Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil."

Transkript

1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 16. maj 2003 af arresten/detentionen i Kangerlussuaq. I rapporten bad jeg politiet i Kangerlussuaq og Politimesteren i Grønland om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg bad om at oplysningerne mv. blev tilbagesendt gennem Justitsministeriet med henblik på at ministeriet kunne komme med bemærkninger hertil. Jeg modtog herefter en notits mv. af 4. februar 2004 fra politiet i Kangerlussuaq (stationslederen) og udtalelser mv. af 22. april 2004 fra Politimesteren i Grønland, af 16. november 2004 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen og af 23. september og 25. november 2004 fra Justitsministeriet. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad. 2. Celler, forrum mv. Jeg vurderede umiddelbart at gitteret/pladen foran vinduet i cellerne havde huller af en sådan størrelse at de kunne udgøre en sikkerhedsrisiko i forhold til detentionsanbragte der måtte forsøge at begå selvmord ved hængning. Inden jeg foretog videre, bad jeg Politimesteren i Grønland om at oplyse de præcise mål for de nævnte huller. Jeg henviste samtidig til at der i forbindelse med Rigspolitichefens gennemgang i slutningen af 1990 erne af de danske detentioner blev udskiftet ventilationsriste med huller der var betydeligt mindre end hullerne i vinduespladen i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Jeg bad endvidere Politimesteren i Grønland bekræfte min antagelse om at arresten/detentionen i Kangerlussuaq var indgået i politimesterens tilsvarende gennemgang af arrester/detentioner i Grønland. Politimesteren i Grønland har oplyst at hullerne i pladerne foran detentionsvinduerne er målt til 13 x 13 mm, og at afstanden mellem hullerne er 5 mm. Politimesteren har end-

2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 2 videre bekræftet sådan må jeg forstå det at arresten/detentionen i Kangerlussuaq er indgået i den nævnte tidligere gennemgang af arrester/detentioner i Grønland. Politimesteren har endvidere oplyst at arresten/detentionen senest har været inspiceret i dagene 30. marts og april Justitsministeriet har ikke forholdt sig til disse oplysninger. Rigspolitichefen oplyste i brev af 19. februar 1999 til Justitsministeriet efter den ovenfor nævnte gennemgang af detentioner i Danmark bl.a. følgende: Resultatet af indberetningerne viser, at 16 politikredse samt Rigspolitiet afd. E vurderer, at der kan være en sikkerhedsrisiko ved de anvendte ventilationsriste. Idet jeg vedlægger oversigt over indberetningerne, kan jeg oplyse, at der vil blive foretaget en udskiftning af de i oversigten nævnte detentionsriste. Justitsministeriet meddelte i brev af 23. februar 1999 til ombudsmanden at ministeriet herefter ikke foretog sig yderligere i sagen (politikontorets j.nr , Rigspolitichefens j.nr , ombudsmandens j.nr ). De ventilationsriste som er nævnt i oversigten, og som blev udskiftet af hensyn til sikkerheden, havde alle en hulstørrelse på 7 x 7 mm og større. Det fremgår af den samme sag at de riste i Grønland der af samme grund blev udskiftet, havde hulstørrelser på 8 x 8 mm. Justitsministeriet har som allerede nævnt ikke forholdt sig til forholdene i arresten/detentionen i Kangerlussuaq på dette punkt. Som Politimesteren i Grønlands opmåling viser, er hullerne i ventilationspladen foran vinduerne i arresten/detentionen i Kangerlussuaq betydeligt større end hullerne i de ovenfor nævnte ventilationsriste som tidligere er blevet udskiftet af sikkerhedsmæssige

3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 3 grunde. Under henvisning hertil henstiller jeg at Justitsministeriet straks foranlediger at pladerne foran detentionsvinduerne bliver udskiftet. Jeg beder om at ministeriet underretter mig om hvad der sker som følge af min henstilling. Jeg anførte at glassene i begge indkigshuller i dørene ind til cellerne var ridsede, om end ikke i en sådan grad at det på daværende tidspunkt udgjorde en sikkerhedsrisiko. Stationslederen har i den anledning oplyst at distriktet den 3. februar 2004 har bestilt en håndværker til at komme og udskifte glassene i begge døre. Jeg tager det oplyste til efterretning. Det blev under inspektionen oplyst at de mapper (fogedprotokoller mv.) med skrivelser til og fra Politimesteren i Grønland der stod i et uaflåst skab i forrummet til detentionscellerne, var placeret i forrummet fordi politiet manglede plads på kontoret/vagtværelset. I relation hertil anførte jeg følgende i rapporten: Jeg går i fortsættelse af mine bemærkninger under inspektionen ud fra at disse mapper nu er fjernet fra forrummet, og at skabet i forrummet ikke længere anvendes til almindeligt arkiv for Politiet i Kangerlussuaq, men alene til arrest- og detentionsformål. Politimesteren har oplyst at forrummet ikke længere anvendes som arkiv, men alene som midlertidigt opbevaringsrum for kontorartikler mv. indtil mere permanente opbevaringsfaciliteter er etableret i selve stationen.

4 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 4 Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at de nævnte mere permanente faciliteter nu er etableret og foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. For så vidt angår cellernes anvendelse anførte jeg følgende i rapporten: Arresten/detentionen er som allerede nævnt udstyret med inventar som en typisk dansk detention og med en enkelt spisestuestol. De personer som opholder sig i længere tid i arresten/detentionen, har f.eks. ikke et bord at spise ved. I det omfang indsatte opholder sig i arresten/detentionen i længere tid end hvad der svarer til en anbringelse af en beruser, er dette uheldigt. Jeg må efter de oplysninger som jeg modtog under inspektionen, lægge til grund at dette sker i et vist omfang. At der efter det oplyste har været anbragt personer under sådanne forhold i op til en måned, er efter min opfattelse kritisabelt. Stationslederen har i den indledningsvis nævnte notits nærmere redegjort for hvorledes politiet forholder sig til berusere og de øvrige anbragte i arresten/detentionen. Politimesteren i Grønland har anført følgende: det kan bekræftes, at domfældte i et vist omfang er anbragt i detentionen indtil afsoning kan finde sted i en anstalt, dvs. de afventer en ledig plads i en anstalt. At dette er tilfældet må ses i lyset af anstalternes belægningsprocenter. Direktoratet for Kriminalforsorgen som Justitsministeriet har bedt om en udtalelse, har om det forhold at tilbageholdte og domfældte ikke har et bord at spise ved, anført at det efter direktoratets opfattelse som udgangspunkt hører med til afsoning under rimelige forhold, at der forefindes et bord, hvor de anbragte kan indtage deres mad mv.. Direktoratet har desuagtet oplyst ikke at have fundet anledning til at foretage sig noget vedrørende ovennævnte forhold. Direktoratet har herved dels henvist til at Politimeste-

5 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 5 ren i Grønland (på vegne af politiet i Kangerlussuaq) ikke i brev af 8. oktober 2001 havde fremsat ønske om et spisebord til arresten/detentionen i Kangerlussuaq, dels henvist til de initiativer/overvejelser som Justitsministeriet i den generelle sag om anvendelse af arrester/detentioner i Grønland har anmodet Politimesteren i Grønland om at foretage (om løsning af en række praktiske forhold). Justitsministeriet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det som politimesteren, direktoratet og ministeriet har oplyst. Jeg er enig med direktoratet i den opfattelse som direktoratet på det generelle plan har givet udtryk for. Jeg er endvidere enig med direktoratet i at det havde været hensigtsmæssigt om politiet i Kangerlussuaq i 2001 havde været opmærksom på at arresten/detentionen ikke havde et bord og gjort politimesteren opmærksom herpå. På baggrund af de foreliggende oplysninger må jeg lægge til grund at der (fortsat) er tilbageholdte/domfældte som opholder sig i arresten/detentionen i Kangerlussuaq i længere tid end hvad der svarer til anbringelse af en beruser. Jeg må tillige lægge til grund at disse i hvert fald på tidspunktet for de senest modtagne udtalelser ikke havde et bord at spise ved mv. uanset min kritik heraf i den endelige rapport, jf. citatet herfra ovenfor. Dette er kritisabelt. Jeg henstiller til Justitsministeriet og/eller Direktoratet for Kriminalforsorgen at undersøge om der på nuværende tidspunkt er anskaffet et egnet bord til arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Skulle dette vise sig ikke at være tilfældet, henstiller jeg til Justitsministeriet at foranledige at dette straks sker. Jeg beder på tilsvarende måde som ovenfor om en underretning fra ministeriet.

6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 6 Ad. 4. Tv-overvågning mv. På tidspunktet for inspektionen var brandalarmsystemet ude af drift da brandmelderen var nedtaget og sendt til reparation. Jeg lagde til grund at brandanmelderen på tidspunktet for afgivelse af min rapport var blevet repareret og geninstalleret, og at brandalarmsystemet igen fungerede. Politimesteren i Grønland har oplyst at stationslederen telefonisk har oplyst at brandalarmen blev geninstalleret den 4. september 2003 og siden har fungeret. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg bemærkede i rapporten at det af politimesterens dagsbefaling fremgår at den stedlige brandinspektør bør have udleveret nøgle til detentionslokalerne eventuelt i en forseglet kuvert. Jeg anførte i fortsættelse heraf følgende: At politiet i Kangerlussuaq tilsyneladende ikke har forholdt sig i overensstemmelse med dagsbefalingen på dette punkt, er beklageligt. Jeg henstiller til arresten/detentionen at sørge for at brandinspektøren nu får udleveret en nøgle til arresten/detentionen, evt. i en forseglet kuvert Politimesteren i Grønland har oplyst følgende: Stationslederen har oplyst at der alene findes én nøgle til cellerne, men at han er i færd med at fremskaffe en ekstra nøgle, som skal udleveres til brandinspektøren. Indtil den nye nøgle er fremskaffet, er der indgået aftale mellem stationslederen og brandinspektøren om at nøglen enten sidder i låsen eller ligger på skranken hvis der er indsatte i detentionen. De øvrige medarbejdere ved politistationen i Kangerlussuaq er orienteret om aftalen. Justitsministeriet har henvist til det som politimesteren har oplyst, og har meddelt at ministeriet på den baggrund ikke foretager sig yderligere vedrørende dette spørgsmål.

7 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 7 Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg går ud fra at stationslederen på nuværende tidspunkt har fremskaffet en ekstra nøgle eventuelt med politimesterens hjælp, jf. stationslederens anmodning herom på s. 4 i notitsen og har afleveret denne til den stedlige brandinspektør. Og jeg foretager mig ikke mere vedrørende dette spørgsmål. Ad. 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter Jeg henstillede til politiet i Kangerlussuaq at bestemmelserne under politimesterens dagsbefaling pkt. 3 (vedrørende lægeundersøgelse, tobaksrygning, fællesskab med andre anbragte mv.) blev hængt op i arresten/detentionen. Stationslederen og politimesteren har oplyst at bestemmelserne nu er hængt op ved indgangen til begge celler og forefindes både på dansk og grønlandsk. Justitsministeriet har henholdt sig hertil. Jeg har noteret mig det oplyste Ad. 6. Andre forhold I rapporten anførte jeg bl.a. følgende om de anbragtes kost og deres muligheder for at komme ud i fri luft: De anbragte i arresten/detentionen får efter det oplyste kost fra ægtefællen til den polititjenestemand som har sin bolig i den samme bygning som arresten/detentionen, eller fra hotellet. Hvis de anbragte opholder sig længere tid i arresten/detentionen, får de tilbud om en halv times frisk luft om dagen; under ledsagelse af en polititjenestemand.

8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 8 Politimesterens bestemmelse indeholder ingen tidsmæssige begrænsninger for hvornår denne rettighed indtræder. Jeg går ud fra at politiet i Kangerlussuaq er opmærksom herpå. Politimesteren i Grønland har henvist til stationslederens redegørelse om disse forhold. Af stationslederens notits fremgår følgende herom: De personer, der kommer uledsaget får udgang nogle timer i løbet af dagen, ofte får de udleveret spisebilletter, således de selv kan gå til Hotellets Cafeteria og indtage et måltid varm mad og ellers bespises de herfra, idet jeg anretter deres morgenmad på en bakke, som bringes til cellen sammen med en termokande te eller kaffe efter deres ønske på samme måde serveres smørrebrød. På samme måde behandles de transportanter der ankommer med ledsagere, hvis ledsagerne siger god herfor. Kan de ikke få uledsaget udgang, følger jeg dem til Cafeteriet, hvor de får varm mad, og resten af kosten foregår, som før beskrevet. De har så mulighed for at komme ud i frisk luft her ved stationen. Jeg har dem som regel ude i frisk luft 2-3 gange om dagen, ligesom de får turen til Hotellet. Arrestanter behandles på samme måde, som de personer, der ikke må få udgang. Jeg har noteret mig det oplyste. Ad. 7. Sager til gennemsyn Jeg bad om udlån af rapporter mv. vedrørende anbringelser i arresten/detentionen for perioden fra den 1. januar til den 30. april 2003 (begge dage inkl.) herunder anbringelse af berusere. Det blev under inspektionen oplyst at der ikke havde været berusere i arresten/detentionen siden oktober måned 2002 og altså heller ikke i den angivne periode hvilket for så vidt blev bekræftet ved gennemgang af den del af anholdelsesprotokollen (venstre side med bl.a. angivelse af anholdelsesgrunden) som jeg modtog i forbindelse med afrejsen fra Grønland.

9 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 9 Det fremgik imidlertid af de blanketter om visitation, tilsyn mv. fra 2003 som jeg samtidig modtog, at to ud af de fire personer hvis anbringelse i arresten/detentionen jeg modtog nærmere materiale om, var påvirket af spiritus i henholdsvis svær grad og middel til svær grad. Jeg bad på den baggrund politimesteren om en udtalelse om hvorvidt de pågældende var anbragt i arresten/detentionen (helt eller delvist) som berusere i henhold til politimesterens dagsbefaling I, nr. 45. Politimesteren i Grønland har oplyst følgende: For så vidt angår AP/NR. 6 og AP/NR. 15 kan jeg udtale, at de pågældende anholdte ikke har været anbragt i arresten/detentionen som berusere i henhold til min dagsbefaling I, nr. 45, men derimod har været anholdt i forbindelse med overtrædelser af kriminalloven. Jeg har noteret mig det oplyste. Jeg lægger herefter til grund at der ikke har været anbragt berusere i henhold til politimesterens dagsbefaling i arresten/detentionen i Kangerlussuaq i perioden fra den 1. januar til den 30. april Ad Lidt om sagerne Der var 38 tilførsler i anholdelsesprotokollen i perioden fra den 9. januar til den 11. april Jeg anførte følgende i rapporten om disse 38 personer og om udlån af yderligere skriftligt materiale: Jeg går ud fra at samtlige 38 personer har været anbragt i arresten/detentionen. Jeg går endvidere og med dette udgangspunkt ud fra at der har været udfyldt blanketter om visitation og tilsyn mv. vedrørende alle 38 personer.

10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 10 Jeg har imidlertid som allerede nævnt kun modtaget blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende fire personer i Jeg har endvidere som ligeledes nævnt alene modtaget blanketternes forside og har således ikke modtaget oplysninger om politiets tilsyn med de pågældende. Inden jeg foretager videre, beder jeg politimesteren om at foranledige at jeg får tilsendt (kopier af) blanketter om visitation, tilsyn mv. vedrørende de øvrige personer bortset fra transportanterne der i perioden fra den 9. januar 2003 til den 11. april 2003 har været anbragt i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Jeg beder endvidere om at modtage (kopier af) bagsiden (tilsynsdelen) af de blanketter som jeg allerede har modtaget, jf. ovenfor. Det materiale som jeg beder om kopi af, er nærmere følgende: 1) Bagsiden af blanketten (tilsynsdelen) vedrørende og 2) Hele blanketten vedrørende AP/NR. 7, 10, 11-13, 17-22, 25, 26, og 38/2003. Jeg beder endvidere om kopi af 3) anholdelsesprotokollens højre side for perioden 9. januar til den 11. april 2003 og 4) det eventuelt yderligere foreliggende skriftlige materiale vedrørende disse anbringelser herunder lægeerklæringer. Endelig beder jeg om kopi af 5) anholdelsesprotokollen for de sidste to måneder af 2002 (begge sider) med henblik på at jeg kan få det fulde overblik over belægningen i arresten/detentionen i de(n) første måned(er) af Hvis personen med AP/NR. 14 ikke er transportant, jf. det som jeg har anført ovenfor, beder jeg tillige om (en kopi af) blanketten vedrørende denne anbringelse. Vedrørende pkt. 1 lige ovenfor har jeg med stationslederens notits og udtalelsen fra Politimesteren i Grønland modtaget bagsiden af blanketterne vedrørende AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003. Af de modtagne bagsider (tilsynsdelen) er to helt blanke (AP/NR. 8 og 15); de to øvrige bagsider indeholder rubrikker først og fremmest vedrørende tilsyn, men rubrikkerne er ikke udfyldt.

11 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 11 Jeg har endvidere modtaget kopi af anholdelsesprotokollen for perioden 17. oktober 2002 til den 4. juni 2003 (både højre og venstre side) (vedrørende pkt. 3 og 5 lige ovenfor). Jeg har derimod ikke modtaget blanketter om visitation mv. som nævnt ovenfor under pkt. 2 (vedrørende AP/NR. 7, 10-13, 17-22, 25, 26, og 38). Stationslederen har indledningsvis i sin notits til Politimesteren i Grønland gjort opmærksom på at han først den 1. september 2003 altså mere end tre måneder efter at inspektionen fandt sted tiltrådte stillingen som stationsleder ved politidistriktet. Politimesteren har oplyst og beklaget at det ikke har været muligt at finde blanketterne vedrørende disse personer; enten fordi de ikke er blevet arkiveret på behørig vis, eller fordi de eventuelt aldrig er blevet udfyldt. Politimesteren har endvidere anført følgende: For så vidt angår ad 2) er jeg af den opfattelse, at der vedrørende de 38 personer som fremgår af anholdelsesprotokollen for perioden 1. januar til 11. april 2003, burde have været udfyldt visitations/tilsynsblanketter vedrørende AP/NR. 1-6, 8-13, 15-16, 18-20, 22-29, 32-37, idet disse personer har været afgivet til anbringelse i arrest/detention. For at undgå tilsvarende i fremtiden, har jeg indskærpet procedurerne overfor distriktets nuværende stationsleder og påtalt forholdet overfor den daværende stationsleder. I denne anledning kan jeg kun beklage at materialet ikke har kunnet fremskaffes. Direktoratet for Kriminalforsorgen har anført følgende herom: Direktoratet skal bemærke, at direktoratet er enig med Politimesteren i Grønland i, at det er beklageligt at blanket vedrørende anbringelse af anholdte i længere tid samt tilbageholdte i flere tilfælde enten ikke er blevet arkiveret på behørig vis eller eventuelt aldrig er udfyldt.

12 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 12 Under hensyn til det af politimesteren oplyste om, at han for at undgå tilsvarende i fremtiden har indskærpet procedurerne overfor distriktets nuværende stationsleder og påtalt forholdet overfor den daværende stationsleder, foretager direktoratet sig dog ikke yderligere i denne anledning. Jeg har noteret mig det som politimesteren og Direktoratet for Kriminalforsorgen har oplyst. Jeg er ligesom politimesteren opmærksom på at AP/NR. 21, 30, 31 og 38/03 ikke har været anbragt i arresten/detentionen (jf. afsnittet nedenfor om belægningen i arresten/detentionen). Jeg er enig i at det er beklageligt at der enten ikke er udfyldt blanketter vedrørende de nævnte personer (at disse er ufuldstændigt udfyldt ( AP/NR. 6, 8, 9 og 15/2003), eller at blanketterne ikke er arkiveret på behørig vis. Det er på det nu foreliggende grundlag ikke muligt at vurdere om der har været ført behørigt tilsyn med de anbragte i arresten/detentionen i den pågældende periode, og der er ikke udsigt til at spørgsmålet vil kunne afklares nærmere. I det omfang dette ikke skulle være tilfældet, er det kritisabelt. Jeg har, ligesom Justitsministeriet, noteret mig at politimesteren har indskærpet procedurerne over for den nuværende stationsleder og påtalt forholdet over for den daværende stationsleder, og jeg foretager mig ikke mere vedrørende ovenstående forhold. Jeg har ikke modtaget materiale vedrørende AP/NR. 14 eller nærmere oplysninger om denne og jeg går derfor ud fra at den pågældende har opholdt sig i arresten/detentionen som transportant sådan som jeg umiddelbart lagde til grund i rapporten. Jeg må under henvisning til ovenstående konstatere at jeg ikke har tilstrækkeligt materiale til at gennemføre den sagsgennemgang som jeg i den endelige rapport bebudede.

13 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 13 Det fremgår af politimesterens oplysninger (jf. ovenfor under pkt. 2) at politiet i Kangerlussuaq senest har været inspiceret i marts og april måned Jeg beder politimesteren om at oplyse på hvilken måde arresten/detentionen er indgået i inspektionen og herunder politidistriktets overholdelse af politimesterens dagbefaling. Jeg beder endvidere om oplysninger om resultatet heraf. Jeg har nedenfor gennemgået anholdelsesprotokollen med henblik på at undersøge belægningen i arresten/detentionen i de første fire måneder af Som allerede nævnt har jeg modtaget kopi af anholdelsesprotokollen for perioden 17. oktober 2002 til den 4. juni Det fremgår heraf at der de fleste dage ikke har været anbragt personer i arresten/detentionen. De fleste anbragte har kun opholdt sig dér i kort tid. Kun i enkelte tilfælde har personer været anbragt i arresten/detentionen i mere end 1-2 dage. Det gælder AP/NR 70/2002 (se nærmere om denne anbragte nedenfor), AP/NR. 27/2003 ( marts 2003), AP/NR. 32 og 33/2003 (begge april 2003). Jeg lægger på baggrund af oplysningerne i anholdelsesprotokollen til grund at AP/NR. 21/2003, 30 og 31/2003 og 38/2003 ikke har været anbragt i arresten/detentionen. Det fremgår af anholdelsesprotokollen at der i de fire første måneder af 2003 på følgende dage har været flere personer anbragt i arresten/detentionen end der er celler til: - den januar 2003 (AP/NR 2, 3/2003 og 70/2002) og - den januar 2003 (AP/NR 4, 5/2003 og 70/2002). I begge tilfælde har der som det fremgår, været tre personer anbragt samtidig. Alle de nævnte personer med undtagelse af AP/NR 70/2002 har været anbragt i arresten/detentionen som afsonere på transit.

14 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 14 AP/NR. 70/2002 blev anholdt den 30. december 2002 og tilbageholdt i arresten/detentionen til den 14. januar 2003 hvor den pågældende blev afgivet til politiet i Maniitsoq. Den pågældende er en kvinde. Jeg går på den baggrund ud fra at AP/NR. 70/2002 har været anbragt alene i den ene celle, og at transportanterne (henholdsvis AP/NR 2 og 3/2003 og 4 og 5/2003) har været anbragt sammen i den anden celle. Jeg foretager mig ikke mere vedrørende belægningen i arresten/detentionen i Kangerlussuaq. Opfølgning Politimesterens oplysninger (pkt. 7.1.) bedes tilbagesendt gennem Justitsministeriet hvis bemærkninger jeg endvidere udbeder mig. Jeg har under pkt. 2 i to tilfælde afgivet en henstilling til Justitsministeriet. Jeg har endvidere i begge tilfælde bedt ministeriet om at underrette mig om det videre forløb. Underretning Denne rapport sendes til politiet i Kangerlussuaq, Politimesteren i Grønland, Det Grønlandske Kriminalforsorgsnævn, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigspolitichefen, Justitsministeriet og Folketingets Retsudvalg. Lennart Frandsen Inspektionschef

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v...2. 2. Celler, forrum mv...4. 3. Inventar...8. 4. Tv-overvågning mv...10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v...2 2. Celler, forrum mv...4 3. Inventar...8 4. Tv-overvågning mv...10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...12

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Arresten/detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. april 2005 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) vedrørende min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten anmodede jeg om bemærkninger

Læs mere

Ad. 1. Detentionslokalerne

Ad. 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. januar 2005 afgav jeg endelig rapport vedrørende min inspektion den 24. august 2004 af detentionen i Nykøbing Falster. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00241-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. juli 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af detentionen i Hillerød. I rapporten bad jeg Politimesteren i Hillerød og Justitsministeriet

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005.

Politidirektøren har oplyst at arbejdet blev afsluttet den 2. september 2005. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. august 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen på Station Amager. I rapporten anmodede jeg Politidirektøren i København,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne.

Der manglede færdiggørelse af afpudsningen og malerarbejde ved vinduerne. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med ophold i Nuuk i anden anledning foretog jeg den 24. august 2001 en opfølgende inspektion af detentionen i Nuuk. Inspektionen der var uvarslet, bortset fra at

Læs mere

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008

Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 Den 21. september 2009 Inspektion af detentionen i Holstebro den 6. marts 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0247-618/PK3 1/7 Den 1. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008

Læs mere

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006

Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 Den 22. februar 2011 Inspektion af detentionen i Qaqortoq den 22. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1069-618/PK 1/24 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 3. Møblering af celler... 3 Ad

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008

Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 31. marts 2011 Inspektion af detentionerne på Færøerne i august 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2101-618/LF 2008-2102-618/LF 2008-2104-618/LF 2008-2105-618/LF 2008-2106-618/LF 2008-2107-618/LF 2008-2108-618/LF

Læs mere

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006

Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 15. februar 2011 Inspektion af detentionen i Paamiut den 21. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1066-618/PK 1/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv.... 2 Ad 2. Forrum og møblering af forrum...

Læs mere

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22.

Inspektionen udgjorde en af de i alt syv inspektioner af arrester/detentioner og anstalter for domfældte i Grønland i uge 21 og 22. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2003 foretog jeg inspektion af arresten/detentionen i Qasigiannguit. I forbindelse med inspektionen modtog jeg rapportmateriale mv. til gennemgang. Rapportmaterialet

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg har noteret mig Justitsministeriets tilslutning af mine kritikker disse steder. Jeg skal herefter meddele følgende: 1/1 Den 18. september 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. februar 2007 inspektion af detentionen på politistationen i Vordingborg. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009

Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 Inspektion af detentionen i Århus den 5. november 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00074-5/PH 2/13 Indholdsfortegnelse Ad 2. Detentionslokalerne... 3 Ad 3.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentions-...

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. december 2001 af detentionen i Kolding. I rapporten anmodede jeg om udtalelser m.v. om nærmere angivne

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Venterummene på politistationen i Silkeborg

Venterummene på politistationen i Silkeborg FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 18. juni 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. april 2003 af venterum på politistationen i Silkeborg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Silkeborg om

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. september 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 2. april 2001 af detentionen i Ringsted. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011

Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 Inspektion af detentionen i Ilulissat den 6. juni 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00244-4/PH 2/20 Indholdsfortegnelse Ad 2.2. Frister mv.... 3 Ad 3. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion...

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 og 22. december 2004 fra henholdsvis Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af venterum på politistationen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn

Læs mere

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006

Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 Den 19. april 2012 Inspektion af detentionen i Narsaq den 25. august 2006 OPFØLGNING J.nr. 2006-1067-618/PK3 1/17 Indholdsfortegnelse Ad 3. Møblering af celler... 2 Ad 4. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00064-3/PH 2/19 Indholdsfortegnelse Ad 1. Celler, forrum mv. og afprøvning af brandmelderfunktion... 4 Ad 2. Forrum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål m.v Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål m.v.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 6 4. Tv-overvågning mv... 8 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter en udtalelse af 23. januar 2003 med bilag fra Politimesteren i Tønder og en udtalelse af 14. februar 2003 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. marts 2002 af detentionen i Tønder. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. om nærmere angivne

Læs mere

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet.

Politidirektøren har oplyst at mine bemærkninger med hensyn til indbringelsen til politistationen vil blive efterlevet. 1/6 Den 19. marts 2007 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 19. september 2006 af detentionen på politistationen i Skive. I rapporten bad jeg Midt- og Vestjyllands Politi og Justitsministeriet

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8

Indholdsfortegnelse. 1. Celler, forrum mv...5. 2. Inventar...7. 3. Tv-overvågning mv...8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...5 2. Inventar...7 3. Tv-overvågning mv...8 4. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder og pligter...10 5. Andre forhold...11

Læs mere

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg.

Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne... 2. 2. Rapportgennemgang... 4. 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne... 2 2. Rapportgennemgang... 4 2.1. Grundlaget for detentionsanbringelsen... 8 2.2. Lægeundersøgelse... 10 2.2.1. Tidspunktet for tilkald

Læs mere

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009

Spørgsmål nr. 1029 fra Folketingets Retsudvalg (Aim. del) af 18. august 2008 *> 8 ÅPR, 2009 Retsudvalget 2008-09 REU alm. del Bilag 496 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. Fax +45 33 13 25 12 +45 33

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Holbæk FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. august 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af venterum på Politistationen i Holbæk. I rapporten bad jeg Politimesteren i Holbæk om oplysninger

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 28. maj 2004 fra Politimesteren i Frederikshavn og af 22. december 2004 fra Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 2. februar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 7. oktober 2003 af detentionen i Frederikshavn. I rapporten bad jeg Politimesteren i Frederikshavn og Justitsministeriet

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. marts 2003 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af detentionen i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. vedrørende

Læs mere

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge.

Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention 1 Den 8. juni 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af detentionen i Vejle. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i Vejle og Justitsministeriet. Jeg modtog herefter breve

Læs mere

Ad punkt 1. Detentionslokalerne

Ad punkt 1. Detentionslokalerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. oktober 2003 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 11. juni 2003 af detentionen i Holbæk. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet.

Køkkenvasken og det dertil hørende stålbord er placeret i det separate toilet- og baderum fordi der ikke er noget afløb i forrummet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 7. april 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 23. maj 2003 af arresten/detentionen i Ilulissat. I rapporten bad jeg Politimesteren i Grønland, Direktoratet

Læs mere

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm):

Ad pkt. 2.1. Ordenspolitiets venterum Jeg udtalte følgende om ordenspolitiets venterum (der måler 107 x 260 cm): FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 6. november 2003 af venterummene på politistationen i Esbjerg. I rapporten bad jeg Politimesteren i Esbjerg,

Læs mere

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009

Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 170 Offentligt Den 23. december 2010 Inspektion af detentionen i Ittoqqortoormiit den 3. september 2009 ENDELIG J.nr. 2009-2802-618/PK 1/36 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Nyborg modtaget en udtalelse af 22. marts 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 8. maj 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. februar 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 13. oktober 2005 af detentionen i Nyborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle spørgsmål mv Celler, forrum mv Inventar Tv-overvågning mv... 10 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle spørgsmål mv.... 2 2. Celler, forrum mv.... 4 3. Inventar... 7 4. Tv-overvågning mv.... 10 5. Vejledning til detentionsanbragte om rettigheder

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. juli 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 23. marts 2004 af detentionen på politistationen i Grenå. I rapporten bad jeg om udtalelser mv. om

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne.

Jeg skal herefter meddele følgende: Jeg bad politimesteren oplyse om eventuelle planer for istandsættelse af detentionslokalerne. Den 21. november 2001 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 6. juni 2001 af detentionen i Haderslev. I rapporten anmodede jeg om udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold. Jeg

Læs mere

Oplysninger fra kriminalregistret

Oplysninger fra kriminalregistret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 3 (nu Station Bellahøj) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på Samsø. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger.

I redegørelsen fra politimesteren er der flere gange nævnt navne mv. på bl.a. de tilbageholdte. Jeg har valgt at anonymisere disse oplysninger. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 20. april 2005 af detentionen i Odense. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7

Indholdsfortegnelse. 1. Arrest/detentionslokaler...4. 2. Bemanding...5. 3. Tilsyn og overvågningssystem...5. 4. Brandalarm...7 1 Indholdsfortegnelse 1. Arrest/detentionslokaler...4 2. Bemanding...5 3. Tilsyn og overvågningssystem...5 4. Brandalarm...7 5. Vejledning om alkoholafvænning...7 6. Andre forhold...8 7. Gennemgang af

Læs mere

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq

Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Overbelægning i detentionen i Tasiilaq Den 1. september 2006 skrev en internetavis om forholdene i detentionen i Tasiilaq på Grønlands Østkyst. Avisen beskrev forholdene som usle og kummerlige ; navnlig

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter:

Med Justitsministeriets brev af 16. juli 2001 modtog jeg herefter: Folketingets Ombudsmand 1 Den 19. april 2000 afgav jeg min endelige rapport om inspektion den 7. december 1999 af detentionen i Køge. Jeg anmodede Politimesteren i Køge og Justitsministeriet om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut.

Jeg har tidligere den 11. oktober 1993 besigtiget detentionen i Paamiut. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 51 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Celler, forrum mv...3 2. Forrum og møblering af forrum...7 3. Vejledning til detentionsanbragte

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning:

Under henvisning til Justitsministeriets cirkulæreskrivelse af 10. januar 2005 skal jeg herved afgive foreløbig indberetning i følgende anledning: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Med Justitsministeriets brev af 29. november 2005 blev jeg orienteret om at Politimesteren i Gladsaxe den 25. november 2005 havde foretaget følgende indberetning til Justitsministeriet:

Læs mere

Ad punkt 2. Rapportgennemgang

Ad punkt 2. Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Den 14. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. august 2000 af detentionen i Rønne. I rapporten bad jeg Politimesteren på Bornholm og Justitsministeriet

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted

Ad punkt 2. Venterummene på politistationen i Grindsted FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. november 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 14. september 2005 af venterummene i Grindsted. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster.

Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. august 2004 foretog jeg og to af mine medarbejdere inspektion af detentionen på politigården i Nykøbing Falster. Jeg har tidligere den 19. marts 1998 foretaget inspektion

Læs mere

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006.

Jeg har herefter fra Politimesteren i Herning modtaget en udtalelse af 9. juni 2006 og fra Justitsministeriet en udtalelse af 1. september 2006. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 4. maj 2006 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 25. januar 2006 af detentionen i Herning. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14. 3. Opfølgning... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...6 2.2...7 2.3...9 2.4...10 2.5...12 2.6...14 3. Opfølgning...15 4. Underretning...16 2 Den 8. februar 2000 foretog jeg og

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011

Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 19. december 2011 Inspektion af detentionen i Sisimiut den 2. juni 2011 ENDELIG J.nr. 2011-1699-6180/MV3 1/33 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelse af detentioner... 2 2.1. Regelgrundlag...

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. februar 2006 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. september 2005 af detentionen på politistationen i Varde. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne...2. 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7... 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...3 2.1...4 2.2...6 2.3...8 2.4...8 2.5...11 2.6...13 2.7...15 3. Opfølgning...17 4. Underretning...17 2 Den 21. februar 2000 foretog

Læs mere

1/19. Indholdsfortegnelse

1/19. Indholdsfortegnelse 1/19 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1 Detentionslokalerne... 2 Ad punkt 2.2 Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.... 3 Ad punkt 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen...

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 19. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. januar 2001 af detentionen på Station 1 (nu Station City) i København. I rapporten anmodede

Læs mere

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005:

Om de to venterum dette sted oplyste Rigspolitichefen i brev af 17. august 2005: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 I forbindelse med min inspektion den 14. september 2005 af detentionen i Varde foretog jeg tillige inspektion af venterummene i Grindsted som hører under Varde politikreds. Om

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionslokalerne Rapportgennemgang Folketingets Ombudsmand 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionslokalerne...2 2. Rapportgennemgang...4 2.1...5 2.2...8 2.3...13 2.4...14 2.5...15 2.6...20 2.7...20 3. Opfølgning...23 4. Underretning...23 Folketingets

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2

Indholdsfortegnelse. 1. Detentionen...2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Detentionen...2 2. Rapportgennemgang...5 2.1. Bestemmelser om detentionsanbringelse...7 2.1.1. Politiloven...7 2.1.2. Detentionsbekendtgørelsen...8 2.2.

Læs mere