Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00"

Transkript

1 København 1. december 2015 SJU/CSH/JHA Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden B-siden Mette Louise Pedersen, DI Pia Maul Andersen, 3F Industrigruppen (Næstformand) (Formand) Benedikte Maul Andersen, Jette Nielsen, Radiometer 3F industrigruppen Niels Rude Svend Jensen, Bosal-Sekura 3F Østfyn, Uddannelsessekretær Hanne Lindberg Greisen, DI Herluf Schmidt, Carpenter ApS Torben Andresen Lindhardt, Dansk Metal IF-sekretariatet Christina Stougaard Hansen Sussie Justesen Jesper Hvilsby Ulrich (under punkt 8) Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 5., 1780 København V Side 1 af 10

2 OPSUMMERING AF DAGSORDEN Oplæg til dagsorden 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat 2. Opfølgning fra mødet 2. september Meddelelser 2.1. Fejl i bekendtgørelsen 2.2. Folder om praktikopgaver 3.1. Formandskabet 3.2. Medlemmer 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter 4.1. Nygodkendte virksomheder 4.2. Aktivitetsliste 4.3. MADE (Manufacturing Academy of Denmark) Præsentation af Made som nyt tværgående fokus for både IF og MI 4.4. AMU projekt Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer der understøtter industrioperatøruddannelsen 4.5. Vælg til med AMU kampagne for IUs webportal amukurs.dk 5. AUB-projekt IOP Jern og Metal 6. GVU aktuel situation 7. Udvikling af uddannelsen 7.1. Trin Valgfri uddannelsesspecifikke fag (tidligere valgfri specialefag) TEMA: UDBUDSRUNDEN Udbudsrunden 2017 introduktion til udbudsrunde, situation på skoler, kriterier for udvælgelse 9. Næste møde 10. Eventuelt 9.1. Mødeplan for 2016 fremlægges Bilagsliste Nr. Bilag Referer til punkt 1. Referat fra udvalgsmødet den 2. september 2015 (9 sider) 1 2. Nygodkendte virksomheder (1 side) Aktivitetsliste (1side) Vælg til med AMU kampagne for IUs webportal amukurs.dk (2 sider) AUB-projekt IOP Jern og Metal slutevaluering (12 sider) 5 6. Udvikling af uddannelsen Valgfri uddannelsesspecifikke fag 7 (udgik) 7. Udvikling af uddannelsen trin 2 (6 sider) 7 8. Udbudsrunde 2017 (4 sider) 8 9. Igangværende uddannelsesaftaler på DK-kort (1 side) Godkendte virksomheder på DK-kort (1 side) Overblik over IOP-skoler (2 sider) Nøgletal for uddannelsen til IOP (1 side) 8 Side 2 af 10

3 Dagsorden 1. Indledning Referat 1. Indledning 1.1. Godkendelse af dagsorden 1.2. Godkendelse af referat Referatet fra udvalgsmødet den 2. september 2015 er vedlagt som bilag Godkendelse af dagsorden Formanden bemærker, at dagsordenen er udsendt for sent i forhold til forretningsordenen. Det understreges, at dette ikke vil gentage sig. Det aftales, at punkt 8 gennemgås som det første punkt på dagsordenen. Med disse bemærkninger godkendes dagsordenen Godkendelse af referat Der er følgende kommentarer til referatet: s. 3 (punkt 2, afsnit 4): Formanden præciserer, at det alene er organisationerne som kan udpege skuemestre, hvilket ikke fremgår helt tydeligt af det refererede. 2. Opfølgning fra mødet 2. september 2015 De punkter der ikke indgår her, indgår som selvstændige punkter eller underpunkter i dagsordenen. Med denne kommentar godkendes referatet. 2. Opfølgning fra mødet 2. september 2015 De punkter der ikke indgår her, indgår som selvstændige punkter eller underpunkter i dagsordenen. 2.1 Fejl i bekendtgørelsen Ministeriet blev kontaktet efter sidste UU-møde, og ministeriet udtalte, at fejlen vil blive rettet ved næste givne lejlighed. Fejlen er ikke rettet pr. 18. november Fejl i bekendtgørelsen Udvalget ønsker at sekretariatet får afklaret med ministeriet, hvornår fejlen kan blive rettet. Altså en tidsfastsættelse for opgavens fuldførelse. 2.2 Folder om praktikopgaver Folderen er under udarbejdelse. Der har været arbejdet med layout og tekstbearbejdning, og der er lavet interviews med Radiometer. Folderen er pt. til gennemsyn i IUs kommunikationsafdeling. Orientering 3. Meddelelser 2.2 Folder om praktikopgaver Udvalget vurderer, at LUU med fordel kan inddrages som sparringspart i forhold til udarbejdelse af vejledning om praktikopgaver. Vigtigt at den også distribueres til de lokale uddannelsesudvalg, når den er færdig. 3. Meddelelser 3.1. Formandskabet 3.1. Formandskabet Formanden oplyser, at Erhvervsskolen Nordsjælland har anmodet UU industrioperatør om at støtte op omkring deres ansøgning om at blive Side 3 af 10

4 godkendt som praktikcenter. Formandskabet har orienteret skolen om, at ministeriet ikke sagsbehandler nye ansøgninger om praktikcentergodkendelse så tæt på en ny udbudsrunde, som går i gang i februar Dette har skolen taget til efterretning. Organisationerne har holdt strategimøde med de skoler, som udbyder hhv. industrioperatørog produktøruddannelsen. De inviterede var skolernes direktører og uddannelsesledere. Der var stort fremmøde. På mødet blev forskellene mellem industrioperatør- og produktøruddannelsen italesat, samtidig med at mulighederne for meritveje mellem de to uddannelser blev drøftet. Sekretariatet er i gang med at samle op på mødets drøftelser og UU industrioperatør vil modtage et referat, som omhandler de drøftelser som handlede om industrioperatør udbuddet fremadrettet Medlemmer 3.2. Medlemmer Niels Rude, 3F orienterer udvalget om et igangværende projekt på Østfyn, hvor 3F sammen med en række andre faglige organisationer har taget initiativ til at arrangere en fagenes fest, som er en alternativ uddannelsesmesse, hvor der er fokus på at italesætte, hvad de udlærte laver. Dette sker gennem fortællinger fra folk som er i beskæftigelse inden for deres fag. Målgruppen for initiativer er de fagforeningsmedlemmer som har uddannelsessøgende børn. Hanne Lindberg Greisen, DI, oplyser, at Arla nu har fået 800 medarbejdere kompetenceafklaret vha. det udviklede RKV-værktøj. Arla har et godt samarbejde med EUC Lillebælt. Arla har været i dialog med skolen om, hvorvidt man tydeligere kan angive mere faste meritveje mellem virksomhedens interne uddannelser og IOP, dog uden at der er kommet klare svar Sekretariatet Orientering 3.3. Sekretariatet 4. Orienteringspunkter 4. Orienteringspunkter Side 4 af 10

5 4.1 Nygodkendte virksomheder Se vedlagte bilag Nygodkendte virksomheder Det bemærkes, at ingen af de nygodkendte virksomheder er inden for jern- og metalområdet, hvilket peger på, at AUB projektet IOP jern og metal endnu ikke har ført til nye godkendelser. 4.2 Aktivitetsliste Se vedlagte bilag Aktivitetsliste Se vedlagte bilag 3 Det præciseres fra udvalgets side, at eleverne der i aktivitetslisten er opført som elever på Mercantec, reelt er elever på Skive Tekniske Skole. Mercantec har aktuelt ikke aktive IOPelever. Sekretariatet har efterfølgende undersøgt fejlen og fået bekræftet fra de respektive uddannelsesledere, at alle pågældende elever går på Skive Tekniske Skole. Hanne Lindberg Greisen, DI oplyser, at Arla har oplevet mange positive effekter af at uddanne flere af deres produktionsmedarbejdere til industrioperatører. Der er ca. 65 uddannelsesaftaler i gang pt., fordelt på flere af koncernens produktionssteder. Man ønsker at fortsætte med at uddanne, men der er ikke sat konkrete mål for, hvor mange der skal uddannes i de kommende år. 4.3 MADE (Manufacturing Academy of Denmark) Præsentation af Made som nyt tværgående fokus for både IF og MI. Om MADE generelt: MADE s formål er at styrke produktion i Danmark gennem konkrete forsknings- og innovationsprojekter, netværksdannelse og uddannelse Ansøgning om analyser inden for 3D print/hyperautomation. 4.3 MADE (Manufacturing Academy of Denmark) Sekretariatet oplyser, at IF og MI har ansøgt ministeriet om midler til en AMU analyse omkring, hvorvidt virksomhedernes øgede brug af 3D print og hyperautomation giver nye kompetencekrav hos virksomhedens produktionsmedarbejdere. 4.4 AMU projekt Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer der understøtter industrioperatøruddannelsen 4.4 AMU projekt Udvikling af AMU uddannelsesstrukturer der understøtter industrioperatøruddannelsen Punktet tages til efterretning. Side 5 af 10

6 Workshops har ikke været afholdt, og projektet må betegnes som midlertidigt sat i bero. Både EUC Syd og Københavns Tekniske Skole har måttet trække sig fra projektet, da de grundet travlhed og usikkerhed som følge af besparelser ikke har kunnet deltage med de påkrævede to faglærere. Det har ikke været muligt at finde andre skoler, der har kunnet stille med to faglærere. Flere skoler, herunder KTS, har mulighed for at stille med én faglærer. Skolerne melder dog også ud, at de i første halvdel af 2016 vi have bedre mulighed for at stille med to faglærere. Sekretariatet er i dialog med ministeriet om at kunne rykke på tidsplanen i projektet, og om eventuelt at ændre lidt i projektets design, så ikke alle skoler skal stille med to faglærere. 4.5 Vælg til med AMU kampagne for IU s webportal amukurs.dk Punktet tages til efterretning. 4.5 Vælg til med AMU kampagne for IUs webportal amukurs.dk Se vedlagt bilag 4 amukurs.dk er en landsdækkende portal for AMUkurser. Portalen gør det nemt at finde aktuelle kurser, steder og tider i hele landet - eller helt lokalt. I projektet Vælg til med AMU, som gennemføres med støtte fra TUP 2014 under Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, er amukurs.dk udviklet med to nye funktioner: Min Profil og et skræddersyet inspirationshæfte. Orientering 5. AUB projektet IOP i Jern og Metal Se vedlagte bilag 5 5. AUB projektet IOP i Jern og Metal Se vedlagte bilag 5 Vi har i perioden februar oktober gennemført et AUB projekt IOP i Jern og Metal med deltagelse af de fire IOP-skoler i Region Midtjylland: Skive Tekniske Skole, Tradium, Mercantec og Learnmark. Målene i projektet er delvist opfyldt, og der er høstet gode erfaringer til det videre arbejde med opsøgende praktikpladsarbejde, som kan udbredes til andre IOP-skoler og formentlig også andre uddannelser. Udvalget noterer, at projektet har arbejdet med en standardmerit for grundforløbet, som ikke matcher den måde som standardmerit er beskrevet i den nye EUV for industrioperatøruddannelsen. Udvalget tager til efterretning, at forsøget på at sælge med udgangspunkt i en særlig jern og metal profil har været mindre succesfuldt grundet forskellige forhold både hos skolerne og hos virksomhederne. Dette peger på, at man Side 6 af 10

7 Slutevaluering for projektet er vedlagt som bilag. Se særligt projektets konklusioner og mål beskrevet side 1-2 samt sekretariatets refleksioner side Indstilling Det indstilles at udvalget tager evalueringen til efterretning, og drøfter perspektiverne i erfaringen med den centralt støttede og systematiske tilgang til det praktikpladsopsøgende arbejde. Drøftelse og eventuel beslutning med et nyt projekt skal fokusere på en anden kernefortælling og et andet indhold. Udvalget hæfter sig ved, at brug af call center og stram styring af besøgsemner tilsyneladende har givet stor gennemslagskraft for den opsøgende indsats. Udvalget vil gerne sende afrapporteringen videre til IF udvalget, så de også kan tage dens resultater med i deres overvejelser omkring fremtidig indsats omkring flere praktikaftaler. Det noteres, at mange af de kontaktede virksomheder i projektet har givet udtryk for, at de gerne vil kontaktes senere. Udvalget er meget interesseret i at følge op på, om disse virksomheder på et senere tidspunkt bliver kontaktet af de involverede skoler. Det besluttes, at sekretariatet udarbejder udkast til nyt praktikpladsfremmende projekt til næste udvalgsmøde. Dette for at udvalget kan igangsætte et nyt projekt inden udbudsrunde Det nye projektforslag skal trække på de gode erfaringer, som der er gjort i IOP jern og metal projektet. 6. GVU Udvalget besluttede på sit møde 2. september, at undersøge GVU-området nærmere, for at få overblik over området. GVU står for Grunduddannelse for Voksne, og er fra 1. august 2015 erstattet af EUV, Erhvervsuddannelse for Voksne, som led i beskæftigelsesreformen. Med en GVU kan en person, der er fyldt 25 år og har mindst to års relevant erhvervserfaring samt 9. klasse eller tilsvarende, efter en individuel kompetencevurdering få lagt en plan for at tage en erhvervsuddannelse uden at have en uddannelsesaftale med en virksomhed og uden at skulle i praktik. En GVU-plan skal gennemføres inden for seks år fra indgåelsesdato, og indgåede GVU-planer er fortsat 6. GVU Der har været forlydende om, at GVU planer i stort omfang konverteres til EUV planer. Det er dog højst usikkert, om dette er korrekt. Det ønskes at sekretariatet undersøger, om der er skoler, som har erfaring med dette, og hvor stor en udbredelse denne praksis har. Det besluttes, at formandskabet påtager sig opgaven med at få fremdrift i arbejdet med GVU oplysning. Side 7 af 10

8 gyldige efter reformen trådte i kraft, men da ordningen er afskaffet og erstattet med EUV, kan der ikke indgås nye aftaler. En GVU-plan indgået 30. juli 2015, skal være gennemført, dvs. uddannelse afsluttet med svendebrev, senest i juli Det er således fortsat relevant at få et overblik over GVUområdet, ikke mindst i lyset af, at der er indgået et meget højt antal GVU-planer op til reformen trådte i kraft. Det forventes dog, at en del GVU-planerne vil blive konverteret til EUV-planer, når skolerne først få etableret og gennemført EUV-forløb. Sekretariatet er påbegyndt opgaven med at skabe overblik over GVU-området, men har måttet konstatere, at de tilgængelige data for GVU er utilstrækkelige. Der foregår ikke en systematisk indberetning fra skolerne til sekretariatet, og der har ikke været ført særskilt registrering af svendeprøver i forhold til GVU eller ordinære uddannelsesaftaler. Det har vist sig, at opgaven er af et større omfang end antaget på mødet 2. september. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at fremlægge det ønskede overblik. Sekretariatet har kontaktet alle IOP-skoler og arbejder på at få indhentet de relevante informationer. Sekretariatet har valgt ikke at gå videre med virksomhedskontakt, da det vil være ønskværdigt at have et foreløbigt overblik, for at kunne stille de rette spørgsmål til virksomhedernes brug af GVU og tanker om overgang til EUV. Orientering 7. Udvikling af uddannelsen 7. Udvikling af uddannelsen 7.1 Trin 2 Se vedlagt bilag Trin 2 Det noteres, at bilag 6 mangler, og at det er det vedlagte bilag 7, som vedrører punkt 7.1. Det bemærkes, at det nuværende trin 2 alene er en faglig fortsættelse af de fag, som der også undervises i på trin 1. Dermed har det nuværende trin 2 stor lighed med de nye talentspor, som er en mulighed for at give dygtige elever en faglig overbygning på deres eksisterende faglighed. Side 8 af 10

9 Det besluttes, at drøftelserne omkring det faglige indhold af trin 2 fortsætter på næste møde. Det er her også muligt at drøfte navnet for trin Valgfri uddannelsesspecifikke fag Oplægget til dette punkt er ikke klar ved mødets afholdelse. 7.2 Valgfri uddannelsesspecifikke fag Punktet drøftes på næste møde, hvor det relevante bilag også vil indgå i dagsordenen. Drøftelse og beslutning 8. Udbudsrunden 2017 Se vedlagte bilag 8, 9, 10 og 11 samt bilag 3 om aktivitet på uddannelsen. 8. Udbudsrunden 2017 Se vedlagte bilag 8, 9, 10 og 11 samt bilag 3 om aktivitet på uddannelsen. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har igangsat en ny udbudsrunde for erhvervsuddannelser, herunder industrioperatør, i oktober De nuværende godkendelser til at udbyde erhvervsuddannelser har virkning frem til og med 31. juli Drøftelser og beslutninger fremgår af internt referat. Industriens Fællesudvalg vil som fagligt udvalg blive bedt om at udtale sig i forbindelse med udbudsrunden. Det betyder, at alle udviklingsudvalg skal komme med særskilte udtalelser for deres respektive uddannelser inden møde i IF 21. december I det vedlagte bilag 8 gives en oversigt over opgaverne i forbindelse med udbudsrunden 2017 samt en indstilling om, at udvalget klarlægger behovet for udbud inden for uddannelsen til industrioperatør. Bilag 9 og 10 giver på et danmarkskort en visuel fremstilling af henholdsvis antallet af igangværende uddannelsesaftaler og antallet af godkendte virksomheder, for at vise den geografiske spredning af uddannelsen til industrioperatør. Indstilling Det indstilles at udvalget drøfter det nuværende udbud for industrioperatøruddannelsen, herunder om de forskellige skolers praksis giver anledning til Side 9 af 10

10 bemærkninger, og at udvalget giver nogle retningslinjer for udbudsrunden 2017, som formandskabet for udvalget sammen med sekretariatet skriver om til en egentlig udtalelse. Drøftelse og beslutning 9. Næste møde De næste møder i udvalget er aftalt til nedenstående datoer. Der er ikke stillet forslag til afholdelsessteder. Det indstilles at udvalget drøfter, hvor mødet til februar ønskes afholdt og eventuelt også årets øvrige møder. 9. Næste møde Det besluttes, at mødet den 11. februar flyttes til efter 1. marts grundet udbudsrunden. Sekretariatet finder en ny dato. Det er efter mødet afklaret, at første UU-møde i 2016 bliver 6. april. Dato 11. februar juni september december 2016 Sted 10. Eventuelt 10. Eventuelt Side 10 af 10

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat af møde for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 2. september 2015 kl. 10:00 til 15.00 Tradium i Randers, Blommevej 40, 8930 Randers NØ. I Hovedbygningen, mødelokalet ved

Læs mere

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Referat Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Referat fra mødet i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Mødedeltagere A-siden Christine

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 København september 2016 JHU Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 27. september 2016 kl. 10:30 til 14.30 Mødet afholdt på Viden Djurs, Århusvej 49, 8500 Grenå.

Læs mere

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

DAGSORDEN TIL FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 29.september 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Allan Thomsen (3F Industri) Allan Max Frinsch (DI) Allan Borgwardt Schmidt (3F Industri) Bernard Pedersen (Dansk Byggeri)

Læs mere

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE

Tom Brandt. Tirsdag den 7. oktober 2014 kl. 10.00 12.00 Hos AMU Vest, Spangsbjerg Møllevej 304-306, 6705 Esbjerg TEMA: UDDANNELSENS VÆKSTPOTENTIALE København den 29. september 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Onsdag den 6. april 2016 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Buen, Vesterbrogade 6D, 5., 1718 København V Udviklingsudvalgets

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V

Tom Brandt. Torsdag den 11. december 2014 kl Hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V København den 4. december 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Allan Borgwardt Schmidt René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 6. oktober 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Tom Brandt. Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 4. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier Jensen Tom Brandt Dansk Byggeri

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 18. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb

Mandag d. 1. december kl. 10.00-13.00 Med efterfølgende julefrokost hos Nimb AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 3. december 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter 3F-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Pia Maul Andersen (frem til kl. 12.00)

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. TEMA: IF Indsatsområder 2013 København d. 27. februar 2013 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 24.april 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Claus Henriksen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær)

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand)

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) København den 15. november 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann Jette Lindberg København den 6. juni 2017 3F-repræsentanter: Vinni Nørgaard Benedikte Maul Andersen Jannie Andersen Connie

Læs mere

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V.

Christina Stougaard Hansen Afbud: Torsdag den 20. februar 2014 kl. 10.00 13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4.sal, 1780 København V. København den 25. februar 2014 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Claus Eskesen Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt John Krøier Jensen Dansk Byggeri repræsentanter: Benny

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Fredag den 11. september 2015 kl 10.00-14.30 Mødes holdes hos OJ Electronics A/S, Stenager 13B, 6400 Sønderborg Mødedeltagere: DI-repræsentanter

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Søren Skriver Johnny Wichmann København den 25. oktober 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI. Den 31. maj 2017 JD DI-repræsentanter: Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen (afbud) Steffen Daigaard 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette Rosgaard Kristensen

Læs mere

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5.

Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN. Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. Dagsorden for MØDE I UDVIKLINGSUDVALGET FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Tirsdag d. 29. januar kl. 12.30 I Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D 5. sal A-side: Christine B. Henriksen, DI Vakant plads B-side

Læs mere

Dagsorden for møde Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00

Dagsorden for møde Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 Dagsorden for møde Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 24. november 2015 kl. 10:00 til 15.00 Industriens Uddannelser Vesterbrogade 6D, 5., 1780 København V Afsluttende julefrokost

Læs mere

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 27. august 2013 TAB MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Helle Ankersen Finn Brøndum Niels Henning

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Onsdag den 17. juni 2015 kl 10.00-14.00 Mødet blev holdt hos Terma, Hovmarken 4, 8520 Lystrup Mødedeltagere: DI-repræsentanter Morten Revsbeck

Læs mere

Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2016 JHU Referat fra møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Onsdag den 8. juni 2016 kl. 10:00 til 14.00 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Formand) Erik Mortensen Niels

Læs mere

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING DAGSORDEN FOR FAGLIGT UDVALG FOR BEKLÆDNING Torsdag den 18. januar kl. 10-12 Dansk Mode & Textil Birk Centerpark 38 7400 Herning Deltagere Formand Jannie Andersen, 3F Næstformand Jette Lindgaard, DMT Benedikte

Læs mere

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING

Elise Andsager Per Hørby Pedersen. Mette Hyldested-Winge DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ARBEJDSORGANISERING DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Per Hørby

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRIEN DI-repræsentanter: Britta Munk Overgaard (næstformand) Birgitte Høst-Madsen Rasmus Grusgaard 3F-repræsentanter: Henry Andersen (formand) Morten Dalby Bodholt Benedikte Maul Andersen Sekretariatet: Casper

Læs mere

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

DAGSORDEN FOR MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 28. marts 2017 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Elise Andsager (formand) Brigitte Pudor Gullev Vagn Schmidt Jim Hansen Tom Brandt Benny Vinther

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 14. december 2015 kl. 10.00-13.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal 1780 København V I det grønne mødelokale I mødet deltog:

Læs mere

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00

Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Referat fra Møde i udviklingsudvalg for elektronikindustri Den 6. juni kl. 10.00-15.00 Hos Danfoss Silicon Power GMBH Husumer strasse 251, 24941 Flensburg, Tyskland Til udvalgsmødet foreslå følgende dagsorden:

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 18. marts 2015 København marts 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager (Tilforordnet) Lars Sørensen

Læs mere

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund

Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00. hos. Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 13. juni 2013 kl. 10:00 hos Haldor Topsøe A/S Heimdahlsvej 4-6 3600 Frederikssund Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen,

Læs mere

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Industriens Uddannelser: REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 15.maj 2012 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Kurt Mikkelsen Helle Ankersen Niels Henning Jørgensen Gitte Holm (sekretær) Helle Aalborg(sekretær) Afbud: Claus Henriksen Morten V.B.

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Johnny Wichmann København den 22.juni 2015 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC

Læs mere

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard

Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 01-02-2017 JD/LA Deltagere DI-repræsentanter Rikke Bentzen (formand) Hans Christian Petersen Steen Eriksen Steffen Daigaard 3F-repræsentater Hanne Simonsen (næstformand) Benedikte Maul Andersen Anette

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 31. marts 2016 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00. Hos

Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00. Hos Referat af møde i Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Mandag d. 16. juni 2014 kl. 10:00 til 14.00 Hos DI, Ambition 2 H.C.Andersens Boulevard 18 1553 København V Indtjekning i receptionen

Læs mere

København den 2.august 2011

København den 2.august 2011 København den 2.august 2011 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Jan Lorentzen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F Byg) Jørgen

Læs mere

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen

Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen København den 18.december 2013 Referat af møde i Udviklingsudvalg for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 17. december 2013, kl. 10:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost

Læs mere

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011

Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 CSH Side 1 23-04-2010 Handlingsplan UU Overfladeindustri 2010-2011 Aktiviteter Tilfredshed med faglærerkompetencer Andre internationale muligheder Oplæg om nano på Minimesse 8.april 2010 Virksomhedspraktik

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30. Hos Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 27. marts kl. 10.00 15:30 Hos Radiometer Medical ApS Åkandevej 21 2700 Brønshøj Indtjekning i receptionen Dagens program

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København november 2014 DI-repræsentanter: Søren Nielsen (Formand) Christine Bernt Henriksen Connie Christensen Klaus Høffer Larsen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Næstformand) Benedikte Maul Andersen

Læs mere

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN

EFTER MØDET ER DER FROKOST OG RUNDVISNING PÅ VIRKSOMHEDEN SSK REFERAT FRA MØDE I UDVKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 7. JUNI 2012 KL. 10.00-12.30 HOS GÅSDAL BYGNINGSINDUSTRI, BÆKGÅRDSVEJ 40, 6900 SKJERN VI MØDES VED RECEPTIONEN EFTER MØDET ER DER FROKOST

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: KVALITET I AMU OG EUD København den 21.oktober 2013 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Rene Brix Olesen (3F Industri) Afbud: Hanne Jungquist Hansen (3F Industri) Allan Thomsen (3F Industri) Henry Mikkelsen (3F

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Formand Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev København den 12. december 2014 3F-repræsentanter: Næstformand Allan B. Schmidt Vagn Schmidt Benny Vinther Jensen Tom Brandt

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING København den 8. maj 2013 DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard Connie Sørensen Tilforordnede:

Læs mere

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud)

Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads. Benedikte Maul Andersen (tilforordnet) Mogens Lassen Søren Bjørn Friis. NNF: Pia Antonsen (afbud) DI-repræsentanter: Niels-Henning Holm Jørgensen (næstformand) David Jensen Kurt A. Thuesen Ulrik Lund Laugesen Vakant plads 3F-repræsentanter: Vakant post (formand) Flemming Kristensen Benedikte Maul Andersen

Læs mere

Referat fra møde i LUU - PA

Referat fra møde i LUU - PA Referat fra møde i LUU - PA Dato: Onsdag den 21. oktober 2015 Kl. 10.00 14.00 i mødelokale 1, Social & SundhedsSkolen, Herning Deltagere: Medlemmer: Formand; Kim Henriksen, FOA Herning (KH) Jens Ole Koch,

Læs mere

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt

Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) Tom Brandt København den 12. februar 2015 DI-repræsentanter: 3F-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Allan Borgwardt Schmidt (formand) René Damgaard Vagn Schmidt Brigitte Pudor Gullev John Krøier

Læs mere

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede

Referat. Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl til Tilstede Referat Udvalg: PASS Dato: Torsdag den 26. november 2015 kl. 10.00 til 12.00 Emne: Referat Tilstede Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Helle Stang Traasdahl, KL Lotte

Læs mere

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN

Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN København juni 2017 JHU Referat af møde i UDVIKLINGSUDVALG FOR PRODUKTØRUDDANNELSEN Torsdag den 15. juni 2017 Udvalgsmødet starter hos EUC Lillebælt Teknikervej 2, 7000 Fredericia DI-repræsentanter: Christine

Læs mere

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN

REFERAT AF FÆLLES UU-LUU MØDE FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI TEMA: MARKEDSFØRING AF OVERFLADEBEHANLDERUDDANNELSEN København den 24.oktober 2014 LUU AMU Vest LUU Tradium UU Overfladebehandling Søren Sejr Nielsen (3F Byg) Niels Henning Jørgensen (DI) Jørn Lausten (3F Byg) Hans-Jørgen Eriksen (Dansk Byggeri) Benny Vinther

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI Den 8. december 2015 KL: 10.00-13.00 3F, Kampmannsgade 4. 1790 København V, 4 sal, mødelokale Klokketårnet. Til stede: Britta Munk Overgaard (DI) (Formand)

Læs mere

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017

Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 Referat af IF Udvalgsmøde den 26. januar 2017 31. januar 2017 TAB/CSH Deltagere: DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard Niels Henning Jørgensen

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl

Tirsdag d. 4. marts 2014 kl AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 25. marts 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d 18. december 2014 kl. 10:00 til 14.00

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Torsdag d 18. december 2014 kl. 10:00 til 14.00 Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d 18. december 2014 kl. 10:00 til 14.00 Hos Learnmark Vejlevej 150 8700 Horsens Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine

Læs mere

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden

Poul Dreyer, 3F Carsten Dahl Petersen, DE Johan Hakman, DE Solvej Knoth, IU (referent) Dagsorden Referat fra udvalgsmøde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Onsdag den 14. december kl. 10.00 12.30 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, 1780 København V Deltagere: Christine Bernt

Læs mere

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015

Referat af mødet i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 23. september 2015 København september 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Flemming Glerup Nielsen Sigrid (gæst) 3F-repræsentanter: Elise Andsager (Tilforordnet) Kurt Thomsen Lars

Læs mere

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Referat fra 51.. møde i Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri den 25. februar kl. 12 14 i Byggeriets Uddannelser Dato: 5. marts 2013 Tilstede: Steen Boesen 3F Formand Louise Pihl DB Næstformand

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING

DAGSORDEN TIL MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky Johnny Wichmann København den 27. januar 2016 3F-repræsentanter: Connie Sørensen Benedikte Maul Andersen Vinni Nørgaard Evy Andersen Tilforordnede:

Læs mere

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER,

REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, 2. oktober 2009 SSK REFERAT FRA MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR PLASTINDUSTRI MANDAG DEN 28. SEPTEMBER 2009 HOS INDUSTRIENS UDDANNELSER, I mødet deltog: Henry Andersen, 3F Morten Revsbeck, DI Claus Henriksen,

Læs mere

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri

R E F E R A T. møde i Mejerifagets FællesUdvalg. den 30. marts 2016 kl på Thise Mejeri R E F E R A T af møde i Mejerifagets FællesUdvalg den 30. marts 2016 kl. 13.00 på Thise Mejeri Tilstede var: Lars Gram Nils Juhl Andreasen Finn Ladegaard Peter K. Holm Lars Kaae Maria-Christina Sørensen

Læs mere

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl

Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne. Den 13. januar 2016, Kl MØDEREFERAT Referat fra Lokalt uddannelsesudvalgsmøde for tømrerne Den 13. januar 2016, Kl. 08.00 Til stede: Peter Bøgh, Søren Bisgaard, Steen Lidsmoes, Jan Rasmussen, Carsten Schmidt, Henrik Pedersen,

Læs mere

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik

Resume af UG 4 møde. Udviklingsgruppe elektronik og automatik Udviklingsgruppe elektronik og automatik Deltagere: Trine Rasmussen, DM (TR) Niels Henning Holm Jørgensen, DI (NHHJ) Jørgen Albøge, DI (JA) Terma Karl Erik Rasmussen, DM (KER) Brüel og Kjær Henrik Jensen,

Læs mere

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT)

MØDE I UDVIKLINGUDVALG FOR METALINDUSTRIEL BEARBEJDNING OG KØLETEKNIK (MIB&KT) København den 28. august 2009 DI-repræsentanter: Kurt Mikkelsen (formand) Bendt Andersen Klaus Høffer Larsen Connie Jørgensen 3F-repræsentanter: Mads Andersen (næstformand) Claus Eskesen Tonny Hindberg

Læs mere

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen

Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Dagsorden til Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d. 7. december 203, kl. 0:00 i Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, Buen 5. sal Frokost kl. 3:00 hos Ida Davidsen Store Kongensgade

Læs mere

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup

REFERAT AF MØDE I DET FAGLIGE UDVALG FOR BEKLÆDNING Tirsdag den 15. maj 2012 kl. 10.00 14.00 Hos Kopenhagen Fur, Langagervej 60, 2600 Glostrup DMT-repræsentanter: Aage K. Feddersen Heidi Moisen Peter Kobjevsky 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Evy Andersen Vinni Nørgaard København den 22. maj 2012 Tilforordnede: Karin Jespersen, EUC Syd Jette

Læs mere

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00

Bilag 2.2, Referat. Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl til 12.00 Bilag 2.2, Referat Udvalg: PASS Dato: Tirsdag den 20. september 2016 kl. 10.00 til 12.00 Tilstede: Joan Prahl, FOA, formand Ursula Dybmose, KL, næstformand Anne-Dorthe Sørensen, Danske Regioner Jette Hovedskov,

Læs mere

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013

UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 Juli 2013 UG 3 Nyhedsbrev Juli 2013 - Aktiviteter siden UG 3 møde 4. april 2013 Jsn, les Cykel- og motorcykelområdet Cykel-, knallert- og MC nye svendeprøveopgaver Som en MI-udviklingsopgave har CELF udarbejdet

Læs mere

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg

Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri. Torsdag den 16. juni 2016 kl På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Referat af mødet i Udviklingsudvalg for Elektronikindustri Torsdag den 16. juni 2016 kl. 10.00-14.00 På AMU Nordjylland, Sofievej 61, 9000 Aalborg Udviklingsudvalgets medlemmer: Medlemmer udpeget af DI:

Læs mere

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg 26. september 2016 Referat af udvalgsmøde Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 10.00-15.30. Sted: Danlind Lægårdvej 90-94, Holstebro Deltagere: DI-repræsentanter Christine

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag den 5. maj 2015 kl. 10:00 til 15.00 Erhvervsskolen Nordsjælland Peder Oxes Allé 4 3400 Hillerød Udviklingsudvalgets medlemmer

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen (næstformand) Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Tilforordnede: Erling Hybschmann, AMU Vest Britt Sveidal, Tradium Sekretariatet: Christina Stougaard

Læs mere

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15

REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR ELEKTRONIKINDUSTRI DEN 13. SEPTEMBER KL. 10.00-CA.15.00, MERCANTEC, HC. ANDERSENSVEJ 9, 8800 VIBORG, LOKALE C15 16. september 2013 DI-repræsentanter Asger Smedegaard

Læs mere

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal

Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler. Nøgletal BILAG 1 IF 23/9-2011 Udviklingsredegørelse 2012 for erhvervsuddannelsen til Overfladebehandler Nøgletal 2008 2009 2010 Igangværende uddannelsesaftaler 26 32 34 pr. 31/12 i det aktuelle år Indgåede uddannelsesaftaler

Læs mere

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning

Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Energi og Forsyning Mandag den 24. september 2012 kl. 10.00-15.30 Mødet blev holdt hos Energi Midt, Tietgensvej 2-4, 8600 Silkeborg I mødet deltog: Christine Bernt

Læs mere

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg

Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg 5. december 2016 Referat af udvalgsmøde i Industriens Fællesudvalg TAB/CSH Tid: Torsdag d. 1. december 2016 kl. 10.00-12.40 med efterfølgende julefrokost Sted: Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D,

Læs mere

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet:

Referat FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER. 9. marts 2015. Elise Andsager (tilforordnet) IF sekretariatet: Referat DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen Helle Ankersen Morten V.B. Revsbeck IF sekretariatet: Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen

Læs mere

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI

René Damgaard, DI Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri REFERAT AF MØDE I UDVIKLINGSUDVALG FOR OVERFLADEBEHANDLINGSINDUSTRI København den 17.september 2012 DI-repræsentanter: Niels Henning Holm Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke Sekretariatet: Christina Stougaard Hansen 3F-repræsentanter:

Læs mere

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40

Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Referat af Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Torsdag d. 10. oktober kl. 10:00 14:00 Tradium Blommevej 40 Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden Christine B Henriksen, DI Organisation for

Læs mere

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Flemming Lassen. Morten V.B. Revsbeck, DI REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER Dagsorden DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen (næstformand) Niels Henning H. Jørgensen Rasmus Grusgaard Industriens Uddannelser Tanja Bundesen Christina Stougaard Hansen Rikke Vium Madsen pkt.

Læs mere

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach

UG2 9. december Afbud fra Poul Bobach 9. december 2014 jbn Resume fra møde i UG 2 afholdt den 9. december 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Brian Mikkelstrup Finn Kyed

Læs mere

UG september 2014

UG september 2014 30. september 2014 jbn Resume fra møde i UG 7 Afholdt den 16. september 2014 kl. 10.00 hos Industriens Uddannelser, Vesterbrogade 6D, 4. sal, lilla mødelokale Ved mødet deltog: Birgitte Winge Jonas Pedersen

Læs mere

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER

Dorte Würtz REFERAT AF MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER København d. 9. december 2010 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen Claus Henriksen Niels Henning Jørgensen Morten V.B. Revsbeck Kurt Mikkelsen Helle Ankersen 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen

Læs mere

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174

Tradium, Blommevej 40,8930 Randers NØ, Lokale 174 DI-repræsentanter: Niels Henning Jørgensen Brigitte Pudor Gullev Dansk Byggeri repræsentanter: Jan Lærke 3F-repræsentanter: Claus Eskesen Vagn Schmidt John Krøier Jensen København den 10.maj 2012 Afbud:

Læs mere

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015

Referat af møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 10. december 2015 København december 2015 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson Afbud: Kurt Thomsen

Læs mere

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014

Notat BILAG 1. Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver. 29.april 2014 BILAG 1 29.april 2014 Notat csh Uddannelsestilbud til industrioperatører med overfladebehandlingsopgaver Udviklingsudvalg for overfladebehandling har på udvalgsmødet den 20. februar 2014 drøftet mulighederne

Læs mere

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00

Tirsdag d. 4. marts 2013 kl. 10.00-15.00 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 20. februar 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Morten V.B. Revsbeck Niels Henning H. Jørgensen Finn Brøndum

Læs mere

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen

Lokale uddannelsesudvalg for Forsyningsoperatøruddannelsen BILAG 3.4.1 LUU SKIVE Referat Dato: Onsdag den 28 april kl. 10 i el afd. Referent: Bjarne Tilstede: Søren Dath; Arne Thøgersen; Peter F. Andersen; Vagn Petersen; Per Nielsen; Ivar Rud; Christian Møller;

Læs mere

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d 16. september2014 kl. 10:00 til 14.00

Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen. Tirsdag d 16. september2014 kl. 10:00 til 14.00 Mødeindkaldelse for Udviklingsudvalget for Industrioperatøruddannelsen Tirsdag d 6. september04 kl. 0:00 til 4.00 Hos Industriens Uddannelser Mødelokale på 5. sal Udviklingsudvalgets medlemmer A-siden

Læs mere

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen

Michael Risager Nørgaard To vakante plads. Berit Flindt Pedersen Elise Andsager Morten Christensen DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (formand) Finn Brøndum Michael Risager Nørgaard To vakante plads 3F-repræsentanter: Pia Maul Andersen (næstformand) Charlotte Jacobsen Berit Flindt Pedersen

Læs mere

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10.

TAB/LA. Referat fra møde i Udviklingsudvalg for Svejse-, skibsbygning- og støbeindustri torsdag den 23. marts 2017 kl. 10. 23.3.2017 TAB/LA Formand Jens Peter Christensen, 3F Næstformand Christine Bernt Henriksen, DI - Dansk Industri Medlem Carl A. Petersen, DI - Dansk Industri Medlem Hans Ole Sannes Nielsen DI - Dansk Industri

Læs mere

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen

Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Opfølgning på Justering af detailhandelsuddannelsen Møde 3/2012 13. september 2012 Referat Formandskabet og Driftsudvalget / Detail Tilstede: Afbud: Svend Berg, Herdis Poulsen. Sekretariatet: Per Clausen, Kristi Maire Rammo, Lise Bjerregaard. Gorm Johansen,

Læs mere

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014

Fredag d. 27. juni kl. 10.00-14.00. Ingeniørforeningen IDA s lokaler Kalvebod Brygge 31-33 - 1780 København V. 2. juli 2014 MØDE I INDUSTRIENS FÆLLESUDVALG FOR ERHVERVS- OG ARBEJDSMARKEDSUDDANNELSER 2. juli 2014 TAB/CSH DI-repræsentanter Christine Bernt Henriksen Finn Brøndum Niels Henning H. Jørgensen (deltog under pkt. 4-8)

Læs mere

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016

Dagsorden til møde i udviklingsudvalg for vindmølleindustrien 14. marts 2016 København marts 2016 DI-repræsentanter: Christine Bernt Henriksen (Næstformand) Michael Eriksen Mette Juul Jensen (gæst) 3F-repræsentanter: Hanne Simonsen (Formand) Elise Andsager Lars Sørensen Svend Nilsson

Læs mere

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI)

Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) Forretningsorden for Udviklingsgrupper (UG)under Metalindustriens uddannelsesudvalg (MI) 1. Formål MI nedsætter udviklingsgrupper (UG) dækkende MI s uddannelsesmæssige ansvarsområde. UG skal arbejde med

Læs mere