Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion"

Transkript

1 RADIO- OG TV-NÆVNET Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal via auktion København den 26. marts 2003 BILAG MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET NYBROGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX J.nr.:

2 - 2 - Indholdsfortegnelse, bilag Indholdsfortegnelse, bilag... 2 Bilag 1: Tilmelding... 3 Bilag 2: Erklæring om ejerskabsforhold... 6 Bilag 3: Paradigme til anfordringsgaranti... 7 Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal... 9 Bilag 5: Udkast til frekvenstilladelse til den femte radiokanal Bilag 6: Kommuner der kan anses for fuldt dækket af den femte radiokanal Bilag 7: Udkast til programtilladelse til den sjette radiokanal Bilag 8: Udkast til frekvenstilladelse til den sjette radiokanal Bilag 9: Kommuner der er fuldt dækket af den sjette radiokanal Bilag 10: Radio- og fjernsynsloven Bilag 11: Bekendtgørelse om udbud af den femte og den sjette radiokanal Bilag 12: Reklamebekendtgørelse Bilag 13: Frekvensloven Bilag 14: Bilag til definition af afgiftsgrundlag... 84

3 - 3 - Bilag 1: Tilmelding Den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal Forsiden skal udfyldes med de relevante oplysninger og underskrives. Oplysninger i tilmeldingen skal følge udbudsmaterialets rækkefølge som angivet under Ansøgningens indhold, og det skal tydeligt angives hvilke punkter, oplysningerne vedrører. Der må ikke foretages ændringer i den fortrykte tekst. Tilmeldingen skal udfyldes på dansk. Den tilmeldtes navn og adresse Foretagendets fulde navn, adresse og hjemsted Kontaktperson Navn, adresse, telefon, telefax og e-post adresse

4 - 4 - Selskabsretlig konstruktion og ejerforhold Oplysninger om selskabsretlig konstruktion. Alle medejere - med angivelse af navn og hjemsted - af foretagendet og deres relative ejerandele. Der skal angives så mange led tilbage i ejerskabskæden, som det er relevant for så vidt angår dominerende indflydelse over deltageren. Ejerandelene skal for hvert led angives i % i det enkelte led. Eventuelle aktionæroverenskomster vedlægges som bilag. Foretagendets vedtægter og udskrift fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (eller tilsvarende udenlandsk myndighed) vedlægges som bilag. Er beskrivelsen af ejerskabsforhold meget omfattende, kan den helt eller delvis vedlægges som Underskrift bilag. Ledelsesforhold

5 - 5 - Ledelsesforhold Her oplyses bestyrelsens og den ansvarlige ledelses sammensætning (med navn og adresse). Oplysning om antal personer ved auktionen Deltagerne skal her angive, hvor mange personer, der møder frem for den enkelte deltager. Der kan højst reserveres plads til fire personer. Underskrift Undertegnede tilmeldte til auktionen af den femte og den sjette FM-radiokanal erklærer med denne tilmelding ubetinget at acceptere alle de i udbudsmaterialet angivne udbudsvilkår. Dato, underskrift for tegningsberettigede og stempel

6 - 6 - Bilag 2: Erklæring om ejerskabsforhold Erklæring om ejerskab i forbindelse med deltagelse i Radio- og tv-nævnets udbud af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal. Undertegnede foretagende (samme som angivet i tilmeldingen), som deltager i Radio- og tv-nævnets auktion af den femte og den sjette jordbaserede FM-radiokanal, erklærer hermed på baggrund af den af Nævnet offentliggjorte liste over tilmeldinger til auktionen, at vi eller vore ejere som beskrevet i tilmeldingen ikke er indehavere af herredømmet over andre tilmeldte deltagere til auktionen eller har bestemmende indflydelse herpå således som beskrevet i udbudsmaterialet. Dato, underskrift fra tegningsberettigede og stempel

7 - 7 - Bilag 3: Paradigme til anfordringsgaranti Anfordringsgarantien skal udformes således: På foranledning af (navn på tilmeldte) (adresse) (postnummer) Den tilmeldte erklærer (navn) (adresse) (postnummer) Pengeinstituttet / Forsikringsselskabet uigenkaldeligt på anfordring og uden nogen prøvelse eller øvrig dokumentation for kravets berettigelse at ville betale til Den Danske Stat V/Radio- og tv-nævnet Medie- og Tilskudssekretariatet Nybrogade København K et beløb på kr , skriver fem millioner 00/100. Beløbet er til sikkerhed for Den tilmeldtes betaling (helt eller delvist) af den faste, årlige koncessionsafgift for det første år for programtilladelse til den femte landsdækkende eller den sjette landsdækkende radiokanal, såfremt Den tilmeldte vinder én af tilladelserne ved auktionen over tilladelserne. Garantien udløber den 10. juli 2003.

8 - 8 - Den Danske Stat v/ Radio- og tv-nævnet, Medie- og Tilskudssekretariatet, fremsætter eventuel betalingsanmodning under denne garanti ved brev til [ pengeinstituttet / forsikringsselskabet ], og inden 8 dage efter modtagelsen heraf skal det udbedte beløb være betalt. Er betalingsanmodning ikke fremsat senest på udløbsdatoen, skal Den Danske Stat tilbagelevere det originale garantidokument til pengeinstituttet / forsikringsselskabet. Såfremt betalingsanmodning ikke efterkommes, uanset grund er pengeinstituttet / forsikringsselskabet forpligtet til at betale morarenter efter 3, stk. 1, i lov om renter ved forsinket betaling med videre fra betalingsanmodningen til betaling sker. Den tilmeldte erklærer ved sin underskrift på denne anfordringsgaranti, at Den tilmeldte er uberettiget til at hindre en udbetaling af beløb under garantien, og at Den tilmeldte ikke vil anvende foreløbige retsmidler, herunder forbud eller arrest for at forhindre udbetaling. Denne garanti er undergivet dansk ret og har aftalt værneting ved de danske domstole. [Ved udenlandsk pengeinstitut/forsikringsselskab:] Undertegnede pengeinstitut/forsikringsselskab erklærer, at en dansk retsafgørelse har direkte eksigibel virkning overfor pengeinstituttet/forsikringsselskabet. Dato: Underskrift: [Pengeinstitut/Forsikringsselskab]: Dato: Underskrift: [Den tilmeldte]:

9 - 9 - Bilag 4: Udkast til programtilladelse til den femte radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse til at udøve programvirksomhed på den femte jordbaserede FM-radiokanal i perioden XX.XX.2003 XX.XX.2011 [8 år fra ikrafttrædelsesdatoen]. 2. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 3. Programvirksomheden på den femte radiokanal skal omfatte public service-nyhedsdækning. Public service-nyhedsdækningen skal udover kravene i radio- og fjernsynslovens 10 opfylde følgende krav: i. Der skal sendes mindst timers nyhedsudsendelser og magasinprogrammer pr. år eksklusive eventuelle reklamer. Mindst 2/3 af nyhedsudsendelserne eksklusive magasinprogrammer skal placeres i tidsrummet kl Udsendelserne skal bringe nyheder fra hele Danmark og fra udlandet. ii. Der skal sendes mindst en times længerevarende magasinprogrammer hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive eventuelle reklamer. Magasinprogrammerne skal ligge inden for tidsrummet kl iii. Nyhedsudsendelserne og magasinprogrammerne skal fortrinsvis være på dansk. 4. Skandinavisk musik skal udgøre cirka 30% af musikfladen på kanalen. Skandinavisk musik defineres i denne forbindelse som fonogrammer, der er produceret i Skandinavien(Skandinavien omfatter Danmark, Norge og Sverige), det vil sige fonogrammer, der er indspillet og udgivet i Skandinavien. Fonogrammer er musik, som er udgivet i mekanisk form af et pladeselskab på for eksempel kassette, vinylplade eller CD. Fonogrammer omfatter ikke koncertoptagelser, der ikke er udgivet som fonogram. Den skandinaviske andel af musikfladen opgøres som skandinaviske fonogrammer i procent af totalen af anvendte fonogrammer på kanalen målt i minutter.

10 Programvirksomheden skal udfylde minimum 18 timer i døgnet. 6. Der indgår 24 frekvenser i nettet til den femte radiokanal. Der kan udstedes tilladelse til 12 af disse frekvenser ved ikrafttrædelse af tilladelsen. De øvrige 12 frekvenser vil senest være til rådighed den 15. november 2003, når de lokalradioer, der råder over frekvenserne ved udstedelsen af tilladelsen, overgår til erstatningsfrekvenser, jf. frekvenstilladelsen. 7. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er angivet i frekvenstilladelsen. Der skal betales frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 8. Tilladelseshaveren skal starte programvirksomheden senest seks måneder efter ikrafttrædelse af tilladelsen, og der skal være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning senest denne dato. 9. Det vil ikke være tilladt for tilladelseshaveren at regionalisere sendefladen, det vil sige, at et givet program eller en given reklame skal udsendes samtidig i hele stationens sendeområde. 10. Tilladelseshaveren vil få rådighed over DAB-kapacitet på 256 Kbit/s i den første, landsdækkende DAB-blok. Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse for tilladelseshaver til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Det forudsættes, at tilladelseshaveren indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af DRs første landsdækkende DABsendernet. Såfremt tilladelseshaveren og DR ikke kan blive enige om disse forhold fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet. Radio- og tv-nævnet fastsætter, hvornår den digitale programvirksomhed skal påbegyndes. Dette vil ske med mindst seks måneders varsel. 11. Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 12. Tilladelseshaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der

11 er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. 13. Tilladelseshaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift. Den faste årlige koncessionsafgift er [XX] mio. kr. Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det første år gældende fra ikrafttrædelsesdatoen og et år frem skal den faste koncessionsafgift betales senest den 2. juli 2003 kl Herefter skal afgiften hvert år betales senest på datoen for tilladelsens ikrafttrædelse. Den variable afgift udgør 5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag det pågældende år, der ligger over 100 mio. kr. og op til 150 mio. kr., 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra 150 mio. kr. op til 200 mio. kr. og 15 pct. af afgiftsgrundlaget fra 200 mio. kr. og derover. Den variable koncessionsafgift skal betales bagud hvert år senest 1 måned efter Nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag for kanalen, dog senest 1. juni. Tilladelseshaver er forpligtet til at betale koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden. 14. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgiftsgrundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kanalen og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgende: Tilskud til langtidsledige. Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. Aktionærtilskud til underskudsdækning. Finansielle indtægter. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget.

12 Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte for den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelseshaveren eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde følgende krav: Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Som bilag til tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget [bilag 14 til udbudsmaterialet]. 15. Tilladelseshaveren skal senest den 1. maj indsende revideret årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag, jf. tilladelsens pkt. 13 og 14, til Radio- og tv-nævnet, Medie- og Tilskudssekretariatet, Nybrogade 10, 1203 København K. 16. Der vil tilladelsen være knyttet såkaldt must-carry forpligtelse, så ejere af fællesantenneanlæg i de kommuner, der er angivet Kulturministeriets bekendtgørelse om fordeling i fællesantenneanlæg af programmer på den femte jordbaserede FM-radiokanal, skal sikre, at programmerne fordeles i fællesantenneanlæggene.

13 Tilladelseshaveren kan ikke opkræve særskilt betaling for viderefordeling i fællesantenneanlæg i de områder, hvor kanalen er bestemt til modtagning. 18. Tilladelseshaveren skal hvert år redegøre for opfyldelse af tilladelsesvilkårene, herunder public service-kravene for så vidt angår nyhedsdækningen, senest den 1. maj. 19. Tilladelseshaveren skal betale et årligt gebyr til Radio- og tv-nævnet for tilladelsen til radiovirksomhed. Det årlige gebyr fastsættes af Radio- og tvnævnet således, at gebyret dækker kanalens andel af udgifterne til Radioog tv-nævnets samlede virksomhed. Gebyret betales hvert år ved årets begyndelse som et acontobeløb, som udgør kr Det endelige beløb fastsættes ved finansårets udgang. Det første år betales acontobeløbet som en forholdsmæssig andel af det skønnede acontobeløb med tillæg af særlige engangsomkostninger i forbindelse med auktionen. Det særlige tillæg udgør kr Radio- og tv-nævnet fører tilsyn med tilladelseshavernes overholdelse af tilladelsesvilkårene samt med radio- og fjernsynsloven og bestemmelser fastsat efter loven. Nævnet kan inddrage tilladelserne midlertidigt eller endeligt, hvis tilladelseshaveren overtræder loven eller bestemmelser fastsat efter loven, såfremt en overtrædelse er grov eller overtrædelserne er ofte gentagne. Nævnet kan ligeledes inddrage tilladelserne, hvis tilladelseshaverne tilsidesætter tilladelsesvilkårene, eller hvis tilladelseshaveren i forbindelse med udstedelsen har afgivet urigtige oplysninger.

14 Bilag 5: Udkast til frekvenstilladelse til den femte radiokanal Tilladelsesindehaverens navn Tilladelse H.[tilladelsesnr.] til frekvensanvendelse til det femte, næsten landsdækkende FM-net. IT- og Telestyrelsen giver hermed tilladelse til anvendelse af frekvenser til radiofonisendere til brug for det femte, næsten landsdækkende FM-net. Frekvenserne, der anvises til brug for de enkelte FM-sendestationer fremgår af bilag 1. Tilladelsen er givet i medfør af 4, stk. 1, i lov nr. 421 af 6. juni 2002 om radiofrekvenser. For tilladelsen er fastsat følgende vilkår i medfør af 11: 1. Tilladelsesindehaveren skal sikre, at de i bilag 1 oplyste tekniske vilkår for senderne vedr. maksimal udstrålet effekt fra antennen (e.r.p.), effektiv antennehøjde, polarisation og retningsdiagram overholdes. 2. Frekvenserne må kun anvendes fra de positioner, der er angivet i bilag Tilladelsesindehaveren skal sikre, at de benyttede sendere overholder følgende tekniske krav: Det udsendte signal fra senderen skal overholde spektrummasken, krav til dæmpning af uønskede udgangssignaler (Spurious emissions) og EMC-krav, der er anført i ETSI EN Frekvensnøjagtighed: afvigelse fra nominel frekvens må maksimalt andrage ± 2000 Hz. Frekvenssving: højest ± 75 khz. Anvendelse af FM-modulation. 4. Frekvenserne må kun anvendes til udsendelser i overensstemmelse med gældende programtilladelse udstedt af Radio- og tv-nævnet.

15 Ved begyndelsen og slutningen af hver udsendelse skal brugeren tydeligt identificere sig med stationsnavn og den anviste frekvens, dog mindst en gang hver time. For tilladelsen gælder endvidere bestemmelserne i bekendtgørelse nr af 10. december 2002 om anvendelse af radiofrekvenser med tilladelse. Frekvenser må kun anvendes i radioanlæg, der overholder reglerne i lov om radioog teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, herunder krav om anvendelse af radioanlæg, der overholder de væsentlige krav samt de regulerede grænseflader. Frekvenser kan også anvendes i radioanlæg, der er godkendt efter de tidligere gældende regler om typegodkendelse og som opfylder de ovennævnte tekniske krav, der er fastsat i medfør af 11. Den aktuelt gældende radiogrænseflade for FM-radiofonisendere, Dansk radiogrænseflade , kan rekvireres hos IT- og Telestyrelsen eller hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside, Denne frekvenstilladelse bortfalder, såfremt programtilladelsen til udøvelse af programvirksomhed bortfalder eller inddrages tidsubegrænset, jf. 32, stk. 2 i loven. Radiofrekvenser er en knap ressource. Opstår der derfor situationer, hvor den samlede efterspørgsel på radiofrekvenser ikke kan imødekommes, kan IT- og Telestyrelsen efter forhandlinger med Kulturministeriet anvende frekvensadministrative metoder på allerede udstedte tilladelser inden de udløber for at foretage en anden fordeling af frekvenserne, jf i loven. Varslet herfor er normalt et år. IT- og Telestyrelsen kan tilbagekalde tilladelsen, hvis tilladelsesindehaveren groft og gentagne gange overtræder loven eller regler og vilkår, der er gældende for tilladelsen, jf. 28 i loven. IT- og Telestyrelsen opkræver frekvensafgifter, jf. 48 i loven. Tilladelsen kan endvidere tilbagekaldes, hvis forfaldne afgifter ikke betales jf. 27 i loven. Med venlig hilsen Jørn Jensby / Pernille Springborg

16 IT- og Telestyrelsen Bilag 1 til frekvenstilladelse til den femte radiokanal 3. marts 2003 Sendefrekvenser til det femte, næsten landsdækkende FM-sendernet. Station Frekvens i MHz Sendeeffekt i Watt Retningsdiagram Antennehøjde i meter over hav Position (længde- og breddegrad) Sydvestjylland 87, rundstrålende Ø34/55N49 Århus 88, max 320 Watt max 50 Watt 80 max 320 watt max 50 Watt 190º max 160 Watt 200º max 80 Watt 210º max 160 Watt Ø13/56N06 Tinglev 88, º - 210º max 50 Watt 40 09Ø08/54N57 Sønderjylland 89, º - 170º max 100 Watt 180º max 50 Watt 190º - 200º max 16 Watt 210º - 230º max 100 Watt 240º - 250º max 400 Watt 260º max 800 Watt København 91, º - 0º max 6300 Watt 10º - 130º max 5000 Watt 140º max 6300 Watt 150º max 8000 Watt Bornholm 92, º max 80 Watt 200º max 63 Watt 210º - 220º max 50 Watt 230º - 240º max 100 Watt Ø11/55N Ø30/55N Ø53/55N09 Møgeltønder 92,4 30 rundstrålende 40 08Ø48/54N56

17 Fyn 93, º- 140º max 250 Watt Ø29/55N17 190º max 50 Watt 220º max 320 Watt 230º - 240º max 50 Watt 250º max 500 Watt Grenå 98, º - 40º max 390 Watt 59 10Ø54/56N26 Broager 98, º - 150º max 400 Watt 50 09Ø40/54N54 200º - 210º max 250 Watt 220º - 230º max 320 Watt Vejle 99, º - 190º max 500 Watt Ø30/55N41 90º - 160º max 100 Watt Vendsyssel 102, º - 310º max 250 Watt Ø18/57N30 Vestjylland 103, º max Watt Ø40/56N23 140º max Watt 150º - 280º max Watt 290º max Watt 300º max Watt Horsens 103,6 200 rundstrålende 54 09Ø51/55N51 Sydsjælland 103, º - 70º max Watt Ø45/55N20 Nexø 104,6 160 rundstrålende 40 15Ø08/55N07 Allinge Gudhjem 105,7 160 rundstrålende 96 14Ø46/55N08 Nordjylland 106, º - 80º max 1260 Watt Ø50/57N00 150º- 160º max 3160 Watt 300º- 330º max 500 Watt Dueodde 106,2 160 rundstrålende 55 15Ø04/55N00 Middelfart 106,6 160 rundstrålende 40 09Ø46/55N30 Sydals 106,6 160 rundstrålende 40 10Ø01/54N54 Hirtshals 107,0 160 rundstrålende 40 10Ø05/57N34 Hammeren 107,4 160 rundstrålende 50 14Ø46/55N17 Nordborg 107,5 160 rundstrålende 40 09Ø53/54N59

18 Bilag 6: Kommuner der kan anses for fuldt dækket af den femte radiokanal IT- og Telestyrelsen januar 2003 Kommuner, der kan anses for fuldt dækket af den femte, næsten landsdækkende FM-kanal Kommune Station Albertslund København/Gladsaxe 91.4 MHz Albertslund Allerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Arden Nordjylland MHz Aulum-Haderup Vestjylland MHz Ballerup København/Gladsaxe 91.4 MHz Ballerup Birkerød København/Gladsaxe 91.4 MHz Bjergsted Blaabjerg Sydvestjylland 87.8 MHz Bornholm Allinge-Gudhjem Bornholm Bornholm 92.2 Mhz Bornholm Dueodde Mhz Bornholm Hammeren Mhz Bornholm Neksø Mhz Bramsnæs Broager Broager 98.9 MHz Brøndby København/Gladsaxe 91.4 MHz Brøndby Dianalund Dragsholm Dragør København/Gladsaxe 91.4 MHz Dragør Egvad Sydvestjylland 87.8 MHz Fakse Farsø Nordjylland MHz Farsø Vestjylland MHz Farum København/Gladsaxe 91.4 MHz Fjends Vestjylland MHz Fladså Fredensborg-Humlebæk København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg København/Gladsaxe 91.4 MHz Frederiksberg

19 Frederikshavn Frederikssund Fuglebjerg Gentofte Gladsaxe Glostrup Glostrup Greve Grindsted Gundsø Gundsø Gørlev Hashøj Haslev Helle Herlev Herlev Herning Hillerød Holbæk Holmegaard Holmsland Holmsland Holstebro Hvalsø Hvidebæk Hvidovre Hvidovre Høje Taastrup Høje Taastrup Højreby Høng Hørsholm Ikast Ishøj Ishøj Jernløse Kalundborg Karlebo Karup Kjellerup Korsør København Køge Langebæk Vendsyssel MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz

20 Langeskov Ledøje-Smørum Ledøje-Smørum Lejre Lejre Lemvig Lyngby-Taarbæk Maribo Morsø Munkebo Nibe Nyborg Nykøbing Falster Næstved Nørre-Alslev Nørre-Rangstrup Odense Præstø Ramsø Ramsø Ravnsborg Ringkøbing Ringsted Roskilde Roskilde Ryslinge Rødovre Rødovre Rønnede Sakskøbing Sallingsund Sejlflod Sindal Skibby Skibby Skive Skjern Skjern Skovbo Skælskør Skævinge Skørping Slagelse Slangerup Solrød Fyn 93.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Fyn 93.4 MHz Nordjylland MHz Fyn 93.4 MHz Sønderjylland 89.3 MHz Fyn 93.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Fyn 93.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Nordjylland MHz Vendsyssel MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Nordjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz

21 Solrød Sorø Spøttrup Stenlille Stenløse Stevns Struer Stubbekøbing Støvring Sundsøre Suså Svinninge Sydthy Søllerød Thyborøn-Harboøre Thyholm Tornved Trehøje Tølløse Tårnby Tårnby Ulfborg-Vemb Ullerslev Vallensbæk Vallensbæk Vallø Varde Vejle Viborg Videbæk Videbæk Vinderup Vordingborg Værløse Ølgod Ølstykke Ørbæk Aabybro Aalborg Århus Aars Aars Årslev Aaskov Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Nordjylland MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Vestjylland MHz Fyn 93.4 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vejle 99.3 MHz Vestjylland MHz Sydvestjylland 87.8 MHz Vestjylland MHz Vestjylland MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz København/Gladsaxe 91.4 MHz Fyn 93.4 MHz Nordjylland MHz Nordjylland MHz Århus 88.6 MHz Nordjylland MHz Vestjylland MHz Fyn 93.4 MHz Sydvestjylland 87.8 MHz

22 Bilag 7: Udkast til programtilladelse til den sjette radiokanal Tilladelse til programvirksomhed på den sjette jordbaserede FM-radiokanal 1. Radio- og tv-nævnet giver hermed [tilladelseshaveren] tilladelse til at udøve programvirksomhed på den sjette jordbaserede FM-radiokanal i perioden XX.XX.2003 XX.XX.2011 [8 år fra ikrafttrædelsesdatoen]. 2. Programvirksomheden skal udøves i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende radio- og fjernsynslov. 3. Programvirksomheden skal udfylde minimum 18 timer i døgnet. 4. Der indgår 2 frekvenser i nettet til den sjette radiokanal. Frekvenserne vil senest være til rådighed den 15. november 2003, når de lokalradioer, der råder over frekvenserne ved udstedelsen af tilladelsen, overgår til erstatningsfrekvenser, jf. frekvenstilladelsen. 5. IT- og Telestyrelsen udsteder frekvenstilladelse til brug af frekvenser. Tilladelseshaver er forpligtet til at udnytte alle de tildelte frekvenser i overensstemmelse med de tekniske vilkår, der er angivet i frekvenstilladelsen. Der skal betales frekvensafgift til IT- og Telestyrelsen for frekvenstilladelsen. 6. Tilladelseshaveren skal starte programvirksomheden senest seks måneder efter ikrafttrædelse af tilladelsen, og der skal være programvirksomhed i hele det område, der er bestemt for modtagning denne dato. 7. Tilladelseshaveren vil få rådighed over DAB-kapacitet på 256 Kbit/s i de regionale DAB-blokke i DRs første, regionale DAB-sendernet. Med rådighed over DAB-kapacitet følger en forpligtelse for tilladelseshaver til at sende programmer i digital form. Den digitale programvirksomhed kan bestå af hel eller delvis paralleludsendelse af de analogt udsendte programmer. Det forudsættes, at tilladelseshaveren indgår aftale med DR om deltagelse i opbygning, finansiering og drift af DRs første, regionale DAB-sendernet. Såfremt tilladelseshaveren og DR ikke kan blive enige om disse forhold fastsættes vilkårene af Radio- og tv-nævnet.

23 Radio- og tv-nævnet fastsætter, hvornår den digitale programvirksomhed skal påbegyndes. Dette vil ske med et varsel på mindst seks måneder. 8. Tilladelseshaver er forpligtet til at sende beredskabsmeddelelser i henhold til reglerne herom i radio- og fjernsynsloven og regler fastsat i medfør af denne lov. 9. Tilladelseshaver skal til Radio- og tv-nævnet inden eventuelt salg afgive oplysninger om salg af tilladelsen eller salg af det selskab eller lignede, der er indehaver af tilladelsen, eller dele af selskabet. Nævnet vil påse, at vilkårene for tilladelsen fortsat vil være opfyldt efter et eventuelt salg. Nævnet vil give meddelelse herom, når oplysningerne er vurderet. 10. Tilladelseshaver skal betale en fast årlig koncessionsafgift. Størrelsen af denne afgift svarer til det vindende bud ved auktionen. Udover den faste årlige koncessionsafgift betales årligt en variabel, omsætningsafhængig afgift. Den faste årlige koncessionsafgift er [XX] mio. kr. Den faste årlige koncessionsafgift betales forud for et år ad gangen. For det første år gældende fra ikrafttrædelsesdatoen og et år frem skal den faste koncessionsafgift betales senest den 2. juli kl Herefter skal afgiften hvert år betales på datoen for ikrafttrædelse. Den variable afgift udgør 2,5 pct. af den del af kanalens afgiftsgrundlag det pågældende år, der ligger over 25 mio. kr. og op til 50 mio. kr., 5 pct. af afgiftsgrundlaget fra 50 mio. kr. op til 100 mio. kr. og 10 pct. af afgiftsgrundlaget fra 100 mio. kr. og derover. Den variable koncessionsafgift skal betales bagud hvert år senest 1 måned efter Nævnets modtagelse af årsregnskab og opgørelse af afgiftsgrundlag for kanalen, dog senest 1. juni. Tilladelseshaver er forpligtet til at betale koncessionsafgift i hele tilladelsesperioden. 11. Grundlaget for beregningen af den variable afgift (herefter kaldet afgiftsgrundlaget) er de samlede direkte og indirekte indtægter vedrørende kanalen og de frekvenser, der er tilknyttet tilladelsen med undtagelse af følgende: Tilskud til langtidsledige.

24 Ansatte i henhold til jobskabelsesordning. Aktionærtilskud til underskudsdækning. Finansielle indtægter. Værdien af lovlige egenreklamer indgår ikke i afgiftsgrundlaget. Der skal udarbejdes et selvstændigt regnskab for kanalen, og afgiftsgrundlaget skal opgøres i regnskabet således, at de samlede indtægter, herunder reklame- og sponsorindtægter og anden direkte og indirekte støtte for den enkelte kanal, uanset om de oppebæres af tilladelseshaveren eller af tredjemand, herunder reklamesalgs- og produktionsselskaber, og uanset om sendetiden er solgt til anden side, fremgår særskilt. Ved indirekte støtte forstås refusion af kanalens udgifter, eller at andre afholder omkostninger for kanalen. Alle beløb opgøres eksklusiv moms. Herudover skal regnskabet og opgørelsen af afgiftsgrundlaget opfylde følgende krav: Der skal udarbejdes en forretningsgang med heri indbyggede interne kontroller, der sikrer, at alle indtægter faktureres og medtages i opgørelsen af afgiftsgrundlaget. Forretningsgangene skal blandt andet sikre, at fordelingen af indtægter ved reklamekampagner sker til markedspris og at der sker en korrekt fordeling af indtægterne. En statsautoriseret eller registreret revisor skal underskrive en revisorerklæring, hvori revisoren indestår for, at de nævnte principper for opgørelse af afgiftsgrundlaget er fulgt. Revisor skal endvidere erklære, at de ovenstående forretningsgange og de heri indbyggede interne kontroller har fungeret tilfredsstillende. Radio- og tv-nævnet har som tilsynsmyndighed mulighed for at foretage kontrol af opgørelsen af afgiftsgrundlaget ved egen revisor. Som bilag til tilladelsen er vedlagt eksempler på direkte og indirekte indtægter og præciseringer til opgørelse af afgiftsgrundlaget [bilag 14 til udbudsmaterialet].

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 6: Udkast til programtilladelse for Østkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem te, jo rdbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på østkanalen (del af den fem RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters varighed eksklusive

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den

RADIO- OG TV-NÆVNET. Bilag 8: Udkast til programtilladelse for Vestkanalen. Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den femte, jordbaserede FM-radiokanal) Tilladelse til programvirksomhed på Vestkanalen (del af den RADIO- OG TV-NÆVNET hver dag. Timen kan opdeles i udsendelser af minimum 15 minutters der foretager udvælgelse,

Læs mere

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal

Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal Bekendtgørelse om Radio- og tv-nævnets genudbud af den femte jordbaserede FM-radiokanal I medfør af 45, stk. 5, og 48 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september

Læs mere

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011)

Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave 24. januar 2011) RADIO- OG TV-NÆVNET 17. januar 2011 Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. jfi@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:3373 3333 Radio- og tv-nævnets udbud af den fjerde jordbaserede FM-kanal (Revideret udgave

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Radio- og tv-nævnets Årsberetning

Radio- og tv-nævnets Årsberetning Radio- og tv-nævnets Årsberetning MEDIESEKRETARIATET 2003 Vognmagergade 10, 1. 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 68 FAX 33 18 68 69 rtv@mediesekretariat.dk www.mediesekretariat.dk J.nr.: 2003-110-038 -

Læs mere

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion

Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion Dansk Byggeris vedtægter 2015 Dansk Byggeri, 2015, Redaktion: Dansk Byggeri. Dtp: Dansk Byggeri, Netversion 2 Indhold Side 4 Navn og formål 4 Medlemmerne 6 Repræsentantskab 8 Bestyrelsen 8 Regioner 10

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005

Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 3. marts 2005 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om den kommunale

Læs mere

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet

Skaτ Januar 2006. Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Skatteministeriet Skaτ Januar 2006 Udgiver: Skatteministeriet København 2006 Tryk: Schultz A/S ISBN: 87-90922-67-0 ISBN: 87-90922-68-9 (Internet) Yderligere eksemplarer kan bestilles hos:

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1

Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Radio- og tv-nævnet 6. december 2013 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3374 5033 Spørgsmål og svar til udbud af programtilladelse i MUX 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009

Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Vejledning om oprettelse af og tilskud til drift af lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Maj 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Titel: Vejledning

Læs mere

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats...

Kontanthjælp. side. 5.1 Indledning og sammenfatning... side. 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side. 5.3 Den kommunale indsats... 5 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Kontanthjælp 5.1 Indledning og sammenfatning... side 127 5.2 Kontanthjælp - hvem og hvor lang tid... side 129 5.3 Den kommunale indsats... side 134 5.4 Lediges rådighed... side

Læs mere

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport

POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION. Bilag til rapport POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilag til rapport Maj 2005 POTENTIALET VED EN FUSIONERET SKATTEADMINISTRATION Bilagsmateriale udarbejdet af THE BOSTON CONSULTING GROUP Amaliegade 15

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11. Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) til Lovforslag nr. L 20 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af økonomi- og erhvervsministeren (Brian Mikkelsen) Forslag til Lov om ændring af lov om betalingstjenester, lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1)

Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 1) Herved bekendtgøres lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre

Læs mere

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015

Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Vejledning om tilskud til ikkekommercielle radiostationer 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Ansøgning om tilskud... 3 NemID... 3 Vedtægter... 3 Budget... 5 CVR. nr. og P-nr....

Læs mere

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål

Forslag. til. Lov om internetdomæner. Afsnit I Formål og anvendelsesområde. Kapitel 1. Lovens formål Forslag til Lov om internetdomæner Afsnit I Formål og anvendelsesområde Kapitel 1 Lovens formål 1. Formålet med denne lov er at tilvejebringe rammerne for adgang til, anvendelse og administration af internetdomæner,

Læs mere

(herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr.

<Ansøgers navn og adresse> (herefter tilladelseshaver) Tilladelse til programvirksomhed i den regionalt opdelte DAB-blok 3, område nr. (herefter tilladelseshaver) Radio- og tv-nævnet 1. juli 2015 Sagsnr: 2014-022763 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Lov om trafikselskaber

Lov om trafikselskaber Side 1 af 9 Lov om trafikselskaber LOV nr 582 af 24/06/2005 (Gældende) LOV Nr. 1422 af 21/12/2005 Senere ændringer til forskriften Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4

Læs mere

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2

Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse. Indhold. Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted...2 Ny vedtægt 2012 Vedtægter for Lærernes a-kasse Indhold Afsnit 1: Formål og hjemsted 1 Formål. Hjemsted..................................2 Afsnit 2: Statsanerkendelse 2 De til anerkendelsen knyttede rettigheder

Læs mere

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne

Tal om trafiksikkerhed i kommunerne Tal om trafiksikkerhed i kommunerne 2001 1 Udgivet af Trafikministeriet med bistand fra Vejdirektoratet Oplag 5.000 eksemplarer Grafisk tilrettelæggelse: Birger Gregers Design, Frederiksberg Foto side

Læs mere

KONKURRENCE REDEGØRELSE

KONKURRENCE REDEGØRELSE KONKURRENCE REDEGØRELSE 2 KAPITEL 7 TV 7.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Tv-markedet udvikler sig med stor hast. Der er tale om store og attraktive markeder i alle led i værdikæden. Konkurrencen bør derfor være

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Ny struktur på geodataområdet

Ny struktur på geodataområdet Christiansø Skagen Hirtshals Bornholm Frederikshavn Sindal Løkken-Vrå Hjørring Sæby Pandrup Brønderslev Læsø Dronninglund Åbybro Hanstholm Fjerritslev Brovst Hals Hørsholm Aalborg Allerød Thisted Nibe

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET

MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET MEDIE- OG TILSKUDSSEKRETARIATET M E D I E - O G T I L S K U D S S E K R E T A R I A T E T N Y B R O G A D E 1 0 1 2 0 3 K Ø B E N H A V N K T E L E F O N 3 3 9 2 3 0 4 0 F A X 3 3 1 4 6 4 2 8 tips@kulturtilskud.dk

Læs mere

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING

RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET RAPPORT FRA ARBEJDS- GRUPPEN VEDRØRENDE DEN FREMTIDIGE LOKALRADIO- OGTV-ORDNING MEDIESEKRETARIATET VOGNMAGERGADE 10 1120 KØBENHAVN K TELEFON 33 18 68 55 FAX 33 18 68 69 jf@mediesekretariat.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3

Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Senest opdateret den 20. februar 2015 Spørgsmål og svar, udbud af DAB-blok 3 Radio- og tv-nævnet Lill-Jana Vandmose Larsen Juridisk specialkonsulent lvl@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Spørgsmål

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere