Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen"

Transkript

1 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen

2 CASA Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen Maj 2008 Inge Larsen Center for Alternativ Samfundsanalyse Linnésgade København K. Telefon Telefax Hjemmeside: Centre for Alternative Social Analysis Linnésgade 25 DK-1361 Copenhagen K. Denmark Phone Telefax Homepage:

3 Evaluering af: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen 8 CASA, Maj 2008 ISBN Elektronisk udgave: ISBN

4

5 Forord I april 2006 påbegyndte LO Storkøbenhavn pilotprojektet Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn /Øresundsregionen med støtte fra EUs Socialfond. Projektet var rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen og havde til formål: At skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere At udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. LO Storkøbenhavn har arbejdet ud fra hypotesen, at der eksisterer et uddannelsesgab, og at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen samt tiltrække ledige eller jobskiftere til branchen. Det endelig mål for pilotprojektet er, at erfaringerne og metoden skal kunne videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, som kan anvendes i flere brancher fx bygge- og anlægsbranchen eller på det sociale og sundhedsfaglige område. Ifølge Socialfondens gældende retningslinjer for økonomisk tilskud til projektaktiviteter, skal projektet evalueres af 3. part. Denne rapport er CASAs evaluering af projektet.

6 2

7 Indhold 1 Indledning Sammenfatning af CASAs evaluering Evalueringens formål og mål Evalueringens metode Pilotprojektets arbejdshypoteser Pilotprojektets begrebsafklaring Pilotprojektets fremstilling af data Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Evaluering af metodens fase 2 Interview Spørgeguide til ledere Spørgeguide til medarbejdere Valg af interviewpersoner Evaluering af metodens fase 3 Spørgeskema Evaluering af fase 4 Bearbejdelse af empiri, notat og workshop Bortfaldsanalyse kritik Evaluering af fase 5 Rapport og konference

8 4

9 1 Indledning CASA gennemfører i denne rapport en evaluering af LO Storkøbenhavns projekt: Forprojekt til kompetenceregnskab for Storkøbenhavn/Øresundsregionen. Herefter kaldet projekt kompetenceregnskab. Kompetenceregnskabet skal være et redskab, der kan skabe overblik over balancen mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen. Dette fordi hotel- og restaurationsbranchen befinder sig i en flaskehalssituation. Særlig det skånske arbejdsmarked er præget af ungdomsarbejdsløshed, fordi der er efterspørgsel efter erfarne folk og mindre på nyuddannet arbejdskraft med begrænset erfaring. Derfor er der er en øget tendens til, at unge arbejdstagere (især kokke) fra den svenske del af regionen søger job i Storkøbenhavn. På grund af arbejdskraftmangel skal det undersøges, hvordan man kan tiltrække flere til branchen i Sverige (nærmere bestemt Skåne) og København. Kompetenceregnskabet er rettet mod hotel- og restaurationsbranchen i Storkøbenhavn/Øresundsregionen 1 og skal ifølge LO Storkøbenhavn 2 : Skabe overblik over udbuddet og efterspørgslen af kompetencer inden for hotel- og restaurationsbranchen både hos arbejdsgivere og arbejdstagere 3. Udvikle en operationel metode til måling og opgørelse af kompetencer, der kan danne grundlag for et større Øresundsregionalt kompetenceregnskab for flere brancher. Kompetenceregnskabet har som mål at 4 : få hold på og udforske, hvilke kompetencer der efterspørges af arbejdsgiversiden, og hvilke kompetencer der reelt er til stede blandt arbejdstagere samt blandt de ledige, der er i relation til branchen 5 klargøre mulighederne for gensidig udvikling og problemløsning på beskæftigelsesområdet på tværs af Øresundsregionen. Projektet skulle jf. LO Storkøbenhavns ansøgning til EUs Socialfond være gennemført fra april 2006 til oktober 2007 og være bemandet af en fuldtidsog en deltidsmedarbejder. Projektet er ifølge aftale med EUs Socialfond blevet forlænget til ultimo april Det er oplyst, at projektledelsen arbejder på at præcisere, hvor langt hovedstadsområdet rækker, og om hele Skåne skal dækkes. 2 Jf. LOs følgebrev fra 8. marts Projektbeskrivelsen nævner også de ledige i sin målsætning men projektledelsen oplyser, at disse er udeladt fra undersøgelsen. 4 Jf. projektets prospekt af september De ledige er siden hen blevet udeladt fra undersøgelsen. 5

10 I perioden fra april 2007 til marts 2008 har CASA på fire møder givet sparring vedrørende projektet til kompetenceregnskabets projektleder. Kompetenceregnskabets målgruppe er virksomheder, kommuner og interesseorganisationer, dvs. aktører med interesse for beskæftigelsesudviklingen i Øresundsregionen. 6

11 2 Sammenfatning af CASAs evaluering Metodeudvikling Det var projektets mål at udvikle en operationel metode til at indsamle data, som kan danne grundlag for udarbejdelse af et kompetenceregnskab. Først og fremmest kan det konkluderes, at dataindsamlingsmetoden er anvendelig. Brugen af projektets redskaber, spørgeguides og spørgeskema er velbeskrevet. Redskaberne er vedlagt rapporten således, at det er muligt for en person i en anden branche at tilrette dem til egen branche. Og de fleste trin i undersøgelsens fem faser kan anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter. Der er indledningsvis blevet udarbejdet en spørgeguide i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen. Herefter er der gennemført semistrukturerede interview med ansatte i branchen, som dermed selv definerer deres kompetencer og behov for kurser og videreuddannelse. Data fra interview er bearbejdet og omdannet til to spørgeskemaer målrettet til henholdsvis ledere og medarbejdere i branchen. Spørgeskemaet er testet i branchen, og herefter er der gennemført en større spørgeskemaundersøgelse, hvis resultater er beskrevet i rapporten. Analyserapporten Analyserapporten skulle bl.a. vise en opgørelse af udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen for Øresundsregionen. I projektansøgningen er beskrevet, at projektet bl.a. ville basere sig på eksisterende viden fx en analyse fra LO Storkøbenhavn (vækstbrancher og kompetencer november 2005), der kortlægger, hvor på det storkøbenhavnske arbejdsmarked der er jobåbninger, og hvilke kompetencer der kræves for at bestride disse job samt analyserer fremtidens kvalifikations- og kompetenceefterspørgsel efter ufaglært og kortuddannet arbejdskraft i Storkøbenhavn. Rapporten viser, at LO Storkøbenhavn har gennemført en statistisk analyse af arbejdsmarkedsdata for såvel Storkøbenhavn som Skåne. Analysen er beskrevet under brancheportrættet. Såvel brancheportrættet som pilotprojektets spørgeskemaundersøgelse bidrager til viden om og opgørelse af udbudte og efterspurgte kompetencer. Uddannelsesgab. Der er i data vist uddannelsesgab på arbejdspladserne, primært i forhold til opnåelse af kompetencer og i mindre grad i forhold til uddannelse. Mange ufaglærte vil gerne på kursus i forbindelse med nuværende arbejde men har aldrig har været det. 7

12 Der er uoverensstemmelse mellem ledere og faglærte medarbejderes oplevelse af, om de faglærte efterspørger uddannelses- og kursustilbud, hvilket antyder uopdyrket potentiale. Personer med anden etnisk oprindelse end dansk og svensk har kompetencer, der ikke kommer i spil (jf. portræt af filippinsk opvasker og argentinsk stuepige). Under halvdelen af lederne oplever, at branchen har relevante kursustilbud. Endvidere er der mellem branchen og uddannelsessystemet påvist et gab imellem: det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Endvidere er det påvist, at 64 % af de ufaglærte ikke har lyst til at tage en uddannelse inden for branchen, hvilket beskrives som nedslående nyt. Derfor konkluderer LO Storkøbenhavn i sammenfatningen, at der er fundet forskellige former for uddannelses- og kompetencegab i pilotprojektet. Gabene går både på, hvordan man opnår kompetencer i henholdsvis uddannelsessystemet og på, at der ikke opleves at være relevante kurser, man kan tage i forbindelse med sit arbejde og sin jobfunktion. Synliggørelse, samarbejde og forankring Projektets metodebeskrivelse og faser kunne muligvis være beskrevet mere uddybende. LO Storkøbenhavn beskriver, hvad man har gjort trin for trin fra projektstart til slut. Men det ses også, at det fx har taget tid at etablere kontakter, og der mangler lidt information om, hvordan det er lykkedes. Af bilagsmaterialet fremgår, at der er afholdt dialogmøder og med hvem. Pilotprojektets barrierer, og hvordan de er håndteret, er væsentlig information for andre, som ønsker at bruge metoden til at undersøge kompetencer i deres branche. Det ses, at dataindsamlingen har været problemfyldt og forsinket etc. Der kunne have været gode råd om dette til kommende brugere af kompetenceregnskabet. Pilotprojektet viser mangler i forhold til begrundelser fx for valg af population i både den kvalitative og kvantitative undersøgelse. I forhold til gennemførelse af kvalitative interview med faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København, er det ikke tydelig forklaret, efter hvilke kriterier man har udvalgt sin respondentgruppe. 8

13 I forhold til den kvantitative dataindsamling ville det have været nyttigt med en opgørelse af, hvor mange store hoteller der alt i alt findes i regionen samt antal beskæftigede pr. hotel, café etc. Denne opgørelse burde have været sammenholdt med undersøgelsespopulationen. Ikke desto mindre er der gennemført 16 kvalitative interview og indhentet 437 besvarelser i den kvantitative undersøgelse. Det er altså lykkedes LO Storkøbenhavn at indsamle såvel kvalitative som kvantitative data fra faglærte og ufaglærte ledere og medarbejdere fra hotel- og restaurationsbranchen i Sverige og København. Med baggrund i CASAs kommentar ovenfor om manglende beskrivelse af populationen, er det ikke muligt for CASA at afgøre, om undersøgelsespopulationen er repræsentativ. I forhold til at forankre projektets resultater i andre organisationer resterer dette arbejde endnu, hvilket LO Storkøbenhavn selv er opmærksom på via de kommende formidlingsaktiviteter. Pilotprojektets rapport viser, hvordan der er arbejdet med at udarbejde et kompetenceregnskab fra det indledende brancheportræt via interview og til spørgeskemaundersøgelse. Arbejdet med kompetenceregnskabet har krævet kontakter i hotel- og restaurationsbranchen i form af interview, dialogmøder etc. Gennem de kommende formidlingsaktiviteter vil disse kontakter og strategiske partnerskaber blive udbygget og vedligeholdt. Afgrænsning CASA har i forhold til ansøgningen konstateret, at LO Storkøbenhavn undervejs i projektet har truffet nogle valg, som gør, at projektet afviger en smule fra den oprindelige projektansøgning: Udover faglært og ufaglært arbejdskraft var også nævnt ledige og marginaliserede grupper, som er udeladt fra dataindsamlingen. Sverige er udnævnt til undersøgelsesområde, men undersøgelsen er afgrænset til Skåne. Det er udelukket at beskæftige sig med sort arbejdskraft. Nedenfor gennemgås kort fase for fase, hvordan LO Storkøbenhavn har udført det, de beskrev i ansøgningen til EUs Socialfond. 9

14 10

15 3 Evalueringens formål og mål Overordnet skal CASA vurdere om pilotprojektet har: skabt overblik over udbud og efterspørgsel af kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen. udviklet en metode til måling og opgørelse af kompetencer. Endvidere har LO Storkøbenhavn bedt om at blive slutevalueret på følgende tre forhold: 1. Metodeudvikling Har projektet udviklet en gennemtænkt, operationel metode, der kan danne grundlag for udarbejdelsen af et større og egentligt kompetenceregnskab? 2. Analyserapport Har projektet formået at udarbejde et kvalificeret kompetenceregnskab for hotel- og restaurationsbranchen i Øresundsregionen, indeholdende en tilfredsstillende opgørelse af udbuddet og efterspørgslen af kompetencer i regionen? 3. Synliggørelse, samarbejde og forankring Har projektet formået at synliggøre arbejdet med kompetenceregnskabet, at indlede strategiske partnerskaber, samt fremadrettet at forankre projektets videre gennemførsel i en række organisationer? CASAs evalueringstilgang LO Storkøbenhavn skriver om sin metode, at projektet går på to ben og består af en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen og af erfaringsindsamling indsamlet ved hjælp af interview og spørgeskemaer. Dette beskrives nærmere i afsnittet om metode. Med udgangspunkt i LO Storkøbenhavns egne kriterier finder CASA det relevant at se på følgende: Kan de arbejdsmarkedsstatistiske data suppleret med erfaringsindsamling resultere i fyldestgørende viden om udbudte og efterspurgte kompetencer? Kan projektets fem trin anvendes som skabelon for lignende kompetenceprojekter? Er den udvalgte undersøgelsespopulation repræsentativ således, at systematikken kan anvendes bredere? Endvidere vil CASA i evalueringen se på, hvordan man har defineret anvendte begreber som fx kompetence og uddannelsesgab. Om det er lykkedes at undersøge uddannelsesgabet, er det bevist, at et sådant eksisterer, og 11

16 er der peget på indsatser i forhold til en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Slutmålet for evalueringen er at kunne konkludere, om erfaringerne og metoden fra pilotprojektet kan videreføres og udvikles i et udvidet kompetenceregnskab, der kan anvendes i flere brancher (fx bygge- og anlægsbranchen og det sociale og sundhedsfaglige område). 12

17 4 Evalueringens metode CASA har baseret evalueringen på de fem faser, som LO Storkøbenhavn har beskrevet i sin ansøgning til EUs Socialfond samt de tre forhold i udbudsmaterialet, som LO Storkøbenhavn har ønsket særlig fokus på. De fem faser er nævnt nedenfor og konkret beskrevet i hvert sit afsnit i denne rapport. 1 Interview 2 Spørgeskema 3 Workshop 4 Rapport 5 Konference Interview med ledere og medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte på to til fire udvalgte arbejdspladser - en til to på dansk side og en til to på svensk side. Et spørgeskema udarbejdes på baggrund af erfaringerne fra interviewene. Spørgeskemaet rettes mod hotel- og restaurationsbranchen. De foreløbige resultater danner udgangspunkt for en workshop, hvor folk fra branchen, folk med erfaringer fra andre kompetenceregnskaber og målrettede erhvervsuddannelser samt de involverede i projektet mødes og giver bud på, hvilke initiativer der er relevante at tage. Erfaringer og data fra interviewene, spørgeskemaundersøgelsen og workshoppen samles. Balancen mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer opgøres, og der gives et samlet bud på håndtering af uddannelsesgabet, og hvilke indsatser og redskaber der er nødvendige. Resultaterne fremlægges på en konference, der fungerer som startskud til det udvidede kompetenceregnskab, hvor erfaringerne, anbefalingerne og redskaberne fra pilotprojektet kan bruges i andre brancher med lignende udfordringer. LO Storkøbenhavn har beskrevet, at projektet går på to ben, idet det dels bygger på en baggrundsanalyse af statistiske arbejdsmarkedsdata om branchen, dels på erfaringsindsamling fra medarbejdere og ledere i branchen gennem interview- og spørgeskemametode. Der anvendes således både kvalitativ og kvantitativ metode. I forhold til metodeudviklingen opstiller LO Storkøbenhavn følgende to arbejdshypoteser: Hvad skal man være særlig opmærksom på i udviklingen af en metode for et kompetenceregnskab? 13

18 Er der på baggrund af pilotkompetenceregnskabet potentiale for et fuldskala kompetenceregnskab for hele Øresundsregionen? Endvidere er det relevant at belyse, om der i projektet er udviklet metoder og redskaber, der kan favne kompleksiteten af de forskellige formelle og uformelle kompetencer, som eksisterer og efterspørges i hotel- og restaurationsbranchen. 4.1 Pilotprojektets arbejdshypoteser Projektet har 6 som sin arbejdshypotese, at der eksisterer et uddannelsesgab i branchen forstået som forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer eller sagt mere konkret, at der eksisterer et ulige forhold mellem erhvervslivets efterspørgsel, den tilstedeværende arbejdskraft og antallet af elever under uddannelse. LO Storkøbenhavn opstiller følgende tre arbejdshypoteser: Hvad er forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i hotel- og restaurationsbranchen? Hvorledes kan forholdet betegnes som et uddannelsesgab? Hvorledes kan der findes uanvendte kompetencer hos ufaglærte arbejdstagere og arbejdstagere med anden etnisk baggrund end dansk og svensk i branchen? Undersøgelsen af hypoteserne skal munde ud i et kompetenceregnskab, der kan give bud på redskaber og indsatser, der kan hjælpe med at komme et muligt uddannelsesgab til livs gennem et målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats. Endvidere har LO Storkøbenhavn en hypotese om, at der er behov for en målrettet efteruddannelses- og uddannelsesindsats på området for at uddanne og opkvalificere eksisterende arbejdstagere i branchen og for at tiltrække ledige eller jobskiftere. 4.2 Pilotprojektets begrebsafklaring Uddannelsesgab Uddannelsesgab beskrives i rapportens indledning som en ubalance mellem udbud og efterspørgsel på uddannet og faglært arbejdskraft. Der vil i fremtiden mangle faglært arbejdskraft og være for mange uudannede, alt imens der bliver færre ufaglærte arbejdspladser. I rapportens sammenfatning beskrives uddannelsesgabet som et gab: 6 Beskrevet i LO Storkøbenhavns udbudsmateriale af 8. marts

19 imellem det, som branchen efterspørger og det, som de nyuddannede rent faktisk kan imellem branchens og uddannelsessystemets forståelse af, hvordan man opnår faglige kompetencer. Kompetence som begreb LO Storkøbenhavn indleder med at definere begrebet kompetence som et helhedsbegreb bestående af formel uddannelse og erfaring samt kompetencer, man ikke har bevis for, og som er opnået på uformel basis eksempelvis gennem erfaring med udførelse af en bestemt jobfunktion. Det ses i undersøgelsen, at LO Storkøbenhavn er tro mod sin definition på kompetencer i og med, at der i spørgeguide og spørgeskema spørges til både uddannelsesmæssige kvalifikationer og mere erfaringsbaserede kompetencer, som det er nødvendigt at være i besiddelse af for at udføre sit arbejde. Eksempelvis spørgsmålene: Er det vigtigt at have erfaring fra lignende eller andre job i dit nuværende arbejde? og Hvor har du især lært det fag, som du er udlært indenfor? med svarmuligheden via min samlede arbejdsmæssige erfaring. Kompetenceregnskab LO Storkøbenhavn definerer kompetenceregnskabets opgave som at undersøge forholdet mellem udbud og efterspørgsel på kompetencer i branchen på tre niveauer. Nominelt i forhold til at beskrive hvor mange arbejdstagere i efterspurgte jobfunktioner, der mangler i branchen, samt kvalitativt i forhold til at beskrive hvordan kompetencer opnås, og hvordan man kan tilføre eksisterende arbejdstagere et kompetenceløft. Således vil man i undersøgelsen forsøge at finde frem til, hvor man skal sætte ind med fremtidig kompetenceudvikling for at matche kompetenceefterspørgslen, herunder særligt hvilke initiativer der skal til for at opkvalificere den ufaglærte arbejdskraft. 4.3 Pilotprojektets fremstilling af data En del af projektet består af en spørgeskemaundersøgelse blandt ansatte i branchen. Der er indhentet 437 svar, som analyseres og beskrives i pilotprojektets rapport. Projektets fremstilling af data Spørgeskemaundersøgelsens resultater er vedlagt som bilag, så læseren har adgang til alle frekvenstabeller. Alle spørgsmål er blevet krydset med alle baggrundsvariable. Hvor der er fundet relevante forskelle i forhold til baggrundsvariable som stillingskate- 15

20 gori, alder mv. er disse forskelle beskrevet. Køn har ikke vist sig at have signifikant betydning. I analysen er der indsat profiler eller faktabokse, som giver et hurtigt overblik over afsnittets analyser og konklusioner. CASAs idéer til fremstilling af data Nedenfor giver CASA anbefalinger til kommende brugere af kompetenceregnskabet i forhold til præsentation af data. I kompetenceregnskabets sammenfatning er der vist to tabeller, hvor henholdsvis medarbejderes og lederes svar på spørgsmålet, om det er vigtigt at kunne læse og skrive, fremgår. Sådanne tabeller giver et overblik, som på overskuelig måde viser ligheder og forskelle mellem medarbejderes og lederes svar. Derfor kunne sådanne tabeller med fordel være anvendt lidt hyppigere i rapportens datafremstilling. I beskrivelsen af spørgsmål kan det være nyttigt at beskrive de svarkategorier, som man medtager. Eksempelvis: 39 % af lederne synes i høj eller nogen grad, at medarbejdere efterspørger uddannelse og kursustilbud. Beskrivelser som et flertal kan dække over 50 % og opefter. Hvis man vælger at bruge betegnelser som fx et flertal mener, kan det være godt at sætte procenttallet i parentes. Fx et flertal (65 %) mener i høj eller nogen grad. Således kan læseren bedre selv vurdere tallet og tolkningen af det. I rapporten er undersøgelsens data omkring kursusaktivitet sammenstillet med statistik fra Danmarks Statistik vedr. kursister på almene og forberedende kurser og erhvervsrettede kurser. Sådanne sammenligninger giver troværdighed til rapport og data. Der kunne i metodeafsnittet ligeledes være foretaget en sammenstilling af undersøgelsens population i forhold til brancheportrættets population. Fx viser brancheportrættet, at der er 45 % mænd og 55 % kvinder i branchen. I undersøgelsen indgår henholdsvis 39 % mænd og 61 % kvinder, hvilket svarer nogenlunde til branchen som helhed. Endvidere indgår i undersøgelsen 40 % faglærte medarbejdere og 60 % ufaglærte, hvor branchen generelt beskæftiger 1/3 studerende, 1/3 faglærte og 1/3 ufaglærte osv. I undersøgelsens sammenfatning kommenteres ikke særskilt på dataene omkring fastholdelse i branchen og lysten til at tage et job i Sverige eller Danmark. I analysen fremgår det, at omkring 3/4 af medarbejdere tror, at de arbejder i branchen om 2 år, og at 89 % af medarbejderne i høj eller nogen grad kan lide branchen. 7 % af danskerne og 43 % af svenskerne har overvejet at tage job på den anden side af sundet. 16

21 5 Evaluering af metodens fase 1 Research og partnerskaber Fase 1 er gennemført som research inden for feltet i forhold til, hvad man allerede ved om kompetencer og kompetenceregnskaber. Endvidere skulle der etableres kontakter på såvel dansk som svensk side. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 1 Research og partnerskaber Afdækning af feltet af viden på hotel- og restaurationsområdet, allerede eksisterende viden og materialer i forhold til kompetencer og aktuelle erfaringer med kompetenceregnskaber. Samtidig undersøges mulighederne for at implementere projektet i den svenske del af Øresundsregionen, herunder en afdækning af evt. barrierer. Der arbejdes ud fra en arbejdshypotese om, at forholdet mellem udbud og efterspørgsel af kompetencer i branchen til dels kan tilskrives et uddannelsesgab i branchen. En foreløbig metode udarbejdes, samtidig med, at der etableres partnerskaber til projektet både på dansk og svensk side. Herudover udvælges virksomheder og interviewpersoner. I august afholdes dialogmøde med parterne, hvor blandt andet projektets metode fremlægges. I rapporten leverer LO Storkøbenhavn et grundigt brancheportræt i forhold til vækst samt i forhold til at beskrive antal medarbejdere i branchen og deres uddannelser. Brancheportrættet afsluttes med en kort oversigt over Øresundsregionale forhold, hvor det fremgår, at karakteristika for branchen på nationalt plan i Danmark stort set genfindes på Øresundsregionalt plan. I metodeafsnittet beskrives, hvordan man har nedbrudt branchen i underbrancher for at få overskueliggjort det felt, man ønsker at undersøge. Med baggrund i størrelse i forhold til vækst og antal beskæftigede 7 gives argumenter for, hvorfor man har valgt at undersøge de 5 underbrancher: Restaurant, kantine, cafeteria, hotel og café. CASA mener ud fra oplysningerne i rapporten at kunne sige, at der er tegnet et grundigt brancheportræt. Desværre trækker LO Storkøbenhavn ikke en klar linje fra brancheportrættet over til sin udvælgelse af population særligt ikke i forhold til udvælgelse af population til spørgeskemaundersøgelsen (fx efter hvilke kriterier de 143 arbejdspladser er udvalgt). Denne mangel kan hænge sammen med, at dataindsamlingen er udlagt til ekstern konsulent. CASA nævner forholdet som en mangel set i relation til, at andre skal kunne overtage eller genbruge metoden. Derfor ville det have været nyttige oplysninger i rapporten at kunne se beskrevet, hvordan den eksisterende viden fra brancheportrættet er anvendt ved udvælgelsen af spørge- 7 Pilotrapportens metodeafsnit. 17

22 skemaundersøgelsens population dvs. om fx virksomhedernes størrelse, indtægt, antal medarbejdere etc. har været kriterier for udvælgelse. LO Storkøbenhavn beskriver i sin rapport, at der har været brugt megen tid og energi på at etablere kontakter med samarbejdspartnere. Det nævnes, at der bl.a. er afholdt dialogmøder i København og Malmø men ikke konkret med hvem disse er afholdt. En uddybende beskrivelse af processen for etablering af kontakterne hvordan fandt man frem til nøglepersoner, gennem hvilke kanaler fik man etableret kontakt etc. er relevant for andre. Såfremt nogen vil gennemføre lignende undersøgelser i andre brancher, er det væsentligt at have fokus på den tid, det tager at få kontakt til fagpersoner og virksomheder i branchen, hvis man ikke selv er en del af denne. Endvidere er et kendskab til statistik og registre også væsentligt. Hvilke statistikker eksisterer i dag, og hvem kan udlevere navne på respondenter (har fagforeningsdata) etc. Det skal dog bemærkes, at CASA siden hen er blevet opmærksom på, at data for afholdelse af dialogmøder findes på projektets hjemmeside, og at data omkring etablering af samarbejdspartnere findes i projektets statusrapporter. 18

23 6 Evaluering af metodens fase 2 Interview Fase 2 er gennemførelse af interview med ledere samt faglærte og ufaglærte medarbejdere i branchen i Øresundsregionen. LO Storkøbenhavn beskriver selv fasen således: Fase 2 Interview Der udarbejdes en spørgeguide og interviewes ledere og et bredt spektrum af medarbejdere faglærte såvel som ufaglærte, på to udvalgte større arbejdspladser i hotel- og restaurationsbranchen. En virksomhed på dansk side og en på svensk side. Interview sker med henblik på at afdække ønsker og behov i forhold til kompetencer hos medarbejdere. Interviewene bliver i første omgang foretaget enkeltvis. Interviewene transskriberes og systematiseres for at give et overordnet billede på balancen eller gabet mellem udbuddet og efterspørgslen på kompetencer. LO Storkøbenhavn har i samarbejde med en uddannelseskonsulent med kendskab til branchen udarbejdet en spørgeguide til henholdsvis ledere og medarbejdere. Interviewene er gennemført for at give input til spørgeskemaet i den kvantitative undersøgelse. Det ses, at interviewguiden bærer præg af at være et forstadium til spørgeskemaundersøgelsen. Fx bliver arbejdsgiverne bedt om at fortælle om de faglige og personlige kompetencer, der er vigtigst, når de søger nye medarbejdere. Disse spørgsmål kan efterfølgende grupperes om til svarkategorier i et spørgeskema. Det vurderes, at guiden fungerer som udgangspunkt for et eksplorativt interview. I rapporten nævnes, at de kvalitative interview skal give indblik i de kompetencer, som er relevante for at udføre jobfunktionerne i branchen. Medarbejdere og ledere er spurgt både om deres behov for kompetencer nu og i fremtiden samt ønsker til efteruddannelse, og om der er barrierer for faglig udvikling. Sidstnævnte kan eksemplificeres igennem spørgsmålet: Hvordan ser din arbejdsplads på efteruddannelse og videreuddannelse?. Metoden med at stille spørgsmål hos de professionelle i branchen giver brugbar viden. Ved at stille åbne spørgsmål er det de ansatte i branchen, som selv definerer deres kompetencebehov. I forhold til spørgsmålene om kompetencer og kvalifikationer er spørgsmålene så brede og åbne, at de formentlig kan benyttes i alle brancher, uden at der skal udarbejdes særlige guides til at tage højde for branchespecifikke forhold. 19

24 CASA mener, at viden om og holdninger til kompetencer og kvalifikationer i branchen kan og er blevet dækket ved hjælp af de to spørgeguides, som dermed lever op til formålet om eventuelt at kunne anvendes i andre brancher. 6.1 Spørgeguide til ledere Spørgeguiden til ledere dækker spørgsmål om kompetencer generelt. Fx er der åbne spørgsmål, hvor ledere skal svare på: Hvad lægger I særlig vægt på, når I søger nye medarbejdere? og Hvilke faglige kompetencer er de vigtigste?. Arbejdsgiverne stilles mange spørgsmål om deres holdninger til kompetencer og kvalifikationer, fx hvad de lægger vægt på ved ansættelse, hvor er der brug for opkvalificering, hvad er der brug for i fremtiden etc. Sådanne brede generelle spørgsmål vil kunne anvendes i alle brancher til at få indkredset, hvilke kompetencer der er væsentlige. Når der fra interview er indhentet tilstrækkeligt mange bud på dette, kan man udarbejde sit branchespecifikke spørgeskema til ledere. 6.2 Spørgeguide til medarbejdere Spørgeguiden til medarbejdere er lidt længere end den til ledere. Medarbejderspørgeguiden indeholder efter råd fra erfa-personer spørgsmål om arbejdsmiljø. Arbejdsmiljøspørgsmål kan hjælpe med til at belyse andre forhold, som er i spil på arbejdspladsen. Det fortælles fx, at hvis branchen har et tærende fysisk og psykisk arbejdsmiljø, er det givetvis ikke kompetenceudvikling, der fylder mest i medarbejdernes arbejdsliv. LO Storkøbenhavn beskriver også som et resultat af undersøgelsen, at en bagvedliggende indikator som et meget hårdt fysisk arbejdsmiljø gør, at mange efterspørger opkvalificering til andre typer jobfunktioner, som de oplever som mindre fysisk opslidende. 6.3 Valg af interviewpersoner I rapportens metodeafsnit er forklaret, hvor mange interview der er gennemført og med hvem. Som tidligere nævnt ville en uddybende beskrivelse af de valgte virksomheder, deres omsætning, størrelse, antal ansatte mv. have været interessant. Det er ikke forklaret, hvor store virksomhederne er. Fx kunne man forestille sig en refleksion over, om man skal interviewe personalechefen frem for den administrerende direktør, såfremt der er tale om meget store virksomheder. 20

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress

Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø. Temadag om. Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Fokus på forskernes psykiske arbejdsmiljø Temadag om Dit liv i et forskermiljø trivsel eller stress Mål: At sætte fokus på væsentlige problemstillinger i f.t. det psykiske arbejdsmiljø. At give inspiration

Læs mere

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund

Sygeplejersken. Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Sygeplejersken Undersøgelse om patienter med indvandrerbaggrund Den 22. september 2005 Udarbejdet af CATINÉT Research, september 2005 CATINÉT mere end tal og tabeller CATINÉT er en danskejet virksomhed,

Læs mere

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn.

Projektbeskrivelse: 2. undersøge de mest brugte undervisningsprogrammer mht. læsefaglige elementer og metoder samt bagvedliggende læsesyn. Projektbeskrivelse: Projekt IT og læsning Indledning: Fokus på læsning og undervisning i læsning og skrivning samtidig med et stærkt øget fokus på IT som hjælpemiddel i undervisningen og integrationen

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

UDEVA - Set med andre øjne

UDEVA - Set med andre øjne UDEVA - Set med andre øjne Temaeftermiddag på Gentofte Sygehus 17. September 2013 V/ Rikke Sørup, Danmarks Evalueringsinstitut rs@eva.dk www.eva.dk Slagplan Evaluering og tilfredshedsmålinger Hvordan omsættes

Læs mere

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling

En undersøgelse af. Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling En undersøgelse af Brugen af og tilfredsheden med Holdning og Handling Undersøgelsen er foretaget af et uvildigt konsulentfirma LABH Consult I/S, som ikke har nogen tilknytning til Lions Quest Danmark.

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Integration på arbejdsmarkedet 2004

Integration på arbejdsmarkedet 2004 Integration på arbejdsmarkedet 2004 Ledernes Hovedorganisation Marts 2004 Indledning I februar 2002 gennemførte Ledernes Hovedorganisation en større undersøgelse om lederens rolle i integrationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse. sektorrapport. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland sektorrapport 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FremKom samarbejder en række aktører fra uddannelses-, erhvervs- og beskæftigelsesområdet om at afdække og diskutere fremtidens

Læs mere

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA

Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA Førtidspension og psykiske lidelser blandt socialpædagoger og socialrådgivere i PKA - Statistisk analyse Maj 2008 Jørgen Møller Christiansen og Henning Hansen CASA Førtidspension og psykiske lidelser blandt

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE

PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE PROJEKTBESKRIVELSE - KOMPETENCEUDVIKLING TIL FREMTIDENS BORGERSERVICE Målgruppe Projektets primære målgruppe er front personale, der møder, betjener og servicerer de borgere, der henvender sig til kommunen

Læs mere

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis?

Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Lederuddannelse på diplomniveau - Hvilken betydning har uddannelsen for ledelsespraksis? Oplæg på VEU-konferencen 2011 i workshoppen Uddannelse af ledere 29. november 2011 Ved evalueringskonsulenterne

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

Løbende evaluering i kommuner

Løbende evaluering i kommuner Angående Resultater af en spørgeskemaundersøgelse EVA har gennemført en spørgeskemaundersøgelse om løbende evaluering i større danske kommuner. Dette notat præsenterer hovedresultaterne af undersøgelsen.

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger

Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger Louise Kryspin Sørensen November 2012 Sygeplejerskers fysiske arbejdsmiljø 2012 med fokus på muskelskeletbelastninger - Mellem 7-15 % af sygeplejerskerne rapporterer et fysisk arbejdsmiljø, der belaster

Læs mere

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret

Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Metodiske hensyn vedr. Innovationsbarometeret Ved udviklingen af Innovationsbarometeret har COI lagt vægt på en række væsentlige hensyn, som hver især har nogle konsekvenser for, hvordan dataindsamlingen

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering

Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken. Rapport over afsluttende evaluering Trivsel og psykisk arbejdsmiljø i Folkekirken Rapport over afsluttende evaluering 1 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Spørgeskemaundersøgelsen... 3 3. Opmærksomhedspunkter og eventuelle fejlkilder... 3 4. Præsentation

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg

Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Bilag: Bygge- og anlægsstrategi 2015 Jobcenter Svendborg Formål Formålet med bygge- og anlægsstrategi 2015 er at sikre, at Jobcenter Svendborg drager optimal udnyttelse af (job)vækstpotentialet, der vil

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11

EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN STARTKONFERENCE 11.03.2015 STARTKONFERENCE 2015/03/11 EVALUERING AF PROJEKTERNE - FORMÅL, INDHOLD OG TIDSPLAN 11.03.2015 2 FORSKELLIGE FORMER FOR EVALUERINGER Intern evaluering Skolerne gennemfører evaluering skolens projekt (fx af elevernes udbytte el. lign).

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT

UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT UNDERSØGELSE AF UBESATTE LÆRE- OG ELEVPLADSER METODENOTAT INDLEDNING OG OPERATIONALISERING Undersøgelsen er gennemført som en telefonisk spørgeskemaundersøgelse af Epinion i december 2013. Undersøgelsen

Læs mere

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse

Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Jobrotationsprojekt PIXI 2014/2015 Dagplejere og pædagogmedhjælpere Børn og unge, Norddjurs kommune Dynamisk projektbeskrivelse Projektleder: Pia Christensen 06-06-2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2

Læs mere

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE

ARBEJDSKRAFT 2015 ANALYSE 2015 ARBEJDSKRAFT ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 MANGEL PÅ REGULÆR ARBEJDSKRAFT... 4 MANGEL PÅ LÆRLINGE, PRAKTIKANTER ELLER ELEVER... 7 KONJUNKTURSITUATION... 9 METODE...

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse

Region Hovedstaden. Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse 1 Dagens program Præsentation af Enhed for Evaluering og Brugerinddragelse (EEB) Brugerinddragelse i sundhedsvæsenet Metoder til evaluering Opgave i grupper 2

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune

Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Katrine Nøhr, Jacob Seier Petersen, Hans Knudsen og Hanne Søndergård Pedersen Unge på uddannelseshjælp i Silkeborg Kommune Hvilke strategier har de for deres boligsituation? Unge på uddannelseshjælp i

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark.

Der udbydes en undersøgelse af, hvilke faktorer der motiverer til henholdsvis flytning til og fra Danmark. Bilag 1 NOTAT Dato: 8. marts 2011 Kontor: Analyseenheden J.nr.: 10/28537 Sagsbeh.: MOL Projektbeskrivelse: Delundersøgelse 2 vedr. pendleres grænsebevægelser mv. Der udbydes en undersøgelse af, hvilke

Læs mere

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker.

VTU. Auto College. Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse. Uddannelser: Personvognsmekaniker Lastvognsmekaniker. VTU Virksomhedstilfredshedsmåling 2014 Via spørgeskemaundersøgelse Uddannelser: 71,0 77,6 62,4 Administration og information Rekruttering af elever 58,7 71,2 Skoleperiodernes indhold Motivation 72,4 72,1

Læs mere

MED Konference 19. juni 2008

MED Konference 19. juni 2008 MED Konference 19. juni 2008 Workshop om Evaluering af ledelse Program for workshoppen 13.15 Velkommen til workshoppen v/dorthe Storm Meier, OAO og Hans C. Hansen, FTF Sådan arbejder vi med ledelsesevaluering

Læs mere

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet

Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen. Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Henrik Lindegaard Andersen, Anne Line Tenney Jordan og Jacob Seier Petersen Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet Arbejdskraft og -potentiale i hovedstadsområdet kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk

Læs mere

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse

Udbudsmateriale. Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse Udbudsmateriale Konsulentbistand til afholdelse af messe med temaet: Kvalitetsløft af feriehuse 1. Ordregiver Tønder Kommune, Kongevej 57, 6270 Tønder. Spørgsmål til opgaven skal stilles på mailadressen

Læs mere

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Projektbeskrivelse. Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige. Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: EBU Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Projektbeskrivelse Forebyggelse af langtidsledighed blandt nyledige Baggrund: I Assens kommune har langtidsledigheden generelt været faldende det seneste

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt

11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt Program 11:30 12:00 Præsentation af evalueringsmodel metode og effekt 12:00 13:00 Frokost 13:00 13:40 Præsentation af evalueringsaktiviteter 13:40 13:50 Pause 13:50 14:30 Gruppediskussion: Hvad skal et

Læs mere

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø

Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked. udført for. Magasinet Arbejdsmiljø Spørgeskema undersøgelse om holdningen til æstetisk kompetence på det offentlige og private arbejdsmarked udført for Magasinet Arbejdsmiljø 17. februar 2009 Udarbejdet af Lars Wiinblad Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat

Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Brugerundersøgelse 2010 af Navision Stat UNI C Statistik & Analyse december 2012 Af Lone Juul Hune Indledning 3 Indhold

Læs mere

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads?

E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? E-mailens emnefelt: Hvordan udvikler I jeres arbejdsplads? Kære «attnavn» Center for Offentlig Innovation er ved at udvikle verdens første statistik om offentlig innovation sammen med Danmarks Statistik

Læs mere

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009

Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland. Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Udbud af og efterspørgsel efter pædagoger i Region Sjælland Oplæg til møde i PPF-Sjælland den 31. marts 2009 Introduktion Capacent Epinion er blevet anmodet om at præsentere et forslag til gennemførelse

Læs mere

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272

Virksomhedens salgspipeline. Business Danmark november 2009 BD272 Virksomhedens salgspipeline Business Danmark november 2009 BD272 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Rapportens opbygning... 2 Hovedkonklusioner... 3 Metode og validitet... 3 Salgs- og marketingafdelingernes

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema

Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Tivoli Legeland ~ case til inspiration til at lave det gode spørgeskema Dette notat er til inspiration forud for at lave en spørgeskemaundersøgelse eller inden evalueringer i øvrigt. Indhold i casen 1.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland

Uddannelse SEKTORRAPPORT. FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland SEKTORRAPPORT 2012 FremKom 2: Kompetenceudfordringer i Nordjylland Uddannelse I FREMKOM SAMARBEJDER EN RÆKKE AKTØRER FRA UDDANNELSES-, ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESOMRÅDET OM AT AFDÆKKE OG DISKUTERE FREMTIDENS

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015

RAPPORT. Frederikssund Kommunes hjemmepleje. Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 RAPPORT Frederikssund Kommunes hjemmepleje Brugertilfredshedsundersøgelse 2015 Foto: Kenneth Jensen 2/22 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Sammenfatning... 5 Metode... 6 Spørgeskemaet... 7 Svarprocenter

Læs mere

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål

Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Opfølgning på fælles LBR-konference: Arbejdsmarkedet i København Syd - fælles udfordringer og fælles mål Indledning Medlemmer fra de lokale beskæftigelsesråd i Køge, Greve, Solrød og Stevns var den 25.

Læs mere

2015 KONJUNKTUR ANALYSE

2015 KONJUNKTUR ANALYSE 2015 KONJUNKTUR ANALYSE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 HOVEDKONKLUSIONER... 3 KONJUNKTURSITUATIONEN... 4 KONJUNKTURINDEKS... 4 KONJUNKTURKORT... 7 KONJUNKTURSITUATIONEN I DETALJER... 8 NUVÆRENDE KONJUNKTURSITUATION...

Læs mere

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter

Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Notat vedrørende erfaringer med den eksperimenterende metode blandt deltagere i Uddannelseslaboratoriets uddannelseseksperimenter Udarbejdet af Merete Hende og Mette Foss Andersen, 2014 1 Formål Dette

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe

Projektbeskrivelse. Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe Projektbeskrivelse Universiteternes tiltag til en differentieret studentergruppe I denne undersøgelse sætter EVA fokus på, hvilke erfaringer danske og udenlandske universiteter har med at håndtere de udfordringer,

Læs mere

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER

UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER ÅRLIGE RAPPORT OM UDBREDELSEN AF SOCIALE MEDIER med fokus på læring, HR og vidensdeling Resultat af landsdækkende undersøgelse udført i marts 2012 2012 Social Business Learning Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides

Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Evaluering af Integrationsministeriets pulje for uddannelsesguides Konferencen Mentorer og uddannelse, 29. august 2007 Peter Rosendal Frederiksen 1 LXP Consulting Peter Rosendal Frederiksen Cand.mag. i

Læs mere

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år

Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014. Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Referat Dialogmøde om Beskæftigelsespolitik d. 14. april 2014 Jobparate forsikrede ledige og kontanthjælpsmodtagere over 30 år Fra mødet om indsatsen for de jobparate blev de følgende pointer nævnt som

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Sammenfatning af rapport fra Dansk Sundhedsinstitut: Lær at leve med kronisk sygdom Evaluering af udbytte, selvvurderet effekt og rekruttering Anders Brogaard Marthedal Katrine Schepelern Johansen Ann

Læs mere

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn

Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn Kønsbestemt lønforskel? Analyse på baggrund af IDAs lønstatistik om forskel på privatansatte kvinder og mænds løn April 2015 Indhold Kønsbestemt lønforskel?... 3 Resume... 3 Anbefalinger... 3 1. Kønsbestemt

Læs mere

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker

Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Undersøgelse af frivillighed på danske folkebiblioteker Indholdsfortegnelse 1 FRIVILLIGHED PÅ DE DANSKE FOLKEBIBLIOTEKER... 3 1.1 SAMMENFATNING AF UNDERSØGELSENS RESULTATER... 3 1.2 HVOR MANGE FRIVILLIGE

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren

Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Resultater fra spørgeskemaundersøgelse, 2. del: Arbejdsmiljømæssige problemer som følge af overvægtig hos medarbejdere i social- og sundhedssektoren Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed Maj 2005.

Læs mere

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer.

6) kan indgå i samarbejde med kolleger og ledelse og 7) kan indgå i kunderelationer. Kvalitetssystem Tovholderinstitutionen har det overordnede ansvar for kvaliteten og for, at den udvikles og sikres i overensstemmelse med lovgivningen, og at der udarbejdes en årsrapport om institutionssamarbejdets

Læs mere

Kvantitative metoder 09.03.2010

Kvantitative metoder 09.03.2010 Kvantitative metoder 09.03.2010 Dagsorden Opsamling fra sidste gang Udformning af spørgeskema herunder spørgsmålsformuleringer Dataindsamling Databehandling og kvalitetssikring af data Opsamling fra sidste

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter

Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Skole og Samfunds spørgeskemaundersøgelse 2008 -Elevplaner og kvalitetsrapporter Sammenfatning Forældrene er glade for elevplanerne 70 % af skolebestyrelsesmedlemmerne i Skole og Samfunds undersøgelse

Læs mere

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune

Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Afsluttende statistisk evaluering af SSD-projektet, Vejle kommune Nedenstående er en beskrivelse af den kvantitative evaluering af projekt Trivsel gennem bevægelseslæring og forflytningskundskab. Vær opmærksom

Læs mere

Karrierekvinder og -mænd

Karrierekvinder og -mænd Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 35 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Jens Bonke København 2015 Karrierekvinder og -mænd Hvem er de? Og hvor travlt har de? Arbejdspapir

Læs mere

Adecco A/S 7.-14. marts 2006

Adecco A/S 7.-14. marts 2006 Adecco A/S Rekruttering - Danmark Jobnr. DK2005-1104 7.-14. marts 2006 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode Management Summary Grafer Tabeller Spørgeskema 2006 Zapera.com A/S Ryesgade 3-2200 København

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ

ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ ANALYSE AF OPBAKNING TIL NY HÆRVEJSMOTORVEJ Side 1 Udgivelsesdato : Februar 2015 Udarbejdet : René Fåborg Kristensen, Muhamed Jamil Eid Kontrolleret : Brian Gardner Mogensen Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning

Erhvervsastrologi fjernundervisning/overbygning Kurset er baseret på undervisning i erhvervsastrologi som selvstuderende og indeholder 6 moduler: Modul 1: Modul 2: Modul 3: Modul 4: Modul 5: Modul 6: Strukturanalyse Strategiplanlægning Entrepreneurship

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere

Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Kommentarer til spørgeskemaundersøgelse blandt jobudbydergruppen vedr. Jobnetværk for nydanskere Der er 31 respondenter, der har bidraget til spørgeskemaundersøgelsen. Dette svarer til, at lidt under halvdelen

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen

Faglige kompetencer. Lydtekniske og musikalske kvalifikationer. Træffe og begrunde lydtekniske og musikalske valg. Kendskab til musikbranchen LYDTEKNIK (LT) LT-uddannelsen er den uddannelse på RMC, der har færrest studerende. De studerende på andet år er mellem 23 og 28 år. De studerende bruger mellem 8 20 timer om ugen på deres studie. Der

Læs mere

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet:

Evalueringsguide. Fase 1: Opstart af evalueringsindsats Indledningsvis kan man med fordel stille følgende spørgsmål til projektet: Evalueringsguide Denne guide er udarbejdet af Region Sjælland, Regional Udvikling, som inspiration til at evaluere og effektmåle projekter gennemført med tilskud fra de regionale udviklingsmidler. Evalueringsguiden

Læs mere

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET

EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET 1 of 6 NOTAT 17. DECEMBER 2014 EVALUERING AF SOCIALSTYRELSENS MODEL FOR REHABILITERING PÅ ÆLDREOMRÅDET SFI Det Nationale Forskningscenter for Velfærd har fået til opgave at evaluere Socialstyrelsens model

Læs mere

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet

Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet Guide til god lederrekruttering på Københavns Universitet - anbefalinger til god rekruttering af ledere på Købehavns Universitet FORORD Med KU s fælles ledelsesgrundlag God Ledelse på KU er kimen lagt

Læs mere

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE RESULTATER FRA PATIENTTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Selvstændig fysioterapeutisk rygvurdering i Medicinsk Rygcenter Diagnostisk Center, Hospitalsenhed Midt November 212 INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION 2 METODE

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF

Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Fagligt samspil mellem Ma-B og SA-A Lisbeth Basballe, Mariagerfjord Gymnasium og Marianne Kesselhahn, Egedal Gymnasium og HF Vi ønskede at planlægge og afprøve et undervisningsforløb, hvor anvendelse af

Læs mere

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Side 1/9 Talent for ledelse i fremtidens folkeskole 2011 Evaluering af talentudviklingsforløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse udsendt

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere