Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99"

Transkript

1 Spildevandsplan Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax Telefon Sag nr Telefax Udført Ole Munk Nielsen Kvalitetssikring Marcus Tranbjerg Godkendt Ole Munk Nielsen Revision 0 Udgivet c:\frontpage webs\spildevandsplan-rev-0.doc

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Resumé Det åbne land Kloakerede områder Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Nyt lovgrundlag for det åbne land Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Regionplanen Byer uden fælles rensning Det åbne land Kommuneplan Vandforsyningsplan Det åbne land - Status og Plan Udpegning af områder Nuværende kravoverholdelse Løsningsmodeller Nedsivning af spildevand Biologisk sandfilteranlæg Minirenseanlæg Pileanlæg Kloakering Sammenfatning og økonomi vedr. det åbne land Økonomi Tids- og indsatsplan Kloakerede oplande - Status og Plan Kloakerede områder Status Renseanlæg Afløbssystem Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Kloakerede områder Plan Renseanlæg C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 2 af 34

3 5.2.2 Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Slambehandling og tømningsordning Kloakfornyelse Anlægsinvesteringer i planperioden Referencer C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 3 af 34

4 1 Indledning Odder Kommunes spildevandsplan afløser tidligere udarbejdet spildevandsplan med tillæg. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Odder Kommune med hensyn til kloakoplande og fremtidige tilslutninger til kommunens rensningsanlæg. Planen redegør desuden for nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. Spildevandsplanen består af en tekstdel med tilhørende skemadel samt en separat tegningsdel. Planen forholder sig til Århus Amts Regionplan og Vandkvalitetsplan 1997 samt redegør for de tiltag, som er udført og planlægges udført for at reducere forureningen fra private spildevandsanlæg og forbedre vandløbenes tilstand. Spildevandsplanen er udarbejdet af Odder Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Hedeselskabet i Århus. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 4 af 34

5 2 Resumé Odder Kommunes nye spildevandsplan gælder for perioden Spildevandsplanen redegør for nuværende og planlagte spildevandsanlæg i Odder Kommune herunder nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. 2.1 Det åbne land Århus Amt udpeger i Vandkvalitetsplan 1997 havområder, søer og vandløb, hvor målsætningen for vandkvalitet ikke er opfyldt bl.a. som følge af spildevandsudledninger fra fritliggende ejendomme i det åbne land. På grundlag af Vandkvalitetsplanen har Odder Kommune udpeget områder i det åbne land, hvor rensningen af spildevand fra fritliggende ejendomme skal forbedres. Områderne er vist på et temakort vedlagt spildevandsplanen. Det fremgår, at store dele af Odder Kommune er berørt med krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Det skyldes især afstrømningsoplandet til Norsminde Fjord, som strækker sig over et stort område i Odder Kommune. I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof. I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor. Odder Kommune har på baggrund af arkivmateriale samt BBR-oplysninger registreret de nuværende renseforanstaltninger ved fritliggende ejendomme. Sammenholdt med de opstillede rensekrav ses, at et meget stort antal ejendomme skal indføre forbedret rensning eller tilsluttes offentlig kloak. I områder, hvor der er økonomisk fordelagtigt at foretage offentlig kloakering, benyttes denne fremgangsmetode frem for individuelle spildevandsanlæg. I planperioden kloakeres i alt 278 ejendomme samlet i følgende bysamfund: Neder Randlev Over Randlev Ålstrup Nølev Assedrup Dyngby Rude Balle Blæsbjerg Udover landsbykloakeringerne udvides de eksisterende kloakoplande. Det efterlader 802 ejendomme, som skal forbedre spildevandsrensningen og som ikke forventes tilsluttet offentlige kloaksystemer. Den forbedrede spildevandsrensning skal ske ved etablering af renseforanstaltninger på de enkelte ejendomme. Af spildevandsplanens bilagsdel fremgår nuværende renseforanstaltninger for alle ejendomme, ligesom det fremgår, hvilke ejendomme, der skal indføre forbedret rensning. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 5 af 34

6 Folketinget vedtog 1998 en ny lovkendtgørelse vedr. Miljøbeskyttelsesloven, der sammen med en række nye vejledninger danner grundlaget for kommunernes administration af spildevandsforholdene i det åbne land. Med baggrund i lovgrundlaget udsender Odder Kommune et varsel til de ejendomme, som skal indføre forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Varslingen vil indeholde Odder Kommunes dokumentation for, at ejendommen er udpeget til at gennemføre forbedret spildevandsrensning. Det giver anledning for lodsejeren til forholde sig til materialet forud for udstedelsen af påbud. Dokumentationen omhandler følgende forhold: Ejendommens afløbsforhold og udledning. Oplysning om at det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, er forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Oplysning om, at ejendommens udledning bidrager til forureningen af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Standardtilslutningsbidraget andrager ca. kr ekskl. moms for tilslutning af spildevand svarende til 60 % af det fulde standard tilslutningsbidrag, der også omfatter afledning af regnvand. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. Spildevandsplanen indeholder en gennemgang af løsningsmuligheder, hvor de mest almindelige forventes at være: Type spildevandsanlæg Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Anlægspris [kr. ekskl. moms] Nedsivning Nedsivning med trykfordeling Minirenseanlæg Biologisk sandfilter C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 6 af 34

7 Udgiften til et nedsivningsanlæg er sammenlignelig med et tilslutningsbidrag, men driftsudgifterne forventes at være meget lave. Det vil derfor i langt de fleste tilfælde være økonomisk fordelagtigt at etablere et nedsivningsanlæg i privat regi. Spildevandsplanens bilagsdel indeholder en kortlægning af nedsivningsmulighederne i Odder Kommune. Jordbundsforholdene skal være egnede til nedsivning, og nedsivningen af spildevand må ikke konflikte med vandindvindingsinteresser. Ifølge kortlægningen opfylder ca. 300 ejendomme kriterierne. Det er en overordnet kortlægning. Opnåelse af nedsivningstilladelse kræver mere detaljerede undersøgelser. Der budgetteres med, at 500 ejendomme vælger, at lade det offentlige stå for spildevandsrensningen, mens ca. 300 ejendomme forventes at løse opgaven i privat regi. I planperioden gennemføres landsbykloakeringerne samt indførelse af forbedret spildevandsrensning ved ejendomme beliggende i områder egnede for nedsivning. Der gennemføres desuden forbedret spildevandsrensning ved ca ejendomme ved anvendelse af anden individuel løsning. Indførelse af forbedret spildevandsrensning ved de sidste ejendomme gennemføres efter Kloakforsyningens udgift for gennemførsel af spildevandsplanen for det åbne land er beregnet til kr. 53 mio. ekskl. moms. Beløbet er ligeligt fordelt mellem landsbykloakeringer og individuelle løsninger. Efter fradrag af tilslutningsbidrag er nettoudgiften ca. kr. 33 mio. ekskl. moms. 2.2 Kloakerede områder Odder Kommunes samlede afløbssystem er på ca. 420 km. Kloaksystemet afvander et område på samlet 1400 ha, hvilket forventes øget til 1500 ha. ved planperiodens udløb. Andelen af fælleskloakerede arealer forventes at falde fra 20 til 10 %. Det skyldes, at nye kloakeringer udføres efter separatprincippet (evt. med nedsivning af regnvand) samt løbende separering af fællessystemerne. Den løbende separering nedsætter belastningen på vandmiljøet fra overløbsbygværkerne, ligesom den hydrauliske belastning af renseanlæggene nedsættes med forbedret spildevandsrensning til følge. Der er afsat kr. 2 mio. ekskl. moms pr. år til fornyelse af kloaksystemet. Genanskaffelsesværdien af kloaksystemet udgør ca. kr. 1 mia. ekskl. moms, og udgifterne til den løbende vedligeholdelse og fornyelse forventes på sigt (i kommende planperioder) at stige til op mod kr. 10 mio. ekskl. moms pr. år. Ledningsnettets aktuelle tilstand er forholdsvis god for så vidt angår centrale og svært tilgængelige ledninger grundet en forebyggende indsats gennem de sidste 20 år. Spildevandet renses i 13 kommunale og 3 private renseanlæg. Planperioden indebærer ingen væsentlige ændringer i strukturen for spildevandsrensning. Der forventes en reduktion af anlæg til 9 kommunale renseanlæg og 3 private renseanlæg. Det er planlagt at nedlægge Hov renseanlæg til fordel for rensning af spildevandet fra Hov på Odder centralrenseanlæg. Første etape af projektet gennemføres i indeværende planperiode i tilknytning til kloakeringen af Neder- og Over Randlev, mens anden del forudsættes gennemført efter Belastningen af Odder centralrenseanlæg overstiger den godkendte kapacitet. En fortsat overholdelse af udlederkravene er forudsat baseret på løbende drifts- og procesoptimering. Anlægget påregnes udvidet med PE efter 2008 i forbindelse med tilslutningen af spildevandet fra Hov. Såfremt Hov rense C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 7 af 34

8 anlæg viser sig ikke at kunne holde planperioden ud, bliver det nødvendigt at fremskynde udvidelsen af Odder Centralrenseanlæg tilsvarende. Samlet indeholder spildevandsplanen investeringer på kr. 86 mio. (ca. kr. 66 mio. efter opkrævelse af tilslutningsbidrag) ekskl. moms, hvoraf kr. 31 mio. ekskl. moms afholdes efter Planlægningsgrundlag Kommunens spildevandsplanlægning foretages på grundlag af gældende lovgivning for spildevandsområdet, og forholder sig i øvrigt til den gældende Kommuneplan og Regionplan. 3.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I den kommunale spildevandsplan skal kommunen beskrive eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægge hvilke fremtidige tiltag, der er nødvendige for at opfylde de i Regionplanen fastlagte målsætninger for vandløb og søer i kommunen. Planen skal indeholde en tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende oversigt over gældende lovgivning m.v. på Miljø- og Energiministeriets område i relation til spildevandsplanlægningen for det åbne land. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelse for minirenseanlæg. Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 12/1998, Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, november Vejledning fra Miljøstyrelsen 10/1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse af 9. juli 1997 om spildevandsrensning i det åbne land Nyt lovgrundlag for det åbne land Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE (personekvivalenter). C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 8 af 34

9 De vigtigste ændringer af lovgrundlaget for spildevandsforhold i det åbne land er følgende: Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, i hvilke områder udenfor kloakoplande der foretages eller skal udføres nedsivning eller rensning af spildevandet til et givet renseniveau, jf. tabel 3.1. på næste side. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at bestemme, om et påbud om forbedret rensning af spildevandet skal opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Tabel 3.1 Renseklasser efter den nye spildevandsbekendtgørelse samt tilhørende stofreduktionskrav. Renseklasse Organisk stof (BI 5 ) Total fosfor Nitrifikation (Total ammonium) SOP (reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor) 95% 90% 90% SO (reduktion af organisk stof og ammonium) 95% 90% OP (reduktion af organisk stof og fosfor) 90% 90% O (reduktion af organisk stof) 90% Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal følgende forudsætninger være opfyldt: Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag til at kræve forbedret rensning. Udledning af urenset husspildevand til andet end vandområder kan påbydes ændret ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens 20 ved udledning direkte på jordoverfladen, der i henhold til embedslægeinstitutionen skaber uhygiejniske forhold. ved udledning til ikke godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse i øvrigt. Endelig er udledning af spildevand til vejgrøfter eller -ledninger ikke tilladt i henhold til vejlovens 102. Et påbud fra kommunen om forbedret rensning - herunder etablering af nedsivningsanlæg - kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 9 af 34

10 3.1.2 Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. 3.2 Regionplanen Amterne fastlægger i samråd med kommunerne målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen. I Vandkvalitetsplan 1997 fra Århus Amt er der bl.a nævnt følgende om kvaliteten af vandområder: Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal bringes så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Spildevand skal søges udledt til de mindst forureningsfølsomme vandområder, og rensningen skal forbedres, hvis udgiften hertil står i rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst, der kan opnås. Vandkvalitetsplan udpeger recipienter (evt. delstrækninger af vandløb), som er forurenet med spildevand fra byer uden fælles rensning, overløb fra kloaksystem eller ejendomme i det åbne land, og hvor spildevandsrensning forudsættes gennemført inden udgangen af år Århus Amt forventes at vedtage Vandkvalitetsplan 2001 i efteråret 2001 efter forudgående høring hos kommunerne. Ifølge Århus Amt indebærer den nye Vandkvalitetsplan en tidsplan, hvor de angivne tiltag for de enkelte kommuner skal være gennemført år Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er det tilstræbt, at de i Vandkvalitetsplan 1997 angivne målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Dog indebærer spildevandsplanen for Odder Kommune, at de nødvendige tiltag strækkes over en længere årrække jævnfør tids- og investeringsplanen Byer uden fælles rensning Nedenstående er foretaget en gennemgang af de i Vandkvalitetsplan 1997 anførte bysamfund uden fælles renseanforanstaltninger med angivelse af de i spildevandsplanen planlagte aktiviteter. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 10 af 34

11 Tabel 3.2 Bysamfund uden fælles rensning. *Ikke alle individuelle foranstaltninger gennemføres i indeværende planperiode Navn Planlagt * Rensekrav Amstrup Intet Intet Kærsgårde Intet Intet Sondrup Strand Intet Intet Søby Syd Intet Intet Tunø by, deloplande Intet (er kloakeret) - Balle Kloakeres O Dyngby Kloakeres O Højby Øst Intet Intet Sondrup Individuelle løsninger O Svinballe Intet Intet Ørting, Trekanten Individuelle løsninger O Neder Randlev Kloakeres OP Over Randlev Kloakeres OP Spøttrup Individuelle løsninger O Oldrup Intet (vurderes i planp.) Intet Trustrup Individuelle løsninger O Assedrup Kloakeres OP Blæsbjerg Kloakeres OP Fensholt Individuelle løsninger OP Hadrup Individuelle løsninger O Husrækken Individuelle løsninger O Nølev Kloakeres OP Rude Kloakeres OP Svorbæk Kloakeres OP Tvenstrup Kloakeres OP Det åbne land På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, er afstrømningsoplandet til følgende recipienter anvendt ved udpegning af områder, indenfor hvilke der skal ske forbedret rensning af spildevandet: Tabel 3.3. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Recipient Rensekrav Holterenden Organisk stof Hundslund Organisk stof Malskær Bæk Organisk stof Møllebæk Organisk stof Norsminde Fjord Organisk stof og fosfor Skanderborg Sø Organisk stof og fosfor Sondrup Bæk Organisk stof Spongså Organisk stof Spøttrup Bæk Organisk stof Stilling-Solbjerg Sø Organisk stof og fosfor Vandmose Bæk Organisk stof C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 11 af 34

12 De udpegede områder fremgår af oversigtstegningen for det åbne land. Det bemærkes, at der er OP-krav til ejendomme, der leder til småsøer og vandhuller med vandoverflade større end 100 m 2. Disse småsøer og vandhuller er ikke kortlagt i spildevandsplanen. Såfremt der i forbindelse med byggesagsbehandling konstateres udledning af mekanisk renset eller urenset spildevand, vil afløbsforholdene for ejendomme i oplandet blive krævet ændret. 3.3 Kommuneplan I Kommuneplan er der udlagt nye arealer til bolig- og erhvervsudvidelse /8/. Udvidelsen af kloakoplande forventes at ske indenfor de rammer der er afstukket i kommuneplanen. De planlagte oplandsudvidelser fremgår af kortbilag for kloakerede områder. 3.4 Vandforsyningsplan Odder Kommunes vandforsyningsplan gælder for perioden Planen er under revision med forventet afslutning omkring årsskiftet. Ejendommene i Odder Kommune forsynes med drikkevand fra 17 private almene vandværker med egen indvinding, 4 distributionsvandværker samt ikke-almene vandforsyningsanlæg, hvoraf langt størstedelen er enkeltindvindingsanlæg. Beskyttelseszoner for de kendte vandindvindingsboringer, der ligger i områder, hvor Århus Amt har stillet krav om forbedret rensning af spildevandet, er vist på temakort for det åbne land sammen med kortlægningen af nedsivningsmuligheder. Ved udstedelse af tilladelser til nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til vandforsyningsforhold. Der er således krav om, at afstanden mellem et nedsivningsanlæg og en vandforsyningsboring til drikkevandsformål er minimum 300 m og til en markvandingsboring minimum 150 m. Såfremt afstanden mellem vandindvindsboring og nedsivningsanlæg er mindre end 300 m, men større end 75 m kan der søges dispensation ved kommunen til etablering af nedsivningsanlæg. Er afstanden under 75 m skal der søges dispensation ved Århus Amt. I udstedelsen af nedsivningstilladelser, vil Odder Kommune desuden vurdere disse i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresse (osd-områder). I Odder Kommune er områderne ved Fillerup, Boulstrup, Hundslund og på Tunø udlagt som osd-områder. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 12 af 34

13 4 Det åbne land - Status og Plan Som grundlag for planlægningsarbejdet er følgende oplysninger anvendt: Hedeselskabets vandskelsdatabase. BBR (adresser, nuværende renseforanstaltninger samt vandforsyning). Digitalt grundkort med tilhørende adressetabel. Jordartskortlægning fra GEUS. Planlægningsarbejdet omfatter kortlægning af: Afstrømningsområder med rensekrav Eksisterende renseforanstaltninger Ejendomme, der overholder/ikke overholder rensekrav Muligheder for nedsivning På baggrund af ovenstående undersøgelser er der foretaget en vurdering af de forventede aktiviteter i det åbne land samt den tilhørende økonomi. 4.1 Udpegning af områder På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, samt Hedeselskabets vandskelsdatabase er afstrømningsoplandet til de kravbehæftede recipienter fastlagt som vist i vedlagte oversigtskort samt nedenstående grafik: C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 13 af 34

14 Stilling-Solbjerg Sø Skanderborg Sø Norsminde Fjord Spangså Skanderborg Sø Spøttrup Bæk Møllebæk Drikkær Bæk Sondrup Bæk Vandmose Bæk Malskær Bæk Holterenden Figur 4.1.: Områder, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet fra fritliggende ejendomme med angivelse af udpegede vandløbsstrækninger, områder med krav om rensning for organisk stof (O) = lys skravering, områder med krav om rensning for organisk stof og fosfor (OP) = mørk skravering, områder uden krav = hvid. 4.2 Nuværende kravoverholdelse Den viste områdeudpegning vil sammen med kommunens oplysninger om de bestående renseforanstaltninger danne baggrund for efterfølgende udsendelse af påbud om indførelse af forbedret spildevandsrensning til de berørte lodsejere. De bestående renseforanstaltninger for ejendomme er registreret på baggrund af spørgeskema udsendt til de berørte lodsejere kombineret med oplysninger fra BBR. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har Odder Kommune samlet alle relevante oplysninger vedr. spildevandsafledningen i det åbne land i en særlig database. Forud for udsendelse af påbud gennemfører Odder Kommune en detailgennemgang af oplysningerne, der ligger til grund for påbud. Besøg på ejendomme udføres, hvor arkivoplysningerne er utilstrækkelige for udstedelse af påbud. Ved gennemførelse af detailundersøgelserne kan der vise sig uoverensstemmelser mellem det grundlag som spildevandsplanen er udarbejdet på og de faktiske oplysninger. Der kan eksem C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 14 af 34

15 pelvis forekomme uoverensstemmelse vedr. den reelle afstrømningsretning fra en ejendom ligesom den nuværende renseforanstaltning kan afvige fra grundlaget. De til spildevandsplanen hørende temaplaner for det åbne land viser på ejendomsniveau kommunens oplysninger vedr. eksisterende renseforanstaltning, kravoverholdelse samt mulighed for nedsivning. Ved varslingen af påbud vil dette endvidere være ledsaget af en beskrivelse af de forudsætninger, hvorpå påbudet forventes givet. En opgørelse viser følgende fordeling af ejendomme samt kravoverholdelse (ejendomme, der er planlagt kloakeret indgår ikke i opgørelsen). Tabel 4.1. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Afstrømningsområde I afstrømningsområde Antal ejendomme Overholder krav Overholder ikke krav Holterenden Drikkær Bæk Malskær Bæk Møllebæk Norsminde Fjord Skanderborg Sø Sondrup Bæk Spongså Spøttrup Bæk Stilling-Solbjerg Sø Vandmose Bæk Områder uden rensekrav I alt Løsningsmodeller Ejere af ejendomme med utilstrækkelig rensning af spildevandet, kan enten vælge at etablere spildevandsanlæg, der fjerner den krævede mængde organisk stof fra spildevandet, eller at etablere nedsivningsanlæg, hvorved spildevandet afskæres fra det berørte vandområde. Nedenstående tabel viser de oftest anvendte renseforanstaltninger i det åbne land og den tilhørende renseklasse. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 15 af 34

16 Tabel 4.2: Typer af spildevandsanlæg, der opfylder de forskellige renseklasser. Type spildevandsanlæg SOP SO OP O Pilerenseanlæg Nedsivning Minirenseanlæg Samletank Biologisk sandfilter - - Rodzoneanlæg Miljøstyrelsen har i 1999 udarbejdet tre vejledninger vedr. etablering af rodzoneanlæg, nedsivningsanlæg samt biologiske sandfiltre, jf. /3/, /4/ og /5/ Nedsivning af spildevand Selvom flere typer af spildevandsanlæg opfylder renseklasse O jf. tabel 4.2 er den mest enkle og billigste løsning som regel etablering af et nedsivningsanlæg, hvor dette kan lade sig gøre. Figur 4.1: Nedsivningsanlæg, her vist med pumpebrønd, som sikrer optimal fordeling af spildevandet i filteret. Anlægget kan etablereres uden pumpebrønd såfremt terræn- og jordbundsforhold tillader dette. Opfylder rensekrav til alle renseklasser Prisniveauet for nedsivningsanlæg er kr. ekskl. moms for anlæg uden pumpebrønd og ekskl. moms med pumpebrønd. I områder med moræneaflejringer ( måske egnet til nedsivning jævnfør de til spildevandsplanen hørende temakort vedr. det åbne land) vil pumpebrønden ofte være nødvendig for anlæggets funktion. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgif C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 16 af 34

17 terne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer, som anvendes til drikkevandsforsyning. Desuden gælder der generelle afstandskrav til bygninger og skel ved anlæg af nedsivningsanlæg (jf. Dansk Ingeniørforening, Norm for mindre nedsivningsanlæg nr. 440). Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Århus Amt, dog dispensere ned til 75 meter. Yderligere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb, søer og hav ( Spildevandsbekendtgørelsen 28). Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der stilles krav om at anlæggets bund, så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter fra højeste grundvandsstand jf. Spildevandsbekendtgørelsens 28. Disse forhold skal undersøges lokalt i hvert enkelt tilfælde jf. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE /4/. I spildevandsplanens temakort er der foretaget en tematisering af nedsivningsmulighed for de udpegede oplande. Kortlægningen er udført på grundlag GEUS s jordartskort. Jordartens velegnethed til nedsivning er vurderet udfra jordartens infiltrationsevne og jordartens evne til at rense i det samlede jordprofil under anlægget. Generelt kan man sige, at renseeffekten er bedre jo mindre kornene i jordarten er. Desværre bliver jordens evne til at bortlede vand mindre, jo mindre kornstørrelsen er. Derfor er det i praksis vanskeligt at udnytte de jordarter (ler og silt), der har den bedste renseevne. Derimod har jordarten grus en høj infiltrationsevne, men renseeffekten er minimal. Man skal derfor i sådanne områder være særligt opmærksom på grundvandsforurening og lignende. Jordarten sand er særdeles velegnet til nedsivning for så vidt angår bortledning af vandet samt som rensemedie. Kortlægningen af mulige områder for nedsivning opdeles i 3 kategorier: Udpegning af område som er velegnet til nedsivning Udpegning af område som er måske egnet til nedsivning Udpegning af område som ikke er egnet til nedsivning Det skal bemærkes, at vurderingen er vejledende for udpegning af potentielle nedsivningsmuligheder, idet de geologiske forhold vides at variere betydeligt lokalt set. Nedsivningsanlæg bør derfor ikke etableres uden lokale detailundersøgelser jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om etablering af nedsivningsanlæg /4/. Hvor jorden er måske egnet til nedsivning kan nedsivning evt. lade sig gøre med specielle hævede nedsivningsanlæg med trykfordeling af spildevandet. dvs. anlæg hvor spildevandet pumpes ud i fordelingsrørene. Trykfordelingen kan eventuelt etableres i en sandmile. Kombineres de kortlagte nedsivningsmuligheder med beliggenheden af de ejendomme, som skal indføre forbedret rensning, fås følgende billede af nedsivningsmulighederne. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 17 af 34

18 Tabel 4.3: Antal ejendomme i Odder Kommune med/uden mulighed for etablering af nedsivningsanlæg. Nedsivningsmulighed for 802 ejendomme, der skal indføre forbedret spildevandsrensning Beliggende indenfor vandindvindingszone? Ja Nej Uegnet til nedsivning Måske egnet til nedsivning Velegnet til nedsivning Ej kortlagt 0 4 Det fremgår af tabel 4.3, at ca. 40 % af de 802 ejendomme kan etablere et nedsivningsanlæg ifølge den overordnede kortlægning, da ejendommene er beliggende i egnede jordbundsforhold uden konflikt med beskyttelseszoner for vandindvindinger. Yderligere 20 % kan etablere nedsivningsanlæg ifølge jordbundskortlægningen, men nedsivningen af spildevand konflikter med beskyttelseszoner for vandindvindinger. Jævnfør tidligere kan der eventuel dispenseres fra afstandskravet, såfremt grundvandets strømningsretning bevirker, at nedsivende spildevand ikke ledes til vandindvindingen. De til spildevandsplanen hørende temakort viser på ejendomsniveau nedsivningsmuligheder samt beskyttelseszoner for vandindvinding. Til ovenstående bemærkes, at der udover de lovbestemte beskyttelseszoner for vandindvindinger også findes de overordnede vandforsyningsinteresser beskrevet i Regionplanen for Århus Amt (se afsnit vedr. vandforsyningsplanlægning). I ovenstående opgørelser er indlagt den betragtning, at nedsivning af spildevand ikke konflikter med vandindvindingsinteresser, såfremt beskyttelseszonerne respekteres og såfremt der ikke er tale om større samlede nedsivninger af spildevand i områder med særlig drikkevandsinteresse. Ved stillingtagen til ansøgninger om nedsivningstilladelser kan Odder Kommune i samråd med Århus Amt inddrage den overordnede vandforsyningsplanlægning. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 18 af 34

19 4.3.2 Biologisk sandfilteranlæg. Figur 4.2: Biologisk sandfilteranlæg anlægges normalt med en pumpebrønd ved indløbet, som sikrer optimal fordeling af spildevandet i filteret. Afhængig af afløbsledningens dybde kan det endvidere være nødvendigt med anlæggelse af en pumpebrønd ved afløbet fra sandfilteranlægget. Opfylder rensekrav til renseklasse O Prisniveauet for biologiske sandfilteranlæg er kr. ekskl. moms. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgifterne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd Minirenseanlæg Figur 4.3: Biologisk minirenseanlæg Opfylder rensekrav til alle renseklasser (afhængig af typegodkendelsen) C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 19 af 34

20 Det biologiske minirenseanlæg er en miniatureudgave af et kommunalt renseanlæg. Spildevandsrensningen indebærer en biologisk rensning med kvælstof- og fosforfjernelse afhængig af rensekravet. Anlæggets konkrete opbygning afhænger af producenten, men det skal overholde en lang række specifikke funktions-, drifts- og udlederkrav specificeret i Miljøstyrelsens typegodkendelsesordning. Minirenseanlæg må ikke markedsføres og sælges før typegodkendelse er opnået. På udgivelsestidspunktet for nærværende spildevandsplan er 3-5 firmaer er færd med at opnå typegodkendelse. Typegodkendelsen er en proces, som varer 1-1½ år, og det er ikke muligt at sætte tidspunkt på, hvornår anlæggene forventes at være tilgængelige på markedet. Prisniveauet for biologiske minirenseanlæg forventes at blive kr. ekskl. moms afhængig af renseklasse samt lokale forhold. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgifterne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd Pileanlæg Figur 4.4: Pilerensesanlæg Der er ingen udledning af spildevand fra et pilerenseanlæg. Spildevandet fordamper fra et tæt bassinanlæg beplantet med piletræer. Anlægget opfylder derfor alle renseklasser og der skal ikke betales spildevandsafgift for pilerenseanlæg. Der er endnu ikke udarbejdet en officiel vejledning til dimensionering og udformning af pilerenseanlæg, men der er efterhånden opnået et erfaringsgrundlag, som ved en nedbørsmængde fra mm/år og en fordampning på ca mm/år ligger i størrelsesorden m², ved en spildevandsmængde på 170 m³/år. Typisk består anlægget af et 1,5 meter dybt bassin med en tæt HDPE-membran i bunden. Spildevandet fordeles ved hjælp af et tryksat fordelersystem under jordoverfladen. Anlæggene udformes typisk fra 8 x 30 til 40 meter. Der er meget få erfaringer med prisniveauer for pilerenseanlæg. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 20 af 34

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 7 Det åbne land HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 7 Det åbne land Vedtaget 15 maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 SPILDEVANDSHÅNDTERING I DET ÅBNE LAND 4 1.1 Udpegning af vandområder 4 1.2 Ejendomme 4 1.3

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND Side 1 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Side 2 af 14 Mariagerfjord Kommune, Teknik og Miljø Juni 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord

Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Pjece om forbedret spildevandsrensning i det åbne land - Roskilde Nord Indledning og baggrund I Vandplan 1 for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord 2009-2015 er Isefjord og Roskilde Fjord, udpeget

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag

Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Tillæg nr. 1 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021 Forslag Natur- og Miljøafdelingen Xxx 2011 0 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Lovgrundlag... 2 3 Forhold til øvrig planlægning... 3

Læs mere

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune

Tillæg nr. 10 til spildevandsplan for Odder Kommune Tillæg nr. 10 til spildevandsplan 2001 2008 for Odder Kommune Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og indledning 2. Lovgrundlag 3. Miljøvurdering 4 Areal og ejerforhold 5. Ændring af kloakopland og kloakeringsprincip

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2012-2016

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2012-2016 Spildevandsplan 2012-2016 Udgiver: Samsø Kommune Udgivelsesår: 2013 Titel: Vedtaget: godkendt af KB den 19.3.2012 Forsidefoto: Kilde: Samsø Kommune Henvisning: www.samsoe.dk INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning...

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Forbedret rensning af husspildevand i Herning Kommune Herning Kommune Teknik og Miljø Rådhuset, Torvet, Indgang C 7400 Herning Tlf.: 96 28 28 28 Fax: 96 28 80 19 E-mail: teknik@herning.dk

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING

SPILDEVANDSPLAN. Tillæg 6 til Spildevandsplan Alminde FRA 22. OKTOBER 2016 TIL 19. DECEMBER 2016 FORSLAG I HØRING SPILDEVANDSPLAN Tillæg 6 til Spildevandsplan 2012- Alminde FORSLAG I HØRING FRA 22. OKTOBER TIL 19. DECEMBER Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 1.1 Eksisterende plangrundlag...3 1.2 Tillæg 6 i forhold

Læs mere

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND

BØRKOP KOMMUNE. Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND BØRKOP KOMMUNE Rensning af spildevand i det åbne land DET ÅBNE LAND Jan 2004 Hvorfor skal spildevandet på landet renses? Gennem de sidste mange år har der været fokus på at fjerne forureningen i vores

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2012-2020 Strandvejen 9-35b (ulige numre), Hvalpsund Dato: 28. februar 2014 Sags nr. 820-2013-25330 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land

Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 64 Offentligt Notat Vand J.nr. 439-00006 Ref. KDL Den 3. november 2006 Statusredegørelse for en forbedret spildevandsrensning i det åbne land Baggrund

Læs mere

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst

NOTAT: BBR afløbskoder inklusiv vejledende tekst 1 Fælleskloakeret: Spildevand + tag- og 2 Fælleskloakeret: Spildevand + delvis tagog Anvendes til grunde, hvor alt spildevand og alt tag- og ledes fra grundens fælleskloakerede spildevandssystem. Anvendes

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til:

Eventuelle spørgsmål, kommentar og bemærkninger til dette tillæg skal rettes til: Tillæg til s spildevandsplan Endelig vedtagelse af tillæg nr. 4 til s spildevandsplan 2004 (gældende spildevandsplan for gl. ) for havekolonierne Skovbrynet, Ålund og Storåen. Procedure for vedtagelse,

Læs mere

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev

Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan Østervang - Gørslev Forslag til Tillæg nr. 8 til Spildevandsplan 2012-2016 Østervang - Gørslev November 2016 Resumé 1 Ændret belastning af recipienter og renseanlæg 1 Indledning 2 Plangrundlag 3 Lovgivning 3 Lokalplan 3 Miljøvurdering

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord,

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, Tønder Kommune Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2013-17 2013-2017 Separatkloakering af Frifelt samt justering af kloakoplande i Borg, Sølsted, Lovrup Nord, august 2015 Udarbejdet til: Tønder Kommune Kongevej

Læs mere

Spildevandsplantillæg for det åbne land

Spildevandsplantillæg for det åbne land Spildevandsplantillæg for det åbne land Forslag: Tillæg nr. 5 til gl. Brædstrup, nr. 5 til gl. Gedved og nr. 25 til gl. Horsens kommuner - Tekst TEKNIK OG MILJØ Spildevandplanstillæg for det åbne land

Læs mere

Spildevandet skal renses bedre

Spildevandet skal renses bedre - 1 - - 2 - Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre i de områder, der ikke er kloakeret. Det berører ca. 1.600 ejendomme

Læs mere

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune

Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013. Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Notat FORSLAG TIL TILLÆG NR. 4 TIL SPILDEVANDSPLAN 2013 Spildevandsrensning i det åbne land Favrskov Kommune Postadresse: Favrskov Kommune Virksomheder og Grundvand Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010

Læs mere

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune

Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg. Vedtaget af Sønderborg Kommune Tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2009-2016 Kloakseparering af Havbogade, Sønderborg Vedtaget af Sønderborg Kommune Indhold 1. Indledning og baggrund... 2 2. Formål... 2 3. Delspildevandsplanens forhold

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge

Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan Campus Køge Tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2012-2016 Campus Køge Februar 2015 Resumé Ændret belastning af recipienter og renseanlæg Indledning Plangrundlag Lovgivning Lokalplan Miljøvurdering Spildevandsplanen Status

Læs mere

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg

Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Overløbsbygværker Renseanlæg Det åbne land Tidsplan for påbud i det åbne land K ø g e R i n g s t e d 2012-2015 Terslev Haslev Dalby Karise S t e v n s Mindst 700 ejendomme i det åbne land

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

Fredericia Kommune Spildevandsplan 2007-2011. Rekvirent. Rådgiver

Fredericia Kommune Spildevandsplan 2007-2011. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Fredericia Kommune Teknik og miljø Entreprenørgården Industrivej 8 7000 Fredericia Att.: Torben Pedersen Telefon 72 10 70 00 Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 8260 Viby J Telefon 87 38 61

Læs mere

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre.

vejen mellem Resen og Karup. Ledningstraceet ses i kortet til højre. Indholdsfortegnelse Tillæg nr. 4 3 Lovgrundlag 5 Plangrundlag 6 Fordebat 8 Spildevandsanlæg 9 Miljømæssige konsekvenser 11 Økonomi 13 Tidsplan 14 Berørte ejendomme 15 Miljøvurdering 17 Bilag 18 Kort -

Læs mere

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande

Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen. Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Tillæg nr. 2013/5 til spildevandsplanen Forbedret spildevandsrensning og ændring af kloakoplande Februar 2016 Indholdsfortegnelse 1. FORORD... 1 2. BESKRIVELSE... 1 2.1 FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING...

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020

Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Tillæg nr. 4 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering ved Kongevejen og Højsagervej November 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Grundlag... 1 3 Planforhold... 1 4 Dimensioneringsforudsætninger

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land

Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Velkommen til borgermøde om spildevandsrensning i det åbne land Program: Velkomst og præsentation Hvorfor vi sender påbud til jer? Hvad du som ejer skal foretage dig? Typer af løsninger, der opfylder kravet

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) Ikast-Brande Kommune Teknisk Område Centerparken 1 7330 Brande Sagsbehandler: Stine Bruun Bundesen

Læs mere

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND

Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND Velkommen til borgermøde om DET ÅBNE LAND 1 Borgermøder den 9. og 11. juni 2009: Velkomst Fremvisning af video Spildevand på landet Hvad siger lovgivningen, Regionplan, Spildevandsplan mm. om det åbne

Læs mere

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land

Kapitel 4 Spildevandsafledning i det åbne land Side 41 I en ændring af MBL d. 14. maj 1997 blev det lovmæssige indhold af spildevandsplanerne udvidet til at omfatte spildevandsplanlægning for det åbne land. Ved det åbne land forstås i denne sammenhæng

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Beskyttelse af natur og miljø er vores fælles ansvar Spildevand i det åbne land i Struer Kommune I Struer Kommune bor der ca. 22.500 indbyggere, heraf 18.000 i byer og 4.500

Læs mere

De mest almindelige spørgsmål

De mest almindelige spørgsmål De mest almindelige spørgsmål om spildevand i det åbne land Indhold Hvad er Spildevand i det åbne land?... 1 Hvor kan man læse at min ejendom er omfattet?... 2 Er det kun mig, der bliver kontaktet af kommunen?

Læs mere

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9

Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 9 Spildevandsrensning i det åbne land ved Uhre, Vrå, Lejrskov, Ferup Skov, Jordrup, Kirsbøl, Knudsbøl og Jordrup Skov By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam

Læs mere

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land

Holstebro Kommune. Teknik og Miljø. Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Teknik og Miljø iljø - og m r u t a fn else a t t y k es -B er e t s fælle r! a v s n a Spildevand i det åbne land Holstebro Kommune Holstebro Kommune Teknik og Miljø er bl.a. i forbindelse

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land

Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 8. september 2015 Journal nr. 15/3845 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. ejendomme i det åbne land - Ejendomme udpeget til indsats om forbedret rensning i

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Hvorfor denne Pjece? Denne pjece henvender sig til ejere af ejendomme i det åbne land, som ifølge vore nuværende oplysninger udleder spildevand til grøfter, vandløb

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Ebeltoft Kommune. Spildevandsplan 2002-2006

Ebeltoft Kommune. Spildevandsplan 2002-2006 Spildevandsplan 2002-2006 Rekvirent Rådgiver Ebeltoft Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Lundbergsvej 2 Jens Juuls Vej 18 8400 Ebeltoft 8260 Viby J Telefon 87 38 61 66 Ulrik Christensen

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området.

Bilag 3.A. Signatur ændres til. Det er ikke i planperioden planlagt at kloakere området. Bilag 3.A Udenfor kravopland Området ligger uden for rensekravopland. Det betyder at der ved etablering af nyanlæg skal vælges en tidsvarende løsning, hvilket som minimum er en godkendt bundfældningstank.

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå

Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå Spildevand i det a bne land En oversigt over de forskellige løsninger til håndtering af spildevand i Helsingør Kommune Helsingør Kommune er i øjeblikket ved at gennemgå spildevandsrensningen på alle ejendomme

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen - Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD... 3 2. SAGSFREMSTILLING... 3 2.1 STATUS... 3 2.2 PLAN... 3

Læs mere

Resume. Spildevandsplan 2014-2017

Resume. Spildevandsplan 2014-2017 Resume Spildevandsplan 2014-2017 1. Indledning Spildevandsplanlægning handler om hygiejne, håndtering og behandling af spildevand, vandmiljø i vores vandløb, søer, fjorden og havet herunder badevand. Denne

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012

TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 TILLÆG NR. 1 til Spildevandsplan 2010-2012 Den 25. juni 2012 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2010-2012. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og -pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland

Læs mere

Tillæg 9 til Spildevandsplan

Tillæg 9 til Spildevandsplan Tillæg 9 til Spildevandsplan for Hedensted Kommune 2015-2020 Separering af kloaksystem og ophævelse af tilslutningspligt og ret for tag- og overfladevand for ejendomme på en del af Blæsbjergvej i Hedensted

Læs mere

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 7 til Fredensborg Kommunes spildevandsplan 2011-2020 Kloakering af boligområdet Asminderødhave i Fredensborg Februar 2017 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Grundlaget for tillægget... 4 2.1 Lovgrundlag...

Læs mere

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Forslag om Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 37/2016 Separatkloakering af nyt boligområde ved Over Hornbæk - Lokalplan 620 Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord

Læs mere

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag

Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Tillæg nr. 2013/1 til spildevandsplanen, forslag Separatkloakering i et område ved Stationsvej i Årslev November 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord...3 2. Sagsfremstilling...3 2.1 Status...3 2.2

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune

Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune Tillæg til Spildevandsplanen for Randers Kommune 2009 2012 Tillæg nr. 2/2010 Randers Regnskovs udvidelse på Snepladsen Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse Forord og baggrund side 2 Afløbsforhold side 2

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort

R A P P O R T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort R A P P O R T Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag til Tillæg nr. 12 til Spildevandsplan 2010-2020 Separering af en del af Tarm og opdateringer af kort Udarbejdet den 3. marts 2016 T i l l æ g n r. 12 t i

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte

HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 9 Redegørelse for økonomi og planlagte aktiviteter Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 REDEGØRELSE FOR ØKONOMI OG PLANLAGTE AKTIVITETER 4 1.1

Læs mere

Spildevandsplan Tillæg nr. 3

Spildevandsplan Tillæg nr. 3 Spildevandsplan 2012-2019 Tillæg nr. 3 Spildevandsrensning i det åbne land ved Stepping og Frørup By- og Udviklingsforvaltningen Spildevandsteam Sagsnr: 12/23960 August 2013 Spildevandsplan Spildevandsplan

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan

Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes spildevandsplan Kolding Kommune Kloakering af boliger ved Lejrskov, Egholt og Rolles Møllevej August 2007 27. august 2007 Tillæg nr. 2 til Kolding Kommunes Spildevandsplan

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan Tillæg nr. 10 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Korning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold i Korning... 3 5. Arealer

Læs mere

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02) Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2011-2014 for Brønderslev Kommune. Boligområder ved Skelbakken og Østermarken i Hjallerup (Skelbakken II, lokalplan 03-B-14.01 og Østermarken, lokalplan 03-B-14.02)

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2

Spildevandsplan 2000-2009 Administration, Bilag 1 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 Bilag 1 Administrationspraksis Indholdsfortegnelse 1. LOVGIVNING 2 2. KLOAKFORSYNINGENS ØKONOMI 2 2.1 Særbidrag for tilledning af særligt forurenet spildevand 2 2.2 Spildevand fra samletanke mm. 2 2.3

Læs mere

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19

Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 Tillæg nr. 2 til Herlev Kommunes spildevandsplan 2010-19 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Planlægningsgrundlag 3 3. Kloakering af 3 ejendomme på Gammelgårdsvej og Valnæsvej 4 4. Tidsplan 5 5. Økonomi

Læs mere

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig

LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013. Klostermarken 12 8800 Viborg. Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig LEMVIG KOMMUNE TILLÆG 1-2008 TIL SPILDEVANDSPLAN 2007 2013 Kunde Rådgiver Lemvig Kommune Teknik og Miljø Projektgruppen Rådhusgade 2 7620 Lemvig Orbicon A/S Klostermarken 12 8800 Viborg Tlf. 96 63 12 00

Læs mere

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen

Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Tillæg nr. 2012/3 til spildevandsplanen Separatkloakering af et område ved Violstræde og Assensvej i Faldsled Februar 2012 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord...3 Sagsfremstilling...3 Status...3 Plan...4

Læs mere

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land

Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan Tillæg nr. 16: Spildevandsrensning i det åbne land Natur og Miljø Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 06.00.05-p15-5-15 Mariagerfjord Kommunes Spildevandsplan 2011-2021

Læs mere

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund

Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Tillæg til Spildevandsplan for 2012-2020 Vesthimmerlands Kommune Forslag Rylevej 1-4, Hvalpsund Dato: 3-8-2015 Sags nr. 820-2015-39261 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg

Læs mere

tømningsregulativ for samletanke

tømningsregulativ for samletanke tømningsregulativ for samletanke - med virkning fra 1. april 2011 1 Indhold 1. LOVGRUNDLAG, FORMÅL OG OMFANG 3 2. ODSHERRED FORSYNINGS ORGANISERING 3 3. DEFINITION OG ANVENDELSE 3 4. KRAV TIL SAMLETANKE

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan

Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan Nyt kloakopland - Lille Valby Tillæg nr. 9 til Spildevandsplan 2007-2012 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 2 Lov- og plangrundlag 4 2.1 Lovgrundlag 4 2.2 Plangrundlag 4 3 Administrative forhold 6 3.1 Betalingsvedtægt

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst

Favrskov Kommune. Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012. Hadsten Nord. Hadbjerg Nord. Futting. Grundfør. Søften Sydøst Favrskov Kommune Tillæg nr. 6 til spildevandsplan 2009-2012 Hadsten Nord Hadbjerg Nord Futting Grundfør Søften Sydøst Dokumentnr. 710-2012-85982 Version 1 Udgivelsesdato 5. december 2011 Udarbejdet Anette

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Forslag 15. oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund... 4 1.1 Grundlag for tillægget... 4 1.2 Indhold i tillægget...

Læs mere

Spildevandsplanen

Spildevandsplanen Spildevandsplanen 2016-2020 Den nye spildevandsplan indeholder en kortlægning af nuværende spildevandsforhold, samt en plan for udbygningen af spildevandsanlæg frem til 2020. Denne udgave af spildevandsplanen

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver

Nordfyns Kommune Spildevandsplan 2009 2013. Rekvirent. Rådgiver Rekvirent Nordfyns Kommune Rådhuspladsen 2 5450 Otterup Dorte Fynsk Thomsen Telefon 6482 8129 E-mail dft@nordfynskommune.dk Rådgiver Orbicon A/S Sivlandvænget 29 5260 Odense S Telefon 66 15 46 40 E-mail

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune

Indholdsfortegnelse. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Tillæg nr. 3 til Spildevandsplan 2013-2016. Mulighed for at ophæve tilslutningsretten og pligten for afledning af overfladevand fra kloakopland Q007A, Risvangen/Vorrevangen. Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø

Notat. Bilag: Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: Industrimiljø Teknik & Miljø Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 19. juni 2012 Sagsbehandler Hans Sonne-Frederiksen Telefon direkte 76 16 13 93 Sagsid 2012-9211 Notat Tillæg til Spildevandsplan 2009-2015 vedr. Tarp by Omhandlende: - Kommende

Læs mere

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten

N O T A T. Ringkøbing-Skjern Kommune. Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten N O T A T Ringkøbing-Skjern Kommune Miljømæssig vurdering af spildevandsafledningen på Klitten Udarbejdet den 28. september 2015 M i l j ø m æ s s i g v u r d e r i n g a f s p i l d e v a n d s a f l

Læs mere

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg

Spildevandsplan 2004 2012. Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Nørre Djurs Kommune Spildevandsplan 2004 2012 Kunde Rådgiver Nørre Djurs Kommune Hedeselskabet Teknisk Afdeling Miljø og Energi A/S Glesborg Bygade 1 Klostermarken 12 8585 Glesborg 8800 Viborg Telefon

Læs mere

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015

Arrild kloakseparering. Borgermøde den 15. april 2015 Arrild kloakseparering Borgermøde den 15. april 2015 Dagsorden: 1. Velkomst (v. Jacob Riis Bols, Tønder Spildevand A/S) 2. Baggrund (v. Martin Madsen, Tønder Kommune) 3. Gennemgang af projektet (v. Jacob

Læs mere