SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling"

Transkript

1 DA SVAR PÅ EUROPA-PARLAMENTETS SPØRGESKEMA TIL DEN INDSTILLEDE KOMMISSÆR Neven MIMICA Internationalt samarbejde og udvikling 1. Almindelig duelighed, europæisk engagement og personlig uafhængighed Hvilke aspekter af Deres personlige kvalifikationer og erfaring mener De har særlig relevans for opgaven som kommissær og arbejdet med at fremme EU's almene interesser, særlig inden for Deres potentielle ansvarsområde? Hvad motiverer Dem? Hvordan vil De bidrage til at fremme Kommissionens strategiske dagsorden? Hvilke garantier for uafhængighed kan De give Europa-Parlamentet, og hvordan vil De sikre, at Deres tidligere, nuværende eller fremtidige aktiviteter ikke kan rejse tvivl om udøvelsen af Deres hverv i Kommissionen? Jeg har i næsten tre årtier været aktiv inden for politik, offentlig beslutningstagning og forvaltning, hvor jeg har varetaget forskellige diplomatiske, statsadministrative og politiske opgaver på nationalt plan og sidste år på europæisk plan. Opbygningen af gensidigt fordelagtige forbindelser med nabolande og tredjelande via udenrigs-, handels- og økonomipolitikken har altid været kernen i mit professionelle og politiske arbejde. Jeg var desuden chefforhandler i forbindelse med Kroatiens tiltrædelse af WTO. Fra start til slut deltog jeg aktivt i Kroatiens integrering i Unionen, især som chefforhandler i forbindelse med indgåelsen af stabiliserings- og associeringsaftalen med Unionen, som minister for europæisk integration, som formand for det kroatiske parlaments udvalg for europæisk integration, som medlem af det nationale udvalg for overvågning af tiltrædelsesforhandlingerne med Unionen og som vicepremierminister for indenrigs- og udenrigspolitik og europæisk politik. Jeg var en ivrig tilhænger af tiltrædelsesprocessen, idet den gav Kroatien en enestående mulighed for at ændre alt og alle til det bedre modernisere de økonomiske, sociale, institutionelle og retslige strukturer og ændre folks tankegang. Denne enestående erfaring vil tjene som inspiration i mit arbejde som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg bestræbe mig på at bistå partnerlandene i deres indsats for at opbygge stærke samfund og økonomier, som kan skabe fred, økonomisk fremgang og social sikkerhed for befolkningen under fuld overholdelse af deres grundlæggende rettigheder: Det er en opgave, som i forbindelse med visse omstillingsrelaterede aspekter minder om den europæiske integrationsproces, som jeg deltog i på vegne af Kroatien. Efter Kroatiens tiltrædelse var jeg beæret over at blive indstillet som medlem af Europa- Kommissionen fra Kroatien. Det vil give mig mulighed for at deltage i fastlæggelsen, gennemførelsen og formidlingen af EU's politikker, navnlig forbrugerpolitikken, som er et tværgående politikområde, der berører alle unionsborgeres dagligdag. Som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling vil jeg især trække på min erfaring med udenrigs- og handelspolitiske anliggender og EU's interne politikker. I starten af min karriere arbejdede jeg som økonomisk rådgiver og ministerrådgiver ved Kroatiens ambassade i Egypten. Da fik jeg lejlighed til at beskæftige mig indgående med min interesse for tredjelande i især Afrika og udvikle min forståelse for deres kultur og blev endnu mere ivrig efter at være med til at opbygge tillidsfulde og nyttige forbindelser. I over to årtier har jeg desuden været involveret i vigtige - 1 -

2 udviklingspolitiske spørgsmål. I 1994 deltog jeg aktivt i den internationale konference om befolkning og udvikling i Kairo, hvor landene blev enige om, at befolkning og udvikling er uløseligt forbundet, og at det er nødvendigt at styrke kvinders indflydelse og sikre folks behov for uddannelse og sundhed, herunder reproduktiv sundhed, af hensyn til både deres personlige udvikling og for at sikre en afbalanceret udvikling. I 2012 fik jeg lejlighed til at stå i spidsen for den kroatiske delegation ved Rio+20-konferencen om bæredygtig udvikling og koordinere Kroatiens bidrag til iværksættelsen af denne proces, som er afgørende for fastlæggelsen af rammen for udviklingssamarbejdet efter I forbindelse med de mål, som den kommende kommissionsformand Juncker har sat, vil mine vigtigste prioriteter for mandatet, såfremt det godkendes, bl.a. være at forberede Unionens holdninger og tage aktiv del i forhandlingerne om rammen for perioden efter 2015 og indlede forhandlinger om en aftale, der kan afløse Cotonou-aftalen efter dennes udløb. Jeg vil arbejde tæt sammen med Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformand for at styrke Unionens strategiske partnerskab med Afrika. For at være med til at sikre, at der er sammenhæng i vores politikker, og at de støtter vores internationale samarbejds- og udviklingsmål for alle udviklingslande, vil jeg arbejde tæt sammen med mine kommissærkolleger med ansvar for andre politikområder. Integritet og uafhængighed af enhver ubehørig påvirkning er helt afgørende for offentlighedens tillid til Kommissionens arbejde, dens kvalitet og den respekt, som den nyder. Jeg har altid, også i min nuværende stilling som kommissær, været yderst påpasselig med at undgå enhver forbindelse til økonomiske aktiviteter, som kunne skabe interessekonflikter. Dette fremgår af min erklæring om interesser, som jeg har udfyldt i overensstemmelse med adfærdskodeksen for kommissærer. Hvis jeg godkendes som kommissær, er jeg opsat på at følge de højeste standarder for professionalisme og integritet som afspejlet i adfærdskodeksen og regelmæssigt ajourføre min erklæring om interesser, enten en gang om året eller straks, såfremt der sker ændringer. Jeg forpligter mig på tro og love til at overholde forpligtelserne og de etiske standarder som fastsat i traktaten og i adfærdskodeksen for kommissærer. Navnlig vil jeg hverken søge eller tage imod instrukser fra nogen regering eller noget andet organ, og jeg vil afstå fra enhver handling, der er uforenelig med mine pligter, såsom at udøve anden form for erhverv

3 2. Forvaltning af ansvarsområde og samarbejde med Europa-Parlamentet Hvordan vurderer De Deres rolle som medlem af kommissærkollegiet? I hvilket omfang mener De, at De er ansvarlig over for Parlamentet for Deres og Deres tjenestegrenes handlinger? Hvilke specifikke tilsagn er De rede til at give med hensyn til øget åbenhed og samarbejde og en effektiv opfølgning af Parlamentets holdninger og krav i forbindelse med lovgivningsinitiativer? Er De for så vidt angår planlagte initiativer og igangværende procedurer rede til at levere oplysninger og dokumenter til Parlamentet på lige fod med Rådet? Jeg er fast overbevist om, at et tæt samarbejde i kommissærkollegiet er afgørende, hvis vi skal sikre, at de forskellige politikker er sammenhængende, af høj kvalitet og effektive. Som kommissær med ansvar for forbrugerpolitik kræver mit ansvarsområde et direkte samarbejde med mange af de andre kommissærer inden for alt fra retlige anliggender til energi og det indre marked til erhvervsliv. Jeg forpligter mig til strengt at overholde kollegialitetsprincippet, hvis jeg godkendes som kommissær. Det er virkningen af Unionens overordnede indsats, der tæller, ikke forskellen mellem de enkelte politikker. Som kommissær for internationalt samarbejde og udvikling vil jeg derfor tilstræbe et meget tæt og løbende samarbejde med den højtstående repræsentant/næstformand og andre kommissærer med ansvar for eksterne forbindelser samt kommissærkolleger med ansvar for politikker såsom humanitær bistand og krisestyring, migration, miljø og fiskeri, klima og energi, handel og landbrug for blot at nævne nogle få. Sammenhængende politikker, forhindring af overlapninger og styrkelse af bistandseffektiviteten kræver klar enighed om prioriteterne og arbejdsstrukturerne samt dagligt samarbejde og samråd. Kriser i tredjelande såsom Ebola-krisen kræver en akut, koordineret fælles indsats, men minder os samtidig om behovet for integrerede og koordinerede mellem- til langfristede politikker. Jeg vil påtage mig det fulde politiske ansvar for mit hverv og for de opgaver, som udføres af tjenestegrenene under mit ansvar, så Parlamentet på effektiv vis kan udøve sin demokratiske kontrol. Jeg er fast besluttet på at sikre gennemsigtighed i mit arbejde og i det arbejde, der udføres af tjenestegrenene under mit ansvar, over for Europa-Parlamentet for at sikre et godt interinstitutionelt samarbejde, styrke legitimiteten og ansvarsfuldheden i mit arbejde og være med til at skabe effektivitet og bidrage til den gode forvaltningsskik. Jeg bakker fuldt op om vores nye tilsagn om åbenhed som fastsat i de politiske retningslinjer fra den kommende formand og er indstillet på at offentliggøre alle mine kontakter og møder med erhvervsorganisationer eller selvstændige erhvervsdrivende vedrørende ethvert spørgsmål, der berører udformningen og gennemførelsen af EU-politikker. Jeg vil ligeledes støtte og bidrage til Kommissionens mere generelle indsats for i endnu højere grad at øge åbenheden over for den almindelige offentlighed og inddrage den i høringer som led i den politiske beslutningsproces. Jeg vil altid stå til rådighed i forbindelse med møder og udveksling af oplysninger med Europa- Parlamentet, og jeg er opsat på at give klare oplysninger hurtigt. Jeg vil bestræbe mig på at føre en konstruktiv politisk dialog med Parlamentet og dets udvalg på grundlag af gensidig tillid, gennemsigtighed, løbende rapportering og udveksling af oplysninger. Jeg vil navnlig være parat til regelmæssigt at mødes med det relevante parlamentsudvalg. Jeg vil også være parat til at undersøge muligheden for nye synergier mellem Parlamentets værdifulde arbejde og viden og Kommissionen, f.eks. forud for og som opfølgning på Parlamentets besøg i tredjelande. Med hensyn til opfølgningen på Parlamentets holdninger og forespørgsler vil jeg følge rammeaftalens bestemmelser og inden for mine ansvarsområder sørge for, at Kommissionen følger op på Parlamentets beslutninger og forespørgsler fremsat på grundlag af artikel 225 i TEUF senest tre måneder efter deres vedtagelse. Jeg tilslutter mig i den forbindelse fuldt ud den kommende formands tilsagn om, at den nye Kommission vil rette særlig opmærksomhed på lovgivningsmæssige initiativbetænkninger. Jeg vil endvidere bestræbe mig på at behandle Parlamentet og Rådet lige inden for traktaternes og rammeaftalens begrænsninger

4 Spørgsmål fra Udviklingsudvalget 3. Udviklingsrammen efter 2015/ Bæredygtige udviklingsmål Vi nærmer os afslutningen på den globale udviklingsramme, nemlig 2015-målene. Der er gjort visse fremskridt, men der er stadig meget tilbage at gøre under udviklingsdagsordenen for perioden efter I betragtning af den umiddelbart forestående indledning af forhandlingerne om den globale ramme efter 2015 vil den nye kommissær være nødt til hurtigt at blive aktiv og sikre et sammenhængende og ambitiøst europæisk bidrag til at definere og realisere de fremtidige bæredygtige udviklingsmål. Hvordan ser De EU's rolle i udviklingsrammen efter 2015, særlig i forhold til at opstille udviklingsprioriteter, aftale finansiering til udviklings- og bistandseffektivitet samt bedre donorkoordinering? Er De enig i betydningen af at rette op på ulighederne såvel inden for som mellem landene som et centralt punkt og som et mål for rammen efter 2015? Hvordan vil De sikre, at ingen lades i stikken, og at menneskerettighederne garanteres for alle, uanset deres køn, race eller etniske oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuelle orientering? Hvordan ser De EU's rolle i at sikre, at klima- og energimål inden for de bæredygtige udviklingsmål er ambitiøse og vil blive nået, samtidig med at der tages hensyn til, at de mennesker, der allerede står over for de største udviklingsmæssige udfordringer vil komme til at lide værst af konsekvenserne af klimaforandringerne, og hvordan vil De sikre, at den bistand, der investeres i energisektoren vil gavne de mennesker, der har størst behov, især i landdistrikterne? Og endelig: Mener De, at ejendoms- og jordrettigheder og registrering af jord bør være en prioritet for udviklingsdagsordenen efter 2015? Den Europæiske Union bør stræbe efter at få en ledende rolle i forbindelse med den globale udviklingsramme for perioden efter Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg presse på for at nå et ambitiøst resultat, som er universelt og kan skabe forandring. Med ambitiøs mener jeg, at vi skal gå i retning af en endnu mere effektiv bekæmpelse af fattigdom gennem en udvidet dagsorden, der omfatter den sociale, den økonomiske og den miljømæssige dimension. Som en del af denne ramme har vi behov for en omfattende aftale om finansielle og ikke-finansielle gennemførelsesforanstaltninger med tilslutning fra alle aktører. Unionen er nødt til at sende et stærkt signal, der bygger på en klar bekræftelse af forpligtelsen til at yde 0,7 % af BNI i officiel udviklingsbistand. I aftalen skal der lægges stor vægt på en yderligere forbedring af den udviklingsvenlige politikkohærens. Jeg vil love i højere grad at integrere forpligtelserne indgået under Busan-forummet i vores operationer og fortsat gå forrest i det globale partnerskab for effektivt udviklingssamarbejde for at bidrage til gennemførelsen af dagsordenen for perioden efter En yderligere styrkelse af bistandseffektiviteten og donorkoordineringen vil være et andet prioritetsområde, som skal bygge på og sikre videreudviklingen af initiativer såsom den fælles programlægning eller oprettelsen af trustfonde. Målet for rammen for perioden efter 2015 skal være inklusiv og bæredygtig udvikling, og bekæmpelse af vedvarende uligheder skal være en af hjørnestenene. Min ambition vil være at støtte lande i deres bestræbelser på at udvikle bæredygtige økonomier, der skaber arbejdspladser, og en solid social bæredygtighed, der omfatter social sikring, på lige fod med fuld overholdelse af menneskerettighederne for alle. En rettighedsbaseret tilgang, der omfatter menneskerettigheder, skal være kernen i vores samarbejde og udviklingstiltag. Jeg er stor tilhænger af ambitiøse klima- og energimål. Disse udfordringer er tæt forbundet til hinanden. Bæredygtig udvikling og fattigdomsudryddelse går hånd i hånd. Den nye ramme skal være sammenhængende og gensidigt understøtte De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer, som er den vigtigste ramme for klima. Jeg er opsat på systematisk at integrere klima- og energimålene i udformningen, gennemførelsen og kontrollen af udviklingsprogrammer og -projekter. Jeg vil inden for mit ansvarsområde sørge for at opfylde forpligtelsen om, at mindst 20 % af budgettet skal anvendes til klimarelevante tiltag. Hvad angår energi, skal vi sikre hensynet - 4 -

5 til bæredygtighed i forbindelse med eksempelvis vedvarende energikilder og energieffektivitet samt behovet for bedre adgang til energi, især i landdistrikterne. Jeg vil træffe ambitiøse foranstaltninger i tråd med de foreslåede mål for bæredygtig udvikling og målsætningen om bæredygtig energi til alle. Ejendoms- og jordrettigheder spiller en vigtig rolle i forbindelse med dagsordenen for perioden efter Rettighederne stiller folk bedre og giver dem midlerne til at arbejde og producere fødevarer samt tjene til livets ophold, og en stor del af det uformelle arbejde vil kunne blive omfattet af det formelle arbejdsmarked. Ejendoms- og jordrettigheder kan på den måde også være med til at øge mobiliseringen af indenlandske indtægter. 4. Samarbejde med Europa-Parlamentet og de berørte parter i forbindelse med instrumentet for udviklingssamarbejde og perioden efter Cotonou-aftalen Instrumentet for udviklingssamarbejde og Cotonou-partnerskabsaftalen udgør de mest grundlæggende retlige grundlag for EU's udviklingssamarbejde. I denne henseende mener Udviklingsudvalget, at et tæt samarbejde med den nye Kommission er nøglen til en vellykket mandatperiode, og udvalget vil derfor gerne minde den indstillede kommissær om, at der blev oprettet en ny mekanisme til "strategisk dialog" mellem Kommissionen og Parlamentet for at give mulighed for, at Parlamentet kan deltage i beslutningsprocessen om de strategiske valg, der træffes i de flerårige programmeringsdokumenter. Det minder endvidere om, at Cotonou-partnerskabsaftalen udløber i 2020, og at de næste fem år derfor vil være afgørende i forhold til at få udarbejdet en skabelon for en ny EU-AVS-ramme. Europa-Parlamentet har udtrykt bekymring for aftalen, som den er nu, især med hensyn til manglerne i den politiske dialog om menneskerettigheder. Hvordan har De til hensigt at involvere Dem i den strategiske dialog med Europa- Parlamentet om instrumentet for udviklingssamarbejde? Kan De bekræfte, at Kommissionen vil vedtage delegerede retsakter til ændring af bilagene til instrumentet for udviklingssamarbejde, der omfatter samarbejdsområder og vejledende finansielle bevillinger efter midtvejsrevisionen som fastsat i forordningen om instrumentet for udviklingssamarbejde (art. 17)? Hvordan agter De at inddrage Parlamentet og andre interessenter fra AVS-landene og europæiske lande, herunder parlamenter og civilsamfund, i forberedelsen og forhandlingerne om de rammer for forbindelserne mellem EU og AVS-landene, der følger efter udløbet af Cotonou-aftalen, og sikre, at der bliver taget behørigt hensyn til Parlamentets bekymringer? Jeg har fuld respekt for Parlamentets politiske kontrol. Den strategiske dialog er en vigtig lejlighed til at drøfte den strategiske programmerings retning på politisk plan med Europa-Parlamentet. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg være parat til personligt at repræsentere Kommissionen i forbindelse med kommende strategiske dialoger med Parlamentet om instrumentet til finansiering af udviklingssamarbejde (DCI). Jeg vil sørge for, at der tages højde for Parlamentets holdninger, inden programmeringsdokumenter vedtages. Jeg glæder mig over, at lovgiveren har givet Kommissionen beføjelse til at ændre DCIsamarbejdsområderne og vejledende finansielle bevillinger, fordi det vil give Unionen mulighed for at tilpasse sig foranderlige forhold. Kommissionen vedtager delegerede retsakter på grundlag af anbefalingerne i midtvejsrevisionsrapporten. Udløbet af Cotonou-aftalen og formen af den aftale, som skal afløse den, bliver meget afgørende for forbindelserne mellem Unionen og AVS-landene. Omfanget af de høringer, som vi deltager i, skal afspejle omfanget af de initiativer, som vi iværksætter. Jeg vil indlede en bred og tilbundsgående offentlig høring i 2015 om den nye aftales omfang og prioritetsområder. Jeg ønsker de tættest mulige forbindelser til Europa-Parlamentet om dette spørgsmål og vil derfor gøre fuld brug af vores dialogmuligheder. Jeg vil samtidig gå i tæt samråd og dialog med repræsentanter fra AVS-landene og andre relevante partnere. 5. Fødevarer, jord- og ejendomsrettigheder - 5 -

6 2014 er FN's internationale år for familielandbrug og Den Afrikanske Unions år for landbrug og fødevaresikkerhed. Vil De give udtryk for Deres syn på, hvordan man kan imødekomme behovene i små og traditionelle landbrug i landdistrikterne, som udgør den vigtigste kilde til indtægter for over 60 % af den afrikanske befolkning? Støtter De udviklingen af en strategi for beskyttelse af jordbrugerrettigheder (f.eks. sædvaneret, aftaler om kollektiv jordbesiddelse eller fællesskabsjordbesiddelse) mod land grabbing? Kan De se et behov for at fremme ejendomsrettigheder i udviklingslandene og forbedre jordforvaltningen? Vil De støtte en klart defineret budgetpost for ejendomsrettigheder i udviklingslandene, som er udformet til at støtte langsigtede jordforvaltningsreformer og strømline ejendomsretten til jord i forbindelse med udarbejdelsen og gennemførelsen af landestrategipapirer? Investeringer i små landbrugsbedrifter har vist sig at give fremragende resultater med hensyn til bekæmpelse af fattigdom. Jeg vil derfor prioritere tiltag, som styrker mindre landbrugeres indkomst og gør samfundene i landdistrikterne mere modstandsdygtige. Storstilede investeringer i jord må ikke bringe sikringen af jordbesiddelser og brugsrettigheder til jord i fare, da disse er en forudsætning for fødevaresikkerhed og landbrugssektorens bæredygtighed og er afgørende for bekæmpelsen af fattigdom, især blandt kvinder og oprindelige befolkningsgrupper. Hvis jeg godkendes som kommissær, vil jeg gennemføre tiltag, som sikrer disse rettigheder under hensyntagen til lokal sædvane og tradition. Jeg mener, at ejendomsrettigheder er en vigtig del af en effektiv national jordpolitik, hvilket kræver, at regeringerne forpligter sig til at gøre en særlig indsats. Jeg vil i den forbindelse styrke Unionens deltagelse i internationale initiativer, der fastlægger rammer for ansvarlige investeringer i landbrugsjord for på den måde at sikre, at de er bæredygtige og overholder menneskerettighederne og respekterer befolkningens livsgrundlag, eksempelvis de frivillige retningslinjer for ansvarlig styring af jordbesiddelse, som Komiteen for Verdens Fødevaresikkerhed godkendte i 2012, og den igangværende udvikling af frivillige principper for ansvarlig investering i landbrug. Jeg vil bakke kraftigt op om, at geografiske og tematiske budgetposter skal bidrage til Unionens flagskibsinitiativ om jordforvaltning til fordel for fattige inden for rammerne af programmet for globale almene goder og udfordringer for at støtte gennemførelsen på landeniveau, den politiske dialog samt kapacitetsopbygning under behørig hensyntagen til kønsaspektet

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet

DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET. Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03. FØLGESKRIVELSE sekretariatet DET EUROPÆISKE KONVENT SEKRETARIATET Bruxelles, den 20. juni 2003 (23.06) (OR. fr) CONV 820/03 FØLGESKRIVELSE fra: sekretariatet til: konventet Tidl. dok. nr.: CONV 797/1/03 REV 1 Vedr.: Udkast til traktat

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 9.2.2013 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 99/2013 af 15. januar 2013 om det europæiske statistiske program 2013-2017 (Tekst af relevans for EØS og

Læs mere

9079/15 ikn DG G 3 A

9079/15 ikn DG G 3 A Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. maj 2015 (OR. en) 9079/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 20. maj 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: COMPET 240 SAN 149 MI 333 EMPL 210 CONSOM 85 TRANS 174

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt

Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt Europaudvalget 2006 Det Europæiske Råd 23-24/3-06 Bilag 9 Offentligt RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 24. marts 2006 (OR. en) 7775/06 CONCL 1 FØLGESKRIVELSE fra: formandskabet til: delegationerne

Læs mere

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ

Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Udenrigsudvalget URU alm. del - Bilag 187 Offentligt AFRIKA PÅ VEJ Debatoplæg om regeringens prioriteter for samarbejdet med Afrika i perioden 2007 til 2011 1. Nye udfordringer, nye svar Mange afrikanske

Læs mere

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003

MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-001 MØDET TIRSDAG DEN 18. NOVEMBER 2003 2-002 FORSÆDE: Patrick COX Formand er meget tynget af de tragiske begivenheder, der har domineret nyhederne i de seneste dage. Jeg henviser til den række voldshandlinger,

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG DA DA DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.9.2009 KOM(2009) 467 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG

Læs mere

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde

Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde Retten til et bedre liv Strategi for Danmarks udviklingssamarbejde MENNESKERETTIGHEDER OG DEMOKRATI BESKYTTELSE BEKÆMPE FATTIGDOM SIKRE MENNESKE- RETTIGHEDER VÆKST GRØN STABILITET OG SOCIALE FREMSKRIDT

Læs mere

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010

TORSDAG, DEN 20. MAJ 2010 1 TORSG, DEN 20. MAJ 2010 FORSÆDE: Libor ROUČEK Næstformand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 10.05) 2. Europa 2020 (indgivne beslutningsforslag): se protokollen 3. Middelhavsunionen (forhandling) Formanden.

Læs mere

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder

En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder En ny traktat: en ny rolle for regionerne og de lokale myndigheder EU s forsamling af lokale og regionale repræsentanter 1 Regionsudvalget i dag: en rolle i udvikling Vi er ambassadører for Europa i regionerne,

Læs mere

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III

17029/12 jf/sol/pj/lv/lv/hsm/mc 1 DG G III RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 6. december 2012 (10.12) (OR. en) 17029/12 Interinstitutionel sag: 2011/0402(CNS) RECH 447 COMPET 744 IND 215 MI 795 EDUC 364 TELECOM 235 ENER 507 ENV 908

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument

EUROPA-PARLAMENTET. Mødedokument EUROPA-PARLAMENTET 2004 Mødedokument 2009 ENDELIG A6-0145/2005 12.5.2005 * BETÆNKNING om forslag til Rådets forordning om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling

Læs mere

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003

MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-001 MØDET ONSDAG DEN 2. JULI 2003 3-002 (Mødet åbnet kl. 9.05) 3-003 FORSÆDE: Patrick COX Formand Det italienske formandskabs arbejdsprogram 3-004 Formanden. - Næste punkt på dagsordenen er redegørelse

Læs mere

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004

TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-001 TIRSDAG DEN 14. DECEMBER 2004 2-002 2-003 FORSÆDE: Josep BORRELL FONTELLES Formand 2-004 (Mødet åbnet kl. 9.05) 2-005 2-006 2-007 Åbning af mødet Modtagne dokumenter: se protokollen Debat om tilfælde

Læs mere

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED

NYE GLOBALE MÅL FOR UDVIKLING OG BÆREDYGTIGHED POSITIONSPAPIR FRA DE DANSKE CIVILSAMFUNDSORGANISATION- ER I FORBINDELSE MED UDARBEJDELSEN AF DE NYE GLOBALE UD- VIKLINGS- OG BÆREDYGTIGHEDSMÅL (POST-2015 DAGSORDENEN). RESUMÉ Med vedtagelsen af FN s Millennium

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 20.12.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 348/129 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1316/2013 af 11. december 2013 om oprettelse af Connecting Europe-faciliteten, om ændring af forordning

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 31.1.2014 2013/2185(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter (2013/2185(INI))

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 2999 - konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Notat Samlenotat Rådsmøde (konkurrenceevne) (det indre marked, industri, forskning) den 1.-2. marts 2010. Forskningsdelen: Punkt 4:

Læs mere

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009

ONSDAG DEN 25. NOVEMBER 2009 25-11-2009 1 ONSG DEN 25. NOVEMBER 2009 FORSÆDE: Jerzy BUZEK Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 09.05) 2. Modtagne dokumenter: se protokollen 3. Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.10.2013 COM(2013) 739 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET Kommissionens

Læs mere

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi

SAMMEN MOD FATTIGDOM. Mellemfolkeligt Samvirkes strategi SAMMEN MOD FATTIGDOM Mellemfolkeligt Samvirkes strategi MS vil fortsat være en afgørende stemme i den offentlige debat om udviklingspolitik og sikre folkelig opbakning til et stærkt dansk engagement i

Læs mere

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig

FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig FN-forbundets Reformpapir 2 FN - En bedre verden er mulig Forord...3 1. FN -- En bedre verden er mulig...4 2. Styrkelse af FN's Generalforsamling...5 Baggrund...5 3. En stærkere rolle til FN's økonomiske

Læs mere

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union

12 lektioner. af Pascal Fontaine. Den Europæiske Union Europa i 12 lektioner af Pascal Fontaine Den Europæiske Union Denne brochure og andre korte og klare oplysninger om EU findes online på ec.europa.eu/publications Europa-Kommissionen Generaldirektoratet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.10.2011 KOM(2011) 611 endelig 2011/0273 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009

ONSDAG DEN 25. MARTS 2009 1 ONSG DEN 25. MARTS 2009 FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING Formand 1. Åbning af mødet (Mødet åbnet kl. 9.10.) 2. Det Europæiske Råds resultater (19.-20. juni 2009) (forhandling) Formanden. Mine damer og herrer!

Læs mere