SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling"

Transkript

1 DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske dagsorden? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i Kommissionen? Jeg har i næsten tre årtier været aktiv inden for politik, offentlig beslutningstagning og forvaltning, hvor jeg har varetaget forskellige diplomatiske, statsadministrative og politiske opgaver på nationalt plan og sidste år på europæisk plan. Opbygningen af gensidigt fordelagtige forbindelser med nabolande og tredjelande via udenrigs-, handels- og økonomipolitikken har altid været kernen i mit professionelle og politiske arbejde. Jeg var desuden chefforhandler i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse af WTO. Fra start til slut deltog jeg aktivt i Kroatiens integrering i Unionen, især som chefforhandler i forbindelse med indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen med Unionen, som minister for europæisk integration, som formand for det kroatiske parlaments udvalg for europæisk integration, som medlem af det nationale udvalg for overvågning af tiltrædelsesforhandlingerne med Unionen og som vicepremierminister for indenrigs- og udenrigspolitik og europæisk politik. Jeg var en ivrig tilhænger af tiltrædelsesprocessen, idet den gav Kroatien en enestående mulighed for at ændre alt og alle til det bedre modernisere de økonomiske, sociale, institutionelle og retslige strukturer og ændre folks tankegang. Denne enestående erfaring vil tjene som inspiration i mit arbejde som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg bestræbe mig på at bistå partnerlandene i deres indsats for at opbygge stærke samfund og økonomier, som kan skabe fred, økonomisk fremgang og social sikkerhed for befolkningen under fuld overholdelse af deres grundlæggende rettigheder: Det er en opgave, som i forbindelse med visse omstillingsrelaterede aspekter minder om den europæiske integrationsproces, som jeg deltog i på vegne af Kroatien. Efter Kroatiens tiltrædelse var jeg beæret over at blive indstillet som medlem af Europa- Kommissionen fra Kroatien. Det vil give mig mulighed for at deltage i fastlæggelsen, gennemførelsen og formidlingen af EU's politikker, navnlig forbrugerpolitikken, som er et tværgående politikområde, der berører alle unionsborgeres dagligdag. Som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling vil jeg især trække på min erfaring med udenrigs- og handelspolitiske anliggender og EU's interne politikker. I starten af min karriere arbejdede jeg som økonomisk rådgiver og ministerrådgiver ved Kroatiens ambassade i Egypten. Da fik jeg lejlighed til at beskæftige mig indgående med min interesse for tredjelande i især Afrika og udvikle min forståelse for deres kultur og blev endnu mere ivrig efter at være med til at opbygge tillidsfulde og nyttige forbindelser. I over to årtier har jeg desuden været involveret i vigtige - 1 -

2 udviklingspolitiske spørgsmål. I 1994 deltog jeg aktivt i den internationale konference om befolkning og udvikling i Kairo, hvor landene blev enige om, at befolkning og udvikling er uløseligt forbundet, og at det er nødvendigt at styrke kvinders indflydelse og sikre folks behov for uddannelse og sundhed, herunder reproduktiv sundhed, af hensyn til både deres personlige udvikling og for at sikre en afbalanceret udvikling. I 2012 fik jeg lejlighed til at stå i spidsen for den kroatiske delegation ved Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling og koordinere Kroatiens bidrag til iværksættelsen af denne proces, som er afgørende for fastlæggelsen af rammen for udviklingssamarbejdet efter I forbindelse med de mål, som den kommende kommissionsformand Juncker har sat, vil mine vigtigste prioriteter for mandatet, såfremt det godkendes, bl.a. være at forberede Unionens holdninger og tage aktiv del i forhandlingerne om rammen for perioden efter 2015 og indlede forhandlinger om en aftale, der kan afløse Cotonou-aftalen efter dennes udløb. Jeg vil arbejde tæt sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for at styrke Unionens strategiske partnerskab med Afrika. For at være med til at sikre, at der er sammenhæng i vores politikker, og at de støtter vores internationale samarbejds- og udviklingsmål for alle udviklingslande, vil jeg arbejde tæt sammen med mine kommissærkolleger med ansvar for andre politikområder. Integritet og uafhængighed af enhver ubehørig påvirkning er helt afgørende for offentlighedens tillid til Kommissionens arbejde, dens kvalitet og den respekt, som den nyder. Jeg har altid, også i min nuværende stilling som kommissær, været yderst påpasselig med at undgå enhver forbindelse til økonomiske aktiviteter, som kunne skabe interessekonflikter. Dette fremgår af min erklæring om interesser, som jeg har udfyldt i overensstemmelse med adfærdskodeksen for kommissærer. Hvis jeg godkendes som kommissær, er jeg opsat på at følge de højeste standarder for professionalisme og integritet som afspejlet i adfærdskodeksen og regelmæssigt ajourføre min erklæring om interesser, enten en gang om året eller straks, såfremt der sker ændringer. Jeg forpligter mig på tro og love til at overholde forpligtelserne og de etiske standarder som fastsat i traktaten og i adfærdskodeksen for kommissærer. Navnlig vil jeg hverken søge eller tage imod instrukser fra nogen regering eller noget andet organ, og jeg vil afstå fra enhver handling, der er uforenelig med mine pligter, såsom at udøve anden form for erhverv

3 2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes handlinger? Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og krav i forbindelse med lovgivningsinitiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod med Rådet? Jeg er fast overbevist om, at et tæt samarbejde i kommissærkollegiet er afgørende, hvis vi skal sikre, at de forskellige politikker er sammenhængende, af høj kvalitet og effektive. Som kommissær med ansvar for forbrugerpolitik kræver mit ansvarsområde et direkte samarbejde med mange af de andre kommissærer inden for alt fra retlige anliggender til energi og det indre marked til erhvervsliv. Jeg forpligter mig til strengt at overholde kollegialitetsprincippet, hvis jeg godkendes som kommissær. Det er virkningen af Unionens overordnede indsats, der tæller, ikke forskellen mellem de enkelte politikker. Som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling vil jeg derfor tilstræbe et meget tæt og løbende samarbejde med den højtstående repræsentant/næstformand og andre kommissærer med ansvar for eksterne forbindelser samt kommissærkolleger med ansvar for politikker såsom humanitær bistand og krisestyring, migration, miljø og fiskeri, klima og energi, handel og landbrug for blot at nævne nogle få. Sammenhængende politikker, forhindring af overlapninger og styrkelse af bistandseffektiviteten kræver klar enighed om prioriteterne og arbejdsstrukturerne samt dagligt samarbejde og samråd. Kriser i tredjelande såsom Ebola-krisen kræver en akut, koordineret fælles indsats, men minder os samtidig om behovet for integrerede og koordinerede mellem- til langfristede politikker. Jeg vil påtage mig det fulde politiske ansvar for mit hverv og for de opgaver, som udføres af tjenestegrenene under mit ansvar, så Parlamentet på effektiv vis kan udøve sin demokratiske kontrol. Jeg er fast besluttet på at sikre gennemsigtighed i mit arbejde og i det arbejde, der udføres af tjenestegrenene under mit ansvar, over for Europa-Parlamentet for at sikre et godt interinstitutionelt samarbejde, styrke legitimiteten og ansvarsfuldheden i mit arbejde og være med til at skabe effektivitet og bidrage til den gode forvaltningsskik. Jeg bakker fuldt op om vores nye tilsagn om åbenhed som fastsat i de politiske retningslinjer fra den kommende formand og er indstillet på at offentliggøre alle mine kontakter og møder med erhvervsorganisationer eller selvstændige erhvervsdrivende vedrørende ethvert spørgsmål, der berører udformningen og gennemførelsen af EU-politikker. Jeg vil ligeledes støtte og bidrage til Kommissionens mere generelle indsats for i endnu højere grad at øge åbenheden over for den almindelige offentlighed og inddrage den i høringer som led i den politiske beslutningsproces. Jeg vil altid stå til rådighed i forbindelse med møder og udveksling af oplysninger med Europa- Parlamentet, og jeg er opsat på at give klare oplysninger hurtigt. Jeg vil bestræbe mig på at føre en konstruktiv politisk dialog med Parlamentet og dets udvalg på grundlag af gensidig tillid, gennemsigtighed, løbende rapportering og udveksling af oplysninger. Jeg vil navnlig være parat til regelmæssigt at mødes med det relevante parlamentsudvalg. Jeg vil også være parat til at undersøge muligheden for nye synergier mellem Parlamentets værdifulde arbejde og viden og Kommissionen, f.eks. forud for og som opfølgning på Parlamentets besøg i tredjelande. Med hensyn til opfølgningen på Parlamentets holdninger og forespørgsler vil jeg følge rammeaftalens bestemmelser og inden for mine ansvarsområder sørge for, at Kommissionen følger op på Parlamentets beslutninger og forespørgsler fremsat på grundlag af artikel 225 i TEUF senest tre måneder efter deres vedtagelse. Jeg tilslutter mig i den forbindelse fuldt ud den kommende formands tilsagn om, at den nye Kommission vil rette særlig opmærksomhed på lovgivningsmæssige initiativbetænkninger. Jeg vil endvidere bestræbe mig på at behandle Parlamentet og Rådet lige inden for traktaternes og rammeaftalens begrænsninger

4 Spørgsmål fra Udviklingsudvalget 3. Udviklingsrammen efter 2015/ Bæredygtige udviklingsmål Vi nærmer os afslutningen på den globale udviklingsramme, nemlig 2015-målene. Der er gjort visse fremskridt, men der er stadig meget tilbage at gøre under udviklingsdagsordenen for perioden efter I betragtning af den umiddelbart forestående indledning af forhandlingerne om den globale ramme efter 2015 vil den nye kommissær være nødt til hurtigt at blive aktiv og sikre et sammenhængende og ambitiøst europæisk bidrag til at definere og realisere de fremtidige bæredygtige udviklingsmål. Hvordan ser De EU's rolle i udviklingsrammen efter 2015, særlig i forhold til at opstille udviklingsprioriteter, aftale finansiering til udviklings- og bistandseffektivitet samt bedre donorkoordinering? Er De enig i betydningen af at rette op på ulighederne såvel inden for som mellem landene som et centralt punkt og som et mål for rammen efter 2015? Hvordan vil De sikre, at ingen lades i stikken, og at menneskerettighederne garanteres for alle, uanset deres køn, race eller etniske oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering? Hvordan ser De EU's rolle i at sikre, at klima- og energimål inden for de bæredygtige udviklingsmål er ambitiøse og vil blive nået, samtidig med at der tages hensyn til, at de mennesker, der allerede står over for de største udviklingsmæssige udfordringer vil komme til at lide værst af konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvordan vil De sikre, at den bistand, der investeres i energisektoren vil gavne de mennesker, der har størst behov, især i landdistrikterne? Og endelig: Mener De, at ejendoms- og jordrettigheder og registrering af jord bør være en prioritet for udviklingsdagsordenen efter 2015? Den Europæiske Union bør stræbe efter at få en ledende rolle i forbindelse med den globale udviklingsramme for perioden efter Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg presse på for at nå et ambitiøst resultat, som er universelt og kan skabe forandring. Med ambitiøs mener jeg, at vi skal gå i retning af en endnu mere effektiv bekæmpelse af fattigdom gennem en udvidet dagsorden, der omfatter den sociale, den økonomiske og den miljømæssige dimension. Som en del af denne ramme har vi behov for en omfattende aftale om finansielle og ikke-finansielle gennemførelsesforanstaltninger med tilslutning fra alle aktører. Unionen er nødt til at sende et stærkt signal, der bygger på en klar bekræftelse af forpligtelsen til at yde 0,7 % af BNI i officiel udviklingsbistand. I aftalen skal der lægges stor vægt på en yderligere forbedring af den udviklingsvenlige politikkohærens. Jeg vil love i højere grad at integrere forpligtelserne indgået under Busan-forummet i vores operationer og fortsat gå forrest i det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde for at bidrage til gennemførelsen af dagsordenen for perioden efter En yderligere styrkelse af bistandseffektiviteten og donorkoordineringen vil være et andet prioritetsområde, som skal bygge på og sikre videreudviklingen af initiativer såsom den fælles programlægning eller oprettelsen af trustfonde. Målet for rammen for perioden efter 2015 skal være inklusiv og bæredygtig udvikling, og bekæmpelse af vedvarende uligheder skal være en af hjørnestenene. Min ambition vil være at støtte lande i deres bestræbelser på at udvikle bæredygtige økonomier, der skaber arbejdspladser, og en solid social bæredygtighed, der omfatter social sikring, på lige fod med fuld overholdelse af menneskerettighederne for alle. En rettighedsbaseret tilgang, der omfatter menneskerettigheder, skal være kernen i vores samarbejde og udviklingstiltag. Jeg er stor tilhænger af ambitiøse klima- og energimål. Disse udfordringer er tæt forbundet til hinanden. Bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse går hånd i hånd. Den nye ramme skal være sammenhængende og gensidigt understøtte De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som er den vigtigste ramme for klima. Jeg er opsat på systematisk at integrere klima- og energimålene i udformningen, gennemførelsen og kontrollen af udviklingsprogrammer og -projekter. Jeg vil inden for mit ansvarsområde sørge for at opfylde forpligtelsen om, at mindst 20 % af budgettet skal anvendes til klimarelevante tiltag. Hvad angår energi, skal vi sikre hensynet - 4 -

5 til bæredygtighed i forbindelse med eksempelvis vedvarende energikilder og energieffektivitet samt behovet for bedre adgang til energi, især i landdistrikterne. Jeg vil træffe ambitiøse foranstaltninger i tråd med de foreslåede mål for bæredygtig udvikling og målsætningen om bæredygtig energi til alle. Ejendoms- og jordrettigheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med dagsordenen for perioden efter Rettighederne stiller folk bedre og giver dem midlerne til at arbejde og producere fødevarer samt tjene til livets ophold, og en stor del af det uformelle arbejde vil kunne blive omfattet af det formelle arbejdsmarked. Ejendoms- og jordrettigheder kan på den måde også være med til at øge mobiliseringen af indenlandske indtægter. 4. Samarbejde med Europa-Parlamentet og de berørte parter i forbindelse med instrumentet for udviklingssamarbejde og perioden efter Cotonou-aftalen Instrumentet for udviklingssamarbejde og Cotonou-partnerskabsaftalen udgør de mest grundlæggende retlige grundlag for EU's udviklingssamarbejde. I denne henseende mener Udviklingsudvalget, at et tæt samarbejde med den nye Kommission er nøglen til en vellykket mandatperiode, og udvalget vil derfor gerne minde den indstillede kommissær om, at der blev oprettet en ny mekanisme til "strategisk dialog" mellem Kommissionen og Parlamentet for at give mulighed for, at Parlamentet kan deltage i beslutningsprocessen om de strategiske valg, der træffes i de flerårige programmeringsdokumenter. Det minder endvidere om, at Cotonou-partnerskabsaftalen udløber i 2020, og at de næste fem år derfor vil være afgørende i forhold til at få udarbejdet en skabelon for en ny EU-AVS-ramme. Europa-Parlamentet har udtrykt bekymring for aftalen, som den er nu, især med hensyn til manglerne i den politiske dialog om menneskerettigheder. Hvordan har De til hensigt at involvere Dem i den strategiske dialog med Europa- Parlamentet om instrumentet for udviklingssamarbejde? Kan De bekræfte, at Kommissionen vil vedtage delegerede retsakter til ændring af bilagene til instrumentet for udviklingssamarbejde, der omfatter samarbejdsområder og vejledende finansielle bevillinger efter midtvejsrevisionen som fastsat i forordningen om instrumentet for udviklingssamarbejde (art. 17)? Hvordan agter De at inddrage Parlamentet og andre interessenter fra AVS-landene og europæiske lande, herunder parlamenter og civilsamfund, i forberedelsen og forhandlingerne om de rammer for forbindelserne mellem EU og AVS-landene, der følger efter udløbet af Cotonou-aftalen, og sikre, at der bliver taget behørigt hensyn til Parlamentets bekymringer? Jeg har fuld respekt for Parlamentets politiske kontrol. Den strategiske dialog er en vigtig lejlighed til at drøfte den strategiske programmerings retning på politisk plan med Europa-Parlamentet. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg være parat til personligt at repræsentere Kommissionen i forbindelse med kommende strategiske dialoger med Parlamentet om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI). Jeg vil sørge for, at der tages højde for Parlamentets holdninger, inden programmeringsdokumenter vedtages. Jeg glæder mig over, at lovgiveren har givet Kommissionen beføjelse til at ændre DCIsamarbejdsområderne og vejledende finansielle bevillinger, fordi det vil give Unionen mulighed for at tilpasse sig foranderlige forhold. Kommissionen vedtager delegerede retsakter på grundlag af anbefalingerne i midtvejsrevisionsrapporten. Udløbet af Cotonou-aftalen og formen af den aftale, som skal afløse den, bliver meget afgørende for forbindelserne mellem Unionen og AVS-landene. Omfanget af de høringer, som vi deltager i, skal afspejle omfanget af de initiativer, som vi iværksætter. Jeg vil indlede en bred og tilbundsgående offentlig høring i 2015 om den nye aftales omfang og prioritetsområder. Jeg ønsker de tættest mulige forbindelser til Europa-Parlamentet om dette spørgsmål og vil derfor gøre fuld brug af vores dialogmuligheder. Jeg vil samtidig gå i tæt samråd og dialog med repræsentanter fra AVS-landene og andre relevante partnere. 5. Fødevarer, jord- og ejendomsrettigheder - 5 -

6 2014 er FN's internationale år for familielandbrug og Den Afrikanske Unions år for landbrug og fødevaresikkerhed. Vil De give udtryk for Deres syn på, hvordan man kan imødekomme behovene i små og traditionelle landbrug i landdistrikterne, som udgør den vigtigste kilde til indtægter for over 60 % af den afrikanske befolkning? Støtter De udviklingen af en strategi for beskyttelse af jordbrugerrettigheder (f.eks. sædvaneret, aftaler om kollektiv jordbesiddelse eller fællesskabsjordbesiddelse) mod land grabbing? Kan De se et behov for at fremme ejendomsrettigheder i udviklingslandene og forbedre jordforvaltningen? Vil De støtte en klart defineret budgetpost for ejendomsrettigheder i udviklingslandene, som er udformet til at støtte langsigtede jordforvaltningsreformer og strømline ejendomsretten til jord i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af landestrategipapirer? Investeringer i små landbrugsbedrifter har vist sig at give fremragende resultater med hensyn til bekæmpelse af fattigdom. Jeg vil derfor prioritere tiltag, som styrker mindre landbrugeres indkomst og gør samfundene i landdistrikterne mere modstandsdygtige. Storstilede investeringer i jord må ikke bringe sikringen af jordbesiddelser og brugsrettigheder til jord i fare, da disse er en forudsætning for fødevaresikkerhed og landbrugssektorens bæredygtighed og er afgørende for bekæmpelsen af fattigdom, især blandt kvinder og oprindelige befolkningsgrupper. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg gennemføre tiltag, som sikrer disse rettigheder under hensyntagen til lokal sædvane og tradition. Jeg mener, at ejendomsrettigheder er en vigtig del af en effektiv national jordpolitik, hvilket kræver, at regeringerne forpligter sig til at gøre en særlig indsats. Jeg vil i den forbindelse styrke Unionens deltagelse i internationale initiativer, der fastlægger rammer for ansvarlige investeringer i landbrugsjord for på den måde at sikre, at de er bæredygtige og overholder menneskerettighederne og respekterer befolkningens livsgrundlag, eksempelvis de frivillige retningslinjer for ansvarlig styring af jordbesiddelse, som Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed godkendte i 2012, og den igangværende udvikling af frivillige principper for ansvarlig investering i landbrug. Jeg vil bakke kraftigt op om, at geografiske og tematiske budgetposter skal bidrage til Unionens flagskibsinitiativ om jordforvaltning til fordel for fattige inden for rammerne af programmet for globale almene goder og udfordringer for at støtte gennemførelsen på landeniveau, den politiske dialog samt kapacitetsopbygning under behørig hensyntagen til kønsaspektet

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0617 Bilag 4 Offentligt 12. april 2013 Samlenotat om Europa- Parlamentets og Rådets Forordning om den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligt Stillede. COM(2012)

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 22 Offentligt Europaudvalget og Udenrigsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 1. december 2010 Grønbog om fremtidens udviklingspolitik

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12.

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88. Offentligt. Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del Bilag 88 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EU-note E 12 Offentligt Europaudvalget og Finansudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets

Læs mere

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online.

Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Preview. Spørgeskemaet kan kun udfyldes online. Spørgeskema "En midtvejsevaluering af Europa 2020-strategien med udgangspunkt i europæiske byers og regioners holdninger" Baggrund Midtvejsevalueringen af

Læs mere

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte.

finansielle krise, men jeg synes ikke, det fik lov til at stjæle billedet fra de udviklingsudfordringer, som vi var kommet for at drøfte. Samrådsspørgsmål Ø Vil ministeren redegøre for de væsentligste resultater på de seneste højniveaumøder på udviklingsområdet i forbindelse med FN's generalforsamling i New York? Herunder blandt andet om

Læs mere

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd

Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd P7_TA-PROV(2011)0427 Seksuel orientering og kønsidentitet fra FN's menneskerettighedsråd Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2011 om menneskerettigheder, seksuel orientering og kønsidentitet

Læs mere

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017

INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 INTERNATIONAL STRATEGI 2015-2017 SVÆRE VALG REELLE FREMSKRIDT PÅ MENNESKERETTIGHEDSOMRÅDET Vi har til opgave at beskytte og fremme menneskerettigheder nationalt og internationalt. I mere end 20 år har

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24

ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Økonomisk Udvikling, Finanser og Handel 19.10.2011 AP/101.079/AA1-24 ÆNDRINGSFORSLAG 1-24 Udkast til betænkning Amadou Ciré Sall (Senegal) og

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET

Positionspapir DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET Positionspapir 2011 DEN FINANSIELLE OG ØKONOMISKE KRISES KONSEKVENSER FOR OFFENTLIG REGNSKABSPLIGT OG ANSVARLIGHED SAMT OFFENTLIG REVISION I EU OG REVISIONSRETTENS ROLLE DA

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

Formand for Europa Kommissionen

Formand for Europa Kommissionen Formand for Europa Kommissionen Europa-Parlamentet Hr. formand, Ærede medlemmer, Det er en glæde at komme her igen for at tale til Dem i en uge, der er fyldt med begivenheder og løfter for vor Europæiske

Læs mere

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender ARBEJDSDOKUMENT EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 06.07.2012 ARBEJDSDOKUMENT om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3306 - Alm. anl. Bilag 1 Offentligt UDENRIGSMINISTERIET EUK, j.nr. 400.A.5-0-0 Center for Europa og Nordamerika Den 5. marts 2014 Rådsmøde (almindelige anliggender) den 18.

Læs mere

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER

EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER EUROPÆISK CHARTER OM SMÅ VIRKSOMHEDER De små virksomheder er rygraden i Europas økonomi. Det er her, jobbene skabes, og her forretningsidéerne udklækkes. Europas bestræbelser på at indføre den nye økonomi

Læs mere

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os?

Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? Udvidelsen af den europæiske union: fra 15 til 25, hvad betyder det for os? FREMTIDENS EUROPA NØGLESPØRGSMÅL DEN FØRSTE MAJ 2004 ER EN ENESTÅENDE HISTORISK MILEPÆL I DEN EUROPÆISKE UNIONS (EU'S) HISTORIE.

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2013 COM(2013) 680 final 2013/0327 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings-

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0609 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 15. november 2010 Kontor: Statsretskontoret Sagsnr.: 2010-7614-0030 Dok.: OTE40148 G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T vedrørende

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 27.2.2013 2012/2322(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om onlinespil i det indre marked (2012/2322(INI)) Udvalget om det Indre

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 19.9.2012 2012/2223(INI) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til Udenrigsudvalget om EU's bestemmelser

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15.

Jeg er glad for at få lejlighed til at gøre rede for regeringens overvejelser om kort og langsigtet klimafinansiering efter COP15. Udenrigsudvalget 2009-10 URU alm. del Svar på Spørgsmål 106 Offentligt Samrådsspørgsmål E [samrådet finder sted den 25.2.2010 kl. 13] Vil ministeren redegøre for, hvorledes man fra dansk side påtænker

Læs mere

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1

SLUTAKT. FA/TR/EU/HR/da 1 SLUTAKT FA/TR/EU/HR/da 1 FA/TR/EU/HR/da 2 I. SLUTAKTENS TEKST 1. De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR REPUBLIKKEN BULGARIEN, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Europaudvalget Info-note - I 16 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 13. oktober 2006 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Europa-Parlamentets

Læs mere

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse

Vedr.: Udkast til Rådets konklusioner om Revisionsrettens særberetning nr. 4/2011 vedrørende revision af SMV-garantifaciliteten Vedtagelse RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 14. september 2011 (20.09) (OR. en) 14208/11 COMPET 397 FIN 629 IND 104 I/A-PUNKTS-NOTE fra: Gruppen vedrørende Konkurrenceevne og Vækst til: De Faste Repræsentanters

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter 17.7.2012 2011/0177(APP) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter til Budgetudvalget

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU

DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU DEN BLANDEDE PARLAMENTARISKE FORSAMLING AVS-EU Udvalget om Sociale Anliggender og Miljø 2. oktober 2003 ARBEJDSDOKUMENT om fattigdomsbetingede sygdomme og reproduktiv sundhed i AVS-landene i forbindelse

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10)

Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Til Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Vedr. forespørgselsdebatten d. 28. maj om FN-topmødet om bæredygtig udvikling i 2002 (Rio+10) Kære udvalgsmedlemmer,

Læs mere

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI

GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI GRØNLAND 2015-2016 SUBSTRATEGI INTRO SYSTEMATISK OG MÅLRETTET INDSATS I SAMARBEJDE MED GRØNLAND MISSION ˮ Institut for Menneskerettigheders mission i Grønland er at fremme og beskytte menneskerettighederne.

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET

UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET COM/TA/BUDG.R4/14/AD5 UDVÆLGELSE Af MIDLERTIDIGT ANSAT TIL GENERALDIREKTORATET FOR BUDGET Kommissionen afholder en udvælgelsesprocedure med henblik på at besætte en administratorstilling i Generaldirektoratet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme

EUROPA-PARLAMENTET. Budgetudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme EUROPA-PARLAMENTET 1999 Budgetudvalget 2004 FORELØBIG 2000/0024(COD) 10. april 2002 UDKAST TIL UDTALELSE fra Budgetudvalget til Udvalget om Regionalpolitik, Transport og Turisme om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Landepolitikpapir for Somalia

Landepolitikpapir for Somalia Det Udenrigspolitiske Nævn, Udenrigsudvalget 2013-14 UPN Alm.del Bilag 229, URU Alm.del Bilag 207 Offentligt Landepolitikpapir for Somalia Formålet vil være at få jeres bemærkninger og indspil til vores

Læs mere

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument

DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES RETTELSE. Mødedokument Mødedokument RETTELSE DAGSORDEN 31. MAJ - 1. JUNI 2006 BRUXELLES MED DE ÆNDRINGER, SOM FORMANDEN VIL FORESLÅ VED BEGYNDELSEN AF MØDET ONSDAG DEN 31. MAJ 2006 30/05/06 PE DA DA Forklaring af procedurerne

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.12.2008 K(2008) 8151 endelig KOMMISSIONENS BESLUTNING af 15.12.2008 om godkendelse for Kongeriget Danmark af det flerårige program

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Industri, Forskning og Energi 22.12.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Høring af Günther H. Oettinger, udpeget medlem af Kommissionen med ansvar for energi Vedlagt

Læs mere

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING Europa-Parlamentet 2014-2019 Mødedokument 8.7.2015 B8-0000/2015 UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING på baggrund af Kommissionens redegørelse jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2 om Ecuadors tiltrædelse

Læs mere

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D O G N Æ R H E D S N O T A T Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 103 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: Kontor: Kontoret for Internationalt udlændingesamarbejde Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde.

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde. Notat til Statsrevisorerne om orientering om Den Europæiske Revisionsrets årsberetning for 2013 og Rigsrevisionens EU-samarbejde December 2014 FAKTUELT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Den Europæiske

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. august 2015 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg: Nyt brofinansieringslån til Grækenland fra den europæiske mekanisme for finansiel

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 31.5.2005 KOM(2005) 246 endelig 2004/0209 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om ændring af direktiv 2003/88/EF

Læs mere

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling

Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling Vedtægter for den selvejende institution Center for Kultur og Udvikling NAVN OG HJEMSTED 1 Center for Kultur og Udvikling (CKU) er en selvejende institution. CKU s hjemsted er København. CKU er undtaget

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 7 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 5. maj 2015 Juncker: EU-budget skal mobilisere

Læs mere

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget

TOLDKODEKSUDVALGET. Toldkodeksudvalgets forretningsorden, som vedtaget af. Gruppen for Almindelige Toldforskrifter. under Toldkodeksudvalget EUROPA-KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FOR BESKATNING OG TOLDUNIONEN TOLDPOLITIK B1 Generelle toldlovgivningsspørgsmål og toldprocedurer af økonomisk betydning Bruxelles, den 5. december 2001 TAXUD/741/2001

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 16 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen indfører ny procedure til beskyttelse

Læs mere

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Günther OETTINGER Den digitale økonomi og det digitale samfund

SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Günther OETTINGER Den digitale økonomi og det digitale samfund DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Günther OETTINGER Den digitale økonomi og det digitale samfund 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1972L0166 DA 11.06.2005 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 20.5.2014 COM(2014) 284 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET om forvaltningen

Læs mere

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed

LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed Positionspapir nr. 5 LTA: Legitimitet, transparens og ansvarlighed CISU vil fremme: CISU ønsker at fremme, at de danske civilsamfundsorganisationer, CSOer, og deres partnerorganisationer arbejder systematisk

Læs mere

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan

Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Demokratisk Ejerskab gennem et Aktivt Civilsamfund Danske NGOers position frem mod Busan Vores hovedbudskab Danmark spillede frem mod Accra en afgørende rolle i at sætte demokratisk ejerskab og civilsamfundets

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3096 - RIA Bilag 3 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Supplerende samlenotat vedrørende de sager inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Team Europe-foredragsholdere

Team Europe-foredragsholdere Team Europe-foredragsholdere Team Europe er et netværk af uafhængige foredragsholdere, som har til formål at udbrede information om EU samt øge danskernes lyst til debat om EU-politikområder f.eks i foreninger,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37

16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 16.10.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 275/37 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1004/2008 af 15. oktober 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtagelse af visse internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag

ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet. Indkaldelse af forslag ET KREATIVT EUROPA (2014-2020) Kulturdelprogrammet Indkaldelse af forslag EACEA 47/2014: Europæiske platforme Gennemførelse af kulturdelprogrammets ordninger: europæiske platformsprojekter Indledning Denne

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 19.05.2004 KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender * UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender FORELØBIG 2004/0141(CNS) 8.11.2004 * UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. marts 2015 Status på EU s store investeringsplan

Læs mere

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN

(Meddelelser) EUROPA-KOMMISSIONEN 2.8.2013 Den Europæiske Unions Tidende C 223/1 (Meddelelser) MEDDELELSER FRA DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUTIONER, ORGANER, KONTORER OG AGENTURER EUROPA-KOMMISSIONEN Retningslinjer for de forskellige kategorier

Læs mere

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015

Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING. om Danmarks nationale reformprogram for 2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 255 final Henstilling med henblik på RÅDETS HENSTILLING om Danmarks nationale reformprogram for 2015 og med Rådets udtalelse om Danmarks konvergensprogram

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.4.2001 KOM(2001) 210 endelig Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af Fællesskabets holdning i AVS-EF-Ministerrådet vedrørende afvikling

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact.

TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S har som virksomhed tilsluttet sig de Forenede Nationers principper vedr. Global Compact. TEMP-TEAM A/S Danmark, forpligter sig til Global Compact principper, fordi vi ønsker at påminde os

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4

Indholdsfortegnelse: Indledning 2. Mål med politikken 2. Idégrundlag 2. Værdier 2. Etik 3. Ledelsesgrundlag 4. Kommunikation og information 4 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Mål med politikken 2 Idégrundlag 2 Værdier 2 Etik 3 Ledelsesgrundlag 4 Kommunikation og information 4 Samarbejde 5 Coachting, supervision og psykolog 5 Konfliktløsning

Læs mere

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1

Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 355 Offentligt Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner 1 (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I

Læs mere

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes

Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0236 Bilag 2 Offentligt N O T A T Samlenotat vedrørende forslag til fremme af arbejdstagernes udøvelse af deres ret til fri bevægelighed 18. november 2013 J.nr. 2013-3509

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer

Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Udkast til spørgeskema om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer Version af 20.01.2015 Regionsudvalgets onlinehøring om resultatet af forhandlingerne om partnerskabsaftalerne

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Europæiske priser for god praksis

Europæiske priser for god praksis Sikkerhed og sundhed er godt for alle både dig selv og din arbejdsplads. Et sikkert og sundt arbejdsmiljø Samarbejde om forebyggelse www.healthy-workplaces.eu INDKALDELSE AF ANSØGNINGER Europæiske priser

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 4.3.2014 C(2014) 1229 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 4.3.2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014

DA 1 DA EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 EUROPA-KOMMISSIONEN BRUXELLES, DEN 08/07/2014 DET ALMINDELIGE BUDGET - REGNSKABSÅRET 2014 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 42 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 3. juli 2013 Hollandsk nærhedsundersøgelse Sammenfatning Den hollandske regering

Læs mere