Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6"

Transkript

1 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6

2 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator og kan forsynes med en Duo-fordeler for tilslutning af 2 kredse. Er anvendelig på både 1 - og 2-strengssystemer og forsynet med temperatur begrænsning på 45 C. For installationsvejledning af trådløs styring se særskilt vejledning. (SE)Beskrivning: Roth MiniShunt: Är utformad för en eller två golvvärmekretsar i ett rum. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duo-fördelare för anslutning av 2 kretsar. Den kan användas i både 1- och 2-rörssystem och har en inbyggd begränsning av framledningstemperaturen på 45 C. Se särskild installationsanvisning för trådlös styrning. (NO) Beskrivelse: Roth Minishunt; Er beregnet til forsyning av en eller to gulvvarmekurser i ett rom. Shunten kan monteres ute i anlegget på samme måte som med en radiator, og kan monteres med en Duo fordeler for tilkobling av to kurser. Kan brukes på både 1 og 2 rørssystemer, og har innebygd en temperaturbegrensning på 45 gr. For installasjonsveiledning av trådløs styring, se egen veiledning. (FI) Kuvaus: Roth Minishunt GVC on sekoituspumppuryhmä joka on kehitetty pieniä lattialämpöpintoja varten. Tavallisimmat käyttöalueet ovat olemassa olevien patteri- tai muiden korkealämpötilalämmitysjärjestelmien täydentäminen lattialämmöllä. Roth GVC:ssä on sisään rakennettu syöttöveden lämpötilan maksimirajoitin joka varmistaa, ettei syöttöveden lämpötila lattialämpöpiirissä koskaan ylitä 45 C. Sekoituspumppuryhmään on mahdollista liittää haaraputken avulla 2 piiriä. (DK) Roth MiniShunt 1. Ventil for termostatelement eller termomotor 2. Cirkulationspumpe 3. Udluftningsskrue 4. Fremløb, anlæg 5. Retur, anlæg 6. Fremløb, gulvvarme 7. Retur, gulvvarme 8. Reguleringsventil for vandmængde 9. By-pass ventil for 1 - eller 2 - strenget anlæg 10. Afspærringsventil (SE) Roth MiniShunt 1. Ventil för termostat eller reglermotor 2. Cirkulationspump 3. Avluftningsventil 4. Primär tillopp 5. Primär retur 6. Sekundär tillopp 7. Sekundär retur 8. Förinställning av primärflöde 9. By-passventil för 1- eller 2-rörssystem 10. Blockeringsventil (NO) Roth MiniShunt 1. Ventil for reguleringsmotor eller termostat med kapillarføler 2. Sirkulasjonspumpe 3. Utluftningsventil 4. Primær tur 5. Primær retur 6. Sekundær tur 7. Sekundær retur 8. Forhåndsinnstilling av primær vannmengde 9. Omstilling av 1- eller 2 rørssystem 10. Avstengningsventil (FI) Roth Minishunt GVC 1. Säätöventtiili termostaatille tai toimilaitteelle 2. Kiertovesipumppu 3. Ilmausruuvi 4. Tulo, sisään 5. Tulo, ulos 6. Meno, lattialämmitys 7. Paluu, lattialämmitys 8. Tulovirtauksen esisäätö 9. Venttiili 1- tai 2-putkijärjestelmä 10. Sulkuventtiili Rør dim. / Rör dim. / Rør dim. / Putkikoko Antal kredse / Antal kretsar / Antall kurser / Piirien lukumäärä Maks. rør længde / Max rörlängd / Maks. rør lengde / Putken maks. piituus 10,5 mm 1 70 m 10,5 mm 2 2 x 70 m 16 mm 1 90 m 16 mm 2 2 x 90 m 20 mm m 20 mm 2 2 x 120 m (DK) Når der monteres 2 kredse, skal de altid være lige lange. (SE) Om 2 kretsar installeras ska dessa vara lika långa. (NO) Når det monteres 2 kurser skal disse være like lange. (FI) 2:n piirin asennuksessa näiden tulisi olla samanpituisia. 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montagekrav Minishunten skal monteres i horisontal position, som vist i billede 1 Det skal sikres, at der er et differenstryk på min. 15 kpa og max. 50 kpa Vandtemperaturen på anlægssiden skal være mindst 15 C højere end gulvvarmekredsen Gennemskyl altid den eksisterende installation inden montage af minishunten (SE) Monteringskrav Minishunten monteras i horisontellt läge, se bild 1. Säkerställ att differenstrycket är minst 15 kpa och max 50 kpa. Vattentemperaturen på primärsidan ska vara minst 15 C högre än på sekundärsidan. Renspola alltid den befintliga installationen innan minishunten monteras. Fogar i värmesystem ska vara synliga eller placerade så att de är åtkomliga. Vid installation i inbyggnader eller skåp ska dessa vara försedda med minst 50mm vattentät botten, servicelucka och indikering så att läckage snabbt kan upptäckas. Servicelucka får ej placeras i våtzon (NO) Monteringskrav MiniShunten skal monteres i horisontal posisjon, som vist i bilde 1. Det skal sikres at det er et differansetrykk på min. 15kPa og max 50 kpa Vanntemperaturen på anlegget skal være minst 15 gr høyere en turvannstemperaturen på gulvvarmekursen. Gjennomspyl alltid den eksisterende installasjonen før montering av minishunten. (FI) Asennusvaatimukset Minishuntti asennetaan vaakatasoon, kuva 1 On varmistettava, että paine-ero on vähintään 15kPa ja korkeintaan 50kPa Ensiöpuolen lämpötilan tulisi olla vähintään 15`C astetta lämpimämpi kuin lattialämmityksen. Huuhtele aina käytössä oleva lämmitysjärjestelmä ennen käyttöönottoa. 3 3/6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montering Monter Minishunten på egnet væg. Pumpen kan give anledning til en smule støj, derfor anbefales det at montere shunten et sted, hvor det ikke vil genere. Udluft og foretag trykprøvning i henhold til branchereglerne. Vandpåfyldning, gennemskylning og udluftning optimeres ved at lukke afspærringsventilen. Husk at åbne igen inden idriftsættelse se billede 4 og 5. Indstil mellem 1 - og 2 strengs systemer se side 5. Indstil fremløbstemperatur se side 5. Monter det termostatiske følerelement eller termomotoren (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat placeres ca. 1,7 m over gulv på en indervæg et repræsentativt sted. Indstil pumpen til konstanttryk. Normalt vil en indstilling som vist i billede 6 være tilstrækkelig for at opnå optimal komfort. 4 5 (DK) Lukket afspærringsventil (DK) Åben ventil (SE) Stängd blockeringsventil (SE) Öppen blockeringsventil (NO) Stengt avstengningsventil (NO) Åpen ventil (SE) Montering Montera minishunten på lämplig vägg. Cirkulationspumpen kan i vissa fall orsaka lite ljud. Montera därför shunten i ett utrymme där ljudet ej fortplantas. Avluftning och provtryckning utförs enligt anvisning/protokoll från Roth. Vattenpåfyllning och avluftning optimeras genom att stänga blockerings ventilen. Kom ihåg att öppna igen innan driftsättning, se bilderna 4 och 5. Ställ in för 1- eller 2-rörssystem, se sidan 5. Ställ in framledningstemperaturen, se sidan 5. Montera termostaten eller reglermotorn (endast vid trådlös styrning) på ventilen. Placera givaren eller rumstermostaten (endast vid trådlös styrning) ca 1,5 m ovan golv på en representativ innervägg. Ställ därefter pumpen i konstanttryck-läge. Normalt är inställning enligt bilden 6 tillräckligt för att uppnå optimal komfort. (NO) Montering Monter minishunten egnet vegg. Pumpen kan avgi noe støy, og det anbefales derfor at Shunten monteres der det ikke er sjenerende. Luft ut og foreta en trykkprøving i henhold til bransjereglene. Vannpåfylling, gjennomspyling og utlufting forenkles ved å lukke avstengningsventilen. Husk å åpne før igangkjøring, se bilde 4 og 5. For innstilling mellom 1- og 2 rørs system se side 5. Innstilling av turtemperatur se side 5. Monter termostat med kapilarføler eller reguleringsmotor (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat plasseres ca.1,5-1,7 m over gulv på en innervegg et passende sted. Innstill deretter pumpen til konstanttrykk. Normalt vil en inn stilling som vist i bilde 6 være tilstrekkelig. (FI) Asennus Asenna Minishuntti mukana toimitetulla kannattimella. Kiertopumppu voi joissain tapauksissa aiheuttaa häiritsevää ääntä. Asenna tästä syystä shuntti tilaan, josta ääni ei kulkeudu etenpäin. Koeponnistus ja täyttö pitää suorittaa ennen järjestelmän käyttöönottoa. Täytön ja ilmauksen helpottamiseksi voidaan käyttää sulkuventtiiliä. Täytön aikana sen tulee olla suljettu. Käynistäessä venttiilin tulee olla auki. Katso kuvat 4 & 5 1- tai 2- putkijärjestelmään vaihtaminen, katso sivu 5 Menoveden läpötilan säätö, katso sivu 5. Asenna termostaatti tai toimilaite (langaton ohjaus) venttiilin päälle. Tuntoelin tai termostaatti asennetaan väliseinälle noin 1,7m lattian yläpuolelle. Seuraavaksi säädä kiertovesipumppu vakiopaine käyttötilaan. Tavallisesti asetus kuvan mukaan, riittää optimaalisen mukavuu den saavuttamiseksi. Katso kuvat 6. (FI) Sulkuventtiili kiinni 6 (DK) Led farve Konstant grøn Hurtig, grøn blinken Rød/grøn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (NO) Led lys Konstant grønn Hurtig grønn blinking Rød/grønn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (SE) LED-lampans färg Konstant grön Snabbt blinkande grön Blinkande röd/grön Blinkande röd Inget ljus i LED-lampan (FI) Led väri Jatkuva vihreä Nopea, vihreä vilkkuva Punainen/vihreä vilkkuva Punainen vilkkuva Ei LED valoa (FI) Sulkuventtiili auki Betydning Pumper normalt Udluftningsprogram Unormal situation, pumpen fungerer men er stoppet Pumpen stoppet (eller blokeret) Ingen strømforsyning Betydning Pumper normalt Utluftningsprogram Unormal situasjon, pumpen fungerer men har stoppet Pumpen har stoppet (eller blokkert) Ingen strømforsyning Betydelse Normaldrift Avluftningsprogram Onormal drift, pumpen fungerar men har stannat Pumpen har stannat Ingen strömförsörjning Merkitys Pumppu toimii normaalisti Ilmausohjelma käynnissä Pumppu toimii mutta ei käynnissä, epänormaali tilanne Pumppu pysähtynyt (tai estetty) Ei sähkösyöttöä 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Indstilling af Minishunt til 1- eller 2-strenget anlæg, billede 7+8 (Fabriksindstillingen er 2-strenget) 2-strenget anlæg 2,5 mm unbraco skrue skal være helt i bund, se billede 7 1-strenget anlæg, 2,5mm unbraco skrue skal indstilles i forhold til ønsket bypass vandmængde. I billede 8 kan der aflæses, hvor stor en procentdel af vandet der ledes igennem minishunten (SE) Inställning för 1- eller 2-rörssystem, se bild 7+8 (Fabriksinställd för 2-rörssystem) För 2-rörssystem ska by-passventilen vara fullt inskruvad, insexnyckel 2,5 mm, se bild 7. För 1-rörssystem ska by-passventilen ställas in till önskad andel flöde genom minishunten, insexnyckel 2,5 mm. Bild 8 visar hur stor del av vattnet som styrs genom minishunten. (NO) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, bilde 7+8 (Fabrikkinnstilling er 2 rørs system) 2 Rørs system. 2,5 mm umbraco skrue skal være helt i bunn, se bilde 7 1 rørs system. Med 2,5 mm umbraco skrue innstiller man ønsket bypass vannmengde. I bilde 8 kan man avlese hvilken prosentandel av vannet som ledes gjennom minishunten. (FI) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, Katso kuva 7+8 (Tehdasasetus 2-putkijärjestelmä) Säätö 2-putkijärjestelmää varten. Ohitusventtiili kokonaan kiinni (tehdasasetus). Kuusioavain 2,5 Säätö 1-putkijärjestelmää varten. Säätämälla ohitusventtiiliä voidaan vaihteleva määrä virtauksesta ohjata Minishuntin läpi. Katso kuva 8. 7 (DK) Indstilling af fremløbstemperatur se billede 9: Fjern beskyttelseskappen på Minishunten Primær temperaturen skal være på sit normalle leje (55-60 C) Gulv temperatur skal være ca. 20 C Vent i 10 minutter Fremløbstemperaturen skal ligge på C for betongulve og C ved lette gulvkonstruktioner (følg altid gulvfabrikantens anvisning) Kontroller fremløbstemperaturen på gulvvarmekredsen. Er den for høj eller lav skal vandmængden på primærsiden justeres. Justering foretages med den medfølgende nøgle. Drejes der med uret reduceres temperaturen (SE) Inställning av framledningstemperatur, se bild 9: Avlägsna skyddslocket på minishunten Primärtemperaturen ska ha sitt normala värde (55-60 C) Golvtemperaturen ska vara ca 20 C Avvakta i 10 minuter Framledningstemperaturen ska ligga på C för betonggolv och C för lättare golvkonstruktioner (följ alltid golvleverantörens anvisningar) Kontrollera sekundärsidans framledningstemperatur. Är den för hög eller låg måste primärflödet justeras. Justering kan göras med den medföljande nyckeln. Skruvas medurs för att sänka temperaturen (NO) Innstilling av turtemperaturen, bilde 9: Fjern beskyttelsesdekslet på Minishunten Primærtemperaturen skal være på sitt normale nivå (55-60 C) Gulvtemperaturen skal være ca 20 C Vent i 10 minutter Turtemperaturen skal ligge på C for betonggulv, og C ved lette gulvkonstruksjoner (følg alltid gulvfabrikatens anvisning) Kontroller turtemperaturen på gulvvarmekursen. Er den for høy eller lav skal vannmengden på primærsiden justeres. Justering gjøres med den medfølgende nøkkel. Skrus med klokken for å redusere temperaturen GVC (FI) Menoveden lämpötilansäätö, Katso kuva 9: Poista venttiilin suojus Tulolämpötilan tulee olla normaali (55-60 C) Lattialämpötila noin 20 C Odota 10 minuttia Menoveden lämpötilan tulisi olla noin C betoonilattioille ja noin C kevyemille rakenteille (noudata aina lattiatoimittajan ohjeita) Mikäli menopuolen syöttölämpötila on lian korkea tulovirtausta on rajoitettava venttiilin säätölaitteella (katso kuva 8). Myötäpäivään käntämällä lämpötila laskee. 8 % ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 9 By-pass ventil, antal Bypass omgange valve, turns / By-pass open ventil, antal varv By-passventil, antall omdreininger / By pass venttiili, kierrosta auki 5/6

6 (DK) Tekniske data Anvendelses område Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering VVS-nr MiniShunt m. termostatisk regulering VVS-nr Max. Drifttryk Maks. 80 C på anlægssiden Maks. 45 C på gulvvarmesiden Pumpe Tilslutning på primærside EURO ¾ udv Tilslutning på sekundærside EURO ¾ udv Materiale Messing Monteringsbeslag Galvaniseret stål Forsyningsspænding Effekt 3-45 W Frostsikring Vand med op til 50% Glycol. Rumtermostat indstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-slangeløsning 10,5 mm VVS-nr Duo fordeler til 2-slangeløsning mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 10,5 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 16 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 20 mm VVS-nr (SE) Tekniska data Användningsområde Golvvärmesystem MiniShunt m. trådlös reglering RSK nr MiniShunt m. termisk reglering RSK nr Max drifttryck Drifttemperatur Max 80 C på primärsidan Drifttemperatur Max 45 C på sekundärsidan Cirkulationspump Anslutning primärsidan EURO ¾ utv. gga. Anslutning sekundärsidan EURO ¾ utv. gga. Material Mässing Monteringsbeslag Galvaniserat stål Nätspänning Effekt 3-45 W Frostskydd Vatten med upp till 50% glykol. Rumstemperatur reglerområde C termisk reglering, 5-30 C trådlös reglering Tillbehör: Roth Duofördelare RSK nr Roth Anslutningskoppling 10,5 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 16 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 20 mm RSK nr (NO) Tekniske data Bruksområde Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering MiniShunt m. termostat med kapilarføler NRF nr Maks Drifttryk Maks. 80 C på Primærsiden Maks. 45 C på Sekundærsiden Pumpe Tilkobling på primærside EURO ¾ UTV Tilkobling på sekundærside EURO ¾ UTV Materiale Messing Monteringsbeslag Galvanisert stål Nettspenning Effekt 3-45 W Frostsikring vann opp til 50% Glykol. Romtermostatens innstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-rørs system 10,5 mm NRF nr Duo fordeler til 2-rørs system mm NRF nr Roth Fordelerkupling 10,5 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 16 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 20mm NRF nr (FI) Tekninen tieto Käyttöalue Lattialämmitysjaärjestelmät Minishunt langattomalla säädöllä LVI nro: Minishunt termostaatilla LVI nro: Maks. käyttöpaine. Maks. käyttölämpötila Tulo 80 C Maks. käyttölämpötila Meno 45 C Pumppu Liitos, tulo EURO ¾ uk Liitos meno EURO ¾ uk Materiaali Messinki Kannatin Galvanoitu teräs Sähkökytkentä Teho 3-45 W Jäätymisenesto Vettä jossa glykolia 50%:n saakka. Huonetermostaatin säätöalue C Tarvikkeet: Roth GVC Haaraputki 10,5 mm LVI nro: Roth GVC Haaraputki mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 10,5 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 16 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 20 mm LVI nro: Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation MiniShunt_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Hanögatan Malmö Tel Fax roth-nordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Kauppiaankatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 5 214 545 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM

EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM EVOFLOOR GVP GULVVARMESYSTEM Manual til beregningsprogram EVOFLOOR PETTINAROLI A/S Mandal Allé 21 DK-5500 Middelfart DENMARK EVOFLOOR GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Pettinarolis beregningssoftware

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED

TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED TRÄDGÅRDSBELYSNING LED HAGEBELYSNING LED PUUTARHAVALAISTUS, LED HAVEBELYSNING LED Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Intelligent gulvvarme

Intelligent gulvvarme Intelligent gulvvarme Komplette systemer som gør det enkelt for dig Living full of energy Jo større den varmeafgivende flade er, desto mere virkningsfuld og økonomisk er rumopvarmningen. Ved opvarmning

Læs mere

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning,

Arbetsbelysning, lågenergi Arbeidslampe, lavenergi. Arbejdsbelysning, rbetsbelysning, lågenergi rbeidslampe, lavenergi Työvalaisin energiansäästölampulla rbejdsbelysning, lavenergi 1 2008 iltema Nordic Services rbetsbelysning, lågenergi Säkerhetsföreskrifter Läs instruktionerna

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling

Differenstrykregulator (PN 25) AVP fremløbs- og returløbsmontering, justerbar indstilling Datablad Differenstrykregulator (PN 25) AVP s- og smontering, justerbar indstilling Beskrivelse Regulatoren er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker

Læs mere

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16)

Termostatisk element RAVV - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) Beskrivelse RAVV kan kombineres med 2-vejs ventiler RAV/8, VMT/8 eller VMA. Temperaturregulatoren lukker ved stigende følertemperatur. Der

Læs mere

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde.

Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Teknisk vejledning til VVS installatøren som arbejder med fjernvarmeanlæg i Christiansfeld Fjernvarmeselskabs forsyningsområde. Rev. 12-03-2010 Herunder er der beskrevet de forhold fra Tekniske bestemmelser,

Læs mere

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM

MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM MANUAL TIL BEREGNINGSPROGRAM ALTECH GULVVARME BEREGNINGSPROGRAM Velkommen til Altechs beregningssoftware til dimensionering af gulvvarmesystemer. Opstart af softwaren Programmet er skrevet i Microsoft

Læs mere

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME

GULVVARME GULVVARME GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME Hvis du har SPØRGSMÅL til emner, der beskrives i denne folder, så er du velkommen til at kontakte varmeværket. GODE RÅD OM BRUG AF GULVVARME GULVVARME MY1005 GULVVARME FORSKEL PÅ VARMEKILDER 2-3 Radiatorer

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

BEHOLDERUNITS FJERNVARME

BEHOLDERUNITS FJERNVARME Creating hot water BEHOLDERUNITS FJERNVARME Beholderunits fjernvarme Brugsvandet opvarmes af en varmeveksler monteret direkte i brugsvandet. Varmtvandsbeholderen er beskyttet med METRO EMAPAN emalje der

Læs mere

Styring af varmtvandsbeholdere

Styring af varmtvandsbeholdere Termostatventiler Oversigt over følere og ventiler 5.01-5.02 Styring af varmtvandsbeholdere Kvikdimensionering af ventiler til varmtvandsbeholdere 5.03 Følere RAVK + FJVR 5.04 Følere RAVV 5.05 Ventiler

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup

Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Ejerforeningen Lavendelvej - Taastrup Aftenens program: Hvem er Megatherm? Opbygning af gulvvarmesystemet. Tilpasning af gulvvarmesystemet. Service på gulvvarmesystemet. Spørgsmål Megatherm-Magneta A/S

Læs mere

CONTENTS QUICK START

CONTENTS QUICK START TABLE OF CONTENTS 3 8 13 18 23 2 QUICK START GUIDE 3 1 Buy a SIM card and disable its PIN using your mobile phone. PIN OFF 2 A Insert the SIM to AirPatrol. B Use the power adapter to connect your AirPatrol

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING FORDELERSYSTEM MED TOPMETER BD nr. 04 6121.1xx MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTAGEGRUNDLAG 3. RØRMONTAGE 4. RØRTILSLUTNING 5. SHUNTMONTAGE 6. PÅFYLDNING OG

Læs mere

Montagevejledning LK Cq

Montagevejledning LK Cq Montagevejledning LK Cq UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der er monteret ved varmekredsfordeleren.

Læs mere

Solvarme v. Montagevejledning

Solvarme v. Montagevejledning Solvarme v Montagevejledning Dit nye anlæg Tillykke med dit nye anlæg. Solvarme kun til brugsvand er det mest simple type anlæg. Men med vakuum solfangeren kan man med fordel supplere varmesystemet. Bevæger

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

NIBE Sugfläkt 711174

NIBE Sugfläkt 711174 MAV SE/DK 0914-2 NIBE Sugfläkt 711174 NIBE Sugfläkt SE DK MONTERINGSANVISNING Nibe sugfläkt för vedpannor MONTERINGSANVISNING Nibe sugeventilator for fastbrændselskedler MONTERINGSANVISNING NIBE Sugfläkt

Læs mere

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt.

30 sek. Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Komfort og besparelser for dine kunder. Indtjening for dig. NYE living by Danfoss termostater. Komfort og besparelser døgnet rundt. 30 sek. Monteringstid Hurtig montering

Læs mere

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Montagevejledning RIOpanel Integra

Montagevejledning RIOpanel Integra Montagevejledning RIOpanel Integra Indholdsfortegnelse Tekniske data...3 Montage af konvektor...3 El-installation...4 Styring af vand...4 Principskitse for tilslutning...5 Vedligeholdelse...6 Termostatstyring

Læs mere

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1

7JOUBHF %BOTL SvenskB 1 Svensk 1 8x 3x 2x 6x 2x 3.2 x 13mm 6x 6x 4.8 x 38mm Ø 6.4 mm 10x 4 x 16mm! 2 1 4 X Ø 8 mm x6 X = Y - 162-650-900 2 m MIN 685 m X MAX 1085 mm 162 mm 650 mm 4.8 x 38 mm 900 mm 5 3 6 1 4.8 x 38 mm 2 3 Y 7

Læs mere

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu

Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Ingen har lovet at trådløs gulvvarme skulle være nemt før nu Avanceret - ganske enkelt Danfoss trådløse CF2-system til styring af gulvvarme er designet med enkelhed for øje. Det gør det muligt at montere

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning

Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning 49-423-424 Manual.indd 2011-02-17, 10.19.24 Art. 49-423-424 Utomhusbelysning Utendørsbelysning Ulkovalaisin Udendørsbelysning Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB Utomhusbelysning OBS! Läs och

Læs mere

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling

Fokus på fjernvarme. Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Fokus på fjernvarme Undgå ekstra regninger på grund af dårlig afkøling Aflæsningsspecifikation Målernr. Dato Aflæsning El 010106 36663 Varme 010106 90,514 Vand 010106 1009 Afkøling Installation Grad Enh

Læs mere

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER

Montagevejledning. LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE FORUDSÆTNINGER ontagevejledning LK Trådløs Rumregulering Cq (NO) UDFØRELSE LK Rumtermostat Cq (sender) regulerer temperaturen i den respektive zone (f.eks. et rum) ved hjælp af radiosignaler til modtagerenheden, der

Læs mere

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme

Få større glæde af din gulvvarme. Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Få større glæde af din gulvvarme Gode råd til anlæg og daglig brug af fjernvarme Fjernvarme helt sikkert Sådan får du god økonomi i din gulvvarme Mange parcelhuse bliver i dag opført med gulvarme, da det

Læs mere

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning.

Du kan även få vattenpassen i 120+, och 180+ som har sina fördelar både vid golvläggning och vid tak läggning. True blue är 100 % korrekt, bubblan är mycket tydligare än normalt. Själva vattenpasset är byggd i kraftig aluminiumprofil och har stora handtag så att den passar bra i handen. Det har genomförts tester

Læs mere

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16)

Termostatisk element RAVI - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) - til 2-vejs ventiler RAV/8 (PN 10), VMT/8 (PN 10), VMA (PN 16) - 3-vejs ventiler KOVM (PN 10), VMV (PN 16) Beskrivelse RAVI er et selvirkende termostatisk element primært til temperaturregulering af mindre

Læs mere

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter

Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Alt Materiale er stillet til rådighed af DVI og Beregnet for deres Produkter Gulvvarme uden blandeshunt Anvendelse: Når alle rum i huset er forsynet med gulvvarme, og gulvvarmeanlæggets fordelerrør er

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET

LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET LYSRÖRSARMATUR, IP65 D-MÄRKT LYSRØRARMATUR, IP65 D-MERKET LOISTEPUTKIVALAISIN, IP65-MERKITTY LYSRØRSARMATUR, IP65 D-MÆRKET SE Du får själv byta ut el-material såsom sladdar, lamphållare och stickproppar

Læs mere

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed

Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Brugervejledning Trådløs Gulvvarmeregulering, 24V, 4 og 8 kanals basisenhed Trådløs Gulvvarmeregulering, 230V, 8 kanals basisenhed Rev. 5 01.01.03 Indhold 1. SYSTEMETS ANVENDELSE...3 2. FUNKTION...3 2.1

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

QUICKGUIDE GATEWAY D-35

QUICKGUIDE GATEWAY D-35 QUICKGUIDE GATEWAY D-35 DANSK Tillykke med dit nye mobile bredbånd Med Gateway D-35 får du pålidelig og overlegen geografisk dækning kombineret med gode datahastigheder over hele Norden, nemlig Net 1s

Læs mere

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1

Installation. Entra. 110-00024 Version 0.1 Installation Entra 110-00024 Version 0.1 Noter: 2 af 8 Indholdsfortegnelse Generelt om Entra... 4 Luftsystem... 4 Vandsystem... 4 Opsætning... 5 Placering af enhed... 5 Placering på indervæg... 5 Hulboring...

Læs mere

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren

Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Quickguide Alezio AWHP 220 E/T til installatøren Følgende komponenter kan være medleveret. Ude-modul Alezio 6-11-16 kw Inde-modul med indbygget el-patron og 220 liter varmtsvandsbeholder Udeføler Buffertank

Læs mere

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring

Teknisk information. NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring Teknisk information NeoTherm gulvvarme Trådløs gulvvarmestyring NeoTherm trådløs gulvvarmestyring Teknisk beskrivelse NeoTherm Basis er en modulopbygget trådløs rumregulering, der standard regulerer op

Læs mere

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv

Décor 600 Væg. Dansk Norsk Svenska. - ret effektiv Décor 600 Væg Dansk Norsk Svenska - ret effektiv Décor 600 Væg Monterings- og betjeningsvejledning 4 FIGUR 1 2 3 b 2 a a FIGUR 2 Fig. 1 Fig. 2 2 Dansk + Emhætte beregnet til montering på væg. Monteringshøjden

Læs mere

guide til dit fjernvarmeanlæg

guide til dit fjernvarmeanlæg guide til dit fjernvarmeanlæg www.ke.dk pas det lidt så passer det sig selv Dit anlæg er skabt til at fungere problemfrit 24 timer i døgnet året rundt. Næsten helt af sig selv. Ikke desto mindre er det

Læs mere

:: 8 gode grunde til at vælge

:: 8 gode grunde til at vælge :: 8 gode grunde til at vælge NeoTherm gulvvarme NeoTherm gulvvarme Fremtidens opvarmningssystem :1: Hygiejnisk og allergivenligt Gulvvarme giver et sundt indeklima for alle undtagen husstøvmider NeoTherm

Læs mere

088U0200 / 088U0205 GB

088U0200 / 088U0205 GB 088U0200 / 088U0205 GB Instruction CF-MC Master Controller D Instruktion CF-MC Hauptregler DK Vejledning F Instruction Régulateur principal CF-MC SE Bruksanvisning PL Instrukcja obsługi regulatora CF-MC

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse

Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen. Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Skru ned... -for varmeregningen og CO2-udledningen Vejledning for fjernvarmebrugere i en- og tofamilieshuse Ved at justere varmesystemet korrekt kan der gennemsnitligt spares 10% af varmeforbruget - uden

Læs mere

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt

Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler. Enkel installation. Passer overalt Danfoss Link CC. Danfoss anbefaler living connect er det ideelle valg sammen med en RS rumføler til rum, hvor der er mere end én radiator. Anvend radiatorventiler med forindstilbar vandmængde. - Spørg

Læs mere

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD

Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort. Convena BBV-TD Marts 2011 Energirigtig rumopvarmning med indbygget komfort Denne effektive fjernvarmeunit med beholder har høj ydelse og en suveræn god afkøling, der glæder både varmeværkerne og privatøkonomien. En funktionel

Læs mere

til radiatortermostat RA 2000

til radiatortermostat RA 2000 Datablad Ventilhuse type RA-N med integreret forindstilling til radiatortermostat RA 2000 EN 215-1 HD 1215-2 Anvendelse Ligeløbsventil Vinkelløbsventil Sideløbsventil UK-model Ventilhuse type RA-N anvendes

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort

Clorius Energistyring. Besparelser med optimal komfort 99.50.20-A Clorius Energistyring Besparelser med optimal komfort En vejledning til hvordan du kan holde varmen og samtidig belaste miljøet og din økonomi mindst muligt! Gælder for 1-strengede anlæg. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11)

INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) INSTALLATIONS- OG BRUGERVEJLEDNING FLEX SUN DIGITAL SOLVARMESTYRING (26.01.11) admin@batec.dk www.batec.dk Side 1 FLEX SUN Aktuel visning Driftsstatus Valg af temperaturvisning Manuel drift Programmering

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator

Installationsmanual CF-MC-Masterregulator MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Installationsmanual CF-MC-Masterregulator Danfoss heating solutions Indhold 1. Introduktion.... 4 2. CF2 + Systemoversigt... 4 3. Funktionsoversigt.... 4 4. Montage- og installationsprocedure

Læs mere

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL

FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL Instruktion nr. 137246 rev. 4 Rev. dato: 24-02-2003 INSTRUKTION Side 1 FVU-TD, FVU-VX TD & FVU-TD BL VEJLEDNING I BRUG OG INSTALLATION FOR BAXI FJERNVARMEUNIT TYPE FVU-TD: Direkte tilslutning for 2-strengsanlæg.

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69

Luft/vand varmepumper (6 kw til 36 kw) DHP-AQ (udedel)...6, 9, 11, 13, 16, 18 kw...69 Varmepumper 10 Afsnit 10 Beskrivelse Type Side Væske/vand varmepumper (4 kw til 17 kw) DHP-H OPTI...4, 6, 8, 10, 12 kw...68 DHP-L OPTI...4, 6, 8, 10, 12, 16 kw...68 DHP-H OPTI PRO +...................

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Installation vandbatteri GOLA

Installation vandbatteri GOLA Installation vandbatteri GOLA GOLD størrelse 1-3 Montering GOLA størrelse 2-3 kan tilsluttes direkte til aggregat eller monteres i kanal. GOLA størrelse 1 bør monteres i lige kanal i en afstand af mindst

Læs mere

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur.

DEVI gulvvarme. www.devi.dk. Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. DEVI gulvvarme 1 Optimal comfort DEVI elektrisk gulvvarme giver både lune fødder og en behagelig rumtemperatur. 2 Sund drifts økonomi Den intelligente DEVI termostat sikrer en perfekt temperatur med et

Læs mere

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning

Udskiftning af radiatorventiler. Fordele. Lavere CO 2 -udledning Energiløsning UDGIVET JANUAR 2011 - REVIDERET AUGUST 2011 Udskiftning af radiatorventiler Det anbefales at montere termostatventiler på alle radiatorerne i huset, og at der efterfølgende foretages en systematisk

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE

Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE Panduro Hobbys FÄRGSKOLA FARVE/FARGESKOLE 602053 SE Information om färgskolan Färgskolan är en introduktion till färgernas spännande värld. Den innehåller en kortfattad beskrivning av vad färg är, hur

Læs mere

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg

Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg Komplette solvarmesystemer Højeffektive solvarmeanlæg living full of energy Roth solvarmesystemer Til varmt brugsvand, rumopvarmning og swimmingpools. Solvarme Solen tilfører jorden enorme mængder energi.

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Guide til dit fjernvarmeanlæg

Guide til dit fjernvarmeanlæg Guide til dit fjernvarmeanlæg Sådan får du fjernvarmen til at fungere optimalt Dit fjernvarmeanlæg er skabt til at fungere helt af sig selv 24 timer i døgnet året rundt. Ikke desto mindre er der nogle

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Varmeelement til udlægning NPLC-10

Varmeelement til udlægning NPLC-10 DK Installationsbeskrivelse Varmeelement til udlægning NPLC-10 Bemærk! Ved montering af to elementer til samme termostat, skal side 6 læses før installationen påbegyndes. Produktfakta 2-lederkabel med

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709

Brugsanvisning. for. Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 Brugsanvisning for Oliebrænder DOMESTIC D-3 / D-4 VVS-EKSPERTEN A/S, BLÆSBJERGVEJ 54, 8722 HEDENSTED TLF. 75890303 FAX. 75890709 WWW.VVS-EKSPERTEN.DK - 1 - Bemærk! I Danmark er brænderen fra fabrikken

Læs mere

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21)

Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Differenstrykregulator AFP / VFG 2 (VFG 21) Beskrivelse AFP VFG2 (VFG 21) er en selvvirkende differenstrykregulator primært til brug i fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren

Læs mere