Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej 18 8300 Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon 87 38 61 66 Telefax 87 38 61 99"

Transkript

1 Spildevandsplan Rekvirent Rådgiver Odder Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi as Rådhusgade 3 Jens Juuls Vej Odder 8260 Viby J Ebbe Brix Telefon Telefax Telefon Sag nr Telefax Udført Ole Munk Nielsen Kvalitetssikring Marcus Tranbjerg Godkendt Ole Munk Nielsen Revision 0 Udgivet c:\frontpage webs\spildevandsplan-rev-0.doc

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning Resumé Det åbne land Kloakerede områder Planlægningsgrundlag Lovgrundlag Nyt lovgrundlag for det åbne land Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Regionplanen Byer uden fælles rensning Det åbne land Kommuneplan Vandforsyningsplan Det åbne land - Status og Plan Udpegning af områder Nuværende kravoverholdelse Løsningsmodeller Nedsivning af spildevand Biologisk sandfilteranlæg Minirenseanlæg Pileanlæg Kloakering Sammenfatning og økonomi vedr. det åbne land Økonomi Tids- og indsatsplan Kloakerede oplande - Status og Plan Kloakerede områder Status Renseanlæg Afløbssystem Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Kloakerede områder Plan Renseanlæg C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 2 af 34

3 5.2.2 Oplandsstørrelser Overløb og regnvandsudløb Slambehandling og tømningsordning Kloakfornyelse Anlægsinvesteringer i planperioden Referencer C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 3 af 34

4 1 Indledning Odder Kommunes spildevandsplan afløser tidligere udarbejdet spildevandsplan med tillæg. Spildevandsplanen beskriver spildevandssituationen i Odder Kommune med hensyn til kloakoplande og fremtidige tilslutninger til kommunens rensningsanlæg. Planen redegør desuden for nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. Spildevandsplanen består af en tekstdel med tilhørende skemadel samt en separat tegningsdel. Planen forholder sig til Århus Amts Regionplan og Vandkvalitetsplan 1997 samt redegør for de tiltag, som er udført og planlægges udført for at reducere forureningen fra private spildevandsanlæg og forbedre vandløbenes tilstand. Spildevandsplanen er udarbejdet af Odder Kommune, Teknisk Forvaltning i samarbejde med Hedeselskabet i Århus. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 4 af 34

5 2 Resumé Odder Kommunes nye spildevandsplan gælder for perioden Spildevandsplanen redegør for nuværende og planlagte spildevandsanlæg i Odder Kommune herunder nuværende og fremtidige spildevandsforhold i det åbne land. 2.1 Det åbne land Århus Amt udpeger i Vandkvalitetsplan 1997 havområder, søer og vandløb, hvor målsætningen for vandkvalitet ikke er opfyldt bl.a. som følge af spildevandsudledninger fra fritliggende ejendomme i det åbne land. På grundlag af Vandkvalitetsplanen har Odder Kommune udpeget områder i det åbne land, hvor rensningen af spildevand fra fritliggende ejendomme skal forbedres. Områderne er vist på et temakort vedlagt spildevandsplanen. Det fremgår, at store dele af Odder Kommune er berørt med krav om bedre rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land. Det skyldes især afstrømningsoplandet til Norsminde Fjord, som strækker sig over et stort område i Odder Kommune. I afstrømningsoplande til vandløb skal spildevandet renses for organisk stof. I oplande til søer og fjorde skal spildevandet udover organisk stof også renses for fosfor. Odder Kommune har på baggrund af arkivmateriale samt BBR-oplysninger registreret de nuværende renseforanstaltninger ved fritliggende ejendomme. Sammenholdt med de opstillede rensekrav ses, at et meget stort antal ejendomme skal indføre forbedret rensning eller tilsluttes offentlig kloak. I områder, hvor der er økonomisk fordelagtigt at foretage offentlig kloakering, benyttes denne fremgangsmetode frem for individuelle spildevandsanlæg. I planperioden kloakeres i alt 278 ejendomme samlet i følgende bysamfund: Neder Randlev Over Randlev Ålstrup Nølev Assedrup Dyngby Rude Balle Blæsbjerg Udover landsbykloakeringerne udvides de eksisterende kloakoplande. Det efterlader 802 ejendomme, som skal forbedre spildevandsrensningen og som ikke forventes tilsluttet offentlige kloaksystemer. Den forbedrede spildevandsrensning skal ske ved etablering af renseforanstaltninger på de enkelte ejendomme. Af spildevandsplanens bilagsdel fremgår nuværende renseforanstaltninger for alle ejendomme, ligesom det fremgår, hvilke ejendomme, der skal indføre forbedret rensning. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 5 af 34

6 Folketinget vedtog 1998 en ny lovkendtgørelse vedr. Miljøbeskyttelsesloven, der sammen med en række nye vejledninger danner grundlaget for kommunernes administration af spildevandsforholdene i det åbne land. Med baggrund i lovgrundlaget udsender Odder Kommune et varsel til de ejendomme, som skal indføre forbedret spildevandsrensning på ejendommen. Varslingen vil indeholde Odder Kommunes dokumentation for, at ejendommen er udpeget til at gennemføre forbedret spildevandsrensning. Det giver anledning for lodsejeren til forholde sig til materialet forud for udstedelsen af påbud. Dokumentationen omhandler følgende forhold: Ejendommens afløbsforhold og udledning. Oplysning om at det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, er forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Oplysning om, at ejendommens udledning bidrager til forureningen af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Standardtilslutningsbidraget andrager ca. kr ekskl. moms for tilslutning af spildevand svarende til 60 % af det fulde standard tilslutningsbidrag, der også omfatter afledning af regnvand. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. Spildevandsplanen indeholder en gennemgang af løsningsmuligheder, hvor de mest almindelige forventes at være: Type spildevandsanlæg Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Overholder krav om rensning for organisk stof og fosfor Anlægspris [kr. ekskl. moms] Nedsivning Nedsivning med trykfordeling Minirenseanlæg Biologisk sandfilter C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 6 af 34

7 Udgiften til et nedsivningsanlæg er sammenlignelig med et tilslutningsbidrag, men driftsudgifterne forventes at være meget lave. Det vil derfor i langt de fleste tilfælde være økonomisk fordelagtigt at etablere et nedsivningsanlæg i privat regi. Spildevandsplanens bilagsdel indeholder en kortlægning af nedsivningsmulighederne i Odder Kommune. Jordbundsforholdene skal være egnede til nedsivning, og nedsivningen af spildevand må ikke konflikte med vandindvindingsinteresser. Ifølge kortlægningen opfylder ca. 300 ejendomme kriterierne. Det er en overordnet kortlægning. Opnåelse af nedsivningstilladelse kræver mere detaljerede undersøgelser. Der budgetteres med, at 500 ejendomme vælger, at lade det offentlige stå for spildevandsrensningen, mens ca. 300 ejendomme forventes at løse opgaven i privat regi. I planperioden gennemføres landsbykloakeringerne samt indførelse af forbedret spildevandsrensning ved ejendomme beliggende i områder egnede for nedsivning. Der gennemføres desuden forbedret spildevandsrensning ved ca ejendomme ved anvendelse af anden individuel løsning. Indførelse af forbedret spildevandsrensning ved de sidste ejendomme gennemføres efter Kloakforsyningens udgift for gennemførsel af spildevandsplanen for det åbne land er beregnet til kr. 53 mio. ekskl. moms. Beløbet er ligeligt fordelt mellem landsbykloakeringer og individuelle løsninger. Efter fradrag af tilslutningsbidrag er nettoudgiften ca. kr. 33 mio. ekskl. moms. 2.2 Kloakerede områder Odder Kommunes samlede afløbssystem er på ca. 420 km. Kloaksystemet afvander et område på samlet 1400 ha, hvilket forventes øget til 1500 ha. ved planperiodens udløb. Andelen af fælleskloakerede arealer forventes at falde fra 20 til 10 %. Det skyldes, at nye kloakeringer udføres efter separatprincippet (evt. med nedsivning af regnvand) samt løbende separering af fællessystemerne. Den løbende separering nedsætter belastningen på vandmiljøet fra overløbsbygværkerne, ligesom den hydrauliske belastning af renseanlæggene nedsættes med forbedret spildevandsrensning til følge. Der er afsat kr. 2 mio. ekskl. moms pr. år til fornyelse af kloaksystemet. Genanskaffelsesværdien af kloaksystemet udgør ca. kr. 1 mia. ekskl. moms, og udgifterne til den løbende vedligeholdelse og fornyelse forventes på sigt (i kommende planperioder) at stige til op mod kr. 10 mio. ekskl. moms pr. år. Ledningsnettets aktuelle tilstand er forholdsvis god for så vidt angår centrale og svært tilgængelige ledninger grundet en forebyggende indsats gennem de sidste 20 år. Spildevandet renses i 13 kommunale og 3 private renseanlæg. Planperioden indebærer ingen væsentlige ændringer i strukturen for spildevandsrensning. Der forventes en reduktion af anlæg til 9 kommunale renseanlæg og 3 private renseanlæg. Det er planlagt at nedlægge Hov renseanlæg til fordel for rensning af spildevandet fra Hov på Odder centralrenseanlæg. Første etape af projektet gennemføres i indeværende planperiode i tilknytning til kloakeringen af Neder- og Over Randlev, mens anden del forudsættes gennemført efter Belastningen af Odder centralrenseanlæg overstiger den godkendte kapacitet. En fortsat overholdelse af udlederkravene er forudsat baseret på løbende drifts- og procesoptimering. Anlægget påregnes udvidet med PE efter 2008 i forbindelse med tilslutningen af spildevandet fra Hov. Såfremt Hov rense C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 7 af 34

8 anlæg viser sig ikke at kunne holde planperioden ud, bliver det nødvendigt at fremskynde udvidelsen af Odder Centralrenseanlæg tilsvarende. Samlet indeholder spildevandsplanen investeringer på kr. 86 mio. (ca. kr. 66 mio. efter opkrævelse af tilslutningsbidrag) ekskl. moms, hvoraf kr. 31 mio. ekskl. moms afholdes efter Planlægningsgrundlag Kommunens spildevandsplanlægning foretages på grundlag af gældende lovgivning for spildevandsområdet, og forholder sig i øvrigt til den gældende Kommuneplan og Regionplan. 3.1 Lovgrundlag Kommunen skal i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 32 udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. I den kommunale spildevandsplan skal kommunen beskrive eksisterende spildevandsanlæg og renseforanstaltninger, samt fastlægge hvilke fremtidige tiltag, der er nødvendige for at opfylde de i Regionplanen fastlagte målsætninger for vandløb og søer i kommunen. Planen skal indeholde en tids- og økonomioversigt for de planlagte projekter. Administrationen af kommunens spildevandsforhold sker med udgangspunkt i følgende oversigt over gældende lovgivning m.v. på Miljø- og Energiministeriets område i relation til spildevandsplanlægningen for det åbne land. Love: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 923 af 5. december Lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 698 af 22. september Bekendtgørelser: Bekendtgørelse nr. 500 af 21. juni 1999 om typegodkendelse for minirenseanlæg. Bekendtgørelse nr. 501 af 21. juni 1999 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Vejledninger m.v.: Vejledning fra Miljøstyrelsen 12/1998, Betalingsregler for spildevandsanlæg, Miljøstyrelsen, november Vejledning fra Miljøstyrelsen 10/1999, Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Miljøstyrelsens orienteringsskrivelse af 9. juli 1997 om spildevandsrensning i det åbne land Nyt lovgrundlag for det åbne land Ved ejendomme i det åbne land forstås ejendomme, som ikke er tilsluttet et offentligt kloaksystem og hvor spildevandsanlæggets rensekapacitet er mindre end eller lig med 30 PE (personekvivalenter). C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 8 af 34

9 De vigtigste ændringer af lovgrundlaget for spildevandsforhold i det åbne land er følgende: Spildevandsplanen skal indeholde oplysninger om, i hvilke områder udenfor kloakoplande der foretages eller skal udføres nedsivning eller rensning af spildevandet til et givet renseniveau, jf. tabel 3.1. på næste side. Kommunalbestyrelsen får mulighed for at bestemme, om et påbud om forbedret rensning af spildevandet skal opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Tabel 3.1 Renseklasser efter den nye spildevandsbekendtgørelse samt tilhørende stofreduktionskrav. Renseklasse Organisk stof (BI 5 ) Total fosfor Nitrifikation (Total ammonium) SOP (reduktion af organisk stof, ammonium og fosfor) 95% 90% 90% SO (reduktion af organisk stof og ammonium) 95% 90% OP (reduktion af organisk stof og fosfor) 90% 90% O (reduktion af organisk stof) 90% Påbud om rensning efter alle 4 renseklasser kan opfyldes ved etablering af nedsivningsanlæg. Forudsætningen for at give påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 er, at en ejendoms eksisterende spildevandsanlæg ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt. Ved meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal følgende forudsætninger være opfyldt: Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt. Recipienten skal være forurenet i et omfang, der gør, at den vedtagne målsætning ikke er opfyldt. Ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det berørte nedstrømsliggende vandområde. Det er ikke afgørende, om den enkelte ejendoms bidrag til forurening er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang - og ifølge domstolspraksis er det forhold, at en ejendoms afløb faktisk forurener det vandområde, der modtager ejendommens spildevand, tilstrækkeligt grundlag til at kræve forbedret rensning. Udledning af urenset husspildevand til andet end vandområder kan påbydes ændret ved anvendelse af miljøbeskyttelseslovens 20 ved udledning direkte på jordoverfladen, der i henhold til embedslægeinstitutionen skaber uhygiejniske forhold. ved udledning til ikke godkendte siveanlæg med henvisning til grundvands- og miljøbeskyttelse i øvrigt. Endelig er udledning af spildevand til vejgrøfter eller -ledninger ikke tilladt i henhold til vejlovens 102. Et påbud fra kommunen om forbedret rensning - herunder etablering af nedsivningsanlæg - kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 9 af 34

10 3.1.2 Kontraktlig medlemskab af kloakforsyningen Den nye lovgivning indeholder yderligere en ændring af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, hvilket indebærer at kommunen skal tilbyde kontraktligt medlemskab af kloakforsyningen, når der til helårsboliger er meddelt påbud om nedsivning eller anden forbedret spildevandsrensning efter miljøbeskyttelseslovens 30. Såfremt ejendommens ejer accepterer tilbudet medfører dette, at kommunen på ejerens vegne står for etablering, drift og vedligeholdelse af anlægget, der rensemæssigt skal opfylde påbudets krav. Til gengæld opkræves et standard tilslutningsbidrag og årlig vandafledningsbidrag efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg, som hvis ejendommen blev tilsluttet det offentlige kloaksystem. Ejeren af ejendommen skal dog selv udføre eventuel omlægning af kloakledninger og bundfældningstank, og skal også selv stå for vedligeholdelsen heraf, samt afholde udgifter til el og vand, idet kloakforsyningen dog forestår tømning af bundfældningstank. 3.2 Regionplanen Amterne fastlægger i samråd med kommunerne målsætninger for kvaliteten af vådområder, vandløb, søer og havet enten gennem et regionplantillæg eller i forbindelse med en ordinær revision af regionplanen. I Vandkvalitetsplan 1997 fra Århus Amt er der bl.a nævnt følgende om kvaliteten af vandområder: Vandkvaliteten i vandløb, søer og kystvande skal bringes så tæt på den naturgivne, uforurenede tilstand, som det er praktisk muligt. Spildevand skal søges udledt til de mindst forureningsfølsomme vandområder, og rensningen skal forbedres, hvis udgiften hertil står i rimeligt forhold til den miljømæssige gevinst, der kan opnås. Vandkvalitetsplan udpeger recipienter (evt. delstrækninger af vandløb), som er forurenet med spildevand fra byer uden fælles rensning, overløb fra kloaksystem eller ejendomme i det åbne land, og hvor spildevandsrensning forudsættes gennemført inden udgangen af år Århus Amt forventes at vedtage Vandkvalitetsplan 2001 i efteråret 2001 efter forudgående høring hos kommunerne. Ifølge Århus Amt indebærer den nye Vandkvalitetsplan en tidsplan, hvor de angivne tiltag for de enkelte kommuner skal være gennemført år Ved udarbejdelsen af spildevandsplanen er det tilstræbt, at de i Vandkvalitetsplan 1997 angivne målsætninger for vandløb, søer og kystvande kan opfyldes. Dog indebærer spildevandsplanen for Odder Kommune, at de nødvendige tiltag strækkes over en længere årrække jævnfør tids- og investeringsplanen Byer uden fælles rensning Nedenstående er foretaget en gennemgang af de i Vandkvalitetsplan 1997 anførte bysamfund uden fælles renseanforanstaltninger med angivelse af de i spildevandsplanen planlagte aktiviteter. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 10 af 34

11 Tabel 3.2 Bysamfund uden fælles rensning. *Ikke alle individuelle foranstaltninger gennemføres i indeværende planperiode Navn Planlagt * Rensekrav Amstrup Intet Intet Kærsgårde Intet Intet Sondrup Strand Intet Intet Søby Syd Intet Intet Tunø by, deloplande Intet (er kloakeret) - Balle Kloakeres O Dyngby Kloakeres O Højby Øst Intet Intet Sondrup Individuelle løsninger O Svinballe Intet Intet Ørting, Trekanten Individuelle løsninger O Neder Randlev Kloakeres OP Over Randlev Kloakeres OP Spøttrup Individuelle løsninger O Oldrup Intet (vurderes i planp.) Intet Trustrup Individuelle løsninger O Assedrup Kloakeres OP Blæsbjerg Kloakeres OP Fensholt Individuelle løsninger OP Hadrup Individuelle løsninger O Husrækken Individuelle løsninger O Nølev Kloakeres OP Rude Kloakeres OP Svorbæk Kloakeres OP Tvenstrup Kloakeres OP Det åbne land På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, er afstrømningsoplandet til følgende recipienter anvendt ved udpegning af områder, indenfor hvilke der skal ske forbedret rensning af spildevandet: Tabel 3.3. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Recipient Rensekrav Holterenden Organisk stof Hundslund Organisk stof Malskær Bæk Organisk stof Møllebæk Organisk stof Norsminde Fjord Organisk stof og fosfor Skanderborg Sø Organisk stof og fosfor Sondrup Bæk Organisk stof Spongså Organisk stof Spøttrup Bæk Organisk stof Stilling-Solbjerg Sø Organisk stof og fosfor Vandmose Bæk Organisk stof C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 11 af 34

12 De udpegede områder fremgår af oversigtstegningen for det åbne land. Det bemærkes, at der er OP-krav til ejendomme, der leder til småsøer og vandhuller med vandoverflade større end 100 m 2. Disse småsøer og vandhuller er ikke kortlagt i spildevandsplanen. Såfremt der i forbindelse med byggesagsbehandling konstateres udledning af mekanisk renset eller urenset spildevand, vil afløbsforholdene for ejendomme i oplandet blive krævet ændret. 3.3 Kommuneplan I Kommuneplan er der udlagt nye arealer til bolig- og erhvervsudvidelse /8/. Udvidelsen af kloakoplande forventes at ske indenfor de rammer der er afstukket i kommuneplanen. De planlagte oplandsudvidelser fremgår af kortbilag for kloakerede områder. 3.4 Vandforsyningsplan Odder Kommunes vandforsyningsplan gælder for perioden Planen er under revision med forventet afslutning omkring årsskiftet. Ejendommene i Odder Kommune forsynes med drikkevand fra 17 private almene vandværker med egen indvinding, 4 distributionsvandværker samt ikke-almene vandforsyningsanlæg, hvoraf langt størstedelen er enkeltindvindingsanlæg. Beskyttelseszoner for de kendte vandindvindingsboringer, der ligger i områder, hvor Århus Amt har stillet krav om forbedret rensning af spildevandet, er vist på temakort for det åbne land sammen med kortlægningen af nedsivningsmuligheder. Ved udstedelse af tilladelser til nedsivning af spildevand skal der tages hensyn til vandforsyningsforhold. Der er således krav om, at afstanden mellem et nedsivningsanlæg og en vandforsyningsboring til drikkevandsformål er minimum 300 m og til en markvandingsboring minimum 150 m. Såfremt afstanden mellem vandindvindsboring og nedsivningsanlæg er mindre end 300 m, men større end 75 m kan der søges dispensation ved kommunen til etablering af nedsivningsanlæg. Er afstanden under 75 m skal der søges dispensation ved Århus Amt. I udstedelsen af nedsivningstilladelser, vil Odder Kommune desuden vurdere disse i forhold til områder med særlig drikkevandsinteresse (osd-områder). I Odder Kommune er områderne ved Fillerup, Boulstrup, Hundslund og på Tunø udlagt som osd-områder. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 12 af 34

13 4 Det åbne land - Status og Plan Som grundlag for planlægningsarbejdet er følgende oplysninger anvendt: Hedeselskabets vandskelsdatabase. BBR (adresser, nuværende renseforanstaltninger samt vandforsyning). Digitalt grundkort med tilhørende adressetabel. Jordartskortlægning fra GEUS. Planlægningsarbejdet omfatter kortlægning af: Afstrømningsområder med rensekrav Eksisterende renseforanstaltninger Ejendomme, der overholder/ikke overholder rensekrav Muligheder for nedsivning På baggrund af ovenstående undersøgelser er der foretaget en vurdering af de forventede aktiviteter i det åbne land samt den tilhørende økonomi. 4.1 Udpegning af områder På baggrund af Vandkvalitetsplan 1997, Århus Amt, samt Hedeselskabets vandskelsdatabase er afstrømningsoplandet til de kravbehæftede recipienter fastlagt som vist i vedlagte oversigtskort samt nedenstående grafik: C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 13 af 34

14 Stilling-Solbjerg Sø Skanderborg Sø Norsminde Fjord Spangså Skanderborg Sø Spøttrup Bæk Møllebæk Drikkær Bæk Sondrup Bæk Vandmose Bæk Malskær Bæk Holterenden Figur 4.1.: Områder, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet fra fritliggende ejendomme med angivelse af udpegede vandløbsstrækninger, områder med krav om rensning for organisk stof (O) = lys skravering, områder med krav om rensning for organisk stof og fosfor (OP) = mørk skravering, områder uden krav = hvid. 4.2 Nuværende kravoverholdelse Den viste områdeudpegning vil sammen med kommunens oplysninger om de bestående renseforanstaltninger danne baggrund for efterfølgende udsendelse af påbud om indførelse af forbedret spildevandsrensning til de berørte lodsejere. De bestående renseforanstaltninger for ejendomme er registreret på baggrund af spørgeskema udsendt til de berørte lodsejere kombineret med oplysninger fra BBR. I forbindelse med udarbejdelsen af spildevandsplanen har Odder Kommune samlet alle relevante oplysninger vedr. spildevandsafledningen i det åbne land i en særlig database. Forud for udsendelse af påbud gennemfører Odder Kommune en detailgennemgang af oplysningerne, der ligger til grund for påbud. Besøg på ejendomme udføres, hvor arkivoplysningerne er utilstrækkelige for udstedelse af påbud. Ved gennemførelse af detailundersøgelserne kan der vise sig uoverensstemmelser mellem det grundlag som spildevandsplanen er udarbejdet på og de faktiske oplysninger. Der kan eksem C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 14 af 34

15 pelvis forekomme uoverensstemmelse vedr. den reelle afstrømningsretning fra en ejendom ligesom den nuværende renseforanstaltning kan afvige fra grundlaget. De til spildevandsplanen hørende temaplaner for det åbne land viser på ejendomsniveau kommunens oplysninger vedr. eksisterende renseforanstaltning, kravoverholdelse samt mulighed for nedsivning. Ved varslingen af påbud vil dette endvidere være ledsaget af en beskrivelse af de forudsætninger, hvorpå påbudet forventes givet. En opgørelse viser følgende fordeling af ejendomme samt kravoverholdelse (ejendomme, der er planlagt kloakeret indgår ikke i opgørelsen). Tabel 4.1. Afstrømningsoplande, hvor der skal ske forbedret rensning af spildevandet. Afstrømningsområde I afstrømningsområde Antal ejendomme Overholder krav Overholder ikke krav Holterenden Drikkær Bæk Malskær Bæk Møllebæk Norsminde Fjord Skanderborg Sø Sondrup Bæk Spongså Spøttrup Bæk Stilling-Solbjerg Sø Vandmose Bæk Områder uden rensekrav I alt Løsningsmodeller Ejere af ejendomme med utilstrækkelig rensning af spildevandet, kan enten vælge at etablere spildevandsanlæg, der fjerner den krævede mængde organisk stof fra spildevandet, eller at etablere nedsivningsanlæg, hvorved spildevandet afskæres fra det berørte vandområde. Nedenstående tabel viser de oftest anvendte renseforanstaltninger i det åbne land og den tilhørende renseklasse. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 15 af 34

16 Tabel 4.2: Typer af spildevandsanlæg, der opfylder de forskellige renseklasser. Type spildevandsanlæg SOP SO OP O Pilerenseanlæg Nedsivning Minirenseanlæg Samletank Biologisk sandfilter - - Rodzoneanlæg Miljøstyrelsen har i 1999 udarbejdet tre vejledninger vedr. etablering af rodzoneanlæg, nedsivningsanlæg samt biologiske sandfiltre, jf. /3/, /4/ og /5/ Nedsivning af spildevand Selvom flere typer af spildevandsanlæg opfylder renseklasse O jf. tabel 4.2 er den mest enkle og billigste løsning som regel etablering af et nedsivningsanlæg, hvor dette kan lade sig gøre. Figur 4.1: Nedsivningsanlæg, her vist med pumpebrønd, som sikrer optimal fordeling af spildevandet i filteret. Anlægget kan etablereres uden pumpebrønd såfremt terræn- og jordbundsforhold tillader dette. Opfylder rensekrav til alle renseklasser Prisniveauet for nedsivningsanlæg er kr. ekskl. moms for anlæg uden pumpebrønd og ekskl. moms med pumpebrønd. I områder med moræneaflejringer ( måske egnet til nedsivning jævnfør de til spildevandsplanen hørende temakort vedr. det åbne land) vil pumpebrønden ofte være nødvendig for anlæggets funktion. Der gøres opmærksom på, at det altid er lodsejeren, der skal betale udgif C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 16 af 34

17 terne til eventuel separering af spilde- og overfladevand på ejendommen samt eventuel udskiftning af bundfældningsbrønd. Nedsivningsanlæg kan etableres i områder, hvor nedsivning kan ske uden risiko for forurening af grundvandet og grundvandsressourcer, som anvendes til drikkevandsforsyning. Desuden gælder der generelle afstandskrav til bygninger og skel ved anlæg af nedsivningsanlæg (jf. Dansk Ingeniørforening, Norm for mindre nedsivningsanlæg nr. 440). Der er afstandskrav fra et nedsivningsanlæg til drikkevandsboringer og -brønde på 300 meter og 150 meter til markvandingsboringer. Efter konkret vurdering kan kommunalbestyrelsen efter indhentet udtalelse fra Århus Amt, dog dispensere ned til 75 meter. Yderligere kræves en minimumsafstand på 25 meter til vandløb, søer og hav ( Spildevandsbekendtgørelsen 28). Endelig skal jordbundsforholdene være egnet til nedsivning, og der stilles krav om at anlæggets bund, så vidt muligt placeres 2,5 meter og mindst 1 meter fra højeste grundvandsstand jf. Spildevandsbekendtgørelsens 28. Disse forhold skal undersøges lokalt i hvert enkelt tilfælde jf. Miljøstyrelsens vejledning for nedsivningsanlæg op til 30 PE /4/. I spildevandsplanens temakort er der foretaget en tematisering af nedsivningsmulighed for de udpegede oplande. Kortlægningen er udført på grundlag GEUS s jordartskort. Jordartens velegnethed til nedsivning er vurderet udfra jordartens infiltrationsevne og jordartens evne til at rense i det samlede jordprofil under anlægget. Generelt kan man sige, at renseeffekten er bedre jo mindre kornene i jordarten er. Desværre bliver jordens evne til at bortlede vand mindre, jo mindre kornstørrelsen er. Derfor er det i praksis vanskeligt at udnytte de jordarter (ler og silt), der har den bedste renseevne. Derimod har jordarten grus en høj infiltrationsevne, men renseeffekten er minimal. Man skal derfor i sådanne områder være særligt opmærksom på grundvandsforurening og lignende. Jordarten sand er særdeles velegnet til nedsivning for så vidt angår bortledning af vandet samt som rensemedie. Kortlægningen af mulige områder for nedsivning opdeles i 3 kategorier: Udpegning af område som er velegnet til nedsivning Udpegning af område som er måske egnet til nedsivning Udpegning af område som ikke er egnet til nedsivning Det skal bemærkes, at vurderingen er vejledende for udpegning af potentielle nedsivningsmuligheder, idet de geologiske forhold vides at variere betydeligt lokalt set. Nedsivningsanlæg bør derfor ikke etableres uden lokale detailundersøgelser jf. vejledning fra Miljøstyrelsen om etablering af nedsivningsanlæg /4/. Hvor jorden er måske egnet til nedsivning kan nedsivning evt. lade sig gøre med specielle hævede nedsivningsanlæg med trykfordeling af spildevandet. dvs. anlæg hvor spildevandet pumpes ud i fordelingsrørene. Trykfordelingen kan eventuelt etableres i en sandmile. Kombineres de kortlagte nedsivningsmuligheder med beliggenheden af de ejendomme, som skal indføre forbedret rensning, fås følgende billede af nedsivningsmulighederne. C:\FrontPage Webs\Spildevandsplan-rev-0.doc Side 17 af 34

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land

Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009 2014. Haderslev Kommune. Spildevandsplan for det åbne land Haderslev Kommune Spildevandsplan for det åbne land 2009-2014 0 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning 3 1.1 Mål 4 2. Offentlighed 5 2.1 Klageadgang 5 3 Sammendrag 6 3.1 Eksisterende forhold status 6 3.2 Fremtidige

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020

Ringkøbing-Skjern Kommune. Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune Spildevandsplan 2010-2020 Ringkøbing-Skjern Kommune - Spildevandsplan 2010-2020 Udgiver: Ringkøbing-Skjern Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2020 Tekst og

Læs mere

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester

FORORD. Kommunalbestyrelsen i Trundholm har d. 4. oktober 2004 vedtaget Trundholm Kommune, Spildevandsplan 2004-2015. Hans Møller Olsen Borgmester FORORD I henhold til miljøbeskyttelsesloven skal kommunalbestyrelsen i Trundholm Kommune udarbejde en plan for bortskaffelse af spildevand. Formålet med en spildevandsplan er at give en samlet oversigt

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2018

Spildevandsplan 2010-2018 Holbæk Kommune Spildevandsplan 2010-2018 2018 November 2011 Holbæk Kommunes byråd har den 9. november 2011 vedtaget spildevandsplanen. Planforslaget har været fremlagt fra den 13. juli 2011 til den 7.

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

sammenhæng med anden planlægningut... 6

sammenhæng med anden planlægningut... 6 Spildevandsplan 2004-2012 TU1UT Spildevandsplanens TU2UT RecipienterUT... TU3UT KloakforholdUT... Indholdsfortegnelse Spildevandsplan 2004-2012 Side 1 Indholdsfortegnelse TUIndledning og planens opbygningut...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021

SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 SPILDEVANDSPLAN 2011-2021 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Om denne plan 7 2 Indledning 8 3 Sammendrag 9 3.1 Kloakanlæg 9 3.1.1 Kloakfornyelse 9 3.1.2 Etablering af nye kloakoplande 9 3.1.3 Etablering af nye ejendomme

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Spildevandsplan 2005-2012 Rekvirent Rådgiver Bornholms Regionskommune Hedeselskabet Miljø- og Energi A/S Møllevænget 1 Ringstedvej 20 3730 Nexø 4000 Roskilde Telefon: 56 92 00

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg

Kapitel 3 Det offentlige spildevandsanlæg Side 21 Spildevandsbekendtgørelsen definerer et offentlig spildevandsanlæg som et anlæg, hvor en eller flere kommunalbestyrelser har ansvaret for anlæggets drift og/eller vedligeholdelse. Undtagen fra

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Spildevandsplan. Ballerup Kommune

Spildevandsplan. Ballerup Kommune Spildevandsplan 2005-2009 Miljø & Teknik Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 44 77 20 00 Fax 44 77 27 17 E-mail: balkom@balk.dk Godkendt af Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2005 Spildevandsplan 2005-2009

Læs mere

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015

GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 GLOSTRUP KOMMUNE SPILDEVANDSPLAN 2006-2015 Side: 1/45 /0/ Indledning og resumé...3 0.1 Indledning...3 0.2 Resumé...3 0.3 Læsevejledning...6 /1/ Spildevandsplanens lovgrundlag og sammenhæng med anden planlægning...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Spildevandsplan 2009-2015

Spildevandsplan 2009-2015 Spildevandsplan 2009-2015 April 2009 1 Thisted Kommunes Spildevandsplan 2009-2015 Udgiver: Thisted Kommune Teknisk Forvaltning Udgivelsesår: 2009 Titel: Spildevandsplan 2009-2015 Tekst og layout: Thisted

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006

NUUP KOMMUNEA. Spildevandsplan 2002-2006 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr.: 21.1912.01 December 2001 NUUP KOMMUNEA Spildevandsplan 2002-2006 Sag nr: 21.1912.01 December 2001 Inspektørbakken 40 3900 Nuuk Telefon: 32 44 30 Telefax:

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere