HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12"

Transkript

1 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Airseeder 6 CO fra Se. Nr CO CO CO som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 11/ Airseeder CO 6-12 da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 11/2006 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Fejlafhjælpning...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...9 Trafiksikkerhed...9 Sikkerhedsforskrifter...9 Til- / frakobling...9 Ved hydraulik...9 Udskiftning af udstyr...10 Under drift...10 Vedligeholdelse...10 Transport / installation Levering...11 Installation...11 Indstilling af markør...12 Indstilling af sortjordsmarkør...12 Tekniske data...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Indstilling/betjening...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Tænder og skær...17 Dobbeltskær - flydende gødning...18 Dobbeltskær - fast gødning...18 Skift af skær på dobbeltskær...19 Horsch såskær Delta...19 HORSCH såskær Alpha...20 FlexBoot fordeler...20 HORSCH såskær Solo...20 ClipOn skær...21 Pakker...22 Kamstrigle...23 Fordeler...23 Hydraulik...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Hydraulik CO 6 - til juni Hydraulik CO 6 - fra juni Hydraulik CO 8/9 - til juni Hydraulik CO 8/9 - fra juni Hydraulik markør...31 Hydraulik hævning CO 12 - til juni Hydraulik klapning CO 12 - til juni Hydraulik hævning CO 12 - fra juni Hydraulik klapning CO 12 - fra juni Tilkobling af maskine...36 Inden transport / vejkørsel...36 Tilslutning af hydraulik...37 Betjening DrillManager:...37 Klapning af maskine CO Klapning maskine CO Parkering af maskinen...40 Dybdeindstilling...41 Nivellering af hydr. cylindre...41 Grundindstilling CO Grundindstilling CO 8 og Grundindstilling CO Sådybde...42 Arbejdshenvisninger...43 Ekstraudstyr...44 Sortjordsmarkør...44 Trækbom bag...44 Tandbeskyttelse...45 Vedligeholdelse...46 Rengøring...46 Vedligeholdelsesintervaller...46 Opbevaring af maskine...46 Smøring af maskine...47 Håndtering af smøremidler...47 Service...47 Vedligeholdelsesoversigt...48 Smørepunkter...50 Tilspændingsmomenter metriske skruer...52 Tilspændingsmomenter tommeskruer...53

7

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Derved undgås farer, reparationsomkostninger og tab af tid mindskes og maskinens pålidelighed og levetid øges. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisningen skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres almindeligt i brug af maskinen. Derefter opregnes kapitlerne vedligeholdelse og adfærd ved driftsforstyrrelser. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen, og er beskæftiget med f.eks. Fejlafhjælpning Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via deres HORSCH-salgspartner, forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med R Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Garantisager uden returnering af gamle dele. Disse dele opbevares yderligere 6 uger til videre afgørelse. Reparationer, i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift og vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og service) transport. Sammen med denne brugsanvisning får du en reservedelsliste og et garantikort. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af maskinen. Derefter sendes garantikortet tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand, eller skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for menneske og maskine. For skader der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. Anden eller udvidet anvendelse, f. eks. som transportmiddel, gælder som uformålsmæssig anvendelse. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisningen, samt de af producenten nedskrevne drifts- og vedligeholdelsesforskrifter. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der, også ved anvendelse efter formålet, opstå afvigelser ved udbringningsmængden op til totalt svigt, pga. f.eks. uens sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, geometriske former, bejdsning, forsegling). tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdigt såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). slitage på sliddele (f.eks. doseringsapparat). skader fra ydre påvirkninger. forkerte omdrejningstal og kørselshastigheder. forkert indstilling af maskinen (forkert montering, tilsidesættelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor maskinen for korrekt funktion og tilstrækkelig udbringningsnøjagtighed, både inden ibrugtagning og under drift. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. så- eller styringsfejl. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og færdselslovmæssige regler skal overholdes.

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med dette anlæg. Minimumsalder for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning. Se gødningsproducentens forskrifter. ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker. Se bejdseproducentens forskrifter.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin. Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden ibrugtagning og overhold den! Passagerer på maskinen er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt!

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder. Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspændes hjulmøtrikker/ hjulskruer. Zeichnung Verladehacken ed Sept h / Nm Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum

13 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug efter undervisning af forhandler, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Garantikortet skal sendes tilbage til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug, når alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f.eks. løst sikkerhedsudstyr, er på plads og funktionsdygtigt. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder trafiklovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Alt efter påhægtet maskine skal også transporthøjden overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes negativt af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedsforskrifter Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til- / frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved bakning med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejlbetjening bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine markeres med farver. Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t.

14 For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke man opholder sig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre bevægelige dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før ibrugtagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i de hydraulisk aktiverede deles udsvingningsområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejde, skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning! Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Inden maskinen rengøres med højtryksrenser skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, på lejer eller blæseren. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. Afklem kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. Skrueforbindelserne som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 10

15 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor. Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenter demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontør på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor, eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Der skal sørges for tilstrækkelig bæreevne for kraner og andet løftegrej. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. I hvert fald må punkterne kun ligge på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen/ forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejde er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligeholdelsesarbejde gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyrets omfang Fjern de løst leverede dele fra tanken. Fjern alle dele fra såtanken! Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på fast montering og funktion. Fundne mangler skal straks udbedres! 11

16 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med fare for at blive klemt eller skære sig. Markørerne skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Markeringen sker i midten af traktoren. Indstilling af sortjordsmarkør Sortjordsmarkøren (ekstraudstyr) skal i arbejdsbredden indstilles til maskinens sporbredde. Magnetklapperne i køresporsindstilling skal være monteret i samme sporbredde. Sortjordsmarkørerne kan indstilles trinløst i bredden. Klemmeskruerne løsnes fra holderen, og markøren forskydes på røret til maskinens sporbredde. 9,0 m 462,5 cm Airseeder CO 9 = 9 m Indstilling af markør Markørens indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten af det yderste skær. f.eks.: 900 cm: 2 = 450 cm 450 cm + 12,5 cm = 462,5 cm Markeringsdybden skal tilpasses feb markbetingel- 03 Dateiname Entw. Datum reißer serne. Spuranreißer ed märz 04 Markørerne skal ved: Klemmeskruerne på markørarmen løsnes og Airseeder CO 6 indstilles til 312,5 cm akselen drejes, indtil den ønskede markørdybde Airseeder CO 8 indstilles til 412,5 cm er nået. Airseeder CO 9 indstilles til 462,5 cm Airseeder CO 12 indstilles til 612,5 cm fra midten af det yderste skær. Sortjordsmarkør Så snart køresporene indstilles, sænker sortjordsmarkøren sig og markerer maskinens sporbredde. 12

17 Tekniske data Airseeder CO 6 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...7,90 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,30 m Længde med SW 7000 D / SD:...9,95 m Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,50 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...24 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/150 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 8 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...8,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,80 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...32 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/180 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

18 Airseeder CO 9 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...9,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,20 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...36 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/190 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 12 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...9,20 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:..10,50 m Længde med SW 7000 D / SD:... 11,15 m Arbejdsbredde:...12,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,10 m Vægt, tom:... fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...4 Antal tænder:...48 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/250 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Trækhoved bag: Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

19 Indstilling/betjening Airseeder CO Fordelertårn Hævecylinder foran Støttehjul foran Tænder med Duett skær Kamstrigle Pakker bag Spormarkør Lys Hævecylinder bag Beskrivelse Den pneumatiske såmaskine Airseeder CO anvendes sammen med en såvogn, mest efter minimal jordbearbejdning. Skærene, som er lette at trække, og den høje såhastighed tillader bearbejdning af store arealer, selv med små traktorer. Forskellige skær og udstyrsmuligheder tillader universel anvendelse ved alle slags såsæd og jordforhold. Alt efter såvogn kan der udbringes fast og flydende gødning sammen med såsæden. 15

20 Lys 3 R L 4 6 ung Lys 1. stik, 7-polet 2. fordelerkasse 3. markeringslys højre 4. markeringslys venstre 5. baglygte højre 5.1. lampe blinklys 5.2. lampe baglygte 5.3. lampe bremselygte 6. baglygte venstre 6.1. lampe bremselygte 6.2. lampe baglygte 6.3. lampe blinklys 7. stik, 7-polet Zeichnungsnummer uchtung Beleucht.skf ed Feb 04 Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinklys venstre g hvid stel 4. R grøn blinklys højre R brun baglygte højre rød bremselygte L: sort baglygte venstre Dateiname Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! Entw. April 02 Datum 16

21 Tænder og skær Som tænder monteres den anerkendte Classic udførelse eller den nye MultiGrip. Begge udførelser er vedligeholdelsesfrie og kan forsynes med alle skærtyper. Classic tænder MultiGrip tænder 17

22 Dobbeltskær - flydende gødning Dobeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær - fast gødning Dobbeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær 30 - flydende gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter udledes flydende gødning via rustfrit stålrør. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningskanalen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Dobbeltskær leveres i to versioner, med ca. 30 mm og med 5 mm, afstand fra bundpladen til gødningsudledning. Begge skær findes i smal og bred udgave. Bundpladen kan leveres i metal- eller plastik, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. Dobbeltskær 30 - fast gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter anbringes fast gødning i jorden. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningsrillen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Bundpladen kan leveres i metal i to udførelser, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. 18

23 Kontrol Ved alle dobbeltskær skal vinkeljern på fordeleren monteres lodret og være fastgjort, så fordelingen af frø sker jævnt og på begge sider. Bundplade: Bundpladen til dobbeltskær er monteret med M 10 skruer. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Efter behov kan der yderligere anvendes et middelfast skruesikringsmiddel. Slidpladerne er fastgjort med umbraco bolte. Hertil anvendes en 7/32 nøgle. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Horsch såskær Delta Såskær skal fastgøres med en adapter til fjedrende monterede tænder. Sårør og fordelervinkel skal anbringes efter skæret. Vinkelstudser på dobbeltskær Ved såning blæses såsæd gennem slangen, sårør og fordeler og udlægges i bredbånd under vingeskæret. Såbredde er cm. Skift af skær på dobbeltskær Skærspidser til dobbeltskær kan sikres med stift eller skruer. Med stift: Ved udskiftning af skærspidser må der ikke slås på skæret ved indbankning af stifter. Disse er hårde og derfor følsomme over for slag. Benyt derfor egnet værktøj og udstyr til indbankning af stifter. Som beskyttelse kræves beskyttelsesbrille og handsker. Med skrue: Skruen skal være forsynet med selvlåsende møtrik. Denne må ikke fastspændes; skruen skal stadig kunne drejes med hånden. Såskær Delta Det 30 cm brede såskær er egnet til de fleste typer såsæd. 19

24 HORSCH såskær Alpha Såskær Alpha kan anbringes i stedet for Delta skæret ved tung jord. Til indstilling af såbredde anvendes FlexBoot fordeler. HORSCH såskær Solo Såskær Solo er udviklet til såning af bælg og soja. Disse kulturer kræver en luftig jord omkring spirer. Såskær Alpha med FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler begrænser såbredden. Den kan anbringes bagved tænder på såskær Alpha og Delta. Såskær Solo Såskær Solo sikrer en nøjagtig placering og forhindrer at korn springer op af rillen. FlexBoot såsædsfordeler Udover FlexBoot fordeleren påvirker også luftmængden såbredden. For høj luftstrøm blæser kornene op af sårillen og spreder såsæden. 20

25 ClipOn skær Ved brug af maskinen som kultivator kan der anbringes ClipOn skær. Alt efter monterede tænder skal der anvendes passende adapter. Bemærk: Benyt beskyttelsesbriller! Ved montering eller demontering af skær er der fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. Til skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres ClipOn skæret med hammerslag. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at demontere skæret løsnes sikringen med et oplåsningsværktøj. ClipOn skær ClipOn skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. ClipOn skær med oplåsningsværktøj 21

26 Pakker Pakkeren pakker jorden og efterlader et jævnt og vandgennemtrængeligt bed. Kontrol/vedligeholdelse: Indstillingsspindel på pakker er fabriksindstillet og skal normalt ikke justeres. Den er udført i tandemmontering. Herved bliver ujævnheder udglattet og ikke overført på maskinen. Dette sikrer en rolig og ensartet efterbehandling. Øvre arm CO 8/9 Alle indstillingsspindler (øvre arm) CO 8/9 skal kontrolleres jævnligt for montering og kontramøtrikker kontrolleres. Tandempakker I transportstilling er begge udvendige pakkere klappet ind, og midterste pakker bærer maskinen. Tandemakslerne er lagret i polyamid glidelejer. Disse slides ved pendulbevægelser og justeres eller udskiftes efter behov. Overfladen skal være ensartet tæt over hele arbejdsbredden. Spil på tandemaksel kontrolleres og efterspændes efter behov. Aksler skal pendle med modstand. Polyamidskiver kontrolleres for slid, udskiftes efter behov. Hjulnav og rammelejer smøres. Luftttryk kontrolleres: 0,6-1,5 bar Skrueforbindelser kontrolleres for fastspænding. 22

27 Kamstrigle Kamstriglen foran pakkeren fordeler planterester, dækker blottet såsæd og jævner jorden efter skæret. For effektiv drift af kamstriglen skal jordtryk, styrke og bundforhold tilpasses og indstilles. Fordeler Fordeleren leder såsæden til skæret. Opdelingen af kornslangen sker for at få en ensartet tværfordeling og til anvendelse af dæksler for majssåning. Fordeleren skal regelmæssigt kontrolleres for snavs og fremmedlegemer og rengøres. Fordeler CO 6 Standardfordeler 24/24 Majsfordelerdæksel 24/ CO A B C Indstilling af kamstrigle Trykket på kamstrigletænder justeres på indstillingsspindel. Trykket indstilles ens på alle spindler For at undgå skader på indstillingsbøjlen ved opklapning, skal denne sikres med splitter efter opklapning Tændernes hældning indstilles bagved med en bolt. For bedste effekt skal tænderne stå så stejlt som muligt og indstilles med tryk. Maschine CO 6 Zeichnung Pneumatik Slanger CO 6 A: åben afgang ved dæksel 24/8 B: lukket afgang ved dæksel 24/8 C: lukket skær ved dæksel 24/8 Zeichnungsnummer Dateiname Indstillingsbolte 23

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +..

VITASEM 250. VITASEM 250 plus VITASEM 300. VITASEM 300 plus VITASEM 400. VITASEM 400 plus. Såmaskiner 99 8521.DK.80I.0. (Type 8521 : +.. VITASEM 250 (Type 8521 : +.. 01001) VITASEM 250 plus (Type 8522 : +.. 01001) VITASEM 300 (Type 8523 : +.. 01001) VITASEM 300 plus (Type 8524 : +.. 01001) VITASEM 400 (Type 8525 : +.. 01001) VITASEM 400

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I.

TERRASEM 4000 T Standardline. TERRASEM 4000 T Profiline. Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. 99 8503.DK.80I. 99 8503..80I.0 TERRASEM 4000 T Standardline (Model 8503 : +.. 01001) TERRASEM 4000 T Profiline (Model 8503 : +.. 01001) Såmaskiner Ihre /Your / /Deres / Votre Mask..Nr. Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. Til den

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning

Driftsvejledning. Allmäher AS 65/4TH DS Enduro. Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning Driftsvejledning Allmäher AS 65/4TH DS Enduro Fra serienr.: 019810020001 Udgave: 26.06.2012, V12.0 DK-Oversættelse af den originale driftsvejledning dummy Forord Udfyld dataene om din maskine nedenfor.

Læs mere

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06

ECE 116. Driftsanvisning 04.04 - 50439694 01.06 ECE 116 04.04 - Driftsanvisning K 50439694 01.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08

ESC 213/216/Z13/Z16. Driftsanvisning 01.05- 50453614 07.08 ESC 213/216/Z13/Z16 01.05- Driftsanvisning K 50453614 07.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08

ESE 420/430. Driftsvejledning 11.04 - 50454702 11.08 ESE 420/430 11.04 - Driftsvejledning K 50454702 11.08 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning.

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01

EJE KmS 16. Driftsanvisning 02.01 - 50114153 02.01 EJE KmS 16 02.01 - Driftsanvisning K 50114153 02.01 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014

DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG. Version 02/2014 DE LUXE EASY DE LUXE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS INSTRUKTIONSBOG DK Version 02/2014 Forord Kære campist Tillykke med din nye campingvogn. Det glæder os, at du har valgt en Hobby. Vi bestræber os

Læs mere

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning

Hjullæsser 2070. Driftsvejledning Hjullæsser 2070 Driftsvejledning Udgave september 06 Tak for tilliden, du viser os ved at beslutte dig for at købe en Weidemann-læsser. Med denne læsser fra Weidemann får du et produkt med høj ydelse,

Læs mere

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06

ECE 220. Driftsanvisning 04.04 - 50439710 10.06 ECE 220 04.04 - Driftsanvisning K 50439710 10.06 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINALE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04

ECC 10 ac. Driftsanvisning 11.02 - 50262667 07.04 ECC 10 ac 11.02 - Driftsanvisning K 50262667 07.04 Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af den viden, der formidles i denne ORIGINLE driftsvejledning. Informationerne

Læs mere

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning)

Intelligent firvejsmalkesæt. Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies Malkesæt IQ Intelligent firvejsmalkesæt Driftsvejledning / Montageanvisning / Reservedelsliste (Oversættelse af originale vejledning) GEA Farm Technologies - The right choice. Indholdsfortegnelse

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere