Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilkendegivelse. meddelt den 23. juni 2014. i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, 2013-66"

Transkript

1 Tilkendegivelse meddelt den 23. juni 2014 i sag ved afskedigelsesnævnet, faglig voldgiftssag, HK/Privat som mandatar for A (advokat Jens Jakob Hartmann) mod FOA Fag og Arbejdes A-kasse (advokat Pernille Backhausen) Tvisten Sagen angår spørgsmålet, om afskedigelsen af A var sagligt begrundet i hendes forhold. Påstande Klager, HK/Privat, herefter HK, har principalt nedlagt påstand om, at indklagede, FOA Fag og Arbejdes A- kasse, herefter A-kassen, skal betale godtgørelse for usaglig afskedigelse i henhold til Overenskomst mellem FOA, Fag og Arbejdes A-Kasse og HK Service, Hovedstaden, 27, stk. 2, på op til 52 ugers løn, med i alt ,16 kr., hvilket svarer til en månedsløn på ,93 kr. inkl. arbejdsgiverbetalt pensionsbidrag. HK har subsidiært nedlagt påstand om betaling af et mindre beløb efter nævnets skøn. A-kassen har principalt påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb.

2 - 2 Sagen blev behandlet mundtligt den 23. juni 2014 med højesteretsdommer Vibeke Rønne som opmand. Som sidedommere udpeget af klager fungerede faglig sekretær Birgitte Schneider, HK/Privat og faglig sekretær Christoffer Marckmann, HK/Privat og som sidedommere udpeget af indklagede fungerede områdechef Julie Koan, FOA, sekretariatschef Henning Brok, FOA. Der blev under forhandlingen afgivet forklaring af A, A-kasse leder Ole Wibroe, udviklingschef Helle Steppat, fuldmægtig Lisbeth Steffen, sagsbehandler Asia Shah, konsulent Jette Pedersen, sagsbehandler Eva Pihl, tidligere A-kasse leder Gert Rasmussen og konsulent Henrik Steen Jensen. Regelgrundlag 27 i Overenskomst mellem FOA Fag og Arbejde og HK Service, København for perioden 1. april 2008 til 31. marts 2011 har bl.a. følgende ordlyd: Finder nævnet at opsigelsen er urimelig, men at ansættelsesforholdet alligevel ikke kan fortsætte, eller nedlægges der påstand om godtgørelse for urimelig afskedigelse, jf. ovenfor, kan nævnet bestemme at virksomheden skal betale den afskedigede en godtgørelse. Størrelsen af denne skal afhænge af sagens omstændigheder og ancienniteten af den uberettiget afskedigede medarbejder. Godtgørelsen kan ikke overstige 52 ugers løn beregnet efter den afskedigede medarbejders gennemsnitlige fortjeneste gennem det sidste år. Sagsfremstilling A blev ansat som kontorelev i FOA den 15. august Efter afslutningen af elevtiden i august 2006 blev hun ansat som sagsbehandler i A-kassens udbetalingsgruppe. 14. juli 2011 traf Arbejdstilsynet efter et tilsynsbesøg den 23. juni 2011 afgørelse om, at A-kassen skulle træffe foranstaltninger til at imødegå arbejdsmiljø belastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres. A modtog den 14. december 2011 en skriftlig advarsel På grund af manglende omhu i varetagelse af arbejdsopgaverne og tilsidesættelse af udstukne regler og forretningsgange. I advarslen hedder det bl.a.: Advarslen gives for nedenstående forhold. - A har i en længere periode udbetalt supplerende dagpenge til et medlem, som ikke var berettiget til ydelsen, fordi han var på fast nedsat tid, men han ikke havde afleveret en frigørelsesattest. - A har i flere dage haft uscannet og ujournaliseret materiale liggende på sit skrivebord. De udstukne regler forskriver, at al post skal indscannes og journaliseres samme dag, det modtages undtagelsesvist kan det accepteres, at det indscannes og journaliseres dagen efter. - A har baguddateret modtagelsen af et ansættelsesbrev. - A har undladt at modtagestemple en frigørelsesattest. - A har løjet omkring modtagelsesdatoen af ovennævnte frigørelsesattest. Ovenstående er alle meget grove fejl og en stor belastning for tillidsforholdet imellem A og ledelsen. Fejlene får økonomiske konsekvenser for FOA s a-kasse, da de supplerende dagpenge er udbetalt retsstridigt. Fejlene har desuden negativ indvirkning på FOA s a-kasses omdømme. Fremadrettet forlanger vi, at A - følger de regler, der er for behandling af post og andre dokumenter. Det vil sige, at dokumenter skal stemples, indscannes og journaliseres samme dag, de modtages, undtagelsesvist dagen efter - undlader at udbetale ydelser, der ikke er dokumentation for berettigelsen af - taler sandt omkring de sager, hun behandler eller har behandlet. Fortsætter den adfærd, som har afstedkommet denne advarsel, vil det få ansættelsesretlige konsekvenser. En konsekvens i den sammenhæng kan være afskedigelse.

3 - 3 I forbindelse med modtagelsen af advarslen anførte A, at den skulle være tidsbegrænset. A udarbejdede endvidere en omfattende redegørelse i forbindelse med advarslen. Det fremgår heraf bl.a., at hun var i en meget presset situation i forhold til et enkelt medlem, og at det ikke var et generelt forhold, at hun ikke scannede og journaliserede post med det sammen. 14. maj 2012 rettede HK Landsklub henvendelse til A-kassen vedrørende tidsbegrænsning af advarslen til A. Ved mail af 27. juni 2012 afviste A-kassen at tidsbegrænse advarslen. Den 13. september 2012 havde A-kasseleder Ole Wibroe en samtale med A om udførelsen af hendes arbejdsopgaver. Ole Wibroe har i en mail af 14. september 2012 præciseret sine forventninger/aftaler med hende således: I forlængelse af samtalen i går vil jeg lige præcisere mine forventninger/aftaler med dig: Fremadrettet forventes: At dine bunker reduceres til et rimeligt niveau på linje med andre kollegaer p.t. har du uacceptabelt meget ubehandlet post i Acadre og FIKS ift. kollegaer (i går havde du 38 sager i Acadre og 78 i FIKS) At du følger fleksaftalens mødetider (mandag-onsdag og fredag kl og torsdag senest kl. 11) At du overfører dine Axapta-ugekladder hver mandag uopfordret. At du selvstændigt behandler dine sager også efterlønssager og spørger om hjælp, hvis du får brug for det Vi har en opfølgningssamtale sammen med Jette fredag den 21. september kl på mit kontor. Og herudover har du og jeg en statussamtale mandag den 24. september kl på mit kontor. A var sygemeldt den 14. september Ved brev af 19. september 2012 opsagde FOA ansættelsesforholdet med optjent varsel til fratræden den 28. februar I opsigelsen hedder det bl.a.: Baggrunden for opsigelsen er, at du ikke følger de regler der er for scanning og journalisering af post samme dag, som de modtaget, undtagelsesvis dagen efter. Der er fundet post på dit bord, som var mere end 10 dage gammel Du modtog den 14. december 2011 en advarsel for samme forhold. Det fremgik også af advarslen, at hvis du fortsatte denne adfærd, vil det få ansættelsesretlige konsekvenser. Du udviser manglende respekt for din leder, Ole Wibroe. Senest har du den 13. september 2012 efter en samtale med Ole, forladt kontoret råbende ukvemsord, som dine kolleger også kunne høre. Det er en adfærd, som ikke forventes af en voksen person, og som vi ikke vil acceptere. Den 16. oktober 2012 traf Arbejdstilsynet på grundlag af et tilsynsbesøg den 26. september 2012 afgørelse om, at A-kassen skulle træffe foranstaltninger til at imødegå arbejdsmiljøbelastninger ved stor arbejdsmængde og tidspres. SAGEN PROCEDEREDES Efter proceduren voterede rettens medlemmer. Der kunne ikke blandt sidedommerne opnås flertal for noget resultat. Opmanden tilkendegav herefter sin opfattelse af sagen. Tilkendegivelsen blev taget til efterretning og kendelse blev frafaldet.

4 - 4 OPMANDENS TILKENDEGIVELSE I FOA s Overordnede retningslinjer for ESDH, skanning og arkivering fra juni 2007 hedder det bl.a.: 4.1 Vigtig forudsætning for at bevare revisionsgodkendelsen Revisionsgodkendelsen er givet under følgende forudsætninger (citat fra erklæringen): - At der udelukkende sagsbehandles på grundlag af dokumenter i Acadre (Forkantscanning) 5. Scanning 5.1. Datostempling Al post skal datostemples manuelt inden I scanner. 5.8 Alt skal skannes ind Det er vigtigt, at samtlige sider bliver skannet ind, også vejledningsteksterne på div. blanketter. 7. Journalisering 7.1. Skannet post Alle dokumenter fra Dagens Post i Acadre journaliseres på medlems sag/samlesag. For at lette sagsbehandlingen bør al post journaliseres samme dag som det scannes. A post skal være journaliseret senest dagen efter det er skannet. - I Lokal forretningsgang, Postmodtagelse og sags- og postregistrering i Acadre samt fraværsfordeling for FOA s A-kasse LFS fra 17. juni 2010 hedder det bl.a.: Formålet med de lokale retningslinier er: At sikre en så tidlig postmodtagelse, scanning og journalisering som muligt At sikre at al post scannes og journaliseres samme dag som det modtages At sikre at behandling af alle sager løbende prioriteres, så sagsbehandlingstiden ikke påvirkes af evt. egen sagsbehandlers fravær At sikre at der kan laves overskuelige søgelister, så f.eks. at de ældste sager altid kan behandles først Dagens Post: 1. Kvikkens opgaver 2. Sagsbehandlerens opgaver. Herefter journaliserer sagsbehandler posten. Journaliseringen søges afsluttet senest kl , så vi sikre os det fornødne overblik og i løbet af dagen er i stand til at svare medlemmer på spørgsmål om hvor langt deres sag er. Hvis journaliseringen ikke kan nås inden kl skal den ske så hurtigt som muligt derefter. Ved dagens slutning skal al post være journaliseret inden sagsbehandleren går hjem. 3. Post som modtages i dagens løb Under henvisning hertil, til udviklingschef Helle Steppats forklaring og til indholdet af advarslen af 14. december 2011 lægger opmanden til grund, at al post som udgangspunkt skulle indscannes samme dag, den blev modtaget, men at det blev accepteret, at post blev indscannet dagen efter modtagelsen. Den uindscannede post, der er omtalt i opsigelsen af 19. september 2012 af A, bestod bl.a. af en blanket AR 245 om ansøgning om og bekræftelse af ret til optagelse på selvvalgt uddannelse for ledige dagpengemodtagere. Blanketten var stemplet modtaget af A-kassen den 31. august I overensstemmelse med A, fuldmægtig Lisbeth Steffen, sagsbehandler Asia Shah, konsulent Jette Pedersen og sagsbehandler Eva Pihls forklaringer lægger opmanden til grund, at blanket AR 245 ikke skulle scannes af kvikken, men af den pågældende sagsbehandler i forbindelse med selve sagsbehandlingen, at nogle af medarbejdere i udbetalingsgruppen foretog sagsbehandling af AR 245 samme dag eller senest dagen efter modtagelsen af blanketten, mens andre medarbejdere på grund af prioritering af andre arbejdsopgaver kunne

5 - 5 have en blanket AR 245 liggende i flere dage, og at det var medarbejdernes opfattelse, at ledelsen havde kendskab til denne arbejdsgang, der afveg fra de skriftlige retningslinjer, og accepterede den. A-kasse leder Ole Wibroe har forklaret, at blanket AR 245 skulle påtegnes og scannes ind ved én proces samme dag som modtagelsen, og tidligere A-kasse leder Gert Rasmussen og konsulent Henrik Steen Nielsen har forklaret, at behandlingen af AR 245 skulle prioriteres, idet den var afgørende for et medlems ret til uddannelsesydelse, og idet man kunne risikere, at et kursus blev aflyst på grund af for få deltagere, mens blanketten lå i A-kassen. Under henvisning hertil finder opmanden det ikke godtgjort, at ledelsen havde kendskab til og accepterede den arbejdsgang, som nogle af medarbejderne i udbetalingsafdelingen fulgte, og som indebar, at AR 245 ikke blev behandlet samme dag eller senest dagen efter modtagelsen. På den anførte baggrund og under hensyn til indholdet af den advarsel, som A var blevet meddelt den 14. december 2011, og hvoraf det klart fremgår, at al post skal scannes samme dag, den er modtaget, undtagelsesvist den følgende dag, finder opmanden ikke grundlag for at anse opsigelsen af A for usaglig. A- kassen frifindes derfor for påstanden om betaling af godtgørelse. Sagsomkostninger Opmanden bestemte, at hver part skal bære sine omkostninger for voldgiftsretten, og at opmandens honorar på i alt kr. skal betales med halvdelen af hver part. København den 2. juli 2014 Vibeke Rønne højesteretsdommer

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting)

Kendelse. 29. november 2013. faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri. for. Teknisk Landsforbund. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) 1 Kendelse af 29. november 2013 i faglig voldgiftssag FV2013.0084: CO-industri for Teknisk Landsforbund for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I ved DI for Servodan A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen

Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen FV2013.0194 Den 2. maj 2014 kl. 10 blev en faglig voldgiftsret sat i HK Huset til behandling af sagen HK Privat mod Business Danmark. Voldgiftsretten bestod af de faglige sekretærer Birgitte Schneider

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 12. november 2009 i faglig voldgiftssag FV 2009.39: Finansforbundet for A (advokat Jakob Juul) mod Finanssektorens Arbejdsgiverforening for Danske Bank A/S (advokat Merete

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. februar 2011 Sag 233/2008 (1. afdeling) HK/Danmark som mandatar for A (advokat Trine Binett Jørgensen) mod [Virksomheden] B ved C (advokat Henrik Kleis) I tidligere

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009

F O A F A G O G A R B E J D E. FOAs Klageinstans. Beretning 2009 F O A F A G O G A R B E J D E FOAs Klageinstans Beretning 2009 FOAs Klageinstans Sekretariatet: Staunings Plads 1-3 1790 København V Telefon: 46 97 26 26 FOAs hjemmeside: www.foa.dk E-mail: klageinstans@foa.dk

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0104): Gymnasieskolernes Lærerforening for A (Advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Moderniseringsstyrelsen for EUC Syd (Kammeradvokaten v/advokat Lene Damkjær

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod

Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: HK/Stat som mandatar for. (advokat Mette Østergaard) mod Protokollat med TILKENDEGIVELSE i faglig voldgift 2014.0072: A HK/Stat som mandatar for, B og (advokat Mette Østergaard) C mod Moderniseringsstyrelsen som mandatar for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 4. november 2014. faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 4. november 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013.0168): Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Christian

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune

Opmandskendelse i Faglig Voldgift. Socialpædagogernes Landsforbund for A. mod. Kommunernes Landsforening for Køge Kommune Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV2014.0053) Socialpædagogernes Landsforbund for A (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening for Køge Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod.

O:P_MANPSKENDELSE _. Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF. som mandatar for. (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod. O:P_MANPSKENDELSE _ l Faglig Voldgift (FV 2013.0071) DJØF som mandatar for E (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Finansministeriet Moderniseringsstyrelsen for Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

Skoleleder og. overenskomstansat. er du. overenskomstansat. og bekymret for at blive. afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN Skoleleder og overenskomstansat er du overenskomstansat og bekymret for at blive afskediget SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN 1 når dit Der kan af mange årsager opstå en risiko for, at din arbejdsgiver

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 29. juni 2011 F-6-10 HK Danmark som mandatar for F (advokat Jacob Goldschmidt) mod Bjørn Klamer A/S (advokat Allan Jensen) Indledning Sagens

Læs mere

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596.

KENDELSE. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. KENDELSE i Afskedigelsesnævnets sag nr.:2011.0596. 3F Fagligt Fælles Forbund for A mod DI Overenskomst I v/di for Dong Energy Power Holding A/S Sagen blev mundtligt forhandlet den 18. november med højesteretsdommer

Læs mere

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg

Klager. København, den 5. januar 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Svend Haslund Torvegade 88 6700 Esbjerg Klagen er modtaget i nævnet den 22. marts 2010. Sagen angår spørgsmålet, om det

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 21. april 2012 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion, herunder

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen)

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013. i faglig voldgiftssag 2011.0185. (advokat Martin Juul Christensen) PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt mandag den 14. januar 2013 i faglig voldgiftssag 2011.0185 HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Tandlægeforening (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen)

Læs mere

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand.

KENDELSE. Sagen blev mundtligt forhandlet den 24. februar 2011 med højesteretsdommer Lene Pagter Kristensen som nævnsformand og opmand. i Afskedigelsesnævnets sag nr.:20100925 3F for A mod Køge Bugt Ejendomsservice A/S Uoverensstemmelsen KENDELSE Sagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede Køge Bugt Ejendomsservice A/S s afskedigelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 286/2009 (2. afdeling) Helsingør Kommune og Hillerød Kommune Kommune (advokat Elsebeth Aaes-Jørgensen) mod FTF Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Glostrup Byrets dom af 12. juli 2013 Sag BS 10J-4197/2011 [person1] mod [virksomhed1] Senere instans: Østre Landsrets dom af 5. november 2014 Afsagt af dommerfuldmægtig:

Læs mere

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk.

I noterne er der blandt andet henvist til Ankestyrelsens praksis, der kan hentes på www.ast.dk. Orientering 13. november 2014 Vejledning om sygedagpenge og refusion Dansk Erhverv har udarbejdet denne vejledning, der giver et overblik over reglerne om sygedagpenge og arbejdsgivers ret til refusion,

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010

Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 Arbejdsrettens dom af 31. marts 2010 i sag nr. A2009.0136: Landsorganisationen i Danmark for HK/Privat (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Landbrugsrådgivning Syd I/S (advokat Jens Lund Mosbæk) Dommere:

Læs mere

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1.

D O M. afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. D O M afsagt den 14. marts 2014 af Vestre Landsrets 13. afdeling (dommerne Henrik Twilhøj, Elisabeth Mejnertz og Trine Riise (kst.)) i 1. instanssag V.L. B-2589-12 og V.L. B-2590-12 Fagforeningen Danmark

Læs mere