NOTAT. Den 21. januar om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Den 21. januar 2008. om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v."

Transkript

1 NOTAT Den 21. januar 2008 Reklamefinansiering Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. 1. Reklamer i Skive Kommunes bygninger m.v. Skive Kommune er generelt indstillet på at benytte sig af lovgivningens muligheder for at tillade reklamer i bygninger, på byudstyr, biler m.v. som et finansieringstilskud. Reklamering kan betyde, at bygninger osv., som i forvejen benyttes til kommunale aktiviteter, bidrager til finansieringen af disse aktiviteter eller evt. andre steder i kommunen. Reklameringen kan også i nogle tilfælde muliggøre, at der anskaffes biler eller udstyr, som ellers ikke ville blive anskaffet. Skive Kommune ønsker dog en passende hensyntagen til kommunens almindelige omdømme, til æstetik og til borgernes muligheder for kun i begrænset omfang at blive præsenteret for reklamer på steder, udstyr mv., som de ikke har mulighed for at fravælge. Skive Kommune ønsker endvidere, at der tages hensyn til frivillige foreningers muligheder for at indgå aftaler med lokale erhvervsdrivende om reklamefinansiering. Skive Kommune påtager sig ikke med disse retningslinier en pligt til at indgå aftaler om reklamering, men opstiller blot rammer og betingelser for indgåelse af sådanne aftaler. En institution, afdeling eller lign. kan altid vælge ikke at indgå aftale om reklamering. Reklame: Reklame for en virksomhed, forening eller lign., et arrangement, et produkt eller en tjenesteydelse. Kommunens bygninger, byudstyr, biler m.v. Bygninger, udstyr m.v., som kommunen har privatretlig rådighed over. Vil typisk følge af en ejendomsret, men kan også følge af en leje- eller brugsret. Retningslinierne gælder ikke for selvejende institutioner. Det anbefales imidlertid, at selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen, i videst muligt omfang følger retningslinierne. Det anbefales, at kommunen indsætter en bestemmelse i driftsoverenskomsten herom ved førstgivne lejlighed, hvor driftsoverenskomsten ændres. KULTUR & BORGERSERVICE Ledelsessekretariatet Torvegade Skive Tlf: Fax: CVR-nr.: Reference.: Henvendelse til: live Tlf. lokal

2 2. Hvad kan der reklameres for? 2.1. Lovgivningens begrænsninger Den private virksomhed, forening eller lign., der ønsker at reklamere, er undergivet en række begrænsninger og krav i lovgivningen. Eksempler på begrænsninger: 1) Der må ikke reklameres for tobaksvarer 1. 2) Markedsføring rettet mod børn og unge 2 skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. Markedsføringen må herunder ikke udnytte børn og unges loyalitetsfølelse. Markedsføringen må heller ikke give indtryk af, at barnet eller den unge kan få fysiske, sociale eller psykologiske fordele frem for andre børn eller unge på samme alder, hvis barnet eller den unge ejer, bruger eller indtager et bestemt produkt. De må ikke kunne få den opfattelse, at de på nogen måde bliver ringere stillet end andre børn og unge, eller at de vil blive udsat for foragt eller latterliggørelse, hvis de ikke ejer, bruger eller indtager det pågældende produkt. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet således, at den unge målgruppe ikke er i tvivl om, at der er tale om reklame. Reklamerne skal være mere omhyggelige, præcise og realistiske end i forhold til voksne. 3) Reklamer må ikke være et udtryk for eller opfordre til direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller en tredjemands race eller etniske oprindelse 3. Begrænsningerne gælder for den reklamerende virksomhed. Skive Kommune har imidlertid en særlig pligt til at påse, at virksomheden overholder lovgivningen 4. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at lovgivningen eventuelt ikke er overholdt, skal kommunen reagere. Aftaler om reklamering i kommunens bygninger m.v. skal derfor indeholde følgende bestemmelser (eller i hvert fald kunne leve op til disse): x. Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning. Stk. 2. Finder Skive Kommune, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt en konkret reklame er i overensstemmelse med lovgivningen, skal den pågældende reklame fjernes, indtil tvivlen er afklaret. 1 Lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. 2 Lov nr af 21. december 2005 om markedsføring (markedsføringsloven), 8 3 Lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligebehandling 4 Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, 2 Side 2

3 Stk. 3. Sker der overtrædelser af lovgivningen i forbindelse med reklamering efter aftalen, kan aftalen opsiges af Skive Kommune med øjeblikkelig varsel Reklamer for alkohol og usunde føde- og drikkevarer Reklamer for alkohol og usunde fødevarer eller for virksomheder, som primært fremstiller den type af varer, er ikke ulovlige. Skive Kommune indgår imidlertid som led i sin forebyggelsespolitik som udgangspunkt ikke sådanne aftaler. Usunde drikke- og fødevarer Med usunde drikke- og fødevarer sigtes navnlig til: Sodavand, saftevand og lign. med et højt indhold af sukker Slik, kager, kiks og lign. med et højt indhold af sukker og / eller fedt Grillmad med et højt indhold af fedt Ved vurderingen af, om varen har et højt indhold af sukker eller fedt kan kommunen se på f.eks. Kend Varen Ernæring -mærkning eller tilsvarende mærkning, der viser indholdet sammenholdt med det anbefalede indtag af sukker eller fedt. Kommunens sundhedschef kan være behjælpelig med at vurdere, om der er tale om usunde drikke- eller fødevarer. Dog kan der indgås aftale om reklamering for dagligvarebutikker og lign., hvor der i et vist omfang reklameres for alkohol og usunde føde- og drikkevarer. Derudover kan der indgås aftaler om udskiftelige reklamer for alkohol eller usunde føde- eller drikkevarer på reklamefinansieret byudstyr, jf. pkt , ligesom der kan indgås aftaler om reklamer for alkohol eller usunde føde- eller drikkevarer på eller i idrætshaller, idrætsanlæg, svømmehaller, medborgerhuse og tilsvarende steder, der hovedsagligt anvendes til fritidsaktiviteter, jf. pkt Reklamer for seksuelle ydelser eller varer Skive Kommune indgår ikke aftaler om reklamering for seksuelt betonede ydelser eller varer Reklamer for politiske partier og lign., arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og religiøse bevægelser Skive Kommune indgår ikke aftaler om reklamering for politiske partier, politiske bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger (herunder politisk neutrale fagforeninger) eller religiøse bevægelser. Dog har biblioteket visse muligheder for vederlagsfri formidling af partier og politiske holdninger, jf. pkt Side 3

4 2.5. Reklamer, som kan være skadelige for kommunens anseelse Hvis en reklame af andre grunde konkret kan være skadelig for Skive Kommunes anseelse, indgår kommunen ikke aftale om reklamering. 3. Hvor og hvordan må der reklameres? 3.1. Lovgivningens begrænsninger Reklamer i skoler, daginstitutioner og lign. Forbrugerombudsmanden er som udgangspunkt skeptisk over for reklamer i skoler, i daginstitutioner og lignende steder, hvor unge færdes i dagligdagen. Forbrugerombudsmanden har bl.a. udtalt, at der ikke måtte opsættes bandereklamer på en multibane på en skole 5. På den anden side er markedsføringsloven efterfølgende blevet ændret, og den tidligere minister for familie- og forbrugeranliggender har i den forbindelse undladt at forbyde reklamering på skoler og i institutioner, bl.a. fordi det efter hans opfattelse ville kunne lægge hindringer i vejen for samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler 6. Retstilstanden er på nuværende tidspunkt formentlig således, at der ikke på skoler og i institutioner må opsættes reklamer, der retter sig mod børn og unge, men at der er mulighed for at reklamere på neddæmpet vis for virksomheder, produkter m.v., der ikke særligt retter sig mod børn. Reklamer på køretøjer Der findes nærmere retningslinier for udformning og placering af reklamer på køretøjer 7. Reklamer i det åbne land Der gælder en række bestemmelser og begrænsninger vedrørende skilte og reklamer i det åbne land, altså uden for byzone Begrænsninger i Skive Kommune En kommune kan efter lovgivningen tillade reklamer i bygninger, biler og udstyr i samme omfang som private. Der kan med andre ord lovligt reklameres på ansattes beklædning, busser til personbefordring, plejehjem, rådhuse m.v., så længe lovgivningen i øvrigt overholdes. Skive Kommune har imidlertid vedtaget disse retningslinier for, hvad der må reklameres på og hvordan Informationstavler og lign. Informationstavler / byudstyr Der kan reklameres på kommunale separate informationstavler, byudstyr og lign., der står på veje og andre steder i bybilledet, og som ikke har fysisk sammenhæng med kommunens bygninger eller køretøjer. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt Udtalelse af 13. maj 2004 om skolesponsorering 6 Svar på spm. 8 til L 13/2005 svar til Erhvervsudvalget 7 Der er enkelte regler om placering af reklamer på biler i bekendtgørelse nr af 3. marts 2006 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 8 Naturbeskyttelsesloven, lov nr. 884 af 18. august 2004, 21 Side 4

5 Hvis der er tale om udstyr, som stilles til rådighed for kommunen mod, at den virksomhed, der ejer udstyret, udlejer reklameplads til forskellige virksomheder i begrænsede tidsperioder (udskiftelige reklamer), skal reklamerne være inden for rammerne af pkt og Pjecer og lign. Pjecer og andet informationsmateriale, der primært informerer om myndighedsopgaver og lign., f.eks. om regler og procedurer for ansøgning om bestemte ydelser, om Borgerservice åbningstider eller muligheder for at klage, benyttes ikke til reklamer. Informationsmateriale om kommunen som geografisk område generelt, f.eks. om turistattraktioner, kulturelle tilbud m.v., kan anvendes til reklamer. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt. 2. Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside eller kommunens andre elektroniske medier benyttes ikke til reklame Skoler, institutioner, legepladser og lign. Helt eller delvist donerede legestativer og lign. Der kan reklameres på legestativer og lign. udstyr i daginstitutioner, skoler og på legepladser, hvis udstyret er doneret helt eller delvist af en virksomhed. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre messingskilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og oplysning om, at denne har doneret udstyret. Bygninger, som bruges til daginstitutioner, skoler eller lign. Der indgås ikke aftaler om opsætning af reklamer på eller i skoler eller institutioner. Der opsættes herunder ikke reklamer ud mod skolegård, legeplads eller andre udendørs områder, hvor børnene færdes i det daglige. Der kan dog indgås aftaler om helt eller delvist donerede legestativer og lign. udstyr, jf. ovenfor. Spørgsmålet om helt eller delvist donerede legestativer og lign. skal drøftes med forældrene i forældrebestyrelse eller skolebestyrelse, inden der indgås aftaler herom. (Der må endvidere gerne vederlagsfrit reklameres for idrætsforeninger, museer, udstillinger, messer, kulturelle arrangementer og lign., der kan bidrage til børnenes interesse for idræt, kultur, samfundsforhold, naturvidenskab og andre emner, der har pædagogisk / undervisningsmæssig relevans. Dette behøver ikke at blive drøftet med forældrene.) Kommunale legepladser Udvendigt Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgænge- 9 Der er ikke hjemmel hertil i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre Side 5

6 lige veje m.v. Indvendigt Der kan indgås aftaler om helt eller delvist donerede legestativer og lign. udstyr, jf. ovenfor. Derudover kan der indgås aftaler om at opsætte reklamer ind imod legepladsens område. Reklamerne skal i så fald nedtones, f.eks. ved at blive samlet på særlige reklametavler. Der indgås heller ikke her aftaler om reklamer, der retter sig imod børn, og reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2. Undervisningsmaterialer m.v. Spørgsmålet om reklamer i undervisningsmateriale, rundvisninger og andre aktiviteter skal drøftes med forældrene i forældrebestyrelsen, inden der indgås aftaler herom. Undervisningsmidler til skolebrug skal godkendes af skolebestyrelsen 10. Indgås der en sådan aftale, skal den indeholde følgende bestemmelser (eller i hvert fald leve op til disse): Betingelser ved aftaler om undervisningsmaterialer, legetøj og andre sponsorerede materialer: y. [Materialet] skal i mindst muligt omfang anvende / påføres virksomhedens navn, logo, varemærke, figurer og lign. Stk. 2. [Materialet] må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring. [Materialet] må ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til børnene / de unge om at købe eller anvende bestemte produkter eller tjenesteydelser. Det gælder også opfordringer til at påvirke forældre hertil. Stk. 3. Udtalelser i [materialet], der kan fortolkes som, at varer eller tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende er bedre eller dårligere, må undgås og skal som minimum kunne dokumenteres. Stk. 4. Barnet / den unge eller forældrene må ikke kunne få det indtryk, at barnet / den unge bliver upopulær, mobbet eller på anden måde stillet i en dårligere situation end andre, hvis man ikke køber eller anvender bestemte produkter eller tjenesteydelser. Stk. 5. Børnene / de unge, lærerne / pædagogerne og forældrene har frihed til at forholde sig kritisk til virksomheden og dens produkter. Stk. 6. Lærerne / pædagogerne og forældre forpligtes ikke til at anvende det sponsorerede materiale. Stk. 7. Virksomheden må i øvrigt ikke markedsføre sine produkter, herunder uddele vareprøver, over for børnene / de unge. Betingelser ved aftaler om undervisning eller andre aktiviteter som lege, konkurrencer, rundvisninger eller lign.: z. Forældre skal give samtykke til de mindre børns deltagelse i [aktiviteten], der tilbydes af virksomheden. Det gælder børn i vuggestue, børnehave, 10 Lovbek. nr af 30. november 2006 (folkeskoleloven), 44, stk. 4 Side 6

7 børnehaveklasse og klasse. Stk. 2. Navn, logo, varemærke nævnes / bruges mindst muligt i forbindelse med [aktiviteten]. Stk. 3. [Aktiviteten] må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring. [Aktiviteten] må ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til børnene / de unge om at købe eller anvende bestemte produkter eller tjenesteydelser. Det gælder også opfordringer til at påvirke forældre hertil. Stk. 4. Udtalelser under [aktiviteten], der kan fortolkes som, at varer eller tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende er bedre eller dårligere, må undgås og skal som minimum kunne dokumenteres. Stk. 5. Barnet / den unge eller forældrene må ikke kunne få det indtryk, at barnet / den unge bliver upopulær, mobbet eller på anden måde stillet i en dårligere situation end andre, hvis man ikke køber eller anvender virksomhedens eller andre produkter eller tjenesteydelser. Stk. 6. Børnene / de unge, lærerne / pædagogerne og forældrene har frihed til at forholde sig kritisk til virksomheden og dennes produkter. Stk. 7. Virksomheden må i øvrigt ikke markedsføre sine produkter, herunder uddele vareprøver, over for børnene / de unge Bygninger og arealer, som hovedsaglig benyttes til fritidsaktiviteter Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgængelige veje m.v. Dog kan der opsættes ikke-dominerende udvendige reklamer for et konkret arrangement på bygningerne i forbindelse med arrangementets afholdelse i bygningen, i overensstemmelse med planlovgivningens / lokalplanens bestemmelser og efter de procedurer (herunder om tilladelse til opsætning af skilte og lign.), som i øvrigt gælder i Skive Kommune. Der kan indgås aftale om reklamering inde i idrætshaller, svømmehaller, idrætsanlæg, medborgerhuse og tilsvarende steder, hvor borgerne ofte kommer i forbindelse med fritidsaktiviteter. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, disse steder tjener. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt. 2.1., Der må formidles prislister og kontaktoplysninger til kunstneren i forbindelse med udstillinger. Er der en brugerbestyrelse eller lign. for den pågældende bygning eller areal eller for den aktivitet, som finder sted på stedet, skal spørgsmålet drøftes med dette organ, inden der indgås aftaler om reklamering Bygninger og udstyr, som hovedsaglig benyttes til andet end fritidsaktiviteter Der indgås ikke aftaler om reklamer i rådhuse eller bygninger, der benyttes Side 7

8 til den kommunale administration, eller udstyr, hovedsagligt benyttes til andet end fritidsaktiviteter, og som borgerne derfor reelt set ikke har mulighed for at fravælge. Det samme gælder døgninstitutioner, plejehjem og lign. steder, der tjener som hjem for beboeren Biblioteket Biblioteket (herunder bogbusserne) udfører særlige informationsopgaver efter bibliotekslovgivningen. At stille materialer til rådighed for borgerne efter denne lovgivning betragtes ikke som reklame, uanset indholdet. Plakater eller lign. opslag, som oplyser om eller reklamerer for de materialer, som stilles til rådighed, betragtes heller ikke som reklamer. Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgængelige veje m.v. Der kan indgås aftaler om helt eller delvist doneret udstyr, f.eks. it-udstyr. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre skilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og oplysning om, at denne har doneret udstyret. Biblioteket kan indgå aftaler om reklamer i undervisningsmateriale, rundvisninger og andre aktiviteter rettet mod børn. Indgås en sådan aftale, skal den indeholde eller leve op til bestemmelser som dem, der er nævnt f.s.v.a. undervisningsmateriale m.v. i skoler og daginstitutioner. Se pkt Retter materialet m.v. sig mod voksne, skal aftalen følge tilsvarende regler, dog ikke y, stk. 4, eller z, stk. 5. Biblioteket kan i forbindelse med udstillinger formidle prislister og kontaktoplysninger til kunstneren. Der kan indgås andre aftaler om reklamer. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til de formål, som biblioteket tjener. Biblioteket reklamerer dog ikke for arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger. Biblioteket indgår heller ikke aftaler om reklamer mod vederlag, som retter sig imod børn. Reklamerne er i øvrigt inden for rammerne af pkt og 2.5. Biblioteket må vederlagsfrit sætte plakater op eller i øvrigt formidle oplysninger om idrætsforeninger, andre foreninger, religiøse bevægelser, museer, udstillinger, messer, kurser, undervisning, kulturelle arrangementer og lign., der kan bidrage til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket må vederlagsfrit opsætte valgplakater eller i øvrigt formidle valgmateriale samt politiske og tilsvarende synspunkter m.h.p. at understøtte demokrati og debat. Alle synspunkter skal formidles ligeligt og ensartet. Vederlagsfri formidling kan ske både i fysisk form (plakater og lign.) og i elektronisk form (skærme på biblioteket eller på hjemmesiden) Køretøjer, som benyttes til transport af borgere Der kan indgås aftale om reklamering på køretøjer, som benyttes til transport af borgere, f.eks. busser der kører ture med plejehjemsbeboere. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, disse køretøjer tjener. Der skal derudover tages særligt hensyn til, at busserne benyttes til person- Side 8

9 befordring, og reklamerne skal derfor nedtones, f.eks. ved placering i afgrænsede felter, og de må ikke opsættes lige ved bussens døre. Reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2 og Køretøjer, udstyr og beklædning, som kun benyttes af ansatte Køretøjer Der kan indgås aftaler om reklamering på køretøjer, der kun benyttes af kommunens ansatte. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, køretøjet tjener. Der skal derudover tages særligt hensyn til, at køretøjerne benyttes til personbefordring, og reklamerne skal derfor nedtones, f.eks. ved placering i afgrænsede felter. Reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2 og Udstyr og beklædning Der indgås ikke aftaler om reklamer på udstyr eller beklædning, som benyttes af kommunens ansatte. 5. Hvordan skal aftalerne indgås? Aftaler om reklamering skal indgås til markedspris. Aftalerne må ikke være usaglige. Kommunen må f.eks. ikke lade en aftale om, at en virksomhed udfører arbejde for kommunen, afhænge af, om virksomheden køber reklameplads på kommunens bygninger eller løsøre. Den relevante afdelingschef skal orienteres, inden der indgås reklameaftaler, medmindre vedkommende har meddelt det modsatte. Afdelingschefen forelægger den påtænkte aftale for direktionen, hvis den giver anledning til tvivl. Det er især relevant, hvis den ikke er beskrevet i de retningslinier, der fremgår ovenfor, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt aftalen kan være skadelig for kommunens omdømme. Reklameaftaler indgås for højst 1 år ad gangen, medmindre der forinden har været indgået tilsvarende aftale, som ikke har givet anledning til problemer. 6. Økonomiske forhold Hvis der er tale om et køretøj eller andet aktiv, som helt eller delvist finansieres ved reklamer (eller donation mod opsætning af messingskilt eller lign.), og som benyttes af en institution, tilhører aktivet den relevante institution/afdeling, og eventuelle indtægter tilfalder ligeledes den pågældende institution/afdeling. Er der tale reklameindtægter for reklamering i en bygning eller anden facilitet, tilfalder indtægter i udgangspunktet den / de institutioner / afdelinger, der har indgået aftale om reklamefinansiering. Indtægter fra reklamer, der opsættes i eller på kommunens faciliteter, tilfalder som udgangspunkt kommunen. Hvis der imidlertid er tale om en privat idrætsforening eller lign., som ønsker at opsætte reklamer i forbindelse med deres arrangementer, kan det aftales mellem kommunen og den private part, Side 9

10 at indtægterne tilfalder den private part. Side 10

NOTAT. Retningslinjer for sponsorering og reklamefinansiering. Indhold. Reklamepolitik Dato: 19. februar 2015

NOTAT. Retningslinjer for sponsorering og reklamefinansiering. Indhold. Reklamepolitik Dato: 19. februar 2015 NOTAT Reklamepolitik Dato: 19. februar 2015 Retningslinjer for sponsorering og reklamefinansiering Denne politik er vedtaget af Billund Kommunes byråd den 24. februar 2015. Den indeholder retningslinjer

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

UDKAST. Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune

UDKAST. Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune UDKAST Reklame- og Sponsorpolitik for Furesø Kommune 1. Formål Furesø Kommunes Reklame- og Sponsorpolitik er med til at sikre: At Furesø Kommune benytter mulighederne for supplerende finansiering af kommunens

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE REKLAME- OG SPONSORPOLITIK ALLERØD KOMMUNE MAJ 2013 1. Formål Formålet med en reklame- og sponsorpolitik er, at sikre: At ansatte, politikere, brugere og bestyrelser er bekendt med muligheder

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik

Reklame- og sponsorpolitik Reklame- og sponsorpolitik Indhold Indledning 3 Retningslinier for salg af reklamepladser og modtagelse af sponsorstøtte 4 Bilag 1. De lovmæssige rammer 6 Reklameloven 6 Reklamelovens muligheder 6 Rammer

Læs mere

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik

1. Formålet med Hjørring Kommunes Reklame- og sponsorpolitik Hjørring Kommune Internt notat Borgmesterkontoret Sag nr. 00.01.00-P00-1-16 03-10-2016 Side 1. Reklame- og sponsorpolitik for Hjørring Kommune, UDKAST (version til byrådsbehandling marts 2017) 1. Formålet

Læs mere

Notat. Reklameloven - brug af reklamer i Assens Kommune?

Notat. Reklameloven - brug af reklamer i Assens Kommune? Notat Reklameloven - brug af reklamer i Assens Kommune? Baggrund Den 1. juli 2006 trådte reklameloven lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre

Læs mere

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik.

Dette regulativ erstatter Ringsteds Kommunes hidtidige Reklame- og Sponsorpolitik. REKLAME- OG SPONSORREGULATIV INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Formålet med den

Læs mere

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune

Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Retningslinjer for reklamering i Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Kommunikation kommunikation@slagelse.dk Lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

Oplæg om den kommunale reklamelov.

Oplæg om den kommunale reklamelov. Nordfyns Kommune Jan Karnøe 3. oktober 2007 Oplæg om den kommunale reklamelov. 1. Loven og dens tilblivelse. På baggrund af forskellige svar fra tilsynsmyndighed og minister vedrørende tilladeligheden

Læs mere

Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre

Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre Bilag 1. Økonomiforvaltningens forslag til regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre Regler for anvendelse af kommunens ejendomme og løsøre til reklamering for andre

Læs mere

1. Indledning 2. Afklaring af begreberne reklamering, sponsering (sponsorater) og gaver 3. Håndtering af reklamer

1. Indledning 2. Afklaring af begreberne reklamering, sponsering (sponsorater) og gaver 3. Håndtering af reklamer 13. august 2007 Retningslinier for Brøndby Kommunes anvendelse af lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre 1. Indledning

Læs mere

Ifølge reklamelovens 1 må kommuner og regioner anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering 2 for andre, medmindre andet er bestemt i an-

Ifølge reklamelovens 1 må kommuner og regioner anvende fast ejendom og løsøre til brug for reklamering 2 for andre, medmindre andet er bestemt i an- Juridisk Kontor Retningslinjer for Odense Kommunes anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre Flakhaven 2 Postboks 5000 Odense C www.odense.dk Tlf. 66131372 Fax 66139209 E-mail

Læs mere

Reklamer og sponsorater i FMK

Reklamer og sponsorater i FMK Reklamer og sponsorater i FMK Udarbejdet af: Birgitte P. Rasmussen Dato: 06-08-2008 Sagsid.: 00.01.11-A26-148-08 Version nr.: 1 Faaborg-Midtfyn Kommunes kommunalbestyrelse har ønsket en udarbejdelse af

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Skolebestyrelsesmøde Dagsorden tirsdag den 10. december 2013 kl Sted: Mødelokalet v. kontorerne. Julespisning efter mødet.

Skolebestyrelsesmøde Dagsorden tirsdag den 10. december 2013 kl Sted: Mødelokalet v. kontorerne. Julespisning efter mødet. Deltagere: Morten, Dorthe, Jane, Kim, Dorte, Benedikte, Helle, Lars, Thomas H., Asbjørn, Rasmus, Bent, Birgit, Fraværende: Helle Mødeleder: Dorte O 1. Underskrivning af referater 2. Meddelelser/orientering

Læs mere

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. maj 2007 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre

Læs mere

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning.

at bestyrelsen tager orienteringen om reglerne for reklamer i og på busserne til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 5. december 2013 Mads Lund Larsen 19 Regler for reklamer i og på busserne Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009.

Reklamepolitik. Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Randers Kommune Byr ds- og direktionssekretariatet Vedtaget i september 2007 og revideret i august 2009. Reklamepolitik Indledningsvist redegłres for de muligheder og begr nsninger loven

Læs mere

Regler for brug af reklamer og sponsorater i Egedal Kommune

Regler for brug af reklamer og sponsorater i Egedal Kommune Regler for brug af reklamer og sponsorater i Egedal Kommune CAS, HR & Kommunikation, juni 2014 Indhold 1. Ja tak til sponsorater Nej tak til reklamer 2. Hvem kan indgå sponsoraftaler? 3. Hvem får sponsorindtægterne?

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Notat. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Den 15. januar 2007.

Notat. Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre. Den 15. januar 2007. Notat Den 15. januar 2007 Århus Kommune Juridisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Retningslinier for kommunens anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre Reklameloven Ved lov

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016:

Statsforvaltningen har særligt bedt Vejdirektoratet om at forholde sig til følgende fra kommunens notat af 2. juni 2016: Dato 6. september 2016 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon +45 7244 3112 Dokument 16/05428-7 Side 1/5 De digitale byportaler i Randers Kommune - Om vejlovens 80, stk. 1 og 2 Statsforvaltningens

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Betænkning. Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven Kulturudvalget L 38 - Bilag 7 Offentlig Til lovforslag nr. L 38 Folketinget 2004-05 Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 1. december 2004 Betænkning over Forslag til lov om ændring af radio- og fjernsynsloven

Læs mere

Oversigt (indholdsfortegnelse)

Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag 8: Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on-demand audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber BEK nr 105 af 28/01/2010 Gældende Offentliggørelsesdato:

Læs mere

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde

UDKAST. til. Kapitel 1. Anvendelsesområde UDKAST til Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber 1 I medfør af 13, stk. 4, 77, 85, 85

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Forbrugerombudsmandens Vejledning. Børn, unge og markedsføring April 2002. Indhold:

Forbrugerombudsmandens Vejledning. Børn, unge og markedsføring April 2002. Indhold: Forbrugerombudsmandens Vejledning Børn, unge og markedsføring April 2002 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 3.0 Begreberne børn og unge 4.0 Identifikation af reklame 5.0 Børn som målgruppe 5.1 Generelt

Læs mere

Kapitel 9. Friluftsreklamer

Kapitel 9. Friluftsreklamer Kapitel 9. Friluftsreklamer 9.1. Indledning 9.2. Virksomhedsreklamer, trafikpropaganda m.v., samt mindre oplysningsskilte 9.3. Reklamer på idrætsanlæg 9.4. Ikrafttrædelse 9. l. Indledning Den hidtidige

Læs mere

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune

Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune Vejledning om regler for skilte i Varde Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Flowdiagram...3 Bestemmelser efter naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor

Læs mere

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave.

DRIFTSOVERENSKOMST. mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution. Hammelev Børnehave. DRIFTSOVERENSKOMST mellem Haderslev Kommune og forældrebestyrelsen for den selvejende daginstitution Hammelev Børnehave beliggende Hammelev Bygade 18 B 6500 Vojens om institutionens drift som daginstitution

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer,

Læs mere

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej.

Afgørelse i sagen om Københavns Amts afslag til reklamebærende buslæskærm på Skodsborg Strandvej. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 16. maj 2006 J.nr.: 03-132/150-0024 Skr Afgørelse i sagen om

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Skilte i det åbne land

Skilte i det åbne land Skilte i det åbne land Vejledning om regler for skilte i det åbne land Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Pas på landskabet... 3 Efter Naturbeskyttelsesloven... 4 Hvordan må skiltet se ud, og hvor må

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser

Resultatet af Europa-Parlamentets førstebehandling af forslaget om TV uden grænser Europaudvalget, Kulturudvalget EU-note - E 28 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 18. januar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Resultatet

Læs mere

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred

Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Skilte Lovlig skiltning i Odsherred Indhold Her gælder reglerne for skiltning... 2 Offentlighedens adgang og skilte... 3 Sådan må skiltet se ud... 4 Her må du opsætte skilte... 5 Skema: Næringsdrivendes

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

SBS NET Mileparken Skovlunde. København den 26. marts Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET

SBS NET Mileparken Skovlunde. København den 26. marts Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET RADIO- OG TV-NÆVNET SBS NET Mileparken 20 2740 Skovlunde København den 26. marts 2008 Klage over tv-reklame for Coca-Cola sendt på SBS NET Nickie Nielsen har ved e-mail af 19. november 2007 indgivet følgende

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst

retsinformation.dk - BEK nr 801 af 21/06/2013 Oversigt (indholdsfortegnelse) Den fulde tekst Side 1 af 6 BEK nr 801 af 21/06/2013 Gældende (Reklamebekendtgørelsen) Offentliggørelsesdato: 29-06-2013 Kulturministeriet Ændrer i/ophæver BEK nr 338 af 16/04/2011 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER

MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER MARKEDSFØRING PÅ SOCIALE MEDIER VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Skjult reklame.... 5 3. Spam...6 4. Børn og unge.... 8 5. Vildledende reklame.... 9 6. Ansvar for markedsføringens

Læs mere

Studie- og ordensregler UCH

Studie- og ordensregler UCH Studie- og ordensregler UCH UCH s studie- og ordensregler er gældende for alle elever på UCH. De enkelte afdelinger har suppleret dette regelsæt med nogle afdelingsspecifikke regler, og du må derfor også

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner

Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Driftsaftale mellem Svendborg Kommune og de selvejende institutioner Tvedhallen Tåsingehallen Thurøhallen Skåruphallen Svendborg Idræts- og tennishal SG-hallen Svendborg Badmintonhal Svendborg Ridehus

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Forbud mod tobaksreklamer

Forbud mod tobaksreklamer Forbud mod tobaksreklamer Lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame mv. Tobaksreklameloven 1. januar 2002 1 2 6. Tilsyn 3 Forbud Forbrugerombudsmanden Tilsynet føres efter markedsføringslovens

Læs mere

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste.

På Hvidovre Gymnasium & HF har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Den. 30. oktober 2012 Studie- og ordensregler på Studieregler På har vi nogle meget enkle studieregler, som er til for alles bedste. Du møder til tiden til alle dine timer Du har altid de nødvendige bøger

Læs mere

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014.

Som besvarelse på Statsforvaltningens brev af 14. februar 2014 kan det oplyses, at sagen har været behandlet i Byrådet den 24. marts 2014. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Statsforvaltningen Att.: Tilsynet Sendt pr. mail til tilsynet@statsforvaltningen.dk Stengade 59 3000 Helsingør Byrådet Tlf.

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud

Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud Ankestyrelsens udtalelse til en organisation 2 0 1 4-1 7 2 5 7 8 Dato: 07-06-2017 Henvendelse vedrørende Ringsted Kommune opkrævning af betaling for taleundervisning for børn i private dagtilbud A nu B

Læs mere

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten

Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten Lovregulativ II - Klubdragt, anvendelse af klubdragt samt reklamer på klubdragten 05/2016 Indhold Indhold... 1 1. Formål, hjemmel og ændring af lovregulativet... 2 1 Formål... 2 2 Ændring af lovregulativet...

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Lejeaftale. Aftalens Parter

Lejeaftale. Aftalens Parter j.nr. 1.2.16 / hfs Lejeaftale 1 Aftalens Parter Mellem Museum Sønderjylland, Aastrupvej 48 A, 6100 Haderslev som udlejer og Højeregnens Lokalhistoriske Arkiv, Møllegade 12, 6280 Højer som lejer indgås

Læs mere

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT

REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGS- PLIGT REGLER OM UNDERRETNINGSPLIGT I dette kapitel beskriver vi indledningsvist reglerne for underretningspligt. Efterfølgende kan du læse mere om, hvordan du og din leder i praksis

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 8. februar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 8. februar 2006 Klage over tv-reklame for www.rejsningsproblemer.dk, Elevator, indrykket af Pfizer sendt på TV 2/Danmark A/S

Læs mere

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer I det følgende værditestes tjenesten Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer. I Indledningen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution

Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Håndbog om oprettelse af privat daginstitution Det kan være et forhindringsløb at starte en privatinstitution op, hvis I ikke har gode rådgivere ved hånden 1 Kære læser Spia s lille håndbog om oprettelse

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale

BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale BAUNHØJ MØLLE Drifts- og samarbejdsaftale Kultur- og udviklingsafdelingen Journalnr.:09-2656 1. Parter og omfang Som led i samarbejdet mellem udviklingsforvaltningen i Norddjurs Kommune og Baunhøj Mølle

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere