Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Roth MiniShunt. Living full of energy. Installation 1/6"

Transkript

1 Roth MiniShunt Installation Living full of energy 1/6

2 Installation MiniShunt (DK) Beskrivelse: Roth Minishunt: Er beregnet til forsyning af en eller to gulvvarmekredse i et rum. Shunten kan tilsluttes ude i installationen ligesom en radiator og kan forsynes med en Duo-fordeler for tilslutning af 2 kredse. Er anvendelig på både 1 - og 2-strengssystemer og forsynet med temperatur begrænsning på 45 C. For installationsvejledning af trådløs styring se særskilt vejledning. (SE)Beskrivning: Roth MiniShunt: Är utformad för en eller två golvvärmekretsar i ett rum. Shunten kan anslutas ute i anläggningen på samma sätt som en radiator och kan förses med en duo-fördelare för anslutning av 2 kretsar. Den kan användas i både 1- och 2-rörssystem och har en inbyggd begränsning av framledningstemperaturen på 45 C. Se särskild installationsanvisning för trådlös styrning. (NO) Beskrivelse: Roth Minishunt; Er beregnet til forsyning av en eller to gulvvarmekurser i ett rom. Shunten kan monteres ute i anlegget på samme måte som med en radiator, og kan monteres med en Duo fordeler for tilkobling av to kurser. Kan brukes på både 1 og 2 rørssystemer, og har innebygd en temperaturbegrensning på 45 gr. For installasjonsveiledning av trådløs styring, se egen veiledning. (FI) Kuvaus: Roth Minishunt GVC on sekoituspumppuryhmä joka on kehitetty pieniä lattialämpöpintoja varten. Tavallisimmat käyttöalueet ovat olemassa olevien patteri- tai muiden korkealämpötilalämmitysjärjestelmien täydentäminen lattialämmöllä. Roth GVC:ssä on sisään rakennettu syöttöveden lämpötilan maksimirajoitin joka varmistaa, ettei syöttöveden lämpötila lattialämpöpiirissä koskaan ylitä 45 C. Sekoituspumppuryhmään on mahdollista liittää haaraputken avulla 2 piiriä. (DK) Roth MiniShunt 1. Ventil for termostatelement eller termomotor 2. Cirkulationspumpe 3. Udluftningsskrue 4. Fremløb, anlæg 5. Retur, anlæg 6. Fremløb, gulvvarme 7. Retur, gulvvarme 8. Reguleringsventil for vandmængde 9. By-pass ventil for 1 - eller 2 - strenget anlæg 10. Afspærringsventil (SE) Roth MiniShunt 1. Ventil för termostat eller reglermotor 2. Cirkulationspump 3. Avluftningsventil 4. Primär tillopp 5. Primär retur 6. Sekundär tillopp 7. Sekundär retur 8. Förinställning av primärflöde 9. By-passventil för 1- eller 2-rörssystem 10. Blockeringsventil (NO) Roth MiniShunt 1. Ventil for reguleringsmotor eller termostat med kapillarføler 2. Sirkulasjonspumpe 3. Utluftningsventil 4. Primær tur 5. Primær retur 6. Sekundær tur 7. Sekundær retur 8. Forhåndsinnstilling av primær vannmengde 9. Omstilling av 1- eller 2 rørssystem 10. Avstengningsventil (FI) Roth Minishunt GVC 1. Säätöventtiili termostaatille tai toimilaitteelle 2. Kiertovesipumppu 3. Ilmausruuvi 4. Tulo, sisään 5. Tulo, ulos 6. Meno, lattialämmitys 7. Paluu, lattialämmitys 8. Tulovirtauksen esisäätö 9. Venttiili 1- tai 2-putkijärjestelmä 10. Sulkuventtiili Rør dim. / Rör dim. / Rør dim. / Putkikoko Antal kredse / Antal kretsar / Antall kurser / Piirien lukumäärä Maks. rør længde / Max rörlängd / Maks. rør lengde / Putken maks. piituus 10,5 mm 1 70 m 10,5 mm 2 2 x 70 m 16 mm 1 90 m 16 mm 2 2 x 90 m 20 mm m 20 mm 2 2 x 120 m (DK) Når der monteres 2 kredse, skal de altid være lige lange. (SE) Om 2 kretsar installeras ska dessa vara lika långa. (NO) Når det monteres 2 kurser skal disse være like lange. (FI) 2:n piirin asennuksessa näiden tulisi olla samanpituisia. 2/6

3 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montagekrav Minishunten skal monteres i horisontal position, som vist i billede 1 Det skal sikres, at der er et differenstryk på min. 15 kpa og max. 50 kpa Vandtemperaturen på anlægssiden skal være mindst 15 C højere end gulvvarmekredsen Gennemskyl altid den eksisterende installation inden montage af minishunten (SE) Monteringskrav Minishunten monteras i horisontellt läge, se bild 1. Säkerställ att differenstrycket är minst 15 kpa och max 50 kpa. Vattentemperaturen på primärsidan ska vara minst 15 C högre än på sekundärsidan. Renspola alltid den befintliga installationen innan minishunten monteras. Fogar i värmesystem ska vara synliga eller placerade så att de är åtkomliga. Vid installation i inbyggnader eller skåp ska dessa vara försedda med minst 50mm vattentät botten, servicelucka och indikering så att läckage snabbt kan upptäckas. Servicelucka får ej placeras i våtzon (NO) Monteringskrav MiniShunten skal monteres i horisontal posisjon, som vist i bilde 1. Det skal sikres at det er et differansetrykk på min. 15kPa og max 50 kpa Vanntemperaturen på anlegget skal være minst 15 gr høyere en turvannstemperaturen på gulvvarmekursen. Gjennomspyl alltid den eksisterende installasjonen før montering av minishunten. (FI) Asennusvaatimukset Minishuntti asennetaan vaakatasoon, kuva 1 On varmistettava, että paine-ero on vähintään 15kPa ja korkeintaan 50kPa Ensiöpuolen lämpötilan tulisi olla vähintään 15`C astetta lämpimämpi kuin lattialämmityksen. Huuhtele aina käytössä oleva lämmitysjärjestelmä ennen käyttöönottoa. 3 3/6

4 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Montering Monter Minishunten på egnet væg. Pumpen kan give anledning til en smule støj, derfor anbefales det at montere shunten et sted, hvor det ikke vil genere. Udluft og foretag trykprøvning i henhold til branchereglerne. Vandpåfyldning, gennemskylning og udluftning optimeres ved at lukke afspærringsventilen. Husk at åbne igen inden idriftsættelse se billede 4 og 5. Indstil mellem 1 - og 2 strengs systemer se side 5. Indstil fremløbstemperatur se side 5. Monter det termostatiske følerelement eller termomotoren (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat placeres ca. 1,7 m over gulv på en indervæg et repræsentativt sted. Indstil pumpen til konstanttryk. Normalt vil en indstilling som vist i billede 6 være tilstrækkelig for at opnå optimal komfort. 4 5 (DK) Lukket afspærringsventil (DK) Åben ventil (SE) Stängd blockeringsventil (SE) Öppen blockeringsventil (NO) Stengt avstengningsventil (NO) Åpen ventil (SE) Montering Montera minishunten på lämplig vägg. Cirkulationspumpen kan i vissa fall orsaka lite ljud. Montera därför shunten i ett utrymme där ljudet ej fortplantas. Avluftning och provtryckning utförs enligt anvisning/protokoll från Roth. Vattenpåfyllning och avluftning optimeras genom att stänga blockerings ventilen. Kom ihåg att öppna igen innan driftsättning, se bilderna 4 och 5. Ställ in för 1- eller 2-rörssystem, se sidan 5. Ställ in framledningstemperaturen, se sidan 5. Montera termostaten eller reglermotorn (endast vid trådlös styrning) på ventilen. Placera givaren eller rumstermostaten (endast vid trådlös styrning) ca 1,5 m ovan golv på en representativ innervägg. Ställ därefter pumpen i konstanttryck-läge. Normalt är inställning enligt bilden 6 tillräckligt för att uppnå optimal komfort. (NO) Montering Monter minishunten egnet vegg. Pumpen kan avgi noe støy, og det anbefales derfor at Shunten monteres der det ikke er sjenerende. Luft ut og foreta en trykkprøving i henhold til bransjereglene. Vannpåfylling, gjennomspyling og utlufting forenkles ved å lukke avstengningsventilen. Husk å åpne før igangkjøring, se bilde 4 og 5. For innstilling mellom 1- og 2 rørs system se side 5. Innstilling av turtemperatur se side 5. Monter termostat med kapilarføler eller reguleringsmotor (kun ved trådløs styring) på ventilen. Føler eller termostat plasseres ca.1,5-1,7 m over gulv på en innervegg et passende sted. Innstill deretter pumpen til konstanttrykk. Normalt vil en inn stilling som vist i bilde 6 være tilstrekkelig. (FI) Asennus Asenna Minishuntti mukana toimitetulla kannattimella. Kiertopumppu voi joissain tapauksissa aiheuttaa häiritsevää ääntä. Asenna tästä syystä shuntti tilaan, josta ääni ei kulkeudu etenpäin. Koeponnistus ja täyttö pitää suorittaa ennen järjestelmän käyttöönottoa. Täytön ja ilmauksen helpottamiseksi voidaan käyttää sulkuventtiiliä. Täytön aikana sen tulee olla suljettu. Käynistäessä venttiilin tulee olla auki. Katso kuvat 4 & 5 1- tai 2- putkijärjestelmään vaihtaminen, katso sivu 5 Menoveden läpötilan säätö, katso sivu 5. Asenna termostaatti tai toimilaite (langaton ohjaus) venttiilin päälle. Tuntoelin tai termostaatti asennetaan väliseinälle noin 1,7m lattian yläpuolelle. Seuraavaksi säädä kiertovesipumppu vakiopaine käyttötilaan. Tavallisesti asetus kuvan mukaan, riittää optimaalisen mukavuu den saavuttamiseksi. Katso kuvat 6. (FI) Sulkuventtiili kiinni 6 (DK) Led farve Konstant grøn Hurtig, grøn blinken Rød/grøn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (NO) Led lys Konstant grønn Hurtig grønn blinking Rød/grønn blinker Rød blinker Ingen lys i LED (SE) LED-lampans färg Konstant grön Snabbt blinkande grön Blinkande röd/grön Blinkande röd Inget ljus i LED-lampan (FI) Led väri Jatkuva vihreä Nopea, vihreä vilkkuva Punainen/vihreä vilkkuva Punainen vilkkuva Ei LED valoa (FI) Sulkuventtiili auki Betydning Pumper normalt Udluftningsprogram Unormal situation, pumpen fungerer men er stoppet Pumpen stoppet (eller blokeret) Ingen strømforsyning Betydning Pumper normalt Utluftningsprogram Unormal situasjon, pumpen fungerer men har stoppet Pumpen har stoppet (eller blokkert) Ingen strømforsyning Betydelse Normaldrift Avluftningsprogram Onormal drift, pumpen fungerar men har stannat Pumpen har stannat Ingen strömförsörjning Merkitys Pumppu toimii normaalisti Ilmausohjelma käynnissä Pumppu toimii mutta ei käynnissä, epänormaali tilanne Pumppu pysähtynyt (tai estetty) Ei sähkösyöttöä 4/6

5 Gulvvarmesystem > Golvvärmesystem > Gulvvarmesystem > Lattialämmitysjärjestelmät Installation MiniShunt (DK) Indstilling af Minishunt til 1- eller 2-strenget anlæg, billede 7+8 (Fabriksindstillingen er 2-strenget) 2-strenget anlæg 2,5 mm unbraco skrue skal være helt i bund, se billede 7 1-strenget anlæg, 2,5mm unbraco skrue skal indstilles i forhold til ønsket bypass vandmængde. I billede 8 kan der aflæses, hvor stor en procentdel af vandet der ledes igennem minishunten (SE) Inställning för 1- eller 2-rörssystem, se bild 7+8 (Fabriksinställd för 2-rörssystem) För 2-rörssystem ska by-passventilen vara fullt inskruvad, insexnyckel 2,5 mm, se bild 7. För 1-rörssystem ska by-passventilen ställas in till önskad andel flöde genom minishunten, insexnyckel 2,5 mm. Bild 8 visar hur stor del av vattnet som styrs genom minishunten. (NO) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, bilde 7+8 (Fabrikkinnstilling er 2 rørs system) 2 Rørs system. 2,5 mm umbraco skrue skal være helt i bunn, se bilde 7 1 rørs system. Med 2,5 mm umbraco skrue innstiller man ønsket bypass vannmengde. I bilde 8 kan man avlese hvilken prosentandel av vannet som ledes gjennom minishunten. (FI) Innstilling av Minishunt til 1- eller 2-rørs system, Katso kuva 7+8 (Tehdasasetus 2-putkijärjestelmä) Säätö 2-putkijärjestelmää varten. Ohitusventtiili kokonaan kiinni (tehdasasetus). Kuusioavain 2,5 Säätö 1-putkijärjestelmää varten. Säätämälla ohitusventtiiliä voidaan vaihteleva määrä virtauksesta ohjata Minishuntin läpi. Katso kuva 8. 7 (DK) Indstilling af fremløbstemperatur se billede 9: Fjern beskyttelseskappen på Minishunten Primær temperaturen skal være på sit normalle leje (55-60 C) Gulv temperatur skal være ca. 20 C Vent i 10 minutter Fremløbstemperaturen skal ligge på C for betongulve og C ved lette gulvkonstruktioner (følg altid gulvfabrikantens anvisning) Kontroller fremløbstemperaturen på gulvvarmekredsen. Er den for høj eller lav skal vandmængden på primærsiden justeres. Justering foretages med den medfølgende nøgle. Drejes der med uret reduceres temperaturen (SE) Inställning av framledningstemperatur, se bild 9: Avlägsna skyddslocket på minishunten Primärtemperaturen ska ha sitt normala värde (55-60 C) Golvtemperaturen ska vara ca 20 C Avvakta i 10 minuter Framledningstemperaturen ska ligga på C för betonggolv och C för lättare golvkonstruktioner (följ alltid golvleverantörens anvisningar) Kontrollera sekundärsidans framledningstemperatur. Är den för hög eller låg måste primärflödet justeras. Justering kan göras med den medföljande nyckeln. Skruvas medurs för att sänka temperaturen (NO) Innstilling av turtemperaturen, bilde 9: Fjern beskyttelsesdekslet på Minishunten Primærtemperaturen skal være på sitt normale nivå (55-60 C) Gulvtemperaturen skal være ca 20 C Vent i 10 minutter Turtemperaturen skal ligge på C for betonggulv, og C ved lette gulvkonstruksjoner (følg alltid gulvfabrikatens anvisning) Kontroller turtemperaturen på gulvvarmekursen. Er den for høy eller lav skal vannmengden på primærsiden justeres. Justering gjøres med den medfølgende nøkkel. Skrus med klokken for å redusere temperaturen GVC (FI) Menoveden lämpötilansäätö, Katso kuva 9: Poista venttiilin suojus Tulolämpötilan tulee olla normaali (55-60 C) Lattialämpötila noin 20 C Odota 10 minuttia Menoveden lämpötilan tulisi olla noin C betoonilattioille ja noin C kevyemille rakenteille (noudata aina lattiatoimittajan ohjeita) Mikäli menopuolen syöttölämpötila on lian korkea tulovirtausta on rajoitettava venttiilin säätölaitteella (katso kuva 8). Myötäpäivään käntämällä lämpötila laskee. 8 % ,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 9 By-pass ventil, antal Bypass omgange valve, turns / By-pass open ventil, antal varv By-passventil, antall omdreininger / By pass venttiili, kierrosta auki 5/6

6 (DK) Tekniske data Anvendelses område Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering VVS-nr MiniShunt m. termostatisk regulering VVS-nr Max. Drifttryk Maks. 80 C på anlægssiden Maks. 45 C på gulvvarmesiden Pumpe Tilslutning på primærside EURO ¾ udv Tilslutning på sekundærside EURO ¾ udv Materiale Messing Monteringsbeslag Galvaniseret stål Forsyningsspænding Effekt 3-45 W Frostsikring Vand med op til 50% Glycol. Rumtermostat indstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-slangeløsning 10,5 mm VVS-nr Duo fordeler til 2-slangeløsning mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 10,5 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 16 mm VVS-nr Roth Fordelerkobling 20 mm VVS-nr (SE) Tekniska data Användningsområde Golvvärmesystem MiniShunt m. trådlös reglering RSK nr MiniShunt m. termisk reglering RSK nr Max drifttryck Drifttemperatur Max 80 C på primärsidan Drifttemperatur Max 45 C på sekundärsidan Cirkulationspump Anslutning primärsidan EURO ¾ utv. gga. Anslutning sekundärsidan EURO ¾ utv. gga. Material Mässing Monteringsbeslag Galvaniserat stål Nätspänning Effekt 3-45 W Frostskydd Vatten med upp till 50% glykol. Rumstemperatur reglerområde C termisk reglering, 5-30 C trådlös reglering Tillbehör: Roth Duofördelare RSK nr Roth Anslutningskoppling 10,5 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 16 mm RSK nr Roth Anslutningskoppling 20 mm RSK nr (NO) Tekniske data Bruksområde Gulvvarmesystemer MiniShunt m. trådløs regulering MiniShunt m. termostat med kapilarføler NRF nr Maks Drifttryk Maks. 80 C på Primærsiden Maks. 45 C på Sekundærsiden Pumpe Tilkobling på primærside EURO ¾ UTV Tilkobling på sekundærside EURO ¾ UTV Materiale Messing Monteringsbeslag Galvanisert stål Nettspenning Effekt 3-45 W Frostsikring vann opp til 50% Glykol. Romtermostatens innstillingsområde C Tilbehør: Duo fordeler til 2-rørs system 10,5 mm NRF nr Duo fordeler til 2-rørs system mm NRF nr Roth Fordelerkupling 10,5 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 16 mm NRF nr Roth Fordelerkupling 20mm NRF nr (FI) Tekninen tieto Käyttöalue Lattialämmitysjaärjestelmät Minishunt langattomalla säädöllä LVI nro: Minishunt termostaatilla LVI nro: Maks. käyttöpaine. Maks. käyttölämpötila Tulo 80 C Maks. käyttölämpötila Meno 45 C Pumppu Liitos, tulo EURO ¾ uk Liitos meno EURO ¾ uk Materiaali Messinki Kannatin Galvanoitu teräs Sähkökytkentä Teho 3-45 W Jäätymisenesto Vettä jossa glykolia 50%:n saakka. Huonetermostaatin säätöalue C Tarvikkeet: Roth GVC Haaraputki 10,5 mm LVI nro: Roth GVC Haaraputki mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 10,5 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 16 mm LVI nro: Roth kytkentäliitin 20 mm LVI nro: Denna produkt är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. Roth Nordic AB garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. Installation MiniShunt_ ROTH NORDIC A/S Centervej Frederikssund Tel Fax roth-nordic.dk facebook.com/rothnordicdk ROTH NORDIC AB Hanögatan Malmö Tel Fax roth-nordic.se facebook.com/rothnordicse ROTH NORDIC AS Jongsåsveien Sandvika Tel Fax roth-nordic.no facebook.com/rothnordicno ROTH NORDIC OY Kauppiaankatu Karjaa Puh Faksi +358 (0) roth-nordic.fi facebook.com/rothnordicfi 6/6

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10

Roth QuickStop. Living full of energy. Installation 1/10 Roth QuickStop Installation Living full of energy 1/10 Installation QuickStop (DK) Roth QuickStop er beregnet til at beskytte boliger mod vandskader og består af en trådløs vandsensor med en valgfri 4

Læs mere

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30

Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 Roth Universalplade EPS 30 Roth Universalskiva EPS 30 Roth Universalplate EPS 30 Roth Universal levy EPS 30 16 & Installation Living full of energy 1/6 Roth Universalplade EPS > Roth Universalskiva EPS

Læs mere

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h

3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1. 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 1 7a. 7b. 7c. 8. 8a. 8b. 9. 10. j h k j i 13 3001-789b.qxl:3001-789 26/03/09 12:40 Side 2 U s e r G u i d e Bl. 3001-789b Baby Dan A/S Niels Bohrs Vej 14 DK-8670

Læs mere

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200

Asennusmitat Dimensioner Mått Monteringsdimensjoner [mm] MBC-300/700 MBC-1200 0 6 8 0 0 6 8 0 Käyttö- ja huolto-ohje Drifts- og monteringsvejledning Bruks- och monteringsanvisningar Bruks- og monteringsanvisning MultiBloc Servopainesäädin Tyyppi MBC...SE/N Sisähalkaisijat Rp / -

Læs mere

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741

MOCCAMASTER. Brugsanvisning. Käyttöohje. Bruksanvisning. Bruksanvisning. Gebruiksaanwijzing2 05-01-2005 09:27 Pagina 3 KBG 40 K 741 / H 741 Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina MOCCAMASTER KBG 0 K / H KB / KBC KBG GCS DK FI NO Brugsanvisning Käyttöohje CD SE Gebruiksaanwijzing2 05-0-2005 0:2 Pagina KBG 0 K / H KB / KBC 2 2 KBG 2 GCS CD

Læs mere

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085

DV 45-300 DK-S-N. Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 DV 45-300 DK-S-N Instruktionsbog Instruktionsbök Instruksjonsbok CE-0085 Jan.95 970004 A/S Dantherm- Jegstrupvej 4-DK 7800 Skive Tel.: +45 97 524144 Fax: +45 97 526134 0. Indholdsfortegnelse 1. Funktionsbeskrivelse

Læs mere

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT

OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Art. 46-3010, 46-3011, 46-301, 46-3013 OLJEFYLLT ELEMENT OLJEFYLT RADIATOR ÖLJYTÄYTTEINEN LÄMMITYSPATTERI OLIEFYLDT ELEMENT Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 54 66 Helsingborg. Tel: +46-4

Læs mere

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate

Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Pure Comfort Total Control Humidifier For improved indoor climate Ultrasonic mist Room capacity: Up to 120 m 3 Adjustable humidity Bacterial growth reduce Effective steam distribution Steam output Low

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC

USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC USERS MANUAL Item : EL1313/KD-101LC Wireless (RF) optical smoke alarm Connect up to 24 units IMPORTANT! READ THIS MANUAL AND SAVE IT FOR LATER USE This manual contain important information about installation

Læs mere

Udvendig Solafskærmning programmering

Udvendig Solafskærmning programmering Udvendig Solafskærmning programmering Programmering af ny motor: Få kontrol over motoren 1a. Valg af rotationsretning 1b. Indstilling af endestop 1c. Programmering af sender: Programmer den første sender

Læs mere

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner

63.002. Tun nr. 1247824. DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner 63.002 Tun nr. 1247824 DK - Brugervejledning Garageportåbner S - Bruksanvisning Garageportsöppnare N - Bruksanvisning Garasjeportåpner FI - Käyttöohje Autotallinoven avaaja UK - User manual Garage Door

Læs mere

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE

Grind and brew coffee maker. Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE Grind and brew coffee maker Instructions - Hinweise - Instructies - Istruzioni - Instrucciones DGB900BCE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...................................................................

Læs mere

Cyklon 1400 Cyklon 1700

Cyklon 1400 Cyklon 1700 Kupévärmare Kupévarmer Auton sisätilan lämmitin Kabinevarmer Cyklon 1400 Cyklon 1700 Bruksanvisning (SE) Bruksanvisning (NO) Käyttöohje (FIN) Brugsanvisning (DK) Effekt / Teho Cyklon 1400 Cyklon 1700-25

Læs mere

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System

Operating Instructions Tank Unit For Central Heating System ATUAL F F F F567164 Operating Instructions Tank Unit For entral Heating System WH-TX30B9E8 ENGLISH Before operating the unit, read these operating instructions thoroughly and keep them for future reference.

Læs mere

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290

INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 FM Mattsson Box 480 SE-792 27 MORA SWEDEN www.fmmattsson.com A VA 1.14/19649 INSTRUKTION / INSTRUCTION Vattenutkastare, självdränerande FMM 4290 PS 0646 Ø25 30 Rev. 003-11.09. FMM nr 08836554 2! C 8,5±1

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler 08:246-1406 FJERNVARMEUNITS 08:246-1406 Manual Systemunit 2, 4 og 6 Brugsvandsopvarmning via veksler METRO system 2 unit METRO nummer: 128501601 VVS nummer: 375262100 METRO system 4 unit METRO nummer: 128701601 VVS

Læs mere

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner //

cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // cyclonic wet & dry // rechargeable vacuum cleaner // Cyclonic filter system // Rechargeable batteries // Running time: Approx. 10 min // Incl. wall mount bracket // Type 7097 Brugsanvisning dansk... side

Læs mere

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug

TS 350 E. Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg. Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug TS 350 E Drift- och underhållshandbok Byggplatskapsåg Brugs- og vedligeholdelsesanvisning Fliseskærer til byggepladsbrug Bruker- og servicehåndbok Sag for bygg og anlegg 10/03 - Nr 543071764 Käyttö- ja

Læs mere

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º

Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º 46-309 manual.indd 2010-11-22, 11.18.13 Art. 46-309 Rörelsevakt 360 Bevegelsesvakt 360 Liiketunnistin, 360 Bevægelsesdetektor 360º Original manual 2010 Biltema Nordic Services AB Rörelsevakt 360 Bruksanvisning

Læs mere

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehåll WI 102 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN SE Svenka,1 FI Suomi,13 DK Dansk,25 Innehåll Installation, 2-3 Uppackning och nivåjustering, 2 Anslutningar av vatten och el, 2-3 Första tvättcykeln, 3 Tekniska data, 3 SE NO

Læs mere

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator

K 310 A. da sv no en. Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator K 310 A da sv no en Køleskab Kylskåp Kjøleskap Refrigerator da-register 1-13 Sikkerheden først.../1 Transportinstruktioner.../2 Bortskaffelse.../2 Opsætning af apparatet.../2 Lær dit apparat at kende.../3

Læs mere

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406

FJERNVARMEUNITS. Manual. Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder 08:135-1406 FJERNVARMEUNITS 08:135-1406 Manual Systemunit 3 og 5 samt splitmodel Brugsvandsopvarmning via beholder METRO system 3 unit METRO nummer: 128601601 VVS nummer: 375263100 METRO system 3 split unit METRO

Læs mere

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr.

S 5210 - S 5780. j Brugsanvisning støvsugere. N Bruksanvisning støvsugere. S Bruksanvisning dammsugare. f Käyttöohje pölynimurit. M.-Nr. S 5210 - S 5780 j Brugsanvisning støvsugere N Bruksanvisning støvsugere S Bruksanvisning dammsugare f Käyttöohje pölynimurit M.-Nr. 06 829 901 j j Beskrivelse af støvsugeren..........................................................

Læs mere

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift

Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift Pelarlyft Løftebukk Pilarinostin Søjlelift CE-certifikat/CE-sertifikaatti 2 SE Pelarlyft Bruksanvisning Pelarliften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar.

Læs mere

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07

wellness Type 4707 4707_0707.indd 1 17-07-2007 13:49:07 wellness Type 4707 Brugsanvisning - dansk...side 3-6 Bruksanvisning - svenska... sida 7-10 Bruksanvisning - norsk... side 11-14 Käyttöohjeet - suomi... sivu 15-18 Instruction manual - english...page 19-22

Læs mere

Wireless oven and Barbeque thermometer

Wireless oven and Barbeque thermometer Wireless oven and Barbeque thermometer For accurate and easy cooking Wireless transmitter Choose meat type/taste level Resistant up to 380 C Timer function Bruksanvisning - svenska... sida 3-12 Brugsanvisning

Læs mere

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com

Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB. 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com Brugsvejledning Bruksanvisning Bruksveiledning User's Manual DK SV NO GB 578 006 2610 2620 2630 2640 08.01.2015 / 97-9680 www.hwam.com 2 Indholdsfortegnelse, dansk Tegninger...4-7 Installationsvejledning...8

Læs mere

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 //

Kitchen. precision grinder // coffee burr grinder // Type 2409. 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Adjustable course settings 1-9 // Kitchen precision grinder // coffee burr grinder // Adjustable course settings 1-9 // 200 gr beans / 100 gr grinded coffee = tot 300 gr// Electronic cup selection 2-12 // Removable grinding wheel // Easy

Læs mere

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020

Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 Køle-og Fryseskab type I Kyl-och Frysskåp typ I Kjøleskap-Fryseskap type I Jääkaappipakastin tyypin I CSA 22020 ADVARSEL! For at sikre køleapparatets normale funktion, som i øvrigt bruger den miljøvenlige

Læs mere