BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BilagØU_120220_pkt.05_01. Finansiel Strategi. Hvidovre Kommune"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse 1 Formål Den daglige porteføljestyring i Passivsiden - gældspleje Rentesammensætning Låneomlægning Aktivsiden - formuepleje Etiske regler for investering Kompetenceforhold Bemyndigelse til Økonomiudvalg/administrationen vedr. porteføljepleje af aktivsiden Bemyndigelse til administrationen vedr. porteføljepleje af den langfristede gæld Afrapportering Bilag 1. Regelgrundlag Bilag 2. Finansielle instrumenter Bilag 3. Ordliste

3 1 Formål Med vedtagelse af nærværende finansielle strategi har Kommunalbestyrelsen fastlagt rammerne for styring af de likvide aktiver og den langfristede gæld. Fravigelse af rammerne kan derfor kun ske efter godkendelse af Kommunalbestyrelsen. Formålet med en finansiel strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af s finansielle porteføljer. Dvs. en effektiv håndtering af den langfristede gæld (passivpleje) og de likvide midler, herunder obligationsbeholdning (aktivpleje) indenfor rammerne af de finansielle risici, som er fastlagt af Kommunalbestyrelsen. Det overordnende mål med porteføljestyringen er at sikrer størst mulig sikkerhed, at minimere finansieringsudgifterne og maksimere afkastet, indenfor de rammer, som Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har vedtaget. I strategien fastsættes grænser for renterisiko og valutarisikogrænser ved såvel likviditetsanbringelser som ved låneoptagelser. Strategien fastlægger endvidere ansvar og kompetencer for administrationen, og beskriver, hvorledes rapporteringen til det politiske niveau skal ske. Strategien vil løbende blive vurderet med henblik på revision af hele eller dele af den finansielle strategi, med det formål at sikre rationel og hensigtsmæssig økonomiforvaltning af kommunens indeståender og gæld. 2 Den daglige porteføljestyring i Den daglige porteføjlestyring i varetages af Økonomisk Afdeling. Der er dedikeret en fast medarbejder til opgaven med henblik på at sikre, at Hvidovre Kommune løbende har overblik over de rente- og valutarisici, der er forbundet med kommunens låneportefølje og likvide midler. Medarbejderen har løbende kontakt med kommunens eksterne rådgivere og bankforbindelser og orienterer sig om udviklingen på de finansielle markeder. Desuden er der løbende intern dialog i Central- og Kulturforvaltningen herom, hvor kommunens strategi sammenholdes med rådgivningen og udviklingen drøftes og vurderes. 3 Passivsiden - gældspleje Reglerne for kommunal låneoptagelse er fastlagt i styrelseslovens paragraf 41, og lånebekendtgørelsen, nr af 15. december 2009 nr.1238 af 15.december

4 optager efter Kommunalbestyrelsens beslutning lån til finansiering af udgifter til lån til betaling af ejendomsskatter, skolerenoveringer og energibesparende foranstaltninger. Herudover kan der optages lån, når der er lånedispensationsmuligheder jf. den til enhver tid gældende lånebekendtgørelse. Lån optages altid med en løbetid og afdragsprofil som er i overensstemmelse med kravene i lånebekendtgørelsen. optager som udgangspunkt lån hos Kommunekredit, som oftest er det billigste finansieringsinstitut på markedet. Lån gennem pengeinstitutter er som udgangspunkt udbudspligtig. Med passende mellemrum undersøges markedet for at afdække, hvorvidt Kommunekredit fortsat er konkurrencedygtig. Ifølge lånebekendtgørelse nr af 15. december 2011 Kommunen kan optage lån i såvel DKK som i fremmed valuta, eksempelvis schweizerfranc og euro må kommunen ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner eller euro. 1 Valg af valutalån beror på en konkret vurdering af såvel rente- som kursrisiko og udgangspunktet for låneoptagelse er, at der skal opnås den lavest mulige effektive låneomkostning (rente og kursrisiko). Det er fortsat overgangsordning vedrørende gamle lån i fremmed valuta jf. 18 stk. 3. Det er samtidig vigtigt at sikre forudsigelighed i fremtidige rente- og afdragsbetalinger. Kommunen kan indgå terminsforretninger med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af rente og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag. Med udgangspunkt i kommunens nuværende lånesammensætning fastsættes følgende kriterier for låneporteføljen idet der bemærkes at fremtidige lån skal være sluteksponerede i DKK eller euro. Finansieringsvaluta Andel Rentespænd overfor danske kroner DKK 0 % % Fremmed valuta heraf EUR heraf volatile valutaer* 0 % - 50 % Max. 20 % Max 30 % > 1 *fx CHF, US-dollar mv. 1 Jf. lånebekendtgørelse 1238 af stk.3 4

5 Lån i fremmed valuta er behæftet med en vis risiko, og kræver derfor en særlig agtpågivenhed og nye lån optaget efter 2011 skal sluteksponeres i DKK eller euro. 2 Pt. er kommunens låneandel i CHF ca. 66,9 %. Ovenstående mål opnås ved en gradvis afvikling af lån i CHF, men ikke umiddelbart ved straksindfrielse. Kommende låneoptagelser sker fortrinsvis i DKK, hvorved andelen af valutalån ligeledes nedbringes. Såfremt der sker markante ændringer i forholdene omkring de nuværende lån, indkaldes Økonomiudvalget til drøftelse heraf Det er også vedtaget KB beslutning den 29. november 2011 vedrørende CHF Fremtidige eksplicit exit-strategi 3 Optagelse af lån i fremmed valuta baseres på en vurdering af rentespændet mellem DKK og den pågældende valuta. Rentespændet bør som minimum være større end 1 procent. Ved beregning af rentebesparelsen på de variabelt forrentede lån anvendes forskellen mellem 3 måneders rente i DKK (CIBOR) og den tilsvarende officielt noterede 3 måneders rente i valutaen som referencerente, hvis der optages variabelt forrentede lån. Ved fastforrentede lån skal rentespændet i optagelsestidspunktet være større end 2 procent og renteperioden skal minimum vare 5 år. Beregningerne som ligger til grund for overholdelse af de fastsatte porteføljeandele vedrørende valutafordeling er baseret på den til enhver tid værende restgæld. Hvorvidt et lån skal termineres (afsluttes) eller ej, vil afhænge af forventningerne til valutakursudviklingen, herunder forventningerne til de underliggende rentesatser. Ved et valutalån kan der overvejes førtidig hel eller delvis indfrielse af lånet. En sådan beslutning vil bero på forventningerne til den fremtidige udvikling i rentesatserne og valutakursen Rentesammensætning De overordnede rammer for fordelingen imellem fast og variabel rente fremgår af følgende tabel: Låneportefølje Fast rente Variabel rente Minimum Maksimum Minimum Maksimum 0 % 70 % 0 % 100 % har mulighed for at optage såvel fast som variabel forrentet finansiering og kan omlægge både til fast og variabel finansiering, når det ønskes og i overensstemmelse med de individuelle lånevilkår for det enkelte lån. 2 Jf. lånebekendtgørelse 1238 af stk.3 3 Fremtidig eksplicit exit-strategi sagsnr.: 11/

6 Variabelt forrentede lån må udgøre op til 100 % af den samlede låneportefølje. I tider med lav rente og udsigt til fortsat lav rente eller rentefald øges andelen af variable lån, mens andelen af variable lån nedsættes i tider med udsigt til rentestigning af mere permanent karakter. Endvidere er rentespændet mellem fast og variabelt forrentede lån afgørende for valget mellem fast og variabel rente. Ved stort rentespænd vælges en stor andel af variabelt forrentede lån og omvendt ved et lille rentespænd. Optimeringen af fordelingen mellem fast og variabel rente foregår i drøftelser med kommunens finansielle rådgivere. Hensigten med at styre fordelingen mellem variabel og fast rente inden for ovennævnte ramme er at sikre, låneporteføljen til stadighed styres med udgangspunkt i omkostningsminimering Låneomlægning Omlægning af låneporteføljen foretages, når, i samråd med finansielle rådgivere vurderer, at det er hensigtsmæssigt, og når de fastlagte rammer i finansieringsstrategien gør det nødvendigt og såfremt lånet opfylder de gældende vilkår jf. 10 stk. 3 og 4 i lånebekendtgørelse 4. Den nye lånebekendtgørelse har en overgangsordning vedr. gamle lån i fremmed valuta jf. 18 stk. 3 Lån optaget før den 1. januar 2012 i anden valuta end danske kroner og euro kan fortsat omlægges i anden valuta end danske kroner og euro. Der kan omlægges ved indfrielse af gamle lån og optagelse af nye lån, eller ved udfærdigelse af en allonge til det eksisterende gældsbrev. Der kan også benyttes finansielle instrumenter til at foretage omlægning af låneporteføljen. Det giver en større fleksibilitet til at foretage en aktiv styring. Markedet for finansielle instrumenter er præget af høj effektivitet, hvilket bevirker, at låneporteføljen hurtigt kan tilpasses, når en omlægning ønskes. De finansielle instrumenter, som kan benytte til omlægning af låneporteføljen, er valuta- og renteswaps til omlægning af lån fra en valuta til en anden og til omlægning af rentevilkår, fx fra variabel til fast rente. Jf. den nye lånebekendtgørelse kan kommune kun omlægge lån ved anvendelse af simple rente- og/eller valutaswap aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes terminsforretninger, men ikke optioner. 5 4 Jf. lånebekendtgørelse 1238 af 15. december Jf. lånebekendtgørelse 1238 af 15. december stk. 4 5 Jf. lånebekendtgørelse 1238 af 15. december stk. 4 6

7 Yderligere kan der anvendes renteoptioner til at sikre finansieringsrenten i perioder med stor usikkerhed og valutaterminsforretninger til at sikre afdragsbetalingerne på lån i valuta. Anvendelse af finansielle instrumenter skal ses i lyset af de omkostninger der skal betales herfor til pengeinstitution eller lign. I bilag 2 gives en nærmere beskrivelse af de forskellige styringsinstrumenter. 4. Aktivsiden - formuepleje Kommunerne har ifølge styrelsesloven 44 og Fondsbekendtgørelsen 6 mulighed for at investere deres likvide aktiver. Kommunens investeringer skal altid være i overensstemmelse med disse regler (se bilag 1). På aktivsiden drejer det sig om de likvide aktiver (funktion ) samt deponerede beløb på funktion De likvide aktiver består af kontantbeholdninger, indskud i pengeinstitutter m.v., samt forskellige typer af obligationer samt aktier i investeringsforeninger, jf. særlige regler herom. Kommunens strategi er, at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt samtidig med, at risikoen for tab minimeres. Kommunen har indgået aftale om forvaltning af Kommunens overskudslikviditet - såkaldte porteføljemanagement aftaler (PM-aftaler) med pt. to tre forvaltere. Porteføljeforvalter udvælges efter en høj rating hos international anerkendt kreditvurderings institut fx Standard and Poors. PM aftalerne indebærer, at det/de valgte pengeinstitutter får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb indenfor en fastsat økonomisk ramme. PM-aftalerne kan opsiges med få dages varsel. I nedenstående tabel fremgår rammerne for kommunens andel af forskellige værdipapirer. Type 7 Danske stats- og realkreditobligationer (varighed 8 0-5) Grænse Minimum 75 % Aktier (danske/ europæiske/miljø/globale) Max. 10 % 6 Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. Se bilag 1 7 Med hensyn til Garantifond for indskydere og investor står der at værdipapir i individuelt depot udleveres direkte fra konkursboet. 8 Varighed er i praksis et tal mellem 0 og 15. Lav varighed er det samme som lav risiko, mens højere varighed betyder højere risiko. Det fungerer sådan, at hvis en obligation har en varighed på 4, og renteniveauet stiger 1 procentpoint, så vil obligationens kurs falde med 4 kurspoint 7

8 Globalindeksobligationer Max. 10 % Erhvervsobligationer 9 Max. 10 % Kontanter 10 i PM aftaler under DKK 10 % 11 Der foretages løbende evaluering af de indgående PM-aftaler, hvor der tages stilling til valg af formueforvaltere og beløb for det kommende år Etiske regler for investering Udover de lovgivningsmæssige forhold, som kommunen skal leve op til, ønsker kommunen at sikre, investeringer af midler ikke sker i virksomheder der overtræder internationalt anerkendte retningslinjer (FN) for: - Menneskerettigheder - Våbenproduktion - Arbejdstagerrettigheder - Miljøbeskyttelse - Antikorruption Det skal derfor tilsikres, at der ved PM-aftaler ikke investeres i de ovennævnte typer virksomheder. Der kan således ikke investeres i investeringsforeninger, som har en del af porteføljen anbragt i denne type virksomheder. Udover virksomheder, som ikke lever op til FN-konventionerne, ønsker Kommunen af etiske hensyn ikke, at investere i virksomheder, som beskæftiger sig med atomvåbenproduktion. 9 Det er Investment grade obligation primært i virksomhedsobligationer udstedt i DKK ellers EUR, men op til 25 % af formuen udstedt i USD, CAD, JPY, GBP, CHF, SEK eller NOK, og deres officielle ratingbureauer vurderes til BBB+ eller højere. Afdelingen må ikke have obligationer, som er udstedt af selskaber, hvis aktivitet er produktion eller handel med tobak eller våben. (Restricted) Etiske regler for investering under punkt 4.1 skal overholdes. Desuden er vi ikke interesseret i speculative grade eller high yield bonds 10 Den ubegrænsede indskydergaranti falder bort 30. september Herefter dækker garantien kun indskud op til kr. 11 Jf. Finansielle strategi justeres, beslutning i ØU den 6. december

9 5. Kompetenceforhold Baggrunden herfor er hensynet til at udnytte markedsmulighederne for en for kommunen gunstig ændring i kurser eller rentesatser af lån eller indeståender. En afventning af tilladelse fra fx Økonomiudvalget vil kunne medføre, at muligheden for at foretage en ændret disposition muligvis vil være forpasset Bemyndigelse til Økonomiudvalg/administrationen vedr. porteføljepleje af aktivsiden Økonomiudvalget fastsætter rammerne for PM-aftalerne. En gang årligt evalueres disse aftaler og på den baggrund beslutter Økonomiudvalget om der skal ske ændringer m.h.t. forvaltere og beløbsgrænser. Indenfor den vedtagne investeringsramme bemyndiges Central- og Kulturforvaltningen til at indgå PM-aftaler. Samtidig gives bemyndigelse til at opsige eller ændre PM-aftalerne i løbet af året, hvis det vurderes at være nødvendigt. Økonomiudvalget orienteres efterfølgende herom. Desuden bemyndiges Central- og Kulturforvaltningen til at investere overskudslikviditet af netto indlån i aftaleindskud eller placering i likvide papirer (korte obligationer), når der er mulighed for at kunne opnå en bedre forrentning af kommunens likvider og med hensyn til ophør af den ubegrænsede indskydergaranti Bemyndigelse til administrationen vedr. porteføljepleje af den langfristede gæld Med henblik på at kunne opnå de bedst mulige vilkår på et ofte meget volatilt (svingende) marked, er der behov for at beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen kan træffes med forholdsvis kort varsel. Central- og Kulturforvaltningen bemyndiges derfor til at træffe beslutninger om tilpasning af gældsporteføljen. Det kan dreje sig om følgende aftaler: Lånekonvertering: Central- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at godkende konvertering af lån, hvor løbetiden på det nye lån ikke forlænges, og hvor restgælden på det nye lån ikke forøges udover et strategisk kurstab (omlægningskurs uden større betydning) i forbindelse med konvertering. Konvertering kan ske for at omlægge fastforrentede lån til variabelt forrentede lån og omvendt. Der kan ligeledes konverteres fra DKK til anden valuta og omvendt. Konvertering kan kun ske indenfor rammerne i nærværende strategi. 9

10 Til brug for konvertering kan bl.a. anvendes de værktøjer, der fremgår af bilag 2, dvs. konvertering vil typisk ske via swaps. En sådan omlægning kan ske uden ændring af bevillingen. Økonomiudvalget orienteres straks om enhver konvertering. Låneoptagelse: Central- og Kulturforvaltningen fremsender oplæg vedrørende låneoptagelse til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. Beslutning om optagelse af lån skal være truffet af kommunalbestyrelsen i et møde senest den 31. marts året efter regnskabsåret. Lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret jf. 2 stk Central- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at forestå den endelige låneoptagelse på baggrund af Kommunalbestyrelsens beslutning om låneoptagelse, lånets størrelse samt løbetid. Central- og Kulturforvaltningen træffer beslutning om lånetype (serielån / annuitetslån, fast rente / variabel rente, valuta) i samråd med økonomichef og ekstern rådgiver. Rådgivningsaftaler: Central- og Kulturforvaltningen bemyndiges til at indgå aftale om finansiel rådgivning. I forbindelse med udbud af kommunens bankforretninger, vil der ud over niveau for rentesatser mv. blive lagt vægt på erfaring med rådgivning af Kommuner. 6. Afrapportering Formålet med afrapportering er at give relevant information om udviklingen i Kommunens langfristede gæld og formue, således at Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen løbende orienteres. Endvidere giver rapporteringen Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen mulighed for at vurdere hensigtsmæssigheden af Kommunens finansielle strategi. Økonomiudvalget modtager løbende en orientering om afkastet af PM-aftalerne samt redegørelse for udviklingen i Kommunens låneportefølje. En gang årligt i januar/februar foreligge udvalget en samlet redegørelse. Nærværende styringspolitik er gældende under normale rente- og valutaforhold. Ved pludselige og uventede forskydninger i kurser og renter eller lignende begivenhed, skal Økonomiudvalget underrettes straks, og forvaltningen giver en redegørelse indeholdende en proaktiv handleplan for håndtering af kommunens indeståender og gæld. 12 Lånebekendtgørelse 1238 af 15. december

11 Bilag 1. Regelgrundlag Regler for anbringelse af kommunens likvide midler: 44 i Lov om kommunernes styrelse nr. 581 af 24. juni 2019 nr af 1. november 2010: Midler, som ikke af hensyn til de daglige forretninger skal foreligge kontant, skal indsættes i pengeinstitut eller på postgiro eller anbringes i sådanne obligationer eller investeringsbeviser, i hvilke fondes midler kan anbringes. Kassekreditreglen En meget væsentlig regel i lånebekendtgørelsen er kassekreditregel, som siger, at kommunernes gennemsnitlige likviditet målt over de sidste 12 måneder ikke må være negativ, jf. boks: Lånebekendtgørelse 9, stk.1* I kommuner må gennemsnittet over de sidste 12 måneder af de daglige saldi på funktion , kassekreditter og byggelån, ekskl. byggelån, der snarest efter byggearbejdet konverteres til langfristede lån, ikke overstige gennemsnittet i samme periode af de daglige saldi på likvide aktiver, jf. funktionerne i budget- og regnskabssystem for kommuner. *Bekendtgørelse nr af 15.december 2009 nr af 15. december 2011om kommunes låntagning og meddelelse af garanti mv. Tilladt investeringstype Kommunernes muligheder for at anbringe overskydende likviditet i obligationer eller investeringsbeviser reguleres som nævnt af bekendtgørelsen om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag mv. I denne bekendtgørelse er der to paragraffer, som har relevans for kommunerne. Kommunerelevante paragraffer i fondsbekendtgørelsen* 6 Anbringelse [af midler] kan ske i rentebærende obligationer, hvis disse er udstedt i et EU/EØS-land, i en EU/EØS-møntenhed og på en fondsbørs i et EU/EØS**-land. 7 midlerne kan anbringes i andele i udbyttegivende investering og placeringsforeninger eller afdelinger af sådanne, der er omfattet af lov om investeringsforeninger eller tilsvarende EU/EØS lovgivning. * Bekendtgørelse nr. 367 af 11. maj 2004 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. ** EU: Belgien, Bulgarien, Danmark, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Luxembourg, Portugal, Rumænien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, Østrig, Cypern, Estland, Letland, Litauen, Malta, Polen, Slovakiet, Tjekkiet og Ungarn. EØS: Island, Liechtenstein og Norge. 11

12 Det er begrænsninger på, hvilke typer af investeringer kommunerne kan placere midler i. f.eks. kan en kommune investere i en investeringsforening, hvis højst halvdelen af midlerne, jf. 7, stk. 2, 9 stk. 3, og 11 er i erhvervsobligationer og konvertible obligationer; udbyttegivende investeringer eller aktier. 13 Regler for låneoptagelse 1 i bekendtgørelse nr af 15. december af 15. december 2011 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.: En kommunens samlede låntagning må i det enkelte regnskabsår ikke overstige kommunens adgang til at optage lån i henhold til 2 og Regler for brug af finansielle instrumenter 10 i bekendtgørelse nr af 15. december af 15. december 2011 med senere ændringer om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv.: Lån kan optages som annuitetslån, serielån eller indekslån. Løbetiden må ikke overstige 25 år, dog kan lån til opførelse eller erhvervelse af ældreboliger have længere løbetid inden for den grænse, der er fastsat i lov om almene boliger mv. Stk. 2. Lån kan endvidere optages som stående lån eller lån med en afdragsfri periode. Løbetiden for sådanne lån må højst være på 15 år og med et afdragsforløb, der højst giver en gennemsnitlig løbetid på 10 år. Stk. 3. En kommune kan indgå terminsforretninger og anvende valutaoptioner og renteoptioner med henblik på kurs- og rentesikring i forbindelse med lånoptagelse og betaling af renter og afdrag, såfremt der foreligger en konkret forpligtelse til at betale renter og afdrag henholdsvis at modtage eller betale et beløb i fremmed udenlandsk valuta. En kommune må ikke være sluteksponeret i anden valuta end danske kroner og euro. Stk. 4. En kommune kan omlægge lån ved hjælp af swap-aftaler simple rente- og/eller valutaswap aftaler. Med henblik på kurs- og rentesikring kan der i denne forbindelse anvendes optioner terminsforretninger, men ikke optioner. Stk. 5. En kommune kan indgå salgs- og tilbagekøbsaftaler vedrørende obligationer (REPO-forretninger). En kommune kan endvidere udstede certifikater med løbetid på mindre end 1 år. Provenuet af de indgåede aftaler og udstedte certifikater indgår på almindelige vilkår i beregningen af de kommunale kassekreditmuligheder i henhold til BEK nr. 367 af Anbringelsesbekendtgørelsen 12

13 Bilag 2. Finansielle instrumenter Renteswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale (modtage) fast rente og modtage (betale) variabel rente i sammen valuta. En renteswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra fast til variabel rente eller omvendt. Renteswap giver således mulighed for at ændre Kommunernes risikoprofil i forhold til renteudviklingen. Hvis Kommunen ønsker at omlægge et lån med variabel rente til et nyt lån med fast rente, er det som regel forbundet med store omkostninger. Ved at bytte rentebetalinger via renteswap uden at ændre det underliggende lån, opnås den samme effekt, men uden de store omkostninger. Valutaswap: En aftale om på bestemte tidspunkter at betale fast eller variabel rente i en valuta og modtage fast eller variabel rente i en anden valuta. En valutaswap benyttes derfor til at omlægge finansiering fra en valuta til en anden. Valutatermin: En valutaterminsforretning er en aftale om køb eller salg af et beløb i en valuta mod betaling af et beløb i en anden valuta på et fastsat fremtidigt tidspunkt. En valutaterminsforretning kan derfor anvendes til at fastlåse valutakursen på et fremtidigt afdrag på finansiering i udenlandsk valuta. Fælles for anvendelsen af ovennævnte finansielle instrumenter er, at de kun kan anvendes i direkte relation til en konkret forpligtigelse vedrørende s gæld. Afdækningsforretningen skal således kunne henføres til en konkret forpligtigelse / et konkret lån. Ønskes en omlægning af rente- eller valutaeksponeringen, nedlukkes en eksisterende finansiel kontrakt for så vidt muligt, i stedet for at oprette en modsatrettet. Dette sikrer imod, at antallet af finansielle kontrakter bliver uoverskueligt. NB! Der skal altid kunne benyttes de finansielle styringsinstrumenter, der er nævnt i den enhver tid gældende lånebekendtgørelse. Renteoptioner: En option er en kontrakt, der giver ejeren (køberen) retten, men ikke pligten, til at købe eller sælge en fordring til en aftalt pris på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Sælgeren er naturligvis forpligtet til at opfylde ejerens ret. Der findes mange forskellige kombinationer inden for både valuta og rente. 13

14 Bilag 3. Ordliste DKK CHF EUR CIBOR LIBOR EURIBOR PM-aftaler Danske Kroner Schweizer franc Euro (valuta i EU) CIBOR (Copenhagen InterBank Offered Rates) er den rentesats, som et pengeinstitut er villig til at udlåne danske kroner til for en nærmere defineret periode... LIBOR rentesatserne er alle de officielle fixinger for de enkelte landes valutaer, som LIBOR, WIBOR, STIBOR, EURIBOR m.m. EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) er benchmarkrenten på det europæiske pengemarked. En porteføljemanagementaftale indebærer, at det valgte pengeinstitut får fuldmagt til at forvalte et bestemt beløb indenfor den af Økonomiudvalget fastsatte økonomiske investeringsramme. 1. oktober udgave 20. februar udgave 14

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld.

I det følgende beskrives de rammer, som danner udgangspunktet for Randers Kommunes finansielle styring af såvel formue som den langfristede gæld. Notat Forvaltning: Økonomiafdelingen Dato: J.nr.: Br.nr.: 9. november 2010 Vedrørende: Porteføljepleje af formue og langfristet gæld Notatet sendes/sendt til: Byrådet Finansiel strategi 1. Indledning I

Læs mere

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel strategi Godkendt af Byrådet den 15. december 2014, pkt. 191 1 Indholdsfortegnelse Solrød Kommunes Økonomisk politik og finansiel

Læs mere

Finansiel politik - Glostrup Kommune

Finansiel politik - Glostrup Kommune Finansiel politik - Glostrup Kommune 24. april 2008 1 Finansiel politik Glostrup Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ...3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF KOMMUNENS GÆLDSPORTEFØLJE...5 1.0 FORMÅL...5 2.0 FINANSIERINGSSTRATEGI...5

Læs mere

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi

LEJRE KOMMUNE. Finansiel strategi LEJRE KOMMUNE Finansiel strategi 2015 Indholdsfortegnelse 1. Formål 2. Afgrænsning 3. Kompetencer og rapportering 4. Finansielle aktiver 4.1 Placering af midler i pengeinstitutter 5. Ansvarlig investeringspolitik

Læs mere

Finansiel politik for Region Sjælland

Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT Dato: 10.11.2010 Sagsnummer: 1-20-0041-08 Finansiel politik for Region Sjælland Indholdsfortegnelse Koncern Økonomi Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 26. september 2014 Godkendt i Økonomiudvalget 18. november 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence...

Læs mere

Finansiel politik Stevns Kommune

Finansiel politik Stevns Kommune Finansiel politik Stevns Kommune 1 Finansiel politik Stevns Kommune Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE.... 3 RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF STEVNS

Læs mere

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune

Finanspolitik. for. Aabenraa Kommune Finanspolitik for Aabenraa Kommune Staben den 25. maj 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Likviditetsstrategi... 3 2.1 Beslutningskompetence... 3 2.2 Bankaftaler... 4 2.3 Overskudslikviditet...

Læs mere

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2.

FORSLAG. Finansiel politik for Region Sjælland NOTAT. Indholdsfortegnelse. Finansiel politik for Region Sjælland. 1. Indledning. 2. NOTAT Finansiel politik for Region Sjælland Dato: 16.04.2008 Sagsnummer: 1-20-0041-08 FORSLAG Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 57875100 oekonomi@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Indholdsfortegnelse Finansiel

Læs mere

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia

Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4. Finansiel politik. for. Trafikselskabet Movia Bestyrelsen 13.12.2007 Bilag 07.4 Finansiel politik for Trafikselskabet Movia Sagsnummer Sagsbehandler BL Direkte 36 13 15 30 Fax 36 13 16 97 BL@movia.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 Nærværende

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland. Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Region Midtjylland Bilag til Kasse- og regnskabsregulativet - Finansiel politik for Region Midtjylland Bilag til Forretningsudvalgets møde 4. december 2007 Punkt nr. 38 Regionshuset Viborg Regionsøkonomi

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Silkeborg kommunes finansielle strategi.

Silkeborg kommunes finansielle strategi. 1 Bilag til Silkeborg Kommunes overordnede økonomistyringsprincipper Silkeborg kommunes finansielle strategi. Formålet med denne strategi er at beskrive de muligheder og afgrænsninger Silkeborg Kommunes

Læs mere

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012

Finansiel politik for Herning Kommune. Marts 2012 Finansiel politik for Herning Kommune Marts 2012 Finansiel politik Herning Kommune 1. INDLEDNING... 2 1.1 FORMÅL... 2 1.2 MÅL... 2 1.3 AFGRÆNSNING... 2 1.4 LOVE OG REGLER FOR DET FINANSIELLE OMRÅDE...

Læs mere

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune

Principper for økonomistyring bilag 9.1. Finansiel politik Faxe Kommune Finansiel politik Faxe Kommune 1 Indholdsfortegnelse RESUMÉ: POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDS- OG AKTIVPORTEFØLJE.... 3 POLITIK FOR AKTIV STYRING AF FAXE KOMMUNES GÆLDSPORTEFØLJE... 5 1.0

Læs mere

Svendborg Kommunes finansielle strategi

Svendborg Kommunes finansielle strategi Svendborg Kommunes finansielle strategi Indholdsfortegnelse 1. Formål med finansiel strategi 2. Likviditetsstrategi likvide aktiver 2.1 Værdipapirer 2.2 Beslutningskompetancer 2.3 Etiske retningslinier

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Redigeret 16. juni 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Økonomisk politik... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Den økonomiske politik i Norddjurs Kommune... 3 1.2.2

Læs mere

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes

At væsentlige aftaler, som forpligter kommunen udover det enkelte budgetår godkendes Bilag 11 Overordnede regler for kommunens finansielle styring Formål Kommunens finansielle strategi, som formuleret i dette dokument, betragtes som et arbejdsredskab for kommunens forvaltning til brug

Læs mere

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi

Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi Bilag: Ringsted Kommunes finansielle strategi 1. Baggrund Den finansielle strategi beskriver rammerne for den finansielle styring af såvel den langfristede gæld i Ringsted Kommune som formuen. 2. Formål

Læs mere

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle

Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune. Bilag 8. Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle Indstilling om forventet regnskab for Aarhus Kommune Bilag 8 Administrationsgrundlag for Aarhus Kommunes finansielle strategi Aarhus Kommunes Finansielle Strategi Borgmesterens Afdeling Økonomistyring

Læs mere

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4

Finansiel politik. 1. Resumé... 2. 2. Politik for aktiv styring af Trafikselskabet Movias gældsportefølje... 4 Bilag 9.06 til Kasse- og Regnskabsregulativ for Trafikselskabet Movia Trafikselskabet Movia CVR nr.: 29 89 65 69 EAN nr.: 5798000016798 Ressourcecenter Valby august 2012 Finansiel politik Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Finansieringspolitik for Varde Kommune

Finansieringspolitik for Varde Kommune Finansieringspolitik for Varde Kommune 1. Formål I finansieringspolitikken fastlægges rammer og retningslinier for styringen af kommunens finansielle porteføljer, herunder Placering af likviditet og pleje

Læs mere

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012

Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Direktionscenter Økonomi 25. oktober 2012 Notatark Ishøj Kommunes finansielle strategi Årlig revurdering, oktober 2012 Formål Ishøj Kommunes finansielle strategi, som den er formuleret i dette dokument,

Læs mere

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune

Økonomisk og finansiel politik. for. Norddjurs Kommune Økonomisk og finansiel politik for Norddjurs Kommune Godkendt af sammenlægningsudvalget Den 13. september 2006. Revideret i Norddjurs Kommune: Økonomiudvalget 27. januar 2009 Kommunalbestyrelsen 3. februar

Læs mere

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2

1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 Intern Service BF/HBL Telefon: 7996 6020 bf@vejenkom.dk UDKAST Dato: 10. april 2015 Finansiel politik Indhold 1. Formål... 2 Overordnet målsætning for formue- og gældspleje... 2 2. Formuepleje - likviditetsstyring...

Læs mere

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer

Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sag nr. 1393 dokument 1411401 Politik for lån og for investering i aktier og obligationer Godkendt i Byrådet 17. februar og 24. juni 2010 Der er foretaget redaktionelle

Læs mere

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017

Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 Økonomisk Politik og (Finansiel Strategi) 2014 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Formål med den Økonomisk politik for Rebild Kommune... 3 3. Mål for den Økonomiske politik... 4 4. Finansiel

Læs mere

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756

01-06-2012. Sagsnr. 2012-20050. Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik. Dokumentnr. 2012-382756 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT 01-06-2012 Bilag 1. Københavns Kommunes finansielle strategi og risikopolitik 1. Indledning Økonomiforvaltningen revurderer årligt

Læs mere

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.

Kommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser. Administrativt bilag Finansieringspolitik for Jammerbugt Kommune 1. Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af en finansiel strategi skal blandt andet ses ud fra at regeringen og KL har henstillet til kommunerne

Læs mere