Århus Kommune Lokalplan nr.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 25 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri August 2008

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby og Risskov Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Årstidernes Arkitekter A/S Papirfabrikken Silkeborg

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 818 Boligområde nord for Pannerupvej i Trige INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 818

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område øst for Randersvej i den østlige del af Trige. Området er beliggende nord for Pannerupvej og øst for et eksisterende institutionsområde. Sydøst for området ligger Trige Skov og vest for området ligger Trige Kirke. Umiddelbart øst for området ligger desuden et 3-beskyttet naturområde med eng, mose og et vandhul. Lokalplanområdet, der er ca. 11,4 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i landzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet bliver ved lokalplanes udarbejdelse anvendt til jordbrugsarealer. Fra lokalplanområdet er der fin udsigt til Trige Kirke mod sydvest, ud over Pannerup mose mod øst samt til Trige Skov og Skårup Skov mod hhv. sydøst og øst. Området er stærkt kuperet og skråner fra vest mod øst med et fald på ca. 18 m. Lokalplanområdet set fra Pannerupvej mod nord-øst Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

6 3 Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, der betegnes som et indsatsområde for drikkevandsbeskyttelse, og hvor der skal gøres en særlig indsats for at sikre grundvandet. Planens baggrund og mål Området er i Regionplan 2005 og i Århus Kommuneplan 2001 udlagt til byudvikling. Der er i kommuneplanen udlagt et større byvækstområde i den nordøstlige del af Trige, hvoraf lokalplanområdet udgør den midterste del. Århus Kommune har ladet lokalplanen udarbejde for at give mulighed for etablering af et nyt boligområde tilpasset områdets landskabelige kvaliteter. Det planlagte boligområde skal rumme et varieret udbud af boligtyper i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt institutionsbebyggelse. Lokalplanen fastlægger en vej- og stistruktur, som sikrer adgang til lokalplanområdets fælles grønne friarealer og forbinder området med det eksisterende lokalsamfund. I området sikres derfor en gennemgående grøn landskabskile, som løber nord-syd i området og indenfor hvilken der etableres en hovedsti, som forbinder området med de omkringliggende områder og Trige By. Lokalplanens fastlægger desuden en hensigtsmæssig og varieret arealanvendelse gennem en opdeling af lokalplanområdet i delområder med forskellig anvendelse og karaktér. Desuden skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen og beplantningen tilpasser sig og fremhæver det kuperede terræn således, at dette bidrager til områdets oplevelsesmæssige attraktion. Planens hovedtræk Lokalplanområdet udgør matr. nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. Lokalplanområdets storparceller vejbetjenes fra Pannerupvej via fordelingsvej på matr. nr. 1a Trige By, Trige. Den tætteste del af bebyggelsen, den tæt-lave boligbebyggelse, placeres vest for områdets fælles friareal. Den mere åbne del af bebyggelsen, de åben-lave boligbebyggelser for enfamilieshuse på egen grund, placeres øst for det fælles friareal og ud mod det åbne land. Lokalplanområdet opdeles i fem områder: I, II, III, IV og V. Lokalplanområdets område I og II opdeles desuden i storparceller placeret omkring et sammenhængende fælles friareal, der forløber nord-syd i området og som kan videreføres i kommende etaper af byudviklingen i den nordøstlige del af Trige. Område I er udlagt til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse som kæde-, række-, punkthuse eller gårdhavebebyggelse med tilhørende boligveje, parkeringsarealer og interne fælles udeopholdsarealer. Inden for området må der mak- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

7 4 simalt opføres et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 35. Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Område II er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse som fritliggende enfamilieshuse, med tilhørende boligveje, parkeringsarealer og interne fælles udeopholdsarealer. På den enkelte grund må der maksimalt opføres bebyggelse med et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Område III er udlagt til offentlige formål såsom børneinstitution og lignende formål med tilhørende veje, parkeringspladser og udeopholdsarelaer. Såfremt der ikke opføres offentlige formål i området, kan det i stedet anvendes som storparcel for tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for storparcellerne i område I. Inden for lokalplanområdet kan i alt opføres i alt ca. 160 boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, om at boliger skal opføres som lavenergihuse. Områder IV er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i lokalplanområdet i form af en grøn kile igennem området. Der placeres en hovedsti i den grønne kile, som skal føres under Pannerupvej i en niveaufri underføring. I det fælles friareal kan der etableres en hovedsti, opholdsarealer, legepladser og regnvandsbassin. Områder V er udlagt vej- og stiareal Med lokalplanen kan der indenfor område I opføres m 2 boligareal. Med en gennemsnitsstørrelse på 100 m 2 giver planen mulighed for opførelse af ca. 82 tætlave boliger. Med lokalplanen kan der indenfor område II opføres ca. 70 enfamilieshuse. Med lokalplanen kan der indenfor område III opføres bebyggelse til offentlige formål såsom institutioner eller tæt-lav boligbebyggelse med et samlet etageareal på 962 m 2. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse svarer dette til ca. 9 boliger. Bebyggelsens udseende Lokalplanen fastlægger ikke retningslinier for den enkelte bebyggelses udformning, men indeholder bestemmelser, som skal sikre, at tæt-lav boligbebyggelse indenfor hver storparcel udføres i ens materialer og med ens taghældning, så der opstår en sammenhængende arkitektonisk helhed indenfor de enkelte boligenklaver i storparcellerne. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

8 5 Åben-lav bebyggelse kan opføres efter de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet. Beplantning I område IV skal der etableres beplantning i henhold til en af Natur og Miljø godkendt samlet plan. Den samlede plan for område IV skal sikre et rekreativt rum, som kan appellere både til afslapning og fysisk aktivitet. Området skal fungere som et samlende element i det nye byudviklingsområde i Trige Øst og skal kunne rumme en variation af farver og former, f.eks. i form af beplantning, der indbyder til forskellige aktiviteter og leg. Konkret kan området indeholde bakkedannelser, som kan beplantes med træer og buske eller ligge åbent hen med højt græs og vilde blomster, og som om vinteren f.eks. kan bruges til en tur på kælk. Desuden kan der i området etableres mindre lunde, der foruden at fungere som rekreative elementer, også kan udgøre biotoper for flora og fauna og bidrage til områdets artsdiversitet og oplevelsesrigdom. Hække mellem boliggrupperne skal beplantes som en gennemgående ensartet hæk. Langs fordelingsvejen skal der etableres en ensartet allébeplantning, således at der dannes en klart opfattelig ryg for boligbebyggelsen. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej via en ny stamvej. Stamvejen føres videre mod nord gennem lokalplan nr. 792 og tilsluttes Randersvej, så der på sigt også vil være adgang herfra. Fortov Fortov Vest Øst Principskitse for udformning af stamvej De enkelte boliger vejbetjenes fra interne boligveje, der føres frem til den enkelte grund eller til en boliggruppes fælles adgangs- og parkeringsarealer. Lokalplanen skal sikre, at boligvejene i den åben-lave bebyggelse anlægges som en blanding af køre- og opholdsareal, hvor der f.eks. kan være parkering, mindre Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

9 6 beplantede arealer eller flader i forskellige materialer såsom beton, gummi eller træ. Disse flader kan fungere som indbydende aktivitetsflader, der kan benyttes til at spille f.eks. hockey, tegne med kridt eller spille bold. Det er intentionen, at boligvejen skal fungere som socialt rum i den åbne lave boligbebyggelse. Boligvejene skal således udgøre en bearbejdet flade, der kan skabe identitet og rum for social interaktion indenfor den enkelte åben-lave boliggruppe. For at skabe tilhørsforhold og forskel kan boligvejene i den åben-lave bebyggelse have forskellige design og rumme forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Lokalplanen skal sikre, at der i område IV anlægges en hovedsti for gående og cyklister, som forbinder boligområderne i lokalplanområdet med de kommende boligområder nord og syd for lokalplanområdet. Denne sti vil sikre alle boligområderne i Trige Øst forbindelse til Triges øvrige vej- og stinet og skal syd for lokalplanområdet krydse Pannerupvej med en niveaufri underføring. Der anlægges en natursti langs lokalplanområdets østlige afgrænsning. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

10 7 N Grøn kile, - fælles grønt friareal Natursti Eksisterende bebyggelse Boligvej Tæt lave boliger Boligvej Åben lave boliger Boligvej Institution Fordelingsvej Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Tæt lave boliger Regnvandsbassin Boligvej A Stiforbindelse til institutioner Tæt lave boliger Stamvej Fordelingsvej Tæt lave boliger Boligvej Boligvej 3-beskyttet vandhul A En del af vejudlægget kan anvendes til opholdsog aktivitetsområder for boligvejens beboere Fordelingsvej Boligvej Tæt lave boliger Åben lave boliger PANNERUPVEJ Niveaufri stiunderføring til grøn kile i naboområde Illustrationsplan. Et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan komme til at se ud. Randersvej A Kote 87 Kote 89 Kote 85 Kote 81 Kote 74 Kote 73 Sø A Principsnit, som viser terrænet i sammenhæng med mulig bebyggelse og anlæg. Lokalplan nr. 818

11 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at området kan anvendes til en blanding af åben lav og tæt lav bebyggelse med mulighed for opførelse af et udbud af flere boligtyper dele af området kan anvendes til offentlige formål området opdeles i mindre, overskuelige enheder der udlægges et fælles friareal med stiforbindelse til kommende boligområder nord og syd for lokalplanområdet der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området, og landzonearealerne i lokalplanområdet overføres til byzone. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet, følgende matrikelnumre: 1o og 14aø Trige By, Trige samt alle parceller der efter den 1. august 2008 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III, IV og V, som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Men den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr.nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelsen af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

12 8 3. Anvendelse Område I Stk. 1. Området, der består af storparcellerne 1, 2, 3, 4 og 5, er udlagt til tætlav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, klyngehuse og o. lign med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg. Der kan inden for storparcellerne ikke opføres etageboliger. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

13 9 Stk. 2. Mindst 5 % af den enkelte storparcels areal skal udlægges som samlede bolignære fælles opholdsarealer for storparcellens beboere. Opholdsarealerne kan delvist udformes bymæssigt med belægning og inventar som torv eller plads. De fælles opholdsarealer skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af opholds- og legearealer. Ved godkendelse af bebyggelsesplaner skal det sikres, at arealerne er centralt beliggende i forhold til boligerne og at der opnås god tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Område II Stk. 3. Stk. 4. Området, der består af storparcellerne 6, 7 og 8, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Mindst 5 % af storparcellens areal skal udlægges som samlede bolignære fælles opholdsarealer. Opholdsarealerne skal i princippet placeres som opholds- eller aktivitetsareal i vejudlægget inden for den enkelte storparcels interne boligvej. Opholdsarealerne kan udformes bymæssigt med belægning. De fælles opholdsarealer skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af opholds- og aktivitetsarealer. Ved godkendelsen af udstykningsplanen skal det sikres, at arealerne er beliggende hensigtsmæssigt på boligvejenes udlæg, således at, der med adskillelse fra kørebanen, skabes trygge rammer for deres udnyttelse. Stk. 5. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Område III Stk. 6. Stk. 7. Området er udlagt til offentlige formål i form af børneinstitution. Opføres der ikke offentlige formål, jf. stk. 6 ovenfor, kan området anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for område I. Område IV Stk. 8. Stk. 9. Området er udlagt til fælles friareal (med regnvandsbassiner og sti) for lokalplanområdets beboere. På opholdsarealerne må grundejerforeningen (se 12) etablere anlæg til fælles formål med relation til ophold (ikke parkering, genbrugspladser o.l.). Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

14 10 Område V Stk. 10. Området er udlagt til vej- og stiareal. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet Stk. 11. Stk. 12. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres boliger driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions-, samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning samt fællesanlæg i henhold til stk. 8 skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. To eller flere storparceller kan dog slås sammen og bebygges samlet. Område I og III Stk. 2. Ved yderligere udstykning af storparceller i område I og område III jf. 3, stk. 1 og 7 til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets bestemmelser om mindste grundstørrelse på 700 m 2 ikke. Område II Stk. 3. Stk. 4. Udstykningen skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i området må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en mindre størrelse end 700 m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej - i princippet med placering som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej og sti A-B Vej C-D, E-F, G-H D-I, J-N, O-K, F-L og H-M heraf anlagt kørebaneareal af mindst 12 m bred 10 m bred m bred, 5 m bredde Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

15 11 Hovedsti a-b, cykel- og gangsti Stiforbindelse fra vej A-B til pkt. x Natursti c-d Fartdæmper, mrk. S Vendeplads mrk. Z 5 m bred 5 m bred 2 m bred Der skal etableres gangsti langs vej A-B, der også er adgangsvej for nyt boligområde mod nord. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje medsendes et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stier. Til vejen A-B må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde, undtagen storparcel I1 og område III. Vejadgang fra vejene C-D, E-F og G-H til storparcellerne 2, 3, 4, og 5 i område I skal i princippet etableres som vist på lokalplankortet. På hver storparcel skal der etableres vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) Der skal i lokalplanområdets østlige afgrænsning udlægges areal til en naturstiforbindelse mellem punkterne c-d, som angivet på lokalplankortet. Den 5 meter brede stistrækning fra Pannerupvej i område II6 skal give adgang for kørsel med landbrugsmaskiner frem til matr. nr. 2a Trige By, Trige, der er beliggende uden for lokalplanområdet øst for område II7 og II8. Naturstien indgår i område IV. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. I punkt b skal der kunne ske tilslutning videre i en niveaufri tunnel under Pannerupvej. I område II udlægges areal til bolig- og legevej i princippet som vist på lokalplankortet, hvor arealudlægget kan anvendes til opholds-/friarealer beliggende indenfor den 15 m brede del af udlægget. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. I område I, II og III skal der reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Der skal etableres stiforbindelse for gående fra stamvej A-B til eksisterende institutioner vest for lokalplanområdet i punktet x, som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

16 12 Stk. 13. Der skal reserveres et kileformet areal til udvidelse af vejudlægget på Pannerupvej svarende til et område på 1 m i nordlig retning af sidevej (til eksisterende institutioner) og 20 m mod øst af Pannerupvej. Arealet reserveres til anlæg af fortov fra sidevejen til den niveaufri tunnel i sydlig ende af stien a-b. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Nybyggeri skal opføres som lavenergihuse klasse 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I Stk. 1. Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på lokalplankortet angivne byggefelter. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne i en højde af maksimalt 3,5 m. Stk.2 Der må på storparcel nr.: 1. opføres maksimalt m 2 etageareal 2. opføres maksimalt m 2 etageareal 3. opføres maksimalt m 2 etageareal 4. opføres maksimalt m 2 etageareal 5. opføres maksimalt m 2 etageareal I alt maksimalt Se fodnote m 2 etageareal Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse og småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger, efter Bygningsreglementets kap som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Stk. 3. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). 3 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 35 beregnet af storparcellens areal fratrukket et skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at maksimalt tilladt antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

17 13 Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere storparcellens ydre afgrænsning mod anden grund, vej eller sti end 2,5 m. Internt på storparcellerne gælder ingen særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog i rimeligt omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og at der ikke er væsentlige indbliksgener. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2. Dette opholdsareal skal være umiddelbart tilgængeligt fra et af boligens opholdsrum eller fra et gangareal. Stk. 7. Til sikring af ovenstående bestemmelser må bebyggelse på den enkelte storparcel kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se Fodnote 4 Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning. Placering af eventuelt fælleshus. Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger og udhuse. Bygningsprofiler, facader og materialer. Terrænregulering. Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, fællesarealer o. lign. Område II Stk. 8. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Se fodnote 5 Stk. 9. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan) Stk. 10. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel mod veje, sti, fællesareal og vendepladser end 2,5 m. 4 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. 5 Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal inkl. dens andel i fællesareal. Den angivne bebyggelsesprocent svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent af grundens nettoareal (excl. andel i fællesareal) på 27. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

18 14 Stk. 11. Garager, carport, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end 0,50 m. Område III Stk. 12. Stk. 13. Ved anvendelse til offentlige formål til børneinstitution må bebyggelsesprocenten for området ikke overstige 35. I området må bygninger højst opføres i to etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 14 Stk. 15. Stk. 16. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, jf. 3, stk 6, må der i området opføres maksimalt 962 m 2 etageareal, se fodnote 3. Ny bebyggelse skal ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse opføres inden for de på lokalplankortet angivne byggefelter. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder i øvrigt samme bestemmelser som for område I. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 17. Af støjmæssige hensyn, jf. krav i 10, skal opholdsarealer og boligbebyggelse i 1 etage placeres i en afstand på mindst 15 m fra midten af Pannerupvej. Tilsvarende skal bebyggelse i mere end 1 etage placeres i en afstand af mindst 80 m fra Randersvej. Støjbyggelinierne er angivet på lokalplankortet. Afstandskravet kan reduceres, såfremt der tages særlige hensyn ved udformning og orientering af bebyggelsen. Se 10, Støjforhold. Stk. 18. Stk. 19. Stk. 20. I område IV kan opføres fællesanlæg med placering godkendt af Århus kommune, Planlægning og Byggeri, samt enkelte andre mindre bygninger til fælles formål til lokalplanområdets beboere. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. På grunde med terrænfald på 1,5 m eller derover må grunden ikke planeres for at tilpasse sig bebyggelsen, men bebyggelses skal tilpasse sig det faldende terræn. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

19 15 8. Bebyggelsens udseende Område I og III ved tæt-lav boligbebyggelse Stk. 1. Boliger på en storparcel skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må opføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 2. Stk. 3. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 4. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Friarealer jf. 3 stk. 8, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. På de fælles friarealer kan der etableres regnvandsbassiner, placeret i princippet som vist på lokalplankortet. Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element. Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti, nabogrunde og fælles opholdsarealer må kun etableres levende hegn. Levende hegn mod sti og fælles opholdsarealer skal plantes 0,30 m inde på egen grund. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

20 16 Stk. 3. Langs vej A-B etableres allétræer af dansk løvfældende træart, i princippet som vist på illustrationsplanen. Vejtræerne etableres i vejudlægget mellem vejkant/fortovskant og de enkelte grunde. Stk. 4. Der skal etableres beplantning i form af hække el. lign. til afskærmning af fælles parkerings- og renovationspladser i område I og III. Område I og II Stk. 5. Der skal indenfor den enkelte storparcel etableres opholdsarealer fælles for storparcellens beboere jf. 3. Opholdsarealerne skal placeres centralt, så der opnås en god tilgængelighed og indrettes så de er velegnede til ophold og leg. Opholdsarealer kan udformes bymæssigt med belægning og inventar som torve eller pladser. Område III Stk. 6. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder samme bestemmelser som for område I. 10. Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder det, at ny bebyggelse på den enkelte storparcel ikke må tages i brug før: Vej A-B, vej C-D, E-F, G-H samt naturstien c-d er anlagt. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn, passende del af område IV. Se fodnote 6 Veje, stier og parkeringspladser i det pågældende område eller storparcel er anlagt, samt at opholdsarealer er anlagt. Se fodnote 6. 6 Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensynsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

21 Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 7 Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område I, II og III skal være medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal efter krav fra Århus Kommune, Planlægning og byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Planlægning og Byggeri sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 7 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

Århus Kommune Lokalplan nr. 878

Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Århus Kommune Lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Marts 2010 Gammel Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og offentlige formål ved

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand. Oktober 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: 781 Kolonihaveområde ved Skjoldhøj i Brabrand Indeholder tillæg nr.

Læs mere

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé

Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001. Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Århus Kommune Lokalplan nr.: Plejeboliger ved Lokalcenter Rosenvang i Viby Indeholder tillæg nr. 67 til kommuneplan 2001 743 forslag Vilhelm Becks Vej Rosenvangs Allé Vilhelm Becks Vej Kaj Munks Vej Vidtskuevej

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 798 Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring

Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Den 22. september 2009 Forslag til lokalplan nr. 878 Område til boliger og offentlige formål ved Mosegårdsparken i Spørring Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby. Marts 2003 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 670 Område til ungdomsboliger ved Oldjordsvej / Vestre Ringgade i Åby KONGSBAK INFORMATIK Marts 2003 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til ungdomsboliger ved 670 Oldjordsvej

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE

Lokalplan nr. 12. Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE Lokalplan nr. 12 Rækkehusbebyggelse ved Grønvang VAMDRUP KOMMUNE 1. BESKRIVELSEN Denne lokalplan gælder et område ved Herredsvej i Vamdrup. Området, der er ca. 5.400 m 2 stort, er ved planens udarbejdelse

Læs mere

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej

Boliger ved tidligere Ask Højskole. Nordgårdsvej. Østergårdsvej. Ask. Balskildevej. Sletholmsvej Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 forslag Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej Balskildevej Ask Sletholmsvej Statistikområde/distrikt nr.: 7.50 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde. Juni 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 755 Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde KONGSBAK INFORMATIK Juni 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Stenvej i Skåde 755 Indeholder tillæg nr. 81 til Kommuneplan

Læs mere

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej

Beder Landevej og Agernvej i Beder. Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001. Agernvej. Beder Landevej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem 742 Beder Landevej og Agernvej i Beder Indeholder tillæg nr. 69 til Kommuneplan 2001 forslag Agernvej Beder Landevej Skoleparken Vilhelmsborgvænget Statistikområde/distrikt

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige

Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Den 27. januar 2009 Forslag til lokalplan nr. 844 Boligområde vest for Lergravvej i Trige Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720

Århus Kommune. Lokalplan nr. Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby. I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 Århus Kommune Lokalplan nr. 673 Plejeboliger ved Vestervang Århus Midtby I forbindelse med vedtagelsen af 673 annulleres det alternative forslag 720 KONGSBAK INFORMATIK Februar 2005 Århus Kommune Lokalplan

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Juli 2007 Randersvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige 768 Lergravvej

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800

ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 800 Boligområde øst for Gl. Landevej og Mosevangen i Spørring INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 623 Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Område til offentlige formål ved Nygårdsvej i Holme Lokalplan nr.: 623 Statistikområde/distrikt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 726 Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden 23 og 25, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Bevaring af villabebyggelse. Kaserneboulevarden

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 768

Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Århus Kommune Lokalplan nr. 768 Boligområde mellem Holmkærvej og Lergravvej i Trige Supplerende deklaration tinglyst den 23.01.2008 vedlagt - bemærk ændret lokalplankort Januar 2008 Randersvej Århus Kommune

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 779 Område til boliger og liberale erhverv ved Silkeborgvej i Åbyhøj KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til boliger og liberale erhverv ved

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium. Vejlby. April 1980 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 092 Jysk Børnehaveseminarium, Jysk Fritidspædagogseminarium ved Skejbyvej i Vejlby KONGSBAK INFORMATIK April 1980 Magistratens 2. afdeling Om dette hæftes indhold Det indledes

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 608

Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Århus Kommune Lokalplan nr. 608 Boligområde ved Kirkebakken i Beder Oktober 2006 Skoleparken Århus Kommune Lokalplan nr.: 608 Boligområde ved Vestervang i Beder Indeholder tillæg nr. 33 til Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 025 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 020 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE. VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGGRELSi: Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36

Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby. Skejbyparken. Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad nr.: 36 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Ladefogedvej i Skejby 798 ls Vej forslag Skejbyvej Ladefogedvej Sommerlystvej Randersvej Skejbyparken er Skejbygårdsvej Statistikområde/distrikt nr.: 5.21 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj

Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Den 22.juni 2010 Forslag til lokalplan nr. 836 Boligområde ved Bakke Alle i Åbyhøj Århus Kommune Teknik og Miljø Århus Kommune har udarbejdet et forslag til den fremtidige anvendelse af det viste lokalplanområde,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 791. Boligområde ved Asylvej i Risskov. Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Juli 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: 791 Boligområde ved Asylvej i Risskov Indeholder tillæg nr. 103 til Kommuneplan 2001 Tretommervej

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 088 REDEGØRELSE Lokalplanområdet l Lokalplanens baggrund og formål l Lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til anden planlægning 2 Lokalplanens retsvirkninger 5

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 703 Boligområde ved Indelukket i Elsted Del ophævet i henhold til lp. 826 December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Indelukket i Elsted 703 Asmusgård Blåbærvænget

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget

Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder. Oddervej Kirkebakken. HjvÊnget Århus Kommune Lokalplan nr.: Nyt boligområde syd for Tofteledet og Højvænget i Beder 776 forslag Oddervej Kirkebakken Tofteledet HjvÊnget Jernbanen Beder Landevej Statistikområde/distrikt nr.: 07.10 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro. November 2006 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 731 Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse øst for Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri Oktober 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde vest for Råhøjparken i Stavtrup 796 forslag Jarlsmindevej Klokkeskovvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt nr.: 6.62 Registreringskortblad

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 383 Tillæg 2: Bolig- og erhvervsbebyggelse ved Kappelvænget i Hasle (del af område III i lokalplan nr. 383) KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune. Tillæg til lokalplan nr.: Bolig-

Læs mere

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde

Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Lokalplan nr. 3.16 Boliger ved Idrætsvej i Espergærde Kommuneplantillæg nr. 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...3 Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til anden planlægning...5

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500

Lokalplan 1.15. Et boligområde på Højvangen. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 Lokalplan 1.15 Et boligområde på Højvangen Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 13.09.2001 3011501L11500 LOKALPLAN 1.15 - ET BOLIGOMRÅDE PÅ HØJVANGEN HAVEFACADE INDGANGSFACADE BJERGSTED KOMMUNE

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål

lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål lokalplan nr. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige formål samt boligformål Nakskov kommune maj 1983 1 NAKSKOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B2-I for et område syd for Helgenæsvej til offentlige

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 807 Boliger ved tidligere Ask Højskole December 2008 Østergårdsvej Århus Kommune Lokalplan nr.: Boliger ved tidligere Ask Højskole 807 Nordgårdsvej Askgårdsvej Østergårdsvej

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle. August 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 133 Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ryhavevej, Hasle KONGSBAK INFORMATIK August 1982 Arhus kommune Lokalplan nr: Lokalcenter og offentlig legeplads m.v. ved Ry havevej,

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 73 Boligområde ved Grønvej og Sabrovej, Sabro KONGSBAK INFORMATIK November 26 Århus Kommune Lokalplan nr.: Lav boligbebyggelse ved Grønvej og Sabrovej, Sabro Indeholder tillæg

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning LOKALPLAN 63 MARIENLYST BØRNEINSTITUTION INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning REDEGØRELSE - Eksisterende forhold - Lokalplanens baggrund og indhold - Forhold til anden planlægning - Tilladelser fra andre myndigheder

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE

LOKALPLAN. nr.37 RINGE KOMMUNE. område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE LOKALPLAN nr.37 område til BOLI GFORMAL ve.d SVINGET RINGE RINGE KOMMUNE RINGE KOMMUNE.. LOKALPLAN NR. 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokaiplanens redegørel ser Beskrivelse af lokalpianens indhold Bilag A Lokalpianens

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE

NELLEMANN'sEFTF. LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE. BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE NELLEMANN'sEFTF. PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRER VESTERAA l. 06-134653. 9100 AALBORG LOKALPLAN NR. 4 FOR THYBORØN - HARBOØRE KOMMUNE BOLIGOMRÅDE SYD FOR GAJSGÅRDSVEJ l HARBOØRE BEKENDTGØRELSE Thyborøn-Harboøre

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

715 forside. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj. Skødstrupvej. Hjortshøjparken. Gammel Kirkevej. Hjortshøj Møllevej

715 forside. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj. Skødstrupvej. Hjortshøjparken. Gammel Kirkevej. Hjortshøj Møllevej Hjortshøjparken Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Gl. Kirkevej i Hjortshøj 715 forside Skødstrupvej Hjortshøj Møllevej Gammel Kirkevej Østergaard Statistikområde/distrikt nr.: 04.10 Registreringskortblad

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr. 861

Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Århus Kommune Lokalplan nr. 861 Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Juni 2009 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå Indeholder tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Læs mere

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen

Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan Århus Syd Motorvejen T T T T T T T Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligbebyggelse ved Ormslevvej 297 i Stavtrup, Indeholder tillæg nr. 143 til Kommuneplan 2001 803 Forslag Råhøjvej Ormslevvej Århus Syd Motorvejen Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune Lokalplan nr.

Århus Kommune Lokalplan nr. Århus Kommune Lokalplan nr. 831 Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager-Kolt December 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Kolt Østervej, Hasselager - Kolt Indeholder tillæg nr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE

LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE LOKALPLAN NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE I HVIDE SANDE i henhold til lov om planlægning (lov nr. 383 af 14. juni 1993) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 stk. l nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 761 Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet KONGSBAK INFORMATIK Februar 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet 761 Jelshøjvej Hørretvej

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger

Lokalplanens forhold til anden planlægning. Lokalplanens retsvirkninger Indhold Lokalplan nr. 5.2-1 for et bolig- og kolonihaveområde ved Holbækvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004

Tillæg nr. 21 til Kommuneplan 1993-2004 Indhold Lokalplan nr. 1. 4-3 for et boligområde ved Bredekildevej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål 2 Lokalplanens

Læs mere