NOTAT. Den 21. januar om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT. Den 21. januar 2008. om reklamefinansiering. Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v."

Transkript

1 NOTAT Den 21. januar 2008 Reklamefinansiering Retningslinier for reklamering i og på Skive Kommunes bygninger, byudstyr, biler m.v. 1. Reklamer i Skive Kommunes bygninger m.v. Skive Kommune er generelt indstillet på at benytte sig af lovgivningens muligheder for at tillade reklamer i bygninger, på byudstyr, biler m.v. som et finansieringstilskud. Reklamering kan betyde, at bygninger osv., som i forvejen benyttes til kommunale aktiviteter, bidrager til finansieringen af disse aktiviteter eller evt. andre steder i kommunen. Reklameringen kan også i nogle tilfælde muliggøre, at der anskaffes biler eller udstyr, som ellers ikke ville blive anskaffet. Skive Kommune ønsker dog en passende hensyntagen til kommunens almindelige omdømme, til æstetik og til borgernes muligheder for kun i begrænset omfang at blive præsenteret for reklamer på steder, udstyr mv., som de ikke har mulighed for at fravælge. Skive Kommune ønsker endvidere, at der tages hensyn til frivillige foreningers muligheder for at indgå aftaler med lokale erhvervsdrivende om reklamefinansiering. Skive Kommune påtager sig ikke med disse retningslinier en pligt til at indgå aftaler om reklamering, men opstiller blot rammer og betingelser for indgåelse af sådanne aftaler. En institution, afdeling eller lign. kan altid vælge ikke at indgå aftale om reklamering. Reklame: Reklame for en virksomhed, forening eller lign., et arrangement, et produkt eller en tjenesteydelse. Kommunens bygninger, byudstyr, biler m.v. Bygninger, udstyr m.v., som kommunen har privatretlig rådighed over. Vil typisk følge af en ejendomsret, men kan også følge af en leje- eller brugsret. Retningslinierne gælder ikke for selvejende institutioner. Det anbefales imidlertid, at selvejende institutioner, der har driftsoverenskomst med kommunen, i videst muligt omfang følger retningslinierne. Det anbefales, at kommunen indsætter en bestemmelse i driftsoverenskomsten herom ved førstgivne lejlighed, hvor driftsoverenskomsten ændres. KULTUR & BORGERSERVICE Ledelsessekretariatet Torvegade Skive Tlf: Fax: CVR-nr.: Reference.: Henvendelse til: live Tlf. lokal

2 2. Hvad kan der reklameres for? 2.1. Lovgivningens begrænsninger Den private virksomhed, forening eller lign., der ønsker at reklamere, er undergivet en række begrænsninger og krav i lovgivningen. Eksempler på begrænsninger: 1) Der må ikke reklameres for tobaksvarer 1. 2) Markedsføring rettet mod børn og unge 2 skal være udformet med særlig hensyntagen til børn og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lette at påvirke og nemme at præge. Markedsføringen må herunder ikke udnytte børn og unges loyalitetsfølelse. Markedsføringen må heller ikke give indtryk af, at barnet eller den unge kan få fysiske, sociale eller psykologiske fordele frem for andre børn eller unge på samme alder, hvis barnet eller den unge ejer, bruger eller indtager et bestemt produkt. De må ikke kunne få den opfattelse, at de på nogen måde bliver ringere stillet end andre børn og unge, eller at de vil blive udsat for foragt eller latterliggørelse, hvis de ikke ejer, bruger eller indtager det pågældende produkt. Markedsføring rettet mod børn og unge må ikke direkte eller indirekte opfordre til vold, anvendelse af rusmidler, herunder alkohol, eller anden farlig eller hensynsløs adfærd eller på utilbørlig måde benytte sig af vold, frygt eller overtro som virkemidler. Markedsføring rettet mod børn og unge skal være udformet således, at den unge målgruppe ikke er i tvivl om, at der er tale om reklame. Reklamerne skal være mere omhyggelige, præcise og realistiske end i forhold til voksne. 3) Reklamer må ikke være et udtryk for eller opfordre til direkte eller indirekte forskelsbehandling på grund af vedkommendes eller en tredjemands race eller etniske oprindelse 3. Begrænsningerne gælder for den reklamerende virksomhed. Skive Kommune har imidlertid en særlig pligt til at påse, at virksomheden overholder lovgivningen 4. Hvis kommunen bliver opmærksom på, at lovgivningen eventuelt ikke er overholdt, skal kommunen reagere. Aftaler om reklamering i kommunens bygninger m.v. skal derfor indeholde følgende bestemmelser (eller i hvert fald kunne leve op til disse): x. Reklamerne må ikke være i strid med markedsføringsloven eller anden lovgivning. Stk. 2. Finder Skive Kommune, at der er begrundet tvivl om, hvorvidt en konkret reklame er i overensstemmelse med lovgivningen, skal den pågældende reklame fjernes, indtil tvivlen er afklaret. 1 Lov nr. 492 af 7. juni 2001 om forbud mod tobaksreklame m.v. 2 Lov nr af 21. december 2005 om markedsføring (markedsføringsloven), 8 3 Lov nr. 374 af 28. maj 2003 om etnisk ligebehandling 4 Lov nr. 490 af 7. juni 2006 om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre, 2 Side 2

3 Stk. 3. Sker der overtrædelser af lovgivningen i forbindelse med reklamering efter aftalen, kan aftalen opsiges af Skive Kommune med øjeblikkelig varsel Reklamer for alkohol og usunde føde- og drikkevarer Reklamer for alkohol og usunde fødevarer eller for virksomheder, som primært fremstiller den type af varer, er ikke ulovlige. Skive Kommune indgår imidlertid som led i sin forebyggelsespolitik som udgangspunkt ikke sådanne aftaler. Usunde drikke- og fødevarer Med usunde drikke- og fødevarer sigtes navnlig til: Sodavand, saftevand og lign. med et højt indhold af sukker Slik, kager, kiks og lign. med et højt indhold af sukker og / eller fedt Grillmad med et højt indhold af fedt Ved vurderingen af, om varen har et højt indhold af sukker eller fedt kan kommunen se på f.eks. Kend Varen Ernæring -mærkning eller tilsvarende mærkning, der viser indholdet sammenholdt med det anbefalede indtag af sukker eller fedt. Kommunens sundhedschef kan være behjælpelig med at vurdere, om der er tale om usunde drikke- eller fødevarer. Dog kan der indgås aftale om reklamering for dagligvarebutikker og lign., hvor der i et vist omfang reklameres for alkohol og usunde føde- og drikkevarer. Derudover kan der indgås aftaler om udskiftelige reklamer for alkohol eller usunde føde- eller drikkevarer på reklamefinansieret byudstyr, jf. pkt , ligesom der kan indgås aftaler om reklamer for alkohol eller usunde føde- eller drikkevarer på eller i idrætshaller, idrætsanlæg, svømmehaller, medborgerhuse og tilsvarende steder, der hovedsagligt anvendes til fritidsaktiviteter, jf. pkt Reklamer for seksuelle ydelser eller varer Skive Kommune indgår ikke aftaler om reklamering for seksuelt betonede ydelser eller varer Reklamer for politiske partier og lign., arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger og religiøse bevægelser Skive Kommune indgår ikke aftaler om reklamering for politiske partier, politiske bevægelser, valgte medlemmer eller opstillede kandidater til politiske forsamlinger, arbejdsgiverorganisationer, fagforeninger (herunder politisk neutrale fagforeninger) eller religiøse bevægelser. Dog har biblioteket visse muligheder for vederlagsfri formidling af partier og politiske holdninger, jf. pkt Side 3

4 2.5. Reklamer, som kan være skadelige for kommunens anseelse Hvis en reklame af andre grunde konkret kan være skadelig for Skive Kommunes anseelse, indgår kommunen ikke aftale om reklamering. 3. Hvor og hvordan må der reklameres? 3.1. Lovgivningens begrænsninger Reklamer i skoler, daginstitutioner og lign. Forbrugerombudsmanden er som udgangspunkt skeptisk over for reklamer i skoler, i daginstitutioner og lignende steder, hvor unge færdes i dagligdagen. Forbrugerombudsmanden har bl.a. udtalt, at der ikke måtte opsættes bandereklamer på en multibane på en skole 5. På den anden side er markedsføringsloven efterfølgende blevet ændret, og den tidligere minister for familie- og forbrugeranliggender har i den forbindelse undladt at forbyde reklamering på skoler og i institutioner, bl.a. fordi det efter hans opfattelse ville kunne lægge hindringer i vejen for samarbejde mellem lokale virksomheder og skoler 6. Retstilstanden er på nuværende tidspunkt formentlig således, at der ikke på skoler og i institutioner må opsættes reklamer, der retter sig mod børn og unge, men at der er mulighed for at reklamere på neddæmpet vis for virksomheder, produkter m.v., der ikke særligt retter sig mod børn. Reklamer på køretøjer Der findes nærmere retningslinier for udformning og placering af reklamer på køretøjer 7. Reklamer i det åbne land Der gælder en række bestemmelser og begrænsninger vedrørende skilte og reklamer i det åbne land, altså uden for byzone Begrænsninger i Skive Kommune En kommune kan efter lovgivningen tillade reklamer i bygninger, biler og udstyr i samme omfang som private. Der kan med andre ord lovligt reklameres på ansattes beklædning, busser til personbefordring, plejehjem, rådhuse m.v., så længe lovgivningen i øvrigt overholdes. Skive Kommune har imidlertid vedtaget disse retningslinier for, hvad der må reklameres på og hvordan Informationstavler og lign. Informationstavler / byudstyr Der kan reklameres på kommunale separate informationstavler, byudstyr og lign., der står på veje og andre steder i bybilledet, og som ikke har fysisk sammenhæng med kommunens bygninger eller køretøjer. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt Udtalelse af 13. maj 2004 om skolesponsorering 6 Svar på spm. 8 til L 13/2005 svar til Erhvervsudvalget 7 Der er enkelte regler om placering af reklamer på biler i bekendtgørelse nr af 3. marts 2006 om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 8 Naturbeskyttelsesloven, lov nr. 884 af 18. august 2004, 21 Side 4

5 Hvis der er tale om udstyr, som stilles til rådighed for kommunen mod, at den virksomhed, der ejer udstyret, udlejer reklameplads til forskellige virksomheder i begrænsede tidsperioder (udskiftelige reklamer), skal reklamerne være inden for rammerne af pkt og Pjecer og lign. Pjecer og andet informationsmateriale, der primært informerer om myndighedsopgaver og lign., f.eks. om regler og procedurer for ansøgning om bestemte ydelser, om Borgerservice åbningstider eller muligheder for at klage, benyttes ikke til reklamer. Informationsmateriale om kommunen som geografisk område generelt, f.eks. om turistattraktioner, kulturelle tilbud m.v., kan anvendes til reklamer. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt. 2. Kommunens hjemmeside Kommunens hjemmeside eller kommunens andre elektroniske medier benyttes ikke til reklame Skoler, institutioner, legepladser og lign. Helt eller delvist donerede legestativer og lign. Der kan reklameres på legestativer og lign. udstyr i daginstitutioner, skoler og på legepladser, hvis udstyret er doneret helt eller delvist af en virksomhed. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre messingskilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og oplysning om, at denne har doneret udstyret. Bygninger, som bruges til daginstitutioner, skoler eller lign. Der indgås ikke aftaler om opsætning af reklamer på eller i skoler eller institutioner. Der opsættes herunder ikke reklamer ud mod skolegård, legeplads eller andre udendørs områder, hvor børnene færdes i det daglige. Der kan dog indgås aftaler om helt eller delvist donerede legestativer og lign. udstyr, jf. ovenfor. Spørgsmålet om helt eller delvist donerede legestativer og lign. skal drøftes med forældrene i forældrebestyrelse eller skolebestyrelse, inden der indgås aftaler herom. (Der må endvidere gerne vederlagsfrit reklameres for idrætsforeninger, museer, udstillinger, messer, kulturelle arrangementer og lign., der kan bidrage til børnenes interesse for idræt, kultur, samfundsforhold, naturvidenskab og andre emner, der har pædagogisk / undervisningsmæssig relevans. Dette behøver ikke at blive drøftet med forældrene.) Kommunale legepladser Udvendigt Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgænge- 9 Der er ikke hjemmel hertil i lov om kommuners og regioners anvendelse af fast ejendom og løsøre til brug for reklamering for andre Side 5

6 lige veje m.v. Indvendigt Der kan indgås aftaler om helt eller delvist donerede legestativer og lign. udstyr, jf. ovenfor. Derudover kan der indgås aftaler om at opsætte reklamer ind imod legepladsens område. Reklamerne skal i så fald nedtones, f.eks. ved at blive samlet på særlige reklametavler. Der indgås heller ikke her aftaler om reklamer, der retter sig imod børn, og reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2. Undervisningsmaterialer m.v. Spørgsmålet om reklamer i undervisningsmateriale, rundvisninger og andre aktiviteter skal drøftes med forældrene i forældrebestyrelsen, inden der indgås aftaler herom. Undervisningsmidler til skolebrug skal godkendes af skolebestyrelsen 10. Indgås der en sådan aftale, skal den indeholde følgende bestemmelser (eller i hvert fald leve op til disse): Betingelser ved aftaler om undervisningsmaterialer, legetøj og andre sponsorerede materialer: y. [Materialet] skal i mindst muligt omfang anvende / påføres virksomhedens navn, logo, varemærke, figurer og lign. Stk. 2. [Materialet] må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring. [Materialet] må ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til børnene / de unge om at købe eller anvende bestemte produkter eller tjenesteydelser. Det gælder også opfordringer til at påvirke forældre hertil. Stk. 3. Udtalelser i [materialet], der kan fortolkes som, at varer eller tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende er bedre eller dårligere, må undgås og skal som minimum kunne dokumenteres. Stk. 4. Barnet / den unge eller forældrene må ikke kunne få det indtryk, at barnet / den unge bliver upopulær, mobbet eller på anden måde stillet i en dårligere situation end andre, hvis man ikke køber eller anvender bestemte produkter eller tjenesteydelser. Stk. 5. Børnene / de unge, lærerne / pædagogerne og forældrene har frihed til at forholde sig kritisk til virksomheden og dens produkter. Stk. 6. Lærerne / pædagogerne og forældre forpligtes ikke til at anvende det sponsorerede materiale. Stk. 7. Virksomheden må i øvrigt ikke markedsføre sine produkter, herunder uddele vareprøver, over for børnene / de unge. Betingelser ved aftaler om undervisning eller andre aktiviteter som lege, konkurrencer, rundvisninger eller lign.: z. Forældre skal give samtykke til de mindre børns deltagelse i [aktiviteten], der tilbydes af virksomheden. Det gælder børn i vuggestue, børnehave, 10 Lovbek. nr af 30. november 2006 (folkeskoleloven), 44, stk. 4 Side 6

7 børnehaveklasse og klasse. Stk. 2. Navn, logo, varemærke nævnes / bruges mindst muligt i forbindelse med [aktiviteten]. Stk. 3. [Aktiviteten] må ikke være ledsaget af eller indeholde reklamer og andre former for markedsføring. [Aktiviteten] må ikke indeholde direkte eller indirekte opfordringer til børnene / de unge om at købe eller anvende bestemte produkter eller tjenesteydelser. Det gælder også opfordringer til at påvirke forældre hertil. Stk. 4. Udtalelser under [aktiviteten], der kan fortolkes som, at varer eller tjenesteydelser fra visse erhvervsdrivende er bedre eller dårligere, må undgås og skal som minimum kunne dokumenteres. Stk. 5. Barnet / den unge eller forældrene må ikke kunne få det indtryk, at barnet / den unge bliver upopulær, mobbet eller på anden måde stillet i en dårligere situation end andre, hvis man ikke køber eller anvender virksomhedens eller andre produkter eller tjenesteydelser. Stk. 6. Børnene / de unge, lærerne / pædagogerne og forældrene har frihed til at forholde sig kritisk til virksomheden og dennes produkter. Stk. 7. Virksomheden må i øvrigt ikke markedsføre sine produkter, herunder uddele vareprøver, over for børnene / de unge Bygninger og arealer, som hovedsaglig benyttes til fritidsaktiviteter Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgængelige veje m.v. Dog kan der opsættes ikke-dominerende udvendige reklamer for et konkret arrangement på bygningerne i forbindelse med arrangementets afholdelse i bygningen, i overensstemmelse med planlovgivningens / lokalplanens bestemmelser og efter de procedurer (herunder om tilladelse til opsætning af skilte og lign.), som i øvrigt gælder i Skive Kommune. Der kan indgås aftale om reklamering inde i idrætshaller, svømmehaller, idrætsanlæg, medborgerhuse og tilsvarende steder, hvor borgerne ofte kommer i forbindelse med fritidsaktiviteter. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, disse steder tjener. Reklamerne skal være inden for rammerne af pkt. 2.1., Der må formidles prislister og kontaktoplysninger til kunstneren i forbindelse med udstillinger. Er der en brugerbestyrelse eller lign. for den pågældende bygning eller areal eller for den aktivitet, som finder sted på stedet, skal spørgsmålet drøftes med dette organ, inden der indgås aftaler om reklamering Bygninger og udstyr, som hovedsaglig benyttes til andet end fritidsaktiviteter Der indgås ikke aftaler om reklamer i rådhuse eller bygninger, der benyttes Side 7

8 til den kommunale administration, eller udstyr, hovedsagligt benyttes til andet end fritidsaktiviteter, og som borgerne derfor reelt set ikke har mulighed for at fravælge. Det samme gælder døgninstitutioner, plejehjem og lign. steder, der tjener som hjem for beboeren Biblioteket Biblioteket (herunder bogbusserne) udfører særlige informationsopgaver efter bibliotekslovgivningen. At stille materialer til rådighed for borgerne efter denne lovgivning betragtes ikke som reklame, uanset indholdet. Plakater eller lign. opslag, som oplyser om eller reklamerer for de materialer, som stilles til rådighed, betragtes heller ikke som reklamer. Der indgås ikke aftale om opsætning af reklamer ud mod offentligt tilgængelige veje m.v. Der kan indgås aftaler om helt eller delvist doneret udstyr, f.eks. it-udstyr. Reklamen skal være nedtonet (f.eks. et mindre skilt) og må kun indeholde navnet på virksomheden og oplysning om, at denne har doneret udstyret. Biblioteket kan indgå aftaler om reklamer i undervisningsmateriale, rundvisninger og andre aktiviteter rettet mod børn. Indgås en sådan aftale, skal den indeholde eller leve op til bestemmelser som dem, der er nævnt f.s.v.a. undervisningsmateriale m.v. i skoler og daginstitutioner. Se pkt Retter materialet m.v. sig mod voksne, skal aftalen følge tilsvarende regler, dog ikke y, stk. 4, eller z, stk. 5. Biblioteket kan i forbindelse med udstillinger formidle prislister og kontaktoplysninger til kunstneren. Der kan indgås andre aftaler om reklamer. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til de formål, som biblioteket tjener. Biblioteket reklamerer dog ikke for arbejdsgiverorganisationer eller fagforeninger. Biblioteket indgår heller ikke aftaler om reklamer mod vederlag, som retter sig imod børn. Reklamerne er i øvrigt inden for rammerne af pkt og 2.5. Biblioteket må vederlagsfrit sætte plakater op eller i øvrigt formidle oplysninger om idrætsforeninger, andre foreninger, religiøse bevægelser, museer, udstillinger, messer, kurser, undervisning, kulturelle arrangementer og lign., der kan bidrage til oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet. Biblioteket må vederlagsfrit opsætte valgplakater eller i øvrigt formidle valgmateriale samt politiske og tilsvarende synspunkter m.h.p. at understøtte demokrati og debat. Alle synspunkter skal formidles ligeligt og ensartet. Vederlagsfri formidling kan ske både i fysisk form (plakater og lign.) og i elektronisk form (skærme på biblioteket eller på hjemmesiden) Køretøjer, som benyttes til transport af borgere Der kan indgås aftale om reklamering på køretøjer, som benyttes til transport af borgere, f.eks. busser der kører ture med plejehjemsbeboere. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, disse køretøjer tjener. Der skal derudover tages særligt hensyn til, at busserne benyttes til person- Side 8

9 befordring, og reklamerne skal derfor nedtones, f.eks. ved placering i afgrænsede felter, og de må ikke opsættes lige ved bussens døre. Reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2 og Køretøjer, udstyr og beklædning, som kun benyttes af ansatte Køretøjer Der kan indgås aftaler om reklamering på køretøjer, der kun benyttes af kommunens ansatte. Reklamerne skal have en sådan størrelse, form og placering, at de ikke bliver dominerende i forhold til det kommunale formål, køretøjet tjener. Der skal derudover tages særligt hensyn til, at køretøjerne benyttes til personbefordring, og reklamerne skal derfor nedtones, f.eks. ved placering i afgrænsede felter. Reklamerne skal derudover være inden for rammerne af pkt. 2 og Udstyr og beklædning Der indgås ikke aftaler om reklamer på udstyr eller beklædning, som benyttes af kommunens ansatte. 5. Hvordan skal aftalerne indgås? Aftaler om reklamering skal indgås til markedspris. Aftalerne må ikke være usaglige. Kommunen må f.eks. ikke lade en aftale om, at en virksomhed udfører arbejde for kommunen, afhænge af, om virksomheden køber reklameplads på kommunens bygninger eller løsøre. Den relevante afdelingschef skal orienteres, inden der indgås reklameaftaler, medmindre vedkommende har meddelt det modsatte. Afdelingschefen forelægger den påtænkte aftale for direktionen, hvis den giver anledning til tvivl. Det er især relevant, hvis den ikke er beskrevet i de retningslinier, der fremgår ovenfor, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt aftalen kan være skadelig for kommunens omdømme. Reklameaftaler indgås for højst 1 år ad gangen, medmindre der forinden har været indgået tilsvarende aftale, som ikke har givet anledning til problemer. 6. Økonomiske forhold Hvis der er tale om et køretøj eller andet aktiv, som helt eller delvist finansieres ved reklamer (eller donation mod opsætning af messingskilt eller lign.), og som benyttes af en institution, tilhører aktivet den relevante institution/afdeling, og eventuelle indtægter tilfalder ligeledes den pågældende institution/afdeling. Er der tale reklameindtægter for reklamering i en bygning eller anden facilitet, tilfalder indtægter i udgangspunktet den / de institutioner / afdelinger, der har indgået aftale om reklamefinansiering. Indtægter fra reklamer, der opsættes i eller på kommunens faciliteter, tilfalder som udgangspunkt kommunen. Hvis der imidlertid er tale om en privat idrætsforening eller lign., som ønsker at opsætte reklamer i forbindelse med deres arrangementer, kan det aftales mellem kommunen og den private part, Side 9

10 at indtægterne tilfalder den private part. Side 10

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008

Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Direktionssekretariatet, decemcer 2008 Reklamepolitik Reklamepolitik for Norddjurs Kommune. Loven Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners anvendelse af fast ejendom

Læs mere

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden

Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Tillægsdagsorden for Folkeoplysningsudvalgets møde den 20. maj 2008 kl. 17:00 i Knabergaarden Indholdsfortegnelse 001. Retningslinier for brug af reklamer og sponsorater i Vesthimmerlands Kommune 3 2 Medlemmer

Læs mere

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune

Reklameplads udlejes. Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Reklameplads udlejes Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Gældende fra april 2013 Retningslinjer for brug af reklamer og sponsorater i Vordingborg Kommune Udgivet af

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningens udtalelse af 31. marts 2009 til Billund Kommune Statsforvaltningen er blevet opmærksom på, at Billund Kommune i en nyhed på kommunens hjemmeside den 30. januar 2009 omtaler et kursus,

Læs mere

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse nr. 194 af 20. marts 2003 om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn I medfør af 77, 85 og 93, stk. 2, i lov nr. 1052 af 17. december 2002 om radio- og fjernsynsvirksomhed, fastsættes:

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften)

2.1 Markedsføringsloven (lov nr. 839 af 31. august 2009 om markedsføring med senere ændringer til forskriften) Vejledning om børn, unge og markedsføring Vejledning Særlige regler gælder for markedsføring over for unge mennesker, og især børn, der er letpåvirkelige og har svært ved at forholde sig kritisk til informationer.

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn Bekendtgørelse om reklame og sponsorering i radio og fjernsyn BEK nr 1368 af 15/12/2005 (Gældende) I medfør af 77, 85 og 93, stk.

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Børn, unge og markedsføring. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Indhold: 1.0 Forord 2.0 Love og regler 2.1 Markedsføringsloven

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Udbud af navnerettighed

Udbud af navnerettighed Udbud af navnerettighed Slagelse Kommune sætter navneretten til Antvorskov Hallen i Slagelse by til salg. Beskrivelse af udbuddet: På baggrund af Slagelse Kommunes Byrådsbeslutning 26. januar 2015, sættes

Læs mere

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn

Bilag 15: Bekendtgørelse om reklame og sponsore ring i radio og. fjernsyn forestilling eller en begivenhed med pauser for publikum. Placering af sådanne pauser, eller programmer, som er en direkte eller forskudt transmission af en Stk. 2. Reklameblokke kan dog afbryde sportsprogrammer,

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail:

Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand. Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.: e-mail: Lejekontrakt vedrørende stadeplads på Rungsted Badestrand Mellem: Hørsholm Kommune Hørsholm Rådhus Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm (i det følgende kaldet kommunen) Og Navn: Cvr.nr./Cpr.nr. Adresse: Tlf. nr.:

Læs mere

Regler om indtægtsdækket virksomhed

Regler om indtægtsdækket virksomhed Regler om indtægtsdækket virksomhed Indledning Centre og institutioner i Greve Kommune anvender indtægtsdækket virksomhed (IDV). IDV har til formål at skabe mulighed for indtægter ud over det budgetterede

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn

Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Landstingslov nr. 25 af 18. december 2003 om dyreværn Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 1. Landstingslovens formål er at sikre dyr forsvarlig behandling og bedst mulig beskyttelse mod smerte,

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår

Clear Channel Danmark A/S 2014. Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Clear Channel Danmark A/S 2014 Forretningsbetingelser & øvrige vilkår Gældende pr 1.01.2014 1. GENERELT Disse vilkår er gældende for alle aftaler om levering af ydelser, medmindre andet er aftalt og bekræftet

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004

Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup. København den 22. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/REKLAME Arne M. Eike Baunegårdsvej 73 Vennemindevej 81 2900 Hellerup 8520 Lystrup København den 22. marts 2004 Klage over tv-reklame for Dansk Hørecenter udsendt på TV 2 MEDIESEKRETARIATET

Læs mere

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne

E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne E-handel og varemærkeret i lyset af bl.a. Google AdWords og ebay-sagerne Advokat, Head of Trademarks, Lisbet Andersen, Bech-Bruun 7. december 2011 Oversigt 1. Søgeordsbaseret reklamering 2. Lovgrundlaget

Læs mere

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem

INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 26. maj 2003 Kontor: Stabsenheden J. nr.: 2003-2117/515-2 Sagsbeh.: IKM Fil-navn: generel/vandrerhjem Notat om kommunal støtte til vandrerhjem 1. Kommuners muligheder

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG

RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG RETNINGSLINJER FOR ANVISNING AF OFFENTLIGE LOKALER OG ANLÆG Udlån af ledige, offentlige lokaler og anlæg til brug for folkeoplysende virksomhed sker efter reglerne i Folkeoplysningsloven. Ved udlån af

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering

Formål Urimelige kontraktvilkår Tvivl om fortolkningen Retsvirkninger Implementering Jan Trzaskowski!"#$%&!'($) %**) + Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Fjernsalgsdirektivet (Direktiv 97/7/EF af 20. maj 1997) Forbrugerkøbsdirektivet (Direktiv

Læs mere

Notat om. Skoleledernes

Notat om. Skoleledernes Notat om Skoleledernes tilsyns ansvar 2013 tilsynsansvar Skolelederforeningen har udarbejdet et notat som en hjælp for medlemmerne til at få afklaret skoleledernes tilsynsansvar over for eleverne ved skolerejser

Læs mere

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v.

Bestemmelse om røgfri miljø på Norddjurs kommunes arbejdspladser m.v. RYGEPOLITIK GODKENDT Bestemmelser om røgfri miljø på Norddjurs kommunens arbejdspladser I medfør af Lov nr. 512 af 6. juni 2007 om røgfri miljøer 5, stk. 1, og den af kommunalbestyrelsen i møde den 6.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig.

Hvem er omfattet Nedenstående er lavet en kort skitse over hvordan konflikten fordeler sig. Konfliktvejledning for bestyrelser Vejledning om generelle forhold for bestyrelserne i selvejende daginstitutioner i forbindelse med den overenskomstmæssige strejke og lockout af pædagoger 2008 Med den

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

6. & 7. SEPTEMBER 2014

6. & 7. SEPTEMBER 2014 6. & 7. SEPTEMBER 2014 REGLER OG PRISER M.V. FOR RYTTERMARKED Store Hestedag i Roskilde arrangeres af: Roskilde Dyrskue, Fulbyvej 15, 4180 Sorø Tlf. 46 74 06 20 www.storehestedag.dk Store Hestedag afholdes

Læs mere

Rygepolitik i Socialforvaltningen

Rygepolitik i Socialforvaltningen Socialforvaltningen Rygepolitik i Socialforvaltningen VELKOMMEN TIL EN RØGFRI KOMMUNE I december 2005 vedtog Borgerrepræsentationen en ny rygepolitik for Københavns Kommune. Formålet med politikken var

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1075 Klager: Klager 1: 365 Media Scandinavia A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K Klager 2: Nyhedsavisen A/S Margretheholmsvej 2 1432 København K v/advokat Peter Clemmen Christensen Indklagede:

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes

Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes Statsforvaltningens udtalelse af 9. januar 2008 til Svendborg Kommune: Vejledende udtalelse vedrørende Svendborg Kommunes støtte til Svendborghallerne P/S: Svendborg Kommune har ved skrivelse af 28. juni

Læs mere

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen

Haderslev Byråd har i mødet den 27. november 2008 besluttet, at sælge en del af ejendommen Statsforvaltningen udtalelse af 9. juni 2009 til Haderslev Kommune 0 9-0 6-0 9 Haderslev Kommune har ved brev af 9. december 2008 anmodet om statsforvaltningens samtykke til undladelse af offentligt udbud

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

God markedsføringsskik

God markedsføringsskik God markedsføringsskik Copenhagen Business School, 1 November 2005 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Til næste gang Forbered UfR 2000.2064SH Fokusér bl.a. på: Parterne og sagens faktum Bevisførelse

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K

Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Advokatfirmaet Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Att.: Advokat Lise Høgh Amaliegade 10 1256 København K Dato: 19. december 2013 Sag: MEDS-13/02724-6 Sagsbehandler: /STP Vejledende udtalelse om

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune

Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune Mad- og måltidspolitik for børn og unge i Lyngby-Taarbæk Kommune FORORD Der har igennem de seneste år været stigende fokus på børns og unges mad- og måltidsvaner - ikke mindst på baggrund af, at vi bliver

Læs mere

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner

NOTAT. Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner NOTAT Dato: 31. januar 2014 Grundlag for aftale om fastsættelsen af markedsleje ved udleje til mobilmaster og - antenner For at fjerne barrierer for udbygning af teledækningen i kommunen, har Byrådet i

Læs mere

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina

Forlængelse af overenskomst med Fonden Egå Marina Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Fonden Fonden om drift af lystbådehavnen, herunder bemyndigelse til Fonden til at forlænge areallejeaftaler

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Trafikstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@trafikstyrelsen.dk Maj 2011 Vejledning om tilladelsesfri buskørsel 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne

Læs mere

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel

Vejledning om tilladelsesfri buskørsel Vejledning om tilladelsesfri buskørsel April 2000 1. Om vejledningen Denne vejledning beskriver hovedreglerne for kommuners og kommunale institutioners m.v. anvendelse af busser i det daglige. Herudover

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16

Dansk Atletik Forbund Forbundsmappen afsnit 16 Forbundsmappen afsnit 16 16 NATIONALE REKLAMEREGLER 16.1 GENERELLE PRINCIPPER 16.1.1 Nærværende reklameregler er gældende ved alle nationale arrangementer afholdt i Danmark. For internationale arrangementer

Læs mere

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE

OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE OVERORDNET MAD OG MÅLTIDSPOLITIK FOR GENTOFTE KOMMUNE August 2009 Den overordnede mad- og måltidspolitik er udarbejdet på baggrund af Gentofte Kommunes Sundhedspolitik, og skal danne grundlag for udarbejdelse

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst.

Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården. Grønnegade 57 c. 6700 Esbjerg. Overenskomst. Driftsoverenskomst. Børnehaven Grønnegården Grønnegade 57 c 6700 Esbjerg Overenskomst. Overenskomst mellem byrådet i Esbjerg Kommune og bestyrelsen for Esbjerg Menighedsbørnehave. Beliggende Hjertingvej

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener

Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Markedsførings i computerspil og andre virtuelle verdener Danske IT Advokater, 15 May 2007 Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Trends i spilindustrien Kreativitet og interaktion Ingen foruddefineret

Læs mere

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler

Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium. Ordensregler Studie- og ordensregler på Roskilde Gymnasium Studie- og ordensreglerne for Roskilde Gymnasium skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for eleverne. Eleverne

Læs mere

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler.

Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. X 06-07- 2010 Henvendelse vedrørende gratis befordring mellem skole og hjem i henhold til folkeskolelovens regler. Du har ved mail af 23. marts 2010 rettet henvendelse til statsforvaltningen som tilsynsmyndighed

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011

Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Driftsoverenskomst om udbud af ordblindeundervisning 2009-2011 Overenskomsten indgås mellem [DRIFTSOVERENSKOMSTPART] og VUC Storstrøm om ordblindeundervisning for voksne. I denne overenskomst forstås ved:

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING

PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING PROFESSIONSIDEAL FOR DANMARKS LÆRERFORENING I efter bedste evne opfylde folkeskolens målsætning og undervisningsmål. De målsætninger, undervisningsmål og principper,

Læs mere

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed

Butikslejemål. Greve Midtby Center 2670 Greve. 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center 2670 Greve Butikslejemål 72 m 2 butikslejemål med god beliggenhed Greve Midtby Center er et flot center der rummer både små, søde og sjove butikker, samt nogle af de største supermarkedskæder,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 10 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 23. juni 2004 16:00 mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Opgørelse dagplejen Åben sag 2. Dagplejehus i

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes

Rådgivning om klausul om tilbagekøb af bygninger/klausul om godkendelse om optagelse af lån i samme kan frafaldes 15. april 2014 Sagsnr. 125-174090 mat Sekr. Laila Gorits Grønhøj Tel. 7221 1640, mail LLA@70151000.dk Sendt pr. e-mail til nkni@rebild.dk Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Att.: Juridisk Konsulent

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. Reklamejura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. Reklamejura RADIO- OG TV-NÆVNET 10. februar 2010 Sagsnr: 2009-016994 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem.

Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. GENERELLE LOKALEANVISNINGSREGLER Kommunale lokaler Lokaler, fortrinsvis på Mariagerfjord Kommunes skoler, stilles til rådighed for foreningernes aktiviteter, når kommunen ikke selv benytter dem. Følgende

Læs mere

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING

OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK OPLÆG RETNINGSLINJER FOR DIGITAL SKILTNING Digital skiltning er en ny type skiltning i bybilledet,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold:

Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold: Retningslinjer om kønsrelateret reklame af 1. april 2012. Indhold: 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Definitioner 4. Generelle bemærkninger 4.1. Kønsdiskrimination 4.2. Anstændighed og social ansvarlighed

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere