Århus Kommune Lokalplan nr.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus Kommune Lokalplan nr."

Transkript

1 Århus Kommune Lokalplan nr. 818 Boligområde nord for Pannerupvej, Trige September 2008

2 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Pannerupvej, Trige 818 Randersvej Pannerupvej Trige Centervej Statistikområde/distrikt nr.: Registreringskortblad nr.: 25 Teknik og Miljø Planlægning og Byggeri August 2008

3 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden for lokalplanen beskrives, ligesom målet med planen og planens hovedtræk også beskrives. Til afsnittet hører illustrationer, der viser en af de måder, planen gør det muligt at udnytte området på. Derefter følger afsnittet med de bindende bestemmelser for den fremtidige udnyttelse af lokalplanområdet, bygningers udseende, veje og stiers forløb m.v. Herefter følger et afsnit som beskriver hvordan lokalplanen forholder sig til kommuneplanen og den anden planlægning som vedrører lokalplanen. Det drejer sig f.eks. om veje, stier, skoler, institutioner, støj, teknisk forsyning m.v. Det sidste afsnit omhandler hvilke retsvirkninger forslaget til lokalplanen har, og hvad der vil gælde når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort. Næst bagest i hæftet sidder lokalplankortet som visuelt supplerer bestemmelserne i det andet afsnit og til sidst kommer siden med underskrifter og dato for offentliggørelse af lokalplanen. Her ligger lokalplanområdet Yderligere oplysninger om lokalplanen fås hos Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen Kalkværksvej, 10 værelse Århus C Tlf , 2641 og 2628 Lokalplanen kan ses og købes hos Borgerservice på Rådhuset samt Åby og Risskov Bibliotek Tlf Kortgrundlag Århus Kommune, Teknik og Miljø Lokalplanen er udarbejdet af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen i samarbejde med: Årstidernes Arkitekter A/S Papirfabrikken Silkeborg

4 ÅRHUS KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 818 Boligområde nord for Pannerupvej i Trige INDHOLDSFORTEGNELSE Side LOKALPLANENS INDHOLD Beskrivelse af området, baggrund og mål med planen, planens hovedtræk m.v LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1. Formål Område og opdeling Anvendelse Udstykning Trafikforhold Teknisk forsyning Bebyggelsens omfang og placering m.m Bebyggelsens udseende Opholdsarealer, hegn og beplantning Støjforhold Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Grundejerforening LOKALPLANEN OG ANDRE PLANER Lokalplanens forhold til kommuneplanen, veje, stier, støj, institutioner, teknisk forsyning m.v LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Retsvirkninger af lokalplanen LOKALPLANKORT Vedtagelsespåtegninger Indholdsfortegnelse Lokalplan nr. 818

5 2 LOKALPLANENS INDHOLD Her beskrives baggrunden for lokalplanen, målet med planen samt planens hovedtræk. Eksisterende forhold Denne lokalplan gælder for et område øst for Randersvej i den østlige del af Trige. Området er beliggende nord for Pannerupvej og øst for et eksisterende institutionsområde. Sydøst for området ligger Trige Skov og vest for området ligger Trige Kirke. Umiddelbart øst for området ligger desuden et 3-beskyttet naturområde med eng, mose og et vandhul. Lokalplanområdet, der er ca. 11,4 ha stort, var ved planens udarbejdelse kommunalt ejet og beliggende i landzone. Beskrivelse af området Lokalplanområdet bliver ved lokalplanes udarbejdelse anvendt til jordbrugsarealer. Fra lokalplanområdet er der fin udsigt til Trige Kirke mod sydvest, ud over Pannerup mose mod øst samt til Trige Skov og Skårup Skov mod hhv. sydøst og øst. Området er stærkt kuperet og skråner fra vest mod øst med et fald på ca. 18 m. Lokalplanområdet set fra Pannerupvej mod nord-øst Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

6 3 Lokalplanområdet er beliggende inden for et område, der betegnes som et indsatsområde for drikkevandsbeskyttelse, og hvor der skal gøres en særlig indsats for at sikre grundvandet. Planens baggrund og mål Området er i Regionplan 2005 og i Århus Kommuneplan 2001 udlagt til byudvikling. Der er i kommuneplanen udlagt et større byvækstområde i den nordøstlige del af Trige, hvoraf lokalplanområdet udgør den midterste del. Århus Kommune har ladet lokalplanen udarbejde for at give mulighed for etablering af et nyt boligområde tilpasset områdets landskabelige kvaliteter. Det planlagte boligområde skal rumme et varieret udbud af boligtyper i form af åben-lav og tæt-lav boligbebyggelse samt institutionsbebyggelse. Lokalplanen fastlægger en vej- og stistruktur, som sikrer adgang til lokalplanområdets fælles grønne friarealer og forbinder området med det eksisterende lokalsamfund. I området sikres derfor en gennemgående grøn landskabskile, som løber nord-syd i området og indenfor hvilken der etableres en hovedsti, som forbinder området med de omkringliggende områder og Trige By. Lokalplanens fastlægger desuden en hensigtsmæssig og varieret arealanvendelse gennem en opdeling af lokalplanområdet i delområder med forskellig anvendelse og karaktér. Desuden skal lokalplanen sikre, at bebyggelsen og beplantningen tilpasser sig og fremhæver det kuperede terræn således, at dette bidrager til områdets oplevelsesmæssige attraktion. Planens hovedtræk Lokalplanområdet udgør matr. nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. Lokalplanområdets storparceller vejbetjenes fra Pannerupvej via fordelingsvej på matr. nr. 1a Trige By, Trige. Den tætteste del af bebyggelsen, den tæt-lave boligbebyggelse, placeres vest for områdets fælles friareal. Den mere åbne del af bebyggelsen, de åben-lave boligbebyggelser for enfamilieshuse på egen grund, placeres øst for det fælles friareal og ud mod det åbne land. Lokalplanområdet opdeles i fem områder: I, II, III, IV og V. Lokalplanområdets område I og II opdeles desuden i storparceller placeret omkring et sammenhængende fælles friareal, der forløber nord-syd i området og som kan videreføres i kommende etaper af byudviklingen i den nordøstlige del af Trige. Område I er udlagt til boligformål i form af tæt-lav boligbebyggelse som kæde-, række-, punkthuse eller gårdhavebebyggelse med tilhørende boligveje, parkeringsarealer og interne fælles udeopholdsarealer. Inden for området må der mak- Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

7 4 simalt opføres et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på ca. 35. Bebyggelse må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Område II er udlagt til boligformål i form af åben-lav boligbebyggelse som fritliggende enfamilieshuse, med tilhørende boligveje, parkeringsarealer og interne fælles udeopholdsarealer. På den enkelte grund må der maksimalt opføres bebyggelse med et samlet etageareal, der svarer til en bebyggelsesprocent på 25. Bebyggelsen må maksimalt opføres i 2 etager foruden kælder og med en maksimal byggehøjde på 8,5 m. Område III er udlagt til offentlige formål såsom børneinstitution og lignende formål med tilhørende veje, parkeringspladser og udeopholdsarelaer. Såfremt der ikke opføres offentlige formål i området, kan det i stedet anvendes som storparcel for tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for storparcellerne i område I. Inden for lokalplanområdet kan i alt opføres i alt ca. 160 boliger. Lokalplanen indeholder bestemmelser, om at boliger skal opføres som lavenergihuse. Områder IV er udlagt til fælles friareal for samtlige beboere i lokalplanområdet i form af en grøn kile igennem området. Der placeres en hovedsti i den grønne kile, som skal føres under Pannerupvej i en niveaufri underføring. I det fælles friareal kan der etableres en hovedsti, opholdsarealer, legepladser og regnvandsbassin. Områder V er udlagt vej- og stiareal Med lokalplanen kan der indenfor område I opføres m 2 boligareal. Med en gennemsnitsstørrelse på 100 m 2 giver planen mulighed for opførelse af ca. 82 tætlave boliger. Med lokalplanen kan der indenfor område II opføres ca. 70 enfamilieshuse. Med lokalplanen kan der indenfor område III opføres bebyggelse til offentlige formål såsom institutioner eller tæt-lav boligbebyggelse med et samlet etageareal på 962 m 2. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse svarer dette til ca. 9 boliger. Bebyggelsens udseende Lokalplanen fastlægger ikke retningslinier for den enkelte bebyggelses udformning, men indeholder bestemmelser, som skal sikre, at tæt-lav boligbebyggelse indenfor hver storparcel udføres i ens materialer og med ens taghældning, så der opstår en sammenhængende arkitektonisk helhed indenfor de enkelte boligenklaver i storparcellerne. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

8 5 Åben-lav bebyggelse kan opføres efter de almindelige bestemmelser i bygningsreglementet. Beplantning I område IV skal der etableres beplantning i henhold til en af Natur og Miljø godkendt samlet plan. Den samlede plan for område IV skal sikre et rekreativt rum, som kan appellere både til afslapning og fysisk aktivitet. Området skal fungere som et samlende element i det nye byudviklingsområde i Trige Øst og skal kunne rumme en variation af farver og former, f.eks. i form af beplantning, der indbyder til forskellige aktiviteter og leg. Konkret kan området indeholde bakkedannelser, som kan beplantes med træer og buske eller ligge åbent hen med højt græs og vilde blomster, og som om vinteren f.eks. kan bruges til en tur på kælk. Desuden kan der i området etableres mindre lunde, der foruden at fungere som rekreative elementer, også kan udgøre biotoper for flora og fauna og bidrage til områdets artsdiversitet og oplevelsesrigdom. Hække mellem boliggrupperne skal beplantes som en gennemgående ensartet hæk. Langs fordelingsvejen skal der etableres en ensartet allébeplantning, således at der dannes en klart opfattelig ryg for boligbebyggelsen. Veje og stier Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej via en ny stamvej. Stamvejen føres videre mod nord gennem lokalplan nr. 792 og tilsluttes Randersvej, så der på sigt også vil være adgang herfra. Fortov Fortov Vest Øst Principskitse for udformning af stamvej De enkelte boliger vejbetjenes fra interne boligveje, der føres frem til den enkelte grund eller til en boliggruppes fælles adgangs- og parkeringsarealer. Lokalplanen skal sikre, at boligvejene i den åben-lave bebyggelse anlægges som en blanding af køre- og opholdsareal, hvor der f.eks. kan være parkering, mindre Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

9 6 beplantede arealer eller flader i forskellige materialer såsom beton, gummi eller træ. Disse flader kan fungere som indbydende aktivitetsflader, der kan benyttes til at spille f.eks. hockey, tegne med kridt eller spille bold. Det er intentionen, at boligvejen skal fungere som socialt rum i den åbne lave boligbebyggelse. Boligvejene skal således udgøre en bearbejdet flade, der kan skabe identitet og rum for social interaktion indenfor den enkelte åben-lave boliggruppe. For at skabe tilhørsforhold og forskel kan boligvejene i den åben-lave bebyggelse have forskellige design og rumme forskellige aktivitets- og opholdsmuligheder. Lokalplanen skal sikre, at der i område IV anlægges en hovedsti for gående og cyklister, som forbinder boligområderne i lokalplanområdet med de kommende boligområder nord og syd for lokalplanområdet. Denne sti vil sikre alle boligområderne i Trige Øst forbindelse til Triges øvrige vej- og stinet og skal syd for lokalplanområdet krydse Pannerupvej med en niveaufri underføring. Der anlægges en natursti langs lokalplanområdets østlige afgrænsning. Lokalplanens indhold Lokalplan nr. 818

10 7 N Grøn kile, - fælles grønt friareal Natursti Eksisterende bebyggelse Boligvej Tæt lave boliger Boligvej Åben lave boliger Boligvej Institution Fordelingsvej Regnvandsbassin Eksisterende bebyggelse Tæt lave boliger Regnvandsbassin Boligvej A Stiforbindelse til institutioner Tæt lave boliger Stamvej Fordelingsvej Tæt lave boliger Boligvej Boligvej 3-beskyttet vandhul A En del af vejudlægget kan anvendes til opholdsog aktivitetsområder for boligvejens beboere Fordelingsvej Boligvej Tæt lave boliger Åben lave boliger PANNERUPVEJ Niveaufri stiunderføring til grøn kile i naboområde Illustrationsplan. Et eksempel på hvordan lokalplanområdet kan komme til at se ud. Randersvej A Kote 87 Kote 89 Kote 85 Kote 81 Kote 74 Kote 73 Sø A Principsnit, som viser terrænet i sammenhæng med mulig bebyggelse og anlæg. Lokalplan nr. 818

11 7 LOKALPLANENS BESTEMMELSER Dette afsnit indeholder bindende bestemmelser om arealernes anvendelse, bygningers og vejes udformninger m.v. 1. Formål Lokalplanen har til hovedformål at sikre: at at at at at at området kan anvendes til en blanding af åben lav og tæt lav bebyggelse med mulighed for opførelse af et udbud af flere boligtyper dele af området kan anvendes til offentlige formål området opdeles i mindre, overskuelige enheder der udlægges et fælles friareal med stiforbindelse til kommende boligområder nord og syd for lokalplanområdet der oprettes en grundejerforening til at varetage fællesopgaver i området, og landzonearealerne i lokalplanområdet overføres til byzone. 2. Område og opdeling Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Lokalplanområdet er afgrænset som vist på lokalplankortet og omfatter jf. matrikelkortet, følgende matrikelnumre: 1o og 14aø Trige By, Trige samt alle parceller der efter den 1. august 2008 udstykkes i området. Se fodnote 1. Lokalplanområdet er opdelt i områderne I, II, III, IV og V, som vist på lokalplankortet. Se fodnote 1. Men den offentlige bekendtgørelse af byrådets endelige vedtagelse af lokalplanen er lokalplanområdet overført fra landzone til byzone. Der er landbrugspligt på matr.nr. 1o og 14aø Trige By, Trige. Ejendommene skal drives landbrugsmæssigt efter landbrugslovens regler, indtil den tages i brug til det, planen bestemmer. Se fodnote 2 1 I tvivlstilfælde defineres den nøjagtige grænse af Århus Kommune, Teknik og Miljø. 2 Ophævelsen af landbrugspligten sker ved erklæring fra landinspektør i forbindelse med ejendommens udstykning. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

12 8 3. Anvendelse Område I Stk. 1. Området, der består af storparcellerne 1, 2, 3, 4 og 5, er udlagt til tætlav boligbebyggelse (helårsbeboelse) i form af række-, kæde-, gård-, klyngehuse og o. lign med tilhørende fællesfaciliteter og anlæg. Der kan inden for storparcellerne ikke opføres etageboliger. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

13 9 Stk. 2. Mindst 5 % af den enkelte storparcels areal skal udlægges som samlede bolignære fælles opholdsarealer for storparcellens beboere. Opholdsarealerne kan delvist udformes bymæssigt med belægning og inventar som torv eller plads. De fælles opholdsarealer skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af opholds- og legearealer. Ved godkendelse af bebyggelsesplaner skal det sikres, at arealerne er centralt beliggende i forhold til boligerne og at der opnås god tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Område II Stk. 3. Stk. 4. Området, der består af storparcellerne 6, 7 og 8, er udlagt til åben-lav boligbebyggelse i form af fritliggende enfamiliehuse til helårsbeboelse. Mindst 5 % af storparcellens areal skal udlægges som samlede bolignære fælles opholdsarealer. Opholdsarealerne skal i princippet placeres som opholds- eller aktivitetsareal i vejudlægget inden for den enkelte storparcels interne boligvej. Opholdsarealerne kan udformes bymæssigt med belægning. De fælles opholdsarealer skal etableres efter planer godkendt af Århus Kommune, Natur og Miljø. Fælles for opholdsarealerne gælder, at de skal have karakter af opholds- og aktivitetsarealer. Ved godkendelsen af udstykningsplanen skal det sikres, at arealerne er beliggende hensigtsmæssigt på boligvejenes udlæg, således at, der med adskillelse fra kørebanen, skabes trygge rammer for deres udnyttelse. Stk. 5. På hver grund må kun opføres eller indrettes én bolig. Område III Stk. 6. Stk. 7. Området er udlagt til offentlige formål i form af børneinstitution. Opføres der ikke offentlige formål, jf. stk. 6 ovenfor, kan området anvendes til tæt-lav boligbebyggelse med samme bestemmelser som gældende for område I. Område IV Stk. 8. Stk. 9. Området er udlagt til fælles friareal (med regnvandsbassiner og sti) for lokalplanområdets beboere. På opholdsarealerne må grundejerforeningen (se 12) etablere anlæg til fælles formål med relation til ophold (ikke parkering, genbrugspladser o.l.). Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

14 10 Område V Stk. 10. Området er udlagt til vej- og stiareal. Fælles bestemmelser for lokalplanområdet Stk. 11. Stk. 12. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan tillade, at beboerne fra deres boliger driver sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i boligområder f.eks. frisør-, læge-, tegnestue-, revisions-, samt klubvirksomhed. En forudsætning er dog, at virksomheden ikke vil give ulemper for de omboende ved væsentlig øget parkering, trafik eller på anden måde er til gene. Placering af mindre bygninger til kvarterets tekniske forsyning samt fællesanlæg i henhold til stk. 8 skal godkendes af Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. 4. Udstykning Stk. 1. Udstykning i storparceller skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. To eller flere storparceller kan dog slås sammen og bebygges samlet. Område I og III Stk. 2. Ved yderligere udstykning af storparceller i område I og område III jf. 3, stk. 1 og 7 til tæt-lav boligbebyggelse gælder småhusreglementets bestemmelser om mindste grundstørrelse på 700 m 2 ikke. Område II Stk. 3. Stk. 4. Udstykningen skal i princippet ske som vist på lokalplankortet. Ingen grund i området må ved udstykning, arealoverførsel eller på anden måde udstykkes med en mindre størrelse end 700 m Trafikforhold Stk. 1. Stk. 2. Lokalplanområdet vejbetjenes fra Pannerupvej - i princippet med placering som vist på lokalplankortet. På lokalplankortet er med raster vist de arealer, der er udlagt til: Vej og sti A-B Vej C-D, E-F, G-H D-I, J-N, O-K, F-L og H-M heraf anlagt kørebaneareal af mindst 12 m bred 10 m bred m bred, 5 m bredde Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

15 11 Hovedsti a-b, cykel- og gangsti Stiforbindelse fra vej A-B til pkt. x Natursti c-d Fartdæmper, mrk. S Vendeplads mrk. Z 5 m bred 5 m bred 2 m bred Der skal etableres gangsti langs vej A-B, der også er adgangsvej for nyt boligområde mod nord. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Stk. 7. Der skal til godkendelse hos Århus Kommune, Trafik og Veje medsendes et projekt for de i stk. 2 nævnte veje og stier. Til vejen A-B må der ikke være direkte adgang fra de tilgrænsende grunde, undtagen storparcel I1 og område III. Vejadgang fra vejene C-D, E-F og G-H til storparcellerne 2, 3, 4, og 5 i område I skal i princippet etableres som vist på lokalplankortet. På hver storparcel skal der etableres vendemuligheder for lastbiler (renovationsvogne, flyttevogne m.v.) Der skal i lokalplanområdets østlige afgrænsning udlægges areal til en naturstiforbindelse mellem punkterne c-d, som angivet på lokalplankortet. Den 5 meter brede stistrækning fra Pannerupvej i område II6 skal give adgang for kørsel med landbrugsmaskiner frem til matr. nr. 2a Trige By, Trige, der er beliggende uden for lokalplanområdet øst for område II7 og II8. Naturstien indgår i område IV. Stk. 8. Stk. 9. Stk. 10. Stk. 11. Stk. 12. I punkt b skal der kunne ske tilslutning videre i en niveaufri tunnel under Pannerupvej. I område II udlægges areal til bolig- og legevej i princippet som vist på lokalplankortet, hvor arealudlægget kan anvendes til opholds-/friarealer beliggende indenfor den 15 m brede del af udlægget. Ved vejtilslutninger skal der sikres de nødvendige oversigtsarealer, jf. gældende vejregler. I område I, II og III skal der reserveres areal til parkeringsformål i overensstemmelse med gældende retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer i Århus Kommune. Der skal etableres stiforbindelse for gående fra stamvej A-B til eksisterende institutioner vest for lokalplanområdet i punktet x, som vist på lokalplankortet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

16 12 Stk. 13. Der skal reserveres et kileformet areal til udvidelse af vejudlægget på Pannerupvej svarende til et område på 1 m i nordlig retning af sidevej (til eksisterende institutioner) og 20 m mod øst af Pannerupvej. Arealet reserveres til anlæg af fortov fra sidevejen til den niveaufri tunnel i sydlig ende af stien a-b. 6. Teknisk forsyning Stk. 1. Nybyggeri skal opføres som lavenergihuse klasse 1 efter bestemmelserne i bygningsreglementet. 7. Bebyggelsens omfang og placering m.m. Område I Stk. 1. Ny bebyggelse skal opføres indenfor de på lokalplankortet angivne byggefelter. Garager, carporte, skure, udhuse og lignende mindre småbygninger kan opføres uden for byggefelterne i en højde af maksimalt 3,5 m. Stk.2 Der må på storparcel nr.: 1. opføres maksimalt m 2 etageareal 2. opføres maksimalt m 2 etageareal 3. opføres maksimalt m 2 etageareal 4. opføres maksimalt m 2 etageareal 5. opføres maksimalt m 2 etageareal I alt maksimalt Se fodnote m 2 etageareal Der kan herudover opføres 10 m 2 udhuse og småbygninger pr. bolig, enten som fritliggende bygninger, efter Bygningsreglementets kap som sammenbyggede med boligen eller som indbyrdes sammenbyggede bygninger. Stk. 3. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). 3 Det angivne etageareal svarer tilnærmelsesvist til en bebyggelsesprocent på 35 beregnet af storparcellens areal fratrukket et skønnet færdselsareal. Opmærksomheden henledes på, at maksimalt tilladt antal m 2 etageareal formentlig ikke vil kunne opføres ved byggeri alene i 1 etage. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

17 13 Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere storparcellens ydre afgrænsning mod anden grund, vej eller sti end 2,5 m. Internt på storparcellerne gælder ingen særlige bestemmelser om højde- og afstandsforhold. Bebyggelsen skal dog i rimeligt omfang sikre tilfredsstillende lysforhold og at der ikke er væsentlige indbliksgener. I tilknytning til hver bolig på terræn skal der være et udendørs opholdsareal på mindst 25 m 2. Dette opholdsareal skal være umiddelbart tilgængeligt fra et af boligens opholdsrum eller fra et gangareal. Stk. 7. Til sikring af ovenstående bestemmelser må bebyggelse på den enkelte storparcel kun ske på grundlag af en af Århus Kommune, Teknik og Miljø godkendt bebyggelsesplan. Se Fodnote 4 Planen skal redegøre for: Placering af beboelse med udendørs opholdsareal. Eventuel udstykning. Placering af eventuelt fælleshus. Placering af garager/carporte (eller evt. fællesparkering). Placering af småbygninger og udhuse. Bygningsprofiler, facader og materialer. Terrænregulering. Storparcellens interne vej-, parkerings- og stiforhold, herunder tilslutninger til de tilgrænsende veje, stier, storparceller, fællesarealer o. lign. Område II Stk. 8. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. Se fodnote 5 Stk. 9. Bygninger må højst opføres i 2 etager foruden kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan) Stk. 10. Bebyggelsen må ikke opføres nærmere skel mod veje, sti, fællesareal og vendepladser end 2,5 m. 4 Bebyggelsesplanen sikres ved tinglyst deklaration. 5 Bebyggelsesprocenten beregnes af grundens areal inkl. dens andel i fællesareal. Den angivne bebyggelsesprocent svarer tilnærmelsesvis til en bebyggelsesprocent af grundens nettoareal (excl. andel i fællesareal) på 27. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

18 14 Stk. 11. Garager, carport, udhuse og lignende mindre bygninger må ikke opføres nærmere skel mod stier og fælles friarealer end 0,50 m. Område III Stk. 12. Stk. 13. Ved anvendelse til offentlige formål til børneinstitution må bebyggelsesprocenten for området ikke overstige 35. I området må bygninger højst opføres i to etager foruden eventuel kælder. Intet punkt af en bygnings ydervæg eller tagflade må være højere end 8,50 m over terræn (målt i forhold til eksisterende terræn, til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn eller til et i henhold til bygningslovgivningen fastlagt niveauplan). Stk. 14 Stk. 15. Stk. 16. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse, jf. 3, stk 6, må der i området opføres maksimalt 962 m 2 etageareal, se fodnote 3. Ny bebyggelse skal ved opførelse af tæt-lav boligbebyggelse opføres inden for de på lokalplankortet angivne byggefelter. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder i øvrigt samme bestemmelser som for område I. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 17. Af støjmæssige hensyn, jf. krav i 10, skal opholdsarealer og boligbebyggelse i 1 etage placeres i en afstand på mindst 15 m fra midten af Pannerupvej. Tilsvarende skal bebyggelse i mere end 1 etage placeres i en afstand af mindst 80 m fra Randersvej. Støjbyggelinierne er angivet på lokalplankortet. Afstandskravet kan reduceres, såfremt der tages særlige hensyn ved udformning og orientering af bebyggelsen. Se 10, Støjforhold. Stk. 18. Stk. 19. Stk. 20. I område IV kan opføres fællesanlæg med placering godkendt af Århus kommune, Planlægning og Byggeri, samt enkelte andre mindre bygninger til fælles formål til lokalplanområdets beboere. Terrænreguleringer må kun finde sted efter tilladelse fra bygningsmyndigheden. Regulering på indtil 0,50 m i forhold til eksisterende terræn eller til et i forbindelse med byggemodningen reguleret terræn og ikke nærmere skel end 0,50 m kan dog finde sted uden tilladelse. På grunde med terrænfald på 1,5 m eller derover må grunden ikke planeres for at tilpasse sig bebyggelsen, men bebyggelses skal tilpasse sig det faldende terræn. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

19 15 8. Bebyggelsens udseende Område I og III ved tæt-lav boligbebyggelse Stk. 1. Boliger på en storparcel skal udføres i ens materialer og med ens taghældning. Vinterhaver, udestuer, udhuse, garager, carporte og lignende mindre bygninger må opføres i andre materialer og med en anden taghældning, hvis der kan opnås en god helhedsvirkning. Fællesbestemmelser for lokalplanområdet Stk. 2. Stk. 3. Skiltning og reklamering på en ejendom må kun foretages med tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri i hvert enkelt tilfælde. Almindelige udendørs radio og tv-antenner herunder parabolantenner med en diameter på indtil 100 cm må, hvis de anbringes på bygninger, højst rage 1,0 m op over disses højeste punkt. Parabolantenner med en diameter større end 100 cm må alene opsættes efter særlig tilladelse fra Århus Kommune, Planlægning og Byggeri. Århus Kommune, Planlægning og Byggeri kan i enkelte tilfælde og efter en konkret vurdering af en antennes udformning f.eks. antenner for radioamatører tillade antenner med en større højde end angivet ovenfor. Stk. 4. Såfremt der etableres et anlæg til indvinding af solenergi eller lignende skal de dele af anlægget der anbringes udvendigt på bygninger, indgå som en del af tagfladen eller en del af bygningens øvrige ydervægge. 9. Opholdsarealer, hegn og beplantning Stk. 1. Friarealer jf. 3 stk. 8, skal i princippet placeres som vist på lokalplankortet. På de fælles friarealer kan der etableres regnvandsbassiner, placeret i princippet som vist på lokalplankortet. Regnvandsbassinet skal udformes som et rekreativt element. Stk. 2. Langs den enkelte grunds skel mod sti, nabogrunde og fælles opholdsarealer må kun etableres levende hegn. Levende hegn mod sti og fælles opholdsarealer skal plantes 0,30 m inde på egen grund. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

20 16 Stk. 3. Langs vej A-B etableres allétræer af dansk løvfældende træart, i princippet som vist på illustrationsplanen. Vejtræerne etableres i vejudlægget mellem vejkant/fortovskant og de enkelte grunde. Stk. 4. Der skal etableres beplantning i form af hække el. lign. til afskærmning af fælles parkerings- og renovationspladser i område I og III. Område I og II Stk. 5. Der skal indenfor den enkelte storparcel etableres opholdsarealer fælles for storparcellens beboere jf. 3. Opholdsarealerne skal placeres centralt, så der opnås en god tilgængelighed og indrettes så de er velegnede til ophold og leg. Opholdsarealer kan udformes bymæssigt med belægning og inventar som torve eller pladser. Område III Stk. 6. Ved anvendelse til tæt-lav boligbebyggelse gælder samme bestemmelser som for område I. 10. Støjforhold Stk. 1. Det skal sikres, at det konstante udendørs støjniveau på bebyggelsen og opholdsarealer, ikke overstiger 55 db(a) på døgnbasis fra trafikstøj. 11. Særlige forudsætninger for ibrugtagen af ny bebyggelse Generelt gælder det, at ny bebyggelse på den enkelte storparcel ikke må tages i brug før: Vej A-B, vej C-D, E-F, G-H samt naturstien c-d er anlagt. Der er anlagt en efter Århus Kommune, Teknik og Miljøs skøn, passende del af område IV. Se fodnote 6 Veje, stier og parkeringspladser i det pågældende område eller storparcel er anlagt, samt at opholdsarealer er anlagt. Se fodnote 6. 6 Såfremt anlæg af friarealer, beplantning, veje, stier m.v. ikke hensynsmæssigt kan færdiggøres, forinden ibrugtagen af bebyggelse, vil der efter en konkret vurdering være mulighed for at give dispensation fra bestemmelserne, dog kun mod sikkerhedsstillelse for anlæg af arealerne inden for en rimelig tid. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

21 Grundejerforening Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. stk. 4. Der skal stiftes en forening til at varetage de fælles grundejerinteresser i lokalplanområdet. Se fodnote 7 Ejere af ejendomme inden for lokalplanens område I, II og III skal være medlemmer af grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal efter krav fra Århus Kommune, Planlægning og byggeri optage medlemmer fra tilgrænsende områder. Grundejerforeningen skal efter krav fra Planlægning og Byggeri sammenslutte sig med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende områder eller opdele foreningen i to eller flere selvstændige foreninger. 7 Supplerende bestemmelser om grundejerforening og parcelforeninger findes i deklarationen, der er udarbejdet for lokalplanområdet. Lokalplanens bestemmelser Lokalplan nr. 818

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand. Se endvidere lokalplan nr. 584. November 2005 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 736 Boligområde ved Helenelyst, storparcel 5, Brabrand Se endvidere lokalplan nr. 584 KONGSBAK INFORMATIK November 2005 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Helenelyst,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup. November 2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 710 Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup KONGSBAK INFORMATIK November 2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde mellem Søholmvej og Råhøjvej i Stavtrup Indeholder

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007

Århus Kommune. Lokalplan nr. 777. Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj. November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr. 777 Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj November 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Idrætsanlæg og børneinstitution ved Virupvej i Hjortshøj Indeholder tillæg

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet. Februar 2007 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 761 Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet KONGSBAK INFORMATIK Februar 2007 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde nord for Hørretløkken i Mårslet 761 Jelshøjvej Hørretvej

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr.

forslag Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Statistikområde/distrikt nr.: 07.00 Registreringskortblad nr. Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde ved Tandervej i Mårslet 696 Mårslet Byvej Præstegårdsvej Langballevej forslag Obstrupvej Testrupvej Mustrupvej Bedervej Tandervej Nymarksvej Statistikområde/distrikt

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng. Maj 1993 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 168 Tillæg: Boligområde m.m. ved Stenvej samt rekreative områder i Lyseng KONGSBAK INFORMATIK Maj 1993 hhus kommune.tiiiæg til lokalplan Boligområde m. m. ved Stenvej samt rekreative

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde, offentlig område, blandede formål og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej i Solbjerg.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Boligområde, offentlig område, blandede formål og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej i Solbjerg. Århus Kommune Lokalplan nr. 692 Boligområde, offentlig område, blandede formål og erhvervsområde nord for Solbjerg Hedevej i Solbjerg KONGSBAK INFORMATIK April 2006 Århus Kommune Lokalplan nr.: Boligområde,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-005 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-005 BOLIGBEBYGGELSE, TYLSTRUP AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING JUL 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens Lokalplanens baggrund og område indhold 1. 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494. Århus Kommune Lokalplan nr. 619 Område til offentlige formål ved Marselisboulevard. Rammelokalplan. Se endvidere lokalplan nr. 494 KONGSBAK INFORMATIK Juni 2001 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 123 For området ved Oluf Rings Vej i Ødum Oktober 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk Indholdsfortegnelse...

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 275 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED BRØDESKOVVEJ/KOLLERØDVEJ Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013

Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 RINGE KOMMUNE Forslag til Tillæg nr. 8 Til Kommuneplan 2002-2013 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe side 2 For et område til boligformål nord for Hestehavevej i Ringe Formål Formålet

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning...

Kort beskrivelse af lokalplanens indhold... Lokalplanens forhold til anden planlægning... Odder Kommune Lokalplan nr. 1075 Lokalplan for et område til blandede bolig- og erhvervsformål beliggende ved Banegårdsgade i Odder by. Udarbejdet af Odder Kommune ved Teknisk Forvaltning. 1. udkast maj

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 14-009 BOLIGOMRÅDE, BAKMØLLEVEJ, VESTBJERG AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING OKT 1986 INDHOLD5FORTEGNELSE ---_---_----_- -_- -_--- -- REDEGØRELSE Side Lokalplanens område og baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand. Marts 1982 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 145 Kolonihaveområde ved Edwin Rahrs Vej i Brabrand KONGSBAK INFORMATIK Marts 1982 Århus kommune Lokalplan nk: Kolonihaveområde ved Edwin RahrsVej i Brabrand. 145 Statistikornråde/distrikt

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978

LOKALPLAN 03-001 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 LOKALPLAN 03-001 VISSE VEST AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1978 I INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE ----------- Side Lokalplanens indhold og forhold til anden planlægning 1. Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ

LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ 1 LOKALPLAN NR. 277 SKOVHULEVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Hornbæk Planen går ud på Parcelhuse og alternative boligformer Boligudstilling i 1999 Arkitektkonkurrence om "Parcelhuset som

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig

Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 27. marts 2015 Lokalplan 994, Boliger Skødstrup - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til Lokalplan nr. 994. Boligområde ved Lauritshøj

Læs mere

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 07-002 GUG ØST, KOLLEKTIV BEBYGGELSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING MAJ 1980 IND ------ HO L D S F O R T E -------------- G N E LSE ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND

Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Haslev Kommune Forslag til lokalplan nr. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND November 2006 1 2 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 500-75 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIGFORMÅL VED SKOVHOLMSLUND Denne

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I

LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I LOKALPLAN 03-008 VISSE SYD, T/ET- LAV AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING I I AUG 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------- -------------- Redegørelse Lokalplanens baggrund og område Redegørelse

Læs mere

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN 19 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN 19 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 19 vedrører et ubebygget område nord for Klausdalsbrovej vest for Gammelgårdsvej og udlægger det til rækkehusbebyggelse på nær et mindre

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 881. Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager. Marts 2011 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 881 Center og boligområde ved Kolt Østervej i Hasselager Marts 211 Aarhus Kommune Lokalplan nr.: Bolig- og Centerområde ved Kolt Østervej, Vangsbovej og Skovvænget i Hasselager

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 917. Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 917. Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup. Oktober 2012 Aarhus Kommune Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Oktober 2012 Lokalplan nr. 917 Centerområde syd for Ormslevvej i Stavtrup Indeholder tillæg nr. 44 til Kommuneplan 2009 Om dette

Læs mere

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY

ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG- OG ERHVERVSFORMÅL VED ÅHOLMSGADE I ODDER BY I_ I- ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1049 Lokalplan for et område til blandet bolig- og erhvervsformål

Læs mere

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge

Lokalplan nr. 01.55.B. Boligområde ved Nygade i Skævinge Lokalplan nr. 01.55.B Boligområde ved Nygade i Skævinge 24.11.2004 LOKALPLAN NR. 01.55.B Område til boligformål - Skævinge Dencker s Consulting ApS v./arkitekt Poul Dencker i samarbejde med Teknisk Afdeling

Læs mere

Boligprojekt på Urvej i Hammel

Boligprojekt på Urvej i Hammel Lokalplan 318 Boligprojekt på Urvej i Hammel Favrskov Kommune, ortofoto 2006 August 2008 H VA D E R E N L O K A L P L A N? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som fastlægger et områdets anvendelse,

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle

Aarhus Kommune. Lokalplan nr. 704. Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Aarhus Kommune Lokalplan nr. 704 Område til ungdomsboliger ved Ryhavevej, Bispehaven i Hasle Del ophævet i henhold til lokalplan nr. 922 (se kortet på næste side) Juli 2012 VIBORGVEJ ÅBY RINGVEJ RYMARKEN

Læs mere

Byggebestemmelser / Vurderinger

Byggebestemmelser / Vurderinger Byggebestemmelser / Vurderinger 1. Ved ændringer af bebyggelser samt nybyggeri, skal der indhentes en byggetilladelse hos vurderingsudvalget i kontorvagten, medbringende en skitsetegning over byggeriet.

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune)

Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) Partiel byplanvedtægt nr. 7 (tidligere Holmsland Kommune) er d. 15.11.2011 blevet delvis aflyst. Det aflyste område er i stedet omfattet af: Lokalplan nr. 316 For et område til boligformål ved Minervavej,

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby. Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 627 Center for Idræt ved N. J. Fjords Gade, Århus Midtby KONGSBAK INFORMATIK Juni 2004 Tinglyst den 15-10-2004 Århus Kommune Lokalplan nr.: Center for Idræt ved N. J. Fjords

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179

HOLSTEBRO KOMMUNE. LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN nr. 179 HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 179 FOR ET OMRADE VED LÆGARD BÆK I HORNSHØJPARKEN. 6 20-REDEGBRELSE: Lokalplanens forhold til anden planlægning: 1. Zonestatus. Lokalplanområdet

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008

Århus Kommune. Lokalplan nr. 712. Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand. Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr. 712 Område til butik ved Stenbækvej og J. P. Larsens Vej i Brabrand Marts 2008 Århus Kommune Lokalplan nr.: Område til butik ved Stenbækvej og J.P.Larsens Vej i Brabrand Indeholder

Læs mere

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj

Lokalplan 41.85, Nim By Boliger ved Keldhøj. Overskrift. Lokalplan 41.85 Nim By. Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996. Boliger ved Keldhøj Overskrift Lokalplan 41.85 Nim By Tillæg 38-2006 til Kommuneplan 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse Indledning l Lokalplanen består af Offentlig fremlæggelse I 1. Lokalplanområdets beliggenhed ll 2.

Læs mere

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt

Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Lamavej og Gl. Romaltvej i Gl. Romalt Salgsvilkår Lamavej og Gl. Romaltvej omfatter 17 grunde, som ligger øst for Randers Centrum i dyrekvarteret i Gl. Romalt. Ind imellem de nye bebyggelser er der også

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03

GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 GALTEN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2.C1-03 Centerområde med boligareal i Skovby INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan 2.C.1-03 REDEGØRELSE FOR LOKALPLANENS FORHOLD TIL KOMMUNEPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING FOR OMRÅDET

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK

Århus Kommune. Lokalplan nr. Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn. Oktober 1988 KONGSBAK INFORMATIK Århus Kommune Lokalplan nr. 362 Erhvervsområde ved Mindet på Århus Havn KONGSBAK INFORMATIK Oktober 1988 Århus kommune Lokalplan nr,: Erhvervsområde ved Mindet 362 på hhus Havn Statistikområde/distrikt

Læs mere

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001

Indstilling. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan 2001 Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 11. maj 2009 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 861. Boligområde ved Øster Kringelvej i Gl. Egå. Tillæg nr. 154 til Kommuneplan

Læs mere

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20.

PRÆSTØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. PRÆSTØ KOMMUNE Lokalplan nr. 74 for Antonihøjen i Præstø. Kommuneplantillæg nr. 20. 2 Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som indeholder overordnede målsætninger for kommunens

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej.

Århus Kommune. Lokalplan nr. Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej. Århus Kommune Lokalplan nr. 286 Område til offentlige formål, institutioner o.lign. mellem Skejbygårdsvej og Vejlby Centervej KONGSBAK INFORMATIK April 1987 Arhus kommune Lokalplan nv.: Omrade til offentlige

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup,

HADEBSLEV KOMMUNE. ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADEBSLEV KOMMUNE ^Byplanvedtægt nr. 14 \ for et område øst for Starup, HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR/14. Byplanvedtægt nr. 14 for et område øst for Starup«I medfør af byplanloven ( lovbekendtgørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 936 FORSLAG

Lokalplan nr. 936 FORSLAG Lokalplan nr. 936 FORSLAG Boligområde ved Lille Elstedvej i Lystrup Indeholder tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2009 Om dette hæftes indhold Der indledes med et afsnit om lokalplanens indhold, hvor baggrunden

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret

L O K A L P L A N N R. F.24.2. for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Fod af skrænt HOLMEGAARD KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING L O K A L P L A N N R. F.24.2 for projekt jord samt et boligområde nord for ældrecentret Lokalplan forslag den 27. juni 2001 Lokalplan vedtaget den

Læs mere

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter

Byplanvedtægt 15. Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Byplanvedtægt 15 Gildbroterrasserne, Køge Bugt Uddannelsescenter Ishøj Kommune 2003 PARTIEL BYPLAMAljTÆQT NR. 15. ISHØJ KOMMUNE. Byplanvedtægt for et område mellem S-banen, Ishøj Stationsvej, Vejlebrovej

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave

Lokalplan 28. Vest for Rungsted Havn. Ewaldshave Lokalplan 28 Vest for Rungsted Havn Ewaldshave I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975 fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. FORMAL : 1. Hensigten med

Læs mere