BRUGSANVISNING Tornado-400

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Tornado-400"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr:

2 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE RESERVEDELSBESTILLING: SIKKERHEDSREGLER SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO MASKINENS OPBYGNING BEHOLDER SUGEMUNDSTYKKE SUGEENHED FEJEBØRSTER HÅNDSUGER AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO PÅ MONTERING AF TORNADO AFMONTERING AF TORNADO KØRSEL MED MASKINEN JUSTERING INDEN KØRSEL JUSTERING AF SIDEBØRSTE JUSTERING AF SUGEMUNDSTYKKE TØMNING AF BEHOLDER PÅFYLDNING AF VAND PÅ VANDTANKEN FLYDESTILLING KØRSELSTIP HÅNDSUGER IGANGSÆTNING SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF DE TO SIDEBØRSTER UDSKIFTNING AF BØRSTE INDE I BEHOLDEREN FROSTSIKRING AF MASKINEN FEJLSØGNING VANDSYSTEM MASKINEN SUGER IKKE TILSTRÆKKELIGT SMØRREPLAN TEKNISKE DATA SLIDDELSLISTE CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TORNADO BILAG 1: MONTERING AF EL TIL TORNADO-400 BILAG 2: MONTERING AF HÅNDSUGER BILAG 3: RESERVEDELSKATALOG

3 INDLEDNING OG SIKKERHED Tillykke med Deres ny TIMAN Tornado-400 Denne brugsanvisning er udarbejdet til hjælp for Dem i korrekt brug, justering og vedligeholdelse af Deres nye maskine. Inden der gøres forsøg på at køre eller arbejde med Deres nye maskine, bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt - specielt det afsnit, der omhandler sikkerhedsregler. Højre og venstre markering i brugsanvisningen og i reservedelslister er maskinen set bagfra i kørselsretningen. 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE Fremstiller: Timan A/S Fabriksvej Tim Model: Tornado 400 Identifikationsnummer: type serienummer løbenummer eksempel: Reservedelsbestilling: Din forhandler er naturligvis interesseret i at hjælpe dig med vedligeholdelse af din nye maskine og hjælper dig gerne, så du får mest glæde af den. Når du har læst denne brugervejledning grundigt igennem, vil du se, at du kan udføre en del af servicearbejdet selv. Men ved behov for reservedele og større servicearbejder, bør du henvende dig til din Timan forhandler, hvor du har købt maskinen eller til en lokal autoriseret Timan service. For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Maskinens typeskilt er placeret til venstre for ophængsbeslagene Se efter identifikationsnummeret og skriv den ovenfor, samt på forsiden af kataloget. 1

4 INDLEDNING OG SIKKERHED 2 SIKKERHEDSREGLER HVOR DETTE TEGN FINDES I DENNE BOG, VIL DET DREJE SIG OM DERES SIKKERHED Det er brugerens ansvar, at afskærmningen er monteret og at øvrigt sikkerhedsudstyr og øvrige sikkerhedsbestemmelser anvendes og overholdes. Forsigtig kørsel er den bedste garanti for at undgå ulykker. Læs dette kapitel grundigt inden maskinen tages i brug. Alle førere, uanset hvor stor erfaring de har, skal læse denne og andre hertil hørende betjeningsvejledninger, før maskinen tages i brug. Det er ejerens ansvar at instruere alle førere om sikker kørsel. Sikkerhedsreglerne er til for Deres sikkerhed - HUSK derfor følgende: 1. Informer dem, der skal arbejde med eller i nærheden af maskinen, som ikke er kendt med disse, om sikkerhedsreglerne. 2. Start aldrig maskinen, før alle er klar over Deres hensigt. 3. Start aldrig maskinen, før alle afskærmninger er monteret og lukket. Udskift eller reparer omgående manglende eller beskadigede skærme. 4. Sørg for at personer i nærheden af maskinen holder en afstand på minimum 5 m, når maskinen er startet og arbejder. Ved brug af håndsuger bortfalder kravet, såfremt at operatøren, anvender høreværn. 5. Stop redskabsbærerens motor og vent til denne og maskinen er helt stoppet. Fjern nøglen fra startkontakten og drej hovedafbryder i OFF position, inden der påbegyndes rensning, smøring, justering eller reparation af maskinen. 6. Hurtigskift mekanismen på redskabsbæreren skal altid være i indgreb, når maskinen er tilkoblet 7. Tillad aldrig passagerer at køre med på maskinen. 8. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. 9. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. 10. Hold maskinen fri for genstande, der kan blokere funktioner. 11. Bær aldrig løsthængende tøj, når der arbejdes med maskinen, og hold en sikker afstand fra roterende dele. 2

5 INDLEDNING OG SIKKERHED 12. Hold hænderne borte fra arbejdende dele på maskinen. 13. Åben kun låget til beholderen, når maskinen er standset 14. Se dig godt for, hvor du kører. 15. Sænk altid redskabsbærerens multiarmen så langt ned som muligt før arbejdskørsel. 3

6 INDLEDNING OG SIKKERHED 3 SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER 1. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller justeringer på maskinen, skal redskabsbærerens motoren standses. Fjern UaltidU tændingsnøglen og drej hovedafbryderen i OFF position (for at hindre at uvedkommende starter motoren). 2. Vær sikker på, at maskinen er fuldstændig stoppet, før der udføres vedligeholdelse eller justeringer. 3. UDet hydrauliske anlægu: a. Det hydrauliske anlæg på maskinen må kun benyttes til det pågældende formål og må kun vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med hydrauliske anlæg (herunder risiko for berøring med hydraulikvæske, især under tryk.) b. De fra fabrikken indstillede overtryksventiler må UikkeU justeres uden forudgående aftale med forhandleren, importøren eller serviceafdelingen på Timan A/S. c. Skadesansvar opstået som følge af forkert brug eller forkert vedligeholdelse/ reparation bortfalder. d. De anvendte hydrauliske komponenter skal følge teknikkens anerkendte regler og normer. e. Før ethvert brug kontrolleres slangerne for skader (revner, brud, uhensigtsmæssige snoninger el. lign.). Udskift omgående ved opstået skade. Hold lynkoblingen beskyttet mod vand og snavs, når den ikke er tilsluttet. NB: Prøv aldrig at finde lækage i hydrauliksystemet med hænderne Hydraulisk væske under højt tryk, der trænger ud fra små utætheder, kan være usynlig, og en sådan fin oliestråle kan beskadige hånden. Anvend i stedet et stykke træ, karton eller lignende. 4. Monter altid skærme igen, hvis disse har været demonteret for justerings- eller vedligeholdelsesarbejde. Vær altid sikker på at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt spændt efter at have foretaget justeringer. Vær sikker på, at alt værktøj er fjernet fra maskinen, før skærme sættes på plads og maskinen startes. 5. Vær sikker på, at alle personer er fri af maskinen og synlig for operatøren, før maskinen startes. 6. Der må kun anvendes originale Timan A/S reservedele. 7. Service og vedligeholdelse med løftet multiarm. 4

7 INDLEDNING OG SIKKERHED Ved service eller vedligehold på Tornado-400, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. Ved service eller vedligehold på Tornado-400 maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. Sikkerhedsstøtte Sikkerhedskrog 5

8 INDLEDNING OG SIKKERHED 4 FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE Under udvikling af maskinen, er alle tiltag anvendt for at sikre operatøren mod sikkerhedsmæssige farer. I specielle anvendelsessituationer kan maskinen alligevel udgøre en risiko. For at reducere risikoen for skader, er der påklistret advarselsskilte på maskinen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de risici, som advarselsskiltene angiver. Læs symbolforklaringerne grundigt og lær deres betydning. Hold advarselsskiltene rene og udskift dem omgående, hvis de er beskadigede eller mangler. a. b. c. d. f. g. a. ADVARSEL. Roterende dele. Hold behørig afstand b. HUSK før udførsel af service på maskinen: Stop redskabsbæreren og sæt hovedafbryderen på OFF. Anvend brugsanvisningen. c. ADVARSEL. Risiko for klemning af kroppen. Det er forbudt at gå under hævet maskine. d. Gå ikke under maskinen medmindre der anvendes sikkerhedsstøtte og sikkerhedskrog. f. ADVARSEL. Det er forbudt at løfte låget på beholderen. Medmindre at maskinen er stoppet og nøglen er fjernet fra redskabsbæreren. g. HUSK at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug af maskinen. 6

9 INDLEDNING OG SIKKERHED 5 GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO-400 Ansvar for mangler ved leverancen: 1. Alle dele, som viser sig at være ubrugelige eller have betydeligt forringet brugbarhed på grund af omstændigheder før overdragelsen - især på grund af fremstillingsfejl, dårligt materiale eller mangelfuld udførelse - repareres eller udskiftes gratis efter leverandørens valg og efter rimelig vurdering. Leverandøren skal omgående underrettes skriftligt om sådanne konstaterede mangler. Udskiftede dele er leverandørens ejendom. Garantitiden er U1000 driftstimer eller 12 måneder;u det, som først indtræder. Ansvaret udløber senest 12 måneder efter, at varen har forladt fabrikken eller er overtaget af slutkunden. For væsentlige dele af andet fabrikat begrænses leverandørens ansvar til den garanti, som leverandøren af det andet fabrikat giver. 2. Ansvar overtages ikke for skader opstået som følge af nedennævnte årsager: Uegnet eller usagkyndig anvendelse, forkert montage hhv. igangsætning udført af kunden eller tredjepart, naturligt slid, forkert eller skødesløs behandling, uegnet driftsmiddel, udskiftningsdele, mangelfuld montage, kemiske eller elektriske påvirkninger såfremt disse ikke kan føres tilbage til leverandøren. 3. Til udførelsen af alle, efter leverandørens rimelige vurdering, nødvendige forbedringer og erstatningsleverancer, skal kunden efter aftale med leverandøren stille den nødvendige tid og lejlighed til rådighed. Ellers er leverandøren befriet fra sit ansvar. Kun ved overhængende fare for arbejdssikkerheden og til afværgelse af uforholdsmæssigt store skader, hvorved aftale straks skal træffes med leverandøren, har kunden ret til at få udbedret manglen selv eller gennem tredje person, og få en forud aftalt erstatning. 4. Hvis en mangel viser sig (ifølge afsnit 2), påtager leverandøren sig omkostningen for reservedelene inklusive transport samt en passende monteringsomkostning til leverandørens kendte satser. Desuden, hvis der i enkelte tilfælde kan forlanges omkostning for assistance og hjælp fra montører, som det evt. er nødvendigt at leverandøren stiller til rådighed. Øvrige omkostninger skal kunden stå for. Reklamationsrapporter, som ikke er korrekt udfyldt, behandles ikke. Reparation skal ske omgående, dog senest 14 dage fra skadesdato. Reklamationsrapporter, som indgår til importøren senere end 8 dage fra reparationen er udført, godkendes ikke. Reklamationsdele, som Timan a/s forlanger retur, skal være fabrikken i hænde senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af erstatningsdele. Returnerede dele godkendes kun, hvis de er påført reklamationsrapportens mærkat og nummer. Evt. anke over reklamationsafgørelser skal foretages senest 3 uger efter modtagelsen af den behandlede reklamation. 7

10 INDLEDNING OG SIKKERHED 5. Garantitiden for reservedele og udbedringer er tre måneder; den løber dog mindst til udløbet af den oprindelige garanti for leverancen. 6. Ved eventuelle usagkyndige ændringer eller reparationer uden forudgående aftale med leverandøren, udført af kunden eller tredje person, ophører ansvaret for de deraf opståede følger. 7. Yderligere krav fra kunden, specielt krav om erstatning for skade, som ikke er opstået på selve maskinen, er udelukket. 8

11 MASKINENS OPBYGNING 6 MASKINENS OPBYGNING. Maskinen er monteret på redskabsbærerens vipperamme, med dens hydrauliske hurtigskift. Maskinens beholder er en integreret del af maskinens ramme, hvilket giver en kompakt konstruktion, samtidig med at føreren har et godt udsyn over fejebørsterne. Når beholderen er fyldt, kan maskinen løftes indover en container med redskabsbærerens multiarm, hvorefter det er muligt, hydraulisk at åbne bunden og dermed tømme beholderen. For at reducere støvgenerne, er maskinen udstyret med vandtank, 12 V vandpumpe, filter og vanddyser. 5) 2) 4) 3) 1) Maskinen består af følgende hoveddele. 1) Beholder. 2) Sugemundstykke. 3) Sugeenhed. 4) Fejebørster. 5) Håndsuger - ekstraudstyr. 6.1 Beholder Maskinen har en 400 liters beholder, hvorpå redskabsbæreren er tilkoblet med dens hydraulik hurtigskift. I forenden af beholderen er der placeret et gummihjul, som sikre at maskinen under drift altid følger underlaget. 9

12 MASKINENS OPBYGNING Maskinen er desuden udstyret med en 50 liters vandtank, samt vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver sidebørste samt på børsten foran udblæsningen inden i tanken. På oversiden af beholderen er der monteret et drejbart håndtag. Hvormed man kan skifte om maskinen skal suge i sugemundstykket (billede 1) eller i håndsugeren (billede 2) Billede 1: Sug fra håndsugeren. Billede 2: Sug fra sugemundstykket 6.2 Sugemundstykke Sugemundstykke er fastgjort til maskinen med to løsthængende arme (a) hvorpå der er svejst et ledøje (b). I hvert side af mundstykket er der monteret slæbesko (c). Under kørsel følger sugemundstykket terrænet, og sørger for at holde en konstant afstand til underlaget. Forrest på mundstykket sidder der en gummiskærm, som er fastgjort til en hydraulikcylinder (d). Hvis der kommer store emner, kan åbningen ind i sugemundstykket forøges ved aktivering af cylinderen. I forenden af maskinen er placeret et spejl (e). Hvori operatøren kan se om der evt. er ved at opstå blokader af sugemundstykket. 10

13 MASKINENS OPBYGNING 6.3 Sugeenhed. Sugeenheden er monteret på et vipbart låg (a), hvorved at service og rengøring af sugeenheden lettes. Sugeren bliver trukket hydraulisk med en hydraulik motor. Vigtigt: Låget må aldrig åbnes, når maskinen kører. For at reducere støvkoncentrationen fra maskinens udblæsningsluft er sugeenheden udstyret med en cyklon (b), samt en roterende børste (c). Børsten forhindrer de store partikler i at komme ind i cyklonen. Cyklonen frasorterer de fine støvpartikler, og aflevere dem inde i beholderen. Under tørre forhold kan børsten holdes våd med vanddysen (d), hvilket forøger partikkelstørrelsen og dermed hæver effektiviteten på cyklonen. a c d b 6.4 Fejebørster Maskinen er udstyret med 2 hydraulisk trukne fejebørster (a), som er ophængt i parallel arme, herved sikres at de altid følger underlaget, samtidig med at vinkelen som børsterne, har i forhold til underlaget, ikke ændres når børsterne bliver slidt. Med håndhjulet på flowreguleringsventilen (b) på venstre side af maskinen kan rotationshastigheden på fejebørsterne justeres trinløst. Med hydraulikcylinderen (c) kan fejebredden trinløst justeres fra 1360mm til 1800mm ved nye børster. a c b 11

14 MASKINENS OPBYGNING 6.5 Håndsuger. Som ekstraudstyr kan maskinen leveres med håndsuger, til renholdelse af områder hvor det ikke er muligt for maskinen af køre. Håndsugeren er placeret i en holder (a) på redskabsbærerens multiarm. Håndsugeren er konstrueret i aluminium for at give en let konstruktion. Den 8m flexslange er under transport, suget sammen og opbevaret som en integreret del af håndsugeren. Ved frakobling af maskinen, placeres håndsugeren i holderen forrest på maskinen Vigtigt: Ved benyttelse af håndsuger anvendes altid høreværn. a) 12

15 AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO På montering af Tornado Med redskabsbærerens hurtigskift tilkobles maskinen. Hurtigskiftet aktiveres, hvormed maskinen er låst fast på redskabsbæreren. 2. Maskinen løftes 100mm over jorden og vippes frem, så hjulet i forenden af maskinen rører jorden. Dette gøres for at give mere plads ved montering af hydraulikslanger. 3. Redskabsbæreren standses, og de 3 hydraulikudtag på multiarmen trykaflastes. 4. Hydraulikslangerne for hurtigskiftet frakobles og placeres i holderen på underside af multiarmen (1). 5. De 4 stk. ¼'' hydraulik lynkoblinger tilkobles. Bemærk at slangerne er stribset sammen 2 og 2. Den længste slange skal sidder øverst på multiarmen (2). 6. Lysstikket tilsluttes (3) 7. De 2 stk. 3/4'' Hydraulik lynkoblinger tilkobles (4). Den længste sidder øverst. 8. Ekstraudstyr: Håndsugeren tages fra holder på maskinen (5) og ligges op på multiarmen, hvor den placeres i den dertilhørende holder (6), hvorefter positionsbolten låses (7). 13

16 KØRSEL MED MASKINEN 7.2 Afmontering af Tornado-400 Feje-sugemaskinen afmonteres i modsatte rækkefølge som ved monteringen. Husk at sikre at alle hydraulikslanger, ledninger og håndsug er afmonteret, inden redskabsbæreren køres væk fra maskinen. 8 KØRSEL MED MASKINEN 8.1 Justering inden kørsel Inden kørsel med maskinen er det vigtigt at kontrollere at ophængskrogene (a) er korrekt justeret i forhold til redskabsbæreren. Dette gøres ved at vippe hurtigskiftet helt tilbage, herefter sænkes multiarmen helt med. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at gummihjulet rører jorden. Det kontrolleres nu om underkanten på bunden (b) er parallelle med jordoverfladen. Hvis ikke justeres højden på ophængskrogene. 8.2 Justering af Sidebørste Med topstangen (c) justeres hældningen på børsten således, at det kun den forreste halvdel af børsten som rører ved underlaget. Børsterne skal røre underlaget lige nøjagtigt så meget, at børsterne fejer i fuld arbejdsbredde. Kontramøtrikken løsnes med den medfølgende nøgle. For at kosten fejer optimal skal børste konsollen (d) drejes. Højre børste drejes nogle få grader med uret, mens venstre børste drejes mod uret. Herved kommer børsten til at køre på ydersiden. Justeringen foretages ved at løsne de 3 bolte (e) på drejekonsollen. Arbejdsbredden på fejekostene kan justeres med hydraulik cylinderen (f) fra 1360mm 1800mm ved nye koste. Efterhånden som børstene bliver slidte vil maskinen, ved kørsel i fuld arbejdsbredde, efterlade materiale ved siden af sugemundstykket. For at undgå dette foretages justering af maximal fejebredde. Dette gøres ved at løsne kontramøtrikken (g), med den medfølgende nøgle, hvorefter bolten skrues indad indtil børsten flugter med inderkanten af sugemundstykket. Husk at spænde b) a) d) e) c) f) g) 14

17 KØRSEL MED MASKINEN kontramøtrikken igen efter justering. h) Når maskinen er startet vil børsterne, automatisk bevæge sige ud mod endestoppene (h), hvorpå cylinderen (f) er monteret. Fjederen (i) bestemmer om det er højre eller venstre børste der først bevæges når cylinderen forlænges, alt efter om den er placeret i højre eller venstre side af maskinen Er fjederen placeret i højre side som vist på billedet, flyttes venstre børste først. f) i) Børsternes rotationshastighed kan justeres på stilskruen (k). Hastigheden hvormed børsterne skal rotere afhænger dels af maskinens fremkørsels hastighed, og dels af hvilket materiale der køres i. Børsterne kan manuel standses ved at betjene kuglehanen (l). Håndtaget drejes ¼ omgang. k) l) 8.3 Justering af sugemundstykke For at opnå optimal sugestyrke, er det vigtigt at slæbeskoene er korrekt justeret. Slæbesko Justeringsskruer Slidskinne 15

18 KØRSEL MED MASKINEN 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Hold en retteskinne op under slæbeskoene, og mål afstanden op til slidskinnen. Afstanden skal være 10 mm. 4. Justerer afstanden med justeringsskruerne. Det er vigtigt at afstanden er ens i forende og bagende, samt i højre og venstre side af sugemundstykket. Forkert justering reducerer levetiden på slæbeskoene. 8.4 Tømning af beholder Beholderen kan tømmes direkte på jorden eller i en container. For at bunden på beholderen kan åbnes skal sugeren og kostene være stoppet. Du skal sidde i førersædet, mens beholderen tømmes og døren skal være lukket. Advarsel! Det er forbudt, at opholde sig i nærheden af maskinen, når beholderen tømmes. 8.5 Påfyldning af vand på vandtanken 1. Fyld vandbeholderen op med vand. 2. Fejemaskinen er udstyret med vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver fejebørste samt én på centerbørsen inde i beholderen. Når alle tre dyser er i brug, ligger vandforbruget på cirka 1,2 liter i minuttet. På højre side af vandtanken kan vandindholdet i beholderen aflæses på den gennemsigtige plastslange. 8.6 Flydestilling Ved kørsel med maskinen, sænkes redskabsbærernes multiarmen, helt ned, samtidig med at det hydrauliske hurtigskift er vippet helt tilbage. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at naglen (a) for det hydrauliske hurtigskift er placeret midt i det aflange hul på ophængspladen (b). Gummihjulet i fronten af maskinen, kan nu følge underlaget idet at maskinen ved ujævnheder vil dreje om punktet (c). a) b) c) 16

19 KØRSEL MED MASKINEN 8.7 Kørselstip Efter endt fejning, ligger der ofte noget materiale mellem koste og sugemundstykket, dette kan fjernes ved at samle børsterne, bakke en meter tilbage (med roterende børster), hvorefter der køres frem igen. 8.8 Håndsuger Klargøring til håndsugning foregår på følgende måde: 1) Maskinen startes og omdrejningstallet på redskabsbæreren stilles på det ønskede niveau. 2) Under støvede forhold, hvor forstøver anlægget benyttes, lukkes vanddyserne på sidebørsterne med kuglehanen (a), for at hindre unødig vandspild. 3) Hydraulik kuglehanen drejes ¼ omgang, hvorved kostene stopper. (b) 4) Låget i bunden af håndsugeren åbnes. (c) 5) Flexslangen løftes fri af holderen i toppen af håndsugeren, hvorved slangen automatisk folder sig ud. (d) 6) Håndtaget på beholderen drejes således at maskinen suger luften gennem flexslangen (e) 7) Positionsbolten rykkes ud og drejes ¼ omgang. (f) 8) Håndsugeren tages af holderen på redskabsbærerens multiarm. a) b) c) d) f) e) h) Det er vigtigt at flexslangen altid er placeret i slangeophænget (g), da den ellers kan risikere at komme i klemme mellem redskabsbæreren og maskinen. Sammenpakning af håndsuger. 1) Håndsugeren placeres i holderen på maskinen, og positionsbolten låses (f) 2) Låget i bunden af håndsugeren lukkes, hvorved at flexslangen suges sammen. (c) 3) Slangen skubbes sammen, så den ligger kompakt i håndsugeren, hvorefter den lægges ned i holderen i toppen af håndsugeren. (h) 17

20 KØRSEL MED MASKINEN 4) Håndtaget på beholderen drejes, således at maskinen suger luften gennem sugemundstykket (e). 5) Hydraulik kuglehanen til kosten åbnes (b). Midt på håndsugeren sidder der et håndtag (b) som kan justeres op og ned, ved at løsne to fingerskruer. Herved kan håndsugeren arbejdshøjde tilpasses operatøren. Når redskabsbæreren er tilkoblet maskinen, er sædekontakten kortsluttet, herved kan operatøren forlade førersædet i redskabsbæreren, uden at denne standses. 8.9 Igangsætning 1) Start redskabsbæreren 2) Prøv de forskellige betjeningselementer ved lave omdrejninger, så du ved, hvilke greb og kontakter du skal bruge til de enkelte funktioner (se nærmere i redskabsbærerens instruktionsbog). 3) Sugeventilatoren og kostene tilkobles med håndtaget til den hydrauliske PTO udtag. 4) Kostene ud og ind, aktiveres med den dobbeltvirkende knap øverst på joysticket for multiarmen. 5) Gummiklappen foran sugemundstykket, kan kun aktiveres såfremt at sugeventilatoren og kostene er tilkoblet. Cylinderen betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. 6) Bunden af beholderen kan kun åbnes når sugeventilatoren og kostene er frakoblet. Cylinderne betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. Hurtig indkobling af en oliemotor ved høje dieselmotoromdrejninger kan give meget høje trykspidser i hydrauliksystemet. Disse kan i ekstreme tilfælde skade motorerne eller nedsætte levetiden. Start og stop af oliemotorer bør derfor foregå som følger: Start af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min. 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til den ønskede position i en rolig bevægelse 3. Hæv dieselmotorens omdrejningstal til det ønskede niveau. Stop af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til neutral i en rolig bevægelse 3. Dieselmotorens omdrejningstal kan nu indstilles på det ønskede niveau. Overtryksventilen til bestemmelse af omdrejningstallet på sugeventilatoren er fra fabrikken begrænset til 150 bar, hvilket svarer til at sugeventilatoren kører 3000 o/min. På manometeret forrest på maskinen kan hydrauliktrykket aflæses 18

21 KØRSEL MED MASKINEN For maximalt sugekraft øges omdrejningstallet på redskabsbæreren indtil manometeret på maskinen viser 150 bar. En yderlig forøgelse af omdrejningstallet, generer varme i systemet, idet den overskydende olie løber over overtryksventilen. Kør derfor aldrig med flere dieselmotor omdrejninger end at manometer nålen ikke går i det røde felt. Når der køres med håndsugeren, kan dieselmotor omdrejningerne sænkes yderligt, da blæseren får lidt flere omdrejninger, når kostene lukkes med kuglehanen. 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Udskiftning af de to sidebørster 1. Afmonterer de tre bolte oven på børstepladerne. 2. Afmonterer de slidte fejebørster (børsterne skal ikke afmonteres fra oliemotoren). 3. Monterer to nye sidebørster. 9.2 Udskiftning af børste inde i beholderen 1. Løft låget i beholderen. 2. Afmontere umbracobolten med en NV6 umbraconøgle. 3. Monterer en ny børste, kontrollere at børsten er centreret i forhold til de 2 aluminium skiver, der er placeret på hver side af børsten. 9.3 Frostsikring af maskinen 1. Hvis maskinen opbevares i en frostfri bygning, er det ikke nødvendigt at frostsikre vandtanken. 2. Hvis maskinen udsættes for frost, skal anlægget frostsikres: a. Hæld frostvæske i vandtanken. b. Tænd for vandpumpen. c. Lad vandpumpen køre i fem minutter, så frostvæsken fordeles i slangerne. 3. Ved kørsel i frostvejr anbefales at maskinen kører med en blanding af tynd frostvæske. Timan anbefaler at beholderen, sugemundsstykket, sugeenheden, samt bundlåget vaskes dagligt efter brug, for at fjerne evt. aflejret materiale. Hvis det opsugede materiale får lov at tørre, kan det være vanskeligt at fjerne. 19

22 FEJLSØGNING 10 FEJLSØGNING 10.1 Vandsystem Hvis vandtrykket til forstøver dyserne er utilstrækkeligt, kan det skyldes følgende: 1. Blokerede forstøver dyser på sidekoste: a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften ligger på tværs af maskinen. 2. Blokerede forstøver dyse på børsten foran cyklonen. a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften dækker hele børsten. 3. Blokerede filtre. Vi anbefaler, at filtrene udskiftes. Nye filtre kan købes hos din autoriserede forhandler. 4. Defekt vandpumpe. En ny vandpumpe kan købes hos din autoriserede forhandler Maskinen suger ikke tilstrækkeligt Sugemundstykket er blokeres af grene og kviste: 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern grene og kviste manuelt. Sugeslangen blokeres: Under meget vanskelige driftsforhold kan sugeslangen langsomt blokeres af vådt jord. 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern manuel fastsiddende jord i sugeslangen. 4. Start redskabsbæreren, fjern sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrogen og sænk maskinen med på jorden. Cyklonen inde i beholderen blokeres: Under meget tørre driftsforhold, kan cyklonen inde i beholderen blive blokeret af støv der er blevet fugtet af vanddyssen der sprøjter på børsten. 1. Stop redskabsbæreren 2. Løft låget ned til sugekassen. 3. Fjern det aflejrede jord, enten manuel eller med højtryksrenser. Hvis dette problem opstår gentagende gange, kan der monteres en større dyse på børsten. Den ekstra vandmængde er med til at holde cyklonen ren. Anden dyse størrelser kan købes hos din forhandler. 20

23 SMØRREPLAN 11 SMØRREPLAN 2 stk. bøsninger 100 timer 2 stk. cylinderender 100 timer 21

24 SMØRREPLAN Bøsning 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer Cylinder ende 100 timer. Cylinder ende 100 timer. 2x2 stk. bøsninger 50 timer I hhv. højre og venstre side af maskinen Timan anbefaler specialfedt fra Statoil, Greaseway CaH 92, beregnet for glidelejer. 22

25 TEKNISKE DATA 12 TEKNISKE DATA Bredde beholder: Længde: Bredde sugemundstykke: Fejehastighed: Max fejebredde: Min fejebredde: Effektivt rumindhold: Luftmængde: Vandindhold: Max vandforbrug Tryk på vandanlæg Længde på eksterne sugeslange 1250 mm 2000 mm 500 mm 2-6 km/time 1800 mm 1360 mm 350 liter 3200 m3/time 50 liter 1,2 l/min 1,7 bar. 8 m 23

26 SLIDDELSLISTE 13 SLIDDELSLISTE For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Pos nr. Varenavn Varenummer 1 Sidebørste Slæbesko Slidskinne under sugemundstykke Center børste i beholder Vanddyse filter Dyse på sidebørste Cyklondyse 0,6 l/min (standard) Cyklondyse 0,9 l/min

27 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 14 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Tornado-400 Producent: EF-overensstemmelseserklæring 2006/42/EF bilag II A Navn Timan a/s Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Samler af det tekniske dossier (bemyndiget af fabrikanten): Navn Henning Pedersen Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Erklærer hermed at maskine type: - Tornado-400 med typenummer XXXX (Løbenummer) Er fremstillet i overensstemmelse med 2006/42/EF Maskindirektivet Underskriver: Henning Pedersen Stilling: Teknisk Chef Sted Tim Dato Signatur 25

28 Bilag 1 MONTERING AF EL TIL TORNADO 400 Med maskinen følger en komplet el monteringssæt til montering af el til 12v pumpe samt lusning af sædekontakt. Sædekontakten skal luses, for at førersædet kan forlades ved brug af håndsug Sættet besår af: 1. Monteret ledningsnet 2. Dobbeltvirkende kontakt 3. Mærkat for dyse stk. 10mm gummiclamps 5. 2 stk. 13mm gummiglamps 6. 6 stk. M5x16 umbraco skruer 7. 6 stk M5 skiver Armen løftes og sikkerhedsstøtten monteres, El røret skubbes ind fra oven, mellem laskerne til løftecylinderen. 50 mm 150 mm 2 stk. 10 mm gummiclamps monteres som vist på billeder. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller i armen. Den 7 pols anhængerstik, føres bag om armen og beslaget monteres, som vist på billede. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller. 30 mm 100 mm Der monteres 2 stk. 13mm gummiclamps på bagsiden af armen. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller 1

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg

Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Brugsanvisning og reservedelsbog VPM Feje- suge anlæg Serie nr Årgang. Timan A/S Fabriksvej 13, hal 1 DK-6980 Tim Tlf. +45 97 330 360 CE-01 Kære kunde Tillykke med Deres nye feje- suge anlæg til VPM3400

Læs mere

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER

BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER BRUGSANVISNING RESERVEDELSFORTEGNELSE PN UNIVERSAL MÅLFLYTTER INTRODUKTION Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye PN Universal Målflytter og takker Dem fordi de valgte et af vores produkter. PN Universal

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT

FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT BETJENINGSVEJLEDNING FLÅMASKINE LIGHT OLIE/LUFT Tlf. 7589 1244 * Fax. 7589 1180 C:\Gol\manualer\Flåmaskine.doc Flåmaskine 2 / 13 FLÅMASKINE TYPE: MASKIN NR.: ÅR: KUNDE: FORHANDLER: Typeskilt 7 TYPE: 270

Læs mere

HG Hovedskære Vinkel & Lige

HG Hovedskære Vinkel & Lige BETJENINGSVEJLEDNING HG Hovedskære Vinkel & Lige Tillykke med købet af din nye HG Hovedskære. Hos Hedensted Gruppen A/S bestræber vi os altid på, at producere kvalitetsprodukter, du kan regne med. Vi er

Læs mere

SANDBLÆSEKABINE SBC420

SANDBLÆSEKABINE SBC420 SANDBLÆSEKABINE SBC420 BETJENINGSVEJLEDNING SPECIFIKATIONER Udv. dimensioner: L: 132 x B: 88 x H: 170cm Rist dimensioner: L: 122 x B: 60cm Vægt: 1 5 0 k g. L u f t f o r b r u g : 3 5 0-5 2 0 l t r. /

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14.

Montage vejledning. for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet. Model C14. S i d e 1 Montage vejledning for elektronisk gulvmonteret cisterne for toilet Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Overensstemmelseserklæring... 4 Service

Læs mere

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC

Brugervejledning. 1T folde motorkran. Model Nr. JA1060EC Brugervejledning T folde motorkran Model Nr. JA060EC Læs venligst disse instruktioner nøje for at sikre sikkerhed og effektiv brug af dette værktøj. SIKKERHEDS INSTRUKTIONER Læs disse instruktioner omhyggeligt

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Monteringsvejledning COMPACT

Monteringsvejledning COMPACT Monteringsvejledning COMPACT INDLEDNING Pro-User Compact cykelholder er fremstillet af Tradekar Benelux BV. Sikker og pålidelig foldning og vippe cykelholder til transport af to cykler Egnet til næsten

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. Golfvogn G180-F. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Betjeningsvejledning Golfvogn G180-F Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læses før ibrugtagning

Læses før ibrugtagning Læses før ibrugtagning Side 1 af 5 Følg venligst denne vejledning hver gang de tager dette anlæg i brug, herved sikre de, lang levetid for udstyret og sparer dem selv for unødige ærgrelser. Adskillelse,

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Model TopSweep Haaga fejemaskine TopSweep er effektiv og let at betjene. Maskinen, der egner sig specielt til lige og faste overflader, opsamler snavs af enhver art. Hurtigt, nemt

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Brugsanvisning for følgende modeller

Brugsanvisning for følgende modeller Brugsanvisning for følgende modeller System 10 / 153 System 10 / 107 Type 12 Type 14 Side 1 af 24 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDLEDNING. 3 1. PRODUKTIDENTIFIKATION 4 2. SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Betjeningsvejledning til flamingoskærer

Betjeningsvejledning til flamingoskærer Betjeningsvejledning til flamingoskærer SPC 2011 SPC 3011 Vi er glade for, at du har besluttet at bruge en skærer fra vores SPC-serie. Dette er et tysk kvalitetsprodukt til professionel brug. Skæreren

Læs mere

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014

FLEX -LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 FLEX - LIFT NCH0 10 Brugsanvisning Version 2014 Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler 3. Monteringsvejledning 4. Før brug 5. Anvendelse 6. Opbevaring 7. Genbrug 8. Garanti 9. CE-mærkning 10. Reservedelsliste

Læs mere

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c

Brugervejledning. Dustcontrol Støvsuger. DC 2700c Med forbehold for trykfejl og produktændringer. Brugervejledning Dustcontrol Støvsuger DC 2700c 1 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinstruktioner... 2 Tekniske data... 3 Beskrivelse... 3 Betjeningsvejledning...

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL

Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL Manual HN 8564 - Foldbar rampesæt Model: FSR-2/FSR-2SL ADVARSEL Læs hele manualen inden brug. Følges sikkerhedsvejledning og manualen ikke, kan det resulterer i skader. side 1/6 Dine nye ramper vil være

Læs mere

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn

Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Brugsanvisning SOLUS Tipvogn Lisenborgvej 6, 6900 Skjern Dato: 27/11-2009 Brugsanvisning Side: 2 af 7 1. Brugsanvisning og vedligeholdelsesvejledning 1.1 Brugsanvisning. ADVARSEL: Vær opmærksom på, at

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark.

Eurodumper 700. Brugervejledning. 100 % made in Denmark. Eurodumper 700 Brugervejledning www.fl-i.dk 100 % made in Denmark FL Industries A/S Mimersvej 9 8722 Hedensted +45 7692 9092 +45 2492 9092 E-mail: ps@fl-i.dk Indholdsfortegnelse 1 Eurodumper 700 beskrivelse

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT!

Ghibli SB-133 og SB-143 DANSK BRUGSANVISNING. Gulvplejemaskiner SB-143 SB-133 V. BRØNDUM A/S VIGTIGT! V. BRØNDUM A/S A0.80.0161 DANSK BRUGSANVISNING SB-143 SB-133 Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner VIGTIGT! Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug. Ghibli SB-133 og SB-143 Gulvplejemaskiner

Læs mere

Brændesav m/hårdmetalklinge

Brændesav m/hårdmetalklinge MODEL: LOG SAW 400 Art.: 75107625 Brændesav m/hårdmetalklinge LÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN MASKINEN ANVENDES 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsinstruktioner...2 3. Saven i

Læs mere

Tekniske hjælpemidler

Tekniske hjælpemidler Tekniske Afrettere hjælpemidler Indledning Anvendelse af tekniske hjælpemidler, herunder afrettere skal ske i henhold til Arbejdstilsynets bestemmelser, samt fabrikantens anvisninger. Kravene til indretning

Læs mere

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.:

Brugsanvisning. Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: Brugsanvisning Brændekløver 10 T, Lodret 8 HK benzin Varenr.: 90 36 653 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden

Læs mere

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150

Brugsanvisning DOZERBLAD. Park Ranger 2150 Brugsanvisning DOZERBLAD Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med det nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6

Installations vejledning AMICO K 40. Knækarms markise. Side 1 ud af 6 AMICO K 40 Knækarms markise Side 1 ud af 6 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres af en autoriseret

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180

NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 NORTON CLIPPER RILLE SKÆREMASKINE SC180 DANSK BRUGERMAUAL SAMT RESERVEDELSLISTE SC180 BRUGERVEJLEDNING 1.1 Sikkerhedsinstruktioner 3 2.1 Sikring 4 3.1 Vedligeholdelse af maskine 4 4.1 Udskiftning og check

Læs mere

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk)

Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste. Front-Pakker 1,5 m / 1,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) DK Brugervejledning Overensstemmelseserklæring Reservedelsliste Front-Pakker,5 m /,65 m / 2,6 m / 3,0 m / 4,0 m (fast) 4,0 m /6,0 m (hydraulisk) Vigtig: Før maskinen tages i brug er det vigtig at gennemlæse

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

UT ET BRUGERVEJLEDNING

UT ET BRUGERVEJLEDNING SLAGLEKLIPPERE AT UT ET PT TT MT-MX KT XT YT HT MP ST BRUGERVEJLEDNING Manufacturer: CONCEPT PERUGINI S.R.L. Via Dell Artigianato, 11-13-15 47014 Meldola Italia +39.0543.494602 +39.0543.494727 www.conceptagri.com

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Garagedonkraft i aluminium/stål

Garagedonkraft i aluminium/stål EU Konformitets erklæring Importør: Davidsen A/S, Industriparken 1, DK-6500 Vojens. Producent: Changshu Tongrun Auto Accessory Co. Ltd, Kina. Varenummer 9137909 Davidsen A/S bekræfter at konstruktion og

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden

KHV. Anvisninger til fører. 2,8/3,2/3,6/4,0m. Box 924 S Motala Sweden Anvisninger til fører KHV Vejplov 2,8/3,2/3,6/4,0m Gælder fra og med maskin-nr.: 10437. BEMÆRK! Gælder KHV 2,8 fra og med maskin-nr.: 10513 Box 924 S-591 29 Motala Sweden +46 141-22 41 00 +46 141-22 41

Læs mere

Betjeningsvejledning. LivingBike 369

Betjeningsvejledning. LivingBike 369 DK Betjeningsvejledning LivingBike 369 Moreland A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Version 14.1 Tel. +45 7022 7292 - www.moreland.dk - post@moreland.dk Identifikation af dele (ID) Illustrationer

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning.

PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044852 Beskrivelse: 205 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning. Sikkerhed: Læs og forstå instruktionerne i denne manual. Stands

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Slagleklipper 180 svingbar

Slagleklipper 180 svingbar Brugsanvisning Varenr.: 9043011 Slagleklipper 180 svingbar Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9043011

Læs mere

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber

Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 DK 9460 Brovst Danmark Tel. + 45 9823 6266 Fax. + 45 9823 6144 Manual KEF TGW 125 Vådelektrodesliber EU-overensstemmelseserklæring KEF-MOTOR A/S Industrivej 3-9 Dk-9460 Brovst

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesav

BRUGERVEJLEDNING Brændesav BRUGERVEJLEDNING Brændesav 75107684. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT A Sikkerhedsinstruktioner Som ved alle maskiner er der særlige risici involveret ved

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring

1. Overensstemmelseserklæring. EU-overensstemmelseserklæring 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Flåmaskine T11 Type : 19-0000 Jasopels A/S erklærer,

Læs mere

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk

SICE S45 DÆKSKIFTER MANUAL DK. > FLEX1ONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 15 25 00 mail: salg@flex1one.dk DÆKSKIFTER MANUAL DK > FLEXONE A/S Ladelundvej 37-39 6650 Brørup 76 5 25 00 mail: salg@flexone.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion............ s. 03 Generel brug og sikkerhed............. s. 03 Generelle

Læs mere

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug.

BRUGSANVISNING. Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Denne brugsvejledning skal opbevares også til fremtidig brug. INDEKS.: Side 2 = Opstilling Side 3 Betjening af maskinen Side 4 = Montering af skæresæt Side 5 = Fejlårsager Side 6 = Garanti

Læs mere

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL

2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 2-HJULET UNIVERSALTRAKTOR GF2 BRUGERMANUAL 0 Dette symbol vises ved tekst og instruktioner i brugerhåndbogen og på selve maskinen og indikerer potentiel fare; hensynstagen for at sikre din egen og andres

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning

Der findes derudover andre typer hvor både klinge og emne fremføres automatisk. Disse typer er ikke omfattet af denne vejledning Tekniske Kapsave med hjælpemidler én klinge Indledning En Kapsav er en rundsav, der med hånden eller mekanisk føres på tværs af bordet mod emnet. Den kaldes ofte en afkorter. Der findes flere typer kapsave,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING HG TRANSPORTBÅND 1. Indholdsfortegnelse. 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Introduktion.... 3 2.1 Garanti... 3 3. Advarsel... 3 3.1 Piktogram forklaring... 4 4. Betjeningsmidler.... 5

Læs mere

Stama diesel-multi-truck

Stama diesel-multi-truck Brugsmanual Stama diesel-multi-truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt.

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

FR 200 KÆDETRANSPORTØR

FR 200 KÆDETRANSPORTØR Side 1 af 18 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger Side 2 af 18 1. Overensstemmelseserklæring FREMA EU-overensstemmelseserklæring

Læs mere

T 120 PLANMIXER februar 2011

T 120 PLANMIXER februar 2011 T 120 PLANMIXER februar 2011 1 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 KIMADAN A/S PLANMIXER T 120 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for PLANMIXER, T 120 Fremstillingsår INDHOLDS FORTEGNELSE side 1. Beskrivelse

Læs mere

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig

Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Brugsanvisning Varenr.: 9047514 Slagleklipper 240 cm Sideforskydelig Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer:

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 700 EL PUMPER november 2010 1 KIMADAN A/S 700 EL KIMADAN A/S 700 EL 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 700 EL - PUMPER, 10, 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår

Læs mere

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret.

140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. PTO drevet slagleklipper til trepunktsophæng. Varenummer: 9044851 Beskrivelse: 140 cm bred slagleklipper med hydraulisk sideforskydning, og hydraulisk justering fra lodret til under vandret. Sikkerhed:

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

NCH010 Brugsanvisning

NCH010 Brugsanvisning FLEX-LIFT NCH010 Brugsanvisning Version 2016 Importør: Flex Trading A/S Hvidemøllevej 9-11 8920 Randers NV www.flextrading.dk Telf. 89141489 salg@flextrading.dk Indhold: 1. Sikkerhedsinformation 2. Symboler

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Garage donkraft - model 41000

Garage donkraft - model 41000 Garage donkraft - model 41000 Produktionsår: 2017 ADVARSEL! Læs denne vejledning og alle sikkerhedsadvarsler grundigt før brug af Produktet. Dette produkt bør kun udleveres til andre sammen med denne vejledning.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning

KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 1 af 17 KCC 40 Kædetransportør Montage og Brugsvejledning Side 2 af 17 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Overensstemmelseserklæring. 2. Sikkerhed 3. Montage 4. Brugsvejledning 5. Garanti 6. Reservedelstegninger

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. DK DANSK SYMBOLER Følgende symboler findes på maskinen for at minde Dem om den forsigtighed og opmærksomhed, der kræves ved brug af maskinen. Symbolerne

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere