BRUGSANVISNING Tornado-400

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING Tornado-400"

Transkript

1 BRUGSANVISNING Tornado-400 Gælder for Tornado-400 med type-serienr:

2 INDLEDNING OG SIKKERHED INDHOLDSFORTEGNELSE 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE RESERVEDELSBESTILLING: SIKKERHEDSREGLER SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO MASKINENS OPBYGNING BEHOLDER SUGEMUNDSTYKKE SUGEENHED FEJEBØRSTER HÅNDSUGER AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO PÅ MONTERING AF TORNADO AFMONTERING AF TORNADO KØRSEL MED MASKINEN JUSTERING INDEN KØRSEL JUSTERING AF SIDEBØRSTE JUSTERING AF SUGEMUNDSTYKKE TØMNING AF BEHOLDER PÅFYLDNING AF VAND PÅ VANDTANKEN FLYDESTILLING KØRSELSTIP HÅNDSUGER IGANGSÆTNING SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE UDSKIFTNING AF DE TO SIDEBØRSTER UDSKIFTNING AF BØRSTE INDE I BEHOLDEREN FROSTSIKRING AF MASKINEN FEJLSØGNING VANDSYSTEM MASKINEN SUGER IKKE TILSTRÆKKELIGT SMØRREPLAN TEKNISKE DATA SLIDDELSLISTE CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING TORNADO BILAG 1: MONTERING AF EL TIL TORNADO-400 BILAG 2: MONTERING AF HÅNDSUGER BILAG 3: RESERVEDELSKATALOG

3 INDLEDNING OG SIKKERHED Tillykke med Deres ny TIMAN Tornado-400 Denne brugsanvisning er udarbejdet til hjælp for Dem i korrekt brug, justering og vedligeholdelse af Deres nye maskine. Inden der gøres forsøg på at køre eller arbejde med Deres nye maskine, bør denne brugsanvisning læses omhyggeligt - specielt det afsnit, der omhandler sikkerhedsregler. Højre og venstre markering i brugsanvisningen og i reservedelslister er maskinen set bagfra i kørselsretningen. 1 IDENTIFIKATION AF MASKINE Fremstiller: Timan A/S Fabriksvej Tim Model: Tornado 400 Identifikationsnummer: type serienummer løbenummer eksempel: Reservedelsbestilling: Din forhandler er naturligvis interesseret i at hjælpe dig med vedligeholdelse af din nye maskine og hjælper dig gerne, så du får mest glæde af den. Når du har læst denne brugervejledning grundigt igennem, vil du se, at du kan udføre en del af servicearbejdet selv. Men ved behov for reservedele og større servicearbejder, bør du henvende dig til din Timan forhandler, hvor du har købt maskinen eller til en lokal autoriseret Timan service. For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Maskinens typeskilt er placeret til venstre for ophængsbeslagene Se efter identifikationsnummeret og skriv den ovenfor, samt på forsiden af kataloget. 1

4 INDLEDNING OG SIKKERHED 2 SIKKERHEDSREGLER HVOR DETTE TEGN FINDES I DENNE BOG, VIL DET DREJE SIG OM DERES SIKKERHED Det er brugerens ansvar, at afskærmningen er monteret og at øvrigt sikkerhedsudstyr og øvrige sikkerhedsbestemmelser anvendes og overholdes. Forsigtig kørsel er den bedste garanti for at undgå ulykker. Læs dette kapitel grundigt inden maskinen tages i brug. Alle førere, uanset hvor stor erfaring de har, skal læse denne og andre hertil hørende betjeningsvejledninger, før maskinen tages i brug. Det er ejerens ansvar at instruere alle førere om sikker kørsel. Sikkerhedsreglerne er til for Deres sikkerhed - HUSK derfor følgende: 1. Informer dem, der skal arbejde med eller i nærheden af maskinen, som ikke er kendt med disse, om sikkerhedsreglerne. 2. Start aldrig maskinen, før alle er klar over Deres hensigt. 3. Start aldrig maskinen, før alle afskærmninger er monteret og lukket. Udskift eller reparer omgående manglende eller beskadigede skærme. 4. Sørg for at personer i nærheden af maskinen holder en afstand på minimum 5 m, når maskinen er startet og arbejder. Ved brug af håndsuger bortfalder kravet, såfremt at operatøren, anvender høreværn. 5. Stop redskabsbærerens motor og vent til denne og maskinen er helt stoppet. Fjern nøglen fra startkontakten og drej hovedafbryder i OFF position, inden der påbegyndes rensning, smøring, justering eller reparation af maskinen. 6. Hurtigskift mekanismen på redskabsbæreren skal altid være i indgreb, når maskinen er tilkoblet 7. Tillad aldrig passagerer at køre med på maskinen. 8. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. 9. Ved service eller vedligehold på maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. 10. Hold maskinen fri for genstande, der kan blokere funktioner. 11. Bær aldrig løsthængende tøj, når der arbejdes med maskinen, og hold en sikker afstand fra roterende dele. 2

5 INDLEDNING OG SIKKERHED 12. Hold hænderne borte fra arbejdende dele på maskinen. 13. Åben kun låget til beholderen, når maskinen er standset 14. Se dig godt for, hvor du kører. 15. Sænk altid redskabsbærerens multiarmen så langt ned som muligt før arbejdskørsel. 3

6 INDLEDNING OG SIKKERHED 3 SIKKERHEDSREGLER VED VEDLIGEHOLDELSE OG JUSTERINGER 1. Før der udføres nogen form for vedligeholdelse eller justeringer på maskinen, skal redskabsbærerens motoren standses. Fjern UaltidU tændingsnøglen og drej hovedafbryderen i OFF position (for at hindre at uvedkommende starter motoren). 2. Vær sikker på, at maskinen er fuldstændig stoppet, før der udføres vedligeholdelse eller justeringer. 3. UDet hydrauliske anlægu: a. Det hydrauliske anlæg på maskinen må kun benyttes til det pågældende formål og må kun vedligeholdes og repareres af personer, der er fortrolige med hydrauliske anlæg (herunder risiko for berøring med hydraulikvæske, især under tryk.) b. De fra fabrikken indstillede overtryksventiler må UikkeU justeres uden forudgående aftale med forhandleren, importøren eller serviceafdelingen på Timan A/S. c. Skadesansvar opstået som følge af forkert brug eller forkert vedligeholdelse/ reparation bortfalder. d. De anvendte hydrauliske komponenter skal følge teknikkens anerkendte regler og normer. e. Før ethvert brug kontrolleres slangerne for skader (revner, brud, uhensigtsmæssige snoninger el. lign.). Udskift omgående ved opstået skade. Hold lynkoblingen beskyttet mod vand og snavs, når den ikke er tilsluttet. NB: Prøv aldrig at finde lækage i hydrauliksystemet med hænderne Hydraulisk væske under højt tryk, der trænger ud fra små utætheder, kan være usynlig, og en sådan fin oliestråle kan beskadige hånden. Anvend i stedet et stykke træ, karton eller lignende. 4. Monter altid skærme igen, hvis disse har været demonteret for justerings- eller vedligeholdelsesarbejde. Vær altid sikker på at alle møtrikker, bolte og skruer er korrekt spændt efter at have foretaget justeringer. Vær sikker på, at alt værktøj er fjernet fra maskinen, før skærme sættes på plads og maskinen startes. 5. Vær sikker på, at alle personer er fri af maskinen og synlig for operatøren, før maskinen startes. 6. Der må kun anvendes originale Timan A/S reservedele. 7. Service og vedligeholdelse med løftet multiarm. 4

7 INDLEDNING OG SIKKERHED Ved service eller vedligehold på Tornado-400, hvor denne er løftet fra jorden Skal redskabsbærerens hurtigskift kippes helt tilbage og låses med sikkerhedskrogen. Ved service eller vedligehold på Tornado-400 maskinen, hvor denne er løftet fra jorden. Skal sikkerhedsstøtten på redskabsbærerens multiarm altid anvendes. Sikkerhedsstøtte Sikkerhedskrog 5

8 INDLEDNING OG SIKKERHED 4 FORKLARING TIL ADVARSELSSKILTE Under udvikling af maskinen, er alle tiltag anvendt for at sikre operatøren mod sikkerhedsmæssige farer. I specielle anvendelsessituationer kan maskinen alligevel udgøre en risiko. For at reducere risikoen for skader, er der påklistret advarselsskilte på maskinen. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på de risici, som advarselsskiltene angiver. Læs symbolforklaringerne grundigt og lær deres betydning. Hold advarselsskiltene rene og udskift dem omgående, hvis de er beskadigede eller mangler. a. b. c. d. f. g. a. ADVARSEL. Roterende dele. Hold behørig afstand b. HUSK før udførsel af service på maskinen: Stop redskabsbæreren og sæt hovedafbryderen på OFF. Anvend brugsanvisningen. c. ADVARSEL. Risiko for klemning af kroppen. Det er forbudt at gå under hævet maskine. d. Gå ikke under maskinen medmindre der anvendes sikkerhedsstøtte og sikkerhedskrog. f. ADVARSEL. Det er forbudt at løfte låget på beholderen. Medmindre at maskinen er stoppet og nøglen er fjernet fra redskabsbæreren. g. HUSK at læse brugsanvisningen omhyggeligt før brug af maskinen. 6

9 INDLEDNING OG SIKKERHED 5 GARANTIBESTEMMELSER FOR TORNADO-400 Ansvar for mangler ved leverancen: 1. Alle dele, som viser sig at være ubrugelige eller have betydeligt forringet brugbarhed på grund af omstændigheder før overdragelsen - især på grund af fremstillingsfejl, dårligt materiale eller mangelfuld udførelse - repareres eller udskiftes gratis efter leverandørens valg og efter rimelig vurdering. Leverandøren skal omgående underrettes skriftligt om sådanne konstaterede mangler. Udskiftede dele er leverandørens ejendom. Garantitiden er U1000 driftstimer eller 12 måneder;u det, som først indtræder. Ansvaret udløber senest 12 måneder efter, at varen har forladt fabrikken eller er overtaget af slutkunden. For væsentlige dele af andet fabrikat begrænses leverandørens ansvar til den garanti, som leverandøren af det andet fabrikat giver. 2. Ansvar overtages ikke for skader opstået som følge af nedennævnte årsager: Uegnet eller usagkyndig anvendelse, forkert montage hhv. igangsætning udført af kunden eller tredjepart, naturligt slid, forkert eller skødesløs behandling, uegnet driftsmiddel, udskiftningsdele, mangelfuld montage, kemiske eller elektriske påvirkninger såfremt disse ikke kan føres tilbage til leverandøren. 3. Til udførelsen af alle, efter leverandørens rimelige vurdering, nødvendige forbedringer og erstatningsleverancer, skal kunden efter aftale med leverandøren stille den nødvendige tid og lejlighed til rådighed. Ellers er leverandøren befriet fra sit ansvar. Kun ved overhængende fare for arbejdssikkerheden og til afværgelse af uforholdsmæssigt store skader, hvorved aftale straks skal træffes med leverandøren, har kunden ret til at få udbedret manglen selv eller gennem tredje person, og få en forud aftalt erstatning. 4. Hvis en mangel viser sig (ifølge afsnit 2), påtager leverandøren sig omkostningen for reservedelene inklusive transport samt en passende monteringsomkostning til leverandørens kendte satser. Desuden, hvis der i enkelte tilfælde kan forlanges omkostning for assistance og hjælp fra montører, som det evt. er nødvendigt at leverandøren stiller til rådighed. Øvrige omkostninger skal kunden stå for. Reklamationsrapporter, som ikke er korrekt udfyldt, behandles ikke. Reparation skal ske omgående, dog senest 14 dage fra skadesdato. Reklamationsrapporter, som indgår til importøren senere end 8 dage fra reparationen er udført, godkendes ikke. Reklamationsdele, som Timan a/s forlanger retur, skal være fabrikken i hænde senest 8 arbejdsdage efter modtagelsen af erstatningsdele. Returnerede dele godkendes kun, hvis de er påført reklamationsrapportens mærkat og nummer. Evt. anke over reklamationsafgørelser skal foretages senest 3 uger efter modtagelsen af den behandlede reklamation. 7

10 INDLEDNING OG SIKKERHED 5. Garantitiden for reservedele og udbedringer er tre måneder; den løber dog mindst til udløbet af den oprindelige garanti for leverancen. 6. Ved eventuelle usagkyndige ændringer eller reparationer uden forudgående aftale med leverandøren, udført af kunden eller tredje person, ophører ansvaret for de deraf opståede følger. 7. Yderligere krav fra kunden, specielt krav om erstatning for skade, som ikke er opstået på selve maskinen, er udelukket. 8

11 MASKINENS OPBYGNING 6 MASKINENS OPBYGNING. Maskinen er monteret på redskabsbærerens vipperamme, med dens hydrauliske hurtigskift. Maskinens beholder er en integreret del af maskinens ramme, hvilket giver en kompakt konstruktion, samtidig med at føreren har et godt udsyn over fejebørsterne. Når beholderen er fyldt, kan maskinen løftes indover en container med redskabsbærerens multiarm, hvorefter det er muligt, hydraulisk at åbne bunden og dermed tømme beholderen. For at reducere støvgenerne, er maskinen udstyret med vandtank, 12 V vandpumpe, filter og vanddyser. 5) 2) 4) 3) 1) Maskinen består af følgende hoveddele. 1) Beholder. 2) Sugemundstykke. 3) Sugeenhed. 4) Fejebørster. 5) Håndsuger - ekstraudstyr. 6.1 Beholder Maskinen har en 400 liters beholder, hvorpå redskabsbæreren er tilkoblet med dens hydraulik hurtigskift. I forenden af beholderen er der placeret et gummihjul, som sikre at maskinen under drift altid følger underlaget. 9

12 MASKINENS OPBYGNING Maskinen er desuden udstyret med en 50 liters vandtank, samt vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver sidebørste samt på børsten foran udblæsningen inden i tanken. På oversiden af beholderen er der monteret et drejbart håndtag. Hvormed man kan skifte om maskinen skal suge i sugemundstykket (billede 1) eller i håndsugeren (billede 2) Billede 1: Sug fra håndsugeren. Billede 2: Sug fra sugemundstykket 6.2 Sugemundstykke Sugemundstykke er fastgjort til maskinen med to løsthængende arme (a) hvorpå der er svejst et ledøje (b). I hvert side af mundstykket er der monteret slæbesko (c). Under kørsel følger sugemundstykket terrænet, og sørger for at holde en konstant afstand til underlaget. Forrest på mundstykket sidder der en gummiskærm, som er fastgjort til en hydraulikcylinder (d). Hvis der kommer store emner, kan åbningen ind i sugemundstykket forøges ved aktivering af cylinderen. I forenden af maskinen er placeret et spejl (e). Hvori operatøren kan se om der evt. er ved at opstå blokader af sugemundstykket. 10

13 MASKINENS OPBYGNING 6.3 Sugeenhed. Sugeenheden er monteret på et vipbart låg (a), hvorved at service og rengøring af sugeenheden lettes. Sugeren bliver trukket hydraulisk med en hydraulik motor. Vigtigt: Låget må aldrig åbnes, når maskinen kører. For at reducere støvkoncentrationen fra maskinens udblæsningsluft er sugeenheden udstyret med en cyklon (b), samt en roterende børste (c). Børsten forhindrer de store partikler i at komme ind i cyklonen. Cyklonen frasorterer de fine støvpartikler, og aflevere dem inde i beholderen. Under tørre forhold kan børsten holdes våd med vanddysen (d), hvilket forøger partikkelstørrelsen og dermed hæver effektiviteten på cyklonen. a c d b 6.4 Fejebørster Maskinen er udstyret med 2 hydraulisk trukne fejebørster (a), som er ophængt i parallel arme, herved sikres at de altid følger underlaget, samtidig med at vinkelen som børsterne, har i forhold til underlaget, ikke ændres når børsterne bliver slidt. Med håndhjulet på flowreguleringsventilen (b) på venstre side af maskinen kan rotationshastigheden på fejebørsterne justeres trinløst. Med hydraulikcylinderen (c) kan fejebredden trinløst justeres fra 1360mm til 1800mm ved nye børster. a c b 11

14 MASKINENS OPBYGNING 6.5 Håndsuger. Som ekstraudstyr kan maskinen leveres med håndsuger, til renholdelse af områder hvor det ikke er muligt for maskinen af køre. Håndsugeren er placeret i en holder (a) på redskabsbærerens multiarm. Håndsugeren er konstrueret i aluminium for at give en let konstruktion. Den 8m flexslange er under transport, suget sammen og opbevaret som en integreret del af håndsugeren. Ved frakobling af maskinen, placeres håndsugeren i holderen forrest på maskinen Vigtigt: Ved benyttelse af håndsuger anvendes altid høreværn. a) 12

15 AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO AF- OG PÅMONTERING AF TORNADO På montering af Tornado Med redskabsbærerens hurtigskift tilkobles maskinen. Hurtigskiftet aktiveres, hvormed maskinen er låst fast på redskabsbæreren. 2. Maskinen løftes 100mm over jorden og vippes frem, så hjulet i forenden af maskinen rører jorden. Dette gøres for at give mere plads ved montering af hydraulikslanger. 3. Redskabsbæreren standses, og de 3 hydraulikudtag på multiarmen trykaflastes. 4. Hydraulikslangerne for hurtigskiftet frakobles og placeres i holderen på underside af multiarmen (1). 5. De 4 stk. ¼'' hydraulik lynkoblinger tilkobles. Bemærk at slangerne er stribset sammen 2 og 2. Den længste slange skal sidder øverst på multiarmen (2). 6. Lysstikket tilsluttes (3) 7. De 2 stk. 3/4'' Hydraulik lynkoblinger tilkobles (4). Den længste sidder øverst. 8. Ekstraudstyr: Håndsugeren tages fra holder på maskinen (5) og ligges op på multiarmen, hvor den placeres i den dertilhørende holder (6), hvorefter positionsbolten låses (7). 13

16 KØRSEL MED MASKINEN 7.2 Afmontering af Tornado-400 Feje-sugemaskinen afmonteres i modsatte rækkefølge som ved monteringen. Husk at sikre at alle hydraulikslanger, ledninger og håndsug er afmonteret, inden redskabsbæreren køres væk fra maskinen. 8 KØRSEL MED MASKINEN 8.1 Justering inden kørsel Inden kørsel med maskinen er det vigtigt at kontrollere at ophængskrogene (a) er korrekt justeret i forhold til redskabsbæreren. Dette gøres ved at vippe hurtigskiftet helt tilbage, herefter sænkes multiarmen helt med. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at gummihjulet rører jorden. Det kontrolleres nu om underkanten på bunden (b) er parallelle med jordoverfladen. Hvis ikke justeres højden på ophængskrogene. 8.2 Justering af Sidebørste Med topstangen (c) justeres hældningen på børsten således, at det kun den forreste halvdel af børsten som rører ved underlaget. Børsterne skal røre underlaget lige nøjagtigt så meget, at børsterne fejer i fuld arbejdsbredde. Kontramøtrikken løsnes med den medfølgende nøgle. For at kosten fejer optimal skal børste konsollen (d) drejes. Højre børste drejes nogle få grader med uret, mens venstre børste drejes mod uret. Herved kommer børsten til at køre på ydersiden. Justeringen foretages ved at løsne de 3 bolte (e) på drejekonsollen. Arbejdsbredden på fejekostene kan justeres med hydraulik cylinderen (f) fra 1360mm 1800mm ved nye koste. Efterhånden som børstene bliver slidte vil maskinen, ved kørsel i fuld arbejdsbredde, efterlade materiale ved siden af sugemundstykket. For at undgå dette foretages justering af maximal fejebredde. Dette gøres ved at løsne kontramøtrikken (g), med den medfølgende nøgle, hvorefter bolten skrues indad indtil børsten flugter med inderkanten af sugemundstykket. Husk at spænde b) a) d) e) c) f) g) 14

17 KØRSEL MED MASKINEN kontramøtrikken igen efter justering. h) Når maskinen er startet vil børsterne, automatisk bevæge sige ud mod endestoppene (h), hvorpå cylinderen (f) er monteret. Fjederen (i) bestemmer om det er højre eller venstre børste der først bevæges når cylinderen forlænges, alt efter om den er placeret i højre eller venstre side af maskinen Er fjederen placeret i højre side som vist på billedet, flyttes venstre børste først. f) i) Børsternes rotationshastighed kan justeres på stilskruen (k). Hastigheden hvormed børsterne skal rotere afhænger dels af maskinens fremkørsels hastighed, og dels af hvilket materiale der køres i. Børsterne kan manuel standses ved at betjene kuglehanen (l). Håndtaget drejes ¼ omgang. k) l) 8.3 Justering af sugemundstykke For at opnå optimal sugestyrke, er det vigtigt at slæbeskoene er korrekt justeret. Slæbesko Justeringsskruer Slidskinne 15

18 KØRSEL MED MASKINEN 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Hold en retteskinne op under slæbeskoene, og mål afstanden op til slidskinnen. Afstanden skal være 10 mm. 4. Justerer afstanden med justeringsskruerne. Det er vigtigt at afstanden er ens i forende og bagende, samt i højre og venstre side af sugemundstykket. Forkert justering reducerer levetiden på slæbeskoene. 8.4 Tømning af beholder Beholderen kan tømmes direkte på jorden eller i en container. For at bunden på beholderen kan åbnes skal sugeren og kostene være stoppet. Du skal sidde i førersædet, mens beholderen tømmes og døren skal være lukket. Advarsel! Det er forbudt, at opholde sig i nærheden af maskinen, når beholderen tømmes. 8.5 Påfyldning af vand på vandtanken 1. Fyld vandbeholderen op med vand. 2. Fejemaskinen er udstyret med vanddyser for at dæmpe støvudviklingen under arbejdet. Der er placeret en dyse ved hver fejebørste samt én på centerbørsen inde i beholderen. Når alle tre dyser er i brug, ligger vandforbruget på cirka 1,2 liter i minuttet. På højre side af vandtanken kan vandindholdet i beholderen aflæses på den gennemsigtige plastslange. 8.6 Flydestilling Ved kørsel med maskinen, sænkes redskabsbærernes multiarmen, helt ned, samtidig med at det hydrauliske hurtigskift er vippet helt tilbage. Hurtigskiftet vippes fremad indtil at naglen (a) for det hydrauliske hurtigskift er placeret midt i det aflange hul på ophængspladen (b). Gummihjulet i fronten af maskinen, kan nu følge underlaget idet at maskinen ved ujævnheder vil dreje om punktet (c). a) b) c) 16

19 KØRSEL MED MASKINEN 8.7 Kørselstip Efter endt fejning, ligger der ofte noget materiale mellem koste og sugemundstykket, dette kan fjernes ved at samle børsterne, bakke en meter tilbage (med roterende børster), hvorefter der køres frem igen. 8.8 Håndsuger Klargøring til håndsugning foregår på følgende måde: 1) Maskinen startes og omdrejningstallet på redskabsbæreren stilles på det ønskede niveau. 2) Under støvede forhold, hvor forstøver anlægget benyttes, lukkes vanddyserne på sidebørsterne med kuglehanen (a), for at hindre unødig vandspild. 3) Hydraulik kuglehanen drejes ¼ omgang, hvorved kostene stopper. (b) 4) Låget i bunden af håndsugeren åbnes. (c) 5) Flexslangen løftes fri af holderen i toppen af håndsugeren, hvorved slangen automatisk folder sig ud. (d) 6) Håndtaget på beholderen drejes således at maskinen suger luften gennem flexslangen (e) 7) Positionsbolten rykkes ud og drejes ¼ omgang. (f) 8) Håndsugeren tages af holderen på redskabsbærerens multiarm. a) b) c) d) f) e) h) Det er vigtigt at flexslangen altid er placeret i slangeophænget (g), da den ellers kan risikere at komme i klemme mellem redskabsbæreren og maskinen. Sammenpakning af håndsuger. 1) Håndsugeren placeres i holderen på maskinen, og positionsbolten låses (f) 2) Låget i bunden af håndsugeren lukkes, hvorved at flexslangen suges sammen. (c) 3) Slangen skubbes sammen, så den ligger kompakt i håndsugeren, hvorefter den lægges ned i holderen i toppen af håndsugeren. (h) 17

20 KØRSEL MED MASKINEN 4) Håndtaget på beholderen drejes, således at maskinen suger luften gennem sugemundstykket (e). 5) Hydraulik kuglehanen til kosten åbnes (b). Midt på håndsugeren sidder der et håndtag (b) som kan justeres op og ned, ved at løsne to fingerskruer. Herved kan håndsugeren arbejdshøjde tilpasses operatøren. Når redskabsbæreren er tilkoblet maskinen, er sædekontakten kortsluttet, herved kan operatøren forlade førersædet i redskabsbæreren, uden at denne standses. 8.9 Igangsætning 1) Start redskabsbæreren 2) Prøv de forskellige betjeningselementer ved lave omdrejninger, så du ved, hvilke greb og kontakter du skal bruge til de enkelte funktioner (se nærmere i redskabsbærerens instruktionsbog). 3) Sugeventilatoren og kostene tilkobles med håndtaget til den hydrauliske PTO udtag. 4) Kostene ud og ind, aktiveres med den dobbeltvirkende knap øverst på joysticket for multiarmen. 5) Gummiklappen foran sugemundstykket, kan kun aktiveres såfremt at sugeventilatoren og kostene er tilkoblet. Cylinderen betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. 6) Bunden af beholderen kan kun åbnes når sugeventilatoren og kostene er frakoblet. Cylinderne betjenes med håndtaget til dobbeltvirkende udtag front. Hurtig indkobling af en oliemotor ved høje dieselmotoromdrejninger kan give meget høje trykspidser i hydrauliksystemet. Disse kan i ekstreme tilfælde skade motorerne eller nedsætte levetiden. Start og stop af oliemotorer bør derfor foregå som følger: Start af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min. 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til den ønskede position i en rolig bevægelse 3. Hæv dieselmotorens omdrejningstal til det ønskede niveau. Stop af maskinen 1. Sænk dieselmotorens omdrejningstal til under 1500 omdr./min 2. Flyt PTO hydraulikhåndtaget til neutral i en rolig bevægelse 3. Dieselmotorens omdrejningstal kan nu indstilles på det ønskede niveau. Overtryksventilen til bestemmelse af omdrejningstallet på sugeventilatoren er fra fabrikken begrænset til 150 bar, hvilket svarer til at sugeventilatoren kører 3000 o/min. På manometeret forrest på maskinen kan hydrauliktrykket aflæses 18

21 KØRSEL MED MASKINEN For maximalt sugekraft øges omdrejningstallet på redskabsbæreren indtil manometeret på maskinen viser 150 bar. En yderlig forøgelse af omdrejningstallet, generer varme i systemet, idet den overskydende olie løber over overtryksventilen. Kør derfor aldrig med flere dieselmotor omdrejninger end at manometer nålen ikke går i det røde felt. Når der køres med håndsugeren, kan dieselmotor omdrejningerne sænkes yderligt, da blæseren får lidt flere omdrejninger, når kostene lukkes med kuglehanen. 9 SERVICE OG VEDLIGEHOLDELSE 9.1 Udskiftning af de to sidebørster 1. Afmonterer de tre bolte oven på børstepladerne. 2. Afmonterer de slidte fejebørster (børsterne skal ikke afmonteres fra oliemotoren). 3. Monterer to nye sidebørster. 9.2 Udskiftning af børste inde i beholderen 1. Løft låget i beholderen. 2. Afmontere umbracobolten med en NV6 umbraconøgle. 3. Monterer en ny børste, kontrollere at børsten er centreret i forhold til de 2 aluminium skiver, der er placeret på hver side af børsten. 9.3 Frostsikring af maskinen 1. Hvis maskinen opbevares i en frostfri bygning, er det ikke nødvendigt at frostsikre vandtanken. 2. Hvis maskinen udsættes for frost, skal anlægget frostsikres: a. Hæld frostvæske i vandtanken. b. Tænd for vandpumpen. c. Lad vandpumpen køre i fem minutter, så frostvæsken fordeles i slangerne. 3. Ved kørsel i frostvejr anbefales at maskinen kører med en blanding af tynd frostvæske. Timan anbefaler at beholderen, sugemundsstykket, sugeenheden, samt bundlåget vaskes dagligt efter brug, for at fjerne evt. aflejret materiale. Hvis det opsugede materiale får lov at tørre, kan det være vanskeligt at fjerne. 19

22 FEJLSØGNING 10 FEJLSØGNING 10.1 Vandsystem Hvis vandtrykket til forstøver dyserne er utilstrækkeligt, kan det skyldes følgende: 1. Blokerede forstøver dyser på sidekoste: a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften ligger på tværs af maskinen. 2. Blokerede forstøver dyse på børsten foran cyklonen. a. Afmonterer omløberen på dyseholderen. b. Rens dyserne med rent vand eller trykluft. c. Monter omløberen på dyseholderen således, at spredeviften dækker hele børsten. 3. Blokerede filtre. Vi anbefaler, at filtrene udskiftes. Nye filtre kan købes hos din autoriserede forhandler. 4. Defekt vandpumpe. En ny vandpumpe kan købes hos din autoriserede forhandler Maskinen suger ikke tilstrækkeligt Sugemundstykket er blokeres af grene og kviste: 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern grene og kviste manuelt. Sugeslangen blokeres: Under meget vanskelige driftsforhold kan sugeslangen langsomt blokeres af vådt jord. 1. Hæv maskinen fra jorden, montere sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrog på redskabsbæreren. 2. Stop redskabsbæreren. 3. Fjern manuel fastsiddende jord i sugeslangen. 4. Start redskabsbæreren, fjern sikkerhedsstøtten og sikkerhedskrogen og sænk maskinen med på jorden. Cyklonen inde i beholderen blokeres: Under meget tørre driftsforhold, kan cyklonen inde i beholderen blive blokeret af støv der er blevet fugtet af vanddyssen der sprøjter på børsten. 1. Stop redskabsbæreren 2. Løft låget ned til sugekassen. 3. Fjern det aflejrede jord, enten manuel eller med højtryksrenser. Hvis dette problem opstår gentagende gange, kan der monteres en større dyse på børsten. Den ekstra vandmængde er med til at holde cyklonen ren. Anden dyse størrelser kan købes hos din forhandler. 20

23 SMØRREPLAN 11 SMØRREPLAN 2 stk. bøsninger 100 timer 2 stk. cylinderender 100 timer 21

24 SMØRREPLAN Bøsning 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer 2 stk. bøsninger 50 timer Cylinder ende 100 timer. Cylinder ende 100 timer. 2x2 stk. bøsninger 50 timer I hhv. højre og venstre side af maskinen Timan anbefaler specialfedt fra Statoil, Greaseway CaH 92, beregnet for glidelejer. 22

25 TEKNISKE DATA 12 TEKNISKE DATA Bredde beholder: Længde: Bredde sugemundstykke: Fejehastighed: Max fejebredde: Min fejebredde: Effektivt rumindhold: Luftmængde: Vandindhold: Max vandforbrug Tryk på vandanlæg Længde på eksterne sugeslange 1250 mm 2000 mm 500 mm 2-6 km/time 1800 mm 1360 mm 350 liter 3200 m3/time 50 liter 1,2 l/min 1,7 bar. 8 m 23

26 SLIDDELSLISTE 13 SLIDDELSLISTE For at fremme ekspeditionen og undgå fejlforsendelser ved reservedelsbestilling bedes følgende oplyst: Maskinens identifikationsnummer: Reservedelens nr. og antal Forsendelsesmåde Pos nr. Varenavn Varenummer 1 Sidebørste Slæbesko Slidskinne under sugemundstykke Center børste i beholder Vanddyse filter Dyse på sidebørste Cyklondyse 0,6 l/min (standard) Cyklondyse 0,9 l/min

27 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING 14 CE OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Tornado-400 Producent: EF-overensstemmelseserklæring 2006/42/EF bilag II A Navn Timan a/s Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Samler af det tekniske dossier (bemyndiget af fabrikanten): Navn Henning Pedersen Adresse Fabriksvej 13 Postnr. og by 6980 Tim Erklærer hermed at maskine type: - Tornado-400 med typenummer XXXX (Løbenummer) Er fremstillet i overensstemmelse med 2006/42/EF Maskindirektivet Underskriver: Henning Pedersen Stilling: Teknisk Chef Sted Tim Dato Signatur 25

28 Bilag 1 MONTERING AF EL TIL TORNADO 400 Med maskinen følger en komplet el monteringssæt til montering af el til 12v pumpe samt lusning af sædekontakt. Sædekontakten skal luses, for at førersædet kan forlades ved brug af håndsug Sættet besår af: 1. Monteret ledningsnet 2. Dobbeltvirkende kontakt 3. Mærkat for dyse stk. 10mm gummiclamps 5. 2 stk. 13mm gummiglamps 6. 6 stk. M5x16 umbraco skruer 7. 6 stk M5 skiver Armen løftes og sikkerhedsstøtten monteres, El røret skubbes ind fra oven, mellem laskerne til løftecylinderen. 50 mm 150 mm 2 stk. 10 mm gummiclamps monteres som vist på billeder. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller i armen. Den 7 pols anhængerstik, føres bag om armen og beslaget monteres, som vist på billede. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller. 30 mm 100 mm Der monteres 2 stk. 13mm gummiclamps på bagsiden af armen. Der skæres 2 stk. M5 gevindhuller 1

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine

VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine BRUGER- VEJLEDNING ZT 5100 IS Serien ZeroTurn Græsslåmaskine Traktor: Model Klipper: Model 5900602 5900622 5900617 5900623 5900618 5901167 5901168 5901169 Ferris Industries 5100305 5375 North Main Street

Læs mere

DK Instruktionsbog DK

DK Instruktionsbog DK Instruktionsbog DK DK Indhold 1 Indledning..5 1.1. Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2 Typeskilt 6 2 Præsentation af Flexi Drill... 7 2.1 Generelle bemærkninger 7 2.2 Tilkobling af såmaskine til traktor

Læs mere

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning

Multiseed. Demeter MS 3000 / MS 4000. Brugsanvisning MS 3000 / MS 4000 Demeter Multiseed Brugsanvisning Indhold 1. Indledning 5 1.1.Sådan anvendes brugsanvisningen 6 1.2.Typeskilt 6 2. Sikkerhedsinstruktioner 7 2.1. Advarselsskilte 7 2.2.Generelle sikkerhedsinstruktioner

Læs mere

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE

FERRARI INSTRUKTIONSBOG TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 FOR POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE POWERSAFE INSTRUKTIONSBOG FOR FERRARI TOHJULEDE TRAKTORER 310-328-338-340-360 Importør: Sønderup Maskinhandel A/S Tlf. 98 65 32 55 mail@fbdk.dk / www.ferrarimaskiner.dk POWERSAFE EDITION 06.2013 1 Indhold INSTRUKTIONSBOG

Læs mere

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX

Cultilift. DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX DK 500/600/800 cm Serie no.: 0001 - XXXX Type 500/600/800 cm Tillykke med Deres nye Cultilift. Af sikkerhedshensyn og for at opnå optimal udnyttelse af maskinen bør De før ibrugtagningen gennemlæse brugsanvisningen.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning

Instruktions og vedligeholdelsesvejledning Instruktions og vedligeholdelsesvejledning S/N 101 690 31... Vibrationsplade Katalog-nr. 008 121 87 07/2002 )RURUG Forord BOMAG - maskinerne er resultatet af en bred række produkter af BOMAG-komprimeringsmaskiner.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2211 R FR 2211 M FR 2213 MA FR 2216 A FR 2216 A2 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING

Læs mere

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv

RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv BRUGSANVISNING (Original) (Contry code: EU; CH; DK) V. BRØNDUM A/S Nr.: A0800146 RONDA 1200H RONDA 1200H-S Industristøvsuger til fint og sundhedsfarligt støv VIGTIGT! Læs brugsanvisningen, inden maskinen

Læs mere

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

Brugsanvisning. Rider 13 C5. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Brugsanvisning Rider 13 C5 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Danish INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel og

Læs mere

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen.

FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 4X4. Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2213 RA FR 2215 MA FR 2215 MA 44 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder...

Læs mere

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150

Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER. Park Ranger 2150 Brugsanvisning SALT- OG GRUSSPREDER Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk Outdoor produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles

Læs mere

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600-

Instruktionsbog. Såmaskine RAPID. serie RD 300-400 C/S. Serienr. 3600- Instruktionsbog Såmaskine RAPID serie RD 300-400 C/S Serienr. 3600- Ver.1.4 5/04/01 900196-da Table, Tabelle, Tableau 99- RD 300-400 C/S No. 3 600- Lin Flax Flachs Lina 0,7 1 N 50 65 75 100 10 150 175

Læs mere

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning

Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800. Brugsanvisning Skiveslåmaskine SB 1600 I SB 2000 I SB 2400 I SB 2800 Brugsanvisning Original brugsanvisning Udgave 5 I April 2010 EN EC-Declaration of Conformity ES CEE Declaración de Conformidad according to Directive

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE)

BETJENINGSVEJLEDNING. Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE, Snapper 355Z zero-turn rider med 50 klipper (CE) BETJENINGSVEJLEDNING Zero-turn Rider Simplicity ZT3000 Fabr. nr. Beskrivelse 5900684 ZT3000B2450CE, Simplicity ZT3000 zero-turn rider med 50 klipper (CE) Snapper 355Z Fabr. nr. Beskrivelse 5900685 355ZB2450CE,

Læs mere

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING

SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Inden du tager dit klimaanlæg i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. SCAN1 BRUGERVEJLEDNING Se www.andes.dk for opdateringer Anlægget skal monteres af en autoriseret

Læs mere

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK

Elektrisk kørestol. Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK Elektrisk kørestol Brugsvejledning Quickie Tango 034202.DK HVIS DU HAR NEDSAT SYN, KAN DETTE DOKUMENT SES I PDF-FORMAT PÅ WWW.SUNRISEMEDICAL.COM ELLER ALTERNATIVT KAN DET STILLES TIL RÅDIGHED I STOR TEKST.

Læs mere

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3

INNHOLDSFORTEGNESLE. Dansk - 3 husqvarna AUTOMOWER 260 ACX BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på Automower... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES

BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES BETJENINGSVEJLEDNING CS-420ES ADVARSEL FARE LÆS ANVISNINGER OMHYGGELIGT OG OVERHOLD DE ANFØRTE REGLER FOR BETJENING. UKORREKT BETJENING KAN MEDFØRE ALVORLIGE PERSONSKADER Introduktion 2Introduktion Denne

Læs mere

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art.

10/2011. Maistro RC / CC. Brugsanvisning. Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! Art. 10/2011 Maistro RC / CC Art.: 80430606 da Brugsanvisning Skal læses omhyggeligt inden ibrugtagning! Brugsanvisningen skal gemmes! EU-overensstemmelseserklæring i henhold til EF-direktiv 2006/42/EF Vi,

Læs mere

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO

DEUTSCH KRUPS ENGLISH. ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx FRANCAIS NEDERLANDS DANSK SVENSKA NORSK SUOMI. www.krups.com ITALIANO KRUPS ESPRESSERIA AUTOMATIC SERIE EA 80xx NORSK SVENSKA DEUTSCH ENGLISH FRANCAIS DANSK NEDERLANDS www.krups.com ITALIANO SUOMI 16 17 18 15 14 19 20 21 22 23 13 12 24 25 11 26 1 2 3 4 5 27 10 9 8 7 6 KRUPS

Læs mere

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S

Bejco Styrbar minidumper CU99HS. Brugermanual. Bejco Kramac Maskincompagni A/S Bejco Styrbar minidumper CU99HS Brugermanual Viborgvej 742, DK-8471 Sabro - Tlf.+45 86 92 48 70 - Fax +45 86 92 46 70 - E-mail:info@bejco.dk - www.bejco.dk 1 1. Overensstemmelseserklæring EU-Overensstemmelseserklæring

Læs mere

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING

HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING HUSQVARNA AUTOMOWER 305/308 BRUGSANVISNING INNHOLDSFORTEGNESLE 1. Introduktion og sikkerhed... 5 1.1 Introduktion... 5 1.2 Symboler på produktet... 6 1.3 Symboler i brugsanvisningen... 7 1.4 Sikkerhedsforskrifter...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien

INSTRUKTIONSBOG. 22 Serien INSTRUKTIONSBOG 22 Serien Velkommen om bord Vi vil gerne ønske dig tillykke med din nye båd og dit valg af en Volvo Penta Marinemotor. Det er et valg, som vil give dig megen bådglæde i lang tid fremover.

Læs mere

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100

RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER TYPE: 250/50-250/90-400/90-500/90-580/90-620/150-650/270-960/270-500/100 Instruktionsmanual Manual 10661/2009-Nrev1/ska RENO INDUSTRI STEMPELKOMPRESSORER Anlægget må kun anvendes til komprimering af atmosfærisk luft. Såfremt der stilles krav til luftkvaliteten (f.eks. åndemiddelluft),

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere