BRUGSANVISNING Tornado-400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Tornado-400"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr:

2 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE RESERVEDELSBESTILLING: SIKKERHEDSREGLER SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO MASKINENS OPBYGNING BEHOLDER SUGEMUNDSTYKKE SUGEENHED FEJEBØRSTER HÅNDSUGER AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO PÅ MONTERING AF TORNADO AFMONTERING AF TORNADO KØRSEL MED MASKINEN JUSTERING INDEN KØRSEL JUSTERING AF SIDEBØRSTE JUSTERING AF SUGEMUNDSTYKKE TØMNING AF BEHOLDER PÅFYLDNING AF VAND PÅ VANDTANKEN FLYDESTILLING KØRSELSTIP HÅNDSUGER IGANGSÆTNING SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF DE TO SIDEBØRSTER UDSKIFTNING AF BØRSTE INDE I BEHOLDEREN FROSTSIKRING AF MASKINEN FEJLSØGNING VANDSYSTEM MASKINEN SUGER IKKE TILSTRÆKKELIGT SMØRREPLAN TEKNISKE DATA SLIDDELSLISTE CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TORNADO BILAG 1: MONTERING AF EL TIL TORNADO-400 BILAG 2: MONTERING AF HÅNDSUGER BILAG 3: RESERVEDELSKATALOG

3 INDLEDNING OG SIKKERHED Tillykke med Deres ny TIMAN Tornado-400 Denne brugsanvisning er udarbejdet til hjælp for Dem i korrekt brug, justering og vedligeholdelse af Deres nye maskine. Inden der gøres forsøg på at køre eller arbejde med Deres nye maskine, bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt - specielt det afsnit, der omhandler sikkerhedsregler. Højre og venstre markering i brugsanvisningen og i reservedelslister er maskinen set bagfra i kørselsretningen. 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE Fremstiller: Timan A/S Fabriksvej Tim Model: Tornado 400 Identifikationsnummer: type serienummer løbenummer eksempel: Reservedelsbestilling: Din forhandler er naturligvis interesseret i at hjælpe dig med vedligeholdelse af din nye maskine og hjælper dig gerne, så du får mest glæde af den. Når du har læst denne brugervejledning grundigt igennem, vil du se, at du kan udføre en del af servicearbejdet selv. Men ved behov for reservedele og større servicearbejder, bør du henvende dig til din Timan forhandler, hvor du har købt maskinen eller til en lokal autoriseret Timan service. For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Maskinens typeskilt er placeret til venstre for ophængsbeslagene Se efter identifikationsnummeret og skriv den ovenfor, samt på forsiden af kataloget. 1

4 INDLEDNING OG SIKKERHED 2 SIKKERHEDSREGLER HVOR DETTE TEGN FINDES I DENNE BOG, VIL DET DREJE SIG OM DERES SIKKERHED Det er brugerens ansvar, at afskærmningen er monteret og at øvrigt sikkerhedsudstyr og øvrige sikkerhedsbestemmelser anvendes og overholdes. Forsigtig kørsel er den bedste garanti for at undgå ulykker. Læs dette kapitel grundigt inden maskinen tages i brug. Alle førere, uanset hvor stor erfaring de har, skal læse denne og andre hertil hørende betjeningsvejledninger, før maskinen tages i brug. Det er ejerens ansvar at instruere alle førere om sikker kørsel. Sikkerhedsreglerne er til for Deres sikkerhed - HUSK derfor følgende: 1. Informer dem, der skal arbejde med eller i nærheden af maskinen, som ikke er kendt med disse, om sikkerhedsreglerne. 2. Start aldrig maskinen, før alle er klar over Deres hensigt. 3. Start aldrig maskinen, før alle afskærmninger er monteret og lukket. Udskift eller reparer omgående manglende eller beskadigede skærme. 4. Sørg for at personer i nærheden af maskinen holder en afstand på minimum 5 m, når maskinen er startet og arbejder. Ved brug af håndsuger bortfalder kravet, såfremt at operatøren, anvender høreværn. 5. Stop redskabsbærerens motor og vent til denne og maskinen er helt stoppet. Fjern nøglen fra startkontakten og drej hovedafbryder i OFF position, inden der påbegyndes rensning, smøring, justering eller reparation af maskinen. 6. Hurtigskift mekanismen på redskabsbæreren skal altid være i indgreb, når maskinen er tilkoblet 7. Tillad aldrig passagerer at køre med på maskinen. 8. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. 9. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. 10. Hold maskinen fri for genstande, der kan blokere funktioner. 11. Bær aldrig løsthængende tøj, når der arbejdes med maskinen, og hold en sikker afstand fra roterende dele. 2

5 INDLEDNING OG SIKKERHED 12. Hold hænderne borte fra arbejdende dele på maskinen. 13. Åben kun låget til beholderen, når maskinen er standset 14. Se dig godt for, hvor du kører. 15. Sænk altid redskabsbærerens multiarmen så langt ned som muligt før arbejdskørsel. 3

6 INDLEDNING OG SIKKERHED 3 SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER 1. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller justeringer på maskinen, skal redskabsbærerens motoren standses. Fjern UaltidU tændingsnøglen og drej hovedafbryderen i OFF position (for at hindre at uvedkommende starter motoren). 2. Vær sikker på, at maskinen er fuldstændig stoppet, før der udføres vedligeholdelse eller justeringer. 3. UDet hydrauliske anlægu: a. Det hydrauliske anlæg på maskinen må kun benyttes til det pågældende formål og må kun vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med hydrauliske anlæg (herunder risiko for berøring med hydraulikvæske, især under tryk.) b. De fra fabrikken indstillede overtryksventiler må UikkeU justeres uden forudgående aftale med forhandleren, importøren eller serviceafdelingen på Timan A/S. c. Skadesansvar opstået som følge af forkert brug eller forkert vedligeholdelse/ reparation bortfalder. d. De anvendte hydrauliske komponenter skal følge teknikkens anerkendte regler og normer. e. Før ethvert brug kontrolleres slangerne for skader (revner, brud, uhensigtsmæssige snoninger el. lign.). Udskift omgående ved opstået skade. Hold lynkoblingen beskyttet mod vand og snavs, når den ikke er tilsluttet. NB: Prøv aldrig at finde lækage i hydrauliksystemet med hænderne Hydraulisk væske under højt tryk, der trænger ud fra små utætheder, kan være usynlig, og en sådan fin oliestråle kan beskadige hånden. Anvend i stedet et stykke træ, karton eller lignende. 4. Monter altid skærme igen, hvis disse har været demonteret for justerings- eller vedligeholdelsesarbejde. Vær altid sikker på at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt spændt efter at have foretaget justeringer. Vær sikker på, at alt værktøj er fjernet fra maskinen, før skærme sættes på plads og maskinen startes. 5. Vær sikker på, at alle personer er fri af maskinen og synlig for operatøren, før maskinen startes. 6. Der må kun anvendes originale Timan A/S reservedele. 7. Service og vedligeholdelse med løftet multiarm. 4

7 INDLEDNING OG SIKKERHED Ved service eller vedligehold på Tornado-400, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. Ved service eller vedligehold på Tornado-400 maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. Sikkerhedsstøtte Sikkerhedskrog 5

8 INDLEDNING OG SIKKERHED 4 FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE Under udvikling af maskinen, er alle tiltag anvendt for at sikre operatøren mod sikkerhedsmæssige farer. I specielle anvendelsessituationer kan maskinen alligevel udgøre en risiko. For at reducere risikoen for skader, er der påklistret advarselsskilte på maskinen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de risici, som advarselsskiltene angiver. Læs symbolforklaringerne grundigt og lær deres betydning. Hold advarselsskiltene rene og udskift dem omgående, hvis de er beskadigede eller mangler. a. b. c. d. f. g. a. ADVARSEL. Roterende dele. Hold behørig afstand b. HUSK før udførsel af service på maskinen: Stop redskabsbæreren og sæt hovedafbryderen på OFF. Anvend brugsanvisningen. c. ADVARSEL. Risiko for klemning af kroppen. Det er forbudt at gå under hævet maskine. d. Gå ikke under maskinen medmindre der anvendes sikkerhedsstøtte og sikkerhedskrog. f. ADVARSEL. Det er forbudt at løfte låget på beholderen. Medmindre at maskinen er stoppet og nøglen er fjernet fra redskabsbæreren. g. HUSK at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug af maskinen. 6

9 INDLEDNING OG SIKKERHED 5 GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO-400 Ansvar for mangler ved leverancen: 1. Alle dele, som viser sig at være ubrugelige eller have betydeligt forringet brugbarhed på grund af omstændigheder før overdragelsen - især på grund af fremstillingsfejl, dårligt materiale eller mangelfuld udførelse - repareres eller udskiftes gratis efter leverandørens valg og efter rimelig vurdering. Leverandøren skal omgående underrettes skriftligt om sådanne konstaterede mangler. Udskiftede dele er leverandørens ejendom. Garantitiden er U1000 driftstimer eller 12 måneder;u det, som først indtræder. Ansvaret udløber senest 12 måneder efter, at varen har forladt fabrikken eller er overtaget af slutkunden. For væsentlige dele af andet fabrikat begrænses leverandørens ansvar til den garanti, som leverandøren af det andet fabrikat giver. 2. Ansvar overtages ikke for skader opstået som følge af nedennævnte årsager: Uegnet eller usagkyndig anvendelse, forkert montage hhv. igangsætning udført af kunden eller tredjepart, naturligt slid, forkert eller skødesløs behandling, uegnet driftsmiddel, udskiftningsdele, mangelfuld montage, kemiske eller elektriske påvirkninger såfremt disse ikke kan føres tilbage til leverandøren. 3. Til udførelsen af alle, efter leverandørens rimelige vurdering, nødvendige forbedringer og erstatningsleverancer, skal kunden efter aftale med leverandøren stille den nødvendige tid og lejlighed til rådighed. Ellers er leverandøren befriet fra sit ansvar. Kun ved overhængende fare for arbejdssikkerheden og til afværgelse af uforholdsmæssigt store skader, hvorved aftale straks skal træffes med leverandøren, har kunden ret til at få udbedret manglen selv eller gennem tredje person, og få en forud aftalt erstatning. 4. Hvis en mangel viser sig (ifølge afsnit 2), påtager leverandøren sig omkostningen for reservedelene inklusive transport samt en passende monteringsomkostning til leverandørens kendte satser. Desuden, hvis der i enkelte tilfælde kan forlanges omkostning for assistance og hjælp fra montører, som det evt. er nødvendigt at leverandøren stiller til rådighed. Øvrige omkostninger skal kunden stå for. Reklamationsrapporter, som ikke er korrekt udfyldt, behandles ikke. Reparation skal ske omgående, dog senest 14 dage fra skadesdato. Reklamationsrapporter, som indgår til importøren senere end 8 dage fra reparationen er udført, godkendes ikke. Reklamationsdele, som Timan a/s forlanger retur, skal være fabrikken i hænde senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af erstatningsdele. Returnerede dele godkendes kun, hvis de er påført reklamationsrapportens mærkat og nummer. Evt. anke over reklamationsafgørelser skal foretages senest 3 uger efter modtagelsen af den behandlede reklamation. 7

10 INDLEDNING OG SIKKERHED 5. Garantitiden for reservedele og udbedringer er tre måneder; den løber dog mindst til udløbet af den oprindelige garanti for leverancen. 6. Ved eventuelle usagkyndige ændringer eller reparationer uden forudgående aftale med leverandøren, udført af kunden eller tredje person, ophører ansvaret for de deraf opståede følger. 7. Yderligere krav fra kunden, specielt krav om erstatning for skade, som ikke er opstået på selve maskinen, er udelukket. 8

11 MASKINENS OPBYGNING 6 MASKINENS OPBYGNING. Maskinen er monteret på redskabsbærerens vipperamme, med dens hydrauliske hurtigskift. Maskinens beholder er en integreret del af maskinens ramme, hvilket giver en kompakt konstruktion, samtidig med at føreren har et godt udsyn over fejebørsterne. Når beholderen er fyldt, kan maskinen løftes indover en container med redskabsbærerens multiarm, hvorefter det er muligt, hydraulisk at åbne bunden og dermed tømme beholderen. For at reducere støvgenerne, er maskinen udstyret med vandtank, 12 V vandpumpe, filter og vanddyser. 5) 2) 4) 3) 1) Maskinen består af følgende hoveddele. 1) Beholder. 2) Sugemundstykke. 3) Sugeenhed. 4) Fejebørster. 5) Håndsuger - ekstraudstyr. 6.1 Beholder Maskinen har en 400 liters beholder, hvorpå redskabsbæreren er tilkoblet med dens hydraulik hurtigskift. I forenden af beholderen er der placeret et gummihjul, som sikre at maskinen under drift altid følger underlaget. 9

12 MASKINENS OPBYGNING Maskinen er desuden udstyret med en 50 liters vandtank, samt vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver sidebørste samt på børsten foran udblæsningen inden i tanken. På oversiden af beholderen er der monteret et drejbart håndtag. Hvormed man kan skifte om maskinen skal suge i sugemundstykket (billede 1) eller i håndsugeren (billede 2) Billede 1: Sug fra håndsugeren. Billede 2: Sug fra sugemundstykket 6.2 Sugemundstykke Sugemundstykke er fastgjort til maskinen med to løsthængende arme (a) hvorpå der er svejst et ledøje (b). I hvert side af mundstykket er der monteret slæbesko (c). Under kørsel følger sugemundstykket terrænet, og sørger for at holde en konstant afstand til underlaget. Forrest på mundstykket sidder der en gummiskærm, som er fastgjort til en hydraulikcylinder (d). Hvis der kommer store emner, kan åbningen ind i sugemundstykket forøges ved aktivering af cylinderen. I forenden af maskinen er placeret et spejl (e). Hvori operatøren kan se om der evt. er ved at opstå blokader af sugemundstykket. 10

13 MASKINENS OPBYGNING 6.3 Sugeenhed. Sugeenheden er monteret på et vipbart låg (a), hvorved at service og rengøring af sugeenheden lettes. Sugeren bliver trukket hydraulisk med en hydraulik motor. Vigtigt: Låget må aldrig åbnes, når maskinen kører. For at reducere støvkoncentrationen fra maskinens udblæsningsluft er sugeenheden udstyret med en cyklon (b), samt en roterende børste (c). Børsten forhindrer de store partikler i at komme ind i cyklonen. Cyklonen frasorterer de fine støvpartikler, og aflevere dem inde i beholderen. Under tørre forhold kan børsten holdes våd med vanddysen (d), hvilket forøger partikkelstørrelsen og dermed hæver effektiviteten på cyklonen. a c d b 6.4 Fejebørster Maskinen er udstyret med 2 hydraulisk trukne fejebørster (a), som er ophængt i parallel arme, herved sikres at de altid følger underlaget, samtidig med at vinkelen som børsterne, har i forhold til underlaget, ikke ændres når børsterne bliver slidt. Med håndhjulet på flowreguleringsventilen (b) på venstre side af maskinen kan rotationshastigheden på fejebørsterne justeres trinløst. Med hydraulikcylinderen (c) kan fejebredden trinløst justeres fra 1360mm til 1800mm ved nye børster. a c b 11

14 MASKINENS OPBYGNING 6.5 Håndsuger. Som ekstraudstyr kan maskinen leveres med håndsuger, til renholdelse af områder hvor det ikke er muligt for maskinen af køre. Håndsugeren er placeret i en holder (a) på redskabsbærerens multiarm. Håndsugeren er konstrueret i aluminium for at give en let konstruktion. Den 8m flexslange er under transport, suget sammen og opbevaret som en integreret del af håndsugeren. Ved frakobling af maskinen, placeres håndsugeren i holderen forrest på maskinen Vigtigt: Ved benyttelse af håndsuger anvendes altid høreværn. a) 12

15 AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO På montering af Tornado Med redskabsbærerens hurtigskift tilkobles maskinen. Hurtigskiftet aktiveres, hvormed maskinen er låst fast på redskabsbæreren. 2. Maskinen løftes 100mm over jorden og vippes frem, så hjulet i forenden af maskinen rører jorden. Dette gøres for at give mere plads ved montering af hydraulikslanger. 3. Redskabsbæreren standses, og de 3 hydraulikudtag på multiarmen trykaflastes. 4. Hydraulikslangerne for hurtigskiftet frakobles og placeres i holderen på underside af multiarmen (1). 5. De 4 stk. ¼'' hydraulik lynkoblinger tilkobles. Bemærk at slangerne er stribset sammen 2 og 2. Den længste slange skal sidder øverst på multiarmen (2). 6. Lysstikket tilsluttes (3) 7. De 2 stk. 3/4'' Hydraulik lynkoblinger tilkobles (4). Den længste sidder øverst. 8. Ekstraudstyr: Håndsugeren tages fra holder på maskinen (5) og ligges op på multiarmen, hvor den placeres i den dertilhørende holder (6), hvorefter positionsbolten låses (7). 13

16 KØRSEL MED MASKINEN 7.2 Afmontering af Tornado-400 Feje-sugemaskinen afmonteres i modsatte rækkefølge som ved monteringen. Husk at sikre at alle hydraulikslanger, ledninger og håndsug er afmonteret, inden redskabsbæreren køres væk fra maskinen. 8 KØRSEL MED MASKINEN 8.1 Justering inden kørsel Inden kørsel med maskinen er det vigtigt at kontrollere at ophængskrogene (a) er korrekt justeret i forhold til redskabsbæreren. Dette gøres ved at vippe hurtigskiftet helt tilbage, herefter sænkes multiarmen helt med. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at gummihjulet rører jorden. Det kontrolleres nu om underkanten på bunden (b) er parallelle med jordoverfladen. Hvis ikke justeres højden på ophængskrogene. 8.2 Justering af Sidebørste Med topstangen (c) justeres hældningen på børsten således, at det kun den forreste halvdel af børsten som rører ved underlaget. Børsterne skal røre underlaget lige nøjagtigt så meget, at børsterne fejer i fuld arbejdsbredde. Kontramøtrikken løsnes med den medfølgende nøgle. For at kosten fejer optimal skal børste konsollen (d) drejes. Højre børste drejes nogle få grader med uret, mens venstre børste drejes mod uret. Herved kommer børsten til at køre på ydersiden. Justeringen foretages ved at løsne de 3 bolte (e) på drejekonsollen. Arbejdsbredden på fejekostene kan justeres med hydraulik cylinderen (f) fra 1360mm 1800mm ved nye koste. Efterhånden som børstene bliver slidte vil maskinen, ved kørsel i fuld arbejdsbredde, efterlade materiale ved siden af sugemundstykket. For at undgå dette foretages justering af maximal fejebredde. Dette gøres ved at løsne kontramøtrikken (g), med den medfølgende nøgle, hvorefter bolten skrues indad indtil børsten flugter med inderkanten af sugemundstykket. Husk at spænde b) a) d) e) c) f) g) 14

17 KØRSEL MED MASKINEN kontramøtrikken igen efter justering. h) Når maskinen er startet vil børsterne, automatisk bevæge sige ud mod endestoppene (h), hvorpå cylinderen (f) er monteret. Fjederen (i) bestemmer om det er højre eller venstre børste der først bevæges når cylinderen forlænges, alt efter om den er placeret i højre eller venstre side af maskinen Er fjederen placeret i højre side som vist på billedet, flyttes venstre børste først. f) i) Børsternes rotationshastighed kan justeres på stilskruen (k). Hastigheden hvormed børsterne skal rotere afhænger dels af maskinens fremkørsels hastighed, og dels af hvilket materiale der køres i. Børsterne kan manuel standses ved at betjene kuglehanen (l). Håndtaget drejes ¼ omgang. k) l) 8.3 Justering af sugemundstykke For at opnå optimal sugestyrke, er det vigtigt at slæbeskoene er korrekt justeret. Slæbesko Justeringsskruer Slidskinne 15

18 KØRSEL MED MASKINEN 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Hold en retteskinne op under slæbeskoene, og mål afstanden op til slidskinnen. Afstanden skal være 10 mm. 4. Justerer afstanden med justeringsskruerne. Det er vigtigt at afstanden er ens i forende og bagende, samt i højre og venstre side af sugemundstykket. Forkert justering reducerer levetiden på slæbeskoene. 8.4 Tømning af beholder Beholderen kan tømmes direkte på jorden eller i en container. For at bunden på beholderen kan åbnes skal sugeren og kostene være stoppet. Du skal sidde i førersædet, mens beholderen tømmes og døren skal være lukket. Advarsel! Det er forbudt, at opholde sig i nærheden af maskinen, når beholderen tømmes. 8.5 Påfyldning af vand på vandtanken 1. Fyld vandbeholderen op med vand. 2. Fejemaskinen er udstyret med vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver fejebørste samt én på centerbørsen inde i beholderen. Når alle tre dyser er i brug, ligger vandforbruget på cirka 1,2 liter i minuttet. På højre side af vandtanken kan vandindholdet i beholderen aflæses på den gennemsigtige plastslange. 8.6 Flydestilling Ved kørsel med maskinen, sænkes redskabsbærernes multiarmen, helt ned, samtidig med at det hydrauliske hurtigskift er vippet helt tilbage. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at naglen (a) for det hydrauliske hurtigskift er placeret midt i det aflange hul på ophængspladen (b). Gummihjulet i fronten af maskinen, kan nu følge underlaget idet at maskinen ved ujævnheder vil dreje om punktet (c). a) b) c) 16

19 KØRSEL MED MASKINEN 8.7 Kørselstip Efter endt fejning, ligger der ofte noget materiale mellem koste og sugemundstykket, dette kan fjernes ved at samle børsterne, bakke en meter tilbage (med roterende børster), hvorefter der køres frem igen. 8.8 Håndsuger Klargøring til håndsugning foregår på følgende måde: 1) Maskinen startes og omdrejningstallet på redskabsbæreren stilles på det ønskede niveau. 2) Under støvede forhold, hvor forstøver anlægget benyttes, lukkes vanddyserne på sidebørsterne med kuglehanen (a), for at hindre unødig vandspild. 3) Hydraulik kuglehanen drejes ¼ omgang, hvorved kostene stopper. (b) 4) Låget i bunden af håndsugeren åbnes. (c) 5) Flexslangen løftes fri af holderen i toppen af håndsugeren, hvorved slangen automatisk folder sig ud. (d) 6) Håndtaget på beholderen drejes således at maskinen suger luften gennem flexslangen (e) 7) Positionsbolten rykkes ud og drejes ¼ omgang. (f) 8) Håndsugeren tages af holderen på redskabsbærerens multiarm. a) b) c) d) f) e) h) Det er vigtigt at flexslangen altid er placeret i slangeophænget (g), da den ellers kan risikere at komme i klemme mellem redskabsbæreren og maskinen. Sammenpakning af håndsuger. 1) Håndsugeren placeres i holderen på maskinen, og positionsbolten låses (f) 2) Låget i bunden af håndsugeren lukkes, hvorved at flexslangen suges sammen. (c) 3) Slangen skubbes sammen, så den ligger kompakt i håndsugeren, hvorefter den lægges ned i holderen i toppen af håndsugeren. (h) 17

20 KØRSEL MED MASKINEN 4) Håndtaget på beholderen drejes, således at maskinen suger luften gennem sugemundstykket (e). 5) Hydraulik kuglehanen til kosten åbnes (b). Midt på håndsugeren sidder der et håndtag (b) som kan justeres op og ned, ved at løsne to fingerskruer. Herved kan håndsugeren arbejdshøjde tilpasses operatøren. Når redskabsbæreren er tilkoblet maskinen, er sædekontakten kortsluttet, herved kan operatøren forlade førersædet i redskabsbæreren, uden at denne standses. 8.9 Igangsætning 1) Start redskabsbæreren 2) Prøv de forskellige betjeningselementer ved lave omdrejninger, så du ved, hvilke greb og kontakter du skal bruge til de enkelte funktioner (se nærmere i redskabsbærerens instruktionsbog). 3) Sugeventilatoren og kostene tilkobles med håndtaget til den hydrauliske PTO udtag. 4) Kostene ud og ind, aktiveres med den dobbeltvirkende knap øverst på joysticket for multiarmen. 5) Gummiklappen foran sugemundstykket, kan kun aktiveres såfremt at sugeventilatoren og kostene er tilkoblet. Cylinderen betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. 6) Bunden af beholderen kan kun åbnes når sugeventilatoren og kostene er frakoblet. Cylinderne betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. Hurtig indkobling af en oliemotor ved høje dieselmotoromdrejninger kan give meget høje trykspidser i hydrauliksystemet. Disse kan i ekstreme tilfælde skade motorerne eller nedsætte levetiden. Start og stop af oliemotorer bør derfor foregå som følger: Start af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min. 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til den ønskede position i en rolig bevægelse 3. Hæv dieselmotorens omdrejningstal til det ønskede niveau. Stop af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til neutral i en rolig bevægelse 3. Dieselmotorens omdrejningstal kan nu indstilles på det ønskede niveau. Overtryksventilen til bestemmelse af omdrejningstallet på sugeventilatoren er fra fabrikken begrænset til 150 bar, hvilket svarer til at sugeventilatoren kører 3000 o/min. På manometeret forrest på maskinen kan hydrauliktrykket aflæses 18

21 KØRSEL MED MASKINEN For maximalt sugekraft øges omdrejningstallet på redskabsbæreren indtil manometeret på maskinen viser 150 bar. En yderlig forøgelse af omdrejningstallet, generer varme i systemet, idet den overskydende olie løber over overtryksventilen. Kør derfor aldrig med flere dieselmotor omdrejninger end at manometer nålen ikke går i det røde felt. Når der køres med håndsugeren, kan dieselmotor omdrejningerne sænkes yderligt, da blæseren får lidt flere omdrejninger, når kostene lukkes med kuglehanen. 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Udskiftning af de to sidebørster 1. Afmonterer de tre bolte oven på børstepladerne. 2. Afmonterer de slidte fejebørster (børsterne skal ikke afmonteres fra oliemotoren). 3. Monterer to nye sidebørster. 9.2 Udskiftning af børste inde i beholderen 1. Løft låget i beholderen. 2. Afmontere umbracobolten med en NV6 umbraconøgle. 3. Monterer en ny børste, kontrollere at børsten er centreret i forhold til de 2 aluminium skiver, der er placeret på hver side af børsten. 9.3 Frostsikring af maskinen 1. Hvis maskinen opbevares i en frostfri bygning, er det ikke nødvendigt at frostsikre vandtanken. 2. Hvis maskinen udsættes for frost, skal anlægget frostsikres: a. Hæld frostvæske i vandtanken. b. Tænd for vandpumpen. c. Lad vandpumpen køre i fem minutter, så frostvæsken fordeles i slangerne. 3. Ved kørsel i frostvejr anbefales at maskinen kører med en blanding af tynd frostvæske. Timan anbefaler at beholderen, sugemundsstykket, sugeenheden, samt bundlåget vaskes dagligt efter brug, for at fjerne evt. aflejret materiale. Hvis det opsugede materiale får lov at tørre, kan det være vanskeligt at fjerne. 19

22 FEJLSØGNING 10 FEJLSØGNING 10.1 Vandsystem Hvis vandtrykket til forstøver dyserne er utilstrækkeligt, kan det skyldes følgende: 1. Blokerede forstøver dyser på sidekoste: a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften ligger på tværs af maskinen. 2. Blokerede forstøver dyse på børsten foran cyklonen. a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften dækker hele børsten. 3. Blokerede filtre. Vi anbefaler, at filtrene udskiftes. Nye filtre kan købes hos din autoriserede forhandler. 4. Defekt vandpumpe. En ny vandpumpe kan købes hos din autoriserede forhandler Maskinen suger ikke tilstrækkeligt Sugemundstykket er blokeres af grene og kviste: 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern grene og kviste manuelt. Sugeslangen blokeres: Under meget vanskelige driftsforhold kan sugeslangen langsomt blokeres af vådt jord. 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern manuel fastsiddende jord i sugeslangen. 4. Start redskabsbæreren, fjern sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrogen og sænk maskinen med på jorden. Cyklonen inde i beholderen blokeres: Under meget tørre driftsforhold, kan cyklonen inde i beholderen blive blokeret af støv der er blevet fugtet af vanddyssen der sprøjter på børsten. 1. Stop redskabsbæreren 2. Løft låget ned til sugekassen. 3. Fjern det aflejrede jord, enten manuel eller med højtryksrenser. Hvis dette problem opstår gentagende gange, kan der monteres en større dyse på børsten. Den ekstra vandmængde er med til at holde cyklonen ren. Anden dyse størrelser kan købes hos din forhandler. 20

23 SMØRREPLAN 11 SMØRREPLAN 2 stk. bøsninger 100 timer 2 stk. cylinderender 100 timer 21

24 SMØRREPLAN Bøsning 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer Cylinder ende 100 timer. Cylinder ende 100 timer. 2x2 stk. bøsninger 50 timer I hhv. højre og venstre side af maskinen Timan anbefaler specialfedt fra Statoil, Greaseway CaH 92, beregnet for glidelejer. 22

25 TEKNISKE DATA 12 TEKNISKE DATA Bredde beholder: Længde: Bredde sugemundstykke: Fejehastighed: Max fejebredde: Min fejebredde: Effektivt rumindhold: Luftmængde: Vandindhold: Max vandforbrug Tryk på vandanlæg Længde på eksterne sugeslange 1250 mm 2000 mm 500 mm 2-6 km/time 1800 mm 1360 mm 350 liter 3200 m3/time 50 liter 1,2 l/min 1,7 bar. 8 m 23

26 SLIDDELSLISTE 13 SLIDDELSLISTE For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Pos nr. Varenavn Varenummer 1 Sidebørste Slæbesko Slidskinne under sugemundstykke Center børste i beholder Vanddyse filter Dyse på sidebørste Cyklondyse 0,6 l/min (standard) Cyklondyse 0,9 l/min

27 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 14 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Tornado-400 Producent: EF-overensstemmelseserklæring 2006/42/EF bilag II A Navn Timan a/s Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Samler af det tekniske dossier (bemyndiget af fabrikanten): Navn Henning Pedersen Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Erklærer hermed at maskine type: - Tornado-400 med typenummer XXXX (Løbenummer) Er fremstillet i overensstemmelse med 2006/42/EF Maskindirektivet Underskriver: Henning Pedersen Stilling: Teknisk Chef Sted Tim Dato Signatur 25

28 Bilag 1 MONTERING AF EL TIL TORNADO 400 Med maskinen følger en komplet el monteringssæt til montering af el til 12v pumpe samt lusning af sædekontakt. Sædekontakten skal luses, for at førersædet kan forlades ved brug af håndsug Sættet besår af: 1. Monteret ledningsnet 2. Dobbeltvirkende kontakt 3. Mærkat for dyse stk. 10mm gummiclamps 5. 2 stk. 13mm gummiglamps 6. 6 stk. M5x16 umbraco skruer 7. 6 stk M5 skiver Armen løftes og sikkerhedsstøtten monteres, El røret skubbes ind fra oven, mellem laskerne til løftecylinderen. 50 mm 150 mm 2 stk. 10 mm gummiclamps monteres som vist på billeder. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller i armen. Den 7 pols anhængerstik, føres bag om armen og beslaget monteres, som vist på billede. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller. 30 mm 100 mm Der monteres 2 stk. 13mm gummiclamps på bagsiden af armen. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller 1

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde,

Trolla SNOWBOBBY 80. DK montagevejledning. Artikel nr.: 12098 2011/11. Kære kunde, Trolla SNOWBOBBY 80 Artikel nr.: 12098 DK montagevejledning 2011/11 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250

Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE. City Ranger 2250 Brugsanvisning UKRUDTSBØRSTE City Ranger 50 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. City Ranger 50 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT

MANUAL. for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MANUAL for LUFTHYDRAULISK DONKRAFT MODEL 25-2(TH) (25 t / 10 t) MODEL 50-2(TH) (50 t / 25 t) 280605/DK Manual for lufthydrauliske donkrafte model 25-2 og 50-2 ADVARSLER - SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1.

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE

BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE BRUGSANVISNING OG RESERVEDELSLISTE 1400 - EL PUMPE november 2010 1 Thyregod A/S Thyregod A/S 2 BRUGSANVISNING & RESERVEDELSLISTE for 1400 EL - PUMPER 15, 20, 25 HK - 5 30 kw - 6 Fremstillingsår INDHOLDS

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

HPP06 Hydraulisk drivstation

HPP06 Hydraulisk drivstation HPP06 Hydraulisk drivstation Fra serienummer 5688 Før brug Vi takker for Deres valg af en HYCON drivstation. Vi gør opmærksom på, at drivstationen leveres uden hydraulikolie, og De skal derfor påfylde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Scantool TSM 1050/1300

Scantool TSM 1050/1300 Industrivej 3-9 DK-9460 Brovst Tlf.: 98 23 60 88 Fax: 98 23 61 44 Manual Scantool TSM 1050/1300 Pladesaks EU overensstemmelseserklæring SCANTOOL A/S Industrivej 3-9 9460 Brovst www.scantool-group.dk Tlf:

Læs mere

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7

Installations vejledning AMICO K 20. Knækarms markise. Side 1 ud af 7 AMICO K 20 Knækarms markise Side 1 ud af 7 Placering og montering af markise 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at terrassedøren kan åbnes efter montage. Elektriske

Læs mere

Brugsmanual Stama mini truck

Brugsmanual Stama mini truck Brugsmanual Stama mini truck Saturnvej 17, DK-8700 Horsens Tel 7564 3611 - Fax 7564 5320 - E-mail: stensballe@gmr.dk * Copyright - GMR maskiner a/s - Horsens 1995 - Eftertryk uden tilladelse forbudt. Læs

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Original brugsanvisning

Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400

Instruktioner og reservdelsliste. Front-Tiller. serie FT 300-400 Instruktioner og reservdelsliste Front-Tiller serie FT 300-400 Ver.1.1 09/01/01 900216-da 2 Ver.1.1 09/01/01 1 Sikkerhedsforhold 1.1 Inden anvendelse af miniharven... 4 1.2 dvarselsmærkning... 4 1.3 ndre

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

DK Betjeningsvejledning. El-cykel 09.02. Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. DK Betjeningsvejledning El-cykel Texas A/S - Knullen 22 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.dk 09.02 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Reklamationsbetingelser...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual

Vandbehandlingsanlæg UniSoft AK, IK & ES. Brugermanual Indholdsfortegnelse 1. Anlæggenes funktion... 4 1.1 en...4 1.2 Teknologisk baggrund...5 2. Anlæggets opbygning... 7 2.1 Tekniske Data...9 3. Betjening af anlægget... 11 3.1 Normal anvendelse...11 3.2 Håndtering

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1

SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE. Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 SUPER SKUB HYDRA BRUGERVEJLEDNING OG RESERVEDELE Udg. 2 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDESESVEJLEDNING PÅ SUPER SKUB HYDRA side 1 Indholdsfortegnelse Maskinbeskrivelse... 3 Sikkerhedsregler... 4 Funktions-vejledning...

Læs mere

Brugsvejledning T3000

Brugsvejledning T3000 Brugsvejledning T3000 DRIFT, SERVICE OG SIKKERHEDS MANUAL LÆS DENNE MANUAL OMHYGGELIGT FØR IBRUGTAGNING OG VÆR ISÆR OPMÆRKSOM PÅ SAMTLIGE ANVISNINGER, SPECIELT VEDR. SIKKERHEDEN. DENNE MANUAL ER INGEN

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre

1: Batteriindikator 2: Tændingsnøgle 3: Stik til oplader 4: Kontakt til højt og lavt gear 5: Speeder til fremad kørsel 6: Blink til venstre Tillykke med din nye scooter fra Lindebjerg Vi hos Lindebjerg vil gerne sige tak fordi dit valgt faldt på netop et af vores produkter. Vi håber din nye scooter vil leve op til dine forventninger og give

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Portal-lift. Original brugsanvisning

Portal-lift. Original brugsanvisning Original brugsanvisning EF - overensstemmelseserklæring for en maskine Maskindirektivet 2006/42/EF Fabrikant: Henrik Rasmussen. Adresse: Marskvej 25 Postnr. og by: 4700 Næstved Undertegnede erklærer hermed

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK

FEJEMASKINE KOMBI. 2 i 1 6.5 HK FEJEMASKINE KOMBI 2 i 1 6.5 HK Art.nr.: 90000350 EAN NR: 5709133900243 1 BRUGER & VEDLIGEHOLDELSES INSTRUKTIONER FOR AT FOREBYGGE RISIKOEN FOR ALVORLIGE SKADER, SKAL DENNE MANUAL OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h

DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG. TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h DAN FUGT VANDBEHANDLINGSANLÆG TYPE DAN-RO 200 TIL 1000 l/h Installation, opstart og fejlfinding på DAN RO vandbehandlingsanlæg med kapacitet fra 300 l/h og opefter. Mekanisk installation: RO anlægget anbringes

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

En ny generation rollatorer

En ny generation rollatorer En ny generasjon rullator En ny generation rollatorer 1 1. INDHOLD 1. Indhold 2. Introduktion 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhed 5. Tilpasning af rollatoren 6. Transport og klargøring 7. Vedligeholdelse

Læs mere

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol

MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol MANUAL TJEP GN 100 COMPACT Sømpistol,! Advarsel: Inden dette værktøj tages i brug er det vigtigt, at alle der skal betjene værktøjet læser manualen omhyggeligt. Manualen bør opbevares sammen med værktøjet.

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Surrings- & Dockingkit

Surrings- & Dockingkit MONTERINGSMANUAL Surrings- & Dockingkit DK PASSER TIL: VELA Blues 100, 210, 300 & 1100 Manual. nr. 105900 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.2. REKLAMATIONSRET 5 1.3. UDPAKNING AF

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD

BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD BRUGERMANUAL Q-LINE PUMPEBORD 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 6 Garantibestemmelser 7 Mål og Vægt 8 Forsendelsesmål

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER

MX 19. Bruger manual. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner. Sikkerheds regler og brugerinstruktioner ADVARSEL SIKKERHEDS REGLER Bruger manual MX 19 SIKKERHEDS REGLER Fare for fald Fare for at liften Fare for at liften Fare for vælter vælter elektrisk stød Kollisionsfare Fare for elektrisk stød ADVARSLER, FORBUD OG PÅMINDELSER BRUG

Læs mere

Tool-Trac med multiarm

Tool-Trac med multiarm Tool-Trac med multiarm Tool-Trac er markedets mest alsidige redskabsbærer og minilæsser. En alsidig maskine der gør hverdagen lettere for dig. Indholdsfortegnelse 1 Salgsargumenter 2. Om Timan Målgruppe

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere

Her er din nye støvsuger. FRITHIOF centralstøvsugere Her er din nye støvsuger B e d r e i n d e k l i m a M i n d r e s t ø j H ø j s u g e e v n e N e m i n s t a l l a t i o n I n g e n l u g t g e n e r B e d r e e r g o n o m i FRITHIOF centralstøvsugere

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Tool Trac 237 Tool Trac 245

Tool Trac 237 Tool Trac 245 BRUGSANVISNING SERVICEHÆFTE Tool Trac 237 Tool Trac 245 Gælder for Tool-Trac 237 med følgende type-serienr. : 182000-06 182000-07 182000-08 Gælder for Tool-Trac 245 med følgende type-serien nr.: 185000-06

Læs mere

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX

SuperMax. DK 250/300 Serie nr: 100-XXX DK 250/300 Serie nr: 100-XXX Type 250/300 Tillykke med Deres nye SuperMax. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen. Copyright

Læs mere

Brugsanvisning for aftagelig kugle

Brugsanvisning for aftagelig kugle Brugsanvisning for aftagelig kugle DK Kære kunde: Bosal vil gerne sige tak for den tillid til vores produkter, De har udvist ved købet at dette anhængertræk med aftagelig krogarm. Bosal ønsker hermed at

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Instruktionsmanual Luftvåben

Instruktionsmanual Luftvåben Instruktionsmanual Luftvåben VIGTIGT: LÆS VENLIGST DENNE INSTRUKTIONSMANUAL, FØR DU TAGER PRODUK- TET I BRUG 1999 Industrias El Gamo, S.A. 1 2 1. Sigtekorn 2. Munding 3. Løb 4. Visier 5. Manuel sikring

Læs mere

Betjeningsvejledning Model C14.

Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 1 Betjeningsvejledning Model C14. S i d e 2 Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Beskrivelse og funktion.... 4 Ikke tilsigtet brug:... 5 Advarsel!... 5 Ved uheld...

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Brugsanvisning til HS-90B

Brugsanvisning til HS-90B Pladevibrator HS-90B m/honda motor Fremstillet i PRC EU-importør: Primus Danmark Aps Industrivej 31 7080 Børkop Danmark Introduktion: For at du kan få mest mulig glæde af din nye pladevibrator, beder vi

Læs mere

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430

Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 Brugsanvisning for: Premium Super Dry Cutter 9435 Premium Dry Cutter 9430 BEMÆRK Venligst læs disse instruktioner før maskinen transporteres og benyttes i brug. Med købet af denne maskine har De erhvervet

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 <<

SM 6. Betjeningsvejledning. >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning. Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 << SM 6 Betjeningsvejledning >> Før vibratoren tages i brug, bedes De læse denne betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Staring SM 6 1 > 2 Betjeningsvejledning Staring SM 6 >> Staring SM 6 Kære STARING-kunde

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening

CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening MONTAGE- OG BRUGERVEJLEDNING CasArt CA 6000 Kassettemarkise med motor og trådløs fjernbetjening indhold Markisens dele 2 Generel info 3 Produktfakta 3 Før du går i gang 4 Pakkens indhold 4 Nødvendigt værktøj

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF.

Instruktionsmanual RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR. CE - O V E R E N S S T E M M E L S E S E R K L Æ R I N G: Maskindirektivet, 2006/42/EF. Instruktionsmanual DanskNManual 10591/2009-Nrev1/ska RENO HF240/10 2STEMPELKOMPRESSOR Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks.

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit

08:081. EL-unit TYPE 7000. El-unit 08:081 0209 EL-unit TYPE 7000 El-unit 1 Type 7000 TRANSPORT Undersøg straks ved modtagelsen, om el-unitten er hel og ubeskadiget. Hvis der er fejl eller mangler ved el-unitten skal det straks anmeldes

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230

AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-230 AP800 Installations manual til: Ssang Yong Rexton XDI-270 / E-20 AS Marketing CC00000100-MA / Version 5 ABE 90864 Maj 2006 e1 024151 2 Advarsel! Forkert kabel tilslutning kan resultere i kortslutninger,

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

RC-750 en sikker investering

RC-750 en sikker investering RC-750 RC-750 en sikker investering Undgå ryg og hofteskader Sikker arbejdsmiljø = mindre sygefravær Kapacitet = 3,7 mand med buskrydder Skrænter optil 50 Regnvandsbassinger Under fjernvarmerør Svært tilgængelige

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere