Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog DK-05/2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur... 7 Betjening af aftapningsventiler... 8 Vedligeholdelse... 9 Filtrene... 9 Smøring Efterjustering af spredebommen Udskiftning af ventiler og membraner Udskiftning af kuglesæde i armatur Dyserør og fittings Vinteropbevaring Driftsforstyrrelser Tekniske specifikationer Pictogramforklaring Montage Reservedelstegninger NK/NV Instruktionbog DK-05/2001 HARDTVIG JENSEN & CO. A/S forbeholder sig ret til at foretage nødvendige forbedringer og ændringer uden forudgående varsel, og uden forpligtelse til at foretage sådanneændringer på maskiner og udstyr, der allerede er købt eller leveret. 1

2 EU-deklaration Fabrikant: HARDI INTERNATIONAL A/S Helgeshøj Allé Taastrup Danmark Importør, erklærer hermed, at det følgende produkt; Klæb de ekstra forsendelsesetiketter indvendig i omslaget. A. Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EU og ændret ved 91/368/EU og 93/368/EU) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlig sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. B. er fremstillet i overensstemmelse med på fremstillingstidspunktet gældende standarder, der gennemfører en harmoniseret standard ifølge artikel 5, stk. 2 og andre gældende standarder. Taastrup, Lars Bentsen Product Development Manager HARDI INTERNATIONAL A/S 2

3 Sikkerhedsforanstaltninger Hold øje med dette symbol. Det betyder ADVARSEL, FOR- SIGTIG. Bemærk, det gælder Din sikkerhed, så vær opmærksom. Bemærk følgende anbefalede forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger: Læs og forstå denne instruktionsbog, før udstyret tages i brug. Det er også vigtigt, at andre sprøjteførere har læst og forstår denne bog. Det er muligt, at den stedlige lov kræver, at sprøjteføreren har sprøjtecertifikat. Følg loven. Trykprøv med rent vand før påfyldning af kemikalier. Bær beskyttelsestøj. Gennemskyl og rengør sprøjten efter brug og før servicering. Tag trykket af sprøjten efter brug og før servicering. Foretag aldrig service eller reparation under drift. Afbryd strømmen før servicering. Påmontér altid alle sikkerhedsanordninger og skærme efter servicering. Hvis der svejses på udstyret, eller noget der er forbundet til udstyret, afbryd strømforsyningen før svejsning. Fjern alt brændbart eller eksplosivt materiale fra området. Spis, drik eller ryg aldrig under sprøjtearbejdet eller under arbejde med ikke rengjort udstyr. Vask Dem og skift tøj efter sprøjtearbejdet. Rengør evt. værktøj, hvis det er forurenet. I tilfælde af forgiftning opsøg læge eller tilkald ambulance. Husk at oplyse om det anvendte plantebeskyttelsesmiddel. Hold børn væk fra udstyret. Gå aldrig under sprøjten, med mindre den er låst. Bommen er sikret, når den er anbragt i transportbeslagene. Gå ikke op ad stigen, med mindre sprøjten er tilsluttet traktoren eller sprøjten er korrekt placeret på en hård, flad overflade. Kryb ikke ned i tanken. Hvis ordlyden af denne instruktionsbog er uklar, kontakt Deres HARDI forhandler for yderligere forklaring før ibrugtagning af sprøjten. 3

4 Tillykke med Deres nye HARDI sprøjte. Denne sprøjtes pålidelighed og effektivitet afhænger af den vedligeholdelse, De giver den. Læs først denne instruktionsbog omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger om effektiv brug og denne kvalitetsprøjtes store holdbarhed. Da bogen dækker alle NK og NV modeller, bedes De være opmærksom på de afsnit der omhandler deres model. Sprøjtevejledningen bedes læses sammen med denne bog. Beskrivelse HARDI NK modeller består af pumpe, ramme med beholder 300,400, 600, eller 800 l, BK betjeningsarmatur med ligetryksanordning og HARDI- MATIC, SB spredebom 6,8,10 eller 12 m, og kraftoverføringsaksel. HARDI NV modeller består af pumpe, ramme med beholder 600 eller 800 l, BK betjeningsarmatur med ligetryksanordning og HARDI- MATIC, MB spredebom med trapezophæng 10 eller 12 m, og kraftoverføringsaksel. Membranpumpen er enkelt konstrueret med let tilgængelige membraner og ventiler. Konstruktionen sikrer, at sprøjtevæsken ikke kommer i forbindelse med pumpens vitale dele. Beholderen er fremstillet i meget slagfast og kemikalieresistent polyethylen og har en hensigtsmæssig udformning uden skarpe kanter, dette letter rengøringen. BK 180 K betjeningsarmaturet er opbygget af moduler, som består af trykomrøring, sikkerhedsventil, åbne/ lukkefunktion, trykfilter med manometer, fordelerventil med ligetryksanordning og HARDI-MATIC. HARDI-MATIC sørger for en ensartet væskeudbringning ved varierende hastighed inden for samme gear. Omdrejningstallet på kraftudtaget skal holdes mellem r/min. SB Spredebommen er monteret på beholderrammen og er i bomleddene udstyret med fjederbelastede klokoblinger, der udløses ved påkørsel, hvorved beskadigelse undgåes. 4

5 MB Spredebommen er forbundet med et trapezmonteret der reducerer bomudsving ved kørsel i ujævnt terræn.bomleddene er udstyret med fjederbelastede klokoblinger, der udløses ved påkørsel, hvorved beskadigelse undgåes. Typeskilt På rammen er placeret et typeskilt, der angiver modelbetegnelse, produktionsår og serienummer. Funktionsdiagram 1. Sugefilter 2. Pumpe 3. Trykomrøring 4. Sikkerhedsventil 5. Åbne/lukkeventil 6. Trykfilter med manometer 7. Fordelerventiler med trykudligning 8. HARDI-MATIC 9. Spredebommen 5

6 Tilkobling af sprøjten Sprøjten er konstrueret for trepunktsophæng og forsynet med 22 mm bæretappe (kategori 1), dog 28 mm (kategori l) for 800 l modeller. ADVARSEL: Vær opmærksom på sprøjtens totalvægt når den tilkobles. Generalt kan det anbefales: 1. Montere frontvægte. 2. Forøg dæktrykket (se traktorens instruktionsbog) 3. Kør langsomt når der køres ud til marke med fuld tank. Traktoren vil have mindre bremsekraft. 4. Vær forsigtig når sprøjten skal fylles/lyftes for første gang. Ved montering af sprøjten på traktoren bør kraftoverføringsakslens længde kontrolleres og om nødvendigt afkortes. Der skal mindst være 20 mm afstand fra beskyttelserøret til kappen. Det er overordentlig vigtigt for den personlige sikkerhed, at kraftoverføringsakslen er intakt. D.v.s. at beskyttelsesrørene dækker hele akslen, at de elastiske beskyttelsestragte i hver ende af akslen er intakt, samt at kæderne er sikret, så tragten og rørene ikke roterer med akslen. 6

7 For at sikre lang levetid af kardanakselen bør man undgå arbejdsvinkler udover 15. Baglys (hvis monteret) Forbind baglys-stik til traktorens 7-polet fatning og kontrolér, at baglys, stoplys og blinklys på begge sider virker korrekt før udkørsel. Afmærkning af redskabet Ved kørsel på offentlig vej og andre områder, hvor færdselsloven gælder eller områder, hvor der findes særlige regler og bestemmelser for afmærkning af og lygteføring på redskabet, skal man være opmærksom på disse og udstyre redskabet derefter. Betjeningsvejledning Betjening af bommen Fjern bommens transportlåsetappe. Ved udfoldning (eller sammenfoldning) vil den første kraft til udløsning af de fjederbelastede afvigerled være større end den faktiske udfoldning/sammenfoldning. ADVARSEL: Afvigerleddene skal være korrekt spændt og smurt. (Se Efterjustering af spredebommen ). 7

8 NV Betjening af trapez (NV model) Bommens trapezfunktion skal justeres korrekt og smøres regelmæssigt, hvis det skal arbejde tilfredsstillende. Trapezophængets primære funktion er at beskytte bommen mod vibrationer og stød samt at holde bommen i en ensartet højde over sprøjtemålet. Under normal kørsel i marken fjernes låsetappen A. Hvor man ønsker at blokere trapezfunktionen (f.eks. i bakket terræn), kan den låses ved hjælp af låsetappe. A Bomhøjde Korrekt bomhøjde er meget vigtig for at opnå en optimal fordeling af sprøjtevæsken. (se Sprøjtevejledning ) Mindre justering af bomhøjden kan sædvanligvis foretages med traktorens 3-punktsophæng - ved hævning og sænkning af sprøjten. I afgrøder, hvor der kræves større justeringer, kan bomhøjden reguleres manuelt ved at fjerne de 4 bolte, der holder bommen fast på rammen. Bemærk: dette gøres bedst af 2 personer eller med et mekanisk hejseværk. Indstilling af lufttryk i vindkedlen Lufttrykket i trykvindkedlen er ved levering fra fabrikken justeret til 2 bar, dette dækker alle sprøjteopgaver, hvor der anvendes et arbejdstryk mellem 3 og 15 bar. Ved anvendelse af andet arbejdstryk bør lufttrykket justeres iflg. skemaet. 8

9 Indstilling af betjeningsarmatur 1. Håndtag 4 for trykomrøring åbnes eller lukkes, alt efter om man ønsker trykomrøring eller ikke. HUSK at trykomrøring forbruger 5-10% af pumpens kapacitet. 2. Åbne/lukkehåndtag 2 stilles i pos. A (sprøjtestilling). 3. Alle håndtag 3 på fordelerventil stilles i pos. A (sprøjtestilling). 4. Kalibreringsventilen HARDI-MATIC 6 skrues mod uret til sin yderstilling. 5.Sikkerhedsventilen 1 skrues med uret helt i bund. 6. Med traktoren i frigear reguleres kraftudtaget og dermed pumpens omdrejningstal svarende til den kørehastighed, der skal benyttes. HUSK at omdrejningstallet skal holdes mellem 300 og 600 r/min. HARDI-MATIC-ventilen 6 indstilles, således at det anbefalede tryk er vist på manometret. 9

10 INDSTILLING AF TRYKUDLIGNING PÅ FORDELERVENTILERNE SKAL SKE SEKTIONSVIS EFTER FØLGENDE FREMGANGSMÅDE: 7. Det første håndtag 3 på fordelerventil stilles i pos. B (lukkestilling). 8. Med justeringsskruen 5 indstilles til manometret igen viser samme tryk (højre om = højere tryk, venstre om = lavere tryk). 9. De øvrige sektioner på fordelerventil indstilles på samme måde. NB: INDSTILLING AF TRYKUDLIGNING ER HEREFTER KUN NØD- VENDIG, HVIS DER SKIFTES TIL DYSER MED ANDRE KAPAC- ITETER. 10. Betjening af armaturet under kørsel: Ønsker man at lukke for hele spredebommen, drejes åbne/lukkehåndtaget 2 til pos. B, herved tages trykket af sprøjten. Hele pumpens kapacitet går gennem returløbet tilbage til beholderen, og membran non-drypventilerne sørger for øjeblikkeligt stop af alle dyser. Ønsker man kun at lukke for en del af spredebommen, stiller man håndtag 3 på fordelerventilen til pos. B (lukkestilling) på den eller de sektioner, der ønskes lukket, trykudligningen bevirker, at trykket ikke stiger på de sektioner, der stadig skal være åbne. Betjening af aftapningsventiler Betjeningsarmaturet har et indbygget trykfilter. Det er ikke nødvendig at afmontere filteret for at rense det. Når sprøjten rengøres (rent vand cirkulere i tanken), åbnes aftapningsventilen for at gennemskylle filteret. Åbne: Lukke: A B På beholder Åbne: Lukke: A B 10

11 Vedligeholdelse For at få glæde og gavn af sprøjten i mange år bør man overholde disse få men vigtige regler: Rengøring - se Sprøjtevejledning Filtrene Rene filter sikrer: at sprøjtekomponenter så som ventiler, membraner og armatur ikke tilstopper. at dyseblokeringer ikke sker under sprøjtningen. pumpen et lang liv. Et blokeret sugefilter vil resultere i pumpetæring. Det vigtigste filter, der beskytter sprøjtekomponenterne, er sugefilteret øverst på beholderen. Efterse det jævnligt. Man bør sikre sig, at O-ringen på filterhuset er i god stand og smurt. Betjeningsarmaturet har et indbygget trykfilter. Se afsnittet om Betjening af aftapningsventiler. 11

12 Smøring Anvend følgende skema som smørevejledning. Brug kuglelejefedt (lithium nr.2) BEMÆRK: Hvis sprøjten rengøres med højtrykrenser eller flydende gødning er blevet udsprøjtet, anbefales det, at alle led smøres. 5 Position on sprayer Oil Grease Operation hours Page to find more information Winter protection/ off-season storage 12

13 1 X A X 12 B X X X

14 For NV 5 X X

15 Efterjustering af spredebommen Efter nogle dages kørsel tilrådes det at efterjustere spredebommen efter nedenstående anvisning: Ved justering af bom og trapez skal sprøjten stå med udfoldet bom på et så plant underlag og løs trapez. For NV modeller - Fjern låsetappen fra trapezen. Bomafvigerled Afvigerleddets funktion er at forhindre eller formindske bomskader, hvis bommen skulle ramme en genstand eller jorden. Hvis det er for stramt, virker det ikke. Hvis for løst, vil det gabe (bevæge sig fremad og bagud) under sprøjtning. Smør koblingen før justering af fjederspændingen. Løsn skruemøtrik A for at mindske afvigerledsmodstand. Stram ikke for meget; bedre for løs end for stram. Her kan mindre justeringer i marken være nødvendige. Vær også sikker på, at bolte B er spændt. Ydersektion Hængslet skal være fast. Hvis man har strammet for meget, er foldning vanskelig. Reguler ved at stramme eller løsne møtrikker C. C Trapezophæng For at trapezen kan fungere, må den ikke være for stram. Hvis for løs, vil bommen bevæge sig for meget. Dette resulterer i dårlig væskefordeling. Regulering foretages efter smøring af alle drejeled og friktionspunkter. (Se Smøring ). Juster bolt D så trapezophænget arbejder ubesværet, mindre justering i marken kan blive nødvendig. D D NV 15

16 Udskiftning af ventiler og membraner Ventiler Ventilkammer (1) afmonteres. Før udskiftning af ventiler (2), skal man være opmærksom på, hvorledes ventilerne vender, så de kan anbringes rigtigt igen. Det anbefales at anvende nye ventilpakninger (3) ved udskiftning eller eftersyn af ventiler. Membraner Efter at ventilkammeret er fjernet som ovenfor beskrevet afmonteres membrandæksel (4), herefter kan membranen (5) udskiftes. Hvis der har været væske i krumtaphuset, anbefales det meget stærkt at gennemsmøre pumpen. Kontroler også at drænhul i bunden af pumpen ikke er tilstoppet. Model 600 Model

17 Model 1302 Udskiftning af kuglesæde i armatur Hvis der opstår problemer med on/off ventilen (dyser der drypper, når on/off ventilen er lukket), skal kuglen og kuglesædet kontrolleres for skader. Fjern de 2 bolte, der fastgør on/off trykventilen til beslaget. Skru omløber A af og træk on/off trykventilen bort fra fordelerventilerne. Kontrolér, om kuglen har skarpe kanter eller ridser, og kontrolér kuglesædet for revner og slid - udskift med nye dele om nødvendigt. A 17

18 Dyserør og fittings Dårlig tætning skyldes sædvanligvis: manglende O-ringe eller pakninger beskadigede eller forkert anbragte O-ringe tørre eller deforme O-ringe eller pakninger urenheder Derfor, i tilfælde af utætheder: overspænd IKKE. Demonter, kontroler O-ringens eller pakningens tilstand og position, rengør, smør og saml dyserørene igen. Radiale tætninger skal kun spændes med hånden. O-ringen skal smøres HELE VEJEN RUNDT før montering. Ikke radiale tætninger må gerne spændes lidt ved hjælp af en mekanisk vægtstang. Vinteropbevaring Når sprøjtesæsonen er overstået, bør der ofres lidt ekstra tid på sprøjten, inden den stilles hen for vinteren. Slanger Kontroller, at ingen slanger er i klemme eller har skarpe knæk. En utæt slange giver ærgerligt stop midt i sprøjtearbejdet. Efterse derfor alle slanger og udskift, hvis der er tvivl om holdbarheden. Dyser Dyser, filtre m.m. afmonteres, renses og efterses. 18

19 Maling Visse kemikalier er meget hårde ved malingen. Det er derfor klogt at fjerne eventuel rust og gå efter med malerpenslen. Beholder Efterse, at der ikke findes rester af plantebeskyttelsesmidler fra sidste sprøjtning i boholderen. Lad aldrig rester af plantebeskyttelsesmidler henstå i beholderen i længere tid. Det vil nedsætte beholderens levetid. Se Sprøjtevejledning - Rengøring af sprøjten. Kraftoverføringen Kontroller, at kraftoverføringsakslen opfylder sikkerhedsbestemmelserne, f.eks. at skærme og beskyttelsesrør er intakte. Betjeningsarmatur Sørg for at trykreguleringshåndtaget er skruet helt ud. Derved aflastes fjedre, og man undgår funktionsvanskeligheder ved opstart næste sæson. Frostsikring Hvis sprøjten ikke opbevares på et frostfrit sted, bør man frostsikre den ved at fylde 10 liter 33% kølervæske i beholderen og lade pumpen arbejde i nogle minutter, så hele systemet inklusiv sprederør fyldes. Manometeret afmonteres og opbevares stående. Kølervæske forhindre også O-ringe og pakninger i at udtøre. 19

20 Driftsforstyrrelser I de tilfælde, hvor der har været tale om driftsforstyrrelser, er det erfaringsmæssigt altid de samme faktorer, der spiller ind: Selv en mindre utæthed på pumpens sugeside vil nedsætte pumpens kapacitet eller helt afholde den fra at suge. Tilstoppet sugefilter vil hindre ansugning, således at pumpen ikke arbejder tilfredsstillende. Tilstoppet filtre på pumpens trykside vil bevirke stigende tryk ved manometer, men faldende tryk ved dyserne. Fremmedlegemer, der har sat sig i klemme i pumpeventilerne, således at de ikke kan lukke tæt mod ventilsædet, vil forårsage, at pumpen ikke arbejder tilfredsstillende. Utilstrækkeligt tilspændt membrandæksel vil give pumpen mulighed for at suge luft ind med nedsat eller ingen kapacitet til følge. Derfor kontroller ALTID: 1. Suge-, tryk- og dysefiltre er rene. 2. Slanger for utæthede og revner, idet der lægges specielt mærke til sugeslanger. 3. Pakninger og O-ringe forefindes og er i god stand. 4. Manometer er i god stand. Korrekt dosering afhænger heraf. 5. Armatur virker perfekt. Brug rent vand for at kontrollere. 20

21 Fejl Mulig årsag Kontrol/Løsning Væskesystemet Ingen sprøjtevæske fra bommen, når den sluttes til. Luftutæthed på sugesiden. Kontroller om rødt sugelåg/o-ring er tætnet. Kontroller sugerør og fittings. Kontroller pumpemembranen tæthed og ventildækslerne. Mangel på tryk. Trykfald Luft i systemet. Suge-/trykfiltre tilstoppet. Ukorrekt samling. Pumpeventiler blokeret eller slidte. Defekt manometer. Filtre tilstoppet. Dyser slidt Beholder lufttæt Luftindtag henimod slutningen af beholderfyldning Fyld sugeslange med vand for indledende spædning. Rens filtre. Kontroller gule sugerør ikke er forstoppet eller fortæt til beholderbunden. Omrøredyser ikke påsat. For lille afstand mellem gul sugerør og beholderbunden. Kontroller for forstoppelser og slid. Kontroller for snavs ved manometerindtag. Rens alle filtre. Fyld med renere vand. Hvis pulver anvendes, sørg for at omrøring er tilsluttet. Kontroller væskegennemstrømningen, overstiger den 10%, udskift dyserne. Kontroller at aftrækket er åben. For meget omrøring, luk. Returløb inden i beholderen skal placeres andet steds. 21

22 Fejl Mulig årsag Kontrol/Løsning Trykstigning Skumdannelse Væske lækker fra bunden af pumpen. Trykfiltre begynder at tilstoppes Omrøredyser tilstoppet Luften suges ind i systemet. For meget væskeomrøring. Ødelagt membran. Rens alle filtre Kontroller ved at lukke og åbne omrøring. Kontroller tæthed/tætninger/o-ring på alle fittings på sugeside. Luk for omrøring. Nedsæt pumpe r/min. Sørg for at returløb inden i beholder forefindes. Brug skumdæmpende tilsætning. Udskift. Se Udskiftning af ventiler og membraner. Tekniske specifikationer Mål og vægt Beholder Bom højde A B C D E størrelse l Min. H mm Max. H mm mm mm mm ø mm ø mm NK NK NK NK NV NV

23 NK modeller Beholder Sprede- Pumpe Mål Vægt størrelse bredde model a x b x c l m cm kg x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 256 x x 190 x x 256 x NV modeller Beholder Sprede- Pumpe Mål Vægt størrelse bredde model a x b x c l m cm kg x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x c a b 23

24 Efektbehov og kapasitet 600/7.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw 0 20,5 0,15 30,0 0,22 39,0 0,29 42,0 0,30 47,0 0, ,5 0,29 22,5 0,45 28,5 0,52 30,5 0,59 34,0 0, ,5 0,45 22,0 0,59 27,5 0,82 30,0 0,89 33,0 0, ,0 21,0 26,5 28,0 32,0 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 15,6 kg 1202/9.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 24,0 kg 1302/9.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 35,0 kg 24

25 Filter og dyser 2 1 Pos. Mesh/ Beskrivelse/ farver dyser 1 30 Sugefilter 2 50 Trykfilter 3 50 blå Dyse blå Dyse Pictogramforklaring Beskrivelse Tryk Funktion Rengøring Tilkobling Smøring Advarsel Vinteropbevaring Betjening Driftsforstyrrelser Service/justering Væskestrøm NV Tekniske specifikationer Specifik bom type 25

26 Montering Sprøjten bliver leveret fra fabrikken i forsendelseskolli (FK). Antal FK er pr. sprøjte varierer afhængigt af model. Da denne bog omhandler alle NK/NV modeller, bedes De være opmærksom på de montage fittings, der dækker netop Deres model. BEMÆRK: Det er nemmest at fjerne plastikposen omkring beholderen før monteringen. Nogle komponenter er pakket ned i beholderen. Undersøg dette. Emballeringsinformation Materialer, der bruges til emballering, er miljøvenlige. De kan uden risiko kastes bort eller afbrændes i en forbrændingsovn. Genbrug Pap: 99% heraf kan genbruges og skal derfor puttes i genbrugsbeholder. Polystyrenskum: Kan genbruges. Fluorescerende kulstof (CFC) anvendes ikke i skumproduktionen. Polyætylen: Kan genbruges. 26

27 3 3 BEMÆRK: Brug O-ringe, hvor det er angivet. Smør dem før montering. Hvor O-ringe ikke er indikeret, brug gevindtape. 1. Monter fittings og trykslange B. 2. Monter fittings og sugeslange A. 3. Monter nederste halvdel af beskyttelsesskærm. 4. Pumpen fastboltes på rammen. Vindkedelen anbringes så den passer ind i hulrummet på beholderen. 4 27

28 5. Smør den koniske aksel/notakselen let, tilslut kardanakselen og monter øverste del af skærm. Fastgør kæden for at forhindre rotation af beskyttelsesrørene. Ved konisk aksel husk at efterspænde umbraco-skruen efter 5 min. brug. 6. Monter armaturbeslag. T-beslaget kan afkortes om ønsket. 28

29 9 8 F1 F2 F3 7. Armaturet samles og fastboltes på rammen. 8. Stram pindboltmøtrikker ca. 1 /2 omdrejning for at kompensere for en mulig sætning af O-ringe. 9. Se bagsiden af manometeret. Gennemprik huset. Fastskru, men pas på ikke at stramme for meget. 10. Monter slanger. Husk at smøre O-ringe før montering. B = Fra pumpen. Monter omørererventil først. C = Retur til beholder. D = For omrøring. E = For trykudligning. F = Fødeslanger til bom. Kortest for midter/indersektion. H = Retur til HARDI-MATIC. 29

30 H Monter omrørerdyser. Forvis Dem om, at de ikke peger mod det gule sugerør. 12. Monter slanger. Husk at smøre O-ringe før montering. A = Sugeslange til pumpe. C = Fra åbne/lukkeventil. D = Fra omrørerventil. E = Fra trykudligningsventiler. H = Fra HARDI-MATIC. BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at forkorte nogle af slangerne (f.eks. sugeslange A). Dette gøres bedst, når montering er afsluttet, og før slangerne sikres med plastikspændbånd. 30

31 NK l Stram de sorte metalbånd om beholder, hvis de er løse. 14. Monter vinkelbeslag til rammen Monter midtersektionen. 17. Monter U-profil. 18. Monter mellem/ydreled. Vær forsigtig når bommen foldes første gang. Se Efterjustering af spredebommen. 31

32 NV l Stram de sorte metalbånd om beholder, hvis de er løse. 14. Monter vinkelbeslag til rammen. 15. Fit trapeze bridge. 16. Monter bommidterpart. Bemærk at bølgeskiven ligger mellem armen og den store flade skive. 17. Monter U-profil. 18. Monter mellem/ydreled. Vær forsigtig når bommen foldes første gang. Se Efterjustering af spredebommen. 32

33 Click 19. Monter ydersektionslåse. NK modeller - Bemærk placering af fjederbeslag. NV modeller - Gør det med udfoldet bom for at sikre korrekt placering. A B 20. Dyserør leveres med én fastlåst dysesadle pr. rør A. De andre dysesadler B, kan glide i længderetningen, hvilket giver mulighed for udvidelse eller sammentrækning. 33

34 SB 12 F1 F2 F3 SB 10 F1 F2 F3 SB 8 F1 F2 F3 SB 6 F1 F2 F3 MB 12 MB Rør og slanger monteres. HUSK at smøre før montering. Rør monteres ved brug af syntetisk møtrik. Tryk ned 1 og drej 2. Overspænd ikke. Monter filter og COLOR TIP. 34

35 NK NV 22. NK modeller - Transportbeslag monteres. Pil viser kørselsretningen. NV modeller - Monter endebeskyttelse (lille plade skal være nederst). Den anbringes ca. mellem de sidste to dyser. E C H D A B 23. Kontroller at alle slangeforbindelser er monteret ifølge diagrammet. F1 F2 F3 35

36 24. Sørg for at slanger samles (det kan være nødvendigt at afkorte nogle) og fastgør dem med plastikspændbånd. NK NV 36

37 600 A6 37

38 A /foot 38

39 1302/foot A12 39

40 B7 Unit BK 180K 40

41 Distributer BK 180K (92) B10 41

42 B300 Dampers HJ73 42

43 SB 6/8/10 m D2 43

44 D4 SB 12 m (83) 44

45 MB 10/12 m D15 45

46 D903 Boom tube SNAP-FIT 46

47 NK 300/400 E5 47

48 E6 NK

49 NK/LX 600 E7 49

50 E102 NL/NK 300/400 50

51 MB 10/12 m E103 51

52 HARDI INTERNATIONAL A /S HELGESHØJ ALLÉ 38 DK 2630 TAASTRUP DENMARK HARDI 0396 EN 1152 / ISO POS. A X 8 B X 40 rpm kw Nm K604 Shaft (94) 52

BOSS/HERON Instruktionsbog 673793-DK-27.08.2001

BOSS/HERON Instruktionsbog 673793-DK-27.08.2001 Inholdsfortegnelse EU-overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Beskrivelse... 4 Funktionsdiagram... 5 Tilkobling af sprøjten... 5 Kraftoverføringsaksel... 6 Mekanisk fjernkontrol

Læs mere

Indholdsfortegnelse KS/TR/PU. Instruktionsbog 674273-DK-98/9

Indholdsfortegnelse KS/TR/PU. Instruktionsbog 674273-DK-98/9 Indholdsfortegnelse EU-overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Beskrivelse... 4 Typeskilt... 4 Funktions diagram... 5 Før ibrugtagning... 5 Elektrisk motor... 5 Benzin motor...

Læs mere

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand.

Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Instruktionsbog For sprøjtevogn til desinfektion af stalde Vigtigt!!!! Rengør maskinen efter brug, så der ikke står kalkrester i maskinen. Skyl efter med rent vand. Lad evt. lidt rent vand stå i maskinen

Læs mere

MEGA-LHY Instruktionsbog 674428-DK-95/3

MEGA-LHY Instruktionsbog 674428-DK-95/3 Indholdsfortegnelse EU-deklaration... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Løftepunkter... 4 Beskrivelse... 5 Funktionsdiagrammer... 6 Tilkobling af sprøjten... 7 Tilslutning af kraftoverføringsaksel... 10

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

CONDOR Instruktionsbog 674103-DK-99/03

CONDOR Instruktionsbog 674103-DK-99/03 Indhold EC overensstemmelseserklæring... 2 Sikkerhedsforanstaltninger... 3 Løftepunkter... 4 Beskrivelse... 5 Funktionsdiagram... 6 M/2 og S/2 betjeningsarmatur... 6 CB/2 betjeningsarmatur... 7 Tilslutning

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513

(vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter. - 4 T Benzinmotor 102503. - 220V El-motor 102512. - 380V El-motor 102513 (vist som kærresprøjte) BRUGSANVISNING: PULVEXEL Kærre/trailersprøjter - 4 T Benzinmotor 102503-220V El-motor 102512-380V El-motor 102513 INDHOLD 1 ANVENDELSESOMRÅDE 2 TEKNISKE SPECIFIKATIONER 3 FORENKLET

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer

Hvidemøllevej Randers Tlf Fax Betjeningsvejledning PULVEXEL 50 12V Varenummer Betjeningsvejledning 2005 PULVEXEL 50 12V Varenummer 102514 PULVEXEL 50 12V Ref: 102514 Teknisk information. 1. Indhold: 2. Generel information. 3. Tekniske data. 4. Samling af ny sprøjte. 5. Afprøvning.

Læs mere

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr

Dansk Betjeningsvejledning. VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr Dansk Betjeningsvejledning VERMOREL 2000 PRO Comfort Rygsprøjte Best.nr. 102022 VERMOREL 1800 Rygsprøjte Best.nr. 102084 FLEX TRADING A/S Hvidemøllevej 9-11 8900 Randers Tlf.: 89 14 14 89 Fax: 89 14 14

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Malersprøjtestation, 250 bar Varenr.: 90 37 798 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP06. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP06 HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9037798 Malesprøjtestation Airless 220 bar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Malersprøjtestation 220 bar. Varenr.: 9037798 Beskrivelse:

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20

INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 REV. 2 /08.11.11 SMH/jj 70128DK INSTRUKTIONSBOG SNEGLERENDESYSTEM TYPE U10 U15 U20 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0.0 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.0.0 FIGURFORTEGNELSE... 3 3.0.0 ADVARSEL... 3 4.0.0 MONTAGE...

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas.

2005/1 TEXAS. Motor ECF 26-36. Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 www.texas.dk post@texas. 2005/1 TEXAS Motor ECF 26-36 Texas A/S Knullen 2 DK-5260 Odense S Denmark Tel: +45 6395 5555 Fax: +45 6395 5558 post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...2 2. Identifikation af symboler

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING TEXAS 56 COMBI Bemærk! Før motoren startes, bedes du gennemlæse instruktionsbogen for motoren. Husk påfyldning af olie før start! Kære kunde! Vi ønsker dig tillykke med din Texas plæneklipper.

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712

Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer. Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Bliv ikke taget med bukserne nede, når kontrollen kommer Teknikrådgiver Hans Thostrup Viborg, 29995712 Ny sprøjtemiddelstrategi Der er brug for en helt ny strategi på pesticidområdet, hvor vi fokuserer

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 42 637 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt

Læs mere

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

Hydraulisk hammer HH10 HH10RV. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk hammer HH10 HH10RV HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Generelt... 2 2.

Læs mere

Luftkompressor Art.nr / /

Luftkompressor Art.nr / / Luftkompressor Art.nr. 85203024 / 85203025 / 85203026 EAN-nr: 5709133850777 / 5709133850784 / 5709133851019 Instruktions Manual LÆS VENLIGST VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN BRUG AF KOMPRESSOREN. INDHOLD 1 KORT

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE

INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE REV. 2 / 08.11.11 HPP/CE/asn 70083DK INSTRUKTIONSBOG FEDTPUMPE TYPE NR. 590097(600l)-590081(1200l) 2 Med dette produkt får De et kvalitetsprodukt fremstillet på en af Danmarks førende maskinfabrikker inden

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800

Brugsvejledning MOBIL STØVSUGER. Monty GOBI ME1300 og ME2800 MOBIL STØVSUGER Monty GOBI ME1300 og ME2800 Indhold Sikkerhed... 3 Oversigt over den mobile støvsuger... 4 Produkt Beskrivelse... 5 Teknisk Data... 6 Tilsigtet brug... 7 ADVARSEL... 8 Vedligeholdelse og

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed:

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044854 Beskrivelse: 175 cm bred slagleklipper. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands altid traktorens motor inden kraftoverførselsakselen

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE

STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE DAIRON STENNEDLÆGNINGSFRÆSERE Stony RD 100/130 RD 150/180/200 INSTRUKTIONSBOG Importør: Lyngager 5-11 2605 Brøndby Tlf. 4326 6611 Fax 4326 6626 www.hafog.dk FORORD: Vi ønsker dem tillykke med Deres nye

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK

TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK TROLLA ATV Slagleklipper 13 HK Artikel nr.: 12025 DK montagevejledning 2009/12 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan

Læs mere

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark

HPP18V FLEX. Hydraulisk drivstation. HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Hydraulisk drivstation HPP18V FLEX HYCON A/S Juelstrupparken 11 DK-9530 Støvring Denmark Tel: +45 9647 5200 Fax: +45 9647 5201 Mail: hycon@hycon.dk www.hycon.dk Indholdsfortegnelse Side 1. Sikkerhedsforanstaltninger...

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE MODEL FL220 BRUGERVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Dimension: L: 93 x B: 62 x H: 144 cm Rist dimension: L: 86 x B: 55 cm Luftforbrug: 250-520 ltr./min. Vægt: 46 kg. Strøm: 230V/50Hz Bemærkning:

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende.

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler FIB. Fra. Posefilter HRO. Fraluft. Roterende. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende-varmeveksler VEC Fra FIB Ventilator Afkast HRO Roterende Posefilter Fraluft FIB Posefilter varmeveksler VEC Ventilator COW varmeflade Frisk

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx

Brugsanvisning. Overskrift Vandpumpe 2, benzindrevet Varenr.: Varenr.: 90 xx xxx Brugsanvisning Overskrift Vandpumpe 2, Varenr.: 90 xx xxx benzindrevet Varenr.: 90 15 430 Sdr. Ringvej 1 6600 Vejen Tlf. 70 21 26 26 Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING TeeJet 4000 Autodoseringssæt til Hardi EC sprøjter Vejl. nr. 010-164-DK Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com TEEJET4000 MONTERINGSVEJLEDNING

Læs mere

LM25 og LM45 Dansk manual

LM25 og LM45 Dansk manual LM25 og LM45 Dansk manual www.cakevision.dk Sprøjtemateriale For at sprøjtepistolen fungerer optimalt skal sprøjtematerialet være rent. I tvivlstilfælde anbefales det at filtrere materialet igennem et

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug.

Hera II/140. Hera II Maxi/250. Bade- og toiletstol. Brugermanual. Vigtig information. Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Hera II/140 Hera II Maxi/250 Bade- og toiletstol Brugermanual Vigtig information Brugermanualen skal læses inden produktet tages i brug. Denne brugermanual henvender sig til teknikere, installatører, ergoterapeuter

Læs mere

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2

MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 MANUAL UNICLEAN UNICLEAN UNICLEAN-2 INDHOLDSFORTEGNELSE MANUAL... SIDE 3 MASKINE... SIDE 3 TYPE... SIDE 3 ANVENDELSE... SIDE 3 MONTERING... SIDE 3 DEMONTERING... SIDE 3 DRIFT... SIDE 3 VEDLIGEHOLD... SIDE

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation 30 l.p.m. fra serienr. 4727 40 l.p.m. fra serienr. 4676 Revideret 13.04.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

Fræser Brugervejledning

Fræser Brugervejledning Fræser Brugervejledning LÆS ALTID VEJLEDNING INDEN MASKINEN ANVENDES DK-TEC A/S Ærøvej 8, 5800 Nyborg Telefon: 66128222 E-mail: Info@dk-tec.dk 1 CE Overensstemmelseserklæring CE Certificate og conformity

Læs mere

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11

TS120 Sprayer. Brugervejledning. Side 1 af 11 TS120 Sprayer Brugervejledning Side 1 af 11 1 Generelt Tillykke med din nye trailersprøjten. Trailersprøjten er en alsidig og kompakt maskine, som kan bruges i mange sammenhænge. I denne manual kan du

Læs mere

HPP18E Hydraulisk drivstation

HPP18E Hydraulisk drivstation HPP18E Hydraulisk drivstation Fra serienummer 1443 Revideret august 2004 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG

WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG WIC 4000 Plus INSTRUKTIONSBOG 1 1 2 3 6 4 7 5 8 9 10 12 13 21 11 20 18 19 16 17 14 15 2 I. Tekniske Data Model: WIC 4000 Plus. Tilslutning: 12V DC via. krokodillenæb. Strømforbrug: 192 W. Dimensioner:

Læs mere

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation

HPP18E FLEX hydraulisk drivstation HPP18E FLEX hydraulisk drivstation Fra serienummer 4708 Revideret 15.12.2011 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie,

Læs mere

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com

Brugermanual. Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09. Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Brugermanual Next og Next Comfort / Dansk 74875A 09-09-09 Etac A/S Egeskovvej 12 8700 Horsens 79 68 58 88 www.etac.com Next, Next Comfort Indhold Side Håndtering... 3-5 Siddekomfort... 6-7 Forflytning...

Læs mere

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L

ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ELEKTRISK MALERSPRØJTE 650 W 1 L ART NR 83002010 EAN NR 5709133800819 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSFORSKRIFTER ARBEJDSOMRÅDE: Rengør regelmæssigt. Støv, affald og skrammel på en arbejdsplads øger

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN

DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN DRIFTSVEJLEDNING NPC - SERIEN 13.01.09/FKO 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Varemodtagelse 3 2. Generelt 2.1 Tørkørsel og kavitation 3 2.2 Driftstemperatur og afgangstryk 3 2.3 Minimum flow 3 2.4 Massefylde og

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING

MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING MONTERINGSVEJLEDNING TIL TEEJET 5000 MED HYDRAULISK STYRING TeeJet No. 010-219-DK Version 1.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar

Brugsanvisning. Dino Power DP-6388b. Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Brugsanvisning Dino Power DP-6388b Malersprøjte (0,5 hk, 1,0 I/min) 200 bar Inden installering og brugen af dit nye produkt anbefaler vi, at du læser denne brugsanvisning grundigt igennem. Det er vigtigt,

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik

Manuel Klovbeskæringsboks. Brugsvejledning. Sondergaard maskinteknik Manuel Klovbeskæringsboks Brugsvejledning Sondergaard maskinteknik Kanstrupvej 10 9460 Brovst Forord Boksen er indrettet, og bygget til at anvendes ved klovbeskæring af kreaturer der har en vægt mellem

Læs mere