Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den almene boligsektors dokumentation. - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation"

Transkript

1 Den almene boligsektors dokumentation - Rapport fra arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet 2009

2 2

3 Titel: Udgiver: Den almene boligsektors dokumentation Indenrigs- og Socialministeriet Udgivelsesår: 2009 Udgave, oplag: Foto: 1. udgave, 1. oplag, 1200 eks ISBN ISBN Tegnestuen Jens V. Nielsen Press Tryk og bogbind: Silkeborg Bogtryk Pris: 75 kr. (inkl. 25% moms) ved henvendelse til: Byggecentrum Lautrupvang 1B 2750 Ballerup Tlf

4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1. Indledning...6 Kapitel 2. Sammenfatning Boligorganisationens styringsrapport Nøgletal til brug for styringsrapporten Regnskabsspørgeskema Boligorganisationens årsberetning IT-løsning til brug for dokumentation...14 Kapitel 3. Styringsmodel og behov for dokumentation Indledning Formål og styringsmålsætninger Styringsdialog Aftaler Egenkontrol Dokumentation Krydsende tilsyn Styringsmodellen og udformningen af dokumentation...20 Kapitel 4. Boligorganisationens styringsrapport Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...28 Kapitel 5. Nøgletal til brug for styringsrapporten Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...42 Kapitel 6. Regnskabsspørgeskema Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Arbejdsgruppens anbefalinger...53 Kapitel 7. Boligorganisationens årsberetning Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser Anbefaling...56 Kapitel 8. IT-løsning til brug for dokumentation Indledning Gældende regler Vurdering og overvejelser

5 8.4. Arbejdsgruppens anbefalinger...59 Bilag 1. Styringsrapport for almen boligorganisation med egne boligafdelinger...61 A. Konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for aftaler...61 B. Gennemgang af boligorganisation...62 C. Afdelinger med væsentlige problemer og/eller kritiske nøgletal...67 D. Status for tidligere indgåede aftaler mv Bilag 2. Oplysningsskema for afdeling (én for hver afdeling)...68 A. Konklusion vedrørende væsentlige problemer i afdelingen...68 B. Gennemgang af afdeling...69 Bilag 3. Styringsrapport for almen administrationsorganisation...74 A. Konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for aftaler...74 B. Gennemgang af administrationsorganisation...75 C. Status for tidligere indgåede aftaler mv Bilag 4. Vejledning til styringsrapport for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger...79 I. Generelt...79 II. Styringsrapportens indhold og opbygning...80 III. Afdelingsskemaer...82 Bilag 5. Vejledning til styringsrapport for en almen administrationsorganisation...85 I. Generelt...85 II. Styringsrapportens indhold og opbygning

6 Kapitel 1. Indledning Med boligaftalen af 5. november 2006 mellem regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre blev det aftalt at igangsætte et udvalgsarbejde om styringen af den almene boligsektor, idet der blev peget på mål- og aftalestyring som grundlag for arbejdet. Udvalget offentliggjorde i 2008 rapporten Den almene boligsektors styring. Med vedtagelsen af lov nr. 490 af 12. juni 2009 blev der fulgt op på rapportens anbefalinger med en række ændringer af almenboligloven. Som det væsentligste er der indført en ny overordnet styringsmodel, der baserer sig på mål- og aftalestyring. Som led i styringsmodellen skal boligorganisationerne fremover årligt dokumentere deres virksomhed. Det fremgår endvidere af lovforslagets bemærkninger, at der administrativt skal fastsættes regler om dokumentation. I forlængelse af rapporten om den almene boligsektors styring, og som optakt til den forventede lovgivning, blev der i februar 2009 nedsat en arbejdsgruppe, der skal komme med forslag til retningslinjer for den almene sektors dokumentation i lyset af den nye styringsmodel. Arbejdsgruppen, der blev nedsat med repræsentanter for Velfærdsministeriet (senere Indenrigs- og Socialministeriet), KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden, fik følgende kommissorium: I Den almene boligsektors styring (Velfærdsministeriet, 2008) foreslås det, at boligorganisationen som led i mål- og aftalestyringskonceptet årligt skal indlevere en dokumentationspakke til kommunen. Følgende elementer skal indgå i dokumentationspakken: 1. En selvangivelse/afrapportering, hvor boligorganisationen i spørgeskemaform evaluerer sine egne præstationer, dvs. hvordan boligorganisationerne lever op til formål og målsætninger for almen boligvirksomhed. 2. Boligorganisationens årsrapport. 3. Regnskaber, revisionsprotokol. 4. Økonomisk afrapportering (regnskabsspørgeskema). 6

7 5. Dokumentation for gennemført egenkontrol/forvaltningsrevision. 6. Relevante nøgletal og analyseresultater. Med henblik på en nærmere udformning af de retningslinjer vedrørende form og indhold, som skal gælde for udarbejdelsen af dokumentationen, nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen skal især fokusere på punkterne 1-2 og 4-5, idet punkt 3 regnskaber og revisionsprotokol og punkt 6 relevante nøgletal og analyseresultater belyses i to særskilte arbejdsgrupper. Arbejdsgruppen vedrørende dokumentation kan dog foreslå generering af udvalgte nøgletal, i den udstrækning de skal indgå som en fast bestanddel af dokumentationspakken. Dokumentationen skal være tilstrækkeligt informativ til at kunne danne grundlag for en kvalificeret dialog mellem boligorganisation og kommune, men bør ikke overstige dette niveau. Sigtet er, at dokumentationspakken skal indeholde ledelsesinformation, der svarer til information, som bestyrelsen i en veldreven almen boligorganisation under alle omstændigheder har behov for. Arbejdsgruppen skal endvidere overveje IT-løsninger, der kan understøtte dokumentationspakken. Arbejdsgruppen nedsættes med repræsentanter for Velfærdsministeriet, KL, Boligselskabernes Landsforening og Landsbyggefonden. Arbejdsgruppen kan efter behov inddrage eksterne parter, herunder relevante myndigheder, interesseorganisationer og sagkyndige. Formandskab og sekretariat varetages af Velfærdsministeriet. Arbejdsgruppen aflægger rapport senest medio april Det er efterfølgende aftalt at udvide arbejdsgruppens opgave, således at den tillige omfatter etablering af et egentligt nøgletalssystem med henblik på en bred belysning af almene boligorganisationers virksomhed. Det er desuden besluttet, at der efterfølgende nedsættes en arbejdsgruppen vedrørende almene boligorganisationers egenkontrol, forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Arbejdsgruppen har ikke fremsat anbefalinger vedrørende 7

8 dokumentation for gennemført egenkontrol, idet det er vurderingen, at denne dokumentation mest hensigtsmæssigt ses i sammenhæng med arbejdet i den kommende arbejdsgruppe vedrørende egenkontrol, forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Det er desuden vurderingen, at arbejdet i sidstnævnte arbejdsgruppe kan give anledning til justeringer i de foreliggende anbefalinger vedrørende almene boligorganisationers dokumentation. Arbejdsgruppen fik følgende sammensætning: Fuldmægtig Jacob Østlund Jacobsen (formand), Indenrigs- og Socialministeriet Chefkonsulent Per Larsen, Indenrigs- og Socialministeriet Direktør Michael Demsitz, Boligkontoret Danmark (BL) Sekretariatschef Birger R. Kristensen, Landsbyggefonden Fuldmægtig Jannik Egelund, KL Kontorchef Bolette Rørdam, Gladsaxe Kommune (KL) Sekretariat: Fuldmægtig Lars Nielsen, Indenrigs- og Socialministeriet Fuldmægtig Uffe Andreasen, Indenrigs- og Socialministeriet (til 24.8) Fuldmægtig Martin Ino Hansen, Indenrigs- og Socialministeriet Herudover har følgende bidraget til rapporten: Kontorfuldmægtig Katarina Saczek, Indenrigs- og Socialministeriet Arbejdsgruppen har holdt 6 møder. 8

9 Kapitel 2. Sammenfatning Med lov nr. 490 af 12. juni 2009, som træder i kraft den 1. januar 2010, blev der gennemført en række ændringer af lov om almene boliger m.v., som bl.a. vedrører styringen af den almene boligsektor. De vedtagne lovændringer indebærer, at styringen af det almene byggeri i højere grad baseres på mål- og aftalestyring. Principperne i styringsmodellen er beskrevet i rapporten Den almene boligsektors styring (2008). Formålet med de nye regler er at sikre en mere effektiv og fremadrettet opgaveløsning i boligorganisationer og kommuner. Styringen skal forbedre det lokale samarbejde om at finde løsninger på lokale udfordringer. Hovedelementerne i den nye styringsmodel er følgende: Fastsættelse af formål og målsætninger (styringsmålsætninger) for almen boligvirksomhed. Etablering af en proaktiv styringsdialog mellem kommune og boligorganisation. Øget fokus på brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til særlige indsatser mv. Styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol til sikring af effektivitet og kvalitet mv. Dokumentation af boligorganisationens virksomhed og resultater til brug for styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation (dokumentationspakke). Arbejdsgruppen har haft til opgave at komme med forslag til retningslinjer for boligorganisationens dokumentation, jf. sidstnævnte dot. Konkret har arbejdsgruppen drøftet følgende elementer i boligorganisationens dokumentationsmateriale: Boligorganisationens selvangivelse (styringsrapport) 9

10 Nøgletal til brug for styringsrapporten Eventuel revision af regnskabsspørgeskema Eventuel revision af boligorganisationens årsberetning IT-løsning til brug for dokumentationen Arbejdsgruppen har ikke beskæftiget sig med eventuelle ændringer af det øvrige regnskabsmateriale og med styrkelse af boligorganisationernes egenkontrol, idet disse forhold vil blive belyst i anden sammenhæng Boligorganisationens styringsrapport Som led i den nye styringsmodel skal boligorganisationen levere en styringsrapport, som sammen med det øvrige dokumentationsmateriale danner grundlag for boligorganisationens årlige dialogmøde med kommunen. Arbejdsgruppen har udarbejdet forslag til skabeloner for styringsrapport for henholdsvis almene boligorganisationer med egne boligafdelinger og almene administrationsorganisationer, jf. bilag 1 og 3. Der er desuden udarbejdet forslag til skabelon for et oplysningsskema for hver afdeling, som et bilag til styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne afdelinger, jf. bilag 2. Der er endelig udarbejdet forslag til tilhørende vejledninger, jf. bilag 4 og 5. Boligorganisationen vil kunne vedhæfte bilag til styringsrapporten, hvis der er behov for længere redegørelser, dokumentation af gennemførte analyser etc. Den grafiske fremstilling af skabelonerne vil skulle bearbejdes, så den bliver enkel og overskuelig i forbindelse med udvikling af en brugerflade til et ITsystem til dokumentationen, jf. pkt Formålet med styringsrapporten er, at den enkelte boligorganisation i spørgeskemaform foretager en dokumentation og selv-evaluering af sin virksomhed og tilkendegiver ønsker om aftaler med kommunen og evt. andre parter. Herved danner styringsrapporten sammen med det øvrige dokumentationsmateriale udgangspunkt for styringsdialogen og dermed for kommunens vurdering af boligorganisationen og for indgåelse af eventuelle aftaler. Styringsdialogens forløb og konklusioner skal fremgå af den afsluttende redegørelse, som afgives af kommunen. 10

11 Styringsrapporten for en almen boligorganisation med egne boligafdelinger omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En gennemgang af særlige problemer i de enkelte afdelinger. D. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Som bilag til styringsrapporten vedlægges som nævnt et oplysningsskema for hver afdeling. Bilaget har karakter af baggrundsinformation, og hvis der i et oplysningsskema er konstateret problemer eller kritiske nøgletal i en afdeling, skal sådanne informationer automatisk generere en henvisning i selve styringsrapporten, jf. styringsrapportens pkt. C. Styringsrapporten for en almen administrationsorganisation omfatter: A. En konklusion vedrørende målopfyldelse og behov for indgåelse af aftaler. B. En gennemgang af forhold i den centrale boligorganisation med udgangspunkt i lovens målsætninger. C. En opfølgning på tidligere aftaler mv. Styringsrapporterne er sammensat af flere forskellige typer af information, der samlet belyser, hvor godt boligorganisationen lever op til sektorens målsætninger: Åbne spørgsmål i form af vurderingsfelter. Boligorganisationen evaluerer her sin egen virksomhed på baggrund af spørgsmål om blandt andet større udfordringer og påtænkte og igangsatte initiativer. Afkrydsningsfelter med en række specifikke og overbliksgivende spørgsmål vedrørende bestemte initiativer, vurderinger af forhold osv. Nøgletal, herunder regnskabstal. Der indgår overvejende automatisk overførte data og der gennemføres benchmarking på en stor del af tallene. Boligorganisationen vil altid kunne kommentere nøgletal, men der vil være krav om, at stærkt afvigende/kritiske nøgletal skal kommenteres. 11

12 Styringsdialogen mellem kommune og administrationsorganisation adskiller sig på en række punkter fra den sædvanlige styringsdialog på grund af administrationsorganisationens særlige karakter og opgaver. Der er derfor foreslået en mere kortfattet styringsrapport for administrationsorganisationer med udgangspunkt i spørgsmål om økonomi, ledelse og administration og med særligt fokus på at identificere eventuelle risici og problemer i organisationerne Nøgletal til brug for styringsrapporten Arbejdsgruppen har overvejet hvilke nøgletal, der kan anbefales til understøttelse af evalueringen i styringsrapporten af den enkelte boligorganisations virksomhed i relation til styringsmålsætningerne. Det drejer sig dels om data, som vil kunne overføres fra eksisterende datakilder, dels om nøgletal, som ikke i forvejen indsamles centralt. Nøgletallene skal så vidt muligt kunne overføres automatisk. Det foreslås, at der for både ikke-regnskabs- og regnskabsdata så vidt muligt gennemføres en benchmarking som grundlag for fastsættelse af kritiske værdier for de enkelte nøgletal. I tilfælde af, at nøgletal afviger markant fra det gennemsnitlige, bør det således give anledning til, at der sættes fokus på nøgletallet i styringsdialogen. Ved benchmarking sammenlignes så vidt muligt med sammenlignelige enheder, herunder med hensyn til antal boliger, bebyggelsestype etc. Desuden bør den enkelte boligorganisations nøgletal kunne sammenlignes med boligorganisationens nøgletal for de foregående år. Arbejdsgruppen foreslår, at der anvendes ikke-regnskabsbaserede nøgletal på følgende områder: - Sager ved beboerklagenævnet, herunder med helt eller delvist medhold for klageren - Ledige boliger - Vurderede ventetider - Fraflytningsfrekvens - Arbejdsmarkedstilknytning - Byggesagshonorar (hhv. nybyggeri og renovering) 12

13 Derudover foreslås følgende nøgletal anvendt på baggrund af eksisterende data i regnskabsdatabasen: - Administrationsbidrag - Dispositionsfond - Arbejdskapital - Midler til vedligeholdelse - Afdelingsunderskud - Systematiske afdelingsoverskud 2.3. Regnskabsspørgeskema Som led i de eksisterende regnskabsforskrifter udfylder alle boligorganisationer et regnskabsspørgeskema, hvor det ved afkrydsning markeres, om der er behov for særlig opmærksomhed på en række nærmere angivne områder. Det udfyldte spørgeskema attesteres af revisor. Arbejdsgruppen har gennemgået regnskabsspørgeskemaet for at vurdere behovet for en eventuel modernisering. Der er på den baggrund foreslået en revision af spørgeskemaet. Det komplette forslag til revideret regnskabsspørgeskema er optrykt i afsnit 6.3. Der er foreslået diverse forenklinger, sammenskrivninger og moderniseringer af de eksisterende spørgsmål, og det foreslås, at visse spørgsmål udgår. Der er desuden foreslået nye spørgsmål på følgende områder: - Kostægte fastsættelse af byggesagshonoraret - Anvendelse af dispositionsfondsmidler til dækning af lejetab - Henlæggelse af afdelingsmidler til hhv. vedligeholdelse, istandsættelse ved fraflytning og tab ved fraflytning - Systematiske afdelingsoverskud Boligorganisationens årsberetning Årsberetningen er en del af den dokumentation, boligorganisationen efter de gældende regler indsender til kommunen i tilknytning til regnskabet. Boligorganisationen gør her rede for den økonomiske udvikling i 13

14 boligorganisationen og dens afdelinger. Der skal herunder redegøres for eventuelle særlige problemer og for påtænkte eller igangsatte foranstaltninger til imødegåelse heraf. Desuden indgår en rapportering om den gennemførte forvaltningsrevision. Det er indtrykket, at årsberetningerne i praksis er meget forskellige fra helt korte til meget omfattende beretninger, der giver en bred beskrivelse af aktiviteterne det pågældende år. De eksisterende regler afspejler et stærkt fokus på økonomiske forhold i boligorganisationen og dennes afdelinger. Til forskel fra årsberetningen sigter styringsrapporten mod at give et helt overordnet billede af boligorganisationen og dennes afdelinger, der omfatter ikke alene økonomiske forhold, men også sociale og fysiske forhold i boligområdet etc. Det synes derfor mest hensigtsmæssigt at operere med en skillelinje mellem den økonomiske afrapportering i årsberetningen og en mere samlet afrapportering i styringsrapporten. Arbejdsgruppen anbefaler på den baggrund, at kravene til indholdet af årsberetningen opretholdes uændret IT-løsning til brug for dokumentation Arbejdsgruppen anbefaler, at der udvikles et landsdækkende IT-system, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen. En række nøgletal vil kunne overføres automatisk fra eksterne datakilder. Systemet skal udformes brugervenligt og være fleksibelt, så de enkelte elementer i systemet, herunder de valgte nøgletal, let kan justeres i takt med, at der opstår behov for ændringer. Det anbefales endvidere, at et IT-system udvikles i samarbejde mellem Indenrigs- og Socialministeriet, kommunerne og Landsbyggefonden, og at driftsansvaret varetages af Landsbyggefonden. 14

15 Kapitel 3. Styringsmodel og behov for dokumentation 3.1. Indledning Ved lov nr. 490 af 12. juni 2009 blev der gennemført en række ændringer af lov om almene boliger mv., som bl.a. vedrører styringen af den almene boligsektor. Loven træder i kraft den 1. januar Formålet med de ændrede styringsregler er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at effektivisere det kommunale tilsyn og gøre det mere fremadrettet. De vedtagne lovændringer indebærer, at styringen af det almene byggeri i højere grad skal baseres på mål- og aftalestyring. Sigtet er at forbedre boligorganisationers og kommuners muligheder for at finde lokale løsninger på lokale udfordringer. Omdrejningspunktet er dialog og samarbejde mellem kommune og boligorganisation. Fokus ligger på løsning af problemer og på den langsigtede udvikling. Hovedelementerne i den nye styringsmodel er følgende: Formål og styringsmålsætninger. Der er opstillet mål og styringsmålsætninger for almen boligvirksomhed på en række centrale områder. Brugen af målstyring skal gøre det klart, hvilke styringsmål og værdier den almene boligsektor skal arbejde efter og samtidig udgøre et fast grundlag for styringsarbejdet i boligorganisationer og kommuner. Styringsdialog. Der skal etableres en proaktiv styringsdialog mellem kommune og boligorganisation. Aftaler. Øget fokus på brug af aftaler mellem kommune og boligorganisation til gensidig koordination og beslutning om særlige indsatser etc. 15

16 Egenkontrol. Boligorganisationernes egenkontrol skal styrkes, herunder arbejdet med forvaltningsrevision og kvalitetsstyring. Dette vil kunne bidrage til, at det kommunale tilsyn flytter fokus fra virksomhedsinterne forhold til mere overordnede og tværgående problemstillinger i boligorganisationen eller boligområdet. Dokumentation. Dokumentationen af boligorganisationens virksomhed og resultater til brug for styringsdialogen mellem boligorganisation og kommune skal forbedres Formål og styringsmålsætninger De almene boligorganisationers overordnede formål er at løse boligsociale opgaver. Formålet er udmøntet i en egentlig formålsbestemmelse for sektoren ( 5b), hvoraf det fremgår, at almene boligorganisationer har som formål at stille passende boliger til rådighed for alle, som har behov herfor. Huslejen skal være rimelig, og beboerne skal gives indflydelse på egne boforhold. I forlængelse heraf er der i lovens 6 fastsat 5 overordnede styringsmålsætninger for sektoren: 1. Økonomi og drift: Boligorganisationen skal sikre en forsvarlig og effektiv drift af boligorganisationen og dens afdelinger. 2. Ledelse og beboerdemokrati: Boligorganisationens ledelse skal udvise god ledelsesskik og arbejde for at fremme et velfungerende beboerdemokrati. 3. Udlejning: Boligorganisationen skal ved udlejningen af boliger tilgodese grupper, som har vanskeligheder med at skaffe sig en passende bolig på almindelige markedsvilkår. Derudover skal en varieret beboersammensætning søges fremmet. 4. Boligafdelinger: 16

17 Boligorganisationen skal drage omsorg for, at de almene boligafdelinger skal være økonomisk og socialt velfungerende og fysisk fremstå i god og tidssvarende standard. 5. Nybyggeri og renovering: Boligorganisationen skal i forbindelse med opførelse og renovering mv. af almene boliger tilstræbe at få mest mulig værdi for de investerede midler. Byggeriet skal have en god arkitektonisk, teknisk, sundhedsmæssig og miljø- og energimæssig kvalitet. Omkostninger og husleje skal samtidig holdes på et sådant niveau, at boligerne kan påregnes udlejet efter deres formål. Derudover er det i bestemmelsen fastsat, at boligorganisationen og kommunen gennem etablering af samarbejde og indgåelse af aftaler skal arbejde for at realisere lovens formål og målsætninger. Boligorganisationen og kommunen skal i nødvendigt omfang koordinere deres indsats i det enkelte boligområde med andre relevante parter. Hensigten med formålsbestemmelsen og målsætningerne er at forpligte boligorganisationerne til at arbejde mod bestemte sigtepunkter inden for centrale områder. Reglerne er samtidig udtryk for nogle helt grundlæggende krav til den almene boligvirksomhed og til samarbejdet mellem boligorganisationerne og kommunerne Styringsdialog Det eksisterende tilsyn må i høj grad anses for at være baseret på legalitetskontrol og godkendelse af enkeltdispositioner. Der vurderes at være et behov for et mere proaktivt, problemforegribende tilsyn, som bedre er i stand til at gå i dialog med boligorganisationerne om håndtering af de lokale boligpolitiske udfordringer. På denne baggrund bliver kommunen nu forpligtet til at føre en dialog i form af et årligt møde med den enkelte boligorganisation om dens virksomhed (styringsdialog). Formålet med styringsdialogen er at drøfte større udfordringer, som boligorganisationerne står over for, at gøre status med hensyn til, i hvilken 17

18 grad sektorens målsætninger efterleves, samt at afklare det fremtidige behov for koordination og aftaleindgåelse. Dialogen skal føres på grundlag af en rapportering, som boligorganisationen årligt indsender til kommunen. Kommunen skal endvidere offentliggøre en redegørelse for den gennemførte styringsdialog på kommunens hjemmeside. De grundlæggende regler om kommunens tilsyn i øvrigt er opret-holdt, herunder kommunens mulighed for at give påbud eller indsætte en midlertidig forretningsfører i tilfælde af, at gældende regler overtrædes Aftaler Det er et væsentligt element i den nye styringsmodel, at boligorganisationerne og kommunen skal etablere et samarbejde, herunder gennem indgåelse af aftaler, om at realisere de overordnede mål og målsætninger. Aftalerne er udtryk for et gensidigt forpligtende samarbejde. Det er frivilligt at indgå aftaler, men parterne er forpligtet til at kortlægge behovet for aftaler og lave en køreplan herfor. Parterne fastlægger således selv, hvad der eventuelt skal indgås aftaler om. Det kan eksempelvis dreje sig om områdeløft og helhedsplaner, udlejningsforhold, boligstandard mv Egenkontrol En afbureaukratisering og regelforenkling herunder større frihedsgrader til boligorganisationerne, omlægning af det kommunale tilsyn og overgang til en højere grad af mål- og aftalestyring forudsætter, at boligorganisationerne i vid udstrækning selv sikrer og kontrollerer effektiviteten og kvaliteten af egne ydelser. På den baggrund er der behov for en præcisering og eventuel videreudvikling af de allerede eksisterende krav til forvaltningsrevision, og der vil blive igangsat et arbejde med henblik på at styrke og videreudvikle egenkontrollen i de almene boligorganisationer. 18

19 3.6. Dokumentation Styringsdialogen skal foregå på et velinformeret grundlag, og boligorganisationen skal derfor som nævnt årligt indsende dokumentationsmateriale til kommunen om sin virksomhed. Den samlede dokumentation, som indgår i boligorganisationens rapportering (dokumentationspakken), forudsættes at bestå af følgende grundelementer, der vurderes at svare til den information, som bestyrelsen i en veldreven almen boligorganisation under alle omstændigheder har brug: en styringsrapport ( selvangivelse ), hvori boligorganisationen i kort, standardiseret form evaluerer og vurderer sine præstationer inden for en række områder samt giver en vurdering af, hvilke udfordringer boligorganisationen står overfor, hvilke initiativer boligorganisationen vil igangsætte og et bud på behovet for aftaleindgåelse mv. med kommunen, boligorganisationens regnskabsmateriale (regnskaber, revisionsprotokol, spørgeskema samt årsrapport), og resultater af eventuelle relevante analyser, herunder nøgletal, benchmarking og temaanalyser Krydsende tilsyn Efter gældende regler føres tilsynet med den almene boligorganisation af den kommune, hvor boligorganisationen efter dens vedtægter har hjemsted (hjemstedskommunen), og tilsynet med afdelingerne føres af den kommune, hvor afdelingerne er beliggende (beliggenhedskommunen). I de særlige tilfælde, hvor hjemstedskommunen og beliggenhedskommunen ikke er den samme, foreligger der krydsende tilsyn, dvs. en situation, hvor flere tilsynsførende kommuner er involveret. Det er forudsat, at det i de kommende administrative regler, der udmønter loven, præciseres, at boligorganisationen i tilfælde af krydsende tilsyn skal sende rapporten om sin virksomhed både til boligorganisationens hjemstedskommune og til beliggenhedskommunen. De pågældende kommuner skal i nødvendigt omfang koordinere deres tilsyn. Hjemstedskommunen skal føre en dialog med boligorganisationen én gang om året. Derimod skal det 19

20 overlades til beliggenhedskommunen at vurdere, om den på baggrund af den tilsendte rapport, vil gennemføre et særskilt dialogmøde med boligorganisationen om forholdene i den eller de pågældende afdelinger Styringsmodellen og udformningen af dokumentation Styringsmodellen forudsætter, at der etableres solid information og dokumentation. Der vil dels være tale om internt rettet information, som tilvejebringes i forbindelse med egenkontrol, forvaltningsrevision etc., dels om information, som er målrettet kommunen til brug for styringsdialogen. Dele af dette informations- og dokumentationsmateriale bliver allerede i dag frembragt i en form, som opfylder formålene med det, mens andre dele vil skulle videreeller nyudvikles. De økonomiske forhold i boligorganisation og afdelinger belyses allerede i dag gennem et relativt omfattende regnskabssystem, herunder noteapparat. Der er dog behov for, at regnskabsspørgeskemaet, som skal gøre tilsynet opmærksom på evt. driftsøkonomiske risici eller problemer, analyseres nærmere i lyset af nyere regelændringer samt viden om risikoområder i boligorganisationers og afdelingers økonomi. Dokumentation af boligorganisationers interne processer sker i dag hovedsageligt gennem forvaltningsrevision og evt. andre interne redskaber i boligorganisationerne. Der kan med fordel ske en opstramning og opprioritering heraf. Dette forventes at blive yderligere belyst i et arbejde i en kommende arbejdsgruppe vedrørende forvaltningsrevision mv. Visse, centrale interne informationer vil endvidere kunne indgå i styringsrapporten til brug for styringsdialogen mellem kommune og boligorganisation. Endelig foreligger der ikke i dag krav om systematisk dokumentation vedrørende boligorganisationens strategiske forhold og planlægning, f.eks. om overordnede visioner, langsigtede udfordringer og initiativer mv. Fremover er der behov for, at denne type dokumentation opprioriteres og lægges i mere faste rammer. 20

21 Etablering af en ny styringsrapport som supplement til det eksisterende regnskabsmateriale vil muliggøre, at relevant dokumentation om boligorganisationens økonomiske, interne og strategisk/politiske forhold tilgår kommunen. Heri vil også naturligt indgå nøgletal samt temaanalyser mv. 21

22 Kapitel 4. Boligorganisationens styringsrapport 4.1. Indledning Som et nyt element i boligorganisationernes dokumentation til kommunen foreslås indført en styringsrapport, som boligorganisationerne skal bruge til at vurdere egne resultater samt angive ønsker om indgåelse af aftaler mellem boligorganisation og kommune Gældende regler Der er ikke i dag regler om en rapportering Vurdering og overvejelser I Den almene boligsektors styring (2008) foreslås det, at boligorganisationen som et element i dokumentationspakken indleverer en rapport ( selvangivelse ), hvori boligorganisationen i en standardiseret spørgeskemaform evaluerer og vurderer sine egne præstationer, dvs. hvordan boligorganisationen lever op til de foreslåede styringsmålsætninger (jf. kapitel 3). Rapporten er herved boligorganisationens oplæg til styringsdialogen. I forlængelse af styringsudvalgets anbefalinger har arbejdsgruppen udformet et forslag til en styringsrapport. Der er udarbejdet udkast til dels en rapport for en almindelig boligorganisation med egne boligafdelinger (bilag 1), dels en rapport for administrationsorganisationer uden egne boligafdelinger (bilag 2). Til styringsrapporten for en boligorganisation med egne boligafdelinger er knyttet bilag, i form af et oplysningsskema for hver afdeling. 22

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 3Bs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP 1031 Taastrup Torv I og II 1032 Taastrup Torv Plejeboliger Opførelsesår: 2014 33 boliger 1029 Møllegården Opførelsesår: 1975 10 boliger 1028 Kongsgården Opførelsesår: 1975

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup

Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Hedebos afdelinger i Høje-Taastrup Græshøjvej Opførelsesår: 1953 12 boliger, etagebyggeri Plejehjem, Vesterled/Valby vej Opførelsesår: 70 boliger, rækkehuse Fløng Byvej Opførelsesår: 1975 5 boliger, rækkehuse

Læs mere

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri

AABs afdeling i Høje-Taastrup. Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri AABs afdeling i Høje-Taastrup Afd. 51 Pælestykkerne Opførelsesår: 1966 147 boliger, etagebyggeri Baggrund Hvert år i april/maj afholdes et styringsdialogmøde mellem Høje-Taastrup Kommune og de enkelte

Læs mere

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts

Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Styringsreformen og beboerdemokratiet udfordringer for proces og indflydelse? 9. kreds konference LO skolen 3 marts Lotte Jensen Professor Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS lje.lpf@cbs.dk

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune

Mødereferat. Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus. Aarhus Kommune Mødereferat Aarhus Kommune Børn og Unge Styringsdialog 2014, Boligkontoret Århus Mødedato: 2. december 2014 Mødetid: 14.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligorganisationen: Formand

Læs mere

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal

Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse for alment byggeri nu også bygherrenøgletal Til samtlige kommuner og almene boligorganisationer Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Orientering om ny nøgletalsbekendtgørelse

Læs mere

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri

Mødereferat. Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig. Den 8. marts 2013. Planlægning og Byggeri Mødereferat Den 8. marts 2013 Styringsdialog 2012, Østjysk Bolig Mødedato: 29. januar 2013 Mødetid: 10.00 Mødested: Kalkværksvej 10 Deltagere: Tilstede fra Boligforeningen: Direktør Allan Søstrøm Økonomichef

Læs mere

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner

Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2014 Brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for kommuner (Dokumentationspakker 2014) 3. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. DIAGRAM OVER PROCESSEN... 4 3.

Læs mere

bolig Den almene boligsektors styring

bolig Den almene boligsektors styring bolig Den almene boligsektors styring Den almene boligsektors styring Første rapport fra udvalget om den fremtidige styring af den almene boligsektor Velfærdsministeriet 2008 Titel: Udgiver: Den almene

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Drift af støttet byggeri

Drift af støttet byggeri Drift af støttet byggeri Aalborg Den 3 april 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger Støttet

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Birthe Rasmussen, formand Arne Filskov Christensen John C. Hansen Kaj Sørensen Lyngby Ældreboligselskab Referat fra organisationsbestyrelsesmødet onsdag den 31. august 2011 kl. 15.00 i fælleslokalet beliggende Lyngby Hovedgade 50 2. sal Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2

Læs mere

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation)

Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014. for administreret organisation) Aarhus Stenvej 21 B, 1. 8270 Højbjerg Almene boligorganisationer SPØRGESKEMA Regnskabsperiode 01.01.2014-31.12.2014 Boligorganisation Administrator (udfyldes for administreret organisation) Tilsynsførende

Læs mere

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken

Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Ravnsborg Ældreboligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøde mandag den 19. september 2011 kl. 10.00 i fælleshuset i Boesgårdsparken Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011

Boligrapport. 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune. Evaluering 2011 Boliganvisningen 15. august 2012 Boliganvisningen/Liz Boligrapport 100 % anvisningsret til Ishøj Kommune Evaluering 2011 Dette er den 7. rapport. Rapporterne kan findes på kommunens hjemmeside www.ishoj.dk

Læs mere

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab.

Pkt. 1: Velkomst og præsentation Gert Hansen præsenterer sig som ny formand for Sorø Boligselskab. Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsårene 2011 og 2012 Dato: Den 14. november 2013 Kl.: 09.00-13.00 Sted: Sorø Stuen i Tinghuset på Torvet i Sorø Deltagere: Sorø

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

Socialministeriet 5. november 2006

Socialministeriet 5. november 2006 Socialministeriet 5. november 2006 Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om anvendelsen af den almene boligsektors midler og den fremtidige

Læs mere

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011

Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Bregnegårdshaven 7-5700 Svendborg - telefon 62 21 19 76 - fax 6220 1010 Bestyrelsens beretning på repræsentantskabsmødet den 15. juni 2011 Jeg har gennem de seneste år indledt beretningen med omtale af

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

vedtægter for fsb juni 2010

vedtægter for fsb juni 2010 vedtægter for fsb juni 2010 Rådhuspladsen 59 1550 København V Tel 3313 2144 Fax 3314 1260 www.fsb.dk januar 2010 vedtægter for fsb indhold 04 04 07 10 10 10 kapitel 1 Navn, hjemsted og formål kapitel 2

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Notat. 2. maj 2013. Referat

Notat. 2. maj 2013. Referat Notat Kultur, Erhverv og Udvikling Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 2. maj 2013 Referat Forum: Styringsdialogmøde med BSB Svendborg Dato: 1. marts 2013 Sted: Svendborg Rådhus Deltagere: Svend Erik

Læs mere

Boligselskabet BSB Glamsbjerg

Boligselskabet BSB Glamsbjerg Boligselskabet BSB Glamsbjerg af organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 25. marts 2014 kl. 17.00 på Glamsbjerg Hotel, Søndergade 3, 5620 Glamsbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet BSB Glamsbjerg... 2 1.1

Læs mere

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008

Notat. Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Notat Kommunaldirektørens område Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg 4. januar 2010 Vedrørende tilsyn med almene boligorganisationers regnskaber for 2008 Acadresagsnr: 09/42857 Sagsresume...2 Tilsynets

Læs mere

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Kirkegade 55, 6700 Esbjerg. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted

Læs mere

God selskabsskik følg eller forklar

God selskabsskik følg eller forklar God selskabsskik følg eller forklar Denne vejledning i god selskabsskik er et bidrag til arbejdet for almene boligorganisationer for at gøre det lettere at opnå fokus i den daglige ledelse. Din boligorganisation

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013/2014

Bestyrelsens beretning 2013/2014 Bestyrelsens beretning 2013/2014 Indledning Bestyrelsen årsberetning vil omhandle alle vigtige forhold og beslutninger for perioden 1. oktober 2013 til 30. september 2014 samt enkelte sager efter denne

Læs mere

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor

En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor En sammenligning af driftsomkostningerne i den almene og private udlejningssektor bl danmarks almene boliger 1 1. Indledning og sammenfatning En analyse af driftsomkostningerne i hhv. den almene og private

Læs mere

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014

Støttet byggeri. Temadag i Kolding. Den 20 marts 2014 Støttet byggeri Temadag i Kolding Den 20 marts 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice Håndbøger

Læs mere

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Arbejdernes Boligforening, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C tlf. 6612 4201. Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Arbejdernes Boligforening Odense Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014

Alment byggeri drift. Temadag i Århus. den 4. sep. 2014 Alment byggeri drift Temadag i Århus den 4. sep. 2014 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49191450, 61454919 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail nyhedsservice

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) Nakskov Almene Boligselskab, afd. Rosenparken Foto : LBF SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE M.V. FRA LANDSBYGGEFONDEN

Læs mere

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013

Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse nr. 15, april 2013 Nyhedsbrev om almene boliger og ledelse I dette nyhedsbrev: Fortsat stort behov for at sætte fokus på en stærkere omkostningsstyring af de almene boligafdelinger, ikke mindst på de områder hvor beboere

Læs mere

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte

Nyt BOSSINF. Forenkling, modernisering og digital indberetning. Læs om formål, hovedelementerne, du indberetter, og hvem du kan kontakte Nyt BOSSINF for alment byggeri Forenkling, modernisering og digital indberetning Læs om formål, hovedelementerne, hvordan du indberetter, og hvem du kan kontakte Nu skal bygherre altid indberette skema

Læs mere

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ

BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ BOLIGSELSKABET BSB ERRITSØ Referat fra bestyrelsesmøde Torsdag den 4. december 2014, kl. 16.15 på kontoret, Vesterbrogade 4, 7000 Fredericia Indkaldt til mødet: Grethe Buch, Kim Nielsen, Rene Bavnsgaard,

Læs mere

Boligselskabet Vissenbjerg

Boligselskabet Vissenbjerg Boligselskabet Vissenbjerg Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2014 kl. 16.00 i Fælleshuset på Hesbjerglund, 5492 Vissenbjerg. Dagsorden: 1 Boligselskabet Vissenbjerg...

Læs mere

Dato: 12. november 2013

Dato: 12. november 2013 Dato: 12. november 2013 Aftale mellem regeringen (Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, og Det Konservative Folkeparti om udmøntning af Energiaftalen

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

Vedtægter for Slagelse Boligselskab

Vedtægter for Slagelse Boligselskab Vedtægter for Slagelse Boligselskab Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Slagelse Boligselskab. stk. 2. Boligorganisationen har hjemsted i Slagelse kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk

Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Domea Fredensborg Referat af organisationsbestyrelsesmøde Tirsdag den 9. december 2014 kl. 18.00 i fælleshuset, Baunebjergvej 3050 Humlebæk Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden... 2 2 Godkendelse af referat...

Læs mere

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud

1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. 2 Boligorganisationen er organiseret uden medlemsindskud VEDTÆGTER Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål 1 Boligorganisationens navn er boligorganisationen Boligkontoret Århus. stk. 2. Organisationen har hjemsted i Århus Kommune. 2 Boligorganisationen er organiseret

Læs mere

Vedtægter. Kapitel 1

Vedtægter. Kapitel 1 HAB Vedtægter 2015 side 1 Vedtægter For boligorganisationen HAB Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er HAB. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Karin Thomsen, udpeget af Domea May Houmann Vinie Larsen Ballerup Boligselskab Referat af ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde torsdag den 18. august 2011, kl. 18.00 i bestyrelseslokalet i Bispevangen 12, st.th. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO

VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO Boligselskabet Baldersbo Præstevænget 46 Postboks 124 2750 Ballerup Tel.: 44 97 08 86 bbb@baldersbo.dk baldersbo.dk Januar 2014 VEDTÆGTER FOR BOLIGSELSKABET BALDERSBO KAPITEL I NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog)

Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) LANDSBYGGEFONDEN 23. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens regnskabsdatabase 2. udgave (inkl. nøgletalskatalog) Indholdsfortegnelse Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELT... 3 3. SØG REGNSKABSDATA...

Læs mere

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN)

REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) SIDE 3 l 8 REGULATIV OM SÆRLIG DRIFTSSTØTTE FRA LANDSBYGGEFONDEN (LANDSDISPOSITIONSFONDEN) I medfør af lov om almene boliger

Læs mere

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse

PWC DEN 21. JANUAR 2014. Særlige støtteordninger og regnskabsførelse PWC DEN 21. JANUAR 2014 Særlige støtteordninger og regnskabsførelse Muligheder for støtte Boligsociale aktiviteter/huslejestøtte (boligsocial indsats) Renoveringsstøtte Kapitaltilførsel, herunder fællespuljetilskud

Læs mere

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening

Vedtægter. For. Brøndbyernes Andelsboligforening. Vedtægter. Kapitel 2 Medlemskab. Vedtægter for. Brøndbyernes Andelsboligforening For Brøndbyernes Andelsboligforening for Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er: Brøndbyernes Andelsboligforening Kapitel 2 Medlemskab 4. Som

Læs mere

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune

Revisionsregulativ. for. Københavns Kommune Revisionsregulativ for Københavns Kommune I medfør af 5, stk. 3, i Bekendtgørelse nr. 392 af 2. maj 2006 om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. fastsættes: Kapitel 1 Indledning 1. Revisor

Læs mere

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening

Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Vedtægter for Vojens Andels-Boligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Vojens Andels-Boligforening Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Haderslev Kommune. 2. Boligorganisationen

Læs mere

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014

STATISTIK. Husleje- og udgiftsstatistik 2014 STATISTIK - og udgiftsstatistik 2014 - og udgiftsstatistik 2014 Forord Denne publikation indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal

Læs mere

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015

Bestyrelsens beretning på. repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Bestyrelsens beretning på Telefon 62 21 19 76 Fax 62 20 10 10 Website www.svanbo.dk E-mail post@svanbo.dk Bankkonto Nordea 2680-7040263033 repræsentantskabsmødet den 10. juni 2015 Jeg har gennem de seneste

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening. Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Almene Boligforening Hillerød Kapitel 1 Navn, hjemsted, formål 1. Boligorganisationens navn er Frederiksborg Almene Boligforening. Stk. 2. Boligorganisationens hjemsted er Hillerød

Læs mere

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding

Revideret dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Heidi Jensen, formand Anne Cathrine Sørensen, næstformand Anna Hynding Boligforeningen ASBO Referat fra ordinært organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 11. juli 2013 kl. 17.00 Mødet blev afholdt på Boligcenter Augustenborg, Hertugtorvet 14. Augustenborg. Pga. ferie er bestyrelsesmødet

Læs mere

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger

KEU, MD/ 28. oktober 2013. Bilag 2. Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger KEU, MD/ 28. oktober 2013 Bilag 2 Svendborg Kommunes boligstrategi baggrundsnotat og anbefalinger Boligstrategien forholder sig til overudbuddet af boliger i den eksisterende boligmasse og behovet for

Læs mere

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding.

Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Kolding Ældreboligselskab 23 Referat for repræsentantskabs og organisationsbestyrelsesmøde den 11. maj 2010. kl. 10.00 i fælleshuset på Snerlevej 5A, Kolding. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsens

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov

Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov 13. november 2013 Aftale om en kvalificeret indsats for grupper med særlige behov Mennesker med meget komplekse problemer eller sjældne funktionsnedsættelser har ofte behov for en særlig indsats. Det kan

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Kaare G. Graversen, Formand Helga Arildskov, Næstformand Lynge Andersen Lone Haue Bentsen Boligselskabet Domea Nørre-Snede Referat fra organisationsbestyrelsesmøde tirsdag den 9. juni 2015 kl. 14.00 Mødet blev holdt i Fælleslokalet på Plejecenter Bavnehøj, Nørre-Snede. Mødet blev holdt sammen

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger

Den ændrede energimærkningsordning for bygninger N OTAT 7. oktober 2010 J.nr. Ref. re Energieffektivisering og internationalt samarbejde Den ændrede energimærkningsordning for bygninger 1 Indledning I 2008 blev der gennemført en samlet evaluering af

Læs mere

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget

Vedtægter. for. Boligselskabet Rosenvænget Vedtægter for Boligselskabet Rosenvænget Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligselskabet Rosenvænget. Boligorganisationen er en datterorganisation af og garant for Domea

Læs mere

Værdier og. målsætninger

Værdier og. målsætninger Værdier og målsætninger Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere værdi- og visionsgrundlaget for AAB. Vi håber, at alle vil bruge det som inspiration og arbejdsredskab i den fremtidige udvikling af

Læs mere

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer.

Afbud: Per Mogensen, Kirsten Poulsen, Jeannette Nauta-Ridderstrøm samt 1. suppleant Per Rømer. Albertslund Boligselskab 19. september 2012 Referat fra ekstraordinært selskabsbestyrelsesmøde den 5. september 2012 kl. 17.00 Deltagere: Karl Neumann, Hans Holm, John Christiansen, Dorte Nejrup, Lars

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave

Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave LANDSBYGGEFONDEN 26. februar 2015 Brugervejledning til Landsbyggefondens Tvillingeværktøj 1. udgave Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. HVILKE DATA INDGÅR?... 3 3. SÅDAN GØR DU... 4 2.1 Find tvillinger...

Læs mere

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016

DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 DRIFTSBUDGET 1/1-31/12 2016 Boligorganisationsnr.: 3700 - Albertslund Boligselskab Boligorganisation: Tilsynsførende LBF nr.: 252 Kommunenr.: 165 Albertslund Boligselskab Albertslund Kommune Administrator:

Læs mere

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede?

1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? BL s 1. kreds - Kredskonference 2014 Workshop Lørdag den 22. marts 1 Den daglige drift. Dilemma 1. Skal beboerne bestemme serviceniveauet eller skal det fastsættes centralt og skal BL vejlede? Gruppe 1A

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg

Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Vedtægter for Den selvejende almene boligorganisation Cama-kollegierne Svendborg Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Cama-kollegierne Svendborg. Stk. 2. Boligorganisationen

Læs mere

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København

Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Vedtægter For Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen for Hospitalssygeplejersker i København. Stk. 2.

Læs mere

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed

Bilag 1. Bekendtgørelse om normalvedtægter. Normalvedtægter for en almen boligorganisation, der har et repræsentantskab som øverste myndighed Bekendtgørelse om normalvedtægter for en almen boligorganisation med almene Boligafdelinger Nr. 1299 15. december 2009 I medfør af 12, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 1204

Læs mere

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligorganisationen Munkegård Administrator: Almenbo a.m.b.a. 15. april 2014 Referat af Sted og tidspunkt kombineret bestyrelses- og repræsentantskabsmøde for Boligorganisationen Munkegård Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008

STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK 2008 STATISTIK HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK INDHOLD FORORD...2 DATAGRUNDLAG...3 HUSLEJE- OG UDGIFTSSTATISTIK...5 DEL 1. HUSLEJEN...7 DEL 2. DE ALMENE BOLIGAFDELINGERS UDGIFTER - BUDGET... 24 DEL 3. DE ALMENE

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB

Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den 10.11.2014/WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på

Læs mere

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013

Nu vil jeg så gennemgår den forkortede version af bestyrelsens beretning for 2013 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2013 I det omdelte regnskabsmateriale er bestyrelsens beretning gengivet i den fulde ordlyd, og den indeholder en del forklaringer til regnskaberne. Her på generalforsamlingen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter. for. Nykøbing Mors Andelsboligforening. Kapitel 1. Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Nykøbing Mors Andelsboligforening Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Nykøbing Mors Andelsboligforening. Stk. 2. Organisationen har hjemsted i Morsø Kommune.

Læs mere

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet:

I mødet deltog fra organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet: Boligselskabet Nykøbing Mors Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. marts 2014 kl. 15.00, i gildesalen Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors side 1 Godkendelse af referat... 2

Læs mere

Vedtægter boligforeningen aab

Vedtægter boligforeningen aab Vedtægter boligforeningen aab Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen AAB, almen boligorganisation med begrænset ansvar. Boligforeningen er grundlagt den 12.

Læs mere

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen

BESLUTNINGSREFERAT. Direktionen Direktionen BESLUTNINGSREFERAT Møde nr. : 07/2011 Sted : Administrationsbygningen, Allingåbro Dato : 30. marts 2011 Start kl. : 09.00 Slut kl. : 12.40 Medlemmer Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt (Formand)

Læs mere

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer

Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Boliger for og til hjemløse muligheder og udfordringer Konference Middelfart 13. november 2014 Søren Buggeskov 1 Oplæggets temaer Udfordringen Boligløsninger Hvem gør hvad og hvordan 2 2 Statsrevisorernes

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven

SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven SILKEBORG KOMMUNE Etablering af botilbud efter serviceloven og efter almenboligloven Nedenstående beskrivelse forudsætter en kommunal etablering og omfatter efter aftale med Silkeborg Kommune alene forholdene

Læs mere

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014

Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 24-09-2010 Hovedaftale mellem Boligselskabernes Landsforenings 1. kreds og Københavns Kommune for perioden 2011-2014 Sagsnr. 2010-134295 Dokumentnr. 2010-619375 Parterne er enige om, at de københavnske

Læs mere

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors

Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Boligselskab et Nykøbing Mors Referat af ordinært repræsentantskabsmøde, torsdag den 22. marts 2012, i gildesalen, Fuglsøparken 20, 7900 Nykøbing Mors Dagsorden: Side 1 Valg af dirigent... 2 2 Aflæggelse

Læs mere

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor

Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor Oversigt over anbefalinger fra Produktivitetskommissionens rapport Styring, ledelse og motivation i den offentlige sektor For at styrke det politiske fokus på at skabe resultater for borgerne anbefaler

Læs mere

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a.

Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Boligselskabet Kirstinevang Administrator: Almenbo a.m.b.a. Referat af 20. maj 2015 Repræsentantskabsmøde i Boligselskabet Kirstinevang Sted og tidspunkt Deltagere Afbud Ikke mødt Dagsorden Afdeling Kirstinelunds

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven

Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Ishøj Kommunes kriterier for tildeling af boliger efter almenboligloven Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det ikke er ulovligt, at Ishøj Byråd ved tildelingen af almene boliger lægger vægt på,

Læs mere