afdeling en prøvegravning forud for anlægsarbejdet for at fastlægge omfanget af eventuelle væsentlige fortidsminder. Landbrugsloven Ejendommene i lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. En udstykning af de tre vindmøller med tilhørende kranplads som selvstændige ejendomme uden landbrugspligt vil kræve tilladelse efter landbrugslovens kapitel 5. Tilladelsen gives af NaturErhvervsstyrelsen. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Anden Lovgivning SIDE 24

29 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Screeningen afstedkom bemærkninger om (opremsning af de punkter fra screeningen, som har afstedkommet bemærkninger), hvilket er nærmere beskrevet i det ikketekniske resume. Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens 3.2. I den grå boks til højre er der et link til den fulde VVM-redegørelse og miljørapport. Herunder følger det Ikketekniske resumé af VVM-redegørelse og miljørapport: 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Miljøvurdering af Planer og Programmer Den fulde VVM-redegørelse og Miljørapport kan findes via nedenstående link VVM-redegørelse og Miljørapport (skærmudgave) VVM-redegørelse og Miljørapport (printudgave) SIDE 25

30 Bestemmelser I henhold til Planloven (lovbek nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2.1. nævnte område. Lokalplanens bestemmelser suppleres af anden lovgivning, herunder navnlig af Byggeloven (Bygningsreglementet), Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. 260 Krejbjerg Vindmøller > Bestemmelser SIDE 26

31 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål Bestemmelse Det er lokalplanens formål At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller, Bemærkning I henhold til planloven kan der kun dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En lokalplans principper er først og fremmest beskrevet i lokalplanens formål. At sikre bedst mulig udnyttelse af vindressourcerne, At sikre en harmonisk opstilling af vindmøller, At minimere anlæggets genevirkninger for nabobeboelser og omgivelser, Visualisering af de planlagte vindmøller set fra Sesterodde At fastlægge adgangsveje til området, At sikre, at der tinglyses deklaration om, at de tre vindmøller med dertil hørende tekniske anlæg fjernes ved ophør af el-produktion i området, jf. 10.5, Bestemmelsens vilkår kan evt. effektueres i forbindelse med tinglysning af øvrige vilkår i 4.2 og i forbindelse med NaturErhvervsstyrelsens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. At sikre, at arealer, som ikke benyttes til møllens drift og vedligeholdelse eller andre i lokalplanen muliggjorte anvendelser, kan anvendes som hidtil. Visualisering af de planlagte vindmøller set fra broen ved Lysen Odde SIDE 27

32 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanens område Bestemmelse Lokalplanens afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1 og omfatter følgende matrikler: Del af matr. nr. 1a, 2n, 8d og 1i, Nr. Andrup By, Krejbjerg, samt alle parceller, som efter den udstykkes indenfor området. Bemærkning Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13,77 ha., der ligger i landzone. Arealet er privatejet. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. Der tillægges lokalplanen bonusvirkning. Lokalplanen muliggør at fremtidige ændringer i overensstemmelse med lokalplanen kan gennemføres uden landzonetilladelse, jf. 11. Kort 1 - Matrikelkort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes i det. Matrikelkort med eksisterende matrikelgrænser på vedtagelsestidspunktet SIDE 28

33 3 Lokalplanens anvendelse 3.1 Anvendelse Bestemmelse Inden for lokalplanområdet kan opføres tre vindmøller, der er ens og opstilles samtidig. Der kan anlægges dertil hørende vejanlæg og teknikbygninger til koblingsstation og scadaanlæg, der er nødvendige for møllernes drift. Bemærkning Bestemmelsen sikrer, at der opstilles ens vindmøller. Arealer, der ikke anvendes til ovenstående, må kun anvendes til landbrugsdrift. Idet lokalplanområdet omfatter et større område end der, hvor de tre møller placeres, sikrer bestemmelsen, at der fortsat kan drives landbrug på arealerne. Kort 2 - Lokalplankort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes. Visualisering af vindmøllerne ved Krejbjerg fra fotopunkt syd for Harre SIDE 29

34 4 Udstykning 4.1 Udstykning Bestemmelse Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver vindmølleparcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament og maksimum til vindmøllens rotorareal. Bemærkning Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig parcel. Kort 2 - Lokalplankort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes. Udstykningsprincip for vindmølleparceller SIDE 30

35 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6675.aspx?style=1&qokdvrm=qlwwbqu' umbraco tried this to match it using this xpath query'6675') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 31

36 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6677.aspx?style=1&xrdkzfj=xcqbmee' umbraco tried this to match it using this xpath query'6677') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 32

37 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6680.aspx?style=1&adslpwc=nyzbgcz' umbraco tried this to match it using this xpath query'6680') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 33

38 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6681.aspx?style=1&xurmytn=qmpwxoa' umbraco tried this to match it using this xpath query'6681') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 34

39 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6866.aspx?style=1&ewfwpqd=hlfvzlt' umbraco tried this to match it using this xpath query'6866') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 35

40 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6684.aspx?style=1&quagsyp=fqwdlew' umbraco tried this to match it using this xpath query'6684') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 36

41 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6873.aspx?style=1&khbhfsi=sbmbpuy' umbraco tried this to match it using this xpath query'6873') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 37

42 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6875.aspx?style=1&yucemdf=ghpyrqn' umbraco tried this to match it using this xpath query'6875') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 38

43 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6686.aspx?style=1&tvspdfx=gbvlskp' umbraco tried this to match it using this xpath query'6686') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 39

44 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6876.aspx?style=1&lngdrbn=ucobfvp' umbraco tried this to match it using this xpath query'6876') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 40

45 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6689.aspx?style=1&ghjdxod=frtsawv' umbraco tried this to match it using this xpath query'6689') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 41

46 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6690.aspx?style=1&eagergx=sewsooa' umbraco tried this to match it using this xpath query'6690') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 42

47 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6881.aspx?style=1&rzgwkck=pvngjsh' umbraco tried this to match it using this xpath query'6881') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 43

48 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6880.aspx?style=1&bixgdoe=hztgowf' umbraco tried this to match it using this xpath query'6880') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 44

49 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6883.aspx?style=1&qntggsk=znvqhes' umbraco tried this to match it using this xpath query'6883') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 45

50 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6887.aspx?style=1&neaiifc=bfabtbu' umbraco tried this to match it using this xpath query'6887') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 46

51 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6691.aspx?style=1&jxvmtlw=zxizgqe' umbraco tried this to match it using this xpath query'6691') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 47

52 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6692.aspx?style=1&juetplc=eoblueg' umbraco tried this to match it using this xpath query'6692') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 48

53 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6882.aspx?style=1&mkkjfgo=qtmkhpb' umbraco tried this to match it using this xpath query'6882') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 49

54 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6693.aspx?style=1&qvledcj=zlpscxo' umbraco tried this to match it using this xpath query'6693') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 50

55 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6694.aspx?style=1&xlyggkp=tnsizmi' umbraco tried this to match it using this xpath query'6694') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 51

56 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6695.aspx?style=1&qqlqazx=jyixevz' umbraco tried this to match it using this xpath query'6695') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 52

57 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6696.aspx?style=1&rbxxsfg=tlfinys' umbraco tried this to match it using this xpath query'6696') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 53

58 Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. xxx er vedtaget af Skive Byråd d. xx. måned 20xx. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra d. xx. måned 20xx til xx. måned 20xx. Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanforslaget har været i offentlig fremlagt i mindst 8 uger. Endelig vedtagelse Skive Byråd har d. xx. måned 20xx vedtaget lokalplan nr. xxx endeligt. Lokalplanen er fremlagt offentligt d. xx. måned 20xx. 260 Krejbjerg Vindmøller > Bestemmelser > Vedtagelse SIDE 54

59 Kortbilag Oversigtskort Se pdf-udgave af Oversigtskortet hér Kort 1 - Matrikelkort Se pdf-udgave af Matrikelkortet hér Kort 2 - Lokalplankort Se pdf-udgave af Lokalplankortet hér 260 Krejbjerg Vindmøller > Kortbilag SIDE 55

60 Oversigtskort SIDE 56

61 Kort 1 Matrikelkort SIDE 57

62 Kort 2 - Lokalplankort SIDE 58

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021

TEKNIK OG MILJØ. Lokalplan nr. 545. For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev. Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 TEKNIK OG MILJØ Lokalplan nr. 545 For vindmøller ved Ågård Gods nord for Gørlev Tillæg nr. 19 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forsidebilledet viser forslag med to vindmøller set fra Bakkendrupvej

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126

Sags. nr. 727-2009-82796. Forslag til. Lokalplan nr. 1126 Sags. nr. 727-2009-82796 Forslag til Lokalplan nr. 1126 Vindmølleområde syd for Torrild Marts 2015 er udarbejdet af Odder Kommune i samarbejde med Urland. Nærmere oplysninger om lokalplanen fås hos: Odder

Læs mere

Vindmøller ved Store Løgtvedgård

Vindmøller ved Store Løgtvedgård PLAN BYG OG MILJØ Vindmøller ved Store Løgtvedgård VVM-redegørelse og miljørapport Maj 2012 Forord Kalundborg Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller ved Store Løgtvedgård med

Læs mere

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015)

Vindmøller ved Birkende. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (Februar 2015) Vindmøller ved Birkende Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Februar 2015 Udgiver: Kerteminde Kommune

Læs mere

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt

Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt Vedtaget Status Vedtaget KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 8 Vindmøller mellem Sønderskov og Ugilt plannr Tillæg nr 8 Dato for offentliggørelse af

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune

Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering. Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011. Sorø Kommune Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - August 2011 Sorø Kommune 1 Vindmøller ved Tjørntved, sydvest for Stenlille - Miljørapport med VVM-redegørelse

Læs mere

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014)

Vindmøller ved Saltø Gods. Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (september 2014) Vindmøller ved Saltø Gods Forslag til Tillæg nr. 1 til Kommuneplan

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune

Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008. Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Kommuneplantillæg nr. 25 til Struer Kommuneplan 2001-2012 og nr. 10 til Thyholm Kommuneplan 1997-2008 Temaplan for vindmøller i Struer Kommune Januar 2009 Indhold Indledning og baggrund 3 Offentlige høringer

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014)

Vindmøller ved Korsnakke. Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Vindmøller ved Korsnakke Miljørapport med VVM-redegørelse og Miljøvurdering (august 2014) Udgiver: Lolland Kommune,

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE MILJØRAPPORT Vindmøller ved Nejst - VURDERINGER AF VIRKNINGER PÅ MILJØET ( VVM) - MILJØVURDERING (MV ) Februar 2012 BRØNDERSLEV KOMMUNE Miljørapport udarbejdet af: EMD Grontmij AS Jysk Vindenergi Nellemann

Læs mere

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune

Lokalplan nr. 221. For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune Lokalplan nr. 221 For et område til boligformål ved Birkmosevej, Videbæk. Ringkøbing-Skjern Kommune 20. maj 2008 Lokalplanen er udarbejdet af Landinspektørcentret Vest, Østergade 112, 6900 Skjern i samarbejde

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN

FORSLAG. Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN FORSLAG Lokalplan 17.117 for et centerområde ved Aabro Fald Forslag vedtaget 11.10.2010 Morsø Kommune LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for at foretage

Læs mere

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune

KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1. Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune KOMMUNEPLAN 09 Tillæg nr. 1 Temaplan for vindmøller i Nyborg Kommune Indledning Det er et mål, at Danmark på sigt skal gøre sin energiforsyning fri af fossile brændsler, og det forventes at vindmøller

Læs mere

Lokalplanforslag 1039 i høring

Lokalplanforslag 1039 i høring Offentliggjort på www.koege.dk den 9.9.2013 Lokalplanforslag 1039 i høring Køge Byråd har den 27. august 2013 besluttet at fremlægge forslag til lokalplan 1039 for vindmøller på Køge Havn, VVM-redegørelse

Læs mere

Vindpark Øster Børsting

Vindpark Øster Børsting Vindpark Øster Børsting Bilag 5 VVM-redegørelse med Miljørapport Vindmøller ved Øster Børsting Miljørapport med VVM-redegørelse og miljøvurdering April 2012 Udgiver: Udarbejdet af: Redaktion: Layout:

Læs mere

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune.

Miljøscreeningen foreligger i et selvstændigt notat, der kan rekvireres i Planafdelingen ved Ringkøbing-Skjern Kommune. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Jeanette Jeppesen Direkte telefon 99 74 10 40 E-post planlagning@rksk.dk Dato 25. juni 2009 Sagsnummer 2009022733A Forslag

Læs mere

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand

fff Varde Kommune LOKALPLAN 05.01.L02 Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand fff Varde Kommune Område til camping og feriecenter ved Hvidbjerg Strand, Blåvand VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Et forslag til denne lokalplan har været fremlagt i offentlig høring i perioden fra d. 6. februar

Læs mere

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021

Tillæg nr. 5 Vindmølleplan. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Tillæg nr. 5 Vindmølleplan Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2009-2021 Indholdsfortegnelse 11.7 Vindmølleplan.............................................3 Indledning...............................................4

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde

FORSLAG. Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19. Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde FORSLAG Lokalplan 360-58 og Kommuneplantillæg 19 Solcelleanlæg ved Energilandsbyen Horslunde Maj 2013 Annoncering på hjemmesiden www.lolland.dk den 11. juni 2013. Offentlig høring fra den 11. juni til

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup

Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Lokalplan nr. 62 samt kommuneplantillæg nr. 16 - for en gårdbebyggelse på Nedre Vej 24 i Vestrup Nørhald kommune August 2003 Fremlagt i offentlig debat fra 17. september til 12. november 2003. Endeligt

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup

Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Sammenfattende redegørelse Planlægning for område til vindmøller ved Krogstrup Vesthimmerlands Kommune April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere