Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6"

Transkript

1 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6

2 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator og kan forsynes med en Duo-fordeler for tilslutning af 2 kredse. Er anvendelig på både 1 - og 2-strengssystemer og forsynet med temperatur begrænsning på 45 C. For installationsvejledning af trådløs styring se særskilt vejledning. (SE)Beskrivning: Roth MiniShunt: Är utformad för en eller två golvvärmekretsar i ett rum. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duo-fördelare för anslutning av 2 kretsar. Den kan användas i både 1- och 2-rörssystem och har en inbyggd begränsning av framledningstemperaturen på 45 C. Se särskild installationsanvisning för trådlös styrning. (NO) Beskrivelse: Roth Minishunt; Er beregnet til forsyning av en eller to gulvvarmekurser i ett rom. Shunten kan monteres ute i anlegget på samme måte som med en radiator, og kan monteres med en Duo fordeler for tilkobling av to kurser. Kan brukes på både 1 og 2 rørssystemer, og har innebygd en temperaturbegrensning på 45 gr. For installasjonsveiledning av trådløs styring, se egen veiledning. (FI) Kuvaus: Roth Minishunt GVC on sekoituspumppuryhmä joka on kehitetty pieniä lattialämpöpintoja varten. Tavallisimmat käyttöalueet ovat olemassa olevien patteri- tai muiden korkealämpötilalämmitysjärjestelmien täydentäminen lattialämmöllä. Roth GVC:ssä on sisään rakennettu syöttöveden lämpötilan maksimirajoitin joka varmistaa, ettei syöttöveden lämpötila lattialämpöpiirissä koskaan ylitä 45 C. Sekoituspumppuryhmään on mahdollista liittää haaraputken avulla 2 piiriä. (DK) Roth MiniShunt 1. Ventil for termostatelement eller termomotor 2. Cirkulationspumpe 3. Udluftningsskrue 4. Fremløb, anlæg 5. Retur, anlæg 6. Fremløb, gulvvarme 7. Retur, gulvvarme 8. Reguleringsventil for vandmængde 9. By-pass ventil for 1 - eller 2 - strenget anlæg 10. Afspærringsventil (SE) Roth MiniShunt 1. Ventil för termostat eller reglermotor 2. Cirkulationspump 3. Avluftningsventil 4. Primär tillopp 5. Primär retur 6. Sekundär tillopp 7. Sekundär retur 8. Förinställning av primärflöde 9. By-passventil för 1- eller 2-rörssystem 10. Blockeringsventil (NO) Roth MiniShunt 1. Ventil for reguleringsmotor eller termostat med kapillarføler 2. Sirkulasjonspumpe 3. Utluftningsventil 4. Primær tur 5. Primær retur 6. Sekundær tur 7. Sekundær retur 8. Forhåndsinnstilling av primær vannmengde 9. Omstilling av 1- eller 2 rørssystem 10. Avstengningsventil (FI) Roth Minishunt GVC 1. Säätöventtiili termostaatille tai toimilaitteelle 2. Kiertovesipumppu 3. Ilmausruuvi 4. Tulo, sisään 5. Tulo, ulos 6. Meno, lattialämmitys 7. Paluu, lattialämmitys 8. Tulovirtauksen esisäätö 9. Venttiili 1- tai 2-putkijärjestelmä 10. Sulkuventtiili Rør dim. / Rör dim. / Rør dim. / Putkikoko Antal kredse / Antal kretsar / Antall kurser / Piirien lukumäärä Maks. rør længde / Max rörlängd / Maks. rør lengde / Putken maks. piituus 10,5 mm 1 70 m 10,5 mm 2 2 x 70 m 16 mm 1 90 m 16 mm 2 2 x 90 m 20 mm m 20 mm 2 2 x 120 m (DK) Når der monteres 2 kredse, skal de altid være lige lange. (SE) Om 2 kretsar installeras ska dessa vara lika långa. (NO) Når det monteres 2 kurser skal disse være like lange. (FI) 2:n piirin asennuksessa näiden tulisi olla samanpituisia. 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montagekrav Minishunten skal monteres i horisontal position, som vist i billede 1 Det skal sikres, at der er et differenstryk på min. 15 kpa og max. 50 kpa Vandtemperaturen på anlægssiden skal være mindst 15 C højere end gulvvarmekredsen Gennemskyl altid den eksisterende installation inden montage af minishunten (SE) Monteringskrav Minishunten monteras i horisontellt läge, se bild 1. Säkerställ att differenstrycket är minst 15 kpa och max 50 kpa. Vattentemperaturen på primärsidan ska vara minst 15 C högre än på sekundärsidan. Renspola alltid den befintliga installationen innan minishunten monteras. Fogar i värmesystem ska vara synliga eller placerade så att de är åtkomliga. Vid installation i inbyggnader eller skåp ska dessa vara försedda med minst 50mm vattentät botten, servicelucka och indikering så att läckage snabbt kan upptäckas. Servicelucka får ej placeras i våtzon (NO) Monteringskrav MiniShunten skal monteres i horisontal posisjon, som vist i bilde 1. Det skal sikres at det er et differansetrykk på min. 15kPa og max 50 kpa Vanntemperaturen på anlegget skal være minst 15 gr høyere en turvannstemperaturen på gulvvarmekursen. Gjennomspyl alltid den eksisterende installasjonen før montering av minishunten. (FI) Asennusvaatimukset Minishuntti asennetaan vaakatasoon, kuva 1 On varmistettava, että paine-ero on vähintään 15kPa ja korkeintaan 50kPa Ensiöpuolen lämpötilan tulisi olla vähintään 15`C astetta lämpimämpi kuin lattialämmityksen. Huuhtele aina käytössä oleva lämmitysjärjestelmä ennen käyttöönottoa. 3 3/6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montering Monter Minishunten på egnet væg. Pumpen kan give anledning til en smule støj, derfor anbefales det at montere shunten et sted, hvor det ikke vil genere. Udluft og foretag trykprøvning i henhold til branchereglerne. Vandpåfyldning, gennemskylning og udluftning optimeres ved at lukke afspærringsventilen. Husk at åbne igen inden idriftsættelse se billede 4 og 5. Indstil mellem 1 - og 2 strengs systemer se side 5. Indstil fremløbstemperatur se side 5. Monter det termostatiske følerelement eller termomotoren (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat placeres ca. 1,7 m over gulv på en indervæg et repræsentativt sted. Indstil pumpen til konstanttryk. Normalt vil en indstilling som vist i billede 6 være tilstrækkelig for at opnå optimal komfort. 4 5 (DK) Lukket afspærringsventil (DK) Åben ventil (SE) Stängd blockeringsventil (SE) Öppen blockeringsventil (NO) Stengt avstengningsventil (NO) Åpen ventil (SE) Montering Montera minishunten på lämplig vägg. Cirkulationspumpen kan i vissa fall orsaka lite ljud. Montera därför shunten i ett utrymme där ljudet ej fortplantas. Avluftning och provtryckning utförs enligt anvisning/protokoll från Roth. Vattenpåfyllning och avluftning optimeras genom att stänga blockerings ventilen. Kom ihåg att öppna igen innan driftsättning, se bilderna 4 och 5. Ställ in för 1- eller 2-rörssystem, se sidan 5. Ställ in framledningstemperaturen, se sidan 5. Montera termostaten eller reglermotorn (endast vid trådlös styrning) på ventilen. Placera givaren eller rumstermostaten (endast vid trådlös styrning) ca 1,5 m ovan golv på en representativ innervägg. Ställ därefter pumpen i konstanttryck-läge. Normalt är inställning enligt bilden 6 tillräckligt för att uppnå optimal komfort. (NO) Montering Monter minishunten egnet vegg. Pumpen kan avgi noe støy, og det anbefales derfor at Shunten monteres der det ikke er sjenerende. Luft ut og foreta en trykkprøving i henhold til bransjereglene. Vannpåfylling, gjennomspyling og utlufting forenkles ved å lukke avstengningsventilen. Husk å åpne før igangkjøring, se bilde 4 og 5. For innstilling mellom 1- og 2 rørs system se side 5. Innstilling av turtemperatur se side 5. Monter termostat med kapilarføler eller reguleringsmotor (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat plasseres ca.1,5-1,7 m over gulv på en innervegg et passende sted. Innstill deretter pumpen til konstanttrykk. Normalt vil en inn stilling som vist i bilde 6 være tilstrekkelig. (FI) Asennus Asenna Minishuntti mukana toimitetulla kannattimella. Kiertopumppu voi joissain tapauksissa aiheuttaa häiritsevää ääntä. Asenna tästä syystä shuntti tilaan, josta ääni ei kulkeudu etenpäin. Koeponnistus ja täyttö pitää suorittaa ennen järjestelmän käyttöönottoa. Täytön ja ilmauksen helpottamiseksi voidaan käyttää sulkuventtiiliä. Täytön aikana sen tulee olla suljettu. Käynistäessä venttiilin tulee olla auki. Katso kuvat 4 & 5 1- tai 2- putkijärjestelmään vaihtaminen, katso sivu 5 Menoveden läpötilan säätö, katso sivu 5. Asenna termostaatti tai toimilaite (langaton ohjaus) venttiilin päälle. Tuntoelin tai termostaatti asennetaan väliseinälle noin 1,7m lattian yläpuolelle. Seuraavaksi säädä kiertovesipumppu vakiopaine käyttötilaan. Tavallisesti asetus kuvan mukaan, riittää optimaalisen mukavuu den saavuttamiseksi. Katso kuvat 6. (FI) Sulkuventtiili kiinni 6 (DK) Led farve Konstant grøn Hurtig, grøn blinken Rød/grøn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (NO) Led lys Konstant grønn Hurtig grønn blinking Rød/grønn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (SE) LED-lampans färg Konstant grön Snabbt blinkande grön Blinkande röd/grön Blinkande röd Inget ljus i LED-lampan (FI) Led väri Jatkuva vihreä Nopea, vihreä vilkkuva Punainen/vihreä vilkkuva Punainen vilkkuva Ei LED valoa (FI) Sulkuventtiili auki Betydning Pumper normalt Udluftningsprogram Unormal situation, pumpen fungerer men er stoppet Pumpen stoppet (eller blokeret) Ingen strømforsyning Betydning Pumper normalt Utluftningsprogram Unormal situasjon, pumpen fungerer men har stoppet Pumpen har stoppet (eller blokkert) Ingen strømforsyning Betydelse Normaldrift Avluftningsprogram Onormal drift, pumpen fungerar men har stannat Pumpen har stannat Ingen strömförsörjning Merkitys Pumppu toimii normaalisti Ilmausohjelma käynnissä Pumppu toimii mutta ei käynnissä, epänormaali tilanne Pumppu pysähtynyt (tai estetty) Ei sähkösyöttöä 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Indstilling af Minishunt til 1- eller 2-strenget anlæg, billede 7+8 (Fabriksindstillingen er 2-strenget) 2-strenget anlæg 2,5 mm unbraco skrue skal være helt i bund, se billede 7 1-strenget anlæg, 2,5mm unbraco skrue skal indstilles i forhold til ønsket bypass vandmængde. I billede 8 kan der aflæses, hvor stor en procentdel af vandet der ledes igennem minishunten (SE) Inställning för 1- eller 2-rörssystem, se bild 7+8 (Fabriksinställd för 2-rörssystem) För 2-rörssystem ska by-passventilen vara fullt inskruvad, insexnyckel 2,5 mm, se bild 7. För 1-rörssystem ska by-passventilen ställas in till önskad andel flöde genom minishunten, insexnyckel 2,5 mm. Bild 8 visar hur stor del av vattnet som styrs genom minishunten. (NO) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, bilde 7+8 (Fabrikkinnstilling er 2 rørs system) 2 Rørs system. 2,5 mm umbraco skrue skal være helt i bunn, se bilde 7 1 rørs system. Med 2,5 mm umbraco skrue innstiller man ønsket bypass vannmengde. I bilde 8 kan man avlese hvilken prosentandel av vannet som ledes gjennom minishunten. (FI) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, Katso kuva 7+8 (Tehdasasetus 2-putkijärjestelmä) Säätö 2-putkijärjestelmää varten. Ohitusventtiili kokonaan kiinni (tehdasasetus). Kuusioavain 2,5 Säätö 1-putkijärjestelmää varten. Säätämälla ohitusventtiiliä voidaan vaihteleva määrä virtauksesta ohjata Minishuntin läpi. Katso kuva 8. 7 (DK) Indstilling af fremløbstemperatur se billede 9: Fjern beskyttelseskappen på Minishunten Primær temperaturen skal være på sit normalle leje (55-60 C) Gulv temperatur skal være ca. 20 C Vent i 10 minutter Fremløbstemperaturen skal ligge på C for betongulve og C ved lette gulvkonstruktioner (følg altid gulvfabrikantens anvisning) Kontroller fremløbstemperaturen på gulvvarmekredsen. Er den for høj eller lav skal vandmængden på primærsiden justeres. Justering foretages med den medfølgende nøgle. Drejes der med uret reduceres temperaturen (SE) Inställning av framledningstemperatur, se bild 9: Avlägsna skyddslocket på minishunten Primärtemperaturen ska ha sitt normala värde (55-60 C) Golvtemperaturen ska vara ca 20 C Avvakta i 10 minuter Framledningstemperaturen ska ligga på C för betonggolv och C för lättare golvkonstruktioner (följ alltid golvleverantörens anvisningar) Kontrollera sekundärsidans framledningstemperatur. Är den för hög eller låg måste primärflödet justeras. Justering kan göras med den medföljande nyckeln. Skruvas medurs för att sänka temperaturen (NO) Innstilling av turtemperaturen, bilde 9: Fjern beskyttelsesdekslet på Minishunten Primærtemperaturen skal være på sitt normale nivå (55-60 C) Gulvtemperaturen skal være ca 20 C Vent i 10 minutter Turtemperaturen skal ligge på C for betonggulv, og C ved lette gulvkonstruksjoner (følg alltid gulvfabrikatens anvisning) Kontroller turtemperaturen på gulvvarmekursen. Er den for høy eller lav skal vannmengden på primærsiden justeres. Justering gjøres med den medfølgende nøkkel. Skrus med klokken for å redusere temperaturen GVC (FI) Menoveden lämpötilansäätö, Katso kuva 9: Poista venttiilin suojus Tulolämpötilan tulee olla normaali (55-60 C) Lattialämpötila noin 20 C Odota 10 minuttia Menoveden lämpötilan tulisi olla noin C betoonilattioille ja noin C kevyemille rakenteille (noudata aina lattiatoimittajan ohjeita) Mikäli menopuolen syöttölämpötila on lian korkea tulovirtausta on rajoitettava venttiilin säätölaitteella (katso kuva 8). Myötäpäivään käntämällä lämpötila laskee. 8 % ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 9 By-pass ventil, antal Bypass omgange valve, turns / By-pass open ventil, antal varv By-passventil, antall omdreininger / By pass venttiili, kierrosta auki 5/6

6 (DK) Tekniske data Anvendelses område Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering VVS-nr MiniShunt m. termostatisk regulering VVS-nr Max. Drifttryk Maks. 80 C på anlægssiden Maks. 45 C på gulvvarmesiden Pumpe Tilslutning på primærside EURO ¾ udv Tilslutning på sekundærside EURO ¾ udv Materiale Messing Monteringsbeslag Galvaniseret stål Forsyningsspænding Effekt 3-45 W Frostsikring Vand med op til 50% Glycol. Rumtermostat indstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-slangeløsning 10,5 mm VVS-nr Duo fordeler til 2-slangeløsning mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 10,5 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 16 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 20 mm VVS-nr (SE) Tekniska data Användningsområde Golvvärmesystem MiniShunt m. trådlös reglering RSK nr MiniShunt m. termisk reglering RSK nr Max drifttryck Drifttemperatur Max 80 C på primärsidan Drifttemperatur Max 45 C på sekundärsidan Cirkulationspump Anslutning primärsidan EURO ¾ utv. gga. Anslutning sekundärsidan EURO ¾ utv. gga. Material Mässing Monteringsbeslag Galvaniserat stål Nätspänning Effekt 3-45 W Frostskydd Vatten med upp till 50% glykol. Rumstemperatur reglerområde C termisk reglering, 5-30 C trådlös reglering Tillbehör: Roth Duofördelare RSK nr Roth Anslutningskoppling 10,5 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 16 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 20 mm RSK nr (NO) Tekniske data Bruksområde Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering MiniShunt m. termostat med kapilarføler NRF nr Maks Drifttryk Maks. 80 C på Primærsiden Maks. 45 C på Sekundærsiden Pumpe Tilkobling på primærside EURO ¾ UTV Tilkobling på sekundærside EURO ¾ UTV Materiale Messing Monteringsbeslag Galvanisert stål Nettspenning Effekt 3-45 W Frostsikring vann opp til 50% Glykol. Romtermostatens innstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-rørs system 10,5 mm NRF nr Duo fordeler til 2-rørs system mm NRF nr Roth Fordelerkupling 10,5 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 16 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 20mm NRF nr (FI) Tekninen tieto Käyttöalue Lattialämmitysjaärjestelmät Minishunt langattomalla säädöllä LVI nro: Minishunt termostaatilla LVI nro: Maks. käyttöpaine. Maks. käyttölämpötila Tulo 80 C Maks. käyttölämpötila Meno 45 C Pumppu Liitos, tulo EURO ¾ uk Liitos meno EURO ¾ uk Materiaali Messinki Kannatin Galvanoitu teräs Sähkökytkentä Teho 3-45 W Jäätymisenesto Vettä jossa glykolia 50%:n saakka. Huonetermostaatin säätöalue C Tarvikkeet: Roth GVC Haaraputki 10,5 mm LVI nro: Roth GVC Haaraputki mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 10,5 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 16 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 20 mm LVI nro: Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation MiniShunt_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Hanögatan Malmö Tel Fax roth-nordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Kauppiaankatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum

Roth Minishunt. Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Til regulering af gulvvarme i et enkelt rum Roth Minishunt er beregnet til regulering af gulvvarme for et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator til både - strenget og 2-

Læs mere

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6

Roth Shunt. Living full of energy. Installation 1/6 Roth Shunt Installation Living full of energy 1/6 Installation Shunt (DK) Tekniske data Roth shunt, termostatisk ventil VVS-nr. 466210.040 Maks driftstemperatur 80 0 C Maks differenstryk 50 kpa Maks driftstryk

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit Tekniske data Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS nr. 466212.120 ShuntUnit

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 4661.110 ShuntUnit med afgren. VVS-nr. 4661.10 ShuntUnit med afgren. VVS-nr.

Læs mere

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6

Roth ShuntUnit. Living full of energy. Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation Living full of energy 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Tekniske data ShuntUnit med 1 afgren. VVS-nr. 466212.110 ShuntUnit med 2 afgren. VVS-nr. 466212.120 ShuntUnit med 3 afgren.

Læs mere

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning

Neotherm Unishunt. Monteringsanvisning Neotherm Unishunt S Monteringsanvisning a : 1 brystnippel m/packning...2 stk. b : Förlängningsrör...1 stk. c : Framlednings-t-rör...1 stk. d : Returlednings-t-rör...1 stk. e : T-rör...1 stk. f : Backventil...1

Læs mere

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING

MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING MINISHUNT BD nr. 04 6122.22x MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING INDHOLD 1. KOMPONENTBESTYKNING 2. MONTERING 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 4. TEKNISKE DATA 5. ANVENDELSESOMRÅDE 6. INDREGULERING 7. VEDLIGEHOLDELSE 8.

Læs mere

Roth ShuntUnit. German quality since Installation 1/6

Roth ShuntUnit. German quality since Installation 1/6 Roth ShuntUnit Installation German quality since 1947 1/6 Installation ShuntUnit (DK) Kontroller at alle komponenter er intakte og monter derefter luftudlader, fremløbsventil inkl. følerelement og termometer.

Læs mere

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning

Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning 1 Neotherm Minishunt Monterings- og betjeningsvejledning Monterings- & Driftvejledning Neotherm Minishunt Indholdsfortegnelse Tekniske data... 2 Deltegning... 3 Anvendelse... 4 Monteringsvejledning...

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel

Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel Frostfri bandkabel Varmekabel, frostvakt Sulanapitokaapeli Frostfrit båndkabel 1 10 m 2009 Biltema Nordic Services AB Frostfri bandkabel Applikationer För montering på utsidan av vattenledningar. Avstängningskranar

Læs mere

Roth Shunt og fordelerrør

Roth Shunt og fordelerrør Roth Shunt og fordelerrør German quality since 1947 Vandpåfyldning af shunt og fordelerrør: 1. Luk alle ventiler på henholdsvis fremløbs- og returløbsfordelerrøret. 2. Hvis monteret, luk da afspærringsventiler

Læs mere

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt

Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING. Wavin Minishunt Gulvvarme INSTALLATIONSVEJLEDNING Wavin Minishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 FAQ... 5 Monteringsvejledning... 6 Opstart...

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0852-12 VA 1.42/18586 PS 1380 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR

KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR KÖKSBLANDARE KJØKKENBATTERI KEITTIÖHANA KØKKENARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0854-09 VA 1.42/18585 PS 1380 1 2012-12-12 Biltema Nordic Services AB SE KÖKSBLANDARE ÖVERSIKTSBILD 2012-12-12 Biltema Nordic Services

Læs mere

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8

Roth QuickStop mini. Living full of energy. Installation 1/8 Roth Installation Living full of energy 1/8 Installation (DK) Roth er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en 4 m lang sensorledning, en centralenhed og en ¾ magnetventil. Når der

Læs mere

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder

Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder 19-1555 Manual 130815.indd 2013-08-15, 11.38.45 Art. 19-1555 Fjäderspännare Fjærspenner Jousenpuristin Fjederspænder Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42

Læs mere

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt

Monteringsvejledning. Wavin Minishunt Monteringsvejledning Wavin Minishunt ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse...2 Driftsvejledning...3 Vedligehold...4 FAQ...5 Monteringsvejledning...6 Opstart...6 Specifikationer...8

Læs mere

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12

Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt 6560898 / 010409 1/12 6560898 / 010409 1/12 Installationsvejledning for TIGRIS Maxishunt Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavins vvs-afdeling på tlf. 8696 2000, hvis du har brug for råd og vejledning omkring gulvvarmesystemer.

Læs mere

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art.

IP54. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W. 1,0 m. Art. Halogenstrålkastare med stativ Halogenlyskaster med stativ Halogeenivalonheitin ja teline Halogenspot med stativ 500 W 1,0 m 1 SE Halogenstrålkastare med stativ Max 500 W 230 V Viktig information före

Læs mere

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12

Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 12/ ELPUSH 12 Uponor Push 12/ Uponor ElPush 12 08 2006 509 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Uponor Push 12/Uponor ElPush 12 er specielt udviklet til tilslutning

Læs mere

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160

Termostatblandare dusch cc 160. dusj cc 160. suihku cc 160. bruser cc 160 Termostatblandare dusch cc 160 Termostatbatteri dusj cc 160 Termostaattihana suihku cc 160 Termostatblandingsbatteri bruser cc 160 SC 0419-09 1 2012-12-13 Biltema Nordic Services AB Installation OBS! Termostatblandaren

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A. Uponor Push 23A UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 23A 03 2010 5042 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme er en pumpe- og shuntgruppe, som er beregnet til brug ved installation af Uponor Gulvvarmesystem. Uponor Push 23A leverer

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 05 2014 5045 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne

Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Halogenramp Halogenarmatur Halogeeniramppi Halogenskinne Art. 35-568 2 x 20 W max 3 x 20 W max Halogenramp BRUKSANVISNING 1. Slå av strömmen innan installation. 2. Armaturen får inte vara öppen vid installation.

Læs mere

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde

Neotherm MiniHeat Golvvarme med lav bygghøjde Golvvarme med lav bygghøjde Neotherm MiniHeat er til renoveringsopgaver og til rum med begrænset indbygningshøjde.. Beskrivning Neotherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8 mm gulvvarmerør, bundet

Læs mere

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen.

Gulvvarmefordeler. Alle typerne er med flowmeter, så man nem kan indregulerer gulvvarmesystemet. Gulvvarmesystemet bør indreguleres efter anvisningen. Gulvvarmefordeler 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C

Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Datablad Kompakte shunts til gulvvarme, FHM-C Anvendelse Kompakt shunt FHM-C1 ( Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C/ FHM-C (Alpha+ pumpe) Kompakt shunt FHM-C7 (Alpha pumpe) Kompakt shunt FHM-C8/C9 (Alpha

Læs mere

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy

Drifts- og vedligeholdelsesvejledning. gulvvarmeanlæg. Living full of energy Drifts- og vedligeholdelsesvejledning til Roth gulvvarmeanlæg Living full of energy Sådan virker dit anlæg Tillykke med dit nye gulvvarmesystem fra Roth Nordic. Denne vejledning sikrer dig en optimal funktion

Læs mere

Kvik guide 2016. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2016. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2016 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2016. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR

TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR 86-568 manual 121213.indd 2012-12-13, 09.55.19 Art. 86-568 TVÄTTSTÄLLSBLANDARE SERVANTBATTERI PESUALLASHANA HÅNDVASKARMATUR VTT-RTH-00096-10 SC 0856-12 VA 1.42/18583 PS 1379 2012-12-13 Biltema Nordic Services

Læs mere

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a).

2a. Montering av väggfästet (betong eller tegel) Montera väggfästet på väggen med hjälp av medföljande tre skruvar och tre brickor (se fig. 2a). IR-värmare, 1300 W MONTERINGSINSTRUKTIONER 1a. Montering av fästbygeln Med hjälp av två 5 mm bultar, två gummibrickor och två stålbrickor monteras fästbygeln på lamphuset (se fig.1a). Fig. 1a 2a. Montering

Læs mere

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Læs mere

Art. 25-960 Art. 25-961

Art. 25-960 Art. 25-961 Bruksanvisning Svart kabel (-) Röd kabel (+) IN Vit kabel (-) UT LED UPP UPP-knapp LED NER NER-knapp Ett lätt tryck på UPP-knappen gör att ljuset i lampan ökar till den senast valda ljusstyrkan. LED UPP

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela

Automatisk slangeopruller. Automaattinen letkukela Automatisk slangupprullare Automatisk slangeoppruller Automaattinen letkukela Automatisk slangeopruller 2009 Biltema Nordic Services AB SE Automatisk slangupprullare OBS! Läs och förstå hela manualen före

Læs mere

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy

Energisystemer. Vortex pumper. Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand. Living full of energy Energisystemer Vortex pumper Energieffektive cirkulationspumper til brugsvand Living full of energy Vortex BlueOne pumper Innovative detaljer gør den unik Ekstrem effektiv Energiforbrug ned til 2,5-9 Watt

Læs mere

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer

Gulvvarmefordelere. 2. Gulvvarmestyringer Gulvvarmefordelere 1. Indledning Ifølge DS 469 (Normen for varmeanlæg med vand som varmebærende medium), skal der være en brugervejledning for styringen og regulering af det termiske indeklima. Brugervejledningen

Læs mere

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL VARME. Ver. 04 18-02-2013 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! VARME 981 002 490 Ver. 04 18-02-2013 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. VIGTIGE OPLYSNINGER... 4 2.1 2.2 2.3 FØR IBRUGTAGNING... 4 VED ANVENDELSE... 5 VED SERVICE...

Læs mere

vejledning Unit - system 3 - type 6366

vejledning Unit - system 3 - type 6366 Creating hot water vejledning Unit - system 3 - type 6366 Direkte med blandesløjfe unit System 3 Type 6366 VVS nr. 37.5277.010 Metro nr. 16.366.1000 25 A Analog termometer 15 Afspæringsventil 17 A Termostatisk

Læs mere

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD

VÄGGFÄSTE LCD VEGGFESTE LCD SEINÄKIINNITIN NESTEKIDE VÆGBESLAG LCD VÄGGFÄST LCD VGGFST LCD SINÄKIINNITIN NSTKID VÆGBSLAG LCD 10 24" Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74,

Læs mere

Brugsanvisning til varmesystem

Brugsanvisning til varmesystem Brugsanvisning til varmesystem Gulvvarmesystemet Brugervejledning: Gulvvarmesystemet sikrer optimale betingelser for et velfungerende og behageligt indeklima. Gulvvarmesystemet har en længere reaktionstid

Læs mere

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures!

Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Freshly brewed coffee is one of lifes simple pleasures! Wilfa SVART Pour Over WSPO How to use: 1. Close the Flow Control* before you start. 2. Place the Wilfa SVART Pour Over on top of a coffe mug. 3.

Læs mere

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk

Gulvvarmesystemer. Bruttoprisliste. Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk Gulvvarmesystemer Bruttoprisliste Golan Pipe Systems ApS, Lollandsvej 14, DK 5500 Middelfart www.golan.dk info@golan.dk 12 01 2011 Komplet pumpeshunt Datablad Tilbehør: Ekstra sikkerhedstermostat Termostat

Læs mere

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering

RTY 1 8798 XX01. Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering. Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering 400480_DK_S_N_FIN.book Seite Donnerstag,. Juli 009 : 07/009 / Id.-Nr. 400 4 80 RTY 8798 XX0 0009-0 Portier nøglekontaktmodul Beskrivelse Montering Portier nyckelbrytarmodul Beskrivning Montering Portier

Læs mere

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET

MOD 60-00. MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG SE FIN MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET MOD 60-00 MONTEringsveJLEDNING MONTASJEANVISNIG MONTERINGSINSTRUKTION ASENNUSOHJEET DK NO SE FIN 2 MIKROOVNSLÅGE DK ANVENDELSE Denne låge kan anvendes til elegant indbygning af f.eks. mikroovn i et køkkenmodul.

Læs mere

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com

TP 20 96-15. www.ifosanitar.com TP 20 96-15 0392983 SE Pump DK Pumpe 1670318 www.ifosanitar.com SE Montering av elpump för Ifö Solid duschkabiner. Karet Bestäm enl. fig på vilket ben pumpenheten skall fästas för att dess avlopp skall

Læs mere

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms.

Kvik guide 2015. Living full of energy. Hurtig og nem beregning af: Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Kvik guide 2015 Baseret på prislisten pr. 1. januar 2015. Vejl. priser ekskl. moms. Hurtig og nem beregning af: Gulvvarmesystemer MultiPex rørsystemer Living full of energy Gulvvarmesystemer Gulvvarmerør

Læs mere

Neotherm Varmeventilator

Neotherm Varmeventilator Indhold Produktbeskrivelse 4 Tekniske data 5 Tekniske data S1 og S2 6 Tekniske data S3 og S4 7 Installationseksempler 8 Tilbehør 9 Installationsanvisning 9 Noter 10 NEOTHERM VARMEVENTILATOR // NEOTHERM

Læs mere

Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4"

Slangupprullare 1/4 Slangeoppruller 1/4 Letkukela, 1/4 Slangeopruller 1/4 Slangupprullare 1/4" Slangeoppruller 1/4" Letkukela, 1/4" Slangeopruller 1/4" 2009 Biltema Nordic Services AB SE Slangupprullare 1/4" Tekniska data Modell: Slangupprullare 1/4" Montering: Vägg Svängbar:

Læs mere

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X

Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X Uponor Fluvia Push 12 UPONOR FLUVIA PUSH 12 TH-X & WL-X 5 214 545 Uponor Fluvia Push 12 Pumpe og shuntgruppe til gulvvarme i enkeltrum Ny og forbedret udgave af Push 12, med højere kapacitet og væsentlig

Læs mere

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol

Fogskumspistol Fugeskumpistol Saumausvaahtopistooli Fugeskumpistol Fogskumspistol Saumausvaahtopistooli PRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Læs mere

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt

TA-PICL. Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt TA-PICL Præfabrikerede units Trykuafhængig shunt IMI TA / Reguleringsventiler / TA-PICL TA-PICL TA-PICL er en 2-vejs shuntgruppe til regulering af fremløbstemperatur. TA-PICL er uafhængig af kredsens tilgængelige

Læs mere

HELIOSTAR S4 SOLFANGERE

HELIOSTAR S4 SOLFANGERE HELIOSTAR S4 SOLFANGERE MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSANVISNING MONTERINGSVEILEDNING ANNUSOHJE MONTERING PÅ TEGLTAG OG LIGNENDE TAGE MONTERAD PÅ OVAN TAK MONTERT PÅ TAKSTEIN OG LIKNENDE TAK TIILIKATON

Læs mere

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z

Tilbehør. CTS 602 by Nilan. Vandvarmeflade. Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Tilbehør CTS 602 by Nilan Vandvarmeflade Software-version: 2.21 20-11-2013 Varenr. 768914Z Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger... 3 Vandvarmeflade, (montage)...

Læs mere

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth Installation Living full of energy 1/10 Installation (DK) Roth trådløs er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor, to sensorledninger, en centralenhed og

Læs mere

FHV reguleringsventil

FHV reguleringsventil Anvendelse FHV-A giver mulighed for rumtemperaturstyring via en RA2000 termostat monteret på en RA ventil. FHV-reguleringsventiler er fleksible at anvende og nemme at installere i gulvvarmekredsløbet.

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme

FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme FHM-C1 Kompakt blandeshunt til gulvvarme Anvendelse Den kompakte gulvvarmeshunt fra Danfoss anvendes til regulering af flow og fremløbstemperatur i vandbårne gulvvarmesystemer. Det kompakte, fleksible

Læs mere

/ 8 59 / 000608 S FI DK N INJUSTERING AV LUFTFLÖDEN ILMAVIRTOJE SÄÄTÖ INDREGULERING AF LUFTMÆNGDEN INJUSTERING AV LUFTSTRØMMEN / 8 59 / 000608 Injustering av luftflöden / Ilmavirtausten säätö 6 5 4 3 C

Læs mere

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme

www.danfoss.dk FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Gulvvarme 9.00 Gulvvarme FIND FLERE OPLYSNINGER PÅ Selvvirkende styring af blandekreds.......... 9.01 Vejrkompenseret styring af blandekreds....... 9.02 Fortrådet gulvvarmestyring................ 9.03-9.04 Trådløs

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR. Uponor Elfyr UPONOR VVS GULVVARME UPONOR ELFYR Uponor Elfyr 09 2006 0 Uponor Elfyr Uponor Elfyr leveres komplet med pumpe, styring, ekspansionsbeholder m.m. Fyret, der er beregnet til vægmontering, er udformet specielt

Læs mere

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt

Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING. Wavin Midishunt Midishunts MONTERINGSVEJLEDNING Wavin Midishunt Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning

Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Kondensator.book Seite 1 Mittwoch, 1. April 2009 5:41 17 02/2008 / Id.-Nr. 400 234 534 01079-0 Støjdæmpnings-kondensator Fejlbillede Foranstaltning Störningsskydd Störningsbild Åtgärder Støyfjernings-kondensator

Læs mere

Tjekliste ved manglende varme.

Tjekliste ved manglende varme. Tjekliste ved manglende varme. 1. Tjek varmemåler kommer det varmt vand ind fra varmeforsyningen. 2. Tjek returvarme styringer er indstillet korrekt. 3. Tjek cirkulationspumpe er indstillet korrekt sommer

Læs mere

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING

Akvaheat AH26P-MC. Installations- og betjeningsvejledning INSTALLATION- OG BETJENINGSVEJLEDNING Akvaheat AH26P-MC Installations- og betjeningsvejledning 2 Sikkerhedsforskrifter For at undgå personskader eller skader på anlægget er det strengt nødvendigt at gennemlæse og overholde instruktionerne

Læs mere

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials

wavin.dk Wavin Midishunte Wavin Midishunt Installationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials wavin.dk Wavin Midishunt nstallationsvejledning for Wavin midishunt Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål...

Læs mere

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer

Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Pumpedimensionering Gulvvarmeinstallationer Teknologisk Institut Industri & Energi Århus den 6. november 2008 Oversigt over indlæg Regelsæt for gulvvarmeanlæg Termisk komfort og gulvvarmeanlæg Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / /

Wavin Parallelshunt. Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt. wavin.dk. Wavin Gulvvarmeshunte / / Wavin Gulvvarmeshunte / 7005004 / 250215 wavin.dk Wavin Parallelshunt Parallelshunten vises med fordelerrør og endestykkesæt, som købes separat Installationsvejledning for Wavin Parallelshunt Wavin Gulvvarmeshunte

Læs mere

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu

Technote. CirCon/TemCon - termostatiske brugsvandsventiler. Anvendelse. Fordele. Funktioner. www.frese.eu Side 1 af 8 Anvendelse CirCon og TemCon er reguleringsventiler til varmt brugsvandsanlæg med cirkulation. Ventilerne regulerer automatisk temperaturen på det cirkulationsvand, som gennemstrømmer dem. Derved

Læs mere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere

X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere X-tra Collection TM ventilsæt til designradiatorer og håndklædetørrere Anvendelse Der kan vælges mellem to regulatorer: Sættene anvendes i forbindelse med moderne håndklæderadiatorer. Ventilen monteres

Læs mere

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer.

Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. DATABLAD Gulvvarmemanifold FHD Anvendelse Manifold FHD anvendes til varmeregulering i gulvvarmesystemer. Hver enkelt slange i gulvvarmesystemet er forbundet til manifolden hvilket gør det muligt at regulere

Læs mere

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde

Teknisk information NeoTherm MiniHeat. gulvvarme med lav indbygningshøjde Teknisk information NeoTherm MiniHeat gulvvarme med lav indbygningshøjde NeoTherm MiniHeat - gulvvarme med lav byggehøjde Teknisk beskrivelse MiniHeat NeoTherm MiniHeat gulvvarme, er varmemåtter med 8

Læs mere

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT

SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-O-RF SAS816WHB-0-RF TRÅDLØS RUMTERMOSTAT SAS816WHB-0-RF er en ikke-programmerbar termostat, Den kan erstatte de mest almindelige termostater i boligen og er konstrueret til

Læs mere

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE

HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE HAVESPRØJTE MODEL NR. 5000 GARDEN 1 SPRAYER INSTRUCTION MANUAL DK Havesprøjte 2 Brugsanvisning NO Hagesprøyte 4 Bruksanvisning Fremstillet i P.R.C. EU-Importør H.P. Værktøj A/S 7080 Børkop Danmark. SE Trädgårdsspruta

Læs mere

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials

Nr. 6560871 / 200911. Wavin midishunt INSTALLATIONSVEJLEDNING. Solutions for Essentials Nr. 6560871 / 200911 Wavin midishunt NSTALLATONSVEJLEDNNG Solutions for Essentials ndholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Driftsvejledning... 3 Vedligehold... 4 Ofte stillede spørgsmål... 5 Monteringsvejledning...

Læs mere

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt

Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt Art. -709 Väggfäste, tunt Veggfeste, tynt Seinäkiinnitin, ohut Vægbeslag, tyndt LCD/plasma nestekide/plasma 6 50" 009 Biltema Nordic Services AB Art. -709 Väggfäste LCD/plasma 6 50" tunt Medföljande delar

Læs mere

Anvisning till vattenpump RE

Anvisning till vattenpump RE Anvisning till vattenpump SV Vattenpump Låsring och vattenpumpsinstallationsverktyg bild 1 bild 2 1. Rensa vattenpumpshuset från smuts och o-ringsrester. 2. Placera låsringen i låsringsspåret på vattenpumpen,

Læs mere

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN

PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN PARAPLYVAGN PARAPLYTRILLE SATEENVARJORATTAAT PARAPLYVOGN Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-08-24 Biltema Nordic Services AB SE PARAPLYVAGN VARNING! Plocka

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC. Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PUSH 15A/ PUSH 15A ELECTRONIC Uponor Push 15A/ Uponor Push 15A Electronic 06 2010 5040 Pumpe- og shuntgruppe til gulvvarme Uponor Push 15A og Uponor Push 15A Electronic er pumpe-

Læs mere

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling

TRV-2, TRV-2S. Radiatorventiler Med forindstilling TRV-2, TRV-2S Radiatorventiler Med forindstilling IMI HEIMEIER / Termostater og radiatorventiler / TRV-2, TRV-2S TRV-2, TRV-2S Dette er en ekstremt fl eksibel og yderst robust termostatventil, som hovedsageligt

Læs mere

Roth Touchline + app til Android og ios

Roth Touchline + app til Android og ios til Android og ios Brugermanual Living full of energy 1/7 Tillykke med din nye Roth Touchline+ app Roth Touchline+ app for Android og ios giver mulighed for at regulere dit Roth Touchline gulvvarmesystem

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10

DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 SY DANSK 4 NORSK 6 SUOMI 8 SVENSKA 10 DANSK Sådan smøres symaskinen ADVARSEL! Sluk altid for symaskinen, og træk stikket ud af stikkontakten, før du smører den. 1 Brug altid smøreolie til symaskinen.

Læs mere

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING

TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING TRÄDGÅRDSBELYSNING HAGEBELYSNING PUUTARHAVALAISTUS HAVEBELYSNING Original manual 2011 Biltema Nordic Services AB TRÄDGÅRDSBELYSNING SPECIFIKATIONER Lampa: G4, max 10 W Kabellängd: 10 m Kapslingsklass transformator:

Læs mere

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE

HP-LIGHT SYSTEM BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE BRUGERVEJLEDNING HAVE - GÅRDLAMPE Side 2 Indholdsfortegnelse Forside 1 Indholdsfortegnelse 2 Dansk 3-4 Suomi 5-6 Svenska 7-8 Ce-erklæring 9 Ã Side 3 DANSK Have gårdlampe. Installering og ibrugtagning af

Læs mere

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1

Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme) 88,1. Energieffektivitetsklass per utrymme. Antal utrymmen 1 Bilaga PRODUKTDTBLD Modellidentifiering Energieffektivitetsindex per utrymme (EEI utrymme 88,1 Energieffektivitetsklass per utrymme Energiförbrukning som krävs för att värma en standardiserad mängd i ett

Læs mere

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille

Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille 28-380 manual.indd 2012-05-4, 16.43.55 Art. 28-380 Skärmaskin, liten Skjæremaskin, liten Leikkuri, pieni Skæremaskine, lille Original manual 2012-05-04 Biltema Nordic Services AB Skärmaskin, liten 1. Förvaring

Læs mere

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI

MOD X. Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI MOD 9600-90 X Montagevejledning Monteringsanvisning Monteringsinstruktion Asennusohje DK NO SE FI O C MENU 40 560 560 446 Fig.2 -+ 3 B Fig.1 A Fig.3 MONTERING DK Mikroovnslågen monteres foran nichen i

Læs mere

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT

GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT GEMINA TERMIX BRUGSVANDSUNIT TERMIX BRUGSVANDSUNIT med ladeveksler til forsyning af boligblokke og andre større byggerier med varmt brugsvand. GEMINA TERMIX Navervej 15-17 DK 7451 Sunds Productions as

Læs mere

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling

Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Roth Touchline Vejledning til opsætning af system ved køling Living full of energy /7 Indholdsfortegnelse Roth Touchline reguleringssystem kan indstilles på flere forskellige måder når det skal fungere

Læs mere

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering

Dynacon. Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering Dynacon Gulvvarmefordelere Gulvvarmefordelerrør med automatisk indregulering IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / Dynacon Dynacon Dynacon justerer flowet i de enkelte gulvvarmekredse direkte i liter/ time.

Læs mere

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør

UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO. Uponor Pro 1 Q&E fordeler med tilbehør UPONOR VVS GULVVARME UPONOR PRO Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør 06 2010 5050 Uponor Pro 1" Q&E fordeler Et komplet fordelersystem til gulvvarme Uponor Pro 1" Q&E fordeler med tilbehør Uponor Pro

Læs mere

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk

Golan Pipe Systems Lollandsvej 14 DK-5500 Middelfart info@golan.dk 1 Gulvvarme Rørforbrug: Kredslængde: 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 200 mm bukkeradius = 5,00 m pr. m² max. 80 m 16x2,0 + 17x2,0 mm rør 250 mm bukkeradius = 4,70 m pr. m² max. 80 m 20x2,0 mm rør 300 mm bukkeradius

Læs mere

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS

LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS LED-BLIXTLJUS LED-BLITSLYS LED-VILKKUVA VALO LED-BLINKLYS Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Læs mere

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur

RTL. Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur RTL Gulvvarmeregulering Begrænsning af returtemperatur IMI HEIMEIER / Gulvvarmeregulering / RTL RTL Anvendes blandt andet til begrænsning af returtemperatur på radiatorer og mindre gulvvarmeanlæg (op til

Læs mere

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit

AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit Nr. 6560970 / 150210 AMNIS BVTV-TD fjernvarmeunit INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR AMNIS BVTV-TD FJERNVARMEUNIT Providing Essentials Indholdsfortegnelse Produktets anvendelse... 2 Oversigtstegning... 3 Driftsvejledning...

Læs mere

Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning.

Bänkplåtsax 5 BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. SE Bänkplåtsax 5" BRUKSANVISNING Läs denna anvisning noggrant före användning. 1. Användning Denna bänkplåtsax är avsedd för klippning av stålplåt och rundstål. Den kan även användas för klippning av icke-järnmetall

Læs mere

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

LIMENTE Smart 100 asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning 07 LIMENTE asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning Tekniset tiedot ovat paketin päällä Technical data is printed on package Teknisk information

Læs mere