Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Evaluering af ICS Integrated Children s System. Socialstyrelsen. April 2014 Evalueringsrapport"

Transkript

1 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen April 2014 Evalueringsrapport

2 Kolofon Evaluering af ICS Integrated Children s System Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2014 Forfatter: Deloitte ISBN-nummer: Kontakt Spørgsmål til rapportens indhold kan stilles til partner Mette Lindgaard, tlf Om Deloitte Consulting Fra ide til virkelighed Deloitte Consulting fokuserer på udvikling og effektivisering af kundernes organisation, kerneprocesser, økonomistyring og it for at bidrage til realisering af kundernes strategiske målsætninger. Vi kender den offentlige og den private sektor til bunds og kombinerer vores faglige kompetencer med evnen til at lede, styre og gennemføre projekter i komplekse miljøer. Det kan være som rådgivere eller som ansvarlige for processer fra idestadie til implementering. Deloitte er Danmarks største revisions- og rådgivningsfirma. Vi tilbyder en bred vifte af ydelser og kombinerer konsulentrollen i Deloitte Consulting med Deloittes kompetencer indenfor revision, skat og finansiering. Det giver vores kunder en unik mulighed for at få integrerede løsninger, der er skræddersyet til de enkelte opgaver. Vi er del af den globale virksomhed Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Vi udvikler og deler viden på tværs af kontorer i mange lande. Inspirationen fra udlandet kombineret med systematisk metodeudvikling på tværs af landegrænser sikrer, at vores løsninger altid tager udgangspunkt i den seneste viden. Det er forudsætningen for, at vi i dag og i fremtiden kan være en attraktiv og værdiskabende rådgiver. Deloitte Consulting Tlf Fax Besøgsadresse Weidekampsgade København S Postadresse Deloitte Consulting Postboks København C

3 Indholdsfortegnelse 1. Resume 5 Overordnede konklusioner 6 Implementering af ICS 6 Anvendelse af ICS 9 Sammenhæng mellem implementering og virkninger 11 Prioriterede anbefalinger Indledning Evalueringsdesign Evalueringens grundlag Data indhentet på tværs af ICS- kommuner Dybdegående analyse i udvalgte kommuner Læsevejledning Implementering af ICS Planlægning og styring af processen Forandringsledelse og kommunikation Arbejdsgange og organisering Faglig implementering Kontekst for implementering Konklusioner: Implementering af ICS Anvendelse af ICS Ensartet kvalitet i sagsbehandlingen 54 Fælles systematik 54 Systematik i den børnefaglige undersøgelse 60 Indhentning af oplysninger 64 Overdragelse og udveksling af sager Bedre kvalitet i sagsbehandlingen 66 Kvaliteten af analysen 69 Kvaliteten af den faglige vurdering 73 Kvalitet af den samlede undersøgelse 75 Inddragelse af relevante aktører Større retssikkerhed Målrettet indsats og opfølgning Socialfaglige overvejelser 89

4 5.6. Konklusioner: Anvendelse af ICS Sammenhæng mellem implementering og anvendelse af ICS95 7. Forandringsteori for implementering og anvendelse af ICS 99 Bilag 1. Midtvejsrapport 101

5 1. Resume Med henblik på at styrke styringen og sagsbehandlingen på området for børn og unge med særlige behov har Socialstyrelsen igangsat en evaluering af ICS, Integrated Children s System, der blev indført i Danmark i Socialstyrelsen har udpeget Deloitte til at forestå evalueringen, der gennemføres i perioden medio 2012 til primo Formålet med evalueringen af ICS er at opnå viden om virkningerne af ICS og implementeringen af systematikken i kommunerne, herunder de faktorer og processer, der betinger virkningerne. Evalueringen består af en tværgående dataindsamling i landets ICS-kommuner og en dybdegående evaluering i udvalgte ICS-kommuner. På nuværende tidspunkt har 86 kommuner tilsluttet sig ICS, hvoraf 69 kommuner samtidig har taget DUBU, der er en it-understøttelse af systematikken, i brug. På tidspunktet for den tværgående dataindsamling, der omfattede en selvevaluering, havde 50 kommuner taget ICS i brug i sagsbehandlingen, og heraf valgte 44 af kommunerne at deltage i evalueringen. Evalueringen baserer sig på følgende datagrundlag: En selvevaluering, der er besvaret af 24 kommuner ud af de 44 kommuner, der på tidspunktet for dataindsamlingen havde erfaring med anvendelsen (55 procent). En spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlerne på området for børn og unge med særlige behov, der er besvaret af 588 sagsbehandlere på tværs af de 44 ICS-kommuner (73 procent). En spørgeskemaundersøgelse blandt lederne i ICS-kommunerne. Denne er besvaret af 87 ledere (80 procent) fordelt på 41 ud af de 43 ICSkommuner, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen blandt lederne. En dybdegående analyse i 11 udvalgte kommuner: henholdsvis 8 kommuner, der anvender ICS, og 3 kommuner, der ikke anvender ICS. Interview i ICS-kommuner 19 ledere 30 sagsbehandlere 24 samarbejdsparter Interview i kommuner uden ICS 8 ledere 12 sagsbehandlere 5 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

6 Herudover indgår gennemgang af: 121 sager på tværs af de otte ICS-kommuner. 32 sager på tværs af to ikke-ics-kommuner. Derudover er der foretaget telefoninterview med syv familier på tværs af tre kommuner. Overordnede konklusioner Jeg er stolt af ICS jeg føler bare, at det er i orden fagligt, når jeg afleverer en undersøgelse eller noget til nogen. Sagsbehandler i ICS-kommune. Dybdegående analyse, Helt overordnet kan man med baggrund i evalueringen konkludere, at der på tværs af kommunerne, der indgår i evalueringen, er en stor begejstring for ICS. Såvel ledere som sagsbehandlere oplever et socialfagligt løft ved anvendelsen af metoden, og der er en udbredt oplevelse af, at metoden har styrket såvel fokusset på barnet/den unge, som den systematiske tilgang til at komme hele vejen rundt om barnets/den unges og familiens ressourcer og udfordringer. Sagsgennemgangen understøtter i et vist omfang denne oplevelse, og der er på tværs af kommunerne en positiv tendens til at sætte barnet/den unge i centrum og for eksempel forholde forældrenes ressourcer til betydningen for barnets/den unges udvikling og trivsel på en helt anden måde end i den traditionelle sociale anamnese kendt fra tidligere udredninger på børne- og ungeområdet. Der er dog stadig på tværs af mange kommuner en del implementeringsudfordringer. Dette er ikke overraskende, da det er en omfattende øvelse at implementere en ny systematik og socialfaglig ramme til analyse på et komplekst og følsomt område. Det er derfor også værd indledningsvis at fremhæve, at man på trods af implementeringsvanskelighederne oplever metoden som en faglig gevinst og et vigtigt bidrag til at styrke og målrette arbejdet med og for børn og unge med behov for særlig støtte. Konklusionerne udfoldes nærmere i det følgende. Implementering af ICS Planlægning og styring Lidt over halvdelen af de deltagende kommuner har udviklet en strategi og/eller plan for implementeringen af ICS. Hovedparten af disse indeholder klare mål for implementering af de enkelte skabeloner samt en tidsplan. I de kommuner, hvor sagsbehandlerne har kendskab til strategien og/eller planen for implementeringen af ICS, er der generelt en mere positiv oplevelse af implementeringen. 6 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

7 Forandringsledelse og kommunikation Knap halvdelen af lederne i de 44 kommuner har deltaget i den konkrete implementering af ICS, herunder har de blandt andet deltaget i teammøder og gruppemøder om ICS eller sparring til sagsbehandlerne om anvendelsen af ICS i forhold til konkrete sager. Samtidig oplever de fleste af sagsbehandlerne i den tværgående dataindsamling, at implementeringen af ICS har været prioriteret af ledelsen. Næsten en fjerdedel mener dog, at det ikke er tilfældet. De sagsbehandlere, der oplever, at ledelsen har bakket op om indførelsen af ICS i kommunen, er generelt mere positive i deres tilbagemeldinger omkring implementeringsforløbet. Oplevelsen blandt ledere og medarbejdere i de udvalgte kommuner understøtter konklusionerne fra selvevalueringen og spørgeskemaundersøgelsen. Således har graden af involvering fra ledelsesside en klar betydning for sagsbehandlernes oplevelse af ledelsens prioritering af implementering af metoden. Stærkest opleves involveringen i de kommuner, hvor lederne deltager i team- og sagsmøder og/eller fungerer som aktive superbrugere af metoden. Blandt lederne fremhæves særligt en ICS-målrettet kvalitetskontrol på tilfældigt udvalgte sager som en mulighed for at følge aktivt op på implementeringen og anvendelsen af ICS. På tværs af kommunerne efterspørges en (endnu) stærkere ledelsesforankring og (endnu) mere feedback på anvendelsen af metoden. Arbejdsgange og organisering Evalueringen viser, at kommunerne typisk har igangsat en række implementeringsaktiviteter, herunder udpegning af ICS-superbrugere, møder for sagsbehandlere om ICS, udsendelse af skriftlig information samt etablering af fast praksis for at sikre, at nyansatte sagsbehandlere bliver introduceret til ICS. Kun få kommuner har dog udarbejdet arbejdsgangsbeskrivelser vedrørende anvendelsen af ICS. ICS-superbrugerne: Der er stor forskel kommunerne imellem i forhold til, hvordan de har organiseret superbrugerrollen samt graden af formel anvendelse af rollen. Nogle kommuner har valgt at have superbrugere i alle teams, andre kommuner har superbrugere, der går på tværs af teams. Nogle steder fungerer superbrugerne hovedsagelig som sparringpartnere i forhold til anvendelsen af ICS, i andre kommuner har superbrugerne en mere aktiv rolle og står for eksempelvis oplæring af nye medarbejdere og formidling af ny viden omkring metoden. Kun i enkelte kommuner er funktionen prioriteret i form af timer og/eller reduktion i sagsstamme. Ledelsesmæssigt fokus på og prioritering af superbrugerne samt generel støtte i forhold til funktionen er afgørende for, hvilken rolle superbrugerne spiller i forbindelse med implementering af ICS. De superbrugere, der føler, at funktionen er prioriteret, og som får den nødvendige støtte, er også de 7 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

8 mest aktive superbrugere. Samtidig opleves implementeringen mere vellykket i de kommuner, hvor superbrugerne har en aktiv rolle. Kompetenceudvikling af superbrugere og sagsbehandlere: Langt størstedelen af kommunernes sagsbehandlere og superbrugere har været på ICSgrundkurset, og i de fleste kommuner er der en fast praksis for uddannelsesforløb for nye medarbejdere. På tværs af kommunerne efterlyses et større fokus på praksisanvendelighed samt flere eksempler og caseøvelser på ICS-grundkurserne. Der er således en udbredt oplevelse af ikke at være klædt tilstrækkeligt på til at gå i gang med at arbejde med ICS efter at have deltaget i kurset. Der er dog generelt positive tilbagemeldinger på kurserne i forhold til den teoretiske indføring i metoden og i forhold til undervisernes faglighed. Derudover tyder evalueringens resultater på, at intern sparring med konkret udgangspunkt i anvendelsen af ICS samt målrettet supervision spiller en væsentlig rolle i forhold til kompetenceudvikling det er således her, sagsbehandlerne oplever for alvor at få en forståelse af metoden. I de kommuner, hvor superbrugerne har en meget aktiv rolle som sparringpartnere, fremhæves også denne funktion som væsentlig i forhold til metodeanvendelsen. Faglig implementering Evalueringens resultater tyder på, at anvendelsen af de forskellige ICSredskaber har afgørende betydning for oplevelsen af faglig implementering af metoden. Jo flere redskaber sagsbehandlerne anvender, jo mere positive er de generelt i forhold til metoden. Spørgeskemaundersøgelsen peger på, at særligt de aldersopdelte fokusområder og ICS-trekanten i høj grad anvendes på tværs af kommunerne. Interviewene i de udvalgte kommuner viser supplerende, at der blandt sagsbehandlerne i særlig grad opleves et stort fagligt udbytte, når Magnettasken anvendes systematisk i forbindelse med drøftelse af sager. Evalueringen viser ligeledes, at hovedparten af sagsbehandlerne anvender ICS-blanketter i sagsbehandlingen og generelt oplever, at blanketterne hjælper dem med at anvende ICS. Det er således oplevelsen på tværs, at skabelonerne bidrager til at sætte barnet/den unge i fokus i sagsbehandlingen og til at skabe sammenhæng mellem undersøgelse, indsats og opfølgning. I interviewene italesættes der dog også en tendens til, at skabelonerne kan blive styrende, og sagsbehandlerne oplever en udfordring i forhold til at tage konkret stilling til, hvad der er relevant at belyse i forhold til formålet med den enkelte undersøgelse. Der er ligeledes en tendens til, at de dimensioner eller forhold i metoden, der ikke har selvstændige felter i skabelonen, ikke belyses i samme grad som de dimensioner, der har et selvstændigt felt. 8 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

9 Kontekst for implementering To tredjedele af kommunerne oplever, at implementeringen af ICS har været påvirket af andre tiltag i kommunen, herunder blandt andet omorganisering, andre projekter, tekniske udfordringer med DUBU, travlhed og arbejdspres. Derudover fylder implementeringen af DUBU forholdsmæssigt meget på tværs af de kommuner, der har valgt at tilslutte sig systemet. De kommuner, der samtidig med implementeringen har været påvirket af vakante stillinger og stigende arbejdspres, har oplevet en mindre positiv implementeringsproces. Anvendelse af ICS Det har samtidig været et mål med evalueringen at få belyst, hvordan ICS anvendes i praksis, og hvorvidt anvendelsen fremmer målsætningerne med ICS, henholdsvis mere ensartet og bedre kvalitet i sagsbehandlingen, større retssikkerhed for barnet/den unge og familien, målrettet indsats og opfølgning samt styrkede socialfaglige overvejelser. Her peger evalueringen på følgende: Mere ensartet kvalitet i sagsbehandlingen Omkring halvdelen af lederne og en tredjedel af sagsbehandlerne oplever, at ICS bidrager til at sikre en ensartet systematik i sagsbehandlingen, blandt andet ved at gøre det lettere for sagsbehandlerne at overdrage og modtage sager fra andre kommuner og at overtage sager internt mellem sagsbehandlerne. Der er dog stadig betydelige forskelle i anvendelsen af ICS-skabelonerne sagsbehandlerne imellem. Således er der blandt andet stor forskel i anvendelsen af skabelonen til den børnefaglige undersøgelse i forhold til belysning af de enkelte domæner, blandt andet i forhold til omfang, anvendelse af informationer såvel som gentagelser imellem undersøgelsens dimensioner. Denne forskel gælder på tværs af sagsbehandlere og på tværs af kommuner. Det er ligeledes tanken med ICS, at systematikken understøtter indhentningen af oplysninger fra eksterne aktører. Det ses af sagsgennemgangen og interviewene i de udvalgte kommuner, at det hovedsagelig er skabelonen til indhentning af statusudtalelser, der anvendes i praksis og særligt i forhold til skole- og daginstitutionsområdet. På tværs af flere sagsbehandlere og samarbejdsparter er det oplevelsen, at kvaliteten af statusudtalelsen i en periode forringes, fordi skabelonen ikke umiddelbart giver mening for samarbejdsparterne og fordi det kræver øvelse at anvende strukturen. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen Den overvejende del af ledere og sagsbehandlere på tværs af kommunerne oplever, at ICS i den børnefaglige undersøgelse understøtter et helhedsorienteret billede af barnets/den unges og familiens behov og ressourcer. 9 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

10 Der er dog samtidig blandt såvel ledere som medarbejdere i de udvalgte kommuner en oplevelse af, at de børnefaglige undersøgelser er blevet mere omfattende som en konsekvens af ICS. Sagsgennemgangen bekræfter dette billede, hvor der er registreret børnefaglige undersøgelser på op til 74 sider. Lederne i kommunerne har generelt en oplevelse af, at undersøgelserne er for lange og med for mange gentagelser. Blandt sagsbehandlerne er der blandede opfattelser af, hvorvidt de meget lange undersøgelser er hensigtsmæssige. Der italesættes et generelt problem med at fokusere undersøgelserne i forhold til formålet og samtidig i processen udvælge og eventuelt sammenfatte relevante informationer i de indhentede oplysninger. Sagsgennemgangen viser samtidig, at kvaliteten i den samlede analyse og den faglige vurdering er svingende, og at det med udgangspunkt i de overordnede kriterier for en helhedsorienteret sagsbehandling kun er en begrænset del af sagerne, der lever op til kravene. Sagsgennemgangen tyder imidlertid på, at anvendelsen af DUBU har en positiv effekt på kvaliteten i sagsbehandlingen. Der er ikke en entydig sammenhæng mellem den periode, man har anvendt ICS, og kvaliteten i sagsbehandlingen. Større retssikkerhed for barnet/den unge og familien Den overvejende del af sagsbehandlere og ledere på tværs af kommunerne i evalueringen oplever, at ICS bidrager til at sikre større retssikkerhed for barnet/den unge og familien ved at inddrage dem og relevante samarbejdsparter i sagsbehandlingen. Sagsgennemgangen viser, at ICS har medført øget inddragelse af barnet/den unge og familien særligt i forhold til den børnefaglige undersøgelse og til dels i handleplanen. Sagsgennemgangen peger samtidig på, at der afholdes børnesamtaler i en lidt større del af sagerne, og at barnets/den unges perspektiv væsentlig oftere inddrages i ICS-kommunerne end i de kommuner, der ikke anvender ICS. Også forældrenes og andre aktørers perspektiv er tydelige i de gennemgåede sager. Hvor de adspurgte forældre i høj grad føler sig hørt og inddraget, er oplevelsen overvejende en anden blandt de interviewede samarbejdsparter, der oplever at blive hørt, men ikke nødvendigvis inddraget. Målrettet indsats og opfølgning Både sagsbehandlere og ledere oplever overvejende, at ICS bidrager til at gøre indsatsen mere målrettet barnets/den unges behov ved at sætte barnet/den unge i centrum for sagsbehandlingen, ved at understøtte afholdelsen af børnesamtaler og ved at skabe sammenhæng mellem den tildelte indsats og barnets/den unges behov. 10 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

11 Sagsgennemgangen peger på, at der generelt i langt størstedelen af de gennemgåede sager i ICS-kommunerne er sammenhæng mellem barnets/den unges udækkede behov, målene i handleplanen og den tildelte indsats, mens dette i mindre grad er tilfældet i de kommuner, der ikke anvender ICS. Såvel ledere som sagsbehandlere oplever i mindre grad, at ICS bidrager til, at der foretages opfølgning. Samtidig ses det, at skabelonen til opfølgning på tværs af kommunerne er den skabelon, der senest tages i anvendelse. Sagsgennemgangen viser, at der kun er registreret opfølgning i knap halvdelen af de gennemgåede sager, og i de sager, hvor der er foretaget opfølgning, gælder det, at omkring en tredjedel af sagerne slet ikke eller kun delvis knytter opfølgningen til målene i handleplanen og indeholder en faglig vurdering på baggrund af opfølgningen. Styrkede socialfaglige overvejelser Såvel sagsbehandlere som ledere oplever, at ICS bidrager til at gøre sagsbehandlingen mere kvalificeret lederne dog i højere grad end sagsbehandlerne. Det er således oplevelsen blandt størstedelen af lederne og medarbejderne, at ICS har højnet fagligheden og styrket kvaliteten i sagsbehandlingen. Det er tydeligt, at de kommuner, der har tydeligt ledelsesfokus på og tydelig prioritering af implementeringen af ICS og en høj grad af intern sparring med fokus på anvendelsen af metoden, også oplever det største løft i faglighed. Størstedelen af kommunerne oplever samtidig, at ICS har medført en mere helhedsorienteret indsats, mens et mindretal fremhæver, at det stærke fokus på barnet/den unge i nogle tilfælde sker på bekostning af netop helhedsbetragtningen. Samtidig er der et generelt fokus på de meget omfangsrige børnefaglige undersøgelser. Disse er et konkret udtryk for, at fagligheden kan højnes yderligere. Sammenhæng mellem implementering og virkninger Evalueringen peger samlet på, at følgende implementeringsaktiviteter har en positiv indvirkning på, at anvendelsen af metoden i praksis realiserer målsætningerne med ICS: Ledelsens opbakning til implementeringen, herunder ledelsens aktive faglige rolle i implementeringen. Udarbejdelse af en overordnet rammesættende implementeringsplan med fokus på formaliseret sparring såvel fra ledere som sagsbehandlerne imellem. 11 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

12 Tilstedeværelse af ICS-superbrugere med en klart defineret rolle og med tydelig ledelsesopbakning. Udarbejdelse af informationspjece til samarbejdsparter omkring ICS. Anvendelse af ICS-redskaber med særligt fokus på redskaberne som interne dialog- og sparringredskaber. Anvendelse af ICS-blanketter og kvalitetskontrol med fokus på anvendelsen. Formaliseret undervisning i ICS så tidligt som muligt for såvel superbrugere som sagsbehandlere. Etablering af netværksgrupper for superbrugere med udgangspunkt i implementeringstidspunkt. Udarbejdelse af en eksempelsamling med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger på tværs af forskellige målgrupper og foranstaltningstyper. Udarbejdelse af en teorisamling, der kan fungere som inspirationskatalog i forbindelse med den samlede analyse. Fokus på formaliseret opkvalificering med udgangspunkt i metodeanvendelse. Eventuelt udvikling af kortere seminarer med fokus på anvendelse af tragtmodellen, udarbejdelse af den indledende vurdering i den børnefaglige undersøgelse, udarbejdelse af analysen m.m. Anvendelse af DUBU, der med udgangspunkt i evalueringens resultater har en positiv betydning for kvaliteten i sagsbehandlingen. Prioriterede anbefalinger Evalueringen peger samlet på, at de lokale implementerings- og opfølgningsaktiviteter har en stor betydning for anvendelsen af ICS i praksis og realiseringen af målsætningerne med ICS. Nedenfor indgår en række prioriterede anbefalinger, der samlet set kan styrke implementeringen og anvendelsen af ICS. Ledelsesinvolvering: En af de vigtigste faktorer i realiseringen af hensigterne med ICS er involveringen af ledelsen og en klar ledelsesmæssig opbakning til metoden. Dette har afgørende betydning både for i hvilket omfang metoden tages i brug, hvor godt den forankres og den styrkelse af sagsbehandlingen, som ICS kan medføre, hvis metoden anvendes efter hensigten. Det anbefales derfor, at de kommunale ledere og mellemledere tager et klart og meget synligt ansvar for både implementeringen og den løbende opfølgning på anvendelsen bl.a. ved at indgå i den faglige sparring og dialog omkring anvendelsen af metoden. Opfølgning på anvendelsen: Hvis der ikke følges op på anvendelsen af ICS-systematikken og de forskellige blanketter lokalt viser erfaringerne, at omfanget af undersøgelserne kan blive uhensigtsmæssigt stort, ligesom det kan være en udfordring at anvende de forskellige temaer og opsamlingen på forældrekompetencer og udækkede behov i undersøgelsen m.m. Det anbefales derfor, at der sker en løbende opfølgning på anvendelsen af både systematikken og de forskellige blanketter, således at der 12 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

13 sikres en ensartet forståelse og anvendelse. Dette kan bl.a. ske ved at gennemgå konkrete sager på teammøderne og således anvende ICSredskaberne som dialogredskaber bl.a. ved at anvende magnettasken til drøftelse af sager. På den måde holdes ICS-kompetencerne ved lige, og der skabes grundlag for en ensartet og hensigtsmæssig anvendelse af ICS. Dette arbejde kan med fordel sættes i system gennem udarbejdelsen af en plan for implementeringen og anvendelsen af ICS. Anvendelse af DUBU: Evalueringen viser, at DUBU har en positiv effekt i forhold til kvaliteten i anvendelsen af ICS-systematikken. Itunderstøttelsen kan dog også betyde mange gentagelser og uoverskuelige undersøgelser, hvis den ikke anvendes hensigtsmæssigt. Det anbefales derfor, at der lokalt følges op på anvendelsen af DUBU, og at DUBUsuperbrugerne får en aktiv rolle i forhold til at sikre, at de forskellige blanketter og funktionaliteter anvendes efter hensigten i systemet. Superbrugerrollen: Evalueringen viser, at en lokal superbruger kan have stor betydning for, hvordan implementeringen og anvendelsen af ICS opleves blandt medarbejderne. Superbrugerne kan give sparring i konkrete sager og tvivlstilfælde, kan spille en vigtig rolle i forhold til at samle op på uklarheder og bidrage til at sikre en ensartet forståelse og anvendelse lokalt. Dette kræver dog, at superbrugeren får et klart mandat og ledelsesopbakning til rollen, samt at indholdet i rollen defineres både for superbrugeren selv og for kollegerne. Det anbefales således, at der sættes fokus på superbrugerrollen, dens indhold og funktion i de enkelte kommuner med ovenstående for øje, herunder at ledelsen bakker klart op om rollen og italesætter superbrugerrollens betydning. Kompetenceudvikling: Kompetenceudvikling er et centralt element i implementeringen af ICS og afgørende for både forankring og anvendelse af systematikken og redskaberne i praksis. Det anbefales på baggrund af evalueringen, at grunduddannelsen videreudvikles med henblik på at sikre både den teoretiske formidling men også den konkrete anvendelse. Herudover anbefales det, at der udvikles formaliseret opkvalificering med udgangspunkt i metodeanvendelse eventuelt udvikling af kortere seminarer med fokus på blandt andet anvendelse af tragtmodellen, udarbejdelse af den indledende vurdering i den børnefaglige undersøgelse, udarbejdelse af analysen m.m. Inspiration til anvendelsen af ICS: Evalueringen viser, at det kræver både kompetenceudvikling og lokal opfølgning at sikre en hensigtsmæssig anvendelse af ICS og de tilhørende redskaber. Med henblik på at understøtte denne proces anbefales det, at der udarbejdes en eksempelsamling med børnefaglige undersøgelser, handleplaner og opfølgninger på tværs af forskellige målgrupper og foranstaltningstyper. Herudover anbefales det, at der udarbejdes en teorisamling, der kan fungere som inspirationskatalog i forbindelse med den samlede analyse. 13 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

14 2. Indledning Med henblik på at understøtte sagsbehandlingen og styringen af området for børn og unge med særlige behov har Socialstyrelsen igangsat en evaluering af implementeringen og anvendelsen af ICS, Integrated Children s System. ICS, der oprindelig blev udviklet i England, blev indført i Danmark i januar 2007, da seks pilotkommuner 1 tog ICS i brug efter et indledende udviklingsforløb, hvor ICS blev tilpasset dansk lovgivning og danske forhold inspireret af svenske erfaringer, hvor man har arbejdet med metoden siden Det overordnede formål med ICS er at understøtte en systematisk og helhedsorienteret vurdering af et barns/en ungs situation og udækkede behov fra den første bekymring eller henvendelse og frem til forløbet, og en given indsats afsluttes. På tidpunktet for udarbejdelsen af denne evalueringsrapport har 86 kommuner tilsluttet sig ICS. Heraf har 69 kommuner samtidig valgt at anvende DUBU (Digitalisering udsatte børn og unge), der er den it-baserede understøttelse af ICS-systematikken. Formålet med evalueringen er at få viden om, hvilken betydning anvendelsen af ICS har for kvaliteten i sagsbehandlingen, og hvordan implementeringen af ICS bedst understøttes. Det er samtidig hensigten, at evalueringen skal give de kommuner, der endnu ikke arbejder med ICS, et kvalificeret grundlag til at kunne træffe beslutning om eventuel indførelse af ICS. Socialstyrelsen har udpeget Deloitte til at forestå evalueringen, der gennemføres i perioden medio 2012 til primo Datagrundlaget for evalueringsrapporten består i to dele, henholdsvis en analyse på tværs af de kommuner, der anvender ICS 2, og en dyberegående analyse i udvalgte kommuner. Resultaterne i evalueringen er således baseret på et omfattende selvevalueringsmateriale, spørgeskemaer besvaret af ledere og medarbejdere på tværs af de kommuner, der anvender ICS, dybdegående interview og sagsgennemgange i udvalgte ICS-kommuner og enkelte kommuner, der ikke anvender ICS. 1 Henholdsvis Frederiksberg, Holbæk, Middelfart, Næstved, Roskilde og Silkeborg kommuner. 2 Midtvejsrapporten er baseret på dataindsamling fra de 44 kommuner, der på tidspunktet for indsamlingen havde konkrete erfaringer med ICS. Midtvejsrapporten indgår som bilag Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

15 Med udgangspunkt i den komplekse mængde af såvel kvantitative som kvalitative data afdækker evalueringen, hvilke forskelle og ligheder der er kommunerne imellem i forhold til implementering og anvendelse af ICS, og hvilke faktorer der er udslagsgivende for variationen i effekterne. I designet af evalueringen er der lagt vægt på at inddrage både ledere, sagsbehandlere, samarbejdsparter og familier i forhold til at sætte ord på deres erfaringer med ICS og samarbejdet omkring ICS. De kvalitative data vil således nuancere de tendenser, de kvantitative data kan synliggøre på tværs af kommuner, og tilføre dem en oplevet dimension fra praksis og et meget konkret billede af, hvordan ICS anvendes i sagsbehandlingen udtrykt i de gennemgåede sager Evalueringsdesign Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering, hvor de overordnede målsætninger for arbejdet med ICS udgør rammen for opsætning af målsætninger på mellemlang og lang sigt. De overordnede målsætninger for anvendelsen af ICS er: Indsatsen bliver mere målrettet barnets/den unges behov. Bedre kvalitet i sagsbehandlingen. Mere ensartet kvalitet i sagsbehandlingen. Større retssikkerhed. ICS sikrer fokus på de socialfaglige overvejelser. Erfaringer fra både England og Sverige peger på, at metoden kan højne socialfagligheden i arbejdet med de udsatte børn og unge. Erfaringerne viser dog også, at anvendelsen af metoden stiller kommunerne overfor en stor implementeringsopgave. Samtidig har det i begge lande vist sig, at implementeringen af systematikken er helt afgørende for, at intentionerne med ICS indfris i praksis. Disse tendenser genfindes i en metaevaluering af implementeringen af ICS i 15 lande, der på den ene side peger på, at metoden bidrager til en mere helhedsorienteret undersøgelse af barnet/den unge og højner borgerinddragelsen, og på den anden side peger på, at disse virkninger er betingede af en fokuseret implementering 3. Særligt fire forhold knyttet til implementering har både i international og i dansk sammenhæng vist sig vigtige at have fokus på, men vanskelige for kommunerne at håndtere, henholdsvis: Planlægning og styring 3 School of Social Work, University of Montreal, Canada (2010): Toward a general model for child welfare and protection services: A meta-evaluation of international experiences regarding the adoption of the Framework for the Assessment of Children in Need and Their Families (FACNF). 15 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

16 Forandringsledelse og kommunikation Faglig implementering Arbejdsgange og organisering. De erfaringsbaserede parametre for succesfuld implementering og de overordnede målsætninger for anvendelsen af ICS udgør rammen for evalueringsdesignet. Evalueringen er tilrettelagt som en virkningsevaluering, hvor implementeringsfaktorerne udgør de overordnede rammer for aktiviteter, og hvor målsætningerne med anvendelsen af ICS udgør rammen for vurdering af virkninger. Se illustration i nedenstående forenklede figur. Figur 1. Struktur for forandringsteori Målet med denne evaluering er således med afsæt i ovenstående for det første at afdække, hvilke konkrete aktiviteter der er gennemført i forbindelse med implementeringen af ICS på tværs af kommunerne og med hvilket output. For det andet er målet at afdække, hvilket output der fører til de ønskede virkninger i forhold til anvendelsen af ICS. Virkningsevaluering som metode har en særlig styrke, når man også gerne vil afdække de mekanismer, der udløser en given effekt. Metoden gør det ligeledes muligt at se på, hvilken betydning kontekst har for effekten, og hvilke processer der kan påvirke effekten undervejs. Kontekstuelle påvirkninger kan handle om sideløbende projekter, besparelser, personaleudskiftning m.m. Virkningsevalueringen er i denne sammenhæng baseret på en kvantitativ opfølgning på implementeringen og virkningen af ICS suppleret med en kvalitativ og uddybende analyse til belysning af, hvordan ICS-metoden anvendes og er implementeret og forankret i praksis, og hvilke processer der påvirker implementeringen af redskabet. Faglig følgegruppe og ekspertgruppe Evalueringsdesignet er valideret i samarbejde med en ekspertgruppe og en faglig følgegruppe. Ekspertgruppen bidrager med ekspertviden til evalueringen, og den faglige følgegruppe bidrager med et aktørperspektiv. 16 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

17 Ekspertgruppen og den faglige følgegruppe har bidraget med faglige perspektiver på og kvalificering af evalueringsdesignet, herunder tilrettelæggelse af de konkrete analyser, ligesom de har bistået med vurdering og perspektivering af resultaterne. Følgende organisationer er repræsenteret i den faglige følgegruppe og ekspertgruppen: Faglig følgegruppe Metropol VIA University College Frederiksberg Kommune Skanderborg Kommune KL Børns Vilkår Ankestyrelsen Ekspertgruppe Aalborg Universitet, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde SFI Det nationale forskningscenter for velfærd Dansk Socialrådgiverforening 17 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

18 3. Evalueringens grundlag Evalueringen er baseret på et omfattende datagrundlag, herunder både selvevaluering blandt de kommuner, der har implementeret og anvender ICS, survey blandt ledere samt de superbrugere og sagsbehandlere, der bruger ICS i deres hverdag, mere dybdegående interview omkring implementeringen og anvendelsen samt gennemgang af konkrete sager i udvalgte kommuner. Nedenfor beskrives datagrundlaget Data indhentet på tværs af ICSkommuner Der er gennemført selvevaluering blandt 44 kommuner, der på tidspunktet for undersøgelsen (2. kvartal 2013) havde konkrete erfaringer med implementering og anvendelse af ICS. Dataindsamlingen på tværs af ICS-kommuner baserer sig på følgende dataindsamlingsmetoder. Selvevaluering blandt kommuner Der er udarbejdet en samlet selvevaluering i hver enkelt ICS-kommune, der er besvaret på baggrund af en fælles drøftelse mellem ledere, ICS-superbrugere og udvalgte sagsbehandlere fra kommunen. Selvevalueringen består overvejende af åbne spørgsmål, der lægger op til fælles refleksion over, hvordan implementeringen er foregået og virkningerne af ICS i sagsbehandlingen m.m. Spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere Der er gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sagsbehandlere, der anvender ICS på tværs af udsatte- og handicapområdet. Spørgeskemaundersøgelsen afdækker blandt andet sagsbehandlernes konkrete erfaringer med anvendelsen af ICS samt deres vurdering af implementeringen og resultaterne af anvendelsen af ICS i deres praksis. Spørgeskemaet består af en række kvantitative spørgsmål med faste og afgrænsede svarmuligheder. Spørgeskemaundersøgelse blandt ledere Der er samtidig gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt de ledere, der har ansvar for implementering og anvendelse af ICS i kommunerne, herunder såvel teamledere som afdelingsledere. Spørgeskemaundersøgelsen 18 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

19 afdækker blandt andet ledernes involvering i implementeringen samt deres vurdering af implementeringen og resultaterne af anvendelsen af ICS i praksis. Spørgeskemaet til lederne består ligeledes af en række kvantitative spørgsmål med faste og afgrænsede svarmuligheder. Datavalidering Både selvevaluering og spørgeskemaer er valideret af den faglige følgegruppe og ekspertgruppen og er derudover pilottestet af ledere, superbrugere og sagsbehandlere fra tre kommuner. 4 Herudover er der i besvarelsesperioden stillet en hotline til rådighed for kommunerne med mulighed for at stille opklarende og uddybende spørgsmål vedrørende henholdsvis spørgeskemaer og selvevaluering. Svarprocenter 44 af de 50 kommuner, der anvendte ICS på tidspunktet for indsamling af data via selvevaluering og spørgeskemaer, indgår i undersøgelsen. Nedenfor fremgår de kommuner, der indgår i den tværgående undersøgelse. Oversigt over kommuner, der deltager i evalueringen af ICS Allerød Brønderslev Egedal Esbjerg Frederiksberg Frederikshavn Frederikssund Furesø Faaborg-Midtfyn Gladsaxe Greve Guldborgsund Haderslev Halsnæs Herlev Herning Hjørring Holbæk Holstebro Høje-Taastrup Hørsholm Jammerbugt Kerteminde Lemvig Lolland Middelfart Næstved Odsherred Randers Rebild Rudersdal Silkeborg Skanderborg Skive Slagelse Solrød Sorø Struer Syddjurs Thisted Tårnby Vordingborg Ærø Svarfordelingerne i alle tre undersøgelser fremgår af Tabel Skanderborg, Frederiksberg og Lolland kommuner. 5 Mere detaljeret information omkring svarfordelinger og repræsentativitetsanalyser af de tre undersøgelser kan læses i bilag 1: Midtvejsrapporten. 19 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

20 Tabel 1. Svarfordeling i spørgeskemaundersøgelser og selvevaluering Antal svar Total Besvarelsesprocent Spørgeskema til sagsbehandlere % Spørgeskema til ledere % Selvevalueringsskema % 3.2. Dybdegående analyse i udvalgte kommuner Evalueringen er ligeledes baseret på et mere dybdegående perspektiv på implementeringen og anvendelsen af ICS, der er tilvejebragt gennem interview og fokusgrupper med ledelse, sagsbehandlere og samarbejdsparter i otte udvalgte kommuner, og gennemgang af konkrete sager. Med henblik på at perspektivere anvendelsen af ICS konkret er der ligeledes indhentet erfaringer med sagsbehandling fra tre kommuner, der ikke anvender ICS. Udvælgelse af kommuner I henhold til opdraget for den samlede evaluering kan ICS-kommunerne med fordel inddeles i tre grupper med udgangspunkt i, hvor lang tid de har anvendt ICS, hvilket naturligvis har betydning for graden af implementering og effekter af anvendelsen. De 6 pilotkommuner har således afprøvet ICS i perioden , mens 12 kommuner implementerede værktøjet i perioden kommuner implementerede ICS, da DUBU-systemet blev lanceret i perioden , hvorefter 16 kommuner er kommet til i løbet af For at kunne belyse de processer, der spiller ind på implementeringen og effekterne af ICS, er der derfor lagt vægt på at have kommuner med fra alle implementeringsfaser. Herudover er der lagt vægt på en spredning i forhold til kommunestørrelse og geografi, der som oftest vil have en betydning i forhold til implementeringsopgaven, samt kommunernes erfaringsniveau, som det blev afdækket i selvevalueringerne og spørgeskemaundersøgelserne. Ligeledes er der lagt vægt på at inddrage kommuner, der har en oplevelse af en succesfuld implementering, og kommuner, der har oplevet en mere udfordrende proces i forbindelse med implementering af metoden. Endelig er der blevet lagt vægt på at inddrage kommuner, der har anskaffet DUBU-systemet, og kommuner, der ikke anvender systemet. I forbindelse med udvælgelsen af ICS-kommuner viste det sig at være en udfordring at finde kommuner, der havde et erfaringsniveau i forhold til den praktiske anvendelse, som de oplevede kunne give et reelt grundlag for del- 20 Evaluering af ICS Integrated Children s System Socialstyrelsen

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer

Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Anvendelse af matchmodellen - analyse af foreløbige erfaringer Analysens konklusioner og mulige veje frem Deloitte Consulting Fredericia, 23. november 2011 Indhold Baggrund og formål Tematisk analyse af

Læs mere

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar

Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar Udsatte BØRN og UNGE - et fælles ansvar CS U D V I K L I N G S M Æ S S I G E B E H O V F O R Æ L D R E K O M P E T E N C E R F A M I L I E F O R H O L D Information til kommunale samarbejdspartnere om

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Ledelsesinformation VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formål 2. VUM og information til styring og udvikling 3. Erfaringer og potentiale 4. Praktiske eksempler 5. Læring

Læs mere

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering

Evaluering af DHUV Samlet afrapportering INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Evaluering FØRSTE UDKAST af Work-in-progress: VUM og DHUV Evaluering af DHUV Samlet afrapportering Bilag 4: Baggrunden for evalueringen af dhuv www.bdo.dk Forfatter: BDO og

Læs mere

Plejefamilier med særlige opgaver

Plejefamilier med særlige opgaver Plejefamilier med særlige opgaver Erfaringer fra udviklingsprojektet Deloitte Consulting 6. februar 2014 Indhold Kort om udviklingsprojektet Resultater og gode råd: Rekruttering og godkendelse Matchning

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015

Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling. 9. december 2015 Evalueringsrapport Evaluering af forsøg med mulighed for at afvise lægebehandling 9. december 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Forsøgsordning med mulighed for at afvise lægebehandling 3 1.2

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

FAGLIG LEDELSE OG STYRING

FAGLIG LEDELSE OG STYRING FAGLIG LEDELSE OG STYRING Området for børn og unge med særlige behov STYRINGSGRUNDLAG ORGANISERING OG TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE FAGLIG UDVIKLING TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDET OPFØLGNING LEDELSESINFORMATION

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud

Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkoholbehandlingstilbud 1 Undersøgelse af kommunale hjemmesiders borgerrettede informationer om alkohol 2014 2 Baggrund for undersøgelse af kommunale websider til borgere med alkoholproblemer Ved kommunalreformen i 2007 fik kommunerne

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 23. oktober 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 18. maj 2015 kl. 12 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende Task

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015

Økonomisk analyse. Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave. 26. oktober 2015 Økonomisk analyse 26. oktober 2015 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne: sammenhængskraften mellem land og by er en politisk opgave Den

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015

Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed. VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Voksenudredningsmetoden. Samarbejde mellem udfører og myndighed VUM-superbrugerseminar Maj 2015 Program 1. Formålet med workshoppen 2. Hvad var hensigten? 3. Hvordan ser det ud i Aalborg? 4. Læring og

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål

Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål Voksenudredningsmetoden. Fastsættelse af formål og mål VUM superbrugerseminar Maj 2014 Formål og mål i sagsbehandlingen Formål: At give indsigt i anvendelsen af formål og mål At give gode råd til hvordan

Læs mere

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer

Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer Samarbejde, konsortier og netværk Workshop om juridiske og økonomiske udfordringer v/ Betina Nørgaard, Manager Deloitte Consulting Holmegaard, 15. marts 2012 Agenda Opstart af samarbejdet Afgivelse af

Læs mere

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center

ICS og DUBU superbrugerseminar 2015. Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center ICS og DUBU superbrugerseminar 2015 Den 17. november på Aalborg Kongres & Kultur Center PROGRAM FOR DAGEN 8.30-9.00 Tjek ind kaffe og rundstykker 9.00-9.40 Velkomst ved Socialstyrelsen og KOMBIT 9.40-10.10

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Syv sigtepunkter for implementering af ICS Integrated Children s System

Syv sigtepunkter for implementering af ICS Integrated Children s System Syv sigtepunkter for implementering af ICS Integrated Children s System Barnets udviklingsmæssige behov Barnets velfærd Forældreko Familieforhold - familie og omgivelser ICS De syv sigtepunkter for implementering

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Task force på handicapområdet Vejledning til ansøgning om deltagelse i et længerevarende forløb i Task forcen på handicapområdet Ansøgningsfrist torsdag

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020

De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 1 De demografiske udgifter i kommunerne frem mod 2020 Ifølge FOAs beregninger stiger udgiftsbehovet i kommunerne 2 procent frem mod 2020 alene på baggrund

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015.

Oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning skal indberettes ultimo hver måned indtil 31. marts 2015. Kommunerne Beskæftigelsesregionerne Indberetning af oplysninger om forbrug af retten til den særlige uddannelsesordning Til brug for a-kassernes administration af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 87 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Undersøgelse af lærermangel

Undersøgelse af lærermangel ANALYSENOTAT Undersøgelse af lærermangel 14. januar 2016 Danmarks Lærerforening har i perioden 4. til 13. januar 2016 gennemført en spørgeskemaundersøgelse vedrørende lærermangel og rekrutteringsproblemer

Læs mere

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016

MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK. Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 MONOPOLBRUDS UDRULNINGSOVERBLIK Version 1.0 marts 2016, baseret på tidsplan for projekter i monopolbruddet af januar 2016 SAPA UDRULNING SAPA udrulningsforløb IDRIFTSÆTTELSESDATO GO-LIVE STS er konfigureret

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet

Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet AN AL YS E N O T AT 02. november 2011 Undersøgelse af kommunernes endelige budgetter på folkeskoleområdet i 2012 rne sparer fortsat på folkeskolen i 2012 Danmarks Lærerforening har i perioden 29. september

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Flere kommuner anvender arbejds- og uddannelsesklausuler Denne undersøgelse for 3F Byggegruppen bygger på en rundspørge til kommunerne, der har svaret på, om de anvender arbejds- og uddannelsesklausuler

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12

Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb. Ansøgningsfrist d. 14. december 2016 kl. 12 Social- og Indenrigsministeriet Socialstyrelsen Den Permanente Task Force på området udsatte børn og unge Vejledning til ansøgning om deltagelse i et Task Force forløb Ansøgningsfrist d. 14. december 2016

Læs mere

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV...

NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... NOTATETS FORMÅL OG KONKLUSIONER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENHÆNGEN MELLEM FAKTISKE SOCIALUDGIFTER OG SOCIOØKONOMISK UDGIFTSBEHOV... 4 ANALYSE AF SAMMENHÆNGEN MELLEM SERVICENIVEAU PÅ SOCIOØKONOMISKE

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2015. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1.

Hver kommunes andel af landskirkeskatten fremgår af vedlagte bilag 1. Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskatten og udligningstilskuddet for 2016. Udskrivningsgrundlaget

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE

STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE STANDARDER FOR SAGSBEHANDLINGEN I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV DRAGØR KOMMUNE Bilag 1 til Børne- og Ungepolitikken 2016-2020 Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Indsatser i daginstitutionerne

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13

AKTUEL GRAF 9 Stemmeberettigede opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 AKTUEL GRAF 9 opdelt efter herkomst i kommunerne ved KV13 Yosef Bhatti, adjunkt Center for Valg og Partier Institut for Statskundskab Københavns Universitet Mail: yb@ifs.ku.dk Jens Olav Dahlgaard, Ph.d.-studerende

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2012 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2012, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2015 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2015, der forventes at opnå mindst en ungdoms, en erhvervskompetencegivende, en videregående

Læs mere