Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog DK-05/2001

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse NK/NV. Instruktionbog 673633-DK-05/2001"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse... 2 Funktionsdiagram... 3 Tilkobling af sprøjten... 4 Betjeningsvejledning... 5 Betjening af bommen... 5 Indstilling af lufttryk i vindkedlen... 6 Indstilling af betjeningsarmatur... 7 Betjening af aftapningsventiler... 8 Vedligeholdelse... 9 Filtrene... 9 Smøring Efterjustering af spredebommen Udskiftning af ventiler og membraner Udskiftning af kuglesæde i armatur Dyserør og fittings Vinteropbevaring Driftsforstyrrelser Tekniske specifikationer Pictogramforklaring Montage Reservedelstegninger NK/NV Instruktionbog DK-05/2001 HARDTVIG JENSEN & CO. A/S forbeholder sig ret til at foretage nødvendige forbedringer og ændringer uden forudgående varsel, og uden forpligtelse til at foretage sådanneændringer på maskiner og udstyr, der allerede er købt eller leveret. 1

2 EU-deklaration Fabrikant: HARDI INTERNATIONAL A/S Helgeshøj Allé Taastrup Danmark Importør, erklærer hermed, at det følgende produkt; Klæb de ekstra forsendelsesetiketter indvendig i omslaget. A. Er fremstillet i overensstemmelse med bestemmelserne i RÅDETS DIREKTIV af 14. juni 1989 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om maskiner (89/392/EU og ændret ved 91/368/EU og 93/368/EU) under særlig henvisning til direktivets bilag I om væsentlig sikkerheds- og sundhedskrav i forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner. B. er fremstillet i overensstemmelse med på fremstillingstidspunktet gældende standarder, der gennemfører en harmoniseret standard ifølge artikel 5, stk. 2 og andre gældende standarder. Taastrup, Lars Bentsen Product Development Manager HARDI INTERNATIONAL A/S 2

3 Sikkerhedsforanstaltninger Hold øje med dette symbol. Det betyder ADVARSEL, FOR- SIGTIG. Bemærk, det gælder Din sikkerhed, så vær opmærksom. Bemærk følgende anbefalede forholdsregler og sikkerhedsforanstaltninger: Læs og forstå denne instruktionsbog, før udstyret tages i brug. Det er også vigtigt, at andre sprøjteførere har læst og forstår denne bog. Det er muligt, at den stedlige lov kræver, at sprøjteføreren har sprøjtecertifikat. Følg loven. Trykprøv med rent vand før påfyldning af kemikalier. Bær beskyttelsestøj. Gennemskyl og rengør sprøjten efter brug og før servicering. Tag trykket af sprøjten efter brug og før servicering. Foretag aldrig service eller reparation under drift. Afbryd strømmen før servicering. Påmontér altid alle sikkerhedsanordninger og skærme efter servicering. Hvis der svejses på udstyret, eller noget der er forbundet til udstyret, afbryd strømforsyningen før svejsning. Fjern alt brændbart eller eksplosivt materiale fra området. Spis, drik eller ryg aldrig under sprøjtearbejdet eller under arbejde med ikke rengjort udstyr. Vask Dem og skift tøj efter sprøjtearbejdet. Rengør evt. værktøj, hvis det er forurenet. I tilfælde af forgiftning opsøg læge eller tilkald ambulance. Husk at oplyse om det anvendte plantebeskyttelsesmiddel. Hold børn væk fra udstyret. Gå aldrig under sprøjten, med mindre den er låst. Bommen er sikret, når den er anbragt i transportbeslagene. Gå ikke op ad stigen, med mindre sprøjten er tilsluttet traktoren eller sprøjten er korrekt placeret på en hård, flad overflade. Kryb ikke ned i tanken. Hvis ordlyden af denne instruktionsbog er uklar, kontakt Deres HARDI forhandler for yderligere forklaring før ibrugtagning af sprøjten. 3

4 Tillykke med Deres nye HARDI sprøjte. Denne sprøjtes pålidelighed og effektivitet afhænger af den vedligeholdelse, De giver den. Læs først denne instruktionsbog omhyggeligt. Den indeholder vigtige oplysninger om effektiv brug og denne kvalitetsprøjtes store holdbarhed. Da bogen dækker alle NK og NV modeller, bedes De være opmærksom på de afsnit der omhandler deres model. Sprøjtevejledningen bedes læses sammen med denne bog. Beskrivelse HARDI NK modeller består af pumpe, ramme med beholder 300,400, 600, eller 800 l, BK betjeningsarmatur med ligetryksanordning og HARDI- MATIC, SB spredebom 6,8,10 eller 12 m, og kraftoverføringsaksel. HARDI NV modeller består af pumpe, ramme med beholder 600 eller 800 l, BK betjeningsarmatur med ligetryksanordning og HARDI- MATIC, MB spredebom med trapezophæng 10 eller 12 m, og kraftoverføringsaksel. Membranpumpen er enkelt konstrueret med let tilgængelige membraner og ventiler. Konstruktionen sikrer, at sprøjtevæsken ikke kommer i forbindelse med pumpens vitale dele. Beholderen er fremstillet i meget slagfast og kemikalieresistent polyethylen og har en hensigtsmæssig udformning uden skarpe kanter, dette letter rengøringen. BK 180 K betjeningsarmaturet er opbygget af moduler, som består af trykomrøring, sikkerhedsventil, åbne/ lukkefunktion, trykfilter med manometer, fordelerventil med ligetryksanordning og HARDI-MATIC. HARDI-MATIC sørger for en ensartet væskeudbringning ved varierende hastighed inden for samme gear. Omdrejningstallet på kraftudtaget skal holdes mellem r/min. SB Spredebommen er monteret på beholderrammen og er i bomleddene udstyret med fjederbelastede klokoblinger, der udløses ved påkørsel, hvorved beskadigelse undgåes. 4

5 MB Spredebommen er forbundet med et trapezmonteret der reducerer bomudsving ved kørsel i ujævnt terræn.bomleddene er udstyret med fjederbelastede klokoblinger, der udløses ved påkørsel, hvorved beskadigelse undgåes. Typeskilt På rammen er placeret et typeskilt, der angiver modelbetegnelse, produktionsår og serienummer. Funktionsdiagram 1. Sugefilter 2. Pumpe 3. Trykomrøring 4. Sikkerhedsventil 5. Åbne/lukkeventil 6. Trykfilter med manometer 7. Fordelerventiler med trykudligning 8. HARDI-MATIC 9. Spredebommen 5

6 Tilkobling af sprøjten Sprøjten er konstrueret for trepunktsophæng og forsynet med 22 mm bæretappe (kategori 1), dog 28 mm (kategori l) for 800 l modeller. ADVARSEL: Vær opmærksom på sprøjtens totalvægt når den tilkobles. Generalt kan det anbefales: 1. Montere frontvægte. 2. Forøg dæktrykket (se traktorens instruktionsbog) 3. Kør langsomt når der køres ud til marke med fuld tank. Traktoren vil have mindre bremsekraft. 4. Vær forsigtig når sprøjten skal fylles/lyftes for første gang. Ved montering af sprøjten på traktoren bør kraftoverføringsakslens længde kontrolleres og om nødvendigt afkortes. Der skal mindst være 20 mm afstand fra beskyttelserøret til kappen. Det er overordentlig vigtigt for den personlige sikkerhed, at kraftoverføringsakslen er intakt. D.v.s. at beskyttelsesrørene dækker hele akslen, at de elastiske beskyttelsestragte i hver ende af akslen er intakt, samt at kæderne er sikret, så tragten og rørene ikke roterer med akslen. 6

7 For at sikre lang levetid af kardanakselen bør man undgå arbejdsvinkler udover 15. Baglys (hvis monteret) Forbind baglys-stik til traktorens 7-polet fatning og kontrolér, at baglys, stoplys og blinklys på begge sider virker korrekt før udkørsel. Afmærkning af redskabet Ved kørsel på offentlig vej og andre områder, hvor færdselsloven gælder eller områder, hvor der findes særlige regler og bestemmelser for afmærkning af og lygteføring på redskabet, skal man være opmærksom på disse og udstyre redskabet derefter. Betjeningsvejledning Betjening af bommen Fjern bommens transportlåsetappe. Ved udfoldning (eller sammenfoldning) vil den første kraft til udløsning af de fjederbelastede afvigerled være større end den faktiske udfoldning/sammenfoldning. ADVARSEL: Afvigerleddene skal være korrekt spændt og smurt. (Se Efterjustering af spredebommen ). 7

8 NV Betjening af trapez (NV model) Bommens trapezfunktion skal justeres korrekt og smøres regelmæssigt, hvis det skal arbejde tilfredsstillende. Trapezophængets primære funktion er at beskytte bommen mod vibrationer og stød samt at holde bommen i en ensartet højde over sprøjtemålet. Under normal kørsel i marken fjernes låsetappen A. Hvor man ønsker at blokere trapezfunktionen (f.eks. i bakket terræn), kan den låses ved hjælp af låsetappe. A Bomhøjde Korrekt bomhøjde er meget vigtig for at opnå en optimal fordeling af sprøjtevæsken. (se Sprøjtevejledning ) Mindre justering af bomhøjden kan sædvanligvis foretages med traktorens 3-punktsophæng - ved hævning og sænkning af sprøjten. I afgrøder, hvor der kræves større justeringer, kan bomhøjden reguleres manuelt ved at fjerne de 4 bolte, der holder bommen fast på rammen. Bemærk: dette gøres bedst af 2 personer eller med et mekanisk hejseværk. Indstilling af lufttryk i vindkedlen Lufttrykket i trykvindkedlen er ved levering fra fabrikken justeret til 2 bar, dette dækker alle sprøjteopgaver, hvor der anvendes et arbejdstryk mellem 3 og 15 bar. Ved anvendelse af andet arbejdstryk bør lufttrykket justeres iflg. skemaet. 8

9 Indstilling af betjeningsarmatur 1. Håndtag 4 for trykomrøring åbnes eller lukkes, alt efter om man ønsker trykomrøring eller ikke. HUSK at trykomrøring forbruger 5-10% af pumpens kapacitet. 2. Åbne/lukkehåndtag 2 stilles i pos. A (sprøjtestilling). 3. Alle håndtag 3 på fordelerventil stilles i pos. A (sprøjtestilling). 4. Kalibreringsventilen HARDI-MATIC 6 skrues mod uret til sin yderstilling. 5.Sikkerhedsventilen 1 skrues med uret helt i bund. 6. Med traktoren i frigear reguleres kraftudtaget og dermed pumpens omdrejningstal svarende til den kørehastighed, der skal benyttes. HUSK at omdrejningstallet skal holdes mellem 300 og 600 r/min. HARDI-MATIC-ventilen 6 indstilles, således at det anbefalede tryk er vist på manometret. 9

10 INDSTILLING AF TRYKUDLIGNING PÅ FORDELERVENTILERNE SKAL SKE SEKTIONSVIS EFTER FØLGENDE FREMGANGSMÅDE: 7. Det første håndtag 3 på fordelerventil stilles i pos. B (lukkestilling). 8. Med justeringsskruen 5 indstilles til manometret igen viser samme tryk (højre om = højere tryk, venstre om = lavere tryk). 9. De øvrige sektioner på fordelerventil indstilles på samme måde. NB: INDSTILLING AF TRYKUDLIGNING ER HEREFTER KUN NØD- VENDIG, HVIS DER SKIFTES TIL DYSER MED ANDRE KAPAC- ITETER. 10. Betjening af armaturet under kørsel: Ønsker man at lukke for hele spredebommen, drejes åbne/lukkehåndtaget 2 til pos. B, herved tages trykket af sprøjten. Hele pumpens kapacitet går gennem returløbet tilbage til beholderen, og membran non-drypventilerne sørger for øjeblikkeligt stop af alle dyser. Ønsker man kun at lukke for en del af spredebommen, stiller man håndtag 3 på fordelerventilen til pos. B (lukkestilling) på den eller de sektioner, der ønskes lukket, trykudligningen bevirker, at trykket ikke stiger på de sektioner, der stadig skal være åbne. Betjening af aftapningsventiler Betjeningsarmaturet har et indbygget trykfilter. Det er ikke nødvendig at afmontere filteret for at rense det. Når sprøjten rengøres (rent vand cirkulere i tanken), åbnes aftapningsventilen for at gennemskylle filteret. Åbne: Lukke: A B På beholder Åbne: Lukke: A B 10

11 Vedligeholdelse For at få glæde og gavn af sprøjten i mange år bør man overholde disse få men vigtige regler: Rengøring - se Sprøjtevejledning Filtrene Rene filter sikrer: at sprøjtekomponenter så som ventiler, membraner og armatur ikke tilstopper. at dyseblokeringer ikke sker under sprøjtningen. pumpen et lang liv. Et blokeret sugefilter vil resultere i pumpetæring. Det vigtigste filter, der beskytter sprøjtekomponenterne, er sugefilteret øverst på beholderen. Efterse det jævnligt. Man bør sikre sig, at O-ringen på filterhuset er i god stand og smurt. Betjeningsarmaturet har et indbygget trykfilter. Se afsnittet om Betjening af aftapningsventiler. 11

12 Smøring Anvend følgende skema som smørevejledning. Brug kuglelejefedt (lithium nr.2) BEMÆRK: Hvis sprøjten rengøres med højtrykrenser eller flydende gødning er blevet udsprøjtet, anbefales det, at alle led smøres. 5 Position on sprayer Oil Grease Operation hours Page to find more information Winter protection/ off-season storage 12

13 1 X A X 12 B X X X

14 For NV 5 X X

15 Efterjustering af spredebommen Efter nogle dages kørsel tilrådes det at efterjustere spredebommen efter nedenstående anvisning: Ved justering af bom og trapez skal sprøjten stå med udfoldet bom på et så plant underlag og løs trapez. For NV modeller - Fjern låsetappen fra trapezen. Bomafvigerled Afvigerleddets funktion er at forhindre eller formindske bomskader, hvis bommen skulle ramme en genstand eller jorden. Hvis det er for stramt, virker det ikke. Hvis for løst, vil det gabe (bevæge sig fremad og bagud) under sprøjtning. Smør koblingen før justering af fjederspændingen. Løsn skruemøtrik A for at mindske afvigerledsmodstand. Stram ikke for meget; bedre for løs end for stram. Her kan mindre justeringer i marken være nødvendige. Vær også sikker på, at bolte B er spændt. Ydersektion Hængslet skal være fast. Hvis man har strammet for meget, er foldning vanskelig. Reguler ved at stramme eller løsne møtrikker C. C Trapezophæng For at trapezen kan fungere, må den ikke være for stram. Hvis for løs, vil bommen bevæge sig for meget. Dette resulterer i dårlig væskefordeling. Regulering foretages efter smøring af alle drejeled og friktionspunkter. (Se Smøring ). Juster bolt D så trapezophænget arbejder ubesværet, mindre justering i marken kan blive nødvendig. D D NV 15

16 Udskiftning af ventiler og membraner Ventiler Ventilkammer (1) afmonteres. Før udskiftning af ventiler (2), skal man være opmærksom på, hvorledes ventilerne vender, så de kan anbringes rigtigt igen. Det anbefales at anvende nye ventilpakninger (3) ved udskiftning eller eftersyn af ventiler. Membraner Efter at ventilkammeret er fjernet som ovenfor beskrevet afmonteres membrandæksel (4), herefter kan membranen (5) udskiftes. Hvis der har været væske i krumtaphuset, anbefales det meget stærkt at gennemsmøre pumpen. Kontroler også at drænhul i bunden af pumpen ikke er tilstoppet. Model 600 Model

17 Model 1302 Udskiftning af kuglesæde i armatur Hvis der opstår problemer med on/off ventilen (dyser der drypper, når on/off ventilen er lukket), skal kuglen og kuglesædet kontrolleres for skader. Fjern de 2 bolte, der fastgør on/off trykventilen til beslaget. Skru omløber A af og træk on/off trykventilen bort fra fordelerventilerne. Kontrolér, om kuglen har skarpe kanter eller ridser, og kontrolér kuglesædet for revner og slid - udskift med nye dele om nødvendigt. A 17

18 Dyserør og fittings Dårlig tætning skyldes sædvanligvis: manglende O-ringe eller pakninger beskadigede eller forkert anbragte O-ringe tørre eller deforme O-ringe eller pakninger urenheder Derfor, i tilfælde af utætheder: overspænd IKKE. Demonter, kontroler O-ringens eller pakningens tilstand og position, rengør, smør og saml dyserørene igen. Radiale tætninger skal kun spændes med hånden. O-ringen skal smøres HELE VEJEN RUNDT før montering. Ikke radiale tætninger må gerne spændes lidt ved hjælp af en mekanisk vægtstang. Vinteropbevaring Når sprøjtesæsonen er overstået, bør der ofres lidt ekstra tid på sprøjten, inden den stilles hen for vinteren. Slanger Kontroller, at ingen slanger er i klemme eller har skarpe knæk. En utæt slange giver ærgerligt stop midt i sprøjtearbejdet. Efterse derfor alle slanger og udskift, hvis der er tvivl om holdbarheden. Dyser Dyser, filtre m.m. afmonteres, renses og efterses. 18

19 Maling Visse kemikalier er meget hårde ved malingen. Det er derfor klogt at fjerne eventuel rust og gå efter med malerpenslen. Beholder Efterse, at der ikke findes rester af plantebeskyttelsesmidler fra sidste sprøjtning i boholderen. Lad aldrig rester af plantebeskyttelsesmidler henstå i beholderen i længere tid. Det vil nedsætte beholderens levetid. Se Sprøjtevejledning - Rengøring af sprøjten. Kraftoverføringen Kontroller, at kraftoverføringsakslen opfylder sikkerhedsbestemmelserne, f.eks. at skærme og beskyttelsesrør er intakte. Betjeningsarmatur Sørg for at trykreguleringshåndtaget er skruet helt ud. Derved aflastes fjedre, og man undgår funktionsvanskeligheder ved opstart næste sæson. Frostsikring Hvis sprøjten ikke opbevares på et frostfrit sted, bør man frostsikre den ved at fylde 10 liter 33% kølervæske i beholderen og lade pumpen arbejde i nogle minutter, så hele systemet inklusiv sprederør fyldes. Manometeret afmonteres og opbevares stående. Kølervæske forhindre også O-ringe og pakninger i at udtøre. 19

20 Driftsforstyrrelser I de tilfælde, hvor der har været tale om driftsforstyrrelser, er det erfaringsmæssigt altid de samme faktorer, der spiller ind: Selv en mindre utæthed på pumpens sugeside vil nedsætte pumpens kapacitet eller helt afholde den fra at suge. Tilstoppet sugefilter vil hindre ansugning, således at pumpen ikke arbejder tilfredsstillende. Tilstoppet filtre på pumpens trykside vil bevirke stigende tryk ved manometer, men faldende tryk ved dyserne. Fremmedlegemer, der har sat sig i klemme i pumpeventilerne, således at de ikke kan lukke tæt mod ventilsædet, vil forårsage, at pumpen ikke arbejder tilfredsstillende. Utilstrækkeligt tilspændt membrandæksel vil give pumpen mulighed for at suge luft ind med nedsat eller ingen kapacitet til følge. Derfor kontroller ALTID: 1. Suge-, tryk- og dysefiltre er rene. 2. Slanger for utæthede og revner, idet der lægges specielt mærke til sugeslanger. 3. Pakninger og O-ringe forefindes og er i god stand. 4. Manometer er i god stand. Korrekt dosering afhænger heraf. 5. Armatur virker perfekt. Brug rent vand for at kontrollere. 20

21 Fejl Mulig årsag Kontrol/Løsning Væskesystemet Ingen sprøjtevæske fra bommen, når den sluttes til. Luftutæthed på sugesiden. Kontroller om rødt sugelåg/o-ring er tætnet. Kontroller sugerør og fittings. Kontroller pumpemembranen tæthed og ventildækslerne. Mangel på tryk. Trykfald Luft i systemet. Suge-/trykfiltre tilstoppet. Ukorrekt samling. Pumpeventiler blokeret eller slidte. Defekt manometer. Filtre tilstoppet. Dyser slidt Beholder lufttæt Luftindtag henimod slutningen af beholderfyldning Fyld sugeslange med vand for indledende spædning. Rens filtre. Kontroller gule sugerør ikke er forstoppet eller fortæt til beholderbunden. Omrøredyser ikke påsat. For lille afstand mellem gul sugerør og beholderbunden. Kontroller for forstoppelser og slid. Kontroller for snavs ved manometerindtag. Rens alle filtre. Fyld med renere vand. Hvis pulver anvendes, sørg for at omrøring er tilsluttet. Kontroller væskegennemstrømningen, overstiger den 10%, udskift dyserne. Kontroller at aftrækket er åben. For meget omrøring, luk. Returløb inden i beholderen skal placeres andet steds. 21

22 Fejl Mulig årsag Kontrol/Løsning Trykstigning Skumdannelse Væske lækker fra bunden af pumpen. Trykfiltre begynder at tilstoppes Omrøredyser tilstoppet Luften suges ind i systemet. For meget væskeomrøring. Ødelagt membran. Rens alle filtre Kontroller ved at lukke og åbne omrøring. Kontroller tæthed/tætninger/o-ring på alle fittings på sugeside. Luk for omrøring. Nedsæt pumpe r/min. Sørg for at returløb inden i beholder forefindes. Brug skumdæmpende tilsætning. Udskift. Se Udskiftning af ventiler og membraner. Tekniske specifikationer Mål og vægt Beholder Bom højde A B C D E størrelse l Min. H mm Max. H mm mm mm mm ø mm ø mm NK NK NK NK NV NV

23 NK modeller Beholder Sprede- Pumpe Mål Vægt størrelse bredde model a x b x c l m cm kg x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 190 x x 256 x x 190 x x 256 x NV modeller Beholder Sprede- Pumpe Mål Vægt størrelse bredde model a x b x c l m cm kg x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x x 226 x c a b 23

24 Efektbehov og kapasitet 600/7.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw 0 20,5 0,15 30,0 0,22 39,0 0,29 42,0 0,30 47,0 0, ,5 0,29 22,5 0,45 28,5 0,52 30,5 0,59 34,0 0, ,5 0,45 22,0 0,59 27,5 0,82 30,0 0,89 33,0 0, ,0 21,0 26,5 28,0 32,0 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 15,6 kg 1202/9.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 24,0 kg 1302/9.0 r/min bar l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw l/min kw , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,54 Omdrejninger pr min. r/min Kapacitet l/min Sugehøjdet 0,0 m Effektbehov kw Max. tryk 15 bar Vægt 35,0 kg 24

25 Filter og dyser 2 1 Pos. Mesh/ Beskrivelse/ farver dyser 1 30 Sugefilter 2 50 Trykfilter 3 50 blå Dyse blå Dyse Pictogramforklaring Beskrivelse Tryk Funktion Rengøring Tilkobling Smøring Advarsel Vinteropbevaring Betjening Driftsforstyrrelser Service/justering Væskestrøm NV Tekniske specifikationer Specifik bom type 25

26 Montering Sprøjten bliver leveret fra fabrikken i forsendelseskolli (FK). Antal FK er pr. sprøjte varierer afhængigt af model. Da denne bog omhandler alle NK/NV modeller, bedes De være opmærksom på de montage fittings, der dækker netop Deres model. BEMÆRK: Det er nemmest at fjerne plastikposen omkring beholderen før monteringen. Nogle komponenter er pakket ned i beholderen. Undersøg dette. Emballeringsinformation Materialer, der bruges til emballering, er miljøvenlige. De kan uden risiko kastes bort eller afbrændes i en forbrændingsovn. Genbrug Pap: 99% heraf kan genbruges og skal derfor puttes i genbrugsbeholder. Polystyrenskum: Kan genbruges. Fluorescerende kulstof (CFC) anvendes ikke i skumproduktionen. Polyætylen: Kan genbruges. 26

27 3 3 BEMÆRK: Brug O-ringe, hvor det er angivet. Smør dem før montering. Hvor O-ringe ikke er indikeret, brug gevindtape. 1. Monter fittings og trykslange B. 2. Monter fittings og sugeslange A. 3. Monter nederste halvdel af beskyttelsesskærm. 4. Pumpen fastboltes på rammen. Vindkedelen anbringes så den passer ind i hulrummet på beholderen. 4 27

28 5. Smør den koniske aksel/notakselen let, tilslut kardanakselen og monter øverste del af skærm. Fastgør kæden for at forhindre rotation af beskyttelsesrørene. Ved konisk aksel husk at efterspænde umbraco-skruen efter 5 min. brug. 6. Monter armaturbeslag. T-beslaget kan afkortes om ønsket. 28

29 9 8 F1 F2 F3 7. Armaturet samles og fastboltes på rammen. 8. Stram pindboltmøtrikker ca. 1 /2 omdrejning for at kompensere for en mulig sætning af O-ringe. 9. Se bagsiden af manometeret. Gennemprik huset. Fastskru, men pas på ikke at stramme for meget. 10. Monter slanger. Husk at smøre O-ringe før montering. B = Fra pumpen. Monter omørererventil først. C = Retur til beholder. D = For omrøring. E = For trykudligning. F = Fødeslanger til bom. Kortest for midter/indersektion. H = Retur til HARDI-MATIC. 29

30 H Monter omrørerdyser. Forvis Dem om, at de ikke peger mod det gule sugerør. 12. Monter slanger. Husk at smøre O-ringe før montering. A = Sugeslange til pumpe. C = Fra åbne/lukkeventil. D = Fra omrørerventil. E = Fra trykudligningsventiler. H = Fra HARDI-MATIC. BEMÆRK: Det kan være nødvendigt at forkorte nogle af slangerne (f.eks. sugeslange A). Dette gøres bedst, når montering er afsluttet, og før slangerne sikres med plastikspændbånd. 30

31 NK l Stram de sorte metalbånd om beholder, hvis de er løse. 14. Monter vinkelbeslag til rammen Monter midtersektionen. 17. Monter U-profil. 18. Monter mellem/ydreled. Vær forsigtig når bommen foldes første gang. Se Efterjustering af spredebommen. 31

32 NV l Stram de sorte metalbånd om beholder, hvis de er løse. 14. Monter vinkelbeslag til rammen. 15. Fit trapeze bridge. 16. Monter bommidterpart. Bemærk at bølgeskiven ligger mellem armen og den store flade skive. 17. Monter U-profil. 18. Monter mellem/ydreled. Vær forsigtig når bommen foldes første gang. Se Efterjustering af spredebommen. 32

33 Click 19. Monter ydersektionslåse. NK modeller - Bemærk placering af fjederbeslag. NV modeller - Gør det med udfoldet bom for at sikre korrekt placering. A B 20. Dyserør leveres med én fastlåst dysesadle pr. rør A. De andre dysesadler B, kan glide i længderetningen, hvilket giver mulighed for udvidelse eller sammentrækning. 33

34 SB 12 F1 F2 F3 SB 10 F1 F2 F3 SB 8 F1 F2 F3 SB 6 F1 F2 F3 MB 12 MB Rør og slanger monteres. HUSK at smøre før montering. Rør monteres ved brug af syntetisk møtrik. Tryk ned 1 og drej 2. Overspænd ikke. Monter filter og COLOR TIP. 34

35 NK NV 22. NK modeller - Transportbeslag monteres. Pil viser kørselsretningen. NV modeller - Monter endebeskyttelse (lille plade skal være nederst). Den anbringes ca. mellem de sidste to dyser. E C H D A B 23. Kontroller at alle slangeforbindelser er monteret ifølge diagrammet. F1 F2 F3 35

36 24. Sørg for at slanger samles (det kan være nødvendigt at afkorte nogle) og fastgør dem med plastikspændbånd. NK NV 36

37 600 A6 37

38 A /foot 38

39 1302/foot A12 39

40 B7 Unit BK 180K 40

41 Distributer BK 180K (92) B10 41

42 B300 Dampers HJ73 42

43 SB 6/8/10 m D2 43

44 D4 SB 12 m (83) 44

45 MB 10/12 m D15 45

46 D903 Boom tube SNAP-FIT 46

47 NK 300/400 E5 47

48 E6 NK

49 NK/LX 600 E7 49

50 E102 NL/NK 300/400 50

51 MB 10/12 m E103 51

52 HARDI INTERNATIONAL A /S HELGESHØJ ALLÉ 38 DK 2630 TAASTRUP DENMARK HARDI 0396 EN 1152 / ISO POS. A X 8 B X 40 rpm kw Nm K604 Shaft (94) 52

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE

LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE LSM PUMPER Sigenvej 7 DK 9760 Vrå Tlf.: +45 9898 1900 Fax. +45 9898 2440 DRIFTSVEJLEDNING FOR LSM PUMPER TYPE 10 15 19 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 Indholdsfortegnelse Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

Funktionstest af landbrugssprøjter

Funktionstest af landbrugssprøjter Funktionstest af landbrugssprøjter TESTPROTOKOL NR: Sprøjte ejerens navn, adresse, e-mail og tlf.nr. Sted og Dato: Sprøjte type og stel nr. Tankvolumen Bomtype og bredde Årlig anvendelse Sprøjten testet

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Sprintomat Brugervejledning

Sprintomat Brugervejledning Sprintomat Brugervejledning Asger Andreasen Kjærgårdsvej 8 Grønbjerg 6971 Spjald 2014125822 info@gebaker.dk Sprintomat Brugervejledning Sprintomaten er anbefalet til at have op til 45 grise pr. Automat,

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON

AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON AFSPÆRRINGSBALLONER UDVIDET BETJENINGSVEJLEDNING LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTION FØR BRUG AF AFSPÆRRINGSBALLON Ikke at følge instruktionerne og advarslerne for sikkert brug af afspærringsballoner, kan medføre

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler

Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Bedste praksis for håndtering af bekæmpelsesmidler Anbefalingerne er udarbejdet i LIFE-projektet TOPPS, som har til formål at forebygge punktkildeforurening med pesticider. Transport 1. Transporter bekæmpelsesmidler

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06

vsm.skf.com SKF Group 2006 PUB80/P7 6394 DA 06 Se Pole Position-programmet for at få yderligere oplysninger om produkterne i SKF-sortimentet. Kontakt din lokale SKF-forhandler for at få fl ere oplysninger om, hvordan du bliver tilmeldt. vsm.skf.com

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning

SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 3170050/1 IM-P317-01 CH Issue 1 SV60 Sikkerhedsventil Installations- og vedligeholdelsesvejledning 1. Generel specifikation 2. Indstilling 3. Før montering af ventilen 4. Installation 5. Forebyggelse af

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0

KAMINX K-120. Dansk brugsanvisning. Vs.2,0 KAMINX K-120 Dansk brugsanvisning Vs.2,0 A. INSTALLATION OF VARMEOVNEN Ovnen gøres klar til brug ved at følge følgende trin: 1. Udpakning 1. Åbn kassen. 2. Tag ovnen ud af kassen og fjern sidekilerne.

Læs mere

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård

Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE. Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård HJ 08-006 KVALITET Dato: 23. februar 2001 I LANDSFORSØGENE Vejledning til Forsøgssprøjte - model Koldkærgård Beskrivelse af forsøgssprøjten Væskebeholder Drivmiddel 15 l rustfri med skruelåg, sikkerhedsventil,

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657

HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 HØJTRYKSRENSER 110 bar ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL: For at undgå ulykker, sørg

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet

NYHED. ProSpray. Udvidet garanti! Airless sprøjteanlæg. Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber. Velkendt prof-kvalitet ProSpray Airless sprøjteanlæg Perfekt afstemte kapacitetsklasser Nye produktegenskaber Velkendt prof-kvalitet Udvidet garanti! 3. Generation prospray med overbevisende produktegenskaber ProSpray Ny teknik

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning

Brugsanvisning. Bure Rise & Go. Gangbord med oprejsning Brugsanvisning Bure Rise & Go Gangbord med oprejsning 1 Kære Bruger Tillykke! Du har anskaffet et Bure Gangbord Rise & Go. I denne brugsanvisning får du vigtige oplysninger om, hvordan du bruger gangbordet,

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik

SANOVENT. Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler HRO. Roterende varmeveksler AUT. Automatik Brugervejledning for Sanovent ventilationsanlæg med roterende varmeveksler CO2 sensor VEC Ventilator Tilluft FIB Posefilter Fraluft HRO Roterende varmeveksler FIB Posefilter Tilluft VEC Ventilator Fraluft

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop

HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop HØJTRYKSRENSER 110 bar med automatisk start/stop ART NR 75001020 EAN NR 5709133750657 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDS REGLER ADVARSEL: Læs hele vejledningen igennem før maskinen anvendes. ADVARSEL:

Læs mere

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0

Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 Armstrong-serien installationsmanual ver.1.0 JB Medico Armstrong gasarm +45 70205826 kontakt@jbmedico.com Samlingsvejledning Indholdsfortegnelse Nomenklatur... 4 Nødvendigt værktøj til installationen...

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over

Sprayer LED 2015. Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Sprayer LED 2015 Dan Phiffer - CC-BY - The day is over Komplet løsning til belysning på marksprøjter En stærk løsning til belysning af dyserne på marksprøjter. Systemet er simpelt og fleksibelt, og kan

Læs mere

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk

Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc. epoulsem@youseepost.dk Regal Raptor 125cc-150cc-250cc-300cc epoulsem@youseepost.dk Mig bekendt er alle Regal Raptor baghjul ens, i hvert fald på dem vi kender fra 2005 og indtil 2007, det gælder således DD125-DD150-DD250 luft

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

Vejledning om syn af sprøjter

Vejledning om syn af sprøjter Vejledning om syn af sprøjter Marksprøjter og tågesprøjter til udbringning af pesticider Februar 2014 Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2, 2014 Titel: Vejledning om syn af sprøjter Redaktion: Brian Pedersen,

Læs mere

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi

Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Brugervejledning Husky, Mini, Midi & Maxi Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Inden første cykeltur

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre

Tvangsblander. EF-overensstemmelseserklæring. Administration: Ved Damhussøen 24, DK 2720 Vanløse. Værksted: Egegårdsvej 2-4, DK 2610 Rødovre EF-overensstemmelseserklæring Maskindirektivets bilag II.A Fabrikant SoRoTo Maskiner Aps Ved Damhussøen 2720 Vanløse Danmark erklærer hermed, at SoRoTo Tvangsblander Typer: 40L/30, 0L/30, 80L/30, 0L/30,

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Hydraulisk Borehammer HRD20

Hydraulisk Borehammer HRD20 Hydraulisk Borehammer HRD20 Fra serienr. 3195 Revideret 03.11.2014 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCN borehammer. For at sikre problemfri drift og varig ydelse af Deres nye værktøj, anbefaler

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver

Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Produktinformation Skadessymptomer - bremseskiver Indholdsfortegnelse Formål... s. 02 1.0 Monteringsfejl 2.0 Kørselsforhold 1.1... s. 03 1.2... s. 03 1.3... s. 03 1.4... s. 04 2.1... s. 04 2.2... s. 04

Læs mere

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning

ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Nordisk Port Import ønsker tillykke med din nye port som du selv ønsker at montere. For at få et godt resultat, følg denne Monterings og brugervejledning Læs denne vejledning igennem inden du starter Vigtige

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Service af Serie Land-Rover.

Service af Serie Land-Rover. Service af Serie Land-Rover. Indholdsfortegnelse Dette skal du bruge:... 2 Motor Olie skift.... 3 Luftfilter.... 8 Styrehus og hjælpestyrehus.... 9 Vand/Slam Udskiller.... 12 Diesel Filter... 15 Olie Filter....

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed

MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed MASKINDIREKTIVET - din sikkerhed Hvad er maskindirektivet? Maskindirektivet fastlægger de væsentlige sikkerheds- og sundhedskrav til indretningen af maskiner. Direktivet er bl.a. indført for at nedbringe

Læs mere

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012.

Den praktiske side af sondemad i hjemmet. Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Den praktiske side af sondemad i hjemmet Fødevarer til særlige medicinske formål bør anvendes under lægeligt tilsyn. December 2012. Bliv tryg ved sondemad Denne brochure indeholder information om de mere

Læs mere

MASTER. Sikker teknologi med stor kapacitet

MASTER. Sikker teknologi med stor kapacitet MASTER Sikker teknologi med stor kapacitet Enkel, robust og brugervenlig Alle nøglefunktioner på MASTER plus er uovertrufne. Den integrerede Quick Hitch, det overskuelige MANIFOLD væskesystem og det brede

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

Elproducerende cykel

Elproducerende cykel Elproducerende cykel Byggevejledning Indhold: Introduktion 3 Vejledning: Klargøring af cykel 4 Montering af elmotor/generator i stel 6 Montering af cykel i træningsstativ 8 Montering af ensretter og spændingsregulering

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059

ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 BRUGSANVISNING NR. 174 ELETRISK TRÆKTAJLE HN NR. 2059 Fastmontering af elektrisk træktalje Strømledningerne (rød og sort) 1. Find et passende sted at placere den elektrisk træktalje (se monteringsvejledningen).

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere