FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL"

Transkript

1 Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer

2 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere. Noterne indeholder vigtig information, som sikrer, at der ikke opstår fare for personer eller udstyr. Vejledningen bør opbevares på et sikkert sted og er også til rådighed hos producenten. Monteringstrinene i denne vejledning er henvendt til fagfolk med kompetence inden for gas- eller vandrelateret installation. Udfør kun monteringstrinene, hvis du besidder disse færdigheder. Giv denne monteringsvejledning til kunden. Forklar kunden om de tilhørende anordningers funktion og drift. 2

3 1 Generel information Specifikationer Sikkerhed Korrekt brug Notestruktur Overhold disse sikkerhedsanvisninger Inden montering Generelle noter Komponentbeskrivelse Andet udstyr Transport og opbevaring Teknisk dokumentation Pladskrav til tagmonterede solfangere Montering af tagbeslag og profilskinner Afstandsbestemmelse Tag med vingetegl Skifertag Eternittag Tagpap-, zink- og flade ståltage Montering af ekstra skinner (ekstraudstyr) Montering af profilskinner Montering af solfangere Forbered montering af solfangere Montering af solfangere Tilslutning af solfangerføler Tilslutning af manifold Udluftning ved hjælp af trykfyldning Udluftning gennem luftudlader (ekstraudstyr) øverst på anlægget Montering af tilslutningssættet til to rækker (ekstraudstyr) Afslut montering Kontroller montering Isolering af tilslutnings- og manifoldrør

4 1 Generel information Dette kapitel angiver, hvilke tekniske regler og bestemmelser, der gælder for denne montering. Overhold alle standarder og retningslinjer, der gælder for montering og drift af systemet i Danmark. Lynafledning Hvis bygningens højde (monteringshøjden) overstiger 20 m, og der ikke er monteret en lynafleder, skal en elinstallatør forbinde de elektrisk ledende komponenter på taget med et elektrisk jordledningskabel på mindst 16 mm2, således at der er jordforbindelse. Der stilles ikke særlige krav til lynafledning for bygningshøjder (monteringshøjder) på mindre end 20 m. Hvis der er monteret et lynafledersystem, skal en elinstallatør kontrollere solvarmeanlæggets integrering i lynafledersystemet. Montering af Geminox solvarmeanlægget skal udføres i overensstemmelse med de relevante sikkerhedskrav, gældende IEE ledningsbestemmelser, lokale og nationale bygningsbestemmelser, bestemmelser og vedtægter i henhold til det lokale vandforsyningsselskab samt øvrige relevante bestemmelser. 4

5 2 Specifikationer FKC Serie Solfangere Certificeringer Længde Bredde Højde Afstand mellem solfangere Væskeindhold, lodret solfanger Vf Væskeindhold, vandret solfanger Vf mm mm 90 mm 25 mm 0,86 l 1,25 l Bruttooverfladeareal, absorber 2,37 m² Nettooverfladeareal, absorber 2,23 m² Nettovægt, lodret solfanger Nettovægt, vandret solfanger Solfangernes tilladte driftstryk pmaks Tabel 2 Specifikationer 41 kg 42 kg 6 bar 5

6 3 Sikkerhed Dette afsnit beskriver, hvordan noterne til montering samt sikker og problemfri drift er inddelt i denne vejledning. Umiddelbart efter de enkelte monteringstrin er der monteringsspecifikke noter med sikkerheds- og brugerinformationer. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne, inden monteringen påbegyndes. Der kan opstå alvorlig personskade eller dødsfald, såvel som materielle skader og miljøskade, hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke overholdes. 3.1 Korrekt anvendelse Denne monteringsvejledning gælder for termiske solfangere, der monteres på skrånende tag med en hældning på 25 til 60. Solfangerne kan installeres på eternittag med hældning mellem 5 og 65. Driftsbetingelser Opstil kun monteringssættet på tag, hvor konstruktionen kan bære vægten. Om nødvendigt, benyt en bygningsingeniør eller en tagdækker. Monteringssættet tåler en standard snebelastning på maks. 2,0 kn/m² og en monteringshøjde på maks. 20 m. Med passende tilbehør kan monteringssættet anvendes til en standard snebelastning på maks. 3,1 kn/m² og en maksimal monteringshøjde på 100 m. Se afsnit 5.8 Montering af profilskinner. Tagmonteringssættet må ikke anvendes til montering af andre genstande på taget. Udstyret er udelukkende beregnet til sikker montering af solfangere. 6

7 3.2 Notestruktur sikkerhed Symbolerne angiver to fareniveauer: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver risiko for alvorlig personskade eller dødsfald, hvis der ikke udvises tilstrækkelig omhu. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE/SYSTEMSKADE Angiver farlige situationer, hvor der er risiko for let personskade eller materielle skader. Yderligere symboler angiver farer og brugerinformationer: ADVARSEL! LIVSFARE pga. elektrisk chok. Tip til optimal udnyttelse og opstilling af produkterne samt anden relevant information. 7

8 3.3 Overhold disse sikkerhedsanvisninger ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende komponenter. Sørg for at have korrekt sikkerhedsudstyr ved tagarbejde. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. Hav altid din personlige sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Kontrollér altid, når monteringen er fuldført, at monteringssættet og selve solfangerkomponenterne er placeret sikkert. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ændringer i systemkonstruktionen kan forårsage personskade og driftsfejl. Systemkonstruktionen må aldrig ændres. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Der kan opstå forbrændinger, hvis solfangeren og monteringskomponenterne udsættes for solstråling igennem længere tid. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. Tildæk solfangeren (fx med presenning fås som ekstraudstyr ) og monteringssættet under monteringen, så den er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. 8

9 4 Inden montering 4.1 Generelle noter Det kan med fordel overvejes at kontakte et tagfirma, som er vant til tagarbejde og dermed er opmærksom på de risici, der er forbundet med at arbejde højt til vejrs. Undersøg monteringsstedets betingelser og lokale bestemmelser, inden monteringen påbegyndes. PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Hvis solfangeren og monteringsmaterialet udsættes for sollys i længere tid, bliver komponenterne varme og kan give forbrændinger. Bær beskyttelsesdragt. Tildæk solfangeren (fx med presenning fås som ekstraudstyr ) og monteringsmaterialet under monteringen, så det er beskyttet mod høje temperaturer pga. solstrålingen. Fig. 1 Generel oversigt over solfangersæt - tagmontering Kontrollér, at alle komponenter er der, og at de er i perfekt stand. den optimale placering af solfangerne. Vær opmærksom på, hvilken vej sollyset vender (hældningsvinkel, sydvendt). Undgå skygge fra høje træer eller bygninger og tilpas solfangernes opstilling til bygningens form (fx flugte med vinduer, døre, etc.). Anvend kun OEM-komponenter og udskift straks evt. ødelagte eller defekte dele. Fjern og udskift ødelagte tegl, skifer eller eternit, på det sted hvor solfangerne skal placeres. 9

10 4.2 Komponentbeskrivelse Monteringssæt til solfangere Monteringssættene er beregnet til montering og endelig fastgørelse af solfangerne. Fig. 2 Monteringssæt til 2 solfangere 1 standard monteringssæt, 1 udvidet monteringssæt samt 2 tagbeslagmonteringssæt. Standard monteringssæt til hver solfangerrække og til den første solfanger (Fig. 2) Position 1: Profilskinne 2 x Position 3: Enkeltsidet fastspændingssko til solfanger 4 x Position 7: Nedskridningsbeskyttere 2 x Position 8: M8 skrue 4 x Tagsamlestykker, tag med vingetegl, pr. solfanger (Fig. 2) Position 4: Tagbeslag, regulerbar 4 x Position 5: Glidemøtrik 4 x Udvidet monteringssæt til hver ekstra solfanger (Fig. 2) Position 1: Profilskinne 2 x Position 2: Dobbeltsidet fastspændingssko til solfanger 2 x Position 6: Samlestykke med gevind til skinner 2 x Position 7: Nedskridningsbeskyttere 2 x Position 8: M8 skrue 4 x 10

11 4.2.2 Hydraulisk tilslutning Der skal anvendes et tilslutningsudstyr til hver solfangerrække. Solfangerne forbindes med tilslutningsslanger (tilslutningssæt). Fig. 3 Tilslutningsudstyr og tilslutningssæt (illustrationen viser 2 lodrette solfangere) Tilslutningsudstyr, pr. solfangerrække (Fig. 3) Position 1: Slangebånd (1 x ekstra) 5 x Position 3: Tilslutningsslange, længde 1000 mm 2 x Position 4: Blindprop 2 x Position 5: Tilslutningsslange, længde 55 mm 2 x Position 6: Omløber til solfangerføler 1 x Position 7: Størrelse 5, umbraconøgle 1 x Position 8: Slangemundstykke R¾ med 22 mm kompressionsfitting 2 x Tilslutningssæt mellem solfangerne, til hver solfanger (i to hjørneskyttere, Fig. 4) Position 1: Slangebånd 4 x Position 2: Tilslutningsslange, længde 95 mm 2x Fig. 4 To hjørnebeskyttere med ét tilslutningssæt 11

12 4.3 Andet udstyr Vaterpas Lodsnor Påfyldningspumpe Sikkerhedsline Rørisolering Stillads Tagstige Kran eller mobilt hejseværk Opbevaring Solfangerne skal opbevares tørt. Opbevar ikke solfangerne udenfor uden beskyttelse mod regn. Til fastgørelse af tagmonteringssættet og rørføringstilslutningen, kræves kun en umbraconøgle, str. 5, fra tilslutningssættet. 4.4 Transport og opbevaring Sørg for, at hjørnebeskytterne bliver siddende. De indeholder rørføringens tilslutningsdele, som skal bruges til monteringen. Alle komponenter er forsynet med transportbeskyttelse. Fig. 5 Plastikpropper på solfangernes samlinger Kassér transportbeskyttelsen i et miljøvenligt genbrugssystem. Transportbeskyttelse til solfangernes samlinger Plastikpropper beskytter solfangernes samlinger mod beskadigelse. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved beskadigede pakflader. Fjern først plastikpropperne (Fig. 5, Position 1) umiddelbart inden monteringen. 12

13 4.5 Teknisk dokumentation Solvarmeanlægget består af forskellige komponenter (Fig. 6). Der er anvisninger til montering, drift og vedligeholdelse for hver enkel komponent. Der medfølger separat vejledning til ekstraudstyret. Position 1: Solfanger: vejledning til tagmontering leveres med tilslutningsudstyret Position 2: Pumpestation: vejledning leveres med den samlede station Position 3: Solvarmestyring: vejledning leveres med solfangeren. Position 4: Varmtvandsbeholder: vejledning leveres med varmtvandsbeholderen. Fig. 6 Solvarmeanlæggets komponenter og teknisk dokumentation 13

14 4.6 Pladskrav til tagmonterede solfangere Bemærk venligst følgende minimumkrav til tagareal. Dimension A og B Pladskrav til solfangerrækken. Dimension C Mindst to tagsten til taget eller skorstenen. Ellers er der risiko for beskadigelse af tagstenene, især hvis de er nedlagt i mørtel. Dimension D Tagudhæng, inklusive gavlmurens tykkelse. Dimension E Minimum 30 cm til montering af tilslutningskabler i tagrummet. Fig. 7 Afstandene skal overholdes Dimension F Mindst 40 cm til montering af tilslutningskablerne i tagrummet (ved evt. montering af luftudlader, skal der beregnes tilstrækkelig plads i nærheden af luftudladerens returløb). Bemærk, at luftudladeren skal placeres øverst på anlægget. Dimension G Minimum 50 cm til højre og venstre for solfangerrækken af hensyn til tilslutningskablerne under taget. Dimension H Dimension H er mm (1.000 mm for vandrette solfangere), hvilket er minimumsafstanden fra solfangerens øverste kant til den nederste profilskinne, som er installeret først. Fig. 7 De angivne afstande skal overholdes Pladskrav til lodrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 2,32 m 2,07 m 3 3,49 m 2,07 m 4 4,66 m 2,07 m 5 5,83 m 2,07 m 6 7,06 m 2,07 m 7 8,17 m 2,07 m 8 9,34 m 2,07 m 9 10,51 m 2,07 m 10 11,68 m 2,07 m Tabel 3 Pladskrav til lodrette solfangere, Pladskrav til vandrette solfangere: Antal solfangere Dimension A Dimension B 2 4,17 m 1,15 m 3 6,26 m 1,15 m 4 8,36 m 1,15 m 5 10,45 m 1,15 m 6 12,55 m 1,15 m 7 14,64 m 1,15 m 8 16,74 m 1,15 m 9 18,61 m 1,15 m 10 20,93 m 1,15 m Tabel 4 Pladskrav til vandrette solfangere 14

15 5 Montering af tagbeslag og profilskinner 5.1 Afstandsbestemmelse De angivne dimensioner er vejledende værdier, som skal tilnærmes. Vandret montering er kun mulig, hvis afstanden mellem taglægterne er maks. 420 mm. På tag med vingetegl, er det teglenes bredde, der bestemmer afstanden mellem tagbeslagene. Afstand mellem tagbeslag Profilskinnerne fastgøres med hver to tagbeslag (Fig. 8). Se tabellen for omtrentlig afstand mellem tagbeslagene. Solfangertype Lodret Ca mm Vandret Ca mm Afstand W Afstand X Afstand Z mm mm Tabel 5 Afstand mellem tagbeslagene mm mm Fig. 8 Afstand mellem tagbeslagene Afstand x og z skal altid være cirka lige så stor som afstand w. Afstand mellem profilskinner Fastlæg afstanden mellem øverste og nederste profilskinner Solfanger- Afstand Y type Fra Til Lodret 1320 mm 1710 mm Vandret 600 mm 820 mm Tabel 6 Afstand (midt-midt) mellem den øverste og nederste profilskinne fig. 9 Afstand mellem profilskinner 15

16 Montering af tagbeslag og profilskinner ADVARSEL LIVSFARE Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet. ADVARSEL RISIKO FOR PERSONSKADE Ved fald eller nedfaldende dele. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker i forbindelse med tagarbejdet. Fig. 10 Monterede profilskinner til to solfangere Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på. 16

17 5.2 Tag med vingetegl Monter alle tagbeslag i overensstemmelse med de vejledende værdier i Tabel 5 og 6 på side 15. Fastspænd den lange sekskantmøtrik (Fig. 13, Position 1) ved at placere en umbraconøgle, str. 5, i et af sekskantmøtrikkens huller og dreje. Foretag ikke ændringer i tagkonstruktionen og undgå at beskadige tagbeklædningen. Hvis teglene er lagt i mørtel, løftes disse. Start med 3. række under taget. Spændeskiven (Fig. 13, Position 5) skal gribe fat om tænderne på den nederste del af tagbeslaget. Skær forsigtigt det underste af tagstenen af, hvis det er nødvendigt for at sikre, at tagstenen er korrekt placeret over tagbeslaget. PAS PÅ BESKADIGELSE AF SYSTEMET Hvis den lange sekskantmøtrik på tagbeslaget efterfølgende løsnes. Når møtrikken er fastspændt, aktiveres klæbemassen, som binder omløberen sikkert efter en time. Fig. 11 Monterede tagbeslag til to solfangere Hvis møtrikken løsner sig efter denne time, fastspændes den på stedet (fx med låseskive) Monter tagbeslagene over taglægten I emballeret stand er den nederste del af tagbeslaget bøjet. Løsn den lange sekskantmøtrik (Fig. 12, Position 2) på tagbeslaget og flyt den nederste del af tagbeslaget (Fig. 12, Position 1) til den korrekte position.. Skub tagstenen opad i overensstemmelse med tagbeslagets placering som vist i. Tabel 5 og 6, side 15. Placer tagbeslaget således, at den forreste skinne ligger i en teglrende (Fig. 13, Position 4). Skub den nederste del af tagbeslaget (Fig. 13, Position 3) opad, indtil det rører taglægten (Fig. 13, Position 2). 17 Fig. 12 Den nederste del af tagbeslaget drejes Fig. 13 Korrekt monteret tagbeslag (nogle tagsten er fjernet for at tydeliggøre placeringen)

18 5.2.2 Montering af tagbeslag på spær Tagbeslaget kan også monteres på spæret. I overensstemmelse med tagbeslagenes placering som vist i Tabel 5 og 6, side 15), skal der monteres tilstrækkeligt stærke brædder på spærene, så tagbeslaget kan fastgøres mellem spærene.. Fastspænd den lange sekskantmøtrik (Fig. 15, Position 1) ved at indsætte en umbraconøgle, str. 5, i hullet i møtrikken og dreje. Monter ved hjælp af passende skruer den nederste del af tagbeslaget i spærets første (Fig. 15, Position 2) og andet hul (mindst). Ved visse typer tagbeklædning kan det være nødvendigt at tætne den nederste del af tagbeslaget (Fig. 14, Position 4) med brædder, så den øverste del af tagbeslaget ligger øverst på tagstenen. Løsn den lange sekskantmøtrik (Fig. 14, Position 2). Indsæt bolten i det øverste hul (Fig. 14, Position 3). Fastspænd den nederste del af tagbeslaget let (Fig. 14, Position 1). Spænd ikke samlingen endnu. Fig. 14 Montering af tagbeslag på spær Position 1: Nederste del af tagbeslaget Position 2: Lang sekskantmøtrik Position 3: Øverste hul til montering af nederste del Position 4: Sørg evt. for at tætne. Position 5: Skær evt. af PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved ødelæggelse af tagbeslaget, hvis bolten ikke er placeret i det øverste hul, således at der opstår ulige tyngdefordeling. Placer den forreste skinne i tagstenen, så den er placeret i renden mellem tagstenene, når den udsættes for belastning. (Fig. 15, Position 3). Der skal være afstand mellem tagbeslaget og tagstenens øverste kant (Fig. 15, Position 4). Juster om nødvendigt det øverste af tagstenen. Skub den nederste del af tagbeslaget ned, indtil det ligger på spæret eller brædderne (Fig. 15, Position 6). Spændeskiven (Fig. 15, Position 5) skal gribe fat om tænderne på den nederste del af tagbeslaget. 18 Fig. 15 Tagbeslag monteret (nogle tagsten er fjernet for bedre overblik) Position 1: Lang sekskantmøtrik Position 2: Skrue til fastspænding af tagbeslag Position 3: Forreste skinne Position 4: Tilpas evt. tagstenen ved montering af tagbeslaget Position 5: Spændeskive Position 6: Bræt

19 5.3 Skifertag Rådfør med en tagdækker før montering på skifertag. Hold den angivne afstand (w, x og y) mellem de særlige tagbeslag under monteringen i henhold til Tabel 5 og 6, side 15. I overensstemmelse med tagbeslagenes placering som vist i Tabel 5 og 6, side 15), skal der monteres tilstrækkeligt stærke brædder på spærene,(fig. 16, Position 1) så tagbeslaget kan fastgøres mellem spærene. Klargøring af tagbeslag. Løsn den lange sekskantmøtrik (Fig. 14, Position 2). Indsæt bolten i det øverste hul (Fig. 14, Position 3). Fastspænd den nederste del af tagbeslaget let (Fig. 14, Position 1). Spænd ikke samlingen endnu. Fig. 16 Indskyd ekstra brædder mellem lægter, hvis nødvendigt. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved ødelæggelse af tagbeslaget, hvis bolten ikke er placeret i det øverste hul, således at der opstår ulige tyngdefordeling. Fig. 17 Indstilling af tagbeslagets nederste del. Position 1: Nederste del af tagbeslaget Position 2: Lang sekskantmøtrik Position 3: Øverste hul til montering af nederste del Position 4: Skær evt. af 19

20 PAS PÅ! BESKADIGELSE AF BYGNINGEN Forårsaget af utætheder. Placer hvert tagbeslag midt på skiferstenen. Hvis taglægterne ligger for tæt, afkortes den nederste del af tagbeslaget mellem andet og tredje hul. Fig. 18 Monteret tagbeslag. Skub den nederste del af tagbeslaget ned, indtil det ligger på spæret eller brædderne. (Fig. 18, Position 1) Spændeskiven (Fig. 19, Position 2) skal gribe fat om tænderne på den nederste del af tagbeslaget.. Fastspænd den lange sekskantmøtrik (Fig. 15, Position 1) ved at indsætte en umbraconøgle, str. 5, i hullet i møtrikken og dreje. Monter ved hjælp af passende skruer den nederste del af tagbeslaget i spærets første (Fig. 19, Position 3) og andet hul (mindst). Fig. 19 Monteret tagbeslag, hvor nederste del af beslaget er afkortet. Position 1: Lang sekskantmøtrik Position 2: Spændeskive Position 3: Skrue til fastspænding af tagbeslag Tilpas skiferstenene i siderne.(fig. 20) Fig. 20 Færdigmonteret tagbeslag. 20

21 5.4 Eternittag Der anvendes bærebolte i stedet for tagbeslag til montering af profilskinner. Standard levering Fig. 21 Position 1: M8 skrue Position 2: Holdeklods Position 3: M12 møtrik Position 4: Spændeskive Position 5: Dækskive Position 6: Bærebolt 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x 4 x På eternittag bestemmer toppunkterne afstanden mellem bæreboltene. Hold den angivne afstand (w, x og y) mellem bæreboltene under monteringen, som angivet i Tabel 5 og 6, side 15). PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET På grund af utilstrækkelig stærk tagkonstruktion Fig. 21 Samlestykke til eternittag Ekstra værktøj - Trådløs skruetrækker - Målebånd - Træbor, Ø 6 mm (bitlængde, se afsnittet Montering af bærebolte", side 22) - Metalbor Ø 13 mm - Umbraconøgle str. 15 og 19 Kontrollér, at tagkonstruktionen er tilstrækkelig stærk. Til fastspænding af bæreboltene kræves lægter på mindst 40 x 40 mm. Monter evt. yderligere lægter for at bevare værdierne i Tabel 5 og 6 21

22 Montering af bærebolte Bor en præcis 90 vinkel gennem tagkonstruktionen med træboret for at opnå en plan overflade mellem holdeklodsen og profilskinnen. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF BYGNINGEN Forårsaget af utætheder. Bor aldrig ind i den lave rende. Fig. 22 Udarbejd en boreskabelon Bor gennem taget med et metalbor (Ø 13 mm) men vær opmærksom på bæreboltenes placering (se Tabel 5 og 6). Bor ikke ind i det underliggende træ! Før træboret (Ø 6 mm) gennem hullet og bor lodret ind i tagkonstruktionen (lægten). Ved montering af bæreboltene, bemærk rækkefølgen af de enkelte komponenter (Fig. 23). Drej holdeklodsen (Fig. 23, Position 1), indtil den rører bærebolten (Fig. 23, Position 5). Skru den samlede bærebolt ind i taget med en str. 15 umbraconøgle, indtil afstanden B nås. Fig. 23 Montering af bærebolte - rækkefølge Position 1: Holdeklods Position 2: M12 møtrik Position 3: Spændeskive Position 4: Dækskive Position 5: M12 bærebolt Når der skrues i bæreboltene, skal afstanden B (Fig. 24) være den samme for alle bærebolte. 22

23 Montering af tagbeslag og profilskinner Fastspænd møtrikkerne (Fig. 24, Position 2), indtil dækskiven (Fig. 24, Position 3) flugter nøjagtigt med taget. Holdeklodsen skal skrues helt fast på bærebolten. Højeste punkt, dim. A Dim. B 35 mm 70 mm 40 mm 65 mm 45 mm 60 mm 50 mm 55 mm 55 mm 50 mm 60 mm 45 mm Fig. 24 Bærebolt monteret på taget Position 1: Holdeklods Position 2: M12 Møtrik Position 3: Dækskive Montering af profilskinnen Se også afsnit Tilslutning af profilskinner`` Monter hver enkelt profilskinne (Fig. 25, Position 2) med to bolte (Fig. 25, Position 1). Profilskinnerne må ikke bøje som følge af forskelle i spærene. Kontrollér ved hjælp af en lodret linje. Om nødvendigt tætnes profilskinnerne ved holdeklodsen. Fig. 25 Monter profilskinner på holdeklodsen Position 1: Skruer Position 2: Profilskinne Position 3: Holdeklods 23

24 5.5 Tagpap-, zink- og flade ståltage Rådfør med en tagdækker før montering på disse typer tage. Ved disse installationstyper, bruges bærebolte (Fig. 27, Position 5) i stedet for tagbeslag, til fastgørelse af profilskinner. Hold den angivne afstand (w, x og y) mellem bæreboltene under monteringen, som angivet i Tabel 5 og 6, side 15). For at sikre at taget er tæt, skal der monteres tætningskraver omkring bæreboltene (Fig. 27, Position 5) For monterings rækkefølge af bærebolt og profilskinner, samt anden relevant instruktion, se afsnit 5.4 Eternittag. Fig. 27 Montering af bærebolt. Position 1: Holdeklods Position 2: M12 møtrik Position 3: Spændeskive Position 4: Dækskive Position 5: M12 bærebolt Position 6: Tætningskrave (ikke inkluderet i sættet, leveres af installatør) 24

25 5.6 Montering af ekstra skinner (ekstraudstyr) Der kræves yderligere foranstaltninger ved monteringshøjder på m og/eller ved standard snebelastning på 2,0-3,1 kn/m2. Udfør samme procedure for de andre profilskinner. For at fortsætte med monteringen, se afsnit Tilpasnisning af profilskinner. Eksemplet her viser montering på tegltag. Yderligere skinner kan også monteres på andre typer tag som beskrevet i denne vejledning. Montering af ekstra tagbeslag Ekstra tagbeslag skal monteres til fastspænding af ekstra profilskinner til snebelastning. Fastspænd ekstra tagbeslag (Fig. 28, Position 1) så centralt som muligt mellem de allerede monterede øverste og nederste tagbeslag. Fig. 28 Ekstra tagbeslag til profilskinnerne til snebelastning (her: for to solfangere) Der skal være mindst én fri række tegl mellem de øverste, midterste og nederste tagbeslag. Montering af profilskinner til snebelastning på tagbeslagene Skub glidemøtrikken (Fig. 29, Position 1) ind på tagbeslaget som anvist. Placer profilskinnen til snebelastning (Fig. 29, Position 2) på tagbeslaget og fastspænd med en M8 bolt (Fig. 29, Position 3). Sørg for, at profilskinnerne til snebelastning er nivelleret (brug sejlgarnsnor). Montering af profilskinner Profilskinnerne skal sammenføjes inden montering.. Se afsnit Tilslutning af profilskinner. Placer profilskinnerne (Fig. 30, Position 1) i fordybningerne (Fig. 30, Position 2) på profilskinnerne til snebelastning og spænd let ved hjælp af bolt og glidemøtrik (Fig. 30, Position 3), således at profilskinnerne stadig kan nivelleres. 25 Fig. 29 Fastspænding af profilskinnen til snebelastning Fig. 30 Fastspænding af vandrette profilskinner

26 5.7 Montering af profilskinner Profilskinnerne sammenføjes ved hjælp af samlestykkerne. Hver solfanger har en øvre og nedre profilskinne Tilslutning af profilskinner Skub samlestykket (Fig. 31, Position 1) så langt som muligt ind på de to profilskinner (Fig. 31, Position 2). Lås ved at fastspænde begge monterede M10 låsebolte (Fig. 31, Position 3) på samlestykket med en umbraconøgle, str Montering af profilskinner Skub glidemøtrikken (Fig. 32, Position 1) ind på tagbeslaget som anvist. Fig. 31 Tilslutning af profilskinnerne Position 1: Samlestykke Position 2: Profilskinne Position 3: M10 Låsebolt Anbring de nederste profilskinner (Fig. 32, Position 2) på tagbeslagene og fastspænd M8 bolten let (Fig. 32, Position 3), så profilskinnerne stadig kan nivelleres. Udfør samme procedure for de øverste profilskinner. Det anbefales at benytte lægterne til at kontrollere afstanden mellem profilskinnerne. Fig. 32 Montering af profilskinner på tagbeslaget Position 1: Glidemøtrik Position 2: Profilskinne Position 3: Bolt 26

27 5.7.3 Justering af profilskinnerne Ret øverste og nederste profilskinne ind vinkelret i forhold til hinanden (Fig. 33, brug et vaterpas) og nivellér dem.. Mål diagonalerne eller placer en taglægte (Fig. 33, Position 1), fx ved enderne af profilskinnerne. Vinklen mellem taglægten og profilskinnen skal være 90. Juster profilskinnerne over slidserne, så de flugter. Fastspænd skruerne. Fig. 33 Justering af profilskinner Profilskinnerne må ikke bøje som følge af forskelle i spærene. Kontrollér ved hjælp af en lodret linje Montering af nedskridningsbeskyttere For at undgå, at solfangerne glider, skal der fastspændes to anti-slip beskyttere på de nederste profilskinner for hver solfanger.. Skub hver anti-slip beskytter (Fig. 34, Position 3) ind i de inderste slidser (Fig. 34, Position 1) over profilskinnerne, indtil den klikker på plads (Fig. 34, Position 2). Fig. 34 Fastgørelse af nedskridningsbeskytter Position 1: Klargøring af slidser til nedskridningsbeskytter Position 2: Klik nedskridningsbeskytteren på plads Position 3: Nedskridningsbeskytter 27

28 6 Montering af solfangere Overhold følgende sikkerheds- og brugeranvisninger under monteringen af solfangerne. ADVARSEL! LIVSFARE Ved fald eller nedfaldende dele. Vær påpasselig, så der ikke opstår ulykker under tagarbejdet.. Tag alle forholdsregler for at undgå en faldulykke under tagarbejdet.. Hav altid personlig sikkerhedsdragt og sikkerhedsudstyr på.. Kontrollér altid efter monteringen, at monteringssættet og selve solfangerne er placeret sikkert.. Sørg for, at der anvendes korrekt udstyr ved tagarbejdet. Fig. 35 Overblik over tagmontering af solfangere PAS PÅ! RISIKO FOR PERSONSKADE Ved afbrydelse af arbejdet. Monter solfangerne sikkert, så de ikke falder ned. Stabiliser solfangerrækken. Anvend hejseudstyr som tagentreprenørernes eller tilstrækkeligt stærke sugekopper til monteringen. Solfangere, der ikke er fastgjort, kan falde ned ved berøring og under monteringen. 28

29 6.1 Forbered montering af solfangere Inden selve tagmonteringen samles de korte tilslutningsslanger og blindpropper på jorden for at lette tagarbejdet. For at fastspænde tilslutningsslangerne, monteres slangebåndene på udløserringene. PAS PÅ! BESKADIGELSE AF SYSTEMET Ved læk i tilslutningsslangerne. Slangebåndene SKAL monteres korrekt, INDEN udløserringen (Fig. 36, Position 1) fjernes (Fig. 36, Position 2). Løsnes den efterfølgende, kan det svække elasticiteten. Fig. 36 Slangebånd med udløserring, også vist monteret på en samlet blindprop [PAS PÅ! ] FARE FOR PERSONSKADE Træk kun i udløserringen, når slangebåndet er anbragt over tilslutningsslangen Vandtilslutning i henhold til Tichelmann princippet Solfangerrækken tilsluttes i henhold til Tichelmann princippet. Dette sikrer, at den enkelte solfanger modtager samme fremløbshastighed (Fig. 37). Fig. 37 Vandtilslutning højreplaceret fremløb Position 1: Tilslutningsslange 95 mm Position 2: 55 mm tilslutningsslange og blindprop Position 3: Fremløb Position 4: Returløb Fremløbet kan monteres øverst til højre (Fig. 37) eller venstre (Fig. 38). I denne vejledning er fremløbet vist til højre. Solfangerne monteres således, at følerlommerne, der modtager solfangerføleren (Fig. 38, Position 1) er placeret øverst. Solvarmeanlægget udluftes med automatisk luftudlader (ekstraudstyr) øverst på systemet. 29 Fig. 38 Vandtilslutning venstreplaceret flowfremløb

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970

Installatørhåndbog SOLAR FP215 P/PL IHB DK 1124-1 031970 Installatørhåndbog IHB DK 1124-1 031970 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Symboler 2 Mærkning 2 Garanti 2 Copyright 2 Kontaktinformation 3 2 Levering og håndtering 4 Leverance 4 Håndtering 4

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Pumpestationer 77700689.00-.SD Logasol KS005 Logasol KS005E Logasol KS00 Logasol KS00E Logasol KS00 Logasol KS050 Til VVS Montøren Læs vejledningen grundigt før

Læs mere

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren

Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 10/AGS 10E/AGS 20/AGS 50 6 720 613 866 (2007/04) Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren 7747006489.00-.SD Pumpestation AGS 5/AGS 5E/AGS 0/AGS 0E/AGS 0/AGS 50 DA Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger og

Læs mere

Montage og brugervejledning for:

Montage og brugervejledning for: Marts 2010 HJ Montage og brugervejledning for: 150/200/300 l beholder med 3m 2 solfangere SV30W Brugsvandsanlæg DTC 2100 styring 1 Denne installationsvejledning 1.1 Vejledningens omfang. (150-200-300 liter

Læs mere

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL

Model: SL-350TRS-CE-D. Installationsvejledning ADVARSEL Model: SL-350TRS-CE-D Installationsvejledning 0086 ADVARSEL: Hvis oplysningerne i denne vejledning ikke følges nøje, kan det resultere i brand eller eksplosion og tingskade, personskade eller død. Undgå

Læs mere

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset...

Montagevejledning. Til 28mm hytter. Har du grunden, så har vi huset... 28 Montagevejledning Til 28mm hytter Bjælkehytter Bjælkehuse Træhuse Sommerhuse Fritidshuse Kolonihavehuse Jagthytter Anneks Campinghytter Redskabsrum Lysthuse Har du grunden, så har vi huset... Kære kunde

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

Håndværkerens håndbog

Håndværkerens håndbog HANDBOEK VOOR INSTALLATEURS Handboek voor de installatie van VELUX dakvensters Håndværkerens håndbog Håndbogen til indbygning af VELUX ovenlysprodukter 4. udgave Forord Håndbogen henvender sig til håndværkere,

Læs mere

Oversættelse af original manual Push & Pull B

Oversættelse af original manual Push & Pull B Oversættelse af original manual Push & Pull B DK Push & Pull B 1 Rev. 2 / 03-2011 Push & Pull B: A < 10,0 m 2 Push & Pull B 2 Rev. 2 / 03-2011 M8 x 40mm Push & Pull B 3 Rev. 2 / 03-2011 VIGTIGT: Brug ikke

Læs mere

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850

Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Häcksaxtillsats HA110 HA850 Haekkesaksudstyr HA110 HA850 Pensasleikkurilisälaite HA110 HA850 Hekksakssett HA110 HA850 SE DK FI NO SYMBOLFORKLARING

Læs mere

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2

INDHOLD SIKKERHEDSANVISNINGER... 2 Inden du begynder at betjene dette apparat, bør du læse manualen grundigt og gemme den til senere opslag. Da de følgende betjeningsanvisninger dækker flere modeller, er det muligt, at dit køleskabs karakteristika

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING

INSTALLATIONSVEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING RZQ00C7YB RZQ0C7YB 000 c A a B b C A a e c B e b C d D d D c a A a B c e f e f b C b c a A a f B c e e f b C b h 00 h 00 d D d d D d 00 000 00 00 (mm) A B 7-77 7 7 A B 8 8 8 9 8

Læs mere

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1

Solcelleanlæg. Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger. - En anvisning til de mest gængse tagtyper. april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger - En anvisning til de mest gængse tagtyper april 2013 version 1 Solcelleanlæg Baggrundsrapport for montage- og installationsvejledninger

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801

Din brugermanual SMEG CS120-6 http://da.yourpdfguides.com/dref/3519801 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning

Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning Hybridbefugter Condair Dual Teknisk Information Montage- og Driftsvejledning 1116319 DK 0011.1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 4 1.1 Forord 4 1.2 Bemærkninger til montage- og driftsvejledningen 4 2.

Læs mere

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning Version 2.0 Dansk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af en Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne brugervejledning

Læs mere

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro

Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro Installationsvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VMBMA1001 Hvis denne vejledning ikke følges ved installation og service,

Læs mere

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL

KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 1450 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL KONDENSERENDE KEDEL I RUSTFRIT STÅL TAU 150 N 150 N TIL OLIE- OG GASFYRING INSTALLATIONS-, DRIFTS-, VEDLIGEHOLDELSES- OG SYSTEMMANUAL OVERENSSTEMMELSE Kære kunde! Tak fordi du valgte en TAU kondenserende

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere