Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan. Krejbjerg Vindmøller. Forslag: 21/08/2013"

Transkript

1 Lokalplan 260 Krejbjerg Vindmøller Forslag: 21/08/2013

2 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål 7 Lokalplanens indhold 9 Tekniske Forhold 11 Vej-, sti- og parkeringsforhold 11 Tekniske Anlæg 13 Servitutter 15 Lokalplanens forhold til øvrig planlægning 16 Skive Kommuneplan , Rammer 16 Skive Kommuneplan , Retningslinjer 17 Kommunale Politiker og Strategier 19 Ophævelse af Eksisterende Planer 20 Planloven 21 Forhold til lufttrafik 22 Anden Lovgivning 23 Miljøvurdering af Planer og Programmer 25

3 Bestemmelser 26 1 Lokalplanens formål 27 2 Lokalplanens afgrænsning 28 3 Lokalplanens anvendelse 29 4 Udstykning Betingelser for udstykning 31 5 Vej, sti og parkeringsforhold 32 6 Bebyggelsens placering og omfang Vindmøllernes omfang Teknik- bygningernes placering og omfang 35 7 Bebyggelsens ydre fremtræden Reklamer, logoer og belysning Teknik- bygningernes ydre fremtræden 38 8 Ubebyggede arealer og terrænregulering Terrænregulering 40 9 Tekniske anlæg Forudsætning for ibrugtagning Overholdelse af støjgrænser Skyggekast ved naboboliger Oprydning Nedtagning af møllerne 46

4 11 Landzonetilladelser Tilladelser fra andre myndigheder Anmeldelse til Luftfartshuset Ophævelse af lokalplan Retsvirkninger Dispensation Midlertidige retsvirkninger 53 Vedtagelse 54 Kortbilag 55 Oversigtskort 56 Kort 1 - Matrikelkort 57 Kort 2 - Lokalplankort 58

5 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget for både kommuneplanen og lokalplaner. Planloven blev vedtaget i 1991 som en sammenfatning af blandt andet lands- og regionplanlægning, kommuneplanloven samt lov om land- og byzoner. Loven er siden ændret flere gange. Hvad er en Kommuneplan En kommuneplan er en sammenfattende plan for hele kommunen. Kommuneplanen består af en hovedstruktur for hele kommunen og rammer for udarbejdelse af lokalplaner for de enkelte dele af kommunen. Lokalplaner skal være i overensstemmelse med kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende for den enkelte grundejer. Inden for byzonen kan byrådet imidlertid modsætte sig, at der opføres bebyggelse eller ændres anvendelse af en ejendom, hvis bebyggelsen eller anvendelsen vil være i strid med kommuneplanens rammer for lokalplaner. Dette gælder dog ikke for ejendomme, som er omfattet af en lokalplan eller en byplanvedtægt (tidligere betegnelse for lokalplan), eller som i kommuneplanen er udlagt til offentlige formål. Skive Kommune Der kan tilvejebringes tillæg til kommuneplanen, hvis der f.eks. er behov for i en lokalplan at åbne mulighed for noget, som strider imod bestemmelserne i kommuneplanen. Forslag til ændringer i en kommuneplan skal offentliggøres i mindst 8 uger. Hvad er en lokalplan En lokalplan er en plan for, hvordan et område kan anvendes og bebygges. En lokalplan indeholder bestemmelser om, hvad der må og ikke må ske i et område. Lokalplanen er direkte bindende for ejere og brugere af de ejendomme, som lokalplanen omfatter. Ændret anvendelse eller nybyggeri må kun ske i overensstemmelse med lokalplanen. Eksisterende lovlige forhold kan dog fortsætte som hidtil. Skive Kommuneplan Skive Kommunes Lokalplaner Skive Kommunes WebGIS Plansystem DK SIDE 1

6 Ved offentliggørelse af et forslag til lokalplan skal der redegøres for lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning. Det er kun selve lokalplanen, der er bindende, det vil sige den del, der er opdelt i. Et forslag til lokalplan skal fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Herved får naboer og andre interesserede lejlighed til at udtale sig om forslaget, før byrådet eventuelt vedtager lokalplanen endeligt. Før der eventuelt dispenseres fra en lokalplan, skal ejere og lejere indenfor lokalplanens område samt naboer have lejlighed til at udtale sig herom i mindst 2 uger. Klager over "retlige spørgsmål" kan indbringes for Naturklagenævnet. Dvs. om bestemmelserne har lovhjemmel og om planlovens bestemmelser om procedurer er overholdt. Skønsmæssige spørgsmål - om planen er god eller dårlig - kan ikke påklages. Hvad er lokalplanens principper I henhold til Miljøministeriets Vejledning om Lokalplanlægning af 28. september 2009 er principperne i en lokalplan fastsat i lokalplanens formålsbestemmelse, 1, samt i de anvendelsesbestemmelser, som er fastsat ud fra formålet, og ved den planlagte struktur for lokalplanområdet, herunder fordelingen mellem friarealer og bebyggede arealer. I henhold til Planlovens 19 kan Kommunalbestyrelsen dispensere fra bestemmelser i en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Videregående afvigelser kan kun foretages ved tilvejebringelse af en ny lokalplan. Det betyder, at der ikke kan dispenseres fra lokalplanes formålsbestemmelse, 1, og at der alene kan dispenseres til mindre betydelige fravigelser af anvendelsesbestemmelserne, Krejbjerg Vindmøller > Planloven SIDE 2

7 Indledning Nærværende lokalplan er udarbejdet for at skabe et samlet plangrundlag for det i kommuneplanen udlagte vindmølleområde ved Krejbjerg i Vestsalling, Skive Kommune. Baggrunden for lokalplanen er, at Skive Kommune har modtaget en ansøgning om opstilling af tre vindmøller nordøst for Krejbjerg med en højde på op til 140 meter fra reguleret terræn til øverste vingespids. Ved opstilling af de nye vindmøller vil seks eksisterende vindmøller i området blive nedtaget. Vindmølleområdet udnyttes bedst muligt med en opstilling af tre vindmøller på en ret linje, og øvrige alternativer, udover 0-alternativet, er derfor ikke undersøgt i VVM-redegørelse og miljørapport. Ved 0-alternativet opstilles de tre vindmøller ikke, og de eksisterende vindmøller vil blive stående i området, til de er udtjente. Nærværende lokalplan omhandler opstilling af tre vindmøller, med udgangspunkt i Skive Kommunes målsætning om mest mulig effekt ved opsætning af nye møller. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Indledning Foto af fire af de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup, som nedtages SIDE 3

8 Visualisering af de planlagte vindmøller set fra Krejbjerg SIDE 4

9 Lokalplanens område Lokalplanområdet ligger 2,2 kilometer nordøst for Krejbjerg og 2,4 kilometer sydvest for Hjerk. Området ligger på et moræneplateau, som mod nord og øst afgrænses af Hjerk Nor og mod vest af de lavtliggende engstrøg omkring vandløbet Gedbæk. Området er præget af store markfelter opdelt af læhegn og mindre plantager mod Hjerk Nor. Området er i dag jordbrugsområde. Tilkørsel til lokalplanområdet vil ske fra Norvej, jf oversigtskortet til højre. Lokalplanområdet omfatter opstillingsområdet med tilhørende tilkørselsveje, arbejds-, kran- og vendepladser samt arbejdsareal, i alt 13,77 ha. Hele arealet ligger i landzone. Inden for en kilometers afstand ligger der 17 enkeltboliger i det åbne land. De to nærmeste boliger ligger 560 meter fra vindmøllerne. Ifølge Cirkulære om planlægning for og landzonetilladelse til opstilling af vindmøller skal afstanden mellem vindmølle og nabobeboelser være fire gange totalhøjden for vindmøllen. Det er for 140 meter høje vindmøller en afstand på 560 meter. Mindsteafstanden er således overholdt ved samtlige naboboliger. Inden for lokalplanområdet er fastlagt sø- og åbeskyttelseslinje for Hjerk Nor. Vindmøllerne står alle uden for beskyttelseslinjen, men den ny adgangsvej forløber på en strækning af cirka 160 meter inden for sø- og åbeskyttelseslinjen. Skive Kommune søges derfor om dispensation til anlægsarbejdet inden for sø- og åbeskyttelseslinjen. Oversigtskort Lokalplanens omgivelser Lokalplanområdet er en del af Vestsallings kystlandskab. Cirka 4 kilometer mod vest er kystlinjen mod Sallingsund og cirka 1,3 kilometer mod nord skærer Lysen Bredning og Harre Vig sig ind i Sallings vestkyst. Kystlandskabet omkring Lysen Bredning og Harre Vig er varieret på grund af de forskellige terrænformer, der findes langs kysten. Det bølgede bakketerræn som veksler med lavtliggende våde eng- og mosestrøg giver mange steder et sammensat og oplevelsesrigt landskab med udsigter til kyst og vandflade. Der er flere eksisterende vindmøller i landskabet omkring Krejbjerg. I forbindelse med opstilling af de nye vindmøller vil op til seks eksisterende vindmøller blive nedtaget, og der vil herefter være tolv eksisterende vindmøller inden for en radius af 4,5 kilometer fra de nye vindmøller ved Krejbjerg. Foto over marklandskabet i lokalplanområdet. SIDE 5

10 Herudover står de fem 130 meter høje vindmøller ved Bajlum syd for Roslev 5,1 kilometer øst for de nye vindmøller ved Krejbjerg. De eksisterende og planlagte vindmøller er vurderet sammen i forhold til den visuelle påvirkning af landskabet. I de tilfælde, hvor nabobeboelserne bliver påvirket af støjfra de eksisterende vindmøller, er den samlede støj fra eksisterende og planlagte vindmøller beregnet. Til bedømmelse af vindmøllernes påvirkning af landskabet er der i VVM-redegørelsen og miljørapporten, Vindmøller ved Krejbjerg, udarbejdet visualiseringer fra udvalgte punkter ved nabobeboelser, byer, kirker, veje og rekreative områder i nærheden, med stor vægt på kystlandskabet. I lokalplanredegørelsens afsnit: Miljøvurdering af Planer og Programmer er der redegjort for rapportens konklusioner, ligesom der her ligger et link til den fulde VVM-redegørelse og miljørapport. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens område SIDE 6

11 Lokalplanens formål Formålet med lokalplanen er at sikre arealer til ovennævnte projekt på en måde, der udnytter vindenergien bedst muligt og sikrer, at vindmøllerne fremtræder ensartede og harmoniske i landskabet. Det er desuden formålet med lokalplanen at minimere anlæggets genevirkninger for naboer og omgivelser og at sikre, at området bliver tilbageført til landbrugsformål, når møllerne ikke længere anvendes til elproduktion. Jordbrugets interesser tilgodeses ved, at vindmøller og tilkørselsveje bliver placeret, hvor de generer landbrugsdriften mindst muligt, og ved at arealer, som ikke anvendes til vindmøllernes drift og vedligeholdelse, fortsat kan anvendes til landbrugsformål. I henhold til Planlovens 19 kan der som udgangspunkt ikke dispenseres fra lokalplanens formål. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens formål SIDE 7

12 Visualisering af de planlagte vindmøller ved Krejbjerg set fra broen ved Lysen Odde SIDE 8

13 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets afgrænsning, antallet og størrelsen af vindmøllerne, for deres placering i forhold til offentlig vej og deres udseende. Bestemmelserne for deres udseende omfatter farve, refleksion, omdrejningsretning, antal vinger, rotordiameter og forholdet mellem navhøjden og rotordiameter, det såkaldte harmoniforhold. Desuden fastsætter lokalplanen bestemmelser for arbejdsveje og pladser. Lokalplanen sikrer endvidere, at nødvendige bygninger til teknisk styring af vindmølleparken kan opføres i tilknytning til vindmøllerne. Det drejer sig om et SCADA-anlæg på maksimalt 10 m 2 og en koblingsstation på maksimalt 30 m 2. De to anlæg kan alternativt rummes i én teknikbygning på maksimalt 40 m 2. Ved anlæggelsen af de nye vindmøller ved Krejbjerg vil der blive nedtaget seks eksisterende vindmøller. Det drejer sig først og fremmes om de fire vindmøller ved Nørre Andrup, der har en totalhøjde på 62 meter og kapacitet på 600 kw hver. Derudover nedtages én vindmølle umiddelbart nord for landsbyen Krejbjerg med en totalhøjde på 45 meter og en kapacitet på 225 kw samt én vindmølle umiddelbart øst for landsbyen Krejbjerg med en totalhøjde på 60 meter og en kapacitet på 500 kw. Principtegning af vindmølle. Det nye anlæg ved Krejbjerg omfatter tre vindmøller. Afhængig af valg af møllefabrikat vil rotordiameteren blive på 113 og 112 meter, navhøjden på 83,5 84 meter. Forholdet mellem navhøjde og rotordiameter er dermed enten 1:1,33 eller 1:1,35. Dette forhold ligger netop inden for det anbefalede forhold i Vindmøllecirkulæret, men overskrider retningslinjerne i Temaplan for Vindmøller i Skive Kommune. Harmoniforholdet er visualiseret og vurderet i Miljørapporten. På baggrund af visualiseringerne er det vurderet, at der ikke er uheldige visuelle konsekvenser af vindmøllernes harmoniforhold. Miljørapportens indhold uddybes nærmere i afsnittet om Miljøvurdering af Planer og Programmer. Til hver vindmølle vil der blive anlagt en arbejds-, vende- og kranplads på op til m 2. Veje til vindmøllerne vil blive anlagt med en kørebredde på cirka maksimalt 6 meter på lige strækninger. Sving må udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på 41 meter indvendigt i kurver. Kort over veje og arbejdsarealer. SIDE 9

14 Lokalplanen fastsætter desuden bestemmelser om, at arealerne retableres, når det ikke længere er i brug til vindmølleområde. Ved retablering skal møller og øvrige tekniske anlæg fjernes. Fundamenter skal fjernes ned til minimum en meter under overfladen, og evt. udstykning af vindmølleparcel sammenlægges med den omgivende landbrugsejendom. Retablering skal ske senest et år efter anvendelsen er ophørt. Hvis fjernelse og retablering ikke er sket inden ét år, kan kommunen lade arbejdet udføre for grundejerens regning. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens indhold SIDE 10

15 Veje og arbejdsarealer I tilknytning til vindmøllerne bliver der anlagt veje med en kørebredde på maksimalt 6 meter på lige strækninger. Hvor vejen passerer det lavtliggende terræn mellem VM2 og VM3, vil det dog være nødvendigt, at anlægge vejen på en dæmning, således at den samlede bredde af anlægget bliver op til 12 meter. Sving udføres efter de specifikationer, som udarbejdes for transport af mølledele - normalt en svingradius på 41 meter indvendigt i kurver. Ved hver vindmølle bliver der anlagt en arbejdskran- og vendeplads med et areal på op til m Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Vej-, sti- og parkeringsforhold SIDE 11

16 Kort af adgangsveje og arbejdsarealer SIDE 12

17 Tekniske Anlæg Elforsyning Al elforsyning til vindmøllerne fremføres som jordkabler. Der etableres SCADA-anlæg og koblingsstation ved den midterste vindmølle VM2. Anlæggene udføres enten som to separate bygninger eller sammenbygges til en bygning. De nye vindmøller tilsluttes eksisterende 60/10 kv-station ved transformer i Krejbjerg. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Tekniske Anlæg Kort over tilslutning til transformerstation i Krejbjerg SIDE 13

18 Referencefoto af teknikbygninger til scada-anlæg og koblingsstation SIDE 14

19 Servitutter Ejere og bygherre må selv sikre sig overblik over tinglyste servitutter, der har betydning for byggeog anlægsarbejder. Man skal være opmærksom på, at ikke alle rør, kabler eller ledninger er tinglyst. Derfor bør relevante forsyningsselskaber høres, inden jordarbejder påbegyndes. Det kan f.eks. dreje sig om elkabler, telefon-, tele- og tv-kabler, vandledninger, gasledninger, drænledninger og spildevandsledninger. Kommunen kan være behjælpelig med at oplyse, hvilke forsyningsselskaber, der dækker det pågældende område. Skive Kommune gør opmærksom på, at den ikke kan påtage sig ansvar for eventuelle fejl og mangler i en servitutoversigt. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Tekniske Forhold > Servitutter SIDE 15

20 Skive Kommuneplan , Rammer Kommuneplanens Rammer Sideløbende med lokalplan nr. 260 vedtages tillæg nr. 1 til Skive Kommuneplan Kommuneplantillægget fastsætter retningslinjer for lokalplanens indhold samt fastlægger et støjkonsekvensområde omkring vindmøllerne, hvor der ikke kan etableres nye enkeltboliger i det åbne land eller ny støjfølsom arealanvendelse. Lokalplanområdet udlægges i tillæg nr. 1 til Skive Kommune til vindmølleområde ramme nr. 3.V1: Rammenr. 3.V1 Anvendelse Teknisk anlæg Kategori Vindmølleområde Højde Totalhøjde op til 140 meter Antal Op til 3 vindmøller Effekt Minimum 3 MW per vindmølle Det udlagte vindmølleområde fra Temaplan for vindmøller, Skive Kommune Lokalplanen er hermed i overensstemmelse med kommuneplanen. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Skive Kommuneplan , Rammer SIDE 16

21 Skive Kommuneplan , Retningslinjer Retningslinjer for vindmøller, Skive Kommune Lokalplanområdet er udlagt til vindmølleområde Krejbjerg i Hovedstrukturens afsnit om Vindmøller i Skive Kommuneplan De tre 140 meter høje vindmøller opstilles inden for det udpegede rammeområde og er, med undtagelse af et enkelt punkt, i overensstemmelse med retningslinjerne. Retningslinjerne om et harmoniforhold på mellem 1,1 og 1,3 er ikke overholdt. I den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport er de visuelle konsekvenser af harmoniforholdet visualiseret, og det er vurderet, at der ikke er uheldige konsekvenser af dette. Retningslinjer for Særlige beskyttelsesområder Dele af lokalplanområdet er i Skive Kommuneplan udpeget som særligt beskyttelsesområde. Den del af udpegningen, som overlapper lokalplanområdet omfatter landskabet omkring Hjerk Nor. Skive Kommune har på baggrund af områdernes indhold af naturværdier, kulturhistoriske, geologiske og landskabelige værdier udpeget særlige beskyttelsesområder. Formålet med områderne er at fremme levevilkårene for dyre- og plantelivet, forbedre miljøtilstanden og forbedre befolkningens rekreative muligheder. Områderne danner et fintmasket og sammenhængende net i kommunen. Vindmølleområde, Særligt beskyttelsesområde og Potentielt vådområde Vindmøllerne står uden for udpegningen, men adgangsvejen til de nye vindmøller løber på en strækning af cirka 200 meter mellem vindmølle VM3 og VM2 inden for udpegningen. Den visuelle påvirkning af landskabet inden for udpegningen og påvirkningen af naturindholdet er belyst i den tilhørende VVM-redegørelse og miljørapport. Retningslinjer for Potentielle Vådområder Dele af lokalplanområdet er i Skive Kommuneplan udpeget som potentielt vådområde. Det drejer sig om et lavt område - en lille sidedal til Hjerk Nor, hvor terrænet er lavtliggende i forhold til det øvrige landskab i lokalplanområdet. I henhold til retningslinjerne for udpegningen skal nødvendigt byggeri og anlæg i lavbundsområder, der er udpeget som potentielle vådområder, udformes på en sådan måde, at mulighederne for naturgenopretning opretholdes. Ingen af vindmøllerne opstilles inden for udpegningen, men adgangsvejen løber mellem vindmøllerne VM3 og VM2 gennem området på en strækning af cirka 260 meter. Adgangsvejen etableres på dette stykke på en vejdæmning, så det i fremtiden vil være muligt at hæve vandstanden i området. Den visuelle påvirkning af landskabet og påvirkningen af naturindholdet er belyst i den tilhørende SIDE 17

22 VVM-redegørelse og miljørapport. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Skive Kommuneplan , Retningslinjer SIDE 18

23 Kommunale Politiker og Strategier Klima- og Energistrategi Ifølge Skive Kommunes Klima og Energi Strategi 2029, som blev vedtaget af byrådet den 27. april 2010 er kommunens mål inden 2029 at blive CO 2 neutral, uafhængig af fossile brændstoffer på en bæredygtig måde og dermed blive selvforsynende med energi. Det kræver omstilling af 70 % af energiforbruget, nemlig forbruget af fossile brændstoffer. Vinden blæser kraftigt i Skive Kommune, og sammen med geotermisk varme er vindkraften suverænt den mest effektive energikilde til at gøre kommunen CO 2 neutral. I den nuværende vindmølleplan er der udpeget områder til opstilling af nye vindmøller svarende til den mængde energi (til varme og el?), som skal bruges i kommunen. Når Temaplanen for vindmøller er udnyttet, skal der yderligere bruges ca. 50% mere vindmølleenergi til kompensation for kommunens forbrug af fossilt diesel og naturgas. Det kan bl.a. opnås ved at kommunens borgere har vindmølleanparter i havvindmøller. Klima og Energi Strategi 2029 for Skive Kommune Link til Klima og Energistrategi 2029: 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Kommunale Politiker og Strategier SIDE 19

24 Ophævelse af Eksisterende Planer Lokalplan nr. 84 for vindmøller ved Nørre Andrup Umiddelbart øst for lokalplanområdet er de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup omfattet af Lokalplan nr. 84. Ved opstilling af de nye vindmøller ved Krejbjerg forudsættes de eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup nedtaget. Med Byrådets vedtagelse af Lokalplan nr. 260 for vindmøller ved Krejbjerg ophæves Lokalplan nr. 84 for vindmøller ved Nørre Andrup i sin helhed. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Ophævelse af Eksisterende Planer Lokalplanafgænsning for lokalplan 260 og lokalplan 84, som ophæves Foto af de fire eksisterende vindmøller ved Nørre Andrup SIDE 20

25 Planloven Planlovens Kystnærhedszone Der er i planloven fastsat særlige regler for planlægning i kystnærhedszonen (landzone og sommerhusområder) og de kystnære byzonearealer. Lokalplanområdet er beliggende i landzone og inden for kystnærhedszonen. Kystnærhedszonen, der administreres af kommunen, er en planlægningszone langs kommunens kyster, der varierer i bredde op til 3 kilometer, alt efter forholdene i kystlandskaberne. Formålet er, at kysterne bevares, således at de vedbliver at være et aktiv for oplevelse, fritid, friluftsliv og turisme. Kystnærhedszonen er inddelt i: Strandzonen, beskyttelseszonen og planlægningszonen. Vindmøllerne ved Krejbjerg opstilles i Planlægningszonen. Planlægningszonen medfører, at der skal være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær lokalisering. I dette tilfælde er den funktionelle begrundelse de gode vindforhold langs kysten. Den planlægningsmæssige begrundelse er den gennemførte kommuneplanlægning for vindmøller. Hvor der i Kommuneplanen er udlagt områder til opstilling af vindmøller i kystnærhedszonen, har det været ud fra et ønske om at sanere de eksisterende vindmøller i kystnærhedszonen med færre og mere effektive moderne vindmøller. Den visuelle påvirkning af kystlandskabet er visualiseret og vurde ret i VVM-redegørelsen og miljørapporten. Planlovens Landzonebestemmelser - bonusvirkning Der tilføjes lokalplanen en bonusvirkning, hvilket betyder, at lokalplanen erstatter de tilladelser efter planlovens 35 (landzonetilladelse) som ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse, jf. planlovens 15, stk. 4. Hermed erstatter lokalplanens bestemmelser de landzonetilladelser til udstykning, ændret anvendelse samt bygge- og anlægsarbejder, der ellers ville være nødvendige for lokalplanens virkeliggørelse. Lokalplanen erstatter ikke landzonetilladelse til forhold, som kræver dispensation fra lokalplanen. Forhold, som kræver dispensation fra lokalplanen, skal således også have en landzonetilladelse. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Planloven Vindmøllerne i Krejbjerg opstilles inden for kystnærhedszonen SIDE 21

26 Forhold til lufttrafik Der er ingen lufthavne eller flyvepladser i nærheden af projektområdet. Trafikstyrelsen kræver, at vindmøllerne ved Krejbjerg markeres på følgende vis: 1. Alle vindmøller skal markeres med lavintensivt fast rødt lys. De lavintensive hindringslys skal opfylde betingelserne til low-intensity, Type A anført i bilag 1 til bestemmelser om Civil Luftfart, BL Lysmarkeringen skal være aktiveret hele døgnet. 3. Ved anvendelse af LED som hindringslys skal armaturtypen oplyses til Trafikstyrelsen ved anmeldelse af vindmøllerne. 4. Lysmarkeringen skal placeres øverst på generatorhuset (nacellen) og lyset skal altid, uanset møllevingernes placering, være synligt 360 grader i vandret plan. Dette kan kun opnås ved opsætning af to lamper på møllen. 5. Dele af vindmøllens overflade skal som minimum være af farven hvid F.eks. er RAL 7035 inden for farvedefinitionen hvid. Eksempel på lysafmærkning Opførelse af vindmøllerne kan ikke påbegyndes inden vindmøllerne er anmeldt til Trafikstyrelsen. Hvis Trafikstyrelsen ikke inden 6 uger fra modtagelsen af anmeldelsen har besvaret denne, er projektet godkendt, og anlægsarbejderne kan påbegyndes. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Forhold til lufttrafik SIDE 22

27 Anden Lovgivning Naturbeskyttelsesloves søbeskyttelseslinje Naturbeskyttelsesloven fastsætter i 16 bestemmelser for søbeskyttelseslinjer. Søbeskyttelseslinjen på 150 m gælder for søer med en vandflade på mindst 3 hektar. Inden for linjen er der forbud mod at placere bebyggelse som for eksempel bygninger, skure, campingvogne, master og vindmøller samt forbud mod ny beplantning eller terrænændringer. Kommunalbestyrelsen kan ifølge Naturbeskyttelseslovens 65, stk 2 dispensere fra bestemmelserne i 16. Inden for lokalplanområdet er der omkring Hjerk Nor udlagt en søbeskyttelseslinje. Ingen af vindmøllerne står inden for søbeskyttelseslinjen, men adgangsvejen overskrider linjen på en strækning af cirka 160 meter. Skive Kommune søges derfor om dispensation for anlægsarbejdet inden for søbeskyttelseslinjen. Museumsloven Museumsloven, jævnfør Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2006, har til formål at fremme museernes virksomhed og samarbejde med henblik på at sikre Danmarks kulturarv og naturarv, samt sikre adgang til og viden om kultur- og naturarven og dens samspil med verden omkring os. Museumsloven har endvidere til formål at sikre kultur- og naturarven i forbindelse med den fysiske planlægning og forberedelse af jordarbejder med videre herunder arkæologiske og naturhistoriske undersøgelsesopgaver i tilknytning hertil. Kort over 3-beskyttet natur og søbeskyttelseslinje Jordfaste fortidsminder (bo- og gravpladser, kulturlag og lignende) er omfattet af museumslovens 26. Forud for byggemodning og byggeri skal Museum Sallings arkæologiske afdeling kontaktes. Hvis man under anlægsarbejdet finder fortidsminder, skal arbejdet indstilles og Arkæologisk Afdeling underrettes. Arkæologisk Afdeling oplyser, at der tæt på VM1 tidligere er registreret en overpløjet gravhøj fra bronzealderen. Umiddelbart nordvest og sydvest for VM2 er der tidligere registreret to udaterede, overpløjede gravhøje. Kort over fortidsminder omkring Hjerk Nor SIDE 23

28 Mellem VM2 og VM3 krydser vejforløbet Honningdalen, som i ældre stenalder sandsynligvis har stået delvist under vand, som en lille fjordarm ind i landet. Denne type topografiske forhold indikerer mulige fund af væsentlige fortidsminder fra stenalderen. Tæt på det nord-syd-gående vejforløb på matr. nr. 5d, Nr. Andrup By, Krejbjerg er der ligeledes registreret en overpløjet gravhøj med en stenkiste. Umiddelbart nord for Andrupgård er der registreret en klynge på fem gravhøje i vejforløbet, hvoraf to er dateret til Tragtbægerkulturen for 5000 år siden med fund af ravperler, skafthuløkse og flintøkser, en anden fra enkeltgravskulturen for 4500 år siden og en tredje ligeledes fra enkeltgravskultur med genbegravelse i bronzealderen for 3500 år siden med fund af stridsøkse og en bronzering. Den sidste gravhøj er udateret. På den baggrund anbefaler Museum Salling, Arkæologisk Afdeling en prøvegravning forud for anlægsarbejdet for at fastlægge omfanget af eventuelle væsentlige fortidsminder. Landbrugsloven Ejendommene i lokalplanområdet er pålagt landbrugspligt. En udstykning af de tre vindmøller med tilhørende kranplads som selvstændige ejendomme uden landbrugspligt vil kræve tilladelse efter landbrugslovens kapitel 5. Tilladelsen gives af NaturErhvervsstyrelsen. 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Lokalplanens forhold til øvrig planlægning > Anden Lovgivning SIDE 24

29 Lov om Miljøvurdering af planer og programmer I henhold til Lov om Miljøvurdering af Planer og Programmer er der foretaget en screening af lokalplanens miljømæssige konsekvenser. Screeningen afstedkom bemærkninger om (opremsning af de punkter fra screeningen, som har afstedkommet bemærkninger), hvilket er nærmere beskrevet i det ikketekniske resume. Skive Kommune har derfor vurderet, at der skal gennemføres miljøvurdering, jf. lovens 3.2. I den grå boks til højre er der et link til den fulde VVM-redegørelse og miljørapport. Herunder følger det Ikketekniske resumé af VVM-redegørelse og miljørapport: 260 Krejbjerg Vindmøller > Redegørelse > Miljøvurdering af Planer og Programmer Den fulde VVM-redegørelse og Miljørapport kan findes via nedenstående link VVM-redegørelse og Miljørapport (skærmudgave) VVM-redegørelse og Miljørapport (printudgave) SIDE 25

30 Bestemmelser I henhold til Planloven (lovbek nr. 587 af 27. maj 2013) fastsættes hermed følgende bestemmelser for det i 2.1. nævnte område. Lokalplanens bestemmelser suppleres af anden lovgivning, herunder navnlig af Byggeloven (Bygningsreglementet), Miljøbeskyttelsesloven og Naturbeskyttelsesloven. 260 Krejbjerg Vindmøller > Bestemmelser SIDE 26

31 1 Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanens formål Bestemmelse Det er lokalplanens formål At fastlægge lokalplanområdets anvendelse til opstilling af vindmøller, Bemærkning I henhold til planloven kan der kun dispenseres fra en lokalplan, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. En lokalplans principper er først og fremmest beskrevet i lokalplanens formål. At sikre bedst mulig udnyttelse af vindressourcerne, At sikre en harmonisk opstilling af vindmøller, At minimere anlæggets genevirkninger for nabobeboelser og omgivelser, Visualisering af de planlagte vindmøller set fra Sesterodde At fastlægge adgangsveje til området, At sikre, at der tinglyses deklaration om, at de tre vindmøller med dertil hørende tekniske anlæg fjernes ved ophør af el-produktion i området, jf. 10.5, Bestemmelsens vilkår kan evt. effektueres i forbindelse med tinglysning af øvrige vilkår i 4.2 og i forbindelse med NaturErhvervsstyrelsens tilladelse til ophævelse af landbrugspligten. At sikre, at arealer, som ikke benyttes til møllens drift og vedligeholdelse eller andre i lokalplanen muliggjorte anvendelser, kan anvendes som hidtil. Visualisering af de planlagte vindmøller set fra broen ved Lysen Odde SIDE 27

32 2 Lokalplanens område 2.1 Lokalplanens område Bestemmelse Lokalplanens afgrænsning Lokalplanen afgrænses som vist på kort 1 og omfatter følgende matrikler: Del af matr. nr. 1a, 2n, 8d og 1i, Nr. Andrup By, Krejbjerg, samt alle parceller, som efter den udstykkes indenfor området. Bemærkning Lokalplanen omfatter et areal på ca. 13,77 ha., der ligger i landzone. Arealet er privatejet. Områdets zonestatus Lokalplanområdet ligger i landzone og forbliver i landzone. Der tillægges lokalplanen bonusvirkning. Lokalplanen muliggør at fremtidige ændringer i overensstemmelse med lokalplanen kan gennemføres uden landzonetilladelse, jf. 11. Kort 1 - Matrikelkort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes i det. Matrikelkort med eksisterende matrikelgrænser på vedtagelsestidspunktet SIDE 28

33 3 Lokalplanens anvendelse 3.1 Anvendelse Bestemmelse Inden for lokalplanområdet kan opføres tre vindmøller, der er ens og opstilles samtidig. Der kan anlægges dertil hørende vejanlæg og teknikbygninger til koblingsstation og scadaanlæg, der er nødvendige for møllernes drift. Bemærkning Bestemmelsen sikrer, at der opstilles ens vindmøller. Arealer, der ikke anvendes til ovenstående, må kun anvendes til landbrugsdrift. Idet lokalplanområdet omfatter et større område end der, hvor de tre møller placeres, sikrer bestemmelsen, at der fortsat kan drives landbrug på arealerne. Kort 2 - Lokalplankort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes. Visualisering af vindmøllerne ved Krejbjerg fra fotopunkt syd for Harre SIDE 29

34 4 Udstykning 4.1 Udstykning Bestemmelse Hver vindmølle kan udstykkes i en selvstændig parcel. Hver vindmølleparcel skal have et grundareal svarende til minimum møllens fundament og maksimum til vindmøllens rotorareal. Bemærkning Bestemmelsen giver mulighed for, at arealet ved den enkelte vindmølle kan udstykkes til en selvstændig parcel. Kort 2 - Lokalplankort. Bemærk; Kortet kan klikkes større, og der kan zoomes. Udstykningsprincip for vindmølleparceller SIDE 30

35 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6675.aspx?style=1&qokdvrm=qlwwbqu' umbraco tried this to match it using this xpath query'6675') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 31

36 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6677.aspx?style=1&xrdkzfj=xcqbmee' umbraco tried this to match it using this xpath query'6677') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 32

37 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6680.aspx?style=1&adslpwc=nyzbgcz' umbraco tried this to match it using this xpath query'6680') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 33

38 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6681.aspx?style=1&xurmytn=qmpwxoa' umbraco tried this to match it using this xpath query'6681') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 34

39 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6866.aspx?style=1&ewfwpqd=hlfvzlt' umbraco tried this to match it using this xpath query'6866') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 35

40 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6684.aspx?style=1&quagsyp=fqwdlew' umbraco tried this to match it using this xpath query'6684') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 36

41 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6873.aspx?style=1&khbhfsi=sbmbpuy' umbraco tried this to match it using this xpath query'6873') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 37

42 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6875.aspx?style=1&yucemdf=ghpyrqn' umbraco tried this to match it using this xpath query'6875') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 38

43 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6686.aspx?style=1&tvspdfx=gbvlskp' umbraco tried this to match it using this xpath query'6686') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 39

44 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6876.aspx?style=1&lngdrbn=ucobfvp' umbraco tried this to match it using this xpath query'6876') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 40

45 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6689.aspx?style=1&ghjdxod=frtsawv' umbraco tried this to match it using this xpath query'6689') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 41

46 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6690.aspx?style=1&eagergx=sewsooa' umbraco tried this to match it using this xpath query'6690') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 42

47 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6881.aspx?style=1&rzgwkck=pvngjsh' umbraco tried this to match it using this xpath query'6881') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 43

48 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6880.aspx?style=1&bixgdoe=hztgowf' umbraco tried this to match it using this xpath query'6880') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 44

49 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6883.aspx?style=1&qntggsk=znvqhes' umbraco tried this to match it using this xpath query'6883') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 45

50 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6887.aspx?style=1&neaiifc=bfabtbu' umbraco tried this to match it using this xpath query'6887') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 46

51 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6691.aspx?style=1&jxvmtlw=zxizgqe' umbraco tried this to match it using this xpath query'6691') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 47

52 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6692.aspx?style=1&juetplc=eoblueg' umbraco tried this to match it using this xpath query'6692') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 48

53 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6882.aspx?style=1&mkkjfgo=qtmkhpb' umbraco tried this to match it using this xpath query'6882') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 49

54 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6693.aspx?style=1&qvledcj=zlpscxo' umbraco tried this to match it using this xpath query'6693') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 50

55 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6694.aspx?style=1&xlyggkp=tnsizmi' umbraco tried this to match it using this xpath query'6694') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 51

56 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6695.aspx?style=1&qqlqazx=jyixevz' umbraco tried this to match it using this xpath query'6695') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 52

57 Page not found No umbraco document matches the url 'http://skive.dkplan.niras.dk/umbraco/6696.aspx?style=1&rbxxsfg=tlfinys' umbraco tried this to match it using this xpath query'6696') This page can be replaced with a custom 404 page by adding the id of the umbraco document to show as 404 page in the /config/umbracosettings.config file. Just add the id to the '/settings/content/errors/error404' element. For more information, visit information about custom 404 on the umbraco website. This page is intentionally left ugly ;-) SIDE 53

58 Vedtagelse Foranstående forslag til lokalplan nr. xxx er vedtaget af Skive Byråd d. xx. måned 20xx. Lokalplanforslaget har været fremlagt offentligt i perioden fra d. xx. måned 20xx til xx. måned 20xx. Lokalplanen kan tidligst vedtages efter at lokalplanforslaget har været i offentlig fremlagt i mindst 8 uger. Endelig vedtagelse Skive Byråd har d. xx. måned 20xx vedtaget lokalplan nr. xxx endeligt. Lokalplanen er fremlagt offentligt d. xx. måned 20xx. 260 Krejbjerg Vindmøller > Bestemmelser > Vedtagelse SIDE 54

59 Kortbilag Oversigtskort Se pdf-udgave af Oversigtskortet hér Kort 1 - Matrikelkort Se pdf-udgave af Matrikelkortet hér Kort 2 - Lokalplankort Se pdf-udgave af Lokalplankortet hér 260 Krejbjerg Vindmøller > Kortbilag SIDE 55

60 Oversigtskort SIDE 56

61 Kort 1 Matrikelkort SIDE 57

62 Kort 2 - Lokalplankort SIDE 58

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Et erhvervs-område ved Balling

Et erhvervs-område ved Balling 256 Et erhvervs-område ved Balling Indholdsfortegnelse Planloven 1 Planloven - side 2 2 Planloven - side 3 3 Redegørelse 4 Indledning 5 Lokalplanens område 6 Lokalplanens formål og indhold 7 Tekniske Forhold

Læs mere

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg

Lokalplan. Vindmølleområde Krejbjerg Lokalplan 260 Vindmølleområde Krejbjerg Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanens område 4 Lokalplanens formål 6 Lokalplanens indhold 7 Tekniske Forhold 9 Vej-, sti- og parkeringsforhold

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune

Forslag til. Tillæg nr. 24. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til Vindmøller ved Brejning. Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 24 Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Brejning Ringkøbing-Skjern Kommune Dato_måned 2013 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009

Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Lokalplan 049 Tillæg 003 til kommuneplan 2009 Vindmøller ved Krashave Indsigelsesfrist XX. xxxx 2012 XXXX 2012 OFFENTLIG HØRING TIL XX. xxxx 2012 Indsigelser og ændringsforslag Forslagene til kommuneplantillæg

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011

FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 FORSLAG Offentligt fremlagt 12. januar - 9. marts 2011 Lokalplan nr. 239 Vindmølleområde Lindum Teknisk Forvaltning - Vedtaget 21. december. 2011 Planloven Lov om planlægning (Planloven) er grundlaget

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015.

LOKALPLAN 24-001 FORSLAG VINDMØLLER VED MARSVINSLUND. Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. LOKALPLAN 24-001 VINDMØLLER VED MARSVINSLUND FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra XX.XX 2015 til XX.XX 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning og zonestatus 3 3.

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 12b. Til Kommuneplan for Ringkøbing-Skjern Kommune. For et område til vindmøller ved Troldhede. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 12b Til Kommuneplan 2009-2021 For et område til vindmøller ved Troldhede Fremlagt i offentlig høring som Tillæg nr. 8b til Temaplan for vindmøller i Ringkøbing-Skjern Kommune (Kommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100)

Lokalplan nr. 278 samt Tillæg nr. 3 til Temaplan for Vindmøller (Kommuneplantillæg 100) Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 3. maj 2010 Sagsnummer 2009100648A Lokalplan

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

FORSLAG. Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 5-01 Sommerhusområde - Skibstedfjord, Sdr. Ydby. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 5-01 Marts 2017 Lokalplan nr. 1-003 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst.

Lokalplan nr. 116. Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Lokalplan nr. 116 er d. 21.01.2014 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 360 Område til teknisk anlæg (solcelleanlæg), Arnborgvej, øst for Skjern. Lokalplan nr.

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016

Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft. Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr Oktober 2016 Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Oktober 2016 Lokalplan nr. 1-020 Retningslinier for lokalplanen Lokalplanen er den detaljerede plan, der fastlægger,

Læs mere

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen.

Vedtagelsen betyder, at byggeri og anlæg samt ændring af den bestående anvendelse af en ejendom, skal ske som angivet i planen. Returadresse Plan, Udvikling og Kultur Rødkløvervej 4 6950 Ringkøbing Sagsbehandler Johnny Christensen Direkte telefon 9974 1279 E-post planlagning@rksk.dk Dato 8. september 2010 Sagsnummer 2009100801A

Læs mere

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer.

a. at der kan placeres vindmøller i det åbne land. d. at der opnås bedst mulig udnyttelse af områdets vindressourcer. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan nr.l.z.6 - vindmøllegruppe Viborggård. REDEGØRELSE INDLEDNING Lokalplanen er udarbejdet med henblik på udnyttelse af det i tillæg nr.1 til Suså Kommunes Kommuneplan udlagde vindmølleområde

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12

Indholdsfortegnelse. Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 Indholdsfortegnelse Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej 3 Redegørelse 4 Retningslinjer 9 Rammer 11 Vedtagelse 12 2 Erhvervsområde ved Katkjærvej Forside > Tillæg > Nr. 4 - Fjernvarmeværk ved Katkjærvej

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr.

Lokalplan Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan Centerområde, Amtoft Lokalplan nr og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. FORSLAG Lokalplan 131-4 Amtoft by og Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4 Centerområde, Amtoft Lokalplan nr. 131-4 og Tillæg nr. 1 til Lokalplan nr. 131-4 Juni 2016 FORSLAG Tillæg nr. 1 til lokalplan 131-4

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 27b. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025. Område til Vindmøller ved Faster-Astrup. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 27b Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2013-2025 Område til Vindmøller ved Faster-Astrup Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 17. juni 2014 FORORD

Læs mere

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen

Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen STUBBEKØBING KOMMUNE Lokalplan E4-1 Vejforbindelse ved den vestlige del af Dosseringen Marts 2005 Kommunal planlægning Den kommunale planlægning er et led i en større sammenhæng. Siden 1974 er der i Danmark

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV

1 : KOMMUNE NR ODDER LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV 1 : 25.000 ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 5019 FOR ET OMRÅDE TIL VINDMØLLE PÅ GERSDORFFSLUND VED HØJBYVEJ I HOV Odder Kommune Lokalplan nr. 5019 Lokalplan for et område til en vindmølle beliggende på Gersdorffslund

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Plan og Teknik Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Plan og Teknik Mødedato: Torsdag den 5. februar 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 2, Årre Preben Friis-Hauge, Connie

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne

til Kommuneplan , for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Forslag til Tillæg nr. 43 til, for et område til testvindmøller mellem Sdr. Vium og Lyne Geodatastyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 16. august 2016 1 Forord Kommuneplantillægget

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008

Lokalplan. For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12. Teknik & Miljø 2008 Lokalplan 035 For Bornholms Tekniske Samling i Rutsker. Inkl. regionkommuneplantillæg nr. 12 Teknik & Miljø 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Lokalplanens hensigter Forhold til anden planlægning Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter planlovens 58, stk. 1, nr. 4 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 23. oktober 2014 J.nr.: NMK-33-02560 Ref.: NYNAP-NMKN AFGØRELSE i sag om Aabenraa Kommunes vedtagelse af Lokalplan nr. 70

Læs mere

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 245. Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Lokalplan 245 Lokalplan for et vindmølleområde på Endelave TEKNISK FORVALTNING Juni 2007 Lokalplan 245 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for udarbejdelse af lokalplanen 4 Området i dag 4 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE September 2000 VEJLEDNING Purhus Kommune, Rådhuset Teknisk Forvaltning Bakkevænget

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o

Tillæg nr. 26. til Kommuneplan Ringkøbing-Skjern Kommune, område til offentligt formål, Vedersø. Ortfoto Ringkøbing-Skjern Kommune o Tillæg nr. 26 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-, område til offentligt formål, Vedersø Ortfoto Ringkøbing- o Ringkøbing- 18. december 2014 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget fastlægger

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4

Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge. Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 Vindmøller nær Timlundvej ved Stakroge Udkast til VVM-tilladelse BILAG 4 UDKAST til VVM-tilladelse for vindmølleprojekt ved Stakroge Stakroge Vindmøllepark ApS har søgt om tilladelse til at opstille fem

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10

Indholdsfortegnelse. Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 Indholdsfortegnelse Nr. 1 - Vindmølleområde ved Krejbjerg 3 Redegørelse 5 Retningslinjer 7 Rammer 9 Vedtagelse 10 2 Vindmølleområde ved Krejbjerg I december 2009 vedtog Skive Byråd at udlægge et nyt vindmølleområde

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse.

Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL Sammenfattende redegørelse. Vindmøller ved Bajlum/Vium APRIL 2011 Sammenfattende redegørelse www.skive.dk Indhold 1 2 3 4 5 6 Indledning og baggrund...3 Planvedtagelse...3 Integrering af miljøhensyn i planerne...4 Miljørapportens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse

INDLEDNING. Indholdsfortegnelse INDLEDNING Indholdsfortegnelse INDLEDNING 0 Offentlig fremlæggelse og indsigelsesfrist 1 REDEGØRELSE 2 Beskrivelse af lokalplanområdet 2 HIDTIDIG PLANLÆGNING 3 Regionplanlægningen 3 Kommuneplanlægningen

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

SYDLANGE LAND KOMMUNE

SYDLANGE LAND KOMMUNE SYDLANGE LAND KOMMUNE Lokalpian 3.06 For vindmølle Oureve i 11 Hvad er en lokalpian? Ifølge lov om planlægning har kommunalbestyrelsen pligt til at udarbejde en lokaiplan, før der gennemføres større udstykninger

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby. Forslag: 14/06/2013

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby. Forslag: 14/06/2013 Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Forslag: 14/06/2013 Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål

Lokalplantillæg 55.2. Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Lokalplantillæg 55.2 Gammelmark Strand Camping Område til campingformål Indholdsfortegnelse 1 Broager kommune Lokalplantillæg 55.2 Område til servicebygninger og svømmebad Indledning Hvad er en lokalplan...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd. Indsigelsesfrist 30. november 2011 LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd Indsigelsesfrist 30. november 2011 oktober 2011 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205

Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 205 for et boligområde ved Møgelkær i Viborg Forslag 1 LÆSEVEJLEDNING En lokalplan fastlægger, hvordan et område må bruges fremover. Reglerne for lokalplaner er fastlagt

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller

LOKALPLAN 2.12 Klitmøller ^P LOKALPLAN 2.12 Klitmøller Sommerhusområde ved Kræn Tækkersvej Januar 1991. Fremlagt til offentlig debat i perioden 10.10. - 5.12.1990 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by

LOKALPLAN NR. 41. Fanø Kommune. Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by LOKALPLAN NR. 41 Fanø Kommune Lokalplan for et område til yderlig stormflodssikring af Sønderho by Oktober 1989 2 Lokalplan 41 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE TIL YDERLIG STORMFLODSSIKRING AF SØNDERHO

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere