Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation"

Transkript

1 Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009

2 2

3 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet Udgivelsesår: 2009 Udgave, oplag: Foto: 1. udgave, 1. oplag, 1200 eks ISBN ISBN Tegnestuen Jens V. Nielsen Press Tryk og bogbind: Silkeborg Bogtryk Pris: 75 kr. (inkl. 25% moms) ved henvendelse til: Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Tlf

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning...6 Kapitel 2. Sammenfatning Boligorganisationens styringsrapport Nøgletal til brug for styringsrapporten Regnskabsspørgeskema Boligorganisationens årsberetning IT-løsning til brug for dokumentation...14 Kapitel 3. Styringsmodel og behov for dokumentation Indledning Formål og styringsmålsætninger Styringsdialog Aftaler Egenkontrol Dokumentation Krydsende tilsyn Styringsmodellen og udformningen af dokumentation...20 Kapitel 4. Boligorganisationens styringsrapport Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...28 Kapitel 5. Nøgletal til brug for styringsrapporten Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...42 Kapitel 6. Regnskabsspørgeskema Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...53 Kapitel 7. Boligorganisationens årsberetning Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Anbefaling...56 Kapitel 8. IT-løsning til brug for dokumentation Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser

5 8.4. Arbejdsgruppens anbefalinger...59 Bilag 1. Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger...61 A. Konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for aftaler...61 B. Gennemgang af boligorganisation...62 C. Afdelinger med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal...67 D. Status for tidligere indgåede aftaler mv Bilag 2. Oplysningsskema for afdeling (én for hver afdeling)...68 A. Konklusion vedrørende væsentlige problemer i afdelingen...68 B. Gennemgang af afdeling...69 Bilag 3. Styringsrapport for almen administrationsorganisation...74 A. Konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for aftaler...74 B. Gennemgang af administrationsorganisation...75 C. Status for tidligere indgåede aftaler mv Bilag 4. Vejledning til styringsrapport for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger...79 I. Generelt...79 II. Styringsrapportens indhold og opbygning...80 III. Afdelingsskemaer...82 Bilag 5. Vejledning til styringsrapport for en almen administrationsorganisation...85 I. Generelt...85 II. Styringsrapportens indhold og opbygning

6 Kapitel 1. Indledning Med boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det aftalt at igangsætte et udvalgsarbejde om styringen af den almene boligsektor, idet der blev peget på mål- og aftalestyring som grundlag for arbejdet. Udvalget offentliggjorde i 2008 rapporten Den almene boligsektors styring. Med vedtagelsen af lov nr. 490 af 12. juni 2009 blev der fulgt op på rapportens anbefalinger med en række ændringer af almenboligloven. Som det væsentligste er der indført en ny overordnet styringsmodel, der baserer sig på mål- og aftalestyring. Som led i styringsmodellen skal boligorganisationerne fremover årligt dokumentere deres virksomhed. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger, at der administrativt skal fastsættes regler om dokumentation. I forlængelse af rapporten om den almene boligsektors styring, og som optakt til den forventede lovgivning, blev der i februar 2009 nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til retningslinjer for den almene sektors dokumentation i lyset af den nye styringsmodel. Arbejdsgruppen, der blev nedsat med repræsentanter for Velfærdsministeriet (senere Indenrigs- og Socialministeriet), KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden, fik følgende kommissorium: I Den almene boligsektors styring (Velfærdsministeriet, 2008) foreslås det, at boligorganisationen som led i mål- og aftalestyringskonceptet årligt skal indlevere en dokumentationspakke til kommunen. Følgende elementer skal indgå i dokumentationspakken: 1. En selvangivelse/afrapportering, hvor boligorganisationen i spørgeskemaform evaluerer sine egne præstationer, dvs. hvordan boligorganisationerne lever op til formål og målsætninger for almen boligvirksomhed. 2. Boligorganisationens årsrapport. 3. Regnskaber, revisionsprotokol. 4. Økonomisk afrapportering (regnskabsspørgeskema). 6

7 5. Dokumentation for gennemført egenkontrol/forvaltningsrevision. 6. Relevante nøgletal og analyseresultater. Med henblik på en nærmere udformning af de retningslinjer vedrørende form og indhold, som skal gælde for udarbejdelsen af dokumentationen, nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal især fokusere på punkterne 1-2 og 4-5, idet punkt 3 regnskaber og revisionsprotokol og punkt 6 relevante nøgletal og analyseresultater belyses i to særskilte arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen vedrørende dokumentation kan dog foreslå generering af udvalgte nøgletal, i den udstrækning de skal indgå som en fast bestanddel af dokumentationspakken. Dokumentationen skal være tilstrækkeligt informativ til at kunne danne grundlag for en kvalificeret dialog mellem boligorganisation og kommune, men bør ikke overstige dette niveau. Sigtet er, at dokumentationspakken skal indeholde ledelsesinformation, der svarer til information, som bestyrelsen i en veldreven almen boligorganisation under alle omstændigheder har behov for. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje IT-løsninger, der kan understøtte dokumentationspakken. Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter for Velfærdsministeriet, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Arbejdsgruppen kan efter behov inddrage eksterne parter, herunder relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige. Formandskab og sekretariat varetages af Velfærdsministeriet. Arbejdsgruppen aflægger rapport senest medio april Det er efterfølgende aftalt at udvide arbejdsgruppens opgave, således at den tillige omfatter etablering af et egentligt nøgletalssystem med henblik på en bred belysning af almene boligorganisationers virksomhed. Det er desuden besluttet, at der efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol, forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Arbejdsgruppen har ikke fremsat anbefalinger vedrørende 7

8 dokumentation for gennemført egenkontrol, idet det er vurderingen, at denne dokumentation mest hensigtsmæssigt ses i sammenhæng med arbejdet i den kommende arbejdsgruppe vedrørende egenkontrol, forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Det er desuden vurderingen, at arbejdet i sidstnævnte arbejdsgruppe kan give anledning til justeringer i de foreliggende anbefalinger vedrørende almene boligorganisationers dokumentation. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen (formand), Indenrigs- og Socialministeriet Chefkonsulent Per Larsen, Indenrigs- og Socialministeriet Direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark (BL) Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Fuldmægtig Jannik Egelund, KL Kontorchef Bolette Rørdam, Gladsaxe Kommune (KL) Sekretariat: Fuldmægtig Lars Nielsen, Indenrigs- og Socialministeriet Fuldmægtig Uffe Andreasen, Indenrigs- og Socialministeriet (til 24.8) Fuldmægtig Martin Ino Hansen, Indenrigs- og Socialministeriet Herudover har følgende bidraget til rapporten: Kontorfuldmægtig Katarina Saczek, Indenrigs- og Socialministeriet Arbejdsgruppen har holdt 6 møder. 8

9 Kapitel 2. Sammenfatning Med lov nr. 490 af 12. juni 2009, som træder i kraft den 1. januar 2010, blev der gennemført en række ændringer af lov om almene boliger m.v., som bl.a. vedrører styringen af den almene boligsektor. De vedtagne lovændringer indebærer, at styringen af det almene byggeri i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Principperne i styringsmodellen er beskrevet i rapporten Den almene boligsektors styring (2008). Formålet med de nye regler er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i boligorganisationer og kommuner. Styringen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer. Hovedelementerne i den nye styringsmodel er følgende: Fastsættelse af formål og målsætninger (styringsmålsætninger) for almen boligvirksomhed. Etablering af en proaktiv styringsdialog mellem kommune og boligorganisation. Øget fokus på brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til særlige indsatser mv. Styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol til sikring af effektivitet og kvalitet mv. Dokumentation af boligorganisationens virksomhed og resultater til brug for styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation (dokumentationspakke). Arbejdsgruppen har haft til opgave at komme med forslag til retningslinjer for boligorganisationens dokumentation, jf. sidstnævnte dot. Konkret har arbejdsgruppen drøftet følgende elementer i boligorganisationens dokumentationsmateriale: Boligorganisationens selvangivelse (styringsrapport) 9

10 Nøgletal til brug for styringsrapporten Eventuel revision af regnskabsspørgeskema Eventuel revision af boligorganisationens årsberetning IT-løsning til brug for dokumentationen Arbejdsgruppen har ikke beskæftiget sig med eventuelle ændringer af det øvrige regnskabsmateriale og med styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol, idet disse forhold vil blive belyst i anden sammenhæng Boligorganisationens styringsrapport Som led i den nye styringsmodel skal boligorganisationen levere en styringsrapport, som sammen med det øvrige dokumentationsmateriale danner grundlag for boligorganisationens årlige dialogmøde med kommunen. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til skabeloner for styringsrapport for henholdsvis almene boligorganisationer med egne boligafdelinger og almene administrationsorganisationer, jf. bilag 1 og 3. Der er desuden udarbejdet forslag til skabelon for et oplysningsskema for hver afdeling, som et bilag til styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne afdelinger, jf. bilag 2. Der er endelig udarbejdet forslag til tilhørende vejledninger, jf. bilag 4 og 5. Boligorganisationen vil kunne vedhæfte bilag til styringsrapporten, hvis der er behov for længere redegørelser, dokumentation af gennemførte analyser etc. Den grafiske fremstilling af skabelonerne vil skulle bearbejdes, så den bliver enkel og overskuelig i forbindelse med udvikling af en brugerflade til et ITsystem til dokumentationen, jf. pkt Formålet med styringsrapporten er, at den enkelte boligorganisation i spørgeskemaform foretager en dokumentation og selv-evaluering af sin virksomhed og tilkendegiver ønsker om aftaler med kommunen og evt. andre parter. Herved danner styringsrapporten sammen med det øvrige dokumentationsmateriale udgangspunkt for styringsdialogen og dermed for kommunens vurdering af boligorganisationen og for indgåelse af eventuelle aftaler. Styringsdialogens forløb og konklusioner skal fremgå af den afsluttende redegørelse, som afgives af kommunen. 10

11 Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Som bilag til styringsrapporten vedlægges som nævnt et oplysningsskema for hver afdeling. Bilaget har karakter af baggrundsinformation, og hvis der i et oplysningsskema er konstateret problemer eller kritiske nøgletal i en afdeling, skal sådanne informationer automatisk generere en henvisning i selve styringsrapporten, jf. styringsrapportens pkt. C. Styringsrapporten for en almen administrationsorganisation omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Styringsrapporterne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. 11

12 Styringsdialogen mellem kommune og administrationsorganisation adskiller sig på en række punkter fra den sædvanlige styringsdialog på grund af administrationsorganisationens særlige karakter og opgaver. Der er derfor foreslået en mere kortfattet styringsrapport for administrationsorganisationer med udgangspunkt i spørgsmål om økonomi, ledelse og administration og med særligt fokus på at identificere eventuelle risici og problemer i organisationerne Nøgletal til brug for styringsrapporten Arbejdsgruppen har overvejet hvilke nøgletal, der kan anbefales til understøttelse af evalueringen i styringsrapporten af den enkelte boligorganisations virksomhed i relation til styringsmålsætningerne. Det drejer sig dels om data, som vil kunne overføres fra eksisterende datakilder, dels om nøgletal, som ikke i forvejen indsamles centralt. Nøgletallene skal så vidt muligt kunne overføres automatisk. Det foreslås, at der for både ikke-regnskabs- og regnskabsdata så vidt muligt gennemføres en benchmarking som grundlag for fastsættelse af kritiske værdier for de enkelte nøgletal. I tilfælde af, at nøgletal afviger markant fra det gennemsnitlige, bør det således give anledning til, at der sættes fokus på nøgletallet i styringsdialogen. Ved benchmarking sammenlignes så vidt muligt med sammenlignelige enheder, herunder med hensyn til antal boliger, bebyggelsestype etc. Desuden bør den enkelte boligorganisations nøgletal kunne sammenlignes med boligorganisationens nøgletal for de foregående år. Arbejdsgruppen foreslår, at der anvendes ikke-regnskabsbaserede nøgletal på følgende områder: - Sager ved beboerklagenævnet, herunder med helt eller delvist medhold for klageren - Ledige boliger - Vurderede ventetider - Fraflytningsfrekvens - Arbejdsmarkedstilknytning - Byggesagshonorar (hhv. nybyggeri og renovering) 12

13 Derudover foreslås følgende nøgletal anvendt på baggrund af eksisterende data i regnskabsdatabasen: - Administrationsbidrag - Dispositionsfond - Arbejdskapital - Midler til vedligeholdelse - Afdelingsunderskud - Systematiske afdelingsoverskud 2.3. Regnskabsspørgeskema Som led i de eksisterende regnskabsforskrifter udfylder alle boligorganisationer et regnskabsspørgeskema, hvor det ved afkrydsning markeres, om der er behov for særlig opmærksomhed på en række nærmere angivne områder. Det udfyldte spørgeskema attesteres af revisor. Arbejdsgruppen har gennemgået regnskabsspørgeskemaet for at vurdere behovet for en eventuel modernisering. Der er på den baggrund foreslået en revision af spørgeskemaet. Det komplette forslag til revideret regnskabsspørgeskema er optrykt i afsnit 6.3. Der er foreslået diverse forenklinger, sammenskrivninger og moderniseringer af de eksisterende spørgsmål, og det foreslås, at visse spørgsmål udgår. Der er desuden foreslået nye spørgsmål på følgende områder: - Kostægte fastsættelse af byggesagshonoraret - Anvendelse af dispositionsfondsmidler til dækning af lejetab - Henlæggelse af afdelingsmidler til hhv. vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning - Systematiske afdelingsoverskud Boligorganisationens årsberetning Årsberetningen er en del af den dokumentation, boligorganisationen efter de gældende regler indsender til kommunen i tilknytning til regnskabet. Boligorganisationen gør her rede for den økonomiske udvikling i 13

14 boligorganisationen og dens afdelinger. Der skal herunder redegøres for eventuelle særlige problemer og for påtænkte eller igangsatte foranstaltninger til imødegåelse heraf. Desuden indgår en rapportering om den gennemførte forvaltningsrevision. Det er indtrykket, at årsberetningerne i praksis er meget forskellige fra helt korte til meget omfattende beretninger, der giver en bred beskrivelse af aktiviteterne det pågældende år. De eksisterende regler afspejler et stærkt fokus på økonomiske forhold i boligorganisationen og dennes afdelinger. Til forskel fra årsberetningen sigter styringsrapporten mod at give et helt overordnet billede af boligorganisationen og dennes afdelinger, der omfatter ikke alene økonomiske forhold, men også sociale og fysiske forhold i boligområdet etc. Det synes derfor mest hensigtsmæssigt at operere med en skillelinje mellem den økonomiske afrapportering i årsberetningen og en mere samlet afrapportering i styringsrapporten. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at kravene til indholdet af årsberetningen opretholdes uændret IT-løsning til brug for dokumentation Arbejdsgruppen anbefaler, at der udvikles et landsdækkende IT-system, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen. En række nøgletal vil kunne overføres automatisk fra eksterne datakilder. Systemet skal udformes brugervenligt og være fleksibelt, så de enkelte elementer i systemet, herunder de valgte nøgletal, let kan justeres i takt med, at der opstår behov for ændringer. Det anbefales endvidere, at et IT-system udvikles i samarbejde mellem Indenrigs- og Socialministeriet, kommunerne og Landsbyggefonden, og at driftsansvaret varetages af Landsbyggefonden. 14

15 Kapitel 3. Styringsmodel og behov for dokumentation 3.1. Indledning Ved lov nr. 490 af 12. juni 2009 blev der gennemført en række ændringer af lov om almene boliger mv., som bl.a. vedrører styringen af den almene boligsektor. Loven træder i kraft den 1. januar Formålet med de ændrede styringsregler er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at effektivisere det kommunale tilsyn og gøre det mere fremadrettet. De vedtagne lovændringer indebærer, at styringen af det almene byggeri i højere grad skal baseres på mål- og aftalestyring. Sigtet er at forbedre boligorganisationers og kommuners muligheder for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer. Omdrejningspunktet er dialog og samarbejde mellem kommune og boligorganisation. Fokus ligger på løsning af problemer og på den langsigtede udvikling. Hovedelementerne i den nye styringsmodel er følgende: Formål og styringsmålsætninger. Der er opstillet mål og styringsmålsætninger for almen boligvirksomhed på en række centrale områder. Brugen af målstyring skal gøre det klart, hvilke styringsmål og værdier den almene boligsektor skal arbejde efter og samtidig udgøre et fast grundlag for styringsarbejdet i boligorganisationer og kommuner. Styringsdialog. Der skal etableres en proaktiv styringsdialog mellem kommune og boligorganisation. Aftaler. Øget fokus på brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til gensidig koordination og beslutning om særlige indsatser etc. 15

16 Egenkontrol. Boligorganisationernes egenkontrol skal styrkes, herunder arbejdet med forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Dette vil kunne bidrage til, at det kommunale tilsyn flytter fokus fra virksomhedsinterne forhold til mere overordnede og tværgående problemstillinger i boligorganisationen eller boligområdet. Dokumentation. Dokumentationen af boligorganisationens virksomhed og resultater til brug for styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune skal forbedres Formål og styringsmålsætninger De almene boligorganisationers overordnede formål er at løse boligsociale opgaver. Formålet er udmøntet i en egentlig formålsbestemmelse for sektoren ( 5b), hvoraf det fremgår, at almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle, som har behov herfor. Huslejen skal være rimelig, og beboerne skal gives indflydelse på egne boforhold. I forlængelse heraf er der i lovens 6 fastsat 5 overordnede styringsmålsætninger for sektoren: 1. Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. 2. Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. 3. Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. 4. Boligafdelinger: 16

17 Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger skal være økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstå i god og tidssvarende standard. 5. Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Derudover er det i bestemmelsen fastsat, at boligorganisationen og kommunen gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler skal arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. Hensigten med formålsbestemmelsen og målsætningerne er at forpligte boligorganisationerne til at arbejde mod bestemte sigtepunkter inden for centrale områder. Reglerne er samtidig udtryk for nogle helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed og til samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunerne Styringsdialog Det eksisterende tilsyn må i høj grad anses for at være baseret på legalitetskontrol og godkendelse af enkeltdispositioner. Der vurderes at være et behov for et mere proaktivt, problemforegribende tilsyn, som bedre er i stand til at gå i dialog med boligorganisationerne om håndtering af de lokale boligpolitiske udfordringer. På denne baggrund bliver kommunen nu forpligtet til at føre en dialog i form af et årligt møde med den enkelte boligorganisation om dens virksomhed (styringsdialog). Formålet med styringsdialogen er at drøfte større udfordringer, som boligorganisationerne står over for, at gøre status med hensyn til, i hvilken 17

18 grad sektorens målsætninger efterleves, samt at afklare det fremtidige behov for koordination og aftaleindgåelse. Dialogen skal føres på grundlag af en rapportering, som boligorganisationen årligt indsender til kommunen. Kommunen skal endvidere offentliggøre en redegørelse for den gennemførte styringsdialog på kommunens hjemmeside. De grundlæggende regler om kommunens tilsyn i øvrigt er opret-holdt, herunder kommunens mulighed for at give påbud eller indsætte en midlertidig forretningsfører i tilfælde af, at gældende regler overtrædes Aftaler Det er et væsentligt element i den nye styringsmodel, at boligorganisationerne og kommunen skal etablere et samarbejde, herunder gennem indgåelse af aftaler, om at realisere de overordnede mål og målsætninger. Aftalerne er udtryk for et gensidigt forpligtende samarbejde. Det er frivilligt at indgå aftaler, men parterne er forpligtet til at kortlægge behovet for aftaler og lave en køreplan herfor. Parterne fastlægger således selv, hvad der eventuelt skal indgås aftaler om. Det kan eksempelvis dreje sig om områdeløft og helhedsplaner, udlejningsforhold, boligstandard mv Egenkontrol En afbureaukratisering og regelforenkling herunder større frihedsgrader til boligorganisationerne, omlægning af det kommunale tilsyn og overgang til en højere grad af mål- og aftalestyring forudsætter, at boligorganisationerne i vid udstrækning selv sikrer og kontrollerer effektiviteten og kvaliteten af egne ydelser. På den baggrund er der behov for en præcisering og eventuel videreudvikling af de allerede eksisterende krav til forvaltningsrevision, og der vil blive igangsat et arbejde med henblik på at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. 18

19 3.6. Dokumentation Styringsdialogen skal foregå på et velinformeret grundlag, og boligorganisationen skal derfor som nævnt årligt indsende dokumentationsmateriale til kommunen om sin virksomhed. Den samlede dokumentation, som indgår i boligorganisationens rapportering (dokumentationspakken), forudsættes at bestå af følgende grundelementer, der vurderes at svare til den information, som bestyrelsen i en veldreven almen boligorganisation under alle omstændigheder har brug: en styringsrapport ( selvangivelse ), hvori boligorganisationen i kort, standardiseret form evaluerer og vurderer sine præstationer inden for en række områder samt giver en vurdering af, hvilke udfordringer boligorganisationen står overfor, hvilke initiativer boligorganisationen vil igangsætte og et bud på behovet for aftaleindgåelse mv. med kommunen, boligorganisationens regnskabsmateriale (regnskaber, revisionsprotokol, spørgeskema samt årsrapport), og resultater af eventuelle relevante analyser, herunder nøgletal, benchmarking og temaanalyser Krydsende tilsyn Efter gældende regler føres tilsynet med den almene boligorganisation af den kommune, hvor boligorganisationen efter dens vedtægter har hjemsted (hjemstedskommunen), og tilsynet med afdelingerne føres af den kommune, hvor afdelingerne er beliggende (beliggenhedskommunen). I de særlige tilfælde, hvor hjemstedskommunen og beliggenhedskommunen ikke er den samme, foreligger der krydsende tilsyn, dvs. en situation, hvor flere tilsynsførende kommuner er involveret. Det er forudsat, at det i de kommende administrative regler, der udmønter loven, præciseres, at boligorganisationen i tilfælde af krydsende tilsyn skal sende rapporten om sin virksomhed både til boligorganisationens hjemstedskommune og til beliggenhedskommunen. De pågældende kommuner skal i nødvendigt omfang koordinere deres tilsyn. Hjemstedskommunen skal føre en dialog med boligorganisationen én gang om året. Derimod skal det 19

20 overlades til beliggenhedskommunen at vurdere, om den på baggrund af den tilsendte rapport, vil gennemføre et særskilt dialogmøde med boligorganisationen om forholdene i den eller de pågældende afdelinger Styringsmodellen og udformningen af dokumentation Styringsmodellen forudsætter, at der etableres solid information og dokumentation. Der vil dels være tale om internt rettet information, som tilvejebringes i forbindelse med egenkontrol, forvaltningsrevision etc., dels om information, som er målrettet kommunen til brug for styringsdialogen. Dele af dette informations- og dokumentationsmateriale bliver allerede i dag frembragt i en form, som opfylder formålene med det, mens andre dele vil skulle videreeller nyudvikles. De økonomiske forhold i boligorganisation og afdelinger belyses allerede i dag gennem et relativt omfattende regnskabssystem, herunder noteapparat. Der er dog behov for, at regnskabsspørgeskemaet, som skal gøre tilsynet opmærksom på evt. driftsøkonomiske risici eller problemer, analyseres nærmere i lyset af nyere regelændringer samt viden om risikoområder i boligorganisationers og afdelingers økonomi. Dokumentation af boligorganisationers interne processer sker i dag hovedsageligt gennem forvaltningsrevision og evt. andre interne redskaber i boligorganisationerne. Der kan med fordel ske en opstramning og opprioritering heraf. Dette forventes at blive yderligere belyst i et arbejde i en kommende arbejdsgruppe vedrørende forvaltningsrevision mv. Visse, centrale interne informationer vil endvidere kunne indgå i styringsrapporten til brug for styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation. Endelig foreligger der ikke i dag krav om systematisk dokumentation vedrørende boligorganisationens strategiske forhold og planlægning, f.eks. om overordnede visioner, langsigtede udfordringer og initiativer mv. Fremover er der behov for, at denne type dokumentation opprioriteres og lægges i mere faste rammer. 20

21 Etablering af en ny styringsrapport som supplement til det eksisterende regnskabsmateriale vil muliggøre, at relevant dokumentation om boligorganisationens økonomiske, interne og strategisk/politiske forhold tilgår kommunen. Heri vil også naturligt indgå nøgletal samt temaanalyser mv. 21

22 Kapitel 4. Boligorganisationens styringsrapport 4.1. Indledning Som et nyt element i boligorganisationernes dokumentation til kommunen foreslås indført en styringsrapport, som boligorganisationerne skal bruge til at vurdere egne resultater samt angive ønsker om indgåelse af aftaler mellem boligorganisation og kommune Gældende regler Der er ikke i dag regler om en rapportering Vurdering og overvejelser I Den almene boligsektors styring (2008) foreslås det, at boligorganisationen som et element i dokumentationspakken indleverer en rapport ( selvangivelse ), hvori boligorganisationen i en standardiseret spørgeskemaform evaluerer og vurderer sine egne præstationer, dvs. hvordan boligorganisationen lever op til de foreslåede styringsmålsætninger (jf. kapitel 3). Rapporten er herved boligorganisationens oplæg til styringsdialogen. I forlængelse af styringsudvalgets anbefalinger har arbejdsgruppen udformet et forslag til en styringsrapport. Der er udarbejdet udkast til dels en rapport for en almindelig boligorganisation med egne boligafdelinger (bilag 1), dels en rapport for administrationsorganisationer uden egne boligafdelinger (bilag 2). Til styringsrapporten for en boligorganisation med egne boligafdelinger er knyttet bilag, i form af et oplysningsskema for hver afdeling. 22

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013

Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941. Styringsrapport. Regnskabstal for 2013 Boligorganisationen 14200 - Andelsboligforeningen af 1941 Regnskabstal for 2013 LBF-nr. 117 Navn: Andelsboligforeningen af 1941 Ringsted Antal lejemål i alt:c54 Fordelt på typer: Almene boliger Almene

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Boligorganisationens nummer og navn, organisationstype og regnskabsperiode I. Boligorganisationen Pkt. I omhandler boligorganisationens

Læs mere

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Boligorganisation Organisationsnr: Navn: Regnskabsperiode start: Regnskabsperiode slut: A. Konklusion Vurderer boligorganisationen

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup

Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Aftale for Boligselskabet AKB, Taastrup Parterne aftaler herved Målrettet at arbejde for at opfylde aftalens indhold. Aftaleholderen er ansvarlig for at levere det aftalte indhold samt at opfylde de vedtagne

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer

Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Redegørelse for styringsdialog 2010 mellem Egedal Kommune og de almene boligorganisationer Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HEDEBOALMENE BOLIGSELSKAB Hedebosafdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Legathuset. Præstegårdsvej Plejehjem, Vesterled/Valbyvej Fløng Byvej Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri

Læs mere

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger?

Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Hvad skal vi med nøgletal og sammenligninger? Alment Samfundsansvar BLs konference for organisationsbestyrelser 5-6. september 2015 Evy Ivarsson Nielsen Sammenligning med andre? Er det nødvendigt? Et ønske

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus. Planlægning og Byggeri. Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Mødereferat Styringsdialog 2012, Lejerbo Aarhus Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Mødedato: 25. oktober 2012 Mødetid: Kl. 10 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Fra boligforeningen:

Læs mere

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række- og parcelhuse Thorsgård Opførelsesår: 1949 30 boliger, etagehuse Engvadgård Opførelsesår: 1973 71

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Høng Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Høng Boligforening Dato: 8. oktober 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Lars Dithmer Forretningsfører Jens

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 1. september 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen)

2) Behov for aftaler med kommunen: (iflg. boligorganisationen) REFERAT Dialogmøde 2014 Boligselskabet Munkesøparken Dato: 9. september 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP

STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP STYRINGSDIALOG BOLIGSELSKABET AKB TAASTRUP AKB Taastrups afdelinger i Høje-Taastrup Taastrupgård Blåkildegård Taastrup Valhøj Taastrupgård Opførelsesår: 1972 913 boliger, etagebyggeri Blåkildegård Opførelsesår:

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening. Aarhus Kommune Mødereferat Styringsdialog 2014, Beder-Malling Boligforening Mødedato: 1. september 2014 Mødetid: Kl. 13.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra boligforeningen Formand Torben Høholt Jensen

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB

STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB STYRINGSDIALOG HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKAB HØJE-TAASTRUP BOLIGSELSKABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Rådhushaven Thorsgård Engvadgård Fløngvangen Kallerupvang Rådhushaven Opførelsesår: 1946 41 boliger, række-

Læs mere

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008

Den almene boligsektors styring. SBI sept. 2008 Den almene boligsektors styring SBI sept. 2008 Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006 Nov. 2006 Jan. 2007 Sep. 2008 Mod 2010 Den fremtidige styring af den almene sektor - processen Nov. 2005 Jan. 2006 Sep. 2006

Læs mere

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport

Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport Kritisk regnskabsgennemgang og styringsrapport COK Kursus i Vejle Den 4. oktober 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser

Læs mere

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift.

Spørgsmål 8 Ministeren bedes oplyse, hvad der menes med udtrykket i 6 a forsvarlig og effektiv drift. Boligudvalget 2008-09 L 208 Spørgsmål 7 Offentligt Boligudvalget Til: Indenrigs- og socialministeren Dato: 4. maj 2009 Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål: L 208 Forslag til

Læs mere

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE

EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE EFFEKTIVISERING FORUDSÆTTER LEDELSE Møde BL s 3. kreds 30. Januar 2016 2016: Lov om effektivisering Der er aftalt, at driften af den almene boligsektor frem mod 2020 skal effektiviseres med 1,5 mia. kr.

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Gørlev Boligforening Dato: 27. november 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Eigil Hansen Forretningsfører

Læs mere

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer.

Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Beboerdemokratiet og styringsdialogen mellem kommuner og boligorganisationer. Lotte Jensen. CBS, Kort om styringsreformen og tænkningen bag Den 1. Januar 2010 trådte den såkaldte styringsreform i kraft

Læs mere

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales.

Ad 1) - se punkt 5. Ad 4) Kommunen har senest ved mail af meddelt, at der fremover ikke skal betales. REFERAT Dialogmøde 2014 Gørlev Boligselskab Dato: 16. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Lillian Pedersen Forretningsfører Jens

Læs mere

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG AAB, HØJE-TAASTRUP AABsafdeling i Høje-Taastrup Afdeling 51. Pælestykkerene Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AFTALE Baggrund Hvert år i april afholdes et

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Fællesorganisationens Boligforening Dato: 2. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer og administrationsorganisationer Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland

Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Notat om repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet Langeland Indledning. Kommunalbestyrelsen behandlede på sit møde den 11. marts 2013 en sag om fortsat repræsentation i bestyrelsen for Boligselskabet

Læs mere

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017

Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv. Albertslund. Den 7. september 2017 Alment byggeri temamøde om almene boliger Effektivisering mv Albertslund Den 7. september 2017 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning

Læs mere

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

LANDSBYGGEFONDEN 15. september Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 15. september 2017 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3. DE FORSKELLIGE ROLLER I ALMENSTYRINGSDIALOG.DK...

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943

TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune. Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Side 1 af 9 TEKNIK OG MILJØ Boliger og Projektudvikling Aarhus Kommune Styringsdialog 2016, Boligforeningen 10. marts 1943 Mødedato: 27. oktober 2016 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere:

Læs mere

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP

STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP STYRINGSDIALOG TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKAB, HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven I, II og III Bygaden Ole Rømers Vej Grønnehaven Nørreby Sønderby

Læs mere

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor

God virksomhedsdrift i den almene boligsektor www.pwc.dk God virksomhedsdrift i den almene boligsektor Holstebro januar 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Agenda Regeringens ønske om en modernisering og effektivisering af den almene boligsektor Forslag

Læs mere

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil.

Redegørelsen skal forholde sig såvel til beretningens indhold og konklusioner som Statsrevisorernes bemærkninger hertil. T MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1240 København K MINISTEREN Dato: 24. oktober2014 Ministeriet har ved brev af 29. august 2014 modtaget

Læs mere

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB.

Udgangspunktet for mødet er den indsendte styringsrapport samt revisionsprotokollat for GAB. Dato: 13.11.2015 Tid: 09:00 Sted: GAB Ansvarlig: Rune Hellegaard Christensen Journalnr.: 15/17953 Deltagere: Forretningsfører Lars Kirstein, GAB Inspektør Jens Holt Poulsen, GAB Formand Hovedbestyrelsen,

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015

Referat af styringsdialogmøde med Samvirkende Boligselskaber 2014 og 2015 og Københavns Kommune den 26. marts 2015 1 Deltagere fra Københavns kommune: Uffe Andreasen, Ole Frederiksen, Line Lolk, Cathrine Sejberg Jensen og Mads Lauridsen. Deltagere fra Samvirkende Boligselskaber ved KAB: Margrete Pump, Lene Vennits,

Læs mere

Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn

Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn REFERAT Dialogmøde 2011 Boligselskabet for Høng og Omegn Dato: 2. november 2011 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Forretningsfører Britta

Læs mere

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny.

Gensidig forventningsafstemning At mødes og tale sammen er ikke nyt. Det er den strukturerede form, der er ny. By- og Udviklingsforvaltningen Sekretariat Mødereferat Møde mellem/i Møde nr. Dato 19. marts 2012 Sagsnr. 11/31804 Løbenr. 50201/12 Referent Susanne Jensen Direkte telefon 79 79 13 67 E-mail jesu@kolding.dk

Læs mere

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger

Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger Organisationstype: Organisationsnr: 0120 Navn: Boligorganisation Regnskabsperiode start: 01-01-2014 Regnskabsperiode slut: 31-12-2014

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015

Referat af styringsdialogmøde med Lægeforeningens Boliger ved FA09 og Københavns kommune den 6. februar 2015 1 Deltagere: Lægeforeningens Boliger: Alex F. Rasmussen, Peter Jørgensen og Jens Corfitzen FA09: Lone Lund-Rasmussen og Kasper Nørballe Københavns Kommune: Teknik- og Miljøforvaltningen: Jørgen Stein,

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Referat organisationsmøde 11. marts 2011 Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Århus den 11. marts 2011 kl. 12.00 på Rebild Bakker Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Connie Bjørnsholm, Søren Egge Rasmussen og Louise

Læs mere

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening

Visioner for. Bovia AAB Kolding Billund Boligforening Visioner for Bovia AAB Kolding Billund Boligforening 2013-2017 Indledning Det er stadig en større udfordring at samarbejde med moderne ledelse af virksomheder, og i den forbindelse er en boligforening

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9

Godkendelse af referat... 3 Boligselskabet af 1961 i Helsinge... 3 Orientering fra administrationen... 9 Boligselskabet af 1961 i Helsinge Referat af organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 28. september 2011 kl. 17.30 i fælleshuset, Haragergård, Nygade 226, 3200 Helsinge Dagsorden: 1 Godkendelse af referat...

Læs mere

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds

BESTYRELSE FOR FREMTIDEN Uddannelse for organisationsbestyrelser i 1. kreds Vilkårene for de almene boligorganisationer ændrer sig. Det samme gør bestyrelsens opgaver. Bliv klar til at håndtere udviklingen igennem målrettet og visionært bestyrelsesarbejde. BESTYRELSE FOR FREMTIDEN

Læs mere

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP TAASTRUP ALMENNYTTIGE BOLIGSELSKSABS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Poppelhaven III Opførelsesår: 1960 54 boliger, rækkehuse Ole Rømers Vej Opførelsesår: 1990 9 boliger, rækkehuse Poppelhaven Opførelsesår:

Læs mere

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen.

Udtalelser fra deltagerne fra Københavns Kommune refereres til under ét som kommunen. 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere

Boligselskabet BSB Egebjerg

Boligselskabet BSB Egebjerg Boligselskabet BSB Egebjerg Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 3. juni 2013 kl. 16.00 i Domea, Mølmarksvej 155, 5700 Svendborg Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Egebjerg... 2 1.1 Orientering

Læs mere

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten?

Styringsreformen. Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? Styringsreformen Hvilke tanker er der om mål- og aftalestyring i udvalgsrapporten? 1 Kort om baggrunden Rapport om fremtidig styring: Offentliggjort juni 2008. Vedtaget 29. maj 2009. Emner: Mål- og aftalestyring

Læs mere

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender.

1. I forhold til aftaledokumentet 2014 er der ingen udeståender. Aftaledokument for styringsdialog mellem Humlebæk Boligselskab og Fredensborg Kommune for driftsåret 2015/2016 Aftaledokumentet er udarbejdet i forlængelse af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015 kl.

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab

Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2013 Kalundborg almennyttige Boligselskab Dato: 10. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Richard Poulsen Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne.

Kommunen: Til efterretning. Nærmere herom under afdelingerne. REFERAT Dialogmøde 2012 Boligselskabet Alliken Dato: 4. juni 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Forretningsfører

Læs mere

Målsætningsprogram ??????

Målsætningsprogram ?????? Målsætningsprogram 2010-2014?????? Hvilke emner????????? Debatteres i kredsene i foråret 2010 Påbegyndes af bestyrelsen og udkast udsendes Godkendes på repræsentantskabsmøde i 2010 BO-Vest Sørup Herregård.

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten

REFERAT. Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken. 1. Velkomst. 2. Gennemgang af styringsrapporten REFERAT Dialogmøde 2013 Boligselskabet Alliken Dato: 19. juni 2013 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Maja Hansen Markedschef Bent Gordon

Læs mere

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen.

Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr , som er overført til arbejdskapitalen. 215/216 216/217 217/218 218/219 219/22 22/221 221/222 222/223 223/224 224/225 Bestyrelsens årsberetning Årets resultat: Resultatopgørelsen udviser et underskud på kr. 5.536, som er overført til arbejdskapitalen.

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab

Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab REFERAT Dialogmøde 2011 (afholdt i 2012) Danske Funktionærers Boligselskab Dato: 1. februar 2012 *) Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Driftschef

Læs mere

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013

MÅ LSÆTNINGER FOR 2010-2013 Målsætningsprogram 2010 2013 1 Overordnede målsætninger for organisationen At synliggøre for organisationen, såvel beboerdemokratiet som organisationens ansatte, hvad der er organisationens overordnede

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Teknik og Miljø Styringsdialog 2015, Boligforeningen af 10. marts 1943 Mødedato: 9. juni 2015 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen:

Læs mere

Boligsociale indsatser

Boligsociale indsatser Boligsociale indsatser 2015-2018 Nyt regulativ og hva så? Landsbyggefonden har udsendt et nyt regulativ på det boligsociale område, og det betyder, at der er nye regler for de bevillinger til boligsocialt

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor

Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Bestyrelsesmøde i Lejerbo, Gentofte den 4. februar 2011 kl. 11.00 på Lejerbos kontor Til stede var bestyrelsesmedlemmerne Gunnar Sørensen, Mogens W. Gertz og Anders Petersen. Fra administrationen deltog

Læs mere

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo

Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Vedtægter for Andelsselskabet Almenbo Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Administrationsorganisationens navn er Almenbo. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Ballerup Kommune. 2. Administrationsorganisationen

Læs mere

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP

STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP STYRINGSDIALOG LEJERBO, HØJETAASTRUP LEJERBOS AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Parkbohusene Parkbo Rugvænget Parkvej Pælestykkerne Teglstenen Parkbohusene Opførelsesår: 2012 6 boliger, rækkehuse Parkbo Opførelsesår:

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI

STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI STRATEGI FOR ALMENT NYBYGGERI I ESBJERG KOMMUNE Teknik & Miljø Esbjerg Kommune INDHOLD 1. Forord.................................. 3 2. Strategien i en sammenhæng................ 3 3. Bæredygtighed i strategien..................

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for boligorganisationer (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN...

Læs mere

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2014 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 6. oktober 2014 Mødested: Kalundborg Kommune, Holbækvej 141 B, 4400 Kalundborg Deltagere: Boligorganisationen: Formand Svend-Aage Berg

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune

Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune Workshop C. Samarbejdsforhold i Københavns Kommune 1 2 Fortiden, nutiden og måske en fremtid 3 Interesse eller branche? Klar arbejdsdeling Professionalisme Mål og rammer Fordi den effektive interesseorganisation

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor)

2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016. Forslag. til. (Styring og finansiering af den almene boligsektor) 2008/1 LSF 208 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Indenrigs- og Socialministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Socialministeriet, j.nr. 2009-2697 Fremsat den 22. april 2009 af indenrigs

Læs mere

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012

Notat. Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Notat Vedrørende: Redegørelse for styringsdialog med de almene boligorganisationer 2011/2012 Med virkning for 2010 skal det kommunale tilsyn efter Almenboligloven ske ved afholdelse af regelmæssige møder

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Halsnæs Boligselskab

Halsnæs Boligselskab Halsnæs Boligselskab Revisionsprotokollat om udkast til årsregnskab 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 7712 31 Ahlgade 63, 4300 Holbæk T: 5158 4300, F: 5158

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut

Mødereferat. Boligkontoret Danmark og Kolding Kommune 1. Emne. Styringsdialogmøde vedr. Boligselskabet Kolding. Mødedato Mødested Møde start/slut By- og Udviklingsforvaltningen Dato 27. oktober 2011 Sagsnr. 11/23734 Løbenr. 193820/11 Mødereferat Referent Herdis Bonnichsen Direkte telefon 79 79 16 73 E-mail hbon@kolding.dk Møde mellem/i Møde nr.

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn. Den 4. februar Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 4. februar 2013 Styringsdialog 2012, Boligforeningen Aarhus Omegn Mødedato: 13. december 2012 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Formand Søren

Læs mere

Styringsdialog 2016, Domi bolig

Styringsdialog 2016, Domi bolig Side 1 af 7 Styringsdialog 2016, Domi bolig TEKNIK OG MILJØ Bolig og Projektudvikling Aarhus Kommune Mødedato: Mødetid: 10:00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016

Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 Behovsanalyse, almene boliger i Auning 2016 3. maj 2016 SPJrådgivning Lergravsvej 53, 2300 København S Telefon: +45 21 44 31 29 spj@spjraadgivning.dk www.spjraadgivning.dk CVR-nr. 32 60 26 81 Bank: Lån

Læs mere

Referet styringsdialogmøde 2016

Referet styringsdialogmøde 2016 Referet styringsdialogmøde 2016 med Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte den 21. november 2016 kl. 13 udvalgsværelse A Deltagere Fra Foreningen for opførelse af billige boliger i Gentofte

Læs mere

Oplysningsskema for afdeling

Oplysningsskema for afdeling Oplysningsskema for afdeling LBF organisationsnr.: 0714 Organisationsnavn: FællesBo LBF afdelingsnr.: 008 snavn: 8, Niels Bohrs Vej Byggeafsnitsadresser: Niels Bohrs Vej 1-23 og 2-20 Byggeafsnits BBR-numre:

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 1. marts 2007 til en borger: 01-03- 2007 De har ved brev af 7. september 2005 rettet henvendelse til Statsamtet Vestsjælland, Tilsynet med kommunerne i Vestsjællands, Roskilde

Læs mere

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening

Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening REFERAT Dialogmøde 2012 Fællesorganisationens Boligforening Dato: 12. november 2012 Mødested: Økonomistaben, Ubby Rådhus, Hovedgaden 62, 4490 Jerslev Deltagere: Boligorganisationen: Bestyrelsesformand

Læs mere

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24.

Referat af styringsdialogmøde for 2014 / 2015 med De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune og Københavns Kommune d. 24. 1 Deltagere Bestyrelsen for De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune: Formand Susanne Henriksen Boligkontoret Danmark: Forvaltningsdirektør Lars Lehmann Økonomidirektør Bent Gail-Kalashnyk Forrentningsfører

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København

Referat af styringsdialogmødet den 11. oktober 2010 med Bolig-selskabet BSB København 1 Deltagere: Fra Københavns Kommune Pia Nielsen (Støttet Byggeri) Rebecca Forsman (Støttet Byggeri) Sune Skovgård (Støttet Byggeri) Fra Domea Pia Christiansen (Regionschef) Udtalelser fra deltagerne fra

Læs mere