LOKALPLAN NR Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf

2 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens omfang og placering, veje og stier, friarealer o.s.v. inden for lokalplanens område. Ifølge lov om planlægning kan Byrådet altid beslutte at tilvejebringe en lokalplan. Desuden siger loven, at Byrådet skal udarbejde en lokalplan, før der gennemføres større udstykninger eller større bygge- og anlægsarbejder. Hensigten hermed er at sikre en sammenhæng i planlægningen. For at give alle mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag skal Byrådet offentliggøre et forslag til lokalplan, inden planen kan vedtages endeligt. Således skal lokalplanforslaget annonceres og fremlægges offentligt i mindst 8 uger. Bemærkningerne skal indgå i Byrådets videre overvejelser. Men det er alene Byrådet, der står med den endelige afgørelse, når lokalplanen skal endeligt vedtages. Efter Byrådets endelige vedtagelse bliver lokalplanen tinglyst på ejendommene inden for planens område. En lokalplan består af 2 afsnit. I Redegørelse er der gjort rede for lokalplanens indhold samt lokalplanens forhold til anden planlægning. I sidste afsnit følger Bestemmelser, der indeholder de egentlige bebyggelsesregulerende bestemmelser, som tinglyses på den enkelte ejendom, og endelig lokalplanens retsvirkninger. 2

3 LOKALPLAN nr. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej, mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Indhold Redegørelse Indledning... 4 Lokalplanens indhold... 5 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 7 Kommuneplanens rammer Kommuneplantillæg nr Bestemmelser Lokalplanens formål Lokalplanens område Områdets anvendelse Udstykninger Vej- og stiforhold Ledningsanlæg Bebyggelsens omfang og placering Bebyggelsens ydre fremtræden Ubebyggede arealer Grundejerforening Servitutter Forudsætning for ibrugtagning af ny bebyggelse Tilladelse fra andre myndigheder Lokalplanens retsvirkninger Vedtagelsespåtegning Kortbilag Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Kortbilag nr. 2: Illustrationsplan mål 1: Kortbilag nr. 3: Normal tværprofiler for interne veje 3

4 Masterplanens højtprioriterede områder langs motorvej og bane Indledning Byrådet godkendte den 3. juni 2002 Masterplan for Fredericia Kommune. Masterplanen er en overordnet strategisk plan for kommunens langsigtede erhvervsudvikling - baseret på kommunens erhvervspolitiske visioner og mål. I Masterplanen prioriteres en udbygning af de attraktive arealer langs motorvej og hovedbane højest, idet det er disse arealer, der er størst efterspørgsel på. Som opfølgning på Masterplanen besluttede Byrådet den 9. oktober 2003 i forbindelse med godkendelse af det kommunale budget for de kommende 4 år, at 3 af Masterplanens prioriterede områder skal byggemodnes i Nærværende lokalplan omhandler et af disse 3 områder. Området er på ca. 90 ha og afgrænset mod syd af Kolding Landevej, mod nord af motorvej E 20 Kolding-Odense, mod vest af eksisterende erhverv (Arla Foods) og mod øst af skovparcel (Ladegårds Skov). Områdets beliggenhed og afgrænsning er vist på kortet næste side. Områdets størrelse, det relativt flade terræn og den unikke beliggenhed i forhold til motorvejsnettet gør det velegnet til lokalisering af meget store erhvervsvirksomheder, gerne med behov for en synlig beliggenhed. Den centrale beliggenhed i Danmark og den gode opkobling til motorvejsnettet gør det også velegnet til virksomheder med et stort transportbehov. Lokalplanen skal derfor målrettes til sådanne virksomheder. 4

5 Redegørelse Lokalplanens område Fredericia Kommune vil gerne skabe erhvervsområder for beslægtede virksomheder. Ved at skabe virksomhedsklynger med særlige kompetencer håber man at skabe synergi i områderne. Nærværende område orienterer sig derfor mod levnedsmiddelvirksomheder. Lokalplanområdet planlægges anvendt til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 1-5. Det er målet at skabe et markant og attraktivt erhvervsområde ved at udnytte de potentialer, der ligger i områdets fysiske forhold. Fredericia Byråd ønsker, at hver virksomhed skal fremtræde som en arkitektonisk helhed i deres udformning og materialevalg. Området anvendes i dag til landbrugsformål og ligger som et fladt terræn uden beplantning. Området gennemskæres af højspændingsledninger samt gasledning. Lokalplanens indhold Det er målet at skabe et attraktivt erhvervsområde for virksomheder med behov for en synlig beliggenhed og høj trafikintensitet samt for meget stort arelbehov og med behov for stort markant byggeri mod motorvejen. Hele lokalplanområdet udlægges til erhvervsformål i virksomhedsklasserne 1-5, 5

6 Lokalplanen tænkes hovedsagelig anvendt til levnedsmiddelvirksomheder, så der sammen med Arla Foods opstår en egentlig virksomhedsklynge for forskellige typer produktionsvirksomhed. Erhvervsområdets nye bebyggelser vil komme til at fremtræde i et moderne formsprog, der er præget af glaspartier, beklædninger i natursten, træ eller metal, der er placeret på tungere bygningskroppe i materialer som f.eks. beton eller tegl. Der er dog ikke fastlagt regler for brug af bestemte materialer. Det afgørende er, at bygninger fremtræder som en arkitektonisk helhed, og at helheden fremhæves gennem materialevalget og farvevalg. I lokalplanen er fastsat, at bygningshøjden højst må være 25 m, dog må enkelte bygninger maks. 5% - være 35 m. Mod Kolding Landevej er bygningshøjden dog maks. 15 m. Der lægges vægt på, at arealerne ud mod motorvejen og Kolding Landevej kommer til at fremtræde som en grøn zone med beplantning i grupper og eventuel med terreænmodelering. Beplantning og terrænmodelering åbner mulighed for at skabe variation og giver mulighed for at sløre nogle og fremhæve andre dele af bebyggelsen. Der åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område for at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri. 6

7 Lokalplanens primære vejforsyning skal ske fra Skærbækvej via Danbovej Vejadgang til området sker fra Skærbækvej via Danbovej, der forlænges som offentlig vej i lokalplanens nordlige del parallelt med motorvejen. Lokalplanens forhold til anden planlægning Regionplan og Kommuneplan Området er i Regionplan vist som byudviklingsområde, og lokalplanen er dermed i overensstemmelse med regionplanen. I regionplanen er fastlagt en transportkorridor langs motorvejen, der på denne strækning er 100 m fra motorvejens midte. I transportkorridoren må der ikke opføres bebyggelse. I Kommuneplantillæg nr. 36 er området udlagt som et område, der kan inddrages i byzone ved en lokalplan og udlægges til erhverv. Ifølge kommuneplanen må området anvendes til virksomheder i klasse 1-5, det vil sige til virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Der må være store prokuktionsvirksomheder med et meget stort arealbehov, herunder levnedsmiddel eller mærkevareproduktion, men ikke dagligvare og anden detailhandelsvirksomhed. 7

8 Ifølge kommuneplanen, tillæg nr. 36 må byggeri maksimalt have en højde på 24 m. Lokalplanen åbner mulighed for en bebyggelse på 25 m og på en mindre del af området kan bebyggelsen være op til 35 m og med et etageantal på højst 3. Lokalplanen er derfor ikke i overensstemmelse med kommuneplanen, og det er derfor nødvendigt af udarbejde et nyt kommuneplantillæg. Byzone Ved lokalplanens endelige vedtagelse overføres området til byzone. Tilladelse fra andre myndigheder Der er landbrugspligt på ejendommene indenfor lokalplanens område. Der må ikke foretages ændringer af dette eksisterende lovlige forhold, før Jordbrugskommissionen for Vejle Amt har meddelt ophævelse af landbrugspligten på ejendommene omfattet af lokalplanen, jf. landbrugslovens 4. Trafikforhold Lokalplanområdet vejbetjenes fra en planlagt kommunal vej, der anlægges som en forlængelse af Danbovej, der giver forbindelse til Skærbæk via en rundkørsel ved Arla Foods. Herfra er der kun få hundrede meter til motorvejsramper der giver adgang til motorvejsnettet i alle retninger. Vejbyggelinier Motorvej E 20 er pålagt en byggelinie. Byggelinien forløber langs systemlinien for motorvejen i en afstand af 50 m. Til byggelinien skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebanen og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie, plus passagetillæg på 1 m. Enhver form for anlæg eller regulering i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen, der er Vejdirektoratet. Lokalplanen fastlægger en byggelinie på 130 m fra motorvejens midte og langs Kolding Landevej fastlægges byggelinie på 50 m fra vejskel. Lokalplanen indeholder bestemmelser om, at der i det byggeliniepålagte areal langs motorvejen ikke må etableres nogen form for bebyggelse, belysning, skiltning, reklamering, flagning, oplag eller udstilling. Der er i dag en årsdøgntrafik på motorvejen på biler på strækningen ud for Ladegårds Skov faldende til vest for Taulov, på Skærbækvej biler og på Kolding Landevej biler. Transporten til og fra kommende virksomheder i lokalplanområdet vil ikke ændre væsentligt på de samlede trafikmængder på det overordnede vejnet i området. 8

9 Lokalplanens sydvestlige område er omfattet af skovbyggelinie, der med lokalplanens godkendelse søges ophævet Alle færdselsarealer indrettes så vidt muligt under hensyn til bevægelseshæmmede. Det tilstræbes at undgå trafikbarrierer i terræn ( høje kantsten, trapper mv.), jf. i øvrigt DS-håndbog»Udearealer for alle«. Skovbyggelinie Der er skovbyggelinie på en del af lokalplanens sydvestlige område. Skovbyggelinien søges reduceret fra de 300 m til en linie 50 m nord for Kolding Landevej. Øvrige fredningsforhold Vejle Museum er i november 2003 orienteret om den igangværende lokalplanlægning og den planlagte byggemodning fra foråret 2004, og det forventes, at museet foretager en prøvegravning på området i løbet af foråret Hvis der under jordarbejder i forbindelse med byggeri på lokalplanområdet gøres fund, der kræver arkæologisk undersøgelse, skal Vejle Museum orienteres, jf. museumslovens 26. Kystområder Lokalplanen er omfattet af planlovens 5 vedrørende kystnære områder. Lokalplanområdet er næsten vandret, og terrænet syd for Kolding Landevej er svagt hældende ned mod Lillebæltkysten, hvor landskabet skråner kraftigt ned mod strandbredden. På den aktuelle strækning er der skov på de stejle 9

10 skråninger. Den store højdeforskel og skovbevoksningen betyder, at selv meget højt byggeri indenfor lokalplanområdet ikke vil kunne ses fra strandbredden eller fra Lillebælt. Miljøforhold Eksisterende og kommende erhvervsaktiviteter indenfor lokalplanens område skal for så vidt angår støj overholde grænserne fastsat i kommuneplanen, tillæg nr. 36. Lokalplanen fastlægger således, at området må anvendes til virksomheder i klasse 1-5, det vil sige til virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på: 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Ved enkeltboliger i tilgrænsende landzoneområder skal nedenstående grænser derfor overholdes: 55 db(a) man fre og lør , 45 db(a) man fre , lør , og 40 db(a) alle dage Jordballance For at sikre en bæredygtig byggemodning, hvor overskudsjorden minimeres ved anlæg af veje og regnvandsbassiner samt ved byggeri, åbnes op for terrænmodelering indenfor hele lokalplanens område i op til 6 m s højde over eksisterende terræn. Der må kun anvendes rent jord. Trafikstøj Årsdøgntrafikken på motorvej E 20 er på biler på strækningen ud for Ladegårds Skov faldende til vest for Taulov, på Skærbækvej biler og på Kolding Landevej biler. Virksomhedstilknyttede kontorer, som er støjfølsom anvendelse, bør udformes, så de vejledende grænseværdier fastsat i Miljøstyrelsens vejledninger kan overholdes. Forsyningsplanlægning Lokalplanområdet inddrages under kommunens spildevandsplan med et tillæg til denne. Regnvandsbassiner planlægges etableret i transportkorridoren langs motorvejen og det byggeliniepålagte areal langs Kolding Landevej. Virksomhederne i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 10

11 Vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyningsanlæg. Lokalplanområdet er omfattet af Fredericia Kommunes regulativer om affald. Naturgasledning og varmetransmissionsledning Lokalplanens nordlige område gennemskæres i transportkorridoren af transmissionsledninger for naturgas og fjernvarme. De pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst 2 x 20 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker. For at sikre mulighed for parallelledning er der desuden en reservationszone på 50 m bredt bælte. Der henvises i øvrigt til Dansk Naturgas»Særlige regler og bestemmelser vedr. planlagte aktiviteter i nærheden af olie og naturgasledninger«samt til notat vedr. Class Location. Det er oplyst, at naturgasledningen er beliggende i Class Location 2 indenfor hvilken, der ikke må være mere end 46 beboelser indenfor en afstand af 200 m fra ledningen. Indenfor en afstand af 90 m må der ikke opføres bebyggelse til eller indrettes et velafgrænset udendørs område, der normalt benyttes af 20 eller flere personer. Reservationszonen/servitutbæltet ved varmetransmissionsledningen udgør et 12 m bredt bælte omkring anlæggets centerlinie. Ledningen er vist på kortbilag 1. Højspændingsledning Lokalplanområdet gennemskæres af kv højspændingsledninger, som vist på kortbilag nr. 1. Omkring ledningerne er der pålagt servitut i en bredde fra 25,6 m til 30,3 m. 11

12 LOKALPLANRAMMER, KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 36 Generelle rammebestemmelser Områderne må anvendes til erhvervs- og centerformål. Parkeringsbehovet fastsættes ved udstedelse af byggetilladelse i overensstemmelse med den ønskede anvendelse. De enkelte områder inddeles i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 6-7 omfatter virksomheder med stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Bebyggelsesprocenten for det enkelte område som helhed fastsættes til maks 50, for CE 1 syd dog til maks 100. De særlige rammebestemmelser, område E 4 Særlig anvendelse til virksomheder: Med verden/danmark som opland, med behov for PR-værdi ved beliggenhed der skaber synergi i området Krav om arealstørrelse: Virksomheder med meget stort arealbehov, mindste grundstørrelse på m2 Krav om bygningsvolumen: Stort markant byggeri mod motorvejen. Krav om arkitektur og beplantning: Markant arkitektur i høj kvalitet. Eksempler på virksomhedstyper: Levnedsmiddel, mærkevareprod., produktion med lager. Miljøklasser: 1 5 Maks etageantal: 3 Maks bygningshøjde: 24 m 12

13 TILLÆG NR. 44 TIL KOMMUNEPLANENS LOKALPLANRAMMER Generelle rammebestemmelser Områderne må anvendes til erhvervs- og centerformål. Parkeringsbehovet fastsættes ved udstedelse af byggetilladelse i overensstemmelse med den ønskede anvendelse. De enkelte områder inddeles i 7 klasser efter miljøbelastende forhold. Klasse 1-3 omfatter virksomheder med ingen eller kun ringe belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 4-5 omfatter virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Klasse 6-7 omfatter virksomheder med stor belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på db(a). Bebyggelsesprocenten for det enkelte område som helhed fastsættes til maks 50, for CE 1 syd dog til maks 100. De særlige rammebestemmelser, område E 4 Særlig anvendelse til virksomheder: Med verden/danmark som opland, med behov for PR-værdi ved beliggenhed der skaber synergi i området Krav om arealstørrelse: Virksomheder med meget stort arealbehov, mindste grundstørrelse på m2 Krav om bygningslolumen: Stort markant byggeri mod motorvejen. Krav om arkitektur og beplantning: Markant arkitektur i høj kvalitet. Eksempler på virksomhedstyper: Levnedsmiddel, mærkevareprod., produktion med lager. Miljøklasser: 1 5 Maks etageantal: 3 Maks bygningshøjde: 25 m, en mindre del af området kan bebygges i op til 35 m. 13

14 14 Lokalplanen er offentlig bekendtgjort den 30. juni 2004

15 LOKALPLAN nr. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej, mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kortbilag: Kortbilag nr. 1: Områdeafgrænsning / arealanvendelse mål 1: Kortbilag nr. 2: Illustrationsplan mål 1: Kortbilag nr. 3: Normal tværprofiler for interne veje Område: Lokalplanens område omfatter følgende matrikelnumre: 4a, 9a, 10b, 6f, og 7i, Børup By, Taulov samt 1a og 3a Henneberg Ladegård, Erritsø samt alle parceller, der efter den 1. november 2003 udstykkes heraf. Anmelder: Teknik & Miljø, Fredericia Kommune, Rådhuset, 7000 Fredericia 15

16 16

17 I henhold til lov om planlægning (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for lokalplanens område, som fremgår af 2. Lokalplanens formål 1.1 Lokalplanen har til formål: at fastlægge områdets anvendelse til erhvervsformål for virksomheder i klasse1-5, herunder primært for virksomheder med stort arealbehov og stort transportbehov og dermed behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Der tænkes fortrinsvis på levnedsmiddelvirksomheder, at give mulighed for at opføre en markant bebyggelse, som er synlig fra motorvejsnettet og Kolding Landevej, at fastlægge bebyggelsesregulerende bestemmelser for området, at udlægge areal til ny offentlig vej, at overføre lokalplanens område fra landzone til byzone, at sikre områdets arkitektoniske fremtræden især mod de omkringliggende veje gennem krav til placering og udformning af ny bebyggelse samt krav til beplantningen og udformning af friarealer Lokalplanens område 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med sort priksignatur på modstående side, og omfatter følgende matrikelnumre: 4a, 9a, 10b, 6f, og 7i, Børup By, Taulov samt 1a og 3a Henneberg Ladegård, Erritsø samt alle parceller, der efter den 1. november 2003 udstykkes heraf. 2.2 Lokalplanens område overføres fra landzone til byzone. Områdets anvendelse 3.1 Området er udlagt til erhvervsformål for virksomheder af klasse 1-5, herunder primært for virksomheder med et stort arealbehov og behov for en central placering i forhold til det overordnede vejnet. Området kan anvendes til forskellige typer produktionsvirksomhed, lager og 17

18 engrosvirksomhed og lignende. Området ønskes fortrinsvis anvendt til levned smiddelvirksomheder. Der må ikke være dagligvare og anden detailhandelsvirksomhed. 3.2 Der må ikke opføres boliger indenfor området. 3.3 Området må anvendes til virksomheder i klasse 1-5, det vil sige til virksomheder med nogen belastning af omgivelserne og med en støjgrænseværdi på 60 db(a) man fre og lør , 60 db(a) man fre , lør , og 60 db(a) alle dage Ved enkeltboliger i de tilgrænsende landzoneområder må den udendørs støjbelastning fra virksomheder dog højst være: 55 db(a) - mandag-fredag kl og lørdag kl , 45 db(a) - mandag-fredag kl og lørdag kl , og 40 db(a) - alle dage kl Støjfølsom anvendelse som f.eks. virksomhedsknyttet kontor skal udformes således, at Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for acceptabel indendørs støj (35 db(a)) og udendørs støj fra offentlige veje ikke overskrides. Dette skal for indendørs støj ske ved konstruktion, støjisolerende glas, facadeisolering o.l., og for udendørs støj ved, at opholdsarealer placeres på den side af bebyggelsen, der vender bort fra støjkilderne. 3.6 For arealet reserveret til transportkorridor gælder, at der ikke må opføres bygningsanlæg eller lignende eller anvendelse som areal til oplagring eller udstilling. Arealet udlægges som grønt bælte, hvor der må foretages terrænmodulering og beplantning, så der opnås en skovlignende karakter med gruppevis beplantning med mulighed for indblik i området. Udstykninger 4.1 Grunde må ikke udstykkes med en mindre størrelse end m 2. 18

19 Vej- og stiforhold 5.1 Lokalplanområdet vil blive vejbetjent fra Skærbækvej via Danbovej. Der udlægges areal til ny vej og stier, i princippet med en beliggenhed som vist på kortbilag nr. 1. Vejen udlægges i mindst 14 m bredde med mindst 7,5 m kørebane, rabatter og kombineret fortov/cykelsti i begge sider. Vejen anlægges som offentlig vej og afsluttes med vendeplads mod øst. Eventuel øvrige nye veje i området udlægges i mindst 11 m bredde. Kørebanearealet udføres i mindst 6,5 m bredde med fast belægning, f.eks. asfalt. Vejadgang til nye udstykkede grunde må kun ske fra disse veje. 5.2 Parkeringsarealerne indrettes på egen grund eller fælles for flere virksomheder på tværs af grundene. Der må ikke etableres parkering nærmere end 100 m fra motorvejens midte. Der må ikke etableres parkering nærmere end 50 m fra vejskel mod Kolding Landevej. 5.3 Det skal sikres, at renovationsbiler uhindret kan køre og vende i lokalplanområdet og let kan komme til og fra eventuelle miljøstationer. 5.4 Motorvej E20 er pålagt en tinglyst byggelinie, der forløber 50 m fra motorvejs midte. Til byggelinien skal lægges et højdetillæg på 2 gange højdeforskellen mellem kørebane og evt. fremtidig bebyggelses jordlinie plus et yderligere passagetillæg på mindst 1 m. I det byggeliniepålagte areal må der ikke etableres nogen form for belysning, skiltning, reklamering, flagning, oplag eller udstilling. Enhver form for øvrige anlæg eller reguleringer i det byggeliniepålagte areal kræver dispensation fra vejbestyrelsen (Vejdirektoratet). Langs Kolding Landevej er pålagt vejbyggelinie på 20 m fra vejmidte + højdeog passagetillæg. Arealet mellem vejskel og byggelinie må ikke anvendes til bebyggelse. Ved vejtilslutninger er desuden fastlagt 40 x 219 m skråbyggelinie. 19

20 Ledningsanlæg 6.1 Alle forsyningsledninger lægges så vidt mulig i jord. Efter aftale med forsyningsselskaberne placeres ledninger så vidt muligt langs vej og sti i ubefæstede arealer. Der henvises til bilag nr. 3, der viser tværprofil af vej med forslag til retningsgivende ledningsplacering. 6.2 De for områdets afvanding nødvendige regnvandsbassiner etableres i transportkorridoren eller indenfor byggelinien mod Kolding Landevej. 6.3 Ny bebyggelse i området er fritstillet ved valg af procesenergi og energi til rumopvarmning. 6.4 Lokalplanens nordlige område gennemskæres i transportkorridoren af transmissionsledninger for naturgas og fjernvarme. De pålagte servitutter skal respekteres. Der er tinglyst 2 x 20 m bred zone omkring naturgasledningen indenfor hvilken, der ikke må opføres bygninger til ophold for mennesker. For at sikre mulighed for parallelledning er der desuden en reservationszone på 50 m bredt bælte. *) Reservationszone/servitutbæltet ved varmetransmissionsledningen udgør et 12 m bredt bælte omkring anlæggets centerlinie. 6.5 Lokalplanområdet gennemskæres af kv højspændingsledninger, som vist på kortbilag nr. 1. Omkring ledningerne er der pålagt servitut i en bredde fra 25,6 m til 30,3 m. 6.7 Lokalplanområdets vandforsyning skal ske fra et alment vandforsyninganlæg. Bebyggelsens omfang og placering 7. 1 Bebyggelsesprocenten må for området som helhed ikke overstige 50. Bebyggelsesprocenten for den enkelte grund må ikke overstige 65. *) Der henvises i øvrigt til Dansk Naturgas»Særlige regler og bestemmelser vedr. planlagte aktiviteter i nærheden af olie og naturgasledninger«samt til notat vedr. Class Location. Det er oplyst, at naturgasledningen er beliggende i Class Location 2 indenfor hvilken, der ikke må være mere end 46 beboelser indenfor en afstand af 200 m fra ledningen. Indenfor en afstand af 90 m må der ikke opføres bebyggelse til eller indrettes et velafgrænset udendørs område, der normalt benyttes af 20 eller flere personer. 20

21 7.2 Inden bebyggelse finder sted, skal der til Bygningsmyndighedens vurdering af om projektet overholder lokalplanens bestemmelser, foreligge såvel bebyggelsesplan som tegninger af plan, facade og snit af de enkelte bygninger. Der redegøres ligeledes for evt. terrænreguleringer. Herudover vil der blive set på, om projekterne lever op til lokalplanens intentioner og overordnede ide Bygningsmyndigheden skal godkende niveauplan, forinden bebyggelse påbegyndes. I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der derfor indsendes koteplan med angivelse af terrænkoter og sokkelkoter for ny bebyggelse til godkendelse. 7.4 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 130 m fra motorvejens midte. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 50 m fra vejskel mod Kolding Landevej. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 25 m fra skel mod Ladegårds Skov. Byggelinierne er vist på kortbilag nr. 1. Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere end 5 m fra vejskel til øvrige veje. Bygningsmyndigheden kan kræve større afstande afhængig af bygningshøjde og brandbestemmelser. 7.5 Ny bebyggelse må ikke opføres nærmere naboskel end 2,5 m. Bygningsmyndigheden kan kræve større afstande afhængig af bygningshøjde og brandbestemmelser. 7.6 Ny bebyggelse må ikke opføres i mere end 3 etager. 7.7 Ny bebyggelse må ikke opføres i en større højde end 25 m (målt fra niveauplan). Dog må 5 % af grundens areal opføres i en højde op til 35 m. Ny bebyggelse indenfor en afstand af 200 m fra motorvejsmidte må ikke opføres i en større højde end 25 m over terræn (målt fra niveauplan) og i 3 etager. Ny bebyggelse indenfor en afstand af 100 m fra vejskel mod Kolding Landevej må ikke opføres i en større højde end 15 m over terræn ( målt fra niveauplan). 21

22 Bygninger må ikke opføres med en større højde end 4,5 m i en afstand af 2,5 m fra naboskel, 6 m i en afstand af 5 m fra naboskel og 15 m i en afstand af 9 m fra naboskel. Tilladelige bygningshøjder i mellemliggende intervaller fås ved interpolation. Bebyggelse højere end 15 m kan ligeledes opføres i en afstand af 9 m fra naboskel. Bygningsmyndigheden kan dog kræve større afstande til naboskel end angivet afhængig af nabobebyggelsers højde og brandbestemmelser. Byrådet kan tillade, at specielle anlæg, tankanlæg, skorstene mv. kan opføres i en større højde, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det. Ventilationsanlæg skal indpasses uden at virke skæmmende, dvs. at de skal indgå som en naturlig del af bygningen. 7.8 En del af lokalplanens område er omfattet af skovbyggelinie fra skovområderne syd for Kolding Landevej. Skovbyggelinien ønskes med lokalplanens godkendelse nedsat, så den følger byggelinien langs Kolding Landevej. Se bilag Kortbilag 2, illustrationsplanen viser et eksempel på, hvorledes ny bebyggelse kan opføres, og arealet disponeres. Bebyggelsen kan også opføres med en anden udformning og beliggenhed indenfor de i lokalplanen fastsatte rammer. Bebyggelsens ydre fremtræden 8.1 Bebyggelsen skal fremtræde som en harmonisk arkitektonisk helhed, og bebyggelsens facader mod de omkringliggende veje skal fremtræde i enkelthed. Bebyggelse må opføres i materialer som beton, metal, træ, natursten, glas samt ubehandlet eller pudset tegl. Materialerne skal fremhæve bebyggelsens arkitektoniske helhed. Bebyggelsen må fremtræde i afdæmpede farver for eksempel hvid, sort og jordfarver samt farver dannet af sidstnævntes blanding med hvidt, gråt eller sort. 22

23 Der må anvendes vinduesrammer og sprosser i metal eller træ samt solafskærmning og rækværk i metal eller træ. 8.2 Skiltning for den enkelte virksomhed udføres som facadeskiltning og/ eller henvisningsskiltning. Der må højst opsættes 3 reklameflag for hver virksomhed. Flag skal placeres indenfor byggelinierne, og flagstænger placeres indenfor et nærmere afgrænset område på linie eller i en gruppe med indbyrdes afstand på højst 12 m. 8.3 Skilte skal have en harmonisk udformning i forhold til bygningen. Placering af skilte over bygningen tillades ikke. Hvis der er flere virksomheder på samme ejendom, skal skiltene koordineres, så der bliver en god helhedsvirkning. Lys i skilte må ikke virke blændende. Der må placeres 1 facadeskilt pr. virksomhed, på hver facade mod eksterne veje. Facadeskilte skal udføres som påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte direkte på facaden. De påsatte/påmalede bogstaver eller pladeskilte må mod Kolding Landevej højst være 100 cm høje og 800 cm brede. Mod motorvejen må facadeskilte højst være 150 cm høje og højst 1500 cm brede. Facadeskiltet skal underordne sig facaden og må ikke få karakter af facadebeklædning. 8.4 Der må placeres ét henvisningsskilt pr. virksomhed ved vejadgang ud mod Skærbækvej og den offentlige vej parallel med motorvejen. Henvisningsskiltet udføres som et pylonskilt og må højst være 1,5 m bredt og 6 m højt. Henvisningsskilte skal placeres indenfor en zone på 2,5 m fra vejskel. Samlede henvisningsskilte kan placeres i vejareal ved Fredericia Kommunes foranstaltning. Ubebyggede arealer 9.1 Arealet mellem vejskel mod motorvejen og 100 m fra motorvejens midte samt arealet mellem vejskel med Kolding Landevej og 50 m fra Kolding Landevej udlægges som et sammenhængende grønt bælte. I bæltet kan der placeres regnvandsbassiner, der visuelt skal fremstå som naturlige søer, hvis vandoverflader kan opleves fra motorvejen. Det grønne bælte terrænreguleres (dog max til en højde på 6 m, målt fra eksisterende 23

24 terræn) og beplantes, så området fremstår som en integreret, planlagt og visuel enhed i forhold til den bagvedliggende bebyggelse. Arealet anlægges efter ovenstående retningslinier i tilknytning til opførelse/ færdiggørels af den mod arealet beliggende bebyggelse. Plan over arealets anlæg og udformning fremsendes til kommunens godkendelse, der påser om ovenstående intentioner er overholdt. Inden for ovennævnte områder må ikke opstilles flagborge og lignende eller foretages oplag eller udstilling. Øvrige ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende. 9.2 Terrænreguleringer må foretages med større højde, når det sker efter et af Bygningsmyndigheden godkendt projekt, der tilgodeser intentionerne om at skabe en helhed i områdets udformning med henblik på at opnå den bedst mulige arkitektoniske og landskabelige løsning. Terrænreguleringer i transportkorridoren langs motorvejen skal godkendes af Vejle Amt og Vejdirektoratet hvis de placeres indenfor motorvejsbyggelinien. 9.3 Udendørs oplagring skal foregå i dertil indrettede afskærmede arealer af matrialer tilpasset bebyggelsen. Egentlig hegning på grundene må ikke finde sted bortset fra hegning af mindre enheder, hvor særlige sikkerhedshensyn gør det hensigtsmæssigt. 9.4 Belysning af bebyggelse og parkeringsarealer og interne veje må ikke virke blændende på naboarealer eller tilgrænsende veje. 9.5 Diger med beplantning indenfor lokalplanens område er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 4. Sognediget i lokalplanens nord-vestlige del skal bevares. 9.6 Der der er 3 vandhuller indenfor lokalplanens område der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens 3. Såfremt de ikke kan bevares, skal de erstattes af andre vandhuller af minimum samme størrelse. 9.7 Umiddelbart øst for lokalplanens område, findes gravhøj, hvis 100 m s beskyttelseslinie berører lokalplanen. Der må ikke ske ændringer indenfor beskyttelsesområdet uden forudgående tilladelse fra Vejle Amt. 24

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41

LOKALPLAN nr Ny forplads vest for Fredericia Banegård. Kommuneplantillæg nr. 41 LOKALPLAN nr. 235 Ny forplads vest for Fredericia Banegård Kommuneplantillæg nr. 41 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes anvendelse, bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 262. Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 262 Erhvervsområde nord for Kolding Landevej, vest for Tonne Kjærsvej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 134 For et område til erhvervsformål ved Højvangsvej i Hadbjerg August 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040 E-mail: hadstenkommune@hadsten.dk

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000

LOKALPLAN nr. 266. Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 LOKALPLAN nr. 266 Erhvervsområde Syd for Gl. Ribevej - vestlige del Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge

Læs mere

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A.

LOKALPLANENS REDEGØRELSE: forhold til anden planlægning... A. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-13 Lokalplan for et område til erhvervsformål, beliggende ved Herlev Mark i Hårlev. Svend Andersen Plastic Industri R/S er beliggende på en del af arealet. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ

LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ LOKALPLAN NR. 103 FOR ET ERHVERVS- OMRÅDE VED LADELUNDVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del

Læs mere

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 125202 for et erhvervsområde ved Havrebakken GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan En lokalplan er en fysisk plan, som i mere eller mindre detaljeret omfang fastlægger placeringen og udformningen

Læs mere

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling.

LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. LOKALPLAN N R. 084 foren større erhvervsejendom ved Industrivej i Stilling. Skanderborg Kommune 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 084 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod.

LOKALPLAN NR for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. LOKALPLAN NR. 080503 for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et boligområde i Skovlunden, Thyregod. En lokalplan er en fysisk plan,

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12

TINGLEV KOMMUNE. Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 TINGLEV KOMMUNE Erhverv Ringvejen. Bolderslev LOKALPLAN NR. 2.12 13.09.1990 TINGLEV KOMMUNE LOKALPLAN.1 BAGGRUND Tinglev kommune har siden kommunesammenlægningen arbejdet for at en erhversmæssig udbygning

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999

LOKALPLAN For erhvervsområde ved Industribuen. Ishøj Kommune 1999 LOKALPLAN 1.27 1 For erhvervsområde ved Industribuen Ishøj Kommune 1999 2 Lokalplanens baggrund og formål Butikskoncernen Netto ønsker at opføre et højlager i tilknytning til nuværende lagerbygninger på

Læs mere

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej

Lokalplan nr for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indhold Lokalplan nr. 1.4-4 for et butiksområde vest for Klosterparkvej Indledning Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplanens bestemmelser 1 Lokalplanens formål

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN Handelsskole

LOKALPLAN Handelsskole LOKALPLAN 1-05.1 Handelsskole KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-05.1 HANDELSSKOLE, (TILLÆG TIL RAMMEPLAN 1-05) REDEGØRELSE LOKALPLANENS BAGGRUND -lokalplan for skolernes område Handelsskolen

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003

Lokalplan nr. 103 SUNDSØRE KOMMUNE. - Jebjerg Plantehandel. juni 2003 Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel juni 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 103 - Jebjerg Plantehandel. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side

Læs mere

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området *

Lokalplan nr. 94. for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Lokalplan nr. 94 for et område ved Sallingsundvej i Roslev. Indhold: REDEGØRELSE * Lokalplanens forhold til øvrig planlægning for området * Formålet med lokalplanen * Lokalplanens indhold * Lokalplanens

Læs mere

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf.

lokalplan KOMMUNE VAMDRUP P*3 Landinspektøifirmaet »«* : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A Kolding K^^H Tlf. P*"3 Landinspektøifirmaet ""»"«*" : f j Jeppesen & Bjerre '/s ^Ejj ^fl Akseltorv 2 A. 6000 Kolding lokalplan K^^H Tlf. 75520577-23 CIVILRET n - KUN GYUXGT MEO AFSTEMPLING AF OOMMEftKONTOftCTS KASSeKONTROLAfPAfUT

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE:

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. LOKALPLANENS REDEGØRELSE: VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-03. Lokalplan for et område til offentlige formål i den nordøstlige del af Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE: Side Lokalplanens indhold... 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/48. Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme BOV KOMMUNE Lokalplan 1/48 Offentlige formål ved Haraldsdalvej i Padborg Padborg Fjernvarme 1980 TIL TJENSTLIG BRUG VED BOV KOMMUNE *"" SÆRTRYK MED GEODÆTISK INSTITUTS TILLADELSE A. 400/76 BOV KOMMUNE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT

Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT Wilhelminelyst GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR.72 FOR ET OMRÅDE TIL CAMPINGPLADS PÅ ANHOLT o GRENAA KOMMUNE LOKALPLAN NR. 72 Lokalplan for et område til campingplads på Anholt. l jss J E2 *S ' ' : ' -"^ 2J

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993.

LOKALPLAN NR FOR VALLØ KOMMUNE. Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. LOKALPLAN NR. 4-05 FOR VALLØ KOMMUNE Udarbejdet af teknisk forvaltning, Teknisk afd. Udgivet af Vallø kommune, maj 1993. Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ

Læs mere

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg

Lokalplan nr. 3.07. Område til boligformål ved. Kløvermarken i Klovborg Lokalplan nr. 3.07 Område til boligformål ved Kløvermarken i Klovborg Nørre-Snede Kommune Lokalplan nr. 3.07 for et område til boligformål i Klovborg Indholdsfortegnelse Side Lokalplanområdets beliggenhed...4

Læs mere

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000

LOKALPLAN nr. 254. Boligområde på Peder Bøgvads Vej. Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 LOKALPLAN nr. 254 Boligområde på Peder Bøgvads Vej Teknik & Miljø, Rådhuset, 7000 Fredericia, tlf.: 7210 7000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk plan, som kan fastlægge et områdes

Læs mere

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter

LOKALPLAN 83. Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter LOKALPLAN 83 Tobaksvejen Gladsaxe erhvervskvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger

LOKALPLAN 1.36. Torsbo - plejehjem og ældreboliger LOKALPLAN 1.36 Torsbo - plejehjem og ældreboliger Ishøj Kommune 2001 BAGGRUND FOR LOKALPLAN 1.36 Torsbo Plejehjem blev opført i 1957-58 som et af de første større, offentlige byggerier i Ishøj Kommune.

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel

LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel LOKALPLAN 3-41 Hotel Niels Juel KØGE KOMMUNE 2002 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 3-41, Hotel Niels Juel INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund, formål og indhold........... 3 Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade

Lokalplan nr. 61. for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Lokalplan nr. 61 for et område mellem Mariendalsvej og Ågade Oktober 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at åbne mulighed for at opføre etageboligbebyggelse. Lokalplanen opdeles

Læs mere

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE

LOKALPLAN NR for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 120235 for et boligområde ved Sdr. Ringvej i Give GIVE KOMMUNE 1 Hvad er en lokalplan Dette hæfte er en lokalplan for et nyt boligområde, beliggende ved Sdr. Ringvej i Give by. En lokalplan

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10

LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 LOKALPLAN NR. 102 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED STAVSHEDEVEJEN 10 Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby

Vallø kommune - Lokalplan Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Vallø kommune - Lokalplan 4-06 Lokalplan for et område til boligbebyggelse i Strøby Indhold Lokalplanens redegørelse Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens forhold tilanden kommunal planlægning 3 Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 177a. For området ved Hotel Hillerød. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 177a For området ved Hotel Hillerød Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Lokalplanens udarbejdelse er foranlediget af ønskerne om at kunne udvide hotellet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning... 2 Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden planlægning... 3 Lokalplanens retsvirkninger... 4 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger...

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 32 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 32 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 32 vedrører et ubebygget område mellem Klausdalsbrovej og Sennepshaven vest for vandtårnet og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988.

J.nr. 88 0018 5. Anmelder: Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY. Endelig godkendt d. 20. januar 1988. Matr.nr. 144 Tommerup by, Tommerup J.nr. 88 0018 5. Anmelder: LANDINSPEKTØRERN~ MØLLER CI1RISTENS~N WILLY DOLLERUP LEHMANN MADSEN FREDERIK RIEGELS LOKALPLAN NR. 44 CENTEROMRÅDE I TOMMERUP BY Endelig godkendt

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf.

FREDERICIAKOMMUNE. LOKALPLAN nr. 227B. Boligområde ved Maagevej. Hybyhus. Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. FREDERICIAKOMMUNE LOKALPLAN nr. 227B Boligområde ved Maagevej Hybyhus Teknik & Miljø, Rådhuset, Gothersgade 20, 7000 Fredericia, Tlf. 72107000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret fysisk

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE. Tillæg til kommuneplan og Lokalplan nr. 46. for et område syd for Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE G S3Q.0 O"* ti":- M,»«, ro CM UJ»" - CM O O SØHOLM ARKJTEKTERNE PAR, NØRREGADE 11, 7100 VEJLE PERSPEKTIV SET FRA HAVEN Tillæg til kommuneplan 1997-2008 Anmelder: og Lokalplan nr. 46 for

Læs mere

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område.

I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i afsnit 2.1. nævnte område. HOLMSLAND KOMMUNE Lokalplan nr. 12 omfattende et område til havnevirksomheder i Hvide Sande. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26.juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet

Indholdsfortegnelse. Beskrivelse af lokalplanområdet Indholdsfortegnelse INDLEDNING Offentlig fremlæggelse og vedtagelse REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanområdet HIDTIDIG PLANLÆGNING Regionplanlægningen Kommuneplanlægningen Byplanvedtægter og lokalplaner

Læs mere

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/6. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/6 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2003 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9

Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Vallø kommune - Lokalplan 1-1 9 Lokalplan for et område tilboligbebyggelse på Nordmarken i Hårlev. Indhold side LOKALPLANENS REDEGØRELSE Lokalplanens indhold... 2 Lokalplanens forhold til anden kommunalplanlægning...

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 35 HERLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 35 I HERLEV KOMMUNE Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 35 vedrører et ubebygget område nord for Ring 4 op mod kommunegrænsen til Værløse og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal

Læs mere

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997

LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LOKALPLAN 134 LOKALPLAN FOR ET OMRÅDE VED C.V.E. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ I GENTOFTE KOMMUNE 1997 LÖKÅLPL~NNR. 134 FOR ET OMRÅDE VED C.V.È. KNUTHS VEJ OG RYGÅRDS ALLÉ i GENTOFTE KOMMUNE. TEKNISK FORVALTNING

Læs mere

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune

LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune LOKALPLAN 12.07 for Greve Strandby Øst Greve kommune Skole. fritidsinstitution. socialt servicecenter. tandklinik m. m Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form.

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by.

VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: Lokalplanen omfatter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd for Hårlev by. En del af mr. nr. 7-a, Anmelder: Hårlev by, Harlev Vallø kommune Hovedgaden 46 4652 Hårlevside 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR: 1-07 Lokalplanen omfter et areal, beliggende ved Hårlev Mark og Faxevej syd

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE:

Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-04 Lokalplan for et boligområde samt et område til offentligt formål i Hårlev by. INDHOLDSFORTEGNELSE: LOKALPLANENS REDEGØRELSE SIDE Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV

LOKALPLAN NR. 90. for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV LOKALPLAN NR. 90 for ERHVERVSOMRÅDE E 11 VENSLEV SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 90 - Erhvervsområde E 11, HC Handelscenter Syd INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE... 3 INDLEDNING... 3 BYRÅDETS HENSIGT MED

Læs mere

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/5. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/5 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus PURHUS KOMMUNE Oktober 2002 VEJLEDNING Purhus Kommune Rådhuset Teknik og Miljø Bakkevænget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup.

LOKALPLAN N R for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. LOKALPLAN N R. 079 for udvidelse af erhvervsejendom i Tebstrup. Skanderborg Kommune 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 079 REDEGØRELSE Lokalplanområdet Lokalplanens baggrund og formål Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/2. Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/2 Om overførsel af areal fra landzone til byzone m.v. for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Marts 2000 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE

LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ GREVE LOKALPLAN 11.22A GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes.

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE

INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Indledning side 3 Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens sagsforløb side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side 4 Indholdet i lokalplanen side 4 Forholdet

Læs mere

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus

Lokalplan nr. 857/1. Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Lokalplan nr. 857/1 Om overførsel af areal fra landzone til byzone for et område til erhvervsformål i Purhus Purhus Kommune Juni 1998 VEJLEDNING Lov om Planlægning trådte i kraft den 1. januar 1992. Loven

Læs mere

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 165. Skovskolen i Nødebo. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 165 Skovskolen i Nødebo Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere