Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen"

Transkript

1 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen

2 CASA Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen 8 CASA, Maj 2008 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord I april 2006 påbegyndte LO Storkøbenhavn pilotprojektet Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn /Øresundsregionen med støtte fra EUs Socialfond. Projektet var rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen og havde til formål: At skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere At udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. LO Storkøbenhavn har arbejdet ud fra hypotesen, at der eksisterer et uddannelsesgab, og at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen samt tiltrække ledige eller jobskiftere til branchen. Det endelig mål for pilotprojektet er, at erfaringerne og metoden skal kunne videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, som kan anvendes i flere brancher fx bygge- og anlægsbranchen eller på det sociale og sundhedsfaglige område. Ifølge Socialfondens gældende retningslinjer for økonomisk tilskud til projektaktiviteter, skal projektet evalueres af 3. part. Denne rapport er CASAs evaluering af projektet.

6 2

7 Indhold 1 Indledning Sammenfatning af CASAs evaluering Evalueringens formål og mål Evalueringens metode Pilotprojektets arbejdshypoteser Pilotprojektets begrebsafklaring Pilotprojektets fremstilling af data Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Evaluering af metodens fase 2 Interview Spørgeguide til ledere Spørgeguide til medarbejdere Valg af interviewpersoner Evaluering af metodens fase 3 Spørgeskema Evaluering af fase 4 Bearbejdelse af empiri, notat og workshop Bortfaldsanalyse kritik Evaluering af fase 5 Rapport og konference

8 4

9 1 Indledning CASA gennemfører i denne rapport en evaluering af LO Storkøbenhavns projekt: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen. Herefter kaldet projekt kompetenceregnskab. Kompetenceregnskabet skal være et redskab, der kan skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen. Dette fordi hotel- og restaurationsbranchen befinder sig i en flaskehalssituation. Særlig det skånske arbejdsmarked er præget af ungdomsarbejdsløshed, fordi der er efterspørgsel efter erfarne folk og mindre på nyuddannet arbejdskraft med begrænset erfaring. Derfor er der er en øget tendens til, at unge arbejdstagere (især kokke) fra den svenske del af regionen søger job i Storkøbenhavn. På grund af arbejdskraftmangel skal det undersøges, hvordan man kan tiltrække flere til branchen i Sverige (nærmere bestemt Skåne) og København. Kompetenceregnskabet er rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen 1 og skal ifølge LO Storkøbenhavn 2 : Skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere 3. Udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. Kompetenceregnskabet har som mål at 4 : få hold på og udforske, hvilke kompetencer der efterspørges af arbejdsgiversiden, og hvilke kompetencer der reelt er til stede blandt arbejdstagere samt blandt de ledige, der er i relation til branchen 5 klargøre mulighederne for gensidig udvikling og problemløsning på beskæftigelsesområdet på tværs af Øresundsregionen. Projektet skulle jf. LO Storkøbenhavns ansøgning til EUs Socialfond være gennemført fra april 2006 til oktober 2007 og være bemandet af en fuldtidsog en deltidsmedarbejder. Projektet er ifølge aftale med EUs Socialfond blevet forlænget til ultimo april Det er oplyst, at projektledelsen arbejder på at præcisere, hvor langt hovedstadsområdet rækker, og om hele Skåne skal dækkes. 2 Jf. LOs følgebrev fra 8. marts Projektbeskrivelsen nævner også de ledige i sin målsætning men projektledelsen oplyser, at disse er udeladt fra undersøgelsen. 4 Jf. projektets prospekt af september De ledige er siden hen blevet udeladt fra undersøgelsen. 5

10 I perioden fra april 2007 til marts 2008 har CASA på fire møder givet sparring vedrørende projektet til kompetenceregnskabets projektleder. Kompetenceregnskabets målgruppe er virksomheder, kommuner og interesseorganisationer, dvs. aktører med interesse for beskæftigelsesudviklingen i Øresundsregionen. 6

11 2 Sammenfatning af CASAs evaluering Metodeudvikling Det var projektets mål at udvikle en operationel metode til at indsamle data, som kan danne grundlag for udarbejdelse af et kompetenceregnskab. Først og fremmest kan det konkluderes, at dataindsamlingsmetoden er anvendelig. Brugen af projektets redskaber, spørgeguides og spørgeskema er velbeskrevet. Redskaberne er vedlagt rapporten således, at det er muligt for en person i en anden branche at tilrette dem til egen branche. Og de fleste trin i undersøgelsens fem faser kan anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter. Der er indledningsvis blevet udarbejdet en spørgeguide i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen. Herefter er der gennemført semistrukturerede interview med ansatte i branchen, som dermed selv definerer deres kompetencer og behov for kurser og videreuddannelse. Data fra interview er bearbejdet og omdannet til to spørgeskemaer målrettet til henholdsvis ledere og medarbejdere i branchen. Spørgeskemaet er testet i branchen, og herefter er der gennemført en større spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater er beskrevet i rapporten. Analyserapporten Analyserapporten skulle bl.a. vise en opgørelse af udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen for Øresundsregionen. I projektansøgningen er beskrevet, at projektet bl.a. ville basere sig på eksisterende viden fx en analyse fra LO Storkøbenhavn (vækstbrancher og kompetencer november 2005), der kortlægger, hvor på det storkøbenhavnske arbejdsmarked der er jobåbninger, og hvilke kompetencer der kræves for at bestride disse job samt analyserer fremtidens kvalifikations- og kompetenceefterspørgsel efter ufaglært og kortuddannet arbejdskraft i Storkøbenhavn. Rapporten viser, at LO Storkøbenhavn har gennemført en statistisk analyse af arbejdsmarkedsdata for såvel Storkøbenhavn som Skåne. Analysen er beskrevet under brancheportrættet. Såvel brancheportrættet som pilotprojektets spørgeskemaundersøgelse bidrager til viden om og opgørelse af udbudte og efterspurgte kompetencer. Uddannelsesgab. Der er i data vist uddannelsesgab på arbejdspladserne, primært i forhold til opnåelse af kompetencer og i mindre grad i forhold til uddannelse. Mange ufaglærte vil gerne på kursus i forbindelse med nuværende arbejde men har aldrig har været det. 7

12 Der er uoverensstemmelse mellem ledere og faglærte medarbejderes oplevelse af, om de faglærte efterspørger uddannelses- og kursustilbud, hvilket antyder uopdyrket potentiale. Personer med anden etnisk oprindelse end dansk og svensk har kompetencer, der ikke kommer i spil (jf. portræt af filippinsk opvasker og argentinsk stuepige). Under halvdelen af lederne oplever, at branchen har relevante kursustilbud. Endvidere er der mellem branchen og uddannelsessystemet påvist et gab imellem: det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Endvidere er det påvist, at 64 % af de ufaglærte ikke har lyst til at tage en uddannelse inden for branchen, hvilket beskrives som nedslående nyt. Derfor konkluderer LO Storkøbenhavn i sammenfatningen, at der er fundet forskellige former for uddannelses- og kompetencegab i pilotprojektet. Gabene går både på, hvordan man opnår kompetencer i henholdsvis uddannelsessystemet og på, at der ikke opleves at være relevante kurser, man kan tage i forbindelse med sit arbejde og sin jobfunktion. Synliggørelse, samarbejde og forankring Projektets metodebeskrivelse og faser kunne muligvis være beskrevet mere uddybende. LO Storkøbenhavn beskriver, hvad man har gjort trin for trin fra projektstart til slut. Men det ses også, at det fx har taget tid at etablere kontakter, og der mangler lidt information om, hvordan det er lykkedes. Af bilagsmaterialet fremgår, at der er afholdt dialogmøder og med hvem. Pilotprojektets barrierer, og hvordan de er håndteret, er væsentlig information for andre, som ønsker at bruge metoden til at undersøge kompetencer i deres branche. Det ses, at dataindsamlingen har været problemfyldt og forsinket etc. Der kunne have været gode råd om dette til kommende brugere af kompetenceregnskabet. Pilotprojektet viser mangler i forhold til begrundelser fx for valg af population i både den kvalitative og kvantitative undersøgelse. I forhold til gennemførelse af kvalitative interview med faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København, er det ikke tydelig forklaret, efter hvilke kriterier man har udvalgt sin respondentgruppe. 8

13 I forhold til den kvantitative dataindsamling ville det have været nyttigt med en opgørelse af, hvor mange store hoteller der alt i alt findes i regionen samt antal beskæftigede pr. hotel, café etc. Denne opgørelse burde have været sammenholdt med undersøgelsespopulationen. Ikke desto mindre er der gennemført 16 kvalitative interview og indhentet 437 besvarelser i den kvantitative undersøgelse. Det er altså lykkedes LO Storkøbenhavn at indsamle såvel kvalitative som kvantitative data fra faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København. Med baggrund i CASAs kommentar ovenfor om manglende beskrivelse af populationen, er det ikke muligt for CASA at afgøre, om undersøgelsespopulationen er repræsentativ. I forhold til at forankre projektets resultater i andre organisationer resterer dette arbejde endnu, hvilket LO Storkøbenhavn selv er opmærksom på via de kommende formidlingsaktiviteter. Pilotprojektets rapport viser, hvordan der er arbejdet med at udarbejde et kompetenceregnskab fra det indledende brancheportræt via interview og til spørgeskemaundersøgelse. Arbejdet med kompetenceregnskabet har krævet kontakter i hotel- og restaurationsbranchen i form af interview, dialogmøder etc. Gennem de kommende formidlingsaktiviteter vil disse kontakter og strategiske partnerskaber blive udbygget og vedligeholdt. Afgrænsning CASA har i forhold til ansøgningen konstateret, at LO Storkøbenhavn undervejs i projektet har truffet nogle valg, som gør, at projektet afviger en smule fra den oprindelige projektansøgning: Udover faglært og ufaglært arbejdskraft var også nævnt ledige og marginaliserede grupper, som er udeladt fra dataindsamlingen. Sverige er udnævnt til undersøgelsesområde, men undersøgelsen er afgrænset til Skåne. Det er udelukket at beskæftige sig med sort arbejdskraft. Nedenfor gennemgås kort fase for fase, hvordan LO Storkøbenhavn har udført det, de beskrev i ansøgningen til EUs Socialfond. 9

14 10

15 3 Evalueringens formål og mål Overordnet skal CASA vurdere om pilotprojektet har: skabt overblik over udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen. udviklet en metode til måling og opgørelse af kompetencer. Endvidere har LO Storkøbenhavn bedt om at blive slutevalueret på følgende tre forhold: 1. Metodeudvikling Har projektet udviklet en gennemtænkt, operationel metode, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et større og egentligt kompetenceregnskab? 2. Analyserapport Har projektet formået at udarbejde et kvalificeret kompetenceregnskab for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen, indeholdende en tilfredsstillende opgørelse af udbuddet og efterspørgslen af kompetencer i regionen? 3. Synliggørelse, samarbejde og forankring Har projektet formået at synliggøre arbejdet med kompetenceregnskabet, at indlede strategiske partnerskaber, samt fremadrettet at forankre projektets videre gennemførsel i en række organisationer? CASAs evalueringstilgang LO Storkøbenhavn skriver om sin metode, at projektet går på to ben og består af en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen og af erfaringsindsamling indsamlet ved hjælp af interview og spørgeskemaer. Dette beskrives nærmere i afsnittet om metode. Med udgangspunkt i LO Storkøbenhavns egne kriterier finder CASA det relevant at se på følgende: Kan de arbejdsmarkedsstatistiske data suppleret med erfaringsindsamling resultere i fyldestgørende viden om udbudte og efterspurgte kompetencer? Kan projektets fem trin anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter? Er den udvalgte undersøgelsespopulation repræsentativ således, at systematikken kan anvendes bredere? Endvidere vil CASA i evalueringen se på, hvordan man har defineret anvendte begreber som fx kompetence og uddannelsesgab. Om det er lykkedes at undersøge uddannelsesgabet, er det bevist, at et sådant eksisterer, og 11

16 er der peget på indsatser i forhold til en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Slutmålet for evalueringen er at kunne konkludere, om erfaringerne og metoden fra pilotprojektet kan videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, der kan anvendes i flere brancher (fx bygge- og anlægsbranchen og det sociale og sundhedsfaglige område). 12

17 4 Evalueringens metode CASA har baseret evalueringen på de fem faser, som LO Storkøbenhavn har beskrevet i sin ansøgning til EUs Socialfond samt de tre forhold i udbudsmaterialet, som LO Storkøbenhavn har ønsket særlig fokus på. De fem faser er nævnt nedenfor og konkret beskrevet i hvert sit afsnit i denne rapport. 1 Interview 2 Spørgeskema 3 Workshop 4 Rapport 5 Konference Interview med ledere og medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte på to til fire udvalgte arbejdspladser - en til to på dansk side og en til to på svensk side. Et spørgeskema udarbejdes på baggrund af erfaringerne fra interviewene. Spørgeskemaet rettes mod hotel- og restaurationsbranchen. De foreløbige resultater danner udgangspunkt for en workshop, hvor folk fra branchen, folk med erfaringer fra andre kompetenceregnskaber og målrettede erhvervsuddannelser samt de involverede i projektet mødes og giver bud på, hvilke initiativer der er relevante at tage. Erfaringer og data fra interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen samles. Balancen mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer opgøres, og der gives et samlet bud på håndtering af uddannelsesgabet, og hvilke indsatser og redskaber der er nødvendige. Resultaterne fremlægges på en konference, der fungerer som startskud til det udvidede kompetenceregnskab, hvor erfaringerne, anbefalingerne og redskaberne fra pilotprojektet kan bruges i andre brancher med lignende udfordringer. LO Storkøbenhavn har beskrevet, at projektet går på to ben, idet det dels bygger på en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen, dels på erfaringsindsamling fra medarbejdere og ledere i branchen gennem interview- og spørgeskemametode. Der anvendes således både kvalitativ og kvantitativ metode. I forhold til metodeudviklingen opstiller LO Storkøbenhavn følgende to arbejdshypoteser: Hvad skal man være særlig opmærksom på i udviklingen af en metode for et kompetenceregnskab? 13

18 Er der på baggrund af pilotkompetenceregnskabet potentiale for et fuldskala kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen? Endvidere er det relevant at belyse, om der i projektet er udviklet metoder og redskaber, der kan favne kompleksiteten af de forskellige formelle og uformelle kompetencer, som eksisterer og efterspørges i hotel- og restaurationsbranchen. 4.1 Pilotprojektets arbejdshypoteser Projektet har 6 som sin arbejdshypotese, at der eksisterer et uddannelsesgab i branchen forstået som forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer eller sagt mere konkret, at der eksisterer et ulige forhold mellem erhvervslivets efterspørgsel, den tilstedeværende arbejdskraft og antallet af elever under uddannelse. LO Storkøbenhavn opstiller følgende tre arbejdshypoteser: Hvad er forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen? Hvorledes kan forholdet betegnes som et uddannelsesgab? Hvorledes kan der findes uanvendte kompetencer hos ufaglærte arbejdstagere og arbejdstagere med anden etnisk baggrund end dansk og svensk i branchen? Undersøgelsen af hypoteserne skal munde ud i et kompetenceregnskab, der kan give bud på redskaber og indsatser, der kan hjælpe med at komme et muligt uddannelsesgab til livs gennem et målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Endvidere har LO Storkøbenhavn en hypotese om, at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen og for at tiltrække ledige eller jobskiftere. 4.2 Pilotprojektets begrebsafklaring Uddannelsesgab Uddannelsesgab beskrives i rapportens indledning som en ubalance mellem udbud og efterspørgsel på uddannet og faglært arbejdskraft. Der vil i fremtiden mangle faglært arbejdskraft og være for mange uudannede, alt imens der bliver færre ufaglærte arbejdspladser. I rapportens sammenfatning beskrives uddannelsesgabet som et gab: 6 Beskrevet i LO Storkøbenhavns udbudsmateriale af 8. marts

19 imellem det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan imellem branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Kompetence som begreb LO Storkøbenhavn indleder med at definere begrebet kompetence som et helhedsbegreb bestående af formel uddannelse og erfaring samt kompetencer, man ikke har bevis for, og som er opnået på uformel basis eksempelvis gennem erfaring med udførelse af en bestemt jobfunktion. Det ses i undersøgelsen, at LO Storkøbenhavn er tro mod sin definition på kompetencer i og med, at der i spørgeguide og spørgeskema spørges til både uddannelsesmæssige kvalifikationer og mere erfaringsbaserede kompetencer, som det er nødvendigt at være i besiddelse af for at udføre sit arbejde. Eksempelvis spørgsmålene: Er det vigtigt at have erfaring fra lignende eller andre job i dit nuværende arbejde? og Hvor har du især lært det fag, som du er udlært indenfor? med svarmuligheden via min samlede arbejdsmæssige erfaring. Kompetenceregnskab LO Storkøbenhavn definerer kompetenceregnskabets opgave som at undersøge forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i branchen på tre niveauer. Nominelt i forhold til at beskrive hvor mange arbejdstagere i efterspurgte jobfunktioner, der mangler i branchen, samt kvalitativt i forhold til at beskrive hvordan kompetencer opnås, og hvordan man kan tilføre eksisterende arbejdstagere et kompetenceløft. Således vil man i undersøgelsen forsøge at finde frem til, hvor man skal sætte ind med fremtidig kompetenceudvikling for at matche kompetenceefterspørgslen, herunder særligt hvilke initiativer der skal til for at opkvalificere den ufaglærte arbejdskraft. 4.3 Pilotprojektets fremstilling af data En del af projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i branchen. Der er indhentet 437 svar, som analyseres og beskrives i pilotprojektets rapport. Projektets fremstilling af data Spørgeskemaundersøgelsens resultater er vedlagt som bilag, så læseren har adgang til alle frekvenstabeller. Alle spørgsmål er blevet krydset med alle baggrundsvariable. Hvor der er fundet relevante forskelle i forhold til baggrundsvariable som stillingskate- 15

20 gori, alder mv. er disse forskelle beskrevet. Køn har ikke vist sig at have signifikant betydning. I analysen er der indsat profiler eller faktabokse, som giver et hurtigt overblik over afsnittets analyser og konklusioner. CASAs idéer til fremstilling af data Nedenfor giver CASA anbefalinger til kommende brugere af kompetenceregnskabet i forhold til præsentation af data. I kompetenceregnskabets sammenfatning er der vist to tabeller, hvor henholdsvis medarbejderes og lederes svar på spørgsmålet, om det er vigtigt at kunne læse og skrive, fremgår. Sådanne tabeller giver et overblik, som på overskuelig måde viser ligheder og forskelle mellem medarbejderes og lederes svar. Derfor kunne sådanne tabeller med fordel være anvendt lidt hyppigere i rapportens datafremstilling. I beskrivelsen af spørgsmål kan det være nyttigt at beskrive de svarkategorier, som man medtager. Eksempelvis: 39 % af lederne synes i høj eller nogen grad, at medarbejdere efterspørger uddannelse og kursustilbud. Beskrivelser som et flertal kan dække over 50 % og opefter. Hvis man vælger at bruge betegnelser som fx et flertal mener, kan det være godt at sætte procenttallet i parentes. Fx et flertal (65 %) mener i høj eller nogen grad. Således kan læseren bedre selv vurdere tallet og tolkningen af det. I rapporten er undersøgelsens data omkring kursusaktivitet sammenstillet med statistik fra Danmarks Statistik vedr. kursister på almene og forberedende kurser og erhvervsrettede kurser. Sådanne sammenligninger giver troværdighed til rapport og data. Der kunne i metodeafsnittet ligeledes være foretaget en sammenstilling af undersøgelsens population i forhold til brancheportrættets population. Fx viser brancheportrættet, at der er 45 % mænd og 55 % kvinder i branchen. I undersøgelsen indgår henholdsvis 39 % mænd og 61 % kvinder, hvilket svarer nogenlunde til branchen som helhed. Endvidere indgår i undersøgelsen 40 % faglærte medarbejdere og 60 % ufaglærte, hvor branchen generelt beskæftiger 1/3 studerende, 1/3 faglærte og 1/3 ufaglærte osv. I undersøgelsens sammenfatning kommenteres ikke særskilt på dataene omkring fastholdelse i branchen og lysten til at tage et job i Sverige eller Danmark. I analysen fremgår det, at omkring 3/4 af medarbejdere tror, at de arbejder i branchen om 2 år, og at 89 % af medarbejderne i høj eller nogen grad kan lide branchen. 7 % af danskerne og 43 % af svenskerne har overvejet at tage job på den anden side af sundet. 16

21 5 Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Fase 1 er gennemført som research inden for feltet i forhold til, hvad man allerede ved om kompetencer og kompetenceregnskaber. Endvidere skulle der etableres kontakter på såvel dansk som svensk side. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 1 Research og partnerskaber Afdækning af feltet af viden på hotel- og restaurationsområdet, allerede eksisterende viden og materialer i forhold til kompetencer og aktuelle erfaringer med kompetenceregnskaber. Samtidig undersøges mulighederne for at implementere projektet i den svenske del af Øresundsregionen, herunder en afdækning af evt. barrierer. Der arbejdes ud fra en arbejdshypotese om, at forholdet mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer i branchen til dels kan tilskrives et uddannelsesgab i branchen. En foreløbig metode udarbejdes, samtidig med, at der etableres partnerskaber til projektet både på dansk og svensk side. Herudover udvælges virksomheder og interviewpersoner. I august afholdes dialogmøde med parterne, hvor blandt andet projektets metode fremlægges. I rapporten leverer LO Storkøbenhavn et grundigt brancheportræt i forhold til vækst samt i forhold til at beskrive antal medarbejdere i branchen og deres uddannelser. Brancheportrættet afsluttes med en kort oversigt over Øresundsregionale forhold, hvor det fremgår, at karakteristika for branchen på nationalt plan i Danmark stort set genfindes på Øresundsregionalt plan. I metodeafsnittet beskrives, hvordan man har nedbrudt branchen i underbrancher for at få overskueliggjort det felt, man ønsker at undersøge. Med baggrund i størrelse i forhold til vækst og antal beskæftigede 7 gives argumenter for, hvorfor man har valgt at undersøge de 5 underbrancher: Restaurant, kantine, cafeteria, hotel og café. CASA mener ud fra oplysningerne i rapporten at kunne sige, at der er tegnet et grundigt brancheportræt. Desværre trækker LO Storkøbenhavn ikke en klar linje fra brancheportrættet over til sin udvælgelse af population særligt ikke i forhold til udvælgelse af population til spørgeskemaundersøgelsen (fx efter hvilke kriterier de 143 arbejdspladser er udvalgt). Denne mangel kan hænge sammen med, at dataindsamlingen er udlagt til ekstern konsulent. CASA nævner forholdet som en mangel set i relation til, at andre skal kunne overtage eller genbruge metoden. Derfor ville det have været nyttige oplysninger i rapporten at kunne se beskrevet, hvordan den eksisterende viden fra brancheportrættet er anvendt ved udvælgelsen af spørge- 7 Pilotrapportens metodeafsnit. 17

22 skemaundersøgelsens population dvs. om fx virksomhedernes størrelse, indtægt, antal medarbejdere etc. har været kriterier for udvælgelse. LO Storkøbenhavn beskriver i sin rapport, at der har været brugt megen tid og energi på at etablere kontakter med samarbejdspartnere. Det nævnes, at der bl.a. er afholdt dialogmøder i København og Malmø men ikke konkret med hvem disse er afholdt. En uddybende beskrivelse af processen for etablering af kontakterne hvordan fandt man frem til nøglepersoner, gennem hvilke kanaler fik man etableret kontakt etc. er relevant for andre. Såfremt nogen vil gennemføre lignende undersøgelser i andre brancher, er det væsentligt at have fokus på den tid, det tager at få kontakt til fagpersoner og virksomheder i branchen, hvis man ikke selv er en del af denne. Endvidere er et kendskab til statistik og registre også væsentligt. Hvilke statistikker eksisterer i dag, og hvem kan udlevere navne på respondenter (har fagforeningsdata) etc. Det skal dog bemærkes, at CASA siden hen er blevet opmærksom på, at data for afholdelse af dialogmøder findes på projektets hjemmeside, og at data omkring etablering af samarbejdspartnere findes i projektets statusrapporter. 18

23 6 Evaluering af metodens fase 2 Interview Fase 2 er gennemførelse af interview med ledere samt faglærte og ufaglærte medarbejdere i branchen i Øresundsregionen. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 2 Interview Der udarbejdes en spørgeguide og interviewes ledere og et bredt spektrum af medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte, på to udvalgte større arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen. En virksomhed på dansk side og en på svensk side. Interview sker med henblik på at afdække ønsker og behov i forhold til kompetencer hos medarbejdere. Interviewene bliver i første omgang foretaget enkeltvis. Interviewene transskriberes og systematiseres for at give et overordnet billede på balancen eller gabet mellem udbuddet og efterspørgslen på kompetencer. LO Storkøbenhavn har i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen udarbejdet en spørgeguide til henholdsvis ledere og medarbejdere. Interviewene er gennemført for at give input til spørgeskemaet i den kvantitative undersøgelse. Det ses, at interviewguiden bærer præg af at være et forstadium til spørgeskemaundersøgelsen. Fx bliver arbejdsgiverne bedt om at fortælle om de faglige og personlige kompetencer, der er vigtigst, når de søger nye medarbejdere. Disse spørgsmål kan efterfølgende grupperes om til svarkategorier i et spørgeskema. Det vurderes, at guiden fungerer som udgangspunkt for et eksplorativt interview. I rapporten nævnes, at de kvalitative interview skal give indblik i de kompetencer, som er relevante for at udføre jobfunktionerne i branchen. Medarbejdere og ledere er spurgt både om deres behov for kompetencer nu og i fremtiden samt ønsker til efteruddannelse, og om der er barrierer for faglig udvikling. Sidstnævnte kan eksemplificeres igennem spørgsmålet: Hvordan ser din arbejdsplads på efteruddannelse og videreuddannelse?. Metoden med at stille spørgsmål hos de professionelle i branchen giver brugbar viden. Ved at stille åbne spørgsmål er det de ansatte i branchen, som selv definerer deres kompetencebehov. I forhold til spørgsmålene om kompetencer og kvalifikationer er spørgsmålene så brede og åbne, at de formentlig kan benyttes i alle brancher, uden at der skal udarbejdes særlige guides til at tage højde for branchespecifikke forhold. 19

24 CASA mener, at viden om og holdninger til kompetencer og kvalifikationer i branchen kan og er blevet dækket ved hjælp af de to spørgeguides, som dermed lever op til formålet om eventuelt at kunne anvendes i andre brancher. 6.1 Spørgeguide til ledere Spørgeguiden til ledere dækker spørgsmål om kompetencer generelt. Fx er der åbne spørgsmål, hvor ledere skal svare på: Hvad lægger I særlig vægt på, når I søger nye medarbejdere? og Hvilke faglige kompetencer er de vigtigste?. Arbejdsgiverne stilles mange spørgsmål om deres holdninger til kompetencer og kvalifikationer, fx hvad de lægger vægt på ved ansættelse, hvor er der brug for opkvalificering, hvad er der brug for i fremtiden etc. Sådanne brede generelle spørgsmål vil kunne anvendes i alle brancher til at få indkredset, hvilke kompetencer der er væsentlige. Når der fra interview er indhentet tilstrækkeligt mange bud på dette, kan man udarbejde sit branchespecifikke spørgeskema til ledere. 6.2 Spørgeguide til medarbejdere Spørgeguiden til medarbejdere er lidt længere end den til ledere. Medarbejderspørgeguiden indeholder efter råd fra erfa-personer spørgsmål om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøspørgsmål kan hjælpe med til at belyse andre forhold, som er i spil på arbejdspladsen. Det fortælles fx, at hvis branchen har et tærende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, er det givetvis ikke kompetenceudvikling, der fylder mest i medarbejdernes arbejdsliv. LO Storkøbenhavn beskriver også som et resultat af undersøgelsen, at en bagvedliggende indikator som et meget hårdt fysisk arbejdsmiljø gør, at mange efterspørger opkvalificering til andre typer jobfunktioner, som de oplever som mindre fysisk opslidende. 6.3 Valg af interviewpersoner I rapportens metodeafsnit er forklaret, hvor mange interview der er gennemført og med hvem. Som tidligere nævnt ville en uddybende beskrivelse af de valgte virksomheder, deres omsætning, størrelse, antal ansatte mv. have været interessant. Det er ikke forklaret, hvor store virksomhederne er. Fx kunne man forestille sig en refleksion over, om man skal interviewe personalechefen frem for den administrerende direktør, såfremt der er tale om meget store virksomheder. 20

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk

Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk baggrund end dansk Februar 2002 Sanne Ipsen CASA Evaluering af et forsøg med en mentorordning for ingeniører med anden etnisk

Læs mere

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave

Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen CASA Virksomhedssamarbejde i Kgs. Enghave 2. delrapport September 2003 Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Evaluering af IKV i AMU

Evaluering af IKV i AMU Evaluering af IKV i AMU inden for industriens uddannelser Industriens Fællesudvalg for erhvervs og arbejdsmarkedsuddannelser og Metalindustriens uddannelsesudvalg Maj 2009 Side 1 Mærsk Nielsen HR Jystrup

Læs mere

Brancheløft til hotel- og restauration

Brancheløft til hotel- og restauration Brancheløft til hotel- og restauration - Et projekt for Københavns Kommunes Koordinationsudvalg for den forebyggende arbejdsmarkedsindsats Juni 2004 Katrine Ardal, Mette Lise Jensen og Jens Voxtrup Petersen

Læs mere

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn

Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen CASA Ikke-faglærte seniorer i Storkøbenhavn Marts 2005 Jonas Markus Lindstad og Henning Hansen Center for Alternativ

Læs mere

"Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA

Med på Holdet - SiD, 2. distrikt. - en erfaringsopsamling. November 2002. Mette Marie Juul CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul CASA CASA "Med på Holdet" - SiD, 2. distrikt - en erfaringsopsamling November 2002 Mette Marie Juul Center for

Læs mere

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område

Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Analyse af overgangen til videregående uddannelse på det merkantile område Teknologisk Institut/Analyse og Erhvervsfremme Februar 2012 Forord Undersøgelsen er gennemført under Den Centrale Analyse- og

Læs mere

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE

HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE HVOR BLEV DE AF? ANALYSE AF BEVÆGELSEN FRA UDDANNELSE TIL BRANCHE FOR HOTEL- & RESTAURATIONSUDDANNEDE SAMT BYGGE- & ANLÆGSUDDANNEDE EN ANALYSE UDARBEJDET FOR UNDERVISNINGSMINISTERIET AF LO STORKØBENHAVN

Læs mere

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis?

IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? IKA i AMU Redigeret af Søren Carøe og Pernille Bottrup IKA i AMU Individuel kompetenceafklaring - Hvad er gældende praksis? Rapporten

Læs mere

Børns Venskabsfamilier

Børns Venskabsfamilier Børns Venskabsfamilier Dokumentation og evaluering 2008 Udarbejdet af Mille Malene Buch-Andersen og Anne Tang December 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...2 1. INDLEDNING...5 Formålet med denne

Læs mere

Rapport om. Lederes læringsmiljøer

Rapport om. Lederes læringsmiljøer Rapport om Lederes læringsmiljøer Ledernes Hovedorganisation Juli 03 Indhold Forord...3 Sammenfatning...4 Fremtidens læringsformer...5 Læringsformer lederuddannelser og korte kurser i ledelse...7 Kompetencegivende

Læs mere

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet

Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen. Videreudvikling af Vis Kvalitet Iben Bolvig, Astrid Kiil og Nicolai Kristensen Videreudvikling af Vis Kvalitet Videreudvikling af Vis Kvalitet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og forfatterne Mindre uddrag, herunder figurer,

Læs mere

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup

Vejlederteamet. - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed. Oktober 2002. Sanne Ipsen og Pernille Bottrup Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning af ledige med andre problemer end ledighed Oktober 2002 Sanne Ipsen og Pernille Bottrup CASA Vejlederteamet - en evaluering af et forsøg med vejledning

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område

Ny mesterlære - erfaringer og potentiale. Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Ny mesterlære - erfaringer og potentiale Analyse af ny mesterlære med fokus på det merkantile område Indholdsfortegnelse 1. Resumé...4 2. Indledning...6 2.1 Formål og baggrund...6 2.2 Anvendte datakilder...7

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Evaluering af VUC VUC-kursister

Evaluering af VUC VUC-kursister Evaluering af VUC VUC-kursister Marts 2005 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 1 2 Indledning... 3 2.1 Formål med undersøgelsen... 3 2.2 Målgruppe... 3 2.3 Undersøgelsens gennemførelse... 5 2.4 Undersøgelsens

Læs mere

Evaluering af projekt Next Job

Evaluering af projekt Next Job Evaluering af projekt Next Job 2002 TMC Vicki Sieling Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Del I: Præsentation af Rapporten... 6 1. Præsentation... 7 1.1 Projektets overordnede målsætninger...

Læs mere

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs

Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs Forfatter: VAC Sidst gemt: 08-02-2011 11:40:00 Sidst udskrevet: 08-02-2011 11:40:00 R:\Projekter\1.VELFÆRD & KOMPETENCE\3071p Tosprogs taskforce\midtvejsevaluering\rapport\endelig rapport\midtvejsevaluering

Læs mere

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde

Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Det gode arbejdsliv til søs Undersøgelse af trivslen i den danske handelsflåde Hovedresultater Udarbejdet af Indhold Del I. Introduktion... 3 1.1 Forord... 4 1.2 Undersøgelsens baggrund og formål... 5

Læs mere

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening

Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Analyse af begrebet service og værtskab inden for hotel- og restaurantområdet set i forhold til gæstebetjening Efteruddannelsesudvalget for Køkken, Hotel, Restaurant, Bager, Konditor og Kødbranchen MOGENS

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport

Fysisk aktivitet i psykiatrien. Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt. Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien Erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt 2009 Evalueringsrapport Fysisk aktivitet i psykiatrien erfaringer fra et landsdækkende implementeringsprojekt Udarbejdet

Læs mere

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014

Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 Slutevaluering af Projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Juni 2014 0 1 Evaluering af projekt Job og Uddannelse i Øresundsregionen Indhold 1. INDLEDNING 4 1.1 Projektets aktiviteter og indsatsteori

Læs mere

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats

Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Sundhedsstyrelsen Evaluering af webportal udviklet under satspuljen Sundhedsplejen og anden tidlig tværfaglig indsats Afrapportering Marts 2009 KOLOFON Evalueringen af webportalen, som Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune

Evaluering af projekt: Opsøgende vejledning til 19-24-årige Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Evaluering af projekt: "Opsøgende vejledning til 19-24-årige" Ungdommens Uddannelsesvejledning Københavns Kommune Marts 2006 Frank Meier og Pernille Hagedorn-Rasmussen CASA Evaluering af projekt: "Opsøgende

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Ny lærer. En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer En evaluering af nyuddannede læreres møde med folkeskolen 2011 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Ny lærer 2011 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Rosendahls - Schultz Grafisk Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED

- barrierer, motivation og muligheder. Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse som led i projekt LIGHED I SUNDHED 2007 SOCIALT UDSATTE BORGERES SUNDHED Socialt udsatte borgeres sundhed - barrierer, motivation og muligheder Undersøgelse

Læs mere