HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12"

Transkript

1 11/2006 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Airseeder CO 6 / 8 / 9 / 12 Art.: da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes!

2 EF-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 98/37/EF Vi, HORSCH Maschinen GmbH Sitzenhof 1 D Schwandorf erklærer eneansvarlig at produktet HORSCH Airseeder 6 CO fra Se. Nr CO CO CO som denne erklæring henviser til, svarer til de grundlæggende sikkerheds- og sundhedskrav i EF-direktiv 98/37/EF. Til en relevant realisering af de sikkerheds- og sundhedskrav, der er nævnt i EF-direktiverne er der især taget udgangspunkt i følgende normer og tekniske specifikationer: DIN EN ISO DIN EN ISO Schwandorf, Sted og dato M. Horsch P. Horsch (Adm. direktør) (Udvikling og konstruktion)

3 GARANTIKORT Klip her og send til HORSCH Maschinen GmbH eller udlever til medarbejderen fra HORSCH Maschinen GmbH ved instruktionen. Returneres dette garantikort ikke, dækker garantien ikke! Til HORSCH Maschinen GmbH Postboks D Schwandorf Fax: +49 (0) 9431 / Maskintype:... Serienummer:... Leveringsdato:... Udgave af brugsanvisning: 11/ Airseeder CO 6-12 da Jeg bekræfter hermed at have modtaget brugsanvisning og reservedelsliste for ovennævnte maskine. Jeg er blevet undervist og instrueret i betjening af maskinen og de sikkerhedstekniske krav med henblik på maskinen af en servicetekniker fra firma HORSCH eller en autoriseret forhandler.... Serviceteknikerens navn Forhandler Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Kunde Navn:... Vej:... Postnummer:... By:... Tlf.:... Fax: Kundenr.:... Det er mig bekendt, at garantien kun gælder, hvis denne side, umiddelbart efter første instruktion, bliver korrekt udfyldt, underskrevet og sendt tilbage til firma HORSCH Maschinen GmbH, eller udleveres til serviceteknikeren/forhandleren Sted, dato for første instruktion Købers underskrift

4

5 - Oversættelse af original driftsvejledningen - Identifikation af maskinen Ved overtagelse af maskinen indføres de pågældende data i nedenstående liste: Serienummer:... Maskintype:... Konstruktionsår:... Første ibrugtagning:... Tilbehør: Udgave af brugsanvisning: 11/2006 Forhandleradresse: Navn:... Vej:... By:... Tlf.:... Kundenr.: Forhandler:... HORSCH adresse: HORSCH Maschinen GmbH Schwandorf, Sitzenhof 1 D Schwandorf, Postboks 1038 Tlf.: +49 (0) 9431 / Fax: +49 (0) 9431 / Kundenr.: HORSCH:...

6 Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Forord...4 Fejlafhjælpning...4 Formålsmæssig anvendelse...5 Følgeskader...5 Tilladte brugere...6 Sikkerhedsudstyr...6 Sikkerhedsinformationer...7 Sikkerhedspiktogrammer...7 Driftssikkerhed...9 Trafiksikkerhed...9 Sikkerhedsforskrifter...9 Til- / frakobling...9 Ved hydraulik...9 Udskiftning af udstyr...10 Under drift...10 Vedligeholdelse...10 Transport / installation Levering...11 Installation...11 Indstilling af markør...12 Indstilling af sortjordsmarkør...12 Tekniske data...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...13 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Airseeder CO Ekstraudstyr...14 Indstilling/betjening...15 Beskrivelse...15 Lys...16 Tænder og skær...17 Dobbeltskær - flydende gødning...18 Dobbeltskær - fast gødning...18 Skift af skær på dobbeltskær...19 Horsch såskær Delta...19 HORSCH såskær Alpha...20 FlexBoot fordeler...20 HORSCH såskær Solo...20 ClipOn skær...21 Pakker...22 Kamstrigle...23 Fordeler...23 Hydraulik...26 Nivellering hydraulikcylinder...26 Hydraulik CO 6 - til juni Hydraulik CO 6 - fra juni Hydraulik CO 8/9 - til juni Hydraulik CO 8/9 - fra juni Hydraulik markør...31 Hydraulik hævning CO 12 - til juni Hydraulik klapning CO 12 - til juni Hydraulik hævning CO 12 - fra juni Hydraulik klapning CO 12 - fra juni Tilkobling af maskine...36 Inden transport / vejkørsel...36 Tilslutning af hydraulik...37 Betjening DrillManager:...37 Klapning af maskine CO Klapning maskine CO Parkering af maskinen...40 Dybdeindstilling...41 Nivellering af hydr. cylindre...41 Grundindstilling CO Grundindstilling CO 8 og Grundindstilling CO Sådybde...42 Arbejdshenvisninger...43 Ekstraudstyr...44 Sortjordsmarkør...44 Trækbom bag...44 Tandbeskyttelse...45 Vedligeholdelse...46 Rengøring...46 Vedligeholdelsesintervaller...46 Opbevaring af maskine...46 Smøring af maskine...47 Håndtering af smøremidler...47 Service...47 Vedligeholdelsesoversigt...48 Smørepunkter...50 Tilspændingsmomenter metriske skruer...52 Tilspændingsmomenter tommeskruer...53

7

8 Introduktion Forord Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem, inden maskinen tages i brug, og følg den altid. Derved undgås farer, reparationsomkostninger og tab af tid mindskes og maskinens pålidelighed og levetid øges. Overhold sikkerhedshenvisninger! HORSCH hæfter ikke for skader og driftsforstyrrelser, der optræder pga. manglende overholdelse af brugsanvisningen. Denne brugsanvisningen skal hjælpe dig med at lære din maskine at kende og at udnytte de formålsmæssige anvendelsesmuligheder. Først introduceres almindeligt i brug af maskinen. Derefter opregnes kapitlerne vedligeholdelse og adfærd ved driftsforstyrrelser. Brugsanvisningen skal læses og overholdes af alle personer, der arbejder med/på maskinen, og er beskæftiget med f.eks. Fejlafhjælpning Fejlbeskrivelser i forbindelse med reklamationer skal, via deres HORSCH-salgspartner, forelægges HORSCH-serviceafdeling i Schwandorf/ Tyskland. Vi kan kun behandle reklamationer, der er fuldstændigt udfyldt og foreligger senest 4 uger efter at skaden er opstået. Garantisager med returnering af gamle dele er markeret med R Disse dele sendes rengjorte og tømte sammen med en reklamationsformular og en nøjagtig beskrivelse af fejlen til HORSCH inden 4 uger. Garantisager uden returnering af gamle dele. Disse dele opbevares yderligere 6 uger til videre afgørelse. Reparationer, i forbindelse med reklamationer, der udføres af tredjemand, og som antageligt omfatter flere end 10 arbejdstimer, skal aftales med serviceafdelingen i forvejen. Betjening (inkl. forberedelse, fejlafhjælpning under drift og vedligeholdelse) Vedligeholdelse (vedligeholdelse og service) transport. Sammen med denne brugsanvisning får du en reservedelsliste og et garantikort. Servicemedarbejdere informerer dig omkring betjening og vedligeholdelse af maskinen. Derefter sendes garantikortet tilbage til HORSCH. Dermed har du bekræftet den korrekte overtagelse af maskinen. Garantiperioden starter med leveringsdatoen. Der tages forbehold for ændringer i illustrationer og angivelser af tekniske data og vægt i denne brugsanvisning, som tjener til forbedring af maskinen eller ekstraudstyret.

9 Formålsmæssig anvendelse Maskinen er bygget efter den seneste tekniske viden og anerkendte sikkerhedstekniske regler. Alligevel kan der under driften opstå farer for personskader for brugeren eller tredjemand, eller skader på maskinen eller andre værdier. Maskinen må kun benyttes i teknisk fejlfri tilstand samt i henhold til formålet, sikkerheds- og farebevidst under overholdelse af brugsanvisningen! Især fejl der kan påvirke sikkerheden skal udbedres omgående. Maskinen må kun anvendes, repareres og vedligeholdes af personer, der er fortrolige hermed og er informeret om farerne. Originale reservedele fra HORSCH er specielt udviklet til denne maskine. Reservedele og tilbehør, som vi ikke har leveret, er ikke kontrolleret og frigivet af os. Montering eller anvendelse af uoriginale produkter kan påvirke maskinens produktionsegenskaber negativt og derved påvirke sikkerheden for menneske og maskine. For skader der opstår på grund af brug af uoriginale dele eller specielt udstyr, bortfalder ethvert producentansvar for HORSCH. Maskinen er beregnet til udbringning af såsæd og gødning. Anden eller udvidet anvendelse, f. eks. som transportmiddel, gælder som uformålsmæssig anvendelse. For skader, som er resultat af en sådan anvendelse, påtager HORSCH sig intet ansvar. Risikoen påhviler alene brugeren. Til formålsmæssig brug hører også overholdelse af brugsanvisningen, samt de af producenten nedskrevne drifts- og vedligeholdelsesforskrifter. Følgeskader Maskinen er omhyggeligt fremstillet hos HOR- SCH. Alligevel kan der, også ved anvendelse efter formålet, opstå afvigelser ved udbringningsmængden op til totalt svigt, pga. f.eks. uens sammensætning af såsæd eller gødning (f.eks. fordeling af kornstørrelse, geometriske former, bejdsning, forsegling). tilstopninger eller brodannelse (f. eks. pga. fremmedlegemer, speltholdigt såsæd, klæbrige bejdser, fugtig gødning). slitage på sliddele (f.eks. doseringsapparat). skader fra ydre påvirkninger. forkerte omdrejningstal og kørselshastigheder. forkert indstilling af maskinen (forkert montering, tilsidesættelse af indstillingstabellerne). Kontroller derfor maskinen for korrekt funktion og tilstrækkelig udbringningsnøjagtighed, både inden ibrugtagning og under drift. Erstatningskrav for skader, der ikke er opstået på maskinen, er udelukket. Dertil hører også følgeskader pga. så- eller styringsfejl. De relevante arbejdssikkerhedsforskrifter og alle andre anerkendte sikkerhedstekniske, arbejdsmedicinske og færdselslovmæssige regler skal overholdes.

10 I denne brugsanvisning I denne brugsanvisning skelnes mellem tre forskellige fare- og sikkerhedshenvisninger. Der anvendes følgende piktogrammer: vigtige informationer. når der er fare for kvæstelser! når der er livsfare! Læs omhyggeligt alle sikkerhedshenvisninger, der er indeholdt i maskinen, og alle advarselsskilte på maskinen. Sørg for at alle advarselsskilte er i læsbar stand og udskift manglende eller beskadigede skilte. Overhold disse henvisninger for at undgå ulykker. Disse fare- og sikkerhedshenvisninger skal videregives til alle brugere. Undlad enhver sikkerhedsfarlig arbejdsmetode. Tilladte brugere Kun uddannede personer, der er autoriseret og undervist af driftslederen, må arbejde med dette anlæg. Minimumsalder for brugere er 16 år. Brugeren skal være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Han er ansvarlig over for tredjemand i arbejdsområdet. Driftslederen skal gøre brugsanvisningen tilgængelig for brugeren. sikre sig at brugeren har læst og forstået den. Brugsanvisningen er en bestanddel af maskinen. Sikkerhedsudstyr Til drift og vedligeholdelse kræves der: tæt siddende tøj. arbejdshandsker som beskyttelse mod skarpkantede maskindele. sikkerhedsbriller som beskyttelse mod støv og stænk ved håndtering af gødning eller flydende gødning. Se gødningsproducentens forskrifter. ved håndtering af bejdse eller bejdset såsæd skal der bæres åndedrætsværn og sikkerhedshandsker. Se bejdseproducentens forskrifter.

11 Sikkerhedsinformationer De følgende fare- og sikkerhedsinformationer gælder for alle kapitler i denne brugsanvisning. Stig ikke op på roterende dele Anvend kun de eksisterende trappetrin. Sikkerhedspiktogrammer På maskinen Læs denne brugsanvisning grundigt igennem inden ibrugtagning og overhold den! Passagerer på maskinen er forbudt! Sluk motoren inden der udføres vedligeholdelses- og reparationsarbejder og tag nøglen ud. Grib aldrig ind i klemningsområder, med bevægelige dele! Forsigtighed ved væske under højt tryk, se henvisninger i brugsanvisningen! Ophold i klapbare maskindeles svingområde er forbudt!

12 Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikkerhedsstøtte. Ophold i fareområdet er kun tilladt med sikring af hævecylinder. Ved transportopgaver hægtes løftegrej (kæder, tovværk osv.) i her Efter 50 timer efterspændes hjulmøtrikker/ hjulskruer. Zeichnung Verladehacken ed Sept h / Nm Zeichnungsnummer Dateiname Entw. Datum

13 Driftssikkerhed Maskinen må først tages i brug efter undervisning af forhandler, fabriksrepræsentanter eller medarbejdere fra firma HORSCH. Garantikortet skal sendes tilbage til firma HORSCH i udfyldt stand. Maskinen må kun tages i brug, når alt sikkerhedsudstyr og sikkerhedsanordninger, som f.eks. løst sikkerhedsudstyr, er på plads og funktionsdygtigt. Møtrikker og skruer skal jævnligt kontrolleres og efterspændes om nødvendigt. Kontroller dæktrykket jævnligt. Ved funktionsfejl skal maskinen standses og sikres straks! Trafiksikkerhed Ved kørsel på offentlige veje og pladser gælder trafiklovens bestemmelser. Overhold tilladte transportbredder, monter advarsels- og beskyttelsesudstyr. Alt efter påhægtet maskine skal også transporthøjden overholdes! Vær opmærksom på den tilladte aksellast, dækkenes bæreevne og samlet tilladt vægt, således at en tilstrækkelig styre- og bremseevne er sikret. Køreegenskaberne påvirkes negativt af de monterede apparater. Især ved kørsel i kurver skal der tages hensyn til maskinens bredde og tyngdepunkt. Inden vejkørsel skal hele maskinen renses for optaget jord. Passagerer på maskinen er forbudt! Sikkerhedsforskrifter Supplerende til brugsanvisningen skal Arbejdstilsynets og landbrugets sikkerhedsforskrifter overholdes! Til- / frakobling Ved til- og frakobling af maskinen til traktorens trækudstyr er der fare for kvæstelser. Maskinen skal sikres mod at kunne rulle væk. Ved bakning med traktoren kræves der særlig agtpågivenhed. Ophold mellem traktor og maskine er forbudt. Maskinen må kun parkeres på plan og stabil undergrund. Sæt den tilkoblede maskine på jorden inden frakobling. Ved hydraulik Tilslut først hydraulikslangerne på traktoren, når hydraulik på traktor og maskine er trykløs. Hydraulikanlægget er under højt tryk. Alle ledninger, slanger og skrueforbindelser skal jævnligt kontrolleres for lækager og skader på overfladen. Anvend kun egnede hjælpemidler ved søgning efter lækage. Skader repareres omgående! Sprøjtende olie kan medføre kvæstelser og brande! Ved kvæstelser søges straks læge! For at undgå fejlbetjening bør stik og stikdåser til de hydrauliske funktionsforbindelser mellem traktor og maskine markeres med farver. Ved transport på offentlige veje må der ikke køres hurtigere end 25 km/t.

14 For at undgå ulykker ved utilsigtede eller af tredjepersoner (børn, passagerer) udløste hydraulikbevægelser, skal styreapparaterne på traktoren sikres eller låses ved stilstand eller i transportstilling. Udskiftning af udstyr Maskinen sikres mod at rulle væk! Hævede rammedele, under hvilke man opholder sig, sikres med egnet støtte! Forsigtig! Ved fremstikkende dele (strigle, tand, skær) er der fare for kvæstelser! Stig ikke op på maskinen ved at træde på pakkerdæk eller andre bevægelige dele. De kan begynde at dreje, og dette kan medføre alvorlige styrtulykker. Under drift Inden start og før ibrugtagning skal maskinens nærområde kontrolleres (børn). Sørg for tilstrækkeligt udsyn. Ingen af de foreskrevne og medleverede sikkerhedsanordninger må fjernes. Der må ikke opholde sig personer i de hydraulisk aktiverede deles udsvingningsområde. Brug kun opstigningsanordninger og trædeflader, når maskinen står stille. Det er forbudt at have passagerer med under kørsel! Vedligeholdelse Overhold foreskrevne eller angivne frister for regelmæssig service og vedligeholdelse i denne brugsanvisning. Inden der foretages vedligeholdelsesarbejde, skal maskinen parkeres på jævn og stabil undergrund og sikres mod utilsigtet rulning! Gør hydraulikanlægget trykløst og sænk arbejdsredskabet eller støt det. Inden maskinen rengøres med højtryksrenser skal alle åbninger, hvor der af sikkerhedseller funktionsmæssige årsager ikke må trænge vand, damp eller rengøringsmidler ind, afdækkes. Ret ikke vandstrålen direkte mod elektriske og elektroniske komponenter, på lejer eller blæseren. Efter rengøring kontrollér alle hydraulikledninger for utætheder og løse forbindelser. Kontrollér med henblik på slidte steder og skader. Fundne fejl udbedres straks! Afbryd det elektriske anlæg fra strømtilførslen inden arbejdet begyndes. Afklem kablerne fra computerne og andre elektriske komponenter inden der svejses på maskinen. Anbring jordforbindelsen så tæt som muligt på svejsestedet. Skrueforbindelserne som er løsnet under vedligeholdelsesarbejde skal spændes igen. Vask ikke nye maskiner med dampstråle eller højtryksrenser. Lakken er først helt hærdet efter 3 måneder og kan tage skade forinden. 10

15 Transport / installation Ved første installation er risikoen for uheld særlig stor. Vær opmærksom på henvisninger i de pågældende artikler. Levering Såmaskinen med ekstraudstyr leveres som regel på en blokvogn. Er enkle dele eller komponenter demonteret til transporten, monteres disse af vores forhandler eller fabriksmontør på stedet. Alt efter type blokvogn kan maskinen køres fra vognen med en traktor, eller løftes ned fra vognen med truck, kran eller andet løfteudstyr. Der skal sørges for tilstrækkelig bæreevne for kraner og andet løftegrej. Laste- og fastgørelsespunkter er markeret med mærkater. Ved andre ophængningspunkter skal der tages hensyn til tyngdepunktet og lastfordelingen. I hvert fald må punkterne kun ligge på maskinens ramme. Installation Undervisning af maskinens bruger og første installation af maskinen gennemføres af vores kundeservicemedarbejdere eller forhandler. Enhver brug af maskinen uden dette er forbudt! Først efter undervisning fra kundeservicemedarbejderen/ forhandleren og læsning af brugsanvisningen kan maskinen frigives til brug. Ved installations- og vedligeholdelsesarbejde er der øget risiko for ulykker. Inden installations- og vedligeholdelsesarbejde gennemføres, skal man gøre sig fortrolig med maskinen og læse brugsanvisningen. Alt efter udstyrets omfang Fjern de løst leverede dele fra tanken. Fjern alle dele fra såtanken! Kontrollér alle vigtige skrueforbindelser! Smør alle smørenipler! Kontrollér lufttrykket i dækkene! Kontrollér alle hydraulikforbindelser og slanger med henblik på fast montering og funktion. Fundne mangler skal straks udbedres! 11

16 Indstilling af markør Der må ikke opholde sig personer i markørernes svingområde. På alle bevægelige dele er der steder med fare for at blive klemt eller skære sig. Markørerne skal ved første installering indstilles til arbejdsbredden. Markeringen sker i midten af traktoren. Indstilling af sortjordsmarkør Sortjordsmarkøren (ekstraudstyr) skal i arbejdsbredden indstilles til maskinens sporbredde. Magnetklapperne i køresporsindstilling skal være monteret i samme sporbredde. Sortjordsmarkørerne kan indstilles trinløst i bredden. Klemmeskruerne løsnes fra holderen, og markøren forskydes på røret til maskinens sporbredde. 9,0 m 462,5 cm Airseeder CO 9 = 9 m Indstilling af markør Markørens indstillingslængde beregnes med den halve maskinbredde plus den halve skærafstand målt fra midten af det yderste skær. f.eks.: 900 cm: 2 = 450 cm 450 cm + 12,5 cm = 462,5 cm Markeringsdybden skal tilpasses feb markbetingel- 03 Dateiname Entw. Datum reißer serne. Spuranreißer ed märz 04 Markørerne skal ved: Klemmeskruerne på markørarmen løsnes og Airseeder CO 6 indstilles til 312,5 cm akselen drejes, indtil den ønskede markørdybde Airseeder CO 8 indstilles til 412,5 cm er nået. Airseeder CO 9 indstilles til 462,5 cm Airseeder CO 12 indstilles til 612,5 cm fra midten af det yderste skær. Sortjordsmarkør Så snart køresporene indstilles, sænker sortjordsmarkøren sig og markerer maskinens sporbredde. 12

17 Tekniske data Airseeder CO 6 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...7,90 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,30 m Længde med SW 7000 D / SD:...9,95 m Arbejdsbredde:...6,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,50 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...24 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/150 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 8 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...8,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...3,80 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...32 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/180 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

18 Airseeder CO 9 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...8,10 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:...9,40 m Længde med SW 7000 D / SD:...10,05 m Arbejdsbredde:...9,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,20 m Vægt, tom:...fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...3 Antal tænder:...36 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/190 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Lukning fast gødning (SW 7000 SD): Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker): Airseeder CO 12 Mål/vægt Længde med SW 3600 S:...9,20 m Længde med SW 3500 SD / 5000 S:..10,50 m Længde med SW 7000 D / SD:... 11,15 m Arbejdsbredde:...12,00 m Transportbredde:...3,00 m Transporthøjde:...4,10 m Vægt, tom:... fra kg Vægt med SW 3600 S: kg Vægt med SW 3500 SD: kg Vægt med SW 5000 S: kg Vægt med SW 7000 SD: kg Standardversion Antal tandrækker:...4 Antal tænder:...48 Tandafstand: mm Sådybde: mm Trækkraftbehov Trækkraft fra: kw/250 HK Hydrauliktryk: bar Ekstraudstyr Sortjordsmarkør: Såmængdekontrol til 2007: Såmængdekontrol fra 2007: Trækhoved bag: Lukning flyd. gødning til 2007: Dækfylde (midterpakker):

19 Indstilling/betjening Airseeder CO Fordelertårn Hævecylinder foran Støttehjul foran Tænder med Duett skær Kamstrigle Pakker bag Spormarkør Lys Hævecylinder bag Beskrivelse Den pneumatiske såmaskine Airseeder CO anvendes sammen med en såvogn, mest efter minimal jordbearbejdning. Skærene, som er lette at trække, og den høje såhastighed tillader bearbejdning af store arealer, selv med små traktorer. Forskellige skær og udstyrsmuligheder tillader universel anvendelse ved alle slags såsæd og jordforhold. Alt efter såvogn kan der udbringes fast og flydende gødning sammen med såsæden. 15

20 Lys 3 R L 4 6 ung Lys 1. stik, 7-polet 2. fordelerkasse 3. markeringslys højre 4. markeringslys venstre 5. baglygte højre 5.1. lampe blinklys 5.2. lampe baglygte 5.3. lampe bremselygte 6. baglygte venstre 6.1. lampe bremselygte 6.2. lampe baglygte 6.3. lampe blinklys 7. stik, 7-polet Zeichnungsnummer uchtung Beleucht.skf ed Feb 04 Stik og kabeldefinition: Nr. bet. Farve Funktion 1. L gul blinklys venstre g hvid stel 4. R grøn blinklys højre R brun baglygte højre rød bremselygte L: sort baglygte venstre Dateiname Lyset skal kontrolleres regelmæssigt for ikke at bringe andre trafikanter uagtsomt i fare! Entw. April 02 Datum 16

21 Tænder og skær Som tænder monteres den anerkendte Classic udførelse eller den nye MultiGrip. Begge udførelser er vedligeholdelsesfrie og kan forsynes med alle skærtyper. Classic tænder MultiGrip tænder 17

22 Dobbeltskær - flydende gødning Dobeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær - fast gødning Dobbeltskær er en kombination af så- og gødningsskær. Dobbeltskær 30 - flydende gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter udledes flydende gødning via rustfrit stålrør. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningskanalen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Dobbeltskær leveres i to versioner, med ca. 30 mm og med 5 mm, afstand fra bundpladen til gødningsudledning. Begge skær findes i smal og bred udgave. Bundpladen kan leveres i metal- eller plastik, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. Dobbeltskær 30 - fast gødning Dobbeltskær bryder jorden med slidspidsen. Derefter anbringes fast gødning i jorden. Bundfladen åbner sårillen opad og lukker derved gødningsrillen med jord. Derefter kommer frø fra fordeleren og kornene lægges over gødningen. Efter glidepladen falder fin jord ned over frøene. Med pakkeren presses det sammen. Bundpladen kan leveres i metal i to udførelser, slidspidser i standard udgave eller med hårdtmetalspidser. 18

23 Kontrol Ved alle dobbeltskær skal vinkeljern på fordeleren monteres lodret og være fastgjort, så fordelingen af frø sker jævnt og på begge sider. Bundplade: Bundpladen til dobbeltskær er monteret med M 10 skruer. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Efter behov kan der yderligere anvendes et middelfast skruesikringsmiddel. Slidpladerne er fastgjort med umbraco bolte. Hertil anvendes en 7/32 nøgle. Skruerne skal spændes med 30 Nm. Horsch såskær Delta Såskær skal fastgøres med en adapter til fjedrende monterede tænder. Sårør og fordelervinkel skal anbringes efter skæret. Vinkelstudser på dobbeltskær Ved såning blæses såsæd gennem slangen, sårør og fordeler og udlægges i bredbånd under vingeskæret. Såbredde er cm. Skift af skær på dobbeltskær Skærspidser til dobbeltskær kan sikres med stift eller skruer. Med stift: Ved udskiftning af skærspidser må der ikke slås på skæret ved indbankning af stifter. Disse er hårde og derfor følsomme over for slag. Benyt derfor egnet værktøj og udstyr til indbankning af stifter. Som beskyttelse kræves beskyttelsesbrille og handsker. Med skrue: Skruen skal være forsynet med selvlåsende møtrik. Denne må ikke fastspændes; skruen skal stadig kunne drejes med hånden. Såskær Delta Det 30 cm brede såskær er egnet til de fleste typer såsæd. 19

24 HORSCH såskær Alpha Såskær Alpha kan anbringes i stedet for Delta skæret ved tung jord. Til indstilling af såbredde anvendes FlexBoot fordeler. HORSCH såskær Solo Såskær Solo er udviklet til såning af bælg og soja. Disse kulturer kræver en luftig jord omkring spirer. Såskær Alpha med FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler FlexBoot fordeler begrænser såbredden. Den kan anbringes bagved tænder på såskær Alpha og Delta. Såskær Solo Såskær Solo sikrer en nøjagtig placering og forhindrer at korn springer op af rillen. FlexBoot såsædsfordeler Udover FlexBoot fordeleren påvirker også luftmængden såbredden. For høj luftstrøm blæser kornene op af sårillen og spreder såsæden. 20

25 ClipOn skær Ved brug af maskinen som kultivator kan der anbringes ClipOn skær. Alt efter monterede tænder skal der anvendes passende adapter. Bemærk: Benyt beskyttelsesbriller! Ved montering eller demontering af skær er der fare for kvæstelser fra metal- eller laksplinter. Til skæret anbringes en klemmekile på tænderne og herpå monteres ClipOn skæret med hammerslag. Klemmekilen er monteret med en tabssikring. For at demontere skæret løsnes sikringen med et oplåsningsværktøj. ClipOn skær ClipOn skær leveres i 7,5-37 cm bredde til forskellige anvendelser. ClipOn skær med oplåsningsværktøj 21

26 Pakker Pakkeren pakker jorden og efterlader et jævnt og vandgennemtrængeligt bed. Kontrol/vedligeholdelse: Indstillingsspindel på pakker er fabriksindstillet og skal normalt ikke justeres. Den er udført i tandemmontering. Herved bliver ujævnheder udglattet og ikke overført på maskinen. Dette sikrer en rolig og ensartet efterbehandling. Øvre arm CO 8/9 Alle indstillingsspindler (øvre arm) CO 8/9 skal kontrolleres jævnligt for montering og kontramøtrikker kontrolleres. Tandempakker I transportstilling er begge udvendige pakkere klappet ind, og midterste pakker bærer maskinen. Tandemakslerne er lagret i polyamid glidelejer. Disse slides ved pendulbevægelser og justeres eller udskiftes efter behov. Overfladen skal være ensartet tæt over hele arbejdsbredden. Spil på tandemaksel kontrolleres og efterspændes efter behov. Aksler skal pendle med modstand. Polyamidskiver kontrolleres for slid, udskiftes efter behov. Hjulnav og rammelejer smøres. Luftttryk kontrolleres: 0,6-1,5 bar Skrueforbindelser kontrolleres for fastspænding. 22

27 Kamstrigle Kamstriglen foran pakkeren fordeler planterester, dækker blottet såsæd og jævner jorden efter skæret. For effektiv drift af kamstriglen skal jordtryk, styrke og bundforhold tilpasses og indstilles. Fordeler Fordeleren leder såsæden til skæret. Opdelingen af kornslangen sker for at få en ensartet tværfordeling og til anvendelse af dæksler for majssåning. Fordeleren skal regelmæssigt kontrolleres for snavs og fremmedlegemer og rengøres. Fordeler CO 6 Standardfordeler 24/24 Majsfordelerdæksel 24/ CO A B C Indstilling af kamstrigle Trykket på kamstrigletænder justeres på indstillingsspindel. Trykket indstilles ens på alle spindler For at undgå skader på indstillingsbøjlen ved opklapning, skal denne sikres med splitter efter opklapning Tændernes hældning indstilles bagved med en bolt. For bedste effekt skal tænderne stå så stejlt som muligt og indstilles med tryk. Maschine CO 6 Zeichnung Pneumatik Slanger CO 6 A: åben afgang ved dæksel 24/8 B: lukket afgang ved dæksel 24/8 C: lukket skær ved dæksel 24/8 Zeichnungsnummer Dateiname Indstillingsbolte 23

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialist i moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270602 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal opbevares! EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

HORSCH Terrano 3-6 FX

HORSCH Terrano 3-6 FX 03/2005 Specialist i den mest moderne jordbearbejdning og såteknik HORSCH Terrano 3-6 FX Art.: 80290602 dk Betjeningsvejledningen Skal læses omhyggeligt inden idriftsætningen! Opbevar denne betjeningsvejledning!

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da

10/2012. Pronto 6 AS. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80180603 da 10/2012 Pronto 6 AS Art.: 80180603 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

Innovativ og robust tandsåteknik

Innovativ og robust tandsåteknik Innovativ og robust tandsåteknik HORSCH Sprinter. Klargøring af såbed, såning og gødskning i én arbejdsgang. HORSCH. Arbejder side om side med landmanden Specialisering, større bedrifter, fællesskaber:

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik

Maestro. Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik Maestro Fremtiden inden for pneumatisk enkeltkorns-såteknik PHILIPP HORSCH: Adskillige års hårdt udviklingsarbejde ligger til grund for Maestro og dens innovative doserings- og separeringssystem. Tusindvis

Læs mere

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU

HORSCH. EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU EF-Overensstemmelseserklæring i henhold til EU-direktivet 98/37/EU Déclaration de conformité pour la CEE conforme à la directive de la CEE 98/37/CEE EC Declaration of conformity according to the directive

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC

BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC BRUGSANVISNING MAESTRO 6 / 8 / 12 CC SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80430613 12/2014 EF-overensstemmelseserklæring udskifteligt udstyr (Direktiv

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da

11/2009. Titan 34 UW. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.: 80060605 da 11/2009 Titan 34 UW Art.: 80060605 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi, HORSCH

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA

NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA NCS 1100-2100-3100-4100-5100 CS-CSA Demeter Classic CS Kongskilde Demeter Classic er en traditionel hjulsåmaskine med en arbejdsbredde på 3.0 og 4.0 m. Såmaskinen kan bruges alene eller i kombination med

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG!

Brændekløver lodret 8T. Instruktionsmanual. Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Brændekløver lodret 8T Instruktionsmanual Art nr: 75107613 EAN: 5709133910136 LÆS ALTID INSTRUKTIONEN FØR BRUG! Sikkerheds forskrifter Ved brug af brændekløveren skal sikkerheds forskrifterne følges omhyggeligt.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46

UBK 46. Driftsvejledning 810562-00. Termisk vandudlader UBK 46 UBK 46 Driftsvejledning 810562-00 Termisk vandudlader UBK 46 Indholdsfortegnelse Side Vigtige henvisninger Sikkerhedshenvisning... 7 Farehenvisninger...7 Oplysninger Pakningens indhold... 8 Systembeskrivelse...

Læs mere

TTV 1000 S / TTV 2500 S

TTV 1000 S / TTV 2500 S TTV 1000 S / TTV 2500 S A BETJENINGSVEJLEDNING TRANSPORTVENTILATOR TRT-BA-TTV1000S_2500S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... H - 01 Sikkerhed... H - 02 Oplysninger

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT

DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT DYNAPAC CONCRETE EQUIPMENT BR/BM Vibreringsskinner VEJLEDNING OG RESERVEDELSKATALOG BR/BM - IS - 10529-4 - DA SIKKERHEDSFORSKRIFTER - FOR MASKINER UDSTYRET MED : Elektrisk, tryklufts-,benzin-eller dieselmotor.

Læs mere

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s

Dieselpartikelfilter. Driftsanvisning 12.07 - 08.10 DFG 316-320. DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Dieselpartikelfilter 12.07 - Driftsanvisning K 51126132 DFG 316-320 08.10 DFG 316s-320s DFG 425-435 DFG 425s-435s Forord For at kunne bruge denne truck sikkert er det nødvendigt at være i besiddelse af

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX

Maxiroll 2008. DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX DK 1030 1230 Serie nr: 100-XXX Type 1030-1230 Tillykke med Deres nye Maxiroll. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader.

SWL: 160 kg. Foretag regelmæssige funktionskontroller af løfteren. Kontroller, at materialet er helt og ikke udviser tegn på skader. StandUp SystemRoMedic TM Manual - Dansk REF 60800001 StandUp med strømkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp er en løftestol, der er udviklet til at hjælpe personer op fra gulv til

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5

3 gear 4,41 km/t Kobling: Tør dobbeltplade. Differentiale: Med spærre, kun MAK5 NIBBI BRIK1 og 3 NIBBI BRIK1 er med 1 gear frem og bak, hjulstørrelse 400-8 NIBBI BRIK3 er med 2 gear frem og bak, desuden har den brede hjul 600-6 og motorhjelm. Begge modeller har gearuafhængigt kraftudtag.

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning

MPE 60. c Manicure-/Pedicure-sæt. Betjeningsvejledning MPE 60 DK c Manicure-/Pedicure-sæt Betjeningsvejledning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Kære

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere