Region Midtjylland Sundhed. Referat

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Midtjylland Sundhed. Referat"

Transkript

1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 11. januar 2013 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. december 2012 kl. 08:30 i Mødelokale 1B, AUH Skejby

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark * 1 2 Opfølgning på indgåelsen af tilknytningsformer mellem hospitaler og universitet * 2 3 Implementering af universitetsklinikkerne * 4 4 Godkendelse af klinikfordeling * 5 5 Drøftelse af hvordan fagenes udvikling koordineres i den nye samarbejdsrelion mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet * 6 6 Orientering om den nye refusionsaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland * 7 7 Orientering om drøftelserne på forskningsstregimødet i oktober 2012 * 9 8 Møde- og arbejdsplan for 2013 * 10 9 Eventuelt * Mødedeltagere * 11

3 En indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark Koordinionsudvalget tager orienteringen om organiseringen af "Én indgang" til efterretning, og Koordinionsudvalget drøfter forventningerne til og perspektiverne i funktionen. Med økonomiaftalen for 2012 mellem Regeringen og Danske Regioner blev det aftalt, alle regioner etablerer en enkel og effektiv indgang for industrien til indgå aftaler om kliniske forsøg. Etableringen af Én indgang for industrien til kliniske forsøg indebærer blandt andet, der udpeges en regional koordinor i hver region. Direktionen i Region Midtjylland har meldt ud, de ønsker placere regionens "Én indgang for industrien til kliniske forsøg" i regi af Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet. Da det har været svært vurdere omfanget af opgaven, er det i første omgang besluttet, der ikke oprettes en hel stilling til funktionen. I stedet er der oprettet en stilling, som både indeholder opgaven med etablere "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark" og etableringen af en Clinical Trial Unit ved Aarhus Universitetshospital. Det skal dog understreges, "Én indgang" er et regionalt projekt og ikke kun et projekt for universitetshospitalet. Overlæge Helene Nørrelund er blevet frikøbt i 12 måneder til varetage opgaven. I den periode vil Helene Nørrelund således fungere som regional koordinor for "Én indgang" i Region Midtjylland. På baggrund af de første erfaringer med Én indgang skal der vedtages en organisering af funktionen. I indkøringsfasen deles finansieringen af Én indgang mellem Aarhus Universitetshospital, Institut for Klinisk Medicin og Sundhedsplanlægning. Efter indkøringsfasen skal der findes en finansieringsmodel, der bygger på en forventning om, funktionen kan generere indtægter til hospitalerne i et omfang, så funktionen kan blive selvfinansierende. Region Midtjyllands regionale koordinor, Helene Nørrelund, deltager i mødet og orienterer om arbejdet med etableringen af "Én indgang". Helene Nørrelund holdt oplæg om baggrund og stus for samt perspektiverne i "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark". Oplægget udsendes sammen med referet.

4 2 Koordinionsudvalget udtrykte stor opbakning til etableringen af "Én indgang". Det blev bemærket, der kan ligge en udfordring i få kommunikeret ud til forskerne, formålet med "Én indgang" ikke er kontrollere eller begrænse deres suverænitet, men styrke samarbejdet med industrien. Forskningssamarbejder med industrien skal ikke nødvendigvis gå igennem Én indgang, og forskere som allerede har velfungerende samarbejder med industrien kan fortsætte disse uden ændringer. Flere medlemmer af Koordinionsudvalget foreslog, "Én indgang" udover lægemiddelforskning også med fordel kunne omfte andre typer forskning. Fx i medicoteknik og telemedicin. Helene Nørrelund understregede, der er ligger et stort potentiale i opbygge et tæt samarbejde med almen praksis. I den forbindelse blev det bemærket, der kan være udfordringer forbundet med etablere forskningssamarbejder med de praktiserende læger. Helene Nørrelund blev på den baggrund foreslået inddrage almen praksis gennem Institut for Folkesundhed. Flere hospitaler er i færd med eller har planer om etablere deres egen Clinical Trial Unit (CTU). I Koordinionsudvalget var der enighed om, der skulle arbejde videre med ideen om etablere en fælles murstensløs CTU for hele regionen med flere lokaltbaserede fysiske CTU er. Der blev gjort opmærksom på, vi her i området skal være opmærksomme på igangværende bestræbelser på koordinere nionalt, nordisk og europæisk. I den sammenhæng blev det foreslået drøfte sagen i Ledelsesforum for Medicinsk Sundhedsforskning. Koordinionsudvalget besluttede desuden, Helene Nørrelund deltager på næste møde i Koordinionsudvalget den 6/ Her kan udvalget bl.a. drøfte indholdet af en fælles hjemmeside, den fremtidige organisering og finansiering af "Én indgang for industrien til kliniske forsøg i Danmark". Efterfølgende drøftede Koordinionsudvalget, om forskningskonti tilhører hospitalerne eller de enkelte afdelinger/forskere. Det blev besluttet tage sagen op i Klinikforum med henblik på opnå et fælles sæt holdninger, som efterfølgende drøftes i Koordinionsudvalget Opfølgning på indgåelsen af tilknytningsformer mellem hospitaler og universitet Koordinionsudvalget tager orienteringen om stus for indgåelse af tilknytningsformer mellem Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykirien og Præhospitalet til efterretning.

5 3 Med indgåelsen af aftalekomplekset mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland har regionshospitalerne, inkl. Præhospitalet og regionspsykirien som bekendt fået mulighed for bl.a. blive tilknyttet Aarhus Universitet som universitetsklinik. På møde den 23. august 2012 godkendte LUR, Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning får stus som universitetsklinik. På mødet i LUR den 31. oktober 2012 godkendte LUR desuden, der på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest etableres en universitetsklinik inden for nefrologi og hypertension. Godkendelsen er betinget af, der indgås en samarbejdsaftale mellem Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital inden for nefrologi. Samarbejdsaftalen skal primært vedrøre det kliniske og herunder emner af relevans for Sundhedsstyrelsens specialevejledning. Kristjar Skajaa orienterer på mødet om stus for de øvrige ansøgninger om universitetsklinik. Kristjar Skajaa orienterede om stus for ansøgningerne om universitetsklinik. Ansøgningen om en universitetsklinik på RH Hammel Neurocenter er nu bedømt af det faglige bedømmelsesudvalg. Bedømmelsesudvalget havde nogle enkelte bemærkninger til ansøgningen, som det er aftalt, Hospitalsenhed Midt følger op på. Når det er sket, forventes RH Hammel Neurocenter blive godkendt som universitetsklinik. Kristjar Skajaa fortalte desuden, han netop har modtaget en gennemarbejdet ansøgning fra diagnostisk center i Silkeborg. Ansøgningen sendes snarest til bedømmelse. I forlængelse heraf orienterede Tove Kristensen om, Hospitalsenhed Midt forventer sende den reviderede ansøgning om en universitetsklinik inden for karkirurgi til Institut for Klinisk Medicin i januar Koordinionsudvalget drøftede den betingede godkendelse af universitetsklinikken inden for nefrologi og hypertension på Medicinsk Afdeling, Hospitalsenheden Vest, og opfordrede Hospitalsenheden Vest og Aarhus Universitetshospital til snarest muligt indgå de fornødne samarbejdsaftaler. Jens Friis Bak efterspurgte en stus for ansøgningen om en universitetsklinik inden for ortopædkirurgi ved Hospitalsenhed Vest. Det blev aftalt, Kristjar Skajaa følger op stus for ansøgningen og giver en tilbagemelding herpå. Lone Winther Jensen bemærkede, Regionshospitalet Randers har valgt en anden stregi end fx Hospitalsenhed Midt og Hospitalsenheden Vest. I stedet for fokusere på få etableret universitetsklinikker, har Regionshospitalet Randers primært valgt et tæt samarbejde med Aarhus Universitetshospital om udvalgte pientforløb. Lone Winther Jensen foreslog derfor, Koordinionsudvalget på et tidspunkt skulle tage en bredere diskussion af, hvad forskningsmæssig excellence består i, så det ikke alene dækker universitetsklinikker.

6 4 Det blev vurderet, der er behov for indgå andre tilknytningsformer end universitetsklinikker Implementering af universitetsklinikkerne Koordinionsudvalget drøfter, hvad det indebærer være en universitetsklinik. Som bekendt er Arbejdsmedicinsk Klinik, Regionshospitalet Herning blevet godkendt som den første universitetsklinik. På den baggrund har Institut for Klinisk Medicin og Hospitalsenhed Vest indledt bilerale drøftelser af, hvad det indebærer være en universitetsklinik. På sidste møde i Koordinionsudvalget blev det besluttet, Kristjar Skajaa og Jens Friis Bak inddrager Sundhedsplanlægning i deres drøftelser vedrørende udmøntningen af universitetsklinikken inden for arbejdsmedicin ved Hospitalsenhed Vest, fordi der vil være nogle generiske elementer, som har betydning for alle kommende universitetsklinikker. På mødet var der enighed om, det er nødvendigt etablere universitetsklinikkerne efterhånden, som de bliver godkendt. Selvom de bilerale drøftelser vedrørende universitetsklinikken ved Hospitalsenhed Vest kommer til indeholde generiske elementer, så udelukker dette ikke, der i forbindelse med etableringen af andre universitetsklinikker vil være nogle principielle spørgsmål, som efterfølgende skal drøftes. Det blev i den forbindelse understreget, implementeringen af universitetsklinikkerne grundlæggende handler om realisere den plan, der ligger i den enkelte godkendte ansøgning. For hver universitetsklinik vil der således være nye elementer, der skal tages op og drøftes med de pågældende regionshospitaler, inkl. Præhospitalet og regionspsykirien. Da universitetsklinikken inden for arbejdsmedicin ved Hospitalsenhed Vest som tidligere nævnt kan indeholde nogle generiske elementer, som har betydning for kommende universitetsklinikker, ønskes en bred drøftelse i Koordinionsudvalget af, hvad det indebærer være en universitetsklinik. Koordinionsudvalget drøftede kort, hvad det indebærer være en universitetsklinik. Der blevet givet udtryk for, der er behov for drøfte, hvilke døre det kan åbne blive udnævnt til universitetsklinik og hvilke krav, der stilles til universitetsklinikkerne.

7 5 Sagen tages op igen, når der har været holdt møde mellem Kristjar Skajaa, Sundhedsplanlægning, Hospitalsenheden Vest og Hospitalsenhed Midt Godkendelse af klinikfordeling Koordinionsudvalget godkender forslaget til klinikpladsfordeling. Forslaget til klinikpladsfordeling vil blive eftersendt snarest muligt. På Koordinionsudvalgsmødet i september 2012 blev den overordnede klinikfordeling af afdelinger for foråret 2013 godkendt. På mødet omdelte Kristjar Skajaa en samlet oversigt over fordelingen af de studerende for foråret 2013, et følgebrev samt et bilag. Da oversigten først blev forelagt udvalget på mødet blev det aftalt, dokumenterne sendes til Koordinionsudvalget sammen med mødereferet. I forhold til den omdelte klinikfordeling blev det bemærket, der mangler et + akutafdeling i boksen Randers: Ortopædkirurgisk afdeling, og det samme muligvis kunne gøre sig gældende for andre hospitaler. På den baggrund har Aarhus Universitet efterfølgende opderet klinikfordelingen. Det er den reviderede version af klinikfordelingen der udsendes sammen med mødereferet. Koordinionsudvalget godkendte klinikfordelingen med det forbehold, de har mulighed for gøre indsigelser, hvis de bliver opmærksomme på væsentlige fejl, når de har haft bedre mulighed for gennemgå merialet. Desuden blev det aftalt, eventuelle rettelser til klinikfordelingen sendes til afsnitsleder ved AU Studieadministrion Mette Dremstrup, som har følgende -adresse: I forbindelse med drøftelsen af klinikfordelingen blev navnene på semesterkoordinorerne efterspurgt. Det blev derfor besluttet udsende navnene sammen med mødereferet. Aarhus Universitet har på den baggrund fremsendt nedenstående oversigt over semesterkoordinorerne.

8 6 Semesterkoordinor Semester Semesternavn Afdeling Jesper Stentoft 1 Inflammion Hæmologisk Afdeling Anders Bonde Jensen 2 Abdomen Onkologisk Afdeling Henning Mølgaard 3 Hjerte-lungekar Kardiologisk Afdeling Vakant 4 Hoved-neuro - - Ulla B. Knudsen 5 Familie - samfund Gyn-Obs Afdeling Torben Bæk Hansen 6 Akut - kronisk Ortopædkirurgisk Afdeling Ebba Nexø 6 Speciale Klinisk Biokemisk Afdeling Louise Binow, fuldmægtig alle Professionsspor MEDU Enhed Århus Sygehus Århus Sygehus Skejby Sygehus Skejby Sygehus Hospitalsenhed Vest, Holstebro Århus Sygehus Drøftelse af hvordan fagenes udvikling koordineres i den nye samarbejdsrelion mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet Koordinionsudvalget drøfter organiseringen af relioner på forskningsområdet mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykirien og Præhospitalet, og Koordinionsudvalget diskuterer, hvordan universitetsklinikker, universitetshospital og universitet koordinerer fælles udvikling af de kliniske fag og specialer. På sidste møde i Koordinionsudvalget blev det besluttet, udvalget på et kommende møde drøfter, hvordan fagenes udvikling koordineres i den nye samarbejdsrelion mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Herunder blev der efterlyst en drøftelse af relionerne på forskellige niveauer mellem universitetshospitalet og regionshospitalerne, inkl. Præhospitalet og regionspsykirien på forskningsområdet. På den baggrund ønskes en drøftelse af ovenstående på dette møde.

9 7 Kristjar Skajaa orienterede om, punktet udspringer af en drøftelse af relionen mellem regionshospitalerne og Aarhus Universitetshospital. Kristjar Skajaa skitserede nogle af de spørgsmål vedrørende referencer og relioner mellem de forskellige forskningsmæssige stillingskegorier, som har givet anledning til drøftelsen. Nogle mulige beskrivelser af relionerne kunne være, de akademiske koordinorer på regionshospitalerne inkl. Præhospitalet fungerer på linje med de klinisk koordinerende lærerstolsprofessorer. Det betyder blandt andet professorer og forskningslektorer på regionshospitalerne inkl. Præhospitalet i nogle sammenhænge refererer til den akademiske koordinor. Desuden refererer alle professorer uanset ansættelsessted til den kliniske lærerstolsprofessor. Det blev bemærket, det er vigtigt, Aarhus Universitetshospital er opmærksom på, de kliniske lærerstolsprofessorer også interesserer sig for, hvad der sker på regionshospitalerne og ikke kun for, hvad der sker på universitetshospitalet. Der var enighed om den kliniske lærerstolsprofessor skal lægge vægt på, der skabes et samarbejde på tværs af regionen med fokus på fagets udvikling. Det blev derudover bemærket, der også er behov for se på tværs af specialer, da den faglige udvikling i høj grad går på tværs heraf. Endelig blev det bemærket, udarbejdelsen af "Aftale om professorer ved regionshospitalerne inkl. Præhospitalet i Region Midtjylland" har været udskudt. Idet referencespørgsmålet nu er taget op, vil det være oplagt genoptage arbejdet med aftalen. Det blev besluttet fortsætte drøftelserne på næste møde i Koordinionsudvalget. Det blev aftalt, Kristjar Skajaa, Claus Thomsen og Lone Winther Jensen formulerer et oplæg til drøftelserne. Dekansekretariet indkalder til mødet herom Orientering om den nye refusionsaftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Koordinionsudvalget tager orienteringen om refusionsaftalen og udvalgets rolle heri til efterretning, og Koordinionsudvalget drøfter, hvordan det vil udfylde sin rolle i forhold til refusionen af den kliniske studenterundervisning.

10 8 Aftalen mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om refusion for varetagelse af klinisk studenterundervisning er nu på plads. Aftalen ligner den forrige meget. Der er stadig refusion for professorer, sekretarisbistand, konfrontionsundervisning og bedside-undervisning samt et overhead. Aftalen indebærer dog også væsentlige ændringer, idet det afspejles, undervisning af især de lægestuderende foregår som en integreret del af virksomheden ved alle hospitalerne uanset om det er som universitetshospital, eller det er som teaching hospitals. Der ydes desuden ekstra refusion for de koordinerende kliniske lærestolsprofessorer. Det vil kunne aftales, sekretarisbistanden, der nu også kan være på AC-niveau, leveres fra instituttet. Med aftalen skal det endvidere synliggøres, refusionsbeløbet videreformidles til de involverede afdelinger. Aftalen er vedlagt til orientering. Aftalen gennemgås igen, når alle semestre i den nye studieordning er gennemløbet, for se om det giver anledning til ændringer. Koordinionsudvalgets rolle Af aftalen fremgår det, Koordinionsudvalget på tre områder kommer til spille en rolle i forhold til refusionen for varetagelse af klinisk studenterundervisning. De tre områder beskrives nedenfor. I aftalens kapitel II vedrørende undervisningsrefusion fremgår det, "afdelingerne forpligtiger sig både i forhold til professionssporet og færdighedslabororier til afgive et aftalt antal undervisere i et aftalt antal timer. Institut for Klinisk Medicin giver et forslag til dette, som godkendes i Koordinionsudvalget for Hospitaler og Universitet." I kapitel III vedrørende apparur, lokaler og overhead lægges der desuden op til, anskaffelser af større apparur om nødvendigt drøftes i Koordinionsudvalget for hospitaler og universitet med henblik på sikre en hensigtsmæssig koordinion. I forhold til overhead fremgår det endvidere af aftalen, der refunderes et overhead på 30 procent af undervisningsrefusionen. Overheadet udløses som en årlig pulje, der udmøntes af Koordinionsudvalget for hospitaler og universitet. Puljens formål er understøtte opbygningen og vedligeholdelsen af et godt studiemiljø, gode studiefaciliteter og god undervisningskvalitet på hospitalerne - herunder det udstyr og de lokaler, der omftes af kapitel III i refusionsaftalen. Koordinionsudvalget for Hospitaler og Universitet fastsætter indledningsvis principperne for udmøntning af midlerne. Anders Roed redegjorde kort for den nye refusionsaftale. Det blev bemærket selve undervisningsrefusionen som hidtil går direkte til hospitalerne, og hospitalerne i følge aftalen er forpligtet til videreformidle refusionen til afdelingerne. Synlighed er nøgleordet. Det skal således være synligt for afdelingerne, hvad de får i refusion. Ændringen i forhold til den tidligere refusionsaftale består i, overheadet er mindsket, og det samles i en central pulje.

11 9 Koordinionsudvalget drøftede, hvilken proces og hvilke principper der skal danne grundlag for udmøntningen af puljen med overhead. Der skal laves en proces, hvor sagen kommer op to gange om året, og hvor midlerne fordeles på baggrund af ansøgninger. Der var enighed om, pengene skal bruges, hvor der er størst behov for understøtte undervisningen. Det blev drøftet, om en mindre del af puljens midler kunne bruges til starte nye undervisningsformer op. Der var enighed om, det var en mulighed, såfremt lektorerne selv ytrede ønske om det. Det blev besluttet, Anders Roed og Charlotte Toftgård Nielsen med udgangspunkt i ovenstående input kommer med et udkast til principper og proces for udmøntningen af overheadet. Bilag Endelig refusionsaftale af 21. november Orientering om drøftelserne på forskningsstregimødet i oktober 2012 Koordinionsudvalget tager orienteringen fra forskningsstregimødet til efterretning, og Koordinionsudvalget kommer med input til det videre arbejde med forskningsstregien. Det er besluttet, der skal udarbejdes en stregi for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland. Der er neds en arbejdsgruppe, som skal drøfte visionerne for stregien. Arbejdsgruppen består af følgende personer: Dekan Allan Flyvbjerg, Health, Aarhus Universitet Chefrådgiver Anders Roed, Health, Aarhus Universitet Institutleder Søren K. Kjærgaard, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet Direktør Ole Thomsen, Region Midtjylland Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital Chefsygeplejerske Ida Gøtke, Hospitalsenheden Vest

12 10 Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens Cheflæge Per Jørgensen, Psykiri og Social Vicedirektør Kjeld Martinussen, Nære Sundhedstilbud, Region Midtjylland Vicedirektør Christian Boel, Sundhedsplanlægning, Region Midtjylland Der var møde i arbejdsgruppen den 31. oktober På mødet blev arbejdsgruppen enig om, stregipapiret skal være kortftet og bestå af en overordnet vision/"oneliner" og en række underliggende sætninger. Herudover skal der formuleres stregispor for samarbejdet. Det er besluttet holde endnu et møde i arbejdsgruppen inden udgangen af januar Det er hensigten, der inden forskningsseminaret den 15. marts 2013 skal foreligge et næsten færdigt stregipapir, idet der dog også skal være mulighed for lave ændringer som følge af seminaret. Kristjar Skajaa og Claus Thomsen vil på mødet i Koordinionsudvalget orientere om drøftelserne i arbejdsgruppen vedr. forskningsstregien. Kristjar Skajaa orienterede kort om drøftelserne på forskningsstregimødet i oktober Det blev bemærket, sekretarisudvalget for LUR er ved lave et oplæg til stregipapiret på grundlag af drøftelserne på mødet i oktober. Det er hensigten, der inden forskningsseminaret den 15. marts 2013 skal foreligge et næsten færdigt stregipapir. På forskningsstregiseminaret vil Koordinionsudvalget og de øvrige seminardeltagere få mulighed for kommentere på stregipapiret. Stregipapiret vil således kunne tilrettes i henhold til drøftelserne og forslagene på seminaret Møde- og arbejdsplan for 2013 orienteringen om mødeplanen for 2013 tages til efterretning, og forslaget til en foreløbig arbejdsplan for Koordinionsudvalget i 2013 drøftes med henblik på godkendelse. Mødeplan Mødeplanen for Koordinionsudvalget 2013 er på plads, og der er sendt mødeindkaldelser til udvalgets medlemmer. Alle møder afholdes i Aarhus. Mødeplan for 2013

13 11 Onsdag den 6. marts 2013 kl Torsdag den 13. juni 2013 kl Onsdag den 11. september 2013 kl Onsdag den 4. december 2013 kl Arbejdsplan Med henblik på planlægning af arbejdet i Koordinionsudvalget er der udarbejdet en oversigt med forslag til foreløbige punkter til arbejdsplanen for 2013, jf. vedlagte bilag. Koordinionsudvalget tog mødeplanen for 2013 til efterretning og godkendte forslaget til en foreløbig plan for udvalgets arbejde i Bilag Forslag til arbejdsplan Eventuelt Ingen punkter under eventuelt Mødedeltagere Til stede: Institutleder Kristjar Skajaa, Institut for Klinisk Medicin, AU (formand) Prodekan Berit Eika, Health, AU Prodekan Michael Hasenkam, Health, AU Chefsygeplejerske Tove Kristensen, Hospitalsenhed Midt, RM Cheflæge Jens Friis Bak, Hospitalsenhed Vest, RM Cheflæge Lone Winther Jensen, Regionshospitalet Randers, RM Cheflæge Jørgen Schøler Kristensen, Regionshospitalet Horsens, RM Lægelige chef Erika F. Christensen, Præhospitalet, RM Kontorchef Charlotte Toftgård Nielsen, Sundhedsplanlægning, RM) Chefrådgiver Anders Roed, Health, AU Rådgiver Maiken Rose Hjortbak, Health, AU Overlæge og regional koordinor Helene Nørrelund, RM (deltog under punkt 1)

14 12 Fuldmægtig Thea Hahn Tougaard, Sundhedsplanlægning, RM (sekretær) Afbud: Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital, RM (formand) Chefsygeplejerske Vibeke Krøll, Aarhus Universitetshospital, RM Centerchef Mette Kjølby, Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, RM Cheflæge Per Jørgensen, Psykiri og Social, RM

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok.

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 6. juni 2013 kl. 13:00 Olof Palmes Allé 15 Lok. F3 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 23. oktober 2012 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 27. september 2012 kl. 14:00 i Mødelokale F6, Regionshuset Aarhus OPA 15

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. januar 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 4. december 2013 kl. 09:00 i Mødelokale 16 (stueetagen), Regionshuset Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. oktober 2014 /ELSJOA Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. september 2014 kl. 10:30 i Regionshuset Viborg, C2, kælderen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. maj 2015 kl. 15:30 i HL's mødelokale, Nørrebrogade 44 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 7. august 2014 /SANNBJ Refer fra mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 19. maj 2014 kl. 13:30 i Lokale 16, Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Referat

Region Midtjylland. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 14. december 2012 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 5. december 2012 kl. 13:00 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15, Lok.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 5. marts 2015 /ELSJOA Referat til møde i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 26. januar 2015 kl. 12:00 i Olof Palmes Alle 15, lokale 13 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. april 2014 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. marts 2014 kl. 11:00 i Olof Palmes Alle 15, Lokale 16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 27. marts 2012 /THETOU Referat fra mødet i Koordinationsudvalg for hospitaler og universitet 27. februar 2012 kl. 17:30 i Mødelokale 1B, AUH Skejby Region Midtjylland

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. november 2013 /KRIDRE Referat af mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. oktober 2013 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR)

Kommissorium AARHUS UNIVERSITET. Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Kommissorium Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) Baggrund Region Midtjylland og Aarhus Universitet har med regionsrådets godkendelse den 14. december 2011 indgået et nyt aftalekompleks

Læs mere

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur

2. Formål 3. Ansvarsfordeling 4. Parter 5. Ledelsesstruktur Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling på sundhedsområdet mellem Faculty of Health Sciences (Health), Aarhus Universitet og Region Midtjylland 1.

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 11. juni 2015 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i AU, Frandsensalen, Nordre Ringgade 1, bygn. 1430, 1. sal (ind via rektorgangen), 8000 Aarhus Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 2. juni 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 23. maj 2014 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok 15 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 1. marts 2013 kl. 09:00 12:00

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 1. marts 2013 kl. 09:00 12:00 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 11. marts 2013 /KRIDRE Refer fra møde i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 1. marts 2013 kl. 09:00 12:00 Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 1. marts

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. april 2013 /THETOU Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 6. marts 2013 kl. 08:00 i F6, stueetagen, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle

Læs mere

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND

BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND BILAG TIL AFTALE MELLEM AARHUS UNIVERSITET OG REGI- ONSHOSPITALERNE I REGION MIDTJYLLAND Aftale om tilknytningsformer Regionshospitalerne, regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland er med

Læs mere

Principnotat om universitetsklinikker

Principnotat om universitetsklinikker Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Principnotat om universitetsklinikker Med indgåelsen af et nyt aftalekompleks

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres.

AARHUS UNIVERSITET. Aftalegrundlaget er dynamisk og et udtryk for det aktuelle samarbejde og skal som sådan løbende ajourføres. Aftale vedrørende samarbejde om forskning og undervisning mellem Health, Aarhus Universitet og regionshospitalerne, inkl. regionspsykiatrien og Præhospitalet i Region Midtjylland 1. Indledning Blandt andet

Læs mere

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok.

Region Midtjylland Referat til mødet i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. marts 2014 /KRIDRE Refer til mødet i Koordinionsudvalg for folkesundhedsområdet 24. februar 2014 kl. 13:00 i Olof Palmes Allé 15, Lok. 13 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) i samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 24. maj 2013 /katjor Referat til mødet i kl. 09:30 i Aarhus - Mødelokale 2.3 på Konferencecentret, Bygning 1421, Frederik Nielsens Vej, 8000 Aarhus C Mødet afholdes kl. 09.30-12.30.

Læs mere

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden.

Referat Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre. 1. Godkendelse af dagsorden. Refer Uddannelsesudvalgsmøde almen medicin 6. marts 2019 Regionshuset Viborg C1 Parterre Regionshuset Viborg Sundhedsuddannelser Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat

Sundhed. 29. september 2017 /STIWHI. Referat Sundhed 29. september 2017 /STIWHI Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 11. september 2017 kl. 11:00 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Bilag. Region Midtjylland. Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Region Midtjylland Handleplan for Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Bilag til Regionsrådets møde den 21. maj 2008 Punkt nr. 18 Regionshuset Århus Region Midtjyllands sundhedsvidenskabelige

Læs mere

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat

Koncern HR, Stab. 7. november 2017 /THOCHT. Referat Koncern HR, Stab 7. november 2017 /THOCHT Referat til møde i Koordinationsudvalg for uddannelse 2. oktober 2017 kl. 11:30 i VIA University College, Administrationsbygningen, Hedeager 2, 8200 Aarhus N,

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. februar 2014 kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 12:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der serveres frokost samt kaffe, te og frugt til mødet.

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET HEALTH

AARHUS UNIVERSITET HEALTH Kommissorium for gennemgang af forskning og faglig udvikling inden for de kliniske specialers faglige områder på tværs af hospitalerne i Region Midtjylland (2013/2014) I samarbejde mellem Region Midtjylland

Læs mere

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand

Referat. Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand , HEALTH Referat Institutforum møde mandag den 28. september 2015 kl. 9.00 12.00 Mødedeltagere Kristjar Skajaa institutleder formand Anette Andersen studiesekretær Khoa Manh Dinh stud.med. Maria Ervardian

Læs mere

Referat. til møde i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til møde i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed 4. september 2017 /kjor Refer til møde i kl. 12:00 i VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N, lokale 41.14 Mødet afholdes kl. 12.00-14.00. Der er bestilt sandwich, kaffe/te og frugt.

Læs mere

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017

Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Forretningsudvalget (Direktørforum) Møde 6. marts 2017 Side 1 af 5 Mødedeltagere: Lægefaglig direktør Claus Thomsen, Aarhus Universitetshospital (Afbud) Sygeplejefaglig direktør Inge Pia Christensen, Aarhus

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 10. december 2014 /ELSJOA Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 10. november 2014 kl. 11:30 i Regionshuset Århus, Olof Palmes Allé 15,

Læs mere

Akut Kardiologi Hvordan?

Akut Kardiologi Hvordan? Akut Kardiologi Hvordan? Klinikermøde 13. december 2016 www.regionmidtjylland.dk Vision for de akutte patientforløb Rette hjælp på rette tidspunkt en fælles opgave! De akut syge patienter får den rette

Læs mere

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011

Referat. Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i. torsdag den 5. januar 2011 Til Ledelsesforum for Universitet-Regionssamarbejdet (LUR) fra møde i Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet (LUR) Dato 31-01-2012 Katrine Svane Jørgensen Tel. +45 7841 2047 Katrine.Joergensen@stab.rm.dk

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 31. oktober 2012 kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 31. oktober 2012 kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale Sundhed Viborg, den 27. november 2012 /katjor Referat til mødet i kl. 16:30 i Aarhus Universitet, mødelokale 1611-121 Mødet afholdes kl. 16.30-19.30. Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst og orientering

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3. Region Midtjylland Planlægning, AUH 28. oktober 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 24. oktober 2016 kl. 08:00 i Aarhus Rådhus, mødelokale 3.91 Indholdsfortegnelse Mødedeltagere Centerchef,

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 2. december 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 25. november 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Koordinionsgruppen AUH 25. november

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland

AARHUS UNIVERSITET OVERLIGGERNOTAT. Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland OVERLIGGERNOTAT Nyt aftalekompleks for samarbejdet på sundhedsområdet mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland Baggrund Der har inden regionsdannelsen eksisteret et samarbejde mellem Aarhus Universitet

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 9. juni 2011 /SUBERG Referat fra møde den 6. juni 2011 i det rådgivende udvalg vedrørende hospitaler åben dagsorden Alle medlemmer var mødt, undtagen

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 5. februar 2014 /SUBERG Referat fra møde i åben dagsorden Deltagere: Koncerndirektør Ole Thomsen, Lægelig direktør Christian Møller-Nielsen, Hospitalsenhed

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 9. februar 2017 /kjor Refer til mødet i kl. 08:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, Frandsensalen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Ny hovedaftale - underskrivelse

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1.

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 5. december 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. Sundhed Viborg, den 27. marts 2014 /katjor Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale B1, 1. sal Mødet afholdes som videomøde kl. 9.00-10.00. Der er booket videolokale følgende steder:

Læs mere

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen

Region Midtjylland Planlægning, AUH. Referat. til møde i Koordinationsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Region Midtjylland Planlægning, AUH 29. august 2016 /LOUMOE Refer til møde i Koordinionsgruppen AUH 23. august 2016 kl. 14:00 i AUH, bygning 4, mødelokale 3, kælderen Indholdsfortegnelse Mødedeltagere

Læs mere

Referat. til møde i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til møde i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed 29. juni 2017 /kjor Refer til møde i kl. 08:00 i Aarhus, Projektafdelingen for DNU, Hedeager 3, 8200 Aarhus N, mødelokale 1, st. tv. Mødet afholdes kl. 08.00-10.00. Der er bestilt kaffe, te, vand

Læs mere

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe

17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe R E F E R A T Emne 17. møde i Den Regionale Baggrundsgruppe Mødedato 17. december 2009 Sted s mødelokale 501 Deltagere Lone de Neergaard (formand), Mikkel Grimmeshave, Region Nordjylland Tove Nilsson,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 26. april 2017 /ELSJOA Referat af møde i Koordinationsudvalget for Forskning 20. marts 2017 kl. 11:45 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling

Referat. af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Udvikling Region Midtjylland Regionssekretariet 18. december 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder bang, Mona Anker, Holger Schildt Knudsen, Peter Hansen, Connie

Læs mere

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin

1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin REFERAT 1. møde i bestyrelsen for den nationale strategi for Personlig Medicin 2017-2020 Dato og sted Torsdag 27. april 2017 kl. 16.00 18.00 Sundheds og Ældreministeriet, Holbergsgade 6, 1057 København

Læs mere

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord 13. februar 2012 Stine Whitehouse Stine.Whitehouse@stab.rm.dk! Indkaldelse til møde i Det Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Læs mere

Referat af åben dagsorden

Referat af åben dagsorden Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 20. december 2011 /METANE Refer af åben dagsorden fra mødet i Samarbejdsudvalg for psykologer 7. december 2011 kl. 09:00 i Lokale C4 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren

Program. Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Program Hvilke forventninger har AU til omfanget af undervisning Studieordningen Semesterkoordinatoren Hvad bestemmer behovet for lektorer Undervisningen skal så vidt muligt være forskningsbaseret Hvad

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

!*( +&!,$-&(!. / !. 3! 3 4 5! " # $ %&''

!*( +&!,$-&(!. / !. 3! 3 4 5!  # $ %&'' ! "##$ %& '() !*(+&!,$-&(!./0 1 0 2!.3!34 5 637!4( + (!6( +(!3( +3(! 3( +(!( '7 (!(,(! 4( ( 4(-3( $ ("( ( 4 ) ( *! + +," - ) 8 7 46 Formandskab, 1 repræsentant fra: kommuner, universitet og region Jacob

Læs mere

Referat fra mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 23. februar 2015 kl. 11:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg

Referat fra mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 23. februar 2015 kl. 11:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Sundhed Viborg, den 17. marts 2015 /THETOU Refer fra mødet i kl. 11:00 i Mødelokale F7, Regionshuset Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Drøftelse af LUR's årsplan for 2015 (ALF) * 1 2 Region

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Region Midtjylland Sundhed 1922. juni 2015 /ANBROE Referat til møde i Akutprogramstyregruppe 18. juni 2015 kl. 08:00 i F4, Regionshuset i Viborg Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Godkendelse af referat

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. marts 2012 kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 26. marts 2012 kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale Sundhed Viborg, den 20. april 2012 /katjor Referat til mødet i kl. 17:15 i Aarhus Universitet, mødelokale 1611-121 Mødet afholdes kl. 17.15-20.15. Der holdes pause kl. 18.30-18.50. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a.

Notat. Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region Midtjylland. Bilag a. Regionshuset Viborg Koncern HR Sundhedsuddannelser Bilag a. Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Notat Fordeling af udvalgte lægelige uddannelsesstillinger i Region

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 19. marts 2013 /katjor Referat til mødet i kl. 17:00 i Aarhus Universitet, Nordre Ringgade 1, bygning 1431, lokale 021/023 OPDATERET DAGSORDEN Mødet afholdes kl. 17.00-20.00. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri

Temagruppen for voksenpsykiatri. Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen for voksenpsykiatri DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Referat af møde i temagruppen for voksenpsykiatri Tid:

Læs mere

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden

Region Midtjylland Psykiatri og Social. Dagsorden Region Midtjylland Psykiri og Social Viborg, den 7. november 2010 /GITBUN Dagsorden til mødet i Udvalg vedrørende samarbejde mellem psykiri og kl. 13:00 i Regionshuset Horsens, Emil Møllers Gade 41, 8700

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 13. maj 2015 /helroe Refer til møde i Forløbsprogramgruppen for hjertekarsygdom 27. april 2015 kl. 15:00 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale F1, stuen - ring 2112

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed 30. juni 2015 /ANBROE Refer til møde i Akutprogramstyregruppe 26. februar 2015 kl. 08:00 i Lokale 13, OPA 15, Regionshuset Århus Olof Palmes Alle 15 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 11. oktober 2013 /SANNBJ Refer til mødet i Koordinionsudvalg for hospitaler og universitet 11. september 2013 kl. 14:00 i Mødelokale F6 (stueetagen), Regionshuset

Læs mere

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 11. september 2014 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen

Referat til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet 11. september 2014 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen Sundhed Viborg, den 19. september 2014 /THETOU Referat til mødet i kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, Konference 1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Bedømmelse af ansøgningen fra Ortopædkirurgisk

Læs mere

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011

Referat fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk fra møde i Klinikforum den 16. september 2011 Deltagere: Cheflæge Claus Thomsen, Aarhus

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Referat af bestyrelsesmøde i SOSU Sjælland d. 18. juni 2013 kl. 15-18 Adresse: Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Indkaldt til mødet 1. Formand Per B. Christensen, direktør i Børne og kulturforvaltningen

Læs mere

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min)

INDKALDELSE/ REFERAT. Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for. Bioanalytikeruddannelsen. Punkt 1. Godkendelse af dagsorden (5 min) Gør tanke til handling VIA University College Dagsorden til mødet i Uddannelsesudvalget for Bioanalytikeruddannelsen Sted: VIA University College Hedeager 2, 8200 Aarhus N Mødedato: Den 30. marts 2015

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 24. juni 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 16. juni 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 1. Sundhedsaftale - første

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 2. juli 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Afbud: Henny Jørgensen, Lars Ole Dybdal, Peder bang, Mona Anker og Nicolai Löwenstein.

Læs mere

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13

Referat. til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Region Midtjylland Sundhed 23. november 2015 /KRIDRE Referat til møde i Koordinationsudvalg for folkesundhedsområdet 12. november 2015 kl. 09:00 i Olof Palmes Allé 15, LOK 13 Deltagere: Mette Kjølby, Søren

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 3. oktober 2016 /kjor Refer til mødet i kl. 08:00 i Aarhus Universitet - Frandsensalen, Nordre Ringgade 1, Bygning 1430, lokale 231 Mødet afholdes kl. 8.00-10.00. Der vil blive serveret

Læs mere

PKL UKO VUS Møde 28. september 2015

PKL UKO VUS Møde 28. september 2015 Velkommen PKL UKO VUS Møde 28. september 2015 Bente Malling Vision for den Pædagogisk udviklende funktion Pædagogisk udviklende funktion BEK nr 1706 af 20/12/2006 DRRLV sikrer en pædagogisk udviklende

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariet 9. april 2015 /LOHOLK Refer af møde i HMU for fællesfunktioner, stabe og Regional Til stede: Peder Bang, Ulrik Serges, Mona anker, Rikke Dalsgaard, Connie Waldstrøm,

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2013 /MAJNIK Refer til mødet i SU på apotekerområdet 22. februar 2013 kl. 09:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale A1, stuen Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4.

Forberedelsesudvalget. UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4. B E S L U T N I N G E R REGION HOVEDSTADEN Forberedelsesudvalget UNDERUDVALG VEDR. SUNDHED Tirsdag den 29. august 2006 Kl. 17.00 Amtsgården i Hillerød, mødelokale 23 Møde nr. 4 Medlemmer: Vibeke Rosdahl

Læs mere

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet

Referat. til mødet i LUR - Ledelsesforum for Universitet- Regionssamarbejdet Sundhed Viborg, den 29. juni 2016 /katjor Referat til mødet i kl. 12:30 i Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, mødelokale B4, 1. sal Mødet afholdes kl. 12.30-14.00. Der vil blive serveret sandwich til

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3

Region Midtjylland Sundhed. Referat. fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 5. juli 2010 /CLAJEN Refer fra mødet i samarbejdsudvalget på speciallægeområdet 9. juni 2010 kl. 16:30 i Regionshuset Viborg, mødelokale C3 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Referat (åben dagsorden)

Referat (åben dagsorden) Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 17. juni 2009 /LISPOU Refer (åben dagsorden) fra mødet i Samarbejdsudvalget på kiropraktorområdet 27. maj 2009 !"# $"%!"&! $"%!# # $"% '(" $"% Indholdsfortegnelse

Læs mere

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR

Region Midtjylland. Dagsorden. til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering. Sundhed. 20. september 2019 /SUSSOR Region Midtjylland Sundhed 20. september 2019 /SUSSOR Dagsorden til Sundhedsstyregruppen 20. september 2019 Skriftlig orientering Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Samarbejdsaftale om palliion 1 2

Læs mere

20. december Side 1

20. december Side 1 20. december 2016 Hovedaftale vedrørende samarbejde om forskning, udvikling og uddannelse på sundhedsområdet mellem Region Midtjylland, VIA University College, VIA Sundhed og Aarhus Universitet, Health

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1

Region Midtjylland Sundhed. Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 12. december 2013 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 2. december 2013 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale: Konference 1 Indholdsfortegnelse Pkt.

Læs mere

Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer

Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer Rapport Rapport vedrørende arbejdsgruppe om organisering af sekretær- eller fuldmægtigbistanden til kliniske professorer Det fremgår af den nye aftale mellem Aarhus Universitet og Region Midtjylland om

Læs mere

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum

Referat. Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011. Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Referat Emne: Til: Referat fra første møde i Direktørforum Medlemmer af Direktørforum Den 19. december 2011 Referat fra møde i Direktørforum, d. 12. december 2011 Aarhus Kommune Sundhed og Velfærd Sundhed

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat

Region Midtjylland Sundhed. Referat Region Midtjylland Sundhed Viborg, den 9. oktober 2014 /KRIDRE Refer fra mødet i Koordinionsudvalget for folkesundhedsområdet 24. september 2014 kl. 09:00 i AIAS, Høegh-Guldbergs Gade 6B, bygning 1632.203.

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Staben - HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk Referat

Læs mere

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7

Region Midtjylland Sundhed. Referat. til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Region Midtjylland Sundhed 18. april 2016 /CHAJES Refer til møde i Hjerneskadesamråd for voksne 17. marts 2016 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, mødelokale F 7 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side 1 Velkomst

Læs mere

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet

Kvartalsrapport fra 1. december 2009 til 31. marts 2010 fra akkrediteringsnævnet R E F E R A T Bestyrelsesmøde Sted: Sundhedsstyrelsen, mødelokale 502 Dato: 3. juni 2010 Tid: Kl. 9.30-12.00 (mødet afsluttes med frokost) Deltagere Jesper Fisker (formand) Jens Elkjær (næstformand) Lone

Læs mere

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Onsdag den 12. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr.

UNDERUDVALGET VEDR. PRAKSIS- OG FOREBYGGELSESOMRÅDET. Onsdag den 12. august Kl Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. K O N K L U S I O N E R REGION HOVEDSTADEN Onsdag den 12. august 2009 Kl. 16.00 19.00 Regionsgården i Hillerød, mødelokale H-4 Møde nr. 6 Medlemmer: Vibeke Rosdahl (B) - formand Per Seerup Knudsen (A)

Læs mere

Administrationsgrundlag

Administrationsgrundlag Administrationsgrundlag Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Sundhedsplanlægning Regionshuset Viborg Administrationsgrundlaget er godkendt af Ledelsesforum for Universitets- Regionssamarbejdet

Læs mere

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen

Referat. af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 1 Viborg, den 28. februar 2014 /DORKLI Refer af mødet i Sundhedsstyregruppen 17. februar 2014 kl. 14:00 i Regionshuset Viborg, Mødelokale B4, Limfjordsstuen 2 1-01-72-57-08 1. Grænsekrydsende lederskab

Læs mere

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver

Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Bilag til aftalen: Professorer ved Aarhus-hospitalerne i Aarhus Universitetshospital (AUH, Aarhus): Ansættelsesforhold, ansvar og opgaver Indhold Side Funktionsbeskrivelse for koordinerende klinisk lærestolsprofessor

Læs mere

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet

Virkemidler. Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Virkemidler Regionale fonde og puljer til understøttelse af forskningssamarbejdet på folkesundhedsområdet Folkesundhed i Midten GENEREL PRÆSENTATION PRÆSENTATION AF SAMARBEJDSKONSTRUKTIONEN www.regionmidtjylland.dk

Læs mere