Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99"

Transkript

1 Spildevandsplan Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax Telefon Sag nr Telefax Udført Ole Munk Nielsen Kvalitetssikring Marcus Tranbjerg Godkendt Ole Munk Nielsen Revision 0 Udgivet c:\frontpage webs\spildevandsplan-rev-0.doc

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Resumé Det åbne land Kloakerede områder Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Nyt lovgrundlag for det åbne land Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Regionplanen Byer uden fælles rensning Det åbne land Kommuneplan Vandforsyningsplan Det åbne land - Status og Plan Udpegning af områder Nuværende kravoverholdelse Løsningsmodeller Nedsivning af spildevand Biologisk sandfilteranlæg Minirenseanlæg Pileanlæg Kloakering Sammenfatning og økonomi vedr. det åbne land Økonomi Tids- og indsatsplan Kloakerede oplande - Status og Plan Kloakerede områder Status Renseanlæg Afløbssystem Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Kloakerede områder Plan Renseanlæg C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 2 af 34

3 5.2.2 Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Slambehandling og tømningsordning Kloakfornyelse Anlægsinvesteringer i planperioden Referencer C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 3 af 34

4 1 Indledning Odder Kommunes spildevandsplan afløser tidligere udarbejdet spildevandsplan med tillæg. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Odder Kommune med hensyn til kloakoplande og fremtidige tilslutninger til kommunens rensningsanlæg. Planen redegør desuden for nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. Spildevandsplanen består af en tekstdel med tilhørende skemadel samt en separat tegningsdel. Planen forholder sig til Århus Amts Regionplan og Vandkvalitetsplan 1997 samt redegør for de tiltag, som er udført og planlægges udført for at reducere forureningen fra private spildevandsanlæg og forbedre vandløbenes tilstand. Spildevandsplanen er udarbejdet af Odder Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Hedeselskabet i Århus. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 4 af 34

5 2 Resumé Odder Kommunes nye spildevandsplan gælder for perioden Spildevandsplanen redegør for nuværende og planlagte spildevandsanlæg i Odder Kommune herunder nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. 2.1 Det åbne land Århus Amt udpeger i Vandkvalitetsplan 1997 havområder, søer og vandløb, hvor målsætningen for vandkvalitet ikke er opfyldt bl.a. som følge af spildevandsudledninger fra fritliggende ejendomme i det åbne land. På grundlag af Vandkvalitetsplanen har Odder Kommune udpeget områder i det åbne land, hvor rensningen af spildevand fra fritliggende ejendomme skal forbedres. Områderne er vist på et temakort vedlagt spildevandsplanen. Det fremgår, at store dele af Odder Kommune er berørt med krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Det skyldes især afstrømningsoplandet til Norsminde Fjord, som strækker sig over et stort område i Odder Kommune. I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof. I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor. Odder Kommune har på baggrund af arkivmateriale samt BBR-oplysninger registreret de nuværende renseforanstaltninger ved fritliggende ejendomme. Sammenholdt med de opstillede rensekrav ses, at et meget stort antal ejendomme skal indføre forbedret rensning eller tilsluttes offentlig kloak. I områder, hvor der er økonomisk fordelagtigt at foretage offentlig kloakering, benyttes denne fremgangsmetode frem for individuelle spildevandsanlæg. I planperioden kloakeres i alt 278 ejendomme samlet i følgende bysamfund: Neder Randlev Over Randlev Ålstrup Nølev Assedrup Dyngby Rude Balle Blæsbjerg Udover landsbykloakeringerne udvides de eksisterende kloakoplande. Det efterlader 802 ejendomme, som skal forbedre spildevandsrensningen og som ikke forventes tilsluttet offentlige kloaksystemer. Den forbedrede spildevandsrensning skal ske ved etablering af renseforanstaltninger på de enkelte ejendomme. Af spildevandsplanens bilagsdel fremgår nuværende renseforanstaltninger for alle ejendomme, ligesom det fremgår, hvilke ejendomme, der skal indføre forbedret rensning. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 5 af 34

6 Folketinget vedtog 1998 en ny lovkendtgørelse vedr. Miljøbeskyttelsesloven, der sammen med en række nye vejledninger danner grundlaget for kommunernes administration af spildevandsforholdene i det åbne land. Med baggrund i lovgrundlaget udsender Odder Kommune et varsel til de ejendomme, som skal indføre forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Varslingen vil indeholde Odder Kommunes dokumentation for, at ejendommen er udpeget til at gennemføre forbedret spildevandsrensning. Det giver anledning for lodsejeren til forholde sig til materialet forud for udstedelsen af påbud. Dokumentationen omhandler følgende forhold: Ejendommens afløbsforhold og udledning. Oplysning om at det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, er forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Oplysning om, at ejendommens udledning bidrager til forureningen af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Standardtilslutningsbidraget andrager ca. kr ekskl. moms for tilslutning af spildevand svarende til 60 % af det fulde standard tilslutningsbidrag, der også omfatter afledning af regnvand. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. Spildevandsplanen indeholder en gennemgang af løsningsmuligheder, hvor de mest almindelige forventes at være: Type spildevandsanlæg Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Anlægspris [kr. ekskl. moms] Nedsivning Nedsivning med trykfordeling Minirenseanlæg Biologisk sandfilter C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 6 af 34

7 Udgiften til et nedsivningsanlæg er sammenlignelig med et tilslutningsbidrag, men driftsudgifterne forventes at være meget lave. Det vil derfor i langt de fleste tilfælde være økonomisk fordelagtigt at etablere et nedsivningsanlæg i privat regi. Spildevandsplanens bilagsdel indeholder en kortlægning af nedsivningsmulighederne i Odder Kommune. Jordbundsforholdene skal være egnede til nedsivning, og nedsivningen af spildevand må ikke konflikte med vandindvindingsinteresser. Ifølge kortlægningen opfylder ca. 300 ejendomme kriterierne. Det er en overordnet kortlægning. Opnåelse af nedsivningstilladelse kræver mere detaljerede undersøgelser. Der budgetteres med, at 500 ejendomme vælger, at lade det offentlige stå for spildevandsrensningen, mens ca. 300 ejendomme forventes at løse opgaven i privat regi. I planperioden gennemføres landsbykloakeringerne samt indførelse af forbedret spildevandsrensning ved ejendomme beliggende i områder egnede for nedsivning. Der gennemføres desuden forbedret spildevandsrensning ved ca ejendomme ved anvendelse af anden individuel løsning. Indførelse af forbedret spildevandsrensning ved de sidste ejendomme gennemføres efter Kloakforsyningens udgift for gennemførsel af spildevandsplanen for det åbne land er beregnet til kr. 53 mio. ekskl. moms. Beløbet er ligeligt fordelt mellem landsbykloakeringer og individuelle løsninger. Efter fradrag af tilslutningsbidrag er nettoudgiften ca. kr. 33 mio. ekskl. moms. 2.2 Kloakerede områder Odder Kommunes samlede afløbssystem er på ca. 420 km. Kloaksystemet afvander et område på samlet 1400 ha, hvilket forventes øget til 1500 ha. ved planperiodens udløb. Andelen af fælleskloakerede arealer forventes at falde fra 20 til 10 %. Det skyldes, at nye kloakeringer udføres efter separatprincippet (evt. med nedsivning af regnvand) samt løbende separering af fællessystemerne. Den løbende separering nedsætter belastningen på vandmiljøet fra overløbsbygværkerne, ligesom den hydrauliske belastning af renseanlæggene nedsættes med forbedret spildevandsrensning til følge. Der er afsat kr. 2 mio. ekskl. moms pr. år til fornyelse af kloaksystemet. Genanskaffelsesværdien af kloaksystemet udgør ca. kr. 1 mia. ekskl. moms, og udgifterne til den løbende vedligeholdelse og fornyelse forventes på sigt (i kommende planperioder) at stige til op mod kr. 10 mio. ekskl. moms pr. år. Ledningsnettets aktuelle tilstand er forholdsvis god for så vidt angår centrale og svært tilgængelige ledninger grundet en forebyggende indsats gennem de sidste 20 år. Spildevandet renses i 13 kommunale og 3 private renseanlæg. Planperioden indebærer ingen væsentlige ændringer i strukturen for spildevandsrensning. Der forventes en reduktion af anlæg til 9 kommunale renseanlæg og 3 private renseanlæg. Det er planlagt at nedlægge Hov renseanlæg til fordel for rensning af spildevandet fra Hov på Odder centralrenseanlæg. Første etape af projektet gennemføres i indeværende planperiode i tilknytning til kloakeringen af Neder- og Over Randlev, mens anden del forudsættes gennemført efter Belastningen af Odder centralrenseanlæg overstiger den godkendte kapacitet. En fortsat overholdelse af udlederkravene er forudsat baseret på løbende drifts- og procesoptimering. Anlægget påregnes udvidet med PE efter 2008 i forbindelse med tilslutningen af spildevandet fra Hov. Såfremt Hov rense C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 7 af 34

8 anlæg viser sig ikke at kunne holde planperioden ud, bliver det nødvendigt at fremskynde udvidelsen af Odder Centralrenseanlæg tilsvarende. Samlet indeholder spildevandsplanen investeringer på kr. 86 mio. (ca. kr. 66 mio. efter opkrævelse af tilslutningsbidrag) ekskl. moms, hvoraf kr. 31 mio. ekskl. moms afholdes efter Planlægningsgrundlag Kommunens spildevandsplanlægning foretages på grundlag af gældende lovgivning for spildevandsområdet, og forholder sig i øvrigt til den gældende Kommuneplan og Regionplan. 3.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I den kommunale spildevandsplan skal kommunen beskrive eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægge hvilke fremtidige tiltag, der er nødvendige for at opfylde de i Regionplanen fastlagte målsætninger for vandløb og søer i kommunen. Planen skal indeholde en tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende oversigt over gældende lovgivning m.v. på Miljø- og Energiministeriets område i relation til spildevandsplanlægningen for det åbne land. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelse for minirenseanlæg. Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 12/1998, Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, november Vejledning fra Miljøstyrelsen 10/1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse af 9. juli 1997 om spildevandsrensning i det åbne land Nyt lovgrundlag for det åbne land Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE (personekvivalenter). C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 8 af 34

9 De vigtigste ændringer af lovgrundlaget for spildevandsforhold i det åbne land er følgende: Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, i hvilke områder udenfor kloakoplande der foretages eller skal udføres nedsivning eller rensning af spildevandet til et givet renseniveau, jf. tabel 3.1. på næste side. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at bestemme, om et påbud om forbedret rensning af spildevandet skal opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Tabel 3.1 Renseklasser efter den nye spildevandsbekendtgørelse samt tilhørende stofreduktionskrav. Renseklasse Organisk stof (BI 5 ) Total fosfor Nitrifikation (Total ammonium) SOP (reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor) 95% 90% 90% SO (reduktion af organisk stof og ammonium) 95% 90% OP (reduktion af organisk stof og fosfor) 90% 90% O (reduktion af organisk stof) 90% Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal følgende forudsætninger være opfyldt: Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag til at kræve forbedret rensning. Udledning af urenset husspildevand til andet end vandområder kan påbydes ændret ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens 20 ved udledning direkte på jordoverfladen, der i henhold til embedslægeinstitutionen skaber uhygiejniske forhold. ved udledning til ikke godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse i øvrigt. Endelig er udledning af spildevand til vejgrøfter eller -ledninger ikke tilladt i henhold til vejlovens 102. Et påbud fra kommunen om forbedret rensning - herunder etablering af nedsivningsanlæg - kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 9 af 34

10 3.1.2 Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. 3.2 Regionplanen Amterne fastlægger i samråd med kommunerne målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen. I Vandkvalitetsplan 1997 fra Århus Amt er der bl.a nævnt følgende om kvaliteten af vandområder: Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal bringes så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Spildevand skal søges udledt til de mindst forureningsfølsomme vandområder, og rensningen skal forbedres, hvis udgiften hertil står i rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst, der kan opnås. Vandkvalitetsplan udpeger recipienter (evt. delstrækninger af vandløb), som er forurenet med spildevand fra byer uden fælles rensning, overløb fra kloaksystem eller ejendomme i det åbne land, og hvor spildevandsrensning forudsættes gennemført inden udgangen af år Århus Amt forventes at vedtage Vandkvalitetsplan 2001 i efteråret 2001 efter forudgående høring hos kommunerne. Ifølge Århus Amt indebærer den nye Vandkvalitetsplan en tidsplan, hvor de angivne tiltag for de enkelte kommuner skal være gennemført år Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er det tilstræbt, at de i Vandkvalitetsplan 1997 angivne målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Dog indebærer spildevandsplanen for Odder Kommune, at de nødvendige tiltag strækkes over en længere årrække jævnfør tids- og investeringsplanen Byer uden fælles rensning Nedenstående er foretaget en gennemgang af de i Vandkvalitetsplan 1997 anførte bysamfund uden fælles renseanforanstaltninger med angivelse af de i spildevandsplanen planlagte aktiviteter. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 10 af 34

11 Tabel 3.2 Bysamfund uden fælles rensning. *Ikke alle individuelle foranstaltninger gennemføres i indeværende planperiode Navn Planlagt * Rensekrav Amstrup Intet Intet Kærsgårde Intet Intet Sondrup Strand Intet Intet Søby Syd Intet Intet Tunø by, deloplande Intet (er kloakeret) - Balle Kloakeres O Dyngby Kloakeres O Højby Øst Intet Intet Sondrup Individuelle løsninger O Svinballe Intet Intet Ørting, Trekanten Individuelle løsninger O Neder Randlev Kloakeres OP Over Randlev Kloakeres OP Spøttrup Individuelle løsninger O Oldrup Intet (vurderes i planp.) Intet Trustrup Individuelle løsninger O Assedrup Kloakeres OP Blæsbjerg Kloakeres OP Fensholt Individuelle løsninger OP Hadrup Individuelle løsninger O Husrækken Individuelle løsninger O Nølev Kloakeres OP Rude Kloakeres OP Svorbæk Kloakeres OP Tvenstrup Kloakeres OP Det åbne land På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, er afstrømningsoplandet til følgende recipienter anvendt ved udpegning af områder, indenfor hvilke der skal ske forbedret rensning af spildevandet: Tabel 3.3. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Recipient Rensekrav Holterenden Organisk stof Hundslund Organisk stof Malskær Bæk Organisk stof Møllebæk Organisk stof Norsminde Fjord Organisk stof og fosfor Skanderborg Sø Organisk stof og fosfor Sondrup Bæk Organisk stof Spongså Organisk stof Spøttrup Bæk Organisk stof Stilling-Solbjerg Sø Organisk stof og fosfor Vandmose Bæk Organisk stof C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 11 af 34

12 De udpegede områder fremgår af oversigtstegningen for det åbne land. Det bemærkes, at der er OP-krav til ejendomme, der leder til småsøer og vandhuller med vandoverflade større end 100 m 2. Disse småsøer og vandhuller er ikke kortlagt i spildevandsplanen. Såfremt der i forbindelse med byggesagsbehandling konstateres udledning af mekanisk renset eller urenset spildevand, vil afløbsforholdene for ejendomme i oplandet blive krævet ændret. 3.3 Kommuneplan I Kommuneplan er der udlagt nye arealer til bolig- og erhvervsudvidelse /8/. Udvidelsen af kloakoplande forventes at ske indenfor de rammer der er afstukket i kommuneplanen. De planlagte oplandsudvidelser fremgår af kortbilag for kloakerede områder. 3.4 Vandforsyningsplan Odder Kommunes vandforsyningsplan gælder for perioden Planen er under revision med forventet afslutning omkring årsskiftet. Ejendommene i Odder Kommune forsynes med drikkevand fra 17 private almene vandværker med egen indvinding, 4 distributionsvandværker samt ikke-almene vandforsyningsanlæg, hvoraf langt størstedelen er enkeltindvindingsanlæg. Beskyttelseszoner for de kendte vandindvindingsboringer, der ligger i områder, hvor Århus Amt har stillet krav om forbedret rensning af spildevandet, er vist på temakort for det åbne land sammen med kortlægningen af nedsivningsmuligheder. Ved udstedelse af tilladelser til nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til vandforsyningsforhold. Der er således krav om, at afstanden mellem et nedsivningsanlæg og en vandforsyningsboring til drikkevandsformål er minimum 300 m og til en markvandingsboring minimum 150 m. Såfremt afstanden mellem vandindvindsboring og nedsivningsanlæg er mindre end 300 m, men større end 75 m kan der søges dispensation ved kommunen til etablering af nedsivningsanlæg. Er afstanden under 75 m skal der søges dispensation ved Århus Amt. I udstedelsen af nedsivningstilladelser, vil Odder Kommune desuden vurdere disse i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresse (osd-områder). I Odder Kommune er områderne ved Fillerup, Boulstrup, Hundslund og på Tunø udlagt som osd-områder. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 12 af 34

13 4 Det åbne land - Status og Plan Som grundlag for planlægningsarbejdet er følgende oplysninger anvendt: Hedeselskabets vandskelsdatabase. BBR (adresser, nuværende renseforanstaltninger samt vandforsyning). Digitalt grundkort med tilhørende adressetabel. Jordartskortlægning fra GEUS. Planlægningsarbejdet omfatter kortlægning af: Afstrømningsområder med rensekrav Eksisterende renseforanstaltninger Ejendomme, der overholder/ikke overholder rensekrav Muligheder for nedsivning På baggrund af ovenstående undersøgelser er der foretaget en vurdering af de forventede aktiviteter i det åbne land samt den tilhørende økonomi. 4.1 Udpegning af områder På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, samt Hedeselskabets vandskelsdatabase er afstrømningsoplandet til de kravbehæftede recipienter fastlagt som vist i vedlagte oversigtskort samt nedenstående grafik: C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 13 af 34

14 Stilling-Solbjerg Sø Skanderborg Sø Norsminde Fjord Spangså Skanderborg Sø Spøttrup Bæk Møllebæk Drikkær Bæk Sondrup Bæk Vandmose Bæk Malskær Bæk Holterenden Figur 4.1.: Områder, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet fra fritliggende ejendomme med angivelse af udpegede vandløbsstrækninger, områder med krav om rensning for organisk stof (O) = lys skravering, områder med krav om rensning for organisk stof og fosfor (OP) = mørk skravering, områder uden krav = hvid. 4.2 Nuværende kravoverholdelse Den viste områdeudpegning vil sammen med kommunens oplysninger om de bestående renseforanstaltninger danne baggrund for efterfølgende udsendelse af påbud om indførelse af forbedret spildevandsrensning til de berørte lodsejere. De bestående renseforanstaltninger for ejendomme er registreret på baggrund af spørgeskema udsendt til de berørte lodsejere kombineret med oplysninger fra BBR. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har Odder Kommune samlet alle relevante oplysninger vedr. spildevandsafledningen i det åbne land i en særlig database. Forud for udsendelse af påbud gennemfører Odder Kommune en detailgennemgang af oplysningerne, der ligger til grund for påbud. Besøg på ejendomme udføres, hvor arkivoplysningerne er utilstrækkelige for udstedelse af påbud. Ved gennemførelse af detailundersøgelserne kan der vise sig uoverensstemmelser mellem det grundlag som spildevandsplanen er udarbejdet på og de faktiske oplysninger. Der kan eksem C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 14 af 34

15 pelvis forekomme uoverensstemmelse vedr. den reelle afstrømningsretning fra en ejendom ligesom den nuværende renseforanstaltning kan afvige fra grundlaget. De til spildevandsplanen hørende temaplaner for det åbne land viser på ejendomsniveau kommunens oplysninger vedr. eksisterende renseforanstaltning, kravoverholdelse samt mulighed for nedsivning. Ved varslingen af påbud vil dette endvidere være ledsaget af en beskrivelse af de forudsætninger, hvorpå påbudet forventes givet. En opgørelse viser følgende fordeling af ejendomme samt kravoverholdelse (ejendomme, der er planlagt kloakeret indgår ikke i opgørelsen). Tabel 4.1. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Afstrømningsområde I afstrømningsområde Antal ejendomme Overholder krav Overholder ikke krav Holterenden Drikkær Bæk Malskær Bæk Møllebæk Norsminde Fjord Skanderborg Sø Sondrup Bæk Spongså Spøttrup Bæk Stilling-Solbjerg Sø Vandmose Bæk Områder uden rensekrav I alt Løsningsmodeller Ejere af ejendomme med utilstrækkelig rensning af spildevandet, kan enten vælge at etablere spildevandsanlæg, der fjerner den krævede mængde organisk stof fra spildevandet, eller at etablere nedsivningsanlæg, hvorved spildevandet afskæres fra det berørte vandområde. Nedenstående tabel viser de oftest anvendte renseforanstaltninger i det åbne land og den tilhørende renseklasse. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 15 af 34

16 Tabel 4.2: Typer af spildevandsanlæg, der opfylder de forskellige renseklasser. Type spildevandsanlæg SOP SO OP O Pilerenseanlæg Nedsivning Minirenseanlæg Samletank Biologisk sandfilter - - Rodzoneanlæg Miljøstyrelsen har i 1999 udarbejdet tre vejledninger vedr. etablering af rodzoneanlæg, nedsivningsanlæg samt biologiske sandfiltre, jf. /3/, /4/ og /5/ Nedsivning af spildevand Selvom flere typer af spildevandsanlæg opfylder renseklasse O jf. tabel 4.2 er den mest enkle og billigste løsning som regel etablering af et nedsivningsanlæg, hvor dette kan lade sig gøre. Figur 4.1: Nedsivningsanlæg, her vist med pumpebrønd, som sikrer optimal fordeling af spildevandet i filteret. Anlægget kan etablereres uden pumpebrønd såfremt terræn- og jordbundsforhold tillader dette. Opfylder rensekrav til alle renseklasser Prisniveauet for nedsivningsanlæg er kr. ekskl. moms for anlæg uden pumpebrønd og ekskl. moms med pumpebrønd. I områder med moræneaflejringer ( måske egnet til nedsivning jævnfør de til spildevandsplanen hørende temakort vedr. det åbne land) vil pumpebrønden ofte være nødvendig for anlæggets funktion. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgif C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 16 af 34

17 terne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer, som anvendes til drikkevandsforsyning. Desuden gælder der generelle afstandskrav til bygninger og skel ved anlæg af nedsivningsanlæg (jf. Dansk Ingeniørforening, Norm for mindre nedsivningsanlæg nr. 440). Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Århus Amt, dog dispensere ned til 75 meter. Yderligere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb, søer og hav ( Spildevandsbekendtgørelsen 28). Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der stilles krav om at anlæggets bund, så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter fra højeste grundvandsstand jf. Spildevandsbekendtgørelsens 28. Disse forhold skal undersøges lokalt i hvert enkelt tilfælde jf. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE /4/. I spildevandsplanens temakort er der foretaget en tematisering af nedsivningsmulighed for de udpegede oplande. Kortlægningen er udført på grundlag GEUS s jordartskort. Jordartens velegnethed til nedsivning er vurderet udfra jordartens infiltrationsevne og jordartens evne til at rense i det samlede jordprofil under anlægget. Generelt kan man sige, at renseeffekten er bedre jo mindre kornene i jordarten er. Desværre bliver jordens evne til at bortlede vand mindre, jo mindre kornstørrelsen er. Derfor er det i praksis vanskeligt at udnytte de jordarter (ler og silt), der har den bedste renseevne. Derimod har jordarten grus en høj infiltrationsevne, men renseeffekten er minimal. Man skal derfor i sådanne områder være særligt opmærksom på grundvandsforurening og lignende. Jordarten sand er særdeles velegnet til nedsivning for så vidt angår bortledning af vandet samt som rensemedie. Kortlægningen af mulige områder for nedsivning opdeles i 3 kategorier: Udpegning af område som er velegnet til nedsivning Udpegning af område som er måske egnet til nedsivning Udpegning af område som ikke er egnet til nedsivning Det skal bemærkes, at vurderingen er vejledende for udpegning af potentielle nedsivningsmuligheder, idet de geologiske forhold vides at variere betydeligt lokalt set. Nedsivningsanlæg bør derfor ikke etableres uden lokale detailundersøgelser jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om etablering af nedsivningsanlæg /4/. Hvor jorden er måske egnet til nedsivning kan nedsivning evt. lade sig gøre med specielle hævede nedsivningsanlæg med trykfordeling af spildevandet. dvs. anlæg hvor spildevandet pumpes ud i fordelingsrørene. Trykfordelingen kan eventuelt etableres i en sandmile. Kombineres de kortlagte nedsivningsmuligheder med beliggenheden af de ejendomme, som skal indføre forbedret rensning, fås følgende billede af nedsivningsmulighederne. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 17 af 34

18 Tabel 4.3: Antal ejendomme i Odder Kommune med/uden mulighed for etablering af nedsivningsanlæg. Nedsivningsmulighed for 802 ejendomme, der skal indføre forbedret spildevandsrensning Beliggende indenfor vandindvindingszone? Ja Nej Uegnet til nedsivning Måske egnet til nedsivning Velegnet til nedsivning Ej kortlagt 0 4 Det fremgår af tabel 4.3, at ca. 40 % af de 802 ejendomme kan etablere et nedsivningsanlæg ifølge den overordnede kortlægning, da ejendommene er beliggende i egnede jordbundsforhold uden konflikt med beskyttelseszoner for vandindvindinger. Yderligere 20 % kan etablere nedsivningsanlæg ifølge jordbundskortlægningen, men nedsivningen af spildevand konflikter med beskyttelseszoner for vandindvindinger. Jævnfør tidligere kan der eventuel dispenseres fra afstandskravet, såfremt grundvandets strømningsretning bevirker, at nedsivende spildevand ikke ledes til vandindvindingen. De til spildevandsplanen hørende temakort viser på ejendomsniveau nedsivningsmuligheder samt beskyttelseszoner for vandindvinding. Til ovenstående bemærkes, at der udover de lovbestemte beskyttelseszoner for vandindvindinger også findes de overordnede vandforsyningsinteresser beskrevet i Regionplanen for Århus Amt (se afsnit vedr. vandforsyningsplanlægning). I ovenstående opgørelser er indlagt den betragtning, at nedsivning af spildevand ikke konflikter med vandindvindingsinteresser, såfremt beskyttelseszonerne respekteres og såfremt der ikke er tale om større samlede nedsivninger af spildevand i områder med særlig drikkevandsinteresse. Ved stillingtagen til ansøgninger om nedsivningstilladelser kan Odder Kommune i samråd med Århus Amt inddrage den overordnede vandforsyningsplanlægning. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 18 af 34

19 4.3.2 Biologisk sandfilteranlæg. Figur 4.2: Biologisk sandfilteranlæg anlægges normalt med en pumpebrønd ved indløbet, som sikrer optimal fordeling af spildevandet i filteret. Afhængig af afløbsledningens dybde kan det endvidere være nødvendigt med anlæggelse af en pumpebrønd ved afløbet fra sandfilteranlægget. Opfylder rensekrav til renseklasse O Prisniveauet for biologiske sandfilteranlæg er kr. ekskl. moms. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgifterne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd Minirenseanlæg Figur 4.3: Biologisk minirenseanlæg Opfylder rensekrav til alle renseklasser (afhængig af typegodkendelsen) C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 19 af 34

20 Det biologiske minirenseanlæg er en miniatureudgave af et kommunalt renseanlæg. Spildevandsrensningen indebærer en biologisk rensning med kvælstof- og fosforfjernelse afhængig af rensekravet. Anlæggets konkrete opbygning afhænger af producenten, men det skal overholde en lang række specifikke funktions-, drifts- og udlederkrav specificeret i Miljøstyrelsens typegodkendelsesordning. Minirenseanlæg må ikke markedsføres og sælges før typegodkendelse er opnået. På udgivelsestidspunktet for nærværende spildevandsplan er 3-5 firmaer er færd med at opnå typegodkendelse. Typegodkendelsen er en proces, som varer 1-1½ år, og det er ikke muligt at sætte tidspunkt på, hvornår anlæggene forventes at være tilgængelige på markedet. Prisniveauet for biologiske minirenseanlæg forventes at blive kr. ekskl. moms afhængig af renseklasse samt lokale forhold. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgifterne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd Pileanlæg Figur 4.4: Pilerensesanlæg Der er ingen udledning af spildevand fra et pilerenseanlæg. Spildevandet fordamper fra et tæt bassinanlæg beplantet med piletræer. Anlægget opfylder derfor alle renseklasser og der skal ikke betales spildevandsafgift for pilerenseanlæg. Der er endnu ikke udarbejdet en officiel vejledning til dimensionering og udformning af pilerenseanlæg, men der er efterhånden opnået et erfaringsgrundlag, som ved en nedbørsmængde fra mm/år og en fordampning på ca mm/år ligger i størrelsesorden m², ved en spildevandsmængde på 170 m³/år. Typisk består anlægget af et 1,5 meter dybt bassin med en tæt HDPE-membran i bunden. Spildevandet fordeles ved hjælp af et tryksat fordelersystem under jordoverfladen. Anlæggene udformes typisk fra 8 x 30 til 40 meter. Der er meget få erfaringer med prisniveauer for pilerenseanlæg. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 20 af 34

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Samsø Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 Rekvirent Rådgiver Samsø Kommune Orbicon A/S Teknisk Afdeling Forsyning- og Anlægsteknik Søtofte 10, Tranebjerg Jens Juuls Vej 16 8305 Samsø 8260 Viby J Telefon 87 92 22 00 Telefon

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud...

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand

Prisoverslag for private renseanlæg til spildevand overslag for private renseanlæg til spildevand Formålet med dette notat er at give dig et overblik over prisniveauet for de forskellige løsninger til forbedret rensning af spildevandet på din ejendom.

Læs mere

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013

Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24. Borgermøde 23. maj 2013 Forslag til ny Spildevandsplan 2013-24 Borgermøde 23. maj 2013 Dagsorden: Velkomst og præsentation ved formand for Udvalget for Miljø og Teknik Flemming Madsen. Spildevandsplan 2013-2024, principper og

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land

Spildevandsrensning i det åbne land Spildevandsrensning i det åbne land Ejendomme og sommerhuse i det åbne land, som ikke er tilsluttet offentlig kloak, skal have en lovlig og godkendt spildevandsløsning. Kan du svare ja til et eller flere

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag)

Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Sammendrag af Spildevandsplan 2013-2024 (forslag) Indhold Beskrivelse Dette sammendrag af spildevandsplanen beskriver de forhold, der har direkte indvirkning på borgerne i de næste 12 år, med mest vægt

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det?

Rensning af dit spildevand. Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Rensning af dit spildevand Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? Indhold Hvorfor skal dit spildevand renses?.......................... 3 Hvordan? Du har 3 muligheder.............................. 4 Hvad koster

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors

Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Renere spildevand Rensning af spildevandet i det åbne land på Mors Morsø Kommune 1 Spildevandet skal renses bedre Som en del af vandmiljøplanen har Folketinget besluttet, at spildevandet skal renses bedre

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Nedsivningsanlæg - i det åbne land

Nedsivningsanlæg - i det åbne land Nedsivningsanlæg - i det åbne land HVOR KAN MAN NEDSIVE? De ejendomme som ligger udenfor de kloakerede områder, kan vælge at rense deres spildevand ved f.eks. at etablere eget nedsivningsanlæg. Det drejer

Læs mere

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling

Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Spildevand i det åbne land Problemstillinger i den daglige sagsbehandling Nyborg Strand 22. - 23. maj 2012 Bente Uhre 3. En virksomhed kan blive autoriseret af Sikkerhedsstyrelsen som: 3) kloakmester til

Læs mere

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg

Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg Egevangen 3B, 2980 Kokkedal Skema til ansøgning om tilladelse til udledning af renset spildevand via typegodkendt minirenseanlæg 1. Generel information ejer og beliggenhed af anlæg Adresse for minerenseanlæggets

Læs mere

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring

Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring Spildevandsrensning i det åbne land Forsyningernes udfordring DANVA - Dansk Vandkonference 2010 12. og 13. oktober i Århus Henrik Frier, Århus Vand A/S Indledning og baggrund 90.000 enkeltejendomme skal

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land

SMÅ RENSEANLÆG. - til spildevand i det åbne land SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land 1 SMÅ RENSEANLÆG - til spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land, indledning s. 3 Små renseanlæg og rensekrav s. 4 Bundfældningstanke og nye

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel

Tårnby Kommune. Spildevandsplan 2010-2018. December 2010. Hoveddel Tårnby Kommune Spildevandsplan 2010-2018 December 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...1 1 INDLEDNING...3 2 MÅLSÆTNINGER...5 3 FREMTIDIGE TILTAG I TÅRNBY KOMMUNE...7 3.1 NYANLÆG OG OMBYGNING

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg

Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Natur og Miljø Ansøgning om tilladelse til etablering af privat spildevandsanlæg Ejendommen: Matrikel nr. og ejerlaug Adresse Ejendoms nr. Ejers navn, adresse, mail og tlf. nr. Ejers underskrift og dato

Læs mere

Nedsivning af husspildevand

Nedsivning af husspildevand Nedsivning af husspildevand Revideret november 2010 Vejledning Før du etablerer nedsivningsanlæg Indhent faglig bistand Kontakt en autoriseret kloakmester, som skal vurdere, om jordbunden på ejendommen

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg

Vejledning om etablering af nedsivningsanlæg Adresser og henvisninger: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. 9974 2424 www.rksk.dk Land, By og Kultur Toften 6 6880 Tarm Land.by,kultur@rksk.dk Autoriserede kloakmester kan findes

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard

Tema: Kloakering. Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Tema: Kloakering Steffen Lervad Thomsen Jane Stampe Jens Riise Dalgaard Klimatilpasning vi reagerer proaktivt ved blandt andet at lære af historien. Disposition 1. Vores 100 års regn. 5 steder ramt forskellige

Læs mere

Kloakfornyelse i Ulstrup

Kloakfornyelse i Ulstrup Kloakfornyelse i Ulstrup Borgermøde 18. juni 2013 Program Præsentation og indledning Spildevandsplan 2013 Kloakfornyelse i Ulstrup Hvor langt er vi nået med undersøgelser og planlægning Hvad skal Favrskov

Læs mere

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan

Spildevand på landet. Forslag til strategisk spildevandsplan Spildevand på landet Forslag til strategisk spildevandsplan Baggrund for planen Amtet har målsat alle vandløb og søer, og der er i løbet af en årrække gjort en stor indsats overfor spildevandet fra byerne.

Læs mere

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne.

Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Indkomne høringssvar til Tillæg 2 til Middelfart Kommunes Spildevandsplan 2009-2021, hvor der er givet svar til borgerne. Bo Kær Pedersen, Vejrupvej 46, 5464 Brenderup og Lybækvej 4, 5464 Brenderup (dokument

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune

Indhold. Økonomisk sammenligning af renseløsninger i det åbne land i Faxe Kommune NOTAT. Projekt : Spildevandsplan. Kundenavn : Faxe Kommune NOTAT Projekt : Spildevandsplan Kundenavn : Faxe Kommune Emne : Notat vedrørende økonomi i det åbne land Til : Faxe Kommune / Poul Jensen Fra : Orbicon Leif Hansen Projektleder : HLAR Kvalitetssikring

Læs mere

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION?

SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? SEPARATKLOAKERING HVORFOR OG HVORDAN HVORFOR SEPARATKLOAKERE? HVORNÅR SKAL DU I GANG? HVAD ER DINE MULIGHEDER? HVAD MED ØKONOMI OG DOKUMENTATION? HVORFOR SEPARATKLOAKERE? GODT FOR MILJØET Provas og Haderslev

Læs mere

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund

Baggrund: Fornyelsen af kloaksystemet har således til formål at fjerne: - Opstuvninger i din kælder og på din grund Denne guide er lavet så du nemt og hurtigt kan finde svar på dine spørgsmål om separatkloakering. Guiden er delt op i 8 afsnit, hvor 3 af dem er svar på et af de breve du kan have modtaget fra Industrimiljø.

Læs mere

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012

Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd. Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Kloakering af det åbne land, Roskilde Syd Tillæg nr. 6 til Spildevandsplan 2007-2012 Revideret Forslag 13. maj 2013 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Grundlag for tillægget... 3 Indhold i tillægget...

Læs mere

INDHOLDET AF MØDET I DAG

INDHOLDET AF MØDET I DAG VELKOMMEN INDHOLDET AF MØDET I DAG Dagsorden: Et par ord om Herning Vand og Herning Kommune, roller, hvem og hvad Strategi for kloakfornyelse i Herning Det planmæssige grundlag (Tillæg nr. 18 til gældende

Læs mere

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune

Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November 2012 Vedtaget af Billund Kommunes Byråd d 13 november 2012 Billund Kommune Spildevandsplan 2011-2018 for Billund Kommune November

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s

Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Orienteringsmøde om kloakering af sommerhusområder Mariagerfjord Kommune & Mariagerfjord Vand a s Øster Hurup Multihus (Byens Aula), Langerimsvej 7 9, Øster Hurup Dagsorden Dagsorden Velkomst Baggrund

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan Tillæg nr. 11 til Spildevandsplan 2008-2015 Regnvandsbassin på Løsningvej Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Plangrundlag... 3 4. Spildevandsforhold... 3 5. Arealbehov og rådighedsindskrænkninger...

Læs mere

Nu skal du snart separatkloakere på din grund

Nu skal du snart separatkloakere på din grund Nu skal du snart separatkloakere på din grund KLAR PARAT KLOAKERING Hvorfor denne pjece? Esbjerg Kommune og Esbjerg Forsyning A/S er i fuld gang med at forbedre miljøet i vandløb, søer og havet. Det gør

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning

Separering af regn - og spildevand. Guldborgsund Forsyning Separering af regn - og spildevand Guldborgsund Forsyning Baggrunden for separering af regnog spildevand. For mange kommuner herunder Guldborgsund giver det en udfordring fordi kloakledningerne, der skal

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg

Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Nordfyns Kommune Teknik og Miljø Rådhuspladsen 2 5450 Otterup E-mail: teknisk@nordfynskommune.dk Ansøgning Etablering af nedsivningsanlæg Ejers navn: Ejers adresse: Ejendommen, hvor anlægget skal etableres:

Læs mere

Separatkloakering Hvad betyder det for dig?

Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Separatkloakering Hvad betyder det for dig? Vi er i gang med at separatkloakere, og vi kommer snart til dit område. Hvorfor denne folder? Varde Kommune og Varde Forsyning A/S er i fuld gang med at ændre

Læs mere

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013.

Lejre Kommune modtog ansøgningen den 20. november 2013 og supplerende kortbilag den 22. november 2013. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Søren Bagge Center for Byg & Miljø D 4646 4941 E soba@lejre.dk Tilladelse til udledning

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur

Spildevandsplan 2008. Ny spildevandsplan til Allerød. Allerød Kommune. - færre oversvømmelser og bedre natur Spildevandsplan 2008 Ny spildevandsplan til Allerød - færre oversvømmelser og bedre natur Allerød Kommune 1 Spildevandsplan 2008 vedtaget af Allerød Kommunes Byråd på møde den 19. november 2008. Spildevandsplan

Læs mere

Retningslinjer for udførelse af faskiner

Retningslinjer for udførelse af faskiner Fredensborg Kommune Vand og Natur Egevangen 3B 2980 Kokkedal Tlf. 7256 5908 vandognatur@fredensborg.dk September 2012 Retningslinjer for udførelse af faskiner Tekstudkast og fotos: Teknologisk Institut

Læs mere

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne.

3. Tilledningen til nedsivnings skal afspærres ved uheld, hvor der er risiko for afledning af forurenende stoffer til nedsivningsfaskinerne. Ikast-Brande Kommune 4. december 2014 Tilladelse til nedsivning af overfladevand fra parkeringsareal Isenvad Multihus, Bygaden 37-41, Ikast Ikast-Brande Kommune meddeler denne tilladelse til nedsivning

Læs mere

Separatkloakering på din vej

Separatkloakering på din vej Separatkloakering på din vej Lejre Forsyning Hvad er separatkloakering? Hvornår sker der hvad? Hvad skal du selv gøre? Hvorfor denne pjece? Formålet med denne pjece er at informere dig om, at både du og

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018

Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 2011 Tillæg nr. 2 Tillægget omfatter: Ny gravitationsledning mellem Billund og Grindsted Nedlæggelse af Billund Renseanlæg Nyt sparebassin ved Billund Renseanlæg

Læs mere

Borgermøde. 5. September 2013

Borgermøde. 5. September 2013 Borgermøde 5. September 2013 Dit spildevandsselskab 19:00-20:15 - Selskabets ydelser - Forsyningssikkerhed - Klimasikring - Miljøhensyn - Tømningsordningen - Forbrugervalg 2013 kandidaterne 20:15-21:00

Læs mere

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt

Spildevandsanlæg i det åbne land, samt Spildevandsanlæg i det åbne land, samt ansvarsforhold ved udførelsen beregning af faskiner til tag- og overfladevand BK anvisning 001 5. udgave - 2012 Forord Denne anvisning er udarbejdet af Byggeriets

Læs mere

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014

Kloakfornyelse i Svejstrup. Borgermøde 12. august 2014 Kloakfornyelse i Svejstrup Borgermøde 12. august 2014 Program Præsentation og indledning Baggrund for kloakeringen Spildevandsplan 2013 Præsentation af udarbejdet kloakprojekt Hvad skal Favrskov Spildevand

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord

Offentliggørelse af tillæg nr. 18 til Herning Kommunes Spildevandsplan vedr. Herning Nord TEKNIK OG MILJØ Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø [nst@nst.dk] +www.herning.dk/om-kommunen/offentliggoerelser-og-hoeringer Miljø og Klima Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal

Læs mere

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel

Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Halsnæs Kommune - Spildevandsplan 2011-2021 - Tekstdel Høringsudkast - 16. september 2011 Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Bilagsfortegnelse... 3 Referenceliste... 4 Forord...

Læs mere

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942.

Aalborg Byråd Miljø- og Energiudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 05.11.2014. Punkt 8. 2013-7942. Punkt 8. Godkendelse: Spildevandsplanlægning - ændring af spildevandsplanen vedrørende separatkloakering af Midtby-ejendomme i området ved Danmarksgade, Løkkegade, Kjellerupsgade og Karolinelund mv. inden

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM:

Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: Skal du bygge om? Forbered din kloak til fremtiden I DENNE PJECE FINDER DU OPLYSNINGER OM: > Hvorfor ændre din kloak nu? > Hvad skal du selv gøre og betale? > Hvornår og hvordan foregår separering af kloak?

Læs mere

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk

Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro. Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rekvirent Norddjurs Kommune Forsyningsafdelingen Kirkestien 1 8963 Allingåbro Telefon 89 59 10 00 E-mail norddjurs@norddjurs.dk Rådgiver Orbicon A/S Jens Juuls Vej 18 Telefon 87 38 61 66 E-mail lnc@orbicon.dk

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005

Tillæg nr. 17. Spildevandsplan 2005 Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 17 Kloakering af Kongsted Rasteplads og Infoteria, ændring af status på enkeltejendomme og praksis for strømafregning for minipumpestationer April 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3

Spildevandsplan. Ishøj Kommune. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 Side: 1/34 Indhold: Spildevandsplan. 0. Indledning og resumé... 3 0.1 Indledning... 3 0.2 Resumé... 3 1. Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning... 5 1.1 Lovgrundlag... 5 1.2

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2

Lolland Forsyning A/S. Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Lolland Forsyning A/S Informationsmøde den 23. april 2013 Fjernvarmeudbygning og kloakseparering Tårsvej etape 2 Program Velkommen! v/per Søndergaard, Lolland Forsyning A/S Præsentation af deltagere kommune,

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere