Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen"

Transkript

1 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen

2 CASA Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen 8 CASA, Maj 2008 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord I april 2006 påbegyndte LO Storkøbenhavn pilotprojektet Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn /Øresundsregionen med støtte fra EUs Socialfond. Projektet var rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen og havde til formål: At skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere At udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. LO Storkøbenhavn har arbejdet ud fra hypotesen, at der eksisterer et uddannelsesgab, og at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen samt tiltrække ledige eller jobskiftere til branchen. Det endelig mål for pilotprojektet er, at erfaringerne og metoden skal kunne videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, som kan anvendes i flere brancher fx bygge- og anlægsbranchen eller på det sociale og sundhedsfaglige område. Ifølge Socialfondens gældende retningslinjer for økonomisk tilskud til projektaktiviteter, skal projektet evalueres af 3. part. Denne rapport er CASAs evaluering af projektet.

6 2

7 Indhold 1 Indledning Sammenfatning af CASAs evaluering Evalueringens formål og mål Evalueringens metode Pilotprojektets arbejdshypoteser Pilotprojektets begrebsafklaring Pilotprojektets fremstilling af data Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Evaluering af metodens fase 2 Interview Spørgeguide til ledere Spørgeguide til medarbejdere Valg af interviewpersoner Evaluering af metodens fase 3 Spørgeskema Evaluering af fase 4 Bearbejdelse af empiri, notat og workshop Bortfaldsanalyse kritik Evaluering af fase 5 Rapport og konference

8 4

9 1 Indledning CASA gennemfører i denne rapport en evaluering af LO Storkøbenhavns projekt: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen. Herefter kaldet projekt kompetenceregnskab. Kompetenceregnskabet skal være et redskab, der kan skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen. Dette fordi hotel- og restaurationsbranchen befinder sig i en flaskehalssituation. Særlig det skånske arbejdsmarked er præget af ungdomsarbejdsløshed, fordi der er efterspørgsel efter erfarne folk og mindre på nyuddannet arbejdskraft med begrænset erfaring. Derfor er der er en øget tendens til, at unge arbejdstagere (især kokke) fra den svenske del af regionen søger job i Storkøbenhavn. På grund af arbejdskraftmangel skal det undersøges, hvordan man kan tiltrække flere til branchen i Sverige (nærmere bestemt Skåne) og København. Kompetenceregnskabet er rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen 1 og skal ifølge LO Storkøbenhavn 2 : Skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere 3. Udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. Kompetenceregnskabet har som mål at 4 : få hold på og udforske, hvilke kompetencer der efterspørges af arbejdsgiversiden, og hvilke kompetencer der reelt er til stede blandt arbejdstagere samt blandt de ledige, der er i relation til branchen 5 klargøre mulighederne for gensidig udvikling og problemløsning på beskæftigelsesområdet på tværs af Øresundsregionen. Projektet skulle jf. LO Storkøbenhavns ansøgning til EUs Socialfond være gennemført fra april 2006 til oktober 2007 og være bemandet af en fuldtidsog en deltidsmedarbejder. Projektet er ifølge aftale med EUs Socialfond blevet forlænget til ultimo april Det er oplyst, at projektledelsen arbejder på at præcisere, hvor langt hovedstadsområdet rækker, og om hele Skåne skal dækkes. 2 Jf. LOs følgebrev fra 8. marts Projektbeskrivelsen nævner også de ledige i sin målsætning men projektledelsen oplyser, at disse er udeladt fra undersøgelsen. 4 Jf. projektets prospekt af september De ledige er siden hen blevet udeladt fra undersøgelsen. 5

10 I perioden fra april 2007 til marts 2008 har CASA på fire møder givet sparring vedrørende projektet til kompetenceregnskabets projektleder. Kompetenceregnskabets målgruppe er virksomheder, kommuner og interesseorganisationer, dvs. aktører med interesse for beskæftigelsesudviklingen i Øresundsregionen. 6

11 2 Sammenfatning af CASAs evaluering Metodeudvikling Det var projektets mål at udvikle en operationel metode til at indsamle data, som kan danne grundlag for udarbejdelse af et kompetenceregnskab. Først og fremmest kan det konkluderes, at dataindsamlingsmetoden er anvendelig. Brugen af projektets redskaber, spørgeguides og spørgeskema er velbeskrevet. Redskaberne er vedlagt rapporten således, at det er muligt for en person i en anden branche at tilrette dem til egen branche. Og de fleste trin i undersøgelsens fem faser kan anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter. Der er indledningsvis blevet udarbejdet en spørgeguide i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen. Herefter er der gennemført semistrukturerede interview med ansatte i branchen, som dermed selv definerer deres kompetencer og behov for kurser og videreuddannelse. Data fra interview er bearbejdet og omdannet til to spørgeskemaer målrettet til henholdsvis ledere og medarbejdere i branchen. Spørgeskemaet er testet i branchen, og herefter er der gennemført en større spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater er beskrevet i rapporten. Analyserapporten Analyserapporten skulle bl.a. vise en opgørelse af udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen for Øresundsregionen. I projektansøgningen er beskrevet, at projektet bl.a. ville basere sig på eksisterende viden fx en analyse fra LO Storkøbenhavn (vækstbrancher og kompetencer november 2005), der kortlægger, hvor på det storkøbenhavnske arbejdsmarked der er jobåbninger, og hvilke kompetencer der kræves for at bestride disse job samt analyserer fremtidens kvalifikations- og kompetenceefterspørgsel efter ufaglært og kortuddannet arbejdskraft i Storkøbenhavn. Rapporten viser, at LO Storkøbenhavn har gennemført en statistisk analyse af arbejdsmarkedsdata for såvel Storkøbenhavn som Skåne. Analysen er beskrevet under brancheportrættet. Såvel brancheportrættet som pilotprojektets spørgeskemaundersøgelse bidrager til viden om og opgørelse af udbudte og efterspurgte kompetencer. Uddannelsesgab. Der er i data vist uddannelsesgab på arbejdspladserne, primært i forhold til opnåelse af kompetencer og i mindre grad i forhold til uddannelse. Mange ufaglærte vil gerne på kursus i forbindelse med nuværende arbejde men har aldrig har været det. 7

12 Der er uoverensstemmelse mellem ledere og faglærte medarbejderes oplevelse af, om de faglærte efterspørger uddannelses- og kursustilbud, hvilket antyder uopdyrket potentiale. Personer med anden etnisk oprindelse end dansk og svensk har kompetencer, der ikke kommer i spil (jf. portræt af filippinsk opvasker og argentinsk stuepige). Under halvdelen af lederne oplever, at branchen har relevante kursustilbud. Endvidere er der mellem branchen og uddannelsessystemet påvist et gab imellem: det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Endvidere er det påvist, at 64 % af de ufaglærte ikke har lyst til at tage en uddannelse inden for branchen, hvilket beskrives som nedslående nyt. Derfor konkluderer LO Storkøbenhavn i sammenfatningen, at der er fundet forskellige former for uddannelses- og kompetencegab i pilotprojektet. Gabene går både på, hvordan man opnår kompetencer i henholdsvis uddannelsessystemet og på, at der ikke opleves at være relevante kurser, man kan tage i forbindelse med sit arbejde og sin jobfunktion. Synliggørelse, samarbejde og forankring Projektets metodebeskrivelse og faser kunne muligvis være beskrevet mere uddybende. LO Storkøbenhavn beskriver, hvad man har gjort trin for trin fra projektstart til slut. Men det ses også, at det fx har taget tid at etablere kontakter, og der mangler lidt information om, hvordan det er lykkedes. Af bilagsmaterialet fremgår, at der er afholdt dialogmøder og med hvem. Pilotprojektets barrierer, og hvordan de er håndteret, er væsentlig information for andre, som ønsker at bruge metoden til at undersøge kompetencer i deres branche. Det ses, at dataindsamlingen har været problemfyldt og forsinket etc. Der kunne have været gode råd om dette til kommende brugere af kompetenceregnskabet. Pilotprojektet viser mangler i forhold til begrundelser fx for valg af population i både den kvalitative og kvantitative undersøgelse. I forhold til gennemførelse af kvalitative interview med faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København, er det ikke tydelig forklaret, efter hvilke kriterier man har udvalgt sin respondentgruppe. 8

13 I forhold til den kvantitative dataindsamling ville det have været nyttigt med en opgørelse af, hvor mange store hoteller der alt i alt findes i regionen samt antal beskæftigede pr. hotel, café etc. Denne opgørelse burde have været sammenholdt med undersøgelsespopulationen. Ikke desto mindre er der gennemført 16 kvalitative interview og indhentet 437 besvarelser i den kvantitative undersøgelse. Det er altså lykkedes LO Storkøbenhavn at indsamle såvel kvalitative som kvantitative data fra faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København. Med baggrund i CASAs kommentar ovenfor om manglende beskrivelse af populationen, er det ikke muligt for CASA at afgøre, om undersøgelsespopulationen er repræsentativ. I forhold til at forankre projektets resultater i andre organisationer resterer dette arbejde endnu, hvilket LO Storkøbenhavn selv er opmærksom på via de kommende formidlingsaktiviteter. Pilotprojektets rapport viser, hvordan der er arbejdet med at udarbejde et kompetenceregnskab fra det indledende brancheportræt via interview og til spørgeskemaundersøgelse. Arbejdet med kompetenceregnskabet har krævet kontakter i hotel- og restaurationsbranchen i form af interview, dialogmøder etc. Gennem de kommende formidlingsaktiviteter vil disse kontakter og strategiske partnerskaber blive udbygget og vedligeholdt. Afgrænsning CASA har i forhold til ansøgningen konstateret, at LO Storkøbenhavn undervejs i projektet har truffet nogle valg, som gør, at projektet afviger en smule fra den oprindelige projektansøgning: Udover faglært og ufaglært arbejdskraft var også nævnt ledige og marginaliserede grupper, som er udeladt fra dataindsamlingen. Sverige er udnævnt til undersøgelsesområde, men undersøgelsen er afgrænset til Skåne. Det er udelukket at beskæftige sig med sort arbejdskraft. Nedenfor gennemgås kort fase for fase, hvordan LO Storkøbenhavn har udført det, de beskrev i ansøgningen til EUs Socialfond. 9

14 10

15 3 Evalueringens formål og mål Overordnet skal CASA vurdere om pilotprojektet har: skabt overblik over udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen. udviklet en metode til måling og opgørelse af kompetencer. Endvidere har LO Storkøbenhavn bedt om at blive slutevalueret på følgende tre forhold: 1. Metodeudvikling Har projektet udviklet en gennemtænkt, operationel metode, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et større og egentligt kompetenceregnskab? 2. Analyserapport Har projektet formået at udarbejde et kvalificeret kompetenceregnskab for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen, indeholdende en tilfredsstillende opgørelse af udbuddet og efterspørgslen af kompetencer i regionen? 3. Synliggørelse, samarbejde og forankring Har projektet formået at synliggøre arbejdet med kompetenceregnskabet, at indlede strategiske partnerskaber, samt fremadrettet at forankre projektets videre gennemførsel i en række organisationer? CASAs evalueringstilgang LO Storkøbenhavn skriver om sin metode, at projektet går på to ben og består af en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen og af erfaringsindsamling indsamlet ved hjælp af interview og spørgeskemaer. Dette beskrives nærmere i afsnittet om metode. Med udgangspunkt i LO Storkøbenhavns egne kriterier finder CASA det relevant at se på følgende: Kan de arbejdsmarkedsstatistiske data suppleret med erfaringsindsamling resultere i fyldestgørende viden om udbudte og efterspurgte kompetencer? Kan projektets fem trin anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter? Er den udvalgte undersøgelsespopulation repræsentativ således, at systematikken kan anvendes bredere? Endvidere vil CASA i evalueringen se på, hvordan man har defineret anvendte begreber som fx kompetence og uddannelsesgab. Om det er lykkedes at undersøge uddannelsesgabet, er det bevist, at et sådant eksisterer, og 11

16 er der peget på indsatser i forhold til en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Slutmålet for evalueringen er at kunne konkludere, om erfaringerne og metoden fra pilotprojektet kan videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, der kan anvendes i flere brancher (fx bygge- og anlægsbranchen og det sociale og sundhedsfaglige område). 12

17 4 Evalueringens metode CASA har baseret evalueringen på de fem faser, som LO Storkøbenhavn har beskrevet i sin ansøgning til EUs Socialfond samt de tre forhold i udbudsmaterialet, som LO Storkøbenhavn har ønsket særlig fokus på. De fem faser er nævnt nedenfor og konkret beskrevet i hvert sit afsnit i denne rapport. 1 Interview 2 Spørgeskema 3 Workshop 4 Rapport 5 Konference Interview med ledere og medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte på to til fire udvalgte arbejdspladser - en til to på dansk side og en til to på svensk side. Et spørgeskema udarbejdes på baggrund af erfaringerne fra interviewene. Spørgeskemaet rettes mod hotel- og restaurationsbranchen. De foreløbige resultater danner udgangspunkt for en workshop, hvor folk fra branchen, folk med erfaringer fra andre kompetenceregnskaber og målrettede erhvervsuddannelser samt de involverede i projektet mødes og giver bud på, hvilke initiativer der er relevante at tage. Erfaringer og data fra interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen samles. Balancen mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer opgøres, og der gives et samlet bud på håndtering af uddannelsesgabet, og hvilke indsatser og redskaber der er nødvendige. Resultaterne fremlægges på en konference, der fungerer som startskud til det udvidede kompetenceregnskab, hvor erfaringerne, anbefalingerne og redskaberne fra pilotprojektet kan bruges i andre brancher med lignende udfordringer. LO Storkøbenhavn har beskrevet, at projektet går på to ben, idet det dels bygger på en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen, dels på erfaringsindsamling fra medarbejdere og ledere i branchen gennem interview- og spørgeskemametode. Der anvendes således både kvalitativ og kvantitativ metode. I forhold til metodeudviklingen opstiller LO Storkøbenhavn følgende to arbejdshypoteser: Hvad skal man være særlig opmærksom på i udviklingen af en metode for et kompetenceregnskab? 13

18 Er der på baggrund af pilotkompetenceregnskabet potentiale for et fuldskala kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen? Endvidere er det relevant at belyse, om der i projektet er udviklet metoder og redskaber, der kan favne kompleksiteten af de forskellige formelle og uformelle kompetencer, som eksisterer og efterspørges i hotel- og restaurationsbranchen. 4.1 Pilotprojektets arbejdshypoteser Projektet har 6 som sin arbejdshypotese, at der eksisterer et uddannelsesgab i branchen forstået som forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer eller sagt mere konkret, at der eksisterer et ulige forhold mellem erhvervslivets efterspørgsel, den tilstedeværende arbejdskraft og antallet af elever under uddannelse. LO Storkøbenhavn opstiller følgende tre arbejdshypoteser: Hvad er forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen? Hvorledes kan forholdet betegnes som et uddannelsesgab? Hvorledes kan der findes uanvendte kompetencer hos ufaglærte arbejdstagere og arbejdstagere med anden etnisk baggrund end dansk og svensk i branchen? Undersøgelsen af hypoteserne skal munde ud i et kompetenceregnskab, der kan give bud på redskaber og indsatser, der kan hjælpe med at komme et muligt uddannelsesgab til livs gennem et målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Endvidere har LO Storkøbenhavn en hypotese om, at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen og for at tiltrække ledige eller jobskiftere. 4.2 Pilotprojektets begrebsafklaring Uddannelsesgab Uddannelsesgab beskrives i rapportens indledning som en ubalance mellem udbud og efterspørgsel på uddannet og faglært arbejdskraft. Der vil i fremtiden mangle faglært arbejdskraft og være for mange uudannede, alt imens der bliver færre ufaglærte arbejdspladser. I rapportens sammenfatning beskrives uddannelsesgabet som et gab: 6 Beskrevet i LO Storkøbenhavns udbudsmateriale af 8. marts

19 imellem det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan imellem branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Kompetence som begreb LO Storkøbenhavn indleder med at definere begrebet kompetence som et helhedsbegreb bestående af formel uddannelse og erfaring samt kompetencer, man ikke har bevis for, og som er opnået på uformel basis eksempelvis gennem erfaring med udførelse af en bestemt jobfunktion. Det ses i undersøgelsen, at LO Storkøbenhavn er tro mod sin definition på kompetencer i og med, at der i spørgeguide og spørgeskema spørges til både uddannelsesmæssige kvalifikationer og mere erfaringsbaserede kompetencer, som det er nødvendigt at være i besiddelse af for at udføre sit arbejde. Eksempelvis spørgsmålene: Er det vigtigt at have erfaring fra lignende eller andre job i dit nuværende arbejde? og Hvor har du især lært det fag, som du er udlært indenfor? med svarmuligheden via min samlede arbejdsmæssige erfaring. Kompetenceregnskab LO Storkøbenhavn definerer kompetenceregnskabets opgave som at undersøge forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i branchen på tre niveauer. Nominelt i forhold til at beskrive hvor mange arbejdstagere i efterspurgte jobfunktioner, der mangler i branchen, samt kvalitativt i forhold til at beskrive hvordan kompetencer opnås, og hvordan man kan tilføre eksisterende arbejdstagere et kompetenceløft. Således vil man i undersøgelsen forsøge at finde frem til, hvor man skal sætte ind med fremtidig kompetenceudvikling for at matche kompetenceefterspørgslen, herunder særligt hvilke initiativer der skal til for at opkvalificere den ufaglærte arbejdskraft. 4.3 Pilotprojektets fremstilling af data En del af projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i branchen. Der er indhentet 437 svar, som analyseres og beskrives i pilotprojektets rapport. Projektets fremstilling af data Spørgeskemaundersøgelsens resultater er vedlagt som bilag, så læseren har adgang til alle frekvenstabeller. Alle spørgsmål er blevet krydset med alle baggrundsvariable. Hvor der er fundet relevante forskelle i forhold til baggrundsvariable som stillingskate- 15

20 gori, alder mv. er disse forskelle beskrevet. Køn har ikke vist sig at have signifikant betydning. I analysen er der indsat profiler eller faktabokse, som giver et hurtigt overblik over afsnittets analyser og konklusioner. CASAs idéer til fremstilling af data Nedenfor giver CASA anbefalinger til kommende brugere af kompetenceregnskabet i forhold til præsentation af data. I kompetenceregnskabets sammenfatning er der vist to tabeller, hvor henholdsvis medarbejderes og lederes svar på spørgsmålet, om det er vigtigt at kunne læse og skrive, fremgår. Sådanne tabeller giver et overblik, som på overskuelig måde viser ligheder og forskelle mellem medarbejderes og lederes svar. Derfor kunne sådanne tabeller med fordel være anvendt lidt hyppigere i rapportens datafremstilling. I beskrivelsen af spørgsmål kan det være nyttigt at beskrive de svarkategorier, som man medtager. Eksempelvis: 39 % af lederne synes i høj eller nogen grad, at medarbejdere efterspørger uddannelse og kursustilbud. Beskrivelser som et flertal kan dække over 50 % og opefter. Hvis man vælger at bruge betegnelser som fx et flertal mener, kan det være godt at sætte procenttallet i parentes. Fx et flertal (65 %) mener i høj eller nogen grad. Således kan læseren bedre selv vurdere tallet og tolkningen af det. I rapporten er undersøgelsens data omkring kursusaktivitet sammenstillet med statistik fra Danmarks Statistik vedr. kursister på almene og forberedende kurser og erhvervsrettede kurser. Sådanne sammenligninger giver troværdighed til rapport og data. Der kunne i metodeafsnittet ligeledes være foretaget en sammenstilling af undersøgelsens population i forhold til brancheportrættets population. Fx viser brancheportrættet, at der er 45 % mænd og 55 % kvinder i branchen. I undersøgelsen indgår henholdsvis 39 % mænd og 61 % kvinder, hvilket svarer nogenlunde til branchen som helhed. Endvidere indgår i undersøgelsen 40 % faglærte medarbejdere og 60 % ufaglærte, hvor branchen generelt beskæftiger 1/3 studerende, 1/3 faglærte og 1/3 ufaglærte osv. I undersøgelsens sammenfatning kommenteres ikke særskilt på dataene omkring fastholdelse i branchen og lysten til at tage et job i Sverige eller Danmark. I analysen fremgår det, at omkring 3/4 af medarbejdere tror, at de arbejder i branchen om 2 år, og at 89 % af medarbejderne i høj eller nogen grad kan lide branchen. 7 % af danskerne og 43 % af svenskerne har overvejet at tage job på den anden side af sundet. 16

21 5 Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Fase 1 er gennemført som research inden for feltet i forhold til, hvad man allerede ved om kompetencer og kompetenceregnskaber. Endvidere skulle der etableres kontakter på såvel dansk som svensk side. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 1 Research og partnerskaber Afdækning af feltet af viden på hotel- og restaurationsområdet, allerede eksisterende viden og materialer i forhold til kompetencer og aktuelle erfaringer med kompetenceregnskaber. Samtidig undersøges mulighederne for at implementere projektet i den svenske del af Øresundsregionen, herunder en afdækning af evt. barrierer. Der arbejdes ud fra en arbejdshypotese om, at forholdet mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer i branchen til dels kan tilskrives et uddannelsesgab i branchen. En foreløbig metode udarbejdes, samtidig med, at der etableres partnerskaber til projektet både på dansk og svensk side. Herudover udvælges virksomheder og interviewpersoner. I august afholdes dialogmøde med parterne, hvor blandt andet projektets metode fremlægges. I rapporten leverer LO Storkøbenhavn et grundigt brancheportræt i forhold til vækst samt i forhold til at beskrive antal medarbejdere i branchen og deres uddannelser. Brancheportrættet afsluttes med en kort oversigt over Øresundsregionale forhold, hvor det fremgår, at karakteristika for branchen på nationalt plan i Danmark stort set genfindes på Øresundsregionalt plan. I metodeafsnittet beskrives, hvordan man har nedbrudt branchen i underbrancher for at få overskueliggjort det felt, man ønsker at undersøge. Med baggrund i størrelse i forhold til vækst og antal beskæftigede 7 gives argumenter for, hvorfor man har valgt at undersøge de 5 underbrancher: Restaurant, kantine, cafeteria, hotel og café. CASA mener ud fra oplysningerne i rapporten at kunne sige, at der er tegnet et grundigt brancheportræt. Desværre trækker LO Storkøbenhavn ikke en klar linje fra brancheportrættet over til sin udvælgelse af population særligt ikke i forhold til udvælgelse af population til spørgeskemaundersøgelsen (fx efter hvilke kriterier de 143 arbejdspladser er udvalgt). Denne mangel kan hænge sammen med, at dataindsamlingen er udlagt til ekstern konsulent. CASA nævner forholdet som en mangel set i relation til, at andre skal kunne overtage eller genbruge metoden. Derfor ville det have været nyttige oplysninger i rapporten at kunne se beskrevet, hvordan den eksisterende viden fra brancheportrættet er anvendt ved udvælgelsen af spørge- 7 Pilotrapportens metodeafsnit. 17

22 skemaundersøgelsens population dvs. om fx virksomhedernes størrelse, indtægt, antal medarbejdere etc. har været kriterier for udvælgelse. LO Storkøbenhavn beskriver i sin rapport, at der har været brugt megen tid og energi på at etablere kontakter med samarbejdspartnere. Det nævnes, at der bl.a. er afholdt dialogmøder i København og Malmø men ikke konkret med hvem disse er afholdt. En uddybende beskrivelse af processen for etablering af kontakterne hvordan fandt man frem til nøglepersoner, gennem hvilke kanaler fik man etableret kontakt etc. er relevant for andre. Såfremt nogen vil gennemføre lignende undersøgelser i andre brancher, er det væsentligt at have fokus på den tid, det tager at få kontakt til fagpersoner og virksomheder i branchen, hvis man ikke selv er en del af denne. Endvidere er et kendskab til statistik og registre også væsentligt. Hvilke statistikker eksisterer i dag, og hvem kan udlevere navne på respondenter (har fagforeningsdata) etc. Det skal dog bemærkes, at CASA siden hen er blevet opmærksom på, at data for afholdelse af dialogmøder findes på projektets hjemmeside, og at data omkring etablering af samarbejdspartnere findes i projektets statusrapporter. 18

23 6 Evaluering af metodens fase 2 Interview Fase 2 er gennemførelse af interview med ledere samt faglærte og ufaglærte medarbejdere i branchen i Øresundsregionen. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 2 Interview Der udarbejdes en spørgeguide og interviewes ledere og et bredt spektrum af medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte, på to udvalgte større arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen. En virksomhed på dansk side og en på svensk side. Interview sker med henblik på at afdække ønsker og behov i forhold til kompetencer hos medarbejdere. Interviewene bliver i første omgang foretaget enkeltvis. Interviewene transskriberes og systematiseres for at give et overordnet billede på balancen eller gabet mellem udbuddet og efterspørgslen på kompetencer. LO Storkøbenhavn har i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen udarbejdet en spørgeguide til henholdsvis ledere og medarbejdere. Interviewene er gennemført for at give input til spørgeskemaet i den kvantitative undersøgelse. Det ses, at interviewguiden bærer præg af at være et forstadium til spørgeskemaundersøgelsen. Fx bliver arbejdsgiverne bedt om at fortælle om de faglige og personlige kompetencer, der er vigtigst, når de søger nye medarbejdere. Disse spørgsmål kan efterfølgende grupperes om til svarkategorier i et spørgeskema. Det vurderes, at guiden fungerer som udgangspunkt for et eksplorativt interview. I rapporten nævnes, at de kvalitative interview skal give indblik i de kompetencer, som er relevante for at udføre jobfunktionerne i branchen. Medarbejdere og ledere er spurgt både om deres behov for kompetencer nu og i fremtiden samt ønsker til efteruddannelse, og om der er barrierer for faglig udvikling. Sidstnævnte kan eksemplificeres igennem spørgsmålet: Hvordan ser din arbejdsplads på efteruddannelse og videreuddannelse?. Metoden med at stille spørgsmål hos de professionelle i branchen giver brugbar viden. Ved at stille åbne spørgsmål er det de ansatte i branchen, som selv definerer deres kompetencebehov. I forhold til spørgsmålene om kompetencer og kvalifikationer er spørgsmålene så brede og åbne, at de formentlig kan benyttes i alle brancher, uden at der skal udarbejdes særlige guides til at tage højde for branchespecifikke forhold. 19

24 CASA mener, at viden om og holdninger til kompetencer og kvalifikationer i branchen kan og er blevet dækket ved hjælp af de to spørgeguides, som dermed lever op til formålet om eventuelt at kunne anvendes i andre brancher. 6.1 Spørgeguide til ledere Spørgeguiden til ledere dækker spørgsmål om kompetencer generelt. Fx er der åbne spørgsmål, hvor ledere skal svare på: Hvad lægger I særlig vægt på, når I søger nye medarbejdere? og Hvilke faglige kompetencer er de vigtigste?. Arbejdsgiverne stilles mange spørgsmål om deres holdninger til kompetencer og kvalifikationer, fx hvad de lægger vægt på ved ansættelse, hvor er der brug for opkvalificering, hvad er der brug for i fremtiden etc. Sådanne brede generelle spørgsmål vil kunne anvendes i alle brancher til at få indkredset, hvilke kompetencer der er væsentlige. Når der fra interview er indhentet tilstrækkeligt mange bud på dette, kan man udarbejde sit branchespecifikke spørgeskema til ledere. 6.2 Spørgeguide til medarbejdere Spørgeguiden til medarbejdere er lidt længere end den til ledere. Medarbejderspørgeguiden indeholder efter råd fra erfa-personer spørgsmål om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøspørgsmål kan hjælpe med til at belyse andre forhold, som er i spil på arbejdspladsen. Det fortælles fx, at hvis branchen har et tærende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, er det givetvis ikke kompetenceudvikling, der fylder mest i medarbejdernes arbejdsliv. LO Storkøbenhavn beskriver også som et resultat af undersøgelsen, at en bagvedliggende indikator som et meget hårdt fysisk arbejdsmiljø gør, at mange efterspørger opkvalificering til andre typer jobfunktioner, som de oplever som mindre fysisk opslidende. 6.3 Valg af interviewpersoner I rapportens metodeafsnit er forklaret, hvor mange interview der er gennemført og med hvem. Som tidligere nævnt ville en uddybende beskrivelse af de valgte virksomheder, deres omsætning, størrelse, antal ansatte mv. have været interessant. Det er ikke forklaret, hvor store virksomhederne er. Fx kunne man forestille sig en refleksion over, om man skal interviewe personalechefen frem for den administrerende direktør, såfremt der er tale om meget store virksomheder. 20

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT

Aftagerpanelundersøgelser på. Læreruddannelsen UCC BAGGRUNDSNOTAT BAGGRUNDSNOTAT Aftagerpanelundersøgelser på Læreruddannelsen UCC AFTAGERPANELUNDERSØGELSERNES FORMÅL Aftagerpanelundersøgelserne giver på systematisk vis uddannelserne viden om aftageres vurderinger af

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032

KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer. 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 KRAVSPECIFIKATION Kortlægning af virksomheders behov for digitale kompetencer 4. august 2015 Sagsnr. 11180032 Kravspecifikation side 2/10 1. Indledning 1.1 Formål med opgaven, der udbydes Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Projektbeskrivelse. Analyse:

Projektbeskrivelse. Analyse: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projektbeskrivelse Analyse: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012

NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012 Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012 NOTAT Mobning blandt sygeplejersker 2012-14 % af de beskæftigede sygeplejersker vurderer, at der ofte eller sommetider forekommer mobning på deres arbejdsplads. - Hver

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

Hvor bevæger HR sig hen?

Hvor bevæger HR sig hen? Rapport Hvor bevæger HR sig hen? HR træfpunkt 2005 Oktober 2005 Undersøgelsen er gennemført af Butterflies PR and more På vegne af PID Personalechefer i Danmark HR bevæger sig fra bløde værdier mod mere

Læs mere

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015]

RAPPORT. Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC [UDGAVE NOVEMBER 2015] RAPPORT Dimittendundersøgelse Pædagogisk Assistentuddannelse UCC 2015 [UDGAVE NOVEMBER 2015] Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Formål og fokus... 3 1.2 Design og indhold... 3 1.3 Distribution af

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne

Bilag. Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Bilag Metodenotat til undersøgelse gennemført i forbindelse med hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne Dette er et bilag til hæftet Tilbud til stærke elever på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d

D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d D e n p r i v a t e s e r v i c e s e k t o r i Ø s t d a n m a r k n u o g f r e m m o d 2 0 2 0 RAR Hovedstaden og RAR Sjælland Dato: 23. maj 2017 COWI A/S har udarbejdet en analyse af den private servicesektor

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser

BibDok. Guide til BibDok. En metode til at dokumentere effekt af bibliotekets indsatser BibDok En til at dokumentere effekt af bibliotekets er Guide til BibDok BibDok understøtter en systematisk refleksiv praksis. Det er derfor væsentligt, at I følger guiden trin for trin. 1. Sammenhæng mellem

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse Computer Science Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012

Seksuel chikane blandt sygeplejersker i 2012 Ja (n=245) fra en kollega (n=9) fra en leder (n=0) fra underordnede (n=0) fra en læge (n=45) fra klienter/patienter (n=187) fra pårørende (n=15) fra en anden (n=14) Louise Kryspin Sørensen Oktober 2012

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

Brancheanalyse af frisørbranchen

Brancheanalyse af frisørbranchen Brancheanalyse af frisørbranchen For Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg December 2006 Udarbejdet af New Insight A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrunden for analysen... 3 2. Analysens

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013

Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Dimittendundersøgelse på Pædagogisk Assistentuddannelsen Sydhavn UCC 2013 Kvalitetsenheden August 2013 Dette er en introduktion til dimittendundersøgelser i UCC samt en analyse af dimittendundersøgelsen

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov

Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Notat Kommissorium Analyse af institutionernes kilder til viden om fremtidens kompetencebehov Formålet med projektet er at skabe et overblik over, hvordan institutionerne indhenter viden om fremtidens

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde

Disposition. 1. Landsdækkende initiativs vision. 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne. 3. Videnscenterets arbejde Disposition 1. Landsdækkende initiativs vision 2. Kompetenceafklaringsværktøjerne 3. Videnscenterets arbejde Vision Sætte flygtninge og indvandreres kunnen i centrum! Skabe større tilknytning til arbejdsmarkedet

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

d e t o e g d k e spør e? m s a g

d e t o e g d k e spør e? m s a g d e t o E g d spør k e e s? m a g Forord I vores arbejde med evalueringer, undersøgelser og analyser her på Danmarks Evalueringsinstitut, er spørgeskemaer en værdifuld kilde til information og vigtig viden.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse - Guiden er bygget op over faserne: Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1) Under: Gennemførelse af undersøgelsen (fase 2) Efter: Opfølgning (fase 3) Udarbejdet

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse

TEKNOLOGISK INSTITUT. Metodisk note. Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse TEKNOLOGISK INSTITUT Metodisk note Evaluering af initiativer til fastholdelse af elever i erhvervsuddannelse Analyse og Erhvervsfremme Maj/2009 Indhold 1. INDLEDNING...3 2. UNDERSØGELSESDESIGN...3 3. KVANTITATIVT

Læs mere

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015

Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Dimittendundersøgelse for UCN s Fysioterapeutuddannelse 2015 Indhold Indledning... 2 Lidt om dimittenderne... 2 Beskæftigelsessituation... 3 Dimittender i ansættelsesforhold... 3 Selvstændige/iværksætter...

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Strategi for forsikrede ledige.

Strategi for forsikrede ledige. Strategi for forsikrede ledige. Baggrund 1. januar 2015 trådte de første dele af beskæftigelsesreformen i kraft. Som følge heraf, men også som følge af at der i 2016 træder en reform af refusionssystemet

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Guide til en god trivselsundersøgelse

Guide til en god trivselsundersøgelse Guide til en god trivselsundersøgelse Udarbejdet af Arbejdsmiljø København November 2016 Indhold Indledning... 2 Trivselsundersøgelsen... 3 Før: Forberedelse af undersøgelsen (fase 1)... 5 Sørg for at

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret).

Spørgeskemaet er udsendt til 46 dagplejepædagoger samt dagtilbud- og afdelingsledere, hvoraf 34 har svaret (samt 1 delvis besvaret). 1 Indledning På baggrund af øget fokus på målbarhed vedrørende ydelser generelt i Varde Kommune har PPR formuleret spørgsmål i forhold til fysio-/ergoterapeut og tale-/hørekonsulenternes indsats på småbørnsområdet

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen

Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen NOTAT 8. oktober 2009 Spørgsmål/svar om Arbejdsmarkedsbalancen J.nr. Analyse og overvågning/mll 1. Hvad er formålet med Arbejdsmarkedsbalancen? Formålet med Arbejdsmarkedsbalancen er at understøtte jobcentrene,

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver

IT-kompetenceudvikling - Faktaark. Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver IT-kompetenceudvikling - Faktaark Analyse blandt medlemmer af IDA, PROSA og HK der arbejder med IT-relaterede arbejdsopgaver Juni 15 Indhold 1. IT kompetenceudvikling... 3 Resume... 3 1. Deltagerne i undersøgelsen...

Læs mere

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar

Rapport om. Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Rapport om Dansk erhvervslivs indsats inden for samfundsansvar Februar 2010 1 Indholdsfortegnelse Formål med rapporten s. 3 1. Sammenligning af danske og internationale Global Compact-medlemmer s. 4 2.

Læs mere

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS

EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS EVALUERINGSDESIGN: HOLMSTRUPGÅRDS BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATS Baggrund og formål Holmstrupgård har siden 2012 haft et dagtilbud om beskæftigelsesrettede indsatser til unge med psykiatriske lidelser som

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014

Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen 2014 Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Kolofon Dato. juli Aftagerundersøgelse, UC Diakonissestiftelsen, Sygeplejerskeuddannelsen Inger Marie Jessen, Chefkonsulent, Metropol

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER

SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER SKOLERS TRANSPORT AF ELEVER TIL KULTURINSTITUTIONER OG EKSTERNE LÆRINGSMILJØER En kortlægning af nationale erfaringer fra skoler, kommuner, kulturinstitutioner og andre eksterne læringsmiljøer NATIONALT

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013

For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 Brugertilfredshedsundersøgelse For Myndighedsafdelingen Voksenhandicap 2013 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe Kabel, udviklingskonsulent

Læs mere

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne

Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Projektbeskrivelse Undersøgelse af professionshøjskolernes tilgang til og arbejde med det strategiske kompetenceløft af erhvervsskolelærerne Undervisningsministeriet har bedt Danmarks Evalueringsinstitut

Læs mere

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014

For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 Brugertilfredshedsundersøgelse For Center for Myndighed, Socialpsykiatri og Udsatte Voksne 2014 UDGIVER Socialforvaltningen Center for Socialfaglig Udvikling Værkmestergade 15 8000 Aarhus C KONTAKT Birthe

Læs mere

Nyuddannede djøferes kompetencer

Nyuddannede djøferes kompetencer Nyuddannede djøferes kompetencer Indhold Ref. KAB/- 04.07.2014 Om undersøgelsen...1 Erhvervserfaring og anden praktisk erfaring inden det første job...2 Det første job...3 Forberedelsen til arbejdsmarkedet...4

Læs mere

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi

Dimittendundersøgelse 2013 PB i Laboratorieteknologi Dimittendundersøgelse 0 PB i Laboratorieteknologi Indhold.0 Indledning.0 Dimittendernes jobsituation.0 Overordnet tilfredshed med uddannelsen.0 Arbejdsbelastningen på uddannelsen 5.0 Fastholdelse 6 6.0

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø

NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø Louise Kryspin Sørensen Juni 2016 NOTAT Ledelsesrum og ledernes psykiske arbejdsmiljø 44% af lederne angiver, at de i høj eller meget høj kan løse deres arbejde som leder inden for de rammer de er givet.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold

Projektbeskrivelse. Organisering af udskolingen i linjer og hold Projektbeskrivelse Organisering af udskolingen i linjer og hold Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører i 2015 en undersøgelse af, hvilken betydning skolernes organisering af udskolingen i linjer

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011

Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 [Skriv tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Praktikpladsundersøgelse El-installatør Studerende Forår 2011 Københavns Erhvervsakademi Ryesgade

Læs mere

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan

Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Fælles fynsk tillæg til beskæftigelsesplan 2016 Baggrund Arbejdsmarkedet og de beskæftigelsespolitiske udfordringer går på tværs af kommunegrænserne. Formændene for Arbejdsmarkeds-/Beskæftigelsesudvalgene

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen

Massiv interesse for psykisk arbejdsmiljø også uden for sikkerhedsorganisationen ønskes: overblik, praktiske værktøjer og konkrete eksempler sammenfatning af brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø 2006 Operates brugerundersøgelse for Videncenter for Arbejdsmiljø viser,

Læs mere

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013

Evaluering af Videnscentret Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Familieafdelingen. Svendborg Kommune Medio marts 2013 Samlet evaluering af kommunale samarbejdspartnerne, biologiske forældre og plejeforældrene 1 Forord Formålet med evalueringen er: - At belyse Videnscentrets

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune

Side 1 af 11. Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune Side 1 af 11 Evaluering af besøgskampagne Sammen om vækst hos opstarts- og industrivirksomheder i Aarhus Kommune 1 Side 2 af 11 Indhold 1. Baggrund og gennemførelse 2. Virksomhedernes vurdering af erhvervsklimaet

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

Dental College Aalborg

Dental College Aalborg VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2012 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: Tandklinikassistent 57,0 77,0 62,0 Administration og information Rekruttering af elever 68,3 61,5 Skoleperiodernes indhold

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet

Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering. Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes vurdering Eksperternes vurdering af akkrediteringsprocessen og samarbejdet med EVA Akkreditering af nye uddannelser og udbud 2008. Eksperternes

Læs mere

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport

Skolebestyrelsens rolle i den nye skole. Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport Skolebestyrelsens rolle i den nye skole Tabelrapport 2016 Skolebestyrelsens rolle i den nye skole 2016 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Konference om et bedre psykisk arbejdsmiljø Velkomst ved: Jens Jensen Direktør for Arbejdstilsynet DET TALTE ORD GÆLDER Jeg vil gerne fra Arbejdstilsynets side byde velkommen til denne konference, hvor

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling

Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5. - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forum for Offentlig Topledelses E-survey 5 - Topledernes egen kompetenceudvikling Resultater af Forums e-survey 5 Forum for Offentlig Topledelse 1. udgave, april 2009 Forums bestyrelse: Departementschef

Læs mere